Výroční zpráva 2008 Annual Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 1"

Transkript

1 Výroční zpráva 2008 Annual Report

2 Sdružení SOS dětských vesniček,

3 Slovo úvodem Pokud se mám ohlédnout za rokem 2008 a pokusit se zhodnotit, jakou stopu zanechá v historii Sdružení SOS dětských vesniček, musím říci, že to byl rok vcelku úspěšný, třebaže se nám nepodařilo všechno tak, jak jsme si přáli. Preface If I am to look back upon the year 2008 and try to estimate what trace it will leave in the history of the Association SOS Children s Villages, I must say it was a quite successful year although we did not succeed in everything in the way we had wished. V průběhu roku 2008 pokračovaly další personální změny v rámci Sdružení, které kvalifikovaně posílily Sdružení v oblasti fundraisingu získávání finančních prostředků, v oblasti podpory matek pěstounek a jim svěřeným dětem a v oblasti dodržování práv dětí a mladistvých. Valná hromada jako nejvyšší rozhodující orgán Sdružení zvolila do předsednictva, statutárního orgánu Sdružení, nové členy, kteří jsou respektovanými odborníky v činnostech jak komerčního, tak neziskového sektoru. Jako velmi důležité se v roce 2008 ukázalo pravidelné metodické vedení klíčových pracovníků, hlavně rodinných poradců, kteří přímo pracují s pěstouny a jejich rodinami. Možnost setkávání a společného hledání řešení obtížných situací vedlo ke zvyšování efektivity a profesionality práce jak rodinných poradců, tak i samotných pěstounů. Důslednou evaluací prošel i přípravný kurz pro nové pěstounky. Kurz je připraven modulovou formou a většina modulů je otevřena i široké veřejnosti. V prosinci 2008 jsme po několika letech příprav přijali do systému SOS dětské vesničky manželský pěstounský pár, takže na konci roku 2008 bylo v našich zařízeních 24 matek pěstounek, jeden pěstounský pár a počet svěřených dětí je větší než 100. During 2008, further personnel changes continued within the Association that have professionally strengthened the Association in the field of fundraising raising financial resources, in the sphere of supporting foster mothers and children consigned to them and in the sphere of advocating rights of children and youth. The General Assembly as the highest decisive organ of the Association elected new members, who are respected experts in their activities in both profit and non-profit sectors, into the Board of Directors, the statutory organ of the Association. Regular methodical guidance of key employees, especially family counsellors who work directly with foster parents and their families showed to be very important in The possibility to meet and to search the solutions of difficult situations together led to increasing effectiveness and professionalism both of family counsellors and foster parents themselves. Even the preparatory course for new foster mothers underwent a thorough evaluation. The course is structured in a module form and most of the modules are opened to the general public. In December 2008, a foster couple was engaged in the system of SOS Children s Villages after several years of preparation, thus, at the end of 2008, there were 24 foster mothers and one foster couple in our facilities and over 100 children consigned into their care. Pod vlivem připravovaných změn v systému náhradní péče o děti se v roce 2008 výrazně zintenzivnila diskuse o stávající podobě sociálně-právní ochrany dětí. Mimořádně důležité je, že Under the influence of the changes in the alternative care for children that are being prepared, the tato diskuse přestala být záležitostí odborníků na oblast náhradní péče o děti, ale stala se záležitostí discussion about current form of social and legal protection of children was intensified markedly nejširší veřejnosti. Všichni zúčastnění se přitom shodují na nutnosti preferovat rodinnou péči před in It is found to be especially important that this discussion ceased to be a matter of experts péčí ústavní, včetně vytvoření podmínek pro zajištění následné péče o mladistvé. Sdružení na of the sphere of alternative care for children and became the matter of general public. At the probíhající diskusi reagovalo velmi aktivně a některé naše návrhy se promítly do podoby nové same time, all participants agree on the need to prefer family care to institutional care including 4 legislativní úpravy v systému náhradní péče o děti. creating conditions for securing subsequent care for the youth. The Association reacted to the 5

