Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3"

Transkript

1 Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3

2 OBSAH CONTENTS 2 PR Ospap v bránû digitálního svítání PR OSPAP in the gate of digital dawn 3 Cary Sherburne Velk tisk, velk dojem, Trendy ve velkoformátovém tisku Cary Sherburne Making a Big Impression, Trends in Large Format Printing 6 Komunikaãní zafiízení na veletrhu CES Communication equipment at the CES 7 Anketa Novoroãní pohled zpût a pohled vpfied #3 Questionnaire New Years look back and look forward #3 8 Aktuality digitální Digital actualities 10 Noviny se mûní, aby pfiilákaly mlad í ãtenáfie Newspapers Changing to Attract Younger Readers 11 Globální marketingová kampaà drupy se opírá o roz ífienou realitu Global marketing campaign of drupa relies on Augmented Reality TYPOGRAFIA DIGITÁLNÍ 2/2012/ã. 21/ROâNÍK 3 Pfiíloha ãasopisu Typografia 2/2012/ã. 1232/roãník 115 Odborn ãasopis ãesk ch polygrafû a typografû Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6, Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6, Fax ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar ová, éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, Pfiedseda redakãní rady Milan Mar o Redakãní rada Jaroslav Hru ka, Jan Král, Milan Mar o, ZdeÀka Mar ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: Adéla Knajzlová Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o. Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6, Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné 700 Kã + 14 % DPH Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú /0100 Komerãní banka, pob. Praha 6 ISSN , Registrováno pod MK âr 7504 Podávání zásilek povolila âeská po ta pod ã.j. nov. 6084/96 Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk ch ãlánkû. Pfiíloha je vyti tûna na stroji Xerox Nuvera 200 EA (vnitfiní listy) a na stroji Xerox DocuColor 8080 (obálka) ve spoleãnosti Agentura 5, s.r.o., obojí na papífie DNS performance 80 g/m 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, tel.: , fax: , Ospap v bránû digitálního svítání Jak je v poslední dobû v Ospapu zvykem, chce kaïdou vhodnou chvíli nabídnout sv m zákazníkûm kvalitní papír pro digitální produkãní tisky. V souãasné dobû se jedná o poslední novinku ze strany v robce Mondi, a to o papír DNS performance. Tento papír je urãen pfiedev ím pro profesionální laserové, ale i inkoustové tiskárny. DNS performance se vyznaãuje tradiãní ofsetovou bûlostí, skvûlou prûchodností profesionálními stroji, jakoïto i pfiíznaãnou univerzálností. Je vhodn pfiedev ím pro barevné i ãernobílé tisky se zamûfiením na transakãní tiskové aplikace spojené s propagaãními materiály jako jsou v kazy ãi faktury v eho druhu. Jak uï je u v robce Mondi standardem, i papír DNS performance získal certifikaci PEFC a ekoznaãku EU. Papír je moïno dostat v Ospapu v gramáïích 80, 90, 120 a 160, ve formátu SRA3 /32 x 45/, ve velk ch formátech nebo v rolích. Papír DNS performance je dal í v fiadû profesionálních papírû, urãen ch pro produkãní digitální tisk, kter spoleãnost Ospap zafiadila do svého sortimentu a je pfiipravena plnit i ta nejnároãnûj í pfiání digitálních zákazníkû. Pro více informací se obraète na obchodní manaïery nebo pfiímo na specialistu pfies digitální papíry ve firmû Ospap pana Jifiího Bilíka. OSPAP a.s. K Hru ovu 4/292, Praha 10 T , F E Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080, na papífie DNS performance 80 g/m 2 kter sponzorsky dodala spoleãnost OSPAP a.s.

