V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T VIAMONT DSP, j.s.c. VIAMONT DSP, a.s. akciová společnost joint stock company

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 A N N U A L R E P O R T 2 0 0 3 VIAMONT DSP, j.s.c. VIAMONT DSP, a.s. akciová společnost joint stock company"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 ANNUAL REPORT 2003 VIAMONT DSP, j.s.c. VIAMONT DSP, a.s. akciová společnost joint stock company

2 CONTENT OBSAH Selected operating results 3 2 Vybrané provozní výkony Foreword of chairman of the Board of Directors 5 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Board of Directors Představenstvo Supervisory Board Dozorčí rada Procuration Prokura Company Management Vedení společnosti Company Profile Základní údaje o společnosti Legal disputes Soudní spory Scope of Business 7 7 Předmět podnikání Company facilities 7 7 Vybavenost společnosti Report of the Board of Directors 9 8 Zpráva představenstva Operations / activities conducted in 1998 through Výkony v letech 1998 až 2003 Selected operating results Vybrané provozní výkony Income from operations 17 1 Výsledky hospodaření Staffing policy Personální politika Report on relationships Zpráva o vztazích between and among related entities mezi propojenými osobami společnosti Profit distribution proposal Návrh na rozdělení zisku Report from the Supervisory Board Zpráva dozorčí rady Auditor statement Výrok auditora Sponzorhips 3 3 Sponzoring

3 VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY Optimalizace tra ového úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová pro Skanska ŽS SELECTED OPERATING RESULTS Optimization of Ústí nad Orlicí - Česká Třebová track segment - for Skanska ŽS Rozšíření skládky v Praze Ďáblicích (sekce 19) pro A.S.A. Expansion of waste site in Prague-Ďáblice (Section 19) - for A.S.A. Montáž trakčního vedení v hale ONJ Praha Vršovice pro ČD Assembly of traction conduit in the hall of ONJ Praha Vršovice - for ČD 2 3

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA FOREWORD OF CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, předkládám Vám výroční zprávu o činnosti akciové společnosti Viamont DSP za rok 2003 a základní cíle pro rok Dear Shareholders, dear friends in business, I am pleased to present the Annual Report on the activities of Viamont DSP a.s. (JSC) company for 2003, and the overall objectives set out for JAKÝ BYL PRO NÁS ROK 2003? V pořadí druhý stavební rok potvrdil, že založení této společnosti (společnostmi Viamont, a.s. a DSP, a.s.) byl krok správný, zároveň potvrdil, že tato společnost má schopnost získat a realizovat zakázky v objemu, který nás řadí do kategorie silných" středních stavebních firem. O tom svědčí dosažené výkony ve výši 87 mil. Kč za rok 2003 při dosaženém zisku po zdanění ve výši 20,25 mil. Kč. ČEHO JSME DOSÁHLI? Zejména se nám podařilo splnit základní cíl, který jsme si pro rok 2003 vytyčili a to dosáhnout zhruba stejného poměru železničních a mimoželezničních staveb. Nepochybně k tomu přispělo získání naší zatím největší silničářské" zakázky a to II/13 Ústí nad Labem, Žižkova IIC. Nicméně ani ve standardních" železničních zakázkách jsme nezůstali pozadu a mimo stavby menšího" charakteru pro SDC a investory mimo ČD, se musíme pochlubit získáním zakázky Elektrizace trati Kadaň - Karlovy Vary, část Předelektrizační úpravy. WHAT, THEN, WAS YEAR 2003 LIKE FOR THE COMPANY? For a second time in a row, the 2003 construction year confirmed that the establishment of the company - (hereinafter: the Company") through Viamont a.s., and DSP a.s. companies - was a step in the right direction. Concurrently it confirmed that the Company disposes of the potential to win contracts and complete orders in a volume ranking it into the category of strong mid-size construction companies, indicative of which is operation worth CZK 87 million, achieved in on a CZK 20,25 million after-tax profit. WHAT DID WE MANAGE TO ACHIEVE? Most importantly, we succeeded to meet the primary target set out for 2003, namely to achieve an approximately equal ratio of railroad and other-than-railroad structures materialized. As a major contribution to the accomplishment, the acquisition of the Company s biggest road-building" contract yet, namely that of the II/13 Ústí nad Labem, Žižkova IIC, is no doubt seen. Nonetheless, it was not even in the standard" railroad contracts that the Company would fall behind. Thus, apart from building structures that were minor" in nature, such as those for pursued for SDC and investors out of the Czech Rail (hereinafter: the CR"), we need to take pride in winning the contract referred to as the Kadaň - Karlsberg track electrification project or - more precisely - the pre-electrification alterations part thereof. WHAT ARE THE COMPANY S KEY TARGETS SET OUT FOR 2004? Most evidently, increased volumes of orders handled, namely up to the level of no fewer than CZK 1 billion, at a profit attained in a standard manner. Further, the Company targets include getting contractually fixed constructions projected to be materialized in 2005 and 200, allowing aforementioned volume to be endorsed. In addition, cost reduction and efficiency improvement feature the Company s targets supposed to be met on a continuous basis - together with quality compliance and work safety observance. JAKÉ MÁME ZÁKLADNÍ CÍLE PRO ROK 2004? Jednoznačně zvýšení objemu realizovaných zakázek a to na min. 1 mld. Kč při standardně dosaženém zisku. Dále zasmluvnění" staveb pro rok 2005 a 200 umožňující potvrzení tohoto objemu. Průběžným cílem je snižování nákladů a zvyšování produktivity práce při požadované kvalitě a bezpečnosti práce. I am confident that - with the help of Company associates - and being retained the proclivity of our current partners, the Company targets set out for 2004 will be accomplished, and that 2004 will be a successful year for us. Věřím, že za přispění našich spolupracovníků a při zachování přízně ze strany našich dosavadních partnerů se naše cíle podaří splnit a rok 2004 bude pro nás rokem úspěšným. Ing. Aleš Řebíček 4 5 Aleš Řebíček

