VOLNÌ RADIKÁLOVÁ TEORIE STÁRNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLNÌ RADIKÁLOVÁ TEORIE STÁRNUTÍ"

Transkript

1 VOLNÌ RADIKÁLOVÁ TEORIE STÁRNUTÍ V. HOLEÈEK, R. ROKYTA SOUHRN Z mnoha teorií multifaktoriálního procesu stárnutí patří k nejdůležitějším i volně radikálová teorie. Vysvětluje etiologii a patogenezu některých chorob a poruch během stárnutí. Volné radikály poškozují lipidy, proteiny, glycidy a DNA. Ve stáří klesá antioxidační obrana tvořená zvláště redukovaným glutationem, glutationperoxidázou, katalázou, karotenoidy, estrogeny, Mg, Se, Zn a podobně se snižuje i schopnost opravovat poškozené biomolekuly. Naopak stoupá intracelulární vápník, oxidované nebo modifikované LDL, produkty lipoperoxidace, aldehydy, oxidované proteiny, homocystein a ferritin. Volné radikály se podílejí na vzniku a průběhu mnoha onemocnění, jako jsou např. diabetes mellitus, zhoubné nádory, ateroskleróza, katarakta, makulární degenerace, choroby kůže, zubů, uší, degenerativní choroby mozku Alzheimerova a Parkinsonova choroba, amyotrofická laterální skleróza, roztroušená skleróza, ale i na revmatoidní artritida a další. Volné radikály mohou mít vliv i na osteoporózu a snižují také imunitu. Ještě není dostatečně prokázáno, zda antioxidanty prodlužují život, ale určitě chrání před předčasnou smrtí. Budoucí výzkum různých směsí antioxidantů a jejich preventivní používání pravděpodobně přispěje i k prodloužení života. ABSTRACT Free radical theory of ageing. There are many theories of the multifactorial processes of aging. One of the most important represents the free radical theory. It explains at least several diseases and disturbancies during aging. Free radicals destroy lipids, proteins, sacharides and DNA. Antioxidant defence decreases with age, especially are reduced glutathion, glutathion peroxidase, catalase, carotenoids, estrogens, Mg, Se, Zn and others, as well as the ability to repair the injured biomolecules. On the other hand there is increasing of intracellular calcium, oxidized or modified LDL, products of lipoperoxidation, aldehydes, oxidised proteins, homocystein, ferritin. Free radicals take part in the etiology and pathogenesis in many diseases, especially in diabetes mellitus, malignant tumors, atherosclerosis, cataract, macular degeneration, in the diseases of skin, teeth, ears, in degenerative diseases of brain like Alzheimer s and Parkinson s diseases, amyotrophical lateral sclerosis, sclerosis multiplex, in rheumatoid arthritis and the others. Free radicals may take part also in the pathogeny of osteoporosis, they also decrease immunity. It is not yet satisfactory demonstrated, that antioxidants prolong the live, but they protect against premature death. The future research of different mixtures of antioxidants and their preventive use may lead also to the extension of the life span. KLÍÈOVÁ SLOVA volné radikály stárnutí, antioxidanty degenerativní choroby kardiovaskulární poruchy délka života KEY WORDS free radicals aging antioxidants degenerative diseases cardiovascular diseases expectation of the life span OBECNÁ TEORIE STÁRNUTÍ Z HLEDISKA VOLNÝCH RADIKÁLÙ V současné době existuje několik desítek teorií stárnutí. Mezi nejvýznamnější patří volně radikálová teorie. Pokusíme se vysvětlit její podstatu a uvést fakta, která ji podporují, ale i zpochybňují. Stárnutí je multifaktoriální jev, a proto jej těžko může některá teorie beze zbytku vysvětlit. Stárnutí lze definovat jako progresivní nepříznivou ztrátu schopnosti adaptace, způsobující zvýšenou zranitelnost, sníženou vitalitu a zhoršení životního očekávání. V krevní plazmě jsou nejdůležitějšími antioxidanty kyselina močová, bílkoviny, vitamíny C a E, karotenoid; nejdůležitějšími intracelulárními antioxidanty jsou glutation a tioredoxin reduktáza. Rovněž genetické defekty způsobené volnými radikály a nahromaděné věkem mohou inhibovat oxidační fosforylaci, a tím způsobit přesměrování elektronů z tohoto systému do tvorby ROS (reactive oxygen species) [39]. Může být ovšem i vysoká spotřeba kyslíku mitochondriemi a tvorba volných radikálů, resp. nízká ROS; proto nelze spotřebu kyslíku mitochondriemi považovat za indikátor velikosti produkce volných radikálů. Kritickým cílem poškození volnými radikály ve vztahu ke stárnutí se jeví poškození DNA molekul. Zvýšení aktivity antioxidačních enzymů snižuje počet předčasných úmrtí, ale neovlivňuje signifikantně délku života. volně radikálová teorie antioxidanty 27

