24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM"

Transkript

1 Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3 ZŘIZOVACÍ VÝDAJE 24.4 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 24.5 PŮJČKY VE SPOLEČNOSTECH S.R.O ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ A JEDNATELŮ V S. R. O UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKŮ VE SPOLEČNOSTI 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Společnost s ručením omezeným patří k obchodním společnostem, které bývají označovány jako kapitálové mají povinnost vytvářet základní kapitál Povinná minimální výše základního kapitálu Do konce roku 2013 byla povinná minimální výše základního kapitálu s.r.o Kč. Nová právní úprava (ZOK) od minimální výši základního kapitálu neuvádí, ale stanoví minimální výši vkladu společníka ve výši 1 Kč. Společnost s jediným společníkem může mít tedy základní kapitál 1 Kč. Poznámka: Tímto snížením ZK se ochrana věřitelů nijak nezhorší. Ani dosavadní právní úprava neukládala společnostem s ručením omezeným povinnost v této hodnotě disponovat majetkem, který by případně použila k úhradě svých závazků. Navíc byla v této oblasti posílena odpovědnost statutárních orgánů Společníci Společníky s.r.o. mohou být jak fyzické, tak právnické osoby. Od roku 2014 již neplatí pro společníky tato omezení: - do konce roku 2013 mohlo být v s.r.o. maximálně 50 společníků, dnes již maximální počet není omezen - do konce roku 2013 mohla fyzická osoba jako jediný společník založit nejvýše 3 společnosti s r.o., dnes již neplatí ani toto omezení Podíly společníků Na rozdíl od dřívější právní úpravy ZOK od připouští různé druhy podílů. Nejčastějším druhem bude jistě i nadále základní podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společenská smlouva může umožnit i vznik jiných druhů podílů, například podíl s přednostním právem na podíl na zisku, podíl s vyšší mírou vlivu na jednání společnosti, podíl s právem veta na určitá rozhodnutí valné hromady apod. Společenská smlouva dále může určit, že pro každý podíl společníka bude vydán tzv. kmenový list, tj. cenný papír v listinné podobě, jehož převoditelnost není omezena ani nijak podmíněna. Je-li podle společenské smlouvy povolen vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový list pro každý takový podíl Založení a vznik společnosti Společnost je založena uzavřením společenské smlouvy (v případě jediného společníka zakladatelské listiny), avšak právně vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. K tomuto datu se také otevírají účetní knihy a sestavuje se zahajovací rozvaha. Před zápisem do obchodního rejstříku musí být splaceny veškeré nepeněžité vklady, celé případné emisní ážio a alespoň 30 % hodnoty peněžitých vkladů. Upsané vklady musí být splaceny ve lhůtě určené společenskou smlouvou, nejpozději však do 5 let od vzniku společnosti. 167