5 PŘEDSTAVENSTVO Ing. Aleš Řebíček / předseda Ing. Miroslav Plíhal / místopředseda Ing. Jiří Klier / člen DOZORČÍ RADA JUDr. Vladimír Mašek / předseda JUDr. Stanislav Fikač / člen Alois Tlustý / člen PROKURA Ing. Zdeněk Vybíral Ing. Ondřej Novák VEDENÍ SPOLEČNOSTI Ing. Aleš Řebíček / ředitel úseku Strategie a marketing Ing. Miroslav Plíhal / ředitel úseku Výroba a technika Ing. Jiří Klier / ředitel úseku Finance a administrativa Ing. Zdeněk Vybíral / výrobní ředitel Ing. Ondřej Novák / obchodní ředitel Ing. David Rúža / ředitel divize projekce a geodetické činnosti Alois Tlustý / ředitel divize kolejové mechanizace Jiří Šilínek / ředitel divize autodopravy a zemní mechanizace BOARD OF DIRECTORS Aleš Řebíček / Chairman Miroslav Plíhal / Vice-Chairman Jiří Klier / Member SUPERVISORY BOARD Vladimír Mašek / Chairman Stanislav Fikač / Member Alois Tlustý / Member PROCURATION Zdeněk Vybíral Ondřej Novák COMPANY MANAGEMENT Aleš Řebíček / Director of strategy and marketing Miroslav Plíhal / Director of production and engineering Jiří Klier / Director of finances and administration Zdeněk Vybíral / Director of production Ondřej Novák / Commercial director David Rúža / Director of project & geodetic activities division Alois Tlustý / Director of rail machinery division Jiří Šilínek / Director of road transport & earth-moving machinery division SCOPE OF BUSINESS Wholesale Surface finishing of metals and welding Storage of goods and cargo handling Lease and lending of movables Provision of technical consultancy services for building industry Building construction, construction modifications and clearance Pursuit of construction-related project activities Engineering supervision in plant engineering and construction Pursuit of geodetic activities Provision of consultancy in accounting, bookkeeping Rentals of real estates, apartments and of non-housing property with the provision of key services ensuring regular operation Assembly, repair, reviews and testing of selected electrical appliances Repair of road vehicles Review, overhaul and testing of technical appliances on run Repair of working machines Road trucking, domestic with no weight limitation Provision of rail transport pursuant to licences issued; running rail services in accordance with official licenses issued PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Velkoobchod Povrchové úpravy a svařování kovů Skladování zboží a manipulace s nákladem Pronájem a půjčování věcí movitých Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě Inženýrská činnost v investiční výstavbě Výkon zeměměřičských činností Činnost účetních poradců, vedení účetnictví Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajiš ujících řádný provoz Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení Opravy silničních vozidel Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu Opravy pracovních strojů Silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní bez omezení hmotnosti Provozování drážní dopravy dle vydaných licencí a provozování drah dle vydaných úředních povolení ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: Viamont DSP, akciová společnost Sídlo: Železničářská 1385, Ústí nad Labem IČO: DIČ: CZ (VATID: CZ ) Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Ústí nad Labem, č.ú /0100 ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Labem, č.ú /0300 Základní jmění: 180,000,000,- Kč Telefon: Fax: http: Obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 dne 9. května 2001 SOUDNÍ SPORY V průběhu roku 2003 nebylo zahájeno žádné soudní, správní, nebo rozhodčí řízení. COMPANY PROFILE Name: Viamont DSP, joint-stock company Registered office: Železničářská 1385, Ústí nad Labem Registered No: VAT No: CZ (VATID: CZ ) Bank connection: KB, a.s. Ústí nad Labem branch, acc. No /0100 ČSOB, a.s. Ústí nad Labem branch, acc. No /0300 Share capital: CZK Phone: Fax: http: The business firm is incorporated in the Companies Register maintained by the Regional court in Ústí nad Labem, Section B, Insert 1370, as of 9 May 2001 LEGAL DISPUTES No judicial, administrative or arbitration proceedings were opened within 2003 COMPANY FACILITIES An assembly base located in Chabařovice, of an area of 50,000 m 2 - with own siding available. Rail machinery for construction, re-railing repair and maintenance of railroad tracks and sidings. Machinery for construction, revamp, repair and maintenance of traction wiring conduit. Centres for Bridge construction and Engineering centre based in Lovosice. Centres for road haulage and mechanization, based in Lovosice, and equipped with vehicles for earth-moving and construction & erection-work jobs. Mobile construction/assembly gangs equipped with state-of-the-art small machinery. Rail welding centre located in EMĚ Mělník Designer and geodetic centre in Ústí nad Labem VYBAVENOST SPOLEČNOSTI Montážní základna v Chabařovicích o ploše m 2 s vlastním vlečkovým kolejištěm Kolejová mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu železničních tratí a vleček Mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu trakčního vedení Středisko mostů a inženýrských staveb v Lovosicích Autodoprava a mechanizační středisko, vybavené stroji pro zemní a stavebně montážní práce v Lovosicích Mobilní, stavebně montážní čety, vybavené kvalitní drobnou mechanizací Středisko pro svařování kolejnic v EMĚ Mělník Projekční a geodetické středisko v Ústí nad Labem 7

