Vzdělávací obor matematika - obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obor matematika - obsah"

Transkript

1 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla k modelování Přirozená čísla do 20, číselná řada, matematické pojmy MP MŠ POČETNÍ reálných situacích, počítá předměty - hned před, za první, OPERACE Vzdělávací obor matematika - obsah v daném souboru, vytváří soubory s práce s čísly, kostkami, puntíky, pohádka O veliké řepě, daným počtem prvků. práce s počítadlem 2. Žák čte a zapisuje, porovnává přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. Porovnávání čísel do 20, používání znamének, větší, menší, rovná se, čtení i zápis čísel práce se souborem čísel, magnetické modely, dokreslování 3. Žák užívá lineární uspořádání, Číselná řada 0-20 vzestupně i sestupně, číselná osa zobrazí čísla na číselné ose. práce s číselnou osou, doplňování číselných řad spojovačky 4. Žák provádí zpaměti jednoduché Sčítání a odčítání, porovnávání početní operace s přirozenými čísly. hry, soutěže, modelové situace, práce s kostkami, kartičky Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých Jednoduché slovní úlohy aplikuje a modeluje osvojené početní modelové situace, dramatizace operace.

2 Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník 2. ZÁVISLOSTI, 1. Žák se orientuje v čase. Hodiny ( minuta, hodina), den, týden, měsíc, rok literární vých. pojmy - ráno, poledne MŠ VZTAHY, práce s papírovým modelem, kalendářem PRÁCE S DATY 2. Žák popisuje jednoduché závislosti Části dne, režim dne, roční období z praktického života. můj režim dne, rozvrh hodin, dny pracovní, volné, svátky 3. Žák doplňuje tabulky, schemata, Aplikace získaných poznatků v jednoduchých posloupnosti čísel. tabulkách a schematech práce v tabulce, doplňování 3. GEOMETRIE 1. Žák rozeznává, pojmenuje, vymo- Základní geomatrické tvary v rovině V ROVINĚ A deluje a popíše základní rovinné útva- práce se stavebnicí, geometrické koláže, rozeznávání PROSTORU ry, nachází v realitě jejich prezentaci. geometrických tvarů v okolí 2. Žák porovnává velikost útvarů. Základní geometrické tvary porovnávání velikostí geometrických tvarů 4. ZPRACOVÁNÍ A Žák pracuje s textem a obrázkem Základy práce na PC VYUŽITÍ v textovém a grafickém editoru. program "Kreslení pro děti" INFORMACÍ

3 Vzdělávací obor matematika - obsah Hlavní kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence pracovní Kompetence sociál. a personální 2. ročník obor navázání na již zvládnuté ročník navazuje na učivo 1.třídy Kompetence komunikativní, občanské 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla k modelování POČETNÍ reálných situacích, počítá předměty v daném číselná řada, znázorňování ve čtvercové síti OPERACE souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků. penězi Přirozená čísla do 100 (po jedné po desítkách) práce s čísly, kostkami, se čtvercovou sítí, papírovými 2. Žák čte a zapisuje, porovnává přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. Porovnávání čísel do 100, používání znamének větší, menší, rovná se, čtení i zápis čísel práce se souborem čísel, porovnávání čísel pomocí číselné osy 3. Žák užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla Číselná řada vzestupně i sestupně, číselná osa na číselné ose. práce s číselnou osou, doplňování číselných řad spojovačky 4. Žák provádí zpaměti jednoduché početní Sčítání a odčítání, násobení a dělení 1-5, porovnávání operace s přirozenými čísly. hry, soutěže, modelové situace, práce s kostkami, práce s číselnými kartami

