INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar"

Transkript

1

2 Obsah Contents 2 Inovace/Novinky/Racionalizace Portál Web-to-Print Coverstar Innovation/News/Rationalization Portal Web-to-Print Coverstar 3 Kulat stûl Individualizace tiskovin Fotoknihy I. Roundtable Individualization prints Photo Books I. 6 Milan Lelek Steve Jobs vizionáfi a inovátor Steve Jobs visionary and innovator 9 PR Fotokniha jak z uï dnes v edního produktu udûlat nev ední záïitek! PR Photo Book both already do everyday products extraordinary experience! 10 Aktuality digitální Digital actualities Typografia digitální 11/2011/ã. 18/roãník 2 Pfiíloha ãasopisu Typografia 11/2011/ã. 1229/roãník 114 Odborn ãasopis ãesk ch polygrafû a typografû Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6, Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6, Fax ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar ová, éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, Pfiedseda redakãní rady Milan Mar o Redakãní rada Jaroslav Hru ka, Jan Král, Milan Mar o, ZdeÀka Mar ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: Jana Bartáková, Orange Factory Soukromá vy í odborná kola umûní a reklamy Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris Melu Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o. Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6, Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné 700 Kã + 10 % DPH Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú /0100 Komerãní banka, pob. Praha 6 ISSN , Registrováno pod MK âr 7504 Podávání zásilek povolila âeská po ta pod ã.j. nov. 6084/96 Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk ch ãlánkû. Pfiíloha je vyti tûna na stroji Xerox Nuvera 200 EA ve spoleãnosti Agentura 5 s.r.o., na papífie Xerox Colotech+ 200 g/m 2 (obálka) a Xerox Colotech+ 100 g/m 2 (vnitfiní listy), kter sponzorsky dodala spoleãnost XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o., Vinohradská 151/2828 (vchod C), Praha 3, T , , F E INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar Vlastní dítû na titulním obrázku ãasopisu? Pod adresou je nyní právû toto moïné. Díky spolupráci firmy Mayle + Müller GmbH + Co. KG z Pforzheimu s nakladatelstvím Family Media vznikl portál Web-to-Print, kter umoïàuje umísèování osobních obrázkû na titulní stránky stávajících vydavatelsk ch titulû. Momentálnû jsou na v bûr ãasopisy Familie & Co, Baby & Co a spielen und lernen. Zatímco obsah ãasopisu a text obálky je pfiedem zadán, mohou uïivatelé umístit obrázek svého dítûte na titulní stranu a vytvofiit si tak individualizovan exempláfi. Jako báze slouïí dané aktuální vydání. Sestavení individualizovaného ãísla je zcela jednoduché: Vybere se titulní obrázek ãasopisu, vloïí se obrázek, zpracuje se nebo se nechá zpracovat a ode le se objednávka. Obsah ãasopisu se vyrobí ofsetov m tiskem, individualizace obálky a spojení obou ãástí ãasopisu se provádí v digitální tiskárnû. Od spu tûní platformy v dubnu 2009 do konce roku bylo vyrobeno jiï 3800 obálek. Náklady jsou podle poãtu kusû od 7,95 do 9,95 EUR na exempláfi. Coverstar má b t brzy k dispozici i pro dal í tituly a bude moci b t vyuïíván i jin mi vydavatelstvími. Podle zahraniãních zdrojû. âtyfii kroky k individuálnímu ãasopisu: zvolte titul, upravte obrázek, pfieãtûte a objednejte Po nahrání mûïe b t fotografie na vyïádání zpracována profesionálnû Cena je závislá na mnoïství a pohybuje se mezi 7,95 Euro a 9,95 Euro plus doprava Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, papír Xerox Colotech+ 200 g/m 2, dodan spoleãností Xerox

