Rozpočet na rok II. RO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet na rok 2015 - II. RO"

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 Rozpočet příjmy OŘR Pol druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob z kapitálových výnosů , z právnických osob , Příjmy z daně práv. osob za obce , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku , Daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , Poplatky za odnětí půdy z LPF , Poplatek ze psů , Poplatek za uţívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Podíl z odvodu z loterií , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ , Poplatek na podporu sběru, zpracování, vyuţití vybraných autovraků 1361 Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Různé příjmy - školství , Městský rozhlas 6 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP , Příjmy psího útulku , TPCA - Rozsvícení vánočního stromu , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce , Příjmy Městské hudby FK , Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, Sluţby spojené s bydlením ,00 Stránka 2

3 OŘR Pol druh příjmu Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , Sluţby nebytové prostory , Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva - správa lesů , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody příspěvkových organizací , odvod z IF MŠ Bezručova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Jeronýmova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Kmochova - okna , odvod z IF MŠ Masarykova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Sendraţice - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Štítného - Výměna oken dokončení , odvod z IF ZŠ Bezručova - Komunikace, zpev.plochy , odvod z IF ZŠ Kmochova - Rekonst. topného systému , odvod z IF ZŠ Lipanská - Dokončení dlaţby 3.p , odvod z IF ZŠ Lipanská - Dlaţba (2014) , odvod z IF ZŠ Lipanská - Učebna hudební výchovy (2014) , odvod z IF ZŠ Masarykova - Výměna zářivek chodby , odvod z IF ZŠ Ovčárecká - Rek. osvětlení ve třídách , odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Internát střecha, fasáda , odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Ředitelna stavební úpravy, zvětšení , odvod z IF ZUŠ - výměna osvětlení , odvod z IF MSK - Kino klub , odvod z IF MKK - Výtah , Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , Pronájem pozemků - Cirkus , Pronájem pozemků na posvícení , Příjmy z pronájmu nemovitostí , amfiteátr , nájmy OHS 300, byty , byty TPCA , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , pronájem budovy ul. Ţiţkova (Gymnasium) , nebytové prostory , pronájem stánku na centrálním dětském hřišti , VODOS - pronájem kanalizace , Příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , uţívání přístavního mola , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , Úroky z účtů 7 000, Úrok z půjčky VHS , Úroky z půjček ,00 Stránka 3

4 OŘR Pol druh příjmu Dividendy MTH , Podíl na HV AVE Kolín s.r.o , Swapové operace ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , Pokuty odboru ţivotního prostředí , Pokuty MP , Pokuty odbor ţivnostenský , Pokuty OSČP , Pokuty odboru školství kultury a sportu , Pokuty OSVZ , Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona , Pokuty za dopravní přestupky , Pokuty dle 125h za dopravní přestupky , Pokuty vymoţené přes právní sluţbu , Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary ostatní , Dary - výstava OŢPZ , Dary poskytnuté na Den záchranářů 5 000, Dary na Kmochův Kolín , Dar od TPCA - zakoupení videotelefonu do Jeslí , Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie , Dar od Lučebních Závodů Draslovka na renovaci pomníku , Plnění pojišťoven , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA , Vyúčtování SVJ byty , Příspěvky na meziobecní spolupráci , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor , Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD , Příjem za energie ze sběrných dvorů , Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , Splátka půjčky VHS , Splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby ,00 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , Prodej pozemků , prodej pozemku dle ţádosti nájemníků domu v ul. U Hřiště , drobné prodeje pozemků , Prodej pozemku v PZKO ,00 Stránka 4

