Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199"

Transkript

1 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199 tel/fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK V Kladně dne Ředitelka školy: Mgr.Taťána Semančíková

2 Obsah A/ Základní údaje o škole 3 Charakteristika školy 4 - Komplexní péče zajišťovaná školou 5 - Mateřská kola speciální 7 - Základní škola praktická 8 - Základní škola speciální 12 - Projektové vyučování 14 - Vyuţívání informačních technologií 16 - Zájmové krouţky 17 - Školní druţina 18 - Školní activity 20 - Škola a rodiče 22 - Výchovný poradce 23 - Školská rada 24 - Materiálně technické vybavení školy a údrţba školy 25 B/ Přehled oborů vzdělávání a učebních dokumentů 26 C/ Personální zabezpečení činnosti školy 27 D/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijímacím řízení 31 E/ Výsledky vzdělávání ţáků 31 F/ Prevence sociálně patologických jevů 32 G/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků 33 H/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti - Divadelní a filmová představení 36 - Výlety 36 - Školní akce 37 - Soutěţe 38 - Spolupráce 41 - Výstavy 42 - Prezentace školy, propagační material 43 CH/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti /ČŠI/ a ostatních control 43 I/ Základní údaje o hospodaření za kalendářní rok J/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 53 K/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 53 L/ Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 53 M/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 54 N/Propagace školy v tisku 55 1

3 A/ Základní údaje o škole název školy: Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno, Paříţská 2199 adresa: Paříţská 2199, Kladno odloučené pracoviště: Dánská 2344, Kladno zřizovatel: Statutární město Kladno typ školy: obecní s právní subjektivitou právní forma: příspěvková organizace identifikátor školy: ředitelka školy: Mgr. Taťána Semančíková dosaţené vzdělání - VŠ Sppg ve funkci ředitelky od září 1992 další vzdělávání v rámci DVPP zaměřené především na řídící a manaţerskou práci studijní program TOŠ zástupce ředitele: Mgr. Lenka Šípková dosaţené vzdělání VŠ Sppg ve funkci zástupce ředitele od ledna 1995 Koordinátor školního vzdělávacího programu studijní program TOŠ další vzdělávání v rámci DVPP zaměřené na řídící a manaţerskou práci škola sdruţuje: 1. základní škola praktická 2. základní škola speciální 3. přípravný stupeň základní školy speciální 4. mateřská škola speciální 5. školní druţina 6. školní jídelna filozofie školy: Dosáhnout u handicapovaných ţáků takového stupně výchovy a vzdělání, aby mohli být zařazeni v co největší míře do ţivota zdravé populace. 2

4 Charakteristika školy Do školy docházejí ţáci se souběţným postiţením více vadami, ţáci s autismem, s těţkou poruchou dorozumívacích schopností, s těţkým tělesným nebo těţkým či hlubokým mentálním postiţením, se zrakovým a sluchovým postiţením, ţáci s DMO, LMD, epileptici, děti po těţkých úrazech. Ve školním roce 2010/2011 se v jedenácti třídách vzdělávalo 84 ţáků. Výuka probíhala ve čtyřech třídách základní školy praktické a v sedmi třídách základní školy speciální, z nichţ jedna třída je pro ţáky s autismem. Do Mateřské školy speciální v DRS ZVONEK docházelo do dvou tříd dalších 15 dětí. Celkový počet v základní škole a mateřské škole byl v tomto školním roce 99 ţáků a dětí. 3

5 Komplexní péče zajišťovaná školou Nad rámec výchovně vzdělávacího procesu je ţákům zajišťována a poskytována další speciální péče: Psychologická psychologická a pedagogická vyšetření, psychoterapie a odborná poradenství k výchově a vzdělávání ţáků SPC při Základní škole, Paříţská 2249 v Kladně zaměřené na mentální postiţení SPC při Speciálních školách pro zrakově postiţené v Praze 2 SPC při Speciální MŠ pro zrakově postiţené v Praze 4 SPC při Mateřské škole speciální Beroun a SPC pro sluchově postiţené při Speciálních školách pro sluchově postiţené v Praze 5, SPC VERTIKÁLA při ZŠS Roosweltova v Praze 6 a s občanským sdruţením APLA Praha (pro ţáky s autismem). Všechna SPC nám umoţňují návštěvy v jejich zařízeních a naopak navštěvují naši školu, sledují ţáky přímo ve vyučování nebo s nimi pracují individuálně, konzultují případné problémy, vyšetřují ţáky, poskytují pedagogům i rodičům odbornou radu a vypracovávají pro ţáky individuální vzdělávací plány. Některá centra pořádají odborné semináře a kurzy v rámci DVPP. Rehabilitační - pronájem prostor fyzioterapeutkám v budově školy, které mají moţnost rehabilitovat ţáky školy v dopoledních hodinách Logopedická - sluţbu poskytuje jiţ 3. školní rok klinická logopedka PaedDr. Alena Merunková, která dochází do školy jednou za 14 dnů. Pod jejím vedením provádí logopedická cvičení učitelé v řečové výchově, ale i v běţných vyučovacích hodinách a doma pak rodiče. Ergoterapie předmět speciálně pedagogické péče, který je součástí tělesné výchovy a jsou do ní zařazeni ţáci, kteří mají psychický, fyzický či mentální handicap, který v důsledku omezuje jejich funkčnost a samostatnost. V letošním školním roce probíhala ergoterapie 2 vyučovací hodiny u ţáků v 5.S, zaměřena na rozvoj motoriky ruky. V průběhu jednotlivých cvičení se zařazovaly činnosti podporující rozvoj jemných motorických schopností, cvičení posilující koncentraci, koordinaci oko-ruka, prokrvení kůţe a stimulaci ruky. Důraz byl kladen na zapojení obou rukou a vyuţití méně funkční ruky k dopomoci. Ţáci vyuţívají celou řadu pomůcek podporujících stimulaci ruky. Vzhledem k tomu, ţe ţáci pracují individuálně jsou cvičení plně přizpůsobena jejich schopnostem a moţnostem. Z projektu Pomůcky a materiál pro zájmovou činnost se podařilo doplnit další pomůcky. pro ergoterapii. Ve třech třídách speciální školy, kde se učí podle rehabilitačního vzdělávacího programu, mají jiţ ţáci k dispozici sadu pomůcek podporující hybnost ruky. Canisterapie podpůrná metoda, která je ve škole vyuţívána ve výuce zejména jako motivační prvek. Pes přináší do školy radost a uvolnění atmosféry. Ţáci jsou motivováni více k pohybu, k udrţení pozornosti a činnostem, které jsou pro ně 4

