Výroční zpráva 2008 Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 1"

Transkript

1 Výroční zpráva 2008 Annual Report

2 Sdružení SOS dětských vesniček,

3 Slovo úvodem Pokud se mám ohlédnout za rokem 2008 a pokusit se zhodnotit, jakou stopu zanechá v historii Sdružení SOS dětských vesniček, musím říci, že to byl rok vcelku úspěšný, třebaže se nám nepodařilo všechno tak, jak jsme si přáli. Preface If I am to look back upon the year 2008 and try to estimate what trace it will leave in the history of the Association SOS Children s Villages, I must say it was a quite successful year although we did not succeed in everything in the way we had wished. V průběhu roku 2008 pokračovaly další personální změny v rámci Sdružení, které kvalifikovaně posílily Sdružení v oblasti fundraisingu získávání finančních prostředků, v oblasti podpory matek pěstounek a jim svěřeným dětem a v oblasti dodržování práv dětí a mladistvých. Valná hromada jako nejvyšší rozhodující orgán Sdružení zvolila do předsednictva, statutárního orgánu Sdružení, nové členy, kteří jsou respektovanými odborníky v činnostech jak komerčního, tak neziskového sektoru. Jako velmi důležité se v roce 2008 ukázalo pravidelné metodické vedení klíčových pracovníků, hlavně rodinných poradců, kteří přímo pracují s pěstouny a jejich rodinami. Možnost setkávání a společného hledání řešení obtížných situací vedlo ke zvyšování efektivity a profesionality práce jak rodinných poradců, tak i samotných pěstounů. Důslednou evaluací prošel i přípravný kurz pro nové pěstounky. Kurz je připraven modulovou formou a většina modulů je otevřena i široké veřejnosti. V prosinci 2008 jsme po několika letech příprav přijali do systému SOS dětské vesničky manželský pěstounský pár, takže na konci roku 2008 bylo v našich zařízeních 24 matek pěstounek, jeden pěstounský pár a počet svěřených dětí je větší než 100. During 2008, further personnel changes continued within the Association that have professionally strengthened the Association in the field of fundraising raising financial resources, in the sphere of supporting foster mothers and children consigned to them and in the sphere of advocating rights of children and youth. The General Assembly as the highest decisive organ of the Association elected new members, who are respected experts in their activities in both profit and non-profit sectors, into the Board of Directors, the statutory organ of the Association. Regular methodical guidance of key employees, especially family counsellors who work directly with foster parents and their families showed to be very important in The possibility to meet and to search the solutions of difficult situations together led to increasing effectiveness and professionalism both of family counsellors and foster parents themselves. Even the preparatory course for new foster mothers underwent a thorough evaluation. The course is structured in a module form and most of the modules are opened to the general public. In December 2008, a foster couple was engaged in the system of SOS Children s Villages after several years of preparation, thus, at the end of 2008, there were 24 foster mothers and one foster couple in our facilities and over 100 children consigned into their care. Pod vlivem připravovaných změn v systému náhradní péče o děti se v roce 2008 výrazně zintenzivnila diskuse o stávající podobě sociálně-právní ochrany dětí. Mimořádně důležité je, že Under the influence of the changes in the alternative care for children that are being prepared, the tato diskuse přestala být záležitostí odborníků na oblast náhradní péče o děti, ale stala se záležitostí discussion about current form of social and legal protection of children was intensified markedly nejširší veřejnosti. Všichni zúčastnění se přitom shodují na nutnosti preferovat rodinnou péči před in It is found to be especially important that this discussion ceased to be a matter of experts péčí ústavní, včetně vytvoření podmínek pro zajištění následné péče o mladistvé. Sdružení na of the sphere of alternative care for children and became the matter of general public. At the probíhající diskusi reagovalo velmi aktivně a některé naše návrhy se promítly do podoby nové same time, all participants agree on the need to prefer family care to institutional care including 4 legislativní úpravy v systému náhradní péče o děti. creating conditions for securing subsequent care for the youth. The Association reacted to the 5

4 Jaké jsou naše priority pro rok 2009? být respektovaným partnerem pro veřejnoprávní instituce a neziskový sektor v oblasti náhradní rodinné péče včetně problematiky vztahů a kontaktů s biologickou rodinou dětí prosazovat rozvoj lidských zdrojů a podporovat profesionální přístup pěstounů a rodinných asistentek running discussion in a very active way and some of our proposals were reflected in the drafts of new legislation adjustments in the system of alternative care for children. What are our priorities in 2009? To be a respected partner for the public and legal institutions and non-profit sector in the sphere of alternative family care including the problems of relationships and contacts with the biological family of children. systematicky podporovat vzdělávání pěstounů a poskytovat jim vysoce odbornou profesionální podporu To promote development of human resources and to support professional approach of foster parents and family assistants. vést děti vyrůstající v systému SOS dětských vesniček k autonomnímu, nezávislému životu v dospělosti To promote systematically the education of foster parents and to offer them highly competent professional support. zvýšit příjmy Sdružení prostřednictvím darů našich příznivců a zvýšení státního finančního příspěvku. To lead children growing up in the system of SOS Children s Villages to an autonomous, independent life in their adulthood. Pevně věřím, že i přes ztížené podmínky se nám naše cíle pro rok 2009 podaří naplnit. To increase incomes of the Association by means of gifts from our patrons and increase of the state financial subsidies. Ing. Květuše Paichlová národní ředitelka Sdružení I firmly believe we will be able to fulfil our aims for the year 2009 in spite of the aggravated conditions. Kvetuse Paichlova National Director of the Association 6 7

5 SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK V ROCE 2008 PODPOŘILI SUPPORTING SOS CHILDREN S VILLAGES IN

6 Obsah Content Slovo úvodem... 4 Preface Činnost Sdružení v roce Activities of the Association in Přehled činnosti dle jednotlivých Strategických iniciativ Summary of Activities according to Individual Strategic Initiatives DLOUHODOBÁ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE O POTŘEBNÉ DĚTI: RAZIT CESTU (SI 1) LONG-TERM ALTERNATIVE FAMILY CARE FOR CHILDREN IN NEED: LEAD THE WAY (SI 1) 13 ROZVOJ FINANCOVÁNÍ (SI 3) GLOBAL FUNDING (SI 3) SPOLUÚČAST A PARTNERSTVÍ (SI 4) INTERNATIONAL PARTICIPATION AND PARTNERSHIP (SI 4) SILNÁ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ (SI 6) STRONG LOCAL ROOTS (SI 6) VÝZKUM (SI 7) RESEARCH (SI 7) ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (SI 8) HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (SI 8) Mediální aktivity Sdružení SOS dětských vesniček Medial Activities of the Association of SOS Children s Villages Důležitá rozhodnutí předsednictva přijatá v průběhu roku Important Decisions of the Board Adopted during Návrhy na aktualizace a změny ve stávajících dokumentech Drafts of Updating and Changes in the Current Documents Výběr nových matek pěstounek Selection of New SOS Foster Mothers Nábor pěstounů Recruitment of SOS Foster Parents Přípravný kurz Preparatory Course Nábor a vytváření podmínek pro pěstounské páry Recruitment and Creating Conditions for Foster Couples Účast na odborných seminářích a konferencích Participation in Specialized Seminars and Conferences Časový plán významných akcí v roce Time Schedule of Important Events in Statistické přehledy Statistics Zprávy z jednotlivých zařízení Sdružení Reports from Individual Facilities of the Association SOS dětská vesnička Karlovy Vary - Doubí SOS Children s Village Karlovy Vary - Doubi SOS dětská vesnička Brno - Medlánky SOS Children s Village Brno - Medlanky SOS dětská vesnička Chvalčov SOS Children s Village Chvalcov Komunita mládeže Brno Youth Community Brno