2 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným Ručení Společnost ručí za závazky celým svým majetkem. Společníci ručí za dluhy společnosti do výše v jaké dosud nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaném v obchodním rejstříku v době, kdy byly věřitelem vyzváni k zaplacení. Nová právní úprava zavádí zvýšenou odpovědnost statutárních orgánů za jejich jednání při výkonu funkce. Pokud například jednatel v rámci výkonu své funkce způsobí společnosti škodu, potom ručí věřiteli za dluh společnosti v rozsahu, v jakém společnost není schopna svůj dluh uhradit. Dalším nebezpečím pro jednatele je případné insolvenční řízení, v rámci kterého může soud rozhodnout, že jednatel ručí věřitelům například proto, že v rámci výkonu své funkce neučinil vše potřebné pro odvrácení úpadku Rezervní fond Společnost měla do konce roku 2013 povinnost vytvářet zákonný rezervní fond, který byl určen ke krytí ztrátového hospodaření. Zákon o obchodních korporacích již tuto povinnost nevymezuje, společnost však může rezervní fond vytvořit dobrovolně. Poznámka: Zůstatek rezervního fondu (účet 421) u již existujíích společností bude možné rozpustit ve prospěch jiných vlastních zdrojů Orgány společnosti Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, tj. shromáždění společníků. Valnou hromadu je povinen svolat jednatel minimálně jednou za účetní období. Řádnou účetí závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Do působnosti valné hromady patří například: schvalování účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku a o úhradě ztrát, rozhodování o změně společenské smlouvy rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, volba a odvolání jednatelů, členů dozorčí rady Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. ZOK také nově umožňuje, aby jednatelé tvořili kolektivní orgán, ve kterém je možno jednotlivým jednatelům přidělit různé oblasti, za které ponesou odpovědnost (například finance, výroba, obchod). Jednatel je osoba pověřená jednat jménem společnosti a náleží mu tak obchodní vedení firmy. Je také povinen zajistit řádné vedení účetnictví a informovat společníky o záležitostech společnosti. Může jím být společník nebo cizí osoba (tj. osoba bez vztahu ke společnosti, kterou valná hromada společnosti pověřila výkonem funkce jednatele). Pokud jednatel bude pobírat za svoji činnost odměnu, musí být vymezena ve Smlouvě o výkonu o funkce. Odměna jednateli se eviduje na účtu 522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti a je pro společnost daňově uznatelným nákladem. Dalším orgánem společnosti s ručením omezeným může být dozorčí rada. Její úlohou je: - dohlížet na činnost jednatelů - nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat údaje v nich obsažené - přezkoumávat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty - podávat zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak jednou ročně Členové dozorčí rady (musí být nejméně tři) jsou voleni valnou hromadou, z pochopitelných důvodů nemůže být členem dozorčí rady jednatel. Odměny členům dozorčí rady se evidují na účtu 523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva a jsou daňově uznatelným nákladem. 168

3 Zahajovací rozvaha VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Podíly na zisku Pokud společenská smlouva nestanoví jinak, podílejí se společníci na zisku v poměru svých podílů. ZOK nově umožňuje společnosti vyplácet i zálohy na výplatu podílu na zisku. Za tímto účelem je nutno provést mezitímní účetní závěrku, ze které je zřejmé, že společnost má dostatek prostředků k rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku minulých let a ostatních fondů ze zisku a snížený o neuhrazenou ztrátu minulých let. V případě, že řádná účetní závěrka na konci účetního období nepotvrdí předpokládanou výši zisku, potom budou muset společníci tyto zálohy vrátit. Pro účtování o zálohách na podíly na zisku je třeba v účtovém rozvrhu zřídit nový účet, například Zálohy na podíly na zisku. Jeho případný zůstatek bude na konci účetního období na straně MD a v následujícím roce se započítá na zjištěný celkový hospodářský výsledek. Poznámka: Příklad na účtování o zálohách na podílech na zisku je uveden jak ve výkladových učebnicích (2. a 3. díl), tak i v rámci příkladu k otázce č ZAHAJOVACÍ ROZVAHA Ke dni vzniku sestavuje společnost zahajovací rozvahu a následuje otevření účtů hlavní knihy. V aktivech je zpravidla jednak pohledávka za upsaný nesplacený kapitál (účet 353) a dále příslušný majetek, který byl vložen do společnosti (např. peněžní prostředky, dlouhodobý majetek). V pasivech je základní kapitál na účtu 411 ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Další položky pasiv závisí na tom, zda existují ještě jiné vlastní zdroje (např. vklady nad rámec základního kapitálu, tj. kapitálové fondy, popř. rezervní fond). Pan Roman Dvořák založil jako jediný společník společnost s ručením omezeným ATLETIKA, s.r.o. V zakladatelské listině byl stanoven ZK ve výši Kč, který byl do dne zápisu do OR splacen v plné výši: - vkladem peněžních prostředků na běžný účet ve výši Kč - nepeněžním vkladem auta oceněného znaleckým posudkem na Kč Řešení: Aktiva Zahajovací rozvaha společnosti ATLETIKA, s.r.o. Pasiva Samostatné movité věci Základní kapitál Bankovní účty Poznámka:Součástí zahajovací rozvahy mohou být také zřizovací výdaje (viz následující bod) ZŘIZOVACÍ VÝDAJE (Vyhláška 6/3a, ZDP 32a/4) Zřizovacími výdaji (náklady) se rozumí výdaje spojené se zřízením (založením) nového podniku (společnosti), například soudní a notářské poplatky a jiné úřední výlohy, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování, nájemné. Zřizovacími výdaji jsou také výdaje, které vzniklá účetní jednotka následně uhradí jiným osobám (např. společníkovi) v souvislosti se svým zřízením. Do zřizovacích výdajů se přitom nezahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého majetku nebo zásob a výdaje na reprezentaci. Zřizovací výdaje se zahrnují do dlouhodobého nehmotného majetku, a to v případě, že jejich úhrn přesáhne hranici stanovenou vnitropodnikovou směrnicí účetní jednotky pro dlouhodobý nehmotný majetek (z daňového hlediska pak částku Kč). Musí se účetně odepsat do pěti let od vzniku společnosti, daňově se pak odepisují rovnoměrně po dobu 60 měsíců. Zřizovací výdaje v částce nižší účetní jednotka může zahrnout přímo do nákladů. Zřizovací výdaje je možné uhradit: a) přímo ze splaceného peněžitého vkladu (z účtu zřízeného správcem vkladu) v tomto případě jsou zřizovací výdaje součástí zahajovací rozvahy b) společníky (po vzniku společnosti budou společníkům uhrazeny) v tomto případě zřizovací výdaje nejsou součástí zahajovací rozvahy 169