4 Hlavní kompetence 5. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje Písemné algoritmy početních operací a modeluje osvojené početní operace. ( písemné sčítání a odč.) Tvoření úloh ze života dětí obor navázání na již zvládnuté ročník 2. ZÁVISLOSTI, 1. Žák se orientuje v čase. Hodiny, minuty, sekundy, měsíc, rok VZTAHY, PRÁCE S DATY např. v televizním programu Práce s papírovým modelem, kalendářem, orientace 2. Žák popisuje jednoduché závislosti Části dne, režim dne, roční období, používání Svět kolem Lidé a čas 1. z praktického života. základních jednotek hmotnosti, délky, objemu, času nás můj režim dne, rozvrh hodin, měříme při Tv - běh, hod, šplh, skok - porovnávání 3. Žák doplňuje tabulky, schemata, Aplikace získaných poznatků v jednoduchých posloupnosti čísel. tabulkách a schematech práce v tabulce, doplňování do různých druhů tabulek, řetězců, schemat 3. GEOMETRIE V ROVINĚ 1. Žák rozeznává, pojmenuje, vymodeluje Základní geomatrické útvary a tělesa, bod, čára A PROSTORU a popíše základní rovinné útvary, tělesa, lomená, křivá, přímá, přímka, úsečka, tvary nachází v realitě jejich reprezentaci. papír. model tělesa, práce se špejlí, modelínou, prováz. práce se stavebnicí, geometrické koláže, rozeznávání geometrických tvarů, těles v okolí 2. Žák porovnává velikost útvarů, měří Základní geometrické útvary a odhaduje délku úsečky. porovnávání velikostí geometrických útvarů, délka úsečky ( špejle, provázek,..), jednotky délky 4. ZPRACOVÁNÍ Žák pracuje s textem a obrázkem v textovém Základy práce na PC A VYUŽITÍ a grafickém editoru. program "Kreslení pro děti", jednoduché matemat. INFORMACÍ programy na PC

5 3. ročník Hlavní kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní, občanské 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla k mode- POČETNÍ lování reálných situacích, počítá číselná řada, řádové počítadlo OPERACE předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Vzdělávací obor matematika - obsah Přirozená čísla do 1000 (po jedné, po desítkách, po stovkách) práce s čísly, kostkami, papírovými penězi obor navázání na již zvládnuté navazuje na učivo 1. a 2. třídy ročník 2. Žák čte a zapisuje, porovnává přirozená čísla, Porovnávání čísel do 100, používání znamének 2.Žák čte, zapisuje a porovnává Porovnávání čísel do 1000, používání znamének větší, menší, přiroz. čísla do 1000, užívá a zapisuje rovná se, čtení i zápis čísel v desít. soustavě, vztah rovnosti a nerovnosti práce se souborem čísel, porovnávání čísel pomocí číselné osy,řešení jednoduchých nerovnic i rovnic 3. Žák užívá lineární uspořádání, Číselná řada vzestupně i sestupně, číselná osa zobrazí čísla na číselné ose práce s číselnou osou, doplňování číselných řad spojovačky 4. Žák provádí zpaměti jednoduché Sčítání a odčítání do 1000, malá násobilka, násobení mimo početní operace s přirozenými čísly obor malé násobilky hry, soutěže, modelové situace, práce s kostkami, práce s číselnými kartami

6 Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté 5. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých Písemné algoritmy početních operací ( písemné sčít. a odč.) aplikuje a modeluje osvojené početní Tvoření úloh ze života dětí operace 2. ZÁVISLOSTI, 1. Žák se orientuje v čase, provádí Hodiny, minuty, sekundy, VZTAHY, jednoduché převody jednotek času Práce na inter.tabuli, digitální hodiny, orientace PRÁCE S DATY v televizním programu, rozvrhu ročník 2. Žák popisuje jednoduché závislosti Roční období, používání základních jednotek hmotnosti, z praktického života délky, objemu, času rozvrh hodin, moje míry a váhy, práce s odměrkou, měříme při Tv - běh, hod, šplh, skok - porovnávání jízdní řády, televizní program 3. Žák doplňuje tabulky, schemata, Aplikace získaných poznatků v jednoduchých podloupnosti čísel tabulkách a schematech práce v tabulce, doplňování do různých druhů tabulek, řetězců, schemat, doplňování teploty do meteorologické tabulky 3. GEOMETRIE 1. Žák rozeznává, pojmenuje, vymode- Základní geomatrické útvary a tělesa, bod, čára V ROVINĚ A luje a popíše základní rovinné útvary, lomená, křivá, přímá, přímka, úsečka, polopřímka, opačná, PROSTORU tělesa, nachází v realitě jejich poloha dvou přímek v rovině, trojúhelník (druhy), konstrukce, reprezentaci kružnice, kruh modely těles, práce se špejlí, modelínou, prováz. rozeznávání geometrických tvarů, těles v okolí 2. Žák porovnává velikost útvarů, Základní geometrické útvary, délka úsečky, jednotky délky měří a odhaduje délku úsečky jejich převody porovnávání velikostí geometrických útvarů, délka úsečky ( špejle, provázek,..), jednotky délky