2 biochemické pochody ve stáří aktivita SOD antioxidační ochrana enzymové antioxidanty pokles antioxidační ochrany Ve stáří dochází mnohem častěji k poškození proteinů, glycidů, lipoproteinů i DNA; zvyšuje se množství intracelulárního vápníku, snižují se i mnohé nízkomolekulární antioxidanty. Rovněž klesají antioxidační svalové bílkoviny. Při malabsorpci se snižuje i albumin (významný přirozený antioxidant). U lidí nad 70 let se zvyšují procesy sulfonace, chlorace, deaminace bílkovin, oxidace tryptofanu, tvorby dityrosinů a hydroperoxidů proteinů. Proteazom, který odstraňuje oxidované proteiny, stářím snižuje svou aktivitu, a tím stoupají oxidované proteiny. Snad i proto dochází u starších lidí snáze k úrazům. Není vhodné přijímat potraviny s vyšším obsahem lyzinu a histidinu to znamená aminokyselin, které se snadno peroxidují. Z aminokyselin vznikají i látky s neurotoxickými a nefrotoxickými vlastnostmi. Stoupá hladina homocysteinu, zvláště u vegetariánů. Pokles myeloperoxidázy se neprojevuje ani tak poklesem schopnosti ničit bakterie, ale tím, že na tvorbu kyseliny chlorné se spotřebovává relativně hodně kyslíku. Stárnutí je ovlivňováno zvláště schopností opravy DNA a antioxidační ochranou. Mitochondrie (biologické hodiny stárnutí), které jsou nejen hlavním zdrojem energie, ale i tvorby volných radikálů, obsahují vlastní mitochondriální DNA a jsou prvním cílem útoku volných radikálů. Každá lidská buňka je denně napadena asi krát volnými radikály, buňka krysy cca krát. Rychlost stárnutí je závislá i na velikosti metabolizmu. Vyšší metabolický obrat působí i vyšší oxidační stres. Mouchy chované tak, že mohly jen lézt mezi dvěma skly a nemohly létat, žily 2krát déle [36]. Je zajímavé, že ptáci žijí déle než jim velikostí těla podobní savci. Ukázalo se totiž, že jejich mitochondrie v srdci mají menší spotřebu kyslíku a produkují méně peroxidu vodíku [14]. Stárnutím stoupá citlivost myokardu na peroxidy [38]. Pro zpomalení rychlosti stárnutí jsou významné především enzymové antioxidanty SOD-superoxiddismutáza, GSHPx-(GPx) glutationperoxidáza, kataláza, glutationreduktáza a další. S přibývající průměrnou délkou života živočichů klesá v krvi průměrná celková antioxidační kapacita, tedy se z depot ztrácí méně antioxidantů. Antioxidační kapacita ovšem může být snížená i u anémie. Studenokrevní živočichové žijí kratší dobu, jsou- -li vystaveni vyšším teplotám. Vyšší zátěž volnými radikály, ale i nižší příjem antioxidantů tedy zřejmě zkracují délku života, protože se ze tkání rychleji vyčerpá antioxidační ochrana. Stoupá i velikost poškození tkání a orgánů, snižuje se jejich funkční aktivita, klesá tvorba ATP [37]. Akutním nedostatkem ATP se vyznačuje nekróza; apoptóza je programovaná smrt. Volné radikály snižují výkonnost imunitního i endokrinního systému, poškozují paměť, makromolekuly, a tím podporují stárnutí. Stárnutím stoupá v plazmě hladina ACTH a kortikosteroidů, dysreguluje se produkce cytokinů [24]. Syndromy urychleného stárnutí spojují genomickou a volně radikálovou teorii stárnutí [28]. Je zajímavé, že délka života dvojčat se liší cca o 3 roky, zatímco u nepříbuzných jedinců v průměru o více než 10 let. Dlouhověcí lidé mají vysoké aktivity SOD. Je však možné, že vysoký denní příjem antioxidantů může tlumit jejich endogenní syntézu. Navíc antioxidanty mohou snižovat respiraci, a tím i produkci ATP, současně však vzniká méně SOD a peroxidu vodíku [30]. Staří lidé potřebují vyšší suplementaci antioxidanty než lidé mladí. Účinkem volných radikálů na vícenenasycené mastné kyseliny vzniká tromboxan, který zvyšuje krevní tlak, vznikají prostagladiny, prostacykliny aj. Ve stáří ovšem klesají i vícenenasycené mastné kyseliny (PUFA), které snadno podléhají lipoperoxidaci, ale z nich vzniklé plyny n-pentan a etan ve vydechovaném vzduchu stoupají. To lze vysvětlit sníženou hladinou antioxidantů, ale i sníženým katabolizmem alkanů aj. Přibližně od 66 let klesá aktivita Cu, Zn-SOD, mírně stoupá Mn-SOD, stoupá lipoperoxidace. Lipidové hydroperoxidy funkčně nedokáží nahradit normální lipidy v biologických membránách, vznikají kancerogenní aldehydy a lipofuscin, který katalyzuje tvorbu dalších volných radikálů. Aldehydy vznikají hlavně oxidací vícenenasycených mastných kyselin. Reagují s proteiny a nukleovými kyselinami, přičemž pozměňují jejich funkci. Jsou odbourávány aldehyd dehydrogenázou, aldehyd reduktázou a glutation S-transferázou. Hlavně jsou však vázány na glutation. Ve stáří klesá i schopnost utilizace aldehydů ve tkáních, což má význam v patogenezi některých chorob [8]. Lipofuscin a ceroidní lipopigmenty se stářím hromadí a mohou obsadit až 12 % objemu myokardiální buňky a dokonce až 80 % lidské mozkové pyramidální buňky [35]. Hromadění lipofuscinu v kůži se projevuje stařeckými skvrnami. Poškození kůže volnými radikály lze zmírnit antioxidanty, např. koenzymem Q10 [5]. Ve stáří je snížena vazodilatace, a tím termoregulace kůže. Příčinou je snížení oxidu dusnatého nebo snížená reakce na něj [17]. Od 76 let stoupá hladina oxidovaného glutationu 28

