a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a fi ra Bold, Ultra Bold 125 le t od založení"

Transkript

1 Typografia digitální 10/2013, č. 39, ročník 4 Regular, Medium, Bold, Ultra Bold Typografia 125 let od založení Light,

2 OBSAH CONTENTS 3 Epson vstupuje na trh DTG Epson enters the market DTG 4 Jitka Böhmová Anketa Trendy v dokonãujícím zpracování digitálního tisku Questionnaire Trends in finishing of digital print 5 Veletrh Svût reklamy v novém kabátû Trade Fair of advertising in a new outfit 6 Franti ek Drtikol: Z fotografického archivu Franti ek Drtikol: From the photographer s archive 7 Aktuality digitální Digital actualities TYPOGRAFIA DIGITÁLNÍ 10/2013/ã. 39/roãník 4 Pfiíloha ãasopisu Typografia 10/2013/ã. 1250/roãník 116 Odborn ãasopis ãesk ch polygrafû a typografû Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6 Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6 Fax ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar ová, éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, Pfiedseda redakãní rady Milan Mar o Redakãní rada Jaroslav Hru ka, Milan Mar o, ZdeÀka Mar ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Jifií Zápotock Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: Richard Rys, Soukromá vy í odborná kola umûní a reklamy, Orange Factory Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o. Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6 Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné 700 Kã + 15 % DPH Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú /0100 Komerãní banka, pob. Praha 6 ISSN , Registrováno pod MK âr 7504 Podávání zásilek povolila âeská po ta pod ã.j. nov. 6084/96 Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk ch ãlánkû. Obálka je vyti tûna na stroji Xerox DocuColor 8080 na papífie Xerox Colotech+ Gloss Coated 170 gm 2. Pfiíloha je vyti tûna na stroji Xerox Nuvera 200 EA (vnitfiní listy) na papífie Xerox Colotech+ 100 gm 2. Papíry na toto ãíslo Typografie digitální sponzorsky dodala spoleãnost XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o., Vinohradská 151/2828 (vchod C), Praha 3, T: , , F: , E: Epson vstupuje na trh DTG Spoleãnost Epson roz ifiuje svou fiadu tiskáren urãen ch pro tisk na textil o první DTG (Direct-To-Garment pfiím potisk textilu) model pro potisk triãek s názvem SureColor SC-F2000. Pfiedpokládá se, Ïe trh tisku na textil bude mít v roce 2014 hodnotu pfies 200 milionû eur, takïe mal m a stfiedním podnikûm mohou funkce modelu SureColor SC-F2000 zajistit znaãné pfiíjmy. Díky kombinaci vysokého v konu s nízk ch nákladû na provoz i údrïbu mohou firmy nabízet nové návrhy triãek i tiskové sluïby. V hody tiskárny SC-F2000 ocení on-line obchody prodávající triãka, v robci triãek s potisky a dokonce i firemní uïivatelé, protoïe její inkoust je odoln proti popraskání a je etrn k pokoïce. UÏivatelé si mohou systém