5 OŘR Pol druh příjmu Prodej bytů - doplatky , Prodej bytů v draţbách , Sokolská 103/ , Ţíţelice , Kremličkova 963/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 702/ , Bachmačská 700/101 - garáţ , Bachmačská 701/104 - garáţ , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT , Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/ ,00 4 Přijaté dotace ,42 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , NPD ze státních fondů , obnova zeleně , NPD SFŢP - centrální hřbitov Kolín , z SFŢP , ERDF , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , dotace na dofin. výdajů na OSPOD , dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb , dotace z MPSV OP LZZ Rozvoj SPO na Kolínsku" , dotace z MPSV - OP LZ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace" , dotace od MD na zakoupení skeneru , dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace z MŠKS - Primární prevence rizikového chování , dotace MV - prevence kriminality - Romský mentoring , dotace MV - prevence kriminality - Pobytový preventivní program , dotace MV - prevence kriminality - Bezpečný Kolín VI , dotace MV - prevence kriminality - Mobilní IP kamera , přijaté transfery pro PO , NPD ze SR - dotace na MPR , rekonstrukce radnice , obnova soch na domě čp , NPD od obcí , dotace na protialkoholní záchytnou stanici , NPD od krajů , dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace od KÚ pro MSZS , dotace od KÚ na vypracování LHO (záloha 40% v r. 2015) ,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD výzva 22 IOP , IPD OPŢP - revit. Kmoch. ostr. a zeleně v Křičkově ulici , IPD z SR , IPD z EU ,00 Stránka 5

6 OŘR Pol druh příjmu 2722 IPD z MPO, OPPI - inkubátor , IPD z SR , IPD z EU , IPD z EU revit.veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okruţní , IPD z SR , IPD z EU , IPD z EU - podzemní kontejnery , IPD z MV - prevence kriminality - rozšíření kamerového systému , IPD z SFŢP na inventarizaci dřevin na veř. prostranstvích , IPD z MMR na regeneraci panelového sídliště Kolín - jedna etapa , IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa , IPD z ROP oprava vodárenské věţe ,00 Celkem příjmy , ,42 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k dle rozpočtu předchozího roku ,65 Financování celkem ,65 Financování celkem se soc. fondem ,50 Příjmy celkem se sociálním fondem ,52 Příjmy celkem po konsolidaci ,42 Stránka 6

7 Rozpočet provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Správa městských lesů , Vypracování LHO , Meliorační dřeviny 2 000, Psí útulek města Kolína ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , Čistění komunikací , Čištění komunikací - zimní údrţba , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky , BOZP ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,00 Mateřské školy , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská škola Klubíčko , Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , ZŠ Masarykova - "Primární prevence rizik. chování" , školní psycholog , transfery pro ZŠ , kriminalita , Speciální škola - kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 Stránka 7