3 (GSSG), a snad i množství karbonylů, které vznikají účinkem volných radikálů na proteiny [13]. Oxidace proteinů poškozuje paměť, poškození DNA a chromozomů zkracuje délku života. Doporučuje se sledovat i kvocient Cu, Zn-SOD/GSHPx, který indikuje zvýšenou produkci peroxidu vodíku a zrychlení procesu stárnutí (to bylo prokázáno u Downova syndromu) [10]. PØÍKLADY ZMÌN VOLNÝCH RADIKÁLÙ VE STÁØÍ S věkem stoupá hladina vitamínu E v krvi, nejvyšší hladiny měli století lidé. Přitom poměr vitaminu E k cholesterolu klesá, takže vzestup vitamínu E není způsoben zvyšováním množství lipidů. Asi jde o zvýšenou absorpci, možná i o snížený katabolizmus a utilizaci. Nelze vyloučit protektivní reakci proti smrti [3]. Studie s podáváním antioxidantů se dost liší. Příčinou je, že je třeba podávat směsi antioxidantů a jejich složení by mělo být závislé na aktuálním stavu člověka. Podle jedné studie z USA prodloužil příjem 500 mg vitamínu C/den život. Rovněž podání vitamínu E nebo estrogenů v některých studiích bylo prospěšné, podobně jako inhibice 15-lipoxygenázy. Byl popsán i statisticky významný nižší výskyt aterosklerotických změn u dárců krve. Velmi zajímavá je studie z Francie, kde použili z každoročně vyšetřovaných osob referenční skupinu dospělých osob starších 25 let: jednalo se o nekuřáky, kteří pili méně než 44 g alkoholu denně, nebyli silně obézní a nebrali žádné léky. Matematickou analýzou vybrali 8 parametrů, které se ukázaly jako vhodné pro předpověď dosažení vysokého věku [11]: ztráta sluchu rozměr pasu měřený od boku k boku systolický krevní tlak počet zdravých zubů hladina glukózy v krvi hladina cholesterolu v krevním séru střední objem krvinek hladina hemoglobinu. Je zajímavé, že mnoho těchto parametrů má vztah k volným radikálům. I ztráta sluchu má vztah k volným radikálům, především k superoxidu [33]. Obranou je hlavně SOD (superoxid dismutáza), která odstraňuje superoxid, ale vytváří rovněž nebezpečný peroxid vodíku. Nedostatek SOD snad potencuje ztrátu sluchu vlivem hluku u starých jedinců, ale dodání genu pro SOD-l u myší nepůsobilo dostatečně protektivně. Oxidační poškození mitochondriální DNA jako indexu stárnutí v akustickém nervu je vyšší vlivem hluku. Oxidativní metabolizmus v hlemýždi vnitřního ucha je významnější, než se dříve předpokládalo [7]. Obvod pasu souvisí s obezitou. Obezita je často spojena s dalšími parametry, jako diabetem, zvýšeným systolickým krevním tlakem a hladinou cholesterolu. Je známo, že oxidační stres (tj. převaha volných radikálů nad antioxidanty) oxiduje LDL-cholesterol, který není rozpoznán a není zachycován receptory pro LDL do buněk. Oxidovaný LDL je pro buňky toxický, inhibuje jejich motilitu, takže se nemohou vrátit z endotelu do cirkulace. Endoteliální buňky se snadno oxidují, protože mají nízkou aktivitu katalázy, mají zvýšenou hladinu ferritinu, dostatek vícenenasycených mastných kyselin, které se snadno peroxidují a obsahují xantinoxidázu, která produkuje superoxid. V endotelu je přítomný elastin lamininový receptor umožňuje relaxaci závislou na radikálu oxidu dusnatého, která však ve stáří klesá [32]. Protože ve stáří naopak stoupají volné radikály a prostanoidy, vzniká endotelová dysfunkce, kterou lze definovat jako sníženou kapacitu endotelu rozšiřovat cévy účinkem fyzikálních a chemických podnětů. Ve stáří je poškozena myokardiální funkce a regulace vaskulárního tonu, což působí progresi kardiálního nebo vaskulárního onemocnění [1]. Z tohoto pohledu se antioxidační terapie jeví jako slibná [26] modifikuje LDL oxidace vazbou na malondialdehyd (produkt lipoperoxidace), dále vazbou na imunokomplexy nebo oxidací kyseliny chlorné, která vzniká účinkem myeloperoxidázy. Antioxidanty dále zachycují scavengerové receptory makrofágů v cévním endotelu, a tak je odstraňují z krevního oběhu. Tím se do buněk dostává cholesterol. Volné radikály poškozují Ca-ATP pumpu, takže v buňkách se hromadí vápník, který aktivuje proteázy (např. elastázu a kolagenázu), a ty štěpí buněčné bílkoviny, a tak vzniká pěnová buňka, základ aterosklerotického plátu [16]. Při delším onemocnění stoupá krevní tlak, vzniká tkáňová hypoxie, která snižuje fyzickou výkonnost, může se zvyšovat obezita. Riziková hyperhomocysteinemie svou sulfhydrylovou skupinou zřejmě reaguje katalyticky s železitými a měďnatými ionty, přičemž oxidativně vznikají kyslíkové i homocysteinové radikály s nepříznivými důsledky [29]. I zuby a jejich lůžka jsou poškozovány volnými radikály. Při zánětech (periodontitis) se hromadí obezita vitamin E poškození myokardiální funkce parametry pro dosažení vysokého věku poškození Ca-ATP pumpy zuby 29