6 za jiných okolností nepřitaţlivé a neoblíbené. Nedílnou součástí práce psa v hodinách je polohování, které vyuţíváme pro zklidnění hyperaktivních ţáků, nebo uvolnění křečí u imobilních ţáků. Plavání a plavecký výcvik v rámci tělesné výchovy je realizován pro všechny ţáky školy po celý školní rok v bazénu v Tuchlovicích. Do bazénu ţáci jezdili v rámci výuky tělesné výchovy. Ţáci byli rozděleni do skupin podle výkonnosti a fyzické zdatnosti. U některých ţáků probíhal plavecký výcvik, při kterém se učili základy plaveckých stylů. U ostatních byla výuka zaměřena na hry ve vodě, otuţování a nácvik sebeobsluhy. Celoroční výcvik ve vodě a nácvik plaveckých dovedností byl ověřen při plaveckých závodech, které naše škola tradičně pořádala pro ţáky základních škol speciálních a praktických dne Okresní soutěţe Hry ve vodě se v letošním roce se zúčastnili ţáci z Korálku, ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov, Soukromé školy Slunce Stochov a ZŠ Slaný. Soutěţili v disciplínách: znak s deskou, hra na koně, přenášená, prsa, štafeta - volný způsob a štafeta s deskou. 5

7 Protoţe se sešlo méně účastníků, tak se po vzájemné operativní poradě rozhodlo, ţe dostanou šanci i náhradníci, ţe je moţnost nominovat v jedné disciplíně více účastníků a ţe kaţdý účastník bude oceněn. Závody probíhaly v nadšené sportovní atmosféře. Moţnost získat odměnu byla pro účastníky silnou motivací. Naši závodníci se umístili 3x na 1. místě, 3x na 2. místě a 1x na 3. místě. Návštěvy Solenky /solné jeskyně/ - po výborných zkušenostech z minulých školních let, i letos probíhaly pravidelné návštěvy solné jeskyně /ve dvou cyklech - podzim, jaro - vţdy po 12 návštěvách/. Do programu se zapojily jiţ 4 třídy. Úvodní dechová cvičení střídal zpěv rytmických písní a pochod v soli v rytmu písní. Ţáci si postupně zvykali na příšeří, prodluţovala se i doba relaxace, kdy poslouchali pohádky nebo relaxační hudbu. Velkým přínosem je posun kupředu v sebeobsluze, zklidnění, soustředění při poslechu pohádek a hudby, radost a bezprostřední vyjádření vlastních pocitů. Návštěvy působí pozitivně na zdraví ţáků, učitelé zaznamenávají i menší nemocnost při pravidelné účasti ţáků a i proto se k návštěvám solenky přidávají další třídy. Mateřská škola speciální 1. oddělení 8 dětí 2. oddělení 7 dětí Celkem 15 dětí Vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rok v mateřské škole - stanovuje pro výchovné a vzdělávací činnosti určitý řád a reţim, zároveň ale ponechává dostatečný prostor pro tvůrčí činnost pedagogických pracovníků při vytváření třídních vzdělávacích program, kde plánují všechny činnosti a aktivity. Školní vzdělávací program ponechává rovněţ moţnost provádět změny 6

8 v denním reţimu, vyţaduje-li tyto změny momentální stav dětí, jejich individuální potřeby, či mimořádné situace v zařízení. Během školního roku se dařilo pomocí zařazování různých prosociálních aktivit vytvořit příjemnou atmosféru plnou důvěry a pohody. Děti jezdily plavat do bazénu v Tuchlovicích, několikrát navštívily představení Divadla Lampion, byly na výletě v Zooparku v Zájezdu u Buštěhradu. Nacvičily a předvedly dvě besídky první na začátku prosince Mrazíci a barvičky a druhou Medvědí kapela, spojenou se slavnostním vyřazením absolventů v polovině června. Většina básniček a písniček v těchto představeních jsou naprostým originálem, protoţe jejich autory jsou samotní pedagogové. Na konci června děti přespaly ve školce, a tím se rozloučily se školním rokem. Akce se zúčastnily téměř všechny děti, coţ svědčí o tom, ţe se jim ve školce líbilo. Hlavním cílem předškolního vzdělávání je citlivě a komplexně působit na osobnost kaţdého dítěte tak, aby se rozvíjelo po všech stránkách s respektováním individuálních zvláštností a potřeb kaţdého z nich. U dětí jsou rozvíjeny schopnosti a talent, dítě se učí tím, ţe konkrétně jedná a samo proţívá vzniklé situace, neboť ctíme myšlenku Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech. Základní škola praktická 3.A 12 ţáků - 3.p.r./2 ţáci.; 2.p.r./5 ţáků.; 1.p.r./5 ţáků.; 4.A 10 ţáků 4.p.r./8 ţáků; 5.p.r./2 ţáci 8.A 8 ţáků - 8.p.r./4ţ.; 7.p.r./4ţ. 9.A 7 ţáků Celkem: 37 ţáků Vzdělávání: - v 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8. a 9. post. ročníku - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro ţivot, zpracovaný podle přílohy upravující vzdělávání ţáků s LMP. V 5.post. ročníku Vzdělávací program zvláštní školy. ŠVP Učíme se pro ţivot respektuje sníţenou úroveň rozumových schopností ţáků, jejich fyzické a pracovní předpoklady i moţnosti a umoţňuje uplatňování speciálně pedagogických metod, postupů a forem, s jejichţ pomocí mohou ţáci dosahovat právě takových výsledků, které odpovídají jejich zdravotním, psychickým i fyzickým moţnostem. Hlavním cílem vzdělávání ţáků v ZŠP je příprava na společenské a profesní uplatnění. 3.A ve třídě 3 post.roč. Výuka ve třídě s více post. ročníky je velmi náročná, ale svým způsobem i zajímavá. Ve třídě společně s vyučujícím pracuje asistent pedagoga, coţ umoţňuje více uplatňovat individuální přístup k jednotlivým ţákům. Ţáci byli vedeni k samostatnosti, toleranci a vzájemné pomoci. Výuka probíhala převáţně skupinově, prolínala se práce v lavici, u interaktivní tabule, u klasické tabule nebo zvoleném koutku třídy. Třídní kolektiv se po celý školní rok utuţoval třídními akcemi a výlety. 4.A - ve třídě 2 post. roč. Tři ţáci přestoupili z běţné základní školy a v průběhu školního roku do třídního kolektivu přibyl ještě jeden ţák. Kolektiv třídy se tedy 7

