Za tým Attaveny s přáním mnoha úspěchů Jan Maule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za tým Attaveny s přáním mnoha úspěchů Jan Maule"

Transkript

1

2

3 Vážení přátelé, do rukou se vám dostala publikace, která má za úkol být pomůckou pro rodiče před, na a po rodičovské dovolené. Abychom si byli jisti, že obsah publikace odráží reálné potřeby rodičů na rodičovské dovolené, provedli jsme výzkum mezi téměř sto absolventkami našeho kurzu práce s PC. V krátkém dotazníku udávaly preference pro tematické okruhy, o kterých jsme v publikaci zamýšleli psát. Prostor, věnovaný jednotlivým kapitolám, jsme pak na základě informací z dotazníku upravili. Najdete zde návod, jak se ucházet o práci po mateřské nebo rodičovské dovolené. Dozvíte se, jaká máte práva a povinnosti vůči vašemu zaměstnavateli, na jaké sociální dávky máte nárok, kde o ně žádat, či kde na internetu hledat informace vztahující se k rodičovství. Tato publikace vznikla v rámci projektu Nebojte se myši, mámo!, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Hlavní náplní tohoto projektu je výuka práce s výpočetní technikou pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené. Věříme, že publikace splní svůj účel a pomůže ženám i mužům starajícím se o malé děti orientovat se v této náročné životní etapě. Za tým Attaveny s přáním mnoha úspěchů Jan Maule

4 Mateřská a rodičovská dovolená průvodce pracovně-právními vztahy Použité zkratky: MD Mateřská dovolená RD Rodičovská dovolená PPM Peněžitá pomoc v mateřství 5 V této sekci najdete základní informace o mateřské a rodičovské dovolené a dvou dávkách s nimi souvisejícími, tedy peněžité pomoci v mateřství a rodičovském příspěvku. Také se dozvíte, jak řešit nejběžnější situace, které mohou v průběhu MD či RD nastat, či na koho se obrátit v případě potíží s Vaším zaměstnavatelem. Následující texty (a to platí i pro kapitolu 4) jsou odrazem aktuálního stavu problematiky v lednu Některé částky či zákony se však mohou a také budou měnit (viz kapitola Možné změny od roku 2007). Mateřská dovolená MD náleží ženě (o tom, že by jí mohl mít také muž, se však diskutuje) v rozsahu 28 týdnů. Porodila-li zároveň dvě nebo více dětí nebo jde-li o zaměstnankyni osamělou, náleží ji MD po dobu 37 týdnů. MD může žena začít čerpat 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu a nemůže ji skončit ani přerušit až do šesti týdnů ode dne porodu. Nástup na MD musí žena zaměstnavateli oznámit. Vyčerpá-li žena z MD před porodem méně než šest týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, náleží ji MD ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby stanovené v předchozím odstavci. Vyčerpá-li však zaměstnankyně z MD před porodem méně než šest týdnů z jiného důvodu, poskytne se jí MD ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o ženu, která porodila zároveň dvě nebo více dětí nebo o ženu osamělou. V průběhu MD se poskytuje tzv. peněžitá pomoc v mateřství (viz kapitola 4 nemocenské dávky). Rodičovská dovolená Slouží k prohloubení péče o dítě po ukončení MD. Žena či muž má nárok na poskytnutí RD až do tří let věku dítěte (pozor neplést s rodičovským příspěvkem, který se poskytuje do čtyř let dítěte). Tato RD se jim poskytne v rozsahu, o jaký požádají, a to vždy nejméně na dobu jednoho měsíce. Znamená to, že nemusejí žádat o poskytnutí celé RD až do tří let věku dítěte. Muž může RD nastoupit ihned po narození dítěte a čerpat ji až do tří let věku dítěte. Jeho pracovněprávní nároky v souvislosti s RD se posuzují obdobně jako nároky ženy a v průběhu čerpání RD je chráněn proti propuštění. Rodičovskou dovolenou může matka s otcem čerpat současně.

