Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3"

Transkript

1 Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3

2 OBSAH CONTENTS 2 PR Ospap v bránû digitálního svítání PR OSPAP in the gate of digital dawn 3 Cary Sherburne Velk tisk, velk dojem, Trendy ve velkoformátovém tisku Cary Sherburne Making a Big Impression, Trends in Large Format Printing 6 Komunikaãní zafiízení na veletrhu CES Communication equipment at the CES 7 Anketa Novoroãní pohled zpût a pohled vpfied #3 Questionnaire New Years look back and look forward #3 8 Aktuality digitální Digital actualities 10 Noviny se mûní, aby pfiilákaly mlad í ãtenáfie Newspapers Changing to Attract Younger Readers 11 Globální marketingová kampaà drupy se opírá o roz ífienou realitu Global marketing campaign of drupa relies on Augmented Reality TYPOGRAFIA DIGITÁLNÍ 2/2012/ã. 21/ROâNÍK 3 Pfiíloha ãasopisu Typografia 2/2012/ã. 1232/roãník 115 Odborn ãasopis ãesk ch polygrafû a typografû Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6, Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6, Fax ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar ová, éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, Pfiedseda redakãní rady Milan Mar o Redakãní rada Jaroslav Hru ka, Jan Král, Milan Mar o, ZdeÀka Mar ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: Adéla Knajzlová Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o. Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6, Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné 700 Kã + 14 % DPH Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú /0100 Komerãní banka, pob. Praha 6 ISSN , Registrováno pod MK âr 7504 Podávání zásilek povolila âeská po ta pod ã.j. nov. 6084/96 Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk ch ãlánkû. Pfiíloha je vyti tûna na stroji Xerox Nuvera 200 EA (vnitfiní listy) a na stroji Xerox DocuColor 8080 (obálka) ve spoleãnosti Agentura 5, s.r.o., obojí na papífie DNS performance 80 g/m 2, kter sponzorsky dodala spoleãnost OSPAP a.s., K Hru ovu 4/292, Praha 10, tel.: , fax: , Ospap v bránû digitálního svítání Jak je v poslední dobû v Ospapu zvykem, chce kaïdou vhodnou chvíli nabídnout sv m zákazníkûm kvalitní papír pro digitální produkãní tisky. V souãasné dobû se jedná o poslední novinku ze strany v robce Mondi, a to o papír DNS performance. Tento papír je urãen pfiedev ím pro profesionální laserové, ale i inkoustové tiskárny. DNS performance se vyznaãuje tradiãní ofsetovou bûlostí, skvûlou prûchodností profesionálními stroji, jakoïto i pfiíznaãnou univerzálností. Je vhodn pfiedev ím pro barevné i ãernobílé tisky se zamûfiením na transakãní tiskové aplikace spojené s propagaãními materiály jako jsou v kazy ãi faktury v eho druhu. Jak uï je u v robce Mondi standardem, i papír DNS performance získal certifikaci PEFC a ekoznaãku EU. Papír je moïno dostat v Ospapu v gramáïích 80, 90, 120 a 160, ve formátu SRA3 /32 x 45/, ve velk ch formátech nebo v rolích. Papír DNS performance je dal í v fiadû profesionálních papírû, urãen ch pro produkãní digitální tisk, kter spoleãnost Ospap zafiadila do svého sortimentu a je pfiipravena plnit i ta nejnároãnûj í pfiání digitálních zákazníkû. Pro více informací se obraète na obchodní manaïery nebo pfiímo na specialistu pfies digitální papíry ve firmû Ospap pana Jifiího Bilíka. OSPAP a.s. K Hru ovu 4/292, Praha 10 T , F E Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080, na papífie DNS performance 80 g/m 2 kter sponzorsky dodala spoleãnost OSPAP a.s.

