24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM"

Transkript

1 Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3 ZŘIZOVACÍ VÝDAJE 24.4 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 24.5 PŮJČKY VE SPOLEČNOSTECH S.R.O ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ A JEDNATELŮ V S. R. O UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKŮ VE SPOLEČNOSTI 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Společnost s ručením omezeným patří k obchodním společnostem, které bývají označovány jako kapitálové mají povinnost vytvářet základní kapitál Povinná minimální výše základního kapitálu Do konce roku 2013 byla povinná minimální výše základního kapitálu s.r.o Kč. Nová právní úprava (ZOK) od minimální výši základního kapitálu neuvádí, ale stanoví minimální výši vkladu společníka ve výši 1 Kč. Společnost s jediným společníkem může mít tedy základní kapitál 1 Kč. Poznámka: Tímto snížením ZK se ochrana věřitelů nijak nezhorší. Ani dosavadní právní úprava neukládala společnostem s ručením omezeným povinnost v této hodnotě disponovat majetkem, který by případně použila k úhradě svých závazků. Navíc byla v této oblasti posílena odpovědnost statutárních orgánů Společníci Společníky s.r.o. mohou být jak fyzické, tak právnické osoby. Od roku 2014 již neplatí pro společníky tato omezení: - do konce roku 2013 mohlo být v s.r.o. maximálně 50 společníků, dnes již maximální počet není omezen - do konce roku 2013 mohla fyzická osoba jako jediný společník založit nejvýše 3 společnosti s r.o., dnes již neplatí ani toto omezení Podíly společníků Na rozdíl od dřívější právní úpravy ZOK od připouští různé druhy podílů. Nejčastějším druhem bude jistě i nadále základní podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společenská smlouva může umožnit i vznik jiných druhů podílů, například podíl s přednostním právem na podíl na zisku, podíl s vyšší mírou vlivu na jednání společnosti, podíl s právem veta na určitá rozhodnutí valné hromady apod. Společenská smlouva dále může určit, že pro každý podíl společníka bude vydán tzv. kmenový list, tj. cenný papír v listinné podobě, jehož převoditelnost není omezena ani nijak podmíněna. Je-li podle společenské smlouvy povolen vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový list pro každý takový podíl Založení a vznik společnosti Společnost je založena uzavřením společenské smlouvy (v případě jediného společníka zakladatelské listiny), avšak právně vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. K tomuto datu se také otevírají účetní knihy a sestavuje se zahajovací rozvaha. Před zápisem do obchodního rejstříku musí být splaceny veškeré nepeněžité vklady, celé případné emisní ážio a alespoň 30 % hodnoty peněžitých vkladů. Upsané vklady musí být splaceny ve lhůtě určené společenskou smlouvou, nejpozději však do 5 let od vzniku společnosti. 167

2 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným Ručení Společnost ručí za závazky celým svým majetkem. Společníci ručí za dluhy společnosti do výše v jaké dosud nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaném v obchodním rejstříku v době, kdy byly věřitelem vyzváni k zaplacení. Nová právní úprava zavádí zvýšenou odpovědnost statutárních orgánů za jejich jednání při výkonu funkce. Pokud například jednatel v rámci výkonu své funkce způsobí společnosti škodu, potom ručí věřiteli za dluh společnosti v rozsahu, v jakém společnost není schopna svůj dluh uhradit. Dalším nebezpečím pro jednatele je případné insolvenční řízení, v rámci kterého může soud rozhodnout, že jednatel ručí věřitelům například proto, že v rámci výkonu své funkce neučinil vše potřebné pro odvrácení úpadku Rezervní fond Společnost měla do konce roku 2013 povinnost vytvářet zákonný rezervní fond, který byl určen ke krytí ztrátového hospodaření. Zákon o obchodních korporacích již tuto povinnost nevymezuje, společnost však může rezervní fond vytvořit dobrovolně. Poznámka: Zůstatek rezervního fondu (účet 421) u již existujíích společností bude možné rozpustit ve prospěch jiných vlastních zdrojů Orgány společnosti Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, tj. shromáždění společníků. Valnou hromadu je povinen svolat jednatel minimálně jednou za účetní období. Řádnou účetí závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Do působnosti valné hromady patří například: schvalování účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku a o úhradě ztrát, rozhodování o změně společenské smlouvy rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, volba a odvolání jednatelů, členů dozorčí rady Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. ZOK také nově umožňuje, aby jednatelé tvořili kolektivní orgán, ve kterém je možno jednotlivým jednatelům přidělit různé oblasti, za které ponesou odpovědnost (například finance, výroba, obchod). Jednatel je osoba pověřená jednat jménem společnosti a náleží mu tak obchodní vedení firmy. Je také povinen zajistit řádné vedení účetnictví a informovat společníky o záležitostech společnosti. Může jím být společník nebo cizí osoba (tj. osoba bez vztahu ke společnosti, kterou valná hromada společnosti pověřila výkonem funkce jednatele). Pokud jednatel bude pobírat za svoji činnost odměnu, musí být vymezena ve Smlouvě o výkonu o funkce. Odměna jednateli se eviduje na účtu 522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti a je pro společnost daňově uznatelným nákladem. Dalším orgánem společnosti s ručením omezeným může být dozorčí rada. Její úlohou je: - dohlížet na činnost jednatelů - nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat údaje v nich obsažené - přezkoumávat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty - podávat zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak jednou ročně Členové dozorčí rady (musí být nejméně tři) jsou voleni valnou hromadou, z pochopitelných důvodů nemůže být členem dozorčí rady jednatel. Odměny členům dozorčí rady se evidují na účtu 523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva a jsou daňově uznatelným nákladem. 168