7 1. Činnost Sdružení v roce Přehled činnosti dle jednotlivých Strategických iniciativ DLOUHODOBÁ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE O POTŘEBNÉ DĚTI: RAZIT CESTU (SI 1) V roce 2008 byly přijaty 4 nové matky pěstounky, dvě do SOS dětské vesničky Chvalčov a dvě do SOS dětské vesničky v Karlových Varech - Doubí. V průběhu roku 2008 byly také dokončeny nezbytné přípravné kroky na příjem pěstounských párů do SOS dětských vesniček. V prosinci 2008 pak do SOS dětské vesničky Chvalčov nastoupil po úspěšném absolvování přijímacího řízení první pěstounský pár. Z registrů dětí vhodných ke svěření do pěstounské péče převzali pěstouni žijící v SOS dětských vesničkách v roce 2008 do péče celkem 13 dětí (3 děti do SOS dětské vesničky v Karlových Varech - Doubí a 10 dětí do SOS dětské vesničky Chvalčov). Lze označit za velmi pozitivní, že meziročně počet dětí svěřených do péče pěstounů v SOS dětských vesničkách významně stoupl (v roce 2007 bylo do péče pěstounů v SOS dětských vesničkách svěřeno 9 dětí). Na konci roku 2008 žilo v SOS dětských vesničkách ve 24 pěstounských rodinách celkem 100 dětí, další 3 děti žily v jedné pěstounské rodině mimo SOS dětské vesničky. 1. Activities of the Association in Summary of Activities according to Individual Strategic Initiatives LONG-TERM ALTERNATIVE FAMILY CARE FOR CHILDREN IN NEED: LEAD THE WAY (SI 1) 4 new foster mothers were engaged in 2008, two of them in the SOS Children s Village Chvalcov and two in the SOS Children s Village in Karlovy Vary - Doubi. During the year 2008, also the necessary preparation steps were finished to engage foster couples in SOS Children s Villages. In December 2008, the first foster couple entered the SOS Children s Village Chvalcov, after successful passing of the probation period. Foster parents living in SOS Children s Villages took over 13 children in total (3 children in the SOS Children s Village Karlovy Vary Doubi and 10 children in the SOS Children s Village Chvalcov) into their care from the registers of children suitable for foster care. It can be qualified as very positive that interannually the number of children consigned in fosterage in SOS Children s Villages increased significantly (9 children were consigned in fosterage in SOS Children s Villages in 2007). At the end of 2008, totally 100 children were living in SOS Children s Villages in 24 foster families, further 3 children were living in one foster family outside the SOS Children s Village. S ohledem na udržení a další zvýšení kvality odborných služeb poskytovaných pěstounským In reference to keeping and further increasing the quality of professional service provided to foster rodinám v SOS dětských vesničkách bylo jednou z priorit činnosti Sdružení SOS dětských families in SOS Children s Villages, guidance of foster families by family counsellors was one of vesniček (dále jen Sdružení ) v roce 2008 provázení pěstounské rodiny rodinným poradcem. the priorities in activities of the Association of SOS Children s Villages (further as Association ) Výsledkem intenzivní spolupráce pedagogického poradce Sdružení a rodinných poradců in A regular methodical guidance of family counsellors in the SOS Children s Village Brno v jednotlivých SOS dětských vesničkách bylo pravidelné metodické vedení rodinných poradců Medlanky and in the SOS Children s Village Karlovy Vary Doubi was the result of intensive cooperation v SOS dětské vesničce Brno - Medlánky a SOS dětské vesničce Karlovy Vary - Doubí. V průběhu of the pedagogic advisor of the Association and family counsellors in individual SOS roku 2008 proběhlo celkem 6 celodenních setkání. Setkávání se vždy účastnili ředitelé dané Children s Villages. During 2008, 6 all-day meetings took place in total. Directors of the particular 12 vesničky, rodinní poradci a pracovníci rozvoje osobnosti dítěte. V této činnosti hodlá Sdružení village, family counsellors and specialists for the child s personality development took part in 13

8 pokračovat i v roce 2009, neboť provázení pěstounských rodin považuje za jednu z klíčových služeb organizace. Druhým klíčovým tématem v oblasti odborných služeb SOS dětských vesniček v roce 2008 byl proces plánování rozvoje dítěte. Ve spolupráci pedagogického poradce Sdružení, ředitelů SOS dětských vesniček, rodinných poradců a pracovníků rozvoje osobnosti dítěte proběhlo hodnocení současného stavu plánů rozvoje osobnosti dítěte. Zároveň byly hledány způsoby, jak tento proces do budoucna vylepšit tak, aby byl efektivní, co nejméně administrativně náročný a pro pěstounskou rodinu přirozený. V SOS dětské vesničce Karlovy Vary - Doubí byl tento proces znovu obnoven. Zároveň s tímto tématem bylo otevřeno i téma budování identity dítěte a možnosti zavedení práce s Knihou mého života v roce Všichni noví pracovníci rozvoje osobnosti dítěte započali s dětmi v SOS dětských vesničkách skupinovou práci zaměřenou na osobnostní rozvoj dítěte. Klíčovými tématy i nadále zůstávají vysoká sebeúcta dítěte a výchova k prosociálnosti. Ve všech třech SOS dětských vesničkách také opět proběhla pracovní setkání za účasti pěstounek, ředitelů vesniček a pracovníků rozvoje osobnosti dítěte. Zásadním tématem byla otázka, jak nejlépe připravit dítě na jeho budoucí samostatný život. Po pěti letech existence komunity mládeže a po roce fungování programu polozávislého bydlení byla znovu otevřena diskuze na téma zkvalitnění služeb pro mladistvé a mladé dospělé, objevilo se téma možnosti postupné transformace komunity mládeže na centrum služeb pro mladistvé a mladé dospělé lidi z pěstounské péče, a to nejenom ze systému SOS dětských vesniček v současné době však není reálné tuto myšlenku realizovat. S diskusí o možnostech dalšího vývoje komunity mládeže souvisí i téma druhé segregace, ke které v komunitě mládeže dochází. Jako jedna z možností, jak s tímto faktem pracovat, se ukazuje možnost definovat komunitu mládeže jako zařízení či službu na dobu nezbytně nutnou. Diskuze však není zdaleka ukončena a bude třeba v ní pokračovat i v roce Cílem je najít optimální řešení pro úspěšné osamostatnění našich dětí. ROZVOJ FINANCOVÁNÍ (SI 3) each of the meetings. The Association intends to continue in the activity also in 2009 as we hold the guidance of foster families for one of the key services of the organisation. The process of planning the child s development was the second key subject in the sphere of professional services of SOS Children s Villages in Evaluation of current status of the plans of child s personality development took place in co-operation of the pedagogic advisor of the Association, the directors of SOS Children s Villages, family counsellors and specialists for child s personality development. At the same time, ways of future improving of the process were sought so that it is effective, as little demanding from the administrative point of view as possible and natural for the foster family. The process was restored again in the SOS Children s Village in Karlovy Vary Doubi. The subject of building up child s identity and possibilities of introducing work with the Book of my Life in 2009 were opened together with this subject. All new specialists for child s personality development started group work with children in SOS Children s Villages focused on child s personality development. High self-esteem and education to pro-social behaviour further stay the key subjects. Working meetings attended by foster mothers, directors of the villages and specialists for child s personality development took part in all three SOS Children s Villages over again. The question how to best prepare a child for his future independent life was the fundamental subject. After five years of existence of the Youth Community and after a year of operation of the programme of semi-independent housing, a discussion to the subject of higher quality of services for youth and young adults was re-opened, the subject of possible gradual transformation of the Youth Community into a service centre for youth and young adults from foster care, namely not only from the system of SOS Children s Villages reappeared however, at present it is not realistic to realize this idea. The subject of the second segregation that occurs in the Youth Community is connected to the discussion on possibilities of further development of the Youth Community. A possibility of defining the Youth Community as a facility or service for a must what does this mean? period appears as one of the possibilities how to work with this fact. However the discussion is far from being finished and is needed to be continued also in The aim is to find the optimal solution for successfully leading our children to independency V roce 2008 došlo k personálním změnám ve fundraisingovém oddělení a tým byl doplněn o dva nové členy. Posílení týmu mělo za cíl rozšířit možnosti v kontaktování potenciálních nových dárců GLOBAL FUNDING (SI 3) a více diverzifikovat zdroje příjmů Sdružení. In 2008 personnel changes occurred in the fundraising department and the team was completed Novému týmu se podařilo úspěšně navázat na spolupráci s hlavními korporátními dárci jako je with two new members. The aim of strengthening the team was a broader range and possibility 14 Samsung, Hypoteční banka a OMV. of bigger diversification of the income resources of the Association. 15