3 VELK TISK, VELK DOJEM Trendy ve velkoformátovém tisku Mnozí odborníci hovofiili o drupû 2008 jako o ink-jetové drupû, coï také z mnoha pohledû byla. Po drupû 2008 pfiinesli nûktefií prodejci na trh ãtyfibarevná vysokorychlostní ink-jetová fie ení, která byla k vidûní na drupû, ve formû hotov ch v robkû nebo koncepcí, a tyto v robky na trh stále je tû pfiicházejí. Které technologie mûïeme oãekávat v souvislosti s blíïící se drupou 2012 jako základ zmûn v oblasti polygrafie a vydavatelství? Je tû jednou lze oãekávat, Ïe uvidíme, Ïe na poli nov ch technologií, které vystavovatelé prezentují, má inkoustov tisk stále v znamnou pozici. Tentokrát ale, i kdyï zde bude stále ve velkém rozsahu pfiítomen v robní sektor, se mûïeme tû it na velké zamûfiení na velkoformátov tisk v souvislosti s tím, jak v tomto sektoru dozrávají digitální nabídky, zlep uje se jejich pomûr cena/v kon a jak v mnoha aplikacích vytlaãují bûïné analogové technologie tisku poutaãû a reklamních panelû, jako je sítotisk. Trh velkoformátového tisku Digitální velkoformátové tiskárny nejsou na trhu poutaãû a reklamních panelû nové. Novinkou je v ak rychlost, s jakou tato technologie pokroãila, pokud jde o kvalitu, rychlost a rozsah aplikací, pro které lze digitální v robní procesy vyuïít. Stejnû tak, jako trh ofsetového tisku zjistil, Ïe se objevila poptávka od kupujících po men ích nákladech, rychlej í obrátkovosti a dûrazu na obsah, kter je hnacím motorem pro posun v roby k digitálním procesûm, dochází ke stejné transformaci i na trhu velkoformátového tisku. EFI VUTEk A technologie ke splnûní tûchto poïadavkû jsou pfiipraveny. Pokraãuje také inovace. Napfiíklad EFI tvrdí, Ïe jejich nové vytvrzování LED Cool Cure pro linku VUTEk pracuje stejnû rychle jako UV lampy, ale s niï í spotfiebou energie, schopností tisknout na tenãí a levnûj í materiály díky sníïené teplotû a s men ími náklady vzhledem k tomu, Ïe není tfieba mûnit Ïárovky. Scott Schinlever, ãlen nejuï ího vedení a generální manaïer pro ink-jetová fie ení ve spoleãnosti EFI, oãekává, Ïe na drupû se objeví dal í dodavatelé, ktefií budou nabízet LED a dodává: Vytvrzování LED nemá témûfi Ïádná negativa, pokud se zamûfiíte na jeho základní funkcionalitu. Spoleãnost FujiFilm Graphic Systems uvedla na trh v robek, kter je moïno povaïovat za kombinaci komerãního tisku a trhu poutaãû a reklamních panelû. Archov inkoustov tiskov stroj FujiFilm J-Press 720, half-size (29 ) je urãen pro pouïití v komerãním tisku, ale vzhledem k velikosti archu a kvalitû je také vhodn pro tisk men ích poutaãû a reklamních panelû, pfiedev ím pro materiály POP (point of purchase). Tento pfiístup mûïe b t jednodu í cestou pro komerãní tiskárny pfii jejich vstupu na trh poutaãû a reklamních panelû, protoïe tiskov stroj se mûïe pouïít na i v robu tradiãních komerãních tiskovin v malém nákladu. Kromû toho je FujiFilm v hradním distributorem tiskáren Inca Onset ve Spojen ch státech americk ch a po celém svûtû nabízí vlastní UV tiskové stroje flatbed/roll fed série Acuity a tiskové stroje roll-fed série UVISTAR. Z velké ãásti je technologick pokrok pohánûn poïadavky trhu. V ãervnu 2011 dokonãila firma InfoTrends studii, jejímï cílem je shromáïdit více informací o kupujících velkoformátov ch produktû. 1 Úãelem této studie bylo jednak lépe pochopit poïadavky zákazníkû, ktefií kupují velkoformátové tisky, a jednak sledovat zmûny tûchto vzorcû oproti pfiedchozí studii z roku Aãkoliv se jedná o studii ze Severní Ameriky, poïadavky kupujících, které z ní vypl vají, budou pravdûpodobnû podobné po celém svûtû. Základem tohoto prûzkumu byly odpovûdi více neï 300 kupujících. Aplikace a vzorce chování kupujících Studie zjistila, Ïe hlavními formáty zûstávají poutaãe, plakáty a tabule, pfiiãemï ve srovnání s rokem 2009 získává vût í podíl fotografie (v roce 2011 uvedlo 42,6 % respondentû, Ïe nakupují fotografické aplikace oproti 30 % v roce 2009). U obrázkû, nátiskû, vlajek a textilií se projevil prudk pokles, zatímco ostatní aplikace byly relativnû stabilní. Respondenti uvedli, Ïe kupují velké formáty v prûmûru 5,4 krát roãnû, coï je oproti roku 2009 mírn nárûst. Ve studii z roku 2011 se uvádí prûmûrn poãet v tiskû na jednu objednávku 36,5, coï je poãet, kter nahrává digitální produkci a tomu, aby nahradila analogové procesy. Kvalita, cena a rychlost jsou tfii klíãové prvky pro v bûr dodavatele poutaãû a reklamních panelû. V roce 2009 byla hlavním kritériem pro v bûr cena. Tento posun zaznamenala i Linda Bell, fieditelka spoleãnosti Inca Digital Printers, která fiekla: Do lo k jasnému posunu. Zákazníci lépe znají technologie a jsou nároãnûj í v poïadavcích na to, co od dané technologie oãekávají. Mají zájem o rûzné druhy tisku a koneãné zpracování i o lep í kvalitu, neï tomu bylo v minulosti. ProtoÏe jiï mají urãitou pfiedstavu o rychlosti, jde nyní ménû o rychlost, ale více o kvalitu. V souladu s v e uveden m spoleãnost Inca nedávno uvedla na trh tiskárny vy í kvality s men ím v konem; modely S20 a S40 také nabízejí v bûr mezi lesklou, saténovou a matovou povrchovou úpravou. Linda Bell dodává: JestliÏe se nám podafií posunout kvalitu na úroveà ofsetu, pro velké formáty se tím otevfie ir í trh. Rychlost je v ak stále dûleïitá a vût ina dodavatelû na trhu dále zvy uje kapacitu zafiízení pouïitím ir ího vozíku a vy í rychlostí. S. Schinlever ze spoleãnosti EFI fiíká: U tiskov ch hlav a samotn ch polygrafick ch systémû pomûr cena/v kon stoupá exponenciálnû. Prodejci tiskáren, jako je EFI, Durst, Inca a dal í, mohou s klidn m svûdomím prohlásit, Ïe nakonec budou mít nûco stejnû rychlého nebo rychlej ího neï Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie DNS performance 80 g/m 2 kter sponzorsky dodala spoleãnost OSPAP a.s.

