Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č dubna 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015"

Transkript

1 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č dubna 2015

2 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS

3 Prodávající: -co nejvyšší cena -peníze co nejdříve -další zakázky Motivace stran KS a dodací a platební podmínka Kupující: -co nejdříve zboží -co nejrychleji prodat -platit co nejpozději

4 Mezinárodní platební styk Platební podmínky určité uzance, realizují se v MO více prostřednictvím třetích osob nejčastěji mezinárodně působících bank. Banky mají velmi dobře propracované nástroje pro mezinárodní platební styk, často poskytují kromě toho i řadu dalších služeb poradenství, vedení účtů, přijímaní vkladů, bankovní operace, směnárenské operace atd. atd. Tradiční přístup je v navazování tzv. korespondenčních vztahů vznikají sítě korespondenčních bank. Mezibankovní platební styk prováděn také zúčtovacími centry, jak vnitrostátně, tak mezinárodně např. systém ECB Target Využíváno zejména u převodů velkých částek.

5 Podstata dohody o platební podmínce Dohoda o platební podmínce v kupní smlouvě dává odpověď na otázky: - Kdy bude placeno platební lhůta - Jak bude placeno platební nástroj - Kde bude placeno místo placení - Komu bude placeno subjekt, kterému bude placeno

6 Kritéria ovlivňující volbu vhodné platební podmínky -Druh zboží zvyklosti u některých druhů zboží -Výše částky -Vyjednávací pozice smluvních stran -Země obchodu, teritorium -Situace a charakter kupujícího -Situace a charakter prodávajícího, vztahy mezi stranami obchodu -Kurzový vývoj rozhodujících měn -Použitá obchodní metoda, distribuční cesta -Síla konkurence -Mezinárodní úmluvy a pravidla -Celková hospodářská, politická a měnová situace na trhu a ve světě

7 Platební podmínka Platební lhůta (otázka kdy?) Platba předem - částečná platba předem (akontace) - celková platba předem Platba při dodávce - platba proti zboží - platba proti dokumentům - dokumentární inkaso - dokumentární akreditiv Platba po dodávce (poskytnutí úvěru )

8 Platební podmínka Způsob placení (otázka jak?) Nástroje placení: Platba v hotovosti v MO málo používané (častěji při akontaci) Bankovní platební nástroje bezhotovostní placení: hladké platy ( platby, bankovní transfery, převody) příkaz k úhradě, příkaz k inkasu šek směnka dokumentární platy bankovní záruky

9 Platební podmínka Platební místo (otázka kde?) Určuje, kde je kupní cena splatná. Možnosti: -Většinou určeno zavedeným či navrženým bankovním spojením prodávajícího - Bankou, kde bude otevřen dokumentární akreditiv - Tzv. domicilem na směnce

10 Platební podmínka Subjekty placení (otázka komu, event. kým?) -V některých případech mohou být subjekty placení jiné než strany obchodu, např. při odprodeji pohledávek faktoring, forfaiting - Na směnce remitent může být třetí osobou

11 Hladké platy (platby, převody, prosté úhrady) Bezzávazkový, nedokumentární platební instrument - výhody - jednoduché, rychlé, nižší bankovní výlohy - nevýhody žádné zajištění, větší rizika Použití u spolehlivého, stálého zákazníka, o kterém máme dostatek informací, u stabilních zemí s vysokým ratingem Dlužník vystaví příkaz k úhradě ve prospěch beneficienta, po převedení peněz na účet beneficienta je platba neodvolatelná.

12 Hladké platy (prosté úhrady) -Platby probíhají přes vzájemné účty korespondenčních bank (nostro a loro účty) -Předpokladem je existence bankovního účtů a dostatku prostředků na účtu prodávajícího -Efektivnost a rychlost převodových operací je zajištěna systémem SWIFT (Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci 1973) -Obchodní banky provádějí tyto platby podle svých obchodních podmínek a řídí se také evropskými standardy Společnost SWIFT převzala v roce 2007 pod svou správu IBAN (International Bank Account Number - formát čísla účtu definovaný mezinárodní normou ISO 13616).

13 Šek Platební nástroj a převoditelný cenný papír Bezpodmínečný příkaz výstavce (majitel účtu) šekovníkovi (své bance), aby uhradil/zaplatil/vyplatil uvedenou částku. Legislativně upraven v ČR Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb., aktuální znění od (vychází ze Ženevské konvence) Mezinárodně: - kontinentální oblast Ženevská konvence o směnce a šeku - angloamerická oblast vlastní právní úprava: The Bills o Exchange Act ve VB a Irsku a The Uniform Commercial Code v USA.