8 OŘR Par oddíl-paragraf 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz- Galerie města Kolína , odpisy od zřizovatele , Gasparáda (Kašparův mimoriál) , Kmochův Kolín ,00 - Předpokládané celkové náklady ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - z toho cizí prostředky ,00 - z toho cizí prostředky , Městská správa kin , Městská knihovna , Městské informační centrum - provoz , Městská hudba Františka Kmocha , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , Významná výročí , Příspěvky dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Mobilní průvodce , Městský informační systém , Společnost Václava Morávka , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , Festival "OTEVŘENO" , SHS Páni z Kolína - Císařský den , Bitva SHŠ Páni z Kolína - Kříž a kalich , Rozsvícení vánočního stromu , Bitva u Kolína - Militaris o.s , Gastronomický festival Česká bašta , Dny evropského dědictví , Kulturní léto , Pietní akty , Southern Rock & Blues Kolín , Příspěvek spol. Argo na 2. díl knihy: "Dějiny královského města" , Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje , Příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele , Příspěvek ţidovské obci na revitalizaci zeleně , Příspěvek ŘKC na opr. hřbitovní zdi v Zibohlavech , Příspěvek ČEC na opravu fasády kostela , Příspěvek p. Falberovi na obnovu soch na domě čp ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům ,00 Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Správa městských sportovišť Kolín , Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP , Sportovec roku ,00 Příspěvky sportovním organizacím , příspěvky dle kriterií sport. kom , příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín , příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín , příspěvek FK Kolín mládeţ , příspěvek FK Kolín - muţi A , příspěvek FK Kolín na provoz a údrţbu areálu , příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ , příspěvek SC Kolín - muţi A , příspěvek HC Kolínští kozlové - muţi A , příspěvek BC Kolín - muţi , příspěvek BC Kolín - mládeţ , příspěvek SK volejbal Kolín , příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A , příspěvek HC Kolín - pronájem haly , příspěvek HBC Kolín , příspěvek LTC Kolín , příspěvek atletika , příspěvek florbal - úhrada pronájmu tělocvičny , příspěvek florbal - mládeţ , příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , příspěvek TJ SOKOL Kolín , příspěvek TJ SOKOL Kolín na opravu fasády Sokolovny , přispěvek Org. chov. psů - dostih. dráha , příspěvek Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , příspěvek SCOTT APACHE TEAM , kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ , Provoz a údrţba Skate park , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Příspěvky poskytovatelům sociálních služeb , Centrum pro seniory Kolín , Centrum pro integraci cizinců , Farní charita Kolín , FOKUS Mladá Boleslav , Leccos , MELA, o.p.s. - denní stacionář , Oblastní charita Kutná Hora , Povídej o.s. Kutná Hora , Prostor o.s. - K centrum , Prostor o.s. - NZDM , Prostor o.s. - sociální programy , Spirála pomoci o.s. Kolín , Respondeo - intervenční centrum , Rodina v Kolíně, o.s , VOLNO o.s. Kolín , Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy , Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za služby , vratky přeplatků za služby z minulých účetních období , vrácení dražební jistoty složené v roce , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , průkazy energetické náročnosti budov , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , služby, které hradí město , vratky přeplatků za služby v SVJ , servisní služba ITS nebyty , servisní služba MTH byty (havárie) 2 400, ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , CEROP - příspěvek na provoz , Veřejné osvětlení , Správa veřejných pohřebišť , SVP - svoz bioodpadu , SVP - svoz komunálního odpadu , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ODVZ - dokumenty, posudky aj , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z nabytí - OSBN , Daň z nabytí - ORR , ORR - veřejně prospěšné práce , OSVZ - veřejně prospěšné práce , Příspěvek OS Prostor na VPP ,00 37 Ochrana ŢP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz a separace TKO , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Sběrná místa - provoz ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf Veřejná zeleň , Údrţba zeleně na pozemcích třetích osob , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov , Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO , Odchyt holubů , Výstava o ţivotním prostředí , Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací ,00 39 Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo , Projekt meziobecní spolupráce ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , Odměny lékařům , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Pomoc dětem , Rozvoj SPO na Kolínsku , Příspěvek na výkon pěstounské péče , Ubytovna Polepská - provoz , Projekt "Sociální sluţby v Kolíně" , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší , Prevence kriminality - Romský mentoring , Prevence kriminality - Mzdy domovníků 7 200, Prevence kriminality - Pohybový preventivní program ,00 Městské sociální a zdravotní sluţby , příspěvek na provoz , transfer dotace z od KÚ SK , Kluby důchodců ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana , Civilní obrana , Nákup materiálu CO 1 000, Opravy a údrţba , Programové vybavení 9 000, Správa v oblasti KŘ , Rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Hasiči kraj , Hasiči město ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,58 Platy zastupitelů , platy zastupitelů ,00 Stránka 11

12 OŘR Par oddíl-paragraf refundace mezd , sociální a zdravotní pojištění ,20 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci , penzijní připojištění zaměstnanců , ošatné pro zastupitele vykonávající obřady , právní služby , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS , propagace města , digitální mapa , Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Příspěvek na Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Odvody Finančnímu úřadu , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce , Vratka transferu MPSV - Kom. plán rozvoje soc. sluţeb , Vratka dotace na výkon SPOD ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,83 Výdaje celkem se SF ,83 Výdaje celkem po konsolidaci ,73 Stránka 12

