NANOKOMPOZITNÍ Ag-HA BIOKOMPATIBILNÍ VRSTVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NANOKOMPOZITNÍ Ag-HA BIOKOMPATIBILNÍ VRSTVY"

Transkript

1 NANOKOMPOZITNÍ -HA BIOKOMPATIBILNÍ VRSTVY Miroslav JELÍNEK 1,2, Marie WEISEROVÁ 3, Tomáš KOCOUREK 1,2, Karel JUREK 1, Jakub STRNAD 4, Pavel KUDRNA 4 1 Fyzikální ústav v.v.i. AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, nám. Sítná 3105, Kladno, Mikrobiologický ústav v.v.i AV ČR, Vídeňská cesta 1083, Prague 4 4 Lasak, Ltd., Papírenská 25, Praha 6, Abstrakt Příspěvek pojednává o přípravě KrF laserem a studiu dopovaných biokompatibilních materiálů se zaměřením na hydroxyapatit (HA). Je uveden přehled materiálů užívaných pro dopaci. Jsou uvedeny experimentální výsledky HA vrstev dopovaných stříbrem. Vlastnosti vrstev byly určovány pomocí profilometru, SEM, WDX, XRD a optické transmise. Obsah stříbra ve vrstvách HA se pohyboval od 0,06 do 13,7 at.%. Antibakteriální vlastnosti HA, stříbra a dopovaných vrstev HA stříbrem byly studovány in vivo pomocí buněk Escherichia coli. 1. ÚVOD V posledních letech se ukazuje, že jen málo materiálů je opravdu biokompatibilních [1]. Proto je cílem vyvinout tenké biokompatibilní vrstvy pro pokrytí materiálu implantátu a touto cestou zlepšit biokompatibilní a mechanické vlastnosti. Výzkum je především soustředěn na vrstvy hydroxyapatitu (HA) a modifikace těchto materiálů dopací. HA - Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 - tvoří z 80% anorganickou část kostí, zubní skloviny a dentinu. HA je velmi křehký, biologicky aktivní materiál, který má osteokondukční i osteoindukční vlastnosti. Používá se v zubních implantátech, periodontální léčbě, rozšiřování dásní, maxilofaciální chirurgii a otolaryngologii [2-3]. Dopace HA vrstev: Vlastnosti HA (povrchová tvrdost, pevnost v tahu, biodegradace a bioresorbence) mohou být zlepšeny dopanty jako jsou stříbro, hořčík, zinek, bioaktivní sklo, zirkon, yttrium a indium [4-8]. Povrchová tvrdost HA vrstev dopovaných oxidy hořčíku, dioxidy manganu nebo oxidy zinku je mnohem lepší než nedopovaných HA vrstev [4,6]. Stříbrem dopované HA ( + HA) vrstvy vykazují nižší povrchovou tvrdost se vzrůstajícím počtem iontů stříbra [9]. + HA mohou zlepšit antibakteriální charakteristiky HA a podporují regeneraci povrchových buněk. Významné rozdíly v bakteriální přilnavosti mezi HA a + HA vrstvami byly publikovány v [10-15]. Předpokládá se, že + HA vrstvy vykazují nejenom lepší kompatibilitu s tkání, ale také vytváří překážku pro přilnutí bakterií na povrch implantátu [16]. Uvádí se, že bakteriální přilnutí se může snížit až o 99% v porovnání s čistým HA [14]. Ukázalo se, že pro antibakteriální vlastnosti je významné stříbro a sloučeniny iontů + [17-19]. Mechanismus záleží na mnoha faktorech. Rychlost s jakou jsou ionty uvolněny, závisí na ploše povrchu stříbrných částic, bývá vyšší při větší ploše. Malé částice a nanočástice vykazují lepší výsledky [20]. Další faktor může být krystalinita povrchu, která zpomaluje proces [21]. Stříbrem dopovaný HA může být použit všude, kde bývá využíván HA. + HA může mít ještě širší

