Aproximace funkcí. x je systém m 1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí. x c m. g 1. g m. a 1. x a 2. x 2 a k. x k b 1. x b 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aproximace funkcí. x je systém m 1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí. x c m. g 1. g m. a 1. x a 2. x 2 a k. x k b 1. x b 2."

Transkript

1 Aproximace funkcí Aproximace je výpočet funkčních hodnot funkce z nějaké třídy funkcí, která je v určitém smyslu nejbližší funkci nebo datům, která chceme aproximovat. Třída funkcí, ze které volíme aproximace je nejčastěji: polynom c 0 c 1 xc 2 x 2 c m x m zobecněný polynom c 0 g 0 xc 1 g 1 xc m g m x, kde g 1 x,, g m x je systém m1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí racionální lomenou funkci a 0 a 1 xa 2 x 2 a k x k b 0 b 1 xb 2 x 2 b l x l ( m=kl ) jiná Důvody aproximací jsou: přílišná složitost funkce nutnost počítání characteristik funkce (derivací, integrálů) neznalost funkce (resp. jejího analytického vyjádření) Typy aproximací: Interpolace, extrapolace hledáme funkci ( m x ), která má v zadaných bodech x 0,, x n stejné hodnoty (případně i jejich derivace), jako funkce, kterou chceme aproximovat, dělá se buď globálně nebo lokálně na každém intervalu x k, x k1. Čebyševova aproximace hledáme funkci ( m x ) tak, abychom na zadaném intervalu a,b minimalizovali funkcionál max x a, b m x f x, m x pak nazýváme nejlepší stejnoměrnou aproximací. Metoda nejmenších čtverců je založena na minimalizaci buď b a w x[ f x m x] 2 n dx nebo w [ f m ] 2 i=0 (podle toho, jestli se jedná o spojitý nebo diskrétní případ), v diskrétním případě je vždy nm a tak m neprochází všemi zadanými body, volí se často w x=1, pokud je wx const, mluví se o vážené metodě nejmenších čtverců a funkci wx se říká váha. Interpolace a extrapolace Lagrangeův interpolační polynom Jsou zadány body x 0,, x n a k nim funkční hodnoty y 0,, y n. Lagrangeův interpolační polynom L n je polynom stupně nejvýše n takový, že se jeho hodnota ve všech zadaných bodech x 0,, x n rovná zadaným funkčním hodnotám y 0,, y n.

2 Platí tedy L n x 0 =y 0, L n x 1 =y 1,, L n x n =y n a bodům x 0,, x n říkáme uzly interpolace. K sestrojení Lagrangeova polynomu se definují funkce F i x tak, že F i x j = 1 i= j 0 i j Tyto funkce mají tvar F i x= x x x x x x x x n 0 i 1 i1 n x x n = x x j j=0, j i x j a polynom L n x pak má tvar n L n x= y i F i x. i=0 Pokud jsou uzly rozmístněny ekvidistantně (rovnoměrně s krokem h ), lze Lagrangeův polynom zapsat jako n t t 1 t n L n x=l n x 0 th= y i. i=0 t ii!n i! 1 n i Lagrangeův vzorec se nehodí pro numerický výpočet interpolace. Koeficienty Lagrangeova polynomu lze spočítat řešením systému lineárních rovnic. Matice tohoto systému (Van der Mondova) je však (pro ekvidistantní uzly) často špatně podmíněná, vypočet koeficientů tedy není přesný. Pro implementaci Lagrangeovy interpolace se používá Nevillův algoritmus. Principem tohoto algoritmu je Lagrangeova interpolace na postupně se zvětšujícím počtu uzlů. L ik x=l i x,, 1,, k, y i, y i 1,, y i k je tedy interpolace Lagrangeovým polynomem stupně nejvýše i v k bodech,, k. L i0 x=y i, L i 1,0 x=y i 1, L i1 x=l i x,, 1, y i, y i 1 = x L i 1,0 x 1 x L i0 x 1 = = x y i 1 1 x y i 1, atd. Pro tyto postupné aproximace platí totiž rekurentní vztah L ik x= x L i 1, k 1 x 1 x L i, k 1 x k