3 Zahajovací rozvaha VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Podíly na zisku Pokud společenská smlouva nestanoví jinak, podílejí se společníci na zisku v poměru svých podílů. ZOK nově umožňuje společnosti vyplácet i zálohy na výplatu podílu na zisku. Za tímto účelem je nutno provést mezitímní účetní závěrku, ze které je zřejmé, že společnost má dostatek prostředků k rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku minulých let a ostatních fondů ze zisku a snížený o neuhrazenou ztrátu minulých let. V případě, že řádná účetní závěrka na konci účetního období nepotvrdí předpokládanou výši zisku, potom budou muset společníci tyto zálohy vrátit. Pro účtování o zálohách na podíly na zisku je třeba v účtovém rozvrhu zřídit nový účet, například Zálohy na podíly na zisku. Jeho případný zůstatek bude na konci účetního období na straně MD a v následujícím roce se započítá na zjištěný celkový hospodářský výsledek. Poznámka: Příklad na účtování o zálohách na podílech na zisku je uveden jak ve výkladových učebnicích (2. a 3. díl), tak i v rámci příkladu k otázce č ZAHAJOVACÍ ROZVAHA Ke dni vzniku sestavuje společnost zahajovací rozvahu a následuje otevření účtů hlavní knihy. V aktivech je zpravidla jednak pohledávka za upsaný nesplacený kapitál (účet 353) a dále příslušný majetek, který byl vložen do společnosti (např. peněžní prostředky, dlouhodobý majetek). V pasivech je základní kapitál na účtu 411 ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Další položky pasiv závisí na tom, zda existují ještě jiné vlastní zdroje (např. vklady nad rámec základního kapitálu, tj. kapitálové fondy, popř. rezervní fond). Pan Roman Dvořák založil jako jediný společník společnost s ručením omezeným ATLETIKA, s.r.o. V zakladatelské listině byl stanoven ZK ve výši Kč, který byl do dne zápisu do OR splacen v plné výši: - vkladem peněžních prostředků na běžný účet ve výši Kč - nepeněžním vkladem auta oceněného znaleckým posudkem na Kč Řešení: Aktiva Zahajovací rozvaha společnosti ATLETIKA, s.r.o. Pasiva Samostatné movité věci Základní kapitál Bankovní účty Poznámka:Součástí zahajovací rozvahy mohou být také zřizovací výdaje (viz následující bod) ZŘIZOVACÍ VÝDAJE (Vyhláška 6/3a, ZDP 32a/4) Zřizovacími výdaji (náklady) se rozumí výdaje spojené se zřízením (založením) nového podniku (společnosti), například soudní a notářské poplatky a jiné úřední výlohy, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování, nájemné. Zřizovacími výdaji jsou také výdaje, které vzniklá účetní jednotka následně uhradí jiným osobám (např. společníkovi) v souvislosti se svým zřízením. Do zřizovacích výdajů se přitom nezahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého majetku nebo zásob a výdaje na reprezentaci. Zřizovací výdaje se zahrnují do dlouhodobého nehmotného majetku, a to v případě, že jejich úhrn přesáhne hranici stanovenou vnitropodnikovou směrnicí účetní jednotky pro dlouhodobý nehmotný majetek (z daňového hlediska pak částku Kč). Musí se účetně odepsat do pěti let od vzniku společnosti, daňově se pak odepisují rovnoměrně po dobu 60 měsíců. Zřizovací výdaje v částce nižší účetní jednotka může zahrnout přímo do nákladů. Zřizovací výdaje je možné uhradit: a) přímo ze splaceného peněžitého vkladu (z účtu zřízeného správcem vkladu) v tomto případě jsou zřizovací výdaje součástí zahajovací rozvahy b) společníky (po vzniku společnosti budou společníkům uhrazeny) v tomto případě zřizovací výdaje nejsou součástí zahajovací rozvahy 169