4 Typografia digitální plnû rozvinut sítotisk, coï zv í dûleïitost fie ení integrovaného workflow nad rámec samotné tiskárny. PouÏívání QR kódû u poutaãû a reklamních panelû Jedním z nejzajímavûj ích zji tûní prûzkumu InfoTrends byl fakt, Ïe 20 % kupujících velkoformátov ch poutaãû a reklamních panelû pouïívá QR kódy a dal í interaktivní média, a z nich 90 % plánuje, Ïe bude ve vyuïívání interaktivních prvkû pokraãovat. 70 % kupujících by o pouïití QR kódû nebo jin ch interaktivních prvkû ve velkoplo n ch panelech uvaïovalo. To pfiedstavuje velkou pfiíleïitost pro dodavatele na trhu velkoformátového tisku, aby mohli jednak zákazníky pouãit o hodnotû interaktivních prvkû, a jednak aby mohli pomocí této sluïby vytvofiit vût í hodnotu pro zákazníky a nové v nosy pro sebe. Digitální produkty nejsou hrozbou Digitální (elektronické) poutaãe byly na trhu reklamních panelû vnímány jako hrozba a mnoho lidí se obávalo, Ïe zcela vytlaãí ti tûné produkty. K tomuto pfiechodu v ak podle studie Info Trends nedo lo. Pouze 11 % respondentû zakoupilo digitální poutaãe, pfiestoïe 38 % respondentû uvedlo, Ïe to mají v plánu. Tyto nákupy v ak podle v eho mají jen mal dopad na velkoformátové tisky, kdyï 76 % respondentû uvádí, Ïe pouïívají digitální poutaãe spoleãnû s velkoformátov mi tisky. Mix digitálních technologií Tato digitální dynamika zatlouká stále více klín do tradiãního trhu sítotisku a mnoho tiskáren digitální technologie zaãleàuje do svého v robního portfolia. Stejnû jako u ofsetu, budou i pro sítotisk v brzké budoucnosti vhodné aplikace, jejichï v roba není z praktického hlediska pfiíhodná. Nicménû, rozsah aplikací, které lze nyní vyrábût digitálnû, exponenciálnû narûstá. Mnozí vûfií, Ïe jediné aplikace, které umí sítotisk, ale nelze je provádût digitálnû, se toãí kolem speciálních barev, jako jsou metalické a fluorescenãní barvy, které pravdûpodobnû je tû nûjakou dobu nebudou pro digitální tisk k dispozici. Pokud jde o specifické aplikace, poslední velkou oblastí, která dlouhodobû pfiejde na digitální tisk, bude odûvní prûmysl. Typy inkoustû Jedním ze zpûsobû segmentace trhu velkoformátového tisku je provûfiit rûzné typy pouïívan ch inkoustû. InfoTrends rozdûluje inkousty do tfií hlavních kategorií: Inca Onset S40 inkousty na vodní bázi, kam patfií trvanlivé inkousty na vodní bázi jako podkladov materiál, jako jsou latexové barvy HP. inkousty na bázi fiedidel/ekosolventní, které kdysi mûly nejvût í podíl na trhu, ale nyní jejich pozici ohroïují trvanlivé inkousty na vodní bázi a tfietí kategorie, inkousty tvrzené UV. inkousty tvrzené UV se uchytily na trhu a UV tiskárny mají lví podíl na dodávkách nov ch zafiízení na trhu velkoformátového tisku, jak tiskárny postupnû pfiecházejí z inkoustû na bázi fiedidel na UV tvrzené inkousty. Tvrzení UV má rychlej í nárûst v Evropû neï v Severní Americe, ale je pomalej í na nov ch rychle se rozvíjejících trzích, jako je âína a Latinská Amerika, kde je ménû pfiísná kontrola dle zákona. Tim Greene ze spoleãnosti InfoTrends fiíká: V Severní Americe se velkoformátov tisk stále je tû prodává s pomûrnû vysokou marïí ve srovnání s âínou, kde mají pfiednost technologie na bázi fiedidel a tiskárny platí za litr inkoustu jednu desetinu ceny, neï by zaplatily v Severní Americe. âíàané srazili ceny dolû, protoïe prodávají velké formáty aï za 35 centû za ãtvereãní stopu, kdyï dfiíve cena dosahovala 3 4 USD za ãtvereãní stopu. T. Greene dále zdûrazàuje, Ïe tiskárny na vysoce regulovan ch trzích, napfi. v Západní Evropû nebo v Severní Americe, pouïívají zahraniãní zdroje, aby splnili urãité poïadavky zákazníkû, takïe si objednají tisk provádûn ménû ekologick m zpûsobem v Polsku a hotov v robek po lou do Velké Británie. V takovém pfiípadû tiskárna splní jak poïadavky zákazníka, tak zákonné poïadavky, protoïe tisk nebyl zhotoven ve Velké Británii. âína zaãala s inkousty na bázi fiedidel, zatímco Severní Amerika a Západní Evropa zaãaly s inkousty na bázi vody, dodává T. Greene. Inkousty na bázi fiedidel pravdûpodobnû zûstanou v âínû a na dal ích novû vznikajících trzích základní technologií vzhledem k niï ím nákladûm na inkoust, zatímco rozvinuté trhy se od inkoustû na bázi vody a fiedidel pfiesouvají k UV a spolu s tím, jako technologie vyzrávají, oãekáváme, Ïe trvanlivé inkousty na bázi vody také zahájí útok. Technologie, na kterou je tfieba si dát pozor, jsou trvanlivé inkousty na bázi vody. I kdyï vedoucí pozici v tomto segmentu má HP se sv mi inkousty Latex, T. Greene uvádí, Ïe podobné sloïení vyvíjejí i spoleãnosti, jako je Sun Chemical a Sepiax, a dodává: Tyto inkousty jsou dobré pro nûkteré piezo tiskárny Epson, to znamená rûzná zafiízení Roland DG, Mutoh, Mimaki a Epson, která jsou na trhu. Mnohá z tûchto zafiízení bylo moïno pfievést na trvanlivé inkousty na vodní bázi, náhradou za inkousty ekosolventní, jednodu e vypláchnutím systému a v mûnou tiskové hlavy. Trvanlivé inkousty na vodní bázi by mohly b t prvkem, kter by zastavil rûst UV a zrychlil pokles inkoustû na bázi fiedidel. Bude zajímavé sledovat, jestli pfiední poskytovatelé sluïeb nakonec najdou dûvod, proã pfievést své systémy na trvanlivé inkousty na vodní bázi spolu s tím, jak takto technologie vyzrává. Zajímavé je, Ïe ve spoleãné studii FESPA / InfoTrends provedené v roce 2011, vy lo najevo, Ïe nejbûïnûj ím typem zafiízení, které se pouïívá v tiskárnách, byly stále inkousty na bázi fiedidel a pouze jedna tfietina respondentû uvedla, Ïe má technologii na vodní bázi. A to pfiesto, Ïe celosvûtov m trendem je nyní pfiechod na inkousty tvrzené UV. Jak fiíká Andrew Oransky, fieditel marketingu a product managementu spoleãnosti Roland DG: Zatímco technologie

