Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik MUDr. Dominika Hajdu Pracoviště preventivní kardiolgie IKEM

2 Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik: Proarytmogenní ( prodloužení QT intervalu, torsades des pointes) Metabolické Prokoagulační (hluboká žilní trombóza)

3 Prodloužení QT intervalu QT interval na EKG je úsek mezi začátkem QRS komplexu a koncem vlny T časově odpovídá depolarizaci a následné repolarizaci komor v praxi se používá tzv. QTc (přepočet na srdeční frekvenci) prodloužení nad 500ms nebo zvýšení o 60ms zvyšuje riziko vzniku torsades des pointes klinicky presynkopy, synkopy, polymorfní ventrikulární tachykardie, náhlá smrt

4 Rizikové faktory prodloužení QT intervalu ženské pohlaví konkomitatní kardiovaskulární onemocnění DM, hypertenze, srdeční selhání abusus - kokain, methadon, alkohol interakce aditivní vliv předávkování vrozený syndrom dlouhého QT hypokalemie

5 TdP - polymorfní komorová tachyarytmie

6 Konvenční antipsychotika Haloperidol léčba delíria v dospělosti první publikovaný případ TdP v 1990 v postmarketingové studii 73 případů TdP, 11 fartálních ( 8 při i.v.. podání) dop. monitorace EKG při i.v.. podávání

7 Atypická antipsychotika Ziprasidon Chronické užívání ziprasidonu je spojené s vyšším rizikem prodloužení QTintervalu ve srovnání s risperidonem, olanzapinem, quetiapinem. Incidence 0,06%(2) Ve studii s pacienty předávkovanými ziprasidonem tachykardie u 19 pacinetů, QTc prodloužení u 1 pacienta (Klein-Schwartz)(2)

8 Olanzapin Zvyšuje průměrnou srdeční frekvenci, prodlužuje QT interval Dosud nebyl popsán případ TdP

9 Risperidon nevýznamné prodloužení QTc v terapeutických a supraterapeutickcých dávkách V recentní studii popsáno pouze 5 případů QTc prodloužení a žádná epizoda TdP u pacientů předávkovaných risperidonem (Tan et al) (2)

10 Clozapin Kardiovaskulární nežádoucí účinky včetně myokarditidy, kardiomyopatie, QTc prodloužení Ve skupině pacientů léčených clozapinem 3,8 x vyšší riziko náhlé smrti oproti ostatním skupinám antipsychotik (Modai et al.) (2)

11 Metabolické Obezita Arteriální hypertenze Dyslipidémie Diabetes mellitus

12 Hmotnostní přírůstek Nadváha - BMI nad 25kg/m2 Obezita - BMI nad 30kg/m2 Během léčby antipsychotiky se u 80% pacientů zvýší tělesná hmotnost U 30% pacientů se rozvine obezita Obezita zvyšuje riziko rozvoje hypertenze, ICHS, DM, dyslipidémie

13 Krátkodobé studie ukazují jako nejvíce rizikový lék clozapin, postupně klesající riziko olanzapin, quetiapin, risperidon, amisulpirid, ziprasidon Dlouhodobé studie potvrzují clozapin jako nejvíce a ziprasidon nejméně rizikový (1)

14 V studii (Covell et al.) byl srovnáván hmotnostní přírůstek v 2 letém období u pacientů užívajících clozapin nebo antipsychotika první generace Pacienti s clozapinem (7%) ve srovnání s antipsychotiky první generace (4%) Zvýšení hmotnosti bylo signifikantně vyšší u žen (1) Premenopauzální ženy periferní obezita s akumulací podkožního tuku Muži a postmenopauzální ženy rozvoj centrální obezity (1)

15 Diabetes mellitus Zvýšení hmotnosti Insulinová resistence

16 Dyslipidémie U více než 1/3 pacientů léčených antipsychotiky 2.generace má klinicky výzamné zvýšení TAG Nejčastěji clozapin, olanzapin

17 Hypertenze Přestože většina antipsychotik snižuje krevní tlak, léky navozená obezita, nízký socioekonomický status, vysoká konzumace alkoholu zvyšují riziko rozvoje hypertenze Riziko CMP (vyšší u žen) Pacienti pod 45 let mají 2x vyšší riziko vzniku CMP v 5-leté periodě po hospitalizaci ve srovnání s kontrolami

