HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A"

Transkript

1 HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 2 / 2012 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Nedopusme, abychom zarmoutili Boha Somálsko Tam, kde se loví køesané Zprávy ze svìta Z aktivit Hlasu muèedníkù

2 Nakladatelství STEFANOS nabízí: Rasooli & Allan Lékaø z Kurdistánu Pøíbìh o obrácení muslimského mullaha. A5, 134 stran, cena 77 Kè. Richard Wurmbrand Vítìzná víra Inspirující ètení na téma køesanské víry a svìdectví cm, 176 stran, cena 120 Kè. Ken Anderson Smìlý jako beránek ivotní pøíbìh známého èínského køesanského disidenta. A6, 170 stran, váz. 137 Kè. Pavel Rejchrt Dvanáct kázání Sbírka kázání èeského malíøe, básníka a literáta z posledních deseti let, ve kterých se autor zamýšlí nad duchovní situací souèasného køes- anstva i spoleènosti. Váz. broura, cm, 96 stran, 147 Kè. John Bunyan Milost pøehojná Duchovní autobiografie Johna Bunyana. 11,5 17,5 cm, 192 stran, cena 157 Kè. John R. Weinlick Hrabì Zinzendorf ivotní pøíbìh hrabìte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa, nejvýznamnìjšího pøedstavitele Obnovené Jednoty bratrské. Vázaná broura, cm, 232 stran, cena 175 Kè. Hermann Hartfeld Víra navzdory KGB Autentické vyprávìní o pronásledování køesanù v Sovìtském svazu v šedesátých letech cm, 304 stran, cena 177 Kè. Richard Wurmbrand Kristus na idovské cestì Autor sám idovského pùvodu uvauje na idovské téma cm, 248 stran, cena 175 Kè. Sam Wellman William Carey Kniha o ivotì anglického misionáøe v Indii. Vázaná broura, cm, 160 stran, cena 167 Kè. Hans Martin Braun Let pøes hranice Napínavý román z prostøedí ruské podzemní církve se špioná ní zápletkou. Vázaná, 11,5 17 cm, 120 stran, 2.vydání, cena 138 Kè Nabízené knihy z nakladatelství STEFANOS si mùete objednat na naší adrese, uvedené na zadní stranì obálky. Poštovné ani balné není úètováno. Ukázky knih naleznete na internetové adrese HLAS MUÈEDNÍKÙ 2 / 2012 FOTO NA PRVNÍ STRANĚ VAZBY: Mike Fearon Martin Luther Beletrizovaná biografie jedné z klíèových postav historie køesanství. Vázaná broura, cm, 112 stran, cena 165 Kè. Anatolij Granovskij Byl jsem agentem NKVD Memoáry agenta sovìtské tajné sluby, pùsobícího krátce také v pováleèném Èeskoslovensku. Vázaná s pøebalem, cm, 288 stran, cena 245 Kè. Tom White Akce Kuba Po sedmnácti mìsících vìzení na Kubì vypráví autor vzrušující pøíbìh církve trpící za tøtinovou oponou. A6, 230 stran, cena 83 Kè. Darlene Deiblerová-Roseová Ve stínu vycházejícího slunce Podivuhodný pøíbìh americké misionáøky v japonském zajetí za druhé svìtové války. Vázaná s pøebalem, cm, 288 str., cena 248 Kè. Richard Wurmbrand Vìzeòské zdi kdyby promluvily Autorova kázání, sestavená na samovazbì, která jsou pozoruhodným a jedineèným dokumentem o hlubinách køesanské víry uprostøed nelidského teroru a zoufalství. Vázaná, cm, 136 stran, cena 185 Kè. Sam Wellman Jan Kalvín Biografie slavného reformátora. Vázaná broura, cm, 160 stran, cena 225 Kè Bratr Andrew Pašerákem ve slubách Nejvyššího Kniha popisuje zaèátky sluby bratra Andrewa. Díky této knize se mnozí západní køesané zaèali zajímat o utrpení svých spoluvìøících v totalitních zemích a mnohým rovnì pomohla nalézt víru v Jeíše Krista. Vázaná s pøebalem, cm, 262 str., cena 245 Kè Pracovníci Hlasu mučedníků vybalují lékařské potřeby určené pro IDP kliniku v Somálsku.

3 R I C H A R D W U R M B R A N D N A P S A L Nedopusme, abychom zarmoutili Boha V hnìvu a rozhoøèení vykonám pomstu na pronárodech, kteøí mì neposlouchají. (Micheáš 5,15) Naši milovaní! V èervenci 1933 zastavila ruská vìdecká expedice na Sibiøi bezdìky poblí jednoho tábora nucených prací. Brzy ráno byli vìdci probuzeni nezvyklým køikem a sténáním. Svými triedry uvidìli skupinu asi šedesáti vìzòù, kteøí pùsobili nanejvýš vyèerpanì a vyhladovìle. Mezitím ale stráci tábora vìdce zpozorovali a jeden dùstojník zaèal ihned zjišovat jejich totonost. Kdy zjistil, e tam jsou pouze náhodnì, øekl jim: Tihle vìzni jsou knìí, kteøí byli odsouzeni k smrti za odpor vùèi sovìtské moci. Èlenové expedice byli vyzváni, aby odešli do svých stanù, ze kterých ale mohli slyšet, co se dìlo dál. Všem knìím bylo sdìleno: Nadešel váš poslední okamik. Odpovìzte na tuto otázku: Existuje Bùh? Všichni bez výjimky odpovìdìli: Ano. Potom byli vìdci svìdky jejich muèednické smrti. Od umírajících muù neslyšeli jediné slovo kletby nebo uráky na adresu svých vrahù. Jen tiché vyznávání víry. Køesanství je nová ivotní cesta Knìz Sergej Meèen zapoèal svou aktivitu v Moskvì v proslulém kostele Masorejka v roce Jeho poselství znìlo: Køesanství se nelze nauèit z knih nebo kázání. Jeíš øekl: Já jsem pravda. Pravda je specifický druh ivota, který získáváš následováním Kristova pøíkladu. V té dobì dali komunisté podnìt k vytvoøení tzv. ivoucí církve, která v pøevleèení do náboenského roucha vyznávala komunistickou ideologii. Sergej odmítl vyslovovat pøedepsanou veøejnou modlitbu za komunistickou vládu. Vìdìl, e za to mùe trpìt a e jeho kostel mùe být uzavøen. Tak se také stalo. Meèen byl uvìznìn na pìt let a budova sboru byla uzavøena. Po propuštìní pokraèoval ve své aktivitì v podzemí. Sergejùv nadøízený biskup zapøel svou víru a prozradil místo jeho pobytu. Komunisté ho za odmìnu jmenovali profesorem. 7. èervna 1941 byl Sergej odsouzen k smrti a zastøelen. 1