5 4 5 UV slibuje, Ïe nakonec nahradí inkousty na bázi fiedidel v mnoha aplikacích, bude nûjakou dobu trvat, neï se cenová hladina UV tiskáren srovná s nynûj ími cenami ink-jetov ch tiskáren na bázi fiedidel. Z tohoto dûvodu bude po ink-jetov ch tiskárnách na bázi fiedidel stále poptávka, pfiedev ím v mal ch a stfiednû velk ch provozech, kde by investice do UV technologie byla nereálná. Tisk není hotov, dokud není hotové dokonãující zpracování! Finishing je také dûleïit m aspektem velkoformátové produkce a mûïe pfiidat marïi i hodnotu jinak bûïn m projektûm. Napfiíklad pfiidání krouïkû k vinylov m bannerûm znamená 1 USD na ãtvereãní stopu navíc k hodnotû projektu. Chytfií dodavatelé velk ch formátû provádûjí instalaci vãetnû podsvícen ch aplikací a s pouïitím laserového vysekávání pro materiály POP, balení vozidel a dal í. Také pouïívají rûzné koneãné úpravy, aè se jedná o laminaci nebo technologie typu Inca Digital, která umoïàuje vybrat si mezi matnou, saténovou nebo lesklou povrchovou úpravou. I kdyï tyto komplexní operace mohou b t obtíïnûj í neï metoda vytisknout, nastohovat a expedovat z hlediska nákladû a ziskovosti, tiskárna, která mûïe nabídnout celou kálu sluïeb, urãitû zv í jak v nosy, tak zisk a vybuduje si svou pozici, stejnû jako vûrnost zákazníkû. U vût iny operací jsou tisk a fiezání dva rûzné procesy. Roland DG nabízí jedineãnou patentovanou platformu pro tisk a fiezání, která kombinuje moïnosti digitálního tisku s vyfiezávacím mechanizmem pro moderní v robu, a ta umoïàuje automatické zpracování od návrhu aï po hotov tisk, kdy se vylouãí nûkolik ruãních operací, které jsou jinak nezbytné. Její nová dvacetipalcová desktop tiskárna/fiezaãka VersaStudio umoïàuje profesionálním grafikûm pofiídit si tuto technologii za ménû neï , USD a je ideální pro v robu hotov ch jednotliv ch vzorkû nebo maket. Podíl na trhu RozloÏení podílu na trhu dodavatelû podle typu inkoustû ukázalo, Ïe: Vedoucí postavení na globálním trhu v oblasti inkoustû na vodní bázi jsou HP, Canon a Epson. HP je jediná velká znaãka na trhu latexov ch inkoustû a podle Info Trends prodala více neï tiskáren na bázi latexu. Pokud jde o ekosolventy, je ãíslem jedna spoleãnost Roland DG, která má v Severní Americe dvakrát vût í podíl neï v echny ostatní firmy. Na druhém a tfietím místû na celosvûtovém trhu je Mimaki a Mutoh. A. Oransky ze spoleãnosti Roland DG uvádí, Ïe podíl jeho spoleãnosti na globálním trhu v oblasti ekosolventních inkoustû je 41,9 %, pfiiãemï podíl na globálním trhu UV je 5,6 %. 2 V oblasti UV má vedoucí pozici na globálním trhu Océ a potom následuje Mimaki, HP a EFI. V hodou UV tisku s pouïitím flatbed tiskárny je schopnost tisknout pfiímo na tuhé materiály do tlou Èky aï 2 palce, ãímï se eliminuje potfieba následného lepení a laminování. UV tiskárny jsou k dispozici v provedení flatbed, roll-to-roll nebo hybrid, kter se snadno pfiestaví z jednoho typu na druh. Tito dodavatelé budou na drupû 2012 hojnû zastoupeni, ale náv tûvníci by mûli také vyuïít moïnosti nav tívit men í v robce, jako je napfi. ãeská firma Grapo Technologies, a podívat se po inovativních nov ch produktech a technologiích, které budou vystaveny na stáncích vût ích v robcû. Rozvíjející se trhy jako motor zmûn Jedna vûc je jasná: trh velkoformátového tisku se vyvíjí a podle studie FESPA / Info Trends úspû ní hráãi tyto evoluãní zmûny prosazují ve dvou rovinách. Studie odráïí fakt, Ïe poskytovatelé sluïeb umí vyvinout strategie v voje ve dvou smûrech: Na