Rozpočet na rok II. RO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet na rok 2015 - II. RO"

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 Rozpočet příjmy OŘR Pol druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob z kapitálových výnosů , z právnických osob , Příjmy z daně práv. osob za obce , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku , Daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , Poplatky za odnětí půdy z LPF , Poplatek ze psů , Poplatek za uţívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Podíl z odvodu z loterií , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ , Poplatek na podporu sběru, zpracování, vyuţití vybraných autovraků 1361 Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Různé příjmy - školství , Městský rozhlas 6 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP , Příjmy psího útulku , TPCA - Rozsvícení vánočního stromu , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce , Příjmy Městské hudby FK , Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, Sluţby spojené s bydlením ,00 Stránka 2

3 OŘR Pol druh příjmu Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , Sluţby nebytové prostory , Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva - správa lesů , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody příspěvkových organizací , odvod z IF MŠ Bezručova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Jeronýmova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Kmochova - okna , odvod z IF MŠ Masarykova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Sendraţice - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Štítného - Výměna oken dokončení , odvod z IF ZŠ Bezručova - Komunikace, zpev.plochy , odvod z IF ZŠ Kmochova - Rekonst. topného systému , odvod z IF ZŠ Lipanská - Dokončení dlaţby 3.p , odvod z IF ZŠ Lipanská - Dlaţba (2014) , odvod z IF ZŠ Lipanská - Učebna hudební výchovy (2014) , odvod z IF ZŠ Masarykova - Výměna zářivek chodby , odvod z IF ZŠ Ovčárecká - Rek. osvětlení ve třídách , odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Internát střecha, fasáda , odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Ředitelna stavební úpravy, zvětšení , odvod z IF ZUŠ - výměna osvětlení , odvod z IF MSK - Kino klub , odvod z IF MKK - Výtah , Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , Pronájem pozemků - Cirkus , Pronájem pozemků na posvícení , Příjmy z pronájmu nemovitostí , amfiteátr , nájmy OHS 300, byty , byty TPCA , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , pronájem budovy ul. Ţiţkova (Gymnasium) , nebytové prostory , pronájem stánku na centrálním dětském hřišti , VODOS - pronájem kanalizace , Příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , uţívání přístavního mola , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , Úroky z účtů 7 000, Úrok z půjčky VHS , Úroky z půjček ,00 Stránka 3

4 OŘR Pol druh příjmu Dividendy MTH , Podíl na HV AVE Kolín s.r.o , Swapové operace ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , Pokuty odboru ţivotního prostředí , Pokuty MP , Pokuty odbor ţivnostenský , Pokuty OSČP , Pokuty odboru školství kultury a sportu , Pokuty OSVZ , Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona , Pokuty za dopravní přestupky , Pokuty dle 125h za dopravní přestupky , Pokuty vymoţené přes právní sluţbu , Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary ostatní , Dary - výstava OŢPZ , Dary poskytnuté na Den záchranářů 5 000, Dary na Kmochův Kolín , Dar od TPCA - zakoupení videotelefonu do Jeslí , Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie , Dar od Lučebních Závodů Draslovka na renovaci pomníku , Plnění pojišťoven , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA , Vyúčtování SVJ byty , Příspěvky na meziobecní spolupráci , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor , Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD , Příjem za energie ze sběrných dvorů , Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , Splátka půjčky VHS , Splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby ,00 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , Prodej pozemků , prodej pozemku dle ţádosti nájemníků domu v ul. U Hřiště , drobné prodeje pozemků , Prodej pozemku v PZKO ,00 Stránka 4

