HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A"

Transkript

1 HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 2 / 2012 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Nedopusme, abychom zarmoutili Boha Somálsko Tam, kde se loví køesané Zprávy ze svìta Z aktivit Hlasu muèedníkù

2 Nakladatelství STEFANOS nabízí: Rasooli & Allan Lékaø z Kurdistánu Pøíbìh o obrácení muslimského mullaha. A5, 134 stran, cena 77 Kè. Richard Wurmbrand Vítìzná víra Inspirující ètení na téma køesanské víry a svìdectví cm, 176 stran, cena 120 Kè. Ken Anderson Smìlý jako beránek ivotní pøíbìh známého èínského køesanského disidenta. A6, 170 stran, váz. 137 Kè. Pavel Rejchrt Dvanáct kázání Sbírka kázání èeského malíøe, básníka a literáta z posledních deseti let, ve kterých se autor zamýšlí nad duchovní situací souèasného køes- anstva i spoleènosti. Váz. broura, cm, 96 stran, 147 Kè. John Bunyan Milost pøehojná Duchovní autobiografie Johna Bunyana. 11,5 17,5 cm, 192 stran, cena 157 Kè. John R. Weinlick Hrabì Zinzendorf ivotní pøíbìh hrabìte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa, nejvýznamnìjšího pøedstavitele Obnovené Jednoty bratrské. Vázaná broura, cm, 232 stran, cena 175 Kè. Hermann Hartfeld Víra navzdory KGB Autentické vyprávìní o pronásledování køesanù v Sovìtském svazu v šedesátých letech cm, 304 stran, cena 177 Kè. Richard Wurmbrand Kristus na idovské cestì Autor sám idovského pùvodu uvauje na idovské téma cm, 248 stran, cena 175 Kè. Sam Wellman William Carey Kniha o ivotì anglického misionáøe v Indii. Vázaná broura, cm, 160 stran, cena 167 Kè. Hans Martin Braun Let pøes hranice Napínavý román z prostøedí ruské podzemní církve se špioná ní zápletkou. Vázaná, 11,5 17 cm, 120 stran, 2.vydání, cena 138 Kè Nabízené knihy z nakladatelství STEFANOS si mùete objednat na naší adrese, uvedené na zadní stranì obálky. Poštovné ani balné není úètováno. Ukázky knih naleznete na internetové adrese HLAS MUÈEDNÍKÙ 2 / 2012 FOTO NA PRVNÍ STRANĚ VAZBY: Mike Fearon Martin Luther Beletrizovaná biografie jedné z klíèových postav historie køesanství. Vázaná broura, cm, 112 stran, cena 165 Kè. Anatolij Granovskij Byl jsem agentem NKVD Memoáry agenta sovìtské tajné sluby, pùsobícího krátce také v pováleèném Èeskoslovensku. Vázaná s pøebalem, cm, 288 stran, cena 245 Kè. Tom White Akce Kuba Po sedmnácti mìsících vìzení na Kubì vypráví autor vzrušující pøíbìh církve trpící za tøtinovou oponou. A6, 230 stran, cena 83 Kè. Darlene Deiblerová-Roseová Ve stínu vycházejícího slunce Podivuhodný pøíbìh americké misionáøky v japonském zajetí za druhé svìtové války. Vázaná s pøebalem, cm, 288 str., cena 248 Kè. Richard Wurmbrand Vìzeòské zdi kdyby promluvily Autorova kázání, sestavená na samovazbì, která jsou pozoruhodným a jedineèným dokumentem o hlubinách køesanské víry uprostøed nelidského teroru a zoufalství. Vázaná, cm, 136 stran, cena 185 Kè. Sam Wellman Jan Kalvín Biografie slavného reformátora. Vázaná broura, cm, 160 stran, cena 225 Kè Bratr Andrew Pašerákem ve slubách Nejvyššího Kniha popisuje zaèátky sluby bratra Andrewa. Díky této knize se mnozí západní køesané zaèali zajímat o utrpení svých spoluvìøících v totalitních zemích a mnohým rovnì pomohla nalézt víru v Jeíše Krista. Vázaná s pøebalem, cm, 262 str., cena 245 Kè Pracovníci Hlasu mučedníků vybalují lékařské potřeby určené pro IDP kliniku v Somálsku.

3 R I C H A R D W U R M B R A N D N A P S A L Nedopusme, abychom zarmoutili Boha V hnìvu a rozhoøèení vykonám pomstu na pronárodech, kteøí mì neposlouchají. (Micheáš 5,15) Naši milovaní! V èervenci 1933 zastavila ruská vìdecká expedice na Sibiøi bezdìky poblí jednoho tábora nucených prací. Brzy ráno byli vìdci probuzeni nezvyklým køikem a sténáním. Svými triedry uvidìli skupinu asi šedesáti vìzòù, kteøí pùsobili nanejvýš vyèerpanì a vyhladovìle. Mezitím ale stráci tábora vìdce zpozorovali a jeden dùstojník zaèal ihned zjišovat jejich totonost. Kdy zjistil, e tam jsou pouze náhodnì, øekl jim: Tihle vìzni jsou knìí, kteøí byli odsouzeni k smrti za odpor vùèi sovìtské moci. Èlenové expedice byli vyzváni, aby odešli do svých stanù, ze kterých ale mohli slyšet, co se dìlo dál. Všem knìím bylo sdìleno: Nadešel váš poslední okamik. Odpovìzte na tuto otázku: Existuje Bùh? Všichni bez výjimky odpovìdìli: Ano. Potom byli vìdci svìdky jejich muèednické smrti. Od umírajících muù neslyšeli jediné slovo kletby nebo uráky na adresu svých vrahù. Jen tiché vyznávání víry. Køesanství je nová ivotní cesta Knìz Sergej Meèen zapoèal svou aktivitu v Moskvì v proslulém kostele Masorejka v roce Jeho poselství znìlo: Køesanství se nelze nauèit z knih nebo kázání. Jeíš øekl: Já jsem pravda. Pravda je specifický druh ivota, který získáváš následováním Kristova pøíkladu. V té dobì dali komunisté podnìt k vytvoøení tzv. ivoucí církve, která v pøevleèení do náboenského roucha vyznávala komunistickou ideologii. Sergej odmítl vyslovovat pøedepsanou veøejnou modlitbu za komunistickou vládu. Vìdìl, e za to mùe trpìt a e jeho kostel mùe být uzavøen. Tak se také stalo. Meèen byl uvìznìn na pìt let a budova sboru byla uzavøena. Po propuštìní pokraèoval ve své aktivitì v podzemí. Sergejùv nadøízený biskup zapøel svou víru a prozradil místo jeho pobytu. Komunisté ho za odmìnu jmenovali profesorem. 7. èervna 1941 byl Sergej odsouzen k smrti a zastøelen. 1