3 Kulat stûl Individualizace tiskovin Fotoknihy #1 S rozvojem barevného digitálního tisku se v raznû roz ífiila nabídka individualizovan ch tiskovin, které si mohou dovolit i obyãejní lidé tzv. z ulice. Jednou z takov ch tiskovin jsou fotoknihy, sestavené napfi. z osobních fotografií z dovolené. Tato oblast fotoknih má velk rûstov potenciál. O obchodních modelech, pouïívan ch softwarech, dokonãovacích zafiízeních a dal ích aspektech prodeje a v roby fotoknih hovofiili hosté na eho kulatého stolu. Debaty u kulatého stolu se tentokrát zúãastnili: Milan Mar o, pfiedseda redakãní rady ãasopisu Typografia, Ing. Pavel Galle obchodní fieditel spoleãnosti PALA, Patrik Sigrot obchodní zástupce spoleãnosti PALA, Jindfiich Vobora uïivatel technologií PALA pro fotoknihy ze spoleãnosti LSE Integration s.r.o., Martin anûk System & SW analitik spoleãnosti Xerox, Martin Kováfi uïivatel technologií Xerox a provozovatel serveru Tisk pro radost a Jitka Böhmová, redaktorka ãasopisu Typografia. Obchodní modely pro prodej fotoknih Mar o: VáÏení pánové, vítám Vás na dne ní debatû u kulatého stolu, která si klade za cíl zmapovat jaké ance a jaké nástrahy sk tá oblast fotoknih. Na zaãátku je tfieba si urãit jak obchodní model pro prodej fotoknih vyuïijeme. Galle: Já toto téma zkusím otevfiít a oãekávám od Vás ostatních Va e pohledy na vûc. Volba obchodního modelu je podle mého názoru jedno z klíãov ch rozhodování uïivatele digitální tiskové technologie, jak m zpûsobem bude svou pfiidanou hodnotu vytváfiet. Téma fotoknihy lze z obchodního hlediska vnímat dvûma krajními pohledy. Na stranû jedné bych uvedl firmu CEWE a její technologii, která vychází z toho, Ïe zákazník za fotoknihu zaplatí fiádovû stokoruny a na stranû druhé vnímám napfi. Foto koda, nabízející ve fotoknize vysokou míru pfiidané hodnoty. Pfiedpokládá, Ïe fotokniha je pro zákazníka precizním produktem a zaplatí za ni aï tisíce korun. Musíme se tedy na vûc podívat obecn m pohledem, jestli fotokniha bude masov m produktem nebo jestli budeme specialisté a budeme nabízet piãkovou fotoknihu, napfi. pro prezentaci fotomodelky apod. A s ohledem na toto rozhodnutí, které musí stát úplnû na zaãátku, budeme vybírat technologii pro tisk, pro knihafiskou ãinnost. Pokud budeme vytváfiet masovou v robu fotoknihy, budeme inklinovat k ofsetov m fie ením pro zpracování tisícû tiskû dennû a jestliïe budeme dûlat luxusní vûci ve velkém formátu, kde je dûleïitá precizní ruãní práce, musíme volit jiné technologie tomu odpovídající. Poãítáme s úrovní zpracování jednotek tiskû dennû. V závislosti na tom, o kter model se bude jednat, lze teprve diskutovat o kvalitû tisku o dokonãovacím zpracování apod. Mar o: Nejhor í je to, kdyï se zamûfiíme na segment, kde mûïe b t kaïd. To dnes vidíme v klasické ofsetové technologii, kde jsou marïe nízké. Fotoknihy je tû nejsou tolik roz ífiené a není problém v tom vytisknout to kvalitnû a mít krásn finish, alfou a omegou je podle mého názoru jak se dostat k zákazníkovi a z mého pohledu jsou tu dvû moïnosti: buì pfies webovou stránku, která má schopnost oslovit vût í ífii lidí, ktefií ov em ãasto nejdfiíve zkoumají cenu, a nebo máte obchodní zástupce, ktefií oslovují a nav tûvují vytipované firmy, fotografy a podobnû a kde se poãítá v jin ch fiádech. Ov em poskytovatel tiskov ch sluïeb si musí uvûdomit, co mûïe stoprocentnû splnit, protoïe jestliïe se mu podafií oslovit prestiïní zákazníky, ktefií ãekají bezchybn v sledek, a nepodafií se mu jejich oãekávání splnit aè uï termínovû nebo kvalitou, u kodí mu to. U fotoknih není moïná reklamace, hned vzniká ztráta. Jak na to máte názor? Kováfi: Povídání o obchodním modelu je pro nás, ktefií fotoknihy nabízíme, zajímavé protoïe je dûleïité si rozmyslet, jak m zpûsobem je moïné zákazníka oslovit a oslovení zákazníka vïdycky znamená nûjakou investici, tato investice se musí vrátit nejlépe nûkolikrát a kaïd si musí zhodnotit, jestli jeho podnikání uï nûjak oslovuje lidi, kter m mûïe nabídnout pfiidanou hodnotu. KdyÏ budeme mluvit o velk ch v robcích fotoknih tak vût inou vycházejí z vyvolávání fotografií a fotokniha se jim pfiímo nabízí. Mají nûjaké portfolio zákazníkû, ktefií si u nich nechávají dûlat fotografie a pro tyto zákazníky z ulice nabízí i fotoknihy v masovém mûfiítku. KdyÏ vezmeme ten druh extrém: k specialistûm chodí fotografové uï dlouho a jsou zvyklí na perfektní kvalitu, za kterou jsou ochotní zaplatit. KaÏd si musí rozmyslet, jakou Milan Mar o Pavel Galle Martin Kováfi Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, papír Xerox Colotech+ 100 g/m 2, dodan spoleãností Xerox