5 OŘR Pol druh příjmu Prodej bytů - doplatky , Prodej bytů v draţbách , Sokolská 103/ , Ţíţelice , Kremličkova 963/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 702/ , Bachmačská 700/101 - garáţ , Bachmačská 701/104 - garáţ , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT , Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/ ,00 4 Přijaté dotace ,42 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , NPD ze státních fondů , obnova zeleně , NPD SFŢP - centrální hřbitov Kolín , z SFŢP , ERDF , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , dotace na dofin. výdajů na OSPOD , dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb , dotace z MPSV OP LZZ Rozvoj SPO na Kolínsku" , dotace z MPSV - OP LZ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace" , dotace od MD na zakoupení skeneru , dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace z MŠKS - Primární prevence rizikového chování , dotace MV - prevence kriminality - Romský mentoring , dotace MV - prevence kriminality - Pobytový preventivní program , dotace MV - prevence kriminality - Bezpečný Kolín VI , dotace MV - prevence kriminality - Mobilní IP kamera , přijaté transfery pro PO , NPD ze SR - dotace na MPR , rekonstrukce radnice , obnova soch na domě čp , NPD od obcí , dotace na protialkoholní záchytnou stanici , NPD od krajů , dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace od KÚ pro MSZS , dotace od KÚ na vypracování LHO (záloha 40% v r. 2015) ,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD výzva 22 IOP , IPD OPŢP - revit. Kmoch. ostr. a zeleně v Křičkově ulici , IPD z SR , IPD z EU ,00 Stránka 5

6 OŘR Pol druh příjmu 2722 IPD z MPO, OPPI - inkubátor , IPD z SR , IPD z EU , IPD z EU revit.veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okruţní , IPD z SR , IPD z EU , IPD z EU - podzemní kontejnery , IPD z MV - prevence kriminality - rozšíření kamerového systému , IPD z SFŢP na inventarizaci dřevin na veř. prostranstvích , IPD z MMR na regeneraci panelového sídliště Kolín - jedna etapa , IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa , IPD z ROP oprava vodárenské věţe ,00 Celkem příjmy , ,42 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k dle rozpočtu předchozího roku ,65 Financování celkem ,65 Financování celkem se soc. fondem ,50 Příjmy celkem se sociálním fondem ,52 Příjmy celkem po konsolidaci ,42 Stránka 6

7 Rozpočet provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Správa městských lesů , Vypracování LHO , Meliorační dřeviny 2 000, Psí útulek města Kolína ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , Čistění komunikací , Čištění komunikací - zimní údrţba , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky , BOZP ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,00 Mateřské školy , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská škola Klubíčko , Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , ZŠ Masarykova - "Primární prevence rizik. chování" , školní psycholog , transfery pro ZŠ , kriminalita , Speciální škola - kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 Stránka 7