13 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství , Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení ,00 Údrţba komunikací , údrţba komunikací , komunikace lokalita Polepy , rekonstrukce ulice Kolínská , rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) , rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) , rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod) , rekonstrukce ulice Za Dvorem , rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka , rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) , rekonstrukce ulice Pobřeţní - Sendraţice (komunikace, dešť.kanalizace) , Cyklostezka Veltrubská II.etapa ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Úprava ploch , Lávka přes Labe - nové schody , Stará lávka na Kmochův ostrov - oprava , Parkoviště u "Šachovnice" , Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova - obchodní centrum , Chodníky Na Šťáralce a U Hájku , Chodník Zibohlavy , Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa , Dopravní značení , Přenosné dopravní zařízení , Parkovací automaty , Bezbariérové trasy městem - 1.etapa , Modernizace autobusového nádraží , Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , Projekty a studie OD , Rekonstrukce kanalizací , vodohospodářská infrastruktura - kanalizace , kanalizační stoka v areálu zámku , rekonstrukce jednotné stoky "GID" ulice Jateční , rekonstrukce kanalizačního přivaděče Veltruby - Kolín , kanalizace Rybářská , kanalizace ul. Smetanova , Generel odvodnění městské části Sendraţice , Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně , Rekonstrukce ČOV Kolín , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běţné opravy , MŠ - havárie ,00 Stránka 13

14 OŘR Par Akce MŠ Bachmačská - výměna oken , MŠ Bezručova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Kmochova - okna , MŠ Masarykova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Sendraţice - rekonstrukce kuchyně ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Bezručova - komunikace, zpevněné plochy , ZŠ Kmochova - rekonstrukce topného systému , ZŠ Lipanská - dokončení dlažby 3.p , ZŠ Masarykova - výměna zářivek chodby , ZŠ Mnichovická - výměna oken v hale , ZŠ Mnichovická - výstavba hřiště , ZŠ Ovčárecká - el. rozvodna, jídelna , ZŠ Ovčárecká - přestavba MERKUR , ZŠ Ovčárecká - rek. osvětlení ve třídách , ZŠ Prokopa Velikého - internát střecha, fasáda , ZŠ Prokopa Velikého - ředitelna stavební úpravy, zvětšení , ZUŠ - běţné opravy , ZUŠ - výměna osvětlení ,00 Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení , XX Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běţné opravy , MDK - výměna oken , Měst. správa kin - běţné opravy , Městská správa kin - kinoklub , Městská knihovna Kolín - běţné opravy , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Práchovna , Městská knihovna Kolín - výtah ,00 Investice z prog. regenerace MK , radnice - úprava vnitřních prostor ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Údrţba a opravy pamětních míst , MSD - běţné opravy , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny , dotace na pořízení inv. maj. - dětský koutek venkovního bazénu (VS) , dotace na pořízení inv. maj. - ochrana doskočiště skoku vysokého (AS) , dotace na pořízení inv. maj. - tunel na ochranu hráčů a rozhodčích (ZS) ,00 Stránka 14

15 OŘR Par Akce dotace na pořízení inv. maj. - nákup odvlhč. do suteréních kabin (ZS) , dotace na pořízení inv. maj. - příspěvek na nákup automobilu , dotace na pořízení inv. maj. - nákup pouţitého in-line kluziště (ZS) , dotace na pořízení inv. maj. -výměna dveří na psím útulku , dotace na pořízení inv. maj. -výměna dveří na psím útulku , Rekonstrukce dětských hřišť ,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví , Městské jesle - běţné opravy , Městské jesle - výměna oken a dveří ,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru , Byty - běţné opravy a údrţba , Byty TPCA - běţné opravy a údrţba , Bytový dům Okruţní , Bytový dům Benešova 773,774 - rekonstrukce výtahu , Bytový dům Tyršova výtah , Bytový dům Tyršova stoupačky , Bytový dům Na Magistrále 711, výměna oken , Bytový dům Benešova výměna oken ,00 INV v oblasti nebytových prostor , Projektová činnost OŠKS , Podnikatelský inkubátor v areálu zámku ,00 - Celkové náklady projektu ,30 - z toho dotace ,00 - z toho dotace ,17 - z toho vlastní prostředky 2014 a dříve ,90 - z toho vlastní prostředky , Podnikatelský inkubátor - místnost místnost v 1. PP , Kutnohorská speciální škola - běţné opravy , Budova gymnázia - běţné opravy , Budova gymnázia - opravy a investice do budovy , Objekt vodárny - běţné opravy 0, Objekt vodárny - oprava , Objekt vodárny ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Poliklinika - běţné opravy , Poliklinika - etapa č. 2, výměna oken 0, Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendraţice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pivovar, Hrádeček, Na Valech , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , Budova Regionálního muzea Kolín , Havárie v ostatních prostorách , Odizolování kotelny v ulici Míru , Osvětlení kruhové křiţovatky Polepská (obchvat) , Rekonstrukce lamp veřejného osvětlení ,00 Stránka 15