jedné stranû je schopnost zlep it provozní efektivitu, dosáhnout vy í rychlosti, zlep it kvalitu obrazu, získat lep í v konnost, sníïit dopad na Ïivotní prostfiedí a zlep it standardy zákaznického servisu. Na druhé stranû by mohly b t vyvinuty strategie, které by pomohly vytvofiit nové sluïby, vybudovat nové produkty, získat nové zákazníky a nastavit nové obchodní modely. Smûry strategického v voje Strategická rozhodnutí, která tyto spoleãnosti uãiní, budou mít dopad na typy zafiízení, zákazníky a aplikace, které si zvolí. Kromû kvantitativních údajû získan ch pfii prûzkumu poskytovatelû velkoformátového tisku tato studie také prezentuje pfiíklady pfiípadov ch studií ze spoleãností, které si zvolily tyto cesty dal ího v voje. Tfii z nich, které pfiedstavují vstup na trh ze tfií rûzn ch startovacích pozic, jsou zde shrnuty jako pfiíklady v voje, kter m prûmysl prochází v oblasti technologií i konkurenãního prostfiedí. Hledání nov ch ziskov ch oblastí Britská spoleãnost Alderson Print Group je pfiíkladem netradiãního konkurenta v oblasti reklamní v roby, coï je jev, kter se objevuje stále ãastûji. V pfiípadû této komerãní tiskárny, která existuje od roku 1963, se velk formát povaïoval za strategii rûstu, která mûla kompenzovat klesající v nosy v ofsetovém tisku. V roce 2009 spoleãnost vytvofiila speciální divizi pro point-of-sale produkci s pouïitím kombinace archové ofsetové technologie KBA s fiadou velkoformátov ch digitálních ink-jetov ch roll-fed tiskáren HP. Spoleãnost Alderson vyuïila tuto novou divizi k získání vût ích v nosû od stávajících zákazníkû a stala se tak komplexním dodavatelem, stejnû jako k získání nov ch zakázek s nov mi zákazníky. Od té doby, co byla divize vytvofiena, zdvojnásobila meziroãní trïby a nyní má podíl 20 % na celkov ch trïbách spoleãnosti ve v i 30 mil. liber. Tûchto 20 procent v nosû vytváfií 30 pracovníkû z celkového poãtu 236. Klíãovou v zvou pro spoleãnost Alderson, stejnû jako pro mnohé dal í komerãní tiskárny, které se rozhodnou jít cestou velkoformátového tisku, je potfieba velkého dodateãného prostoru na skladování v roby a dokonãující zpracování i pro sluïby distribuce podle poïadavkû nov ch zákazníkû. Spoleãnost Massive Graphics Spoleãnost Massive Graphics se sídlem v New Brunswick v Kanadû, je digitální studio se sedmi zamûstnanci, které vede inovativní vedoucí. Spoleãnost pouïívá tfii velkoformátové tiskárny, dvû tiskárny Mimaki na ekosolventní bázi a jednu flatbed tiskárnu Agfa a pohybuje se na trhu v stavnictví a maloobchodu. V roce 2010 vidûla spoleãnost Massive Graphics pfiíleïitost zaãlenit do své nabídky QR kódy. Aãkoliv spoleãnost neprodává QR kódy za zvlá tní pfiíplatek, její zákazníci uznávají, Ïe pouïití QR kódû v jejich reklamních kampaních je efektivnûj í. Odborné znalosti v oblasti QR kódû staví spoleãnost Massive Graphics do pozice konzultanta, kter zákazníkûm ãasto pomáhá s návrhem tak, aby vyuïití QR kódû na velkoformátov ch reklamních produktech bylo co nejefektivnûj í. QR kódy také jednodu e poskytují odkaz na informace na internetu ve více jazycích coï je v Kanadû, kde se pouïívá francouz tina a angliãtina, pfiímo nutností. QR kódy také zaji Èují moïnost sledování. Spoleãnosti chtûjí vûdût, Ïe dostávají pfiímou odpovûì a QR kódy jsou v born m zpûsobem k podání této informace, protoïe pfiístup k tûmto kódûm je vysledovateln. Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie DNS performance 80 g/m 2 kter sponzorsky dodala spoleãnost OSPAP a.s.