4 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Vklady do společnosti Společnost AUTO, s.r.o., byla zapsána do OR Základní kapitál je Kč, ke dni zápisu do OR bylo splaceni na běžný účet společnosti Kč. Ještě před tímto datem však byly vynaloženy následující výdaje spojené se vznikem společnosti: výdaje na právní a notářské služby Kč výdaje na kolky Kč pořízení kopírovacího stroje Kč nájem kanceláře do doby vzniku s.r.o Kč Tyto výdaje byly uhrazeny: a) z účtu zřízeného správcem vkladu b) společníkem p. Říhou (formou půjčky se splatností 3 měsíce) Řešení: Z výše uvedených výdajů není možné zahrnout do zřizovacích výdajů nákup kopírky (jedná se o DHM). Částku zřizovacích výdajů potom zjistíme součtem ostatních částek, tj Kč. Protože přesáhly hranici Kč, jedná se o dlouhodobý nehmotný majetek a musí se zaúčtovat na účet 011. Varianta A ZAHAJOVACÍ ROZVAHA AKTIVA PASIVA Kč Kč Kč Kč Kč Celkem Kč Celkem Kč Varianta B ZAHAJOVACÍ ROZVAHA AKTIVA PASIVA Kč Kč Kč Celkem Kč Celkem Kč Účtování po otevření účetních knih: 1. Předpis zřizovacích výdajů Kč Pořízení kopírovacího stroje Kč Úhrada závazku společníkovi Kč (211) 24.4 VKLADY DO SPOLEČNOSTI Peněžité vklady do základního kapitálu Peněžitým vkladem je souhrn peněžních prostředků (dále jen peněžitý vklad ), které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti. Způsob účtování o vkladech do základního kapitálu závisí na tom, zda se jedná o vklad při vzniku společnosti nebo o vklad v průběhu existence společnosti. a) Vklady při vzniku společnosti: viz část ZAHAJOVACÍ ROZVAHA b) Vklady v průběhu existence společnosti Před zápisem do OR se musí použít účet 419 Změny základního kapitálu. 1. Předpis peněžitého vkladu Úhrada vkladu v penězích 221 (211) Zápis do obchodního rejstříku AE 170

5 Půjčky ve společnostech s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Nepeněžité vklady do základního kapitálu Nepeněžitým vkladem společníka do společnosti je souhrn jiných penězi ocenitelných hodnot (dále jen nepeněžitý vklad ), které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti. Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Vklady spočívající v závazcích týkajících se provedení prací nebo v poskytnutí služeb jsou zakázány. Nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem výše základního kapitálu do OR Příplatky nad rámec základního kapitálu Tyto vklady se účtují na účet 413 Ostatní kapitálové fondy a dochází k nim např. z důvodu řešení špatné finanční situace společnosti. Jedná se o tzv. příplatky mimo základní kapitál, které mohou mít dvojí podobu: - povinné již při podpisu společenské smlouvy v ní musí být uvedena možnost, že valná hromada může společníkům uložit povinnost peněžitého příplatku (společenská smlouva určí max. výši tohoto příplatku) - dobrovolné mohou být poskytnuty kdykoliv, v libovolné výši, a to se souhlasem jednatele 1. Rozhodnutí valné hromady o poskytnutí příplatku mimo ZK 355 / Úhrada příplatků na běžný účet 221 / 355 Poznámka: V praxi bývá příplatek někdy uhrazován zápočtem již dříve přijaté půjčky od společníka. V takovém případě by účtování o úhradě vypadalo takto: 365 (479) / 355 Příplatek mimo ZK nemá vliv na výši podílu společníka ani na výši ZK společnosti. Zvyšuje však nabývací cenu podílu pro účely daně z příjmů ( 24/7 ZDP) PŮJČKY VE SPOLEČNOSTECH S RUČENÍM OMEZENÝM V praxi se jedná o jev zcela běžný: ocitne-li se společnost v dočasné platební tísni, mohou vypomoci společníci a naopak. Takové půjčky mají i daňové dopady Půjčky do společnosti (tzn. společnost je dlužník, společník je věřitel) Výše úroku Při peněžité půjčce lze dohodnout úroky, ale půjčka může být také bezúročná. Pro společníky bude však často daňově výhodnější sjednat půjčku jako úročenou, protože společnost si může zpravidla účtovat úrok do daňových nákladů. V případě sjednaných úroků se doporučuje výše úroku maximálně v ceně obvyklé, tj. ceně odpovídající běžným podmínkám pro poskytnutí půjčky. Pokud by byl úrok sjednán v ceně vyšší, bude pro společnost daňovým nákladem pouze úrok v částce odpovídající ceně obvyklé. U půjčky poskytnuté účetní jednotce od společníka se používá účet 365 Ostatní závazky ke společníkům. (příp. 479 Ostatní dlouhodobé závazky). 1. Přijetí půjčky od společníka 211 (221) 365 (479) 2. Vyúčtování úroků z přijaté půjčky (479) 3. Splácení půjčky včetně úroků 365 (479) 211 (221) UPOZORNĚNÍ Úroky z přijatých půjček je nutné účtovat do nákladů společnosti zásadně časově rozlišené, a to bez ohledu na okamžik zaplacení úroku. Pokud však je věřitelem fyzická osoba, která není účetní jednotkou, daňovým nákladem jsou pouze úroky zaplacené.! 171