8 OŘR Par oddíl-paragraf 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz- Galerie města Kolína , odpisy od zřizovatele , Gasparáda (Kašparův mimoriál) , Kmochův Kolín ,00 - Předpokládané celkové náklady ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - z toho cizí prostředky ,00 - z toho cizí prostředky , Městská správa kin , Městská knihovna , Městské informační centrum - provoz , Městská hudba Františka Kmocha , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , Významná výročí , Příspěvky dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Mobilní průvodce , Městský informační systém , Společnost Václava Morávka , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , Festival "OTEVŘENO" , SHS Páni z Kolína - Císařský den , Bitva SHŠ Páni z Kolína - Kříž a kalich , Rozsvícení vánočního stromu , Bitva u Kolína - Militaris o.s , Gastronomický festival Česká bašta , Dny evropského dědictví , Kulturní léto , Pietní akty , Southern Rock & Blues Kolín , Příspěvek spol. Argo na 2. díl knihy: "Dějiny královského města" , Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje , Příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele , Příspěvek ţidovské obci na revitalizaci zeleně , Příspěvek ŘKC na opr. hřbitovní zdi v Zibohlavech , Příspěvek ČEC na opravu fasády kostela , Příspěvek p. Falberovi na obnovu soch na domě čp ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům ,00 Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Správa městských sportovišť Kolín , Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP , Sportovec roku ,00 Příspěvky sportovním organizacím , příspěvky dle kriterií sport. kom , příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín , příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín , příspěvek FK Kolín mládeţ , příspěvek FK Kolín - muţi A , příspěvek FK Kolín na provoz a údrţbu areálu , příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ , příspěvek SC Kolín - muţi A , příspěvek HC Kolínští kozlové - muţi A , příspěvek BC Kolín - muţi , příspěvek BC Kolín - mládeţ , příspěvek SK volejbal Kolín , příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A , příspěvek HC Kolín - pronájem haly , příspěvek HBC Kolín , příspěvek LTC Kolín , příspěvek atletika , příspěvek florbal - úhrada pronájmu tělocvičny , příspěvek florbal - mládeţ , příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , příspěvek TJ SOKOL Kolín , příspěvek TJ SOKOL Kolín na opravu fasády Sokolovny , přispěvek Org. chov. psů - dostih. dráha , příspěvek Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , příspěvek SCOTT APACHE TEAM , kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ , Provoz a údrţba Skate park , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Příspěvky poskytovatelům sociálních služeb , Centrum pro seniory Kolín , Centrum pro integraci cizinců , Farní charita Kolín , FOKUS Mladá Boleslav , Leccos , MELA, o.p.s. - denní stacionář , Oblastní charita Kutná Hora , Povídej o.s. Kutná Hora , Prostor o.s. - K centrum , Prostor o.s. - NZDM , Prostor o.s. - sociální programy , Spirála pomoci o.s. Kolín , Respondeo - intervenční centrum , Rodina v Kolíně, o.s , VOLNO o.s. Kolín , Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy , Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za služby , vratky přeplatků za služby z minulých účetních období , vrácení dražební jistoty složené v roce , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , průkazy energetické náročnosti budov , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , služby, které hradí město , vratky přeplatků za služby v SVJ , servisní služba ITS nebyty , servisní služba MTH byty (havárie) 2 400, ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , CEROP - příspěvek na provoz , Veřejné osvětlení , Správa veřejných pohřebišť , SVP - svoz bioodpadu , SVP - svoz komunálního odpadu , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ODVZ - dokumenty, posudky aj , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z nabytí - OSBN , Daň z nabytí - ORR , ORR - veřejně prospěšné práce , OSVZ - veřejně prospěšné práce , Příspěvek OS Prostor na VPP ,00 37 Ochrana ŢP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz a separace TKO , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Sběrná místa - provoz ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf Veřejná zeleň , Údrţba zeleně na pozemcích třetích osob , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov , Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO , Odchyt holubů , Výstava o ţivotním prostředí , Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací ,00 39 Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo , Projekt meziobecní spolupráce ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , Odměny lékařům , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Pomoc dětem , Rozvoj SPO na Kolínsku , Příspěvek na výkon pěstounské péče , Ubytovna Polepská - provoz , Projekt "Sociální sluţby v Kolíně" , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší , Prevence kriminality - Romský mentoring , Prevence kriminality - Mzdy domovníků 7 200, Prevence kriminality - Pohybový preventivní program ,00 Městské sociální a zdravotní sluţby , příspěvek na provoz , transfer dotace z od KÚ SK , Kluby důchodců ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana , Civilní obrana , Nákup materiálu CO 1 000, Opravy a údrţba , Programové vybavení 9 000, Správa v oblasti KŘ , Rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Hasiči kraj , Hasiči město ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,58 Platy zastupitelů , platy zastupitelů ,00 Stránka 11

12 OŘR Par oddíl-paragraf refundace mezd , sociální a zdravotní pojištění ,20 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci , penzijní připojištění zaměstnanců , ošatné pro zastupitele vykonávající obřady , právní služby , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS , propagace města , digitální mapa , Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Příspěvek na Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Odvody Finančnímu úřadu , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce , Vratka transferu MPSV - Kom. plán rozvoje soc. sluţeb , Vratka dotace na výkon SPOD ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,83 Výdaje celkem se SF ,83 Výdaje celkem po konsolidaci ,73 Stránka 12

13 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství , Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení ,00 Údrţba komunikací , údrţba komunikací , komunikace lokalita Polepy , rekonstrukce ulice Kolínská , rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) , rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) , rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod) , rekonstrukce ulice Za Dvorem , rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka , rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) , rekonstrukce ulice Pobřeţní - Sendraţice (komunikace, dešť.kanalizace) , Cyklostezka Veltrubská II.etapa ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Úprava ploch , Lávka přes Labe - nové schody , Stará lávka na Kmochův ostrov - oprava , Parkoviště u "Šachovnice" , Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova - obchodní centrum , Chodníky Na Šťáralce a U Hájku , Chodník Zibohlavy , Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa , Dopravní značení , Přenosné dopravní zařízení , Parkovací automaty , Bezbariérové trasy městem - 1.etapa , Modernizace autobusového nádraží , Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , Projekty a studie OD , Rekonstrukce kanalizací , vodohospodářská infrastruktura - kanalizace , kanalizační stoka v areálu zámku , rekonstrukce jednotné stoky "GID" ulice Jateční , rekonstrukce kanalizačního přivaděče Veltruby - Kolín , kanalizace Rybářská , kanalizace ul. Smetanova , Generel odvodnění městské části Sendraţice , Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně , Rekonstrukce ČOV Kolín , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běţné opravy , MŠ - havárie ,00 Stránka 13