4 Jaké jsou naše priority pro rok 2009? být respektovaným partnerem pro veřejnoprávní instituce a neziskový sektor v oblasti náhradní rodinné péče včetně problematiky vztahů a kontaktů s biologickou rodinou dětí prosazovat rozvoj lidských zdrojů a podporovat profesionální přístup pěstounů a rodinných asistentek running discussion in a very active way and some of our proposals were reflected in the drafts of new legislation adjustments in the system of alternative care for children. What are our priorities in 2009? To be a respected partner for the public and legal institutions and non-profit sector in the sphere of alternative family care including the problems of relationships and contacts with the biological family of children. systematicky podporovat vzdělávání pěstounů a poskytovat jim vysoce odbornou profesionální podporu To promote development of human resources and to support professional approach of foster parents and family assistants. vést děti vyrůstající v systému SOS dětských vesniček k autonomnímu, nezávislému životu v dospělosti To promote systematically the education of foster parents and to offer them highly competent professional support. zvýšit příjmy Sdružení prostřednictvím darů našich příznivců a zvýšení státního finančního příspěvku. To lead children growing up in the system of SOS Children s Villages to an autonomous, independent life in their adulthood. Pevně věřím, že i přes ztížené podmínky se nám naše cíle pro rok 2009 podaří naplnit. To increase incomes of the Association by means of gifts from our patrons and increase of the state financial subsidies. Ing. Květuše Paichlová národní ředitelka Sdružení I firmly believe we will be able to fulfil our aims for the year 2009 in spite of the aggravated conditions. Kvetuse Paichlova National Director of the Association 6 7

5 SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK V ROCE 2008 PODPOŘILI SUPPORTING SOS CHILDREN S VILLAGES IN

6 Obsah Content Slovo úvodem... 4 Preface Činnost Sdružení v roce Activities of the Association in Přehled činnosti dle jednotlivých Strategických iniciativ Summary of Activities according to Individual Strategic Initiatives DLOUHODOBÁ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE O POTŘEBNÉ DĚTI: RAZIT CESTU (SI 1) LONG-TERM ALTERNATIVE FAMILY CARE FOR CHILDREN IN NEED: LEAD THE WAY (SI 1) 13 ROZVOJ FINANCOVÁNÍ (SI 3) GLOBAL FUNDING (SI 3) SPOLUÚČAST A PARTNERSTVÍ (SI 4) INTERNATIONAL PARTICIPATION AND PARTNERSHIP (SI 4) SILNÁ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ (SI 6) STRONG LOCAL ROOTS (SI 6) VÝZKUM (SI 7) RESEARCH (SI 7) ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (SI 8) HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (SI 8) Mediální aktivity Sdružení SOS dětských vesniček Medial Activities of the Association of SOS Children s Villages Důležitá rozhodnutí předsednictva přijatá v průběhu roku Important Decisions of the Board Adopted during Návrhy na aktualizace a změny ve stávajících dokumentech Drafts of Updating and Changes in the Current Documents Výběr nových matek pěstounek Selection of New SOS Foster Mothers Nábor pěstounů Recruitment of SOS Foster Parents Přípravný kurz Preparatory Course Nábor a vytváření podmínek pro pěstounské páry Recruitment and Creating Conditions for Foster Couples Účast na odborných seminářích a konferencích Participation in Specialized Seminars and Conferences Časový plán významných akcí v roce Time Schedule of Important Events in Statistické přehledy Statistics Zprávy z jednotlivých zařízení Sdružení Reports from Individual Facilities of the Association SOS dětská vesnička Karlovy Vary - Doubí SOS Children s Village Karlovy Vary - Doubi SOS dětská vesnička Brno - Medlánky SOS Children s Village Brno - Medlanky SOS dětská vesnička Chvalčov SOS Children s Village Chvalcov Komunita mládeže Brno Youth Community Brno

