Posudek obsahuje 17 stran textu včetně krycího listu a 14 stran příloh a předává se objednateli ve třech vyhotoveních.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posudek obsahuje 17 stran textu včetně krycího listu a 14 stran příloh a předává se objednateli ve třech vyhotoveních."

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /12 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu č.p. 122, ostatních nemovitostí nacházejících se na pozemcích parc. č. St. 180, 29/1, 51/8 a pozemků parc. č. St. 180, 29/1, 51/8 v katastrálním území Lipovec u Blanska, obec Lipovec, okres Blansko. Posudek obsahuje 17 stran textu včetně krycího listu a 14 stran příloh a předává se objednateli ve třech vyhotoveních.

2 strana 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Vlastník nemovitostí : (LV č. 308) SJM Marek Pavel ( /3898) Lipovec 122, Lipovec u Blanska a Hvížďová Kamila, ( /3949) Jedlová 27, Jedlová u Poličky Objednatel posudku : Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková, soudní exekutor Ostrava, Slévárenská 410/14 (EX 2165/12) Účel posudku : Dle zákona č. 36/67 Sb. 1 odst. 1 a 2 a 12 odst. 2 Posudek vypracován k datu : Použitý předpis : Zákon č. 151/97 Sb. o oceňování majetku v aktuálním znění Zpracovatel posudku : Ing. Miroslav Kovalčík soudní znalec pro ceny a odhady nemovitostí Brno, Vymazalova 7 tel. : Datum vyhotovení :

3 strana 3 2. ÚVOD Předmětem znaleckého posudku o stanovení obvyklé ceny je rodinný dům č.p. 122, ostatní nemovitosti nacházející se na pozemcích parc. č. St. 180, 29/1, 51/8 a pozemky parc. č. St. 180, 29/1, 51/8 v katastrálním území Lipovec u Blanska. Podkladem pro ocenění byl : Výpis z katastru nemovitostí ze dne viz příl. č. 3 Kopie katastrální mapy ze dne viz příl. č. 4 Usnesení o ustanovení znalce ze dne viz příl. č. 5 Srovnávací nemovitosti viz příl. č. 6 Informace paní Hvížďové a Bc. Poláchové (EÚ) Zjištění znalce na místě samém dne POUŽITÝ POSTUP Dle usnesení o ustanovení znalce vydaného soudním exekutorem Mgr. Pavlou Fučíkovou (viz příl. č. 5) mi bylo uloženo vyhotovit znalecký posudek na nemovitosti vymezené v tomto usnesení. V části 5 jsou oceněny nemovitosti a jejich příslušenství, v části 6 jsou oceněna jednotlivá práva a závady s nemovitostmi spojené, v části 7 jsou oceněny závady, které prodejem v dražbě nezaniknou, a v části 8 je rekapitulace cen a výsledná cena OBECNĚ Pro tržní oceňování jsou v odborné literatuře nejčastěji používány pojmy tržní cena, tržní hodnota, obchodní hodnota a obvyklá cena. Cena obvyklá je cena, která by byla dosažena při prodejích stejné, popřípadě obdobné nemovitosti v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění (tzn. v daném místě a čase). Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky povodňových či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná nemovitosti vyplývající z osobního vztahu k ní.