4 Naplnil tak Jeíšova slova, na která èasto kázal: Dobrý pastýø dává svùj ivot za ovce. V kontrastu s tím si dnes na uèení toho, který kdysi Sergeje zradil, nikdo ani nevzpomene. Pøíkladu tohoto knìze si osobnì velice váím. Èlovìk není iv jen chlebem 2. února 1945 byl v nacistickém Nìmecku odsouzen k smrti obìšením faráø Alfred Delp. Dùvodem byla jeho víra v Krista. K jeho posledním slovùm patøilo: Chléb je dùleitý a svoboda ještì více. Avšak ze všeho nejdùleitìjší je nezlomná oddanost a úcta ke Kristu. Pøed smrtí se spoutanýma rukama ještì napsal: Nyní je doba setí a nikoli sklízení. Avšak Bùh, který zasévá, bude jednou opìt sklízet. Pøijde doba, kdy naše smrt pøinese jiným lepší a šastnìjší ivot. U šibenice øekl vìzeòskému kaplanovi: Do pùl hodiny toho budu vìdìt neskonale více ne ty. Je pozoruhodné, e ti všichni pøijímali muèednictví s radostí. Utlaèovaní idé øíkali: Pøi øekách Babylonských, tam jsme sedávali a plakávali, rozpomínajíce se na Sion. Na topoly v té zemi zavìšovali jsme harfy své (alm 137,1 2). Zkušenosti køesanských muèedníkù jsou jiné. Mìl jsem tu výsadu být s nimi ve vìzení jak za fašismu, tak za komunismu. Zpívali, milovali a dokonce i tanèili radostí. Byli schopni milovat i své zrádce. V Èínì jsou dva druhy katolické i protestantské církve. Jednak zde existují církve oficiální, které poslouchají pøíkazy komunistù a své komunismu vzdorující bratry udávají policii. A pak církve podzemní, ze kterých povstávají nespoèetní muèedníci. Za nacismu bylo nìkolik køesanù, kteøí se postavili proti rasové perzekuci. Patøil k nim Canon Bernhard Lichtenberg, který prohlásil v berlínské katedrále: Bylo-li nám øeèeno, e se Nìmci, kteøí pomáhají idùm, dopouštìjí zrady, pak vám já øíkám, abyste odmítali toto nekøesanské smýšlení a své bratry milovali jako sami sebe. Zemøel pøi transportu do tábora smrti v Dachau. Bùh ví, kolik toho musel vytrpìt. Znáte tento oblak? Od prvních dnù svého obrácení jsem èetl o dávných i souèasných muèednících. Mìl jsem tu èest jich znát nìkolik osobnì. Se svìtem muèedníkù jsem dobøe obeznámen, a ty jako køesan máš tuté povinnost. Pavel, kdy vyjmenoval øadu muèedníkù, napsal: Proto i my obklopeni tak velkým oblakem svìdkù (idùm 12,1). V televizních zprávách jsme dennì informováni o oblacích na obloze. Jak to, e neznáme tento mnohem dùleitìjší oblak? V prvních staletích bylo pravidlo, e bohosluby, ve kterých nebyla øeè o muèednících, byly nenáleité. Nìkolik církví se tímto pravidlem stále ještì øídí. Proè jsme my, evangelikálové, opustili kadodenní pøipomínku tìchto drahocenných pøátel, kteøí se o nás tolik zajímají a nepøetritì nás obklopují, aby nás stále povzbuzovali? Proto opìtujme jejich lásku. 2