5 Rodičovský příspěvek (viz kapitola 4 státní sociální podpora rodičovský příspěvek) však náleží jen jednomu z nich. 6 Rodičům, kteří čerpají RD do tří let věku dítěte, nelze bránit v časnějším návratu do práce (dříve než uplyne ta část RD, kterou si otec nebo matka původně vyžádali). Rodičovský příspěvek vs rodičovská dovolená Zákon o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.) prodloužil dobu, v níž rodič může dostávat rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte a v některých případech až do 7 let věku dítěte. Právní úprava rodičovského příspěvku však neprodloužila RD. Ta zůstává stále stejně dlouhá, maximálně tři roky. Jestliže mají žena nebo muž úmysl využít významné výhody a pobírat rodičovský příspěvek až do čtyř let věku dítěte, musí se dohodnout se zaměstnavatelem. Rodič může po uplynutí tříleté RD dostat neplacené pracovní volno, a nebo jej zaměstnavatel zaměstná na povolený pracovní úvazek s výdělkem maximálně do výše částky stanovené pro osobní potřeby rodiče. Samozřejmě, že rodič může zcela ukončit pracovní poměr a plně se věnovat výchově dítěte. Rodičovský příspěvek však obdrží jen jeden z rodičů. Návrat do zaměstnání Pokud však zaměstnavatel na poskytnutí neplaceného volna nepřistoupí, je zaměstnanec povinen nastoupit zpět do práce a pokud tak neučiní, může mu zaměstnavatel podat výpověď z pracovního poměru buďto pro porušení pracovní kázně a nebo pro nesplňování předpokladů pro výkon práce (protože základním předpokladem je, že do práce chce a může chodit). Stejnou pracovní pozici zaručí zaměstnavatel zaměstnankyni pouze po dobu základní výměry mateřské dovolené. Doba do tří let věku dítěte (tedy RD) je doba, kdy musí zaměstnavatel zaměstnanci umožnit starat se celodenně o dítě. Po tuto dobu již zaměstnavatel neručí původní pracovní pozicí, ale je povinen zaměstnanci nabídnout místo, které odpovídá jeho kvalifikaci a praxi. Pokud takové místo nemá (což se ale těžko prokazuje), pak vzniká výpovědní důvod ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost.

6 Další situace, které mohou nastat v průběhu mateřské nebo rodičovské dovolené v souvislosti se zaměstnáním Rodičovský příspěvek a dvě děti Budete ho pobírat pouze jedenkrát, i když budou v rodině dvě či více dětí zakládajících nárok na jeho poskytování. 7 Přivýdělek na MD Právní předpisy nestanoví žádný zákaz jiné výdělečné činnosti po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, ani v době pobírání peněžité pomoci v mateřství. V průběhu MD si ovšem nemůžete přivydělávat u vašeho zaměstnavatele, u kterého pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, neboť PPM má ženě nahradit příjem, o který v souvislosti s mateřstvím přichází. Pracovní činnost a současné pobírání rodičovského příspěvku Při pobírání rodičovského příspěvku si můžete přivydělávat, a to dokonce neomezeně. Podmínkou ale je, aby o dítě pečovala jiná zletilá osoba (babička, opatrovatelka) v době, kdy budete vykonávat výdělečnou činnost. Podmínka osobní celodenní péče o dítě není splněna, je-li dítě umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku déle než pěti kalendářních dnů v měsíci, s výjimkami v zákoně stanovenými (viz kapitola Státní sociální podpora rodičovský příspěvek). Nezaměstnanost vs rodičovský příspěvek Vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadem práce a pobírání hmotného zabezpečení nebrání tomu, aby občan souběžně s tím pobíral rodičovský příspěvek. Nezaměstnanost vs peněžitá pomoc v mateřství V případě, že jste uchazečkou o zaměstnání vedenou v evidenci uchazečů o zaměstnání, PPM vám bude náležet, pokud budete vedena v evidenci uchazečů u úřadu práce nejpozději počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu a splníte podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu nejméně 270 dnů v posledních dvou letech před porodem (do této doby se také započítává trvání pracovního poměru a období evidence jako uchazečka o zaměstnání).