4 Typografia digitální cílovou skupinu je za urãité náklady schopen oslovit. Dal í obchodní model je teì to fieknu v em prostfiednictvím billboardû ukáïe, zda je tento postup správn nebo ne. KaÏd z nás se rûzn mi cestami snaïí oslovit zákazníky a ãeká, jestli se mu investice vrátí a jestli je zvolená cesta správná nebo ne. Galle: Na základû toho, co jsme dosud sly eli, bychom mohli trh vymezit dvûma rovinami. Jednak je to rovina pfiístupu k lidem z ulice, tûm, ktefií si objednávají fotoknihu pro uchování sv ch fotek z dovolené. Je to velká skupina potenciálních zákazníkû, které potfiebuji oslovit jako zhotovitel fotoknihy. Pak je zde sektor korporátních zákazníkû, typu fotografové, nebo sektor komerãní obecnû, kter pouïije fotoknihu jako v robek poskytující vysokou kvalitu z hlediska prezentace napfiíklad v roãní zprávy spoleãnosti. Provozovatelé digitálních tiskov ch technologií vnímají, Ïe na trhu existuje téma fotokniha a ãastokrát pfiistupují k v robû fotoknihy s vûdomím, Ïe mají tiskovou technologii, na které zpracovávají urãit objem zakázek a mohli by zv it pfiidanou hodnotu své práce. Spoleãnost PALA tûchto zákazníkû získává v znamnou ãást. Ti, ktefií nemají pfiíli jasno, jak pfiistupovat k mnoïinû zákazníkû z ulice, investují do technologie pro knihafiské zpracování a ãekají, co se bude dít. Následkem toho vzniká urãité vzduchoprázdno, které by potfiebovali zaplnit. Nyní bych tedy krátce diskutoval na téma jak oslovovat zákazníky z ulice. Jak mi prostfiedky, jak optimálnû, jaké jsou va e zku enosti, jak to funguje Jak oslovovat cílovou skupinu lidí z ulice Galle: Z na eho pohledu jsou tu dvû moïnosti. Buì webov portál, vyroben firmû na míru, kter sbírá data od lidí, nebo si firma koupí licencovan program a nechá Patrik Sigrot Jindfiich Vobora si jej personalizovat pro svoje potfieby. Mû by tedy zajímala Va e zku enost s tím, jak zvolit software a jak sbírat zákazníky. Kováfi: Na e firma je provozovatelem webu TiskProRadost, coï je webová stránka postavená pro prezentaci pro lidi z ulice, jak jim tady pracovnû fiíkáme a nemyslím to nijak patnû, tûchto zákazníkû si váïím. li jsme cestou nákupu softwaru Album Maker, protoïe pro nás bylo jednodu í vyuïít softwarového fie ení, které je jiï nûjak postavené, neï se zab vat v vojem nového softwaru pfiímo pro nás. Z na eho pohledu to bylo v hodnûj í neï si nechat nûjakou aplikaci programovat, protoïe by nás to stálo víc penûz i ãasu. Dal í vûc je, Ïe software Album Maker je od odborníkû, ktefií tomu rozumí, a pokud bychom zadávali software programátorovi, museli bychom b t fieknûme pouãeni, jak software pro fotoknihy má fungovat. Pokud se vrátím k prvnímu bodu komu se fotokniha prodává, to je hodnû zásadní a toto protéká cel m tímto tématem. Pokud software má b t pro lidi z ulice, musí práce s ním b t naprosto jednoduchá. Mnohokrát narazí na to, Ïe je software tfieba nainstalovat do poãítaãe a je tedy tfieba s tím lidem poradit a vyfie it