24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM"

Transkript

1 Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3 ZŘIZOVACÍ VÝDAJE 24.4 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 24.5 PŮJČKY VE SPOLEČNOSTECH S.R.O ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ A JEDNATELŮ V S. R. O UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKŮ VE SPOLEČNOSTI 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Společnost s ručením omezeným patří k obchodním společnostem, které bývají označovány jako kapitálové mají povinnost vytvářet základní kapitál Povinná minimální výše základního kapitálu Do konce roku 2013 byla povinná minimální výše základního kapitálu s.r.o Kč. Nová právní úprava (ZOK) od minimální výši základního kapitálu neuvádí, ale stanoví minimální výši vkladu společníka ve výši 1 Kč. Společnost s jediným společníkem může mít tedy základní kapitál 1 Kč. Poznámka: Tímto snížením ZK se ochrana věřitelů nijak nezhorší. Ani dosavadní právní úprava neukládala společnostem s ručením omezeným povinnost v této hodnotě disponovat majetkem, který by případně použila k úhradě svých závazků. Navíc byla v této oblasti posílena odpovědnost statutárních orgánů Společníci Společníky s.r.o. mohou být jak fyzické, tak právnické osoby. Od roku 2014 již neplatí pro společníky tato omezení: - do konce roku 2013 mohlo být v s.r.o. maximálně 50 společníků, dnes již maximální počet není omezen - do konce roku 2013 mohla fyzická osoba jako jediný společník založit nejvýše 3 společnosti s r.o., dnes již neplatí ani toto omezení Podíly společníků Na rozdíl od dřívější právní úpravy ZOK od připouští různé druhy podílů. Nejčastějším druhem bude jistě i nadále základní podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společenská smlouva může umožnit i vznik jiných druhů podílů, například podíl s přednostním právem na podíl na zisku, podíl s vyšší mírou vlivu na jednání společnosti, podíl s právem veta na určitá rozhodnutí valné hromady apod. Společenská smlouva dále může určit, že pro každý podíl společníka bude vydán tzv. kmenový list, tj. cenný papír v listinné podobě, jehož převoditelnost není omezena ani nijak podmíněna. Je-li podle společenské smlouvy povolen vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový list pro každý takový podíl Založení a vznik společnosti Společnost je založena uzavřením společenské smlouvy (v případě jediného společníka zakladatelské listiny), avšak právně vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. K tomuto datu se také otevírají účetní knihy a sestavuje se zahajovací rozvaha. Před zápisem do obchodního rejstříku musí být splaceny veškeré nepeněžité vklady, celé případné emisní ážio a alespoň 30 % hodnoty peněžitých vkladů. Upsané vklady musí být splaceny ve lhůtě určené společenskou smlouvou, nejpozději však do 5 let od vzniku společnosti. 167