7 Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté 3. Žák rozezná a modeluje jednoduché Osově souměrné útvary souměrné útvary v rovině jednoduché dokreslování obrázků ve čtvercové síti 4. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ Žák pracuje s textem a obrázkem v Základy práce na PC INFORMACÍ textovém a grafickém editoru program " Kreslení pro děti" matematické programy na PC ročník

8 Kompetence k učení Kompetence k řešení probl. Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální 1. ČÍSLO A 1. Žák využívá při pamětném i písemném Přirozená čísla do POČETNÍ počítání komutativnost a asociativmost OPERACE sčítání a násobení. vlastnosti početních operací s přirozenými čísly násobení jed. i dvoj.čísel se zkouškou sčítání a odčítání do a následná kontrola Na obchod, práce s pap. penězi 2. Ž. provádí písemné početní operace Obor přirozených čísel do , rozv. zápis čísel v oboru přirozených čísel, zápis čísel v desítkové soustavě, číselná osa, číselná řada, násobení mimo obor malé násobilky, písemné algoritmy početních operací, římské číslice Práce na číselné ose, práce s řádovým počítadlem 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, zaokrouhlování čísel v oboru do , odhady výsledků, prování odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přiroz. čísel výšky, vzdálenosti, číselná osa Využívání matem.dovedností v praxi - odhady výšek domů, věží, vzdáleností, velikostí 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých Úlohy s využitím osvojených početních operací aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozozených čísel Praktické úlohy ze života 5. Žák modeluje a určí část celku, používá Zápis a čtení zlomů, určuje část z celku, vyjadřuje celek z zápis ve formě zlomku Hlavní kompetence Vzdělávací obor matematika - obsah jeho dané části 4. ročník obor navázání na již zvládnuté ročník navazuje na učivo 3.ročníku

9 Hlavní kompetence Práce s papírem 6. Žák porovnává, sčítá a odčítá zlomky se Porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem, poloviny, stejným jmenovatelem v oboru kladných čtvrtiny,, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovat. čísel zápis těchto početních operací Čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa 2. ZÁVISLOSTI, 1. Žák vyhledává, sbírá a třídí data Vztahy a závislosti, jejich vlastnosti VZTAHY, práce s tabulkou PRÁCE S DATY 2. Žák čte a sestavuje jednoduché diagramy, grafy, tabulky tabulky a diagramy jízdní řád, peněžní deník, práce s daty ve třídě (výška, váha, teplota, výkony v Tv, ) obor navázání na již zvládnuté ročník 3. GEOMETRIE 1. Žák narýsuje a znázorní zákl. rovinné základní útvary v rovině V ROVINĚ A útvary ( trojúhelník,čtverec,obdélník PROSTORU kružnice) užívá jednoduché konstrukce komstrukce rov. útvarů s pomocí kružítka, pravítek 2. Žák sčítá a odčítá graficky úsečky, délka úsečky, jednotky délky, převody jednotek, obvody určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníků mnohoúhelníku sečtením délek jeho práce s pap. proužky, špejlemi, provázky stran 3. Žák sestrojí rovnoběžky a kolmice Vzájemná poloha přímek v rovině, sestrojení rovnoběžek a kolmic, pravý úhel, konstrukce obdéln., čtverce, pravoúhlého trojúhelníku konstrukční úlohy 4. Žák rozpozná a znázorní ve čtverc.síti osově souměrné útvary, určení osy souměrnosti, jednoduché os.soum.útvary, určí osu vlastnosti osy úsečky, souměrnosti útvaru překládáním papíru práce ve čtvercové síti, dokreslování, osa při překlád. papíru 5. Žák určí obsah obrazce pomocí čtver- Obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu

10 Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník cové sítě a užívá základní jednotky obsahu práce ve čtvercové síti, výpočty obsahů s použitím vzorců 4. NESTANDARTNÍ 1. Žák řeší jednoduché praktické slovní slovní úlohy, číselné a obrázkové řady, magic. čtverce, APLIKAČNÍ úlohy a problémy, jejichž řešení je do prostorová představivost ÚLOHY A značné míry nezávislé na obvyklých PROBLÉMY postupech a algoritmech školské Úlohy pro rozvoj logického myšlení, představivosti, práce matematiky v centrech, vymýšlení kvízů,apod. 5. ZPRACOVÁNÍ 1. Žák pracuje s textem a obrázkem Základní funkce textového a grafického editoru Informatika A VYUŽITÍ v textovém a grafickém editoru viz.informatika INFORMACÍ

11 Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální 1. ČÍSLO A 1.Žák využívá při pamětném i písemném Přirozená čísla do , desetinná čísla ( sčítání, POČETNÍ počítání komutativnost a asociativmost násobení ), zlomky ( sčítání, odčítání ) OPERACE vlastnosti početních operací s přirozenými čísly, desetinnými čísly a zlomky, násobení víceciferných čísel se zkouškou sčítání a odčítání do a následná kontrola, dělení celků na části ( polovina, ), práce s pap. penězi, 2. Žák provádí písemné početní operace Obor přirozených čísel do , rozv. zápis čísel v oboru přirozených čísel M v desítkové soustavě, číselná osa, číselná řada, násobení a dělení mimo obor malé násobilky, písem. algoritmy početních operací Řešení úloh ze života dětí, mat. hádanky, 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, Zaokrouhlování čísel v oboru do , odhady výsledků, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přiroz. čísel M výšky, vzdálenosti, číselná osa Využívání matem.dovedností v praxi - odhady výšek domů, věží, vzdáleností, velikostí 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých Úlohy s využitím osvojených početních operací aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel Praktické úlohy ze života obor 5. ročník Hlavní kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení probl. sčítání a násobení M Vzdělávací obor matematika - obsah navázání na již zvládnuté navazuje na učivo 4.ročníku ročník

12 Hlavní kompetence M Žák modeluje a určí část celku, používá Zápis a čtení zlomů, určuje část z celku, vyjadřuje celek z zápis ve formě zlomku M jeho dané části Práce s papírem 6. Žák porovnává, sčítá, odčítá zlomky Porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem, poloviny, se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel M čtvrtiny,, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovat. zápis těchto početních operací Čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa 7. Žák přečte zápis desetinného čísla a Čtení, zápis, vyznačení desetinných čísel na číselné ose, vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty M vysvětlení a znázornění vztahu mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným číslem Číselná osa, čtvercová síť, kruhový diagram 8. Žák porozumí významu znaku - Záporná čísla - čtení, zápis, porovnávání v rozmezí mínus 100 pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose M až plus 100, vyznačení na číselné ose Práce s teploměrem, hledání využití záporných čísel v běžném 2. ZÁVISLOSTI, 1. Žák vyhledává, sbírá a třídí data Vztahy a závislosti, jejich vlastnosti, jednotky délky, VZTAHY A M hmotnosti,času PRÁCE S DATY práce s tabulkami životě obor navázání na již zvládnuté navazuje na učivo 4.ročníku ročník 2. Žák čte a sestavuje jednoduché diagramy, grafy, tabulky tabulky a diagramy jízdní řád, peněžní deník, práce s daty ve třídě M (výška, váha, teplota, výkony v Tv, ) 3. GEOMETRIE 1. Žák narýsuje a znázorní zákl. rovinné základní útvary v rovině (trojúhelník,čtverec, obdelník, V ROVINĚ A útvary ( trojúhelník,čtverec,obdélník kružnice, kruh) PROSTORU kružnice) užívá jednoduché konstrukce komstrukce rov. útvarů s pomocí kružítka, pravítek M Žák sčítá a odčítá graficky úsečky, délka úsečky, jednotky délky, převody jednotek, obvody určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníků

13 Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník mnohoúhelníku sečtením délek jeho práce s pap. proužky, špejlemi, provázky navazuje na učivo 4.ročníku stran M Žák sestrojí rovnoběžky a kolmice Vzájemná poloha přímek v rovině, sestrojení rovnoběžek M a kolmic, pravý úhel, konstrukce obdélníku, čtverce, pravoúhlého trojúhelníku konstrukční úlohy 4. Žák rozpozná a znázorní ve čtverc.síti osově souměrné útvary, určení osy souměrnosti, jednoduché os.soum.útvary, určí osu vlastnosti osy úsečky, střed úsečky, souřadnice bodů souměrnosti útvaru překládáním papíru práce ve čtvercové síti, dokreslování, osa při překlád. M papíru 5.Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu M Obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu povrch krychle a kvádru práce ve čtvercové síti, výpočty obsahů s použitím vzorců 4. NESTANDARTNÍ 1. Žák řeší jednoduché praktické slovní slovní úlohy, číselné a obrázkové řady, magic. čtverce, APLIKAČNÍ úlohy a problémy, jejichž řešení je do prostorová představivost ÚLOHY značné míry nezávislé na obvyklých A PROBLÉMY postupech a algoritmech školské Úlohy pro rozvoj logického myšlení, představivosti, práce matematiky M v centrech, vymýšlení kvízů, apod. 5. ZPRACOVÁNÍ 1. Žák pracuje s textem a obrázkem Základní funkce textového a grafického editoru A VYUŽITÍ v textovém a grafickém editoru viz.informatika INFORMACÍ

14 "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru dese- Dělitelnost přirozených čísel číslo a obor přirozených čísel,číselná 4. PROMĚNNÁ tinných nezáporných čísel, zokrouhluje, Desetinná čísla početní osa odhaduje výsledky,využívá dělitelnost číselná osa,početní výkony operace přirozených čísel. 2. GEOMETRIE Žák charakterizuje a třídí základní rovinné Rovinné útvary geometrie obvod a obsah čtverce a 4. V ROVINĚ útvary,určuje velikost úhlu měřením a vý- (přímka,polopřímka,úsečka,trojúhelník, úhel, čtverec, obdelník) v rovině obdelníka A PROSTORU počtem,odhaduje a počítá obsah čtverce a typy úhlů a prostoru rozeznat osově souměrné útvary 4. obdélníka,načrtne a sestrojí některé metrické vlastnosti v rovině znalost základních prostorových 5. rovinné útvary,načrtne a sestrojí obraz ro- (trojúhelníková nerovnost,druhy úhlů) útvarů vinného útvaru v osové souměrnosti, určí osově souměrný útvar,určuje a cha- Prostorové útvary rakterizuje základní tělesa (kvádr,krychle) (kvádr,krychle) a vypočítá jejich objem a povrch,sestrojí Konstrukční úlohy sítě a kreslí je ve volném rovnoběžném osová souměrnost promítání. 3. NESTANDARTNÍ Žák se snaží používat logickou úvahu a Úlohy s užitím číselných řad, obrázkové analogie, logické APLIKAČNÍ kombinační úsudek při řešení úloh. geometrické úlohy ÚLOHY A PROBLÉMY Vzdělávací obor matematika Řeší úlohy na prostorovou představivost, kombinuje poznatky. Skupinové práce s předvedením řešení skupiny - prezentace. Modelování v prostoru. Dobrovolné složitější motivační úlohy.