4 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Vklady do společnosti Společnost AUTO, s.r.o., byla zapsána do OR Základní kapitál je Kč, ke dni zápisu do OR bylo splaceni na běžný účet společnosti Kč. Ještě před tímto datem však byly vynaloženy následující výdaje spojené se vznikem společnosti: výdaje na právní a notářské služby Kč výdaje na kolky Kč pořízení kopírovacího stroje Kč nájem kanceláře do doby vzniku s.r.o Kč Tyto výdaje byly uhrazeny: a) z účtu zřízeného správcem vkladu b) společníkem p. Říhou (formou půjčky se splatností 3 měsíce) Řešení: Z výše uvedených výdajů není možné zahrnout do zřizovacích výdajů nákup kopírky (jedná se o DHM). Částku zřizovacích výdajů potom zjistíme součtem ostatních částek, tj Kč. Protože přesáhly hranici Kč, jedná se o dlouhodobý nehmotný majetek a musí se zaúčtovat na účet 011. Varianta A ZAHAJOVACÍ ROZVAHA AKTIVA PASIVA Kč Kč Kč Kč Kč Celkem Kč Celkem Kč Varianta B ZAHAJOVACÍ ROZVAHA AKTIVA PASIVA Kč Kč Kč Celkem Kč Celkem Kč Účtování po otevření účetních knih: 1. Předpis zřizovacích výdajů Kč Pořízení kopírovacího stroje Kč Úhrada závazku společníkovi Kč (211) 24.4 VKLADY DO SPOLEČNOSTI Peněžité vklady do základního kapitálu Peněžitým vkladem je souhrn peněžních prostředků (dále jen peněžitý vklad ), které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti. Způsob účtování o vkladech do základního kapitálu závisí na tom, zda se jedná o vklad při vzniku společnosti nebo o vklad v průběhu existence společnosti. a) Vklady při vzniku společnosti: viz část ZAHAJOVACÍ ROZVAHA b) Vklady v průběhu existence společnosti Před zápisem do OR se musí použít účet 419 Změny základního kapitálu. 1. Předpis peněžitého vkladu Úhrada vkladu v penězích 221 (211) Zápis do obchodního rejstříku AE 170