3 Interpolace se tedy provádí podle následujícího schématu x y k=0 k=1 k=i 1 k=i k=n x 0 y 0 L 00 x 1 y 1 L 10 L 11 1 y i 1 L i 1,0 L i 1,1 L i 1,i 1 y i L i0 L i1 L i,i 1 L ii x n y n L n0 L n1 L n,i 1 L n i L n n Polynomy se počítají zleva doprava a zezhora dolu (ve směru tmavnoucí barvy). Lagrangeův interpolační polynom je pak L n x=l n n x. Odhad chyby aproximace je dán buď rozdílem L n n x L n 1, n 1 x nebo rozdílem L n n x L n,n 1 x. Příklad v PASCALU DEMPOL.PAS. Při implementaci Nevillova algoritmu se počítají koeficienty C m,i =L im, m L im 1, m 1, D m,i =L im, m L im, m 1 a C m1,i = xc m,i1 D m,i m1 Přitom v koeficientech C m,i a D m,i je odhad chyby., D m1,i = m1 xc m,i1 D m,i m1 Odhad chyby polynomiální interpolace je dán R x= f x L n x=x x 0 x x n f n1 n1! kde minx 0,, x n, max x 0,, x n., Interpolace je hledání hodnoty funkce v bodě x x 0, x n. Extrapolace je hledání hodnoty funkce v bodě xx 0 nebo xx n. Při extrapolaci při rostoucí vzdálenosti od krajních bodů intervalu chyba roste rychle. Pro ekvidistantní uzly a vysoké stupně polynomu, má polynom mezi uzly tendenci oscilovat. Proto se polynomiální interpolace s ekvidistantními uzly používá v praxi pro n 7.

4 Konvergence L n x f x s rostoucím n je zaručena pro analytické funkce, které mají derivaci v celém komplexním oboru s vyjímkou. Newtonův interpolační polynom Obdoba Lagrangeova interpolačního polynomu. N n x=a 0 a 1 x x 0 a 2 x x 0 x x 1 a n x x 0 x x n Koeficienty a 0,, a n se počítají pomocí poměrných nebo obyčejných diferencí. Poměrná diference k tého řádu 1.řádu f, 1 = y i1 y i 1, f,, k = f 1,, k f,, k 1 k Potom a 0 = f x 0, a 1 = f x 0, x 1,, a n = f x 0,, x n Obyčejná diference 1. řádu 1 f i =y i1 y i k tého řádu k f i = k 1 f i1 k 1 f i Příklad v PASCALU ZKPOL.PAS, ZKPO1L.PAS, ZKPOL2.PAS. Racionální lomená funkce Pro některé funkce vhodnější než polynom. Je dáno m1 dobů, pak lze zadanou funkci aproximovat pomocí racionální lomené funkce R i, j x= p p x p x2 p i, kde i j=m a lze q q 0 q 1 xq 2 x 2 q j x j 0 =1. Algoritmus obdobný Nevillovu algoritmu Burlisch a Stoer.

5 RATINT: procedure expose A. B. parse arg N, V Tiny = 1E 25; Ns = 1; Hh = ABS(V A.1) do I = 1 to N H = ABS(V A.I) if H = 0 then do Y = B.I; Dy = 0 return Y Dy end else if H < Hh then do; Ns = I; Hh = H; end C.I = B.I; D.I = B.I + Tiny end Y = B.Ns; Ns = Ns 1 do M = 1 to N 1 do I = 1 to N M Ip1 = I + 1; W = C.Ip1 D.I IpM = I + M; H = A.IpM V T = (A.I V) * D.I / H Dd = T C.Ip1 if Dd = 0 then call ERROR "RATINT: Error ", "the interpolating function has", "a pole at the requested value V" Dd = W / Dd; D.I = C.Ip1 * Dd; C.I = T * Dd end if 2 * Ns < (N M) then do; Nsp1 = Ns + 1; Dy = C.Nsp1; end else do; Dy = D.Ns; Ns = Ns 1; end Y = Y + Dy end return Y Dy ERROR: say ARG(1); exit Hermiteova interpolace Kromě funkčních hodnot zadané i některé derivace, tedy x 0,, x n, y 0,, y n a a y ' 0, y '' 0,, y 0 a 0,, y ' n, y '' n,, y n n. n=ma 0 a n pak podmínky dané zadáním splňuje funkce H n x, který lze zapsat jako H n x=l n x x x 0 x x n H n m 1 x. Pro polynom H n m 1 x stupně n m 1 platí y ' i L ' n H n m 1 = a tak se dopočítají pomocí x x n zadaných prvních derivací některé koeficienty. Pro další derivace se postupuje podobně.