18 Protrombogenní Zornbern a Jick k 42 pacientům s idiopatickou žilní trombosou přiřadili 172 kontrol, bylo zjištěno, že expozice typ.antipsychotikům zvyšuje riziko idiopatické trombembolické nemoci (OR 7.1)(1) Staří paceinti užívající atypická antipsychoika byli ve 2-nás riziku(1)

19 Antipsychotic drugs and risk of venous thrombembolism: nested case-control control study(5) Případy TEN v období 1/1996 a 7/2007 (databáze) případů ( HŽT, 9557 EAP), kontrol, populace Jedinci užívající antipsychotika v posledních 24 měsících 32% větší riziko ( OR 1.32, 95% CI ). pacienti užívající nový lék v posledních 3 měsících 2 nás riziko (1.97, ) atypická antipsychotika vyšší riziko ( 1.73, ) než konvenční ( 1.28, )

20 Association between antipsychotic drugs, antidepressant drugs and venous thrombembolism: results from the EDITH case-control control study(6) studie u hospitalizovaných pacientů 677 případů HŽT, EAP bez získaných rizikových faktorů a 677 kontrol expozice definovaná jako užívání léku při přijetí Užívání antipsychotik bylo spojeno s 3,5 násobně zvýšeným rizikem (OR 3.5, 95% CI ) Antidepresiva nesjou spojena s vyšším rizikem trombembolismu (OR 1.1, 95% CI )

21 Silná asociace nezávislá na věku, pohlaví, BMI a hlavních získaných rizikových faktorech Hypotézy: poléková sedace, obezita, hyperlepitinémie, antifosfolipidové protilátky

22 Literatura 1) Secondary effects of antipsychotics: women at greater risk than men. Seeman MV. Schizophr Bull Sep;35(5): Epub 2008 Apr 9. Review. 2) QT alterations in psychopharmacology: proven candidates and suspects. Alvarez PA, Pahissa J. Curr Drug Saf Jan;5(1): Review. 3) Metabolic syndrome with the atypical antipsychotics. Pramyothin P, Khaodhiar L. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes Oct;17(5): Review. 4) Obesity and coronary risk in patients treated with second-generation antipsychotics. Correll CU, Kane JM, Manu P. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci Sep;261(6): Epub 2010 Dec 12. 5) Antipsychotic drugs and risk of venous thromboembolism: nested casecontrol study. Parker C, Coupland C, Hippisley-Cox J. BMJ Sep 21;341:c4245. doi: /bmj.c ) Association between antipsychotic drugs, antidepressant drugs and venous thromboembolism: results from the EDITH case-control study. Lacut K, Le Gal G, Couturaud F, Cornily G, Leroyer C, Mottier D, Oger E. Fundam Clin Pharmacol Dec;21(6):

23 Děkuji za pozornost

V SKRATKE. MUDr. Jiří Masopust 1, MUDr. Radovan Malý 2, Ph.D., MUDr. Dita Kalnická 1, 3 1. Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 2

V SKRATKE. MUDr. Jiří Masopust 1, MUDr. Radovan Malý 2, Ph.D., MUDr. Dita Kalnická 1, 3 1. Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 2 PRAKTICKÉ TIPY PRO SLEDOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PŘI DLOUHODOBÉ LÉČBĚ ANTIPSYCHOTIKY MUDr. Jiří Masopust 1, MUDr. Radovan Malý 2, Ph.D., MUDr. Dita Kalnická 1, 3 1 Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

Více

Prevence žilní tromboembolické nemoci v psychiatrii

Prevence žilní tromboembolické nemoci v psychiatrii Prevence žilní tromboembolické nemoci v psychiatrii Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Malý

Více

Oválné, bikonvexní, bílé potahované tablety o rozměrech 16 mm a 8,2 mm s vyraženým Q na jedné straně.

Oválné, bikonvexní, bílé potahované tablety o rozměrech 16 mm a 8,2 mm s vyraženým Q na jedné straně. sp.zn sukls191510/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin Actavis 200 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě

Více

Kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy s vyraženým Q na jedné straně tablety.

Kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy s vyraženým Q na jedné straně tablety. Sp.zn.sukls28238/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin Mylan 25 mg Quetiapin Mylan 100 mg Quetiapin Mylan 200 mg Quetiapin Mylan 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Pomocná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje 89 mg monohydrátu laktózy.

