scale n_width width center scale left center range right center range value weight_sum left right weight value weight value weight_sum weight pixel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "scale n_width width center scale left center range right center range value weight_sum left right weight value weight value weight_sum weight pixel"

Transkript

1 Změna velikosti obrázku Převzorkování pomocí filtrů Ačkoliv jsou výše uvedené metody mnohdy dostačující pro běžné aplikace, občas je zapotřebí dosáhnout lepších výsledků. Pokud chceme obrázky zvětšovat z nebo na různé neobvyklé velikosti, nebo nám jde o to vygenerovat z celé obrazovky jen malý náhled čítající několik desítek pixelů, pak se ke slovu dostává filtrování, protože je v těchto ohledech velice flexibilní. Algoritmus pro převzorkování je jeden, avšak filtrů samotných existuje povícero. Jsou definovány kernelem, který má různý rozsah, nebo poloměr. Ten udává vzdálenost nejzazšího pixelu, který se ještě započítává do hodnoty výsledného pixelu zvětšeného/zmenšeného obrázku. Tato vzdálenost se počítá od umístění pixelu v původním (zvětšovaném/zmenšovaném) obrázku. Čím větší rozsah, tím vyšší výstupní kvalita. Vlastní kernel lze znázornit grafem sudé funkce, ze které lze vyčíst některé charakteristiky kernelu. Funkce s hladším průběhem má ekvivalent v hladkém výstupním obrázku, naopak špičaté a hranaté funkce přinášejí typické artefakty ve výstupním obrázku. Funkční hodnota v daném bodě, která je vždy v intervalu <0,> udává váhový koeficient pro určitý pixel, tedy důležitost toho kterého pixelu. Obecně platí, že čím je pixel v původním obrázku vzdálenější od zdrojového, tím menší má důležitost. Některé kernely jsou však připočítávají více vzdáleným pixelům trochu větší váhu, než pixelům méně vzdáleným, kvůli lepší aproximaci z frekvenčního hlediska, respektuje se tedy vlnová povaha signálu (obrázek chápeme jako dvourozměrný signál). Důvodem existence více různých kernelů je jejich rozličná náročnost a rozsah. Větší kernely potřebují podstatně více výpočetního času, protože pro každý bod zdrojového obrázku je třeba vypočítat více váhových koeficientů a rovněž jejich určení je o to náročnější, čím složitější má funkce předpis. Algoritmus je poměrně jednoduchý na implementaci, je však potřeba dát pozor na okraje obrázku. Často se dělá chyba v tom, že když okolní pixely leží mimo obrázek, vůbec se nezapočítají. To má však za následek ztmavení na okrajích obrázku, protože v těchto oblastech byl součet váhových koeficientů menší než jedna. Tato suma musí být vždy rovna jedné, protože každá hodnota pixelu cílového obrázku je vlastně vážený průměr pixelů v okolí ekvivalentní pozice ve zdrojovém obrázku. Pro dodržení definice je tedy nutné buď vícekrát započítat jeden bod, nebo si pamatovat součet váhových koeficientů a tím pak dělit. Protože jsou souřadnice na sobě nezávislé (stejně jako barevné složky), implementuje se algoritmus dvouprůchodově. Jeden průchod je horizontální, druhý vertikální. U takové varianty stačí použít jednorozměrné varianty kernelů a rychlost algoritmu bude vyšší než u jednoprůchodové verze s funkcemi (kernely) o dvou parametrech. Algoritmus pro převzorkování filtrem do většího obrázku vypadá následovně:. Urči škálovací faktor: scale = n_width/width 2. Pro každou pozici i v cílovém vektoru: a. Transformuj i na pozici center ve vstupním vektrou: center = i/scale b. Urči levou hranici vyhledávání: left = round(center range) c. Urči pravou hranici vyhledávání: right = round(center + range) d. Inicializuj pomocné proměnné: value = 0, weight_sum = 0 e. Pro každou pozici j ve vstupním vektoru v intervalu <left, right>: i. Urči váhový koeficient: weight = kernel(c j) ii. Inkrementuj hodnotu cílového pixelu: value += weight*value iii. Inkrementuj sumu váhových koeficientů: weight_sum += weight f. Urči výslednou hodnotu pixelu: pixel = value/weight_sum Tento pseudokód kvůli názornosti neřeší problém okrajů. Vektorem se zde myslí jeden skenovací řádek obrázku (scanline). Vertikální průchod je obdobný. Tento kód rovněž předpokládá, že zvetšujeme, tj. že scale >. Pro zmenšování platí tato varianta: 3. Urči škálovací faktor: scale = n_width/width 4. Pro každou pozici i v cílovém vektoru: a. Transformuj i na pozici center ve vstupním vektrou: center = i/scale b. Urči levou hranici vyhledávání: left = round(center range/scale) c. Urči pravou hranici vyhledávání: right = round(center + range/scale) d. Inicializuj pomocné proměnné: value = 0, weight_sum = 0 e. Pro každou pozici j ve vstupním vektoru v intervalu <left, right>: i. Urči váhový koeficient: weight = kernel((c j)*scale)*scale ii. Inkrementuj hodnotu cílového pixelu: value += weight*value iii. Inkrementuj sumu váhových koeficientů: weight_sum += weight f. Urči výslednou hodnotu pixelu: pixel = value/weight_sum Proměnná value reprezentuje hodnotu pixelu vstupního obrázku a proměnná range je rozsah daného kernelu. Ve variantě pro zmenšování bude rozsah procházených pixelů tím větší, čím radikálnější je zmenšování. Hodnotou

