Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie"

Transkript

1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1

2 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ ANALÝZE... 8 ODBR A ÚPRAVA VZORK... 9 ODBR... 9 VZORKOVÁNÍ OVZDUŠÍ Vzorkování vnjšího ovzduší ODBR KAPALNÝCH VZORK... 1 Vzorkování povrchových vod Vzorkování odpadních vod VZORKOVÁNÍ ODPAD UCHOVÁVÁNÍ ODEBRANÝCH VZORK ÚPRAVA VZORK PEVÁDNÍ ANORGANICKÝCH LÁTEK DO ROZTOKU Rozpouštní v nereaktivních rozpouštdlech Rozpouštní v reaktivních rozpouštdlech Jiné zpsoby rozkladu KVALITATIVNÍ ANORGANICKÁ ANALÝZA... 0 SKUPINOVÉ REAKCE KATIONT... 0 Reakce s kyselinou chlorovodíkovou... 0 Reakce s kyselinou sírovou... 1 Reakce se sirovodíkem v kyselém prostedí... 1 Reakce se sulfidem amonným... 1 Reakce s hydroxidy alkalických kov... Reakce s vodným roztokem amoniaku... Reakce s jodidem draselným... 3 Reakce s uhliitany alkalických kov... 3 Reakce s alkalickým fosforenanem... 4 VYBRANÉ REAKCE ANIONT... 4 ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK... 6 ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA... 6 STANOVENÍ UHLÍKU, VODÍKU, DUSÍKU, SÍRY A HALOGEN... 6 IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH SKUPIN ORGANICKÝCH LÁTEK... 7 NASYCENÉ ALIFATICKÉ UHLOVODÍKY... 7 NENASYCENÉ UHLOVODÍKY... 7 DKAZ HYDROXYLOVÉ SKUPINY... 8 Dkaz alkohol... 8 Dkaz fenol... 8 DKAZ KARBOXYLOVÉ SKUPINY... 8 DKAZ AMIN... 8 VÁŽKOVÁ ANALÝZA - GRAVIMETRIE... 9 SOUIN ROZPUSTNOSTI... 9 OBECNÝ POSTUP VÁŽKOVÉ ANALÝZY PÍKLADY STANOVENÍ NKTERÝCH PRVK A SKUPIN PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY... 3 ROVNOVÁŽNÉ KONSTANTY PROTOLYTICKÝCH REAKCÍ ODMRNÁ ANALÝZA (TITRACE) VIZUÁLNÍ INDIKACE KONCE TITRACE... 35

3 Bezindikátorové zpsoby Za použití chemických indikátor INSTRUMENTÁLNÍ INDIKACE Potenciometrická titrace Konduktometrická titrace Amperometrická titrace Fotometrická titrace TITRANÍ KIVKA Titraní kivky acidobazických titrací Píklady acidobazických titraních kivek Acidobazická titrace vícesytné kyseliny... 4 NEUTRALIZANÍ TITRACE... 4 Acidimetrie... 4 Alkalimetrie CHELATOMETRIE ARGENTOMETRIE OXIDAN-REDUKNÍ TITRACE Manganometrie Dichromatometrie Bromatometrie Jodometrie Titanometrie ELEKTROANALYTICKÉ METODY POTENCIOMETRIE Referentní elektrody Mrné (indikaní) elektrody Pímá potenciometrie Potenciometrická titrace KONDUKTOMETRIE Pímá konduktometrie ELEKTROGRAVIMETRIE COULOMETRIE... 5 Coulometrie za konstantního potenciálu (potenciostatická coulometrie)... 5 Coulometrie za konstantního proudu (coulometrická titrace) POLAROGRAFIE Polarizace elektrod Klasická polarografie Diferenní pulzní polarografie Rozpouštcí voltametrie (stripping analýza) OPTICKÉ METODY ABSORPCE A EMISE ABSORPNÍ SPEKTROMETRIE (SPEKTROFOTOMETRIE) ZDROJ ZÁENÍ U SPEKTROFOTOMETRIE DETEKTOR POUŽITÍ ABSORPNÍ SPEKTROFOTOMETRIE ATOMOVÁ ABSORPNÍ SPEKTROMETRIE ZÁKLADNÍ SCHÉMA METODY: PRINCIP ZDROJE ZÁENÍ V AAS Výbojka s dutou katodou Bezelektrodové výbojky Superlampy... 6 ATOMIZÁTORY... 6 Plamenová atomizace... 6 Elektrotermická atomizace... 6 OPTICKÝ SYSTÉM