7 1. Činnost Sdružení v roce Přehled činnosti dle jednotlivých Strategických iniciativ DLOUHODOBÁ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE O POTŘEBNÉ DĚTI: RAZIT CESTU (SI 1) V roce 2008 byly přijaty 4 nové matky pěstounky, dvě do SOS dětské vesničky Chvalčov a dvě do SOS dětské vesničky v Karlových Varech - Doubí. V průběhu roku 2008 byly také dokončeny nezbytné přípravné kroky na příjem pěstounských párů do SOS dětských vesniček. V prosinci 2008 pak do SOS dětské vesničky Chvalčov nastoupil po úspěšném absolvování přijímacího řízení první pěstounský pár. Z registrů dětí vhodných ke svěření do pěstounské péče převzali pěstouni žijící v SOS dětských vesničkách v roce 2008 do péče celkem 13 dětí (3 děti do SOS dětské vesničky v Karlových Varech - Doubí a 10 dětí do SOS dětské vesničky Chvalčov). Lze označit za velmi pozitivní, že meziročně počet dětí svěřených do péče pěstounů v SOS dětských vesničkách významně stoupl (v roce 2007 bylo do péče pěstounů v SOS dětských vesničkách svěřeno 9 dětí). Na konci roku 2008 žilo v SOS dětských vesničkách ve 24 pěstounských rodinách celkem 100 dětí, další 3 děti žily v jedné pěstounské rodině mimo SOS dětské vesničky. 1. Activities of the Association in Summary of Activities according to Individual Strategic Initiatives LONG-TERM ALTERNATIVE FAMILY CARE FOR CHILDREN IN NEED: LEAD THE WAY (SI 1) 4 new foster mothers were engaged in 2008, two of them in the SOS Children s Village Chvalcov and two in the SOS Children s Village in Karlovy Vary - Doubi. During the year 2008, also the necessary preparation steps were finished to engage foster couples in SOS Children s Villages. In December 2008, the first foster couple entered the SOS Children s Village Chvalcov, after successful passing of the probation period. Foster parents living in SOS Children s Villages took over 13 children in total (3 children in the SOS Children s Village Karlovy Vary Doubi and 10 children in the SOS Children s Village Chvalcov) into their care from the registers of children suitable for foster care. It can be qualified as very positive that interannually the number of children consigned in fosterage in SOS Children s Villages increased significantly (9 children were consigned in fosterage in SOS Children s Villages in 2007). At the end of 2008, totally 100 children were living in SOS Children s Villages in 24 foster families, further 3 children were living in one foster family outside the SOS Children s Village. S ohledem na udržení a další zvýšení kvality odborných služeb poskytovaných pěstounským In reference to keeping and further increasing the quality of professional service provided to foster rodinám v SOS dětských vesničkách bylo jednou z priorit činnosti Sdružení SOS dětských families in SOS Children s Villages, guidance of foster families by family counsellors was one of vesniček (dále jen Sdružení ) v roce 2008 provázení pěstounské rodiny rodinným poradcem. the priorities in activities of the Association of SOS Children s Villages (further as Association ) Výsledkem intenzivní spolupráce pedagogického poradce Sdružení a rodinných poradců in A regular methodical guidance of family counsellors in the SOS Children s Village Brno v jednotlivých SOS dětských vesničkách bylo pravidelné metodické vedení rodinných poradců Medlanky and in the SOS Children s Village Karlovy Vary Doubi was the result of intensive cooperation v SOS dětské vesničce Brno - Medlánky a SOS dětské vesničce Karlovy Vary - Doubí. V průběhu of the pedagogic advisor of the Association and family counsellors in individual SOS roku 2008 proběhlo celkem 6 celodenních setkání. Setkávání se vždy účastnili ředitelé dané Children s Villages. During 2008, 6 all-day meetings took place in total. Directors of the particular 12 vesničky, rodinní poradci a pracovníci rozvoje osobnosti dítěte. V této činnosti hodlá Sdružení village, family counsellors and specialists for the child s personality development took part in 13