6 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Příjmy společníků ve společnosti s r.o Půjčky poskytnuté společností společníkům Výše úroku Podobně jako při půjčce do společnosti mohou být i v tomto případě sjednány úroky, ale je možné uzavřít i půjčku bezúročnou, ale společnost by v takovém případě musela zvýšit svůj základ daně o úroky odpovídající obvyklé úrokové míře. Při půjčce poskytnuté společníkům účetní jednotkou (tj. společností s ručením omezeným) se používá účet 355 Ostatní pohledávky za společníky. 1. Poskytnutí půjčky společníkům (221) 2. Vyúčtování úroků z poskytnuté půjčky Příjem splácené půjčky včetně úroků 211 (221) PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ VE SPOLEČNOSTI S R.O. Společníci s.r.o. mohou dosáhnout u společnosti tyto druhy příjmů: Příjmy ze závislé činnosti (ZDP 6) Tento příjem připadá v úvahu zejména tehdy, uzavře-li společník se společností s.r.o. pracovní smlouvu, příp. některou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Zdaňování těchto příjmů je obdobné jako u ostatních zaměstnanců společnosti. Při účtování jsou dvě dílčí změny oproti účtování mezd zaměstnancům, a to: - místo účtu 521 Mzdové náklady se používá účet 522 Příjmy společníků ze závislé činnosti, - místo účtu 331 Zaměstnanci se používá účet 366 Závazky ke společníkům ze závislé činnosti. Společník Jan Novák je zaměstnán u společnosti. Podepsal Prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a slev na dani, na základě kterého uplatňuje slevu na poplatníka. Hrubá mzda činí Kč. Řešení: 1. Hrubá mzda Kč Zdravotní pojištění (4,5 %) Kč Sociální pojištění (6,5 %) Kč Záloha na daň z příjmů Kč výpočet základu daně = Kč výpočet daně před slevami * 0,15 = Kč výpočet daně po slevách = Kč Poznámka: Podobně jako odměna společníkovi se účtuje i zdaňuje odměna jednateli společnosti s r. o Příjmy ze samostatné činnosti (ZDP 7) Jedná se o další druh příjmů, které může za činnost pro společnost s ručením omezeným její společník obdržet. Není vyloučeno, aby společník, který podniká například jako účetní poradce, nemohl poskytnout poradenské služby společnosti, která se zabývá naprosto odlišnou činností (např. pořádáním seminářů). Pro tyto případy je nutné, aby mezi společníkem a společností byla uzavřena řádná smlouva stejně jako s jakýmkoliv jiným obchodním partnerem. 172

