Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199"

Transkript

1 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199 tel/fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK V Kladně dne Ředitelka školy: Mgr.Taťána Semančíková

2 Obsah A/ Základní údaje o škole 3 Charakteristika školy 4 - Komplexní péče zajišťovaná školou 5 - Mateřská kola speciální 7 - Základní škola praktická 8 - Základní škola speciální 12 - Projektové vyučování 14 - Vyuţívání informačních technologií 16 - Zájmové krouţky 17 - Školní druţina 18 - Školní activity 20 - Škola a rodiče 22 - Výchovný poradce 23 - Školská rada 24 - Materiálně technické vybavení školy a údrţba školy 25 B/ Přehled oborů vzdělávání a učebních dokumentů 26 C/ Personální zabezpečení činnosti školy 27 D/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijímacím řízení 31 E/ Výsledky vzdělávání ţáků 31 F/ Prevence sociálně patologických jevů 32 G/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků 33 H/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti - Divadelní a filmová představení 36 - Výlety 36 - Školní akce 37 - Soutěţe 38 - Spolupráce 41 - Výstavy 42 - Prezentace školy, propagační material 43 CH/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti /ČŠI/ a ostatních control 43 I/ Základní údaje o hospodaření za kalendářní rok J/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 53 K/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 53 L/ Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 53 M/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 54 N/Propagace školy v tisku 55 1

3 A/ Základní údaje o škole název školy: Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno, Paříţská 2199 adresa: Paříţská 2199, Kladno odloučené pracoviště: Dánská 2344, Kladno zřizovatel: Statutární město Kladno typ školy: obecní s právní subjektivitou právní forma: příspěvková organizace identifikátor školy: ředitelka školy: Mgr. Taťána Semančíková dosaţené vzdělání - VŠ Sppg ve funkci ředitelky od září 1992 další vzdělávání v rámci DVPP zaměřené především na řídící a manaţerskou práci studijní program TOŠ zástupce ředitele: Mgr. Lenka Šípková dosaţené vzdělání VŠ Sppg ve funkci zástupce ředitele od ledna 1995 Koordinátor školního vzdělávacího programu studijní program TOŠ další vzdělávání v rámci DVPP zaměřené na řídící a manaţerskou práci škola sdruţuje: 1. základní škola praktická 2. základní škola speciální 3. přípravný stupeň základní školy speciální 4. mateřská škola speciální 5. školní druţina 6. školní jídelna filozofie školy: Dosáhnout u handicapovaných ţáků takového stupně výchovy a vzdělání, aby mohli být zařazeni v co největší míře do ţivota zdravé populace. 2

4 Charakteristika školy Do školy docházejí ţáci se souběţným postiţením více vadami, ţáci s autismem, s těţkou poruchou dorozumívacích schopností, s těţkým tělesným nebo těţkým či hlubokým mentálním postiţením, se zrakovým a sluchovým postiţením, ţáci s DMO, LMD, epileptici, děti po těţkých úrazech. Ve školním roce 2010/2011 se v jedenácti třídách vzdělávalo 84 ţáků. Výuka probíhala ve čtyřech třídách základní školy praktické a v sedmi třídách základní školy speciální, z nichţ jedna třída je pro ţáky s autismem. Do Mateřské školy speciální v DRS ZVONEK docházelo do dvou tříd dalších 15 dětí. Celkový počet v základní škole a mateřské škole byl v tomto školním roce 99 ţáků a dětí. 3

5 Komplexní péče zajišťovaná školou Nad rámec výchovně vzdělávacího procesu je ţákům zajišťována a poskytována další speciální péče: Psychologická psychologická a pedagogická vyšetření, psychoterapie a odborná poradenství k výchově a vzdělávání ţáků SPC při Základní škole, Paříţská 2249 v Kladně zaměřené na mentální postiţení SPC při Speciálních školách pro zrakově postiţené v Praze 2 SPC při Speciální MŠ pro zrakově postiţené v Praze 4 SPC při Mateřské škole speciální Beroun a SPC pro sluchově postiţené při Speciálních školách pro sluchově postiţené v Praze 5, SPC VERTIKÁLA při ZŠS Roosweltova v Praze 6 a s občanským sdruţením APLA Praha (pro ţáky s autismem). Všechna SPC nám umoţňují návštěvy v jejich zařízeních a naopak navštěvují naši školu, sledují ţáky přímo ve vyučování nebo s nimi pracují individuálně, konzultují případné problémy, vyšetřují ţáky, poskytují pedagogům i rodičům odbornou radu a vypracovávají pro ţáky individuální vzdělávací plány. Některá centra pořádají odborné semináře a kurzy v rámci DVPP. Rehabilitační - pronájem prostor fyzioterapeutkám v budově školy, které mají moţnost rehabilitovat ţáky školy v dopoledních hodinách Logopedická - sluţbu poskytuje jiţ 3. školní rok klinická logopedka PaedDr. Alena Merunková, která dochází do školy jednou za 14 dnů. Pod jejím vedením provádí logopedická cvičení učitelé v řečové výchově, ale i v běţných vyučovacích hodinách a doma pak rodiče. Ergoterapie předmět speciálně pedagogické péče, který je součástí tělesné výchovy a jsou do ní zařazeni ţáci, kteří mají psychický, fyzický či mentální handicap, který v důsledku omezuje jejich funkčnost a samostatnost. V letošním školním roce probíhala ergoterapie 2 vyučovací hodiny u ţáků v 5.S, zaměřena na rozvoj motoriky ruky. V průběhu jednotlivých cvičení se zařazovaly činnosti podporující rozvoj jemných motorických schopností, cvičení posilující koncentraci, koordinaci oko-ruka, prokrvení kůţe a stimulaci ruky. Důraz byl kladen na zapojení obou rukou a vyuţití méně funkční ruky k dopomoci. Ţáci vyuţívají celou řadu pomůcek podporujících stimulaci ruky. Vzhledem k tomu, ţe ţáci pracují individuálně jsou cvičení plně přizpůsobena jejich schopnostem a moţnostem. Z projektu Pomůcky a materiál pro zájmovou činnost se podařilo doplnit další pomůcky. pro ergoterapii. Ve třech třídách speciální školy, kde se učí podle rehabilitačního vzdělávacího programu, mají jiţ ţáci k dispozici sadu pomůcek podporující hybnost ruky. Canisterapie podpůrná metoda, která je ve škole vyuţívána ve výuce zejména jako motivační prvek. Pes přináší do školy radost a uvolnění atmosféry. Ţáci jsou motivováni více k pohybu, k udrţení pozornosti a činnostem, které jsou pro ně 4