4 osteoklasty mozek vliv výživy vliv životního prostředí bílé krvinky, které obsahují velké množství volných radikálů, kterými zabíjejí infekční agens [23]. Klesá ph, přičemž při kyselém ph stoupá aktivita např. superoxidu, při kousání potravy se objevují krátké ischemie, které jsou následovány reperfuzemi známými faktory vzniku volných radikálů. Glykemie v ústech zvyšuje oxidační stres a současně s bílkovinami se tvoří škodlivé AGE-látky (advanced glycosylation end products) [15]. AGE-látky se hromadí stárnutím, snižují elasticitu a permeabilitu cév, zhoršují odstraňování odpadových produktů z buňky [10]. Nejvíce jsou volnými radikály poškozeny bílkoviny s dlouhým poločasem trvání (cévní endotel, bílkoviny glomerulární membrány, retiny, nervový myelin od těchto faktorů se odvozují diabetické komplikace). Těžce bývá poškozen i mozek. Snížením průtoku krve mozkem se snižují i jeho kognitivní funkce [10]. Je známo, že diabetici mají vysokou hladinu malondialdehydu produktu volných radikálů. Přidávání malondialdehydu myším do pití zkrátilo jejich život. Oxiduje se i dentin kariézního zubu [21]. Lze tedy předpokládat významný vliv volných radikálů i na vznik zubního kazu. Ovšem také potrava obsahuje volné radikály, vydatným zdrojem radikálů je kouření a inhalace škodlivin z vnějšího prostředí. Kovové plomby, ale i krvácení z dásní, kdy se z hemoglobinu uvolňuje železo, mohou katalyzovat Fentonovu reakci, při níž vznikají zvláště škodlivé volné hydroxylové radikály. Též lidé s hladinou ferritinu nad 200 ng/ml jsou více ohroženi. Ozáření sliznice UV paprsky může být dalším zdrojem radikálů. Osteoklasty remodelují kosti i pomocí volných radikálů, nabízí se proto spojitost s osteoporózou. Zvýšená hladina volných radikálů u periodontitidy již byla prokázána [9]. Zdá se tedy, že i počet zdravých zubů je ovlivňován volnými radikály. Jistě by bylo zajímavé vyšetřit ochranný účinek vhodné směsi antioxidantů na vznik zubního kazu. HLAVNÍ PØÍÈINY POŠKOZENÍ STÁRNOUCÍHO ORGANIZMU A NÌKTERÉ MO NOSTI JEHO ZÁBRANY I když se v posledním století prodlužuje věk, některé změny jsou pro lidský život nepříznivé. Zvýšilo se množství tuků ve výživě, naopak ubylo vláknin, stouplo množství volných radikálů vlivem kouření, spalování, automobilizmem, vlivem ozónových děr a UV paprsků. Ovšem i nadbytek ozónu je z hlediska volných radikálů škodlivý. Vyskytuje se hlavně ve městech s rozvojem automobilizmu, při fotokopírování, v laserových tiskárnách, při čištění vzduchu. Ke stárnutí přispívá i nedostatek nízkomolekulárních antioxidantů jako Mg, Se a Zn v potravě, na druhé straně je třeba ve stáří snížit příjem Cu, Fe a Mn. Volné radikály uvolňují z hemoglobinu Fe, které opět katalyzuje tvorbu volných hydroxylových radikálů. Tato fakta podporují volně radikálovou teorii stárnutí. Zajímavé je pozorování, že u dárců krve probíhá pomaleji ateroskleróza. Stářím stoupá kvocient Cu/Zn, což je rovněž nepříznivé vzhledem k Fentonově reakci. Zn účinkuje protektivně proti aktivaci oxidačního stresu způsobeného cytokiny. Jako syndrom dlouhověkosti se považují vysoké hladiny HDL-cholesterolu, apolipoproteinu A, I a E, nízké hladiny LDL-cholesterolu a apolipoproteinu B. Krysy na dietě s nedostatkem Mg a Zn se dožívaly kratšího věku. Stoupala hladina prostanoidů a malondialdehydu, který se váže na aminoskupiny cytosinu a guaninu v DNA, což může vyvolat mutace. Mutagenní je též oxidace guaninu na hydroxyguanin, což způsobí, že místo vazby cytozinu na guanin se váže na 8-hydroxyguanin adenin. Nedávno byl však izolován a klonován enzym 8-oxoguanin-DNA glykosyláza, který dokáže opravit tuto mutaci, ale toho je bohužel ve stáří v lymfocytech nedostatek [18]. Zvýšené uvolňování katecholaminů a jejich oxidace zvyšují obsah vápníku a kolagenu v srdci. To vše ovlivňuje vznik mnoha nemocí ve stáří, z nichž kromě již popsané aterosklerózy stručně uvedeme některé další: POŠKOZENÍ FUNKCÍ MOZKU VOLNÝMI RADIKÁLY A SOUÈASNÉ TERAPEUTICKÉ MO NOSTI Mozek je ve stáří nejzranitelnější volnými radikály. Ty značně poškozují neurony. Snížení oxidačního stresu aplikací inhibitorů monoaminooxidázy zpomaluje stárnutí [2]. Antioxidační terapie zlepšuje senzorickou neurovaskulární funkci [20]. Tetanický syndrom působí předčasné stárnutí, čemuž brání Mg [12]. Deficit glutationu společně s oxidací dopaminu snižuje kognitivní funkce mozku. Mozek chrání i nízkomolekulární antioxidant melatonin, který do něj rychle proniká, osvědčuje se i kyselina alfalipoová. Paměť u lidí starších 65 let pomáhají udržovat kyselina askorbová a betakaroten [31]. Byly zkoušeny různé složky potravy a léky, které by mohly zlepšovat paměť (fosfatidylserin, fosfatidylcholin, piracetam, acetyl-l-karnitin, vitamin E a C aj.). Byly pozorovány určité příznivé účinky, 30