4 DETEKTORY ATOMOVÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE ZÁKLADNÍ SCHÉMA METODY: PRINCIP METODY BUDICÍ ZDROJE Jiskrový výboj Obloukový výboj Plazmový zdroj ANALYZÁTORY Optický spektrometr Hmotnostní spektrometr (kvadrupólový analyzátor) CHROMATOGRAFIE TEORIE SEPARACE PRINCIP CHROMATOGRAFICKÉ SEPARACE PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE (GC) TEORIE GC USPOÁDÁNÍ GC Mobilní fáze nosný plyn Kolony Detektory KVALITATIVNÍ ANALÝZA KVANTITATIVNÍ ANALÝZA KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE TEORIE LLC Stacionární fáze Mobilní fáze Separované složky TEORIE LSC Stacionární fáze Mobilní fáze Separované složky INSTRUMENTACE PRO HPLC Spektrofotometrický (fotometrický) detektor Fluorimetrický detektor Voltametrický detektor OSTATNÍ CHROMATOGRAFICKÉ METODY GELOVÁ PERMEANÍ CHROMATOGRAFIE (GPC) IONTOVÁ CHROMATOGRAFIE (IC) CHROMATOGRAFIE NA TENKÉ VRSTV (TLC)... 8 CHEMICKÝ A FYZIKÁLNÍ ROZBOR VODY PITNÁ VODA POVRCHOVÁ VODA ODPADNÍ VODA STANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH UKAZATEL VOD Senzorické vlastnosti vody Souhrnné ukazatele jakosti vody Metody stanovení anorganických plyn ve vod Metody stanovení kov ve vodách Metody stanovení anorganických aniont ve vodách ANALÝZA POLUTANT V OVZDUŠÍ SLOUENINY SÍRY SO oxid siiitý SO 3 oxid sírový

5 H S sulfan... 9 SLOUENINY DUSÍKU... 9 NO x oxidy dusíku... 9 NH 3 amoniak CO OXID UHELNATÝ LEHKÉ UHLOVODÍKY (C 1 AŽ C 4 ) POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (PAU) PRACHOVÉ ÁSTICE SLOUENINY FLUORU ANALÝZA PD PRINCIPY CHEMICKÝCH ROZBOR ZEMDLSKÝCH PD Základní pdní parametry Stanovení stopových živin Stanovení cizorodých látek Stanovení oxidovatelného uhlíku Stanovení celkového dusíku Stanovení potenciální kationtové výmnné kapacity ANALÝZA ODPAD VYHLÁŠKA. 383/001 SB. MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Hodnocení vyluhovatelnosti odpad Píprava a analýza vodného výluhu Píloha. 6 k vyhlášce. 383/001 Sb ZPSOBY MENÍ NEZNÁMÝCH VZORK ABSOLUTNÍ METODY RELATIVNÍ (SROVNÁVACÍ) METODY Metoda kalibraní kivky Metoda standardního pídavku VYHODNOCENÍ ANALYTICKÝCH MENÍ SPRÁVNOST A PESNOST MENÍ UVÁDNÍ VÝSLEDK MENÍ NEJISTOTA MENÍ A PODSTATA JEJÍHO VYHODNOCENÍ

6 Analytická chemie - úvod - vdní obor, zabývající se poskytováním informací o chemickém složení hmotných objekt. Využívá k tomu poznatk z obecné, anorganické i organické chemie, fyziky, biologie i matematiky. Souhrn všech prostedk, souvisejících se získáním informací, se oznauje jako analytický systém. V rámci tohoto systému se realizuje analytický proces. Ten mžeme charakterizovat jako adu operací, které mají logicky podmínné poadí a tvoí informaní etzec, na jehož zaátku je objekt a na konci požadovaná informace. Obr. Schéma analytického systému (ást ohraniená perušovanými arami pedstavuje analytický proces) Dležité je, aby úkol, který nezídka zadávají neanalytici, byl správn formulovaný. Správná formulace analytického zadání je rozhodující pro získání optimálních informací v rozumném ase pi únosných ekonomických nákladech. Analytický experiment má 4 úrovn: a) princip experimentu, který zahrnuje jednotlivé disciplíny analytické chemie, vhodné k získání informace, jako jsou nap. spektroskopie, elektroanalýza apod. b) metoda experimentu, tj. pístrojovou technikou definovaná užší oblast disciplíny, nap. atomová absorpní spektrometrie, polarografie apod. c) analytický postup, který mžeme charakterizovat jako metodu použitou pro konkrétní typ materiálu, nap. stanovení Ca ve vod AAS, polarografické stanovení Cd v biologickém materiálu apod. d) pracovní návod, což je podrobn popsaný sled pokyn pro praktické provedení analytického postupu, nap. návod pro stanovení Ca AAS podle normy. Produktem analytického experimentu je analytický signál. Má vtšinou fyzikální charakter (hmotnost, objem, naptí, proud, svtelný tok) a je zatížen tzv. šumem. Zdrojem šumu jsou náhodné jevy, jejichž píinu asto nemžeme vysvtlit, mžeme je ale kvantifikovat. Abychom mohli uinit závr o pítomnosti i nepítomnosti urité složky ve vzorku, musíme nalézt takové podmínky, aby hodnota signálu pevyšovala hodnotu šumu. V kvantitativní analýze navíc musíme nalézt takový signál, který je závislý na obsahu i koncentraci složky ve vzorku. 6