5 Zázrak na hoøe Araratu V historii naší misie je mnoství velkých zázrakù. Jeden z dalších se odehrává v souèasnosti. Sovìtský svaz postavil v Jerevanu (sovìtská Arménie) ohromný rozhlasový vysílaè. Stojí na vrcholu hory Ararat, kde podle Bible pøistál po potopì Noe. Úèelem byla propagace komunismu ve svìtì. Avšak Bùh zasáhl. Sovìtský reim padl a v souèasnosti vysílá naše misie z tohoto zaøízení do arabských zemí napø. do Maroka, Súdánu, Egypta, Iráku to jsme vyjmenovali z tìchto zemí jen nìkteré. Všichni, kdo vìøí v Mohameda, mají nyní pøíleitost slyšet nezkreslené poselství o Kristu. Není naším zámìrem uráet muslimy nebo pomlouvat jejich náboenství. Chceme jim pouze ukázat, èemu vìøíme, a Kristovu lásku doloit na pøíkladech muèedníkù. Muslimové vìøí, e Moj- íš a Jeíš pøedpovìdìli pøíchod Mohameda. Avšak køesané jsou podle nich padìlatelé, kteøí z Bible vypustili všechno, co o Mohamedovi vypovídala. Naše rozhlasové vysílání popisuje hrdinství a svatost tìch, kteøí odevzdali svoje ivoty Kristu. Ti Boí poselství nefalšují. Nástroj, který ïábel pøipravoval pro sebe, nyní slouí nám. Je to ještì pøekvapivìjší i z dùvodu panujícího nepøátelství mezi køesanskou Arménií a muslimským Ázerbájdánem. Nìkteøí, nazývající se sami køesany, zde støíleli po muslimech. Pomocí rádiových vln je do éteru vysíláno poselství Boské lásky. Bìhem 1. svìtové války bylo muslimskými Turky zmasakrováno 1,5 milionù Arménù. Nyní jsou muslimové vedeni ke Kristu prostøednictvím rozhlasového vysílání z Arménie. Šíøení evangelia v Tibetu Tibet je buddhistická zemì, která byla Boímu slovu zcela uzavøená. Pak tuto zemi obsadili èínští komunisté a nastolili tam krutý teror. Dlouhou dobu nesmìli Tibet navštìvovat ádní cizinci. Proto nebylo moné v této zemi šíøit evangelium ani tajnì. Co je však nemoné lidem, je moné Bohu. Co zmùe policie proti Bohu? Dìkujeme vám za vaše dary, které umonily, e nejenom Bible, ale takové knihy jako Zrcadlo lidského srdce nebo Muèen pro Krista mohou proudit do této zemì. (Tibetština je 68. jazyk, ve kterém byla kniha Muèen pro Krista vytištìna). Vaše dary jsou pouívány na tištìní takové literatury. Práce v Africe Dìkujeme vám za vaše dary, které nám umonily otevøít poboèky v øadì afrických zemí. Tyto poboèky šíøí naši literaturu i materiální pomoc. Podporujeme v Africe mnoho pastorù a køesanských rodin s velkým poètem dìtí. Také vydáváme zvláštní bulletin pro francouzsky i portugalsky mluvící Afriku. Nigérie a Jihoafrická republika vydávají své vlastní bulletiny. Naše indická misie šíøi bulletin v øadì dalších anglicky mluvících zemí v Africe. 3

6 Na nìkterých místech jsme otevøeli knihkupectví, avšak v Africe panuje nevypravitelná chudoba. Ani ti nejhorlivìjší ètenáøi si nemohou dovolit zaplatit za knihu jeden dolar. Proto zde naše publikace prodáváme jen za nìkolik centù (knihy dávané zadarmo by zde na druhou stranu byly povaovány za nehodnotné). I v nejchudších køesanských církvích v Africe obìtují vìøící do sbírky nepatrnou èástku, tøeba i jeden cent. V nìkterých mešitách, které jsou financovány Saúdskou Arábií, dostane chudý návštìvník muslimského svatostánku peníze, které zajistí jeho dìtem potravu na jeden den. Kdyby vaše dìti plakaly hladem, kam byste se rozhodli jít? V Africe církev bojuje za víru i za cenu smrti. Jeden africký muslim se obrátil poté, co našel jednu jedinou stránku vytrenou z Bible. Staèila jediná stránka. Ve snu byl pak varován, e se octl v nebezpeèí, ale nedbal na to. Jeho otec coby známý imám (muslimský duchovní) byl synovým obrácením velmi pobouøen. Jakmile se o tom dovìdìl, odvlekl syna do mešity a ádal, aby se své víry veøejnì zøekl. Kdy odmítl, proklel ho. Také jeho ena byla donucena ho opustit. Dokonce prý na ni naléhali, aby manela otrávila. Se svými dìtmi se následnì nesmìl stýkat a po dlouhou dobu il v úkrytu. Hodnota hladu V Latinské Americe teroristé zabíjejí jen proto, e trpí i se svými dìtmi hladem. ádná pomoc se k nim nedostane. Nedošli k poznání, e poté, co èlovìk trpìlivì snáší strasti a správnì nazírá na souení ivota, následuje ráj. Bible nám vypráví o Lazarovi, jednom z milionù ebrákù, kteøí vìtšinou ebrají marnì. Lazar si však neopatøil zbraò. Nepopøál sluchu knìím a kazatelùm uèícím liberální teologii, která vyhlašuje bohatým bezcílný násilný boj, který pøináší chudým jen další pohromy. Lazar se radìji modlil a prokazoval lásku nevìøícím, kteøí byli zralí pro zatracení stejnì jako se Abraham modlil za bohaté a høíšné obyvatele Sodomy. (Píši toto jako èlovìk, který mnohokrát zakoušel hlad. Pro toho, kdo své oèi upíná k budoucí odplatì, je radostné snášet hlad i pokoøení. Abraham miloval Lazara pro jeho postoj a vidìl, e po smrti nepøijde Lazar nikam jinam ne do jeho lùna. Uème se ve dnech postu radosti, kterou jinak neznáme. Zkoušejme pøíleitostnì jíst jen jídla o jednom chodu. Odmítejme drahé šaty a výlety. Poznávejme radost z jednodenního postu, aby nìkteré rodiny mohly mít radost z jídla po nìkolik dní. Jeíš u Lukáše 6,20 øíká: Blahoslavení chudí Nìkteøí z vás míjejí tento specifický vchod do Království. Pøesto však nejsi chudý, kdy mùeš chudému bohatì pomoci. Naše sestra Jackie Hamillová byla zabita na Filipínách, právì kdy vykládala teroristùm o Kristu. Naši spolupracovníci v Peru a jiných místech riskují své ivoty za stejným úèelem. 4