7 Výše PPM činí u uchazečů o zaměstnání za kalendářní den jednu třicetinu částky rodičovského příspěvku, která náleží za kalendářní měsíc. To znamená za 30 dní dostanete 3696 Kč, což je výše rodičovského příspěvku. 8 Proplacení nevyčerpané dovolené Náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za čtyři týdny nevyčerpané dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout pouze v případě skončení pracovního poměru. Čerpání dovolené na zotavenou (otázka a odpověď z elektronické poradny společnosti Aperio): Dobrý den, vzhledem k tomu, že na mém pracovišti mně nedovedou vysvětlit, na kolik dnů dovolené mám nárok, chtěla bych poprosit o radu vás. Od jsem byla v pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství). Na mateřskou dovolenou jsem nastoupila Nárok na dovolenou u zaměstnavatele mám 25 dnů + 5 dnů dodatkové = 30 dnů dovolené, ale z toho jsem měla již 5 dnů v loňském roce vyčerpáno. Potřebovala bych vědět, na kolik dní mám nárok na dovolenou za loňský kalendářní rok 2005, kterou si vyberu po skončení mateřské tj. podle mých výpočtů a zda mi, po vybrání dovolené za rok 2005, vzniká nějaký nárok na dovolenou za rok Nevím přesně, o kolik se dovolena krátí a kdy vzniká nárok. Předem moc děkuji za odpověď! Dobrý den, nárok na dovolenou na zotavenou upravuje zákoník práce (zák. č. 65/1965 Sb., v platném znění) v 100 a násl. Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Pokud tedy součet doby skutečného výkonu práce, čerpání mateřské dovolené a čerpání dovolené na zotavenou činí v příslušném kalendářním roce alespoň 60 dnů, vzniká nárok na dovolenu za kalendářní rok. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou na zotavenou za výkon práce nepovažuje. Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce (např. pracovní neschopnost, RD), krátí se mu dovolená za

8 prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 22 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu. Dodatková dovolená musí být vždy vyčerpána, a to přednostně ( 110 b odst. 6). Dodatkovou dovolenou nelze krátit z jiných důvodů, než je neomluvené zameškání směny ( 11 odst. 5 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce, v platném znění). 9 Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená na zotavenou navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle 108 odst. 4 zákoníku práce vyhovět a zaměstnankyně má nárok na nezkrácenou dovolenou. Podle 11 odst. 1 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce, totiž dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle 108 odst. 4 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit. Z výše uvedeného vyplývá, že: V roce za 2005 jste vyčerpala pět dnů dodatkové dovolené. Zbylých 25 dnů dovolené na zotavenou se Vám bude krátit, protože jste z důvodu pracovní neschopnosti zameškala více než 100 dnů. V důsledku pracovní neschopnosti jste zameškala více než 122, ale méně než 144 dnů, dovolená se Vám tedy bude krátit o dvě dvanáctiny, tj. o čtyři dny. Za rok 2005 tedy máte nárok na 21 dnů dovolené. V roce 2006 odpracujete více než 60 dnů (za výkon práce se považuje doba mateřské dovolené a doba čerpání dovolené na zotavenou), pokud požádáte o dovolenou na zotavenou tak, aby navazovala na Vaši mateřskou dovolenou (resp. dovolenou za rok 2005), vznikne Vám nárok na plnou dovolenou za rok 2006 (tj. celkem 30 dnů). Výběr ze Zákoníku práce (č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Rozvázání pracovního poměru Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnankyni výpověď v ochranné době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec trvale pečují alespoň o jedno dítě mladší než tři roky.

9 Výpovědí může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní a se zaměstnankyní trvale pečující o dítě mladší než tři roky jen zcela výjimečně v případech: 1. ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 3. byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců, 4. porušil-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem. Pracovní cesty a přeložení 1. Těhotné ženy a ženy pečující o děti do věku osmi let smějí být vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen s jejich souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost. 2. Ustanovení předchozího odstavce platí i pro osamělou ženu pečující o dítě, které nedosáho 15 let. Převedení na jinou práci 1. Koná-li těhotná žena práci, která je těhotným ženám zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná žena pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. 2. Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně o matkách do konce devátého měsíce po porodu a o ženách, které kojí. 3. Dosahuje-li žena při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle předpisů o nemocenském pojištění.