3 VELK TISK, VELK DOJEM Trendy ve velkoformátovém tisku Mnozí odborníci hovofiili o drupû 2008 jako o ink-jetové drupû, coï také z mnoha pohledû byla. Po drupû 2008 pfiinesli nûktefií prodejci na trh ãtyfibarevná vysokorychlostní ink-jetová fie ení, která byla k vidûní na drupû, ve formû hotov ch v robkû nebo koncepcí, a tyto v robky na trh stále je tû pfiicházejí. Které technologie mûïeme oãekávat v souvislosti s blíïící se drupou 2012 jako základ zmûn v oblasti polygrafie a vydavatelství? Je tû jednou lze oãekávat, Ïe uvidíme, Ïe na poli nov ch technologií, které vystavovatelé prezentují, má inkoustov tisk stále v znamnou pozici. Tentokrát ale, i kdyï zde bude stále ve velkém rozsahu pfiítomen v robní sektor, se mûïeme tû it na velké zamûfiení na velkoformátov tisk v souvislosti s tím, jak v tomto sektoru dozrávají digitální nabídky, zlep uje se jejich pomûr cena/v kon a jak v mnoha aplikacích vytlaãují bûïné analogové technologie tisku poutaãû a reklamních panelû, jako je sítotisk. Trh velkoformátového tisku Digitální velkoformátové tiskárny nejsou na trhu poutaãû a reklamních panelû nové. Novinkou je v ak rychlost, s jakou tato technologie pokroãila, pokud jde o kvalitu, rychlost a rozsah aplikací, pro které lze digitální v robní procesy vyuïít. Stejnû tak, jako trh ofsetového tisku zjistil, Ïe se objevila poptávka od kupujících po men ích nákladech, rychlej í obrátkovosti a dûrazu na obsah, kter je hnacím motorem pro posun v roby k digitálním procesûm, dochází ke stejné transformaci i na trhu velkoformátového tisku. EFI VUTEk A technologie ke splnûní tûchto poïadavkû jsou pfiipraveny. Pokraãuje také inovace. Napfiíklad EFI tvrdí, Ïe jejich nové vytvrzování LED Cool Cure pro linku VUTEk pracuje stejnû rychle jako UV lampy, ale s niï í spotfiebou energie, schopností tisknout na tenãí a levnûj í materiály díky sníïené teplotû a s men ími náklady vzhledem k tomu, Ïe není tfieba mûnit Ïárovky. Scott Schinlever, ãlen nejuï ího vedení a generální manaïer pro ink-jetová fie ení ve spoleãnosti EFI, oãekává, Ïe na drupû se objeví dal í dodavatelé, ktefií budou nabízet LED a dodává: Vytvrzování LED nemá témûfi Ïádná negativa, pokud se zamûfiíte na jeho základní funkcionalitu. Spoleãnost FujiFilm Graphic Systems uvedla na trh v robek, kter je moïno povaïovat za kombinaci komerãního tisku a trhu poutaãû a reklamních panelû. Archov inkoustov tiskov stroj FujiFilm J-Press 720, half-size (29 ) je urãen pro pouïití v komerãním tisku, ale vzhledem k velikosti archu a kvalitû je také vhodn pro tisk men ích poutaãû a reklamních panelû, pfiedev ím pro materiály POP (point of purchase). Tento pfiístup mûïe b t jednodu í cestou pro komerãní tiskárny pfii jejich vstupu na trh poutaãû a reklamních panelû, protoïe tiskov stroj se mûïe pouïít na i v robu tradiãních komerãních tiskovin v malém nákladu. Kromû toho je FujiFilm v hradním distributorem tiskáren Inca Onset ve Spojen ch státech americk ch a po celém svûtû nabízí vlastní UV tiskové stroje flatbed/roll fed série Acuity a tiskové stroje roll-fed série UVISTAR. Z velké ãásti je technologick pokrok pohánûn poïadavky trhu. V ãervnu 2011 dokonãila firma InfoTrends studii, jejímï cílem je shromáïdit více informací o kupujících velkoformátov ch produktû. 1 Úãelem této studie bylo jednak lépe pochopit poïadavky zákazníkû, ktefií kupují velkoformátové tisky, a jednak sledovat zmûny tûchto vzorcû oproti pfiedchozí studii z roku Aãkoliv se jedná o studii ze Severní Ameriky, poïadavky kupujících, které z ní vypl vají, budou pravdûpodobnû podobné po celém svûtû. Základem tohoto prûzkumu byly odpovûdi více neï 300 kupujících. Aplikace a vzorce chování kupujících Studie zjistila, Ïe hlavními formáty zûstávají poutaãe, plakáty a tabule, pfiiãemï ve srovnání s rokem 2009 získává vût í podíl fotografie (v roce 2011 uvedlo 42,6 % respondentû, Ïe nakupují fotografické aplikace oproti 30 % v roce 2009). U obrázkû, nátiskû, vlajek a textilií se projevil prudk pokles, zatímco ostatní aplikace byly relativnû stabilní. Respondenti uvedli, Ïe kupují velké formáty v prûmûru 5,4 krát roãnû, coï je oproti roku 2009 mírn nárûst. Ve studii z roku 2011 se uvádí prûmûrn poãet v tiskû na jednu objednávku 36,5, coï je poãet, kter nahrává digitální produkci a tomu, aby nahradila analogové procesy. Kvalita, cena a rychlost jsou tfii klíãové prvky pro v bûr dodavatele poutaãû a reklamních panelû. V roce 2009 byla hlavním kritériem pro v bûr cena. Tento posun zaznamenala i Linda Bell, fieditelka spoleãnosti Inca Digital Printers, která fiekla: Do lo k jasnému posunu. Zákazníci lépe znají technologie a jsou nároãnûj í v poïadavcích na to, co od dané technologie oãekávají. Mají zájem o rûzné druhy tisku a koneãné zpracování i o lep í kvalitu, neï tomu bylo v minulosti. ProtoÏe jiï mají urãitou pfiedstavu o rychlosti, jde nyní ménû o rychlost, ale více o kvalitu. V souladu s v e uveden m spoleãnost Inca nedávno uvedla na trh tiskárny vy í kvality s men ím v konem; modely S20 a S40 také nabízejí v bûr mezi lesklou, saténovou a matovou povrchovou úpravou. Linda Bell dodává: JestliÏe se nám podafií posunout kvalitu na úroveà ofsetu, pro velké formáty se tím otevfie ir í trh. Rychlost je v ak stále dûleïitá a vût ina dodavatelû na trhu dále zvy uje kapacitu zafiízení pouïitím ir ího vozíku a vy í rychlostí. S. Schinlever ze spoleãnosti EFI fiíká: U tiskov ch hlav a samotn ch polygrafick ch systémû pomûr cena/v kon stoupá exponenciálnû. Prodejci tiskáren, jako je EFI, Durst, Inca a dal í, mohou s klidn m svûdomím prohlásit, Ïe nakonec budou mít nûco stejnû rychlého nebo rychlej ího neï Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie DNS performance 80 g/m 2 kter sponzorsky dodala spoleãnost OSPAP a.s.