7 Ne zaèneš hledat odpovìdi, najdi správné otázky V arabském svìtì existuje náklonnost k terorismu, protoe chudoba je zde umocòována islámským fanatismem. Na ulicích je moné vidìt plakáty napøíklad s tímto nesmyslným sloganem: Islám je odpovìï. Kdo mùe na zemi nebo na nebi dát správnou odpovìï tìm, kteøí nekladou správné otázky: Je vìèný ivot? Existuje po smrti soud? Budou høíšníci na vìènosti odsouzeni? Kdo je Spasitel, který mì mùe vysvobodit od høíchù, je nemohu nikdy odèinit? Existuje nìjaká Boská osoba, která na sebe bere naše høíchy i trest? Mùe Mohamed, høíšný èlovìk, který sám potøebuje spasení, spasit druhé? Není všeobsahující láska lepší ne nenávist? Vydali jsme knihu Jeíš pøítel teroristù. Ji také vyšla v Nìmecku a pracujeme na jejím pøekladu do arabštiny a španìlštiny. Prosíme, pomozte nám šíøit toto poselství. Jsme jedinou organizací, která si vzala za cíl obracet ke Kristu teroristy. Je chvályhodné pomáhat rodinám muèedníkù. Je však také správné obracet ty, kteøí patøí do vìzení, protoe zabíjejí nevinné. Dìláme obojí. Doporuèujeme vám, abyste sdíleli utrpení s pronásledovanými i utrpení, která z nìkterých dìlají zabijáky. Rusko stále ještì naléhavý úkol Nepodlehnìme iluzi, e komunismus v Rusku byl znièen. Utrpìl sice velkou ránu, ale ti, kdo jsou tam u moci, jsou stále ještì komunisté. Mnoho z nich sice zmìnilo svou politiku, ale mají stále stejný pohled na ivot jako døív. I kdy dnes má Rusko na rozdíl od minulosti øadu politických stran, pøesto nejvìtší a nejlépe organizovaná z nich nese nadále jméno Komunistická strana. S ní trvá vùèi náboenství nenávist, která, tøebae není veøejnì manifestována, je nìkdy ještì vìtší ne v roce 1917, kdy se rudí dostali k moci. Na svém posledním sjezdu ruští komunisté prohlásili, e komunismus je historickou budoucností lidstva. I nadále chválí to, èeho bylo dosa- eno za Stalina, nièitele kostelù a vraha miliónù nevinných. Komunisté také oslavují Lenina, jeho ideálem byla svìtová revoluce a který napsal: Ateismus je abecedou komunismu. Nyní tato strana èítá èlenù (kdy v roce 1917 provedli v zemi úspìšný pøevrat, nemìli ani desetinu tohoto poètu) a je nejmocnìjší organizací v Rusku. Její novì proklamovaný program zakonèují slova: Náš prapor je prapor rudý (krví muèedníkù); naší hymnou je Internacionála, která vyhlašuje: Bojujeme proti králùm, vykoøisovatelùm a bohùm. Na druhé stranì ruské politické arény stojí fašismus vedený irinovským. Ten hlásá: Rusko nebylo nikdy slabé a ustrašené. Rusko nepotøebuje být milované, ale obávané. Rusko je policistou Evropy a svìt se musí pøed ním tøást. Vedení pravoslavné církve ukazuje znaèné sympatie pro tuto nacionalistickou nákazu. Tentý patriarcha, který se nyní kloní k takovým názorùm, se døíve veøejnì modlil, aby komunismus neztratil svou moc. 5

8 Jeíšovo malé stádo je opìt ohroeno tìmito obìma protiboskými silami. Rusko je také zaplaveno mnostvím rùzných sekt, z nich nìkteré pocházejí z ciziny, jiné vznikly novì v Rusku. Snaíme se na kadém místì šíøit Kristovo svìtlo, lásku a pokoj. Dìkujeme vám, e nás podporujete svými modlitbami a dary. Jen vìènost bude moci zjevit rozsah vašeho vlivu. V Kristu váš Richard Wurmbrand [Richard Wurmbrand ( ) rumunský luterský faráø, který byl pro svou víru vìznìn ètrnáct let v komunistickém aláøi. Po odchodu na Západ zaloil se svou manelkou Sabinou v roce 1967 mezinárodní misijní organizaci, jejím cílem je pomáhat pronásledovaným køesanùm. Tento èlánek pochází ze straších vydání amerického zpravodaje. Redakènì upraveno. P R O N Á S L E D O V A N Á C Í R K E V D N E S 6 Somálsko Tam, kde se loví køesané Somálsko je povaováno (hned po Severní Koreji) za zemi s druhým nejhorším pronásledováním køesanù na svìtì. Somálci, u kterých vyjde najevo, e jsou køesané, mají takøka najisto zpeèetìn rozsudek smrti. A týká se to nejenom tìch, kteøí ijí ve své vlasti, ale platí to i o tìch, kteøí utekli do nìkteré ze sousedních zemí. Pokud u nìkoho v Somálsku najdou jakoukoli podezøelou tiskovinu, okamitì ho zastøelí, prohlašuje jeden z našich zainteresovaných pracovníkù. Po více ne dvì desetiletí vyèerpávala Somálsko obèanská válka. Neúspìšná pøímìøí a rezoluce mezi rùznými bojujícími frakcemi vytvoøily u mezinárodní komunity obraz Somálska jako zemì naprostého zmaru. Devìtadevadesát procent tamní populace jsou rodilí sunitští muslimové. Køesané jsou pak v nenávisti u všech skupin bojujících v zemi o moc. K nejnebezpeènìjším ale patøí islamistická skupina známá jako al-šabab, která ovládá vìtšinu jiního a støední oblasti Somálska. Skupina al-šabab (co v arabštinì znamená mládí ) vede zapøisáhlý boj za uchvácení celé zemì s cílem podrobit ji své striktní interpretaci