nakonfigurovat tak, aby vyhovoval jejich poïadavkûm. Na v bûr mají ze dvou sad: inkoustu CMYK pro bílé obleãení a sady CMYK aï se ãtyfimi bíl mi inkousty pro barevné obleãení. V balení nechybí ani software Garment Creator od spoleãnosti Epson obsahující funkci v poãtu nákladû, pomocí které si budete moci pro kaïdou tiskovou úlohu vypoãítat tiskové náklady na základû mnoïství a ceny potfiebného inkoustu. To oceníte zejména pfii stanovování sazby danû ãi v e slevy. Díky tomuto softwaru mohou designéfii popustit uzdu své fantazii a snadno vytváfiet vlastní atraktivní návrhy triãek, ãepic ãi batohû s tlou Èkou aï 25 mm. Tiskárna Epson SureColor SC-F2000 Neil Greenhalgh, produktov manaïer spoleãnosti Epson Europe, dodává: Jedná se o první systém, jehoï tiskovou hlavu, inkoust i asi navrhla a vyrobila jediná spoleãnost, coï je v tomto odvûtví jedineãné. Hardware a inkoust jsou navrïeny tak, aby dokonale spolupracovaly a uïivatelé mohli tûïit z jejich spolehlivosti a vysoce kvalitního v stupu, kter m je spoleãnost Epson proslulá. Vy í pfiíjmy v ak nejsou jedinou v hodou. UÏivatelé si zároveà mohou b t jistí, Ïe spoleãnost Epson vyuïila dlouholeté zku enosti a znalosti k vytvofiení zafiízení, jeï je etrné k Ïivotnímu prostfiedí a exceluje v oblasti v konu i nízk ch provozních nákladû. Tiskárna SC-F2000 je vybavena odolnou tiskovou hlavou TFP od spoleãnosti Epson, takïe dokáïe potisknout jedno bílé triãko za pouh ch 27 sekund pfii pouïití reïimu dvou barev. Potisk triãka tmavé barvy trvá 111 sekund pfii pouïití bílého a barevného inkoustu, coï dokazuje, jak rychlou produkci tiskárna umoïàuje a to bez jakéhokoli sníïení kvality tisku. Pfii pouïití tiskárny SureColor SC-F2000 v kombinaci s inkoustem Epson UltraChrome DG (dodávan v 250 ml nebo 600 ml zásobnících) se vzhledem k mimofiádné odolnosti tohoto inkoustu doãkáte fantastick ch v sledkû na tmav ch textiliích. Bíl inkoust obíhá v systému, aby se pfiede lo ucpání. V sledkem je vy í produktivita, díky níï dokáïete vïdy dodrïet v echny termíny a dodací lhûty. Tiskárna SC-F2000 nabízí rozli ení aï x dpi zaji Èující pfiesn tvar a umístûní motivu. Její iroká barevná kála vytváfií Ïivé barvy, ostré kontury a plynulé pfiechody. V sledky vyti tûné inkoustem UltraChrome DG od spoleãnosti Epson nejenïe dlouho vydrïí, ale navíc jsou etrné i k pokoïce. Tento inkoust, kter je etrn k Ïivotnímu prostfiedí, obdrïel certifikaci Oeko-Tex Standard 100 1, coï znamená, Ïe neobsahuje Ïádné kodlivé substráty. 1 Tento standard byl vydán Mezinárodním sdruïením pro v zkum a testování v oblasti ekologie textilu (Oeko-Tex). Certifikace Oeko-Tex je zárukou, Ïe inkoust UltraChrome DG neobsahuje látky kodlivé nebo nebezpeãné pro lidské zdraví v mnoïství, které by pfiekraãovalo limity povolené ve standardech Oeko-Tex pro tisk na textil. Tento certifikát se vztahuje na textil a pracovní postup, nikoliv na tiskárnu.