6 za jiných okolností nepřitaţlivé a neoblíbené. Nedílnou součástí práce psa v hodinách je polohování, které vyuţíváme pro zklidnění hyperaktivních ţáků, nebo uvolnění křečí u imobilních ţáků. Plavání a plavecký výcvik v rámci tělesné výchovy je realizován pro všechny ţáky školy po celý školní rok v bazénu v Tuchlovicích. Do bazénu ţáci jezdili v rámci výuky tělesné výchovy. Ţáci byli rozděleni do skupin podle výkonnosti a fyzické zdatnosti. U některých ţáků probíhal plavecký výcvik, při kterém se učili základy plaveckých stylů. U ostatních byla výuka zaměřena na hry ve vodě, otuţování a nácvik sebeobsluhy. Celoroční výcvik ve vodě a nácvik plaveckých dovedností byl ověřen při plaveckých závodech, které naše škola tradičně pořádala pro ţáky základních škol speciálních a praktických dne Okresní soutěţe Hry ve vodě se v letošním roce se zúčastnili ţáci z Korálku, ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov, Soukromé školy Slunce Stochov a ZŠ Slaný. Soutěţili v disciplínách: znak s deskou, hra na koně, přenášená, prsa, štafeta - volný způsob a štafeta s deskou. 5

7 Protoţe se sešlo méně účastníků, tak se po vzájemné operativní poradě rozhodlo, ţe dostanou šanci i náhradníci, ţe je moţnost nominovat v jedné disciplíně více účastníků a ţe kaţdý účastník bude oceněn. Závody probíhaly v nadšené sportovní atmosféře. Moţnost získat odměnu byla pro účastníky silnou motivací. Naši závodníci se umístili 3x na 1. místě, 3x na 2. místě a 1x na 3. místě. Návštěvy Solenky /solné jeskyně/ - po výborných zkušenostech z minulých školních let, i letos probíhaly pravidelné návštěvy solné jeskyně /ve dvou cyklech - podzim, jaro - vţdy po 12 návštěvách/. Do programu se zapojily jiţ 4 třídy. Úvodní dechová cvičení střídal zpěv rytmických písní a pochod v soli v rytmu písní. Ţáci si postupně zvykali na příšeří, prodluţovala se i doba relaxace, kdy poslouchali pohádky nebo relaxační hudbu. Velkým přínosem je posun kupředu v sebeobsluze, zklidnění, soustředění při poslechu pohádek a hudby, radost a bezprostřední vyjádření vlastních pocitů. Návštěvy působí pozitivně na zdraví ţáků, učitelé zaznamenávají i menší nemocnost při pravidelné účasti ţáků a i proto se k návštěvám solenky přidávají další třídy. Mateřská škola speciální 1. oddělení 8 dětí 2. oddělení 7 dětí Celkem 15 dětí Vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rok v mateřské škole - stanovuje pro výchovné a vzdělávací činnosti určitý řád a reţim, zároveň ale ponechává dostatečný prostor pro tvůrčí činnost pedagogických pracovníků při vytváření třídních vzdělávacích program, kde plánují všechny činnosti a aktivity. Školní vzdělávací program ponechává rovněţ moţnost provádět změny 6