6 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS Ekonomická situace Ekonomicky se v Evropě rok 2003 vyznačoval celkovou stagnací. V první čtvrtině roku 2003 klesla výkonnost pro nás důležitého stavebního sektoru v členských státech EU o 1,3% v porovnání s posledním čtvrtletím roku Největší propad přitom zaznamenala Spolková republika Německo a to dokonce o 5,3%. V České republice naopak zaznamenáváme mírný růst. Pozitivní obrat přinesl březen 2003, kdy stavebnictví meziročně vzrostlo o 2,9%, během celého roku se pak vzrůst pohyboval kolem 3%. Příznivě působil i faktor obnovy infrastruktury po povodních v roce 2002 a nízké úrokové sazby. Naproti tomu negativně působila zmíněná slabší poptávka po stavebních pracích v západní Evropě a to se samozřejmě dotklo i tuzemské ekonomiky. Vysoká míra zadluženosti státního rozpočtu ČR způsobuje významné škrty v investicích, během roku mírně slábnoucí koruna naopak umožňuje nezanedbatelný nárůst exportu. Velmi nepříjemným ukazatelem je vysoká míra nezaměstnanosti, která ke konci roku 2003 dosáhla v ČR zneklidňujících 10% a bohužel ani v roce 2004 nebude dosaženo jejího výraznějšího snížení. Míra inflace zůstává nadále na přijatelných 3%. S blížícím se vstupem České republiky do Evropské unie 1. května 2004 nejsou očekávány nijak dramatické změny v žádném z ekonomických sektorů, objem přílivu zahraničního kapitálu se mírně zvýší. Nic zatím nenasvědčuje obavám ekonomů ze západních zemí o zvýšené míře přesunů výrobních celků dále na východ, do nových členských zemí EU a to zejména z důvodu nižších mzdových nákladů. Očekávaný vývoj ve stavebnictví Silnou konjunkturu ve stavebnictví zatím nelze očekávat, ovšem dlouhodobý vzestupný trend bude v ČR pokračovat a jeho dynamika by se měla ještě zvýšit během prvního pololetí roku Vadou tuzemského stavebnictví je pokračující růst mezd několikanásobně převyšující růst produktivity práce. V průběhu roku 2003 mzdy meziročně vzrostly o 7%, produktivita však pouze o 2%. Tato disproporce nadále trvá a její náprava si vynutí korekci, jejíž důsledkem bude bu snížení tempa růstu, nebo v horším případě propouštění. Bytová výstavba bude díky nízkým úrokovým sazbám a příznivější úvěrové politice dále významně stoupat a tím podporovat tempo růstu. Negativně bude působit restriktivní rozpočtová politika vlády zejména v investicích do dopravní infrastruktury a to je oblast bezprostředně se dotýkající aktivit akciové společnosti Viamont DSP. Společnost naopak dosahuje zvýšení objemu prováděných stavebních prací v nestátním sektoru a tento trend bude pokračovat i v roce Vývoj a.s. Viamont DSP Výkony Výkony na počátku roku 2003 byly ještě ve znamení dokončujících prací na odstranění následků povodní na tratích ČD v srpnu K oživení výkonů došlo až v dubnu díky plnému rozeběhnutí stavby ČD, DDC - Optimalizace tra ového úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová. V tomtéž měsíci došlo k zahájení prací na ČD, DDC - rekonstrukce objízdné trasy Lysá nad Labem - Praha Vysočany. Mediálně nejsledovanější stavba II/13 Ústí nad Labem, Žižkova IIC byla v počátku ovlivněna řadou komplikací při zakládání stavebního objektu estakáda pod úrovní dna řeky Bíliny. Tím došlo k propadu 399,1 výkonu v letním období, kdy byly nejlepší podmínky pro stavební výrobu. Tento propad se podařilo dohonit díky příznivému počasí v říjnu a listopadu. Celkový roční výkon činil 87 mil. Kč. V porovnání s rokem 2002, kdy celkový výkon činil 818 mil. Kč, došlo k nárůstu o 49 mil. Kč, tj. o % Celkový výkon v mil. Kč 818,490 87, Economic position In terms of economy, year 2003 was marked with an overall stagnancy all over Europe. Compared with 4Q of 2002, in 1Q 2003 the efficiency of the construction sector - which is of particular significance for the Company - had dropped in EU membership countries by 1,3%, with the Federal Republic of Germany seeing the deepest plunge by as much as 5,3%. By contrast, a moderate growth was