3 ANKETA Trendy v dokonãujícím zpracování digitálního tisku Michal Toman Zdenûk Hlaváãek Petr Jetel 1 Jak je v voj v dokonãování digitálního tisku? 2 Nabízíte pro tuto oblast speciální zafiízení? 3 âím je dokonãující zpracování digitálního tisku specifické? 4 Jak eliminovat chyby pfii dokonãování digitálního tisku napfi. praskání tisku v lomu? Zdenûk Hlaváãek, Key Account Manager graphic systems, Fujifilm Europe GmbH, organizaãní sloïka 1 Firma Fujifilm nabízí digitální archov stroj formátu B2 JetPress 720 a tiskoviny vyrobené na tomto stroji lze zpracovat na standardních zafiízeních, které se pouïívají pro zpracování tiskoviny vyrobené klasickou ofsetovou technikou. Pro zpracování není tfieba Ïádn ch speciálních zafiízení a je moïné vyuïít strojû instalovan ch ve vût í ãi men í mífie v knihárnû kaïdé ofsetové tiskárny. Pro zpracování tiskoviny z kotouãov ch digitálních strojû doporuãujeme stroje jin ch v robcû ãi dodavatelû. Za tûmito stroji se pro pouïití napfi. pro v robu kniïního bloku nebo v novinovém provozu pouïívají off-line nebo on-line jednotlivá speciální zafiízení nebo celé zpracovatelské linky. Tak jako jinde i zde v e smûfiuje k plné automatizaci, nicménû takováto plná automatizace tiskové v robní linky také znamená vysoké investice. On-line linka pak cel komplet obvykle staví do role jednoúãelového tiskového zafiízení. Ve skupinû velkoformátov ch strojû Fujifilm nabízí tiskové ink-jet jednotky, které pouïívají UV inkousty. Produkty z tûchto strojû mají jiné vlastnosti a obvykle jiná pouïití a pouïívané materiály se zpracovávají zcela jinak neï v pfiedchozích dvou pfiípadech. Zpracování je pak na v fiezov ch automatech, v sekem apod. a samozfiejmû i v konstrukcích tûchto strojû dochází k v voji. 2 Nenabízíme. V pfiípadû potfieby vyuïijeme dodávky jiného dodavatele. 3 Zpracování tiskoviny ze stroje K produkãním archov m zafiízením JetPress 720 není nijak specifické. Tak jak jsem zmínil v odpovûdi na první otázku, tiskovina je zpracovatelná na standardních strojích kter mi jsou vybaveny knihárny v kaïdé tiskárnû. Tisky lze bez omezení laminovat, parciálnû i celoplo nû lakovat apod. O specifickém zpracování tiskovin lze u v robkû Fujifilmu hovofiit u kotouãov ch tiskov ch strojû. Produkty z velkoformátov ch strojû pak tvofií zcela jinou skupinu, která se obvykle zpracovává jin mi i specifick mi stroji. Canon nabízíme základní inline fie ení nejãastûji se jedná o vazbu V1, která mûïe b t vybavena ãelním ofiezem, trojofiezem nebo pfiípadnû zafiízením na sraïení hfibetu tzv. square back. Dále nabízíme inline vazbu V2 s trojofiezem, pfiípadnû skládací jednotku. Díky univerzálnímu DFD rozhraní jsme schopni k na im produkãním archov m strojûm zapojit online fie ení tfietích stran (Duplo, CP Bourg, Watkiss atd). Co se t ká offline dokonãování, spolupracujeme s nûkolika partnery 4 U tiskovin vyroben ch na stroji a jsme schopni dodat v podstatû JetPress720 (archov B2) i JetPress W (kotouãov ) je zpracování stejné jako u produktû z ofsetov ch strojû. Tisku s bûïn m krytím v plo e se problém praskání v lomu net ká, nebo jen do stejné míry jako tiskovin z ofsetové technologie. Vrstva barvy je zde penetrovaná více ãi ménû do substrátu papíru, takïe za bûïn ch podmínek k potí- Ïím nedochází. U tisku silnûj ích materiálû obvykle k praskání dochází libovolné offline zafiízení, vãetnû zaji tûní servisu na tato zafiízení. U kontinuálních strojû, které tisknou z role se vïdy fie í pfiípadné dokonãování projektovû. I zde lze vyuïít offline dokonãování (tisk role role), ale je také moïno postavit témûfi libovolnou linku, jejíï v stup koresponduje s potfiebami zákazníka (volné listy, dopisy v obálce, ãasopisy, nasná ené signatury, lepené V2 knihy atd.) v samotném potiskovaném mate- 3 Formátem papíru, kter je ob- riálu. Pokud nûkterá technologie vytváfií vy í vrstvu barvy na materiálu, pak je tfieba na tyto skuteãnosti pamatovat jiï v návrhu tiskoviny, a nebo k tisku vyuïít digitální techniku, které se tento problém net ká. vykle men í neï arch z ofsetu. Od toho se ãasto odvíjí cel postup dokonãujícího zpracování. Dal í specifikum je v tom, Ïe digitální tisk mûïe u etfiit sná ení dokumentû, ãímï lze proces dokonãování zrychlit. Michal Toman, Product Business Developer PP cut sheet, Canon CZ s.r.o. 1 âasto záleïí na typu zákazníka a druhu zakázek, které na digitálním stroji tiskne. Pro tiskafie, ktefií zpracovávají rûznorodé zakázky a mají offline dokonãování je jednoznaãn trend vyuïít stávající technologie. Online fie ení si vybírají zákazníci, jejichï skladba zakázek není tak rozmanitá. DÛvodem je maximální vyuïití dokonãovacího zafiízení. Dále vidíme, Ïe je dnes trendem pofiizovat men- í zafiízení, která jednoznaãnû uspofií lidskou ãinnost automatické perforátory, fiezaãky nebo skládací zafiízení. 2 Fold. Automatizace v roby broïur 4 Praskání tisku v lomu lze pfiedejít kvalitní laminací, která tisk v lomu ochrání. Pokud z nûjak ch dûvodû nelze pouïít laminaci, lze praskání toneru minimalizovat bigováním. A nesmíme také zapomenout na vliv papíru a smûru vláken, které mají na praskání toneru ãasto zásadní vliv. Petr Jetel, Product Manager PSG, Xerox Czech Republic s.r.o. 1 Inline zafiízení pro dokonãovací zpracování se neustále zdokonalují. V souãasné dobû je nejãastûji vyuïívaná inline vazba V1 a v pfiípadû archov ch digitálních tiskov ch fie ení Xerox velmi ãasto vãetnû finální úpravy tvaru hfibetu typu Square má v razn vliv na produktivitu a vylouãením manuálních úkonû se zároveà sniïuje riziko neïádoucích chyb. V nabídce jsou i dal í typy inline zafiízení napfiíklad pro vazbu V2, rûzné typy dûrování nebo skládání. V voj na trhu zakázek a s tím spojená cenová politika bude i nadále nutit poskytovatele tisku hledat zpûsoby co nejefektivnûj í v roby. Automatizace dokonãovacího zpracování je jen dal ím logick m krokem, jak v takovém prostfiedí uspût. 2 Spoleãnost Xerox nabízí velmi iroké portfolio tiskov ch fie ení. Nûkterá fie ení se jiï standardizovala (vazba typu V1) a bûïnû se nabízejí, naopak pfiib vá specifick ch poïadavkû napfiíklad z oblasti v roby publikací a obalû. V tûchto pfiípadech t m produkãního tisku spolupracuje s externími dodavateli, a to jak na návrhu fie ení, tak i na finální realizaci. 3 Digitální tisková fie ení jsou unikátní moïností snadné integrace do rûzn ch produkãních workflow a vysokou úrovní automatizace, které lze pfii v robû dosáhnout. KaÏd poskytovatel tisku by si mûl pfied pofiízením digitálního tiskového stroje provést anal zu souãasn ch i novû plánovan ch tiskov ch zakázek. Na základû pfiesnû definovan ch poïadavkû je poté moïné navrhnout takové fie ení, které umoïàuje v raznû zv it efektivitu v roby a zároveà dosáhnout pfiíznivûj ích v robních nákladû. 4 Více jak 20 let v voje digitálních tiskov ch technologií pfiineslo fie ení mnoha dfiíve bûïn ch problémû. Souãasné xerografické tiskové stroje nabízejí nejen poïadovanou kvalitu a stabilitu tisku, ale také v raznû ohleduplnûj í pûsobení na tiskové médium. BûÏnou souãástí tiskov ch strojû Xerox jsou fixaãní jednotky se sníïenou teplotou, vyrovnávací jednotky a u nejvy í kategorie strojû i ochlazování média zaji Èující rovné archy na v stupu. V sledkem je mnohem snadnûj í dokonãovací zpracování, neï tomu bylo v minulosti. Jitka Böhmová