to. Nebo je tu extrém, kdy si fotoknihu ãlovûk udûlá celou sám ve Photoshopu, a chce to jen vytisknout. Je tedy dûleïité se rozhodnout nejen jak m zpûsobem získávat zákazníky, ale i jak m zpûsobem zpracovávat jejich zakázky, co se t ká úpravy fotografií automatick ch úprav nebo úpravy na vyïádání, jestli jsou to lidé ochotní zaplatit atd. To je zase na kaïdém, Ïe musí zhodnotit, jak trh oslovuje a jestli je tento trh ochotn nabízené sluïby zaplatit. Galle: MÛÏete nás prosím uvést do obrazu o finanãní nároãnosti takovéhoto softwarového fie ení? Martin anûk anûk: Já se omlouvám, na tuto otázku odpovím aï pozdûji. Je nás tady est muïû a jedna Ïena, fieknûte mi: kdo z Vás si tu fotokníïku udûlal? ProtoÏe to je zásadní. Vy jste se, pane Mar o, ptal na to, jak oslovit koncové zákazníky, jak tomu udûlat promo, marketing atd. Pánové, pfiiznejme si: to neobjednávají muïi ale Ïeny. V okamïiku, kdy nedefinujete koncovou skupinu, které je to urãené, je cel marketing k niãemu. Musíte vïdy uvaïovat pro jakou cílovou skupinu fotoknihy dûláte. Teì budeme mluvit o Ïenách a klidnû mi skákejte do fieãi, pane Kováfii a pane Voboro, a fieknûte nám, jak to dûláte vy. KdyÏ fotoknihy dûláme pro Ïeny, tak je nedûláme pro dámy a paní a staré dámy aï do 60, 70 let. Ne, jsou i takové vûkové pfiípady, ale rozhodnû nejsou obvyklé. Ten vûkov prûmûr je od 20 do fieknûme 40 let. MoÏná se m lím, ale toto je mûj názor. Ten ãlovûk musí mít poãítaã, musí mít minimálnû chuè s ním pracovat. Musí to b t ãlovûk, kter minimálnû dokáïe pracovat s poãítaãem, musí mít minimálnû doma internet, protoïe tûch provozovatelû, ktefií by software provozovali of-line je minimum. A v tu chvíli skupina, kdyï se budeme bavit o jedenácti milionech lidí v âeské republice, se nám brutálnû zúïí na nûkolik stovek tisíc. To je pofiád dobr trh. A protoïe skupina lidí, které chceme oslovit, jsou pfiedev ím Ïeny a fotokníïka moïná se mnou nebudete souhlasit je normální personalizovan produkt. Co kníïka to originál. TakÏe pouïití ofsetov ch technologií je hodnû krajní stav. Galle: Pokud jsem se zmínil o ofsetov ch fie eních, myslel jsem knihafiské linky, kde je moïné svázat vyti tûné fotoknihy v nákladu ideálnû nûkolika tisíc kusû. Mar o: Já do toho vstoupím s tím tématem jak oslovovat zákazníky. Rozdûlili jsme si je na lidi z ulice a korporátní zákazníky. Jedna vûc je webová aplikace atd., ale podle mû to nemûïe staãit. Musí je tû nastat nûjaká podpora, která se dostane k tûm cílov m lidem. Tuto reklamu vidíme i v tiskárnách, kdy nûktefií mají reklamu v rádiu, nebo mají spoty ãi loga u nûkter ch pofiadû v televizi. Toto jste k fotoknihám také museli vytvofiit nebo vám staãily jen kvalitní webové stránky? Vobora: Pokud budu mluvit za na i firmu LSE Integration, tak budu mluvit velmi teoreticky, protoïe my jsme ve fázi rozjezdu podnikání s fotoknihami. To znamená, Ïe jsme nûkde mezi v robcem a uïivatelem fotoknih, jelikoï ze zaãátku jsme o v robû fotoknih mnoho

