a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení"

Transkript

1 Typografia digitální 10/2013, č. 39, ročník 4 Regular, Medium, Bold, Ultra Bold Typografia 125 let od založení Light,

2 OBSAH CONTENTS 3 Epson vstupuje na trh DTG Epson enters the market DTG 4 Jitka Böhmová Anketa Trendy v dokonãujícím zpracování digitálního tisku Questionnaire Trends in finishing of digital print 5 Veletrh Svût reklamy v novém kabátû Trade Fair of advertising in a new outfit 6 Franti ek Drtikol: Z fotografického archivu Franti ek Drtikol: From the photographer s archive 7 Aktuality digitální Digital actualities TYPOGRAFIA DIGITÁLNÍ 10/2013/ã. 39/roãník 4 Pfiíloha ãasopisu Typografia 10/2013/ã. 1250/roãník 116 Odborn ãasopis ãesk ch polygrafû a typografû Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6 Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6 Fax ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar ová, éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, Pfiedseda redakãní rady Milan Mar o Redakãní rada Jaroslav Hru ka, Milan Mar o, ZdeÀka Mar ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Jifií Zápotock Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: Richard Rys, Soukromá vy í odborná kola umûní a reklamy, Orange Factory Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o. Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6 Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné 700 Kã + 15 % DPH Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú /0100 Komerãní banka, pob. Praha 6 ISSN , Registrováno pod MK âr 7504 Podávání zásilek povolila âeská po ta pod ã.j. nov. 6084/96 Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk ch ãlánkû. Obálka je vyti tûna na stroji Xerox DocuColor 8080 na papífie Xerox Colotech+ Gloss Coated 170 gm 2. Pfiíloha je vyti tûna na stroji Xerox Nuvera 200 EA (vnitfiní listy) na papífie Xerox Colotech+ 100 gm 2. Papíry na toto ãíslo Typografie digitální sponzorsky dodala spoleãnost XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o., Vinohradská 151/2828 (vchod C), Praha 3, T: , , F: , E: Epson vstupuje na trh DTG Spoleãnost Epson roz ifiuje svou fiadu tiskáren urãen ch pro tisk na textil o první DTG (Direct-To-Garment pfiím potisk textilu) model pro potisk triãek s názvem SureColor SC-F2000. Pfiedpokládá se, Ïe trh tisku na textil bude mít v roce 2014 hodnotu pfies 200 milionû eur, takïe mal m a stfiedním podnikûm mohou funkce modelu SureColor SC-F2000 zajistit znaãné pfiíjmy. Díky kombinaci vysokého v konu s nízk ch nákladû na provoz i údrïbu mohou firmy nabízet nové návrhy triãek i tiskové sluïby. V hody tiskárny SC-F2000 ocení on-line obchody prodávající triãka, v robci triãek s potisky a dokonce i firemní uïivatelé, protoïe její inkoust je odoln proti popraskání a je etrn k pokoïce. UÏivatelé si mohou systém nakonfigurovat tak, aby vyhovoval jejich poïadavkûm. Na v bûr mají ze dvou sad: inkoustu CMYK pro bílé obleãení a sady CMYK aï se ãtyfimi bíl mi inkousty pro barevné obleãení. V balení nechybí ani software Garment Creator od spoleãnosti Epson obsahující funkci v poãtu nákladû, pomocí které si budete moci pro kaïdou tiskovou úlohu vypoãítat tiskové náklady na základû mnoïství a ceny potfiebného inkoustu. To oceníte zejména pfii stanovování sazby danû ãi v e slevy. Díky tomuto softwaru mohou designéfii popustit uzdu své fantazii a snadno vytváfiet vlastní atraktivní návrhy triãek, ãepic ãi batohû s tlou Èkou aï 25 mm. Tiskárna Epson SureColor SC-F2000 Neil Greenhalgh, produktov manaïer spoleãnosti Epson Europe, dodává: Jedná se o první systém, jehoï tiskovou hlavu, inkoust i asi navrhla a vyrobila jediná spoleãnost, coï je v tomto odvûtví jedineãné. Hardware a inkoust jsou navrïeny tak, aby dokonale spolupracovaly a uïivatelé mohli tûïit z jejich spolehlivosti a vysoce kvalitního v stupu, kter m je spoleãnost Epson proslulá. Vy í pfiíjmy v ak nejsou jedinou v hodou. UÏivatelé si zároveà mohou b t jistí, Ïe spoleãnost Epson vyuïila dlouholeté zku enosti a znalosti k vytvofiení zafiízení, jeï je etrné k Ïivotnímu prostfiedí a exceluje v oblasti v konu i nízk ch provozních nákladû. Tiskárna SC-F2000 je vybavena odolnou tiskovou hlavou TFP od spoleãnosti Epson, takïe dokáïe potisknout jedno bílé triãko za pouh ch 27 sekund pfii pouïití reïimu dvou barev. Potisk triãka tmavé barvy trvá 111 sekund pfii pouïití bílého a barevného inkoustu, coï dokazuje, jak rychlou produkci tiskárna umoïàuje a to bez jakéhokoli sníïení kvality tisku. Pfii pouïití tiskárny SureColor SC-F2000 v kombinaci s inkoustem Epson UltraChrome DG (dodávan v 250 ml nebo 600 ml zásobnících) se vzhledem k mimofiádné odolnosti tohoto inkoustu doãkáte fantastick ch v sledkû na tmav ch textiliích. Bíl inkoust obíhá v systému, aby se pfiede lo ucpání. V sledkem je vy í produktivita, díky níï dokáïete vïdy dodrïet v echny termíny a dodací lhûty. Tiskárna SC-F2000 nabízí rozli ení aï x dpi zaji Èující pfiesn tvar a umístûní motivu. Její iroká barevná kála vytváfií Ïivé barvy, ostré kontury a plynulé pfiechody. V sledky vyti tûné inkoustem UltraChrome DG od spoleãnosti Epson nejenïe dlouho vydrïí, ale navíc jsou etrné i k pokoïce. Tento inkoust, kter je etrn k Ïivotnímu prostfiedí, obdrïel certifikaci Oeko-Tex Standard 100 1, coï znamená, Ïe neobsahuje Ïádné kodlivé substráty. 1 Tento standard byl vydán Mezinárodním sdruïením pro v zkum a testování v oblasti ekologie textilu (Oeko-Tex). Certifikace Oeko-Tex je zárukou, Ïe inkoust UltraChrome DG neobsahuje látky kodlivé nebo nebezpeãné pro lidské zdraví v mnoïství, které by pfiekraãovalo limity povolené ve standardech Oeko-Tex pro tisk na textil. Tento certifikát se vztahuje na textil a pracovní postup, nikoliv na tiskárnu.