9 Militanti ze skupiny al-šabab se oddali zapøisáhlému boji za uchvácení celého Somálska. Podle jejich pøedstav by v takové zemi køesané nemìli vùbec existovat. zákona šaríja. V únoru 2012 oznámili pøedstavitelé této skupiny, e se pøipojili k al-kajdì. Odhaduje se, e nepatrná somálská komunita køesanù, kteøí konvertovali z muslimského prostøedí, èítá maximálnì dvì stovky vìøících. Tito konvertité jsou ostatními muslimy povaováni za odpadlíky. Bìhem obèanské války byly znièeny doslova všechny kostely v zemi. Vìøící se proto musí scházet po vesnicích v malých skupinkách. Pokud je nìjaký køesan vyslídìn pøíslušníky skupiny al-šabab, nezøídka se stává, e mu militanti hned na místì utnou hlavu. To se stalo minulého roku jednomu sedmnáctiletému chlapci v Mogadišu. Agenti skupiny al-šabab se rovnì snaí somálské køesany vyslídit v uteèeneckých v Etiopii a v Keni. Mnozí somálští køesané sice touí po duchovním rùstu a biblickém studiu, avšak ji pouhé vlastnìní Bible jim mùe zpùsobit uvìznìní nebo smrt. Ani jeden ze ètyø vìøících, jejich svìdectví zde uvádíme, nevlastnil celou Bibli. Jejich srdce ale uchvátila láska Kristova a pro nadìji, které se jim dostalo, jsou ochotni snášet utrpení. Uvìznìn pro slovo Boí Abdiho probudil z hlubokého spánku zvuk vojenských bot, dunících na betonové podlaze jeho jednopokojového domeèku. Kroky patøily ètyøem pøíslušníkùm skupiny al-šabab, kteøí k Abdimu vtrhli po zuby ozbrojeni samopaly a revolvery. Jeho vydìšené tøi dìti zaèaly okamitì køièet a plakat. Vetøelci zøejmì zrovna provádìli v okolí namátkové kontroly. Vojáci namíøili na Abdiho zbranì a ptali se ho, èím je a kde pracuje. Pak ho popadli a vystrèili ven. Následnì militanti zevrubnì prohledali moje obydlí, vypráví Abdi. V mojí tašce pak našli nìkolik stránek z Bible. Vojáci vìdìli, e se jedná o stránky z nìjaké køesanské knihy. Okamitì Abdiho srazili k zemi, svázali mu ruce za zády a zavázali mu oèi. Potom ho naloili do auta a vezli asi hodinu cesty od domova. Kdy auto zastavilo, militanti Abdiho nìkam vedli a následnì ho uvrhli do temné podzemní cely. 7

10 Pozdìji byl Abdi únosci vyslýchán a dotazován na ony nalezené stránky. Kde jsi k nim pøišel? Kdo jsou tvoji souvìrci? Ale Abdi jim odmítal sdìlit jakoukoli informaci, tøebae dobøe znal jména dalších køesanù. Za ádnou cenu nechtìl, aby padli do rukou tìchto lidí. Kdy se jim ode mne nedostalo kýených informací, zaèali mì muèit. Nejdøíve mì mlátili døevìnými holemi, vypráví Abdi jednomu z našich zástupcù. Pak mi rozvázali oèi a já jsem uvidìl, e v místnosti leí tøi mrtvoly. Ty pøinesli, aby mì náleitì vydìsili. Jeho trýznitelé ho nazývali odpadlíkem a øekli mu, e nad ním vynesli rozsudek smrti. Ve velikých bolestech a v úzkosti, e ho tito fanatici mohou kdykoli zabít, volal Abdi k Bohu. Prosil jsem Boha, aby mì zachránil, aby ušetøil mùj ivot. Po této modlitbì pak nabyl mùj duch nové síly a strach ponìkud ustoupil. Ale jak ubíhaly dny, dìsivé podmínky, panující v malé temné betonové kobce, zaèaly na Abdiho znovu doléhat. V cele nebyl záchod, a proto musel vykonávat potøebu pøímo na zem do jednoho rohu této kobky. Protoe cela nemìla ani okno, nehybný vzduch byl prosycen nesnesitelným zápachem výkalù a hnijících mrtvol. Po deseti dnech povstalci koneènì mrtvoly odklidili a k Abdimu dali do cely ještì dva další vìznì. Pozdìji dovolili hlídající vojáci vìzòùm opustit na chvíli celu. Vìznìní mui si všimli, e objekt je obehnán zdí, která by se dala pomìrnì snadno pøekonat. Od té chvíle spoleènì vymýšleli plán na útìk. Jednoho dne kolem pùlnoci naši dozorci špatnì uzavøeli celu, ani si toho všimli vypráví Abdi. Ve vhodný okamik jsme dveøe cely otevøeli, utíkali ke zdi a snaili se ji pøelézt. Dozorci nás ale uvidìli a zaèali po nás støílet. Jednoho z muù zasáhli, ale nám ostatním se podaøilo zeï pøelézt a dát se na útìk. Mui bìeli ze všech sil. Militanti naskákali do auta a snaili se vìznì pronásledovat. Abdimu se spolu s jedním spoluvìznìm nakonec podaøilo dobìhnout do mìsta a v nìm se pronásledovatelùm ztratit. Pozdìji Abdi zatelefonoval manelce, která ji ila v pøesvìdèení, e byl její manel zabit teroristy. Nebyla schopna nic jiného, ne plakat radostí a pøekvapením, e slyší jeho hlas. Okamitì se vydala za ním, aby ho spatøila. Zástupce Hlasu muèedníkù rozmlouvá s odvánými somálskými køesany v jednom azylovém domì, který finanènì podporuje naše misie. 8 Manelka odvedla Abdiho do nemocnice, kde byl ošetøen, protoe mìl

