KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Vzdělávací obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Září říjen 1/2 Říjen 1/2 Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Přípravné období ke čtení Nácvik čtení (hlásky, písmena, slabiky, slova) Základní orientace na stránce, jednoduchý popis obrázku Pojmy: Malý x velký, nahoře x dole, nahoru x dolů, nad x pod Pohádka O třech medvědech Řazení obrázků zleva doprava v jedné i více řadách Pojmy : Vpředu x vzadu, na začátku x na konci x uprostřed, první poslední Pohádka Jak šla zvířátka do lesa, O veliké řepě Změny a rozdíly v obrázku (co je a není stejné) Říkanka Myšičko, myš Orientace na stránce, řazení stránek v učebnici Vztahy časové posloupnosti : Bylo x je x bude, dříve x později x potom Pohádka O budce v poli Sluchová cvičení Vztahy: Co k sobě patří (funkčně i jinak), vztah celek x část Rozlišení a nápodoba : -směru a polohy -rozlišení tvarů -poznání (rozlišení, nápodoba) hláskových a slabičných zvuků (průběžně od začátku školního roku) Tvoření vět -tvoření vět podle obrázků -jednoduché grafické znázornění stavby věty -členění věty na slova -tečka za větou Vyvození hlásky a písmen A a, Á á Rozlišení krátké a dlouhé hlásky a ve funkci spojky Vyvození hlásky a písmene I i í i ve funkci spojky Pozná, rozliší a užívá příslušné vztahy a pojmy (viz. učivo), třídí obrázky podle různých hledisek, popíše jednoduchý obrázek za užití příslušných pojmů, jmenuje obrázky v řádku zleva doprava, řadí obrázky podle vzoru i podle diktátu, pozná, co je a není stejné, pozná určí rozdíly mezi dvěma podobnými obrázky, jednoduše se orientuje v čase, zahraje roli v jednoduché pohádce, recituje jednoduchou říkanku, pozná směr, intenzitu zvuku, zdroj Určí, co k sobě funkčně či jinak náleží, třídí obrázky dle požadovaného hlediska, chápe vztah celku a části, rozloží jednoduchý celek na části, složí jej z částí, pozná celek podle části, pozná a rozliší směr, pozná a napodobí polohu věcí, částí těla, třídí jednoduché schematické značky, pozná, rozliší a třídí podle vzoru nebo diktátu jednoduché tvary vycházející z tvarů geometrických, pozná a napodobí hlasy zvířat, užívá jednoduchá citoslovce k vystižení děje, zvuku, činnosti, utvoří větu podle jednoduchého obrázku a grafického znázornění, jednoduše graficky znázorní počet slov ve větě (proužky papíru), pozná a pojmenuje grafické znázornění konce věty (tečka) Při vyvození A, I, E: Recituje říkanku k vyvození písmene, určí počáteční hlásku ve slově, vyhledá (třídí) obrázky podle první hlásky ve slově, pozná a správně přečte písmeno, správně vysloví krátkou a dlouhou hlásku, zná grafický symbol pro délku hlásek Čte písmeno a ve funkci spojky (kombinace s obrázky), Čte písmeno i ve funkci spojky (kombinace s obrázky), Čte vyvozená písmena malá i velká Listopad 1/2 Vyvození hlásky a písmen E e é Provádí praktické činnosti s písmeny skládací abecedy (skládá písmena podle vzoru i podle diktátu). Průběžně po celý rok třídí obrázky podle významu, řadí je do příslušných kategorií, vylučuje ty, které tam nepatří.. Uč. Str Tab. 1 11, 15, PT-OSV/1a,1b,1c průběžně v hodinách Uč. Str Tab , , , , 39 Průpravná cvičení možno dle aktuální situace ve třídě probírat průběžně i později, opakování během celého školního roku Uč. Str Tab Průběžná činnost dle metodického návodu

2 Čtení 1.ročník Listopad 1/2 Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Vyvození hlásky a písmene M m Čtení slabik : ma má, me mé Čtení slov : Ema, máma, Máma, máme, Máme Intonace při čtení věty Čtení slabik mi mí Čtení slov : mami! Mami! Intonace při zvolání (vykřičník) Čtení obměněných textů z tabule, PL Recituje říkanku k vyvození písmena, pozná a správně přečte písmeno, vyhledá a označí nové písmeno v řadě různých písmen, vybírá dvojice velkých a malých písmen (postupně), řadí písmena do řady podle vzoru i podle diktátu, určí počáteční hlásku ve slovech, přikládá písmeno k obrázku podle počáteční hlásky, třídí obrázky podle první hlásky. Čte slabiky, rozliší sluchem slabiky na hlásky, vyhledává slabiky podle určení, skládá slabiky z písmen skládací abecedy podle vzoru i diktátu. Čte dvouslabičná a jednoslabičná slova složená z otevřených slabik ze Slabikáře, čte krátké věty doplněné obrázky. Skládá slova ze slabik podle vzoru i diktátu, skládá slova ze slabik podle obrázků, čte obměněné texty z tabule i PL, pozná a čte psací písmena (slabiky, slova psaná psacím písmem), skládá slova z písmen podle vzoru i diktátu. Intonačně rozliší při čtení oznamovací a rozkazovací větu, pozná tečku a vykřičník. Rozumí čtenému - ke slovu přiřadí obrázek podle významu slova, jednoduše reprodukuje obsah textu (věty, článku). Uč. Str Postupná automatizace čtení slabik vcelku Leden Vyvození hlásky a písmene O o Slabika mo Slova : Emo! Mámo! mámo! Obdobné jako při vyvozování M m Uč. Str Únor Vyvození hlásky a písmene U u Slabika mu Slova : umí, Umí, mámu, Emu Vyvození hlásky a písmen L l Slabiky la lá, le lé Slova : malá, Milá, malé, Malé, milé Slabika lu Slova : Míla, Mílu Slabika lo, li Slova : Mílo!, málo, mele, láme Obdobné jako při vyvození M m Pozná otazník, přečte se správnou intonací tázací větu Uč. Str

3 Čtení 1. ročník Březen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Vyvození hlásky a písmene V v Čtení otevřených slabik va vá, vo, vu, ve, vi, ví Slova : Eva, volá, Evo, mává, Evu, Ivo, levá, ví Čtení dalších vhodných slov např. vila, víme, loví, válí, velí Obdobné jako při vyvození M m Uč. Str Vyvození hlásky a písmen T t Slabiky ta, tá, te, to, tu Slova : táta, Ota, Teta, teta, máte, mete Čtení dalších vhodných slov např. teto, Teto, Oto, loto, lítá, víte, Otu, motá, vítá, tu, tú, volá, tele, vata Duben Duben /2 Květen Květen/4 Vyvození hlásky a písmen Y y Slabiky my, ly, vy, ty, mý, lý, vý, tý Čtení slov s předložkou : u tety, u táty Čtení dalších vhodných slov (slovníček str. 117) Vyvození hlásky a písmene S s Slabiky sa, sá, si, sí, sy, sý, se, sé, so, su Slova : sama, mísa..( a další vhodná slova dle Slabikáře a slovníčku) Obdobné jako při vyvození M m Čte správně slova s předložkou s důrazem na předložku a vázaně Obdobné jako při vyvození M m Obdobné jako při vyvození M m Vyvození hlásky a písmene J j Slabiky je, jé, ji, jí, ja, já, jo, ju Slova : je, moje ( a další vhodná slova dle Slabikáře a slovníčku) Červen Procvičování a upevňování dovednosti ve čtení Pozná všechna vyvozená písmena, čte otevřené slabiky vcelku, čte jednoslabičná a dvouslabičná slova z otevřených slabik vázaně a plynule, čte správně slova s předložkou, čte věty se správnou intonací, jednoduše reprodukuje přečtený text = rozumí čtenému Uč. Str Uč. Str