16 OŘR Par Akce Nové lampy VO , Městský hřbitov - zimní čištění komunikací , Městský hřbitov - údrţba zeleně , Městský hřbitov - letní údrţba , Městský hřbitov - obnova zeleně , Městský hřbitov - oprava střechy obřadní síně , Městský hřbitov - stavební úpravy - katafalk, čekárna pro pozůstalé , Územní plán , Projekty - ORR , Integrovaný plán rozvoje města, Strategický plán , Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) , Vynětí pozemků ze ZPF a LPF , Městský mobiliář , běţná údrţba městského mobiliáře , odpadkové koše na náměstí , autobusové zastávky ,00 INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí , Podzemní kontejnery na separovaný odpad ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Pasport zeleně , Inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Kolína ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - platba v roce Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Revitalizace veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okružní ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Projekty ŢP , Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova , Regenerace panelového sídliště Kolín - II. Etapa ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 INV v oblasti sociální péče , XX Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běţné opravy , Penzion pro důchodce - běţné opravy , MDD - běţné opravy ,00 INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany , Nákup základního modulu MP manager , Kamerový systém Kolín - rozšíření , Kamerový systém Kolín - oprava , Bezpečný Kolín - série opatření ,00 Stránka 16

17 OŘR Par Akce Všeobecná veřejná správa a sluţby ,00 Místní správa , budovy a stavby - opravy , stroje a přístroje , zajištění výzvy 22 IOP , investice IT , výkup pozemků ,00 Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny , ,28 Byty pro TPCA Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , Ručení SFRB , Úroky z úvěru od ČS a.s , Úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00 Byty TPCA celkem ,53 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje Pozemkové úpravy , PZKO - odbočky vodovodních řadů , PZKO - vynětí ze ZPF , PZKO - aktualizace podkladů ,00 Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,53 Invest. a neinv. výdaje celkem ,81 - z toho investiční ,88 - z toho neinvestiční ,93 Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) ,76 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,76 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,66 Celkové výdaje města ,64 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,64 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,54 Financování Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s , Splátka NFV zóna Ovčáry ,00 Stránka 17

18 OŘR Par Akce Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s , Splátka NFV MF ČR ,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem , DPH - přenesená povinnost - rewerse charge Zůstatky v devizové pokladně Financování celkem ,00 Stránka 18

19 Rozpočet bilance třída druh příjmů/výdajů Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy ,00 - z toho úrokový swap , Neinvestiční přijaté dotace ,24 Běţné příjmy celkem ,24 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo ,26 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,99 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,58 Běţné výdaje celkem ,83 Saldo běž. příjmů a výdajů ,41 Splátky úvěrů a NFV ,00 Platba úroků ,53 Úroky z úvěrů ČS a.s ,00 Úrokový swap ,00 Dluhová sluţba ,53 Saldo po splacení dluhové služby ,88 Investice bez bytů TPCA a PZKO ,28 Byty TPCA + zóna ,00 Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města ,28 Saldo včetně investic ,40 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,18 Peníze na účtech k ,65 Finanční zdroje celkem ,83 Rezerva ,43 Příjmy celkem ,07 Výdaje celkem ,64 Stránka 19

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: 1 50 000 2548 Tenis klub Strakonice - transfer na vybudování šaten a sprch 6.2. kryto

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČO : 261181 DIČ : CZ00261181 Návrh závěrečného účtu a výsledek hospodaření za rok 2013 1 Výsledek hospodaření města a výsledky rozpočtového

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více