5 4 5 nevûdûli. Rozhodovali jsme jak zvolit software, jestli programovat svûj vlastní nebo koupit nûkter stávající produkt. Tomu jsme vûnovali hodnû ãasu a ve finále jsme se také rozhodli pro Album Maker, kter nám vy el z toho, co na trhu je jako nejlep í v pomûru cena-v kon. Upustili jsme od on-line fie ení, kde musí zákazník nejdfiíve fotky nahrát na server a pak teprve mûïe zaãít s tvorbou vlastní fotoknihy. li jsme tedy cestou instalace softwaru na poãítaã, která je podle nás pro uïivatele v hodnûj í. ProtoÏe kdyï zakázku po jejím dokonãení zákazník odesílá, tak to sice také trvá nûjakou dobu, ale uï mûïe jít dûlat nûco jiného a fotokniha se ode le sama. Na zaãátku se nám pfii v bûru softwaru líbila i jiná fie ení s mnoha funkcemi, která ov em byla také za jiné peníze, ale jak jsme oslovili Xerox a seznámili jsme se se softwarem Album Maker, usoudili jsme, Ïe to bude pro na e potfieby to pravé. Je tû razím jednu my lenku: NezáleÏí na tom kolik funkcí software má, dûleïité je jak to koncov m uïivatelûm dokáïete prodat. Pracujme s tím, co je, najdûme v hody a ty zákazníkovi prodejme. Vyzkou eli jsme skoro v echny hlavní softwary, které na trhu jsou. Já mezi nimi pro koncového uïivatele, pokud budeme mluvit o cílové skupinû, kterou definoval pan anûk, moc zásadních rozdílû nevidím. Rozdíl jsme vidûli v kvalitû zpracování, protoïe jsme si nechali udûlat fotoknihu u rûzn ch v robcû. Tam jsme vidûli dost velké rozdíly v tom, co nám pfii lo. AÈ z pohledu kvality knihafiského zpracování, tak z pohledu tisku. Ta data byla stejná, byly udûlány identické fotoknihy pro rûzné v robce. Fotografie byly kombinované, udûlané prûmûrn m digitálním fotoaparátem, mojí Ïenou, která není fotograf, je laik a byly tam i fotografie od profesionálního fotografa, kter se fotografováním Ïiví, má digitální zrcadlovku, takïe profesionální kvalita v stupu tam byla. Musím fiíci, Ïe tisk na první pohled byl rozdíln. PakliÏe budu brát koncového zákazníka, kter není profesionál ani nad enec fotograf amatér, kter kouká na kvalitu a opravdu by hledal nûjaké detaily, tak bude spokojen. Vûc, které já si dnes uï v imnu, tehdy na zaãátku to bylo to poslední, co my na té fotoknize vadilo, Ïe fotografie byly pfieostfiené. Software je nûjak zpracoval a automaticky upravil a mû se ta v sledná fotokniha nelíbila, nebylo to hezké. Podle mého názoru koncov zákazník nekouká na to, jestli jsou barvy vûrné, to jestli tiskárna s barevností nûkam uhne, není tak podstatné. To je dûleïité pro fotografa, kter si s tiskem hraje a chce mít tu fotku pfiesnû vybarvenou. KdyÏto bûïn zákazník chce hezké ne vûrné barvy, napfi. ãervená musí svítit. Mar o: MÛÏete vy chyby t kající se volby barev pozadí, které na tisku vycházejí patnû napfi. edá, nûjak eliminovat tím, Ïe povedete zákazníka? Kováfi: V programu Album Maker si vyberete formát na ífiku nebo na v ku a potom je tu kála moïností, jak si ãlovûk tu fotokníïku upraví. MÛÏe si otevfiít prázdné dvoustránky, kde si celou fotoknihu udûlá sám nebo si mûïe vybrat ze série pozadí, které my zvefiejníme. Na pozadí si mûïe dát jakoukoli svou fotografii nebo obrázek. My tedy zákazníka mûïeme vést tím, Ïe mu pfiipravíme ablony napfi. na dovolenou, miminko, apod. SnaÏíme se pro cílovou skupinu vytvofiit, to, co by je mohlo zajímat a ty ablony, pfiipravujeme tak, abychom mûli co nejménû problémû. Ale urãitû tûm problémûm nezabráníme, protoïe zákazník si v té tiskovinû mûïe dûlat cokoliv, kdyï ji nezamkneme tak, Ïe s ní nemûïe dûlat nic, coï si myslíme, Ïe by byla koda. Album Maker je zaloïen na tom, Ïe software je otevfien, coï mûïe b t v hodou proti nûkter m jin m softwarûm, které nabízejí jen naplnûní fotografií do ablon, se kter mi se nedá nic dûlat a nedá se tam h bat s velikostí fotek nebo fiádkováním. V Album Makeru se dá dûlat cokoli. Mar o: KdyÏ tedy máte Album Maker takto postaven, dáváte vût í moïnost zákazníkovi se realizovat, jiní jim ablony zamknou a omezují jejich tvorbu, mûïete vy tuto pfiidanou hodnotu prodávat za vy í cenu? Kováfi: ablony, které nabízíme, zákazníci vyuïívají jako základ, potom mûní tfieba poãet fotografií na stránce nebo jejich velikost. Jiní zákazníci si fotoknihu udûlají celou podle svého, ale zase to není tak, Ïe by tato fotokniha pûsobila nûjak v pravnû nebo graficky profesionálnû. KdyÏ se vrátím k tomu, co jsme tady fiíkali o té kvalitû tisku, to záleïí na tom, jak budeme fotografie získané od zákazníka zpracovávat, jak budeme RGB pfievádût do CMYK apod. Zase se musíme zamûfiit na 80 % zákazníkû, kdyï to budou napfiíklad fotografové, je tfieba, aby byl tisk nûjak barevnû pfiedvídateln. Pokud budeme uvaïovat zákazníky z ulice, musíme dát pozor, aby na fotce oranïové triãko nemûlo b t vlastnû podle originálu Ïluté nebo ãervené. Zpracovala Jitka Böhmová Pokraãování kulatého stolu v pfií tím ãísle. Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, papír Xerox Colotech+ 100 g/m 2, dodan spoleãností Xerox