8 v denním reţimu, vyţaduje-li tyto změny momentální stav dětí, jejich individuální potřeby, či mimořádné situace v zařízení. Během školního roku se dařilo pomocí zařazování různých prosociálních aktivit vytvořit příjemnou atmosféru plnou důvěry a pohody. Děti jezdily plavat do bazénu v Tuchlovicích, několikrát navštívily představení Divadla Lampion, byly na výletě v Zooparku v Zájezdu u Buštěhradu. Nacvičily a předvedly dvě besídky první na začátku prosince Mrazíci a barvičky a druhou Medvědí kapela, spojenou se slavnostním vyřazením absolventů v polovině června. Většina básniček a písniček v těchto představeních jsou naprostým originálem, protoţe jejich autory jsou samotní pedagogové. Na konci června děti přespaly ve školce, a tím se rozloučily se školním rokem. Akce se zúčastnily téměř všechny děti, coţ svědčí o tom, ţe se jim ve školce líbilo. Hlavním cílem předškolního vzdělávání je citlivě a komplexně působit na osobnost kaţdého dítěte tak, aby se rozvíjelo po všech stránkách s respektováním individuálních zvláštností a potřeb kaţdého z nich. U dětí jsou rozvíjeny schopnosti a talent, dítě se učí tím, ţe konkrétně jedná a samo proţívá vzniklé situace, neboť ctíme myšlenku Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech. Základní škola praktická 3.A 12 ţáků - 3.p.r./2 ţáci.; 2.p.r./5 ţáků.; 1.p.r./5 ţáků.; 4.A 10 ţáků 4.p.r./8 ţáků; 5.p.r./2 ţáci 8.A 8 ţáků - 8.p.r./4ţ.; 7.p.r./4ţ. 9.A 7 ţáků Celkem: 37 ţáků Vzdělávání: - v 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8. a 9. post. ročníku - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro ţivot, zpracovaný podle přílohy upravující vzdělávání ţáků s LMP. V 5.post. ročníku Vzdělávací program zvláštní školy. ŠVP Učíme se pro ţivot respektuje sníţenou úroveň rozumových schopností ţáků, jejich fyzické a pracovní předpoklady i moţnosti a umoţňuje uplatňování speciálně pedagogických metod, postupů a forem, s jejichţ pomocí mohou ţáci dosahovat právě takových výsledků, které odpovídají jejich zdravotním, psychickým i fyzickým moţnostem. Hlavním cílem vzdělávání ţáků v ZŠP je příprava na společenské a profesní uplatnění. 3.A ve třídě 3 post.roč. Výuka ve třídě s více post. ročníky je velmi náročná, ale svým způsobem i zajímavá. Ve třídě společně s vyučujícím pracuje asistent pedagoga, coţ umoţňuje více uplatňovat individuální přístup k jednotlivým ţákům. Ţáci byli vedeni k samostatnosti, toleranci a vzájemné pomoci. Výuka probíhala převáţně skupinově, prolínala se práce v lavici, u interaktivní tabule, u klasické tabule nebo zvoleném koutku třídy. Třídní kolektiv se po celý školní rok utuţoval třídními akcemi a výlety. 4.A - ve třídě 2 post. roč. Tři ţáci přestoupili z běţné základní školy a v průběhu školního roku do třídního kolektivu přibyl ještě jeden ţák. Kolektiv třídy se tedy 7

9 utvářel od počátku a vzájemné poznávání nebylo vţdy jednoduché. Ve třídě je několik temperativních ţáků, bylo tedy nutno často usměrňovat jejich hlučnost. Objevilo se zde několik výrazných postav, které celý školní rok soupeřily o vedoucí postavení ve třídě. Znalosti a dovednosti ţáků jsou nevyrovnané, ale v hodinách jsou ţáci většinou aktivní a rádi uplatňují své názory. Prospěchově je třída průměrná, nejslabší stránkou je úroveň čtení, na kterou bude zaměřena pozornost v příštím roce. V oblasti volní se u ţáků projevovala netrpělivost a malá vytrvalost. Ţáci se zapojili do projektu Dopravní výchovy pro ţáky 4.ročníků, pořádaného SVČ Labyrint, AMK ČR a KÚ. Měli šanci si prohlubovat znalosti z oblasti dopravní výchovy a procvičit si jízdu podle pravidel na dopravním hřišti. Osm ţáků zvládlo i zkušební test a získali Průkaz cyklisty. Celkově však ţáci 4.A udělali pokrok ve všech oblastech. 8.A - ve třídě 2 post. roč. Do třídy docházelo nejdříve 8 ţáků, ale školní docházku dokončilo pouze 6 ţáků, protoţe se během roku 2 ţáci odstěhovali. Ve třídě se stalo jiţ tradicí, ţe výuka je velmi často realizována ve spojení s výlety, exkurzemi a besedami. Většiny akcí se zúčastňují všichni ţáci ze třídy. Tím dochází k navazování bliţších vztahů ve třídě, ţáci více důvěřují učiteli. Snahou je ţákům ukázat moţnosti volnočasových aktivit. Na výletech se osamostatňují, přebírají za sebe odpovědnost, snaţí se postarat nejen o sebe, ale i o druhé. Někdy se na některé akce třídy záměrně slučují. Např. návštěvu aquaparku realizují vţdy ve spojení s mladšími ţáky pomoc v šatnách apod. Do lanového centra se zase spojují ţáci z vyšších tříd. Na teambuildingových překáţkách spolu komunikují a spolupracují ţáci, kteří spolu během roku jen těţko vycházejí. 8

