Rozpočet na rok II. RO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet na rok 2015 - II. RO"

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 Rozpočet příjmy OŘR Pol druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob z kapitálových výnosů , z právnických osob , Příjmy z daně práv. osob za obce , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku , Daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , Poplatky za odnětí půdy z LPF , Poplatek ze psů , Poplatek za uţívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Podíl z odvodu z loterií , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ , Poplatek na podporu sběru, zpracování, vyuţití vybraných autovraků 1361 Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Různé příjmy - školství , Městský rozhlas 6 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP , Příjmy psího útulku , TPCA - Rozsvícení vánočního stromu , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce , Příjmy Městské hudby FK , Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, Sluţby spojené s bydlením ,00 Stránka 2

3 OŘR Pol druh příjmu Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , Sluţby nebytové prostory , Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva - správa lesů , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody příspěvkových organizací , odvod z IF MŠ Bezručova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Jeronýmova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Kmochova - okna , odvod z IF MŠ Masarykova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Sendraţice - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Štítného - Výměna oken dokončení , odvod z IF ZŠ Bezručova - Komunikace, zpev.plochy , odvod z IF ZŠ Kmochova - Rekonst. topného systému , odvod z IF ZŠ Lipanská - Dokončení dlaţby 3.p , odvod z IF ZŠ Lipanská - Dlaţba (2014) , odvod z IF ZŠ Lipanská - Učebna hudební výchovy (2014) , odvod z IF ZŠ Masarykova - Výměna zářivek chodby , odvod z IF ZŠ Ovčárecká - Rek. osvětlení ve třídách , odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Internát střecha, fasáda , odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Ředitelna stavební úpravy, zvětšení , odvod z IF ZUŠ - výměna osvětlení , odvod z IF MSK - Kino klub , odvod z IF MKK - Výtah , Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , Pronájem pozemků - Cirkus , Pronájem pozemků na posvícení , Příjmy z pronájmu nemovitostí , amfiteátr , nájmy OHS 300, byty , byty TPCA , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , pronájem budovy ul. Ţiţkova (Gymnasium) , nebytové prostory , pronájem stánku na centrálním dětském hřišti , VODOS - pronájem kanalizace , Příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , uţívání přístavního mola , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , Úroky z účtů 7 000, Úrok z půjčky VHS , Úroky z půjček ,00 Stránka 3

4 OŘR Pol druh příjmu Dividendy MTH , Podíl na HV AVE Kolín s.r.o , Swapové operace ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , Pokuty odboru ţivotního prostředí , Pokuty MP , Pokuty odbor ţivnostenský , Pokuty OSČP , Pokuty odboru školství kultury a sportu , Pokuty OSVZ , Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona , Pokuty za dopravní přestupky , Pokuty dle 125h za dopravní přestupky , Pokuty vymoţené přes právní sluţbu , Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary ostatní , Dary - výstava OŢPZ , Dary poskytnuté na Den záchranářů 5 000, Dary na Kmochův Kolín , Dar od TPCA - zakoupení videotelefonu do Jeslí , Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie , Dar od Lučebních Závodů Draslovka na renovaci pomníku , Plnění pojišťoven , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA , Vyúčtování SVJ byty , Příspěvky na meziobecní spolupráci , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor , Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD , Příjem za energie ze sběrných dvorů , Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , Splátka půjčky VHS , Splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby ,00 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , Prodej pozemků , prodej pozemku dle ţádosti nájemníků domu v ul. U Hřiště , drobné prodeje pozemků , Prodej pozemku v PZKO ,00 Stránka 4

5 OŘR Pol druh příjmu Prodej bytů - doplatky , Prodej bytů v draţbách , Sokolská 103/ , Ţíţelice , Kremličkova 963/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 702/ , Bachmačská 700/101 - garáţ , Bachmačská 701/104 - garáţ , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT , Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/ ,00 4 Přijaté dotace ,42 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , NPD ze státních fondů , obnova zeleně , NPD SFŢP - centrální hřbitov Kolín , z SFŢP , ERDF , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , dotace na dofin. výdajů na OSPOD , dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb , dotace z MPSV OP LZZ Rozvoj SPO na Kolínsku" , dotace z MPSV - OP LZ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace" , dotace od MD na zakoupení skeneru , dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace z MŠKS - Primární prevence rizikového chování , dotace MV - prevence kriminality - Romský mentoring , dotace MV - prevence kriminality - Pobytový preventivní program , dotace MV - prevence kriminality - Bezpečný Kolín VI , dotace MV - prevence kriminality - Mobilní IP kamera , přijaté transfery pro PO , NPD ze SR - dotace na MPR , rekonstrukce radnice , obnova soch na domě čp , NPD od obcí , dotace na protialkoholní záchytnou stanici , NPD od krajů , dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace od KÚ pro MSZS , dotace od KÚ na vypracování LHO (záloha 40% v r. 2015) ,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD výzva 22 IOP , IPD OPŢP - revit. Kmoch. ostr. a zeleně v Křičkově ulici , IPD z SR , IPD z EU ,00 Stránka 5