4 Naplnil tak Jeíšova slova, na která èasto kázal: Dobrý pastýø dává svùj ivot za ovce. V kontrastu s tím si dnes na uèení toho, který kdysi Sergeje zradil, nikdo ani nevzpomene. Pøíkladu tohoto knìze si osobnì velice váím. Èlovìk není iv jen chlebem 2. února 1945 byl v nacistickém Nìmecku odsouzen k smrti obìšením faráø Alfred Delp. Dùvodem byla jeho víra v Krista. K jeho posledním slovùm patøilo: Chléb je dùleitý a svoboda ještì více. Avšak ze všeho nejdùleitìjší je nezlomná oddanost a úcta ke Kristu. Pøed smrtí se spoutanýma rukama ještì napsal: Nyní je doba setí a nikoli sklízení. Avšak Bùh, který zasévá, bude jednou opìt sklízet. Pøijde doba, kdy naše smrt pøinese jiným lepší a šastnìjší ivot. U šibenice øekl vìzeòskému kaplanovi: Do pùl hodiny toho budu vìdìt neskonale více ne ty. Je pozoruhodné, e ti všichni pøijímali muèednictví s radostí. Utlaèovaní idé øíkali: Pøi øekách Babylonských, tam jsme sedávali a plakávali, rozpomínajíce se na Sion. Na topoly v té zemi zavìšovali jsme harfy své (alm 137,1 2). Zkušenosti køesanských muèedníkù jsou jiné. Mìl jsem tu výsadu být s nimi ve vìzení jak za fašismu, tak za komunismu. Zpívali, milovali a dokonce i tanèili radostí. Byli schopni milovat i své zrádce. V Èínì jsou dva druhy katolické i protestantské církve. Jednak zde existují církve oficiální, které poslouchají pøíkazy komunistù a své komunismu vzdorující bratry udávají policii. A pak církve podzemní, ze kterých povstávají nespoèetní muèedníci. Za nacismu bylo nìkolik køesanù, kteøí se postavili proti rasové perzekuci. Patøil k nim Canon Bernhard Lichtenberg, který prohlásil v berlínské katedrále: Bylo-li nám øeèeno, e se Nìmci, kteøí pomáhají idùm, dopouštìjí zrady, pak vám já øíkám, abyste odmítali toto nekøesanské smýšlení a své bratry milovali jako sami sebe. Zemøel pøi transportu do tábora smrti v Dachau. Bùh ví, kolik toho musel vytrpìt. Znáte tento oblak? Od prvních dnù svého obrácení jsem èetl o dávných i souèasných muèednících. Mìl jsem tu èest jich znát nìkolik osobnì. Se svìtem muèedníkù jsem dobøe obeznámen, a ty jako køesan máš tuté povinnost. Pavel, kdy vyjmenoval øadu muèedníkù, napsal: Proto i my obklopeni tak velkým oblakem svìdkù (idùm 12,1). V televizních zprávách jsme dennì informováni o oblacích na obloze. Jak to, e neznáme tento mnohem dùleitìjší oblak? V prvních staletích bylo pravidlo, e bohosluby, ve kterých nebyla øeè o muèednících, byly nenáleité. Nìkolik církví se tímto pravidlem stále ještì øídí. Proè jsme my, evangelikálové, opustili kadodenní pøipomínku tìchto drahocenných pøátel, kteøí se o nás tolik zajímají a nepøetritì nás obklopují, aby nás stále povzbuzovali? Proto opìtujme jejich lásku. 2

5 Zázrak na hoøe Araratu V historii naší misie je mnoství velkých zázrakù. Jeden z dalších se odehrává v souèasnosti. Sovìtský svaz postavil v Jerevanu (sovìtská Arménie) ohromný rozhlasový vysílaè. Stojí na vrcholu hory Ararat, kde podle Bible pøistál po potopì Noe. Úèelem byla propagace komunismu ve svìtì. Avšak Bùh zasáhl. Sovìtský reim padl a v souèasnosti vysílá naše misie z tohoto zaøízení do arabských zemí napø. do Maroka, Súdánu, Egypta, Iráku to jsme vyjmenovali z tìchto zemí jen nìkteré. Všichni, kdo vìøí v Mohameda, mají nyní pøíleitost slyšet nezkreslené poselství o Kristu. Není naším zámìrem uráet muslimy nebo pomlouvat jejich náboenství. Chceme jim pouze ukázat, èemu vìøíme, a Kristovu lásku doloit na pøíkladech muèedníkù. Muslimové vìøí, e Moj- íš a Jeíš pøedpovìdìli pøíchod Mohameda. Avšak køesané jsou podle nich padìlatelé, kteøí z Bible vypustili všechno, co o Mohamedovi vypovídala. Naše rozhlasové vysílání popisuje hrdinství a svatost tìch, kteøí odevzdali svoje ivoty Kristu. Ti Boí poselství nefalšují. Nástroj, který ïábel pøipravoval pro sebe, nyní slouí nám. Je to ještì pøekvapivìjší i z dùvodu panujícího nepøátelství mezi køesanskou Arménií a muslimským Ázerbájdánem. Nìkteøí, nazývající se sami køesany, zde støíleli po muslimech. Pomocí rádiových vln je do éteru vysíláno poselství Boské lásky. Bìhem 1. svìtové války bylo muslimskými Turky zmasakrováno 1,5 milionù Arménù. Nyní jsou muslimové vedeni ke Kristu prostøednictvím rozhlasového vysílání z Arménie. Šíøení evangelia v Tibetu Tibet je buddhistická zemì, která byla Boímu slovu zcela uzavøená. Pak tuto zemi obsadili èínští komunisté a nastolili tam krutý teror. Dlouhou dobu nesmìli Tibet navštìvovat ádní cizinci. Proto nebylo moné v této zemi šíøit evangelium ani tajnì. Co je však nemoné lidem, je moné Bohu. Co zmùe policie proti Bohu? Dìkujeme vám za vaše dary, které umonily, e nejenom Bible, ale takové knihy jako Zrcadlo lidského srdce nebo Muèen pro Krista mohou proudit do této zemì. (Tibetština je 68. jazyk, ve kterém byla kniha Muèen pro Krista vytištìna). Vaše dary jsou pouívány na tištìní takové literatury. Práce v Africe Dìkujeme vám za vaše dary, které nám umonily otevøít poboèky v øadì afrických zemí. Tyto poboèky šíøí naši literaturu i materiální pomoc. Podporujeme v Africe mnoho pastorù a køesanských rodin s velkým poètem dìtí. Také vydáváme zvláštní bulletin pro francouzsky i portugalsky mluvící Afriku. Nigérie a Jihoafrická republika vydávají své vlastní bulletiny. Naše indická misie šíøi bulletin v øadì dalších anglicky mluvících zemí v Africe. 3