8 pokračovat i v roce 2009, neboť provázení pěstounských rodin považuje za jednu z klíčových služeb organizace. Druhým klíčovým tématem v oblasti odborných služeb SOS dětských vesniček v roce 2008 byl proces plánování rozvoje dítěte. Ve spolupráci pedagogického poradce Sdružení, ředitelů SOS dětských vesniček, rodinných poradců a pracovníků rozvoje osobnosti dítěte proběhlo hodnocení současného stavu plánů rozvoje osobnosti dítěte. Zároveň byly hledány způsoby, jak tento proces do budoucna vylepšit tak, aby byl efektivní, co nejméně administrativně náročný a pro pěstounskou rodinu přirozený. V SOS dětské vesničce Karlovy Vary - Doubí byl tento proces znovu obnoven. Zároveň s tímto tématem bylo otevřeno i téma budování identity dítěte a možnosti zavedení práce s Knihou mého života v roce Všichni noví pracovníci rozvoje osobnosti dítěte započali s dětmi v SOS dětských vesničkách skupinovou práci zaměřenou na osobnostní rozvoj dítěte. Klíčovými tématy i nadále zůstávají vysoká sebeúcta dítěte a výchova k prosociálnosti. Ve všech třech SOS dětských vesničkách také opět proběhla pracovní setkání za účasti pěstounek, ředitelů vesniček a pracovníků rozvoje osobnosti dítěte. Zásadním tématem byla otázka, jak nejlépe připravit dítě na jeho budoucí samostatný život. Po pěti letech existence komunity mládeže a po roce fungování programu polozávislého bydlení byla znovu otevřena diskuze na téma zkvalitnění služeb pro mladistvé a mladé dospělé, objevilo se téma možnosti postupné transformace komunity mládeže na centrum služeb pro mladistvé a mladé dospělé lidi z pěstounské péče, a to nejenom ze systému SOS dětských vesniček v současné době však není reálné tuto myšlenku realizovat. S diskusí o možnostech dalšího vývoje komunity mládeže souvisí i téma druhé segregace, ke které v komunitě mládeže dochází. Jako jedna z možností, jak s tímto faktem pracovat, se ukazuje možnost definovat komunitu mládeže jako zařízení či službu na dobu nezbytně nutnou. Diskuze však není zdaleka ukončena a bude třeba v ní pokračovat i v roce Cílem je najít optimální řešení pro úspěšné osamostatnění našich dětí. ROZVOJ FINANCOVÁNÍ (SI 3) each of the meetings. The Association intends to continue in the activity also in 2009 as we hold the guidance of foster families for one of the key services of the organisation. The process of planning the child s development was the second key subject in the sphere of professional services of SOS Children s Villages in Evaluation of current status of the plans of child s personality development took place in co-operation of the pedagogic advisor of the Association, the directors of SOS Children s Villages, family counsellors and specialists for child s personality development. At the same time, ways of future improving of the process were sought so that it is effective, as little demanding from the administrative point of view as possible and natural for the foster family. The process was restored again in the SOS Children s Village in Karlovy Vary Doubi. The subject of building up child s identity and possibilities of introducing work with the Book of my Life in 2009 were opened together with this subject. All new specialists for child s personality development started group work with children in SOS Children s Villages focused on child s personality development. High self-esteem and education to pro-social behaviour further stay the key subjects. Working meetings attended by foster mothers, directors of the villages and specialists for child s personality development took part in all three SOS Children s Villages over again. The question how to best prepare a child for his future independent life was the fundamental subject. After five years of existence of the Youth Community and after a year of operation of the programme of semi-independent housing, a discussion to the subject of higher quality of services for youth and young adults was re-opened, the subject of possible gradual transformation of the Youth Community into a service centre for youth and young adults from foster care, namely not only from the system of SOS Children s Villages reappeared however, at present it is not realistic to realize this idea. The subject of the second segregation that occurs in the Youth Community is connected to the discussion on possibilities of further development of the Youth Community. A possibility of defining the Youth Community as a facility or service for a must what does this mean? period appears as one of the possibilities how to work with this fact. However the discussion is far from being finished and is needed to be continued also in The aim is to find the optimal solution for successfully leading our children to independency V roce 2008 došlo k personálním změnám ve fundraisingovém oddělení a tým byl doplněn o dva nové členy. Posílení týmu mělo za cíl rozšířit možnosti v kontaktování potenciálních nových dárců GLOBAL FUNDING (SI 3) a více diverzifikovat zdroje příjmů Sdružení. In 2008 personnel changes occurred in the fundraising department and the team was completed Novému týmu se podařilo úspěšně navázat na spolupráci s hlavními korporátními dárci jako je with two new members. The aim of strengthening the team was a broader range and possibility 14 Samsung, Hypoteční banka a OMV. of bigger diversification of the income resources of the Association. 15

