Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA , Praha erný Most, Hotel Pramen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen"

Transkript

1 Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA , Praha erný Most, Hotel Pramen

2 Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní slovo, Asociace autorizovaných osob EIA/SEA, Asociace ekologických expert, o. s. (Ing. Študent, Ing. Frola, Ing. Plachý, Ing.Eminger) Strategie environmentálního poradenství a envvironmentálního vzdláván ve znní UV a UV (Ing. Tomáš Kažmierski, editel odboru vzdlávání, MŽP) Pestávka 11,15 12,15-12,15-13,15 Projekt celoživotního vzdlávání EIA/SEA (Ing. Jií Študent, CEMC) Diskuse a przkum názor 13,15-13,30 Závry

3 Projekt Podpora kvality procesu EIA/SEA 2009 Podpoen z prostedk MŽP, podpora NNO, odbor environmentálního vzdlávání, odbor IPPC a projekt EIA, odbor legislativní Cílem: Identifikace vlivu vzdlávání EIA/SEA na kvalitu procesu EIA/SEA Pipravit základní rámec strategii tohoto vzdlávání

4 Konference EIA/SEA v Ostrav Organizátor: Regionální centrum EIA s.r.o Základní otázky diskutované v prbhu konference: Napluje proces EIA/SEA ideu prevence a pimenosti? Je možné v praxi preferovat tvoivého ducha na úkor správních postup pi daném legislativním rámci?

5 Konference EIA/SEA v Ostrav Pipomínky k procesu EIA/SEA: EIA/SEA je zatížena formálností, jsou požadovány detailní informace netýkající se životního prostedí Existuje rozdíl mezi smrnicí, zákonem a praxí Složkovou legislativou lze mnohdy nahradit potebu EIA Závaznost stanoviska versus odbornost posouzení (správníízení) Rozdílný pístup kraj k podlimitním stavbám Varianty ešení se nepedkládají(as a náklady). Nikde není specifikováno, co všechno lze za variantu považovat SEA je vyžadována u koncepcí, kde není souvislost s životním prostedím a naopak Požaduje se zptn SEA na již schválené a nebo ásten realizované koncepce, to vede k oslabení funkce SEA, jako preventivního nástroje

6 Konference EIA/SEA v Ostrav Požadavky na systém EIA/SEA: Naplnit princip prevence a relevance, Vyšší kvalita rozhodovacího procesu: Selekcí rozhodujících vliv, prevencí celospoleenských náklad, stimulací variant, využitím složkové legislativy, úinnjší vyjednávání s veejností Jednoduchost systému cestou formulace hlavních zjištní Objektivitu, komplexnost, srozumitelnost (jednoznanost a jasnost závr)

7 Konference EIA/SEA v Ostrav CEMC - zhodnocení diskuze: Proces EIA/SEA pokud má mít pozitivní efekt, musí pinést prevenní potenciál, pispt k optimalizaci ešení investiního zámru/strategie Proces EIA/SEA a formalizován, pináší pomrn velký prostor pro diferencované pístupy Využitelnost procesu EIA/SEA je podmínna jeho kvalitou a ta souvisí do znané míry se znalostmi a dovednostmi úastník procesu Souasný stav je ovlivnn stavem vzdlávacího procesu Bez znalostí nelze dosáhnout zabezpeení díve uvedených požadavk na systém.

8 Konference EIA/SEA v Ostrav Závr: Na položené základní otázky konference lze odpovdt kladn, tj. ano za pedpokladu, že vzdlanost pronikne do všech sfér podílejících se na procesu EIA/SEA

9 Východiska k celoživotnímu vzdlávání EIA/SEA Není stanovena strategie vzdlávání EIA/SEA Existuje UV.1302/2009 a UV. 1303/2009 Objektivn existuje poteba Indikace stavu EIA/SEA Názor expert Vzdlávání v oblasti EIA/SEA je v zájmu spolenosti