9 utvářel od počátku a vzájemné poznávání nebylo vţdy jednoduché. Ve třídě je několik temperativních ţáků, bylo tedy nutno často usměrňovat jejich hlučnost. Objevilo se zde několik výrazných postav, které celý školní rok soupeřily o vedoucí postavení ve třídě. Znalosti a dovednosti ţáků jsou nevyrovnané, ale v hodinách jsou ţáci většinou aktivní a rádi uplatňují své názory. Prospěchově je třída průměrná, nejslabší stránkou je úroveň čtení, na kterou bude zaměřena pozornost v příštím roce. V oblasti volní se u ţáků projevovala netrpělivost a malá vytrvalost. Ţáci se zapojili do projektu Dopravní výchovy pro ţáky 4.ročníků, pořádaného SVČ Labyrint, AMK ČR a KÚ. Měli šanci si prohlubovat znalosti z oblasti dopravní výchovy a procvičit si jízdu podle pravidel na dopravním hřišti. Osm ţáků zvládlo i zkušební test a získali Průkaz cyklisty. Celkově však ţáci 4.A udělali pokrok ve všech oblastech. 8.A - ve třídě 2 post. roč. Do třídy docházelo nejdříve 8 ţáků, ale školní docházku dokončilo pouze 6 ţáků, protoţe se během roku 2 ţáci odstěhovali. Ve třídě se stalo jiţ tradicí, ţe výuka je velmi často realizována ve spojení s výlety, exkurzemi a besedami. Většiny akcí se zúčastňují všichni ţáci ze třídy. Tím dochází k navazování bliţších vztahů ve třídě, ţáci více důvěřují učiteli. Snahou je ţákům ukázat moţnosti volnočasových aktivit. Na výletech se osamostatňují, přebírají za sebe odpovědnost, snaţí se postarat nejen o sebe, ale i o druhé. Někdy se na některé akce třídy záměrně slučují. Např. návštěvu aquaparku realizují vţdy ve spojení s mladšími ţáky pomoc v šatnách apod. Do lanového centra se zase spojují ţáci z vyšších tříd. Na teambuildingových překáţkách spolu komunikují a spolupracují ţáci, kteří spolu během roku jen těţko vycházejí. 8

10 Na závěr roku 8.A pravidelně vyjíţdí na vícedenní výlet a přibírá další mladší ţáky. Zde si sami vaří, nakupují, plánují vycházky i dopravu. Mladší ţáky zasvěcují do jejich třídního ţivota. Výuka probíhá ve třídě ve skupinách, často s vyuţitím výpočetní techniky. Ţáci si učivo osvojují nenásilnou formou, učení je pro ně zajímavější. 9.A - dlouhodobě stabilní kolektiv se v pololetí narušil odchodem jedné ţákyně z důvodu přestěhování. Všichni ostatní vystupující ţáci úspěšně ukončili povinnou školní docházku, vybrali si ze široké nabídky učebních oborů OU a PŠ Vrapice a byli I úspěšní v přijímacím řízení. Objevila se situace, ţe ţákem zvolený učební obor /malíř - lakýrník/ se pro malý počet zájemců neotvíral, zvolil si tedy obor náhradní. Absolventy ZŠP připravujeme během školní docházky na svůj další osobní i profesní ţivot, aby dokázali zaujímat správné ţivotní postoje a uměli se samostatně orientovat v okolním světě, projevit vlastní úsudek a vyjádřit názor. I v letošním šk. roce byla další třída ZŠP vybavena interaktivní tabulí. Tabule má také nastavitelnou výšku, pevné rameno s horním osvětlením zabraňujícím stínění a boční rozvírací křídla slouţící na popis i jako magnetická tabule. Tato výborná didaktická pomůcka opět rozšířila moţnost častějšího vyuţívání interaktivní tabule ve škole a postupně je tak odbourávána nutnost stěhování tříd kvůli jejímu vyuţívání. Jiţ třetím rokem všichni ţáci ZŠP pouţívají týdenní plány. Jejich existence je plně zautomatizovaná, osvědčená a funkční. Týdenní plány, které zahrnují přehled učiva a plánovaných akcí a všechny ostatní potřebné informace, hodnocení i sebehodnocení ţáků, jsou pro ţáky, jejich rodiče i vyučující přehledné a kdokoli se v nich jednoduše orientuje. V průběhu celého školního roku se ţáci ZŠP zúčastnili mnoha výtvarných, sportovních, počítačových nebo dovednostních soutěţí na různých úrovních (školních, okresních, krajských, celorepublikových i mezinárodních). I kdyţ je počet ţáků ZŠP nevelký, dobře reprezentovali školu a získali významná ocenění. I v letošním školním roce pokračovala spolupráce mezi třídami ZŠP a Záchrannou stanicí AVES. Předchozí cyklický výukový ekoprogram plněný v učebnách školy však letos nahradily tři tzv. vycházky s průvodcem. Vycházky po naučných stezkách našeho regionu byly skutečně vydařené a poutavé. Průvodce vţdy ţáky seznámil s historií zmíněného území a se zástupci místní flóry a fauny. Při prohlídce naučné stezky se vţdy ţáci seznamovali se vztahy, zákonitostmi a rozmanitostmi přírody tohoto území a s významem ochrany přírody. Jednalo se o velmi blízké lokality /Drvotova naučná stezka, Vinařická horka, Slánská hora/, většina ţáků však byla na těchto místech poprvé. Ve splupráci se Záchrannou stanicí AVES i letos proběhla akce Den Země s AVESEM. Ţáci ZŠP plnili na stanovištích v areálu stanice připravené úkoly přírodovědného a ekologického charakteru. Po skončení aktivit si zde ţáci opět prohlédli klece či výběhy se zvířaty, o které se stanice stará. Ţáci ZŠP se v průběhu školního roku zapojovali do školních projektových dnů Ničeho se nebojíme, ve kterých si upevňovali a prohlubovali znalosti z oblasti dopravní výchovy, chování člověka za mimořádných událostí, zdravého ţivotního stylu, zdravovědy, bezpečnosti v běţném ţivotě, prevence úrazů, poţární ochrany atd. V rámci projektového dne proběhla jako kaţdoročně cvičná evakuace celé školy. 9