seen in the Czech Republic. A positive upturn came with March 2003 with the construction industry having seen a 2,9% y-to-y increase, to be followed by an approximately 3% growth taking place in the course of Added to that was the favourable effect of infrastructure recovery taking place in the aftermath of the 2002 flood, as were low interest rates. On the other hand, the abovementioned poorer demand for construction work in western Europe would have an adverse effect upon construction work which in turn could not have failed affecting the domestic economy. While the high rate of CR state budget indebtedness was the cause of major investment cuts, the crown slightly weakening over the year conversely allowed for a considerable increase in exports. Another fairly upsetting indicator was the high unemployment rate. Having in late 2003 reached the level of disquieting 10%, no significant drop in unemployment can be anticipated in As for the inflation rate, it continues to stand at the level of acceptable 3 percent. With the entry of the CR into the European Union on 1 May 2004, no dramatic changes are anticipated in any of the segments of economy save for the mildly increasing volume of foreign capital influx. At the moment, there is no indication of fears shared by western economists, namely that production units will increasingly be transferred to eastwards to the new EU member countries - largely due to lower labour costs. Anticipated developments in building industry Though no such thing as a major boom can currently be anticipated, a long-term upward trend will continue in the Czech Republic. Moreover, the growth dynamics is assumed to even increase over the first half of One of the weaknesses of the domestic construction industry is continuous pay rise, exceeding labour productivity growth several times. While, in 2003, wages saw a 7% year-to-year increase, labour productivity rose by merely 2%. The imbalance persists and rectification thereof will require a corrective measure resulting in either a growth rate cut or - worse still - in personnel layoffs. Due to low interest rates and a more favourable lending policy, residential construction will continue to significantly grow - thus adding to the growth rate. On the other hand, negative will be the impact of the government s restrictive budget policy, particularly in investments to transport infrastructure, that being an area directly associated with the activities of Viamont DSP jointstock company. Conversely, the Company enjoys a higher profit in the volume of construction work delivered to non-state sector. The given trend will be in progress even in Development of Viamont DSP a.s. Operation Operation in early 2003 was marked by completion jobs, as well as by countering the effects of the August 2002 flood upon tracks of the Czech Rail (hereinafter: the CR"). It however was not until early April that operation started to boost, namely in connection with the full start-up of the CR construction, namely the Optimization of the Ústí nad Orlicí to Česká Třebová track segment DDC. In the same month, work was launched at another CR construction referred to as the Revamp of Lysá nad Labem - Praha Vysočany bypass DDT. Total operation in millions of CZK Year Operation , , ,098 The II/13 Ústí nad Labem, Žižkova IIC scheme, being the medially best observed construction was at the outset affected by quite a few hitches accompanying the founding of Building site No. 202, i.e. trestle below the bottom of the Bílina River. As a result, a drop in operation took place in the summer season when construction output typically enjoys best operation conditions. Nonetheless, with the help of good weather, the drop was eliminated in the months of October and November. The annual operation thus totalled CZK 87 million. Compared to that of CZK 818 million accomplished in 2002, an increase of CZK 49 million, i.e. %, was posted. 8 9