5 Půjčky ve společnostech s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Nepeněžité vklady do základního kapitálu Nepeněžitým vkladem společníka do společnosti je souhrn jiných penězi ocenitelných hodnot (dále jen nepeněžitý vklad ), které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti. Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Vklady spočívající v závazcích týkajících se provedení prací nebo v poskytnutí služeb jsou zakázány. Nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem výše základního kapitálu do OR Příplatky nad rámec základního kapitálu Tyto vklady se účtují na účet 413 Ostatní kapitálové fondy a dochází k nim např. z důvodu řešení špatné finanční situace společnosti. Jedná se o tzv. příplatky mimo základní kapitál, které mohou mít dvojí podobu: - povinné již při podpisu společenské smlouvy v ní musí být uvedena možnost, že valná hromada může společníkům uložit povinnost peněžitého příplatku (společenská smlouva určí max. výši tohoto příplatku) - dobrovolné mohou být poskytnuty kdykoliv, v libovolné výši, a to se souhlasem jednatele 1. Rozhodnutí valné hromady o poskytnutí příplatku mimo ZK 355 / Úhrada příplatků na běžný účet 221 / 355 Poznámka: V praxi bývá příplatek někdy uhrazován zápočtem již dříve přijaté půjčky od společníka. V takovém případě by účtování o úhradě vypadalo takto: 365 (479) / 355 Příplatek mimo ZK nemá vliv na výši podílu společníka ani na výši ZK společnosti. Zvyšuje však nabývací cenu podílu pro účely daně z příjmů ( 24/7 ZDP) PŮJČKY VE SPOLEČNOSTECH S RUČENÍM OMEZENÝM V praxi se jedná o jev zcela běžný: ocitne-li se společnost v dočasné platební tísni, mohou vypomoci společníci a naopak. Takové půjčky mají i daňové dopady Půjčky do společnosti (tzn. společnost je dlužník, společník je věřitel) Výše úroku Při peněžité půjčce lze dohodnout úroky, ale půjčka může být také bezúročná. Pro společníky bude však často daňově výhodnější sjednat půjčku jako úročenou, protože společnost si může zpravidla účtovat úrok do daňových nákladů. V případě sjednaných úroků se doporučuje výše úroku maximálně v ceně obvyklé, tj. ceně odpovídající běžným podmínkám pro poskytnutí půjčky. Pokud by byl úrok sjednán v ceně vyšší, bude pro společnost daňovým nákladem pouze úrok v částce odpovídající ceně obvyklé. U půjčky poskytnuté účetní jednotce od společníka se používá účet 365 Ostatní závazky ke společníkům. (příp. 479 Ostatní dlouhodobé závazky). 1. Přijetí půjčky od společníka 211 (221) 365 (479) 2. Vyúčtování úroků z přijaté půjčky (479) 3. Splácení půjčky včetně úroků 365 (479) 211 (221) UPOZORNĚNÍ Úroky z přijatých půjček je nutné účtovat do nákladů společnosti zásadně časově rozlišené, a to bez ohledu na okamžik zaplacení úroku. Pokud však je věřitelem fyzická osoba, která není účetní jednotkou, daňovým nákladem jsou pouze úroky zaplacené.! 171

6 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Příjmy společníků ve společnosti s r.o Půjčky poskytnuté společností společníkům Výše úroku Podobně jako při půjčce do společnosti mohou být i v tomto případě sjednány úroky, ale je možné uzavřít i půjčku bezúročnou, ale společnost by v takovém případě musela zvýšit svůj základ daně o úroky odpovídající obvyklé úrokové míře. Při půjčce poskytnuté společníkům účetní jednotkou (tj. společností s ručením omezeným) se používá účet 355 Ostatní pohledávky za společníky. 1. Poskytnutí půjčky společníkům (221) 2. Vyúčtování úroků z poskytnuté půjčky Příjem splácené půjčky včetně úroků 211 (221) PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ VE SPOLEČNOSTI S R.O. Společníci s.r.o. mohou dosáhnout u společnosti tyto druhy příjmů: Příjmy ze závislé činnosti (ZDP 6) Tento příjem připadá v úvahu zejména tehdy, uzavře-li společník se společností s.r.o. pracovní smlouvu, příp. některou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Zdaňování těchto příjmů je obdobné jako u ostatních zaměstnanců společnosti. Při účtování jsou dvě dílčí změny oproti účtování mezd zaměstnancům, a to: - místo účtu 521 Mzdové náklady se používá účet 522 Příjmy společníků ze závislé činnosti, - místo účtu 331 Zaměstnanci se používá účet 366 Závazky ke společníkům ze závislé činnosti. Společník Jan Novák je zaměstnán u společnosti. Podepsal Prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a slev na dani, na základě kterého uplatňuje slevu na poplatníka. Hrubá mzda činí Kč. Řešení: 1. Hrubá mzda Kč Zdravotní pojištění (4,5 %) Kč Sociální pojištění (6,5 %) Kč Záloha na daň z příjmů Kč výpočet základu daně = Kč výpočet daně před slevami * 0,15 = Kč výpočet daně po slevách = Kč Poznámka: Podobně jako odměna společníkovi se účtuje i zdaňuje odměna jednateli společnosti s r. o Příjmy ze samostatné činnosti (ZDP 7) Jedná se o další druh příjmů, které může za činnost pro společnost s ručením omezeným její společník obdržet. Není vyloučeno, aby společník, který podniká například jako účetní poradce, nemohl poskytnout poradenské služby společnosti, která se zabývá naprosto odlišnou činností (např. pořádáním seminářů). Pro tyto případy je nutné, aby mezi společníkem a společností byla uzavřena řádná smlouva stejně jako s jakýmkoliv jiným obchodním partnerem. 172