7 Výsledkem analytického procesu je analytická informace, která se získá vztažením signálu ke všem fázím analytického procesu a je pedána zpt k zadavateli. Jestliže analytická informace slouží k ízení a kontrole technologického procesu, rozdlujeme používané metody na provozní, kontrolní a rozhodí. Provozní metody, používané pi každodenní kontrole výroby, musí být jednoduché a rychlé. Pitom postaí taková spolehlivost výsledk, jaká zaruuje, že sledované parametry se udržují v mezích požadovaných technologickými pedpisy. Kontrolní metody, požadavky na spolehlivost jsou vtší, nebo výsledky analýz hodnotí kvalitu a rozhodují o cen suroviny nebo výrobku. Rozhodí analýzy, nepísnjší požadavky na výsledek. Jimi nalezené výsledky jsou podkladem pi ešení odbratelsko-dodavatelských spor. Rozdlení analytických metod 1. podle zpsobu vyhodnocení analytického signálu kvalitativní analýza dokazujeme, ze kterých souástí (prvk, iont, skupin nebo slouenin) se analyzovaná látka skládá kvantitativní analýza stanovujeme obsah pítomných složek (g, %, ppm) tzv. koncentraní závislost. podle povahy stanovované látky anorganická analýza (analýza všech prvk krom C) organická analýza (C, H, O, N) 3. podle zpsobu tvorby analytického signálu chemické usuzuje se na pítomnost a množství prvk nebo slouenin ve vzorku podle prbhu chemických reakcí mezi urovanou látkou a látkou pomocnou, inidlem (odmrná analýza, gravimetrie) fyzikáln chemické a fyzikální (instrumentální) k urení látek se používají pístroje a zaízení, na jejich principu se však mže podílet i chemická reakce (potenciometrie, konduktometrie, spektrofotometrie) biochemické využívají k urování látek mikroorganism, které chemicky mní urovanou látku nebo jejichž innost urovaná látka ovlivuje 4. podle množství analyzované látky makroanalýza (10 až 0,1 g) semimikroanalýza (0,1 až 0,01 g) mikroanalýza (10 až 1 mg) ultramikroanalýza (g a ng) 5. podle skupenství analýza plyn, kapalin, roztok a tuhých látek, pop. povrch tuhých látek 7