4 KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 2. ročník Září/1, 2 Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Opakování učiva Naše čtení s. 5-9 Zjišťování úrovně čtenářských dovedností Opakování a individuální docvičování čtení malých a velkých písmen z 1. ročníku, otevřených slabik a dvouslabičných slov Přečte písmena z 1. ročníku, ze známých písmen čte otevřené slabiky, čte jednoduchá slova ze dvou otevřených slabik, čte jednoduché věty a krátké věty s obrázky se správnou intonací, rozumí přečtenému, přečte písmena, slabiky, slova psaná psacím písmem, skládá slabiky z písmen a jednoduchá slova ze slabik nebo z písmen podle vzoru (tiskacím, psacím písmem) i podle diktátu, při čtení vyslovuje správně krátké a dlouhé samohlásky PT-OSV/1a,1b,1c průběžně v hodinách Září/3, 4 Vyvození písmen, nácvik čtení slov, čtení slov s obtížnějším hláskovým složením Naše čtení s Vyvození hlásky a písmena p P Čtení otevřených slabik s písmenem P p (tiskací i psací) Čtení dvouslabičných slov z otevřených slabik Čtení slov s předložkou (u pole atd.) Recituje říkanku k vyvození písmena, vyhledá a označí nové písmeno v řadě písmen, pozná a správně přečte písmeno tiskací i psací velké i malé, určí počáteční hlásku ve slově, přikládá písmeno k obrázku podle počáteční hlásky, čte otevřené slabiky s písmenem p, P, čte dvouslabičná slova z otevřených slabik, čte vázaně slova s předložkou (např. u pole), slovní spojení (např. malý Pepa), čte jednoduché věty a věty s obrázky se správnou intonací, čte texty z tabule psané tiskacím, psacím písmem, jednoduše reprodukuje přečtený text, čte s porozuměním, provádí praktické činnosti se skládací abecedou a s tabulkami ke čtení Tabulky č. 1, 2 Říjen/1, 2 Naše čtení s Vyvození hlásky a písmena n N Čtení otevřených slabik a dvouslabičných slov z otevřených slabik Jako u p P Tabulky č. 3, 4 Říjen/3, 4 Listopad/1,2 Naše čtení s Vyvození hlásky a písmene š, Š Čtení otevřených slabik a dvouslabičných slov z otevřených slabik Čtení tříslabičných slov z otevřených slabik Naše čtení s Vyvození hlásky a písmena d D Čtení otevřených slabik, dvou a tříslabičných slov z otevřených slabik Čtení jednoslabičných slov zakončených souhláskou (např. les) Předložky do, na Předpona po (např. pojede) Vše dříve nacvičené + čte a skládá tříslabičná slova z otevřených slabik Vše dříve nacvičené + čte a skládá jednoslabičná slova zakončená souhláskou a tříslabičná slova s předponou po, čte vázaně slova s předložkami do, na Tabulky č. 5, 6, 7 Tabulky č. 8, 9, 10 Listopad/3,4 Naše čtení s Vyvození hlásky a písmene z Z Čtení slov s předložkami z, za Vše dříve nacvičené + čte vázaně slova s předložkami z, za Tabulky č. 11, 12

5 Čtení 2. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Prosinec Naše čtení s Vyvození hlásky a písmena k K Čtení dvouslabičných slov zakončených souhláskou (např. písek) Leden/1, 2 Naše čtení s Vyvození hlásky a písmena b B Čtení slov známého slabičného složení s písmenem b B Vše dříve nacvičené + čte a skládá dvouslabičná slova zakončená souhláskou (např. písek) Vše dříve nacvičené + čte a skládá slova známého slabičného složení s b B Tabulky č Tabulky č Leden/3, 4 Únor/1, 2 Naše čtení s Vyvození hlásky a písmena c C Čtení víceslabičných slov (např. dojedeme) Naše čtení s Vyvození hlásky a písmena r R Čtení slov známého slabičného složení Procvičování čtení víceslabičných slov Vše dříve nacvičené + čte a skládá víceslabičná slova (např. dojedeme) Vše dříve nacvičené + čte a skládá slova známého slabičného složení s r R Tabulky č Tabulky č Únor/3, 4 Březen/1, 2 Naše čtení s Vyvození hlásky a písmena č, Č Čtení tříslabičných slov zakončených souhláskou (např. kočárek) Naše čtení s Vyvození hlásky a písmena h H Čtení slabik a slov s h H Vše dříve nacvičené + čte a skládá tříslabičná slova zakončená souhláskou (např. kočárek) Vše dříve nacvičené + čte a skládá slova známého slabičného složení s h H Tabulky č Tabulky č Březen/3, 4 Duben/1, 2 Naše čtení s Vyvození dvojhlásky ou Čtení slabik a slov s ou Naše čtení s Vyvození hlásky a písmena ž Ž Čtení slabik a slov se ž Ž Vše dříve nacvičené + čte a skládá slova s dvojhláskou ou Vše dříve nacvičené + čte a skládá slova známého slabičného složení ž Ž Tabulky č Tabulky č Duben/3, 4 Naše čtení s Vyvození hlásky a písmena f F Čtení slabik a slov s f F Vše dříve nacvičené + čte a skládá slova známého slabičného složení f F Tabulky č Konec dubna, začátek května Naše čtení Vyvození hlásky a písmene s g G Čtení slabik a slov s g G Vše dříve nacvičené + čte a skládá slova známého slabičného složení g G Tabulky č Tabulky č. 54

6 Čtení 2. ročník Květen/3, 4 Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Naše čtení s Vyvození hlásky a písmena ř Ř Čtení slabik a slov s ř Ř Vše dříve nacvičené + čte a skládá slova známého slabičného složení ř Ř Tabulky č Tabulky č. 53 Konec května, začátek června Naše čtení s Vyvození hlásky a písmena ch Ch Čtení slabik a slov s ch Ch Červen Opakování a procvičování učiva Opakování, procvičování a individuální docvičování učiva z 2. ročníku, čtení psacího textu z tabule a ze slabikáře (s ) Vše dříve nacvičené + čte a skládá slova známého slabičného složení ch Ch Čte a skládá slabiky a dvouslabičná, tříslabičná a víceslabičná slova z otevřených slabik, jednoslabičná, dvouslabičná a tříslabičná slova zakončená souhláskou, čte vázaně slova s dosud probranými předložkami, rozlišuje znaménka za větou, čte se správnou intonací a s porozuměním, provádí praktické činnosti se skládací abecedou a s tabulkami ke čtení Tabulky č. 48, 49 Tabulky č. 55, 56