2 aplikaci v lékařství, protože stříbro tlumí bakteriální, virové a mykotické infekce, a podporuje protizánětlivý proces. Naše pozornost je zaměřena na shrnutí a studium tenkých vrstev + HA vytvořených pulsní laserovou depozicí (PLD). Tato metoda dovoluje jednoduše měnit depoziční parametry a jednoduše kontrolovat obsah v HA vrstvách. 2. EXPERIMENT HA a + HA vrstvy byly připraveny metodou PLD s použitím excimerového KrF laseru (λ = 248 nm, τ= 20 ns, opakovací frekvence 10 Hz). Laserový svazek byl fokuzován na stříbrný, HA (nebo + HA) terč s hustotou energie 2 Jcm -2. Podložka (titan, tavený křemen nebo křemík (111)) byla ve vzdálenosti 5 cm od terče. Substrát měl buď pokojovou teplotu (RT) nebo byl ohřátý na 600 C, aby bylo možné vytvořit amorfní či krystalické vrstvy. Vrstvy rostly ve směsi vodních par a argonu o tlaku 40 Pa. Pro depozici + HA vrstev byl HA terč částečně přikryt destičkou, aby bylo dosaženo požadovaného procentuálního zastoupení v HA vrstvě. Tloušťka a hrubost vrstev byla měřena Alpha-step IQ mechanickým profilometrem (KLA Co.). Topologie (SEM - scanning electron microscopy) a složení (WDX - wavelength dependence X- ray analysis) byly analyzovány EDAX Jeol Supersprobe 733. Krystalické vlastnosti byly měřeny pomocí XRD (X- ray diffraction) s geometrií paralelního svazku, skenujícím detektorem se stacionárním vzorkem, při glazing angle of incidence (GAOI). GAOI, které v našem případě bylo pět stupňů, umožňovalo osvětlení celého vzorku. Kvůli GAOI metodě, nejsou ve spektru píky podložky a pro polykrystalický materiál jsou polohy píků stejné jako při symetrickém skenu. Difraktometr měl rotující anodový generátor vyzařující rentgenové záření (300 ma, 55 kv). Optické transmisní spektrum bylo získáno zařízením Shimadzu spectrometer UV 1601 (λ = nm). V této studii, byly na testy antibakteriálních vlastností + HA vrstev použity buňky Escherichia coli K12 C 600 [22]. Buňky vyrostly v Lysogeny Broth (LB) [23] prostředí a byly umístěny na LA destičky (LA; LB s 15% příměsí agaru). Přes noc vzniklé kultury byly rozředěny pomocí sterilního slaného fyziologického roztoku tak, že finální koncentrace buněk byla 1 3 x 10 6 CFU/ml (Colony Forming Units) a byly použity pro antimikrobiální testy. Každá analyzovaná destička byla umístěna do sterilní skleněné nádoby a pokryta každá 1 ml bakteriální suspenze. Vzorky byly kultivovány přes noc při teplotě 37 C. Suspenze byly poté přemístěny do zkumavek a rozředěny na 10-6 ve slaném fyziologickém roztoku. Z každé rozředěné kultury bylo 100 µl rozetřeno na agarovou destičku. Destičky zrály přes noc a poté byl zjišťován počet vyrostlých kolonií. 3. VÝSLEDKY A DISKUZE Depozice - vrstvy čistého stříbra, vrstvy čistého HA a vrstvy HA s různými obsahy stříbra byly vytvořeny pomocí PLD. Obsah stříbra v HA vrstvách byl nastavován změnou poměru počtu laserových výstřelů do HA a terče během jednoho otočení terče (např. HA: poměr byl nastaven 19:1, 1:1, 1:3, 1:5, 1:11). K dosažení požadovaného složení HA + vrstvy byly nejprve nutné určit rychlost růstu a HA a poté vypočítat vhodný počet pulsů HA:. Odrazivost terče je mnohem větší než HA terče a to je důvod, proč stříbrná část terče byla relativně větší. Depoziční parametry představovaných vrstev jsou shrnuty v tab. 1.

3 Tab. 1. Depoziční podmínky a výsledky analýz pro vybrané vrstvy HA,, HA+ (T S teplota podložky). vzorek terč pulsy T s počet tloušťka at.% HA HA: ( C) pulsů (nm) (WDX) struktura HA-04 HA polykryst. HAAG-1 HA amorfní HAAG HAAG-3 HA: 1: ,4 amorfní HAAG-19 (23) HA: 1: ,3 amorfní HAAG-4 HA: 1: amorfní HAAG-5 HA: 1: ,7 polykryst. HA-05 HA: 19: ,06 polykryst. Topologie Byly vytvořeny vrstvy o tloušťkách v rozmezí desítky nanometrů až několik mikrometrů. Vrstvy byly hladké, někdy pokryty malými kapičkami. Žádné mimořádné změny v topologii krystalických a amorfních vrstev nebyly pozorovány. Struktura (XRD) HA vrstvy a HA vrstvy dopované stříbrem vytvořené při pokojové teplotě byly amorfní. Vrstvy vytvořené při vyšších teplotách (> 520 C) byly polykrystalické. Pro malou koncentraci stříbra v HA (0.06 at.%, HA: = 19:1) žádné píky stříbra v XRD spektru nebyly pozorovány. Při koncentraci 1.3 at.% (HA: = 1:1) byly píky pozorovány a při koncentraci 13.6 at.% byl stříbrný pík mnohem větší v porovnání s píky HA. Z XRD Intensity [a.u.] spektra bylo vypočítáno s 40 použitím metody Williamson- HA Hall plot velikost krystalických 30 zrn: HA ~ 30 nm a ~ nm. Na obr. 1. jsou HA uvedeny XRD spektra +HA 20 vrstev θ Obr. 1. XRD spektrum vzorku HAAG-27 (HA: = 1:3, 4,4 at.% ). Složení (WDX) ve stříbrem dopovaných HA vrstvách byl použitím WDX spektrometrie analyzován obsah Si, P, Ca a. V závislosti na depozičních podmínkách se obsah měnil od 0.06 do 13.7 at.% - viz tab.1. Příklad WDX spektrální analýzy HA + je na obr. 2. Rozložení prvků, Ca a P bylo ve vrstvách velice homogenní viz obr. 3.