10 Zásady strategie celoživotního Musí pinést: vzdlávání kvalitu a efektivnost vzdlávacího procesu cílenou informaní podporu prostor pro výmnu zkušeností z procesu EIA/SEA Musí být postavena na: osobní odpovdnosti jednotlivce & dobrovolnosti & svobod výbru vzdlávacího programu otevenosti liberalizaci vzdlávacího systému, rozhodujícím kritériem musí být schopnost zajistit strategii ovenou v praxi = konkurenceschopnost Musí být provázána na autorizaníinnost

11 osobní odpovdnost, osobní iniciativa a svobodný výbr zajištní kvality a efektivnosti vzdlávacího procesu objektivní hodnocení vzdlávacího procesu prostednictvím autorizace rovné podmínky pro vzdlávací subjekty

12 Systém celoživotního vzdlávání pracovník EIA/SEA Struktura obsahu vzdlávacích aktivit Základní penzum informací Expertní rozšíení znalostí Výmna zkušeností Cílová skupina 1 Cílová skupina 2 Cílová skupina 3 asová náronost vzdlávacího procesu Výsledek Autorizace

13 Przkum názory na strategii Propojení systému vzdlávání s autorizací ANO = 50 % Zájem o absolvování: Oba bloky (základní a specializaní) ANO = 67 % Jen specializaci ANO = 15 % Jen základní ANO = 0 % Žádný ANO = 19 %

14 Przkum EIA/SEA Obsah vzdlávání:

15 Przkum názor na obsah vzdlávání Cíl: urit obsah, personální zabezpeení a zmapovat informaní podporu osloveno 314 expert návratnost = 27 dotazník (8 %) Cílová skupina(organizace, správa): zaáteníci v oblasti ŽP experti v životním prostedí (neautorizované osoby) autorizované osoby

16 Struktura vzdlávání Základní vzdlávání (Blok I až IV) BLOK I - HODNOCENÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ (EIA/SEA) 3 témata BLOK II - HODNOCENÍ VLIV NA ZDRAVÍ (HIA) 3 témata BLOK III - SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PEDPISY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ 11 témat BLOK IV - VÝMNA INFORMACÍ 3 témata 20 témat

17 Struktura vzdlávání Specializace pro pokroilé (Blok V) Otevený systém: obsah kurz vychází vstíc požadavkm praxe 15 témat

18 Analýza významnosti témat (bod) Hodnocení vliv na ŽP (Blok I) = 4,4 Hodnocení vliv na zdraví (Blok II) = 4,1 Ochrana vod (Blok III) = 4,0 Ochrana ovzduší (Blok III) = 4,2 Hluk (Blok III) = 4,0 Metody, metodiky a informace (Blok V) = 4,0 Hodnocení a mení z. ovzduší(blok V) = 4,0 Hodnocení hluku (Blok V) = 4,1 Posuzování vybraných technologií(bl. V) = 4,2

19 Analýza významnosti témat (bod) Ochrana pdního fondu a lesního hospodáství (Blok III) = 3,0 Energetika (Blok III) = 3,0 Píprava na zkoušky (Blok IV) = 2,6 Právo procesu EIA (Blok V) = 3,0 Anatomie, fyziologie (Blok V) = 3.1

20 Analýza asové náronosti (hod.) Proces integrace HIA do EIA (Blok II) = 2,8 IPPC (Blok III) = 2,9 Informaní syst.a zdroje informací(iv) = 2,8 Píprava na zkoušky (Blok IV) = 1,4 Proces EIA (Blok I) = 5,0 Hodnocení vliv (Blok I) = 10,1 Hodnocení vliv na zdraví (Blok II) = 7,9 Ochrana ovzduší (Blok III) = 7,0 Mení zneiš. ovzduší (Blok V) = 6,1

21 Finanní zabezpeení a spoluúast Finanní podpora projektu vzdlávání z prostedk MŽP ANO = 84 % Spoluúast na financování/rok = 4 583,- Poet kurz v roce = 2,2 Internetová podpora procesu EIA ANO = 91 %

