Rozpočet města Třince na rok 2015 a rozpočtový výhled města na rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet města Třince na rok 2015 a rozpočtový výhled města na rok 2016-2017"

Transkript

1 Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok Schváleno na 2. zasedání Zastupitelstva města Třince dne

2 Obsah: I. Úvod II. III. Rozpočtový výhled města Třince Dluhová služba města IV. Příjmy města Třince v roce Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Vlastní příjmy 5. Přijaté transfery 6. Celkové příjmy V. Fondy města Třince v roce Sociální fond 2. Fond rozvoje bydlení 3. Fond životního prostředí 4. Fond sociální pomoci VI. Výdaje města Třince v roce 2015 VII. 1. Celkové výdaje 2. Výdaje organizačních jednotek města: A) Odbor životního prostředí a zemědělství B) Odbor investic C) Oddělení právní D) Odbor správy majetku města pozemky E) Odbor školství, kultury a tělovýchovy školství F) Odbor školství, kultury a tělovýchovy kultura G) Odbor sociálních věcí H) Odbor dopravy I) Městská policie J) Odbor vnitřních věcí K) Oddělení platové a personální L) Odbor ekonomický M) Odbor stavebního řádu a územního plánování N) Odbor správy majetku města bytový fond a nebytový fond O) Odbor informatiky P) Útvar krizového řízení Q) Odbor kancelář vedení města Příspěvkové organizace města VIII. Financování města Třince v roce 2015 IX. Závěr X. Použité zkratky XI. XII. Přehled organizačních jednotek města Tabulky: Rozpočet města Třince na - 2 -

3 Tabulka č. 1 Rozpočtový výhled města Třince Tabulka č. 2 Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů Tabulka č. 3 Příjmy města Třince v roce 2015 Tabulka č. 4 Fondy města Třince v roce 2015 Tabulka č. 5 Rozpočet celkových výdajů města Třince na podle organizačních jednotek Tabulka č. 6 Běžné výdaje města Třince na podle organizačních jednotek Tabulka č. 7 - Příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města na podle organizačních jednotek Tabulka č. 8 Kapitálové výdaje města Třince na podle organizačních jednotek Tabulka č. 9 Financování města Třince v roce 2015 Rozpočet města Třince na - 3 -

4 I. Úvod Finanční hospodaření města se řídí jeho ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočet města je finančním plánem, kterým se řídí financování činností města a je shodný s rokem kalendářním. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Nebude-li rozpočet města schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření města v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo města. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. rozpočtu města Třince na vychází z rozpočtového výhledu města schváleného na 20. zasedání Zastupitelstva města Třince dne a z údajů návrhu státního rozpočtu pro. Rozpočet je zpracován v třídění podle platné rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou a obsahuje závazné ukazatele, kterými se musí povinně řídit výkonné orgány územního samosprávného celku a svazku obcí při hospodaření podle rozpočtu, dále právnické osoby zřízené nebo založené městem Třinec při svém hospodaření a další osoby, které jsou příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města. V případě, že dojde ke změnám výše uvedené vyhlášky, které nabudou účinnosti k , bude schválený rozpočet města na detailně rozepsán v souladu s případnou novelizací rozpočtové skladby. rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách města) od Na úřední desce byl zveřejněn v užším rozsahu. Způsobem umožňujícím dálkový přístup je zveřejněno úplné znění návrhu rozpočtu. K návrhu rozpočtu mohli uplatnit připomínky také občané města Třince, a to buď písemně ve lhůtě do na adresu Městského úřadu Třinec, ekonomický odbor, Jablunkovská 160, Třinec, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Třince, konaného dne v zasedací místnosti Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160. Rozpočet města Třince na - 4 -