10 Na závěr roku 8.A pravidelně vyjíţdí na vícedenní výlet a přibírá další mladší ţáky. Zde si sami vaří, nakupují, plánují vycházky i dopravu. Mladší ţáky zasvěcují do jejich třídního ţivota. Výuka probíhá ve třídě ve skupinách, často s vyuţitím výpočetní techniky. Ţáci si učivo osvojují nenásilnou formou, učení je pro ně zajímavější. 9.A - dlouhodobě stabilní kolektiv se v pololetí narušil odchodem jedné ţákyně z důvodu přestěhování. Všichni ostatní vystupující ţáci úspěšně ukončili povinnou školní docházku, vybrali si ze široké nabídky učebních oborů OU a PŠ Vrapice a byli I úspěšní v přijímacím řízení. Objevila se situace, ţe ţákem zvolený učební obor /malíř - lakýrník/ se pro malý počet zájemců neotvíral, zvolil si tedy obor náhradní. Absolventy ZŠP připravujeme během školní docházky na svůj další osobní i profesní ţivot, aby dokázali zaujímat správné ţivotní postoje a uměli se samostatně orientovat v okolním světě, projevit vlastní úsudek a vyjádřit názor. I v letošním šk. roce byla další třída ZŠP vybavena interaktivní tabulí. Tabule má také nastavitelnou výšku, pevné rameno s horním osvětlením zabraňujícím stínění a boční rozvírací křídla slouţící na popis i jako magnetická tabule. Tato výborná didaktická pomůcka opět rozšířila moţnost častějšího vyuţívání interaktivní tabule ve škole a postupně je tak odbourávána nutnost stěhování tříd kvůli jejímu vyuţívání. Jiţ třetím rokem všichni ţáci ZŠP pouţívají týdenní plány. Jejich existence je plně zautomatizovaná, osvědčená a funkční. Týdenní plány, které zahrnují přehled učiva a plánovaných akcí a všechny ostatní potřebné informace, hodnocení i sebehodnocení ţáků, jsou pro ţáky, jejich rodiče i vyučující přehledné a kdokoli se v nich jednoduše orientuje. V průběhu celého školního roku se ţáci ZŠP zúčastnili mnoha výtvarných, sportovních, počítačových nebo dovednostních soutěţí na různých úrovních (školních, okresních, krajských, celorepublikových i mezinárodních). I kdyţ je počet ţáků ZŠP nevelký, dobře reprezentovali školu a získali významná ocenění. I v letošním školním roce pokračovala spolupráce mezi třídami ZŠP a Záchrannou stanicí AVES. Předchozí cyklický výukový ekoprogram plněný v učebnách školy však letos nahradily tři tzv. vycházky s průvodcem. Vycházky po naučných stezkách našeho regionu byly skutečně vydařené a poutavé. Průvodce vţdy ţáky seznámil s historií zmíněného území a se zástupci místní flóry a fauny. Při prohlídce naučné stezky se vţdy ţáci seznamovali se vztahy, zákonitostmi a rozmanitostmi přírody tohoto území a s významem ochrany přírody. Jednalo se o velmi blízké lokality /Drvotova naučná stezka, Vinařická horka, Slánská hora/, většina ţáků však byla na těchto místech poprvé. Ve splupráci se Záchrannou stanicí AVES i letos proběhla akce Den Země s AVESEM. Ţáci ZŠP plnili na stanovištích v areálu stanice připravené úkoly přírodovědného a ekologického charakteru. Po skončení aktivit si zde ţáci opět prohlédli klece či výběhy se zvířaty, o které se stanice stará. Ţáci ZŠP se v průběhu školního roku zapojovali do školních projektových dnů Ničeho se nebojíme, ve kterých si upevňovali a prohlubovali znalosti z oblasti dopravní výchovy, chování člověka za mimořádných událostí, zdravého ţivotního stylu, zdravovědy, bezpečnosti v běţném ţivotě, prevence úrazů, poţární ochrany atd. V rámci projektového dne proběhla jako kaţdoročně cvičná evakuace celé školy. 9

11 Uskutečnila se téţ exkurze v HZS Kladno. Návštěva HZS, prohlídka a ukázky poţární techniky ţáky ZŠP velmi zaujala, dala jim nejen moţnost nahlédnout do pracovní činnosti hasičů, ale měla zcela určitě význam pro vědomí ochrany zdraví a majetku i preventivní účinek proti případnému protiprávnímu jednání. Jednotlivé třídy ZŠP se v průběhu školního roku zúčastnili mnoha výletů a akcí, mladší ţáci například vybírali z bohaté nabídky Divadla Lampion a navštívili mnohá pohádková představení, starší ţáci navštívili například Národní muzeum v Praze, Památník v Lidicích, účastnili se multimediální projekce Planeta Země v kině Hutník, pořádali mezi sebou závody na běţkách i v překáţkovém běhu apod. V průběhu letošního školního roku se ţáci ZŠP zúčastňovali nejen pravidelného plaveckého výcviku v Tuchlovicích, ale díky volným vstupenkám ze SAMK /Sportovní areály města Kladna/navštěvovali i Aquapark. Novinkou letošního školního roku byly návštěvy Sociálně terapeutických dílen v zařízení Zahrada. Ţáci ZŠP si do zařízení jedenkrát týdně jezdili ověřovat svoje dovednosti a čerpat nové náměty, pracovali společně se zdejšími klienty v příjemném prostředí čtyř pracovních dílen (keramické, výtvarné, textilní a počítačové). V únoru se ţáci 8.a 9.ročníku ZŠP zúčastnili besedy s MUDr. Kovářem na téma Láska ano, děti ještě ne. Nejen název akce, ale i lékař ţáky velmi zaujal, protoţe poutavě a vtipně objasňoval citlivé údaje z oblasti sexuologie, ochrany před početím a prevence pohlavních chorob. V průběhu šk. roku ţáci ZŠP plnili činnosti z Minimálního preventivního programu, kde si při kolektivních hrách procvičovali svoje praktické dovednosti, zkoušeli proţívat různé role a ověřovali si nutnost spolupráce i komunikace. Cílem minimálního preventivního programu je naučit ţáky zaujímat správné ţivotní postoje, umět si podle svých moţností nastavit ţebříčky hodnot, váţit si sebe i druhých lidí, domova, práce, okolí, umět poznat a odsoudit nesprávné chování a nedat se nalákat k nezdravým aktivitám. Pro správný výběr budoucího učebního oboru i povolání se ţáci 8.a 9. ročníku ZŠP zúčastnili takových akcí a exkurzí, které jim tuto volbu usnadnily. Ţáci navštívili Veletrh vzdělávání v DK na Sítné a seznámili se i s Úřadem práce. I v letošním školním roce se zúčastnili Vrstevnického dne v OU a PŠ Vrapice a názorně se v prostorách učiliště seznámili se širokou nabídkou zdejších učebních oborů. 10