7 Ukončení účasti společníka ve společnosti VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Příjmy z kapitálového majetku (ZDP 8) Za příjem z kapitálového majetku jsou považovány podíly na zisku, které mohou představovat více či méně rozhodující příjem společníka z účasti ve společnosti s.r.o. Zdanění těchto příjmů je výhradně povinností společnosti. Společníci tedy obdrží čistý příjem, který již samozřejmě dále nedaní, ani jej neuvádějí v daňovém přiznání (pokud tedy vůbec mají povinnost je podat). Příjem se zdaňuje srážkovou daní ve výši 15 %. Valná hromada společnosti rozhodla o výplatě podílu na zisku ve výši Kč. Podíl (snížený o 15 % daň) ve výši Kč vyplatila společníkům. Řešení: 1. Přiznání podílu na zisku Kč Sražená daň Kč Výplata podílu na zisku hotově Kč Odvod sražené daně FÚ (výpis) Kč Poznámka: Stejný postup účtování i zdaňování se používá i u a.s. Od roku 2014 je možno za určitých podmínek vyplácet společníkům podíly na zisku i zálohově (viz kapitola ) UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI Důvodů pro ukončení účasti společníka ve společnosti může být celá řada. Pokud k ukončení dochází ve shodě s ostatními společníky, jsou nejčastějšími způsoby následující dva: - převod podílu (tj. převod na jinou osobu) - dohoda o ukončení účasti s výplatou vypořádacího podílu odcházejícímu společníkovi Převod podílu společníka Každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka, popř. i na třetí osobu. Pokud se bude převádět podíl na jiného společníka, může společenská smlouva tento převod podmínit souhlasem některého orgánu společnosti. Převod podílu společníka na třetí osobu je možný jen se souhlasem valné hromady, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Z pohledu společnosti se výše jejího majetku nijak nezmění a o prodeji obchodního podílu odcházejícího společníka se vůbec neúčtuje, pouze se upraví analytická evidence k účtu 411. U společníka prodávajícího obchodní podíl je dále důležité, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Pokud je společníkem fyzická osoba a podíl není součástí jejího obchodního majetku, nebude o ničem účtovat a postará se pouze o správné zdanění vzniklého příjmu. Poznámka: Příjem z prodeje se zdaní dle 10 ZDP, jako výdaj se uplatní nabývací cena obchodního podílu. V případě, že doba mezi nabytím a prodejem obchodního podílu je delší než 5 let, tento příjem je od daně z příjmů osvobozen ( 4/1/r ZDP). V případě, že společníkem je fyzická osoba a podíl je součástí jejího obchodního majetku nebo je společníkem právnická osoba, bude se účtovat o prodeji dlouhodobého finančního majetku. 1. Tržba z prodeje obchodního podílu Úhrada za prodej Vyřazení obchodního podílu Poznámka: U fyzické osoby, jejíž podíl byl zahrnut do obchodního majetku, se příjem zdaní dle 7 ZDP (jako výdaj lze opět uplatnit nabývací cenu). U právnické osoby se příjem zahrne do obecného základu daně. 173