5 např. acetyl-l-karnitin bránil poklesu počtu neuronových membránových receptorů, piracetam zlepšil aktivitu neurotransmiterového systému apod. Ani antioxidanty nezlepšily významně paměť u Alzheimerovy choroby, a proto na způsobu, jak zlepšit paměť ve stáří, je nutno dále pracovat [27]. ALZHEIMEROVA CHOROBA Pro spoluúčast volných radikálů na tomto onemocnění svědčí několik faktů: v některých oblastech mozku je snížená aktivita SOD a katalázy, ve frontální mozkové kůře je zvýšená hladina Fe, ale i zvýšené množství peroxidů. Gen pro amyloid i pro SOD je na 21. chromozomu. Betaamyloid podporuje tvorbu volných radikálů, jeho toxicita je snižována scavengery volných radikálů. Volné radikály peroxidují lipoproteiny, které jsou pak neurotoxické a snižují antioxidační kapacitu. V séru pacientů s Alzheimerovou nemocí jsou nižší hladiny antioxidantů, zvláště GSHPx, vitaminů E, A; Zn, transferinu a albuminu. Vitamín C, který patří k nejdůležitějším antioxidantům v mozku, kde je jeho koncentrace 10krát vyšší než v krevním séru, je rovněž u pacientů významně nižší, stejně jako celková antioxidační kapacita [28]. Některé antioxidanty jako vitamíny C a E, extrakt z Ginkgo biloba, desferrioxamin a estrogeny se jeví pro dlouhodobou léčbu jako slibné [19]. Antioxidanty rovněž chrání muskarinové cholinergní receptory, které jsou důležité pro učení a paměť. U Alzheimerovy choroby bývá vysoká hladina homocysteinu a endogenního inhibitoru syntázy oxidu dusnatého (NOS), jímž je asymetrický dimetylarginin, proto je nízká hladina oxidu dusnatého a snížený průtok krve mozkem [34]. AMYOTROFICKÁ LATERÁLNÍ SKLERÓZA (ALS), DOWNÙV SYNDROM (DS), PARKINSONOVA CHOROBA (PD) A MITOCHONDRIÁLNÍ ENCEFALOPATIE Volné radikály značně ovlivňují vznik a rozvoj těchto onemocnění. U ALS je progresivní degenerace motorických neuronů, pokles GSHPx v precentrálním gyru mozkové kůry a mutace Cu, Zn-SOD. U DS je porucha 21. chromozomu se zvýšenou aktivitou SOD, ale bez zvýšené aktivity katalázy a GSHPx, takže se hromadí peroxid vodíku a později i volný hydroxylový radikál. V neuronech je vysoká hladina ROS látek, a proto i urychlená apoptóza neuronů. PD je charakterizována mj. poklesem dopaminu v corpus striatum a ztrátou neuronů v substantia nigra. Uvažuje se, že spolupříčinou jsou opět volné radikály, které mohou vznikat při sníženém průtoku krve mozkem, opakovanými ischemiemi a reperfuzemi, vlivem Mn, metamfetaminu aj. U mitochondriální encefalopatie (ataxie, vaskulární bolesti hlavy, demence, myoklonus aj.) jsou mutace DNA velmi časté, protože mitochondriální DNA nemají dostatečný protektivní účinek antioxidantů a účinný systém oprav. Oxidativní fosforylace produkuje dost volných radikálů, které ohrožují mitochondrie v mozku. SCLEROSIS MULTIPLEX V mozkomíšním moku lze prokázat zvýšenou lipoperoxidaci a pokles SH-skupin [6]. DALŠÍ ONEMOCNÌNÍ, PØI KTERÝCH HRAJÍ ÚLOHU VOLNÉ RADIKÁLY CHRONICKÁ OBSTRUKÈNÍ PLICNÍ NEDOSTATEÈNOST V krvi je zvýšená hladina malondialdehydu a peroxidu vodíku, nízká je hladina GSH. ZHOUBNÉ NÁDORY O mutacích DNA účinkem volných radikálů bylo již pojednáno. Je zajímavé, že léčení nádorů volnými radikály (RTG ozařování, některá cytostatika) urychlují stárnutí. Nádorová buňka intenzivně absorbuje antioxidanty, a tak se chrání před volnými radikály. Zvýšená absorpce Se, který s glutationem vytváří toxickou sloučeninu, může být pro nádorovou buňku sebevražedným mechanizmem. Nádorová buňka se chrání též tím, že v buněčné membráně má málo vícenenasycených mastných kyselin, a tak je omezena lipoperoxidace, která ji ničí. VIROVÁ ONEMOCNÌNÍ U chronických virových onemocnění (AIDS, virová hepatitida aj.) je zvýšený oxidační stres. Staré hepatocyty syntezují méně DNA a mají menší odolnost vůči peroxidu vodíku [25]. Protektivně účinkuje např. melatonin. NEMOCI LEDVIN Stárnutím stoupá oxidační stres, klesá glomerulární filtrace, v ledvinách klesá GSH. EREKTILNÍ FUNKCE Ve stáří se tvoří v kavernózní tkáni větší množství superoxidu, který reaguje s oxidem dusnatým na peroxynitrit. Tím je snížena vazodilatace a zhoršena erekce. SOD, která metabolizuje superoxid, působí příznivě [4]. Alzheimerova choroba další závažná onemocnění způsobená volnými radikály další neurologická onemocnění 31