4 Obr. 2. Obr. 3. Obr. 2. WDX spektrální analýza vzorku HAAG-3 (4,4 at.%, měřena plocha 2 x 3 mm 2 ). Obr. 3. Rozložení ve vzorku HAAG-3 (zvětšení 1500x, 1 pixel je nm). Optická transmise - čistých a čistých HA vrstev, a HA vrstev obsahujících stříbro je na obr. 4. Transmise vrstvy (HAAG-2) ukazuje charakteristický pík blízko 300nm. Všechny stříbrem dopované vrstvy (HAAG-3, 4) vykazují podobný charakteristický pík ve spektru. Pík může být pozorován dokonce ve spektru vrstvy s nízkým obsahem (HA-05, HA: = 19:1, 0.06 at.% ). Hodnota propustnosti závisí na tloušťce vrstvy a transmisní křivka může být částečně ovlivněna i strukturou vrstvy (amorfní či polykrystalická vrstva). Obr. 4. Transmise v závislosti na vlnové délce (HAAG-2), stříbrem dopovaná HA vrstva (HAAG-4 (13.7 at.% ), HAAG-3 (4.4 at.% ), HA-05 ( 0.06 at.% )) a čistý HA (HAAG-1). In vivo test Antibakteriální efekt stříbrem dopovaných HA vrstev byl zkoumán využitím E. Coli C600. Testované, stříbrem dopované HA vrstvy (s obsahem 0,06 at.%, 8,3 at.% a 13,7 at.%) byly umístěny ve sterilních skleněných komůrkách a byly pokryty 1ml bakteriální kultury obsahující 106 CF/ml. Po kultivaci přes noc při teplotě 37 C, byla zkoumána bakteriální suspenze a byl zjišťován počet živých (přeživších) buněk. Antimikrobiální účinek HA vrstev obsahujících stříbro proti E. coli je ukázán na obr. 5. Testem bylo zjištěno, že žádná kolonie E. Coli nebyla zjištěna na vrstvách, pokud obsah stříbra byl roven nebo byl vyšší

5 jak 8.3%. Výsledky v tab.2. ukazují antibakteriální účinnosti různých doponovanch HA vrstev proti E. Coli, které byly vypočítané podle vzorce 1. Výsledek nad 99% lze považovat za vynikající [24]. Obr. 5. Antibakteriální efekt stříbrné vrstvy a stříbrem dopované vrstvy HA na buňky E. coli. Tab. 2. Antibakteriální efekt a v HA vrstvách na buňkách Escherichia coli (data vyjadřují průměr 2-3 experimentů). koncentrace protibakteriální účinnost % HAAG-13 HAAG-17 HA-05 HAAG-23 HAAG-14 0 % 100 % 0.06 at. % 8.3 at. % 13.7 at. % čistý HA, čisté, žádné žádný HA Vzorec 1. ABÚ = Antibakteriální účinnost, P REF P EXP ABÚ (%) = x 100% P REF P REF = Počet buněk v referenční skupině, P EXP = Počet buněk v experimentální skupině Výsledky můžeme porovnat s plazmou naprášenými HA vrstvami dopovanými [25]. Byly testovány tři bakterie a zjištěn antibakteriální efekt vyšší než 95% pro koncentrace stříbra nad 3 wt% (0.6 at.%). Naše výsledky jsou srovnatelné ukazující účinnost 3.9% pro 0.06 at.% koncentraci stříbra a 100% pro koncentraci stříbra 8.3 at.% a 13.7 at.%. 4. ZÁVĚR Použitím PLD jsme vytvořili tenké vrstvy stříbra, krystalické a amorfní HA vrstvy a HA vrstvy dopované stříbrem. Dopované vrstvy byly deponovány z terče složeného z částí stříbra a HA. Změnou poměru plochy HA a jsme měnili obsah stříbra od 0.06 at.% do 13.7 at.%. Změna teploty substrátu vedle ke vzniku amorfních či krystalických vrstev. Velikost krystalických zrn ve vrstvách byla ~ 30 nm pro HA a ~ nm pro stříbro. Podle WDX analýzy se stříbro v HA rozložilo velice homogenně. Měření transmise HA + vrstev ukázalo charakteristický stříbrný pík v optickém spektru, který byl pozorován dokonce i u vrstev s