7 VÝKONY V LETECH 1998 Až 2003 JEDNOTLIVÝCH DIVIZÍ, RESP. ČINNOSTÍ (do května 2001 Viamont a.s. a od června 2001 Viamont DSP a.s.) STAVBY KOLEJOVÉ 51 STAVBY MOSTŮ 271,1 412, 381, , STAVBY TRAKCE 119, ,9 TRA OVÁ MECHANIZACE 41, , SILNIČNÍ MECHANIZACE 23,8 25,2 2,1 PROJEKČNÍ A GEODETICKÁ ČINNOST 10,4 7, OPERATIONS / ACTIVITIES CONDUCTED IN 1998 THROUGH 2003 AS DELIVERED BY PARTICULAR DIVISIONS (up to May by Viamont a.s., and from June 2001 by Viamont DSP a.s.) CELKEM , Z uvedených grafů je patrný trend poklesu kolejových staveb v roce 2003, na druhé straně je vidět výrazný růstový trend ve stavbách mostů (tj. mosty, silniční objekty, sanace podloží a svahů). Tento signál byl již v průběhu roku řešen na úrovni správní rady společnosti, kde došlo k rozhodnutí stávající mostní středisko posílit tak (personálně, technicky), aby Viamont DSP, a.s., se stala plnohodnotným dodavatelem mostařských prací pro železniční, silniční i dálniční stavitelství. ACTIVITIES Track constructions , , Construction of bridges , ,1 Construction of tractions , ,9 Track mechanisation ,1 0 57,9 Road mechanisation ,8 25,2 2,1 Design and geodetic activities 3 3 7,8 10,4 TOTAL , While from the Table above, the drop in the trend of railroad constructions in 2003 is apparent, on the other hand, a significant growth trend in the number of bridge constructions - including constructions f bridges, road objects, redevelopment of bedrock and slopes - is clearly evident. Indications thereof would be tackled on the level of the Company BOD throughout As a result, the existing Bridge Construction Centre was strengthened in terms of both staff and technical equipment, so that Viamont DSP a.s. (JSC) would become a full-bore supplier of bridge-building jobs for railroad, road and highway building industry