3 ANKETA Trendy v dokonãujícím zpracování digitálního tisku Michal Toman Zdenûk Hlaváãek Petr Jetel 1 Jak je v voj v dokonãování digitálního tisku? 2 Nabízíte pro tuto oblast speciální zafiízení? 3 âím je dokonãující zpracování digitálního tisku specifické? 4 Jak eliminovat chyby pfii dokonãování digitálního tisku napfi. praskání tisku v lomu? Zdenûk Hlaváãek, Key Account Manager graphic systems, Fujifilm Europe GmbH, organizaãní sloïka 1 Firma Fujifilm nabízí digitální archov stroj formátu B2 JetPress 720 a tiskoviny vyrobené na tomto stroji lze zpracovat na standardních zafiízeních, které se pouïívají pro zpracování tiskoviny vyrobené klasickou ofsetovou technikou. Pro zpracování není tfieba Ïádn ch speciálních zafiízení a je moïné vyuïít strojû instalovan ch ve vût í ãi men í mífie v knihárnû kaïdé ofsetové tiskárny. Pro zpracování tiskoviny z kotouãov ch digitálních strojû doporuãujeme stroje jin ch v robcû ãi dodavatelû. Za tûmito stroji se pro pouïití napfi. pro v robu kniïního bloku nebo v novinovém provozu pouïívají off-line nebo on-line jednotlivá speciální zafiízení nebo celé zpracovatelské linky. Tak jako jinde i zde v e smûfiuje k plné automatizaci, nicménû takováto plná automatizace tiskové v robní linky také znamená vysoké investice. On-line linka pak cel komplet obvykle staví do role jednoúãelového tiskového zafiízení. Ve skupinû velkoformátov ch strojû Fujifilm nabízí tiskové ink-jet jednotky, které pouïívají UV inkousty. Produkty z tûchto strojû mají jiné vlastnosti a obvykle jiná pouïití a pouïívané materiály se zpracovávají zcela jinak neï v pfiedchozích dvou pfiípadech. Zpracování je pak na v fiezov ch automatech, v sekem apod. a samozfiejmû i v konstrukcích tûchto strojû dochází k v voji. 2 Nenabízíme. V pfiípadû potfieby vyuïijeme dodávky jiného dodavatele. 3 Zpracování tiskoviny ze stroje K produkãním archov m zafiízením JetPress 720 není nijak specifické. Tak jak jsem zmínil v odpovûdi na první otázku, tiskovina je zpracovatelná na standardních strojích kter mi jsou vybaveny knihárny v kaïdé tiskárnû. Tisky lze bez omezení laminovat, parciálnû i celoplo nû lakovat apod. O specifickém zpracování tiskovin lze u v robkû Fujifilmu hovofiit u kotouãov ch tiskov ch strojû. Produkty z velkoformátov ch strojû pak tvofií zcela jinou skupinu, která se obvykle zpracovává jin mi i specifick mi stroji. Canon nabízíme základní inline fie ení nejãastûji se jedná o vazbu V1, která mûïe b t vybavena ãelním ofiezem, trojofiezem nebo pfiípadnû zafiízením na sraïení hfibetu tzv. square back. Dále nabízíme inline vazbu V2 s trojofiezem, pfiípadnû skládací jednotku. Díky univerzálnímu DFD rozhraní jsme schopni k na im produkãním archov m strojûm zapojit online fie ení tfietích stran (Duplo, CP Bourg, Watkiss atd). Co se t ká offline dokonãování, spolupracujeme s nûkolika partnery 4 U tiskovin vyroben ch na stroji a jsme schopni dodat v podstatû JetPress720 (archov B2) i JetPress W (kotouãov ) je zpracování stejné jako u produktû z ofsetov ch strojû. Tisku s bûïn m krytím v plo e se problém praskání v lomu net ká, nebo jen do stejné míry jako tiskovin z ofsetové technologie. Vrstva barvy je zde penetrovaná více ãi ménû do substrátu papíru, takïe za bûïn ch podmínek k potí- Ïím nedochází. U tisku silnûj ích materiálû obvykle k praskání dochází libovolné offline zafiízení, vãetnû zaji tûní servisu na tato zafiízení. U kontinuálních strojû, které tisknou z role se vïdy fie í pfiípadné dokonãování projektovû. I zde lze vyuïít offline dokonãování (tisk role role), ale je také moïno postavit témûfi libovolnou linku, jejíï v stup koresponduje s potfiebami zákazníka (volné listy, dopisy v obálce, ãasopisy, nasná ené signatury, lepené V2 knihy atd.) v samotném potiskovaném mate- 3 Formátem papíru, kter je ob- riálu. Pokud nûkterá technologie vytváfií vy í vrstvu barvy na materiálu, pak je tfieba na tyto skuteãnosti pamatovat jiï v návrhu tiskoviny, a nebo k tisku vyuïít digitální techniku, které se tento problém net ká. vykle men í neï arch z ofsetu. Od toho se ãasto odvíjí cel postup dokonãujícího zpracování. Dal í specifikum je v tom, Ïe digitální tisk mûïe u etfiit sná ení dokumentû, ãímï lze proces dokonãování zrychlit. Michal Toman, Product Business Developer PP cut sheet, Canon CZ s.r.o. 1 âasto záleïí na typu zákazníka a druhu zakázek, které na digitálním stroji tiskne. Pro tiskafie, ktefií zpracovávají rûznorodé zakázky a mají offline dokonãování je jednoznaãn trend vyuïít stávající technologie. Online fie ení si vybírají zákazníci, jejichï skladba zakázek není tak rozmanitá. DÛvodem je maximální vyuïití dokonãovacího zafiízení. Dále vidíme, Ïe je dnes trendem pofiizovat men- í zafiízení, která jednoznaãnû uspofií lidskou ãinnost automatické perforátory, fiezaãky nebo skládací zafiízení. 2 Fold. Automatizace v roby broïur 4 Praskání tisku v lomu lze pfiedejít kvalitní laminací, která tisk v lomu ochrání. Pokud z nûjak ch dûvodû nelze pouïít laminaci, lze praskání toneru minimalizovat bigováním. A nesmíme také zapomenout na vliv papíru a smûru vláken, které mají na praskání toneru ãasto zásadní vliv. Petr Jetel, Product Manager PSG, Xerox Czech Republic s.r.o. 1 Inline zafiízení pro dokonãovací zpracování se neustále zdokonalují. V souãasné dobû je nejãastûji vyuïívaná inline vazba V1 a v pfiípadû archov ch digitálních tiskov ch fie ení Xerox velmi ãasto vãetnû finální úpravy tvaru hfibetu typu Square má v razn vliv na produktivitu a vylouãením manuálních úkonû se zároveà sniïuje riziko neïádoucích chyb. V nabídce jsou i dal í typy inline zafiízení napfiíklad pro vazbu V2, rûzné typy dûrování nebo skládání. V voj na trhu zakázek a s tím spojená cenová politika bude i nadále nutit poskytovatele tisku hledat zpûsoby co nejefektivnûj í v roby. Automatizace dokonãovacího zpracování je jen dal ím logick m krokem, jak v takovém prostfiedí uspût. 2 Spoleãnost Xerox nabízí velmi iroké portfolio tiskov ch fie ení. Nûkterá fie ení se jiï standardizovala (vazba typu V1) a bûïnû se nabízejí, naopak pfiib vá specifick ch poïadavkû napfiíklad z oblasti v roby publikací a obalû. V tûchto pfiípadech t m produkãního tisku spolupracuje s externími dodavateli, a to jak na návrhu fie ení, tak i na finální realizaci. 3 Digitální tisková fie ení jsou unikátní moïností snadné integrace do rûzn ch produkãních workflow a vysokou úrovní automatizace, které lze pfii v robû dosáhnout. KaÏd poskytovatel tisku by si mûl pfied pofiízením digitálního tiskového stroje provést anal zu souãasn ch i novû plánovan ch tiskov ch zakázek. Na základû pfiesnû definovan ch poïadavkû je poté moïné navrhnout takové fie ení, které umoïàuje v raznû zv it efektivitu v roby a zároveà dosáhnout pfiíznivûj ích v robních nákladû. 4 Více jak 20 let v voje digitálních tiskov ch technologií pfiineslo fie ení mnoha dfiíve bûïn ch problémû. Souãasné xerografické tiskové stroje nabízejí nejen poïadovanou kvalitu a stabilitu tisku, ale také v raznû ohleduplnûj í pûsobení na tiskové médium. BûÏnou souãástí tiskov ch strojû Xerox jsou fixaãní jednotky se sníïenou teplotou, vyrovnávací jednotky a u nejvy í kategorie strojû i ochlazování média zaji Èující rovné archy na v stupu. V sledkem je mnohem snadnûj í dokonãovací zpracování, neï tomu bylo v minulosti. Jitka Böhmová