4 strana 4 Definice obvyklé ceny je uvedena v Zákoně č. 151/97 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů. Zákon však závaznou metodiku stanovení obvyklé ceny neuvádí. Ta není stanovena ani v jiných předpisech. Specifické metody jsou v současné době vytvářeny profesními organizacemi znalců a odhadců, organizacemi zabývajícími se výukou a studiem oceňování, peněžními ústavy a apod STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY Obvyklou cenu nemovitostí nelze spočítat podle žádných matematických vztahů. Je možné ji stanovit pouze na základě aplikace podrobné znalosti místního trhu s nemovitostmi na konkrétní oceňovanou nemovitost. Podkladem pro stanovení obvyklé ceny bývá nejčastěji stanovení následujících hodnot : - věcné hodnoty nemovitostí - výnosové hodnoty nemovitostí - srovnávací hodnoty nemovitostí Věcná hodnota nemovitostí (HN) Sestává z věcné hodnoty staveb a hodnoty pozemků. Věcná hodnota stavby (ev. samostatné jednotky) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na vybudování nové stavby v současných cenách (reprodukční cena stavby), snížených o opotřebení, stanovené přiměřeně ke stáří a skutečnému stavu (časová cena). Výpočet reprodukční ceny stavby je proveden např. pomocí ukazatelů vydávaných ÚRS, přiměřeného použití platného cenového předpisu, nákladových kalkulací, podrobného položkového rozpočtu, speciálních metodik (ACONS) apod. Výše opotřebení staveb se stanoví v % na základě celkového stavu stavby s přihlédnutím zejména ke stáří stavby, předpokládané životnosti, údržbě, provedeným stavebním změnám a opravám, závadám a způsobu užívání. Uvede se předpoklad další životnosti (v rocích) s běžnou údržbou. Hodnota pozemků. Oceňují se pouze stavební pozemky a pozemky tvořící se stavebními pozemky jeden funkční celek. Nejprve je vždy nutné provést analýzu trhu s pozemky v daném regionu. Zjištění hodnoty pozemků se může provést následujícím způsobem : - porovnáním se skutečnými prodeji - dle jednotkových cen uvedených v cenových mapách - Naegeliho metodou třídy polohy - přiměřeným využitím cenového předpisu Celková věcná hodnota nemovitostí se stanoví jako součet věcné hodnoty staveb a pozemků.

5 strana Výnosová hodnota nemovitostí (HV) Výnosová hodnota vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Výnosové ocenění by mělo být provedeno u všech nemovitostí, které dosahují nebo mohou dosahovat výnosů z nájemného, zejména u všech nemovitostí s provozními prostory. Toto nájemné však musí být stanoveno jako nájemné v daném místě a čase obvyklé, tj. takové, které se na trhu dá i skutečně objektivně zjistit. Je nutné posoudit s komentářem i výši nájemného uvedenou v uzavřených nájemních smlouvách v době ocenění. Obvyklá výše nájemného musí odrážet daný stav nemovitosti. Nárok na regulované nájemné je nutné respektovat. Výnosová hodnota nemovitostí se stanovuje jednoduchou kapitalizací stabilizovaného, trvale dosažitelného ročního čistého výnosu příslušnou mírou kapitalizace, tj. porovnáním s jistinou vloženou do banky při alternativním investování kapitálu: stabilizovaný čistý roční výnos x 100 (%) výnosová hodnota = úroková míra kapitalizace (% p.a.) Při kapitalizaci trvale dosažitelného ročního výnosu představuje výnosová hodnota nemovitosti jistinu, ze které při uložení do peněžního ústavu budou úroky stejné jako roční výnos nemovitosti. Vychází se z předpokladu, že majitel nemovitost pronajímá za účelem trvale odčerpatelného výnosu. Čistý výnos tvoří rozdíl příjmů z nájemného a výdajů, resp. nákladů vynaložených z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání objektu. Zdroj výnosu tvoří jednotlivé podlahové plochy staveb určené k pronájmu, rozlišené dle účelu užívání a polohy ve stavbě. Zdrojem výnosu mohou být i běžně pronajímatelné volné části pozemků. Nájemné pro výpočet výnosu je nutné uvažovat bez úhrad za plnění a služby spojené s užíváním (např. teplo, teplou vodu, vodné, stočné, el. energii, odvoz TDO, ostrahu apod.). Při výpočtu ročního příjmu se doporučuje uvažovat se ztrátou nájemného ve výši od 5 % z důvodů možných ztrát nájemného (částečná neobsazenost, neplacení nájemného atd.). Odpočitatelné roční výdaje (náklady) vynaložené z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání tvoří zejména: - daň z nemovitostí (staveb i pozemků) - pojištění staveb - odpisy vyjadřující jejich střádací funkci na obnovovací investice (ne účetní ani daňové odpisy) - průměrné výdaje na běžnou údržbu a opravy - náklady na správu Tyto výdaje se u běžných nemovitostí dle lokality, typu pronajímaných prostor a technického stavu pohybují v rozmezí % z hrubého nájmu. Příjem nelze počítat z výnosů podnikatelských aktivit provozovaných v nemovitosti. Jednalo by se o ocenění výnosů těchto podnikatelských aktivit (resp. podniku), nikoliv pouze nemovitosti. Výše míry kapitalizace musí odrážet situaci na trhu i rizika daného typu nemovitostí. Kapitalizační míra se někdy obecně určuje součtem čtyř základních podmínek, které ji ovlivňují, tzn. míry návratnosti, míry inflace, rizikové míry a míry ekonomické životnosti.