2 scale sice dělíme, ale ta je menší než jedna. Naopak při výpočtu váhového koeficientu násobíme jak argument funkce, tak její výsledek. Protože je koeficientů scale-krát víc, je potřeba je poměrně k tomu zmenšit, aby se součet vah opět vyladil. Box filtr Tento filtr dává pro zvětšování stejné výsledky, jako metoda nejbližšího souseda (proto se tak někdy nazývá). Vrací pouze hodnoty nebo 0, takže barvy pixelů ve zvětšeném obrázku nejsou nijak ovlivněny okolními pixely (ty mají totiž vzdálenost minimálně ). Při změnšování přidělí funkce bodům v nejbližším okolí stejné váhy, takže z váženého průměru se stane aritmetický průměr., x 2 = 0, jinak Triangle filtr Box filtr, zleva: originál, zvětšení 2x, 4x, 8x Filtr se také nazývá lineární, protože váha pixelu je nepřímo úměrná jeho vzdálenosti. Proto je filtr vhodný i na zmenšování, při mnohonásobném zvětšování obrázků s ostrými konturami se však objevují uzavřené přechody, způsobené malým rozsahem filtru. Interpolují se totiž vždy jen hodnoty dvou sousedních pixelů. x, x = 0, jinak

3 Triangle filtr, zleva: originál, zvětšení 2x, 4x, 8x Hermite filtr 3 2 x x + x 2 3, = 0, jinak Hermite filtr, zleva: originál, zvětšení 2x, 4x, 8x Bell filtr 3 2 x, x = x, < x , jinak

4 Bell filtr, zleva: originál, zvětšení 2x, 4x, 8x Cubic B-Spline filtr Tento filtr používá pro interpolaci kubickou Beziérovu křivku, která je definována čtyřmi body (proto má kernel rozsah 2 2 body na každé straně). Křivka však těmito body přímo neprochází. Body se připodobňují k magnetům, které elastickou křivku přitahují. Výhodou filtru je prakticky eliminace artefaktů za cenu velkého rozmazání obrázku, proto není filtr příliš vhodný pro vícenásobné zvětšování. Vzhledem k tomu, že křivka přesně nefituje původní hodnoty, má zvětšený obrázek také menší kontrast, než při použití jiných filtrů B C x B + C x + B, x = B C x + B + 5C x + 2B 8C x + B + 4 C, < x , jinak B =, C = 0