7 KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 3. ročník Září Opakování učiva z 2. ročníku Zjišťování úrovně čtenářských dovedností, opakování a individuální docvičování čtení dvouslabičných (tříslabičných, víceslabičných) slov z otevřených slabik,jednoslabičných (dvouslabičných, tříslabičných) slov zakončených souhláskou, čtení slov s probranými předložkami, čtení se správnou intonací a s porozuměním, doplňování samohlásek do vět, přikládání obrázků k písmenům podle první hlásky ve slově a naopak, přikládání jmen dětí k obrázkům podle obsahu vět Čte a skládá dvouslabičná (tříslabičná, víceslabičná) slova z otevřených slabik, jednoslabičná (dvouslabičná, víceslabičná) slova zakončená souhláskou, čte vázaně slova s dosud probranými předložkami, rozlišuje interpunkční znaménka na konci věty, čte se správnou intonací, doplní do vět samohlásky a věty správně přečte, určí počáteční hlásku ve slově a přiloží obrázek k písmenu, čte s porozuměním adekvátně odpovídá na otázky, orientuje se ve čteném textu Učebnice str Tabulky str. 1-6 PT-OSV/1a,1b,1c průběžně v hodinách Říjen Listopad SLOVA S OBTÍŽNĚJŠÍM HLÁSKOVÝM SLOŽENÍM Slova se dvěma souhláskami na začátku slova např. stopa, vrána, špaček Zavřená slabika se dvěma souhláskami na začátku např. stůl, klíč, mrak, švec Slova se dvěma souhláskami na začátku slova např. kroužek, proutek, šroubek a zavřenou slabikou na konci Čtení, psaní, vyhledávání, doplňování a skládání slov se dvěma souhláskami na začátku ze slabik (slova typu: stopa, vrána, mléko, zvony, křída, stolek, špaček, vrabec, hříbek, čmelák ) Čtení, psaní, vyhledávání v textu, doplňování, přiřazování slov se zavřenou slabikou se dvěma souhláskami na začátku slova Výrazné čtení jednoduchých vět, krátkých říkanek a textů s porozuměním, chápání obsahu vět praktické činnosti s tabulkami ke čtení Čtení, psaní, skládání ze slabik slov se dvěma souhláskami na začátku slova a zavřenou slabikou na konci Čte, píše, vyhledá v textu, doplní a složí ze slabik slovo se dvěma souhláskami na začátku slova Čte, napíše, vyhledá v textu, doplní do textu, přiřadí podle významu k obrázkům slova s uzavřenou slabikou se dvěma souhláskami na začátku slova Čte jednoduché věty, krátké říkanky, texty se správnou intonací a s porozuměním, jednoduše reprodukuje přečtený text, odpovídá na otázky Čte daný typ slov napsané tiskacím i psacím písmem, tato slova napíše (opis, přepis, diktát) a složí ze slabik Učebnice str Tabulky str Učebnice str Tabulky str Učebnice str Tabulky str. 17 Slova se dvěma souhláskami uprostřed slova (dvouslabičná, tříslabičná) např. liška, kamna, pasta, lampa, žebra, kachna, rohlík, kaktus, veverka, lavička, panenka, punčochy, zahrada, nádraží Čtení, psaní, skládání dvouslabičných i tříslabičných slov se dvěma souhláskami uprostřed slova, vyhledávání dvojic slov opačného významu (např. silný x slabý, čistý x špinavý ), hádanky a rébusy k procvičení učiva Nácvik tichého čtení slov a krátkých vět s porozuměním, kreslení podle napsaných příkazů Čte dvouslabičná i tříslabičná slova se dvěma souhláskami uprostřed napsaná tiskacím i psacím písmem, tato slova napíše (opis, přepis, diktát) a složí ze slabik, vyhledá dvojice slov opačného významu čte slova s chápáním jejich obsahu, čte nahlas a s porozuměním hádanky, říkanky a rébusy Čte potichu slova a krátké věty, rozumí přečtenému, kreslí podle napsaných příkazů např. nakresli šišku Učebnice str Tabulky str Tabulky str. 31

8 Čtení 3. ročník Prosinec Slova se dvěma souhláskami na začátku i uvnitř slova např. hruška, slunce, branka, traktor Čtení, psaní, skládání dvouslabičných slova se dvěma souhláskami na začátku i uvnitř slova, čtení dvojic slov (např. sladká hruška, slavná svatba...), doplňování vět přirovnání (např. sladký jako med, zdravý jako ryba ) Čte dvouslabičná slova se dvěma souhláskami na začátku i uvnitř slova napsaná tiskacím i psacím písmem, tato slova napíše (opis, přepis, diktát) a složí ze slabik, správně přečte dvojice slov (např. krásná krajka, prudké srážky, sladká hruška ), přečte a doplní přirovnání : sladký jako Učebnice str Tabulky str. 26, 27, 30 Delší slova s podobnou skladbou např. pralinka, nejlepší, roznesla, pampeliška Čtení, psaní a skládání těchto slov ze slabik, rébusy kombinace slabiky a obrázku Přečte tříslabičná a čtyřslabičná slova s podobnou skladbou napsaná tiskacím i psacím písmem, slova napíše (opis, přepis, diktát) a složí ze slabik, vyřeší jednoduché rébusy, přečte slabiku a k ní přidá název obrázku Učebnice str Tabulky str. 29 Práce s říkankou Honza a Zlatovláska - čtení textu s porozuměním, skládání říkanky a jednotlivých slov podle dějové posloupnosti Výrazně přečte text krátké říkanky, rozumí přečtenému textu a složí text říkanky ze slov podle dějové posloupnosti Tabulky str. 28 SLOVA SE SLABIKAMI: DY-DI, TY-TI, NY-NI Slova se skupinami (měkčení) dy di, dý - dí Diferenciační sluchová cvičení rozlišování měkké a tvrdé výslovnosti skupin dy. di, rozlišování délky skupin dy dý, di dí Čtení, psaní, vyhledávání slov se skupinami dy-dý, didí, doplňování těchto skupin do slov Rozliší sluchem měkkou a tvrdou výslovnost i délku skupin dy-di, dy-dý, di-dí Přečte se správnou výslovností, napíše (opis, přepis), vyhledá slova s těmito skupinami, správně doplní skupiny dy.dý, di.dí do slov podle sluchové diferenciace Učebnice str Tabulky str. 33, 34 Leden Slova se skupinami ty tý, ti tí Čtení slov (názvy výrobků) s porozuměním a jejich třídění do skupin podle materiálu, z kterého jsou vyrobené Jako u slov se skupinami dy dý, di dí Čte s porozuměním slova a roztřídí je do skupin podle daného kritéria Jako u slov se skupinami dy dý, di dí Tabulky str. 32 Učebnice str Tabulky str. 35 Slova se skupinami ny ný, ni ní Jako u slov se skupinami dy dý, di dí Jako u slov se skupinami dy dý, di dí Učebnice str Tabulky str. 36 Skládání vět ze slov podle obsahu (povolání) např. Kominík vymetá komíny. Řezník seká maso. Složí větu ze slov podle obsahu, správně ji přečte Tabulky str. 37 Nácvik tichého čtení : jednoduché věty s obrázky Přečte si potichu krátké věty s obrázky, rozumí obsahu vět, odpoví správně na otázky Učebnice str. 51 SLABIKOTVORNÉ R, L Slova se slabikotvorným r, l na konci např. kapr, kufr, nesl, kopl, vezl Čtení, psaní, skládání dvouslabičných slov se slabikotvorným r a l na konci, čtení a reprodukce pohádky O zlaté sekyře, čtení říkanek s těmito slovy Čte, píše (opis, přepis, diktát), skládá tato slova, s porozuměním přečte krátkou pohádku, reprodukuje děj a vysvětlí podstatu dobra a zla, se správnou intonací přečte říkanky s těmito slovy Učebnice str Tabulky str. 41

9 Čtení 3. ročník Únor SLOVA S OBTÍŽNĚJŠÍM HLÁSKOVÝM SLOŽENÍM Slova se dvěma souhláskami na konci např. kost, film, pomeranč Čtení, psaní a skládání slov se dvěma souhláskami na konci, přiřazování těchto slov k obrázkům, doplňování do vět Rébusy - kombinace slabik a obrázků, počítání a přikládání výsledků vyjádřených číslovkou k početním spojům Čte, píše (opis, přepis, diktát) a skládá slova se dvěma souhláskami na konci, přiřadí toto slovo správně k obrázkům podle jejich významu, doplní do textu říkanky, aby tvořila rýmy Vyřeší jednoduché rébusy, správně vypočítá příklady a přiřadí k nim výsledek, příklady správně přečte Učebnice str Tabulky str SLOVA SE SLABIKAMI DE-DĚ, TE-TĚ, NE-NĚ a HLÁSKAMI Ď, Ť, Ň Slova se skupinami (měkčení) de dě Diferenciační sluchová cvičení rozlišování měkké a tvrdé výslovnosti Diferenciační sluchová a zraková cvičení doplňování skupin de dě do neúplných slov Rozliší sluchem měkkou a tvrdou výslovnost, slova přečte se správnou výslovností, slova napíše (opis, přepis), vyhledá v textu a slabiky správně doplní do neúplných slov Učebnice str Tabulky str Čtení, psaní, vyhledávání slov se skupinami de - dě Slova se skupinami te tě Jako u slov se skupinami de dě Jako u slov se skupinami de dě Slova se skupinami ne - ně Jako u slov se skupinami de dě Jako u slov se skupinami de dě Výrazné a plynulé čtení krátkých textů a říkanek, které obsahují slova se skupinami de-dě, te-tě, ne-ně Čte výrazně, plynule, se správnou intonací a s porozuměním krátké texty a říkanky s těmito slabikami Nácvik tichého čtení doplňování vět podle významu, tvoření dvojic slov, která k sobě patří např. zámek - klíč Přečte s porozuměním slova a správně je doplní podle jejich významu do vět, vytvoří dvojice slov, které k sobě patří Tabulky str. 45, 46 Březen Slova s písmeny ď, ť, ň Zdokonalování sluchové a zrakové diferenciace rozlišování hlásek a písmen d ď, t ť, n ň, čtení, psaní, vyhledávání a skládání slov s těmito písmeny Sluchem a zrakem rozliší tyto hlásky i písmena, slova s těmito písmeny přečte se správnou výslovností, napíše (opis, přepis), vyhledá je v textu a složí ze slabik Učebnice str Tabulky str. 47 Tvoření rozkazovacích vět např. Seď rovně! Vymyslí a se správnou intonací přečte rozkazovací věty Čtení se správnou intonací věta oznamovací, tázací i rozkazovací Intonačně rozliší při čtení oznamovací, tázací i rozkazovací větu SLABIKOTVORNÉ R, L Slova se slabikotvorným r a l uvnitř slova např. vrba, mlha, srnec, vrták, mrkev Čtení, psaní, skládání slov se slabikotvorným r a l uvnitř slova, doplňování těchto slov do textu říkanky, aby tvořila rýmy Čtení a vyjádření děje krátké pohádky O kohoutkovi a slepičce Přečte se správnou výslovností, napíše (opis, přepis, diktát), složí dvouslabičná slova se slabikotvorným r a l uvnitř slova, doplní tato slova do textu říkanky tak, aby tvořila rýmy Potichu si přečte krátkou pohádku a reprodukuje její děj Učebnice str Tabulky str