8 VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY SELECTED OPERATING RESULTS STAVBY železničního SVRŠKU A SPODKU Optimalizace tra ového úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová pro Skanska ŽS Rekonstrukce objízdné trasy Lysá nad Labem - Praha Vysočany pro SŽDC Výměna kolejnic na trati Bečov - Obrnice v km 115,500 až 117,71 pro ČD TSO 2. tra ové koleje v úseku Litoměřice d. n. - Velké Žernoseky pro ČD GO výhybkového zhlaví obvodu hradla ÚL1 na vlečce Úpravny uhlí Ledvice pro SD-Doly Bílina Rekonstrukce železničního svršku v úseku Veselí n. L. - Horní Cerekev v km 15,000 až 17,200 pro ŽS Brno Rekonstrukce výhybek v žst. Ostrov n. O. pro SŽDC Rekonstrukce železničního svršku v úseku Radotín - Praha Krč pro SŽDC Optimalizace tra ového úseku Krasíkov - Česká Třebová pro Skanska ŽS Optimalizace tra ového úseku Praha Bubeneč - Kralupy n. V. (2. část) pro Skanska ŽS Rekonstrukce železničního svršku v rámci rekonstrukce ulice Českomoravská v Praze pro DSP Čištění a oprava železničního svršku v úseku Dobřichovice - Řevnice 1. a 2. kolej pro ČD Změna konfigurace kolejiště (stavba 2) Karlovarská Bussines Park pro Portland Real Estate VII. Sanace svahu v tra ovém úseku Praha - Chomutov, km 111,300 až 111,350 pro ČD Rekonstrukce tramvajové trati po povodni v úseku Praha Braník - Praha Modřany (2. etapa) pro DSP Oprava 2. tra ové koleje v úseku Řehlovice - Úpořiny v km 8,100-11,100 pro ČD Sanace náspu v tra ovém úseku Litoměřice d. n. - Velké Žernoseky pro SŽDC Oprava příjezdové koleje L1k na vlečce ČEZ - EMĚ pro ČEZ Rekonstrukce bezstykové koleje v tra ovém úseku Liběchov - Hoštka pro SŽDC CONSTRUCTION OF PERMANENT WAYS AND ROADBEDS: Optimization of Ústí nad Orlicí - Česká Třebová track segment - for Skanska ŽS Revamp of Lysá nad Labem - Praha Vysočany bypass - for SŽDC Rail replacement on the Bečov - Obrnice track within km 115,500 through 117,71 - for CR TSO of 2nd track rail in Litoměřice d. n. - Velké Žernoseky - for CR Overhaul of siding within the circuit of ÚL 1 switch-tower at the Úpravna uhlí Ledvice - for SD-Doly Bílina Revamp of permanent way within the Veselí n. L. - Horní Cerekev segment between km 15,000 through 17,200 - for ŽS Brno Revamp of sidings in Ostrov n. O train depot - pro SŽDC Revamp of permanent way within the Radotín - Praha Krč segment - for SŽDC Optimization of the Krasíkov - Česká Třebová railroad segment - for Skanska ŽS Optimization of Praha Bubeneč - Kralupy n. Vltavou railroad segment (Part II) - for Skanska ŽS Revamp of permanent way as part of revamp of Českomoravská street in Prague - for DSP Cleansing and repair of permanent way in Dobřichovice - Řevnice segment, railway tracks No. 1 and 2 - for CR Change of rail traction area configuration (Construction II) Karlovarská Bussines Park - for Portland Real Estate VII Slope redevelopment in Praha - Chomutov track element, km 111,300 through 111,350 - for CR Revamp of tram track as part of flood relief, within Praha Braník - Praha Modřany segment (Stage II) - for DSP Repair of track rail No 2 within Řehlovice - Úpořiny segment between km 8,100 through 11,100 - for CR Slope redevelopment within Litoměřice d. n. - Velké Žernoseky track segment - for SŽDC Repair of L1k access rail on ČEZ - EMĚ siding - for ČEZ Revamp of non-contact railway line within the Liběchov - Hoštka rack segment - for SŽDC STŘEDISKO MOSTNÍ STAVBY Rekonstrukce ulice Žižkova IIC v Ústí nad Labem ze dvou na čtyři jízdní pruhy pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje (termín dokončení v roce 2004) Rekonstrukce mostů a propustů na Optimalizaci tra ového úseku Praha Bubeneč - Kralupy n. V. (2. část) pro Skanska ŽS Rekonstrukce mostu evid. č c v Lovosicích pro ŘSD Rekonstrukce kabelovodu v ulici Českomoravská v Praze pro DSP Oprava mostní konstrukce na vlečce Dolů Nástup Tušimice v km 11,500 pro SD Oprava mostů evid. č a 2 v Klášterci n. O. pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje Rozšíření skládky v Praze Ďáblicích (sekce 19) pro A.S.A. BRIDGE CONSTRUCTION CENTRE Revamp of Žižkova IIC street in Ústí nad Labem - extension from two to four traffic lines - for Správa a údržba silnic of the Ústí nad Labem region (completion date: 2004) Revamp of bridges and watergates as part of Praha Bubeneč - Kralupy n. Vltavou track segment, (Part II) - for Skanska ŽS Revamp of Bridge of reference No c in Lovosice - for ŘSD Revamp of cable-line in Českomoravská street, Prague, for DSP Repair of bridge construction at Doly Nástup Tušimice siding, on km 11,500 - for SD Repair of bridges of reference No I and II in Klášterec n. O. - for Správa and údržba silnic of the Ústí nad Labem region. Expansion of waste site in Prague-Ďáblice (Section 19) - for A.S.A. STŘEDISKO STAVBY ELEKTRO A TRAKCE Rekonstrukce trakčního vedení na Optimalizaci tra ového úseku Praha Bubeneč - Kralupy n. V. (2. část) pro Skanska ŽS Oprava trakčního vedení na vlečce ČEZ - EMĚ pro ČEZ Rekonstrukce rozvodu kv v úseku Litoměřice - Libochovany pro MONZAS Rekonstrukce trakčního vedení v tra ovém úseku Polepy - Litoměřice pro SŽDC Montáž trakčního vedení v hale ONJ Praha Vršovice pro ČD CENTRE OF ELECTRICAL AND TRACTION CONSTRUCTIONS Revamp of traction conduit as part of Optimization of Praha Bubeneč - Kralupy n. Vltavou track segment, (Part II) - for Skanska ŽS Repair of traction circuit at ČEZ - EMĚ siding - for ČEZ Revamp of kv distribution within the Litoměřice - Libochovany segment - for MONZAS Revamp of traction conduit within the Polepy - Litoměřice track segment - for SŽDC Assembly of traction conduit in the hall of ONJ Praha Vršovice - for ČD 12 13