9 Společnost Samsung navázala na tradici Samsung Running Festivalu a zorganizovala v Brně a v Karlových Varech tzv. Samsung desetiboj, kterého se vedle dětí z SOS dětských vesniček zúčastnily také děti ze základních škol v nejbližším okolí. Na obou akcích děti pozdravili známí sportovci, např. desetibojař Roman Šebrle, trojskokanka Šárka Kašpárková a běžkyně Lída Formanová. U příležitosti vyhlášení výsledků desetiboje byl také předán šek od společnosti Samsung na podporu SOS dětských vesniček v hodnotě Kč. Tato částka byla rozdělena na finanční dar a dar věcný. The new team succeeded in taking up the co-operation with the main corporate givers as Samsung, Hypotecni banka and OMV. The company Samsung took up the tradition of Samsung Running Festival and organised so called Samsung Decathlon in Brno and Karlovy Vary, in which beside children from SOS Children s Villages also children from primary schools in the closest neighbourhood took part. Famous sportspersons greeted the children in both events, e.g. decathlon champion Roman Sebrle, triple jump champion Sarka Kasparkova and runner Lida Formanova. On the occasion of announcing the results of the decathlon, also a check in the amount of CZK from the Samsung Company was handed over to support the SOS Children s Villages. The amount was divided into a financial gift and donations in kind. In 2008, also the co-operation with Hypotecni banka continued within the frame of which Hypotecni banka donated CZK 20 of each signed contract on mortgage credit to support the Association. At the end of the year, the Association obtained a financial gift also from its longtime partner, the OMV Company. Among new corporate givers, the Mazda Company supported the activities of the Association significantly, namely with the amount of EUR 30,000, further RWE and Ahold. We succeeded in starting a new co-operation with hotel chain Marriott. On the basis of this partnership, the Association could use the rooms of Marriott hotels for our activities during 2008, i.e. educational seminars, accommodation of important guest or General Assembly of the Association. Last but not least, the Association succeeded in obtaining important grants from corporate foundations of the companies CEZ and Komercni banka. Before the end of 2008, a rather successful direct mailing campaign took place that was aimed at smaller and middle-sized companies. V roce 2008 pokračovala i spolupráce s Hypoteční bankou, v jejímž rámci Hypoteční banka věnuje za každou uzavřenou smlouvu o hypotečním úvěru 20 Kč na podporu Sdružení. V závěru roku Sdružení získalo finanční dar také od dlouhodobého partnera společnosti OMV. During 2008, two golf tournaments were organized the profits of which were donated in favour of the SOS Children s Villages. In spring, there was a tournament organised by the Czech Golf Production Company in favour of the SOS Children s Village Karlovy Vary Doubi in Karlstejn. In autumn, there was the already established Family cup organised by the PDJ Development Company in Karlovy Vary. Z nových korporátních dárců činnost Sdružení významně podpořili společnost Mazda, a to The Association tested several novelties in the field of individual fundraising in The first částkou EUR, RWE a Ahold. Nově se podařilo navázat i spolupráci s hotelovým řetězcem novelty consisted in increasing the frequency of circularisation of the bulletin Vesnicka to the Marriott. Na základě tohoto partnerství mohlo Sdružení v průběhu roku 2008 několikrát využít permanent contributors quarterly. With respect to the success of this step, the bulletin will be prostory hotelů Marriott ke konání svých akcí, ať již se jednalo o vzdělávací semináře, ubytování published four times a year in the future. významných hostů nebo valnou hromadu Sdružení. V neposlední řadě se Sdružení podařilo 16 získat významné granty od korporátních nadací společností ČEZ a Komerční banka. Direct mailing campaign was tested during summer and realised in big scale in November, when 17