2 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným Ručení Společnost ručí za závazky celým svým majetkem. Společníci ručí za dluhy společnosti do výše v jaké dosud nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaném v obchodním rejstříku v době, kdy byly věřitelem vyzváni k zaplacení. Nová právní úprava zavádí zvýšenou odpovědnost statutárních orgánů za jejich jednání při výkonu funkce. Pokud například jednatel v rámci výkonu své funkce způsobí společnosti škodu, potom ručí věřiteli za dluh společnosti v rozsahu, v jakém společnost není schopna svůj dluh uhradit. Dalším nebezpečím pro jednatele je případné insolvenční řízení, v rámci kterého může soud rozhodnout, že jednatel ručí věřitelům například proto, že v rámci výkonu své funkce neučinil vše potřebné pro odvrácení úpadku Rezervní fond Společnost měla do konce roku 2013 povinnost vytvářet zákonný rezervní fond, který byl určen ke krytí ztrátového hospodaření. Zákon o obchodních korporacích již tuto povinnost nevymezuje, společnost však může rezervní fond vytvořit dobrovolně. Poznámka: Zůstatek rezervního fondu (účet 421) u již existujíích společností bude možné rozpustit ve prospěch jiných vlastních zdrojů Orgány společnosti Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, tj. shromáždění společníků. Valnou hromadu je povinen svolat jednatel minimálně jednou za účetní období. Řádnou účetí závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Do působnosti valné hromady patří například: schvalování účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku a o úhradě ztrát, rozhodování o změně společenské smlouvy rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, volba a odvolání jednatelů, členů dozorčí rady Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. ZOK také nově umožňuje, aby jednatelé tvořili kolektivní orgán, ve kterém je možno jednotlivým jednatelům přidělit různé oblasti, za které ponesou odpovědnost (například finance, výroba, obchod). Jednatel je osoba pověřená jednat jménem společnosti a náleží mu tak obchodní vedení firmy. Je také povinen zajistit řádné vedení účetnictví a informovat společníky o záležitostech společnosti. Může jím být společník nebo cizí osoba (tj. osoba bez vztahu ke společnosti, kterou valná hromada společnosti pověřila výkonem funkce jednatele). Pokud jednatel bude pobírat za svoji činnost odměnu, musí být vymezena ve Smlouvě o výkonu o funkce. Odměna jednateli se eviduje na účtu 522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti a je pro společnost daňově uznatelným nákladem. Dalším orgánem společnosti s ručením omezeným může být dozorčí rada. Její úlohou je: - dohlížet na činnost jednatelů - nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat údaje v nich obsažené - přezkoumávat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty - podávat zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak jednou ročně Členové dozorčí rady (musí být nejméně tři) jsou voleni valnou hromadou, z pochopitelných důvodů nemůže být členem dozorčí rady jednatel. Odměny členům dozorčí rady se evidují na účtu 523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva a jsou daňově uznatelným nákladem. 168

3 Zahajovací rozvaha VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Podíly na zisku Pokud společenská smlouva nestanoví jinak, podílejí se společníci na zisku v poměru svých podílů. ZOK nově umožňuje společnosti vyplácet i zálohy na výplatu podílu na zisku. Za tímto účelem je nutno provést mezitímní účetní závěrku, ze které je zřejmé, že společnost má dostatek prostředků k rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku minulých let a ostatních fondů ze zisku a snížený o neuhrazenou ztrátu minulých let. V případě, že řádná účetní závěrka na konci účetního období nepotvrdí předpokládanou výši zisku, potom budou muset společníci tyto zálohy vrátit. Pro účtování o zálohách na podíly na zisku je třeba v účtovém rozvrhu zřídit nový účet, například Zálohy na podíly na zisku. Jeho případný zůstatek bude na konci účetního období na straně MD a v následujícím roce se započítá na zjištěný celkový hospodářský výsledek. Poznámka: Příklad na účtování o zálohách na podílech na zisku je uveden jak ve výkladových učebnicích (2. a 3. díl), tak i v rámci příkladu k otázce č ZAHAJOVACÍ ROZVAHA Ke dni vzniku sestavuje společnost zahajovací rozvahu a následuje otevření účtů hlavní knihy. V aktivech je zpravidla jednak pohledávka za upsaný nesplacený kapitál (účet 353) a dále příslušný majetek, který byl vložen do společnosti (např. peněžní prostředky, dlouhodobý majetek). V pasivech je základní kapitál na účtu 411 ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Další položky pasiv závisí na tom, zda existují ještě jiné vlastní zdroje (např. vklady nad rámec základního kapitálu, tj. kapitálové fondy, popř. rezervní fond). Pan Roman Dvořák založil jako jediný společník společnost s ručením omezeným ATLETIKA, s.r.o. V zakladatelské listině byl stanoven ZK ve výši Kč, který byl do dne zápisu do OR splacen v plné výši: - vkladem peněžních prostředků na běžný účet ve výši Kč - nepeněžním vkladem auta oceněného znaleckým posudkem na Kč Řešení: Aktiva Zahajovací rozvaha společnosti ATLETIKA, s.r.o. Pasiva Samostatné movité věci Základní kapitál Bankovní účty Poznámka:Součástí zahajovací rozvahy mohou být také zřizovací výdaje (viz následující bod) ZŘIZOVACÍ VÝDAJE (Vyhláška 6/3a, ZDP 32a/4) Zřizovacími výdaji (náklady) se rozumí výdaje spojené se zřízením (založením) nového podniku (společnosti), například soudní a notářské poplatky a jiné úřední výlohy, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování, nájemné. Zřizovacími výdaji jsou také výdaje, které vzniklá účetní jednotka následně uhradí jiným osobám (např. společníkovi) v souvislosti se svým zřízením. Do zřizovacích výdajů se přitom nezahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého majetku nebo zásob a výdaje na reprezentaci. Zřizovací výdaje se zahrnují do dlouhodobého nehmotného majetku, a to v případě, že jejich úhrn přesáhne hranici stanovenou vnitropodnikovou směrnicí účetní jednotky pro dlouhodobý nehmotný majetek (z daňového hlediska pak částku Kč). Musí se účetně odepsat do pěti let od vzniku společnosti, daňově se pak odepisují rovnoměrně po dobu 60 měsíců. Zřizovací výdaje v částce nižší účetní jednotka může zahrnout přímo do nákladů. Zřizovací výdaje je možné uhradit: a) přímo ze splaceného peněžitého vkladu (z účtu zřízeného správcem vkladu) v tomto případě jsou zřizovací výdaje součástí zahajovací rozvahy b) společníky (po vzniku společnosti budou společníkům uhrazeny) v tomto případě zřizovací výdaje nejsou součástí zahajovací rozvahy 169