10 Čtení 3. ročník Březen SLOVA S OBTÍŽNĚJŠÍM HLÁSKOVÝM SLOŽENÍM Slova se skupinami tří souhlásek např. zdraví, stromy, čtverec, pražský Čtení, psaní, skládání slov se skupinami tří souhlásek, tvoření vět s těmito slovy, doplňování písmen do slov, aby dávala určitý význam např. stro p, stro m, doplňování slov do vět podle jejich významu, zařazení jazykolamů, čtení vět se správnou intonací (oznamovací a tázací věta), orientace ve čteném textu Nácvik tichého čtení, přiřazování vět k obrázkům podle jejich obsahu, doplňování neúplných vět Správně čte, píše (opis, přepis), skládá ze slabik slova se skupinami tří souhlásek, vytvoří jednoduché věty s těmito slovy, doplní správné písmeno do slov tak, aby dávala určitý význam, doplní slova se skupinami tří souhlásek do vět, přečte a pomalu řekne několikrát po sobě jazykolamy, orientuje se ve čteném textu a čte se správnou intonací oznamovací i tázací věty, správně přiřadí věty podle jejich významu k obrázkům a doplní neúplné věty Učebnice str Tabulky str Duben SLOVA SE SLABIKAMI BE-BĚ, PE- PĚ, VE-VĚ, ME-MĚ Slova se skupinami (měkčení) be bě Diferenciační sluchová a zraková cvičení rozlišování měkké a tvrdé výslovnosti, čtení dvojic podobných slov s rozdílným významem (slabé-slabě, hrabe-hrábě), doplňování skupin be-bě do neúplných slov Rozliší sluchem měkkou a tvrdou výslovnost skupin be-bě a přečte se správnou výslovností dvojice podobných slov s rozdílným významem, doplní gramaticky správně tyto skupiny do neúplných slov podle sluchové diferenciace Učebnice str Tabulky str Čtení, psaní, vyhledávání slov se skupinami be-bě v textu, tvoření vět s těmito slovy Přečte se správnou výslovností slova se skupinami be-bě, opíše a přepíše tato slova, vyhledá je v textu, vytvoří s těmito slovy jednoduché věty Výrazné, vázané a plynulé čtení říkanek a krátkých pohádek, které obsahují skupiny be-bě (O veliké řepě, O budce ), orientace ve čteném textu, vyprávění a dramatizace děje Výrazně, vázaně, plynule a s porozuměním čte říkanky i krátké pohádky, které jsou určené k procvičování daného učiva, ve čteném textu se orientuje, reprodukuje děj pohádky pomocí otázek a aktivně se zapojí do její dramatizace Slova se skupinami pe pě Jako u slov se skupinami be-bě Jako u slov se skupinami be-bě Slova se skupinami ve - vě Jako u slov se skupinami be-bě Jako u slov se skupinami be-bě Květen Slova se skupinami me mě Nácvik tichého čtení slov a vět s porozuměním, doplňování dvojic slov (protiklady), doplňování vět (nástroje a činnosti) Jako u slov se skupinami be-bě Potichu přečte slova s porozuměním a vytvoří dvojice slov opačného významu (protiklady), krátké věty typu : Perem se píše. Jehlou se šije. Jako u slov se skupinami be-bě Tabulky str. 60, 61 Učebnice str Tabulky str. 58 SLOVA S OBTÍŽNĚJŠÍM HLÁSKOVÝM SLOŽENÍM Slova se shluky souhlásek např. vlk, prst, blesk, hrnky, cvrček, zmrzlina Čtení, psaní, skládání dvouslabičných a tříslabičných slov se shluky souhlásek, přiřazování jednoslabičných slov se shluky souhlásek k obrázkům (čtení s porozuměním obsahu slov), tvoření vět s těmito slovy, zařazení jazykolamů např. Strč prst skrz krk Správně přečte, napíše (opis, přepis, diktát), složí dvouslabičná a tříslabičná slova se shluky souhlásek ze slabik, přečte s porozuměním jednoslabičná slova se shluky souhlásek a přiřadí slova k obrázkům, vytvoří jednoduché věty s těmito slovy, přečte se správnou výslovností jazykolamy a řekne je několikrát po sobě bez přeřeknutí Učebnice str Tabulky str. 59, 62, 63, 66

11 Čtení 3. ročník Květen Čtení říkanek a krátkých textů s těmito slovy a se správnou intonací Se správnou intonací a s porozuměním čte říkanky a krátké texty s daným typem slov Slova s písmenem x např. taxi, fixy, pexeso Čtení, psaní, vyhledávání, skládání dvouslabičných a tříslabičných slov s písmenem x, tvoření vět s těmito slovy Čte se správnou výslovností a s porozuměním, tato slova vyhledá v textu, napíše (opis, přepis) a skládá ze slabik, vytvoří jednoduché věty s těmito slovy Učebnice str. 97 Tabulky str. 64 Červen Zvláštní slova tj. slova se dvěma stejnými písmeny vedle sebe např. ranní, povinni, zoo Zvláštní slova tj. slova se skupinami ie, ia, ii Čtení, psaní, vyhledávání slov se dvěma stejnými písmeny vedle sebe i se skupinami ie, ia, ii, čtení říkanek s těmito slovy Čte tato slova se správnou výslovností a s porozuměním, slova vyhledá v textu a bezchybně napíše (opis, přepis), se správnou intonací čte říkanky se zvláštními slovy Učebnice str Opakování a procvičování učiva Opakování, procvičování a individuální docvičování učiva 3. ročníku, výrazné, plynulé a vázané čtení krátkých textů s porozuměním a se správnou intonací úryvky z knih (Z naší knihovničky, časopisy ), procvičování tichého čtení využití tabulek ke čtení Čte, píše, vyhledá, skládá jednoslabičná (dvouslabičná, tříslabičná, víceslabičná) slova s obtížnější slabičnou skladbou, čte se správnou výslovností, píše, vyhledá v textu a rozliší sluchem i zrakem měkkou a tvrdou výslovnost slabik dy-dý, di-dí, de-dě atd., tyto skupiny správně doplní do neúplných slov a tvoří jednoduché věty s těmito slovy, sluchem i zrakem rozliší hlásky d-ď, t-ť, n-ň, se správnou výslovností je přečte, napíše, vyhledá a složí ze slabik slova s těmito písmeny, čte plynule (výrazně, vázaně, se správnou intonací, s porozuměním) věty, říkanky i krátké texty, přečtený text jednoduše reprodukuje, odpovídá na otázky, potichu přečte jednoduché věty a krátké texty, rozumí přečtenému provádí praktické činnosti s tabulkami ke čtení Učebnice str Dětské časopisy Tabulky str. 65, 67-76