12 3.S - 6 ţáků 4.S - 6 ţáků 5.S - 6 ţáků 6.S - 8 ţáků 7.S - 7 ţáků 8.S - 6 ţáků 9.S - 8 ţáků Základní škola speciální Celkem 47 ţáků Vzdělávání: - v 1. a 7. post. ročníku - Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Učíme se pro ţivot díl I. a díl II. V ostatních post. ročnících Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy a Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy. Výchovně vzdělávací činnost pedagogičtí pracovníci zaměřují na sebeobsluţné činnosti a vzájemnou pomoc. Výuka i všechny činnosti a activity směřují k utváření dovedností pro praktický ţivot. Ţáci se učí co největší samostatnosti při sebeobsluze v hygieně, coţ u některých znamená zvládnutí inkontinence, jiní si upevní či se naučí jak si říci při potřebě, ať uţ verbální formou, či některým alternativním způsobem. Dále je kladen důraz na zvládání stolování co největší samostatnost při příjmu potravy a u schopnějších ţáků prohlubovat schopnost pomoci s přípravou, jako například rozdávání prostírání, příprava hrnků nebo si samostatně dojít pro oběd. Podle moţností jsou ţáci vedeni k tomu, aby si vyhledávali a volili práci samostatně, hledali si vhodné pomůcky, poţádali si o pomoc či radu. U ţáků prohlubujeme schopnosti samostatně komunikovat v běţném ţivotě a uvědomit si potřebu sdělování svých pocitů a potřeb a zároveň i dokázat vyslechnout druhé osoby. Důraz klademe na samostatné vyjadřování jedinců. Komunikaci rozvíjíme jak verbální, u některých ţáků i psanou, tak také alternativní znakování a komunikační tabulky. Za důleţité povaţujeme osvojování společenských návyků, mezilidských vztahů, dodrţování jednoduchých pravidel, vzájemnou toleranci a pomoc. 11

13 Při vyučování jsou ţáci vedeni k práci na svých místech - ve svých lavicích. Tím podporujeme výdrţ při práci a zároveň se ţáci stávají samostatní v přípravě na vyučování, při vyndávání měsíčních plánů, ţákovských kníţek a domácích úkolů. Při výuce vyuţívají ţáci počítače, interaktivní tabule, ergoterapeutickou cvičnou prodejnu, relaxační bazének s míčky.. Ve velké míře jsou při vyučování vyuţívány počítače s kvalitními výukovými programy a interaktivní tabule. V průběhu školního roku se některé třídy účastnily celoškolních projektů Ničeho se nebojíme a Děti celého světa Evropa a Česká republika. Ale mnoho projektových dnů si jednotlivé třídy připravovaly i samostatně, např. Roční období, Barevný podzim, A právě při projektovém vyučování dochází ke spolupráci různých tříd. Ţáci navštěvovali solnou jeskyni, účastnili se divadelních a hudebních představeních, nově navštěvovali ergoterapeutické dílny Zahrada, účastnili se pravidelných vodních hrátek v bazénu Tuchlovice, čtyři třídy byly na pobytu ve Středisku ekologické výchovy Čabárna a několik ţáků si uţívalo na škole v přírodě v Jindřichově v Jizerských horách. Někteří ţáci navštěvovali zájmové krouţky jako např. Dramatický, Hudebně dramatický, Výtvarný, Koníčka a Canisterapii. Projektový den Barevný podzim V jedné třídě ZŠS probíhala výuka s prvky Montessori školy. Vţdy na začátku týdne na ranní elipse si ţáci činnost naplánovali na celý týden a v pátek průběh činností hodnotili. Podle svých moţností a schopností si vyhledávali a volili práci samostatně, vybírali si samostatně nebo s dopomocí učitelky pomůcky k výuce. Protoţe ve třídě bylo několik nových ţáků, pomoc učitele byla intenzivnější neţ v minulých letech. Ţáci pracovali se samokontrolou, vzájemným porovnáváním, vzájemnou kontrolou či kontrolou učitelek. Velký důraz byl kladen na posilování soběstačnosti u ţáků. 12

14 Ve třídě určené pro ţáky s poruchou autistického spectra probíhalo strukturované vyučování, vzhledem k postiţení ţáků se jednotlivé činnosti vykonávají na vymezených místech a ţáci pracují podle denního reţimu, který je vizualizován piktogramy. Denní reţim jim pomáhá v předvídatelnosti jednotlivých činností i v celkové samostatnosti. Jiţ třetím rokem pracují ţáci podle měsíčních plánů, které umoţňují rychlou a snadnou komunikaci mezi školou a rodiči. Ti mají dobrý přehled o probíraném učivu, probíhajících akcích, ale také o potřebách třídy. Do měsíčních plánů se téţ zanáší hodnocení ţáků učiteli tři druhy Smailíků (usměvavý, neutrální a mračoun ), ale také se zde hodnotí sami ţáci podle svých schopností například obrázkem nebo samolepkou. Ve 4 třídách, kde jsou vzděláváni ţáci s nejtěţším postiţením, pracovali souběţně tři pedagogičtí pracovníci učitelka, vychovatelka a asistentka pedagoga. V ostatních 3 třídách pracuje vţdy učitelka a vychovatelka nebo asistentka pedagoga. Projektové vyučování Projektové vyučování je jednou z mnoha metod vzdělávání v ZŠP ale i v ZŠS. Je zaloţeno na proţitku a má nezastupitelnou úlohu v moderním vzdělávání. V letošním školním roce proběhli tři celoškolní projektové dny Ničeho se nebojíme s tématikou: Dopravní výchova, Chování člověka za mimořádných situací a evakuace, Poţární ochrana Zdravý způsob ţivota, Školní řád, Škodlivost kouření, 8. a 9. ročník ZŠP Poruchy přijmu potravy a Nebezpečí alkoholu a drog Poţární ochrana a Bezpečnost v běţném ţivotě Některými tématy ţáci zároveň plní Minimální preventivní program a zařazením Osobnostní a sociální výchovy plní průřezová témata. Přípravy byly jako jiţ tradičně pečlivě připravovány. Pani učitelky tvořivě upravovaly témata podle úrovně ţáků a zařazovaly různé formy práce pohybové hry, tematické hry, pohádky, hry s písničkami a říkadly, doplňovačky, omalovánky, pracovní listy, volné psaní, testy, Ve všech třídách byla vyuţívána audiovizuální technika promítání naučných filmů, vyhledávání na PC, programy na IT, hlasování=testování. Metody a formy práce uplatňované v projektových dnech naplňují ve všech třídách klíčové kompetence stanovené školním vzdělávacím programem. Na podzim je tradičně součástí projektového dne i nácvik evakuace. Organizace hromadného opuštění budovy je vzhledem k rostoucímu počtu imobilních ţáků stále náročnější. Vyvrcholením v letošním roce byla návštěva Hasičského záchranného sboru v Kladně. Ţáci měli moţnost poznat pracoviště, hasiči jim umoţnili poznat některou techniku a trpělivě odpovídali na dotazy ţáků. Projektový den Děti celého světa na téma: Evropa a Česká republika pro 1. stupeň ZŠP a ţáky 6.,8. a 9.S ZŠS proběhl ve dvou dnech. 13