6 KATARAKTA, MAKULÁRNÍ DEGENERACE Obě tato onemocnění jsou do značné míry vyvolána volnými radikály. Oxidační stres v čočce podporují UV paprsky, singletový kyslík a oxid siřičitý, klesají vitaminy C, E a karotenoidy. REVMATICKÁ ARTRITIDA Zánět v synoviální tekutině působí oxidační stres a snížení antioxidantů. Podpořeno VZ J 13/98: , CNS LN 00B122. LITERATURA 1. Adler A, Messina E, Shreman B et al. NAD(P)H oxidase generated superoxide anion accounts for reduced control of myocardial O 2 consumption by NO in old Fischer 344 rat. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2003; 285: Alper G, Girgin FK, Ozgonul M et al. MAO inhibitors and oxidant stress in aging brain tissue. Europ Neuropsychopharmacol 1999; 9: Battisti C, Dotti MT, Manneschi L et al. Increase of serum levels of vitamin E during human aging: is it a protective factor against death? Arch Gerontol Geriatr 1994; suppl 4: Bivalacqua TJ, Armstrong JS, Biggerstaff J et al. Gene transfer of extracellular SOD to the penis reduces O2 and improves erectile function in aged rats. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2003; 284: Blatt T, Mundt C, Mummert C et al. Modulation of oxidative stresses in human aging skin. Z Gerontol Geriatr 1999; 32(2): Calabrese V, Bella R, Testa D et al. Increased cerebrospinal fluid and plasma levels of ultraweak chemiluminiscence are associated with changes in the thiol pool and lipid-soluble fluorescence in multiple sclerosis: the pathogenic role of oxidative stress. Drugs Exp Clin Res 1998; 24(3): Coling DE, Yu KC, Somand D et al. Effect of SOD 1 overexpression on age and noise related hearing loss. Free Radic Biol Med 2003; 34: Davydov VV, Bozhkov AL. Metabolism of endogenous aldehydes: participation in oxidative stress- -induced lesions and its age aspects. Biomed Khim 2003; 49: Fredriksson M, Gustafsson A, Asman B et al. Hyperreactive peripheral neutrophils in adult periodontitis: generation of chemiluminiscence and intracellular hydrogen peroxide after in vitro priming and FcgammaR-stimulation. J Clin Periodontol 1998; 25: Gispen WH. The biochemistry of aging. Clin Chem Lab Med 2001; 39(Abstract Euromedlab 2001): Gueguen R. Proposition of an aging indicator. Clin Chem Lab Med 2001; 39(Abstract Euromedlab 2001): Guenther T. Magnesium deficiency, oxygen radicals and ageing. Magnesium Bulletin 1991; 13: Harman D. Role of antioxidant nutrients in aging: Overview Age 1995; 18: Herrero A, Barja G. H2O2 production of heart mitochondria and aging rate are slower in canaries and parakeets than in mice: sites of free radical generation and mechanisms involved. Mech ageing dev 1998; 103: Holeček V, Racek J. Význam volných radikálů a pokročilých produktů glykace (AGE) u diabetes mellitus. Klin Biochem Metab 1995; 3: Holeček V, Racek J. Kritický přístup k teorii vzniku aterosklerózy účinkem volných radikálů na lipoproteiny. Klin Biochem Metab 1997; 5: Holowatz LA, Houghton BL, Wong BJ et al. Nitric oxide and attenuated reflex cutanous vasodilatation in aged skin. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2003; 284: Chen SK, Hsich WA, Tsai MH et al. Age-associated decrease of oxidative repair enzymes, human 8-oxoguanidine DNA glycosylases (hogg1), in human aging. J Radiat Res 2003; 44: Christen Y. Oxidative stress and Alzheimer disease. Am. J Clin Nutr 2000; 71: Khodr B, Howard J, Watson K et al. Effect of short-term and long-term antioxidant therapy on primary and secondary aging neurovascular processes. J Gerontol Biol Sci Med Sci 2003; 58: Kleter GA, Damen JJ, Buijs MJ et al. Modification of amino acid residues in carious dentin matrix. J Dent Res 1998; 77: Knight JA. The biochemistry of aging. Adv Clin Chem 2000; 35: Knight JA. Free radicals, antioxidants, aging, diseases. Washington: AACC Press Narayanan S. Laboratory markers as an index of aging. Ann Clin Lab Sci 1996; 26: Li J, Holbrook NJ. Common mechanism for declines in oxidative stress tolerance and proliferation with aging. Free Radic Biol Med 2003; 35: Matz RL, Andriantsitohaina R. Age related endothelial dysfunction: potential implication for pharmacotherapy. Drugs Aging 2003; 20: Mc Daniel MA, Maier SF, Einstein GO. Brain specific nutrients: a memory cure? Nutrition 2003; 19: Mitrevski A, Aleksovski V, Mitrevska J. Oxidative stress in Alzheimer disease. Clin Chem Lab Med 2001; 39(Abstract volume Euromedlab 2001): Olszewski AJ, McCully KS. Homocysteine metabolism and the oxidative modification of proteins and lipids. Free Rad Biol Med 1993; 14: Pansarasa O, Bertorelli L, Vecchiet J et al. Age dependent changes of antioxidant activities and markers of free radical damage in human skeletal muscle. Free Rad Biol Med 1999; 27: Perrig WJ, Perrig P, Stahelin HB. The relation between antioxidants and memory performance in 32