11 Uskutečnila se téţ exkurze v HZS Kladno. Návštěva HZS, prohlídka a ukázky poţární techniky ţáky ZŠP velmi zaujala, dala jim nejen moţnost nahlédnout do pracovní činnosti hasičů, ale měla zcela určitě význam pro vědomí ochrany zdraví a majetku i preventivní účinek proti případnému protiprávnímu jednání. Jednotlivé třídy ZŠP se v průběhu školního roku zúčastnili mnoha výletů a akcí, mladší ţáci například vybírali z bohaté nabídky Divadla Lampion a navštívili mnohá pohádková představení, starší ţáci navštívili například Národní muzeum v Praze, Památník v Lidicích, účastnili se multimediální projekce Planeta Země v kině Hutník, pořádali mezi sebou závody na běţkách i v překáţkovém běhu apod. V průběhu letošního školního roku se ţáci ZŠP zúčastňovali nejen pravidelného plaveckého výcviku v Tuchlovicích, ale díky volným vstupenkám ze SAMK /Sportovní areály města Kladna/navštěvovali i Aquapark. Novinkou letošního školního roku byly návštěvy Sociálně terapeutických dílen v zařízení Zahrada. Ţáci ZŠP si do zařízení jedenkrát týdně jezdili ověřovat svoje dovednosti a čerpat nové náměty, pracovali společně se zdejšími klienty v příjemném prostředí čtyř pracovních dílen (keramické, výtvarné, textilní a počítačové). V únoru se ţáci 8.a 9.ročníku ZŠP zúčastnili besedy s MUDr. Kovářem na téma Láska ano, děti ještě ne. Nejen název akce, ale i lékař ţáky velmi zaujal, protoţe poutavě a vtipně objasňoval citlivé údaje z oblasti sexuologie, ochrany před početím a prevence pohlavních chorob. V průběhu šk. roku ţáci ZŠP plnili činnosti z Minimálního preventivního programu, kde si při kolektivních hrách procvičovali svoje praktické dovednosti, zkoušeli proţívat různé role a ověřovali si nutnost spolupráce i komunikace. Cílem minimálního preventivního programu je naučit ţáky zaujímat správné ţivotní postoje, umět si podle svých moţností nastavit ţebříčky hodnot, váţit si sebe i druhých lidí, domova, práce, okolí, umět poznat a odsoudit nesprávné chování a nedat se nalákat k nezdravým aktivitám. Pro správný výběr budoucího učebního oboru i povolání se ţáci 8.a 9. ročníku ZŠP zúčastnili takových akcí a exkurzí, které jim tuto volbu usnadnily. Ţáci navštívili Veletrh vzdělávání v DK na Sítné a seznámili se i s Úřadem práce. I v letošním školním roce se zúčastnili Vrstevnického dne v OU a PŠ Vrapice a názorně se v prostorách učiliště seznámili se širokou nabídkou zdejších učebních oborů. 10

12 3.S - 6 ţáků 4.S - 6 ţáků 5.S - 6 ţáků 6.S - 8 ţáků 7.S - 7 ţáků 8.S - 6 ţáků 9.S - 8 ţáků Základní škola speciální Celkem 47 ţáků Vzdělávání: - v 1. a 7. post. ročníku - Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Učíme se pro ţivot díl I. a díl II. V ostatních post. ročnících Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy a Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy. Výchovně vzdělávací činnost pedagogičtí pracovníci zaměřují na sebeobsluţné činnosti a vzájemnou pomoc. Výuka i všechny činnosti a activity směřují k utváření dovedností pro praktický ţivot. Ţáci se učí co největší samostatnosti při sebeobsluze v hygieně, coţ u některých znamená zvládnutí inkontinence, jiní si upevní či se naučí jak si říci při potřebě, ať uţ verbální formou, či některým alternativním způsobem. Dále je kladen důraz na zvládání stolování co největší samostatnost při příjmu potravy a u schopnějších ţáků prohlubovat schopnost pomoci s přípravou, jako například rozdávání prostírání, příprava hrnků nebo si samostatně dojít pro oběd. Podle moţností jsou ţáci vedeni k tomu, aby si vyhledávali a volili práci samostatně, hledali si vhodné pomůcky, poţádali si o pomoc či radu. U ţáků prohlubujeme schopnosti samostatně komunikovat v běţném ţivotě a uvědomit si potřebu sdělování svých pocitů a potřeb a zároveň i dokázat vyslechnout druhé osoby. Důraz klademe na samostatné vyjadřování jedinců. Komunikaci rozvíjíme jak verbální, u některých ţáků i psanou, tak také alternativní znakování a komunikační tabulky. Za důleţité povaţujeme osvojování společenských návyků, mezilidských vztahů, dodrţování jednoduchých pravidel, vzájemnou toleranci a pomoc. 11