12 KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Psaní 1. ročník Září Říjen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopnosti: Poznámka Přípravné období uvolňovací a přípravné cviky, prvky písmen Správné sezení, držení psacího náčiní, uvolňování ruky, cviky ke koordinaci pohybů hrubé a jemné motoriky, provádění uvolňovacích cviků celou nepodepřenou paží na velkém formátu, nácvik v rytmu říkadel Doteky, tečky, volné kroužení, kroužení klubíčka Vodorovná přímka rovné črtání vpravo, rovné črtání od a ke kružnici Horní a dolní oblouk samostatně, spojené Vlnovka Ovály Spojení šikmé a rovné čáry (zuby na pile, drak) Horní a dolní spojené kličky (kouř) Svislé a šikmé čáry v liniatuře vedené shora dolů Šikmé čáry v liniatuře vedené střídavě zdola nahoru a naopak Zná a dodržuje hygienické návyky při psaní, správně drží a používá psací náčiní, napodobuje a podle vzoru provádí cviky k uvolnění paže, ruky a koordinaci pohybů, podle předlohy provádí cviky předepsané učitelem (velký formát, formát A 4 bez linek, liniatura), píše tužkou (č. 1), píše základní tahy (prvky) písmen, dodržuje jejich správný tvar a velikost v liniatuře (formát A 4), provádí psací tahy plynule a stejnou rychlostí, píše prvky písmen v liniatuře formátu A 5 Křídy, uhel, pastelky, tabule, papír velkého formátu, formát A 3.. Cviky k uvolnění ruky a koordinaci zařazujeme do hodin průběžně celý rok. Formát A 4, postupně v liniatuře. Učíme se psát 1 (Linc, Filcík) Zápasíme s tužkou (Dialog) Pracovní listy k písankám pro speciální školy 1, 2 (PARTA) Písanka pro 1. ročník ZvŠ/1 (PARTA) Vyučující volí z uvedených materiálů podle aktuální situace ve třídě Listopad Listopad/3,4 Prosinec Leden Psaní písmen a slabik Spojení šikmé a svislé čáry v liniatuře samostatně Prohnutá šikmá čára zdola nahoru v liniatuře Dolní zátrh Nácvik písmene i (ostrý obrat) Horní klička Nácvik písmene e Ovály, kapky v liniatuře Nácvik písmene a Nácvik písmene m Horní zátrh Nácvik písmene o Psaní slabik me, mi Nácvik písmene u Psaní slabiky mu Nácvik opisu písmen Píše písmena perem v liniatuře formátu A 5, dodržuje správný tvar písmen, jejich sklon a velikost, dodržuje stejnou velikost mezer mezi písmeny, píše písmeno jedním tahem (platné u všech postupně nacvičovaných písmen) Píše slabiky, píše slabiky plynule jedním tahem, písmena ve slabikách spojuje správnými spojovacími tahy, diakritická znaménka píše až po napsání slabiky, opisuje písmena podle vzoru, dodržuje pořadí písmen v řádku (platné u všech postupně nacvičovaných slabik) využití při nácviku číslice 1 v matematice Při nácviku písmen využít uvedené PL a A 4 kam učitel předepíše cviky a písmena do liniatury, žáci píší tužkou; poté perem do cvičného u A 5 a nakonec Písanka pro 1. ročník ZvŠ/2-4, žáci píší perem od písmene o vždy nácvik psacího písmene společně s vyvozením písmene ve čtení do hodin průběžně zařazujeme opis písmen

13 Psaní 1. ročník Únor Nácvik písmene l Psaní slabik le, li, lu, la, lo Psaní slabik ma, mo Nácvik opisu slabik Nácvik velkého A Opisuje slabiky, dodržuje správné pořadí písmen ve slabice a pořadí slabik v řádku dle vzoru, rozlišuje malé a velké psací písmeno, píše velké písmeno, rozlišuje při psaní velikost malého a velkého písmena v liniatuře, dodržuje poměr velikosti písmen do hodin průběžně zařazujeme opis slabik Březen Složený zátrh, složený zátrh samostatně Horní smyčka, nácvik písmene v Psaní slabik ve, vi, vu, va, vo Šikmé čáry prohnuté zdola nahoru, ostrý obrat, samostatně Dolní smyčka, nácvik písmene t Psaní slabik te, tu, ta, to Duben Květen Červen Nácvik velkého O Nácvik přepisu písmen a slabik Složený zátrh spojený s ostrým obratem Dolní klička spojená, samostatně Nácvik písmene y Psaní slabik my, ly, vy, ty Nácvik srdcovky Písmeno s Psaní slabik se, si, su, sa, so, sy Nácvik diktátu písmen Nácvik velkého M Ostrý obrat, dolní klička Nácvik písmene j Psaní slabik je, ji, ju, ja,jo Nácvik velkého V Docvičování tvarů písmen Procvičování opisu a přepisu písmen a slabik, diktátu písmen Převádí písmena z tiskací formy do psací přepisuje písmena a slabiky při dodržování správného pořadí písmen ve slabice a správného pořadí písmen či slabik v řádku dle vzoru Nácvik psaní písmen podle diktátu Píše nacvičená písmena, dodržuje jejich správný tvar, sklon a velikost v liniatuře, spojuje písmena do slabik, píše slabiky se všemi samohláskami, píše slabiky plynule jedním tahem, písmena ve slabikách spojuje správnými spojovacími tahy, píše velká písmena A, O, M, V, opisuje a přepisuje písmena a slabiky, píše písmena podle diktátu, dbá na čistotu a úpravu u. průběžně zařazujeme přepis písmen a slabik průběžně zařazujeme diktát písmen

14 KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Psaní 2. ročník Září/1 Září/2 Opakování učiva Opakování písmen z 1. ročníku (a,e,i,o,u,y,m,l,t,s,v,j ) Opis a přepis slabik, diktát písmen Dodržuje hygienické návyky u psaní, podle vzoru provádí uvolňovací cviky, pozná a přečte dosud nacvičená písmena ve psaní z 1. ročníku, píše písmena v liniatuře jedním tahem, dodržuje správný tvar, sklon a poměr velikosti písmen, rozlišuje a správně píše samohlásky v odpovídající délce podle vzoru nebo diktátu, píše s porozuměním, dodržuje pořadí písmen v řádku, dbá na čistotu a úpravu v ě Plynule spojuje písmena ve slabice správnými spojovacími tahy, dodržuje pořadí písmen ve slabice, píše správně písmena podle diktátu, správně opisuje a přepisuje písmena s slabiky Září/3 Září/4 Nácvik psaní písmen, nácvik opisu, přepisu a diktátu slov a vět Nácvik psaní p, slabiky pe, pi, pu, opis slabik Slabiky pa, po, py, přepis a diktát slabik Dodržuje správný tvar a poměr velikosti písmena p, plynule spojuje p se samohláskami spojovacími tahy, píše a opisuje slabiky Píše správně slabiky podle diktátu, přepisuje slabiky Říjen/1 Písmeno n N, slabiky Dodržuje správný tvar a poměr velikosti písmen n N, plynule spojuje n N se samohláskami správnými spojovacími tahy Říjen/2 Opis, přepis a diktát slabik, psaní slov (např. nese) Opíše dvouslabičné slovo ze dvou otevřených slabik, dodržuje pořadí písmen ve slově Říjen/3 Procvičování písmene A, nácvik spoje A s následujícím písmenem, opis a přepis slova (např. Ala) Dodržuje správný poměr velikosti písmena A s následujícím písmenem, plynule spojuje A s následujícím písmenem správnými spojovacími tahy, opíše a přepíše slovo (např. Ala) Písmeno š, slabiky še, ši, šu, slova (např. píše) Jako u p Říjen/4 Slabiky ša, šo, slova (např. šála), opis, přepis, diktát probraných písmen a slabik Opíše, přepíše, píše podle diktátu písmena a slabiky, opíše jednoduchá slova