6 OŘR Pol druh příjmu 2722 IPD z MPO, OPPI - inkubátor , IPD z SR , IPD z EU , IPD z EU revit.veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okruţní , IPD z SR , IPD z EU , IPD z EU - podzemní kontejnery , IPD z MV - prevence kriminality - rozšíření kamerového systému , IPD z SFŢP na inventarizaci dřevin na veř. prostranstvích , IPD z MMR na regeneraci panelového sídliště Kolín - jedna etapa , IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa , IPD z ROP oprava vodárenské věţe ,00 Celkem příjmy , ,42 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k dle rozpočtu předchozího roku ,65 Financování celkem ,65 Financování celkem se soc. fondem ,50 Příjmy celkem se sociálním fondem ,52 Příjmy celkem po konsolidaci ,42 Stránka 6

7 Rozpočet provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Správa městských lesů , Vypracování LHO , Meliorační dřeviny 2 000, Psí útulek města Kolína ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , Čistění komunikací , Čištění komunikací - zimní údrţba , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky , BOZP ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,00 Mateřské školy , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská škola Klubíčko , Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , ZŠ Masarykova - "Primární prevence rizik. chování" , školní psycholog , transfery pro ZŠ , kriminalita , Speciální škola - kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 Stránka 7

8 OŘR Par oddíl-paragraf 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz- Galerie města Kolína , odpisy od zřizovatele , Gasparáda (Kašparův mimoriál) , Kmochův Kolín ,00 - Předpokládané celkové náklady ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - z toho cizí prostředky ,00 - z toho cizí prostředky , Městská správa kin , Městská knihovna , Městské informační centrum - provoz , Městská hudba Františka Kmocha , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , Významná výročí , Příspěvky dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Mobilní průvodce , Městský informační systém , Společnost Václava Morávka , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , Festival "OTEVŘENO" , SHS Páni z Kolína - Císařský den , Bitva SHŠ Páni z Kolína - Kříž a kalich , Rozsvícení vánočního stromu , Bitva u Kolína - Militaris o.s , Gastronomický festival Česká bašta , Dny evropského dědictví , Kulturní léto , Pietní akty , Southern Rock & Blues Kolín , Příspěvek spol. Argo na 2. díl knihy: "Dějiny královského města" , Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje , Příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele , Příspěvek ţidovské obci na revitalizaci zeleně , Příspěvek ŘKC na opr. hřbitovní zdi v Zibohlavech , Příspěvek ČEC na opravu fasády kostela , Příspěvek p. Falberovi na obnovu soch na domě čp ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům ,00 Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Správa městských sportovišť Kolín , Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP , Sportovec roku ,00 Příspěvky sportovním organizacím , příspěvky dle kriterií sport. kom , příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín , příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín , příspěvek FK Kolín mládeţ , příspěvek FK Kolín - muţi A , příspěvek FK Kolín na provoz a údrţbu areálu , příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ , příspěvek SC Kolín - muţi A , příspěvek HC Kolínští kozlové - muţi A , příspěvek BC Kolín - muţi , příspěvek BC Kolín - mládeţ , příspěvek SK volejbal Kolín , příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A , příspěvek HC Kolín - pronájem haly , příspěvek HBC Kolín , příspěvek LTC Kolín , příspěvek atletika , příspěvek florbal - úhrada pronájmu tělocvičny , příspěvek florbal - mládeţ , příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , příspěvek TJ SOKOL Kolín , příspěvek TJ SOKOL Kolín na opravu fasády Sokolovny , přispěvek Org. chov. psů - dostih. dráha , příspěvek Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , příspěvek SCOTT APACHE TEAM , kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ , Provoz a údrţba Skate park , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Příspěvky poskytovatelům sociálních služeb , Centrum pro seniory Kolín , Centrum pro integraci cizinců , Farní charita Kolín , FOKUS Mladá Boleslav , Leccos , MELA, o.p.s. - denní stacionář , Oblastní charita Kutná Hora , Povídej o.s. Kutná Hora , Prostor o.s. - K centrum , Prostor o.s. - NZDM , Prostor o.s. - sociální programy , Spirála pomoci o.s. Kolín , Respondeo - intervenční centrum , Rodina v Kolíně, o.s , VOLNO o.s. Kolín , Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy , Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za služby , vratky