14 OŘR Par Akce MŠ Bachmačská - výměna oken , MŠ Bezručova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Kmochova - okna , MŠ Masarykova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Sendraţice - rekonstrukce kuchyně ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Bezručova - komunikace, zpevněné plochy , ZŠ Kmochova - rekonstrukce topného systému , ZŠ Lipanská - dokončení dlažby 3.p , ZŠ Masarykova - výměna zářivek chodby , ZŠ Mnichovická - výměna oken v hale , ZŠ Mnichovická - výstavba hřiště , ZŠ Ovčárecká - el. rozvodna, jídelna , ZŠ Ovčárecká - přestavba MERKUR , ZŠ Ovčárecká - rek. osvětlení ve třídách , ZŠ Prokopa Velikého - internát střecha, fasáda , ZŠ Prokopa Velikého - ředitelna stavební úpravy, zvětšení , ZUŠ - běţné opravy , ZUŠ - výměna osvětlení ,00 Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení , XX Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běţné opravy , MDK - výměna oken , Měst. správa kin - běţné opravy , Městská správa kin - kinoklub , Městská knihovna Kolín - běţné opravy , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Práchovna , Městská knihovna Kolín - výtah ,00 Investice z prog. regenerace MK , radnice - úprava vnitřních prostor ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Údrţba a opravy pamětních míst , MSD - běţné opravy , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny , dotace na pořízení inv. maj. - dětský koutek venkovního bazénu (VS) , dotace na pořízení inv. maj. - ochrana doskočiště skoku vysokého (AS) , dotace na pořízení inv. maj. - tunel na ochranu hráčů a rozhodčích (ZS) ,00 Stránka 14

15 OŘR Par Akce dotace na pořízení inv. maj. - nákup odvlhč. do suteréních kabin (ZS) , dotace na pořízení inv. maj. - příspěvek na nákup automobilu , dotace na pořízení inv. maj. - nákup pouţitého in-line kluziště (ZS) , dotace na pořízení inv. maj. -výměna dveří na psím útulku , dotace na pořízení inv. maj. -výměna dveří na psím útulku , Rekonstrukce dětských hřišť ,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví , Městské jesle - běţné opravy , Městské jesle - výměna oken a dveří ,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru , Byty - běţné opravy a údrţba , Byty TPCA - běţné opravy a údrţba , Bytový dům Okruţní , Bytový dům Benešova 773,774 - rekonstrukce výtahu , Bytový dům Tyršova výtah , Bytový dům Tyršova stoupačky , Bytový dům Na Magistrále 711, výměna oken , Bytový dům Benešova výměna oken ,00 INV v oblasti nebytových prostor , Projektová činnost OŠKS , Podnikatelský inkubátor v areálu zámku ,00 - Celkové náklady projektu ,30 - z toho dotace ,00 - z toho dotace ,17 - z toho vlastní prostředky 2014 a dříve ,90 - z toho vlastní prostředky , Podnikatelský inkubátor - místnost místnost v 1. PP , Kutnohorská speciální škola - běţné opravy , Budova gymnázia - běţné opravy , Budova gymnázia - opravy a investice do budovy , Objekt vodárny - běţné opravy 0, Objekt vodárny - oprava , Objekt vodárny ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Poliklinika - běţné opravy , Poliklinika - etapa č. 2, výměna oken 0, Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendraţice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pivovar, Hrádeček, Na Valech , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , Budova Regionálního muzea Kolín , Havárie v ostatních prostorách , Odizolování kotelny v ulici Míru , Osvětlení kruhové křiţovatky Polepská (obchvat) , Rekonstrukce lamp veřejného osvětlení ,00 Stránka 15