15 Psaní 2. ročník Listopad/1 Procvičování písmena M, nácvik spoje se samohláskou Jako u A Listopad/2 Listopad/3 Listopad/4 Prosinec/1 Písmeno d, slabiky Psaní slov dal (nácvik psaní jednoslabičných slov), opis, přepis a diktát probraných slabik a slov Písmeno z, slabiky Opis, přepis a diktát slabik a slov, slova s kroužkem nad u (ů) Písmeno k, slabiky Psaní dvouslabičných slov se zavřenou slabikou na konci slova (např. domek) Jako u p Opíše a přepíše, píše podle diktátu dosud probraná písmena, slabiky a slova, opíše a přepíše jednoslabičné slovo typu dal Jako u p Jako u d, opíše a přepíše slova s kroužkem nad u Jako u p Opíše a přepíše dvouslabičné slovo se zavřenou slabikou na konci slova (např. domek) Prosinec/2 Prosinec/3 Leden/1 Leden/2 Leden/3 Leden/4 Procvičování písmena O, nácvik spoje O s následujícím písmenem Opis krátké věty (např. Ola jí.) Opis, přepis a diktát slabik a slov Písmeno b, slabiky Procvičování písmena V, nácvik spoje V se samohláskou Písmena c C Vratný tah (např. noc), opis, přepis a diktát slabik a slov, opis věty Psaní tříslabičných slov z otevřených slabik (např. cibule) Jako u A Opíše krátkou větu (např. Ola jí.) Jako u d Jako u p Jako u A Jako n N Spojuje samohlásku s c vratným tahem, dále jako u k Opíše a přepíše tříslabičné slovo z otevřených slabik (např. cibule)

16 Psaní 2. ročník Únor/1 Písmeno r, slabiky, opis a přepis slabik Jako u p Únor/2 Tříslabičná slova pokračování v učivu, opis vět, přepis vět Přepíše krátkou větu Únor/3 Písmena č, Č, slabiky Jako u p Únor/4 Březen/1 Opis, přepis a diktát slabik a slov, opis a přepis vět Písmeno h, slabiky, opis a přepis slabik Jako u k Jako u p Březen/2 Opis a přepis slov, opis kratšího textu (hádanka) Opíše kratší text Březen/3 Dvojhlásky ou, au, opis, přepis, diktát slabik a slov Opíše a přepíše dvojhlásku ou, au ve slabice, slově Březen/4 Procvičování písmena U a opis vět (např. U domu je pes.) Nácvik spoje U s následujícím písmenem Opíše krátkou větu (např. U domu je pes) Jako u A Duben/1 Písmeno ž, opis a přepis slabik a slov Jako u p, opíše a přepíše slova nacvičeného slabičného složení Duben/2 Písmena Z, Ž, opis, přepis a diktát slabik a slov, opis a přepis vět Jako u A, napíše slabiky, slova opisem a přepisem, podle diktátu, opíše a přepíše věty Duben/3 Písmeno f, slabiky Jako u p Duben/4 Květen/1 Opis, přepis, diktát slabik a slov, opis a přepis vět Písmeno g, slabiky, psaní slov Jako u Z, Ž Jako u p Květen/2 Opis, přepis vět Opíše, přepíše věty Květen/3 Písmeno ř, slabiky, opis, přepis slov a vět Jako u p, jako u Z, Ž Květen/4 Červen/1 Opis několika vět, přepis jednoduchých vět,? a! za větou Písmena ch, Ch, slabiky, slova Opíše, přepíše věty, píše za větou?,! Jako u n N Červen/2 Opakování učiva Procvičování psaní písmen, slabik a slov Opíše, přepíše písmena, slabiky, slova Červen/3 Opis, přepis, diktát slabik a slov Napíše slabiky, slova opisem, přepisem, podle diktátu Červen/4 Opis a přepis vět Opis kratšího textu Opíše, přepíše věty Opíše kratší text

17 KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Psaní 3. ročník Září Opakování učiva 2. ročníku Opakování psaní všech písmen malé abecedy Doplňování písmen a, á do jednoslabičných, dvouslabičných slov (např. čaj, lak, mák, žák, basa, řada, cáká, šála, padá ) Doplňování písmene o do jednoslabičných, dvouslabičných a tříslabičných slov (např. hoch, mol, topol, sokol, vodovod ) Diktát písmen, slabik a slov Říjen Opakování učiva 2. ročníku Opakování psaní písmen m, M : Psaní písmen m, M: opis, přepis Psaní (opis, přepis) slabik my, me Doplňování slabik my, me do slovního spojení Psaní slov a vět (opis, přepis) Opakování psaní písmen n, N, v, V, z, Z, ž, Ž, c, C, č, Č, ch, Ch : Psaní písmen (opis, přepis, diktát) Doplňování neúplných slov typu : kořen, duben, lovec, náves, mozol, pozor, kočár, zajíc, ořech, mech Opis, přepis vlastních jmen, názvů měst, svátků Opis, přepis vět Nácvik autodiktátu slov Listopad Opakování učiva 2. ročníku Zasedací pořádek : procvičování psaní jmen dětí s velkými písmeny A, C, M, N, O, V, Z Doplňování jmen do vět typu U Aleše sedí... Doplňování neúplných vět slovy podle jejich významu např. Alice myje., Zuzana píše. Opis vět Opakování psaní písmen u, U - psaní písmen u, U: opis, přepis, diktát - doplňování písmen u, ů do jednoslabičných slov (luk, sůl ) - přepis vět s U, Ú Zná a dodržuje základní hygienické návyky při psaní, podle vzoru provádí uvolňovací cviky, přečte (opíše, přepíše) všechna písmena malé abecedy, doplní písmena a, á, o do neúplných jednoslabičných (dvouslabičných, tříslabičných) slov, doplněná slova přečte, rozumí jejich obsahu a přepíše je, rozliší délku samohlásky. Písmena píše jedním tahem, dodržuje správný tvar, sklon a poměr velikosti písmen, dodržuje pořadí písmen v řádku, ve slabice, pořadí slabik ve slově, pořadí slov ve větě, vlastní jména opíše i přepíše vždy s velkým počátečním písmenem, samostatně přepíše krátké věty ví, že věta vždy začíná velkým písmenem, na konci věty napíše příslušné interpunkční znaménko (.,?,!), převede písmena (slabiky, slova) z mluvené podoby do psané podoby, dbá na čistotu a úpravu v písance. Uvedená písmena správně přečte, opíše i přepíše plynule jedním tahem, dodržuje správný tvar, sklon a velikost jednotlivých písmen, plynule spojuje daná písmena se samohláskami správnými spojovacími tahy, dodržuje pořadí písmen ve slabice, doplní slabiky do neúplných slov, vzniklá slova přečte s porozuměním a napíše se správným pořadím slabik, jména dětí, názvy měst a svátků opíše, přepíše s velkým počátečním písmenem, pravopisně správně opíše a přepíše krátké věty s danými písmeny (velké písmeno na začátku věty, správné znaménko na konci věty, háčky, čárky, tečky nad písmeny), krátké věty opíše a přepíše se správným pořadím slov, mezuj jednotlivými slovy dodržuje mezery, píše písmena (slabiky, slova) podle diktátu, autodiktátu. Přečte s porozuměním jména dětí a neúplné věty, podle zasedacího pořádku doplní obsahově správně neúplné věty, při psaní jmen dětí dodržuje pořadí písmen ve slově, správný tvar, sklon a velikost písmen, dbá na čitelný písemný projev, gramaticky správně opíše věty, dodržuje pořadí slov ve větě a vzdálenost mezer mezi slovy. Jako v září a v říjnu Písanka pro 3. ročník ZvŠ 1. str. 1-7 Písanka pro 3. ročník ZvŠ 1. Str Písanka pro 3. ročník ZvŠ 1. Str Písanka pro 3. ročník ZvŠ 1. Str Písanka pro 3. ročník ZvŠ 2. Str