15 Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů obor 7. ročník Kompetence sociální a personální 1. ČÍSLO A Žák provádí početní operace v oboru celých Celá čísla PROMĚNNÁ a racionálních čísel,užívá různé způsoby vyjádření vztahu celek-část,řeší situace pomocí Zlomky Matematika desetinná čísla 6. poměru,měřítka map a plánů, řeší aplikační úlohy na procenta, analyzuje a řeší jednodu- ché problémy s využitím matematického aparátu. Hlavní kompetence početní výkony,vztah k desetinným číslům Poměr měřítka,úměra,trojčlenka Procenta základ,část,počet procent,promile Funkce 2. ZÁVISLOSTI, Žák vyhledává,vyhodnocuje a zpracovává pravoúhlá soustava souřadnic,přímá a nepřímá úměrnost závislosti, závislosti a jejich vlastnosti,grafy, 5. VZTAHY A data,porovnává jejich soubory,určí vztah vztahy, práce tabulky PRÁCE S DATY přímé a nepřímé úměrnosti,vyjádří vztah s daty tabulkou a grafem,matematizuje jednoduché Skupinové práce s prezentací skupiny reálné situace 3. GEOMETRIE Žák charakterizuje a třídí další rovinné Rovinné útvary Matematika obsah čtverce a obdélníku 6. V ROVINĚ A útvary,odhaduje a vypočítává další obvody čtyřúhelníky,pravidelný mnohoúhelník, věty o schodnosti PROSTORU a obsahy (trojúhelník,rovnoběžník,lichoběž- trojúhelníka ník),načrtne a sestrojí trojúhelník podle vět sss,sus,usu,také rovnoběžník a lichoběžník, užívá věty o shodnosti trojúhelníků, sestrojí útvary ve středové souměrnosti, určí středo- vě souměrný útvar, určí a charakterizuje další tělesa (kolmé hranoly), vypočítá jejich Prostorové útvary kolmý hranol Konstrukční úlohy středová souměrnost Měření na modelech v prostoru 4. NESTANDARTNÍ objem, povrch, načtrne jejich sítě. APLIKAČNÍ ÚLOHY Žák užívá logické úvahy, kombinuje, hledá Číselné a obrázkové analogie Vzdělávací obor matematika Metody práce navázání na již zvládnuté ročník

16 A PROBLÉMY různá řešení úloh Dobrovolné motivační práce

17 Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální 1. ČÍSLO A Žák užívá mocniny a 2.odmocninu,matemati- Mocniny a 2.odmocnina PROMĚNNÁ zuje jednoduché reálné situace s využitím Výrazy - mnohočleny proměnných,určí hodnotu výrazu, provádí početní výkony s mnohočleny, rozkládá je pomocí vzorců a vytýkání, formuluje a řeší situace pomocí rovnic,využívá matematický v oboru reálných čísel. Hlavní kompetence Vzdělávací obor matematika Lineární rovnice obor 8.ročník navázání na již zvládnuté ročník 2. ZÁVISLOSTI, Žák vyhledává,vyhodnocuje a zpracovává Závislosti a data VZTAHY A data,porovnává jejich soubory,vyjádří Vlastní statistické šetření PRÁCE S DATY funkční vztah rovnicí,matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů. 3. GEOMETRIE Žák charakterizuje další rovinné útvary, Rovinné útvary V ROVINĚ A využívá potřebnou matematickou symboliku, kružnice,kruh,thaletova kružnice PROSTORU odhaduje a vypočítává obsah a obvod kruhu, Metrické vlastnosti v rovině určuje a charakterizuje válec,vypočítává jeho objem,povrch,načrtne a sestrojí jeho síť, ana- lyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy Pythagorova věta Prostorové útvary rotační válec s využitím osvojeného matematického aparátu. 4. NESTANDARTNÍ Žák hledá různá řešení zkoumaných situací, Logické a netradiční geometrické úlohy APLIKAČNÍ užívá logickou úvahu a kombinační úsudek ÚLOHY při řešení, řeší úlohy na prostorovou A PROBLÉMY představivost.