6 Na nìkterých místech jsme otevøeli knihkupectví, avšak v Africe panuje nevypravitelná chudoba. Ani ti nejhorlivìjší ètenáøi si nemohou dovolit zaplatit za knihu jeden dolar. Proto zde naše publikace prodáváme jen za nìkolik centù (knihy dávané zadarmo by zde na druhou stranu byly povaovány za nehodnotné). I v nejchudších køesanských církvích v Africe obìtují vìøící do sbírky nepatrnou èástku, tøeba i jeden cent. V nìkterých mešitách, které jsou financovány Saúdskou Arábií, dostane chudý návštìvník muslimského svatostánku peníze, které zajistí jeho dìtem potravu na jeden den. Kdyby vaše dìti plakaly hladem, kam byste se rozhodli jít? V Africe církev bojuje za víru i za cenu smrti. Jeden africký muslim se obrátil poté, co našel jednu jedinou stránku vytrenou z Bible. Staèila jediná stránka. Ve snu byl pak varován, e se octl v nebezpeèí, ale nedbal na to. Jeho otec coby známý imám (muslimský duchovní) byl synovým obrácením velmi pobouøen. Jakmile se o tom dovìdìl, odvlekl syna do mešity a ádal, aby se své víry veøejnì zøekl. Kdy odmítl, proklel ho. Také jeho ena byla donucena ho opustit. Dokonce prý na ni naléhali, aby manela otrávila. Se svými dìtmi se následnì nesmìl stýkat a po dlouhou dobu il v úkrytu. Hodnota hladu V Latinské Americe teroristé zabíjejí jen proto, e trpí i se svými dìtmi hladem. ádná pomoc se k nim nedostane. Nedošli k poznání, e poté, co èlovìk trpìlivì snáší strasti a správnì nazírá na souení ivota, následuje ráj. Bible nám vypráví o Lazarovi, jednom z milionù ebrákù, kteøí vìtšinou ebrají marnì. Lazar si však neopatøil zbraò. Nepopøál sluchu knìím a kazatelùm uèícím liberální teologii, která vyhlašuje bohatým bezcílný násilný boj, který pøináší chudým jen další pohromy. Lazar se radìji modlil a prokazoval lásku nevìøícím, kteøí byli zralí pro zatracení stejnì jako se Abraham modlil za bohaté a høíšné obyvatele Sodomy. (Píši toto jako èlovìk, který mnohokrát zakoušel hlad. Pro toho, kdo své oèi upíná k budoucí odplatì, je radostné snášet hlad i pokoøení. Abraham miloval Lazara pro jeho postoj a vidìl, e po smrti nepøijde Lazar nikam jinam ne do jeho lùna. Uème se ve dnech postu radosti, kterou jinak neznáme. Zkoušejme pøíleitostnì jíst jen jídla o jednom chodu. Odmítejme drahé šaty a výlety. Poznávejme radost z jednodenního postu, aby nìkteré rodiny mohly mít radost z jídla po nìkolik dní. Jeíš u Lukáše 6,20 øíká: Blahoslavení chudí Nìkteøí z vás míjejí tento specifický vchod do Království. Pøesto však nejsi chudý, kdy mùeš chudému bohatì pomoci. Naše sestra Jackie Hamillová byla zabita na Filipínách, právì kdy vykládala teroristùm o Kristu. Naši spolupracovníci v Peru a jiných místech riskují své ivoty za stejným úèelem. 4

7 Ne zaèneš hledat odpovìdi, najdi správné otázky V arabském svìtì existuje náklonnost k terorismu, protoe chudoba je zde umocòována islámským fanatismem. Na ulicích je moné vidìt plakáty napøíklad s tímto nesmyslným sloganem: Islám je odpovìï. Kdo mùe na zemi nebo na nebi dát správnou odpovìï tìm, kteøí nekladou správné otázky: Je vìèný ivot? Existuje po smrti soud? Budou høíšníci na vìènosti odsouzeni? Kdo je Spasitel, který mì mùe vysvobodit od høíchù, je nemohu nikdy odèinit? Existuje nìjaká Boská osoba, která na sebe bere naše høíchy i trest? Mùe Mohamed, høíšný èlovìk, který sám potøebuje spasení, spasit druhé? Není všeobsahující láska lepší ne nenávist? Vydali jsme knihu Jeíš pøítel teroristù. Ji také vyšla v Nìmecku a pracujeme na jejím pøekladu do arabštiny a španìlštiny. Prosíme, pomozte nám šíøit toto poselství. Jsme jedinou organizací, která si vzala za cíl obracet ke Kristu teroristy. Je chvályhodné pomáhat rodinám muèedníkù. Je však také správné obracet ty, kteøí patøí do vìzení, protoe zabíjejí nevinné. Dìláme obojí. Doporuèujeme vám, abyste sdíleli utrpení s pronásledovanými i utrpení, která z nìkterých dìlají zabijáky. Rusko stále ještì naléhavý úkol Nepodlehnìme iluzi, e komunismus v Rusku byl znièen. Utrpìl sice velkou ránu, ale ti, kdo jsou tam u moci, jsou stále ještì komunisté. Mnoho z nich sice zmìnilo svou politiku, ale mají stále stejný pohled na ivot jako døív. I kdy dnes má Rusko na rozdíl od minulosti øadu politických stran, pøesto nejvìtší a nejlépe organizovaná z nich nese nadále jméno Komunistická strana. S ní trvá vùèi náboenství nenávist, která, tøebae není veøejnì manifestována, je nìkdy ještì vìtší ne v roce 1917, kdy se rudí dostali k moci. Na svém posledním sjezdu ruští komunisté prohlásili, e komunismus je historickou budoucností lidstva. I nadále chválí to, èeho bylo dosa- eno za Stalina, nièitele kostelù a vraha miliónù nevinných. Komunisté také oslavují Lenina, jeho ideálem byla svìtová revoluce a který napsal: Ateismus je abecedou komunismu. Nyní tato strana èítá èlenù (kdy v roce 1917 provedli v zemi úspìšný pøevrat, nemìli ani desetinu tohoto poètu) a je nejmocnìjší organizací v Rusku. Její novì proklamovaný program zakonèují slova: Náš prapor je prapor rudý (krví muèedníkù); naší hymnou je Internacionála, která vyhlašuje: Bojujeme proti králùm, vykoøisovatelùm a bohùm. Na druhé stranì ruské politické arény stojí fašismus vedený irinovským. Ten hlásá: Rusko nebylo nikdy slabé a ustrašené. Rusko nepotøebuje být milované, ale obávané. Rusko je policistou Evropy a svìt se musí pøed ním tøást. Vedení pravoslavné církve ukazuje znaèné sympatie pro tuto nacionalistickou nákazu. Tentý patriarcha, který se nyní kloní k takovým názorùm, se døíve veøejnì modlil, aby komunismus neztratil svou moc. 5

8 Jeíšovo malé stádo je opìt ohroeno tìmito obìma protiboskými silami. Rusko je také zaplaveno mnostvím rùzných sekt, z nich nìkteré pocházejí z ciziny, jiné vznikly novì v Rusku. Snaíme se na kadém místì šíøit Kristovo svìtlo, lásku a pokoj. Dìkujeme vám, e nás podporujete svými modlitbami a dary. Jen vìènost bude moci zjevit rozsah vašeho vlivu. V Kristu váš Richard Wurmbrand [Richard Wurmbrand ( ) rumunský luterský faráø, který byl pro svou víru vìznìn ètrnáct let v komunistickém aláøi. Po odchodu na Západ zaloil se svou manelkou Sabinou v roce 1967 mezinárodní misijní organizaci, jejím cílem je pomáhat pronásledovaným køesanùm. Tento èlánek pochází ze straších vydání amerického zpravodaje. Redakènì upraveno. P R O N Á S L E D O V A N Á C Í R K E V D N E S 6 Somálsko Tam, kde se loví køesané Somálsko je povaováno (hned po Severní Koreji) za zemi s druhým nejhorším pronásledováním køesanù na svìtì. Somálci, u kterých vyjde najevo, e jsou køesané, mají takøka najisto zpeèetìn rozsudek smrti. A týká se to nejenom tìch, kteøí ijí ve své vlasti, ale platí to i o tìch, kteøí utekli do nìkteré ze sousedních zemí. Pokud u nìkoho v Somálsku najdou jakoukoli podezøelou tiskovinu, okamitì ho zastøelí, prohlašuje jeden z našich zainteresovaných pracovníkù. Po více ne dvì desetiletí vyèerpávala Somálsko obèanská válka. Neúspìšná pøímìøí a rezoluce mezi rùznými bojujícími frakcemi vytvoøily u mezinárodní komunity obraz Somálska jako zemì naprostého zmaru. Devìtadevadesát procent tamní populace jsou rodilí sunitští muslimové. Køesané jsou pak v nenávisti u všech skupin bojujících v zemi o moc. K nejnebezpeènìjším ale patøí islamistická skupina známá jako al-šabab, která ovládá vìtšinu jiního a støední oblasti Somálska. Skupina al-šabab (co v arabštinì znamená mládí ) vede zapøisáhlý boj za uchvácení celé zemì s cílem podrobit ji své striktní interpretaci