9 Společnost Samsung navázala na tradici Samsung Running Festivalu a zorganizovala v Brně a v Karlových Varech tzv. Samsung desetiboj, kterého se vedle dětí z SOS dětských vesniček zúčastnily také děti ze základních škol v nejbližším okolí. Na obou akcích děti pozdravili známí sportovci, např. desetibojař Roman Šebrle, trojskokanka Šárka Kašpárková a běžkyně Lída Formanová. U příležitosti vyhlášení výsledků desetiboje byl také předán šek od společnosti Samsung na podporu SOS dětských vesniček v hodnotě Kč. Tato částka byla rozdělena na finanční dar a dar věcný. The new team succeeded in taking up the co-operation with the main corporate givers as Samsung, Hypotecni banka and OMV. The company Samsung took up the tradition of Samsung Running Festival and organised so called Samsung Decathlon in Brno and Karlovy Vary, in which beside children from SOS Children s Villages also children from primary schools in the closest neighbourhood took part. Famous sportspersons greeted the children in both events, e.g. decathlon champion Roman Sebrle, triple jump champion Sarka Kasparkova and runner Lida Formanova. On the occasion of announcing the results of the decathlon, also a check in the amount of CZK from the Samsung Company was handed over to support the SOS Children s Villages. The amount was divided into a financial gift and donations in kind. In 2008, also the co-operation with Hypotecni banka continued within the frame of which Hypotecni banka donated CZK 20 of each signed contract on mortgage credit to support the Association. At the end of the year, the Association obtained a financial gift also from its longtime partner, the OMV Company. Among new corporate givers, the Mazda Company supported the activities of the Association significantly, namely with the amount of EUR 30,000, further RWE and Ahold. We succeeded in starting a new co-operation with hotel chain Marriott. On the basis of this partnership, the Association could use the rooms of Marriott hotels for our activities during 2008, i.e. educational seminars, accommodation of important guest or General Assembly of the Association. Last but not least, the Association succeeded in obtaining important grants from corporate foundations of the companies CEZ and Komercni banka. Before the end of 2008, a rather successful direct mailing campaign took place that was aimed at smaller and middle-sized companies. V roce 2008 pokračovala i spolupráce s Hypoteční bankou, v jejímž rámci Hypoteční banka věnuje za každou uzavřenou smlouvu o hypotečním úvěru 20 Kč na podporu Sdružení. V závěru roku Sdružení získalo finanční dar také od dlouhodobého partnera společnosti OMV. During 2008, two golf tournaments were organized the profits of which were donated in favour of the SOS Children s Villages. In spring, there was a tournament organised by the Czech Golf Production Company in favour of the SOS Children s Village Karlovy Vary Doubi in Karlstejn. In autumn, there was the already established Family cup organised by the PDJ Development Company in Karlovy Vary. Z nových korporátních dárců činnost Sdružení významně podpořili společnost Mazda, a to The Association tested several novelties in the field of individual fundraising in The first částkou EUR, RWE a Ahold. Nově se podařilo navázat i spolupráci s hotelovým řetězcem novelty consisted in increasing the frequency of circularisation of the bulletin Vesnicka to the Marriott. Na základě tohoto partnerství mohlo Sdružení v průběhu roku 2008 několikrát využít permanent contributors quarterly. With respect to the success of this step, the bulletin will be prostory hotelů Marriott ke konání svých akcí, ať již se jednalo o vzdělávací semináře, ubytování published four times a year in the future. významných hostů nebo valnou hromadu Sdružení. V neposlední řadě se Sdružení podařilo 16 získat významné granty od korporátních nadací společností ČEZ a Komerční banka. Direct mailing campaign was tested during summer and realised in big scale in November, when 17

10 Před koncem roku 2008 proběhla také poměrně úspěšná direct mailová kampaň cílená na menší a střední podniky. Během roku 2008 byly zorganizovány dva golfové turnaje, jejichž výtěžek byl věnován ve prospěch SOS dětských vesniček. Na jaře se jednalo o turnaj organizovaný na Karlštejně společností Czech golf production ve prospěch SOS dětské vesničky Karlovy Vary - Doubí. Na podzim to byl již tradiční Family cup pořádaný společností PDJ development v Karlových Varech. Na poli individuálního fundraisingu Sdružení v průběhu roku 2008 testovalo několik novinek. První novinkou bylo zvýšení frekvence rozesílání zpravodaje Vesnička stálým přispěvatelům čtyři čísla ročně. Vzhledem k úspěšnosti tohoto kroku bude zpravodaj i nadále vycházet čtvrtletně. Během léta byla otestována a v listopadu pak ve velké měřítku realizována direct mailová kampaň, kdy byla žádost o podporu SOS dětských vesniček rozeslána na možných nových individuálních dárců. Výsledky této kampaně byly nad očekávání dobré. Bohužel se nepodařilo spustit kampaň zaměřenou na získávání nových dárců formou jejich přímého oslovování na ulici, resp. v místech s velkým pohybem lidí (tzv. dialog direct kampaň). Po dopracování celkové koncepce by měla být kampaň zahájena v první polovině roku the appeal for supporting the SOS Children s Villages was distributed to 200,000 prospective individual givers. The results of this campaign were good beyond expectations. Unfortunately, the start of the campaign focused on gaining new givers in the form of their direct addressing in the street or in places with big movement of people failed (so called dialog direct campaign). The campaign should be started after finishing the whole conception in the mid of In autumn a campaign was organised within the frame of which red gift bags of the Association with a motto Helping children were sold in the net of chosen shops in the whole Czech Republic. In spite of the fact the supportive medial campaign, due to limited financial resources, could not be of such an extent as in past years the results of the sales were satisfactory. The gift bags were among others sold by the traditional partners of the Christmas campaign of the Association who are book-shops Kanzelsberger and perfumeries Marionnaud, and further in the net of shops with children s wear Au pays des mimis. The most important corporate donors of the Association of SOS children s villages in 2008 Na podzim byla realizována kampaň, v jejímž rámci byly v síti vybraných obchodů po celé České republice prodávány červené dárkové tašky Sdružení s mottem Pomáhám dětem. Přestože podpůrná mediální kampaň nemohla být z důvodu omezených finančních prostředků takového rozsahu jako v minulých letech, byly výsledky prodeje uspokojující. Dárkové tašky byly prodávány mimo jiné tradičními partnery vánoční kampaně Sdružení, kterými jsou knihkupectví Kanzelsberger a parfumerie Marionnaud, a dále v síti obchodů s dětským oblečením Au pays des mimis. Nejvýznamnější korporátní dárci Sdružení SOS dětských vesniček v roce 2008 Samsung (500,000 CZK + donations in kind with a value of 500,000 CZK) Mazda Company (718,000 CZK) Corporate foundation of the Komercni bank (80,000 CZK + donations in kind with a value of 580,000 CZK) Corporate foundation of CEZ (500,000 CZK) Hypotecni bank (cca 400,000 CZK) Samsung ( Kč + věcný dar ve výši Kč) RWE (200,000 CZK) Mazda ( Kč) OMV (200,000 CZK) Nadace Komerční banky ( Kč + věcný dar ve výši Kč) PDJ Development golf tournament (175,000 CZK) Nadace ČEZ ( Kč) Chevrolet Company (cca 100,000 CZK) 18 Hypoteční banka (cca Kč) Jihomoravská plynárenská (100,000 CZK) 19