Pomocná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje 89 mg monohydrátu laktózy. Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls109220/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ATYZYO 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná látka: 50 mg laktosy (bezvodé) v jedné tabletě

Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná látka: 50 mg laktosy (bezvodé) v jedné tabletě 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Seroquel PROLONG 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná

Více

sp.zn. sukls111325/2014, 111327/2014, 111329/2014, 111330/2014, 111331/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

sp.zn. sukls111325/2014, 111327/2014, 111329/2014, 111330/2014, 111331/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls111325/2014, 111327/2014, 111329/2014, 111330/2014, 111331/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin PMCS 25 mg Quetiapin PMCS 100 mg Quetiapin PMCS 200 mg Quetiapin PMCS 300

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zeldox 40 mg Zeldox 60 mg Zeldox 80 mg Tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje ziprasidoni hydrochloridum monohydricum

Více

Jak hlásit nežádoucí účinky léčiva...str.8

Jak hlásit nežádoucí účinky léčiva...str.8 PRIMUM NON NOCERE S rozvojem vědy - pokrokem v lékařské diagnostice a poznáváním patofyziologie nemocí - také s rozvojem technologických možností dochází i k extenzivnímu rozvoji ve výrobě nových léčiv.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYPREXA VELOTAB 5 mg tableta dispergovatelná v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 5 mg

Více

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován:

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován: Sp.zn.sukls166070/2013 a sp.zn.sukls9917/2012, sukls254738/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapine Accord 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Quetiapine Accord 300 mg tablety

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU Geldoren 25 mg potahované tablety Geldoren 100 mg potahované tablety Geldoren 200 mg potahované tablety Geldoren 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t,

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, reagujeme na Vaše pozitivní ohlasy a přinášíme Vám opět malý dárek v podobě elektronického sborníku nejčtenějších článků, které vyšly na odborném

Více

ABILIFY je indikován k léčbě schizofrenie u dospělých a dospívajících ve věku 15 let a starších.

ABILIFY je indikován k léčbě schizofrenie u dospělých a dospívajících ve věku 15 let a starších. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ABILIFY 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŢENÍ Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 15 mg. Pomocné látky se známým účinkem: 57 mg laktosy v 1 tabletě Úplný seznam pomocných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-QUETIAPIN 25 mg APO-QUETIAPIN 100 mg APO-QUETIAPIN 200 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 25 mg potahovaná tableta obsahuje

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYPADHERA 210 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MULTAQ 400 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje dronedaronum 400 mg (ve formě hydrochloridu). Pomocná látka se

Více

Cardiac Arrhythmias. Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě. Bennett s. Practical Notes on Interpretation and Treatment

Cardiac Arrhythmias. Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě. Bennett s. Practical Notes on Interpretation and Treatment David H. Bennett Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě Překlad 8. vydání Bennett s Cardiac Arrhythmias Practical Notes on Interpretation and Treatment 8 th Edition David H. Bennett

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 5/2010 t i p t o h o t o č í s l a IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Zprávy ze IV.

Více

ENDOKRINOLOGIE KLIMAKTERIA A HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE

ENDOKRINOLOGIE KLIMAKTERIA A HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE ENDOKRINOLOGIE KLIMAKTERIA A HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc., MUDr. Tomáš Fait Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Klimakterium je období přechodu mezi

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

SDĚLENÍ Z PRAXE. MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D. 1, MUDr. Lucie Motlová 2 1. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2

SDĚLENÍ Z PRAXE. MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D. 1, MUDr. Lucie Motlová 2 1. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2 PROGRAM PRO DOBRÉ ZDRAVÍ PRVNÍ ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY V ČR MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D. 1, MUDr. Lucie Motlová 2 1 Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2 3. LF UK a Psychiatrické centrum Praha, Praha

Více

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas)

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas) Sp.zn. sukls146469/2013, sukls146470/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Depresinal 10 mg: jedna

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LENUXIN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Více

Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu

Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu Souhrn: Výskyt diabetes mellitus zejména 2. typu v současné době stoupá prakticky

Více

Kateřina Lefflerová Klinika kardiologie IKEM, Praha

Kateřina Lefflerová Klinika kardiologie IKEM, Praha PŘEHLEDVÉ ČLÁNKY EVIEW ATICLES ÚSKALÍ ANTIKAGULAČNÍ LÉČBY WAFAINEM U NEMCNÝCH S FIBILACÍ SÍNÍ LÉKVÉ A PTAVINVÉ INTEAKCE Kateřina Lefflerová Klinika kardiologie IKEM, Praha Fibrilace síní je nejčastější

Více