4 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Vklady do společnosti Společnost AUTO, s.r.o., byla zapsána do OR Základní kapitál je Kč, ke dni zápisu do OR bylo splaceni na běžný účet společnosti Kč. Ještě před tímto datem však byly vynaloženy následující výdaje spojené se vznikem společnosti: výdaje na právní a notářské služby Kč výdaje na kolky Kč pořízení kopírovacího stroje Kč nájem kanceláře do doby vzniku s.r.o Kč Tyto výdaje byly uhrazeny: a) z účtu zřízeného správcem vkladu b) společníkem p. Říhou (formou půjčky se splatností 3 měsíce) Řešení: Z výše uvedených výdajů není možné zahrnout do zřizovacích výdajů nákup kopírky (jedná se o DHM). Částku zřizovacích výdajů potom zjistíme součtem ostatních částek, tj Kč. Protože přesáhly hranici Kč, jedná se o dlouhodobý nehmotný majetek a musí se zaúčtovat na účet 011. Varianta A ZAHAJOVACÍ ROZVAHA AKTIVA PASIVA Kč Kč Kč Kč Kč Celkem Kč Celkem Kč Varianta B ZAHAJOVACÍ ROZVAHA AKTIVA PASIVA Kč Kč Kč Celkem Kč Celkem Kč Účtování po otevření účetních knih: 1. Předpis zřizovacích výdajů Kč Pořízení kopírovacího stroje Kč Úhrada závazku společníkovi Kč (211) 24.4 VKLADY DO SPOLEČNOSTI Peněžité vklady do základního kapitálu Peněžitým vkladem je souhrn peněžních prostředků (dále jen peněžitý vklad ), které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti. Způsob účtování o vkladech do základního kapitálu závisí na tom, zda se jedná o vklad při vzniku společnosti nebo o vklad v průběhu existence společnosti. a) Vklady při vzniku společnosti: viz část ZAHAJOVACÍ ROZVAHA b) Vklady v průběhu existence společnosti Před zápisem do OR se musí použít účet 419 Změny základního kapitálu. 1. Předpis peněžitého vkladu Úhrada vkladu v penězích 221 (211) Zápis do obchodního rejstříku AE 170