10 Před koncem roku 2008 proběhla také poměrně úspěšná direct mailová kampaň cílená na menší a střední podniky. Během roku 2008 byly zorganizovány dva golfové turnaje, jejichž výtěžek byl věnován ve prospěch SOS dětských vesniček. Na jaře se jednalo o turnaj organizovaný na Karlštejně společností Czech golf production ve prospěch SOS dětské vesničky Karlovy Vary - Doubí. Na podzim to byl již tradiční Family cup pořádaný společností PDJ development v Karlových Varech. Na poli individuálního fundraisingu Sdružení v průběhu roku 2008 testovalo několik novinek. První novinkou bylo zvýšení frekvence rozesílání zpravodaje Vesnička stálým přispěvatelům čtyři čísla ročně. Vzhledem k úspěšnosti tohoto kroku bude zpravodaj i nadále vycházet čtvrtletně. Během léta byla otestována a v listopadu pak ve velké měřítku realizována direct mailová kampaň, kdy byla žádost o podporu SOS dětských vesniček rozeslána na možných nových individuálních dárců. Výsledky této kampaně byly nad očekávání dobré. Bohužel se nepodařilo spustit kampaň zaměřenou na získávání nových dárců formou jejich přímého oslovování na ulici, resp. v místech s velkým pohybem lidí (tzv. dialog direct kampaň). Po dopracování celkové koncepce by měla být kampaň zahájena v první polovině roku the appeal for supporting the SOS Children s Villages was distributed to 200,000 prospective individual givers. The results of this campaign were good beyond expectations. Unfortunately, the start of the campaign focused on gaining new givers in the form of their direct addressing in the street or in places with big movement of people failed (so called dialog direct campaign). The campaign should be started after finishing the whole conception in the mid of In autumn a campaign was organised within the frame of which red gift bags of the Association with a motto Helping children were sold in the net of chosen shops in the whole Czech Republic. In spite of the fact the supportive medial campaign, due to limited financial resources, could not be of such an extent as in past years the results of the sales were satisfactory. The gift bags were among others sold by the traditional partners of the Christmas campaign of the Association who are book-shops Kanzelsberger and perfumeries Marionnaud, and further in the net of shops with children s wear Au pays des mimis. The most important corporate donors of the Association of SOS children s villages in 2008 Na podzim byla realizována kampaň, v jejímž rámci byly v síti vybraných obchodů po celé České republice prodávány červené dárkové tašky Sdružení s mottem Pomáhám dětem. Přestože podpůrná mediální kampaň nemohla být z důvodu omezených finančních prostředků takového rozsahu jako v minulých letech, byly výsledky prodeje uspokojující. Dárkové tašky byly prodávány mimo jiné tradičními partnery vánoční kampaně Sdružení, kterými jsou knihkupectví Kanzelsberger a parfumerie Marionnaud, a dále v síti obchodů s dětským oblečením Au pays des mimis. Nejvýznamnější korporátní dárci Sdružení SOS dětských vesniček v roce 2008 Samsung (500,000 CZK + donations in kind with a value of 500,000 CZK) Mazda Company (718,000 CZK) Corporate foundation of the Komercni bank (80,000 CZK + donations in kind with a value of 580,000 CZK) Corporate foundation of CEZ (500,000 CZK) Hypotecni bank (cca 400,000 CZK) Samsung ( Kč + věcný dar ve výši Kč) RWE (200,000 CZK) Mazda ( Kč) OMV (200,000 CZK) Nadace Komerční banky ( Kč + věcný dar ve výši Kč) PDJ Development golf tournament (175,000 CZK) Nadace ČEZ ( Kč) Chevrolet Company (cca 100,000 CZK) 18 Hypoteční banka (cca Kč) Jihomoravská plynárenská (100,000 CZK) 19