4 Veletrh Svût reklamy v novém kabátû KaÏdá firma potfiebuje reklamu a marketingovou komunikaci. A v kaïdé firmû je ãlovûk, kter za reklamu zodpovídá vym lí strategii, zadává v robu, pfiipravuje reklamní kampanû. A právû na tyto manaïery cílí prezentaãní veletrh Svût reklamy, kter se uskuteãnil poosmé 24. záfií 2013 novû v prostorách Wannieck Gallery v Brnû a o t den pozdûji po esté 1. fiíjna 2013 v hotelu Diplomat v Praze. Svût reklamy inovuje co je jinak? Veletrhy se stûhovaly do vût ích prostor. V Brnû do atraktivního prostoru Wannieck Gallery vedle populárního OC VaÀkovka, v Praze v hotelu Diplomat se roz ífiil o dal í nové v stavní a konferenãní prostory. Osvûdãen koncept nízkonákladového networkingového veletrhu pofiadatelé ze spoleãnosti Omnis roz ífiili o dal í téma soubûïnû, ale prostorovû oddûlenû se konal veletrh personalistiky a zamûstnaneck ch v hod Personal & Benefit. Soubûh vytvofiil atraktivní byznys akci, jejíï náv tûva byla zajímavá jak pro marketéry a personalisty vût ích firem, tak i svou komplexností pro management a majitele stfiedních a aktivních men ích firem. Posílil se konferenãní charakter veletrhû. Pfiipraveny byly 4 tematické bloky. RÛzná aktuální a zajímavá témata si náv tûvníci namixovali podle sv ch potfieb a preferencí. Nejvût í zmûnou veletrhû bylo roz ífiení konferenãních aktiv. Jaká témata byla letos náv tûvníkûm nabídnuta? Konferenãní aktivity se v pfiedcházejících dvou letech staly opravdu vyhledávanou souãástí veletrhû. Letos byly pfiipraveny ãtyfii tematické bloky nabité zajímav mi tématy a fundovan mi pfiedná ejícím. A témata? Marketing na internetu a sociálních sítích SEO, sociální sítû, affiliate marketing, ing, mobilní aplikace, e-shopy... Trendy v marketingu design sluïeb, nízkonákladov a guerilla marketing, firma v cloudu... Singmaking a netradiãní reklama na tradiãních místech. Pro grafiky tematick blok k otázkám tvorby loga, web vs. tiskové materiály, právní aspekty dle nového obãanského zákoníku. Za zmínku také stojí doprovodné aktivity soubûïnû probíhajícího veletrhu personalistiky a zamûstnaneck ch v hod Personal & Benefit. Uskuteãnila se konference o monitoringu DÛvûfiuj & Provûfiuj, Personal café zahrnující program s pestrou nabídkou témat i kouãovací zóna. HIT CZ Podûbradská papírna s.r.o., ka írování a potahovaná kartonáï O v znamu loga promluvil Ondfiej Kafka ze Studia Kafka I krteãek má grafick manuál z pfiedná ky Ondfieje Kafky Kalendáfie s firemním potiskem jsou stále Ïádané, DG TIP spol. s r.o. Materiály pro reklamu a tisk od firmy Benefit uspokojí svou irokou nabídkou i ty nejnároãnûj í Personal & Benefit veletrh personalistiky a zamûstnaneck ch v hod