9 Militanti ze skupiny al-šabab se oddali zapøisáhlému boji za uchvácení celého Somálska. Podle jejich pøedstav by v takové zemi køesané nemìli vùbec existovat. zákona šaríja. V únoru 2012 oznámili pøedstavitelé této skupiny, e se pøipojili k al-kajdì. Odhaduje se, e nepatrná somálská komunita køesanù, kteøí konvertovali z muslimského prostøedí, èítá maximálnì dvì stovky vìøících. Tito konvertité jsou ostatními muslimy povaováni za odpadlíky. Bìhem obèanské války byly znièeny doslova všechny kostely v zemi. Vìøící se proto musí scházet po vesnicích v malých skupinkách. Pokud je nìjaký køesan vyslídìn pøíslušníky skupiny al-šabab, nezøídka se stává, e mu militanti hned na místì utnou hlavu. To se stalo minulého roku jednomu sedmnáctiletému chlapci v Mogadišu. Agenti skupiny al-šabab se rovnì snaí somálské køesany vyslídit v uteèeneckých v Etiopii a v Keni. Mnozí somálští køesané sice touí po duchovním rùstu a biblickém studiu, avšak ji pouhé vlastnìní Bible jim mùe zpùsobit uvìznìní nebo smrt. Ani jeden ze ètyø vìøících, jejich svìdectví zde uvádíme, nevlastnil celou Bibli. Jejich srdce ale uchvátila láska Kristova a pro nadìji, které se jim dostalo, jsou ochotni snášet utrpení. Uvìznìn pro slovo Boí Abdiho probudil z hlubokého spánku zvuk vojenských bot, dunících na betonové podlaze jeho jednopokojového domeèku. Kroky patøily ètyøem pøíslušníkùm skupiny al-šabab, kteøí k Abdimu vtrhli po zuby ozbrojeni samopaly a revolvery. Jeho vydìšené tøi dìti zaèaly okamitì køièet a plakat. Vetøelci zøejmì zrovna provádìli v okolí namátkové kontroly. Vojáci namíøili na Abdiho zbranì a ptali se ho, èím je a kde pracuje. Pak ho popadli a vystrèili ven. Následnì militanti zevrubnì prohledali moje obydlí, vypráví Abdi. V mojí tašce pak našli nìkolik stránek z Bible. Vojáci vìdìli, e se jedná o stránky z nìjaké køesanské knihy. Okamitì Abdiho srazili k zemi, svázali mu ruce za zády a zavázali mu oèi. Potom ho naloili do auta a vezli asi hodinu cesty od domova. Kdy auto zastavilo, militanti Abdiho nìkam vedli a následnì ho uvrhli do temné podzemní cely. 7

10 Pozdìji byl Abdi únosci vyslýchán a dotazován na ony nalezené stránky. Kde jsi k nim pøišel? Kdo jsou tvoji souvìrci? Ale Abdi jim odmítal sdìlit jakoukoli informaci, tøebae dobøe znal jména dalších køesanù. Za ádnou cenu nechtìl, aby padli do rukou tìchto lidí. Kdy se jim ode mne nedostalo kýených informací, zaèali mì muèit. Nejdøíve mì mlátili døevìnými holemi, vypráví Abdi jednomu z našich zástupcù. Pak mi rozvázali oèi a já jsem uvidìl, e v místnosti leí tøi mrtvoly. Ty pøinesli, aby mì náleitì vydìsili. Jeho trýznitelé ho nazývali odpadlíkem a øekli mu, e nad ním vynesli rozsudek smrti. Ve velikých bolestech a v úzkosti, e ho tito fanatici mohou kdykoli zabít, volal Abdi k Bohu. Prosil jsem Boha, aby mì zachránil, aby ušetøil mùj ivot. Po této modlitbì pak nabyl mùj duch nové síly a strach ponìkud ustoupil. Ale jak ubíhaly dny, dìsivé podmínky, panující v malé temné betonové kobce, zaèaly na Abdiho znovu doléhat. V cele nebyl záchod, a proto musel vykonávat potøebu pøímo na zem do jednoho rohu této kobky. Protoe cela nemìla ani okno, nehybný vzduch byl prosycen nesnesitelným zápachem výkalù a hnijících mrtvol. Po deseti dnech povstalci koneènì mrtvoly odklidili a k Abdimu dali do cely ještì dva další vìznì. Pozdìji dovolili hlídající vojáci vìzòùm opustit na chvíli celu. Vìznìní mui si všimli, e objekt je obehnán zdí, která by se dala pomìrnì snadno pøekonat. Od té chvíle spoleènì vymýšleli plán na útìk. Jednoho dne kolem pùlnoci naši dozorci špatnì uzavøeli celu, ani si toho všimli vypráví Abdi. Ve vhodný okamik jsme dveøe cely otevøeli, utíkali ke zdi a snaili se ji pøelézt. Dozorci nás ale uvidìli a zaèali po nás støílet. Jednoho z muù zasáhli, ale nám ostatním se podaøilo zeï pøelézt a dát se na útìk. Mui bìeli ze všech sil. Militanti naskákali do auta a snaili se vìznì pronásledovat. Abdimu se spolu s jedním spoluvìznìm nakonec podaøilo dobìhnout do mìsta a v nìm se pronásledovatelùm ztratit. Pozdìji Abdi zatelefonoval manelce, která ji ila v pøesvìdèení, e byl její manel zabit teroristy. Nebyla schopna nic jiného, ne plakat radostí a pøekvapením, e slyší jeho hlas. Okamitì se vydala za ním, aby ho spatøila. Zástupce Hlasu muèedníkù rozmlouvá s odvánými somálskými køesany v jednom azylovém domì, který finanènì podporuje naše misie. 8 Manelka odvedla Abdiho do nemocnice, kde byl ošetøen, protoe mìl