5 II. Rozpočtový výhled města Třince Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem a slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Je také často povinnou součástí žádostí o účelové dotace, návratné finanční výpomoci, půjčky nebo úvěry. Rozpočtový výhled města Třince na rok je rozepsán v tabulce č. 1 Rozpočtový výhled města Třince Příjmy předpokládáme zhruba ve stejné výši jako v roce 2015, neplánujeme kapitálové příjmy, to znamená, že nemáme v plánu prodej dalších městských bytů ani pozemků. Financování odpovídá splátkové povinnosti, kterou je splacení úvěru od ČSOB, a.s., který byl přijat v roce 2009 na realizaci projektu Revitalizace povodí Olše ve výši Kč. Poslední splátka úvěru je stanovena na Úvěr je splácen měsíčně ve výši cca Kč, přičemž celková roční splátka jistiny je ve výši cca Kč. Úvěr je úročen úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 12-měsíční a marže (přirážky) v pevné výši 1,2 % per annum. Součástí rozpočtového výhledu města na rok je také předpokládaný příjem dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (na výkon státní správy). Ostatní účelové dotace se projeví až ve schváleném nebo upraveném rozpočtu příslušného roku na základě rozhodnutí o přidělení dotace nebo schválených rozpočtových opatření. V tabulce č. 2 uvádíme Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů. Jedná se o přehled současných splátkových povinností města až do doby jejich úplného splacení. Zároveň tabulka uvádí stav zbývajících závazků města vždy k datu příslušného roku, tzn. po úhradě každoročních splátek jistin. Rozpočet města Třince na - 5 -

6 III. Dluhová služba města Město Třinec dlouhodobě vykazuje nízký ukazatel dluhové služby, což významně napomáhá k získání případných dotačních titulů, neboť předložení ukazatele dluhové služby je zpravidla povinnou součástí žádostí o dotace. Pro je ukazatel dluhové služby města ovlivněn zejména následujícími skutečnostmi: 1) Splátkami úvěru přijatého od ČS, a.s. v roce 2005 v celkové výši Kč. Úvěr byl použit na financování nových investic, modernizace, opravy a rekonstrukce majetku města. U úvěru byla sjednána pevná úroková sazba 3,49 % per annum. Konečný termín splatnosti úvěru je do Splátky jistin úvěru jsou prováděny čtvrtletně. Pro splátky činí celkem ,12 Kč. 2) Splátkami úvěru přijatého od ČSOB, a.s. v roce 2009 v celkové výši Kč na financování výstavby kanalizace v městě Třinci v rámci projektu Revitalizace povodí Olše. Úvěr je úročen úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 12-měsíční a marže v pevné výši 1,2 % per annum. Splátky jistin úvěru jsou prováděny měsíčně. Poslední splátka úvěru je splatná dne splátky jistin pro činí cca Kč. Vývoj ukazatele dluhové služby města Třince v tis. Kč: 2014 Dluhová služba Dluhová základna Ukazatel dluhové služby v % 9,20 4,82 4,83 2,95 Rozpočet města Třince na - 6 -

7 IV. Příjmy města Třince v roce 2015 Podle druhového třídění platné rozpočtové skladby rozlišujeme 4 třídy příjmů města: 1. třída daňové příjmy 2. třída - nedaňové příjmy 3. třída kapitálové příjmy 4. třída přijaté transfery Do plnění rozpočtu města Třince se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty v kalendářním roce. Pro zařazení příjmu do plnění rozpočtu města v daném kalendářním roce je rozhodující datum připsání prostředků na bankovních účtech. 1) Daňové příjmy třída 1 plnění 2014 Daňové příjmy celkem , , Daňové příjmy města Třince patří mezi zásadní zdroj příjmů rozpočtu města, neboť dlouhodobě dosahují výše kolem 65 % - 75 % celkových příjmů města a slouží jako hlavní zdroj k financování potřeb města. Daňové příjmy města se dělí na: daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob daně ze zboží a služeb daň z přidané hodnoty daně a poplatky z vybraných činností a služeb poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, místní poplatky z vybraných činností a služeb, ostatní odvody z vybraných činností a služeb, správní poplatky majetkové daně daň z nemovitých věcí V roce 2015 budou daňové výnosy přerozdělovány na základě vyhlášky č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Sdílenými daněmi dle 4 odst. 1 písm. b) až f) této vyhlášky jsou : daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (bez daně z příjmu fyzických osob podle počtu zaměstnanců) daň z příjmů fyzických osob z podnikání (bez daně z příjmu fyzických osob podle místa bydliště) daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (srážková daň) daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmu právnických osob za obce) daň z přidané hodnoty Sdílenou daní podle 4 odst. 1) písm. i) výše uvedené vyhlášky je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců. Rozpočet města Třince na - 7 -