5 Franti ek Drtikol: Z fotografického archivu V stava v UmûleckoprÛmyslovém museu v Praze (UPM) se koná u pfiíleïitosti 130. v roãí narození Franti ka Drtikola a je vûnována Josefu Richardu Markovi, autorovi první Drtikolovy monografie (1938). Konãí 24. listopadu UmûleckoprÛmyslové museum v Praze mûlo a má v Ïivotû a díle ãeského fotografa Franti ka Drtikola ( ) jedineãné postavení. Bylo místem jeho první samostatné souborné v stavy (1922), ale i adresátem jeho umûleckého odkazu z roku 1942, ãítajícího více neï pût tisíc fotografií. V znamn m pfiedûlem se stala autorova retrospektivní v stava (1972), kterou v muzeu pfiipravila kurátorka sbírky Anna Fárová. Od té doby je Drtikol vnímán jako osobnost mezinárodního vûhlasu, je zafiazován do nejprestiïnûj ích svûtov ch v stav a sbírek. Vût ina dosavadních akcí se zamûfiila na Drtikolovu tvorbu z dvacát ch let 20. století, kdy pracoval v duchu art deco a vytvofiil unikátní Ïenské akty, jimiï si vydobyl mimofiádné uznání. Jin m pfiipomínan m tématem jsou jeho star í práce z období fotografické secese, realizované rozliãn mi fotografick mi technikami (gumotiskem, olejotiskem, pigmentem ad.). Autorovu vrcholnému období prvé poloviny tfiicát ch let 20. století, kdy z vlastní vûle fotografickou ãinnost ukonãil, se dosud vûnovalo pomûrnû málo prostoru, pfiestoïe tímto obdobím se zavr uje jeho mnohaleté tvûrãí experimentování. Tato v stava ãerpá z umûlcova fotografického archivu. Soubor obsahuje jedineãné fotografie, pracovní studie a variace, jeï ve své dobû nebyly urãeny k vefiejnému prezentování. Rozhodnutí vystavit Drtikolovy ateliérové práce takfika osmdesát let po jejich vzniku se opírá o jeho názor, Ïe Jen zrod umûní je z BoÏské podstaty, kdeïto na dokonãeném díle lpí tíha zemû. Skizza je prvotní opis umûlecké intuice. Snímky ukazují postup práce s Ïiv m modelem (variace aktû), abstraktní kompozice, jeï by samy o sobû zajistily Franti ku Drtikolovi v znamné místo ve svûtové fotografii, podobnû jako naprosto originální aranïované snímky, vypovídající o autorovû duchovní orientaci na filosofii a náboïenství V chodu. Tyto práce vytvofiil Drtikol v dobû hospodáfiské krize, která jeho praïsk podnik tvrdû zasáhla. O to více si musíme váïit dûl, jeï vznikla bez moïnosti jakéhokoliv komerãního uplatnûní, jako zcela autonomní svobodná tvorba. JiÏ v druhé polovinû dvacát ch let 20. století se spoleãnû s mlad ím kolegou Jaromírem Funkem shodnû vyjádfiili o smyslu své práce: Fotografujeme na e vize, fotografujeme v e jako jiní, ale fotografujeme pfiedmûty námi zkomponované, námi reïírované... Jsme reïiséfii pfiedmûtû, jejichï exteriér si sami vytváfiíme... Fotografie sama se pro nás pfiemûàuje ve v razov prostfiedek k vlastnímu a individuálnímu vyjádfiení. Jest nám tím, ãím jest tûtec malífii nebo pero básníku. O nûkolik let pozdûji si Drtikol zapsal: Umûní je nûco mnohem, mnohem hlub ího, nûco, co vyvûrá z du e, kde v e se dot ká pfiímo Boha, a toto pravé umûní není závislé pak na materiálu, z kterého se dílo utváfií. Je pak lhostejno, jestli je to dûláno tûtcem, tuïkou, rydlem nebo olejotvorbou. Je lhostejno, jestli ten materiál, z kterého je dílo udûláno, je mramor nebo hovno, fotografick papír nebo plátno, barva nebo tiskafiská ãerà. (Duchovní cesta, Praha, Svût 2004, s. 289) Drtikolova tvorba i jeho radikální my lenky pfiedbûhly dobu. KdyÏ vytváfiel své nejv znamnûj í fotografické práce, v ãeském umûní se teprve rozvíjely imaginativní tendence, zájem o lidskou sexualitu, sen a jiné oblasti nevûdomí. Vznikla Skupina surrealistû v âsr (1934), poprvé vystavovala i experimentující Fotoskupina pûti, ale fotografovo dílo naopak rychle upadalo v zapomnûní. Ohlasy Drtikolovy tvorby mûïeme nalézt aï po jeho znovuobjevení, mimo jiné i v tvorbû protagonistû slovenské vlny inscenované fotografie v osmdesát ch letech. V stava mûla premiéru roku 2010 ve Slovenské národní galerii v Bratislavû v rámci Mûsíce fotografie. Dnes je mimo jiné doplnûna i o dokumentaci umûlcovy originální designérské tvorby. Souãástí v stavy je aktivní program pro náv tûvníky, doprovází ji cyklus tématick ch pfiedná ek a komentovan ch prohlídek. Komentované prohlídky v stavy s kurátorem a v 17 hodin v klad zdarma k platné vstupence Cyklus pfiedná ek v chodbû UPM v 17 hodin, Jan Lípa, Pavel Mare Janovsk : Îáci a uãení Fráni Drtikola v 17 hodin, Jifií Holba: Historie buddhismu v âechách Franti ek Drtikol, Fotografick obraz (varianta), 1930, Franti ek Drtikol, Bez názvu, 1932, photo Franti ek Drtikol dûdicové, 2013 Franti ek Drtikol, Prototyp stolní lampy, kolem 1930, Franti ek Drtikol, Bez názvu, 1930,