4 Typografia digitální plnû rozvinut sítotisk, coï zv í dûleïitost fie ení integrovaného workflow nad rámec samotné tiskárny. PouÏívání QR kódû u poutaãû a reklamních panelû Jedním z nejzajímavûj ích zji tûní prûzkumu InfoTrends byl fakt, Ïe 20 % kupujících velkoformátov ch poutaãû a reklamních panelû pouïívá QR kódy a dal í interaktivní média, a z nich 90 % plánuje, Ïe bude ve vyuïívání interaktivních prvkû pokraãovat. 70 % kupujících by o pouïití QR kódû nebo jin ch interaktivních prvkû ve velkoplo n ch panelech uvaïovalo. To pfiedstavuje velkou pfiíleïitost pro dodavatele na trhu velkoformátového tisku, aby mohli jednak zákazníky pouãit o hodnotû interaktivních prvkû, a jednak aby mohli pomocí této sluïby vytvofiit vût í hodnotu pro zákazníky a nové v nosy pro sebe. Digitální produkty nejsou hrozbou Digitální (elektronické) poutaãe byly na trhu reklamních panelû vnímány jako hrozba a mnoho lidí se obávalo, Ïe zcela vytlaãí ti tûné produkty. K tomuto pfiechodu v ak podle studie Info Trends nedo lo. Pouze 11 % respondentû zakoupilo digitální poutaãe, pfiestoïe 38 % respondentû uvedlo, Ïe to mají v plánu. Tyto nákupy v ak podle v eho mají jen mal dopad na velkoformátové tisky, kdyï 76 % respondentû uvádí, Ïe pouïívají digitální poutaãe spoleãnû s velkoformátov mi tisky. Mix digitálních technologií Tato digitální dynamika zatlouká stále více klín do tradiãního trhu sítotisku a mnoho tiskáren digitální technologie zaãleàuje do svého v robního portfolia. Stejnû jako u ofsetu, budou i pro sítotisk v brzké budoucnosti vhodné aplikace, jejichï v roba není z praktického hlediska pfiíhodná. Nicménû, rozsah aplikací, které lze nyní vyrábût digitálnû, exponenciálnû narûstá. Mnozí vûfií, Ïe jediné aplikace, které umí sítotisk, ale nelze je provádût digitálnû, se toãí kolem speciálních barev, jako jsou metalické a fluorescenãní barvy, které pravdûpodobnû je tû nûjakou dobu nebudou pro digitální tisk k dispozici. Pokud jde o specifické aplikace, poslední velkou oblastí, která dlouhodobû pfiejde na digitální tisk, bude odûvní prûmysl. Typy inkoustû Jedním ze zpûsobû segmentace trhu velkoformátového tisku je provûfiit rûzné typy pouïívan ch inkoustû. InfoTrends rozdûluje inkousty do tfií hlavních kategorií: Inca Onset S40 inkousty na vodní bázi, kam patfií trvanlivé inkousty na vodní bázi jako podkladov materiál, jako jsou latexové barvy HP. inkousty na bázi fiedidel/ekosolventní, které kdysi mûly nejvût í podíl na trhu, ale nyní jejich pozici ohroïují trvanlivé inkousty na vodní bázi a tfietí kategorie, inkousty tvrzené UV. inkousty tvrzené UV se uchytily na trhu a UV tiskárny mají lví podíl na dodávkách nov ch zafiízení na trhu velkoformátového tisku, jak tiskárny postupnû pfiecházejí z inkoustû na bázi fiedidel na UV tvrzené inkousty. Tvrzení UV má rychlej í nárûst v Evropû neï v Severní Americe, ale je pomalej í na nov ch rychle se rozvíjejících trzích, jako je âína a Latinská Amerika, kde je ménû pfiísná kontrola dle zákona. Tim Greene ze spoleãnosti InfoTrends fiíká: V Severní Americe se velkoformátov tisk stále je tû prodává s pomûrnû vysokou marïí ve srovnání s âínou, kde mají pfiednost technologie na bázi fiedidel a tiskárny platí za litr inkoustu jednu desetinu ceny, neï by zaplatily v Severní Americe. âíàané srazili ceny dolû, protoïe prodávají velké formáty aï za 35 centû za ãtvereãní stopu, kdyï dfiíve cena dosahovala 3 4 USD za ãtvereãní stopu. T. Greene dále zdûrazàuje, Ïe tiskárny na vysoce regulovan ch trzích, napfi. v Západní Evropû nebo v Severní Americe, pouïívají zahraniãní zdroje, aby splnili urãité poïadavky zákazníkû, takïe si objednají tisk provádûn ménû ekologick m zpûsobem v Polsku a hotov v robek po lou do Velké Británie. V takovém pfiípadû tiskárna splní jak poïadavky zákazníka, tak zákonné poïadavky, protoïe tisk nebyl zhotoven ve Velké Británii. âína zaãala s inkousty na bázi fiedidel, zatímco Severní Amerika a Západní Evropa zaãaly s inkousty na bázi vody, dodává T. Greene. Inkousty na bázi fiedidel pravdûpodobnû zûstanou v âínû a na dal ích novû vznikajících trzích základní technologií vzhledem k niï ím nákladûm na inkoust, zatímco rozvinuté trhy se od inkoustû na bázi vody a fiedidel pfiesouvají k UV a spolu s tím, jako technologie vyzrávají, oãekáváme, Ïe trvanlivé inkousty na bázi vody také zahájí útok. Technologie, na kterou je tfieba si dát pozor, jsou trvanlivé inkousty na bázi vody. I kdyï vedoucí pozici v tomto segmentu má HP se sv mi inkousty Latex, T. Greene uvádí, Ïe podobné sloïení vyvíjejí i spoleãnosti, jako je Sun Chemical a Sepiax, a dodává: Tyto inkousty jsou dobré pro nûkteré piezo tiskárny Epson, to znamená rûzná zafiízení Roland DG, Mutoh, Mimaki a Epson, která jsou na trhu. Mnohá z tûchto zafiízení bylo moïno pfievést na trvanlivé inkousty na vodní bázi, náhradou za inkousty ekosolventní, jednodu e vypláchnutím systému a v mûnou tiskové hlavy. Trvanlivé inkousty na vodní bázi by mohly b t prvkem, kter by zastavil rûst UV a zrychlil pokles inkoustû na bázi fiedidel. Bude zajímavé sledovat, jestli pfiední poskytovatelé sluïeb nakonec najdou dûvod, proã pfievést své systémy na trvanlivé inkousty na vodní bázi spolu s tím, jak takto technologie vyzrává. Zajímavé je, Ïe ve spoleãné studii FESPA / InfoTrends provedené v roce 2011, vy lo najevo, Ïe nejbûïnûj ím typem zafiízení, které se pouïívá v tiskárnách, byly stále inkousty na bázi fiedidel a pouze jedna tfietina respondentû uvedla, Ïe má technologii na vodní bázi. A to pfiesto, Ïe celosvûtov m trendem je nyní pfiechod na inkousty tvrzené UV. Jak fiíká Andrew Oransky, fieditel marketingu a product managementu spoleãnosti Roland DG: Zatímco technologie