přeplatků za služby z minulých účetních období , vrácení dražební jistoty složené v roce , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , průkazy energetické náročnosti budov , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , služby, které hradí město , vratky přeplatků za služby v SVJ , servisní služba ITS nebyty , servisní služba MTH byty (havárie) 2 400, ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , CEROP - příspěvek na provoz , Veřejné osvětlení , Správa veřejných pohřebišť , SVP - svoz bioodpadu , SVP - svoz komunálního odpadu , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ODVZ - dokumenty, posudky aj , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z nabytí - OSBN , Daň z nabytí - ORR , ORR - veřejně prospěšné práce , OSVZ - veřejně prospěšné práce , Příspěvek OS Prostor na VPP ,00 37 Ochrana ŢP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz a separace TKO , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Sběrná místa - provoz ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf Veřejná zeleň , Údrţba zeleně na pozemcích třetích osob , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov , Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO , Odchyt holubů , Výstava o ţivotním prostředí , Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací ,00 39 Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo , Projekt meziobecní spolupráce ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , Odměny lékařům , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Pomoc dětem , Rozvoj SPO na Kolínsku , Příspěvek na výkon pěstounské péče , Ubytovna Polepská - provoz , Projekt "Sociální sluţby v Kolíně" , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší , Prevence kriminality - Romský mentoring , Prevence kriminality - Mzdy domovníků 7 200, Prevence kriminality - Pohybový preventivní program ,00 Městské sociální a zdravotní sluţby , příspěvek na provoz , transfer dotace z od KÚ SK , Kluby důchodců ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana , Civilní obrana , Nákup materiálu CO 1 000, Opravy a údrţba , Programové vybavení 9 000, Správa v oblasti KŘ , Rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Hasiči kraj , Hasiči město ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,58 Platy zastupitelů , platy zastupitelů ,00 Stránka 11

12 OŘR Par oddíl-paragraf refundace mezd , sociální a zdravotní pojištění ,20 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci , penzijní připojištění zaměstnanců , ošatné pro zastupitele vykonávající obřady , právní služby , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS , propagace města , digitální mapa , Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Příspěvek na Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Odvody Finančnímu úřadu , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce , Vratka transferu MPSV - Kom. plán rozvoje soc. sluţeb , Vratka dotace na výkon SPOD ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,83 Výdaje celkem se SF ,83 Výdaje celkem po konsolidaci ,73 Stránka 12

13 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství , Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení ,00 Údrţba komunikací , údrţba komunikací , komunikace lokalita Polepy , rekonstrukce ulice Kolínská , rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) , rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) , rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod) , rekonstrukce ulice Za Dvorem , rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka , rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) , rekonstrukce ulice Pobřeţní - Sendraţice (komunikace, dešť.kanalizace) , Cyklostezka Veltrubská II.etapa ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Úprava ploch , Lávka přes Labe - nové schody , Stará lávka na Kmochův ostrov - oprava , Parkoviště u "Šachovnice" , Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova - obchodní centrum , Chodníky Na Šťáralce a U Hájku , Chodník Zibohlavy , Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa , Dopravní značení , Přenosné dopravní zařízení , Parkovací automaty , Bezbariérové trasy městem - 1.etapa , Modernizace autobusového nádraží , Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , Projekty a studie OD , Rekonstrukce kanalizací , vodohospodářská infrastruktura - kanalizace , kanalizační stoka v areálu zámku , rekonstrukce jednotné stoky "GID" ulice Jateční , rekonstrukce kanalizačního přivaděče Veltruby - Kolín , kanalizace Rybářská , kanalizace ul. Smetanova , Generel odvodnění městské části Sendraţice , Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně , Rekonstrukce ČOV Kolín , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běţné opravy , MŠ - havárie ,00 Stránka 13