5 Půjčky ve společnostech s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Nepeněžité vklady do základního kapitálu Nepeněžitým vkladem společníka do společnosti je souhrn jiných penězi ocenitelných hodnot (dále jen nepeněžitý vklad ), které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti. Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Vklady spočívající v závazcích týkajících se provedení prací nebo v poskytnutí služeb jsou zakázány. Nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem výše základního kapitálu do OR Příplatky nad rámec základního kapitálu Tyto vklady se účtují na účet 413 Ostatní kapitálové fondy a dochází k nim např. z důvodu řešení špatné finanční situace společnosti. Jedná se o tzv. příplatky mimo základní kapitál, které mohou mít dvojí podobu: - povinné již při podpisu společenské smlouvy v ní musí být uvedena možnost, že valná hromada může společníkům uložit povinnost peněžitého příplatku (společenská smlouva určí max. výši tohoto příplatku) - dobrovolné mohou být poskytnuty kdykoliv, v libovolné výši, a to se souhlasem jednatele 1. Rozhodnutí valné hromady o poskytnutí příplatku mimo ZK 355 / Úhrada příplatků na běžný účet 221 / 355 Poznámka: V praxi bývá příplatek někdy uhrazován zápočtem již dříve přijaté půjčky od společníka. V takovém případě by účtování o úhradě vypadalo takto: 365 (479) / 355 Příplatek mimo ZK nemá vliv na výši podílu společníka ani na výši ZK společnosti. Zvyšuje však nabývací cenu podílu pro účely daně z příjmů ( 24/7 ZDP) PŮJČKY VE SPOLEČNOSTECH S RUČENÍM OMEZENÝM V praxi se jedná o jev zcela běžný: ocitne-li se společnost v dočasné platební tísni, mohou vypomoci společníci a naopak. Takové půjčky mají i daňové dopady Půjčky do společnosti (tzn. společnost je dlužník, společník je věřitel) Výše úroku Při peněžité půjčce lze dohodnout úroky, ale půjčka může být také bezúročná. Pro společníky bude však často daňově výhodnější sjednat půjčku jako úročenou, protože společnost si může zpravidla účtovat úrok do daňových nákladů. V případě sjednaných úroků se doporučuje výše úroku maximálně v ceně obvyklé, tj. ceně odpovídající běžným podmínkám pro poskytnutí půjčky. Pokud by byl úrok sjednán v ceně vyšší, bude pro společnost daňovým nákladem pouze úrok v částce odpovídající ceně obvyklé. U půjčky poskytnuté účetní jednotce od společníka se používá účet 365 Ostatní závazky ke společníkům. (příp. 479 Ostatní dlouhodobé závazky). 1. Přijetí půjčky od společníka 211 (221) 365 (479) 2. Vyúčtování úroků z přijaté půjčky (479) 3. Splácení půjčky včetně úroků 365 (479) 211 (221) UPOZORNĚNÍ Úroky z přijatých půjček je nutné účtovat do nákladů společnosti zásadně časově rozlišené, a to bez ohledu na okamžik zaplacení úroku. Pokud však je věřitelem fyzická osoba, která není účetní jednotkou, daňovým nákladem jsou pouze úroky zaplacené.! 171