11 na tìle øadu zhmodìnin a oteklin. V nemocnici zjistili, e má nìkolik zlomenin. O devìt mìsícù pozdìji trpí Abdi stále ještì rùznými bolestmi, zejména kdy má zvednout nìjaký tìší pøedmìt. Tato zkušenost ale mìla i svou kladnou stránku. Duchovnì mì velice posílila, prohlašuje Abdi. V zajetí jsem si také bytostnì uvìdomoval modlitby svých spoluvìøících. Urèitì sehrály velkou roli pøi záchranì mého ivota. Od svého útìku ze zajetí se ji také Abdimu podaøilo pøivést nìkolik muslimù ke Kristu. Nyní ije i se svou rodinou v bezpeènìjší èásti Somálska, kterou mají pod kontrolou jednotky prozatímní federální vlády. Víra navzdory obìti Nìkdejší muslim Dija mìl Boí slovo v takové lásce, e odmítl omezit svoji víru jen na vlastní domácnost. Navzdory extrémnímu nebezpeèí mìl ve zvyku èíst svoji Bibli pøed druhými lidmi. Výtisk somálské Bible byl jednou z mála vìcí, která se za obèanské války Dijovi podaøila zachránit pøi poáru mìstské èásti, kde se nacházel jeho dùm. Tøebae nìkteré stránky byly ohnìm znaènì poškozené, Dija si mohl dál èíst svùj nejoblíbenìjší biblický pøíbìh ze Starého zákona. Mám ve veliké oblibì pøíbìh, ve kterém chce Abraham obìtovat svého syna Izáka, ale pak se mu zjeví andìl a ukáe mu na berana, kterého pak Abraham na místo svého syna obìtuje. Z Nového zákona Dija ví, e Jeíš byl jako Boí Beránek obìtován, abychom skrze víru v nìho mìli vìèný ivot. Kdykoli si ètu Bibli, vdy jsem posílen vìdomím toho, e Kristus je se mnou, øíká Dija. Avšak za svoji vìrnou lásku k Bohu a k Boímu slovu musel Dija záhy pøinést také svou osobní obì. Jednoho rána roku 2007 si Bibli pùjèil jeho nejmladší syn a odešel s ní ven. Sedl si pøed dùm a otevøel si Bibli, stejnì jak to èinil jeho otec. Avšak právì toho rána šli kolem ozbrojení militanti ze skupiny Islámská soudní unie a všimli si, e šestiletý chlapec v ruce drí knihu s velkým køíem na deskách. Mui zabouchali na dveøe a kdy jsem je otevøel, jeden voják mì okamitì udeøil do hlavy pabou pušky, vypráví Dija. Okamitì jsem ztratil vìdomí a skácel jsem se na zem. Jeho manelka zaslechla køik jejich nejmladšího syna a instinktivnì bìela ke dveøím a sna- ila se vojákùm postavit. Jeden z nich ale namíøil zbraò a jednoduše vystøelil. Kulka zasáhla nejdøíve chlapce, kterému prošla lebkou a pak pronikla do bøicha jeho matky. Chlapec byl na místì mrtev a Dijaova man- elka zemøela po nìkolika hodinách v nemocnici. Kmenoví náèelníci se za Diju postavili a pøe- 9

12 Hlasatelé evangelia se snaí oslovovat Somálce, kteøí pøed násilím nacházejí útoèištì v mnoha uteèeneckých táborech. 10 svìdèili islámské teroristy, e Dija je nevinný. Aèkoli nakonec unikl jejich spárùm, jeho zkušenost je nadmíru bolestivá. Nejtìší je pro mì vyrovnat se se ztrátou syna, protoe jsem ho mìl velmi rád a mìl celý ivot teprve pøed sebou, øíká Dija. Byl to takový velmi hravý chlapeèek. Dija je pøesvìdèen, e o svého syna pøišel kvùli své køesanské víøe. Ale smrt manelky a syna mu pøinesla nejen veliký smutek, ale i prohloubení jeho víry. Musíme se uèit odpouštìt našim nepøátelùm, prohlašuje Dija. Vím, e moje ena a syn jsou ji u Jeíše Krista. Všechno, co se stalo, se stalo skrze milost Boí. Nyní jsem nohem blíe Jeíši ne pøedtím. Nyní se Dija snaí sám postarat o dva zbylé syny. Vedle tìchto starostí také nezapomíná na svou køesanskou slubu. Jeho touhou je, aby se lidé ve svìtì co nejvíce dovìdìli o utrpení køesanù v Somálsku. Jsou zde i jiní vìøící, kteøí prošli mnohem horším utrpením ne já, prohlašuje. Takové vìci se zde dìjí a v tom musíme ít. Keňa Eritrea Džibuti Somaliland (nezávislý) Kismayo sporné území Mogadišo Puntland (poloautonomní) SOMÁLSKO El Bur (základna al-šabab) území kontrolované islamisty oblast, kterou má pod kontrolou keňská armáda a místní domobrana oblast ovládaná etiopskou armádou a místní domobranou provládní správa oblast kontrolovaná jednotkami Africké unie a somálskou vládou Spravedlnost šaríja Zástup, který se shromádil, aby pøihlíel veøejnému výkonu trestu, jásal nad kadou ránou bièe. Zda tento projev shromádìných lidí vycházel z jejich zanícené muslimské víry, anebo se spíše báli militantù skupiny al-šabab, nedokáe Fozia øíci. Fozia dostala tøicet ran bièem kvùli tomu, e militantùm její šaty pøipadaly málo zahalující. Pøi zadrení mìla toti na sobì pouze tradièní muslimský šátek hidáb (viz obrázek) místo burky, která zahaluje celý oblièej. A pro somálské islámské extrémisty, kteøí ovládají mìsto, kde Fizia ije, je hidáb nepøípustný. Tito mi-