8 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Ukončení účasti společníka ve společnosti Dohoda o ukončení účasti s výplatou vypořádacího podílu Jsou-li splněny důvody pro ukončení účasti společníka na společnosti, je povinností společnosti vyplatit odcházejícímu společníkovi vypořádací podíl. Společnost je povinna stanovit jeho výši, vypočítat srážkovou daň a odvést ji finančnímu úřadu a čistý vypořádací podíl vyplatit. Další povinností společnosti je stanovit, jak naloží s volným podílem. Od společnost nově nakládá s uvolněným podílem jako zmocněnec, tj. tento podíl i nadále zůstává ve vlastnictví bývalého společníka. Společnost uvolněný podíl prodá nejméně za přiměřenou cenu, přičemž předkupní právo mají společníci. Pokud se podíl podaří prodat, společnost vyplatí bývalému společníkovi výtěžek z prodeje po odečtení nákladů na tento prodej. V případě, že se nepodaří uvolněný podíl prodat do 3 měsíců, potom se výše vypořádacího podílu určí z účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Zjištěný hrubý vypořádací podíl se sníží o nabývací cenu podílu na společnosti a zdaní se srážkovou daní ve výši 15 %. Poznámka: Společnost může výši vypořádacího podílu určit z účetní závěrky i bez případného prodeje, pokud tak stanoví společenská smlouva. Společnost HRANIČKY, s.r.o. byla založena dvěma společníky vklady ve výši Kč za každého společníka. Společník A ukončil svoji činnost ve společnosti, a to dohodou obou společníků. Uvolněný podíl nebyl do tří měsíců prodán, proto byla ke dni zániku účasti společníka provedena mezitímní účetní závěrka, ze které vyplynula výše vlastního kapitálu Kč. Odcházející společník během své účasti neposkytl společnosti žádný příplatek mimo ZK, který by zvyšoval nabývací cenu jeho podílu. 1. Hrubý vypořádací podíl (vznik volného podílu) Kč Předpis srážkové daně ( ) * 0, Kč Výplata čistého vypořádacího podílu převodem z účtu Kč Odvod daně finančnímu úřadu Kč Poznámka: Se vzniklým volným podílem může s.r.o. naložit takto: a) převést jej na jiného společníka nebo třetí osobu, b) snížit o něj svůj základní kapitál, c) mohou jej převzít v poměru svých podílů ostatní společníci (za úplatu ve výši vypořádacího podílu). Problematika účtování v s.r.o. je popsána i ve 3. díle učebnice kapitola

ŠTOHL 3. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM FORMY PODNIKÁNÍ. Společnost s ručením omezeným Založení a vznik společnosti s ručením omezeným

ŠTOHL 3. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM FORMY PODNIKÁNÍ. Společnost s ručením omezeným Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 3 FORMY PODNIKÁNÍ Společnost s ručením omezeným 3. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Právní úprava: Zákon o obchodních korporacích v 132 až 242. Společnost s ručením omezeným je označována za obchodní společnost

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE 6 KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Obsah: 6. 1 Účtování individuálního podnikatele 6. 2 Základní kapitál v obchodní společnosti 6. 3 Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 6. 4 Zálohy na podíly na zisku

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Rozdělování zisku obchodní společnosti

Rozdělování zisku obchodní společnosti Rozdělování zisku obchodní společnosti 1. Pravidla pro rozdělování zisku... 1 2. Srážková daň z podílů na zisku... 3 3. Zálohy na podíl na zisku... 4 1. Pravidla pro rozdělování zisku Podmínky, za kterých

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Účetnictví pro pokročilé 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Pohledávky, závazky a zálohy 3 2. Vlastní činnost podniku aktivace a zásoby vlastní výroby 6 3. Zaměstnanci, cestovní náhrady 8 4. Účtování daní a dotací

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více