14 OŘR Par Akce MŠ Bachmačská - výměna oken , MŠ Bezručova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Kmochova - okna , MŠ Masarykova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Sendraţice - rekonstrukce kuchyně ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Bezručova - komunikace, zpevněné plochy , ZŠ Kmochova - rekonstrukce topného systému , ZŠ Lipanská - dokončení dlažby 3.p , ZŠ Masarykova - výměna zářivek chodby , ZŠ Mnichovická - výměna oken v hale , ZŠ Mnichovická - výstavba hřiště , ZŠ Ovčárecká - el. rozvodna, jídelna , ZŠ Ovčárecká - přestavba MERKUR , ZŠ Ovčárecká - rek. osvětlení ve třídách , ZŠ Prokopa Velikého - internát střecha, fasáda , ZŠ Prokopa Velikého - ředitelna stavební úpravy, zvětšení , ZUŠ - běţné opravy , ZUŠ - výměna osvětlení ,00 Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení , XX Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běţné opravy , MDK - výměna oken , Měst. správa kin - běţné opravy , Městská správa kin - kinoklub , Městská knihovna Kolín - běţné opravy , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Práchovna , Městská knihovna Kolín - výtah ,00 Investice z prog. regenerace MK , radnice - úprava vnitřních prostor ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Údrţba a opravy pamětních míst , MSD - běţné opravy , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny , dotace na pořízení inv. maj. - dětský koutek venkovního bazénu (VS) , dotace na pořízení inv. maj. - ochrana doskočiště skoku vysokého (AS) , dotace na pořízení inv. maj. - tunel na ochranu hráčů a rozhodčích (ZS) ,00 Stránka 14

15 OŘR Par Akce dotace na pořízení inv. maj. - nákup odvlhč. do suteréních kabin (ZS) , dotace na pořízení inv. maj. - příspěvek na nákup automobilu , dotace na pořízení inv. maj. - nákup pouţitého in-line kluziště (ZS) , dotace na pořízení inv. maj. -výměna dveří na psím útulku , dotace na pořízení inv. maj. -výměna dveří na psím útulku , Rekonstrukce dětských hřišť ,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví , Městské jesle - běţné opravy , Městské jesle - výměna oken a dveří ,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru , Byty - běţné opravy a údrţba , Byty TPCA - běţné opravy a údrţba , Bytový dům Okruţní , Bytový dům Benešova 773,774 - rekonstrukce výtahu , Bytový dům Tyršova výtah , Bytový dům Tyršova stoupačky , Bytový dům Na Magistrále 711, výměna oken , Bytový dům Benešova výměna oken ,00 INV v oblasti nebytových prostor , Projektová činnost OŠKS , Podnikatelský inkubátor v areálu zámku ,00 - Celkové náklady projektu ,30 - z toho dotace ,00 - z toho dotace ,17 - z toho vlastní prostředky 2014 a dříve ,90 - z toho vlastní prostředky , Podnikatelský inkubátor - místnost místnost v 1. PP , Kutnohorská speciální škola - běţné opravy , Budova gymnázia - běţné opravy , Budova gymnázia - opravy a investice do budovy , Objekt vodárny - běţné opravy 0, Objekt vodárny - oprava , Objekt vodárny ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Poliklinika - běţné opravy , Poliklinika - etapa č. 2, výměna oken 0, Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendraţice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pivovar, Hrádeček, Na Valech , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , Budova Regionálního muzea Kolín , Havárie v ostatních prostorách , Odizolování kotelny v ulici Míru , Osvětlení kruhové křiţovatky Polepská (obchvat) , Rekonstrukce lamp veřejného osvětlení ,00 Stránka 15

16 OŘR Par Akce Nové lampy VO , Městský hřbitov - zimní čištění komunikací , Městský hřbitov - údrţba zeleně , Městský hřbitov - letní údrţba , Městský hřbitov - obnova zeleně , Městský hřbitov - oprava střechy obřadní síně , Městský hřbitov - stavební úpravy - katafalk, čekárna pro pozůstalé , Územní plán , Projekty - ORR , Integrovaný plán rozvoje města, Strategický plán , Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) , Vynětí pozemků ze ZPF a LPF , Městský mobiliář , běţná údrţba městského mobiliáře , odpadkové koše na náměstí , autobusové zastávky ,00 INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí , Podzemní kontejnery na separovaný odpad ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Pasport zeleně , Inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Kolína ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - platba v roce Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Revitalizace veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okružní ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Projekty ŢP , Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova , Regenerace panelového sídliště Kolín - II. Etapa ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 INV v oblasti sociální péče , XX Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běţné opravy , Penzion pro důchodce - běţné opravy , MDD - běţné opravy ,00 INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany , Nákup základního modulu MP manager , Kamerový systém Kolín - rozšíření , Kamerový systém Kolín - oprava , Bezpečný Kolín - série opatření ,00 Stránka 16