11 na tìle øadu zhmodìnin a oteklin. V nemocnici zjistili, e má nìkolik zlomenin. O devìt mìsícù pozdìji trpí Abdi stále ještì rùznými bolestmi, zejména kdy má zvednout nìjaký tìší pøedmìt. Tato zkušenost ale mìla i svou kladnou stránku. Duchovnì mì velice posílila, prohlašuje Abdi. V zajetí jsem si také bytostnì uvìdomoval modlitby svých spoluvìøících. Urèitì sehrály velkou roli pøi záchranì mého ivota. Od svého útìku ze zajetí se ji také Abdimu podaøilo pøivést nìkolik muslimù ke Kristu. Nyní ije i se svou rodinou v bezpeènìjší èásti Somálska, kterou mají pod kontrolou jednotky prozatímní federální vlády. Víra navzdory obìti Nìkdejší muslim Dija mìl Boí slovo v takové lásce, e odmítl omezit svoji víru jen na vlastní domácnost. Navzdory extrémnímu nebezpeèí mìl ve zvyku èíst svoji Bibli pøed druhými lidmi. Výtisk somálské Bible byl jednou z mála vìcí, která se za obèanské války Dijovi podaøila zachránit pøi poáru mìstské èásti, kde se nacházel jeho dùm. Tøebae nìkteré stránky byly ohnìm znaènì poškozené, Dija si mohl dál èíst svùj nejoblíbenìjší biblický pøíbìh ze Starého zákona. Mám ve veliké oblibì pøíbìh, ve kterém chce Abraham obìtovat svého syna Izáka, ale pak se mu zjeví andìl a ukáe mu na berana, kterého pak Abraham na místo svého syna obìtuje. Z Nového zákona Dija ví, e Jeíš byl jako Boí Beránek obìtován, abychom skrze víru v nìho mìli vìèný ivot. Kdykoli si ètu Bibli, vdy jsem posílen vìdomím toho, e Kristus je se mnou, øíká Dija. Avšak za svoji vìrnou lásku k Bohu a k Boímu slovu musel Dija záhy pøinést také svou osobní obì. Jednoho rána roku 2007 si Bibli pùjèil jeho nejmladší syn a odešel s ní ven. Sedl si pøed dùm a otevøel si Bibli, stejnì jak to èinil jeho otec. Avšak právì toho rána šli kolem ozbrojení militanti ze skupiny Islámská soudní unie a všimli si, e šestiletý chlapec v ruce drí knihu s velkým køíem na deskách. Mui zabouchali na dveøe a kdy jsem je otevøel, jeden voják mì okamitì udeøil do hlavy pabou pušky, vypráví Dija. Okamitì jsem ztratil vìdomí a skácel jsem se na zem. Jeho manelka zaslechla køik jejich nejmladšího syna a instinktivnì bìela ke dveøím a sna- ila se vojákùm postavit. Jeden z nich ale namíøil zbraò a jednoduše vystøelil. Kulka zasáhla nejdøíve chlapce, kterému prošla lebkou a pak pronikla do bøicha jeho matky. Chlapec byl na místì mrtev a Dijaova man- elka zemøela po nìkolika hodinách v nemocnici. Kmenoví náèelníci se za Diju postavili a pøe- 9

12 Hlasatelé evangelia se snaí oslovovat Somálce, kteøí pøed násilím nacházejí útoèištì v mnoha uteèeneckých táborech. 10 svìdèili islámské teroristy, e Dija je nevinný. Aèkoli nakonec unikl jejich spárùm, jeho zkušenost je nadmíru bolestivá. Nejtìší je pro mì vyrovnat se se ztrátou syna, protoe jsem ho mìl velmi rád a mìl celý ivot teprve pøed sebou, øíká Dija. Byl to takový velmi hravý chlapeèek. Dija je pøesvìdèen, e o svého syna pøišel kvùli své køesanské víøe. Ale smrt manelky a syna mu pøinesla nejen veliký smutek, ale i prohloubení jeho víry. Musíme se uèit odpouštìt našim nepøátelùm, prohlašuje Dija. Vím, e moje ena a syn jsou ji u Jeíše Krista. Všechno, co se stalo, se stalo skrze milost Boí. Nyní jsem nohem blíe Jeíši ne pøedtím. Nyní se Dija snaí sám postarat o dva zbylé syny. Vedle tìchto starostí také nezapomíná na svou køesanskou slubu. Jeho touhou je, aby se lidé ve svìtì co nejvíce dovìdìli o utrpení køesanù v Somálsku. Jsou zde i jiní vìøící, kteøí prošli mnohem horším utrpením ne já, prohlašuje. Takové vìci se zde dìjí a v tom musíme ít. Keňa Eritrea Džibuti Somaliland (nezávislý) Kismayo sporné území Mogadišo Puntland (poloautonomní) SOMÁLSKO El Bur (základna al-šabab) území kontrolované islamisty oblast, kterou má pod kontrolou keňská armáda a místní domobrana oblast ovládaná etiopskou armádou a místní domobranou provládní správa oblast kontrolovaná jednotkami Africké unie a somálskou vládou Spravedlnost šaríja Zástup, který se shromádil, aby pøihlíel veøejnému výkonu trestu, jásal nad kadou ránou bièe. Zda tento projev shromádìných lidí vycházel z jejich zanícené muslimské víry, anebo se spíše báli militantù skupiny al-šabab, nedokáe Fozia øíci. Fozia dostala tøicet ran bièem kvùli tomu, e militantùm její šaty pøipadaly málo zahalující. Pøi zadrení mìla toti na sobì pouze tradièní muslimský šátek hidáb (viz obrázek) místo burky, která zahaluje celý oblièej. A pro somálské islámské extrémisty, kteøí ovládají mìsto, kde Fizia ije, je hidáb nepøípustný. Tito mi-

13 litanti, podobnì jako Taliban v Afghánistánu, se snaí na obyvatele mìsta uplatòovat striktní zákon šaríja. Podle nìho musí eny chodit naprosto zahalené. Jeliko je Fozia tajnou køes- ankou, nechce se sama o své vùli podøizovat extrémnímu výkladu islámského práva. Kdy bylo bièování u konce, Fozia èekala, a se zástup pøihlíejících rozejde. Nechtìla jsem se potkat ani s tìmi, kteøí mì bili, ani s tìmi, kteøí tomu pøihlíeli. A tak jsem poèkala, a všichni odejdou. Fozia šla domù jen obtínì a musela pøemáhat velkou bolest. Kadá rána bièem jí zanechala krvácející šrám. Jedna sousedka pøišla ke mnì domù a rány mi omyla, vypráví Fozia. Hodnì jsem krvácela a hluboké rány a na ivé maso mì strašlivì bolely. Fozia musela zùstat dva dny leet. Ale toto bièování nebylo prvním fyzickým trestem, který musela Fozia snést v souvislosti se svým køesanským vyznáním. Podobnì jako vìtšina somálských en i Fozia byla pøinucena uzavøít manelství proti své vùli. Kdy jí bylo ètyøiadvacet let, rodièe ji provdali za šedesátiletého mue, pøíslušníka tého kmene. Ten ji mìl dvì další manelky, které ily se svými dìtmi ve dvou domácnostech. Fozia u nìkolik let pøed svatbou pøijala Krista a od té doby pøestala vykonávat muslimské rituály, nechodila do mešity a nemodlila se pìtkrát dennì pøikázanou modlitbu. Kdy její manel zjistil, jak odlišnì se chová, zaèal jí pojmenovávat kafir, neboli nevìøící. Také ji fyzicky týral, dokonce i v dobì, kdy byla tìhotná. Bitím se mì snail pøinutit, abych se modlila podle muslimského zpùsobu, uvádí Fozia. Fackoval mì anebo mì bil pìstí. Nìkolikrát mì dokonce kopl do bøicha, v dùsledku èeho jsem také potratila. Fozia nakonec od násilnického manela utekla a s jedním køesanským pøítelem se pøestìhovala Šlehání gumovým bièem, který dopadal na Foziina záda, se zdálo nesnesitelné. U pøestala vnímat poèet ran a jen èekala, a to skonèí. Tiše se pøitom modlila k Jeíši, a prosila ho, aby ji vysvobodil z rukou alobcù. Ve spolupráci s dalšími organizacemi pomáhá Hlas muèedníkù Somálcùm v rùzných uteèeneckých táborech, kam pøiváíme potraviny, léky, dìtskou výivu, vitamíny a další nejnutnìjší vìci. 11