6 strana 6 Stanovená výnosová hodnota vyjadřuje hodnotu celé nemovitosti, tzn. stavby i pozemku Srovnávací hodnota nemovitostí (HS) Jedná se o výsledek vyhodnocení cen nedávno uskutečněných nebo uskutečňovaných prodejů a pronájmů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, polohou, stavem, velikostí, možným výnosem a lokalitou. Toto srovnání je provedeno na základě zjištění a průzkumů znalce, konzultací s realitními kancelářemi a přiměřeným vyhodnocením nabídky a poptávky na trhu nemovitostí v dané lokalitě. Uvádí se srovnání jak celých nemovitostí, tak případně cen pozemků, hladin nájmů uvažovaných ve výnosovém ocenění, cen bytových ploch za 1 m 2 apod. V posudku musí být uvedeny zdroje informací, druh, poloha, srovnávané charakteristiky a hodnoty srovnávaných nemovitostí. Při používaní vlastních i cizích databázi cen musí znalec vždy zvažovat aktuálnost použití ceny k datu ocenění. Pro běžné nemovitosti (RD, byty, pozemky apod.) je nutné při srovnávací metodě respektovat srovnatelnou lokalitu srovnávaných nemovitostí, tj. není možné srovnávat nemovitosti z jiných měst, odlišných lokalit apod. Ve srovnávací hodnotě je nutné již zohlednit existující a nastupující trendy vývoje trhu nemovitostí. Výsledkem šetření je stanovení srovnávací hodnoty, tj. odhad prodejní ceny oceňovaných nemovitostí, realizovatelné max. 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvou Závěrečná analýza Z výsledků stanovení výše uvedených hodnot je provedeno vyhodnocení a stanovení obvyklé ceny. Výsledek však nemůže být tvořen pouhým zprůměrováním získaných hodnot. Všechny hodnoty lze pokládat pouze za pomocné. Nejdůležitější z těchto hodnot je samozřejmě srovnávací hodnota, neboť v ní je promítnut reálný trh s nemovitostmi. Při stanovení konečné obvyklé ceny je nutno rovněž přihlédnout k případným omezujícím podmínkám (věcná břemena, nájemní smlouvy apod.). 4. POPIS NEMOVITOSTÍ Poznámka : Dle sdělení pracovníků EÚ Ostrava povinný Pavel Marek poštu nepřebírá. Znalec obdržel telef. kontakt na povinnou Kamilu Hvížďovou. Pí Hvížďová však nemá od nemovitosti klíče a kontakt na p. Marka nemá. Proto bylo místní šetření provedeno bez obeslání povinného. Při prohlídce nebyl