18 Psaní 3. ročník Listopad Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Nácvik psaní velkých písmen, opis, přepis diktát slov s obtížnějším hláskovým složením, psaní vět Procvičování psaní písmene e, nácvik psaní E : - psaní písmene e: opis, přepis, diktát - doplňování písmene e do dvouslabičných slov a do vět, jejich přepis a diktát - nácvik psaní písmene E: opis, přepis, diktát - psaní jmen s písmenem E: opis, přepis, diktát Písmena e, E správně přečte, opíše, přepíše a napíše podle diktátu plynule jedním tahem, dodržuje správné tvary písmen (sklon, velikost a poměr výšky), písmeno e doplní do dvouslabičných slov a do vět, slova a věty přečte s porozuměním a plynule, slova a věty opíše, přepíše, při psaní spojuje písmena správnými spojovacími tahy, dodržuje pořadí písmen ve slabice i slově, pořadí slabik ve slově, pořadí slov ve větě, věty (kratší texty, říkadla, hádanky, přísloví ) napíše gramaticky správně s velkými písmeny na začátku věty, se správným znaménkem na konci věty (.,!,?), se všemi diakritickými znaménky, dodržuje stále stejnou vzdálenost mezer mezi písmeny a mezi slovy, vlastní jména, příjmení, názvy měst, hor, řek, států atd. opíše a přepíše vždy s velkým počátečním písmenem, píše správně písmena, slabiky, slova, slovní spojení i krátké věty podle diktátu, autodiktátu. Dbá na čistotu, úpravu v ě a na čitelný písemný projev. Písanka pro 3. ročník ZvŠ 2. Str Procvičování psaní písmene i, nácvik psaní I - psaní písmen i, slabiky čí - doplňování slabiky čí do neúplných slov, přepis těchto slov - nácvik psaní I: opis, přepis, diktát - psaní jmen s písmenem I: opis - přepis vět a říkadla s písmenem I - diktát slov Procvičování psaní písmene j, nácvik psaní J - psaní písmen j: opis, přepis, diktát - doplňování písmene j do dvouslabičných slov a jejich přepis - nácvik psaní písmene J: opis, přepis - psaní jmen s písmenem J : opis - opis vět s písmenem J - přepis hádanek s písmeny j, J - diktát slov Jako u e, E Jako u e, E Obtížnost opisu, přepisu a diktátu slov se zvyšuje podle učiva ve čtení

19 Psaní 3. ročník Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Procvičování psaní písmen h, nácvik psaní H - psaní písmen h (opis, přepis, diktát) - doplňování neúplných tříslabičných slov a jejich přepis - nácvik psaní písmene H: opis, přepis, diktát - psaní vlastních jmen s písmenem H: opis, přepis - přepis a opis vět, říkadel s písmeny h, H Jako u e, E Písanka pro 3. ročník ZvŠ 2. Str Leden Procvičování psaní písmene k, nácvik psaní K - psaní písmen k opis, přepis, diktát - doplňování neúplných tříslabičných slov a jejich přepis - nácvik psaní písmene K: opis, přepis, diktát - psaní vlastních jmen s písmenem K: opis, přepis - psaní říkadla s písmeny k, K: opis Autodiktát slov: návaznost na výuku čtení Procvičování psaní písmen k, K, h, H, v, V, č, Č - přepis neúplných vět - doplnění a přepis věty tázací - opis vět s velkými písmeny H, K, V, Č Jako u e, E Napíše dvouslabičná slova z otevřených slabik a tříslabičná slova podle ukázaného obrázku Přečte s porozuměním neúplnou větu, z nabídky slov vybere správné slovo podle jeho významu a doplní do věty, celou věru bez chyb přepíše. Přečte s porozumění tázací větu, obsahově správně na ni ústně i písemně odpoví větu pravopisně správně přepíše (opíše). Písanka pro 3. ročník ZvŠ 2. Str Písanka pro 3. ročník ZvŠ 2. Str Procvičování psaní písmen p, nácvik psaní P - psaní písmen p: opis, přepis, diktát - doplňování neúplných dvouslabičných, tříslabičných, čtyřslabičných slov a jejich přepis - nácvik psaní písmen P: opis, přepis, diktát - opis vlastních jmen s písmenem P - psaní vět s písmenem P: opis, přepis - opis říkanky s písmeny p, P Jako u e, E Písanka pro 3. ročník ZvŠ 3. Str Procvičování psaní písmen b, nácvik psaní B - psaní písmen b : opis, přepis, diktát - psaní slabiky :bič a její doplňování do tříslabičných slov, přepis vzniklých slov Jako u e, E Písanka pro 3. ročník ZvŠ 3. Str

20 Psaní 3. ročník Leden - nácvik psaní písmen B: opis, přepis, diktát - psaní jmen s písmenem B: opis, přepis - přepis vět s písmenem B - opis a přepis říkadla, textu písničky Únor Diktát slov vlastní jména s dosud probranými písmeny velké abecedy Procvičování psaní písmene r, nácvik psaní R - psaní písmene r: opis, přepis, diktát - doplňování slabiky rek do dvouslabičných a tříslabičných slov, přepis celých slov - nácvik psaní písmene R: opis, přepis, diktát - psaní jmen s písmenem R: opis, přepis, diktát - opis krátkých vět s písmeny r, R - přepis říkanky s písmeny r, R Napíše správně vlastní jména podle diktátu. Jako u e, E Písanka pro 3. ročník ZvŠ 3. Str Procvičování psaní písmene ř, nácvik psaní Ř - psaní písmene ř: opis, přepis, diktát - doplňování slabik hře, hří, kře, pří do neúplných slov, přepis slov - nácvik psaní písmene Ř: opis, přepis, diktát - psaní jmen a místních názvů: opis, přepis - opis vět s písmenem Ř - opis říkadla s písmeny ř, Ř - přepis říkanky s písmenem ř Jako u e, E Písanka pro 3. ročník ZvŠ 3. Str Procvičování psaní písmen t a ť, nácvik psaní T a Ť - psaní písmen t, ť: opis, přepis, diktát - doplňování slabik do dvouslabičných slov, přepis celých slov - nácvik psaní písmen T, Ť: opis, přepis, diktát - psaní vlastních jmen, názvů měst: opis, přepis, diktát - opis vět a hádanek s písmeny t, T - přepis říkanky s písmeny Ť, ť, t Jako u e, E Písanka pro 3. ročník ZvŠ 3. Str Autodiktát slov využití Tabulek ke čtení : návaznost na výuku čtení Napíše gramaticky správně slova se dvěma souhláskami na začátku slova, se dvěma souhláskami na konci slova podle obrázku. Tabulky ke čtení III pro 3. ročník ZvŠ

21 Psaní 3. ročník Březen Procvičování psaní písmen f, nácvik psaní F - psaní písmen f: opis, přepis, diktát - psaní a doplňování slabiky fon do slov, přepis slov - nácvik psaní písmene F: opis, přepis, diktát - psaní jmen: opis, přepis, diktát - opis vět s písmenem f - přepis vět s písmeny f, F Jako u e, E Písanka pro 3. ročník ZvŠ 3. Str Procvičování psaní písmen s, nácvik psaní S - psaní písmen s: opis, přepis, diktát - doplňování písmen s do jednoslabičných a dvouslabičných slov, přepis a diktát slov - nácvik psaní písmene S: opis, přepis, diktát - psaní vlastních jmen s písmenem S: opis, přepis - psaní vět s písmeny s, S: opis, přepis - přepis a opis říkanky s písmeny s, S Jako u e, E Písanka pro 3. ročník ZvŠ 4. Str Procvičování psaní písmene š, nácvik psaní Š - psaní písmen š: opis, přepis, diktát - psaní číslic slovy (6, 60, 66, 16) - nácvik psaní písmene Š: opis, přepis, diktát - psaní jmen s písmenem Š: opis, přepis, diktát - opis a přepis říkanky s písmeny š, Š Jako u e, E Správně přečte číslice a napíše je slovy. Písanka pro 3. ročník ZvŠ 4. Str Diktát slovních spojení (mluvních taktů) : např. smál se, kus chleba, tmavá noc Napíše správně slovní spojení dvou slov podle diktátu, napsaný text si při opakovaném čtení samostatně zkontroluje (diakritická znaménka, správné pořadí písmen a slabik ve slově, úplnost slov ). Duben Procvičování psaní písmene l, nácvik psaní L - psaní písmen l: opis, přepis, diktát - psaní jednoslabičných slov, dvouslabičných slov ze dvou otevřených slabik, dvouslabičných slov se dvěma souhláskami na začátku i uvnitř slova: opis, přepis, diktát - nácvik psaní písmene L opis, přepis, diktát Jako u e, E Písanka pro 3. ročník ZvŠ 4. Str Čítanka pro 3. ročník ZvŠ Str hádanka