13 litanti, podobnì jako Taliban v Afghánistánu, se snaí na obyvatele mìsta uplatòovat striktní zákon šaríja. Podle nìho musí eny chodit naprosto zahalené. Jeliko je Fozia tajnou køes- ankou, nechce se sama o své vùli podøizovat extrémnímu výkladu islámského práva. Kdy bylo bièování u konce, Fozia èekala, a se zástup pøihlíejících rozejde. Nechtìla jsem se potkat ani s tìmi, kteøí mì bili, ani s tìmi, kteøí tomu pøihlíeli. A tak jsem poèkala, a všichni odejdou. Fozia šla domù jen obtínì a musela pøemáhat velkou bolest. Kadá rána bièem jí zanechala krvácející šrám. Jedna sousedka pøišla ke mnì domù a rány mi omyla, vypráví Fozia. Hodnì jsem krvácela a hluboké rány a na ivé maso mì strašlivì bolely. Fozia musela zùstat dva dny leet. Ale toto bièování nebylo prvním fyzickým trestem, který musela Fozia snést v souvislosti se svým køesanským vyznáním. Podobnì jako vìtšina somálských en i Fozia byla pøinucena uzavøít manelství proti své vùli. Kdy jí bylo ètyøiadvacet let, rodièe ji provdali za šedesátiletého mue, pøíslušníka tého kmene. Ten ji mìl dvì další manelky, které ily se svými dìtmi ve dvou domácnostech. Fozia u nìkolik let pøed svatbou pøijala Krista a od té doby pøestala vykonávat muslimské rituály, nechodila do mešity a nemodlila se pìtkrát dennì pøikázanou modlitbu. Kdy její manel zjistil, jak odlišnì se chová, zaèal jí pojmenovávat kafir, neboli nevìøící. Také ji fyzicky týral, dokonce i v dobì, kdy byla tìhotná. Bitím se mì snail pøinutit, abych se modlila podle muslimského zpùsobu, uvádí Fozia. Fackoval mì anebo mì bil pìstí. Nìkolikrát mì dokonce kopl do bøicha, v dùsledku èeho jsem také potratila. Fozia nakonec od násilnického manela utekla a s jedním køesanským pøítelem se pøestìhovala Šlehání gumovým bièem, který dopadal na Foziina záda, se zdálo nesnesitelné. U pøestala vnímat poèet ran a jen èekala, a to skonèí. Tiše se pøitom modlila k Jeíši, a prosila ho, aby ji vysvobodil z rukou alobcù. Ve spolupráci s dalšími organizacemi pomáhá Hlas muèedníkù Somálcùm v rùzných uteèeneckých táborech, kam pøiváíme potraviny, léky, dìtskou výivu, vitamíny a další nejnutnìjší vìci. 11

14 do jiného mìsta. Tøebae ila na bezpeèném místì a mìla i zamìstnání, nedokázala se sama uivit. Ale i na tomto novém místì se nevyhnula støetu s teroristy skupiny al-šabab, kteøí ji zadreli kvùli její pokrývce hlavy. Fozia nyní po tomto incidentu pìstuje ještì více modlitební ivot a snaí se o Jeíši vyprávìt i ostatním. Aèkoli sama nevlastní Bibli, duchovní potravu získává pøedevším poslechem køesanských rozhlasových stanic, které vysílají ze sousední Keni. Fozia prosí ostatní vìøící o pøímluvné modlitby nejen za sebe, aby se její situace alespoò trochu zlepšila ale i za všechny trpící somálské køesany ijící v této zemi, kterou se snaí zcela ovládnout radikální islamisté. Útoèištné místo Basmah byla sedm mìsícù tìhotná, kdy se s ní její muslimský manel nechal rozvést. Vrátila se ke své matce, kde pøivedla na svìt dítì. Kdy se ale její muslimská rodina dozvìdìla, e se Basmah stala køesankou, její nevlastní otec ji vyhnal z domu. Prohlásil, e jsem nakazila celý dùm, vypráví Basmah. Dokonce mi vyhrooval, e jestli nezmizím, tak mì zabije. Následnì musela Basmah ít se svým dítìtem na ulici. Pozdìji se setkala s jedním pracovníkem Hlasu muèedníkù, který ji opatøil bydlení na bezpeèném místì. Modlila jsem se, aby mi Bùh pomohl a dal mi nìjaké místo, kam bych se mohla uchýlit. A on na mé modlitby odpovìdìl, vypráví Basmah. Bydlím nyní v krásném domì modliteb, je to úplný dùm Boí. Jsem tam velmi šastná. Nìkdejší muslimové, k nim patøí i Basmah, nalezli bezpeèné bydlení v útoèištném domì Hlasu muèedníkù, který jsme zøídili v jednom mìstì na Somálském poloostrovì. Tento útoèištný dùm neposkytuje bývalým muslimùm jen místo, kde dostanou najíst a mohou tam bydlet, ale je to i místo duchovního spoleèenství a uèednictví. Toto zaøízení spravují zkušení køesané. Basmah nám øekla, e od té doby, co bydlí v tomto domì, její duchovní ivot se výraznì zmìnil k lepšímu. Tím nejvyšším darem, který jsem od Boha dostala, je Jeíš. Nyní mám v srdci pokoj, který nelze s nièím srovnat. V tomto roce naše misie plánuje ještì více rozšíøit podporu somálských køesanù. Chceme pro somálské køesany v jednom mìstì zøídit také biblický semináø, kde by se tamní køesané mohli vzdìlávat a prohlubovat se ve víøe. V nìkterých pøípadech také pomáháme evangelizaènì zamìøeným køesanùm zaloit si vlastní ivnost, aby mohli být ekonomicky nezávislí a mohli svobodnìji pùsobit. 12

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 5 6/2010 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E

HLAS MUÈEDNÍKÙ M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 3 / 2011 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa 3 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

Více

ROZJÍMÁNÍ U POÈÍTAÈE SPIRITUALITA. MUDr. Dagmar Pohunková

ROZJÍMÁNÍ U POÈÍTAÈE SPIRITUALITA. MUDr. Dagmar Pohunková VÍCE NEŽ JARO Bývalá hollywoodská hvìzda, kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger ztratil sympatie, když nechal popravit trojnásobného vraha. Nedávno totiž podepsaly více než ètyøi miliony lidí výzvu