18 Vzdělávací obor matematika 9.ročník Hlavní kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální 1. ČÍSLO A Žák dále prohlubuje své znalosti při použití Výrazy - mnohočleny Matematika dělitelnost 6. PROMĚNNÁ mnohočlenů,formuluje a řeší reálnou situaci Rovnice racionální čísla, procenta, 7. pomocí rovnic a jejich soustav,analyzuje lineární rovnice,soustavy 2 lineárních rovnic o 2 neznámých, slovní poměr a řeší jednoduché problémy,modeluje úlohy řešené rovnicí Matematika mnohočleny, výrazy, druhá 8. konkrétní situace,v nichž využívá matema- tický aparát. M , M , M , M , M , M , M , M , mocnina, odmocnina M , M , M ZÁVISLOSTI, Žák zpracovává data,porovnává jejich Závislosti a data Matematika přímá a nepřímá úměra 7. VZTAHY A soubory,vyjádří funkční vztah tabulkou Funkce PRÁCE S DATY rovnicí,grafem. lineární a jiné funkce M , M , M , M , M GEOMETRIE Žák zdůvodňuje a využívá polohové a Rovinné útvary Matematika Rovinné útvary - trojúhelník, 6. V ROVINĚ A metrické vlastnosti základních rovinných podobnost osová souměrnost, úhly, PROSTORU útvarů při řešení úloh a jednoduchých Metrické vlastnosti v rovině krychle, kvádr praktických problémů,využívá potřebnou vzdálenost bodu od přímky matematickou symboliku,využívá pojem Prostorové útvary Matematika Čtyřúhelníky, trojúhelníky, 7. množina všech bodů dané vlastnosti k řešení jehlan,rotační kužel,koule hranoly, shodnost konstrukčních úloh,užívá k argumentaci a při Konstrukční úlohy výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků, množina všech bodů dané vlastnosti středová souměrnost 7. určuje a charakterizuje další tělesa, odhaduje (osy,thaletova kružnice,aj.) a vypočítává objem a povrch, načrtne někte- kruh, križnice, válec 8. ré sítě,analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy. Skupinové práce s prezentací práce skupiny.

19 M , M , M , M , M , M , M , M9-3-08, M , M , M , M , M , M

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence záříprosinec čte a zapisuje desetinná čísla,umí zobrazit des.číslo na číselné ose,porovnává a zaokrouhluje des.čísla,provádí početní operace s des.čísly,umí vypočítat

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2. 1 Matematika Časová dotace 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Celková dotace na 1. stupni je

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Matematika pro matematické skupiny

Matematika pro matematické skupiny Matematika pro matematické skupiny Vyučovací předmět navazuje na matematické poznatky, které děti získaly v 1. 5. ročníku. Časová dotace předmětu je v 6. ročníku 6 hodin, v 7. ročníku 4 hodiny, v 8. ročníku

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

STANDARDY MATEMATIKA

STANDARDY MATEMATIKA STANDARDY MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Eduard Fuchs, Přírodovědecká fakulta MU Brno Eva Zelendová, VÚP v Praze Helena

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

MATEMATIKA Matematika ve znění standardů platných od 1.9.2013

MATEMATIKA Matematika ve znění standardů platných od 1.9.2013 MATEMATIKA Matematika ve znění standardů platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika je vyučován na II. stupni ZŠ 4 hodiny týdně

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je založen

Více

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky Tématický plán Předmět Matematika Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník VI. B hod./týd. 4 Učebnice: Hejný, M., Jirotková, D., Bomerová, E., Michnová, J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ.

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více