7 the old and very old. J Am Geriatr Soc 1997; 45: Robert L. Aging of the vascular wall and atherogenesis: role of the elastin-laminin receptor. Atheroscler 1996; 123: Seidman MD, Khan MJ, Bai U et al. Biologic activity of mitochondrial metabolites on aging and agerelated hearing loss. Am J Otology 2000; 21: Selley ML. Increased concentrations of homocysteine and asymmetric dimethylarginine and decreased concentrations of nitric oxide in the plasma of patients with Alzheimer s disease. Neurobiol Aging 2003; 24: Shapira L, Borinski R, Sela MN et al. Superoxide formation and chemiluminiscence of peripheral polymorhonuclear leukocytes in rapidly progressive periodontitis patients. J Clin Periodontol 1991; 18: Sohal RS, Orr WC. Relationship between antioxidants, prooxidants, and the aging process. Ann NY Acad Sci 1992; 666: Sohal RS. The free radical hypothesis of aging: An appraisal of the current status. Aging Clin Exp Res 1993; 5: Tanguy S, de Leiris J, Besse S et al. Aging exacerbates the cardiotoxicity of hydrogen peroxide through the Fenton reaction in rats. Mech Ageing Dev 2003; 124: Wallace DC. A mitochondrial paradigm for degenerative diseases and ageing. Novartis Foundation symposium (England) 2001; 235: do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne MUDR. VÁCLAV HOLEÈEK, CSC. ODDÌLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, MULAÈOVA NEMOCNICE, PLZEÒ PROF. MUDR. RICHARD ROKYTA, DRSC. ÚSTAV NORMÁLNÍ, PATOLOGICKÉ A KLINICKÉ FYZIOLOGIE 3. LF UK, PRAHA MUDR. VÁCLAV HOLEÈEK, CSC. Narodil se v roce 1931 v Trutnově. Vystudoval lékařskou fakultu UK v Plzni, promoval v roce Krátce pracoval na interním oddělení krajské nemocnice v Karlových Varech. V letech 1957 až 1970 byl odborným asistentem chemického ústavu Lékařské fakulty v Plzni. Odtud přešel v roce 1970 na místo přednosty oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Plzeň, kde pracoval s 2 přestávkami do roku V roce přešel jako primář na oddělení klinické biochemie a hematologie Mulačovy nemocnice v Plzni a na částečný úvazek do nemocnice Primaved Plzeň. Na těchto pracovištích pracuje dosud. Kromě několika krátkých stáží pracoval v letech jako konzultant klinické biochemie na Maltě ve Fakultní nemocnici Gwardamange a současně přednášel i na Lékařské a farmaceutické fakultě na univerzitě na Maltě. V letech pracoval v Deptartment of Pathology v Nemocnici 2. prosince v Phnompenhu v Kambodži. V roce 1965 obhájil disertační práci Pyridinové koenzymy a jejich analoga a byl mu udělen titul CSc. Publikoval odborné práce především z oboru pyridinových koenzymů a enzymologie, acidobazické rovnováhy a vnitřního prostředí, ze sportovní medicíny a v současné době se zabývá hlavně problematikou volných radikálů a antioxidantů. Celkem má cca 300 odborných publikací v domácím i zahraničním tisku, podílel se i na 2 monografiích a několika učebnicích. 33

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

BrainVitality. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami.

BrainVitality. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami. Mozek se začíná zmenšovat od 25 let a v 70 letech ztratil už 25 % své velikosti. Mozková činnost spotřebuje 20-25 % veškerého kyslíku,

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

VOLNÉ RADIKÁLY, ANTIOXIDANTY, JEJICH ÚČINKY A MOŽNOST JEJICH SLEDOVÁNÍ METODAMI FORT A FORD

VOLNÉ RADIKÁLY, ANTIOXIDANTY, JEJICH ÚČINKY A MOŽNOST JEJICH SLEDOVÁNÍ METODAMI FORT A FORD VOLNÉ RADIKÁLY, ANTIOXIDANTY, JEJICH ÚČINKY A MOŽNOST JEJICH SLEDOVÁNÍ METODAMI FORT A FORD MUDr. Václav Holeček CSc. Volné dusíkaté radikály byly na naší zemi již v době, kdy zde ještě neexistoval život.

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6352-8 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Revoluční antioxidant k ochraně před vnějšími škodlivými vlivy volných radikálů a různými nemoci

Revoluční antioxidant k ochraně před vnějšími škodlivými vlivy volných radikálů a různými nemoci Revoluční antioxidant k ochraně před vnějšími škodlivými vlivy volných radikálů a různými nemoci Jeanne Calment 109 let ZMĚNY V ŢIVOTĚ Ve středověku Moderní doba Průměrná délka života ~ 45 roků Průměrná

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta

Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Igor Satinský Nemocnice Havířov Mezioborová JIP Colours of Sepsis, Ostrava, 28.1.2015 Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Igor Satinský Nemocnice

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ZTOX / Základy Toxikologie. Radim Vrzal

ZTOX / Základy Toxikologie. Radim Vrzal ZTOX / Základy Toxikologie Radim Vrzal I. Autobrewery syndrome (Gut fermentation syndrome, Endogennous ethanol fermentation) Bylo nebylo 23.9.2013 Muž měl unikátní chorobu, jeho tělo si samo vyrábělo alkohol

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu fakultativně heterofermentativní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Thiamini hydrochloridum ( vitamin

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls188660/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma N 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Thiamini hydrochloridum 100 mg Pyridoxini hydrochloridum 100

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013

Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013 Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013 AMINO 1000 STAR pro podporu kostí, chrupavek a cév 525 Kč imunita vitalita tvorba kolagenu nervová

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VINPOCETIN-RICHTER tablety

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VINPOCETIN-RICHTER tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VINPOCETIN-RICHTER tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Vinpocetinum 5 mg v 1 tabletě. Pomocné látky: monohydrát laktosy. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety.