5 4 5 UV slibuje, Ïe nakonec nahradí inkousty na bázi fiedidel v mnoha aplikacích, bude nûjakou dobu trvat, neï se cenová hladina UV tiskáren srovná s nynûj ími cenami ink-jetov ch tiskáren na bázi fiedidel. Z tohoto dûvodu bude po ink-jetov ch tiskárnách na bázi fiedidel stále poptávka, pfiedev ím v mal ch a stfiednû velk ch provozech, kde by investice do UV technologie byla nereálná. Tisk není hotov, dokud není hotové dokonãující zpracování! Finishing je také dûleïit m aspektem velkoformátové produkce a mûïe pfiidat marïi i hodnotu jinak bûïn m projektûm. Napfiíklad pfiidání krouïkû k vinylov m bannerûm znamená 1 USD na ãtvereãní stopu navíc k hodnotû projektu. Chytfií dodavatelé velk ch formátû provádûjí instalaci vãetnû podsvícen ch aplikací a s pouïitím laserového vysekávání pro materiály POP, balení vozidel a dal í. Také pouïívají rûzné koneãné úpravy, aè se jedná o laminaci nebo technologie typu Inca Digital, která umoïàuje vybrat si mezi matnou, saténovou nebo lesklou povrchovou úpravou. I kdyï tyto komplexní operace mohou b t obtíïnûj í neï metoda vytisknout, nastohovat a expedovat z hlediska nákladû a ziskovosti, tiskárna, která mûïe nabídnout celou kálu sluïeb, urãitû zv í jak v nosy, tak zisk a vybuduje si svou pozici, stejnû jako vûrnost zákazníkû. U vût iny operací jsou tisk a fiezání dva rûzné procesy. Roland DG nabízí jedineãnou patentovanou platformu pro tisk a fiezání, která kombinuje moïnosti digitálního tisku s vyfiezávacím mechanizmem pro moderní v robu, a ta umoïàuje automatické zpracování od návrhu aï po hotov tisk, kdy se vylouãí nûkolik ruãních operací, které jsou jinak nezbytné. Její nová dvacetipalcová desktop tiskárna/fiezaãka VersaStudio umoïàuje profesionálním grafikûm pofiídit si tuto technologii za ménû neï , USD a je ideální pro v robu hotov ch jednotliv ch vzorkû nebo maket. Podíl na trhu RozloÏení podílu na trhu dodavatelû podle typu inkoustû ukázalo, Ïe: Vedoucí postavení na globálním trhu v oblasti inkoustû na vodní bázi jsou HP, Canon a Epson. HP je jediná velká znaãka na trhu latexov ch inkoustû a podle Info Trends prodala více neï tiskáren na bázi latexu. Pokud jde o ekosolventy, je ãíslem jedna spoleãnost Roland DG, která má v Severní Americe dvakrát vût í podíl neï v echny ostatní firmy. Na druhém a tfietím místû na celosvûtovém trhu je Mimaki a Mutoh. A. Oransky ze spoleãnosti Roland DG uvádí, Ïe podíl jeho spoleãnosti na globálním trhu v oblasti ekosolventních inkoustû je 41,9 %, pfiiãemï podíl na globálním trhu UV je 5,6 %. 2 V oblasti UV má vedoucí pozici na globálním trhu Océ a potom následuje Mimaki, HP a EFI. V hodou UV tisku s pouïitím flatbed tiskárny je schopnost tisknout pfiímo na tuhé materiály do tlou Èky aï 2 palce, ãímï se eliminuje potfieba následného lepení a laminování. UV tiskárny jsou k dispozici v provedení flatbed, roll-to-roll nebo hybrid, kter se snadno pfiestaví z jednoho typu na druh. Tito dodavatelé budou na drupû 2012 hojnû zastoupeni, ale náv tûvníci by mûli také vyuïít moïnosti nav tívit men í v robce, jako je napfi. ãeská firma Grapo Technologies, a podívat se po inovativních nov ch produktech a technologiích, které budou vystaveny na stáncích vût ích v robcû. Rozvíjející se trhy jako motor zmûn Jedna vûc je jasná: trh velkoformátového tisku se vyvíjí a podle studie FESPA / Info Trends úspû ní hráãi tyto evoluãní zmûny prosazují ve dvou rovinách. Studie odráïí fakt, Ïe poskytovatelé sluïeb umí vyvinout strategie v voje ve dvou smûrech: Na