6 velice nízkým obsahem. Více detailů týkajících se fyzikálních vlastností HA + vrstev bude uvedeno v [26]. Antibakteriální vlastnosti, HA a HA + vrstev byly testovány na Escherichi coli K12 C600. Antibakteriální účinnost 100% byla stanovena pro stříbrem dopovanou HA vrstvu v koncentraci 8.3 a 13.7 at.%. PODĚKOVÁNÍ Práce byla podpořena grantovou agenturou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: projekt číslo FI-IM5/218. LITERATURA [1] R. J. Narayan, Functionally Gradient Hard Carbon Composites for Improved Adhesion and Wear, Materials Science and Engineering-NCSU-doctoral (2002). [2] B. D. Ratner. Biomaterials Science : An Introduction to Materials in Medicine. Vol. 1. (Academic Press, 2004) [3] V. Nelea, M. Jelinek in Pulsed Laser Deposition of Thin Films: Applications-Led Growth of Functional Materials, R. Eason, edit., (Wiley-VCH, Berlin, 2007). [4] J. Kalita, H.A. Bhatt, Materials Science and Engineering: C 27 (4), 837 (2006). [5] S. Ramesh, C.Y. Tan, C.L. Peralta, W.D. Teng, Science and Technology of Advanced Materials 8 (4), 257 (2007). [6] C.K. Wang, C.P. Ju, J.H. Chern Lin, Materials Chemistry and Physics 53 (2), 138 (1998). [7] M. Inuzuka, S. Nakamura, S. Kishi, K. Yoshida, K. Hashimoto, Y. Toda, K. Yamashita, Solid State Ionics 172, 509 (2004). [8] E.A. Massa, E.B. Slamovich, T.J. Webster, Material research society Proceedings 57394, (2001). [9] W. Chen, Y. Liu, H.S Courtney, M. Bettenga, C.M. rawal, J.D. Bumgardner, J.L. Ong, Biomaterials 27, 5512 (2006). [10] R-J Chung, M-F Hsieh, K-Ch Huang, L-H Perng; Fong-In Chou, Tsung-Shune Chin, Journal of Sol-Gel Science and Technology 33 (2), 229 (2005). [11] W. Chen, S. Oh, A.P. Ong 1, N. Oh, Y. Liu, H.S. Courtney, M. Appleford, J.L. Ong, Journal of Biomedical Materials Research Part A (28 A) 4, 899 (2006). [12] L. Feng, F.Z. Cui, T.N. Kim, J.W. Kim, Journal of materials science letters 18 (7), 559 (1999). [13] K-S Hwang, S Hwangbo, J-T Kim, Journal of Nanoparticle Research 10 (8), 1337 (2007). [14] Y. Chen, X. Zheng, Y. Xie, C. Ding, H. Ruan, C. Fan, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 19 (12), 3603 (2008). [15] A. Mo, J. Liao, W. Xu, S. Xian, Y. Li, S. Bai, Applied Surface Science 255 (2), 435 (2008). [16] W. Chen, S. Ohk, A. P. Ong, N. Oh, Y. Liu, H. S. Courtney, M. Appleford, J. L. Ong, Journal of Biomedical Materials Research 82, 899 (2007). [17] L. Cléries, J.M. Fernández-Pradas, J.L. Morenza. J. Biomed. Mater. Res. 49, 43 (2000).

7 [18] Q. L. Feng, J. Wu, G.Q. Chen, F.Z. Cui, T.N. Kim, J.Q. Kim, J Biomed Mater Res. 52, 662 (2000). [19] M. Rai, A. Yadav, A. Gade. Biotechnology advances 27, 76 (2009). [20] G. Martínez-Castanón, M. Nino- Martin0z, F. Martinez- Gutierrez, J.R. Martinez- Mendoza, F. Ruiz, Journal of Nanoparticle Research, 1343 (2008). [21] R. Kumar, H. Münstedt, Polymer International 54, 1180 (2005). [22] R.K. Appleyard, Genetics, [23] S.E. Luria, in : Cold Spring Harb Symp Quant Biol. (1953), p [24] L. Huang, D.Q. Li, Y.J. Lin, M. Evans, D.G. Evans, X. Duan, J. Inorg. Biochem., 99(5), 986 (2005). [25] Y. Chen, X. Zheng, Y. Xie, Ch. Ding, H. Ruan, C. Fan, J. Matre. Sci: Mater. Med. 19, 3603 (2008). [26] M. Jelinek, M. Weiserova, T. Kocourek, J. Remsa, K. Jurek, J. Strnad, COLA 2009, Singapore Will be published in Appl. Phys. A.

Diamantu podobné uhlíkové vrstvy pro pokrytí kloubních náhrad

Diamantu podobné uhlíkové vrstvy pro pokrytí kloubních náhrad České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Diamantu podobné uhlíkové vrstvy pro pokrytí kloubních náhrad Ing. Petr Písařík petr.pisarik@fbmi.cvut.cz Kladno Listopad 2010 Cíl

Více

Lasery v mikroelektrotechnice. Soviš Jan Aplikovaná fyzika

Lasery v mikroelektrotechnice. Soviš Jan Aplikovaná fyzika Lasery v mikroelektrotechnice Soviš Jan Aplikovaná fyzika Obsah Úvod Laserové: žíhání rýhování (orýsování) dolaďování depozice tenkých vrstev dopování příměsí Úvod Vysoká hustota výkonu laseru změna struktury

Více

Pracoviště se dlouhodbě zabývá přípravou a charakterizací biokompatibilních nanovrstev a nanokompozitních materiálů pro biomedicínské aplikace.

Pracoviště se dlouhodbě zabývá přípravou a charakterizací biokompatibilních nanovrstev a nanokompozitních materiálů pro biomedicínské aplikace. SPOLEČNÉ PRACOVIŠTĚ ČVUT FBMI a 1. LF UK, PRAHA, ALBETROV LABORATOŘ EXCIMEROVÉHO LASERU (NANO LABORATOŘ) Pracoviště se dlouhodbě zabývá přípravou a charakterizací biokompatibilních nanovrstev a nanokompozitních

Více

Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť

Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť 1. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství OP VK Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního

Více

Tenké vrstvy pro lékařství 1. Laserové vrstvy ( metody přípravy vrstev, laser, princip metody pulzní laserové depozice PLD, růst vrstev, )