6 Typografia digitální Komunikaãní zafiízení na veletrhu CES Provozní v voj Vût í rychlost kvalita úãinnost udrïitelnost zákaznick servis Inovace Nové sluïby produkty zákazníci obchodní modely Informace se v dne ním svûtû ífií mnoha kanály a v vojáfii stále pfiicházejí s nov mi komunikaãními zafiízeními, pomocí kter ch je moïné informace posílat dál a zároveà je propojovat s ti tûn m sdûlením v novinách, ãasopisech, v reklamních v lepech a spoustû dal ích vûcí. Veletrh spotfiební elektroniky CES, kter probûhl v lednu 2012 v severoamerickém Las Vegas, pfiinesl více neï 20 tisíc novinek. Ty nejzásadnûj í Vám teì krátce pfiedstavíme. Své nejdûleïitûj í novinky pro rok 2012 pfiedstavila na veletrhu CES firma Intel Smûry strategického v voje Ve velmi krátkém ãasovém období od doby, co tato spoleãnost zamûfiená na velkoformátov tisk zaãala nabízet QR kódy, ji zákazníci zaãali povaïovat za partnera, kter je schopen vytvofiit mnohem komplexnûj í a úãinnûj í kampanû. Tím spoleãnost zv ila svou hodnotu, a to pouze s minimálním rizikem, protoïe pfiidání QR kódû vyïaduje jen malé dal í investice ze strany tiskafiské firmy. Velké pfiíleïitosti pro velkoformátov tisk Velkoformátov ink-jetov tisk je zajímav m segmentem polygrafického prûmyslu. Stále se rozvíjí, nabízí vy í marïe neï mnohé dal í segmenty a technologie se dále vyvíjejí a umoïàují tak inovativní zákaznická fie ení. drupa 2012 bude dûleïit m místem, kde dodavatelé polygrafick ch sluïeb v ech typû mohou provûfiit kompletní rozsah moïností pro zapojení se do tohoto lukrativního trïního prostoru. Náv tûvníci by skuteãnû mûli plnû vyuïít této pfiíleïitosti a získat nové poznatky o zafiízeních, inkoustech, fie eních koneãného zpracování, aplikacích, atd., aè uï hledají co nejlep í cestu pro získání nov ch obchodních pfiíleïitostí nebo zpûsob roz ífiení sv ch sluïeb velkoformátového tisku. Náv tûvníci by se také mûli podívat i dále na nástroje a fie ení, která jim pomohou zmodernizovat jejich provozy. Vût ina dodavatelû na trhu velkoformátového tisku, pokud ne v ichni, nabízí celou kálu fie ení pro prepress, workflow a finishing, pomocí kter ch mûïe proces velkoformátového tisku b t efektivnûj í a levnûj í. Cary Sherburne, pfieloïila Karla Dohnalová, Zdroj: drupa 1 Who Buys Wide Format 2011, Tim Greene, fieditel, InfoTrends, 7. ãervna K , InfoTrends Ultrabooky superlehké a v konné Ultrabooky jsou superlehké laptopy, které váïí kolem 1,5 kg a jejich tlou Èka se pohybuje nûco málo pfies jeden centimetr. Oproti notebookûm jsou navíc mnohem v konnûj í. Nûkteré modely fungují pfii zavfieném poãítaãi jako tablet napfi. od firem Intel a Lenovo. Letos jich pfiijde na trh po celém svûtû 75 a podle v robcû zpûsobí revoluci. Ovládání hlasem a pohyby Americká spoleãnost Microsoft vidí budoucnost ve svém operaãním systému Windows, kter hodlá dále zdokonalovat. ZároveÀ pfiedpovûdûla, Ïe rok 2012 bude ve znamení elektroniky ovládané hlasem a pohyby. K tomu má pomoci i jejich systém Kinect, kter by mûl pro Windows zaãít fungovat jiï 1. února. Ovládat pohybem a hlasem se nebudou ale jen poãítaãe, technologii Microsoftu budou mít i televize a dal í spotfiebiãe. Microsoft pfiedstavil na veletrhu CES technologii Kinect, která umoïní ovládat poãítaãe ãi televize hlasem. Nokia Lumia 900 má dob t Ameriku Nokia pfiedstavila nov model chytrého telefonu Nokia Lumia 900, se kter m plánuje dob t trh USA. Pokud by se tento ambiciózní zámûr nezdafiil, zamûfií se zfiejmû na v robu levn ch mobilû, které dodává do zemí tfietího svûta. Za tím úãelem koupila operaãní systém Smarterphone, kter chce instalovat do sv ch nejlevnûj ích a dosud hloup ch mobilû. Samsung Wave III. s kvalitní navigací Amsung + TomTom = Sansung Wave III. Tato jednodochá rovnice znamená, Ïe v robce telefonû Samsung uzavfiel dohodu s v robcem navigací TomTom. Plnohodnotnou a kvalitní navigaci od TomTomu v sobû bude mít jako první právû Samsung Wave III. Samsung na veletrhu sebevûdomnû oznámil, Ïe letos sesadí z mobilního trûnu Nokii a sám bude nejvût ím v robcem mobilû. Televize vás pozná podle obliãeje Ultra tenká televize, která má díky nové technologii OLED je tû opravdovûj í barvy neï dfiív. KdyÏ jí pfiikáïete, aby se sama zapnula, udûlá to. Také sama rozpozná va i tváfi a pfiepne na vá oblíben program. Takové televize pfiedstavily na veletrhu CES napfiíklad firmy Samsung, Toshiba nebo LG. Foto:

7 ANKETA Novoroãní pohled zpût a pohled vpfied #3 Dokonãení ankety z minulého ãísla Typografie. 1 Jak hodnotíte ãinnost va í firmy v uplynulém roce 2011? 2 Co oãekáváte v novém roce 2012? 3 Jak podle Vás ovlivní stávající situaci na polygrafickém trhu veletrh drupa 2012? Ing. Jifií Mat sek Model Obaly a. s. 1 Z pohledu v roby ofsetem poti tûn ch obalû dopadl rok 2011 velmi pozitivnû. Patfiil k nejúspû nûj ím v historii závodu. V echna pfiedsevzetí a cíle jsme splnili nebo pfiekroãili. Byl to ale rovnûï jeden z nejnároãnûj ích rokû, jaké pamatuji. Realizovali jsme velké mnoïství rûzn ch projektû, poãínaje velk mi investicemi (nov devítibarevn tiskov stroj, stavba nové v robní haly, pfiípravy dal ích investic), pfies zavádûní nov ch stylû práce aï po zvládnutí velmi rozkolísané poptávky po obalech a souãasnû neustále rostoucích poïadavkû zákazníkû na kvalitu. 2 Lépe uï asi bylo, takïe oãekávám tvrd í konkurenci, aè uï tuzemskou nebo zahraniãní. Zákazníci budou zase o nûco nároãnûj í. Tlak na náklady a ceny poroste. Prognózy o poklesu ekonomiky v âr i v Evropû tomu moc nepfiidávají. V ichni budeme opatrnûj í pfii vydávání penûz. Chtûli bychom dodat na trh nové (zajímavûj í) obaly, do kter ch promítneme moïnosti na eho nového tiskového stroje. Oãekávám také spoustu nov ch nápadû jak a co vylep it, dûlat jinak. 3 V robci strojû se urãitû opût pfiedvedou a ukáïou, na ãem ãtyfii roky pracovali, byè expozice budou moïná vzhledem Jifií Mat sek Juraj Bariãák k úsporám stfiízlivûj í. V voj smûfiuje k vy í produktivitû, kvalitû a spolehlivosti strojû. Na to se asi mûïeme tû it nejvíce. Domnívám se, Ïe bude pokraãovat tak zvaná kanibalizace, kdy nov stroj bude schopen nahradit 1,5 2 staré stroje, a tak opût klesne poãet novû vyroben ch strojû umístiteln ch na pfiíslu n trh. Jsem také zvûdav, co pfiedvedou v robci digitálního tisku zda dojde k dal ímu umazání rozdílu mezi digitálním a ofsetov m tiskem. Juraj Bariãák âeská Unigrafie a.s. 1 Do spoleãnosti âeská Unigrafie a.s. jsem nastoupil a od pûsobím ve funkci v konného fieditele. Z tohoto dûvodu mohu z hlediska ãinnosti na í spoleãnosti komentovat jen pûlroãní období. Rok 2011 hodnotím pro âeskou Unigrafii jako rok zmûn. Úkoly, které byly nadefinovány, byly splnûny a navíc se nám podafiilo v prûbûhu tfietího a ãtvrtého kvartálu zrealizovat zásadní zmûny, které povedou k úspû nému dosáhnutí cílû v následujících letech. V rámci cílû pro zlep ení efektivity jsme se hlavnû zamûfiili na konsolidaci ãinností, optimalizaci procesního workflow a roz ífiení na eho obchodního pûsobení na klíãov ch trzích v rámci stfiedoevropského regionu. JelikoÏ se nám podafiilo efektivnû realizovat uvedené zmûny, hodnotím rok 2011 z hlediska âeské Unigrafie jako úspû n, ale k tomu je potfieba dodat, Ïe jsme jen na zaãátku velmi dlouhého a nároãného procesu, ve kterém chceme v roce 2012 pokraãovat. 2 Na rok 2012 nahlíïím ve dvou rovinách, externí a interní. Externí rovina, tj. situace na polygrafickém trhu, bude silnû ovlivàována celkovou ekonomickou situací v Eurozónû. Oãekávám je tû turbulentnûj í zmûny neï v minul ch letech a siln tlak na flexibilitu polygrafick ch subjektû. Cenová hladina je definovaná trhem a disponibilní kapacitou a neoãekávám, Ïe dojde k zásadním zmûnám. Domnívám se, Ïe pokud hodnotíme rok 2011 jako neuchopiteln, oãekávám, Ïe situace v roce 2012 bude je tû více komplikovaná a proto bude velmi dûleïité, abychom dodrïeli a splnili v echny cíle, které jsme si pro rok 2012 stanovili. V rámci interních procesû, jak jsem jiï zmínil, se musíme zamûfiit na pokraãování optimalizaãních ãinností a zefektivàování v robních procesû. 3 Abych fiekl pravdu, sám jsem zvûdav, co bude na veletrhu drupa 2012 tím nosn m tématem pro polygrafick prûmysl. Roky hospodáfiské krize 2010 a 2011 silnû ovlivnily polygrafick trh, aè uï tiskárny, v robce papíru ãi v robce technologií, a v minulosti silnû dominantní v robce polygrafick ch strojû Manroland, a pravideln vystavovatel na veletrhu drupa minul rok poïádal o ochranu pfied vûfiiteli. V tomto kontextu bude drupa 2012 pro mnoho manaïerû pracujících v polygrafickém prûmyslu velkou neznámou. Vyti tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papífie DNS performance 80 g/m 2 kter sponzorsky dodala spoleãnost OSPAP a.s.