jedné stranû je schopnost zlep it provozní efektivitu, dosáhnout vy í rychlosti, zlep it kvalitu obrazu, získat lep í v konnost, sníïit dopad na Ïivotní prostfiedí a zlep it standardy zákaznického servisu. Na druhé stranû by mohly b t vyvinuty strategie, které by pomohly vytvofiit nové sluïby, vybudovat nové produkty, získat nové zákazníky a nastavit nové obchodní modely. Smûry strategického v voje Strategická rozhodnutí, která tyto spoleãnosti uãiní, budou mít dopad na typy zafiízení, zákazníky a aplikace, které si zvolí. Kromû kvantitativních údajû získan ch pfii prûzkumu poskytovatelû velkoformátového tisku tato studie také prezentuje pfiíklady pfiípadov ch studií ze spoleãností, které si zvolily tyto cesty dal ího v voje. Tfii z nich, které pfiedstavují vstup na trh ze tfií rûzn ch startovacích pozic, jsou zde shrnuty jako pfiíklady v voje, kter m prûmysl prochází v oblasti technologií i konkurenãního prostfiedí. Hledání nov ch ziskov ch oblastí Britská spoleãnost Alderson Print Group je pfiíkladem netradiãního konkurenta v oblasti reklamní v roby, coï je jev, kter se objevuje stále ãastûji. V pfiípadû této komerãní tiskárny, která existuje od roku 1963, se velk formát povaïoval za strategii rûstu, která mûla kompenzovat klesající v nosy v ofsetovém tisku. V roce 2009 spoleãnost vytvofiila speciální divizi pro point-of-sale produkci s pouïitím kombinace archové ofsetové technologie KBA s fiadou velkoformátov ch digitálních ink-jetov ch roll-fed tiskáren HP. Spoleãnost Alderson vyuïila tuto novou divizi k získání vût ích v nosû od stávajících zákazníkû a stala se tak komplexním dodavatelem, stejnû jako k získání nov ch zakázek s nov mi zákazníky. Od té doby, co byla divize vytvofiena, zdvojnásobila meziroãní trïby a nyní má podíl 20 % na celkov ch trïbách spoleãnosti ve v i 30 mil. liber. Tûchto 20 procent v nosû vytváfií 30 pracovníkû z celkového poãtu 236. Klíãovou v zvou pro spoleãnost Alderson, stejnû jako pro mnohé dal í komerãní tiskárny, které se rozhodnou jít cestou velkoformátového tisku, je potfieba velkého dodateãného prostoru na skladování v roby a dokonãující zpracování i pro sluïby distribuce podle poïadavkû nov ch zákazníkû. Spoleãnost Massive Graphics Spoleãnost Massive Graphics se sídlem v New Brunswick v Kanadû, je digitální studio se sedmi zamûstnanci, které vede inovativní vedoucí. Spoleãnost pouïívá tfii velkoformátové tiskárny, dvû tiskárny Mimaki na ekosolventní bázi a jednu flatbed tiskárnu Agfa a pohybuje se na trhu v stavnictví a maloobchodu. V roce 2010 vidûla spoleãnost Massive Graphics pfiíleïitost zaãlenit do své nabídky QR kódy. Aãkoliv spoleãnost neprodává QR kódy za zvlá tní pfiíplatek, její zákazníci uznávají, Ïe pouïití QR kódû v jejich reklamních kampaních je efektivnûj í. Odborné znalosti v oblasti QR kódû staví spoleãnost Massive Graphics do pozice konzultanta, kter zákazníkûm ãasto pomáhá s návrhem tak, aby vyuïití QR kódû na velkoformátov ch reklamních produktech bylo co nejefektivnûj í. QR kódy také jednodu e poskytují odkaz na informace na internetu ve více jazycích coï je v Kanadû, kde se pouïívá francouz tina a angliãtina, pfiímo nutností. QR kódy také zaji Èují moïnost sledování. Spoleãnosti chtûjí vûdût, Ïe dostávají pfiímou odpovûì a QR kódy jsou v born m zpûsobem k podání této informace, protoïe pfiístup k tûmto kódûm je vysledovateln. Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie DNS performance 80 g/m 2 kter sponzorsky dodala spoleãnost OSPAP a.s.