16 OŘR Par Akce Nové lampy VO , Městský hřbitov - zimní čištění komunikací , Městský hřbitov - údrţba zeleně , Městský hřbitov - letní údrţba , Městský hřbitov - obnova zeleně , Městský hřbitov - oprava střechy obřadní síně , Městský hřbitov - stavební úpravy - katafalk, čekárna pro pozůstalé , Územní plán , Projekty - ORR , Integrovaný plán rozvoje města, Strategický plán , Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) , Vynětí pozemků ze ZPF a LPF , Městský mobiliář , běţná údrţba městského mobiliáře , odpadkové koše na náměstí , autobusové zastávky ,00 INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí , Podzemní kontejnery na separovaný odpad ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Pasport zeleně , Inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Kolína ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - platba v roce Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Revitalizace veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okružní ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Projekty ŢP , Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova , Regenerace panelového sídliště Kolín - II. Etapa ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 INV v oblasti sociální péče , XX Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běţné opravy , Penzion pro důchodce - běţné opravy , MDD - běţné opravy ,00 INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany , Nákup základního modulu MP manager , Kamerový systém Kolín - rozšíření , Kamerový systém Kolín - oprava , Bezpečný Kolín - série opatření ,00 Stránka 16

17 OŘR Par Akce Všeobecná veřejná správa a sluţby ,00 Místní správa , budovy a stavby - opravy , stroje a přístroje , zajištění výzvy 22 IOP , investice IT , výkup pozemků ,00 Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny , ,28 Byty pro TPCA Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , Ručení SFRB , Úroky z úvěru od ČS a.s , Úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00 Byty TPCA celkem ,53 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje Pozemkové úpravy , PZKO - odbočky vodovodních řadů , PZKO - vynětí ze ZPF , PZKO - aktualizace podkladů ,00 Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,53 Invest. a neinv. výdaje celkem ,81 - z toho investiční ,88 - z toho neinvestiční ,93 Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) ,76 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,76 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,66 Celkové výdaje města ,64 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,64 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,54 Financování Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s , Splátka NFV zóna Ovčáry ,00 Stránka 17

18 OŘR Par Akce Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s , Splátka NFV MF ČR ,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem , DPH - přenesená povinnost - rewerse charge Zůstatky v devizové pokladně Financování celkem ,00 Stránka 18

19 Rozpočet bilance třída druh příjmů/výdajů Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy ,00 - z toho úrokový swap , Neinvestiční přijaté dotace ,24 Běţné příjmy celkem ,24 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo ,26 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,99 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,58 Běţné výdaje celkem ,83 Saldo běž. příjmů a výdajů ,41 Splátky úvěrů a NFV ,00 Platba úroků ,53 Úroky z úvěrů ČS a.s ,00 Úrokový swap ,00 Dluhová sluţba ,53 Saldo po splacení dluhové služby ,88 Investice bez bytů TPCA a PZKO ,28 Byty TPCA + zóna ,00 Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města ,28 Saldo včetně investic ,40 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,18 Peníze na účtech k ,65 Finanční zdroje celkem ,83 Rezerva ,43 Příjmy celkem ,07 Výdaje celkem ,64 Stránka 19

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 III. RO schválené ZM dne 29. 6. 2015 pod usnesením č. 130/2015 V Kolíně dne 30. 6. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2015 - příjmy

Více

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2016 Návrh schválený Radou města dne 4. 1. 2016 pod usnesením č. 46/1436/2016 V Kolíně dne 5.1. 2016 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru OŘR Pol Rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2015 - návrh

Rozpočet na rok 2015 - návrh Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok - návrh schválený Zastupitelstvem města dne 26. 1. pod usnesením č.56/ V Kolíně dne 27. 1. Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Pol Rozpočet - příjmy druh

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 I. Rozpočtové opatření I. RO schváleno na jednání zastupitelstva dne 30. 3. 2015 pod usnesením č. 85/2015 V Kolíně dne 31. 3. 2015 Ing Petr Villner vedoucí

Více

Město Kolín. Finanční odbor. Rozpočet na rok 2014. Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/2014.