22 Psaní 3. ročník Duben - psaní vlastních jmen s písmenem L: opis, přepis, diktát - psaní vět s písmeny l, L: opis, přepis - přepis říkanky s písmeny l, L - opis hádanky s písmeny l, L Procvičování psaní písmene d - opis, přepis, diktát - psaní číslic slovy (2, 10, 20, 50, 90) Jako u písmene e Přečte číslice a napíše je správně slovy. Písanka pro 3. ročník ZvŠ 4. Str. 85 Květen Autodiktát slov s obtížnější slabičnou skladbou : slova se dvěma souhláskami uprostřed slova, slova se slabikotvorným r, l uvnitř a na konci slova využití Tabulek ke čtení Nácvik psaní písmene D - psaní písmene D: opis, přepis, diktát - psaní jmen s písmenem D: opis, přepis, diktát - opis a přepis vět s písmeny d, D - psaní rozpočitadla s písmeny d, D: přepis, opis Samostatně a správně napíše slova se dvěma souhláskami uprostřed slova, slova se slabikotvorným r,l uvnitř a na konci slova podle obrázků. Jako u e, E Tabulky ke čtení III pro 3. ročník ZvŠ Písanka pro 3. ročník ZvŠ 4. Str Procvičování psaní písmene g, nácvik psaní G - psaní písmene g: opis, přepis, diktát - opis slova gong - doplňování slabik še, že, rál, la do neúplných tříslabičných slov, přepis celých slov - nácvik psaní písmene G: opis, přepis, diktát - psaní vlastních jmen s písmenem : opis, přepis, diktát - opis vět s písmeny g, G Jako u e, E Písanka pro 3. ročník ZvŠ 4. Str Procvičování učiva Procvičování psaní písmen velké abecedy - přepis názvů měst - psaní písmen velké abecedy podle diktátu Přečte s porozuměním názvy měst a správně je přepíše. Napíše správně všechna písmena velké abecedy podle diktátu. Písanka pro 3. ročník ZvŠ 4. Str. 92 Diktát krátkých vět Napíše pravopisně správně krátké věty podle diktátu, napsané věty si samostatně při opakovaném čtení zkontroluje.

23 Psaní 3. ročník Červen Procvičování psaní písmen velké abecedy - přepis názvů řek - přepis názvů pohoří, nejvyšších vrcholů - přepis jmen a příjmení spisovatelů, názvů dětských knih - psaní jmen a příjmení žáků ve třídě Přečte s porozuměním místní názvy, jména a příjmení spisovatelů, názvy jejich knížek pro děti, tato slova správně přepíše, samostatně a pravopisně správně napíše jména (popř. příjmení) svých spolužáků. Písanka pro 3. ročník ZvŠ 4. Str Opakování učiva 3. ročníku Opakování, procvičování a individuální docvičování učiva 3. ročníku - opisy písmen malé a velké abecedy, slabik, slov s obtížnější slabičnou skladbou vět, kratších textů (říkadla, hádanky, rozpočitadla, přísloví ) - přepisy písmen malé i velké abecedy, slabik, slov s obtížnější slabičnou skladbou, vět, kratších textů - diktát písmen malé i velké abecedy, slabik, slov, slovních spojení, krátkých vět - autodiktát slov Správně opíše podle vzoru písmena malé a velké abecedy, slabiky, slova s obtížnější slabičnou skladbou, věty a kratší texty. Napíše gramaticky správně písmena malé i velké abecedy, slabiky, slova, slovní spojení a krátké věty podle diktátu. Samostatně a správně napíše slova podle předložených obrázků. Čítanka pro 3. ročník ZvŠ Obrazový materiál Slovník pro afatiky Tabulky ke čtení III pro 3. ročník ZvŠ Pro další procvičování a individuální docvičování psaní písmen malé i velké abecedy, opisy a přepisy slov, vět, krátkých textů lze využít podle potřeby textů z Čítanky pro 3. ročník ZvŠ. JAZYKOVÁ VÝCHOVA 3. ročník

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Září Říjen Listopad Prosinec Přípravné období uvolňovací a přípravné cviky, prvky písmen Nácvik správného sezení, držení a používání psacího náčiní, uvolňování ruky, provádění

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Návrh časově tematických plánů k učebnicím FRAUS pro 1. ročník základních škol

Návrh časově tematických plánů k učebnicím FRAUS pro 1. ročník základních škol Návrh časově tematických plánů k učebnicím FRAUS pro 1. ročník základních škol Učebnice Živá abeceda je koncipována na prvních 9 týdnů školního roku, Slabikář na dalších 22 týdnů (první kapitola je věnována

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 3. ročník Měsíc Téma Učivo Očekávaný výstup září říjen OPAKOVÁNÍ Z 2. roč. VĚTA JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH OPAKOVÁNÍ Z 2. ročníku PÁROVÉ SOUHLÁSKY ABECEDA JEDNODUCHÝ

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: první

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: první ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozvoj vyjadřování rozhovor, vyprávění rozvoj zrakového vnímání prostorová orientace spontánní kresba kresba motivace ke psaní volná

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: I.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: I. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: I. 1 Časová dotace 6 hodin týdně (1hodina z disponibilní časové dotace) Poznámky Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Je určena žákům se středně těžkým, těžkým mentálním postižením Navazuje na První čtení alternativní výuka čtení globální metodou, využívá výhradně

Více

Čtení 1.r. 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Čtení 1.r. 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah Čtení 1.r. 2 hodiny týdně Září Přípravné období Nácvik koncentrace pozornosti - soustředí se na poslech Doporučujeme práci s Tabulkami pro 1. Poslech básní, říkadel, rozpočitadel, pohádek a vyprávění Dramatizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 Mezipředmětové vztahy --> - 2. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence

Více

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem Tematický plán 1. ročník ZŠ Tichá Předmět: ČESKÝ JAZYK 2015/2016 Měsíc Čtení Literární výchova Psaní Výstupy ŠVP Průřezová témata, mezipředmětové vztahy ZÁŘÍ Přípravné období Rozvoj slovní zásoby Pravolevá

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tématický

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tématický Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tématický Ročník: 1. okruh Září Říjen Listopad Jazyková Literární Jazyková Literární Jazyková Literární Téma / učivo / Očekávaný výstup - jazyková, sluchová a

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ví, že se ve jméně píše velké písmeno na začátku pozná konec a začátek věty umí rozložit větu na slova ví, že věta začíná velkým písmenem

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA BÍLOVEC,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA BÍLOVEC, Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 1. stupeň / 1. období Vyučovací předměty 1. stupeň 1. období pro 1. - 3. ročník 1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČJ 2.

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Věta, slovo, slabika, hláska Žák: J: rozliší větu, slovo, slabiku, hlásku - rozliší větu, slovo, slabiku, hlásku z hlediska potřeb čtení a psaní - věta, slovo,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9 a komunikace 1.ročník Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyslovovat hlásky používat správnou techniku nádechu a výdechu střídat tempo řeči rychle, pomalu podpořené rytmizací výslovnost

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Ročník: I. Vzdělávací předmět: Český jazyk Očekávané výstupy z RVP ZV

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS A B C D E F Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk 4 Ročník:. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Období: 1. Očekávané výstupy Učivo GRAMATIKA ročník Průřezová témata Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ohebné a neohebné slovní druhy 2-3

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2017/2018 časovětematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01. Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01. Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01 Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011 Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 M m /vyhledej písmeno a podtrhni/ Mirek dostal míč. Maminka myje misku. Maso je zdravé.

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Český jazyk 2018/2019

Český jazyk 2018/2019 Tematický plán 1.ročník Český jazyk 2018/2019 Měsíc ZÁŘÍ ŘÍJEN Přípravné období Rozvoj slovní zásoby Pravolevá orientace, pojmy vpředu, vzadu, vedle, před, za Úkoly pro rozvoj zrakového, sluchového vnímání,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk 1. období/ 1. 3. ročník 7 hodin/ týd Vzdělávací obor Český jazyk

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 1. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Slabikář (Nová škola) Živá abeceda (Nová škola) Písanka 4. díl (Nová škola) SPN (Prodos) Člověk a jeho svět

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Hranice slov v písmu

Hranice slov v písmu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Hranice slov v písmu Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více