6 Typografia digitální Komunikaãní zafiízení na veletrhu CES Provozní v voj Vût í rychlost kvalita úãinnost udrïitelnost zákaznick servis Inovace Nové sluïby produkty zákazníci obchodní modely Informace se v dne ním svûtû ífií mnoha kanály a v vojáfii stále pfiicházejí s nov mi komunikaãními zafiízeními, pomocí kter ch je moïné informace posílat dál a zároveà je propojovat s ti tûn m sdûlením v novinách, ãasopisech, v reklamních v lepech a spoustû dal ích vûcí. Veletrh spotfiební elektroniky CES, kter probûhl v lednu 2012 v severoamerickém Las Vegas, pfiinesl více neï 20 tisíc novinek. Ty nejzásadnûj í Vám teì krátce pfiedstavíme. Své nejdûleïitûj í novinky pro rok 2012 pfiedstavila na veletrhu CES firma Intel Smûry strategického v voje Ve velmi krátkém ãasovém období od doby, co tato spoleãnost zamûfiená na velkoformátov tisk zaãala nabízet QR kódy, ji zákazníci zaãali povaïovat za partnera, kter je schopen vytvofiit mnohem komplexnûj í a úãinnûj í kampanû. Tím spoleãnost zv ila svou hodnotu, a to pouze s minimálním rizikem, protoïe pfiidání QR kódû vyïaduje jen malé dal í investice ze strany tiskafiské firmy. Velké pfiíleïitosti pro velkoformátov tisk Velkoformátov ink-jetov tisk je zajímav m segmentem polygrafického prûmyslu. Stále se rozvíjí, nabízí vy í marïe neï mnohé dal í segmenty a technologie se dále vyvíjejí a umoïàují tak inovativní zákaznická fie ení. drupa 2012 bude dûleïit m místem, kde dodavatelé polygrafick ch sluïeb v ech typû mohou provûfiit kompletní rozsah moïností pro zapojení se do tohoto lukrativního trïního prostoru. Náv tûvníci by skuteãnû mûli plnû vyuïít této pfiíleïitosti a získat nové poznatky o zafiízeních, inkoustech, fie eních koneãného zpracování, aplikacích, atd., aè uï hledají co nejlep í cestu pro získání nov ch obchodních pfiíleïitostí nebo zpûsob roz ífiení sv ch sluïeb velkoformátového tisku. Náv tûvníci by se také mûli podívat i dále na nástroje a fie ení, která jim pomohou zmodernizovat jejich provozy. Vût ina dodavatelû na trhu velkoformátového tisku, pokud ne v ichni, nabízí celou kálu fie ení pro prepress, workflow a finishing, pomocí kter ch mûïe proces velkoformátového tisku b t efektivnûj í a levnûj í. Cary Sherburne, pfieloïila Karla Dohnalová, Zdroj: drupa 1 Who Buys Wide Format 2011, Tim Greene, fieditel, InfoTrends, 7. ãervna K , InfoTrends Ultrabooky superlehké a v konné Ultrabooky jsou superlehké laptopy, které váïí kolem 1,5 kg a jejich tlou Èka se pohybuje nûco málo pfies jeden centimetr. Oproti notebookûm jsou navíc mnohem v konnûj í. Nûkteré modely fungují pfii zavfieném poãítaãi jako tablet napfi. od firem Intel a Lenovo. Letos jich pfiijde na trh po celém svûtû 75 a podle v robcû zpûsobí revoluci. Ovládání hlasem a pohyby Americká spoleãnost Microsoft vidí budoucnost ve svém operaãním systému Windows, kter hodlá dále zdokonalovat. ZároveÀ pfiedpovûdûla, Ïe rok 2012 bude ve znamení elektroniky ovládané hlasem a pohyby. K tomu má pomoci i jejich systém Kinect, kter by mûl pro Windows zaãít fungovat jiï 1. února. Ovládat pohybem a hlasem se nebudou ale jen poãítaãe, technologii Microsoftu budou mít i televize a dal í spotfiebiãe. Microsoft pfiedstavil na veletrhu CES technologii Kinect, která umoïní ovládat poãítaãe ãi televize hlasem. Nokia Lumia 900 má dob t Ameriku Nokia pfiedstavila nov model chytrého telefonu Nokia Lumia 900, se kter m plánuje dob t trh USA. Pokud by se tento ambiciózní zámûr nezdafiil, zamûfií se zfiejmû na v robu levn ch mobilû, které dodává do zemí tfietího svûta. Za tím úãelem koupila operaãní systém Smarterphone, kter chce instalovat do sv ch nejlevnûj ích a dosud hloup ch mobilû. Samsung Wave III. s kvalitní navigací Amsung + TomTom = Sansung Wave III. Tato jednodochá rovnice znamená, Ïe v robce telefonû Samsung uzavfiel dohodu s v robcem navigací TomTom. Plnohodnotnou a kvalitní navigaci od TomTomu v sobû bude mít jako první právû Samsung Wave III. Samsung na veletrhu sebevûdomnû oznámil, Ïe letos sesadí z mobilního trûnu Nokii a sám bude nejvût ím v robcem mobilû. Televize vás pozná podle obliãeje Ultra tenká televize, která má díky nové technologii OLED je tû opravdovûj í barvy neï dfiív. KdyÏ jí pfiikáïete, aby se sama zapnula, udûlá to. Také sama rozpozná va i tváfi a pfiepne na vá oblíben program. Takové televize pfiedstavily na veletrhu CES napfiíklad firmy Samsung, Toshiba nebo LG. Foto:

7 ANKETA Novoroãní pohled zpût a pohled vpfied #3 Dokonãení ankety z minulého ãísla Typografie. 1 Jak hodnotíte ãinnost va í firmy v uplynulém roce 2011? 2 Co oãekáváte v novém roce 2012? 3 Jak podle Vás ovlivní stávající situaci na polygrafickém trhu veletrh drupa 2012? Ing. Jifií Mat sek Model Obaly a. s. 1 Z pohledu v roby ofsetem poti tûn ch obalû dopadl rok 2011 velmi pozitivnû. Patfiil k nejúspû nûj ím v historii závodu. V echna pfiedsevzetí a cíle jsme splnili nebo pfiekroãili. Byl to ale rovnûï jeden z nejnároãnûj ích rokû, jaké pamatuji. Realizovali jsme velké mnoïství rûzn ch projektû, poãínaje velk mi investicemi (nov devítibarevn tiskov stroj, stavba nové v robní haly, pfiípravy dal ích investic), pfies zavádûní nov ch stylû práce aï po zvládnutí velmi rozkolísané poptávky po obalech a souãasnû neustále rostoucích poïadavkû zákazníkû na kvalitu. 2 Lépe uï asi bylo, takïe oãekávám tvrd í konkurenci, aè uï tuzemskou nebo zahraniãní. Zákazníci budou zase o nûco nároãnûj í. Tlak na náklady a ceny poroste. Prognózy o poklesu ekonomiky v âr i v Evropû tomu moc nepfiidávají. V ichni budeme opatrnûj í pfii vydávání penûz. Chtûli bychom dodat na trh nové (zajímavûj í) obaly, do kter ch promítneme moïnosti na eho nového tiskového stroje. Oãekávám také spoustu nov ch nápadû jak a co vylep it, dûlat jinak. 3 V robci strojû se urãitû opût pfiedvedou a ukáïou, na ãem ãtyfii roky pracovali, byè expozice budou moïná vzhledem Jifií Mat sek Juraj Bariãák k úsporám stfiízlivûj í. V voj smûfiuje k vy í produktivitû, kvalitû a spolehlivosti strojû. Na to se asi mûïeme tû it nejvíce. Domnívám se, Ïe bude pokraãovat tak zvaná kanibalizace, kdy nov stroj bude schopen nahradit 1,5 2 staré stroje, a tak opût klesne poãet novû vyroben ch strojû umístiteln ch na pfiíslu n trh. Jsem také zvûdav, co pfiedvedou v robci digitálního tisku zda dojde k dal ímu umazání rozdílu mezi digitálním a ofsetov m tiskem. Juraj Bariãák âeská Unigrafie a.s. 1 Do spoleãnosti âeská Unigrafie a.s. jsem nastoupil a od pûsobím ve funkci v konného fieditele. Z tohoto dûvodu mohu z hlediska ãinnosti na í spoleãnosti komentovat jen pûlroãní období. Rok 2011 hodnotím pro âeskou Unigrafii jako rok zmûn. Úkoly, které byly nadefinovány, byly splnûny a navíc se nám podafiilo v prûbûhu tfietího a ãtvrtého kvartálu zrealizovat zásadní zmûny, které povedou k úspû nému dosáhnutí cílû v následujících letech. V rámci cílû pro zlep ení efektivity jsme se hlavnû zamûfiili na konsolidaci ãinností, optimalizaci procesního workflow a roz ífiení na eho obchodního pûsobení na klíãov ch trzích v rámci stfiedoevropského regionu. JelikoÏ se nám podafiilo efektivnû realizovat uvedené zmûny, hodnotím rok 2011 z hlediska âeské Unigrafie jako úspû n, ale k tomu je potfieba dodat, Ïe jsme jen na zaãátku velmi dlouhého a nároãného procesu, ve kterém chceme v roce 2012 pokraãovat. 2 Na rok 2012 nahlíïím ve dvou rovinách, externí a interní. Externí rovina, tj. situace na polygrafickém trhu, bude silnû ovlivàována celkovou ekonomickou situací v Eurozónû. Oãekávám je tû turbulentnûj í zmûny neï v minul ch letech a siln tlak na flexibilitu polygrafick ch subjektû. Cenová hladina je definovaná trhem a disponibilní kapacitou a neoãekávám, Ïe dojde k zásadním zmûnám. Domnívám se, Ïe pokud hodnotíme rok 2011 jako neuchopiteln, oãekávám, Ïe situace v roce 2012 bude je tû více komplikovaná a proto bude velmi dûleïité, abychom dodrïeli a splnili v echny cíle, které jsme si pro rok 2012 stanovili. V rámci interních procesû, jak jsem jiï zmínil, se musíme zamûfiit na pokraãování optimalizaãních ãinností a zefektivàování v robních procesû. 3 Abych fiekl pravdu, sám jsem zvûdav, co bude na veletrhu drupa 2012 tím nosn m tématem pro polygrafick prûmysl. Roky hospodáfiské krize 2010 a 2011 silnû ovlivnily polygrafick trh, aè uï tiskárny, v robce papíru ãi v robce technologií, a v minulosti silnû dominantní v robce polygrafick ch strojû Manroland, a pravideln vystavovatel na veletrhu drupa minul rok poïádal o ochranu pfied vûfiiteli. V tomto kontextu bude drupa 2012 pro mnoho manaïerû pracujících v polygrafickém prûmyslu velkou neznámou. Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie DNS performance 80 g/m 2 kter sponzorsky dodala spoleãnost OSPAP a.s.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3

Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3 13 Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3 OBSAH CONTENTS 2 Digitální tisk se prosazuje Digital printing gathers speed 5 Aktuality digitální Digital actualities 7 Ptáme se dodavatelû: Zafiízení pro

Více

TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2

TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2 TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2 Obsah Contents 2 Tisková zafiízení pro tisk fotoknih Printing equipment to print photo books 4 Kurt K. Wolf Pro které trhy se hodí nové vysoce v konné inkoustové

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Produkãní barvy pro niï í segment

Produkãní barvy pro niï í segment Obsah Contents 2 Produkãní barvy pro niï í produkãní segment Production colors for the lower production segment 3 Kurt K. Wolf Jak potenciál nabízí inkoustov tisk pro LPF? Which offers the potential of

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar

INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar Obsah Contents 2 Inovace/Novinky/Racionalizace Portál Web-to-Print Coverstar Innovation/News/Rationalization Portal Web-to-Print Coverstar 3 Kulat stûl Individualizace tiskovin Fotoknihy I. Roundtable

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení Typografia digitální 10/2013, č. 39, ročník 4 Regular, Medium, Bold, Ultra Bold Typografia 125 let od založení Light, OBSAH CONTENTS 3 Epson vstupuje na trh DTG Epson enters the market DTG 4 Jitka Böhmová

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080. OBSAH CONTENTS 2 âervnové Agfa Fórum The June Agfa Forum 3 Ptáme se dodavatelû: Novinky v sortimentu materiálû pro digitální tisk We ask suppliers: New assortment of materials for digital printing 4 1.

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Editorial. Jan Solpera na své v stavû Space Cowboy v Galerii V UP Více na stranû 16.

Editorial. Jan Solpera na své v stavû Space Cowboy v Galerii V UP Více na stranû 16. Editorial Psát editorial dva mûsíce pfied volbami, v dobû vrcholící krize, není Ïádn med. Mnozí lidé se nechovají pfiirozenû, politické lïi nemají krátké nohy a prûzkumûm, nûkdy ani médiím, pr není radno

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou Editorial Tak opût naskoãily jedniãky, dnes je 1.11. roku 2011 a zvlá tû leto ní listopadové datum s jednou jedenáctkou navíc vyz vá typografy a textové maniaky k ãíslicov m hrám, které tfieba v sousedním

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati A R I S T O T E L E S T Y P O G R A F I A D I G I T Á L N Í 3 / 2 0 1 2 / 2 2 / 3 OBSAH CONTENTS 2 Revoluce v outdooru bez

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

č. 1213 r. 113 květen 2010

č. 1213 r. 113 květen 2010 č. 1213 r. 113 květen 2010 Editorial Studen máj, v stodole ráj, fiíkávali na i pfiedkové. Podle nov ch statistik se hospodáfiství pomalu pozvedá z dlouhého útlumu, doufejme, Ïe o nûco trvaleji, neï slibovaly

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati A R I S T O T E L E S T Y P O G R A F I A 3 / 2 0 1 2 / 1 2 3 3 / 1 1 5 Editorial Je jaro. Pfiíroda se po zimû pomalu probouzí

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

12/2011 č. 1230 ročník 114

12/2011 č. 1230 ročník 114 12/2011 č. 1230 ročník 114 Editorial Co jsem se doãetl o adventní nedûli Je druhá adventní nedûle. Jedu koupit vánoãní stromeãek k na emu Lidlu. Jedin, kter se mi líbí, pfiimûfienû vzrostl a soumûrn, stojí

Více

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 let od založení

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 let od založení Typografia 10/2013, č. 1250, ročník 116 Regular, Medium, Bold, Ultra Bold Typografia 125 let od založení Light, Editorial Podzim pfiinesl opût mnoho nov ch událostí jak v oboru, tak i ve spoleãnosti: fiadu

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT Data v péči ČÍSLO 6 KVĚTEN 2007 MHM COMPUTER S. R. O. Fenomén iscsi Nestandardní úrovně RAID TEPLICE PRAHA PARDUBICE PLZEŇ OSTRAVA BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zálohování storage NENECHTE SI UJÍT podrobnosti

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Ekonomika a management MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Vendula Macháãková Úvod Tento pfiíspûvek pfiiná í shrnutí v zkumu, kter autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiíspûvek je zamûfien

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM VOLITION TM KABELOV SYSTÉM JE PRVNÍ PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL, KTER MùNÍ PRÁCI KAÎDÉHO âlovùka, KTER UÎÍVÁ POâÍTAâ V SÍTI. Optick kabelov systém VolitionTM pfiedstavuje spolehliv v konnûj

Více