6 Interpolační spline Lokální interpolace taková, že kromě průchodu všemi uzly požadujeme v uzlech ještě spojitost první derivace (alespoň první). Máme tedy na funkci, aproximující zadané hodnoty na intervalu, 1 4 podmínky y i, y i1, y' i =y ' i, y ' i1 =y ' i1. Proto funkce, použitá pro interpolaci musí mít nejméně 4 volitelné parametry. Velmi často se jako tato funkce používá kubický polynom kubický spline. Máme li tedy kubický polynom a 2 krát ho zderivujeme dostaneme lineární funkci. Pro tuto funkci máme zadány hodnoty v krajních bodech y '' i, y '' i1. Lagrangeovou interpolací pak můžeme vyjádřit y ''=Ay '' i By '' i1, kde A= 1 x 1 a B= x 1. Po dvojím integrování s podmínkami y =y i a y 1 =y i1 dostaneme y=a y i B y i1 C y'' i D y '' i1, kde C= 1 6 A3 A 1 2 a D= 1 6 B3 B1 2. (Integrují se koeficienty A x a Bx ) Okrajové podmínky platí zkuste si dosadit do A x a B x body a 1. Hodnoty y '' i můžeme vypočítat z podmínky spojitosti 1. derivace a ze znalosti 1. derivací v krajních bodech intervalu ( tedy y' 0 a y ' n ). Pokud derivace neznáme, zadává se y '' 0 =0 a y '' n =0 přirozený spline. Provedením derivace y x a z podmínky spojitosti 1. derivace v krajních bodech (tj. pokud dosadíme do y ' x na intervalu 1, bod, musí se to rovnat tomu, když se do y 'x na intervalu, 1 dosadí rovněž bod ). Z toho plyne následující soustava pro druhé derivace: 1 6 y '' i 1 x 1 i 1 y '' 3 i x 1 i y '' 6 i1 = y y i1 i y y i i To je soustava s tridiagonální maticí.

7 Příklady v PASCALU SPLINE.PAS, SPLPRA.PAS, SPLPRB.PAS, SPLRUN.PAS. Více dimenzí (2) lokální a globální Lineární Jsou zadány y 1 =y j, k, y 2 =y j1, k, y 3 =y j1, k1, y 4 =y j, k1 Definujeme t= x 1 x 1 j D 1 úseček ohraničujících interval). a u= x 2 x 2 k D 2 (tedy v podstatě relativní vzdálenosti od Lokální lineární interpolace je dána vztahem y x 1, x 2 =1 t 1 u y 1 t 1 u y 2 tuy 3 1 tuy 4. Bikubická Jde o lokální interpolaci Hermiteova typu. V každém bodě jsou zadány hodnoty fce. a jejích parciálních derivací. y y 2 y y x 1, x 2,,, x 1 x 2 x 1 x 2 V každém bodě jsou tedy dány 4 podmínky a ve dvourozměrném intervalu je jich tedy 16 Bikubická interpolace se hledá ve tvaru 4 y x 1, x 2 = i=1 4 c ij t i 1 u j 1. j=1

8 Bikubický spline Lokální interpolace se spojitými parciálními derivacemi v obou směrech na hranicích intervalu. Interpoluje se v jednom směru a pak ve druhém. Globální interpolace Vyšší řád přesnosti. Opět interpolace v jednom směru a pak ve druhém.

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík NUMERICKÉ METODY Josef Dalík Zdroje chyb Při řešení daného technického problému numerickými metodami jde zpravidla o zjištění některých kvantitativních charakteristik daného procesu probíhajícího v přírodě

Více

Numerická matematika

Numerická matematika Numerická matematika Jiří Felcman Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta KNM PRESS PRAHA 2014 iv PŘEDMLUVA 1 felcman@karlinmffcunicz Tel221913392 KNMčdvK458(5042) http://wwwkarlinmffcunicz/~felcman/nmpdf

Více

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Numerické metody Garant předmětu: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. Ústav matematiky

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Lineární systémy se speciálními maticemi Diplomová práce květen 2006 Jaroslava Benáčková Poděkování V úvodu bych ráda poděkovala

Více

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA NUMERICKÉ METODY Radek Kučera Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Sbírka příkladů Andrea Kotrlová Opava Obsah Příklady k opakování středoškolské látky. Úprava algebraických

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Numerické algoritmy KAPITOLA 11. Vyhledávání nulových bodů funkcí

Numerické algoritmy KAPITOLA 11. Vyhledávání nulových bodů funkcí Numerické algoritmy KAPITOLA 11 V této kapitole: Vyhledávání nulových bodů funkcí Iterativní výpočet hodnot funkce Interpolace funkcí Lagrangeovou metodou Derivování funkcí Integrování funkcí Simpsonovou