4 Veletrh Svût reklamy v novém kabátû KaÏdá firma potfiebuje reklamu a marketingovou komunikaci. A v kaïdé firmû je ãlovûk, kter za reklamu zodpovídá vym lí strategii, zadává v robu, pfiipravuje reklamní kampanû. A právû na tyto manaïery cílí prezentaãní veletrh Svût reklamy, kter se uskuteãnil poosmé 24. záfií 2013 novû v prostorách Wannieck Gallery v Brnû a o t den pozdûji po esté 1. fiíjna 2013 v hotelu Diplomat v Praze. Svût reklamy inovuje co je jinak? Veletrhy se stûhovaly do vût ích prostor. V Brnû do atraktivního prostoru Wannieck Gallery vedle populárního OC VaÀkovka, v Praze v hotelu Diplomat se roz ífiil o dal í nové v stavní a konferenãní prostory. Osvûdãen koncept nízkonákladového networkingového veletrhu pofiadatelé ze spoleãnosti Omnis roz ífiili o dal í téma soubûïnû, ale prostorovû oddûlenû se konal veletrh personalistiky a zamûstnaneck ch v hod Personal & Benefit. Soubûh vytvofiil atraktivní byznys akci, jejíï náv tûva byla zajímavá jak pro marketéry a personalisty vût ích firem, tak i svou komplexností pro management a majitele stfiedních a aktivních men ích firem. Posílil se konferenãní charakter veletrhû. Pfiipraveny byly 4 tematické bloky. RÛzná aktuální a zajímavá témata si náv tûvníci namixovali podle sv ch potfieb a preferencí. Nejvût í zmûnou veletrhû bylo roz ífiení konferenãních aktiv. Jaká témata byla letos náv tûvníkûm nabídnuta? Konferenãní aktivity se v pfiedcházejících dvou letech staly opravdu vyhledávanou souãástí veletrhû. Letos byly pfiipraveny ãtyfii tematické bloky nabité zajímav mi tématy a fundovan mi pfiedná ejícím. A témata? Marketing na internetu a sociálních sítích SEO, sociální sítû, affiliate marketing, ing, mobilní aplikace, e-shopy... Trendy v marketingu design sluïeb, nízkonákladov a guerilla marketing, firma v cloudu... Singmaking a netradiãní reklama na tradiãních místech. Pro grafiky tematick blok k otázkám tvorby loga, web vs. tiskové materiály, právní aspekty dle nového obãanského zákoníku. Za zmínku také stojí doprovodné aktivity soubûïnû probíhajícího veletrhu personalistiky a zamûstnaneck ch v hod Personal & Benefit. Uskuteãnila se konference o monitoringu DÛvûfiuj & Provûfiuj, Personal café zahrnující program s pestrou nabídkou témat i kouãovací zóna. HIT CZ Podûbradská papírna s.r.o., ka írování a potahovaná kartonáï O v znamu loga promluvil Ondfiej Kafka ze Studia Kafka I krteãek má grafick manuál z pfiedná ky Ondfieje Kafky Kalendáfie s firemním potiskem jsou stále Ïádané, DG TIP spol. s r.o. Materiály pro reklamu a tisk od firmy Benefit uspokojí svou irokou nabídkou i ty nejnároãnûj í Personal & Benefit veletrh personalistiky a zamûstnaneck ch v hod