10 Na koho se obrátit, pokud zaměstnavatel porušuje předpisy (mzda, zákoník práce, diskriminace)? V ČR platí zákaz diskriminace z důvodu pohlaví, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. Diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Diskriminace je zakázána jak v pracovněprávních a služebních vztazích (pokud jde o pracovní podmínky, odměňování, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání), tak při přijímání do zaměstnání (posuzování uchazečů na základě jejich rodinné situace). 11 Nejprve se domáhejte upuštění od diskriminace, odstranění jejích následků a přiměřeného zadostiučinění u vašeho zaměstnavatele. V případě, že opatření zaměstnavatele nebudou dostatečná, máte možnost obrátit se na odbory, státní orgány či neziskové organizace. Služby těchto organizací jsou poskytovány zdarma. Můžete se případně také za pomoci právníka obrátit na soud, kde se lze domáhat i náhrady nemajetkové újmy v penězích. U soudu byste nemuseli diskriminaci prokazovat vy, naopak zaměstnavatel by musel prokázat, že k diskriminaci nedošlo. 1) Odbory Jste-li zaměstnáni ve firmě, kde je činná odborová organizace, můžete se obrátit na příslušný orgán s žádostí o konkrétní informace o postupech, které mohou odbory v otázce rovných příležitostí uplatňovat. 2) Orgány státní správy Občan může dát podnět ke kontrole dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem a to i anonymně nebo pokud sám není postiženou osobou. Podle zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce mají v této oblasti kompetenci: a) Úřady práce zabývají se nelegálním zaměstnáváním, diskriminací zájemců o zaměstnání z jakýchkoliv důvodů, tzv. švarcsystémem, zprostředkováním zaměstnání a kontrolou dodržování dalších povinností zaměstnavatelů vyplývajících jim ze zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Informace o jednotlivých úřadech práce naleznete na b) Oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování právních předpisů v oblastech uzavírání, změn a ukončování pracovního poměru, pracovní doby, doby odpočinku, dovolené, překážek v práci, mzdy nebo platu, náhrady mzdy nebo platu, náhrady cestovních výdajů. Dále pak v oblasti bezpečnosti práce a právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, za-

11 12 městnanců pečujících o děti a těch zaměstnanců, kteří především sami dlouhodobě pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu. V kompetenci inspektorátů práce je také kontrola dodržování právních předpisů upravujících povolenou činnost dětí a dodržování zákazu dětské práce. Více informací naleznete na stránkách Státního úřadu inspekce práce (http://www.cubp.cz). Forma podání Nejvhodnější je, když je upozornění na nedodržování předpisů posláno písemně poštou nebo předáno přímo na podatelně úřadu se sídlem v místě zaměstnavatele. Úřad je pak povinen vás informovat o výsledku případného kontrolního šetření. Je vhodné rovněž zaslat kopii tohoto upozornění na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV ČR, Na poříčním právu 1, Praha 2). Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Vedoucí inspektor: Ing. Vladimír Toman Tel.: Vodní 21, , České Budějovice Tel.: (spojovatelka) xx (provolba) Poradenství Inspektoráty poskytují zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. 3) Nestátní neziskové organizace Zde je výčet některých neziskových organizací, na které je možno se obrátit ať už elektronickou formou nebo osobně. První dvě jsou pražské, ostatní jsme vybrali z jihočeského kraje. APERIO Šmilovského Praha 2 Tel/fax:

12 Společnost Aperio se věnuje především problematice porodnictví a rovného zacházení s muži a ženami na pracovním trhu. Na adrese provozuje internetovou poradnu pro rodiče pečujících o děti v oblasti uplatnění osob na trhu práce. Tato poradna funguje tzv. elektronickou formou všechny položené dotazy jsou k dispozici na jejich www stránkách. Dotazů bývá několik denně, takže je opravdu z čeho vybírat. Vyhledávat můžete podle klíčových slov či témat. 13 Naleznete zde také elektronickou verzi Průvodce porodnicemi ČR, který veřejnosti poskytuje ucelený přehled služeb v porodnicích Čech, Moravy a Slezska. Porodnice lze vyhledávat podle geografické polohy a dalších kritérií. Nechybí ani komentáře a zážitky maminek z jednotlivých porodnic. Internetové stránky nabízejí celou řadu dalších publikací a praktických informací, které se vztahují k mateřství a rodině. Český helsinský výbor Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Je členem Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva (IHF) se sídlem ve Vídni, sdružující helsinské výbory z 39 členských zemí OBSE. Nabízí mimo jiné také právní pomoc ženám, které byly na pracovišti diskriminovány. Helsinský výbor (Czech Helsinki Committee) Ostrovského 3, Praha 5 Občanská poradna INKANO člen Asociace občanských poraden Občanská poradna INKANO Písek Píseckého 131, Písek Tel: Občanská poradna poskytuje poradenství v oblastech rodinného práva, pracovního práva, sociálních dávek, bydlení, ochrany spotřebitele apod. Hlavním cílem občanského poradenství je napomoci tomu, aby se občané mohli lépe domoci svých práv a právem chráněných zájmů a aktivně přistupovali k jejich řešení. Poradna poskytuje potřebné informace, postupy a rady, které pomohou klientům v orientaci v dané problematice a v nalezení vhodného řešení.

13 I zde je možné najít na internetových stránkách odpovědi na otázky, které byly do poradny položeny. Konzultační hodiny Pondělí 8:00 12:00, 13:00 14:30, Středa 8:00 12:00, 13:00 16:00, Čtvrtek 13:00 15:00, Pátek 8:00 12:00 14 Asociace občanských poraden sdružuje občanské poradny v ČR a vykonává odborný dohled nad jednotlivými poradnami. Je garantem kvality a rozsahu poskytovaných služeb a dbá na to, aby služby občanského poradenství byly poskytovány v souladu s jejich základními zásadami, kterými jsou bezplatnost, diskrétnost, nestrannost a nezávislost, neboť služby občanských poraden jsou určeny pro všechny bez rozdílu. Asociace občanských poraden Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov Poradenské a informační služby v oblasti lidských práv Právní poradenství zdarma Osvěta a vzdělávání v oblasti lidských práv Projekty zaměřené na minoritní skupiny obyvatelstva Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy vzniklo jako součást širšího projektu občanského sdružení ICOS Český Krumlov. Svou činnost zahájilo v první polovině roku 2003 za podpory Českého helsinského výboru (ČHV), který s centrem i nadále úzce spolupracuje. Činnost centra je zaměřena na problémy omezování a porušování lidských práv zejména v jihočeském regionu. Sídlo centra je v Českém Krumlově, ale díky spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi regionu jsou k dispozici další kontaktní prostory pro styk s občany, a to v Informačních centrech pro mládež v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích. Magistrát města České Budějovice bezplatná právní poradna Lannova 63, České Budějovice Konzultační hodiny: Středa 14:00 18:00 Diecézní charita Kanovnická 16, České Budějovice Ředitelka: Mgr. Michaela Čermáková Tel.:

14 poradny pro ženy a dívky v nouzi, tel.: poradna pro cizince, migranty a uprchlíky občanská poradna, tel.: sociálně-právní poradenství Zdroje: Jaklová, H. a Štěpánková, M.: Vybrané problémy v oblasti rovného postavení žen a mužů pečujících o děti a návrhy na jejich řešení, Aperio 2005 (www.aperio.cz) Nebojujte s úřady malý průvodce sociálními dávkami, vázanými na rodičovství a péči o děti, Aperio Konzultace na Oblastním inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích. Zákoník práce (č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Zákon o zaměstnanosti (č. 1/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců (č. 54/1956 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění (č. 88/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zákon o sociálním zabezpečení (č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších Předpisů). Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb. Vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění Kde najdu zákony? Zákony a předpisy ze Sbírky zákonů v aktuálním znění poskytuje zdarma portál veřejné správy ČR na adrese portal.gov.cz. Vyhledávat lze podle čísla předpisu (např. 65/1965) nebo názvu zákona či částky Sbírky. K dispozici jsou i Věstníky právních předpisů krajů a Směrnice a předpisy EU.