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Produkãní barvy pro niï í segment

Produkãní barvy pro niï í segment Obsah Contents 2 Produkãní barvy pro niï í produkãní segment Production colors for the lower production segment 3 Kurt K. Wolf Jak potenciál nabízí inkoustov tisk pro LPF? Which offers the potential of

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3

Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3 13 Typografia digitální 10/2012 č. 28 ročník 3 OBSAH CONTENTS 2 Digitální tisk se prosazuje Digital printing gathers speed 5 Aktuality digitální Digital actualities 7 Ptáme se dodavatelû: Zafiízení pro

Více

TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2

TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2 TYPOGRAFIA digitální 10/2011 č. 17 ročník 2 Obsah Contents 2 Tisková zafiízení pro tisk fotoknih Printing equipment to print photo books 4 Kurt K. Wolf Pro které trhy se hodí nové vysoce v konné inkoustové

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar

INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar Obsah Contents 2 Inovace/Novinky/Racionalizace Portál Web-to-Print Coverstar Innovation/News/Rationalization Portal Web-to-Print Coverstar 3 Kulat stûl Individualizace tiskovin Fotoknihy I. Roundtable

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati A R I S T O T E L E S T Y P O G R A F I A D I G I T Á L N Í 3 / 2 0 1 2 / 2 2 / 3 OBSAH CONTENTS 2 Revoluce v outdooru bez

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

âervnové Agfa Fórum Vyti tûno na stroji Xerox DocuColor 8080. OBSAH CONTENTS 2 âervnové Agfa Fórum The June Agfa Forum 3 Ptáme se dodavatelû: Novinky v sortimentu materiálû pro digitální tisk We ask suppliers: New assortment of materials for digital printing 4 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3

Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3 Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3 OBSAH CONTENTS 2 PR Ospap v bránû digitálního svítání PR OSPAP in the gate of digital dawn 3 Cary Sherburne Velk tisk, velk dojem, Trendy ve velkoformátovém

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Editorial. Jan Solpera na své v stavû Space Cowboy v Galerii V UP Více na stranû 16.

Editorial. Jan Solpera na své v stavû Space Cowboy v Galerii V UP Více na stranû 16. Editorial Psát editorial dva mûsíce pfied volbami, v dobû vrcholící krize, není Ïádn med. Mnozí lidé se nechovají pfiirozenû, politické lïi nemají krátké nohy a prûzkumûm, nûkdy ani médiím, pr není radno

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 let od založení

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 let od založení Typografia 10/2013, č. 1250, ročník 116 Regular, Medium, Bold, Ultra Bold Typografia 125 let od založení Light, Editorial Podzim pfiinesl opût mnoho nov ch událostí jak v oboru, tak i ve spoleãnosti: fiadu

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

č. 1213 r. 113 květen 2010

č. 1213 r. 113 květen 2010 č. 1213 r. 113 květen 2010 Editorial Studen máj, v stodole ráj, fiíkávali na i pfiedkové. Podle nov ch statistik se hospodáfiství pomalu pozvedá z dlouhého útlumu, doufejme, Ïe o nûco trvaleji, neï slibovaly

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati

příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati příjemné jest: na přítomném činiti na budoucím doufati a na minulé vzpomínati A R I S T O T E L E S T Y P O G R A F I A 3 / 2 0 1 2 / 1 2 3 3 / 1 1 5 Editorial Je jaro. Pfiíroda se po zimû pomalu probouzí

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH CAx/PLM technologie 8 VáÏení ãtenáfii, letos je to má pfiíjemná povinnost opût Vás uvítat na stránkách na eho roãního zpravodaje, jiï osmého vydání v na em ãtrnáctiletém

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou Editorial Tak opût naskoãily jedniãky, dnes je 1.11. roku 2011 a zvlá tû leto ní listopadové datum s jednou jedenáctkou navíc vyz vá typografy a textové maniaky k ãíslicov m hrám, které tfieba v sousedním

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Praha - obchod Ruská 593/40 101 00 Praha - Vršovice tel.: 608 712 812 fax: 267 310 151 e-mail: praha@sevendesign.cz www. sevendesign.

Praha - obchod Ruská 593/40 101 00 Praha - Vršovice tel.: 608 712 812 fax: 267 310 151 e-mail: praha@sevendesign.cz www. sevendesign. Ostrava - výroba Ruská 2974 703 00 Ostrava - Vítkovice tel. objednávky: 774 712 816 tel. dílna: 775 712 825 e-mail: firma@sevendesign.cz www. sevendesign.cz Praha - obchod Ruská 593/40 101 00 Praha - Vršovice

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více