Tenké vrstvy pro lékařství 1. Laserové vrstvy ( metody přípravy vrstev, laser, princip metody pulzní laserové depozice PLD, růst vrstev, ) Tenké vrstvy pro lékařství 1. Laserové vrstvy ( metody přípravy vrstev, laser, princip metody pulzní laserové depozice PLD, růst vrstev, ) 2. Vybrané vrstvy a aplikace - gradientní vrstvy, nanokrystalické

Více

In vivo příklady biomateriálů [Ratner, 2005] Biomateriály

In vivo příklady biomateriálů [Ratner, 2005] Biomateriály Bioaktivní materiály in vivo, in vitro Aleš Helebrant Ústav skla a keramiky Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha OBSAH Úvod definice biomateriálu, biomateriály v lidském těle bioaktivní x bioinertní

Více

Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody

Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody J. Frydrych, L. Machala, M. Mašláň, J. Pechoušek, M. Heřmánek, I. Medřík, R. Procházka, D. Jančík, R. Zbořil, J. Tuček, J. Filip a

Více

NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní e-mail: bui@cvrez.cz

NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní e-mail: bui@cvrez.cz NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY Petra Bublíková 1, Vít Rosnecký 1, Jan Michalička 1, Eliška Keilová 2, Jan Kočík 2, Miroslava Ernestová 2 1 Centrum

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE TEZE K DISERTAČNÍ PRÁCI České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Katedra přírodovědných oborů Markéta Koplová Vybrané fyzikální a biologické

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ J. KAŠPAROVÁ, Č. DRAŠAR Fakulta chemicko - technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice, CZ, e-mail:jana.kasparova@upce.cz

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Vlastnosti tenkých DLC vrstev

Vlastnosti tenkých DLC vrstev Vlastnosti tenkých DLC vrstev Ing. Vladimír Jech ČVUT v Praze, FS, Technická 4, 16607 Praha Abstrakt Vrstvy DLC nacházejí díky svým jedinečným vlastnostem stále širší oblasti využití. Vyznačují se vysokou

Více

Typy interakcí. Obsah přednášky

Typy interakcí. Obsah přednášky Co je to inteligentní a progresivní materiál - Jaderné analytické metody-využití iontových svazků v materiálové analýze Anna Macková Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež 250 68 Obsah přednášky fyzikální princip

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

Rentgenová difrakce a spektrometrie

Rentgenová difrakce a spektrometrie Rentgenová difrakce a spektrometrie RNDr.Jaroslav Maixner, CSc. VŠCHT v Praze Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie Technická 5, 166 28 Praha 6 224354201, 24355023 Jaroslav.Maixner@vscht.cz

Více

Plazmatické metody pro úpravu povrchů

Plazmatické metody pro úpravu povrchů Plazmatické metody pro úpravu povrchů Aleš Kolouch Technická Univerzita v Liberci Studentská 2 461 17 Liberec 1 Obsah 1. Plazma 2. Plazmové stříkání 3. Plazmové leptání 4. PVD 5. PECVD 6. Druhy reaktorů

Více

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické

Více

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie V kriminalistických laboratořích se provádí technická expertíza písemností, která se mimo jiné zabývá zkoumáním použitých psacích prostředků: tiskových

Více

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Libor Beránek, Rudolf Dvořák, Lucie Bačáková Abstrakt V minulých desetiletích se v medicíně rozšířilo použití umělých materiálů, ať už v

Více

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

Návrh stínění a témata k řešení

Návrh stínění a témata k řešení Výzkumné laserové centrum ELI Beamlines Návrh stínění a témata k řešení Veronika Olšovcová, Mike Griffiths, Richard Haley, Lewis McFarlene, Bedřich Rus a ELI team Plánované pilíře ELI Site to be determined

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

Materiálový výzkum na ústavu anorganické chemie. Ondřej Jankovský

Materiálový výzkum na ústavu anorganické chemie. Ondřej Jankovský Materiálový výzkum na ústavu anorganické chemie Ondřej Jankovský ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE Koordinační chemie Materiály pro fotoniku Oxidové materiály Polovodiče a nanomateriály Teoretická chemie Vedoucí

Více

MODELOVÁNÍ ROZVOJE TEPLOTNÍHO POLE PO OZÁŘENÍ TKÁNĚ PULSNÍM LASEROVÝM PAPRSKEM

MODELOVÁNÍ ROZVOJE TEPLOTNÍHO POLE PO OZÁŘENÍ TKÁNĚ PULSNÍM LASEROVÝM PAPRSKEM MODELOVÁNÍ ROZVOJE TEPLOTNÍHO POLE PO OZÁŘENÍ TKÁNĚ PULSNÍM LASEROVÝM PAPRSKEM J.Urzová 1, M. Jelínek 1,2, J. Remsa 1,2, L.Vajner 3 1 ČVUT v Praze, fakulta biomedicínského inženýrství, nám.sítná 3105,

Více

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis Ivana Krestýnová, Josef Zicha Abstrakt: Absolutní vlhkost je hmotnost

Více

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra chemie OBSAH: 1. Stavba a fyziologie bakterií. 2. Kultivace bakterií,

Více

Elektronová Mikroskopie SEM

Elektronová Mikroskopie SEM Elektronová Mikroskopie SEM 26. listopadu 2012 Historie elektronové mikroskopie První TEM Ernst Ruska (1931) Nobelova cena za fyziku 1986 Historie elektronové mikroskopie První SEM Manfred von Ardenne