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Jaroslav Racek Ústav klinickébiochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Model molekuly CRP C-reaktivní protein (CRP) Patří mezi

Více

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls32261/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PYRIDOXIN LÉČIVA INJ Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Pyridoxini

Více

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN,

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, CHRÓM, Calcium, Magnesium Organické Minerály ORGANICKÉ MINERÁLY Zásadní zvláštností všech přípravků linie «Organické minerály»

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

2. Fotosensitizované reakce a jejich mechanismus. 5. Samoorganizované porfyrinové nanostruktury a jednoduché aplikace

2. Fotosensitizované reakce a jejich mechanismus. 5. Samoorganizované porfyrinové nanostruktury a jednoduché aplikace 1. Úvod (proč jsou důled ležité) 2. Fotosensitizované reakce a jejich mechanismus 3. Fotodynamická terapie 4. Spontánní aggregace 5. Samoorganizované porfyrinové nanostruktury a jednoduché aplikace Porfyriny

Více

Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí

Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí Stárnutí organismu Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí poklesy funkcí se liší mezi orgánovými systémy Některé projevy stárnutí ovlivňuje výživa Diagnostické metody odlišují

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aspirin 100 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje léčivou látku:

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty triviální (glukóza, fruktóza ) vědecké (α-d-glukosa) organické látky nezbytné pro život hlavní zdroj energie

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ Akce 2+1 ZDARMA a Sleva 22 % nelze vzájemně kombinovat. Doporučené ceny. / Platí od 1. 1. 2015

PŘEHLED PRODUKTŮ Akce 2+1 ZDARMA a Sleva 22 % nelze vzájemně kombinovat. Doporučené ceny. / Platí od 1. 1. 2015 zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Akce 2+1 ZDARMA a Sleva 22 % nelze vzájemně kombinovat. Doporučené ceny. / Platí od 1. 1. 2015 AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

60 kapslí. zdraví a vitalita

60 kapslí. zdraví a vitalita zdraví a vitalita 60 kapslí» harmonizuje centrální nervový systém a krevní oběh» pozitivně ovlivňuje paměť a mozkovou činnost» snižuje rizika vzniku mozkových příhod a srdečního infarktu» pomáhá při pocitech

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Biotransformace Vylučování

Biotransformace Vylučování Biotransformace Vylučování Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Biotransformace proces chemické přeměny látek v organismu zpravidla enzymaticky katalyzované reakce vedoucí k látkám tělu vlastním nebo

Více

Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007

Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007 Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007 koordinátor prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., 3. LF UK Čtvrtek 15. 11. 2007: 15,00-18,30 hod. 15,00 15,15 hod. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Více

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc SRDCE Orgán tvořen specializovaným typem hladké svaloviny, tzv. srdeční svalovinou = MYOKARD Srdce se na základě elektrických impulsů rytmicky smršťuje a uvolňuje: DIASTOLA = ochabnutí SYSTOLA = kontrakce,

Více

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES Reakce organismu: Vysoce specifické tvorba protilátek Všeobecné horečka, kašel, zánět Nejvšeobecnější stres všeobecný adaptační syndrom soubor

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls 145753/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Betaserc 16 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 16 mg

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Lipidy RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 Lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů (příp. jejich derivátů) lipidy jednoduché = acylglyceroly (tuky a vosky) lipidy složené = fosfoacylglyceroly,

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Unicity, Inc., 2006. Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce

Unicity, Inc., 2006. Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce Unicity, Inc., 2006 Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce PROBLÉM Kardiovaskulární onemocnění a vysoký cholesterol Diagram onemocnění. 1,500,000 1,300,000 1,200,000 900,000 600,000 554,643 300,000

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard 100 m.j./ml Injekční suspenze v injekční lahvičce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

MORTALITA 8,1 19,3 6,2 4,1 7,9 23,8 30,6. respirační. úrazy, otravy. nádory. zažívací onemocnění. onemocnění. jiné

MORTALITA 8,1 19,3 6,2 4,1 7,9 23,8 30,6. respirační. úrazy, otravy. nádory. zažívací onemocnění. onemocnění. jiné MORTALITA zažívací onemocnění úrazy, otravy 6,2 4,1 respirační onemocnění 8,1 19,3 nádory 7,9 jiné 30,6 23,8 jiné choroby srdce a cév CHOROBY SRDCE A CÉV 54,4 ischemická choroba srdeční PROČ CENTRUM VÝZKUMU

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová Metabolismus aminokyselin Vladimíra Kvasnicová Aminokyseliny aminokyseliny přijímáme v potravě ve formě proteinů: důležitá forma organicky vázaného dusíku, který tak může být v těle využit k syntéze dalších

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Obesita a redukční režimy

Obesita a redukční režimy Obesita a redukční režimy Výuka na VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Obezita definice I. Na základě Relativní nadváhy Lehká obezita 120 140 % ideální hmotnosti Výrazná obezita 140 200 % ideální hmotnosti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_165 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Vitaminy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

Vitaminy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter. Vitaminy Tato přednáška pochází z informačního systému Masarykovy univerzity v Brně, kde byla zveřejněna jako studijní materiál pro studenty předmětu Fyziologie výživy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více