7 strana 7 v nemovitosti nikdo zastižen, a proto je ocenění provedeno na základě vnější obhlídky a telef. informací pí Hvížďové. Pozemek parc. č. St. 180 se nachází pod rodinným domem č.p. 122 a částečně je tvořen dvorem. Pozemek parc. č. 29/1 navazuje na tento pozemek, nachází se na něm hospodářská stavba a dále je užíván jako zahrada. Pozemek parc. č. 51/8 se nachází za příjezdovou komunikací ve svahu nad rodinným domem. Na základě usnesení a telef. konzultace je tento pozemek oceněn navíc samostatně VŠEOBECNĚ Předmětem znaleckého posudku o stanovení obvyklé ceny je rodinný dům č.p. 122, ostatní nemovitosti nacházející se na pozemcích parc. č. St. 180, 29/1, 51/8 a pozemky parc. č. St. 180, 29/1, 51/8 v katastrálním území Lipovec u Blanska POLOHA Lipovec se nachází cca 35 km severovýchodně od Brna a cca 15 km východně od Blanska. Jedná se o obec na okraji Moravského krasu a Drahanské vrchoviny s pěkným turistickým okolím. Nemovitost se nachází v blízkosti středu obce. Okolní zástavba je tvořena podobnými staršími řadovými domy DOPRAVNÍ POMĚRY Nemovitost je přístupná po úzké místní komunikaci. Zastávka autobusové dopravy a základní obchody jsou ve vzdálenosti cca 300 m INFRASTRUKTURA V místě jsou kompletní inženýrské sítě. Nemovitost je napojena na elektřinu, plyn a kanalizaci. Vodovod je napojen na vlastní studnu MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY La LV jsou vedena zástavní práva a exekuční příkazy. K těmto omezením není při stanovení obvyklé ceny přihlíženo.

8 strana 8 5. STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTÍ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.1. ZJIŠTĚNÍ VĚCNÉ HODNOTY (HN) Ke zjištění věcné hodnoty je přiměřeně využit Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v aktuální znění a Vyhláška č. 3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., v aktuálním znění (Nejsou použity koef. prodejnosti a nejsou oceňovány venkovní úpravy, které nemají vliv na stanovení obvyklé ceny). Hodnota pozemku je stanovena dle databáze České společnosti certifikovaných odhadců majetku Rodinný dům Popis : Jedná se o stavbu s jedním podzemním podlažím a jedním nadzemním podlažím. Objekt má sedlový krov s krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Svislé nosné konstrukce jsou zděné v tl. 45 cm. Vodorovné konstrukce jsou dřevěné s podbitím, v suterénu železobetonové monolitické. Vnitřní omítky jsou vápenné, obklady keramické. Podlahy v obytných místnostech jsou z cem. potěru, koberce a PVC, v ostatních místnostech je keramická dlažba, schody jsou dřevěné. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře náplňové. Vytápění je zajišťováno kotlem na plyn. Ohřev teplé vody je zajišťován el. boilerem. Elektroinstalace je světelná a motorová. Rozvod vody je napojen na vlastní studnu, kanalizace a plynu je napojen na veřejný řad. Objekt byl postaven před cca 80 lety. Před cca 30 lety byla vyměněna okna a byla vybudována koupelna a topení. Před cca 5 lety byla provedena drenáž a dod. izolace základů, v jedné místnosti byly provedeny nové omítky. Průměrný tech. stav. Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 5, typ A Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] 1.PP 6,0*9,0 = 54,00 1.NP 6,0*19,0+2,0*3,0 = 120,00 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. plocha Konstr. výška 1.PP 54,00 m 2 2,30 m 1.NP 120,00 m 2 3,00 m