Město Kolín. Finanční odbor. Rozpočet na rok 2014. Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/2014. Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/ V Kolíně dne 28. 1. Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet - příjmy OŘR Pol

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 IV. RO schváleno na zasedání zastupitelstva dne 21. 9. 2015 pod usnesením č. 155/2015 V Kolíně dne 22. 9. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 V. rozpočtové opatření Schváleno na zasedání zastupitelstva města dne 9. 11. 2015 pod usnesením č. 174/2015 V Kolíně dne 9.11. 2015 Ing Petr Villner vedoucí

Více

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne 28. 1. 2013 pod usnesením č. 241/2013 V Kolíně dne 29. 1. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2013

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2014 II. RO

Rozpočet na rok 2014 II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2014 II. RO Schválený Zastupitelstvem města dne 19. 5. 2014 pod usnesením č. 392/2014 V Kolíně dne 20. 5. 2014 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru OŘR

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Rozpočet na rok 2011 II. RO

Rozpočet na rok 2011 II. RO Městský úřad Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2011 II. RO - Schváleno na jednání zastupitelstva dne 23. 5. 2011 pod usnesením č. 72/2011 V Kolíně dne 24. 5. 2011 Ing Petr Villner vedoucí finančního

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet na rok 2013 IV. RO

Rozpočet na rok 2013 IV. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 IV. RO IV. rozpočtové opatření schváleno zastupitelstvem dne 16. 9. 2013 pod usnesením č. 307/2013 V Kolíně dne 17. 9. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní Vlastní Daňové Ostatní Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2014 daň ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z právnických osob daň z fyzických osob DPH Popis nájemné z bytů nebytové hospodářství + ostatní

Více

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2016 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 plnění % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis.

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 třída 2 Nedaňové

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 16/15 Příjmy 40 23 189 75 194 790,2 70 836,3 1,76 Daňové příjmy 35 353,2 177 74 180 146,2 41 169,6 1,16 Nedaňové příjmy 1 491,4 3 51 3 579,2 1 426,2 0,96

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Daňové příjmy celkem

Daňové příjmy celkem PŘÍJMY 2013 ( v tis.kč ) Návrh Úprava Schválený polož. paragr ORJ rozpočtu rozpočtu rozpočet TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-s 30 000 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-1,5% 3 200

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok - návrh Projednaný a schválený radou města dne 9. 1. pod usnesením č. 2921/87/RM/ V Kolíně dne 11. 01. Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru OŘR Pol Rozpočet

Více

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 - Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 900 000,00 1112 DPFO z podnikání 800

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006 Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok Rozpočet příjmů na rok Text Daňové příjmy celkem 102 860,0 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 17 500,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 16 500,0 Daň z příjmů

Více

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet r. 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 900 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

Více

PŘÍJMY r ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet

PŘÍJMY r ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet PŘÍJMY r. 2015 ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet 31.3.2015 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-s 35 000 35 000 9 276 1111 31 DPFO ze závislé

Více

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K 30. 9. 2016 PŘÍJMY: PŘÍJMY Z FINANČNÍHO ÚŘADU 5 835 000,00 6 712 000,00 6 350 791,43 94,62% 1111 FÚ - daň z příjmu FO ze ZČ a FP 1 150 000,00 1 150 000,00 1 159 205,90

Více

1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 398

1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 398 ROZPOČET 2015 (údaje v tis. Kč) Rozpočet PŘÍJMY 1.1. SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH 17 413 0000 Daň z příjmu FO ze záv. čin. 8 574 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 833 0000 Daň z příjmu FO z přiznání

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

MĚSTO CHOCEŇ Rozpočtové opatření č. 8/2014

MĚSTO CHOCEŇ Rozpočtové opatření č. 8/2014 MĚSTO CHOCEŇ Rozpočtové opatření č. 8/2014 Schváleno RM dne 17. 12. 2014, usn. č. 426/2014 RO č. 7/2014 RO č. 8/2014 Název Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Poznámka v.130212 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň ze závislé činnosti

Více

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) Bilance rozpočtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) I. PŘÍJMY CELKEM 71 206 000 Daňové příjmy 53 816 000 Přijaté transfery 6 600 000 Nedaňové příjmy 10 690 000 Kapitálové příjmy 100 000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016 PAR Název paragrafu POL Příjmy Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5300000,00 1112 Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti 73000,00 1113 Daň příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více