11 RWE ( Kč) Czech golf production (75,000 CZK) OMV ( Kč) Ahold (120,000 CZK + donations in kind with a value of 90,000 CZK) PDJ Development - golfový turnaj ( Kč) Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic (80,000 CZK) Chevrolet (cca Kč) Marriott (donation in kind - service) Jihomoravská plynárenská ( Kč) Czech golf production ( Kč) Ahold ( Kč + věcný dar ve výši Kč) Kancelář daňových poradců ( Kč) Marriott (věcné plnění) SPOLUÚČAST A PARTNERSTVÍ (SI 4) V první polovině roku 2008 se Sdružení SOS dětských vesniček stalo partnerem soutěže pro děti Moje soukromí. Nekoukat, nešťourat!, kterou již podruhé vyhlásil Úřad pro ochranu osobních údajů. Cílem soutěže je upozornit děti na hrozby spočívající v neopatrném nakládání s osobními údaji a jejich zveřejňováním např. prostřednictvím Internetu. Úkolem dětí bylo výtvarnou či literární formou zpracovat svou představu o tom, jak by si měli chránit své soukromí a naopak nenarušovat soukromí svých blízkých, kamarádů a vrstevníků. Do soutěže se úspěšně zapojily i děti z SOS dětských vesniček v Rusku, Kazachstánu, Bosně a Hercegovině a Litvě, když jedna dívka z Kazachstánu a další dvě děti z Ruska ve své kategorii zvítězily a byly pozvány na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v průběhu Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. V důsledku organizačních komplikací nakonec přicestovala jen dívka z Kazachstánu, která v České republice strávila se svou matkou pěstounkou 5 dnů. V úspěšné spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a Mezinárodním festivalem filmů pro děti a mládež hodlá Sdružení pokračovat i v roce INTERNATIONAL PARTICIPATION AND PARTNERSHIP (SI 4) In the first half of 2008, the Association of SOS Children s Villages became a partner in the children s contest My privacy. Don t look, don t poke! that was announced by the Office for Personal Data Protection already for second time. The aim of the contest is to advise the children of threats consisting in careless manipulating with personal data and their publishing e.g. via Internet. Children were asked to present their ideas how to protect our privacy and on the contrary how not to disturb the privacy of our closest, friends and peers in drawings or literary assays. Also children from SOS Children s Villages in Russia, Kazakhstan, Bosnia and Herzegovina and Lithuania took part in the contest successfully when one girl from Kazakhstan and another two children from Russia won and they were invited to the festive announcement of results of the contest during the International Festival of Films for Children and Youth in Zlin. In consequence of complications in organisation, only the girl from Kazakhstan came in the end and she and her foster mother spent 5 days in the Czech Republic. The Association intends to continue the successful co-operation with the Office for Personal Data Protection and the International Festival of Films for Children and Youth in In the half of 2008, a new position as Advocacy Officer was created within the frame of the National Office of the Association. The task of the specialist is to take an active part in public discussions on possible changes in the system of alternative care for children and to establish broader co-operation with experts in the sphere of alternative care for children and children s rights generally. At the same time, a pronounced intensification of contacts with state institutions responsible for the system of alternative care for children (Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Education, Youth and Sports etc.) and political representatives on the central and regional levels (Members of Parliament, regional and local authorities) should occur. V polovině roku 2008 byla v rámci národní kanceláře Sdružení vytvořena nová pracovní pozice Pověřence pro práva dítěte. Úkolem tohoto pracovníka je aktivně vystupovat v diskusích The first result of this newly introduced strategy was a presentation of the Association of SOS o možných změnách v systému náhradní péče o děti a navazovat širší spolupráci s odborníky na Children s Villages in the tour session of the Committee for Children s Rights in the seat of the poli náhradní péče o děti a dětských práv obecně. Zároveň by mělo dojít k výraznému zintenzivnění Regional Office of the Karlovarsky Region. Minister of Human Rights and National Minorities 20 kontaktů se státními institucemi odpovědnými za systém náhradní péče o děti (Ministerstvo MUDr. Dzamila Stehlikova took part in the session of the Committee as well. 21

12 práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ad.) a politickými zástupci na ústřední i regionální úrovni (poslanci parlamentu, regionální a místní samospráva). Prvním výsledkem této nově zvolené strategie byla prezentace Sdružení SOS dětských vesniček na výjezdním zasedání Výboru pro práva dítěte v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje. Zasedání Výboru se zúčastnila i ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamila Stehlíková. Dalším úspěchem ve snaze Sdružení stát se respektovaným partnerem orgánů státní správy bylo navázání intenzivních styků se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. Myšlenku SOS dětských vesniček se podařilo prezentovat na nejvyšší úrovni obou institucí, když se uskutečnilo setkání s ministrem školství Mgr. Ondřejem Liškou a náměstkem ministra práce a sociálních věcí MUDr. Mariánem Hoškem. S ohledem na připravovanou reformu systému náhradní péče o děti byly rozvíjeny i kontakty s členy Parlamentu České republiky, především na půdě Stálé komise pro rodinu a Výboru pro sociální politiku. Vedle individuálních setkání se podařilo realizovat i prezentaci Sdružení a jeho činnosti pro členy Stálé komise pro rodinu. V důsledku navázaných kontaktů se zástupcům Sdružení podařilo v závěru roku 2008 zapojit do připravované reformy systému náhradní péče o děti, kdy jim byly zaslány k připomínkám diskutované možnosti legislativních změn, z nichž některé se významně dotýkají i postavení SOS dětských vesniček. Je třeba zdůraznit, že Sdružení během jednání s výše uvedenými institucemi předložilo své vlastní návrhy na legislativní úpravy v systému náhradní péče o děti, které usilovaly o zrovnoprávnění SOS dětských vesniček s ostatními formami náhradní péče o děti, především v rovině finanční podpory ze strany státu. Je pozitivní, že návrhy předložené v závěru roku 2008 odpovědnými státními institucemi mnohé z těchto návrhů Sdružení reflektují. S ohledem na přehled výše uvedených aktivit se Sdružení SOS dětských vesniček pohybuje na stupnici mezinárodní organizace SOS Kinderdorf International, s jejíž pomocí lze hodnotit rozsah aktivit v oblasti prosazování práv dítěte, na úrovni 2. Another success in the efforts of the Association to become a respected partner of the organs of the State Authorities was establishing intense relations with representatives of the Ministry of Education, Youth and Sport and Ministry of Labour and Social Affairs. We succeeded in presenting the idea of SOS Children s Villages in the highest level of both of the institutions when a meeting with the Minister of Education Mgr. Ondrej Liska and Vice-Minister of Labour and Social Affairs MUDr. Marian Hosek took place. With reference to the prepared revision of the system of alternative care for children contacts with Members of Parliament of the Czech Republic were also cultivated, especially on the grounds of the Standing Commission for Family and Committee for the Social Policy. Beside individual meetings also a presentation of the Association and our activities for members of the Standing Commission for Family could be realized. In consequence of the established contacts, the representatives of the Association succeeded in participating in the prepared revision of the system of alternative care for children in the end of 2008, when they received the discussed possibilities of legislative changes for comments, some of which affect notably also the position of SOS Children s Villages. It must be stressed that the Association presented our own drafts of legislative adjustments in the system of alternative care for children during the negotiations with the above mentioned institutions that were striving for equal rights for the SOS Children s Villages and other forms of alternative care for children, especially at the level of financial support of the state. It is positive that the drafts presented by the responsible state institutions in the end of 2008 reflect many of the proposals of the Association. With reference to the list of above mentioned activities the Association of SOS Children s Villages can be found on level 2 according to the International Organisation of SOS Kinderdorf International s scale with the help of which it is possible to evaluate the extend of activities in the sphere of asserting children s rights. STRONG LOCAL ROOTS (SI 6) During 2008, further personnel changes in the Board of Directors of the Association of SOS SILNÁ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ (SI 6) Children s Villages took place when JUDr. Sarka Toulova and Mgr. Jitka Jarnikova resigned their membership in the Board in successive order and the membership in the Board of Ing. Jitka V průběhu roku 2008 došlo k dalším personálním změnám v předsednictvu Sdružení SOS Rihova ended. With regard to this and also in the effort to acquire new members of the Board and dětských vesniček, když na své členství v předsednictvu postupně rezignovaly JUDr. Šárka Toulová further respected experts from different spheres of the social life an by-election of the members a Mgr. Jitka Jarníková, další člence předsednictva Ing. Jitce Říhové skončil mandát. Vzhledem of the Board of Directors took place during the General Assembly of the Association that was k tomu, a také se snahou získat za členy předsednictva další respektované odborníky z různých held on November 22 nd, JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., and PhDr. Veduna Bubleova 22 oblastí života společnosti, došlo v průběhu valné hromady Sdružení, která se uskutečnila were elected the new members of the Board. 23