9 strana 9 Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.PP (6,0*9,0)*(2,30) = 124,20 m 3 1.NP (6,0*19,0+2,0*3,0)*(3,00) = 360,00 m 3 zastřešení 6,0*19,0*3,0*0,5 = 171,00 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.PP PP 124,20 m 3 1.NP NP 360,00 m 3 zastřešení NP 171,00 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 655,20 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 1. Základy betonové pasy izolované S Zdivo zděné tl. 45 cm S Stropy dřevěné S Střecha krov dřevěný, vázaný S Krytina pálená krytina S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné omítky S Fasádní omítky vápenné S Vnější obklady chybí C Vnitřní obklady běžné keramické obklady S Schody dřevěné S Dveře náplňové S Okna dřevěná, zdvojená S Podlahy obytných místností koberce, PVC S Podlahy ostatních místností keramická dlažba S Vytápění plynový kotel S Elektroinstalace světelná, třífázová S Bleskosvod chybí C Rozvod vody ocelové trubky, studená i teplá voda S Zdroj teplé vody bojler S Instalace plynu zemní plyn S Kanalizace litinové potrubí S Vybavení kuchyně standard S Vnitřní vybavení umyvadlo, vana, WC S Záchod splachovací S Ostatní chybí C 100 Část [%]

10 strana 10 Výpočet koeficientu K4: Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient 1. Základy S 8, ,00 8,20 2. Zdivo S 21, ,00 21,20 3. Stropy S 7, ,00 7,90 4. Střecha S 7, ,00 7,30 5. Krytina S 3, ,00 3,40 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,90 7. Vnitřní omítky S 5, ,00 5,80 8. Fasádní omítky S 2, ,00 2,80 9. Vnější obklady C 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2, ,00 2, Schody S 1, ,00 1, Dveře S 3, ,00 3, Okna S 5, ,00 5, Podlahy obytných místností S 2, ,00 2, Podlahy ostatních místností S 1, ,00 1, Vytápění S 5, ,00 5, Elektroinstalace S 4, ,00 4, Bleskosvod C 0, ,00 0, Rozvod vody S 3, ,00 3, Zdroj teplé vody S 1, ,00 1, Instalace plynu S 0, ,00 0, Kanalizace S 3, ,00 3, Vybavení kuchyně S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 4, ,00 4, Záchod S 0, ,00 0, Ostatní C 3, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 95,50 Upravený obj. podíl Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): [Kč/m 3 ] = Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 0,9550 Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1550 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 005,95 Plná cena: 655,20 m 3 * 5 404,02 Kč/m 3 = ,30 Kč Určení opotřebení odborným odhadem: Stáří objektu: 80 roků Opotřebení: 50,000 % ,60 Kč Rodinný dům věcná hodnota (zaokrouhleno) = ,00 Kč

11 strana Hospodářský objekt Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba 7: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1274 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] 1.NP 5,6*6,0+2,0*3,5 = 40,60 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. plocha Konstr. výška 1.NP 40,60 m 2 2,30 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP (5,6*6,0+2,0*3,5)*(2,30) = 93,38 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP NP 93,38 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 93,38 m 3 Ocenění: Základní cena (odborný propočet): [Kč/m 3 ] = 2 000,00 Plná cena: 93,38 m 3 * 2 000,00 Kč/m 3 = ,00 Kč Určení opotřebení odborným odhadem: Stáří objektu: roků Opotřebení: 50,000 % ,00 Kč Hospodářský objekt věcná hodnota (zaokrouhleno) = ,00 Kč Pozemek Stanovení ceny : Dle databáze ČSCOM stanovuji cenu pozemku na...400,00 Kč/m 2 (samostatná zahrada 200,00 Kč/m 2 )