8 Rok Podíl města Třince na sdílených daních na základě stanovených kritérií za období (Kč) Počet obyvatel Výměra katastrálního území (ha) Koeficienty postupných přechodů % podíl na výnosu daní dle 4 odst. 1 písm. b) až f) Počet zaměstnanců % podíl na výnosu daně dle 4 odst. 1 písm. i) ,6429 1,7629 0, , ,6429 1,7629 0, , ,6517 1,7629 0, , ,9999 1,3663 0, , ,3419 1,3663 0, , Procentní podíly na zákonem dané části celostátního hrubého výnosu daní pro jsou propočteny na základě počtu obyvatel podle bilance obyvatel Českého statistického úřadu k 1. lednu 2014, výměry katastrálního území města podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k 1. lednu 2014 a počtu dětí a žáků podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 30. září Procentní podíl města na určené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle 4 odst. 1 písm. i), vychází z počtu zaměstnanců vykázaných v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, kteří měli místo výkonu práce v městě Třinci k 1. prosinci roku Vyhlášku Ministerstvo financí vydalo na základě údajů zpracovaných Českým statistickým úřadem, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kteří Ministerstvu financí poskytly data o počtu obyvatel jednotlivých obcí k 1. lednu 2014, výměře katastrálních území jednotlivých obcí k 1. lednu 2014 a počtech dětí účastnících se předškolního vzdělávání a žáků plnících povinnou školní docházku ve školách zřizovaných obcemi k Mezi výlučné daně, které jsou příjmem rozpočtu města v plné výši, patří daň z příjmu právnických osob za obce a daň z nemovitých věcí Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Daň zahrnuje daň odvedenou plátcem zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance. Daň z příjmů ze závislé činnosti se skládá ze dvou složek, a to podle počtu obyvatel a podle počtu zaměstnanců. Pro rozpočtujeme příjem v celkové výši Kč. plnění 2014 DPFO závislá činnost , , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Obsahuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tzn. daň získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, tzn. především z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Příjem zahrnuje dvě složky, a to z osob, které mají v městě Třinci trvalý pobyt a dále z celostátního výnosu této daně. plnění 2014 DPFO SVČ , , Rozpočet města Třince na - 8 -

9 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Jedná se o sdílenou daň (tzv. srážkovou daň), město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. Pro předpokládáme plnění v celkové výši Kč. plnění 2014 DPFO - kap. výnosy , , Daň z příjmů právnických osob Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů s výjimkou daně z příjmů právnických osob za obce a kraje. Pro navrhujeme rozpočet ve výši Kč. plnění 2014 DPPO , , Daň z příjmů právnických osob za obce Jedná se o výlučnou daň, tzn. že město je příjemcem daně ve výši 100 %. Základem daně je zisk z podnikatelské činnosti upravený o daňově neuznatelné náklady a výnosy, nájemné, příjmy z reklam a ostatní příjmy z hlavní činnosti (např. prodej majetku, penále za pozdní úhrady). Město pouze vyplňuje a podává přiznání k dani, k faktickému převodu daně na finanční úřad však nedochází. Pro město se jedná o příjem i výdej ve stejné výši, který si pouze zaúčtuje. Pro předpokládáme tuto daň ve výši Kč. Snížení oproti předchozím letům je ovlivněno zejména již dále nepokračujícím prodejem městských bytů jejich nájemcům. plnění 2014 DPPO za obce Daň z přidané hodnoty Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Patří mezi největší daňové příjmy rozpočtu města. Pro počítáme s příjmem ve výši Kč. plnění 2014 DPH , Rozpočet města Třince na - 9 -