13 22. listopadu 2008, k doplňovacím volbám členů předsednictva. Novými členy předsednictva byli zvoleni JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., a PhDr. Věduna Bubleová. VÝZKUM (SI 7) V průběhu roku 2008 proběhla evaluace kvality péče podle metodiky vypracované oddělením kvality péče (CQD) organizace SOS Kinderdorf International (KDI) a byla vypracována SWOT analýza. Evaluace se zúčastnilo 26 pěstounek, ředitelé SOS dětských vesniček, pracovníci rozvoje osobnosti dítěte a 5 rodinných asistentek. Získané podklady jsou využívány ke zlepšení odborné stránky práce Sdružení. Zároveň v SOS dětských vesničkách probíhal výzkum, který je součástí vysokoškolské diplomové práce na téma Vztahové zázemí dětí z SOS dětských vesniček. Výzkum je realizován pomocí strukturovaných rozhovorů s profesionály, pracujícími v SOS dětských vesničkách. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (SI 8) V roce 2008 byla oblast koncepční práce spadající do kompetencí pedagogického poradce národní ředitelky významně ovlivněna přetrvávajícími personálními změnami na důležitých pozicích a také faktem, že byl pedagogický poradce pověřen spoluvedením SOS dětské vesničky Medlánky a to do konce dubna V průběhu roku 2008 se podařilo postupně obsadit tyto pozice: RESEARCH (SI 7) During 2008, evaluation of the quality of care according to the methodology processed by the Care Quality Department (CQD) of the SOS Kinderdorf International (KDI) Organisation took place and a SWOT analysis was elaborated. 26 foster mothers, directors of SOS Children s Villages, specialists for the child s personality development and 5 family assistants took part in the evaluation. The acquired data is used for improving the professional side of the work of the Association. At the same time a research took place in the SOS Children s Villages forming one part of a University thesis with the subject matter Relationship Backgrounds of Children in SOS Children s Villages. The research was carried out by means of structured interviews with specialists working in the SOS Children s Villages. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (SI 8) In 2008, the area of conceptual work falling within the cognisance of the pedagogic advisor of the National Director was notably influenced by the persistent personnel changes in important posts as well as by the fact that the pedagogic advisor was entrusted also the management of the SOS Children s Village Medlanky, namely until the end of April During 2008, following posts could be filled in successive steps: Child s personality development specialists in the SOS Children s Villages Karlovy Vary - Doubi (February), Brno - Medlanky (April) and Chvalcov (August) pracovníci rozvoje osobnosti dítěte v SOS dětských vesničkách Karlovy Vary - Doubí (únor), Brno - Medlánky (duben) a Chvalčov (srpen) ředitelka SOS dětské vesničky Brno - Medlánky (duben 2008) koordinátorka pěstounů (srpen 2008) Důležitou součástí politiky Sdružení v oblasti lidských zdrojů je supervizní činnost. Vzhledem k obtížné finanční situaci probíhala supervizní činnost v roce 2008 v některých zařízeních Sdružení nepravidelně a nebyla dostatečná. V rámci snahy o zkvalitňování služeb poskytovaných pěstounským rodinám však došlo k novému nastavení supervizní činnosti pro rok Všichni klíčoví pracovníci Sdružení budou moci pracovat pod různými druhy supervize a v každém zařízení bude zajištěna pravidelná supervize pěstounům a týmům zaměstnanců zařízení. Vedle toho budou mít vedoucí pracovníci zařízení možnost využívat supervizi individuální. Director of the SOS Children s Village Brno - Medlanky (April 2008) Foster parents co-ordinator (August 2008) Supervision activities form an important part of the Association policy in the sphere of human resources. With respect to the difficult financial situation, supervisions in some facilities of the Association were performed irregularly and were unsatisfactory in Within the effort for better quality of the service provided to foster families however, a new set up of supervision activities for the year 2009 took place. All key workers of the Association will be able to work under different kinds of supervision and a regular supervision for foster parents and the teams of specialists in the facilities will be secured in each facility. Besides, managers of the facilities will be in the position of using individual supervisions