6 Fotokniha jak z dnes už všedního produktu udělat nevšední zážitek! Překvapit známé fotoknihou? Před pár lety snadno! Dnes již nic lehkého! Z fotoknih se stalo za posledních pár let běžné spotřební zboží. Pokrok však nezastavíte a stejně tak touha lidí po něčem novém jen tak neuhasne. Firmy proto nabízejí stále zajímavější produkty, které dávají zákazníkům něco víc než jen svázané fotky. Jednu z možností nabízí již od minulého roku specializovaný server CG Photo. Jedná se o fotoknihy tištěné na materiál, ve kterém je díky speciální technologii propojen kvalitní papír pro digitální tisk a ohybný polyesterový pásek. Možná těžko představitelné. O to více překvapivý je finální výsledek. Díky využití tohoto materiálu, Xerox EverFlat (vazba Profi), totiž získáte fotoknihu, která: Vám umožní přes dvě strany tisknout panaromatické snímky bez ztráty obrazu u hřbetu, je a vždy bude dokonale plochá, a to při jakémkoliv počtu stran, a zůstane tedy otevřená na té stránce, na které opravdu potřebujete, Vám dodá nejvyšší obrazovou kvalitu, snadné obracení stránek a vyšší odolnost v porovnání se standardní fotoknihou, najde uplatnění jak mezi profesionály, tak mezi nadšenými fotografy amatéry. Díky nezvyklému materiálu tak můžete z běžné aplikace udělat opravdový zážitek pro každého, kdo ve Vaší knize bude listovat. Díky osobitému přístupu v CG Photo si navíc můžete Vaši fotoknihu vyrobit v prakticky jakémkoliv formátu. Více informací najdete na a hromady fotek stačí sáhnout do knihovny a máte v ruce celou inscenaci... Fotografie mne celý život překvapuje svými možnostmi od doby, kdy jsem coby kluk vyvolával první film v miskách potmě na toaletě, až po dnešek, kdy se mi snímek otvírá na ploše počítače, ještě než stačím stisknout spoušť. Již řadu let se považuji hlavně za divadelního fotografa. Dobře vedené divadlo si zakládá na svém archivu, skrývajícím fotografie z inscenací, které již dávno odvál čas. Pracuji v Městském divadle Brno a náš archiv vlastní snímky, které vznikly již při prvním rozsvícení světel na jevišti před zhruba šedesáti lety. Není snadné se probírat těmi tisíci fotografiemi. To je okamžik, kdy velice oceňuji vymoženost posledních let, fotoknihy! Místo hromady fotek stačí sáhnout do knihovny a máte v ruce celou inscenaci ve vazbě, doplněnou DVD se snímky pro potřeby publikace. Příjemné je, že fotokniha nás může také provázet životem: exotickou dovolenou, svatbou nebo dětským úsměvem v pohybu let. Podařilo se mi za poslední rok sestavit několik knih a s výsledkem jsem mimořádně spokojen. Jef Kratochvil Nechávám si tisknout fotoknihy na EverFlat a to u CG Photo...a to především proto, že tisk splňuje mé požadavky na intenzitu a podání barev. Používám hlavně vazbu typu Profi s technologií EverFlat; má dobře řešenou nejen vazbu, ale i kvalitu papíru a samotného tisku. Program pro zpracování knih AlbumMaker je snadno ovladatelný a poměrně rychlý. Kamil Saliba Profesionální fotograf žijící v Brně.Jeho specializací je svatební a technická fotografie, kde se zaměřuje na architekturu, gastronomii a produkty. Díky dokumentování svateb je ve stálém kontaktu s lidmi a často cestuje.