Více

PŘÍPRAVA BIOAKTIVNÍCH POVLAKŮ METODOU SOL-GEL A MĚŘENÍ VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ

PŘÍPRAVA BIOAKTIVNÍCH POVLAKŮ METODOU SOL-GEL A MĚŘENÍ VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ PŘÍPRAVA BIOAKTIVNÍCH POVLAKŮ METODOU SOL-GEL A MĚŘENÍ VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ Návody pro laboratorní práce oboru: Biomateriály pro medicínské využití Vedoucí práce: Ing. Diana Horkavcová PhD., místnost:

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT PROPERTIES OF METAL LAYERS DEPOSITED BY MAGNETRON SPUTTERING ON GLASS SUBSTRATE David Petrýdes a Ivo Štepánek b a

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření

Více

REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o. www.hvm.cz

REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o. www.hvm.cz REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV OVÁNÍ Jan VALTER SCHEMA REAKTIVNÍHO NAPRAŠOV OVÁNÍ zdroj výboje katoda odprašovaný terč plasma inertní napouštění plynů reaktivní zdroj předpětí p o v l a k o v a n é s

Více

Laserové depoziční metody - obecná charakteristika

Laserové depoziční metody - obecná charakteristika Laserové depoziční metody - obecná charakteristika Laserové odprašování zdrojového materiálu z tzv. targetu (terče), upraveného do zhutnělé formy (lisovaná či zmražená tableta) vhodné pro depozici. Laserové

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD Ywetta Maléterová Simona Krejčíková Lucie Spáčilová, Tomáš Cajthaml František Kaštánek Olga Šolcová Vysoké požadavky na kvalitu vody ve

Více

Anotace přednášek LŠVT 2015 Česká vakuová společnost. Téma: Plazmové technologie a procesy. Hotel Racek, Úštěk, 1 4. června 2015

Anotace přednášek LŠVT 2015 Česká vakuová společnost. Téma: Plazmové technologie a procesy. Hotel Racek, Úštěk, 1 4. června 2015 Anotace přednášek LŠVT 2015 Česká vakuová společnost Téma: Plazmové technologie a procesy Hotel Racek, Úštěk, 1 4. června 2015 1) Úvod do plasmochemie Lenka Zajíčková, Ústav fyzikální elektroniky, PřF

Více

optické vlastnosti polymerů

optické vlastnosti polymerů optické vlastnosti polymerů V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz Definice světelného paprsku světlo se šíří ze zdroje podél přímek (paprsky) Maxwell: světlo se šířív módech (videch) = = jediná možná cesta

Více

Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin

Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin Totka Bakalova 1, Petr Louda 1,2, Lukáš Voleský 1,2 1 Ing. Totka Bakalova, PhD., Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

VYUŽITÍ CÉVNÍ NÁHRADY JAKO NÁSTROJE PRO POSOUZENÍ ANTIMIKROBIALITY LÁTEK NA POVRCHU CÉVNÍCH NÁHRAD

VYUŽITÍ CÉVNÍ NÁHRADY JAKO NÁSTROJE PRO POSOUZENÍ ANTIMIKROBIALITY LÁTEK NA POVRCHU CÉVNÍCH NÁHRAD Vysoké učení technické v Brně Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav pletařský Středoevropský technologický institut v Brně VYUŽITÍ CÉVNÍ NÁHRADY JAKO NÁSTROJE PRO POSOUZENÍ ANTIMIKROBIALITY LÁTEK

Více

MIKROBIOLOGIE. Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS AUREUS bakteriální kmen dle ATCC 1260 (CCM 888).

MIKROBIOLOGIE. Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS AUREUS bakteriální kmen dle ATCC 1260 (CCM 888). MIKROBIOLOGIE Veškeré testy jsou prováděny s těmito bakteriálními kmeny: Gramnegativní tyčinkovitá bakterie ESCHERICHIA COLI bakteriální kmen dle ATCC 9637 (CCM 2024). Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS

Více

Centrum základního výzkumu LC 06041. Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Jaroslav Pavlík, KF PřF UJEP, Ústí n. L.

Centrum základního výzkumu LC 06041. Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Jaroslav Pavlík, KF PřF UJEP, Ústí n. L. Centrum základního výzkumu LC 06041 Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením Jaroslav Pavlík, KF PřF UJEP, Ústí n. L. Řešitelský tým: Doc. RNDr. S. Novák, CSc. Prof. RNDr. R.