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

19 Hilbertovy prostory

19 Hilbertovy prostory M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 19: Hilbertovy prostory 34 19 Hilbertovy prostory 19.1 Úvod, základní pojmy Poznámka (připomenutí). Necht (X,(, )) je vektorový prostor se skalárním součinem

Více

Základní vlastnosti křivek

Základní vlastnosti křivek křivka množina bodů v rovině nebo v prostoru lze chápat jako trajektorii pohybu v rovině či v prostoru nalezneme je také jako množiny bodů na ploše křivky jako řezy plochy rovinou, křivky jako průniky

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

Algoritmy okolo teorie čísel

Algoritmy okolo teorie čísel Algoritmy okolo teorie čísel Martin Mareš mj@ucw.cz, 22. 1. 2011 Úvodem Tento textík rozebírá několik základních algoritmických problémů souvisících s teorií čísel: počítání největších společných dělitelů

Více

Algoritmy okolo teorie čísel

Algoritmy okolo teorie čísel Úvodem Algoritmy okolo teorie čísel Martin Mareš mj@ucw.cz Tento textík rozebírá několik základních algoritmických problémů souvisících s teorií čísel: Notace. počítání největších společných dělitelů řešení

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2]

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2] PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2] Použitá literatura: [1]: J.Reif, Z.Kobeda: Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti, ZČU Plzeň, 2004 (2. vyd.) [2]: J.Reif: Metody matematické

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta EVOLUČNÍ ALGORITMY. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta EVOLUČNÍ ALGORITMY. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta EVOLUČNÍ ALGORITMY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 2004 Obsah 1 Úvod 3 2 Problém globální optimalizace 4 2.1 Formulace problému globální optimalizace..........

Více

Malé statistické repetitorium Verze s řešením

Malé statistické repetitorium Verze s řešením Verze s řešením Příklad : Rozdělení náhodné veličiny základní charakteristiky Rozdělení diskrétní náhodné veličiny X je dáno následující tabulkou x 0 4 5 P(X = x) 005 05 05 0 a) Nakreslete graf distribuční

Více

scale n_width width center scale left center range right center range value weight_sum left right weight value weight value weight_sum weight pixel

scale n_width width center scale left center range right center range value weight_sum left right weight value weight value weight_sum weight pixel Změna velikosti obrázku Převzorkování pomocí filtrů Ačkoliv jsou výše uvedené metody mnohdy dostačující pro běžné aplikace, občas je zapotřebí dosáhnout lepších výsledků. Pokud chceme obrázky zvětšovat

Více

Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1

Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1 ODR1 1 Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1 A. Diferenciální rovnice a související pojmy Mnohé fyzikální a jiné zákony lze popsat pomocí rovnic, v nichž jako neznámá vystupuje funkce, přičemž

Více

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26 Obsah 1 Matice 3 11 Operace s maticemi 4 12 Soustavy lineárních rovnic 11 13 Maticové rovnice a výpočet inverzní matice 15 14 Elementární matice 19 15 Cvičení 21 16 Řešení 22 2 Vektory a vektorové prostory

Více

scintigrafických studií ledvin

scintigrafických studií ledvin ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Ondřej Tichý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ Katedra matematiky DIPLOMOVÁ

Více

Obr. 1 Biologický neuron

Obr. 1 Biologický neuron 5.4 Neuronové sítě Lidský mozek je složen asi z 10 10 nervových buněk (neuronů) které jsou mezi sebou navzájem propojeny ještě řádově vyšším počtem vazeb [Novák a kol.,1992]. Začněme tedy nejdříve jedním

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

VÝUKA MATEMATIKY NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLE

VÝUKA MATEMATIKY NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLE VÝUKA MATEMATIKY NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLE Brno 2010 Břetislav Fajmon OBSAH 1 Obsah 1 Matematika na VŠ technického směru 2 2 Středoškolská matematika potřebná pro matematické předměty bakalářského studia

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

MFF UK v zimním semestru 1992/1993. Kapitoly počínaje orákuly jsem začal dopisovat na konci letního semestru 1992/1993.

MFF UK v zimním semestru 1992/1993. Kapitoly počínaje orákuly jsem začal dopisovat na konci letního semestru 1992/1993. ! "$#&%'" ()+*,.- 0/12 )430353 Tento učební text původně odpovídal přednášce Úvod do složitosti a NP-úplnosti, kterou vedl Mirko Křivánek na MFF UK v zimním semestru 1992/1993. Kapitoly počínaje orákuly

Více