11 RWE ( Kč) Czech golf production (75,000 CZK) OMV ( Kč) Ahold (120,000 CZK + donations in kind with a value of 90,000 CZK) PDJ Development - golfový turnaj ( Kč) Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic (80,000 CZK) Chevrolet (cca Kč) Marriott (donation in kind - service) Jihomoravská plynárenská ( Kč) Czech golf production ( Kč) Ahold ( Kč + věcný dar ve výši Kč) Kancelář daňových poradců ( Kč) Marriott (věcné plnění) SPOLUÚČAST A PARTNERSTVÍ (SI 4) V první polovině roku 2008 se Sdružení SOS dětských vesniček stalo partnerem soutěže pro děti Moje soukromí. Nekoukat, nešťourat!, kterou již podruhé vyhlásil Úřad pro ochranu osobních údajů. Cílem soutěže je upozornit děti na hrozby spočívající v neopatrném nakládání s osobními údaji a jejich zveřejňováním např. prostřednictvím Internetu. Úkolem dětí bylo výtvarnou či literární formou zpracovat svou představu o tom, jak by si měli chránit své soukromí a naopak nenarušovat soukromí svých blízkých, kamarádů a vrstevníků. Do soutěže se úspěšně zapojily i děti z SOS dětských vesniček v Rusku, Kazachstánu, Bosně a Hercegovině a Litvě, když jedna dívka z Kazachstánu a další dvě děti z Ruska ve své kategorii zvítězily a byly pozvány na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v průběhu Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. V důsledku organizačních komplikací nakonec přicestovala jen dívka z Kazachstánu, která v České republice strávila se svou matkou pěstounkou 5 dnů. V úspěšné spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a Mezinárodním festivalem filmů pro děti a mládež hodlá Sdružení pokračovat i v roce INTERNATIONAL PARTICIPATION AND PARTNERSHIP (SI 4) In the first half of 2008, the Association of SOS Children s Villages became a partner in the children s contest My privacy. Don t look, don t poke! that was announced by the Office for Personal Data Protection already for second time. The aim of the contest is to advise the children of threats consisting in careless manipulating with personal data and their publishing e.g. via Internet. Children were asked to present their ideas how to protect our privacy and on the contrary how not to disturb the privacy of our closest, friends and peers in drawings or literary assays. Also children from SOS Children s Villages in Russia, Kazakhstan, Bosnia and Herzegovina and Lithuania took part in the contest successfully when one girl from Kazakhstan and another two children from Russia won and they were invited to the festive announcement of results of the contest during the International Festival of Films for Children and Youth in Zlin. In consequence of complications in organisation, only the girl from Kazakhstan came in the end and she and her foster mother spent 5 days in the Czech Republic. The Association intends to continue the successful co-operation with the Office for Personal Data Protection and the International Festival of Films for Children and Youth in In the half of 2008, a new position as Advocacy Officer was created within the frame of the National Office of the Association. The task of the specialist is to take an active part in public discussions on possible changes in the system of alternative care for children and to establish broader co-operation with experts in the sphere of alternative care for children and children s rights generally. At the same time, a pronounced intensification of contacts with state institutions responsible for the system of alternative care for children (Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Education, Youth and Sports etc.) and political representatives on the central and regional levels (Members of Parliament, regional and local authorities) should occur. V polovině roku 2008 byla v rámci národní kanceláře Sdružení vytvořena nová pracovní pozice Pověřence pro práva dítěte. Úkolem tohoto pracovníka je aktivně vystupovat v diskusích The first result of this newly introduced strategy was a presentation of the Association of SOS o možných změnách v systému náhradní péče o děti a navazovat širší spolupráci s odborníky na Children s Villages in the tour session of the Committee for Children s Rights in the seat of the poli náhradní péče o děti a dětských práv obecně. Zároveň by mělo dojít k výraznému zintenzivnění Regional Office of the Karlovarsky Region. Minister of Human Rights and National Minorities 20 kontaktů se státními institucemi odpovědnými za systém náhradní péče o děti (Ministerstvo MUDr. Dzamila Stehlikova took part in the session of the Committee as well. 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT 2 FOTOGALERIE / PHOTO GALLERY VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 OBSAH CONTENTS 1. Úvod... 5 1. Introduction... 5 2. Činnost Institutu... 7 2. The Institute s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Regional Development Agency of South Moravia ANNUAL REPORT 2008 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ-612 00 Brno