10 1333 Poplatky za uložení odpadů Zahrnují poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v planém znění. Dle stanovených zásad jsou výnosy poplatků příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro navrhujeme příjem ve výši Kč. Poplatky za uložení odpadů plnění , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Město je příjemcem 40 % vybraných odvodů od plátců formou převodu od finančních úřadů. Dle stanovených zásad jsou odvody příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro navrhujeme příjem ve výši Kč. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu plnění Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Dle stanovených zásad jsou výnosy poplatků příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro rozpočtujeme příjem ve výši Kč Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa plnění Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou v samostatné působnosti každoročně schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba: která má v obci trvalý pobyt, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců Rozpočet města Třince na

11 Dále se poplatek vztahuje na fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Pro nenavrhujeme navýšení sazby poplatku, a proto by základní sazba poplatku měla i v roce 2015 být ve výši 500 Kč za občana a kalendářní rok. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. S ohledem na stále se snižují počet obyvatel města Třince a každoroční narůstání počtu dlužníků rozpočtujeme příjem pro ve výši Kč. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů plnění , , Poplatek ze psů Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku ze psů, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíců. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Základní sazba poplatku za prvního psa je v městě Třinci stanovena ve výši Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele Kč, za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300 Kč. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Sazba poplatku je již několik let na stejné úrovni, ani pro neplánujeme navýšení sazby poplatku. Příjem pro rozpočtujeme ve výši Kč. V současnosti je v městě Třinci majitelů psů, kteří mají přihlášeno celkem psů. plnění 2014 Poplatek ze psů , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku činí v městě Třinci 10 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Pro neplánujeme navýšení sazby poplatku. Příjem pro rozpočtujeme ve výši Kč. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt plnění Rozpočet města Třince na

12 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby za zvláštní užívání veřejného prostranství. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku je v městě Třinci stanovena ve vyhlášce podle účelu využívání veřejného prostranství. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Pro není navrhováno navýšení sazby poplatku. Příjem pro rozpočtujeme ve výši Kč. Poplatek za užívání veřejného prostranství plnění Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování za úplatu. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku v městě Třinci činí 5 Kč za každé využité lůžko a den. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Navýšení poplatku neplánujeme. Pro předpokládáme příjem ve výši Kč. Poplatek z ubytovací kapacity plnění Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů a Odvod z výherních hracích přístrojů Dle schválené obecně závazné vyhlášky města Třince č. 14/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, ve znění obecně závazné vyhlášky města č. 5/2011 je zakázáno provozovat na všech veřejně přístupných místech na celém území města Třince sázkové hry podle 2 písm. e), g), i), l) a n) a loterie a jiné podobné hry podle 2 písm. j) a 50 odst. 3 zákona o loteriích. Vyhláška byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Třince dne S ohledem na tuto skutečnost neplánujeme v roce 2015 žádný příjem na výše uvedených položkách. Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP položka 1351 Odvod z VHP a JTHZ položka plnění 2014 rok , , , , , , Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Jedná se o příjem obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění. Žadatel o řidičské oprávnění je Rozpočet města Třince na

13 povinen zaplatit městu za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč. Příjem v roce 2015 plánujeme ve výši Kč. Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění plnění Správní poplatky Jedná se o příjem ze správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Podle tohoto zákona je město povinno poplatky vybírat ve stanovené výši. Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy. Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu. Příjem pro plánujeme ve výši Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí a zemědělství Kč Odbor dopravy Kč Odbor vnitřních věcí Kč Živnostenský úřad Kč Odbor stavebního řádu a územního plánování Kč plnění 2014 Správní poplatky celkem Daň z nemovitých věcí Jedná se o majetkovou výlučnou daň, tzn. město je 100% příjemcem vybrané daně. Sazby daně jsou stanoveny zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění. Město upravuje formou OZV použití koeficientů, jimiž se násobí základní sazby daně z nemovitostí. OZV schvaluje zastupitelstvo města v samostatné působnosti. Stanovené koeficienty se použijí pro výpočet daně ze stavebních pozemků, z obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů a ze staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a ze samostatných nebytových prostor užívaných pro podnikatelskou činnost. Vyhláška je závazná pro fyzické a právnické subjekty ve všech částech města Třince. Příjem pro rozpočtujeme ve výši Kč. plnění 2014 Daň z nemovitých věcí , , Rozpočet města Třince na