7 Ukončení účasti společníka ve společnosti VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Příjmy z kapitálového majetku (ZDP 8) Za příjem z kapitálového majetku jsou považovány podíly na zisku, které mohou představovat více či méně rozhodující příjem společníka z účasti ve společnosti s.r.o. Zdanění těchto příjmů je výhradně povinností společnosti. Společníci tedy obdrží čistý příjem, který již samozřejmě dále nedaní, ani jej neuvádějí v daňovém přiznání (pokud tedy vůbec mají povinnost je podat). Příjem se zdaňuje srážkovou daní ve výši 15 %. Valná hromada společnosti rozhodla o výplatě podílu na zisku ve výši Kč. Podíl (snížený o 15 % daň) ve výši Kč vyplatila společníkům. Řešení: 1. Přiznání podílu na zisku Kč Sražená daň Kč Výplata podílu na zisku hotově Kč Odvod sražené daně FÚ (výpis) Kč Poznámka: Stejný postup účtování i zdaňování se používá i u a.s. Od roku 2014 je možno za určitých podmínek vyplácet společníkům podíly na zisku i zálohově (viz kapitola ) UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI Důvodů pro ukončení účasti společníka ve společnosti může být celá řada. Pokud k ukončení dochází ve shodě s ostatními společníky, jsou nejčastějšími způsoby následující dva: - převod podílu (tj. převod na jinou osobu) - dohoda o ukončení účasti s výplatou vypořádacího podílu odcházejícímu společníkovi Převod podílu společníka Každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka, popř. i na třetí osobu. Pokud se bude převádět podíl na jiného společníka, může společenská smlouva tento převod podmínit souhlasem některého orgánu společnosti. Převod podílu společníka na třetí osobu je možný jen se souhlasem valné hromady, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Z pohledu společnosti se výše jejího majetku nijak nezmění a o prodeji obchodního podílu odcházejícího společníka se vůbec neúčtuje, pouze se upraví analytická evidence k účtu 411. U společníka prodávajícího obchodní podíl je dále důležité, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Pokud je společníkem fyzická osoba a podíl není součástí jejího obchodního majetku, nebude o ničem účtovat a postará se pouze o správné zdanění vzniklého příjmu. Poznámka: Příjem z prodeje se zdaní dle 10 ZDP, jako výdaj se uplatní nabývací cena obchodního podílu. V případě, že doba mezi nabytím a prodejem obchodního podílu je delší než 5 let, tento příjem je od daně z příjmů osvobozen ( 4/1/r ZDP). V případě, že společníkem je fyzická osoba a podíl je součástí jejího obchodního majetku nebo je společníkem právnická osoba, bude se účtovat o prodeji dlouhodobého finančního majetku. 1. Tržba z prodeje obchodního podílu Úhrada za prodej Vyřazení obchodního podílu Poznámka: U fyzické osoby, jejíž podíl byl zahrnut do obchodního majetku, se příjem zdaní dle 7 ZDP (jako výdaj lze opět uplatnit nabývací cenu). U právnické osoby se příjem zahrne do obecného základu daně. 173

8 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Ukončení účasti společníka ve společnosti Dohoda o ukončení účasti s výplatou vypořádacího podílu Jsou-li splněny důvody pro ukončení účasti společníka na společnosti, je povinností společnosti vyplatit odcházejícímu společníkovi vypořádací podíl. Společnost je povinna stanovit jeho výši, vypočítat srážkovou daň a odvést ji finančnímu úřadu a čistý vypořádací podíl vyplatit. Další povinností společnosti je stanovit, jak naloží s volným podílem. Od společnost nově nakládá s uvolněným podílem jako zmocněnec, tj. tento podíl i nadále zůstává ve vlastnictví bývalého společníka. Společnost uvolněný podíl prodá nejméně za přiměřenou cenu, přičemž předkupní právo mají společníci. Pokud se podíl podaří prodat, společnost vyplatí bývalému společníkovi výtěžek z prodeje po odečtení nákladů na tento prodej. V případě, že se nepodaří uvolněný podíl prodat do 3 měsíců, potom se výše vypořádacího podílu určí z účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Zjištěný hrubý vypořádací podíl se sníží o nabývací cenu podílu na společnosti a zdaní se srážkovou daní ve výši 15 %. Poznámka: Společnost může výši vypořádacího podílu určit z účetní závěrky i bez případného prodeje, pokud tak stanoví společenská smlouva. Společnost HRANIČKY, s.r.o. byla založena dvěma společníky vklady ve výši Kč za každého společníka. Společník A ukončil svoji činnost ve společnosti, a to dohodou obou společníků. Uvolněný podíl nebyl do tří měsíců prodán, proto byla ke dni zániku účasti společníka provedena mezitímní účetní závěrka, ze které vyplynula výše vlastního kapitálu Kč. Odcházející společník během své účasti neposkytl společnosti žádný příplatek mimo ZK, který by zvyšoval nabývací cenu jeho podílu. 1. Hrubý vypořádací podíl (vznik volného podílu) Kč Předpis srážkové daně ( ) * 0, Kč Výplata čistého vypořádacího podílu převodem z účtu Kč Odvod daně finančnímu úřadu Kč Poznámka: Se vzniklým volným podílem může s.r.o. naložit takto: a) převést jej na jiného společníka nebo třetí osobu, b) snížit o něj svůj základní kapitál, c) mohou jej převzít v poměru svých podílů ostatní společníci (za úplatu ve výši vypořádacího podílu). Problematika účtování v s.r.o. je popsána i ve 3. díle učebnice kapitola

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více