12 strana 12 Výpočet ceny : Dle výpisu z katastru nemovitostí (list vlastnictví č. 308) je pozemek tvořen následujícími parcelami : č.parcely výměra druh pozemku cena/m 2 celkem St zastavěná plocha 400, ,00 29/1 111 zahrada 400, ,00 51/8 141 zahrada 200, ,00 celkem ,00 Věcná hodnota : (zaokrouhleno) ,00 Kč Rekapitulace věcné hodnoty Rodinný dům ,00 Kč Hospodářský objekt ,00 Kč Pozemek ,00 Kč Věcná hodnota celkem (zaokrouhleno) ,00 Kč 5.2. ZJIŠTĚNÍ VÝNOSOVÉ HODNOTY (HV) Vzhledem k tomu, že se v našem konkrétním případě jedná o nemovitost, která není v dané lokalitě běžně pronajímána, není tato hodnota stanovována ZJIŠTĚNÍ SROVNÁVACÍ HODNOTY (HS) Obecně : Podobné typy nemovitostí starší rodinné domy se v podobných lokalitách v současné době prodávají průměrně. V posledních třech letech měly ceny podobných nemovitostí klesající tendenci. Parametry oceňované nemovitosti : Samostatně stojící RD s 1 P.P. / 1 N.P., zastavěná plocha 120 m 2, podlahová plocha cca 130 m 2, standardní vybavení, průměrný technický stav, pozemek 464 m 2. Srovnávací nemovitosti : V posledním období byly v podobných lokalitách realizovány prodeje a nabízeny ke koupi následující nemovitosti : Poznámka : Požadované ceny v realitní inzerci bývají obvykle vyšší než ceny skutečně dosažené, proto je u použitých nabídek provedena korekce v rozsahu cca 10 %. K.ú. Ostrov u Macochy (okr. Blansko) Popis : Řadový koncový RD s 1 P.P. / 1 N.P., zastavěná plocha 69 m 2, podlahová plocha 89 m 2, standardní vybavení, postaven v roce 1970, v r rekonstrukce dobrý technický stav, pozemek 86 m 2.

13 strana 13 Realizovaná cena : , Kč Komentář : Oceňovaný RD je o cca ½ větší, technický stav a vybavení je horší, vetší pozemek, lokalita horší. Srovnávací hodnotu oceňované nemovitosti stanovuji na , , Kč K.ú. Lipovec (okr. Blansko) Popis : Řadový koncový RD s 1 P.P. / 2 N.P., podlahová plocha 140 m 2, standardní vybavení, po rekonstrukci, pozemek 425 m 2. Požadovaná cena : , Kč Komentář : Oceňovaný RD je mírně menší, technický stav a vybavení je horší, pozemek a lokality jsou srovnatelné. Srovnávací hodnotu oceňované nemovitosti stanovuji na , , Kč K.ú. Lipovec (okres Blansko) Popis : Samostatně stojící RD s 0 P.P. / 2 N.P., podlahová plocha 131 m 2, standardní vybavení, nutnost modernizace. Požadovaná cena : , Kč Komentář : Oceňovaný RD je podobně velký, technický stav a vybavení je mírně lepší, pozemek a lokality srovnatelné. Srovnávací hodnotu oceňované nemovitosti stanovuji na , , Kč Srovnávací hodnota nemovitostí celkem : Na základě výše uvedených obecných trendů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovuji srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na , Kč 5.4. OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY Dle výpisu z KN je oceňovaný majetek bez věcných břemen a jiných práv (mimo finančních).

14 strana ZÁVĚREČNÁ ANALÝZA Rekapitulace zjištěných hodnot : Závěr : Věcná hodnota , Kč Výnosová hodnota...nebyla stanovována Srovnávací hodnota , Kč Rizika : (věcná břemena, územní plán)...nebyla zjištěna Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám polohy nemovitostí stanovuji obvyklou cenu předmětných nemovitostí v daném místě a čase, a to nemovitostí zapsaných na LV č. 308 na samostatného pozemku parc. č. 51/ , Kč , Kč 6. OCENĚNÍ PRÁV A ZÁVAD S NEMOVITOSTMI SPOJENÝCH Nezjištěny. 0, Kč 7. OCENĚNÍ ZÁVAD, KTERÉ PRODEJEM V DRAŽBĚ NEZANIKNOU Nezjištěny. 0, Kč