14 do jiného mìsta. Tøebae ila na bezpeèném místì a mìla i zamìstnání, nedokázala se sama uivit. Ale i na tomto novém místì se nevyhnula støetu s teroristy skupiny al-šabab, kteøí ji zadreli kvùli její pokrývce hlavy. Fozia nyní po tomto incidentu pìstuje ještì více modlitební ivot a snaí se o Jeíši vyprávìt i ostatním. Aèkoli sama nevlastní Bibli, duchovní potravu získává pøedevším poslechem køesanských rozhlasových stanic, které vysílají ze sousední Keni. Fozia prosí ostatní vìøící o pøímluvné modlitby nejen za sebe, aby se její situace alespoò trochu zlepšila ale i za všechny trpící somálské køesany ijící v této zemi, kterou se snaí zcela ovládnout radikální islamisté. Útoèištné místo Basmah byla sedm mìsícù tìhotná, kdy se s ní její muslimský manel nechal rozvést. Vrátila se ke své matce, kde pøivedla na svìt dítì. Kdy se ale její muslimská rodina dozvìdìla, e se Basmah stala køesankou, její nevlastní otec ji vyhnal z domu. Prohlásil, e jsem nakazila celý dùm, vypráví Basmah. Dokonce mi vyhrooval, e jestli nezmizím, tak mì zabije. Následnì musela Basmah ít se svým dítìtem na ulici. Pozdìji se setkala s jedním pracovníkem Hlasu muèedníkù, který ji opatøil bydlení na bezpeèném místì. Modlila jsem se, aby mi Bùh pomohl a dal mi nìjaké místo, kam bych se mohla uchýlit. A on na mé modlitby odpovìdìl, vypráví Basmah. Bydlím nyní v krásném domì modliteb, je to úplný dùm Boí. Jsem tam velmi šastná. Nìkdejší muslimové, k nim patøí i Basmah, nalezli bezpeèné bydlení v útoèištném domì Hlasu muèedníkù, který jsme zøídili v jednom mìstì na Somálském poloostrovì. Tento útoèištný dùm neposkytuje bývalým muslimùm jen místo, kde dostanou najíst a mohou tam bydlet, ale je to i místo duchovního spoleèenství a uèednictví. Toto zaøízení spravují zkušení køesané. Basmah nám øekla, e od té doby, co bydlí v tomto domì, její duchovní ivot se výraznì zmìnil k lepšímu. Tím nejvyšším darem, který jsem od Boha dostala, je Jeíš. Nyní mám v srdci pokoj, který nelze s nièím srovnat. V tomto roce naše misie plánuje ještì více rozšíøit podporu somálských køesanù. Chceme pro somálské køesany v jednom mìstì zøídit také biblický semináø, kde by se tamní køesané mohli vzdìlávat a prohlubovat se ve víøe. V nìkterých pøípadech také pomáháme evangelizaènì zamìøeným køesanùm zaloit si vlastní ivnost, aby mohli být ekonomicky nezávislí a mohli svobodnìji pùsobit. 12

15 Malá komunita somálských køesanù zápolí s velkým nedostatkem Biblí. Mít ale u sebe výtisk Písma je pro tyto vìøící nadmíru nebezpeèné. Èlenové skupiny al-šabab také stíhají vlastnìní jakékoli audio nebo video techniky, kterou povaují za neádoucí vliv Západu. Pøesto se budeme s vaší pomocí sna- it zásobovat je Boím slovem nejrùznìjšími cestami. Chceme rovnì zøídit další útoèištné domy pro obrácené muslimy. V útoèištném domì mohou køesané studovat Bibli a otevøenì hovoøit o svých zkušenostech víry s ostatními vìøícími, co mnozí z nich nemohli ani se svými nejblišími ve svých domovech. Jeliko v této zemi opakovanì selhávají všechna mírová ujednání, zdá se, e politická stabilizace zemì je prozatím v nedohlednu. Somálsko však potøebuje také duchovní úlevu a odpoèinutí, které mnozí mohou najít v evangeliu Jeíše Krista. Hlas muèedníkù, USA, èerven 2012 I N F O R M A C E Z Č E S K É R E D A K C E Hospodaøení za rok 2011 Milí bratøi a sestry, dìkujeme vám za finanèní i modlitební podporu v minulém roce. Chceme vás informovat o hospodaøení našeho obèanského sdruení za rok Pøijaté dary èinily celkem Kè. Úroky z bìného úètu Kè. Výdaje byly následující: Humanitární dary Kè (Severní Korea, Nigérie, Afghánistán, Bangladéš, Egypt, Vietnam, Laos, Kolumbie,, Moldávie.) Náklady na bulletin (tisk, sazba, poštovné) Kè. Nákup publikací (Stefanos) Kè. Kanceláøské potøeby a ostatní výdaje Kè. Bankovní poplatky Kè. Finanèní audit Kè. Cestovné Kè. Mzdové náklady na jednoho pracovníka Kè. Zdrav. a soc. pojištìní Kè. Úèetní zùstatek k èinil Kè. 13

16 Z A K T I V I T H L A S U M U Č E D N Í K Ů 14 Jiní Súdán Lékaøské potøeby a motocykly pro køesany Vìøící v Jiním Súdánu oslavili v minulém roce zaloení své nové vlasti, kdy získali nezávislost na arabském a muslimském Súdánu. Hlas muèedníkù pokraèuje ve své podpoøe køesanù v Jiním Súdánu jednak snahou o rozvíjení tamní køesanské komunity a jednak dodávkami rùzného materiálu a potøeb. Jedna z hlavních oblastí naší pomoci se týká zdravotnictví. V tomto ohledu naše misie vytvoøila pro pacienty malou kliniku, která má deset lùek a další nemocní jsou ošetøováni ve stínu velikých stromù u kliniky tomu toti nìkteøí pacienti dávají pøednost pøed pobytem v horkých místnostech. Jedna rodina pøinesla do naší kliniky na ošetøení svého synka, který byl stien malárií a byl ji v bezvìdomí. Rodièe nejprve hledali pomoc u vesnického šamana, ale jeho èáry nezabraly. Jeden místní pastor však na rodinu naléhal, aby místo spoléhání se na šamany vyhledala lékaøskou pomoc. Dítìti byla ihned nasazena nitroilní léèba na malárii a po šestnácti hodinách pøišlo zase k vìdomí. Jeho otec øekl personálu kliniky, e je nesmírnì šastný, e se jeho syna podaøilo zachránit a vyjádøil vdìènost všem, kteøí zde poskytují lékaøskou péèi. Za poslední ètyøi roky mu na malárii umøely dvì dìti. Jeho ena našim pracovníkù øekla: Pøíštì odvedu své dítì okamitì na kliniku a nebudu poslouchat ádné rady lidí z vesnice. Moje dìti by bývaly nezemøely, kdybych je hned odvedla sem. Jedna partnerská organizace v této naší èinnosti ve svém zpravodaji napsala, e Hlas muèedníkù dodává do Jiního Súdánu kadoroènì mnoství zdravotnického materiálu, který tvoøí významný podíl v dodávané pomoci tomuto regionu. Hlas muèedníkù rovnì pomáhá v této oblasti øešit problematiku transportu, se kterým zdejší køesanští pracovníci zápolí. A do nedávné doby musel Ruot Changth èasnì brzy vstávat a jít pìšky asi deset kilometrù, aby se dostal k prašné pøistávací dráze, která slouí jako jediná monost komunikace s Ruotovou odlehlou vesnicí. Kadý týden zde pøistane letadlo s køesanskými pracovníky a léky. Hlas muèedníkù vybudoval studnu pro tuto komunitu súdánských køesanù Ruot proto pøistávací dráhu pravidelnì èistí od trusu a snaí se zahlazovat vzniklé díry. Po této èinnosti mìl ve zvyku jít další desítky