14 Podstatné náležitosti šeku Podle kontinentální úpravy - písemná forma, jeden jazyk, musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti: Obsah (předepsané náležitosti): 1. Slovo šek (označení) v textu listiny a v jazyce sepsání 2. Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou částku (sumu) 3. Jméno šekovníka (toho, kdo má platit) 4. Místo, kde má být placeno (pokud není, bere se jako toto místo takové, které je uvedeno u jména šekovníka) 5. Místo a datum vystavení (dtto) 6. Podpis výstavce

15 Nepodstatné náležitosti šeku - číslo šeku - číslo účtu výstavce - údaje osoby,které byl šek vystaven - druhý údaj peněžní částky Druhy šeků -Soukromý (vystavené nebankovními subjekty) -Bankovní -Cestovní (zvláštní případ) Pro obchodní transakce v MO je vhodný především bankovní šek (např. u placení předem, zálohy), vystavený renomovanou bankou (Money Order, Global Money order, apod.)

16 Lhůty k předložení šeku ženevská oblast: 8 dní šeky vydané a splatné v jednom státě 20 dní - různé státy, stejný světadíl 70 dní - různé státy, různé světadíly anglosaská oblast: v rozumném čase, (obvykle 90 dní, ale lze uvést i zvláštní lhůtu) Po uplynutí těchto lhůt může šekovník proplacení odmítnout. Šek může být vystaven na jméno na řad na doručitele (majitele)

17 Operace se šeky Žirování šeku (indosament - převedení na jinou osobu) - Pokud není převod výslovně vyloučen (nikoli na řad rektašek) Vyplněný indosament: Na rubové straně uvedeno (z užší strany) Za mně na řad Jméno indosatáře (nabyvatele) Podpis indosanta (převoditele) bianco indosament - obsahuje pouze podpis indosanta Křižování šeku (obrana proti zneužití, šekovník nevyplácí majiteli v hotovosti, ale zúčtuje bezhotovostně) dvě rovnoběžné čáry šikmo šekem: všeobecné (bez uvedení jména banky) zvláštní ( s uvedením jména banky mezi čarami) Podobnou funkci má doložka: Jen k zúčtování

18 Inkaso šeku Banka proplatí šek: Ihned (jen zaručené šeky) Zálohově (Cash Letter Systém smlouva o promptním vyplacení šeku) Po proplacení šekovníkem Může dojít k zablokování proplacení šeku (v případě zneužití). Využití šeku v MO Šeky, především bankovní, se využívají v případech, kdy není vhodná bezhotovostní forma bankovním převodem, např. není známo bankovní spojení příjemce nebo banka příjemce není ve spojení s bankou plátce.

19 Směnka -Zajišťovací nástroj -Úvěrový CP se zákonem (v ČR zákon č. 191/50 Sb.) předepsaným obsahem, ve kterém výstavce -sám slibuje zaplatit směnka vlastní -anebo přikazuje někomu zaplatit směnka cizí. -v zahraničí nejčastěji Ženevská konvence -v anglosaské oblasti ve VB, Kanadě a USA vlastní zákony: -Ve Velké Británii a Kanadě je to Bills of Exchange Act V USA - Negotiable Instruments of law z r a Uniform Commercial Code (UCC) Cizí Bill of Exchange, draft, trata (Tratte) Vlastní - Promisory Note

20 Cizí směnka obsahuje (podstatné náležitosti): * 1. Označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny vyjádřené v jazyku, v kterém je listina sepsána 2. Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu 3. Jméno toho, kdo má platit (směnečníka) 4. Údaj splatnosti 5. Údaj místa, kde má být placeno 6. Jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (remitent) 7. Datum a místo vystavení směnky 8. Podpis výstavce *Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb

21 Vlastní směnka obsahuje (podstatné náležitosti): 1. Označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána 2. Bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu 3. Údaj splatnosti 4. Údaj místa, kde má být placeno 5. Jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno 6. Datum a místo vystavení směnky 7. Podpis výstavce

22 Účastníci směnky Výstavce (emitent) -je přímým směnečným dlužníkem Remitent - první směnečný věřitel (někdy i sám výstavce zastřená směnka vlastní) Směnečník - je u směnky cizí označen výstavcem (výstavce mu dává příkaz) jako ten, kdo má platit, není zavázán, dokud se z něj nestane akceptant Akceptant - přijal směnku a už ji musí proplatit Směnečný rukojmí - tzv. aval, avalista je zavázán jako ten, za koho se zaručil Účastníci indosace (indosamentu) - převádí se především rubopisem (indosací, případně žirem) převádí indosant na indosatáře (prvním indosantem je remitent) Účastníci směnečné intervence - výstavce, indosant nebo směnečný rukojmí může udat osobu, která má v nouzi směnku přijmout nebo zaplatit (podpůrná adresa) kdo (může kdokoli) zaplatí pro čest za směnečného dlužníka intervenient x poctěný (honorát) domicilát - není sám zavázán, je pouze prostředníkem (např. banka)

23 Převody směnek Převést lze všechny směnky (i ty které nejsou označeny na řad toto označení je pouze deklaratorní. Výjimka Směnky opatřené rektadoložkou, vyloučením indosace, pak lze převádět cesí (postoupením pohledávka) Rubopis: forma jednostranné písemné prohlášení, musí jít o převod všech práv, částečný je neplatný, podmínka platí za nenapsanou za mne na řad panu jméno a příjmení jméno příjmení a podpis