13 Při vyučování jsou ţáci vedeni k práci na svých místech - ve svých lavicích. Tím podporujeme výdrţ při práci a zároveň se ţáci stávají samostatní v přípravě na vyučování, při vyndávání měsíčních plánů, ţákovských kníţek a domácích úkolů. Při výuce vyuţívají ţáci počítače, interaktivní tabule, ergoterapeutickou cvičnou prodejnu, relaxační bazének s míčky.. Ve velké míře jsou při vyučování vyuţívány počítače s kvalitními výukovými programy a interaktivní tabule. V průběhu školního roku se některé třídy účastnily celoškolních projektů Ničeho se nebojíme a Děti celého světa Evropa a Česká republika. Ale mnoho projektových dnů si jednotlivé třídy připravovaly i samostatně, např. Roční období, Barevný podzim, A právě při projektovém vyučování dochází ke spolupráci různých tříd. Ţáci navštěvovali solnou jeskyni, účastnili se divadelních a hudebních představeních, nově navštěvovali ergoterapeutické dílny Zahrada, účastnili se pravidelných vodních hrátek v bazénu Tuchlovice, čtyři třídy byly na pobytu ve Středisku ekologické výchovy Čabárna a několik ţáků si uţívalo na škole v přírodě v Jindřichově v Jizerských horách. Někteří ţáci navštěvovali zájmové krouţky jako např. Dramatický, Hudebně dramatický, Výtvarný, Koníčka a Canisterapii. Projektový den Barevný podzim V jedné třídě ZŠS probíhala výuka s prvky Montessori školy. Vţdy na začátku týdne na ranní elipse si ţáci činnost naplánovali na celý týden a v pátek průběh činností hodnotili. Podle svých moţností a schopností si vyhledávali a volili práci samostatně, vybírali si samostatně nebo s dopomocí učitelky pomůcky k výuce. Protoţe ve třídě bylo několik nových ţáků, pomoc učitele byla intenzivnější neţ v minulých letech. Ţáci pracovali se samokontrolou, vzájemným porovnáváním, vzájemnou kontrolou či kontrolou učitelek. Velký důraz byl kladen na posilování soběstačnosti u ţáků. 12

14 Ve třídě určené pro ţáky s poruchou autistického spectra probíhalo strukturované vyučování, vzhledem k postiţení ţáků se jednotlivé činnosti vykonávají na vymezených místech a ţáci pracují podle denního reţimu, který je vizualizován piktogramy. Denní reţim jim pomáhá v předvídatelnosti jednotlivých činností i v celkové samostatnosti. Jiţ třetím rokem pracují ţáci podle měsíčních plánů, které umoţňují rychlou a snadnou komunikaci mezi školou a rodiči. Ti mají dobrý přehled o probíraném učivu, probíhajících akcích, ale také o potřebách třídy. Do měsíčních plánů se téţ zanáší hodnocení ţáků učiteli tři druhy Smailíků (usměvavý, neutrální a mračoun ), ale také se zde hodnotí sami ţáci podle svých schopností například obrázkem nebo samolepkou. Ve 4 třídách, kde jsou vzděláváni ţáci s nejtěţším postiţením, pracovali souběţně tři pedagogičtí pracovníci učitelka, vychovatelka a asistentka pedagoga. V ostatních 3 třídách pracuje vţdy učitelka a vychovatelka nebo asistentka pedagoga. Projektové vyučování Projektové vyučování je jednou z mnoha metod vzdělávání v ZŠP ale i v ZŠS. Je zaloţeno na proţitku a má nezastupitelnou úlohu v moderním vzdělávání. V letošním školním roce proběhli tři celoškolní projektové dny Ničeho se nebojíme s tématikou: Dopravní výchova, Chování člověka za mimořádných situací a evakuace, Poţární ochrana Zdravý způsob ţivota, Školní řád, Škodlivost kouření, 8. a 9. ročník ZŠP Poruchy přijmu potravy a Nebezpečí alkoholu a drog Poţární ochrana a Bezpečnost v běţném ţivotě Některými tématy ţáci zároveň plní Minimální preventivní program a zařazením Osobnostní a sociální výchovy plní průřezová témata. Přípravy byly jako jiţ tradičně pečlivě připravovány. Pani učitelky tvořivě upravovaly témata podle úrovně ţáků a zařazovaly různé formy práce pohybové hry, tematické hry, pohádky, hry s písničkami a říkadly, doplňovačky, omalovánky, pracovní listy, volné psaní, testy, Ve všech třídách byla vyuţívána audiovizuální technika promítání naučných filmů, vyhledávání na PC, programy na IT, hlasování=testování. Metody a formy práce uplatňované v projektových dnech naplňují ve všech třídách klíčové kompetence stanovené školním vzdělávacím programem. Na podzim je tradičně součástí projektového dne i nácvik evakuace. Organizace hromadného opuštění budovy je vzhledem k rostoucímu počtu imobilních ţáků stále náročnější. Vyvrcholením v letošním roce byla návštěva Hasičského záchranného sboru v Kladně. Ţáci měli moţnost poznat pracoviště, hasiči jim umoţnili poznat některou techniku a trpělivě odpovídali na dotazy ţáků. Projektový den Děti celého světa na téma: Evropa a Česká republika pro 1. stupeň ZŠP a ţáky 6.,8. a 9.S ZŠS proběhl ve dvou dnech. 13