9 VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY SELECTED OPERATING RESULTS Přírůstek zakázek V roce 2003 činil přírůstek objemu zakázek 1 28,95 mil. Kč. Ke stavbám, které se významně podílejí na tomto přírůstku patří: II/13 Ústí nad Labem, Žižkova IIC Optimalizace tra ového úseku Zábřeh - Krasíkov Přeložka Březno u Chomutova - rozšíření dodávky I. etapa oprav a úprav Zimního stadionu v Ústí nad Labem Spolchemie Ústí nad Labem - výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic Rekonstrukce trakčního vedení Polepy - Litoměřice V porovnáním s rokem 2002 došlo ke zvýšení přírůstku zakázek o 412,1 mil. Kč, tj. o 33,9%. Celkový objem v mil. Kč 1 28, ,85 472, Increase in orders In 2003, the increase in the volume of orders equalled CZK 1 28,95 million. Constructions contributing significantly to the increase include: II/13 Ústí nad Labem, Žižkova IIC; Optimization of Zábřeh - Krasíkov track segment The shifting of Březno u Chomutova track - expansion of supply Stage I of repairs and adjustments effected at the Ústí nad Labem winter stadium Spolchemie Ústí nad Labem - production of low-molecular epoxy resins Revamp of the Polepy - LT traction conduit Year Millions of CZK , , ,95 Compared with 2002, year 2003 saw a CZK 412,1 million increase in the number of orders, that equalling an increase by 33,9%. Stav zakázek Stav zakázek k dosáhl hodnoty 1 000,11 mil. Kč, což je oproti (321,93 mil. Kč) více než trojnásobek. Jedná se o velmi pozitivní jev, který vytváří velmi dobrý předpoklad do budoucna. Hodnota v mil. Kč 321, ,11 Balance of orders The number of orders as at 31 December 2003 reached the value of CZK 1 000,11 million. That, compared to the situation as at 31 December 2002 (i.e. CZK 321,93 million), is more than three times the amount. As such, it is a fairly positive phenomenon creating a fairly good prerequisite for the future. Year Millions of CZK , , ,11 23, Výkon na zaměstnance Výkon na zaměstnance od roku 2001 se daří stále zvyšovat a ve srovnání s rokem 2001 dosáhl téměř dvojnásobku. Výkon v mil. Kč 3,5 1,97 3,82 Performance per employee Since 2001, the performance per employee has continued to increase; in comparison with it has now almost doubled. Year Millions of CZK , , , MANAGEMENT KVALITY Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 pro stavebně montážní práce na železničním svršku, pro stavby železničního spodku, pro provádění mostních a betonových konstrukcí včetně jejich rekonstrukcí a sanací a pro montáž silnoproudých rozvodů a trakčního vedení. Společnost se připravuje k certifikaci systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO Ve spolupráci s akcionářem Dálniční stavby Praha a.s. jsme zdokonalovali již dříve zavedený MIR (Management Information Report). Během roku 2003 jsme zavedli na velkých stavbách PM (Project Management). QUALITY MANAGEMENT The Company is duly certified - pursuant to ČSN EN ISO 9001:2001 standard - for construction and erection work on permanent way, for construction jobs conducted on roadbed, for erecting bridge and concrete constructions including revamps and redevelopment thereof, for assembly of high-voltage electricity distribution and of traction conduit. The company is currently in preparation for ČSN EN ISO environmental management certificate to win. In cooperation with the Dálniční stavby Praha a.s. shareholder, the Company has improved the MIR (Management Information Report) system launched earlier. In the course of 2003, Project Management was launched on major construction sites