14 1.2 Mediální aktivity Sdružení SOS dětských vesniček Na konci roku 2007 nastoupil do národní kanceláře Sdružení nový pracovník na pozici PR manažer. Jeho nejvýznamnějším úkolem pro rok 2008 bylo zvýšit obecné povědomí o aktivitách Sdružení a přispět tak k povzbuzení zájmu možných uchazečů o práci pěstounů v SOS dětských vesničkách, v neposlední řadě však také na existenci Sdružení upozornit individuální a firemní dárce. V lednu 2008 se Sdružení stalo partnerem soutěže Moje soukromí. Nekoukat, nešťourat!, kterou pro děti a mládež vyhlásil Úřad pro ochranu osobních údajů. Soutěž byla vzhledem ke svému mediálnímu pokrytí potenciálně dobrým odrazovým můstkem pro vlastní prezentaci Sdružení, navíc nabízela možnost navázat zajímavé kontakty pro budoucí spolupráci. Oba dva předpoklady se potvrdily, ze získaných partnerů byl nejvýznamnějším jednoznačně Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně. V uplynulých letech Sdružení nepublikovalo veřejně dostupnou verzi své výroční zprávy. I v této oblasti došlo ke změně a v březnu 2008 byla vydána v tištěné podobě Výroční zpráva Sdružení SOS dětských vesniček za rok 2007, současně byla spolu se zprávou o hospodaření publikována na internetových stránkách Sdružení. Tuto informační otevřenost vůči svým sponzorům a partnerům považuje Sdružení za zásadní a hodlá proto v této politice pokračovat i v dalších letech. Výroční zpráva byla zároveň vzhledem ke své formě poprvé využita při jednání s možnými partnery včetně politických představitelů jako reprezentativní informační zdroj o činnosti Sdružení. V průběhu jara se Sdružení představilo na několika akcích majících charakter prezentací neziskových organizací. Mezi nejvýznamnější patřilo Fórum neziskových organizací, které proběhlo v rámci filmového festivalu Jeden svět. Další podobnou akcí byl tzv. Veletrh neziskových organizací, organizovaný jako součást významné mezinárodní konference Forum 2000 v Praze. Vůbec nejvýznamnější akcí, na které se Sdružení SOS dětských vesniček v první polovině roku 2008 představilo, byl Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně. V průběhu festivalu se odehrálo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Moje soukromí. Nekoukat, nešťourat! a Sdružení SOS dětských vesniček také uspořádalo slavnostní setkání se svými významnými partnery z řad regionální politické reprezentace, firemních sponzorů i individuálních dárců. Setkání proběhlo díky podpoře hejtmana Zlínského kraje na půdě Krajského úřadu Zlínského kraje a kromě pana hejtmana se akce zúčastnila i primátorka statutárního města Zlín či předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. 1.2 Medial Activities of the Association of SOS Children s Villages At the end of 2007, a new worker entered the position of the PR manager in the National Office of the Association. His most important task in 2008 was to increase the general knowledge of activities of the Association and to contribute to increasing interest of possible applicants for working as foster parents in the SOS Children s Villages in this way, and last but not least also to draw the attention of corporate givers to the existence of the Association. In January 2008, the Association became a partner in the contest My privacy. Don t look, don t poke! that was announced by the Office for Personal Data Protection for children and youth. With regard to its medial coverage, the contest was a possible good springboard for own presentation of the Association, and more over, it offered a possibility to establish interesting contacts for future co-operation. Both assumptions were confirmed, the International Festival of Films for Children and Youth in Zlin was definitely the most important of the acquired partners. In the past, the Association did not publish a publicly accessible version of the Annual Report. There were changes also in this respect and the Association of SOS Children s Villages Annual Report 2007 was printed in March 2008, at the same time it was published together with the Report on Economy on the websites of the Association. The Association holds this information frankness against our sponsors and partners for fundamental and intends to continue with this policy also in future years. With regard to its form, the Annual Report was also used as an information source on the activities of the Association in negotiations with possible partners including political representatives. In spring, the Association introduced itself at several events of the character of non-profit organisations presentations. Forum of non-profit organisations that took place within the frame of the film festival One World belonged to the most important ones. So-called NGO Market that was organized as a part of an important international conference Forum 2000 in Prague was another similar event. The International Festival of Films for Children and Youth in Zlin was the most important ever of the events in which the Association of SOS Children s Villages introduced itself in the first half of The festive announcement of the results of the contest My privacy. Don t look, don t poke! took place during the Festival and the Association of SOS Children s Villages organised also the festive meeting with its important partners among political representatives, corporate sponsors and individual givers. Thanks to the support of the Regional Commissioner of the Zlinsky Region, the meeting took place in the grounds of the Sdružení SOS dětských vesniček se v průběhu léta podařilo získat jako svou mediální tvář Českou Miss 2008 Elišku Bučkovou. Poprvé byla Eliška Bučková v této roli představena během své 26 návštěvy SOS dětské vesničky v Brně Medlánkách na konci měsíce srpna. Regional Office of the Zlinsky Region and beside the Commissioner also the Chief Magistrate 27

15 Od října do prosince probíhala vánoční kampaň Sdružení SOS dětských vesniček, v jejímž průběhu byly ve vybraných obchodech po celé České republice prodávány červené dárkové tašky s mottem Pomáhá dětem. Kampaň byla podpořena plakáty umístěnými na venkovních reklamních plochách v Praze, Brně a Karlových Varech. Tváří kampaně se stala Česká Miss 2008 Eliška Bučková. of the statutory town of Zlin or the Chairperson of the Office for Personal Data Protection took part in the event. The Association of SOS Children s Villages succeeded in gaining the Czech Miss 2008 Eliska Buckova as its medial face during summer. Eliska Buckova was introduced in this role in the end of August during her visit in SOS Children s Village in Brno Medlanky for the first time. From October till December, the Christmas campaign of the Association of SOS Children s Villages was organised during which red gift bags with the motto Helping the children were sold in chosen shops in the whole Czech Republic. The campaign was supported by posters that were placed on outside advertising sites in Prague, Brno and Karlovy Vary. The Czech Miss 2008 Eliska Buckova became the face of the campaign. During the year 2008, four copies of the bulletin of SOS Children s Villages under the name of Vesnicka that is distributed to all individual and corporate givers of the Association were published. In the past, this bulletin was issued three times a year, in 2008, the number of issues was increased to four. This step enabled to inform about different events that the children from the SOS Children s Villages took part in or that were directly organised by the SOS Children s Villages in shorter time sequence. During 2008, the Association organised also two press conferences, the first was hold in June, the second then in November. Both press conferences rouse big interest of media when representatives of public legal TV and broadcast, press agencies, all-state journals and magazines presenting subjects from the sphere of interpersonal relationships, family and child education took part. By means of the press conferences intensive contacts especially with representatives of the Czech Broadcasting were established. Thanks to these contacts, representatives of the SOS Association were invited to different discussion programmes on the subject of alternative care for children, family etc. during the second half of the year 2008 repeatedly. We intend to further intensify and 28 strengthen the established contacts with the media in

16 V průběhu roku 2008 byla vydána celkem čtyři čísla časopisu SOS dětských vesniček pod názvem Vesnička, který je rozesílán všem individuálním i firemním dárcům Sdružení. V minulých letech vycházel tento časopis třikrát ročně, v roce 2008 byl počet vydání zvýšen na čtyři. Tento krok umožnil informovat v kratší časové návaznosti o jednotlivých akcích, kterých se děti z SOS dětských vesniček účastnily nebo je SOS dětské vesničky přímo organizovaly. Během roku 2008 také Sdružení zorganizovalo dvě tiskové konference, první se konala v červnu, druhá pak v listopadu. Obě tiskové konference vzbudily velký zájem médií a zúčastnili se jich zástupci veřejnoprávní televize i rozhlasu, tiskových agentur, celostátních deníků i časopisů píšících o tématech z oblasti mezilidských vztahů, rodiny a výchovy dětí. Prostřednictvím tiskových konferencí byly navázány intenzivní kontakty především se zástupci Českého rozhlasu. Díky těmto kontaktům byli zástupci Sdružení SOS dětských vesniček v průběhu druhé polovině roku 2008 opakovaně zváni do různých diskusních pořadů na téma náhradní péče o děti, rodina apod. Navázané kontakty s médii hodláme v roce 2009 dále prohlubovat a posilovat. 1.3 Důležitá rozhodnutí předsednictva přijatá v průběhu roku 2008 III/2008 Předsednictvo vzalo na vědomí rozhodnutí pedagogické komise Sdružení SOS dětských vesniček o přijetí 4 nových kandidátek na pozici matek pěstounek. Jedna kandidátka dostala půlroční odklad s tím, že jako SOS matka pěstounka nastoupí od , do té doby bude na pozici rodinné asistentky. 1.3 Important Decisions of the Board Adopted during 2008 III/2008 The Board took notice of the decision of the Pedagogic Committee of the Association of SOS Children s Villages on engaging 4 new candidates for foster mothers. One candidate was granted a half-year delay with that she would enter the position of SOS foster mother since January 1 st, 2009 and till then she will work in the position of a family assistant. IV/2008 The Board took notice of the demission of the member of the Board JUDr. Sarka Toulova. VI/2008 New version of the Agreement on performing foster care in the facilities was approved. IX/08 With effect from September 1 st, 2008, a new position of PR&NAO (PR & National Advocacy Officer) was established. The Board entrusted the pedagogic advisor of the Association with continuing and finishing the concept of the Youth Community. The Board approved on integrating the foster couple in the system of SOS Children s Villages and took notice of conditions that this integration will bring about. IV/2008 Předsednictvo vzalo na vědomí abdikaci členky předsednictva JUDr. Šárky Toulové. VI/2008 Schválena nová verze Dohody o výkonu pěstounské péče v zařízení. IX/08 S účinností od ustanovena pozice PR&NAO (PR & National Advocacy Officer) PR manažer a Pověřenec Sdružení SOS dětských vesniček pro práva dětí. Předsednictvo pověřilo pedagogického poradce Sdružení, aby pokračoval v dopracování konceptu Komunity mládeže. X/08 The Board approved by all present members without reserve the updated document Support of SOS foster mothers that is also dealing with further support of children in SOS Children s Villages and young people in the Youth Community. The Board approved Ms. PhDr. Veduna Bubleova and Mr. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., as new candidates for members of the Board of the Association SOS Children s Villages with reference to the process of professionalizing activities of the Association SOS Children s Villages. It further approved Ms. Chantal Poullain as the new honorary member of the Association. All proposed candidates were approved by the General Assembly of the Association SOS Children s Villages on November 22 nd, XI/08 Předsednictvo odsouhlasilo integraci pěstounského páru do systému SOS dětských vesniček The Board approved presenting the updated version of the Statutes to the members of the 30 a vzalo na vědomí okolnosti, které tato integrace přinese. General Assembly of the Association of SOS Children s Villages held on November 22 nd,