15 Projekt Děti celého světa je projektem, který téma čerpá z průřezového tématu Multikulturní výchova, blíţe se zabývá tématickými okruhy - kulturní rozdíly, etnický původ, multikulturarita, princip sociálního smíru a solidarity, dále čerpá z tématu Výchova k myšlení v evropských souvislostech a zabývá se tematickým okruhem objevujeme Evropu a svět. Ve všech třídách se ţáci poutavou formou dozvěděli mnoho nového o lidech a dětech ţijících na celém světě, v Evropě, v České republice. Přiblíţili si jejich historii, ţivot, kulturu a tradice. V praktické škole proběhl projekt a ve speciální škole Ţáci si prohlíţeli mapy, knihy, obrazy, fotografie, pracovali s obrázkovým materiálem a mapou, zpívali písničky. Naučili se básničky, namalovali pěkné obrázky, omalovánky. Učili se navzájem spolupracovat a pomáhat si. Projektový den - Odpady se hromadí projektové vyučování na téma Recyklace odpadu -ochrana ţivotního prostředí. Projektový den byl realizován společně se ţáky tří tříd - 8.S, 9.S a 3.S. Na příběhu pohádkové krysy Vasilisy se ţáci seznámili s nebezpečím hromadění odpadových materiálů, nutností jejich třídění a recyklace. V praxi si také vyzkoušeli recyklaci papíru a shlédli výukový film. Při projektovém dnu vznikl pracovní list, který mohou vyuţívat další spoluţáci na opakování a upevňování znalostí. Během projektového vyučování vyuţily učitelky mnoha rozmanitých vzdělávacích metod, kterými ţáky velmi zaujaly a motivovaly tak, aby se dobře zapojovali do všech připravených činností. Ţáci prokazovali samostatnost, kreativitu a spolupráci ve skupinách, čímţ dobře zvládli a naplnili průřezové téma OSV. Projekt Dopravní výchova - pro ţáky 4. ročníků pořádaný SVČ Labyrint Kladno, AMK ČR a KÚ středočeského kraje. V rámci tohoto projektu se ţáci 4. A sešli dvakrát ve škole, kde pod vedením pracovnice SVČ Labyrint získávali informace o pravidlech silničního provozu. Na modelových situacích řešili dopravní situace, přiřazovali správné dopravní značky a předávali si vzájemně osobní zkušenosti s jízdou na kole a chováním řidičů ostatních dopravních prostředků. Nejvíce se ţáci těšili na návštěvu dopravního hřiště v Kladně 14

16 Rozdělově. Zde se nejdříve seznámili s jednotlivými křiţovatkami, značkami i teoretickým popisem jízdy podle pravidel. Poté následovala praktická jízda. Dodrţování pravidel činilo ţákům z počátku velký problem, protoţe většina ţáků se musela soustředit na samotnou jízdu. Dohled vedoucího nácviku byl ale nekompromisní a tak po hodině úporného a opakovaného cvičení se jízda výrazně zlepšila. Druhá, jarní návštěva dopravního hřiště byla jiţ daleko lepší. Projevily se větší znalosti dopravních značek, dopravní situace byly jiţ známé a hlavně šlo všem o získání průkazu cyklisty. Velmi tvrdým oříškem byly testy. Čtení není vţdy na dobré úrovni, proto byly ţákům jednotlivé otázky čteny a sami následně museli označit správnou odpověď. Z 10 ţáků zvládlo písemné testy 8 ţáků a ti dne 16. června 2011 obdrţeli průkaz cyklisty a zároveň i drobné dárky, které zvyšují bezpečnost na silnicích. Celoročního projekt - Roční období realizován v průběhu celého školního roku ve třídě 9.S. Proběhly čtyři projektové dny - Podzim, Zima, Jaro a Léto, ale samotný projekt prolínal vyučováním po celý rok. Ţáci pracovali s didaktickými pomůckami, obrázky, četli si v časopisech, učebnici, učili se písničky, básničky, hledali na PC... Při projektových dnech ţáci vytvořili vţdy strom daného ročního období a nabídli ostatním třídám, aby ho pomohli dotvořit. Do spolupráce se zapojily všechny třídy ZŠS a strom byl v určeném období správně dokončen. Všechny stromy jsou součástí výzdoby školy Využívání informačních technologií Letos se v oblasti Informačních a komunikačních technologií v hodinách Základy informatiky vzdělávalo 26 ţáků ze ZŠP a v hodinách Počítače 5 ţáků ze ZŠS. V rámci hodin se ţáci zúčastnili I několika internetových soutěţí. Saperesoutěţ Vědět, jak ţít se týkala zdravého ţivotního stylu. V rámci Dne bezpečnějšího internetu se učitelky se ţáky zapojili do akce Saferinternet za lepší a bezpečnější prostředí internet a vyhráli pro školu mobilní telefon. Účast v mezinárodní soutěţi Pod modrou oblohou - vytvoření obrázku v základním programu Malování operačního systému Windows, nám přinesla zvláštní cenu. Počítače jsou vyuţívány i v ostatních předmětech. Pracují na nich i učitelé. Připravují si vlastní programy pro dotykové 15