14 2) Nedaňové příjmy třída 2 plnění 2014 Nedaňové příjmy celkem , , Nedaňové příjmy města tvoří: příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem příjmy z vlastní činnosti, odvody přebytků organizací s přímým vztahem, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku přijaté sankční platby a vratky transferů přijaté sankční platby, přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let, příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, ostatní nedaňové příjmy, příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům, přijaté splátky půjčených prostředků splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů, splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Navrhované příjmy vycházejí zejména z uzavřených smluv, z předpokladu výnosů ze sankčních plateb a stanovených splátek poskytnutých půjček. Ostatní nedaňové příjmy jsou stanoveny na základě kvalifikovaných odhadů. Celkové nedaňové příjmy za očekáváme ve výši Kč. V průběhu roku bývá rozpočet zpravidla navýšen, zejména o příjmy z podílu na zisku (za společnost Nehlsen Třinec s.r.o.), o přijaté neinvestiční dary a o případné příjmy z vypořádání se státním rozpočtem a ostatními rozpočty. Navýšení nedaňových příjmů oproti roku 2014 souvisí zejména se splátkou půjčených prostředků příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, která má být vrácena do rozpočtu města nejpozději do Příjmy z poskytování služeb a výrobků Jedná se o příjem z vlastní činnosti města. Patří sem zejména příjmy za služby za vodné, energie, stočné, kopírování, fotografování, za žádosti o byty, za zpracování mezd pro okolní obce, za informace o meteorologických údajích a za odpady od podnikatelů kteří mají uzavřeny Smlouvy o zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince a v návaznosti na tyto smlouvy Dohody o poskytnutí příspěvku na zabezpečení systému sběru a třídění odpadů. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách. Výše příjmů je výrazně ovlivněna prodejem části městského bytového fondu. Pro plánujeme příjmy v celkové výši Kč, který je rozpočtován na následujících organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí a zemědělství Kč Sociální fond Kč Odbor dopravy Kč Odbor vnitřních věcí Kč Oddělení personální a platové Kč Odbor správa majetku města Kč Fond životního prostředí Kč Rozpočet města Třince na

15 Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem plnění , , Příjmy z prodeje zboží Jedná se o příjem z vlastní činnosti města a patří sem zejména příjem za prodej map města a parkovacích hodin. Příjem je rozpočtován na organizační jednotce č. 12 odbor vnitřních věcí. Pro rozpočtujeme příjem v celkové výši Kč. plnění 2014 Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Jedná se o příjem za věcná břemena (služebnosti), kdy město zřídilo ve prospěch jiného na nemovitosti ve vlastnictví města věcné břemeno (služebnost) a výběr členských příspěvků v Klubu seniorů (od roku 2014 ve výši 150 Kč/osoba/rok). Příjem je rozpočtován na následujících organizačních jednotkách: Odbor správa majetku města (ORJ č. 19) Kč Odbor sociálních věcí Kč Ostatní příjmy z vlastní činnosti plnění , , Příjmy z pronájmu pozemků Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Tyto příjmy vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu pozemku a dále z podnájemní smlouvy za hřiště (vlastník CPI Byty, a.s.) pronajaté na základě uzavřené smlouvy se společností Bunkr, o.p.s. v rámci udržitelnosti projektu "Komunitní centrum Borek". Pro rozpočtujeme příjem v celkové výši Kč. Příjem je rozpočtován na následujících organizačních jednotkách: Odbor správa majetku města (ORJ č. 5) Kč Odbor sociálních věcí Kč plnění 2014 Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu: Odbor životního prostředí a zemědělství Kč Odbor dopravy Kč Rozpočet města Třince na