15 Projekt Děti celého světa je projektem, který téma čerpá z průřezového tématu Multikulturní výchova, blíţe se zabývá tématickými okruhy - kulturní rozdíly, etnický původ, multikulturarita, princip sociálního smíru a solidarity, dále čerpá z tématu Výchova k myšlení v evropských souvislostech a zabývá se tematickým okruhem objevujeme Evropu a svět. Ve všech třídách se ţáci poutavou formou dozvěděli mnoho nového o lidech a dětech ţijících na celém světě, v Evropě, v České republice. Přiblíţili si jejich historii, ţivot, kulturu a tradice. V praktické škole proběhl projekt a ve speciální škole Ţáci si prohlíţeli mapy, knihy, obrazy, fotografie, pracovali s obrázkovým materiálem a mapou, zpívali písničky. Naučili se básničky, namalovali pěkné obrázky, omalovánky. Učili se navzájem spolupracovat a pomáhat si. Projektový den - Odpady se hromadí projektové vyučování na téma Recyklace odpadu -ochrana ţivotního prostředí. Projektový den byl realizován společně se ţáky tří tříd - 8.S, 9.S a 3.S. Na příběhu pohádkové krysy Vasilisy se ţáci seznámili s nebezpečím hromadění odpadových materiálů, nutností jejich třídění a recyklace. V praxi si také vyzkoušeli recyklaci papíru a shlédli výukový film. Při projektovém dnu vznikl pracovní list, který mohou vyuţívat další spoluţáci na opakování a upevňování znalostí. Během projektového vyučování vyuţily učitelky mnoha rozmanitých vzdělávacích metod, kterými ţáky velmi zaujaly a motivovaly tak, aby se dobře zapojovali do všech připravených činností. Ţáci prokazovali samostatnost, kreativitu a spolupráci ve skupinách, čímţ dobře zvládli a naplnili průřezové téma OSV. Projekt Dopravní výchova - pro ţáky 4. ročníků pořádaný SVČ Labyrint Kladno, AMK ČR a KÚ středočeského kraje. V rámci tohoto projektu se ţáci 4. A sešli dvakrát ve škole, kde pod vedením pracovnice SVČ Labyrint získávali informace o pravidlech silničního provozu. Na modelových situacích řešili dopravní situace, přiřazovali správné dopravní značky a předávali si vzájemně osobní zkušenosti s jízdou na kole a chováním řidičů ostatních dopravních prostředků. Nejvíce se ţáci těšili na návštěvu dopravního hřiště v Kladně 14

16 Rozdělově. Zde se nejdříve seznámili s jednotlivými křiţovatkami, značkami i teoretickým popisem jízdy podle pravidel. Poté následovala praktická jízda. Dodrţování pravidel činilo ţákům z počátku velký problem, protoţe většina ţáků se musela soustředit na samotnou jízdu. Dohled vedoucího nácviku byl ale nekompromisní a tak po hodině úporného a opakovaného cvičení se jízda výrazně zlepšila. Druhá, jarní návštěva dopravního hřiště byla jiţ daleko lepší. Projevily se větší znalosti dopravních značek, dopravní situace byly jiţ známé a hlavně šlo všem o získání průkazu cyklisty. Velmi tvrdým oříškem byly testy. Čtení není vţdy na dobré úrovni, proto byly ţákům jednotlivé otázky čteny a sami následně museli označit správnou odpověď. Z 10 ţáků zvládlo písemné testy 8 ţáků a ti dne 16. června 2011 obdrţeli průkaz cyklisty a zároveň i drobné dárky, které zvyšují bezpečnost na silnicích. Celoročního projekt - Roční období realizován v průběhu celého školního roku ve třídě 9.S. Proběhly čtyři projektové dny - Podzim, Zima, Jaro a Léto, ale samotný projekt prolínal vyučováním po celý rok. Ţáci pracovali s didaktickými pomůckami, obrázky, četli si v časopisech, učebnici, učili se písničky, básničky, hledali na PC... Při projektových dnech ţáci vytvořili vţdy strom daného ročního období a nabídli ostatním třídám, aby ho pomohli dotvořit. Do spolupráce se zapojily všechny třídy ZŠS a strom byl v určeném období správně dokončen. Všechny stromy jsou součástí výzdoby školy Využívání informačních technologií Letos se v oblasti Informačních a komunikačních technologií v hodinách Základy informatiky vzdělávalo 26 ţáků ze ZŠP a v hodinách Počítače 5 ţáků ze ZŠS. V rámci hodin se ţáci zúčastnili I několika internetových soutěţí. Saperesoutěţ Vědět, jak ţít se týkala zdravého ţivotního stylu. V rámci Dne bezpečnějšího internetu se učitelky se ţáky zapojili do akce Saferinternet za lepší a bezpečnější prostředí internet a vyhráli pro školu mobilní telefon. Účast v mezinárodní soutěţi Pod modrou oblohou - vytvoření obrázku v základním programu Malování operačního systému Windows, nám přinesla zvláštní cenu. Počítače jsou vyuţívány i v ostatních předmětech. Pracují na nich i učitelé. Připravují si vlastní programy pro dotykové 15