17 tabule Smart Board. Samozřejmostí je vyuţívání hlasovacího systému Smart Resonse ve výuce. Díky sponzorům se nám podařilo vybavit počítačovou učebnu 8 novými PC a 3 repasované PC přidat do tříd. Zakoupili jsme další, jiţ pátou interaktivní tabuli a vizualizer. V současné době máme 30 PC zapojených do sítě a k internetu. Z tohoto počtu je 21 PC přístupných ţákům. Zájmové kroužky Zájmová činnost rozvíjí u ţáků zájmy, schopnosti a dovednosti. Ovlivňuje jejich další rozvoj. ZK jsou zaměřeny na praktické činnosti - pracovní, výtvarnou a estetickou výchovu, hudební a dramatickou výchovu, sport a turistiku. ZK výtvarný a keramický 6 ţáků - výtvarný a keramický krouţek pracuje jiţ řadu let. V hodinách výtvarné výchovy sledují pedagogové ţáky, kteří ve své tvorbě uplatňují vlastní fantazii a kreativitu. Tyto ţáky se potom snaţíme podněcovat k práci v zájmovém krouţku, aby mohli svoje dovednosti dále rozvíjet. Ve výtvarném krouţku mohou ţáci vyzkoušet nové techniky, kombinovat různé materiály a postupy, ale především navazují na svoje zkušenosti a dovednosti v oblasti malby a kresby a rozvíjejí svůj výtvarný projev, estetické cítění a vnímání a učí se výtvarně pozorovat a následně ztvárňovat svět kolem sebe. V keramické oblasti si ţáci osvojují znalosti o tvaru, učí se modelovat sloţitější plastiky, kachle a nádoby a svoje výrobky povrchově upravit barvítky, engobami nebo glazurou. Během školního roku pořádáme pro ţáky výtvarné dílny nebo kurzy. Zde mají ţáci více času na tvořivé činnosti a také poznávají kulturní a historické památky a učí se získávat vztah k ochraně přírody a ţivotnímu prostředí. Naše škola se zúčastňuje mnoha výtvarných soutěţí, kde ţáci získali jiţ mnoho ocenění. Za velký úspěch povaţujeme například ocenění v mezinárodní soutěţi Lidice, kde se naši ţáci umístňují mezi velkým počtem dětí z celého světa jiţ po několik roků. Keramické výrobky a obrazy zdobí naši školu, ale jejich prodejem na výstavách, aukcích a benefičních akcích také získáváme finanční prostředky na nové pomůcky. ZK hudebně dramatický 10 ţáků activity krouţku navazovaly na loňský školní rok. Ţáci pokračovali ve čtení a dramatizaci krátkých pohádek, zpívání písní, nácviku tanečků, pantomimě i v různých hudebně pohybových hrách. Zúčastnili se ve Slaném soutěţe,,zpívající plamínky, kde vystoupili s krátkým programem, kterým pak zahájili i vánoční a velikonoční výstavu ve škole. ZK sportovní a turistický 18 ţáků zaměřen na rozvoj rychlostních, vytrvalostních, obratnostních a silových schopností, posilování běhy, skoky, lezení, plazení, házení,chytání,prolézání, cvičení s různým nářadím a náčiním. Toho pak ţáci vyuţívají při sportovních a pohybových hrách - fotbal, florbal, vybíjená, basketbal, přehazovaná, tenis, stolní tenis, trampolina, při pěší turistice výlety, orientace v přírodě, poznávání okolí Kladna /mapa, jízdní 16

18 řád, plánování výletů/ chůze na běţkách, při atletických disciplínách, při plavání a hrách ve vodě, při překonávání psychických zábran a zvyšování fyzické zdatnosti v lanovém centru a hrách a soutěţích stopovaná, hry na sněhu, Součástí všech aktivit je znalost a dodrţování jednoduchých pravidel, vzájemný respekt a pomoc, týmová spolupráce,. Ve shodě s věkem, postiţením a pohybovými moţnostmi jsou všichni ţáci vedeni od sportovního pohybu k řízené pohybové aktivitě a vlastní seberealizaci. Respektována je celistvost osobnosti ţáků, rovnoměrně se rozvíjí jejich psychomotorické i psychické schopnosti a pohybové dovednosti. ZK Koníček 6 ţáků s těţkým handicapem společně i individuálně relaxovali při různých činnostech. Nejvíce oblíbenou relaxací byla doteková terapie a vzájemné i individuální masáţe. Po celý rok ţáci zpívali, věnovali se hudbě, hrám s prvky muzikoterapie a józe. Se zájmem pracovali ve výtvatných a pracovních činnostech. Během roku udělali ţáci velký pokrok v dovednostech vzájemných masáţí a relaxace, ve schopnosti uvolnění a odpočinku. Do individuální dotekové terapie a masáţí bylo nad rámec ZK zařazeno 10 hyperaktivních ţáků, na kterých je nejvíce vidět zklidnění při masáţích, uvolnění a spokojenost. ZK dramatický 4 ţáci s těţkým handicapem - zaměřen na čtení a vyprávění pohádek spojené s následnou dramatizací a s opakováním toho, o čem si četli, vyprávěli, ukazovali. Mnoho pohádek ţáci shlédli i z DVD na interaktivní tabuli a pak malovali, co viděli a co se jim líbilo. ZK canisterapie 7 ţáků probíhá jiţ druhým rokem. Ţáci se na práci se psem vţdy velmi těší a týden dopředu zjišťují, který ze dvou psů přijde další týden. Při práci se psem jsme se ţáci učí, jak správně navazovat kontakty se zvířaty, ale i s lidmi. Učí se, jak se ke psům správně chovat, o psím ţivotě, jeho potřebách a o povinnostech lidí, kteří psy vlastní. Porovnávali tělo psa a lidí, jejich odlišné chování a také povinnosti a práva k sobě navzájem. Učili se, jak se správně starat o psa, některé základní druhy psů a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Rozvíjeli si jemnou motoriku při hlazení a česání psa, při různých úpravách srsti, nandavání obojků, zapínání různých karabin na vodítku, krmení psa a při spoustě dalších aktivitách. V neposlední řadě se učili společně odpočívat a relaxovat za pomoci psa, ale i bez něj. Školní družina Školní druţina byla v letošním školním roce rozdělena do dvou skupin. V jedné skupině bylo 9 ţáků a v druhé 10 ţáků z různých tříd, různého věku a s různým handicapem. Ranní druţinu navštěvovalo 13 ţáků. Hlavní cíle, na které se vychovatelky zaměřili: aktivní vzájemná komunikace formou různých námětových her a písní, které se vztahovaly k různým tématům a obdobím, vedli jsme ţáky ke vzájemné toleranci a ohleduplnosti, k samostatnosti a samostatnému řešení úkolů, k rozvoji a utuţování sportovních aktivit, k rozvoji smyslového vnímání formou smyslových her. 17