Typografia digitální 1/2012. č. 20 ročník 3

Typografia digitální 1/2012. č. 20 ročník 3 Typografia digitální 1/2012 č. 20 ročník 3 OBSAH CONTENTS 2 Anketa Novoroãní pohled zpût a pohled vpfied #2 New Year questionnaire look back and look forward #2 4 Ptáme se dodavatelû Kontrola kvality digitálního

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2

TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2 TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2 Obsah Contents 2 Tisková zafiízení pro tisk fotoknih Printing equipment to print photo books 4 Kurt K. Wolf Pro které trhy se hodí nové vysoce v konné inkoustové

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

květen 3/2010 č. 3 r.1

květen 3/2010 č. 3 r.1 květen 3/2010 č. 3 r.1 Obsah Contents 2 âernobílé produkãní tiskárny fiady imagerunner ADVANCE Black and white production printer series imagerunner ADVANCE 3 Milan Lelek Reprodukce tónov ch ãernobíl ch

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Agfa Fórum 2013. Antonín Charvát, Eizo Europe GmbH o.s.

Agfa Fórum 2013. Antonín Charvát, Eizo Europe GmbH o.s. 1 2 2014 č. 41 5 OBSAH CONTENTS 2 Agfa Fórum 2013 Agfa Forum 2013 4 Jitka Böhmová Anketa SoutûÏ Kalendáfi roku #2 Questionnaire Competition Calendar of the year #2 6 Jitka Böhmová Novoroãní Anketa New

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3

Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3 13 Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3 OBSAH CONTENTS 2 Digitální tisk se prosazuje Digital printing gathers speed 5 Aktuality digitální Digital actualities 7 Ptáme se dodavatelû: Zafiízení pro

Více

Produkãní barvy pro niï í segment

Produkãní barvy pro niï í segment Obsah Contents 2 Produkãní barvy pro niï í produkãní segment Production colors for the lower production segment 3 Kurt K. Wolf Jak potenciál nabízí inkoustov tisk pro LPF? Which offers the potential of

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Editorial. Jan Solpera na své v stavû Space Cowboy v Galerii V UP Více na stranû 16.