16 Odbor vnitřních věcí Kč Odbor správa majetku města (ORJ č. 19) Kč Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí plnění , , Příjmy z pronájmu movitých věcí Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku, a to za pronájem nábytku pro potřeby Úřadu práce Státní sociální podpory. Příjem je veden na organizační jednotce č. 12. Pro je rozpočtován na základě smlouvy ve výši Kč. Příjmy z pronájmu movitých věcí plnění , Příjmy z úroků Jedná se o příjem z finančního majetku města. Zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů a z poskytnutých půjčených prostředků. Pro rozpočtujeme příjem ve výši Kč. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách: Sociální fond Kč Fond rozvoje bydlení Kč Odbor ekonomický Kč plnění 2014 Příjmy z úroků , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Obsahuje příjmy z pokut udělených zejména: Odborem dopravy Kč Městskou policií Kč Odborem vnitřních věcí Kč Živnostenským úřadem Kč Stavebním úřadem Kč se také používá pro pokuty, jejichž příjem je příjmem Fondu životního prostředí a penále z prodlení, které vyplývají z uzavřených smluv s dodavateli. V roce 2015 předpokládáme příjem v celkové výši Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů plnění , , Rozpočet města Třince na

17 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Obsahuje příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředků, zejména příjmy z odevzdaného materiálu do sběru. Pro navrhujeme rozpočet ve výši Kč. Příjem je rozpočtován na organizační jednotce č. 12 odbor vnitřních věcí. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku plnění , Přijaté neinvestiční dary Patří sem peněžní dary, u nichž si dárce nevymínil jejich použití na investiční účel a dárce není veřejným rozpočtem. V roce 2015 předpokládáme příjem ve výši Kč a je rozpočtován na organizační jednotce č Fondu životního prostředí. plnění 2014 Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady se používá pro příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady na pojištěném majetku měst např. za vzniklé škody převážně způsobené vandaly (neznámými pachateli) či vzniklé při dopravních nehodách na zařízeních místních komunikací (např. dopravním značení), chodnících (např. zábradlí), parkovištích, cyklistických stezkách, autobusových zastávkách a veřejném osvětlení. Jedná se o nahodilý příjem rozpočtu, kdy skutečnost je zpravidla větší než původní rozpočtovaný příjem. Pro předpokládáme příjem ve výši Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách: Odbor dopravy Kč Odbor vnitřních věcí Kč plnění 2014 Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obsahuje opětované příspěvky na neinvestiční účely. Jedná se zejména o uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut, soudní poplatky, náhrady škod a vratky přeplatků záloh z minulých let (voda, elektřina, plyn). Největší položkou je příspěvek od firmy EKO-KOM, a.s. za tříděný komunální odpad, který očekáváme ve výši Kč. Předpokládaný příjem pro činí Kč a je rozpočtován na organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí a zemědělství Kč Odbor dopravy Kč Odbor vnitřních věcí Kč Odbor stavební řád a územní plánování Kč Rozpočet města Třince na

18 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady plnění , , Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Obsahuje příjmy z úhrad podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Příjem je rozpočtován u organizační jednotky č. 20 Fond životního prostředí. Pro předpokládáme příjem v celkové výši Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů plnění Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností Jedná se o příjem za splátky půjčky z Fondu rozvoje bydlení poskytnuté pro Společenství pro dům na adrese Třinec, Karpentná 59. Roční splátky činí Kč. Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností plnění Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací Jedná se o splátku půjčených prostředků od příspěvkové organizace města Centrum sociální pomoci. Navýšení nedaňových příjmů oproti roku 2014 souvisí zejména se splátkou půjčených prostředků příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, které město poskytlo organizaci za účelem předfinancování dotační podpory dvou schválených projektů Centrum sociální pomoci Třinec, Máchova 1134 zateplení objektu + výměna výplní otvorů a Centrum sociální pomoci Třinec, Čapkova 708 zateplení objektu + výměna výplní otvorů. CSPT má na oba projekty přiznanou dotační podporu ze Státního fondu životního prostřední ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši Kč a celkové plánované náklady projektů činí Kč Kč. Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací plnění Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Zahrnuje příjmy ze splátek půjček poskytnutých občanům města Třince z peněžního fondu Fond rozvoje bydlení a půjček poskytnutých zaměstnancům města Třince ze Sociálního fondu na základě pravidel schválených zastupitelstvem města. Pro rozpočtuje tuto položku v celkové výši Kč, z toho splátky půjček: ze Sociálního fondu ve výši Kč z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč. Rozpočet města Třince na