17 kilometrù, aby v okolí šíøil evangelium. Nyní se ji Ruot nemusí tolik trmácet pìšky. Od naší misie dostal tøíkolovou motorku s vozíkem. O tomto novém nablýskaném stroji se hovoøí po celé vesnici, napsal Ruot našim pracovníkùm. Transport materiálu z odlehlé pøistávací dráhy do vesnice je nyní mnohem snazší, co platí zejména o tìších zásilkách. Pøedtím byl materiál transportován ruènì nebo za pouití trakaøù. Usedlosti a vesnice na Toto vozítko darované naší misií pouívají súdánští køesané napøíklad k návštìvám odlehlých usedlostí nebo k transportu materiální pomoci venkovì Jiního Súdánu jsou èasto velice daleko od sebe a je nesmírnì tìké zde evangelizovat, prohlašuje jeden z tamních køesanských pracovníkù. S touto motorkou budeme moci navštìvovat izolované usedlosti a budeme mít monost mít u sebe i dostatek Biblí a ostatních knih. Krom toho budeme moci pøevézt vánì nemocné lidi na naší kliniku. Toto vozítko nám otevírá mnoství nových moností. V minulém roce Hlas muèedníkù zajišoval vybudování dvou studní pro dvì zdejší komunity. Kromì toho jsme pomáhali zaloit kuøecí farmu, která má ekonomicky podporovat domorodé misionáøe. V rámci jiného projektu jsme uspoøádali semináø pro ètyøiadvacet domorodých pastorù. Dìkujeme vám, e s vaší podporu mùeme takto pùsobit. Hlas muèedníkù, USA, èerven 2012 Z P R Á V Y Z E S V Ě T A LAOS Køesané dáni do klády Pøi uplynulých Vánocích se v laoské vesnici Boukham v provincii Savannakhet uskuteènilo shromádìní asi dvou set vìøících. Setkání køesanù však ukonèila policie, která pokutovala pastora a zadrela sedm lidí. Ètyøi z nich pak policisté dali do klády. Podle organizace pro lidská práva Human Rights Watch for Lao Religious Freedom mìli shromádìní køesané povolení od vesnického náèelníka, který byl na setkání rovnì pozván. Ten sice pøišel, ale setrval pouze bìhem úvodního vánoèního pohoštìní a pøed zahájením kázání odešel. Kolem deváté hodiny veèer dorazili na místo policisté, zadreli osm hlavních køesanských pøedstavitelù a odvedli je na policejní stanici. Tam byli vìøící dreni bez obvinìní nebo nìjakého vysvìtlení. Hlas muèedníkù, Nový Zéland, únor

18 ÈÍNA Propuštìní pøedstavitele domácí církve Významný èínský pøedstavitel domácí církve Shi Enhao byl propuštìn ještì pøed vypršením trestu v lednu letošního roku. Shi, který je viceprezidentem Aliance èínské domácí církve, byl v roce 2011 odsouzen ke dvìma rokùm v pracovním táboøe za poøádání ilegálních náboenských shromádìní. Není oficiálnì známo, proè byl propuštìn døíve, ale v jeho pøípadì zde zøejmì pùsobil silný mezinárodní tlak. Shi byl zadren 31. kvìtna 2011 a v èervnu pak odsouzen bez soudního procesu. Shi je pastorem domácí církve v provincii iang-su. Zatèení mùe souviset s jeho podporou jedné pìtitisícové domácí kongregace v Pekingu, která se scházela na veøejném prostranství, protoe byla opakovanì vypuzena z nìkolika prostor, které si buï pronajala, anebo koupila. Kongregace pastora Shia je sice co do poètu èlenù ještì vìtší ne ta v Pekingu, ale její èlenové se scházejí v menších skupinách. Nicménì zatèení pastora Shi naznaèuje, e takové scházení se v menších shromádìních automaticky neochraòuje pøed úøední šikanou. Po zatèení Shia policie zakázala køesanùm jakákoli další shromádìní a zkonfiskovala jim veškerý sborový majetek vèetnì hotovosti z vybraných darù. Pastor Shi byl zatèen nejprve s obvinìním, e zneuívá povìry k podkopávání zájmù národa a jeho zákonù. Na doporuèení policie byl odsouzen bez monosti se hájit k dvìma letùm vìzení v pracovním táboøe. Tento zpùsob kriminalizace køesanù je pro Èínu typický. V tuté dobu byli zatèeni i další pøedstavitelé této kongregace, avšak ti byli do ètyøiadvaceti hodin propuštìni. Shi je nyní ji doma u své rodiny, zùstává však pod policejní kontrolou. Hlas muèedníkù, USA, èerven SÝRIE Køesané prchají po desetitisících ze svých domovù Za posledních šest týdnù uprchlo v Sýrii ze svých domovù více jak padesát tisíc køes- anù, kteøí se tak snaili najít útoèištì pøed zdejšími nepokoji a pronásledováním. Podle zpráv napadají bydlištì køesanù ozbrojení fanatici, kteøí se hlásí k al-kajdì, a jejich násilí má prý vzrùstající tendenci. Mnozí vìøící hledají útoèištì v horských vesnicích. Køesané v Sýrii jsou navíc postaveni pøed nelehké dilema, na èí stranì v obèanském konfliktu mají vlastnì stát, zda na stranì vlády, anebo na stranì povstalecké. Obì volby jim pøinesou pronásledování z druhé strany. Pamatujme ve svých modlitbách na trpící køesany v Sýrii, aby nacházeli odvahu víry a mìli kolem sebe lidi, kteøí jim budou ochotni pomáhat. Hlas muèedníkù, Nový Zéland, kvìten 2012 KEÒA Bombový útok Pøi útoku neznámého útoèníka, který pouil ruèní granát, byl v Keni zabit osmiletý chlapec a jedna ena a dalších tøicet lidí utrpìlo zranìní. K incidentu došlo ve mìstì Mtwapa poblí Mombasy, druhého nejvìtšího mìsta v zemi. Tamní ministr vnitra George Sailoti vyjádøil pøesvìdèení, e za útokem stojí èlenové islamistické milice al-šabab, kteøí pronikají do zemì ze Somálska. Keòská vláda bojuje se somálskými islamisty od loòského øíjna, kdy došlo ze strany somálských fanatikù k nìkolika narušením hranice. Shromádìní, kde k násilnému incidentu došlo, organizoval jeden tamní pastor a bylo pøítomno asi pìt set køesanù ze šestnácti rùzných denominací. Hlas muèedníkù, Nový Zéland, kvìten 2012