Více

3 / 2015. Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením

3 / 2015. Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením 3 / 2015 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských

Více

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Já, pražský nevìøící Žid, stal jsem se vìøícím a zmìnil jsem svùj svìtový názor. Svatý Václav, plod ducha doby a výraz nadìje 10. století v Èechách, je také mùj svatý Václav

Více

Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku:

Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku: Roèník 20 Èíslo 2 25. 12. 2014 Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku: Ménì vzdychej, více zpívej. Ménì k zemi, více k nebi se dívej. Ménì

Více

O lidech z vídeòského Gruftu /14. l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku

O lidech z vídeòského Gruftu /14. l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku CENA 10 K È l 1 / 2 0 0 1 l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku O lidech z vídeòského Gruftu /14 l Téma: Být prospìšným z dobré vùle /3 l Tøi otázky pro Sestru roku 2000 /7 l Událost: Tøíkrálová sbírka

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

OBSAH KAM ZAØADIT JÓGU

OBSAH KAM ZAØADIT JÓGU KAM ZAØADIT JÓGU Zdenìk Vojtíšek Každý z nás slyšel o skupinì Falun-kung, od roku 1999 pronásledované èínskými úøady. Ale co je vlastnì Falun-kung? Pro milióny lidí je to kondièní cvièení, jakých jsou

Více

1 / 2014. Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi

1 / 2014. Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi 1 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi N a k l a d a t e

Více

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY PROÈ DINGIR Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk, který spoèíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø.

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

v komunistických zemích nebo spojení pravoslaví a nacionalismu èi omezování náboženské svobody v pravoslavných zemích

v komunistických zemích nebo spojení pravoslaví a nacionalismu èi omezování náboženské svobody v pravoslavných zemích PRAVOSLAVÍ V DINGIRU Miloš Mrázek Ve stovkách miliónù se poèítají lidé, kteøí se hlásí k pravoslavnému náboženství. Jeho kultura dala vzniknout samostatnému civilizaènímu celku. V naší zemi se podle výsledkù

Více

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì.

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì. MU»EDNÕCI KÿESçANSK VÕRY /SKRYT KAMENY V NAäICH Z KLADECH/ BISKUP HAIK HOVSEPIAN-MEHR (1946ñ1994) Haik Hovsepian-Mehr, p edstavitel cìrkve Assembly of God byl umuëen p ed deseti lety v Õr nu militantnìmi

Více

Ba³wochwalstwo Salomona

Ba³wochwalstwo Salomona Èíslo 218/roèník XIX. únor 2012 Proti dobrovolnému daru Ba³wochwalstwo Salomona Pan rozgniewa³ siê wiêc na Salomona za to, e jego serce odwróci³o siê od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu siê ukaza³

Více

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj.

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Roèník 17 Èíslo 2 25. 12. 2011 Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Pøišel jako malé dítì, aby se pøiblížil našemu utrpení. Narodil se chudý, abychom

Více

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek)

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek) ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU Zdenìk Vojtíšek Není božstva kromì Boha a Muhammad je posel Boží, je kaligraficky zapsáno vpravo nahoøe na této stránce. Tato slova proneslo již nìkolik set tìch, jejichž rodným

Více

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA NA KONCI 7. ROÈNÍKU Zdenìk Vojtíšek Na konci 7. roèníku Dingiru se ètenáøi doèkali nepøíjemného pøekvapení: poslední èíslo roku 2004 vychází s více než mìsíèním zpoždìním hluboko v roce 2005. Nezbývá,

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É

POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É POSELSTVÍ TOLERANCE TOLERANCE OTÁZKY VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH PROROCTVÍ PROROCTVÍ O TOLERANCI NE H P C Ø Í I Ø JÍ H M Ý E N JT L E TE N R O M V S É JÍ Z U Á L K A O V N CH Y S K R, É TE

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì.

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì. MU»EDNÕCI KÿESçANSK VÕRY /SKRYT KAMENY V NAäICH Z KLADECH/ ISAAC 851 A. D. (muëednìk v muslimskèm äpanïlsku) Mezi lety 850 aû 859 bylo ve öpanïlskè CÛrdobÏ pro ur ûku isl mu setnuto 48 k esùan. ZatÌmco

Více

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY PROÈ DINGIR Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk, který spoèíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø.

Více

PRAVDY O BOHU A CÍRKVI

PRAVDY O BOHU A CÍRKVI PRAVDY O BOHU A CÍRKVI Pravda vás pøipravuje, abyste se vyrovnali s realitou tìžkých èasù, pøedpovìdìných v Knize mého Otce. Je vám dána, aby vás uèinila silnými. 986/4.12. 2013 Hlásám Hospodinovo jméno,

Více

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 69 BØEZEN 1998 Z OBSAHU: Vychovávat - ale jak? Cesty k Bohu a k víøe VII. Duchovní odborky Skautská duchovní obnova Akce: Cihla pro Moravu Skautský zákon - pøíbìhy Rozhovor

Více

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì.

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì. MU»EDNÕCI KÿESçANSK VÕRY /SKRYT KAMENY V NAäICH Z KLADECH/ PRON SLEDOV NÕ ZA DECIA 249ñ251 A. D. éivot pro k esùany v ÿìmskè Ìöi t etìho stoletì byl pozoruhodnï klidn. Avöak v roce 249 nastaly pro k esùany

Více

Zázraky naší doby. Athos a konec svìta

Zázraky naší doby. Athos a konec svìta hledu dolù hodí se pøiblí it se a k úplnému kraji poryv vìtru však mù e èlovìka shodit do propasti. Na samotné špici vrcholu mù eš stát jedinì kdy se pevnì dr íš køí e. Na nás však takové zkoušky nepøišly.

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více