15

16 Příspěvky státu související s mateřskou a rodičovskou dovolenou Použité zkratky: POČR Podpora při ošetřování člena rodiny PPM Peněžitá pomoc v mateřství ŽM životní minimum 17 V rámci mateřství (rodičovství) a péče o dítě lze ze státních zdrojů získat sociální dávky (podporu), a to z následujících zdrojů: 1. Státní sociální podpora 2. Dávky sociální péče 3. Nemocenské dávky 1. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA (zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Představuje ucelený systém sociálních dávek, určených především pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Stát se podílí na krytí jejich nákladů na základní osobní potřeby. O dávky se žádá písemně na tiskopisech Ministerstva práce a sociálních věcí u úřadů práce, v Praze u úřadů městských částí. Formuláře pro všechny tyto dávky v elektronické podobě naleznete na: https://forms.mpsv.cz/sspforms/ Druhy dávek: Dávky poskytované v závislosti na výši příjmu: 1) Přídavek na dítě, 2) Sociální příplatek, 3) Příspěvek na bydlení Dávky poskytované nezávisle na výši příjmu: 4) Rodičovský příspěvek, 5) Dávky pěstounské péče, 6) Porodné Nárok na dávky Nárok má občan, pokud má on a s ním posuzovaní členové domácnosti trvalý pobyt na území České republiky. U cizince se za trvalý pobyt na území České republiky považuje pobyt po uplynutí 365 dní ode dne nahlášení k pobytu. Do této doby se nezapočítává období, kdy je osoba žadatelem o azyl a je ubytovaná v pobytovém středisku Ministerstva vnitra.

17 Nárok na výplatu dávek Nárok zaniká uplynutím tří měsíců ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových zaniká nárok uplynutím jednoho roku ode dne, za který dávka náleží. 18 Příjmy Rozhodné příjmy pro nárok na dávky státní sociální podpory zahrnují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podporu v nezaměstnanosti včetně obdobných příjmů z ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. čisté příjmy. Rodina Pro účely státní sociální podpory se rodinou rozumí soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let. Podávání žádostí o dávky Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby. Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Adresu kontaktního místa státní sociální podpory a formuláře žádostí naleznete na Odvolacími orgány jsou krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy. Přídavek na nezaopatřené dítě Nárok na přídavek mají rodiny s příjmem do trojnásobku částky svého ŽM. Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Je poskytován ve třech úrovních, které závisí na příjmu rodiny zjišťovaném za předchozí kalendářní rok. Jeho výše je stanovena násobkem částky ŽM na osobní potřeby dítěte.

18 Věk nezaopatřeného dítěte v rodině Výše přídavku na dítě od měsíčně při rozhodném příjmu v násobcích ŽM (Kč) do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 ŽM do 6 let od 6 do 10 let od 10 do 15 let od 15 do 26 let Životní minimum Vliv na jeho výpočet má počet a věk dětí a počet členů v domácnosti. Skládá se ze dvou složek. První složkou jsou osobní potřeby (výživa, ošacení, obuv, ostatní průmyslové výrobky pro krátkodobé užití, služby a osobní rozvoj informace, vzdělání). Druhou složkou jsou společné potřeby nutné k úhradě nákladů na bydlení a související služby. 1. Měsíční částka v korunách potřebná k zajištění základních osobních potřeb Pro dítě do 6 let 1750 od 6 do 10 let 1950 od 10 do 15 let 2310 od 15 do 26 (nezaopatřené) 2530 pro ostatní občany Měsíční částka v korunách potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost (společných potřeb domácnosti) pro jednotlivce 2020 pro dvoučlennou rodinu 2630 pro tří nebo čtyřčlennou rodinu 3260 pro pěti a vícečlennou rodinu 3660 Konstrukce ŽM je založena na skladebním principu, který umožňuje rozlišovat jakýkoliv typ domácnosti. Celkové ŽM je součtem všech částek na osobní potřeby jednotlivých členů domácnosti a jedné částky na společné potřeby.