17 X/08 Předsednictvo schválilo všemi přítomnými členy bez výhrad aktualizovaný dokument Podpora SOS matek pěstounek, který se také zabývá další podporou dětí v SOS dětských vesničkách a mladistvých v Komunitě mládeže. Předsednictvo odsouhlasilo paní PhDr. Vedunu Bubleovou a pana JUDr. Ing. Otakara Schlossbergera, PhD., jako nové kandidáty na členy předsednictva Sdružení SOS dětských vesniček s ohledem na profesionalizaci činnosti Sdružení SOS dětských vesniček. Dále odsouhlasilo jako nového čestného člena Sdružení paní Chantal Poullain. Všichni navržení kandidáti byli Valnou hromadou Sdružení SOS dětských vesniček dne schváleni. XI/08 Předsednictvo odsouhlasilo předložení aktualizované verze Stanov členům Valné hromady Sdružení SOS dětských vesniček konané Předsednictvo rozhodlo nežádat valnou hromadu o udělení absolutoria za účetní závěrku za rok 2007 a svolat mimořádnou valnou hromadu za 6 měsíců po konání řádné Valné hromady. 1.4 Návrhy na aktualizace a změny ve stávajících dokumentech Základními dokumenty Sdružení SOS dětských vesniček jsou Manuál SOS dětských vesniček a Manuál lidských zdrojů, jejichž implementace probíhala i v roce Do roku 2009 by měl být proces implementace těchto závazných dokumentů ve všech třech SOS dětských vesničkách ukončen a předán do rukou ředitelů SOS dětských vesniček. V průběhu roku 2008 vznikla potřeba upravit Manuál SOS dětských vesniček tak, aby odpovídal platné legislativě a současným trendům v oblasti náhradní rodinné péče. Stejně tak byl aktualizován i dokument Podpora SOS matek pěstounek, který se mimo jiné zabývá také další podporou dětí v SOS dětských vesničkách a mladistvých v Komunitě mládeže. The Board decided not to ask the General Assembly to give approval on Statement of balances for 2007 and to convene an extraordinary General Assembly within 6 month after the meeting of the regular General Assembly. 1.4 Drafts of Updating and Changes in the Current Documents Key documents of the Association of SOS Children s Villages are the SOS Children s Villages Manual and Human Resources Manual and their implementation proceeded also in The process of implementing these binding documents should be completed and transferred to the hands of the directors of all three SOS Children s Villages until the end of During 2008, the need arouse to adjust the SOS Children s Villages Manual so that it conforms to the legislation in force and to current trends in the sphere of alternative family care. In the same way the document Support of SOS foster mothers was updated that is among others dealing with further support of children in SOS Children s Villages and of youth in the Youth Community. A rather complicated question that will need to be solved in 2009 is the sphere of support for ensuring permanent housing for young adults who are going to leave the system of subsequent care. This sphere represents big financial load for the Association at present. In spite of that we will further search for ways how to support our young in these area. Besides the continuing implementation of the binding documents, another fundamental task for the Association in the year 2009 is also to harmonise all documents regarding professional qualities of the provided care. The following ones can be found among these documents: SOS Children s Villages Manual Human Resources Manual Poměrně složitou otázkou, kterou bude třeba řešit v roce 2009, je oblast podpory zajištění trvalého bydlení pro mladé dospělé, kteří se chystají opustit systém následné péče. Tato oblast představuje v současné době pro Sdružení velikou finanční zátěž. Přesto budeme nadále hledat možnosti a cesty, jak naše mladé v této oblasti podpořit. Pro rok 2009 je zásadním úkolem Sdružení vedle pokračující implementace závazných dokumentů také sladění všech dokumentů, které se zabývají profesionalitou poskytované péče. Mezi tyto During 2008, a change in staffing took place, when the up to now co-ordinator of foster mothers 32 dokumenty patří: Mgr. Veronika Uhlirova was replaced by Mgr. Zuzana Ouhrabkova in July The co-ordinator 33 Support of young adults in the subsequent care (Programme of Semi-independent Living and Housing Programme) 1.5 Selection of New SOS Foster Mothers

18 Manuál SOS dětských vesniček Manuál lidských zdrojů of mothers is one of the two advisors of the National Director of the Association (the second one being the Pedagogical Advisor). Podpora mladých dospělých v následné péči (Program polozávislého bydlení a Program samostatného bydlení) 1.5 Výběr nových matek pěstounek V průběhu roku 2008 došlo ke změně personálního obsazení, když dosavadní koordinátorku matek pěstounek Mgr. Veroniku Uhlířovou nahradila v červenci roku 2008 Mgr. Zuzana Ouhrabková. Koordinátorka matek je jedním ze dvou poradců národní ředitelky Sdružení (druhým je pedagogický poradce) Nábor pěstounů Vedením náboru nových SOS matek pěstounek je pověřena koordinátorka matek pěstounek. Snahou je najít ženy nezadané (rozvedené, vdovy, svobodné), nejlépe ve věku let. Během jara byly z celkového počtu 10 vážných zájemců vybrány 4 kandidátky a jeden pěstounský pár, kteří nastoupili do přípravného kurzu. Na podzim 2008 začal nový nábor vhodných pěstounů pro výběrová kola v roce Nábor není konán pomocí inzerátů, ale formou mediální kampaně v tisku a rozhlase. V průběhu podzimních měsíců roku 2008 se podařilo informovat možné zájemce o potřebě náboru nových pěstounů pro SOS dětské vesničky prostřednictvím článků v regionálním tisku a časopisech pro ženy, mimořádný význam měla série pořadů ve vysílání Českého rozhlasu. Do konce roku 2008 Sdružení kontaktovalo 8 párů a 18 žen se zájmem o práci pěstounů v SOS dětských vesničkách Přípravný kurz Po evaluaci přípravného kurzu v roce 2007 byla změněna celková struktura přípravného kurzu. Sebezkušenostní i teoretické bloky přípravy byly realizovány během víkendů a byly nabízeny kandidátkám, současným matkám pěstounkám i veřejnosti. Tato nabídka byla využita zájemci z řad SOS pěstounek, individuálních pěstounů a pracovníků jiných neziskových organizací Recruitment of SOS Foster Parents The SOS foster mothers co-ordinator is appointed to manage recruitment of new SOS foster mothers. We endeavour to find single women (divorced, widows, unmarried) aged among 30 and 45 years at best. During spring, 4 candidates and one foster couple were chosen from the total number of 10 serious applicants who entered the preparatory course. In autumn 2008, a new recruitment of suitable foster parents started for selection rounds in The recruitment is not performed by means of advertisements but in the form of medial campaign in press and broadcast. During autumn months of the year 2008, possible applicants could be informed about the need of recruitment of new foster parents for the SOS Children s Villages by means of articles in regional press and magazines for women, a series of programmes in the Czech broadcasting was of extraordinary importance. Till the end of 2008, the Association was contacted by 8 couples and 18 women who were interested in the work of foster parents in SOS Children s Villages Preparatory Course The overall structure of the preparatory course was changed after evaluation of the preparatory course in Self-experience and theoretic blocks of the preparation were organised during weekends and they were offered to the candidates, current foster mothers and public. The offer was used by interested persons among the SOS foster mothers, individual foster parents and employees of other non-profit organisations. The course was drawn for 60 self-experience hours, 150 theoretical preparation hours, 150 hours of practical training in caring for children in SOS Children s Villages in the form of the work of a family assistant and 4O hours of practice in other organisations caring for children outside their biological family. At the same time, the needs of education and evaluation of the current system were mapped. The results of this job will show in deepening the quality of education in At the same time, offering the acquired long-time knowledge and experience from the activities of SOS Children s Villages also to the interested persons among professionals and individual foster parents will be one of the priorities of the Association. Kurz byl koncipován na 60 hodin sebezkušenosti, 150 hodin teoretické přípravy, 150 hodin 34 praktického tréninku péče o děti v SOS vesničkách formou práce rodinné asistentky a 4O hodin 35