6 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Příjmy společníků ve společnosti s r.o Půjčky poskytnuté společností společníkům Výše úroku Podobně jako při půjčce do společnosti mohou být i v tomto případě sjednány úroky, ale je možné uzavřít i půjčku bezúročnou, ale společnost by v takovém případě musela zvýšit svůj základ daně o úroky odpovídající obvyklé úrokové míře. Při půjčce poskytnuté společníkům účetní jednotkou (tj. společností s ručením omezeným) se používá účet 355 Ostatní pohledávky za společníky. 1. Poskytnutí půjčky společníkům (221) 2. Vyúčtování úroků z poskytnuté půjčky Příjem splácené půjčky včetně úroků 211 (221) PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ VE SPOLEČNOSTI S R.O. Společníci s.r.o. mohou dosáhnout u společnosti tyto druhy příjmů: Příjmy ze závislé činnosti (ZDP 6) Tento příjem připadá v úvahu zejména tehdy, uzavře-li společník se společností s.r.o. pracovní smlouvu, příp. některou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Zdaňování těchto příjmů je obdobné jako u ostatních zaměstnanců společnosti. Při účtování jsou dvě dílčí změny oproti účtování mezd zaměstnancům, a to: - místo účtu 521 Mzdové náklady se používá účet 522 Příjmy společníků ze závislé činnosti, - místo účtu 331 Zaměstnanci se používá účet 366 Závazky ke společníkům ze závislé činnosti. Společník Jan Novák je zaměstnán u společnosti. Podepsal Prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a slev na dani, na základě kterého uplatňuje slevu na poplatníka. Hrubá mzda činí Kč. Řešení: 1. Hrubá mzda Kč Zdravotní pojištění (4,5 %) Kč Sociální pojištění (6,5 %) Kč Záloha na daň z příjmů Kč výpočet základu daně = Kč výpočet daně před slevami * 0,15 = Kč výpočet daně po slevách = Kč Poznámka: Podobně jako odměna společníkovi se účtuje i zdaňuje odměna jednateli společnosti s r. o Příjmy ze samostatné činnosti (ZDP 7) Jedná se o další druh příjmů, které může za činnost pro společnost s ručením omezeným její společník obdržet. Není vyloučeno, aby společník, který podniká například jako účetní poradce, nemohl poskytnout poradenské služby společnosti, která se zabývá naprosto odlišnou činností (např. pořádáním seminářů). Pro tyto případy je nutné, aby mezi společníkem a společností byla uzavřena řádná smlouva stejně jako s jakýmkoliv jiným obchodním partnerem. 172

7 Ukončení účasti společníka ve společnosti VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Příjmy z kapitálového majetku (ZDP 8) Za příjem z kapitálového majetku jsou považovány podíly na zisku, které mohou představovat více či méně rozhodující příjem společníka z účasti ve společnosti s.r.o. Zdanění těchto příjmů je výhradně povinností společnosti. Společníci tedy obdrží čistý příjem, který již samozřejmě dále nedaní, ani jej neuvádějí v daňovém přiznání (pokud tedy vůbec mají povinnost je podat). Příjem se zdaňuje srážkovou daní ve výši 15 %. Valná hromada společnosti rozhodla o výplatě podílu na zisku ve výši Kč. Podíl (snížený o 15 % daň) ve výši Kč vyplatila společníkům. Řešení: 1. Přiznání podílu na zisku Kč Sražená daň Kč Výplata podílu na zisku hotově Kč Odvod sražené daně FÚ (výpis) Kč Poznámka: Stejný postup účtování i zdaňování se používá i u a.s. Od roku 2014 je možno za určitých podmínek vyplácet společníkům podíly na zisku i zálohově (viz kapitola ) UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI Důvodů pro ukončení účasti společníka ve společnosti může být celá řada. Pokud k ukončení dochází ve shodě s ostatními společníky, jsou nejčastějšími způsoby následující dva: - převod podílu (tj. převod na jinou osobu) - dohoda o ukončení účasti s výplatou vypořádacího podílu odcházejícímu společníkovi Převod podílu společníka Každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka, popř. i na třetí osobu. Pokud se bude převádět podíl na jiného společníka, může společenská smlouva tento převod podmínit souhlasem některého orgánu společnosti. Převod podílu společníka na třetí osobu je možný jen se souhlasem valné hromady, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Z pohledu společnosti se výše jejího majetku nijak nezmění a o prodeji obchodního podílu odcházejícího společníka se vůbec neúčtuje, pouze se upraví analytická evidence k účtu 411. U společníka prodávajícího obchodní podíl je dále důležité, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Pokud je společníkem fyzická osoba a podíl není součástí jejího obchodního majetku, nebude o ničem účtovat a postará se pouze o správné zdanění vzniklého příjmu. Poznámka: Příjem z prodeje se zdaní dle 10 ZDP, jako výdaj se uplatní nabývací cena obchodního podílu. V případě, že doba mezi nabytím a prodejem obchodního podílu je delší než 5 let, tento příjem je od daně z příjmů osvobozen ( 4/1/r ZDP). V případě, že společníkem je fyzická osoba a podíl je součástí jejího obchodního majetku nebo je společníkem právnická osoba, bude se účtovat o prodeji dlouhodobého finančního majetku. 1. Tržba z prodeje obchodního podílu Úhrada za prodej Vyřazení obchodního podílu Poznámka: U fyzické osoby, jejíž podíl byl zahrnut do obchodního majetku, se příjem zdaní dle 7 ZDP (jako výdaj lze opět uplatnit nabývací cenu). U právnické osoby se příjem zahrne do obecného základu daně. 173