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report 2006 výroční zpráva annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2006 česká verze obsah slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 3 údaje o společnosti a orgány společnosti 4 předmět podnikání

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005

Výroční zpráva Annual Report 2005 Výroční zpráva Annual Report 2005 Letiště Ostrava, a.s. Rok 2005 byl pro letiště Ostrava Mošnov v mnoha ohledech přelomový. Ing. Lubomír Vavroš generální ředitel a předseda představenstva Letiště Ostrava,

Více

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report 57 V roce 2003 se dozorčí rada akciové společnosti České dráhy sešla celkem na 18 řádných a 2 mimořádných zasedáních, na která byli průběžně dle potřeby

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013 92 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 213 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 213 93 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 276/1, PSČ 31, byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Apendix 1 / Annual Report 2005/ Unconsolidated Financial Statements

Apendix 1 / Annual Report 2005/ Unconsolidated Financial Statements 2005 Příloha č. 1 / Výroční zprávy 2005 / Apendix 1 / Annual Report 2005/ Unconsolidated Financial Statements 1 PŘÍLOHA Č. 1 VÝROČNÍ ZPR ÁVY 2005 zpracovaná k 31. prosinci 2005 v souladu s Mezinárodními

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna Financial Group Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 CONTENTS OBSAH Contents CONSOLIDATED GROUP Key Data of the Consolidated Group Report

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více