5 Cubic B-Spline filtr, zleva: originál, zvětšení 2x, 4x, 8x Lanczos3 filtr Trojka v názvu filtru znamená jeho rozsah (existují také filtry Lanczos4, Lanczos6 nebo Lanczos8, viz níže). x sinc( x ) sinc, x 3 = 3 0, jinak sinc ( x) sin ( π x), x 0 = π x, jinak Mitchell filtr Lanczos3 filtr, zleva: originál, zvětšení 2x, 4x, 8x C x + ( 3+ 3C ) x + C, x = C x + 6C x 0 C x + C, < x , jinak C = 3

6 Mitchell filtr, zleva: originál, zvětšení 2x, 4x, 8x Cosine filtr U tohoto filtru je zajímavé, že se můžeme v implementaci vyvarovat výpočtu absolutní hodnoty díky sudé funkci (ta nemusí být ani v pomínce, když se nahradí podmínkou, že x >= - a zároveň x <= ). Tím se ušetří jedna výpočetní operace, i když je náročnost filtru diskutabilní kvůli použití funkce kosinus. xπ + cos, x = 2 0, jinak Cosine filtr, zleva: originál, zvětšení 2x, 4x, 8x Catmull-Rom filtr C = 0, B = 2

7 Catmull-Rom filtr, zleva: originál, zvětšení 2x, 4x, 8x Quadratic filtr Tento filtr vznikl ze snahy o kompromis mezi rychlostí a výslednou kvalitou. K rychlosti přispívá výpočet pouze kvadratické křivky, která se však tvarově podobá složitějším interpolačním křivkám. 2 2 x +, x = x x +, < x , jinak Quadratic B-Spline filtr Quadratic filtr, zleva: originál, zvětšení 2x, 4x, 8x Podobně jako u kvadratického filtru máme opět kvadratický polynom, avšak při použití Beziérovy křivky.

8 2 x +, x = x x +, < x , jinak Quadratic B-Spline filtr, zleva: originál, zvětšení 2x, 4x, 8x Cubic Convolution filtr Kubický konvolutivní filtr se snaží přiklánět k ostrým hranám obrázku, avšak při zachování tvaru optimální křivky x x +, x , 2 x + x x + < x = x x + 7 x 3, 2 < x jinak

9 Cubic Convolution filtr, zleva: originál, zvětšení 2x, 4x, 8x Lanczos8 filtr Jde vlastně o Lanczos filtr, tedy také o tzv. windowed sinc interpolaci, ovšem velikost okna je v tomto případě větší než u filtru Lanczos3. Tento filtr je nejpomalešjí ze všech, avšak zejména při zmenšování dosahuje nejlepší interpolace. x sinc( x ) sinc, x 8 = 8 0, jinak Fraktální zoom

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Odhadování a predikce počtu lidí v menze na

Odhadování a predikce počtu lidí v menze na Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Odhadování a predikce počtu lidí v menze na základě analýzy obrazu z kamer Plzeň 2012 Radek

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Grafické zpracování dat a měření

Grafické zpracování dat a měření Grafické zpracování dat a měření pomocí gnuplotu Lukáš L. & Pája B. lukasl@fykos.cz, paja@fykos.cz 26. prosince 2012 17:54 0 Jak číst tento manuál Při prvním čtení nečtěte poznámky pod čarou, jsou zde

Více

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Nina Mišingerová Obor 5345R008 Optometrie Studijní rok 2011/2012 Vedoucí práce:

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE Vladan Krumpl 1. DĚJINY ZOBRAZOVÁNÍ K vynalezení fotografie bylo třeba prakticky spojit poznatky z oblasti výtvarného umění, optiky a chemie, aby s použitím vytvořeného fotografického

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Shluková analýza vícerozměrných dat v programu R

Shluková analýza vícerozměrných dat v programu R Shluková analýza vícerozměrných dat v programu R - příklad použití metod PAM, CLARA a fuzzy shlukové analýzy http://data.tulipany.cz Úvodní poznámky a popis dat Pro analýzu vícerozměrných dat existují

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více