Více

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie Chování polymerů v elektrickém a magnetickém poli vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie dielektrikum, izolant, nevodič v

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY PŘÍPRAVA TENKÝCH VRSTEV POLY- PYRROLU METODOU MATRICOVÉ PULSNÍ LASEROVÉ DEPOZICE MARTIN VRŇATA, DUŠAN KOPECKÝ, JITKA ŠKODOVÁ, PŘEMYSL FITL, JAN VLČEK a JAROSLAV HOFMANN

Více

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice POSUDEK NA HABILITAČNÍ PRÁCI Ing. Anny Guzanové, PhD. s názvem STUDIUM VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÝCH POVLAKŮ (obor Strojárske technológie a materiály) Katedra technológií a materiálov, Strojnícka

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

MODIFIKACE POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ Ti6Al4V METODAMI VYUŽÍVAJÍCÍMI IONTOVÝCH A ELEKTRONOVÝCH SVAZKŮ

MODIFIKACE POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ Ti6Al4V METODAMI VYUŽÍVAJÍCÍMI IONTOVÝCH A ELEKTRONOVÝCH SVAZKŮ MODIFIKACE POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ Ti6Al4V METODAMI VYUŽÍVAJÍCÍMI IONTOVÝCH A ELEKTRONOVÝCH SVAZKŮ Vladimír Jech 1, Josef Šepitka 1, Zdeněk Tolde 1 1 ČVUT v Praze, FS Úvodem Titanová slitina Ti6Al4V je

Více

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické). PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost

Více

MORFOLOGIE VÝSTŘIKU - VLIV TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNEK. studium heterogenní morfologické struktury výstřiků

MORFOLOGIE VÝSTŘIKU - VLIV TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNEK. studium heterogenní morfologické struktury výstřiků MORFOLOGIE VÝSTŘIKU - VLIV TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNEK studium heterogenní morfologické struktury výstřiků Laboratorní cvičení předmět: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů Zadání / Cíl Na vstřikovaných

Více

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Vedoucí projektu: Ing. Filip Novotný, Ing. Filip Havel K. Hes - Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 K.

Více

Vakuová technika. Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování

Vakuová technika. Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Vakuová technika Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování Tomáš Kahánek ID: 106518 Datum: 17.11.2010 Výroba tenkých vrstev

Více

LASEROVÁ ABLACE S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ V INDUKČNĚ VÁZANÉM PLAZMATU PRO 2D MAPOVÁNÍ MOČOVÝCH KAMENŮ

LASEROVÁ ABLACE S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ V INDUKČNĚ VÁZANÉM PLAZMATU PRO 2D MAPOVÁNÍ MOČOVÝCH KAMENŮ Chem. Listy 13, s193 s197 (29) Cena Merck 29 LASEROVÁ ABLACE S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ V INDUKČNĚ VÁZANÉM PLAZMATU PRO 2D MAPOVÁNÍ MOČOVÝCH KAMENŮ MONIKA NOVÁČKOVÁ, MARKÉTA HOLÁ a VIKTOR KANICKÝ Oddělení

Více

Protokol č. 7 Pozorování živých a mrtvých buněk kvasinek Vitální test

Protokol č. 7 Pozorování živých a mrtvých buněk kvasinek Vitální test Protokol č. 7 Pozorování živých a mrtvých buněk kvasinek Vitální test Cíl cvičení: Bude se jednat o přímé nebo nepřímé stanovení počtu buněk? Stanovujeme počet živých nebo mrtvých buněk? Jak odlišíme živé

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD Jana Muselíková 1, Jiří Palarčík 1, Eva Slehová 1, Zuzana Blažková 1, Vojtěch Trousil 1, Sylva Janovská 2 1 Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta

Více

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod 1/23 Analýza vrstev pomocí elektronové a podobných metod 1. 4. 2010 2/23 Obsah 3/23 Scanning Electron Microscopy metoda analýzy textury povrchu, chemického složení a krystalové struktury[1] využívá svazek

Více

FILTRACE VODY NANOTEXTILIÍ

FILTRACE VODY NANOTEXTILIÍ FILTRACE VODY NANOTEXTILIÍ a Jaroslav LEV, b Libor KALHOTKA, c Michal ČERNÝ MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 - Brno, Česká republika a jarlev@centrum.cz, b xkalhotk@node.mendelu.cz, c michalc@mendelu.cz

Více

VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU

VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU Ing. David Hrušťák, Cristina Serrano Gil Školitel: Prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. Abstrakt Článek se zabývá úpravou substrátu pomocí iradiace ultrazvukem a

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

Nanomateriály v medicíně a elektronice

Nanomateriály v medicíně a elektronice V.Švorčík, Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha vaclav.svorcik@vscht.cz Nanomateriály v medicíně a elektronice Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie Ústav inženýrství

Více

Dosah γ záření ve vzduchu

Dosah γ záření ve vzduchu Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,

Více

FUNKČNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY

FUNKČNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Ústav skla a keramiky Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha FUNKČNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY I. Oxidické sol-gel vrstvy na sklech a jejich vlastnosti II. Vrstvy pro dentální a chirurgické implantáty na Tisubstrátech

Více

Vizualizace rozložení alfa-aktivních radionuklidů na ploše preparátu vzorku

Vizualizace rozložení alfa-aktivních radionuklidů na ploše preparátu vzorku Vizualizace rozložení alfa-aktivních radionuklidů na ploše preparátu vzorku Josef Holeček, Iva Vošahlíková, Petr Otáhal, Ivo Burian SÚJCHBO, v.v.i., Kamenná 71, 262 31, Milín e-mail: holecek@sujchbo.cz

Více

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu Laboratorní cvičení předmět: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů

Více

Zdroj: Bioceramics: Propertie s, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák

Zdroj: Bioceramics: Propertie s, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák Zdroj: Bioceramics: Properties, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák Kapitola 8., strany: 167-177 8. Sklokeramika (a) Nádoby Corning