24 Účinky rubopisů - legitimační (kdo má směnku v rukou, tomu právo svědčí, prokáže-li nepřetržitou řadu rubopisů) - garanční indosant je nepřímým dlužníkem - převodní indosatář nevstupuje do práva předchozího věřitele, ale originálně nabývá práva z listiny a ze zákona Převod práv cesí (postoupením pohledávky) - převod možný pouze pokud výstavce písemně vyloučil převod rubopisem rektadoložkou

25 Splatnost na viděnou (vistasměnka) po určitém čase po viděné (lhůtní vistasměnka) na určitý čas po datu vystavení (datosměnka) určitý den (fixní směnka) Pokud je splatnost určena jinak než výše směnka je neplatná -nesmí být stanovena ani lhůtou po kterou lze platit (od.. do ) - nesmí se uvádět ani hodiny (rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z r 1998)

26 Bližší určení Platební místo - není-li určeno, platí podpůrně místní údaje u směnečníka -neplatná je směnka s neurčitě nebo alternativně určeným místem, lze však upřesňovat (v ČR, Brno, Janáčkova ul. 14) Remitent - ten komu má být placeno -dle zákona stačí pouze jméno, doporučuje se upřesnění Den a místo vystavení -(dne, měsíc i rok), nemusí být pravdivé,ale musí být možné (ne 31.2.) Nepodstatné náležitosti Doložky, např.: - domicilační - rektadoložka - o efektivním placení

27 Placení K uplatnění svých práv ze směnky musí majitel směnky předložit (prezentovat) směnku směnečnému dlužníku k zaplacení v den její splatnosti nebo během dvou následujících pracovních dnů. Místem placení, není-li na směnce uvedeno něco jiného, je místo vystavení nebo místo bydliště či sídla výstavce. Domicilovaná směnka obsahuje odlišné místo jako místo placení od místa vystavení nebo místa bydliště či sídla výstavce. Taková směnka musí být předložena v místě, kde má být placeno. Majitel směnky je povinen potvrdit na směnce zaplacení svým podpisem - kvitance

28 Vzor vlastní směnky

29 Vzor cizí směnky

30 Protest -Odmítne-li osoba splnit požadovaný úkon, musí si věřitel opatřit důkaz o tom, že tak bezúspěšně učinil -autoritativní osvědčení skutečností, které jsou důležité pro realizaci práv ze směnky, zejména pro vykonání směnečného postihu - do dvou pracovních dnů od předložení směnky - právní listina (sepsaná notářem, soudem, komunální úřady) - pro neakceptaci (méně obvyklé) - pro neplacení Účinek: důkazní zachovávací neprekludují (nevylučují) práva vůči nepřímým dlužníkům

31 Odkup směnky ESKONT Je převod směnečných práv majitele na banku odkup směnky bankou (se zpětným postihem jedná se o eskontní úvěr) Eskontuje se směnka splatná v budoucnosti. Banka si ze směnečné částky sráží diskont (úrok a bankovní výlohy) FORFAITING - odkup jednotlivých krátkodobých, střednědobých nebo dlouhodobých směnečných pohledávek Směnka je odkoupena bez postihu OMO 6 27/3/2014

32 Výhody směnky pro MO - Zajišťovací nástroj - Promptní obchodovatelnost - Abstraktní CP závazek dlužníka bez možnosti námitek (pouze proti neplatnosti směnky) může být i nevýhodou - Soudně vymahatelný dluh s rychlejším soudním rozhodnutím, bez nutnosti dokazovat právo na zaplacení (pokud je dlužník schopný zaplatit)

33 A navíc se vším se můžete v praxi setkat v praxi se můžete setkat se vším

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací

Více

Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby

Více

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Management pohledávek v praxi

Management pohledávek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Management pohledávek v praxi Diplomová práce Autor: Bc. František Zvěřina Finance Vedoucí práce: Ing. Anna Hajdúchová Záturecká, Ph.D.

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

SMĚNKA A JEJÍ RIZIKA ANEB POZOR CO PODEPISUJETE

SMĚNKA A JEJÍ RIZIKA ANEB POZOR CO PODEPISUJETE SMĚNKA A JEJÍ RIZIKA ANEB POZOR CO PODEPISUJETE Zpracoval: Mgr. Michal Matouš (257868@mail.muni.cz) 1. Úvod Každý se v běžném životě setká s řadou nabídek více či méně výhodných půjček a úvěrů od všelijakých

Více

PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ

PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ PLATEBNÍ STYK Autoři: JUDr. Otakar Schlossberger, Ing. Marcela Soldánová Recenze: Publikace neprošla recenzí ani jazykovou úpravou. Třetí přepracované

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi POKRÝVAČ 36-69-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi POKRÝVAČ 36-69-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POKRÝVAČ 36-69-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 3 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 3 1.2 Obecný

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie)

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) Dr. Ing. František Klufa JUDr. Petr Scholz, Ph.D. Dodatky: JUDr. Michaela Kozlová Podvody v oblasti bezhotovostních

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek,

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla Vymáhání pohledávek: obecná pravidla 1 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 2 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více