19 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva plnění , ) Kapitálové příjmy třída 3 Kapitálové příjmy celkem plnění , , Jedná se o příjmy města z prodeje dlouhodobého majetku. Jsou rozpočtovány na základě aktuálních, připravovaných a předpokládaných smluv. Jejich příjem v průběhu let vykazuje velké rozdíly zejména z důvodu prodeje městských bytů Příjmy z prodeje pozemků Odhadovaný příjem za prodej pozemků v roce 2015 předpokládáme ve výši Kč a je rozpočtován na organizační jednotce č. 5 správa majetku města. plnění 2014 Příjmy z prodeje pozemků , ) Vlastní příjmy třída 1-3 Vlastní příjmy jsou součtem daňových příjmů, nedaňových příjmů a kapitálových příjmů města. V roce 2015 je plánujeme ve výši Kč. plnění 2014 Vlastní příjmy celkem , , ) Přijaté transfery třída 4 Přijaté transfery jsou obsahem třídy 4 a dělí se na neinvestiční přijaté transfery a investiční přijaté transfery. Ve schváleném rozpočtu města na rozpočtujeme neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a transfery týkající se dotačních akcí města, které nám byly přiznány na základě rozhodnutí. plnění 2014 Přijaté transfery celkem , , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu U finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města (tzn. neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu) došlo od roku 2013 k přesunu příspěvku na žáka do sdílených daní, což znamenalo snížení dotace v rámci souhrnného Rozpočet města Třince na

20 dotačního vztahu. Pro nebyly navrhnuty principiální změny v metodice propočtu příspěvku na výkon státní správy pro obce. Dle údajů poskytnutých Ministerstvem financí ČR, a to rozpis příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím Moravskoslezského kraje pro, by město Třinec mělo pro obdržet příspěvek v celkové výši Kč, z toho: na pověřený úřad Kč příspěvek pro obec s rozšířenou působností (ORP) Kč příspěvek pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kč Uvedené údaje vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu plnění Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Jedná se o přijetí neinvestiční dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Standardizace OSPOD Třinec ve výši Kč. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu plnění , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Obsahuje neinvestiční dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na projekt: Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archívů města Třince Kč. plnění 2014 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Zahrnuje investiční dotace z Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektů: Integrovaný projekt Kč MŠ Koperníkova úprava zahrad do přírodního stylu Kč MŠ Sosnova - úprava zahrad do přírodního stylu Kč MŠ Habrová zateplení Kč PZŠ Oldřichovice zateplení Kč Rozpočet města Třince na

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Schváleno na 20. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 10.12.2013 usnesením č. 20/615/2013. I. Úvod II. III. Rozpočtový výhled města

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2013

Závěrečný účet města Třince za rok 2013 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 17.06.2014 1. Úvod Obsah závěrečného účtu: 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace majetku 2.3

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2014 Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2012 Usnesení Zastupitelstva města číslo 308/ ze dne 15. prosince Zastupitelstvo města České Budějovice

Více

OBSAH. Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část

OBSAH. Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2013 OBSAH Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele

Více

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

1. Úvod. Pro rok 2011 dosáhne rozpočet výše 2.318.303 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.176.396 tis. Kč a financování 141.907 tis. Kč.

1. Úvod. Pro rok 2011 dosáhne rozpočet výše 2.318.303 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.176.396 tis. Kč a financování 141.907 tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2011 dosáhne rozpočet výše 2.318.303 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.176.396 tis. Kč a financování 141.907 tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.205.656 tis. Kč,

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 1.999.204,3 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 394.896,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. KOMENTÁŘ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ

ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2015 Schválený Zastupitelstva města Bechyně dne 17.12.2014 strana 1 textová část Rozpočet města Bechyně pro rok 2015 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši : Financování (pol.8115)

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.397.356,17 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 363.947,17 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Příloha vyhlášky č. 323/2002 Sb.

Příloha vyhlášky č. 323/2002 Sb. Příloha vyhlášky č. 323/2002 Sb. ve znění vyhlášek č. 568/2002 Sb., č. 484/2003 Sb., č. 440/2006 Sb., č. 233/2007 Sb., č. 306/2007 Sb., č. 175/2009 Sb., č. 357/2009 Sb., č. 51/2011 Sb., č. 452/2011 Sb.,

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více