15 strana REKAPITULACE Cena nemovitostí a jejich příslušenství nemovitostí zapsaných na LV č , Kč samostatného pozemku parc. č. 51/ , Kč Cena jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených... 0, Kč Cena závad, které prodejem v dražbě nezaniknou... 0, Kč Výsledná celková cena nemovitostí zapsaných na LV č. 308 samostatného pozemku parc. č. 51/ , Kč , Kč Výsledná celková cena nemovitostí zapsaných na LV č. 308 činí , Kč, slovy jedenmilion korun českých. Výsledná celková cena samostatného pozemku parc. č. 51/3 činí , Kč, slovy třicettisíc korun českých. V Brně dne Zpracoval : Ing. Miroslav Kovalčík soudní znalec pro ceny a odhady nemovitostí Brno, Vymazalova 7 tel

16 strana 16 ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne č.j. Spr. 237/91 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem /12 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle připojené likvidace na základě dokladu č Otisk kulaté pečetě : Podpis znalce : Jméno a adresa znalce : Ing. Miroslav Kovalčík Brno, Vymazalova 7

17 strana 17 Seznam příloh číslo název počet listů 1 Identifikace objektu na mapě 1 2 Fotodokumentace 2 3 Výpis z katastru nemovitostí 4 4 Kopie katastrální mapy 1 5 Usnesení o ustanovení znalce 3 6 Srovnávací nemovitosti 3

18 Příloha číslo 2

19

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Znalecký posudek č. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09

Znalecký posudek č. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 236 Květnice s příslušenstvím na pozemku - stavební parcele parc. č. 569 a pozemků - stavební parcely parc. č. 569 (zastavěná plocha a nádvoří) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 o ceně ideální 1/2 nemovitostí stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 625 a pozemků parc. č. 623, 624, 625, 626, 1383, 1478, 1529 a 1595,vč. příslušenství, zapsaných na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1702-44/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1702-44/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1702-44/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 6/2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 19 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Rouchovany, k.ú. Šemíkovice

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 210 2640 / 09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 210 2640 / 09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 210 2640 / 09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. pro dražebníka Provozní areál skladů se sušičkou obilí s administrativní

Více

Znalecký posudek č. 33-4058/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 33-4058/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 33-4058/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 212/2, jehož součástí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 1149/17, jehož součástí je jiná stavba č.p. 957 Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Uherské Hradiště, obec Ostrožská Nová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. pro dražebníka Budova občanské vybavenosti č.p. 3274 na pozemku parc.č. 2887/63

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2256-213/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-8061 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 o obvyklé ceně nemovitosti - spoluvlastnického podílu id. 1/2 rodinného domu čp. 259 včetně příslušenství a pozemku parc.č. st. 483 v k.ú. a obci Liběchov, okres Mělník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 185/12-56

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 185/12-56 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2434 531 / 2013 dle Usnesení č.j. 174 EX 185/12-56 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha - západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 o ceně nemovitostí bytové jednotky č. 1234/3 v budově č. p. 1234 na pozemku parc. č. st. 2312, vedené na LV č. 3393, včetně podílu 546/10000 na společných částech domu a pozemku,

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5080/328/14 o ceně stavební parcely č.517, jejíž součástí je stavba č.p.541 (zapsaná v katastru nemovitostí jako rodinný dům) a stavební parcela č.518/1 (dle geometrického

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek číslo 2489-134/13

Znalecký posudek číslo 2489-134/13 Znalecký posudek číslo 2489-134/13 ODHAD CENY NEMOVITISTI V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: rodinný dům se všemi součástmi a příslušenstvím vč. pozemků ul.těrlická,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 72-4131

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 72-4131 ZNALECKÝ POSUDEK č. 72-4131 O ceně rodinného domu č.p. 105 s příslušenstvím v katastrálním území Choťovice, obec - Choťovice, okr. Kolín, včetně pozemku čísla parcel st. 117 a p.p. 91/7. Vlastník nemovitosti

Více