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation Annual Report výroční zpráva nadace rozvoje občanské společnosti 09 05 06 08 09 10 13 14 16 18 26 28 36 40 42 43 obsah / contents

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

vyroční zpráva annual report

vyroční zpráva annual report vyroční zpráva annual report 2009 Obsah Contens KAPiTOLA i Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Příklady konkrétních podpořených projektů 9 Kalendář akcí 14 Veřejné sbírky

Více

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva 2005 Counselling Centre for Refugees The 2005 Annual Report

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva 2005 Counselling Centre for Refugees The 2005 Annual Report Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva 2005 Counselling Centre for Refugees The 2005 Annual Report OBSAH / CONTENTS Úvodní slovo / Introduction / 3 Kdo jsme / Who we are / 3 Aktivity Poradny pro uprchlíky

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

Výroční zpráva Poradna pro integraci. Counselling centre for integration

Výroční zpráva Poradna pro integraci. Counselling centre for integration Výroční zpráva Poradna pro integraci Annual Report Counselling centre for integration 2010 Obsah / Content Základní informace o organizaci 1-2 Sociální a právní poradenství 3-4 Sociálně aktivizační služba

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

SVĚ ANNUAL O E. for 2012

SVĚ ANNUAL O E. for 2012 ANNUAL REPORT for 2012 U O T E M S EM KOL TA SVĚ VÝR ZPR OČNÍ ZA R AVA OK 201 2 META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. META, Association for Opportunities of Young Migrants. Hana Marková

Více

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ ANNUAL REPORT TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION 52 LISTŮ / PAGES A4 210x297 mm 1 OBSAH Content SLOVO PATRONKY / WORD OF THE PATRON........................................

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation 2013 Slovo patronky 4 Struktura nadace 5 Statut 6 Grantová pravidla 6 Kalendář akcí 7 Partnerské

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže CZECH PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2009 in the Field of Education, Science and Research, Sports

Více

Výroční zpráva 2008. při ČČK Brno, o.p.s.

Výroční zpráva 2008. při ČČK Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2008 při ČČK Brno, o.p.s. SPONDEA je obecně prospěšná společnost, která provozuje dvě vzájemně propojená odborná pracoviště: Krizové centrum pro děti a mládež a Intervenční centrum pro osoby

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional

Více

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Obsah / Contens Úvodní slovo / Introductory remarks / 1 Poslání / Purpose / 2 Kdo jsme / Who

Více

Kvalita poskytovaných služeb Ve své práci se řídíme Standardy kvality sociálních služeb MPSV, máme zajištěnou průběžnou supervizi organizace.

Kvalita poskytovaných služeb Ve své práci se řídíme Standardy kvality sociálních služeb MPSV, máme zajištěnou průběžnou supervizi organizace. Občanské sdružení ROSA oslavilo v roce 2008 patnáct let své činnosti ROSA završila v červenci 2008 patnáct let pomoci ženám - obětem domácího násilí. ROSA byla založena v roce 1993 jako nadace, v roce

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

HOPÍK UDÁLOST ROKU 2006 THE EVENT OF THE YEAR 2006. otevření HOPI Strančice. opening of the Strančice warehouse

HOPÍK UDÁLOST ROKU 2006 THE EVENT OF THE YEAR 2006. otevření HOPI Strančice. opening of the Strančice warehouse HOPÍK 4 Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine číslo IV. 2006 / issue No. IV. 2006 UDÁLOST ROKU 2006 otevření HOPI Strančice THE EVENT OF THE YEAR 2006 opening of the Strančice warehouse

Více

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Part I A Word from the Patron 6 Structure of the Tereza Maxová Foundation 7 Statutes

Více