19 Příklad (výpočet přídavku na dítě) Rodinu tvoří otec a dvě nezaopatřené děti ve věku 8 a 15 let. Otec má příjem Kč. Matka výživné neplatí. 20 Životní minimum rodiny v tomto případě činí: Částka na osobní potřeby prvního dítěte Kč Částka na osobní potřeby druhého dítěte Kč Částka na osobní potřeby otce Kč Částka nákladů na domácnost Kč Celkem Kč Součin částky živ. minima a koeficientu 1,10 ( ,10) Kč Nezaopatřené děti mají nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře, protože rozhodný příjem v rodině ve výši Kč nepřevyšuje částku Kč. Výše přídavku na dítě ve zvýšené míře (dle výše uvedené tabulky) činí u prvního dítěte 624 Kč (1 950 Kč 0,32), u druhého dítěte 810 Kč ( ,32). Přídavky na děti jsou vypláceny otci. Výplata přídavku na dítě Přídavek na dítě je vyplácen v měsíčních intervalech. Běžně se vyplácí rodičům nezaopatřeného dítěte (ti se buď dohodnou, kdo z nich bude příjemcem přídavku, nebo o tom rozhodne příslušný úřad práce). Pokud jde o zletilé nezaopatřené dítě, vyplácí se přídavek přímo tomuto dítěti v hotovosti, pokud toto dítě nesdělí jiný způsob výplaty. Potřebné doklady Vyplněná žádost (při prvním požádání) nebo vyplněné předtištěné prohlášení o příjmech ke každému následujícímu 1.říjnu, pro všechny společně posuzované osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list, potvrzení příjmů za předchozí kalendářní rok, pro děti od 15 let potvrzení o nezaopatřenosti dítěte (např. potvrzení o studiu). Uvedené doklady je nutno předkládat pro každé období od 1. října do 31. září následujícího roku. Potvrzení o studiu vždy na počátku školního roku, případně vždy, když nastane v potvrzovaných skutečnostech nějaká změna.

20 Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek slouží na pokrytí výživy a ostatních základních osobních potřeb rodiče. Od se jedná o částku ve výši 1,54násobku částky ŽM, tedy o 3696 Kč měsíčně (2400 1,54). Nárok na rodičovský příspěvek má rodič tehdy, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě do čtyř let věku nebo do sedmi let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. 21 Podmínka osobní celodenní péče o dítě není splněna, je-li dítě umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku s výjimkami dále uvedenými. Rodičovský příspěvek náleží rodiči také v případech, kdy: a. dítě mladší tří let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení po dobu nejvýše pět kalendářních dnů v měsíci, b. dítě, které dovršilo tři roky, pravidelně navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, c. dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo speciální mateřskou školu či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči nebo se zaměřením na děti tělesně postižené nebo mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně, d. dlouhodobě zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně, e. dítě navštěvuje předškolní zdravotnická zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně, pokud je zdravotní postižení sluchu či zraku obou rodičů (osamělého rodiče) v rozsahu 50 % a více. Potřebné doklady Vyplněná žádost, rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, při zdravotním postižení potvrzení o zdravotním stavu dítěte. Rodičovský příspěvek stejně jako ostatní dávky státní sociální podpory poskytují úřady práce a v Praze úřady městských částí stanovené Statutem hl. m. Prahy. O dávku se musí žádat písemně na předepsaném formuláři.

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku A) MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Mateřská a rodičovská dovolená představují důležitou osobní překážku

Více

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání!

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! KDY SE ODCHÁZÍ NA MATEŘSKOU? VÝPOČET A PODÁNÍ ŽÁDOSTI Mateřská dovolená je zákoníkem práce stanovena na 28

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody září 2013 Dotaz: Má zaměstnavatel právo nařídit čerpání dovolené následujícím způsobem? 1. Vyčerpání všech dnů dovolené, na které zaměstnancům vznikl nárok za rok 2013 do 31. 12. 2013. 2. V odůvodněných

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784.

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784. 3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ Mateřská dovolená je v české republice poskytována výhradně ženám zaměstnankyním v souvislosti s pokročilým těhotenstvím, porodem a péčí o narozené dítě. Mateřská dovolená patří do

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4562 Sbírka zákonů č. 364 / 2011 364 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Strana 4752 Sbírka zákonů č.347 / 2010 Částka 127 347 ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH

PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0113.docx Autor Ing.

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci?

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci? Dostaňte zákon na svou stranu: Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. publikace_srpen_2010_obalka.indd 1 Jak slaďovat rodinu

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení Stránka č. 1 z 9 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více