Editorial. Jan Solpera na své v stavû Space Cowboy v Galerii V UP Více na stranû 16. Editorial Psát editorial dva mûsíce pfied volbami, v dobû vrcholící krize, není Ïádn med. Mnozí lidé se nechovají pfiirozenû, politické lïi nemají krátké nohy a prûzkumûm, nûkdy ani médiím, pr není radno

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

PaperlinX slaví s BIO TOP 3

PaperlinX slaví s BIO TOP 3 OBSAH CONTENTS 2 Jifií Bilík PR PaperlinX slaví s BIO TOP 3 PR PaperlinX celebrates with BIO TOP 3 3 V uka digitálního tisku na Stfiední kole mediální grafiky a tisku Teaching digital printing at the College

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení Typografia digitální 10/2013, č. 39, ročník 4 Regular, Medium, Bold, Ultra Bold Typografia 125 let od založení Light, OBSAH CONTENTS 3 Epson vstupuje na trh DTG Epson enters the market DTG 4 Jitka Böhmová

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3

Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3 Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3 OBSAH CONTENTS 2 PR Ospap v bránû digitálního svítání PR OSPAP in the gate of digital dawn 3 Cary Sherburne Velk tisk, velk dojem, Trendy ve velkoformátovém

Více

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34 OBSAH Batikování, barvení látek 4 Batika skládaná 8 Batika itá 10 Batika vyvazovaná 11 Barvení sypáním barev sypaná batika 14 Barvení vzlínáním 16 Vosková batika 18 Kolíãkování 20 Ménû známé techniky barvení

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati A R I S T O T E L E S T Y P O G R A F I A D I G I T Á L N Í 3 / 2 0 1 2 / 2 2 / 3 OBSAH CONTENTS 2 Revoluce v outdooru bez

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Papíry pro digitální tisk Xerox

Papíry pro digitální tisk Xerox OBSAH CONTENTS 2 Papíry pro digitální tisk Xerox Papers for digital printing Xerox 3 Papíry pro digitální tisk Ospap Papers for digital printing Ospap 3 Papíry pro digitální tisk Antalis Papers for digital

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Jak vytvořit fotoknihu

Jak vytvořit fotoknihu Jak vytvořit fotoknihu Svatební fotograf a fotograf aktu z Liberce ? Máte spousty fotografií v elektronické podobě někde v šuplíku?? Rádi byste se pochlubili vašimi fotografiemi víc než prohlížením v mobilu??

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year 1. kapitola Mûla jsem to vûdût uï tehdy na silvestra. Pfiivolala jsem to. Tak to totiï je co vyslovíte jako my lenku, to si vesmír vezme za va e pfiání a uï se to na vás valí Neodhadla jsem to uï na zaãátku.

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

CENÍK SVATEBNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ PRO ROK 2017

CENÍK SVATEBNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ PRO ROK 2017 CENÍK SVATEBNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ PRO ROK 2017 MŮJ STYL Jsem profesionální fotograf z Hradce Králové a už čtyři roky se věnuji svatební fotografii. Za tu dobu se na mne s důvěrou obrátilo více jak 60 párů

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení

p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení TROCAL INNONOVA 70 Pokud oãekáváte od Va ich oken vysoké hodnoty tepelné izolace, jste u tohoto systému na správném místû. Unikátní, patentovaná vnitfiní stavba

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080. OBSAH CONTENTS 2 âervnové Agfa Fórum The June Agfa Forum 3 Ptáme se dodavatelû: Novinky v sortimentu materiálû pro digitální tisk We ask suppliers: New assortment of materials for digital printing 4 1.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více