19 B I B L I C K É Z A M Y Š L E N Í Pravda a le Já jsem... pravda (Jan 14,6) Dvì osoby, Pravda a Le, se šly koupat. Le ukradla Pravdì šaty a Pravda, radìji ne by se sníila a oblékla si šaty Li, odešla jen tak. Od té doby se hovoøí o nahé pravdì. Le pak chodí v obleku Pravdy a kadodennì podvádí lidstvo. Pravda nemùe nikdy udìlat se lí kompromis, nemohou nikdy jít touté cestou. Ale k èlovìku, který upadl do li se Pravda staví ponìkud jinak. Chová k nìmu opravdovou lásku a snaí se, aby odloil ukradené šaty a zaèal radìji rovnì chodit nahý. Anglický král Jindøich IV. byl odváný mu. Proto dostal pøízvisko Jindøich Veliký. Byl sám oddán pravdì, ale byl rovnì laskavý ke všem, kteøí upadli do falešných postojù. Jednou tomuto králi øekli o jistém kapitánovi, který o nìm šíøil pomluvy a podnìcoval druhé ke vzpouøe. Pøestoe ho král omilostnil a prokázal mu øadu dobrodiní, kapitán se vùèi svému panovníkovi stavìl dál nepøátelsky. Jindøich IV. øekl: Prokáu mu tolik laskavosti, e mì bude muset milovat, a bude chtít nebo ne. A právì takovým zpùsobem získává nahá pravda lidi propadlé klamu, kteøí se maskují do roucha upøímnosti. Jindøich IV. mìl ve zvyku odpovídat tìm, kteøí obdivovali jeho rozhodování: Èlovìk chytí více much na plnou líci medu ne na dvacet tun octa. Milujte lidi i s jejich chybami; milujte i èlovìka, který ije v úmyslném klamu. Jen je potøeba mít na pamìti: pravda je pravda a le je le. Nikdy je nezamìòujme ani nemíchejme. Z knihy Richarda Wurmbranda Reaching Towards The Heights Mùete nám psát na naši ovou adresu: Další informace v angliètinì lze najít na internetových adresách: Starší èísla v elektronické podobì naleznete na internetové adrese:

20 MUÈEDNÍCI KØESANSKÉ VÍRY Skryté kameny v základech církve LIST AD MARTYR AS ROK 197 Pøedstavitel rané církve Tertulián se proslavil nejvíce svým prohlášením, e krev muèedníkù je setbou církve. Byl to velmi plodný spisovatel, který hájil køes- anské uèení a povzbuzoval církev, aby stála nepohnutì i uprostøed pronásledování. Nìkde kolem roku 197 Tertulián sepsal list Ad Martyras (Muèedníkùm), ve kterém duchovnì pouèuje skupinu køesanù uvìznìných pro víru. Nìkteøí se domnívají, e spisek vznikl na poèátku tøetího století, kdy byla uvìznìna Perpetua, která pozdìji zemøela muèednickou smrtí v Kartágu, tedy v oblasti, kde Tertulián pùsobil. Zde vyjímáme ze zmínìného listu, který Tertulián adresoval poehnaným muèedníkùm : Chystáte se na vznešený zápas, ve kterém ivý Bùh jedná jako nejvyšší autorita, pøi kterém je Duch svatý váš vychovatel, a ve kterém jde o cenu vìèné koruny andìlské esence, obèanství v nebesích, slávu vìènou. Proto váš Mistr Jeíš Kristus, který vás pomazal Duchem svatým, a který vás pøivádí do této arény, a který vidí ji pøede dnem boje to dobré, vás vyvádí ze stavu prázdného potìšení a vkládá na vás tìší souení, aby tak vaše síla byla ještì vìtší. Stejnì jako jsou atletùm vyhrazeny tvrdší discipliny, ve kterých mají zmohutnìt jejich fyzické síly. Ti se vystøíhají pøepychu, pochoutek a lahodných nápojù. Musejí napínat síly do úmoru, kdy se oddávají vysilujícímu cvièení a tím je posilována i jejich nadìje ve vítìzství. A oni, jak praví apoštol, tak èiní, aby obdreli pomíjející korunu. My, s vìènou korunou pøed oèima, patøeme na naše vìzení jako na cvièištì, kde se s ohledem na vìèný soud, utvrzujeme mnoha soueními ve svém uèednictví; jeliko ctnost je budována strádáními, která pomáhají pøemáhat smyslné po- itkáøství. Hlas muèedníkù Vychází pìtkrát do roka. V prosinci vychází dvojèíslo. Toto periodikum je registrováno u Ministerstva kultury ÈR pod evidenèním èíslem MK ÈR E Bulletin vydává obèanské sdruení POMOC PRONÁSLEDOVANÉ CÍRKVI K hlavním cílùm tohoto sdruení patøí: poskytovat hmotnou a duchovní pomoc pronásledovaným a potøebným køesanùm informovat veøejnost o pronásledování køes- anù podporovat vydávání literatury, která vypovídá o køesanských muèednících a svìdcích víry. Obèanské sdruení úzce spolupracuje s celosvìtovou misijní organizací International Christian Association (ICA). Pìt hlavních zásad této misijní organizace je zalo- eno na biblickém verši epištoly idùm 13,3: 1. Podporovat køesany v šíøení evangelia v oblastech, kde jsou pro své svìdectví o Jeíši Kristu pronásledováni, prostøednictvím køesanské literatury, Biblí, rozhlasového vysílání, lékù a dalších forem pomoci. 2. Poskytovat v tìchto oblastech pomoc rodinám køesanských muèedníkù. 3. Podporovat vìøící, kteøí osobnì prošli utrpením v bývalých komunistických zemích. 4. Nejrùznìjším zpùsobem se snait získávat pro Krista ty, kteøí se podílejí na pronásledování køesanù v totalitních zemích a problémových oblastech. 5. Informovat veøejnost o krutostech páchaných na køesanech. Tento bulletin lze bezplatnì objednat na adrese: Hlas muèedníkù pošt. pøihrádka Jindøichùv Hradec Úèet pro dobrovolné pøíspìvky: ÈSOB Jindøichùv Hradec è. ú.: /0300

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 4 / 2012 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E

HLAS MUÈEDNÍKÙ M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 3 / 2011 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 4 / 2010 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 5 6/2010 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ùj bratr pracoval jako èíšník. Byl rozvedený a il sám. Vídali jsme se jednou za èas. Pøi jedné z mých návštìv jsem ho po ádal o podepsání nìjakých písemností a k mému velkému pøekvapení bratr nebyl schopen

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude. POSELSTVÍ JEŽÍŠE MÌLI BY VŠICHNI VÌDÌT, ŽE

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003 Obsah Novela vyhlášky o oznamovací povinnosti podle devizového zákona Novela zákona o úèetnictví Zákon o ochranných známkách Legislativní návrhy projednávané Parlamentem ÈR Vybrané mezinárodní smlouvy

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední

Více

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Gladys Davis a David Kahn Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Eko konzult Pøíbìh Gladys Davisové Edgar po chvíli zaèal hovoøit: Ano, máme zde tyto záznamy. Duše vstoupila do tìla veèer (Gladys

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Kevin Todeschi E D G A R C A Y C E Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Eko konzult Cayce lidem èasto øíkal, že dokud nejsou schopni spatøit jiskru Stvoøitele v tìch, jež nemají rádi, nezaèali

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Ve Víru zdraví. Vá ení ètenáøi, milí zákazníci,

Ve Víru zdraví. Vá ení ètenáøi, milí zákazníci, 2 Ve Víru zdraví Vá ení ètenáøi, milí zákazníci, dovolte mi, abych Vás jménem pøedstavenstva sdru ení Vírský oblastní vodovod všechny pozdravil na stránkách našeho informaèního bulletinu. Mùj pozdrav patøí

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více