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin Jan Geršl Český metrologický institut Objasnění některých pojmů Prostoročas Vlastní čas fyzikálního objektu Souřadnicový čas bodů v prostoročase

Více

Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Uhlíkové mikroelektrody modifikované stříbrnými a platinovými nanovrstvami a jejich využití pro detekci peroxidu vodíku Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita

Více

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0306) ENVITECH Zpráva o řešení IA 01 Využití přírodních organicko-anorganických plniv v polymerních systémech Vedoucí aktivity:

Více

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Hi-tech Nano a mikro technologie v chemickém inženýrství umožňují: Samočisticí

Více

Aplikace tenkých vrstev na zdvihátka ventilů motoru formule CTU CarTech

Aplikace tenkých vrstev na zdvihátka ventilů motoru formule CTU CarTech Aplikace tenkých vrstev na zdvihátka ventilů motoru formule CTU CarTech Závěrečná zpráva Vedoucí projektu: Doc. Tomáš Polcar, Ph.D. Katedra řídící techniky FEL ČVUT v Praze polcar@fel.cvut.cz Řešitel:

Více

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120

Více

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY Jakub HORNÍK, Pavlína HÁJKOVÁ, Evgeniy ANISIMOV Ústav materiálového inženýrství, fakulta strojní ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, 121 35, Praha 2, CZ,

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika Fotonásobič vstupní okno fotokatoda E h fokusační elektrononová optika systém dynod anoda e zesílení G N typicky: - koeficient sekundární emise = 3 4 - počet dynod N = 10 12 - zisk: G = 10 5-10 7 Fotonásobič

Více

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš Fyzikální principy tvorby nanovláken 1. Úvod D.Lukáš 1 Physical principles of electrospinning (Electrospinning as a nano-scale technology of the twenty-first century) Physical principles of electrospinning

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Některé poznatky z charakterizace nano železa Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Nanotechnologie 60. a 70. léta 20. st.: období miniaturizace 90. léta 20.

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace Petr Exnar, Irena Lovětinská-Šlamborová Katedra chemie a Ústav zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci

Více

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu CETRUM TRANSFERU BIOMEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ HK CZ.1.05/3.1.00/10.0213 Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu Seminář JAK VÝZKUMNĚ SPOLUPRACOVAT S FIRMOU CONTIPRO? CENTRUM TRANSFERU BIOMEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

Adresa místa konání: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6

Adresa místa konání: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6 Dny otevřených dveří 2010 Název ústavu: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Adresa místa konání: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6 Datum a doba otevření: 4. 11. 9 až 16 hod. pro

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Přímé stanovení celkového počtu buněk kvasinek pomocí Bürkerovy komůrky Provedení vitálního testu

Přímé stanovení celkového počtu buněk kvasinek pomocí Bürkerovy komůrky Provedení vitálního testu Přímé stanovení celkového počtu buněk kvasinek pomocí Bürkerovy komůrky Provedení vitálního testu Otázky k zamyšlení: Bude se jednat o přímé nebo nepřímé stanovení počtu buněk? Stanovujeme počet živých

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III.

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III. TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III. NANÁŠENÍ VRSTEV V mikroelektronice se nanáší tzv. tlusté a tenké vrstvy. a) Tlusté vrstvy: Používají se v hybridních integrovaných obvodech. Nanáší

Více

CHALKOGENIDY, MATERIÁLY PRO PAMĚTI SE ZMĚNOU FÁZE A VODIVOSTI

CHALKOGENIDY, MATERIÁLY PRO PAMĚTI SE ZMĚNOU FÁZE A VODIVOSTI UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA OBECNÉ A ANORGANICKÉ CHEMIE CHALKOGENIDY, MATERIÁLY PRO PAMĚTI SE ZMĚNOU FÁZE A VODIVOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE Autor práce: Ing. Miroslav Bartoš

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.

Více

Chemické senzory Principy senzorů Elektrochemické senzory Gravimetrické senzory Teplotní senzory Optické senzory Fluorescenční senzory Gravimetrické chemické senzory senzory - ovlivňov ování tuhosti pevného

Více

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN Lenka Pourová a Radek Němec b Ivo Štěpánek c a) Západočeská univerzita v Plzni,

Více

18 STRUKTURA SPOJŮ PÁJENÝCH PÁJKAMI BEZ OLOVA A JEJÍ VLIV NA VNĚJŠÍ VZHLED SPOJE

18 STRUKTURA SPOJŮ PÁJENÝCH PÁJKAMI BEZ OLOVA A JEJÍ VLIV NA VNĚJŠÍ VZHLED SPOJE 18 STRUKTURA SPOJŮ PÁJENÝCH PÁJKAMI BEZ OLOVA A JEJÍ VLIV NA VNĚJŠÍ VZHLED SPOJE Jiří Podzemský ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Elektrotechnická fakulta Katedra elektrotechnologie 1. Úvod Elektronika

Více

Příprava grafénu. Petr Jelínek

Příprava grafénu. Petr Jelínek Příprava grafénu Petr Jelínek Schéma prezentace Úvod do tématu Provedené experimenty - příprava grafénu - charakterizace Plánovaná činnost - experimenty Závěr 2 Pohled do historie 1960 HOPG (Arthur Moore)

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více