5 Franti ek Drtikol: Z fotografického archivu V stava v UmûleckoprÛmyslovém museu v Praze (UPM) se koná u pfiíleïitosti 130. v roãí narození Franti ka Drtikola a je vûnována Josefu Richardu Markovi, autorovi první Drtikolovy monografie (1938). Konãí 24. listopadu UmûleckoprÛmyslové museum v Praze mûlo a má v Ïivotû a díle ãeského fotografa Franti ka Drtikola ( ) jedineãné postavení. Bylo místem jeho první samostatné souborné v stavy (1922), ale i adresátem jeho umûleckého odkazu z roku 1942, ãítajícího více neï pût tisíc fotografií. V znamn m pfiedûlem se stala autorova retrospektivní v stava (1972), kterou v muzeu pfiipravila kurátorka sbírky Anna Fárová. Od té doby je Drtikol vnímán jako osobnost mezinárodního vûhlasu, je zafiazován do nejprestiïnûj ích svûtov ch v stav a sbírek. Vût ina dosavadních akcí se zamûfiila na Drtikolovu tvorbu z dvacát ch let 20. století, kdy pracoval v duchu art deco a vytvofiil unikátní Ïenské akty, jimiï si vydobyl mimofiádné uznání. Jin m pfiipomínan m tématem jsou jeho star í práce z období fotografické secese, realizované rozliãn mi fotografick mi technikami (gumotiskem, olejotiskem, pigmentem ad.). Autorovu vrcholnému období prvé poloviny tfiicát ch let 20. století, kdy z vlastní vûle fotografickou ãinnost ukonãil, se dosud vûnovalo pomûrnû málo prostoru, pfiestoïe tímto obdobím se zavr uje jeho mnohaleté tvûrãí experimentování. Tato v stava ãerpá z umûlcova fotografického archivu. Soubor obsahuje jedineãné fotografie, pracovní studie a variace, jeï ve své dobû nebyly urãeny k vefiejnému prezentování. Rozhodnutí vystavit Drtikolovy ateliérové práce takfika osmdesát let po jejich vzniku se opírá o jeho názor, Ïe Jen zrod umûní je z BoÏské podstaty, kdeïto na dokonãeném díle lpí tíha zemû. Skizza je prvotní opis umûlecké intuice. Snímky ukazují postup práce s Ïiv m modelem (variace aktû), abstraktní kompozice, jeï by samy o sobû zajistily Franti ku Drtikolovi v znamné místo ve svûtové fotografii, podobnû jako naprosto originální aranïované snímky, vypovídající o autorovû duchovní orientaci na filosofii a náboïenství V chodu. Tyto práce vytvofiil Drtikol v dobû hospodáfiské krize, která jeho praïsk podnik tvrdû zasáhla. O to více si musíme váïit dûl, jeï vznikla bez moïnosti jakéhokoliv komerãního uplatnûní, jako zcela autonomní svobodná tvorba. JiÏ v druhé polovinû dvacát ch let 20. století se spoleãnû s mlad ím kolegou Jaromírem Funkem shodnû vyjádfiili o smyslu své práce: Fotografujeme na e vize, fotografujeme v e jako jiní, ale fotografujeme pfiedmûty námi zkomponované, námi reïírované... Jsme reïiséfii pfiedmûtû, jejichï exteriér si sami vytváfiíme... Fotografie sama se pro nás pfiemûàuje ve v razov prostfiedek k vlastnímu a individuálnímu vyjádfiení. Jest nám tím, ãím jest tûtec malífii nebo pero básníku. O nûkolik let pozdûji si Drtikol zapsal: Umûní je nûco mnohem, mnohem hlub ího, nûco, co vyvûrá z du e, kde v e se dot ká pfiímo Boha, a toto pravé umûní není závislé pak na materiálu, z kterého se dílo utváfií. Je pak lhostejno, jestli je to dûláno tûtcem, tuïkou, rydlem nebo olejotvorbou. Je lhostejno, jestli ten materiál, z kterého je dílo udûláno, je mramor nebo hovno, fotografick papír nebo plátno, barva nebo tiskafiská ãerà. (Duchovní cesta, Praha, Svût 2004, s. 289) Drtikolova tvorba i jeho radikální my lenky pfiedbûhly dobu. KdyÏ vytváfiel své nejv znamnûj í fotografické práce, v ãeském umûní se teprve rozvíjely imaginativní tendence, zájem o lidskou sexualitu, sen a jiné oblasti nevûdomí. Vznikla Skupina surrealistû v âsr (1934), poprvé vystavovala i experimentující Fotoskupina pûti, ale fotografovo dílo naopak rychle upadalo v zapomnûní. Ohlasy Drtikolovy tvorby mûïeme nalézt aï po jeho znovuobjevení, mimo jiné i v tvorbû protagonistû slovenské vlny inscenované fotografie v osmdesát ch letech. V stava mûla premiéru roku 2010 ve Slovenské národní galerii v Bratislavû v rámci Mûsíce fotografie. Dnes je mimo jiné doplnûna i o dokumentaci umûlcovy originální designérské tvorby. Souãástí v stavy je aktivní program pro náv tûvníky, doprovází ji cyklus tématick ch pfiedná ek a komentovan ch prohlídek. Komentované prohlídky v stavy s kurátorem a v 17 hodin v klad zdarma k platné vstupence Cyklus pfiedná ek v chodbû UPM v 17 hodin, Jan Lípa, Pavel Mare Janovsk : Îáci a uãení Fráni Drtikola v 17 hodin, Jifií Holba: Historie buddhismu v âechách Franti ek Drtikol, Fotografick obraz (varianta), 1930, Franti ek Drtikol, Bez názvu, 1932, photo Franti ek Drtikol dûdicové, 2013 Franti ek Drtikol, Prototyp stolní lampy, kolem 1930, Franti ek Drtikol, Bez názvu, 1930,