19 Ve školní druţině měli ţáci téměř do dvou hodin výukový čas, ve kterém se věnovali různým činnostem a aktivitám: Září: Seznámení se spoluţáky, se školou, s druţinou, s okolím školy, pomůckami, na chování ve škole, na veřejnosti, v tělocvičně, se školním řádem a řádem školní druţiny. Říjen: Podzimní změny v přírodě, typické znaky v podzimu pozorování přírody při vycházkách, sběr přírodnin, práce s přírodninami. Listopad: Blíţící se zimní období, pozorování změn v přírodě, prevence před onemocněním, příprava na vánoční výzdobu. Prosinec: Zhotovení vánoční výzdoby. Aktivity zaměřené na vánoční svátky, zvyky a tradice, seznámení se s nimi. Výroba dárků po Leden: Pozorování zimní přírody, péče o lesní zvěř a hry na sněhu. Únor: Masopustní zvyky a hry. Březen: Charakteristické znaky jarního času. Pozorování probouzející se přírody. Práce s knihou. Prevence před onemocněním. Duben: Velikonoční svátky a seznámení se s velikonočními zvyklostmi. Bezpečné chování a prevence úrazů. Květen: Pozorování změn na rostlinách. Rozlišení hospodářské, domácí, exotické a volně ţijící zvěře. Sportování v přírodě. Červen: Pobyt venku, seznámení se s letními sporty, bezpečnost při letních sportech. Blíţící se prázdniny. 18

20 Celoročně se ţáci věnovali převáţně turistice, sportovní a tělovýchovné činnosti, pozorovali změny v přírodě ve všech ročních obdobích, sbírali přírodniny a udrţovali čistotu ve svém nejbliţším okolí. Téměř na kaţdý měsíc vymýšleli vychovatelky takové akce, které byly společné pro obě skupiny. Navštívili obchodní centrum Oáza, kde navštívili restauraci nácvik správného stolování, objednávka, placení a slušné chování; rej čarodějnic společné čarování, míchání lektvarů, soutěţe, tanec; čertovské rejdění a sportování s pohádkami. Za kaţdého počasí chodily vychovatelky se ţáky na vycházky po okolí a na školní zahradě ţáci vyuţívali hrad Mrakoň, trampolínu, hřiště, pískoviště, lanovku i houpací i šplhací sestavu. Aktivity ŠD jsou vesměs odpočinkové, rekreační a zájmové, ale protoţe i ve ŠD vychovatelky dotváří a rozvíjí u ţáků klíčové kompetence a pomáhají škole naplňovat a uskutečňovat některé z výchovně vzdělávacích oblastí ŠVP UČÍME SE PRO ŢIVOT, plní zároveň funkci výchovnou a vzdělávací. Ekologie Školní aktivity Prolíná ţivotem školy po celý školní rok. Ve škole se jiţ několik let třídí odpad, 2x ročně s pomocí rodičů uklízíme v areálu školy i v jejím blízkém okolí a v lese. Členové Záchranné stanice AVES pro zraněné ţivočichy organizovali pro 4 třídy ZŠP a 3 třídy ZŠS výukové programy a Den Země. Nabídli ţákům přírodovědně a ekologicky zaměřené aktivity vedené formou her, povídání a diskuzí. Během programů byla ţákům prezentována příroda v mnoha vazbách a souvislostech. Výjezdové pobyty Canisterapeutický pobyt ve Střelských Hošticích září 2010 se někteří ţáci naší školy zúčastnili canisterapeutického pobytu pořádaného Integračním centrem Klubíčko, Beroun. Pobyt navazoval na půlroční spolupráci a canisterapeutické aktivity, kterých se děti účastní od ledna Celý pobyt byl ve znamení 19

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 tel/fax: 312 684 369 e-mail:koralek.kladno@volny.cz www.koralekkladno.cz O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok 2 0 0 8-2 0 0 9 2 OBSAH A.

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková Výroční zpráva 2010/2011 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková 31.8.2010. Obsah : OBSAH... 2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOL... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Hlavní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Předkladatel: Josef Knepr Zpracovatelé: Josef Knepr, Lenka Raisová, Zuzana Kronďáková, Věra Kovářová, Miluše Adamčíková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Ostravě-Proskovicích dne 30.6.2010 Výroční zprávu zpracovala

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 Název materiálu: Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 za období školního roku 2010-2011 Zpracovala: PaedDr. Věra Kozohorská

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 2 0 1 3

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 2 0 1 3 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, RYCHNOV NAD KNĚŢNOU, KOLOWRATSKÁ 485 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 VYPRACOVALA : MGR. HANA FUKSOVÁ ŘEDITELKA ŠKOLY 1 Obsah výroční zprávy o činnosti školy

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 30.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 30.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 30.8.2011 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2011 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Strana 1 (celkem 59) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Předkladatel: Josef Knepr Zpracovatelé: Josef Knepr, Lenka Raisová, Ivana Setničková, Věra Kovářová, Miluše Adamčíková,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 V Roztokách 27. 9. 2010 Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více