8 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Ukončení účasti společníka ve společnosti Dohoda o ukončení účasti s výplatou vypořádacího podílu Jsou-li splněny důvody pro ukončení účasti společníka na společnosti, je povinností společnosti vyplatit odcházejícímu společníkovi vypořádací podíl. Společnost je povinna stanovit jeho výši, vypočítat srážkovou daň a odvést ji finančnímu úřadu a čistý vypořádací podíl vyplatit. Další povinností společnosti je stanovit, jak naloží s volným podílem. Od společnost nově nakládá s uvolněným podílem jako zmocněnec, tj. tento podíl i nadále zůstává ve vlastnictví bývalého společníka. Společnost uvolněný podíl prodá nejméně za přiměřenou cenu, přičemž předkupní právo mají společníci. Pokud se podíl podaří prodat, společnost vyplatí bývalému společníkovi výtěžek z prodeje po odečtení nákladů na tento prodej. V případě, že se nepodaří uvolněný podíl prodat do 3 měsíců, potom se výše vypořádacího podílu určí z účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Zjištěný hrubý vypořádací podíl se sníží o nabývací cenu podílu na společnosti a zdaní se srážkovou daní ve výši 15 %. Poznámka: Společnost může výši vypořádacího podílu určit z účetní závěrky i bez případného prodeje, pokud tak stanoví společenská smlouva. Společnost HRANIČKY, s.r.o. byla založena dvěma společníky vklady ve výši Kč za každého společníka. Společník A ukončil svoji činnost ve společnosti, a to dohodou obou společníků. Uvolněný podíl nebyl do tří měsíců prodán, proto byla ke dni zániku účasti společníka provedena mezitímní účetní závěrka, ze které vyplynula výše vlastního kapitálu Kč. Odcházející společník během své účasti neposkytl společnosti žádný příplatek mimo ZK, který by zvyšoval nabývací cenu jeho podílu. 1. Hrubý vypořádací podíl (vznik volného podílu) Kč Předpis srážkové daně ( ) * 0, Kč Výplata čistého vypořádacího podílu převodem z účtu Kč Odvod daně finančnímu úřadu Kč Poznámka: Se vzniklým volným podílem může s.r.o. naložit takto: a) převést jej na jiného společníka nebo třetí osobu, b) snížit o něj svůj základní kapitál, c) mohou jej převzít v poměru svých podílů ostatní společníci (za úplatu ve výši vypořádacího podílu). Problematika účtování v s.r.o. je popsána i ve 3. díle učebnice kapitola

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Účetnictví pro pokročilé 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Pohledávky, závazky a zálohy 3 2. Vlastní činnost podniku aktivace a zásoby vlastní výroby 6 3. Zaměstnanci, cestovní náhrady 8 4. Účtování daní a dotací

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Ztráta a její vypořádání

Ztráta a její vypořádání Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více