22 Struktura respondent Autorizované osoby 92 % Správa (Státní a samospráva) 22 %

23 Informaní podpora Informaní systémy Instituce Legislativa Stav životního prostedí Mapy/ GIS Knihovny Kurzy a semináe Aktuální informace o ŽP Publikace a periodika 14 segment 16 segment 6 zdroj 9 zdroj 15 segment 7 zdroj 4 zdroje 4 zdroje 22 zdroj

24 Strategie informaního zabezpeení EIA/SEA vyžaduje specifické informaní zázemí (pedpipravená data pro fáze procesu) Souást vzdlávacího procesu EIA/SEA Diverzifikace a liberalizace systému Volný pístup k informaním zdrojm financovaných a jinak podpoených státem Finanní podpora ze strany MŽP

25 Strategie finanního zabezpeení Systém celoživotního vzdlávání zahrnout do EVVO - Akní plán environmentálního vzdlávání, výchovy a osvty Finanní podporu zajistit pro všechny druhy podnikatelských subjekt Podporu smovat na vzdlávací subjekty podle potu osob prošlých kurzy Podmínkou je, že musí zajistit odpovídající kvalitu autorizaní komise

26 Przkum EIA/SEA Informaní server Databáze k environmentálním službám seminá

27 Przkum Zúastnil jste se již šetení ke vzdlávání EIA/SEA? Jste zamstnancem státní správy/samosprávy, Jste autorizovanou osobou? Mže mít zavedení systému celoživotního vzdlávání pozitivní vliv na proces EIA/SEA? Souhlasíte s propojením systému vzdlávání EIA/SEA s autorizací? Máte zájem absolvovat kurzy EIA/SEA? základní/pokroilé/obojí Kolik školení jste ochoten v roce absolvovat? Kolik jste ochoten v roce za školení zaplatit? Uvítáte informaní podporu pi vzdlávání a ešení praktických problém procesu EIA/SEA

28 Dkuji za pozornost a otvírám diskusi!

29 Akní plán Státního programu environmentálního vzdlávání, výchovy a osvty do roku 2012(15) Obecn: Informaní a finanní podpora vzdlávacích institucí v oblasti EVVO Vcn: podpora vzdlávacích dokument, sbr a distribuce dat, tvorba portál atd. Nastavuje: finanní mechanismy Smuje: k evaulaci vzdlávacích program

30 Akní plán Cílová skupina: vzdlávání veejné správy a podnikové sféry, vzdlávání vzdlavatel Koordinátor: MŽP Rozpotové prostedky: MŽP MŠMT Operaní program životní prostedí Operaní program vzdlávání pro konkurenceschopnost

31 Další vzdlávání a osvta v podnikové sfée, veejné správ Nabídka environmentálních vzdlávacích program pro podnikovou sféru je minimální, poptávka po tchto programech je také minimální Vytvoit a pilotn ovit vzdlávací, metodický, informaní a akreditaní systém Motivovat vzdlávací subjekty k zapojení do DV Nabídku kurz environmentálního minima garantovaného MŽP Motivovat k zaleování vzdlávání EMS do vzdlávacích a osvtových program

32 Realizaní plán Rozvojového programu environmentálního poradenství Ekoporadny - nekomerní služby, libovolný právní subjekt: standardizaci a zvyšování kvality - právo k užívání znaky MŽP ekoporadnám prbžné vzdlávání ekoporadc a pístup ekoporaden k verifikovaným informacím a datm systému inicianí a dlouhodobé podpory ekoporaden EP svou podstatou nekonkuruje specializovanému komernímu poradenství!! Systém podpoí schopnost ekoporaden poskytovat také specializovanjší služby

33 Realizaní plán: Koordinace: MŽP, supervizi bude koordinovat odbor environmentálního vzdlávání Ustavená Rada pro environmentální poradenství - meziresortní souinnost sít ekoporaden Motivovat ekoporadny k zapojování do sítí ekoporaden Motivovat zájem potencionálních subjekt k vytvoení, realizaci a akreditaci rekvalifikaních vzdlávacích program

34 Realizaní program: Odmování: Inicianí podpora: právo na vstup do programu bude mít ekoporadna pouze jednou, není nárokové Postupn víceletou podporu nahrazovat odmnou za provedený poradenský výkon