17 tabule Smart Board. Samozřejmostí je vyuţívání hlasovacího systému Smart Resonse ve výuce. Díky sponzorům se nám podařilo vybavit počítačovou učebnu 8 novými PC a 3 repasované PC přidat do tříd. Zakoupili jsme další, jiţ pátou interaktivní tabuli a vizualizer. V současné době máme 30 PC zapojených do sítě a k internetu. Z tohoto počtu je 21 PC přístupných ţákům. Zájmové kroužky Zájmová činnost rozvíjí u ţáků zájmy, schopnosti a dovednosti. Ovlivňuje jejich další rozvoj. ZK jsou zaměřeny na praktické činnosti - pracovní, výtvarnou a estetickou výchovu, hudební a dramatickou výchovu, sport a turistiku. ZK výtvarný a keramický 6 ţáků - výtvarný a keramický krouţek pracuje jiţ řadu let. V hodinách výtvarné výchovy sledují pedagogové ţáky, kteří ve své tvorbě uplatňují vlastní fantazii a kreativitu. Tyto ţáky se potom snaţíme podněcovat k práci v zájmovém krouţku, aby mohli svoje dovednosti dále rozvíjet. Ve výtvarném krouţku mohou ţáci vyzkoušet nové techniky, kombinovat různé materiály a postupy, ale především navazují na svoje zkušenosti a dovednosti v oblasti malby a kresby a rozvíjejí svůj výtvarný projev, estetické cítění a vnímání a učí se výtvarně pozorovat a následně ztvárňovat svět kolem sebe. V keramické oblasti si ţáci osvojují znalosti o tvaru, učí se modelovat sloţitější plastiky, kachle a nádoby a svoje výrobky povrchově upravit barvítky, engobami nebo glazurou. Během školního roku pořádáme pro ţáky výtvarné dílny nebo kurzy. Zde mají ţáci více času na tvořivé činnosti a také poznávají kulturní a historické památky a učí se získávat vztah k ochraně přírody a ţivotnímu prostředí. Naše škola se zúčastňuje mnoha výtvarných soutěţí, kde ţáci získali jiţ mnoho ocenění. Za velký úspěch povaţujeme například ocenění v mezinárodní soutěţi Lidice, kde se naši ţáci umístňují mezi velkým počtem dětí z celého světa jiţ po několik roků. Keramické výrobky a obrazy zdobí naši školu, ale jejich prodejem na výstavách, aukcích a benefičních akcích také získáváme finanční prostředky na nové pomůcky. ZK hudebně dramatický 10 ţáků activity krouţku navazovaly na loňský školní rok. Ţáci pokračovali ve čtení a dramatizaci krátkých pohádek, zpívání písní, nácviku tanečků, pantomimě i v různých hudebně pohybových hrách. Zúčastnili se ve Slaném soutěţe,,zpívající plamínky, kde vystoupili s krátkým programem, kterým pak zahájili i vánoční a velikonoční výstavu ve škole. ZK sportovní a turistický 18 ţáků zaměřen na rozvoj rychlostních, vytrvalostních, obratnostních a silových schopností, posilování běhy, skoky, lezení, plazení, házení,chytání,prolézání, cvičení s různým nářadím a náčiním. Toho pak ţáci vyuţívají při sportovních a pohybových hrách - fotbal, florbal, vybíjená, basketbal, přehazovaná, tenis, stolní tenis, trampolina, při pěší turistice výlety, orientace v přírodě, poznávání okolí Kladna /mapa, jízdní 16

18 řád, plánování výletů/ chůze na běţkách, při atletických disciplínách, při plavání a hrách ve vodě, při překonávání psychických zábran a zvyšování fyzické zdatnosti v lanovém centru a hrách a soutěţích stopovaná, hry na sněhu, Součástí všech aktivit je znalost a dodrţování jednoduchých pravidel, vzájemný respekt a pomoc, týmová spolupráce,. Ve shodě s věkem, postiţením a pohybovými moţnostmi jsou všichni ţáci vedeni od sportovního pohybu k řízené pohybové aktivitě a vlastní seberealizaci. Respektována je celistvost osobnosti ţáků, rovnoměrně se rozvíjí jejich psychomotorické i psychické schopnosti a pohybové dovednosti. ZK Koníček 6 ţáků s těţkým handicapem společně i individuálně relaxovali při různých činnostech. Nejvíce oblíbenou relaxací byla doteková terapie a vzájemné i individuální masáţe. Po celý rok ţáci zpívali, věnovali se hudbě, hrám s prvky muzikoterapie a józe. Se zájmem pracovali ve výtvatných a pracovních činnostech. Během roku udělali ţáci velký pokrok v dovednostech vzájemných masáţí a relaxace, ve schopnosti uvolnění a odpočinku. Do individuální dotekové terapie a masáţí bylo nad rámec ZK zařazeno 10 hyperaktivních ţáků, na kterých je nejvíce vidět zklidnění při masáţích, uvolnění a spokojenost. ZK dramatický 4 ţáci s těţkým handicapem - zaměřen na čtení a vyprávění pohádek spojené s následnou dramatizací a s opakováním toho, o čem si četli, vyprávěli, ukazovali. Mnoho pohádek ţáci shlédli i z DVD na interaktivní tabuli a pak malovali, co viděli a co se jim líbilo. ZK canisterapie 7 ţáků probíhá jiţ druhým rokem. Ţáci se na práci se psem vţdy velmi těší a týden dopředu zjišťují, který ze dvou psů přijde další týden. Při práci se psem jsme se ţáci učí, jak správně navazovat kontakty se zvířaty, ale i s lidmi. Učí se, jak se ke psům správně chovat, o psím ţivotě, jeho potřebách a o povinnostech lidí, kteří psy vlastní. Porovnávali tělo psa a lidí, jejich odlišné chování a také povinnosti a práva k sobě navzájem. Učili se, jak se správně starat o psa, některé základní druhy psů a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Rozvíjeli si jemnou motoriku při hlazení a česání psa, při různých úpravách srsti, nandavání obojků, zapínání různých karabin na vodítku, krmení psa a při spoustě dalších aktivitách. V neposlední řadě se učili společně odpočívat a relaxovat za pomoci psa, ale i bez něj. Školní družina Školní druţina byla v letošním školním roce rozdělena do dvou skupin. V jedné skupině bylo 9 ţáků a v druhé 10 ţáků z různých tříd, různého věku a s různým handicapem. Ranní druţinu navštěvovalo 13 ţáků. Hlavní cíle, na které se vychovatelky zaměřili: aktivní vzájemná komunikace formou různých námětových her a písní, které se vztahovaly k různým tématům a obdobím, vedli jsme ţáky ke vzájemné toleranci a ohleduplnosti, k samostatnosti a samostatnému řešení úkolů, k rozvoji a utuţování sportovních aktivit, k rozvoji smyslového vnímání formou smyslových her. 17