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou Editorial Tak opût naskoãily jedniãky, dnes je 1.11. roku 2011 a zvlá tû leto ní listopadové datum s jednou jedenáctkou navíc vyz vá typografy a textové maniaky k ãíslicov m hrám, které tfieba v sousedním

Více

âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080. OBSAH CONTENTS 2 âervnové Agfa Fórum The June Agfa Forum 3 Ptáme se dodavatelû: Novinky v sortimentu materiálû pro digitální tisk We ask suppliers: New assortment of materials for digital printing 4 1.

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

12/2011 č. 1230 ročník 114

12/2011 č. 1230 ročník 114 12/2011 č. 1230 ročník 114 Editorial Co jsem se doãetl o adventní nedûli Je druhá adventní nedûle. Jedu koupit vánoãní stromeãek k na emu Lidlu. Jedin, kter se mi líbí, pfiimûfienû vzrostl a soumûrn, stojí

Více

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení Typografia digitální 10/2013, č. 39, ročník 4 Regular, Medium, Bold, Ultra Bold Typografia 125 let od založení Light, OBSAH CONTENTS 3 Epson vstupuje na trh DTG Epson enters the market DTG 4 Jitka Böhmová

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s.

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s. Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH ãíslo 7 VáÏení ãtenáfii, spoleãnost AXIOM TECH s.r.o. se jiï 13 let intenzivnû zab vá CAx/PLM technologiemi v oblasti strojírenství. Na e zku enosti nám tak

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 3 Rozhovor s generálním fieditelem spoleãnosti RadioMobil Rolandem Mahlerem 7 VIZE: Chceme b t pfiátelsk m prûvodcem Va

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 2 2 0 0 7 N E P R O D E J N É editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 3 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY BŘEZEN 2001 odpad měsíce Kovový odpad Železné odpady Odpad amalgamu Přehled firem Nové kontejnerové nůžky na šrot Recyklace autobaterií ve světě

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 2 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Natura 2000 v âeské republice Za peníze z Evropské unie mûïete obnovit les Na e lesy nejsou jen továrnou na dfievo Jedle má anci Stfiípky z Indonésie Sumatra

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Bio-CHP KOMBINOVANÁ V ROBA ELEKT INY A PLYNU Z BIOMASY V EVROPSKÉ PRAXI

Bio-CHP KOMBINOVANÁ V ROBA ELEKT INY A PLYNU Z BIOMASY V EVROPSKÉ PRAXI Bio-CHP KOMBINOVANÁ V ROBA ELEKT INY A PLYNU Z BIOMASY V EVROPSKÉ PRAXI Období zpracování: 01/2003 03/2006 Sektory: obnovitelná elektfiina, obnovitelné teplo Zpracovatelsk t m: FORCE Technology Dánsko,

Více