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

12/2011 č. 1230 ročník 114

12/2011 č. 1230 ročník 114 12/2011 č. 1230 ročník 114 Editorial Co jsem se doãetl o adventní nedûli Je druhá adventní nedûle. Jedu koupit vánoãní stromeãek k na emu Lidlu. Jedin, kter se mi líbí, pfiimûfienû vzrostl a soumûrn, stojí

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 2 2 0 0 7 N E P R O D E J N É editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY Josef Novotn, Pavel Duspiva Úvod Faktory, které ovlivàují kupní chování spotfiebitelû, jsou pro podniky velice v znamné, protoïe

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 3 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY BŘEZEN 2001 odpad měsíce Kovový odpad Železné odpady Odpad amalgamu Přehled firem Nové kontejnerové nůžky na šrot Recyklace autobaterií ve světě

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK 1. 9. 2004 5. 10. 2004 Pánové, zadejte se! Co nabízí Tyr Ûv dûm... strana 3 Jifií Dûdeãek o létû v Praze 1... strana 5 9 ROâNÍK 13 Toulky za pamûtihodnostmi Prahy

Více

TERORISMUS VE SVùTù A CESTOVNæ RUCH

TERORISMUS VE SVùTù A CESTOVNæ RUCH Ale Hejna studoval v letech 1996 1999 na Fakultû ekonomické Západoãeské univerzity. Od roku 2000 studuje na Vysoké kole ekonomické v Praze, hlavní specializace Cestovní ruch. Diplomová práce Terorismus

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVII. ZÁ Í 2010 âíslo 3 Z OBSAHU: Dvojí osvalení v chovu masného skotu Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu X. díl Náv tûva farem ve Velké Brinátnii

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více