17 OŘR Par Akce Všeobecná veřejná správa a sluţby ,00 Místní správa , budovy a stavby - opravy , stroje a přístroje , zajištění výzvy 22 IOP , investice IT , výkup pozemků ,00 Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny , ,28 Byty pro TPCA Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , Ručení SFRB , Úroky z úvěru od ČS a.s , Úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00 Byty TPCA celkem ,53 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje Pozemkové úpravy , PZKO - odbočky vodovodních řadů , PZKO - vynětí ze ZPF , PZKO - aktualizace podkladů ,00 Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,53 Invest. a neinv. výdaje celkem ,81 - z toho investiční ,88 - z toho neinvestiční ,93 Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) ,76 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,76 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,66 Celkové výdaje města ,64 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,64 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,54 Financování Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s , Splátka NFV zóna Ovčáry ,00 Stránka 17

18 OŘR Par Akce Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s , Splátka NFV MF ČR ,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem , DPH - přenesená povinnost - rewerse charge Zůstatky v devizové pokladně Financování celkem ,00 Stránka 18

19 Rozpočet bilance třída druh příjmů/výdajů Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy ,00 - z toho úrokový swap , Neinvestiční přijaté dotace ,24 Běţné příjmy celkem ,24 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo ,26 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,99 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,58 Běţné výdaje celkem ,83 Saldo běž. příjmů a výdajů ,41 Splátky úvěrů a NFV ,00 Platba úroků ,53 Úroky z úvěrů ČS a.s ,00 Úrokový swap ,00 Dluhová sluţba ,53 Saldo po splacení dluhové služby ,88 Investice bez bytů TPCA a PZKO ,28 Byty TPCA + zóna ,00 Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města ,28 Saldo včetně investic ,40 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,18 Peníze na účtech k ,65 Finanční zdroje celkem ,83 Rezerva ,43 Příjmy celkem ,07 Výdaje celkem ,64 Stránka 19

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 I. Rozpočtové opatření I. RO schváleno na jednání zastupitelstva dne 30. 3. 2015 pod usnesením č. 85/2015 V Kolíně dne 31. 3. 2015 Ing Petr Villner vedoucí

Více

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne 28. 1. 2013 pod usnesením č. 241/2013 V Kolíně dne 29. 1. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2013

Více

Rozpočet na rok 2011 II. RO

Rozpočet na rok 2011 II. RO Městský úřad Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2011 II. RO - Schváleno na jednání zastupitelstva dne 23. 5. 2011 pod usnesením č. 72/2011 V Kolíně dne 24. 5. 2011 Ing Petr Villner vedoucí finančního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů NÁVRH ROZPOČTU 2015 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 000,00 přijaté transfery 31 090,00 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 260,00 celkem příjmy 308 610,00 Financování 92 412,00 Příjmy

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB PŘÍJMY Popis 2014 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2014 schválený dne 17.2.2014

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2014 schválený dne 17.2.2014 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2014 schválený dne 17.2.2014 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 3 000,00 1 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 223 961,61 nedaňové 8 689,41 přijaté transfery 42 085,08 kapitálové 13 369,00 ostatní 39 547,58. celkem příjmy 327 652,68

Rekapitulace příjmů. daňové 223 961,61 nedaňové 8 689,41 přijaté transfery 42 085,08 kapitálové 13 369,00 ostatní 39 547,58. celkem příjmy 327 652,68 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 223 961,61 nedaňové 8 689,41 přijaté transfery 42 085,08 kapitálové 13 369,00 ostatní 39 547,58 celkem příjmy 327 652,68 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů

Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 050,00 přijaté transfery 42 765,95 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 919,81 celkem příjmy 320 995,76 Financování 123 082,00 Příjmy + financování

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO PŘÍJMY Popis 2015 1 Daň z přidané hodnoty 31 500,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 17 000,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 400,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Celkové rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2008 činily 38.883.833,29 Kč. Schválený rozpočet ve výši 39.451.988 byl splněn na 98,56

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více