19 praxe v jiné organizaci, pečující o děti mimo biologickou rodinu. Zároveň probíhalo mapování vzdělávacích potřeb a evaluace současného systému. Výsledky této práce se projeví prohloubením kvality vzdělávání v roce Zároveň bude jednou z priorit Sdružení nabízet získané dlouholeté znalosti a zkušenosti z činnosti SOS dětských vesniček i zájemcům z řad odborných pracovníků a individuálních pěstounů Recruitment and Creating Conditions for Foster Couples Long-time preparation of engaging foster couples culminated in engaging one complete family in the SOS Children s Village in Chvalcov in the end of the year They are a married couple and already have 3 children in their fosterage, after expiration of the adaptation period in the SOS Children s Village (appr. June 2009) taking of further children is counted with Nábor a vytváření podmínek pro pěstounské páry Dlouholetá příprava přijetí pěstounských párů vyvrcholila v závěru roku 2008 přijetím jedné kompletní rodiny do SOS dětské vesničky v Chvalčově. Jde o manželský pár, který již má ve své pěstounské péči 3 děti, po skončení adaptačního období v SOS dětské vesničce (cca červen 2009) se počítá s příjmem dalších dětí. Přijetí prvního páru bylo připravováno ve spolupráci s oddělením kvality péče organizace SOS Kinderdorf International (CQD KDI), odbornými pracovníky Sdružení a pracovnicí OSPOD ve Zlíně. Pěstounská rodina v SOS dětské vesničce oslavila vánoce a v současné době se již plně podílí na životě zařízení. 1.6 Účast na odborných seminářích a konferencích V roce 2008 se pracovníci Sdružení zúčastnili několika odborných konferencí na téma náhradní péče o děti. Mezi nejvýznamnější akce patřila konference Děti potřebují rodinu - Inovativní přístupy v práci s ohroženými rodinami, která se uskutečnila května 2008 a jejímiž pořadateli byli Nadace Terezy Maxové, Člověk hledá člověka, o. s. a Katedra sociální práce FF UK v Praze. V říjnu 2008 se pracovníci Sdružení zúčastnili případové konference Možnosti individuálního plánování pro ohroženou mládež v Otrokovicích, kterou pořádalo občanské sdružení Člověk hledá člověka. Na konferenci vystoupil se svým příspěvkem pedagogický poradce Sdružení, který prezentoval bohaté zkušenosti SOS dětských vesniček v práci se znevýhodněnými dětmi. Další významnou akcí, které se pracovníci Sdružení SOS dětských vesniček zúčastnili, byla konference Dítě v systému náhradní péče, která se uskutečnila 20. listopadu 2008 v Brně. Organizátory byli Sdružení pěstounských rodin s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno, Fond ohrožených dětí a zařízení Klokánek. Za významný krok směrem k navázání trvalejších kontaktů s odborníky a organizacemi působícími na poli náhradní péče o děti považujeme skutečnost, že se Sdružení SOS dětských vesniček v roce stalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka přímým organizátorem 37

20 Engaging the first couple had been prepared in co-operation with the Care Quality Department of the organisation SOS Kinderdorf International (CQD KDI), specialists of the Association and the specialist from OSPOD (Department of Social and Legal Protection of Children) in Zlin. The foster family celebrated Christmas in the SOS Children s Village and at present, they take full part in the life of the facility. 1.6 Participation in Specialized Seminars and Conferences In 2008, employees of the Association took part in several specialized conferences dealing with alternative care for children. The conference Children Need Family Innovative Approaches in the Work with Families in Danger belonged to the most important events and took part on Mai 22 nd to 23 rd 2008, the organisers being the Foundation of Tereza Maxova, A Human Being Looking for Another Human Being, c. a. and Department of Social Work of the Faculty of Arts at Charles University in Prague. In October 2008, the employees of the Association took part in the case conference Possibilities of Individual Planning for Youth in Danger in Otrokovice that was organised by the civil association A Human Being Looking for Another Human Being. The pedagogic counsellor of the Association held his speech in this conference presenting rich experience of the SOS Children s Villages in working with disadvantaged children. The conference Child in the System of Alternative Care held on November 20 th 2008 in Brno was another important event in which the employees of the Association of SOS Children s Villages took part. It was organised by the Association of Foster Families with the Centre for Family and Social Care Brno, the Fond of Children in Danger and the facility Klokanek. The fact that the Association of SOS Children s Villages in co-operation with the civil association A Human Being Looking for another Human Being became the direct organiser of the seminar Creation of International Standards of Care for Children held on November 25 th 2008 in Prague, is considered an important step in the direction of establishing long-lasting contacts with experts and organisations working in the field of alternative care for children. Specialists from organs of 38 semináře Tvorba mezinárodních standardů péče o děti, který se uskutečnil 25. listopadu 2008 v Praze. Účastníky semináře byli pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, zařízení pro výkon ústavní výchovy a neziskových organizací působících na poli náhradní péče o děti. Celkem se semináře zúčastnilo více než 100 účastníků. Na závěr semináře se účastníci semináře shodli na prohlášení, které adresovali všem státním institucím odpovědným za oblast náhradní péče o děti, především pak Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a v němž vyzvali tyto odpovědné instituce, aby se co nejdříve zapojily do diskuse o potřebě přijetí standardů kvality v oblasti náhradní péče o děti. social and legal protection of children, facilities for performing institutional education and nonprofit organisations working in the field of alternative care for children were the participants of the seminar. More than 100 participants in total took part in the seminar. At the conclusion of the seminar, the participants agreed on a proclamation that was addressed to all state institutions responsible for the sphere of alternative care for children, especially the Ministry of Labour and Social Work (MoLSW) and Ministry of Education, Youth and Sport (MoEYS), and in which they called on these responsible institutions to join the discussion about the need of accepting quality standards in the sphere of alternative care for children as soon as possible. 39

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th Aim of the paper: to deal with the tragic fact that in the Czech Republic, about 27% (www.czechtv.cz) - 30% (www.respekt.cz)

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Zpráva o hospodaření 2006. komentář k Rozpočtu 2007. Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007

Zpráva o hospodaření 2006. komentář k Rozpočtu 2007. Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007 Zpráva o hospodaření 2006 a komentář k Rozpočtu 2007 Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2006 Rozpočet 2006 V roce 2006 probíhalo hospodaření sdružení podle schváleného

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

series Awards program

series Awards program 733 series Awards program Č AV Č e s k o m o r a v š t í a m a t é ř i v y s í l a č i Č A V P O D P O R U J E Q - K L U B V e ř e j n á s b í r k a Osvědčení ve smyslu Zákona č.117/2001 Sb. vydal Krajský

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více