19 Ve školní druţině měli ţáci téměř do dvou hodin výukový čas, ve kterém se věnovali různým činnostem a aktivitám: Září: Seznámení se spoluţáky, se školou, s druţinou, s okolím školy, pomůckami, na chování ve škole, na veřejnosti, v tělocvičně, se školním řádem a řádem školní druţiny. Říjen: Podzimní změny v přírodě, typické znaky v podzimu pozorování přírody při vycházkách, sběr přírodnin, práce s přírodninami. Listopad: Blíţící se zimní období, pozorování změn v přírodě, prevence před onemocněním, příprava na vánoční výzdobu. Prosinec: Zhotovení vánoční výzdoby. Aktivity zaměřené na vánoční svátky, zvyky a tradice, seznámení se s nimi. Výroba dárků po Leden: Pozorování zimní přírody, péče o lesní zvěř a hry na sněhu. Únor: Masopustní zvyky a hry. Březen: Charakteristické znaky jarního času. Pozorování probouzející se přírody. Práce s knihou. Prevence před onemocněním. Duben: Velikonoční svátky a seznámení se s velikonočními zvyklostmi. Bezpečné chování a prevence úrazů. Květen: Pozorování změn na rostlinách. Rozlišení hospodářské, domácí, exotické a volně ţijící zvěře. Sportování v přírodě. Červen: Pobyt venku, seznámení se s letními sporty, bezpečnost při letních sportech. Blíţící se prázdniny. 18

20 Celoročně se ţáci věnovali převáţně turistice, sportovní a tělovýchovné činnosti, pozorovali změny v přírodě ve všech ročních obdobích, sbírali přírodniny a udrţovali čistotu ve svém nejbliţším okolí. Téměř na kaţdý měsíc vymýšleli vychovatelky takové akce, které byly společné pro obě skupiny. Navštívili obchodní centrum Oáza, kde navštívili restauraci nácvik správného stolování, objednávka, placení a slušné chování; rej čarodějnic společné čarování, míchání lektvarů, soutěţe, tanec; čertovské rejdění a sportování s pohádkami. Za kaţdého počasí chodily vychovatelky se ţáky na vycházky po okolí a na školní zahradě ţáci vyuţívali hrad Mrakoň, trampolínu, hřiště, pískoviště, lanovku i houpací i šplhací sestavu. Aktivity ŠD jsou vesměs odpočinkové, rekreační a zájmové, ale protoţe i ve ŠD vychovatelky dotváří a rozvíjí u ţáků klíčové kompetence a pomáhají škole naplňovat a uskutečňovat některé z výchovně vzdělávacích oblastí ŠVP UČÍME SE PRO ŢIVOT, plní zároveň funkci výchovnou a vzdělávací. Ekologie Školní aktivity Prolíná ţivotem školy po celý školní rok. Ve škole se jiţ několik let třídí odpad, 2x ročně s pomocí rodičů uklízíme v areálu školy i v jejím blízkém okolí a v lese. Členové Záchranné stanice AVES pro zraněné ţivočichy organizovali pro 4 třídy ZŠP a 3 třídy ZŠS výukové programy a Den Země. Nabídli ţákům přírodovědně a ekologicky zaměřené aktivity vedené formou her, povídání a diskuzí. Během programů byla ţákům prezentována příroda v mnoha vazbách a souvislostech. Výjezdové pobyty Canisterapeutický pobyt ve Střelských Hošticích září 2010 se někteří ţáci naší školy zúčastnili canisterapeutického pobytu pořádaného Integračním centrem Klubíčko, Beroun. Pobyt navazoval na půlroční spolupráci a canisterapeutické aktivity, kterých se děti účastní od ledna Celý pobyt byl ve znamení 19

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-113/12-U Název právnické osoby Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. vykonávající činnost: Sídlo: U Nových lázní 1286/9,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-133/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 884 064 Základní škola, Heřmanův Městec, okres Chrudim Náměstí

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní družina při Základní škole Vintířov, okres Sokolov 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Výchovné kompetence 4. Obsah vzdělávání

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 V Chodově dne 30. 9. 2009 zpracovala Mgr.

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více