8 Dležité pojmy v kvalitativní a kvantitativní analýze Dkaz souvisí s urením druhu neboli kvality. Je založen na pozorování výsledku interakce urované složky (analytu) s vhodným inidlem (reagentem). inidlo u chemické analýzy jím je pomocná látka nebo její roztok, která jednoznan reaguje s dokazovanou složkou pítomnou ve vzorku. U metod fyzikální analýzy je inidlem uritý druh energie (záivá energie). Stanovení souvisí s urováním množství neboli kvantity souástí obsažených v analyzované látce. Identifikace kvalitativní urení chemického individua nejastji v organické analýze pomocí standardu. Prvková (elementární) analýza zjiš uje prvkové složení vzorku. Funkní analýza pomáhá nám stanovit nebo dokázat charakteristická seskupení atom v molekule, tzv. funkní skupiny. Konstituní analýza zabývá se urením strukturního vzorce bez ohledu na prostorové uspoádání molekuly. Strukturní analýza vedle konstituce zjiš uje i konfiguraci, pop. konformaci látky. Ve smsi složek mžeme chemické nebo fyzikální vlastnosti jednotlivé složky, projevující se pi interakci s inidlem, sledovat tím spolehlivji, ím více se tato složka odlišuje od ostatních pítomných složek, tj. ím vtší je selektivita zvolené metody. Z tohoto hlediska všeobecn rozlišujeme analytické metody selektivní (AAS) a neselektivní (konduktometrie). Podobn je tomu u metod založených na chemických reakcích, kde rozlišujeme metody i reakce skupinové, selektivní a specifické. Skupinové reakce umožují v kvalitativní analýze pomocí skupinových inidel dokazovat pítomnost celé skupiny píbuzných látek, pop. je oddlovat od ostatních složek analyzované smsi. Selektivní reakce umožují stanovit nebo dokázat jednu složku ve vymezené smsi jiných látek. Nap. v roztoku smsi kation Pb +, Cd +, Ni + a Zn + lze selektivn dokázat ion nikelnatý reakcí s roztokem amoniaku, protože v tomto pípad jako jediný poskytuje mode zbarvený amminkomplex. Specifická reakce - vhodnou úpravou reakních podmínek nebo používaného zaízení se mže zvýšit selektivita reakce nebo metody tak, že se piblížíme ideálu, kterým je specifická reakce (metoda). Ta umožuje stanovit uritou látku v libovolné složité smsi, nap. reakce Ni + s diacetyldioximem (, 3- butandiondioximem) pi ph>6 za vzniku málo rozpustného erven zbarveného komplexu. Mez detekce nejmenší množství látky, které lze uritou metodou zjistit. V kvantitativní analýze je mez detekce definována jako slepý pokus plus trojnásobek smrodatné odchylky slepého pokusu. Tuto hodnotu ovlivuje složení matrice vzorku, istota používaných chemikálií nebo náhodné jevy jako jsou kolísání teploty a tlaku v laboratoi, i kolísání elektrického naptí v síti pi použití pístroj. Mez stanovitelnosti nejmenší množství látky, které mže být stanoveno s pijatelnou úrovní opakovatelnosti a pravdivosti. Je definována jako hodnota koncentrace analytu plus desetinásobek smrodatné odchylky slepého pokusu. Oznauje se jím nejmenší množství látky, které je možné uritým analytickým postupem stanovit. Citlivost metody je sklon kivky odezvy, lze jí vyjádit smrnicí závislosti y = f (c). ím více se mní mená veliina x se zmnou urované hmotnosti m nebo koncentrace c, tím vtší je citlivost analytického postupu. 8

9 Správnost znamená shodu nalezeného výsledku stanovení se skuteným obsahem hledané složky. Pesnost znamená reprodukovatelnost opakovaných stanovení složky ve stejném vzorku. Pesná metoda poskytuje výsledky o malém rozptí. Rozptí je rozdíl nejvyšší a nejnižší hodnoty ze série stanovení. Mírou pesnosti jsou opakovatelnost a reprodukovatelnost. Pesnost je uvádna ve form smrodatné odchylky nebo relativní smrodatné odchylky. Opakovatelnost poskytuje pedstavu o variabilit, kterou lze oekávat, je-li metoda používána jedním analytikem na stejném pístroji v krátkém asovém sledu. Reprodukovatelnost pokud se vzorek analyzuje pro srovnání v nkolika laboratoích v delším asovém období, pak je úelnjší mírou pesnosti reprodukovatelnost. Spolehlivost charakterizuje mení, která jsou správná a pesná. Nejistota je to samostatný parametr (obvykle smrodatná odchylka nebo konfidenní interval), vyjadující rozsah hodnot, které mohou odpovídat výsledku mení. Odhad nejistoty mení bere v úvahu všechny poznané vlivy, které ovlivují výsledek mení. Odbr a úprava vzork Odbr Má-li mít analýza praktický význam, musí být provedena na prmrném nebo tzv. reprezentativním vzorku, který musí obsahovat všechny souásti, a to v takovém hmotnostním i objemovém pomru, v jakém jsou v dané látce pítomny. Z tohoto vzorku se pipravuje analytický vzorek. Zpsob odebírání prmrného vzorku je uren platnými normami nebo je dán dohodou mezi píjemcem a dodavatelem. Velikost vzorku není libovolná. Pi urování zpsobu odbru i velikosti vzorku musíme brát v úvahu tyto okolnosti: pomrné zastoupení sledované složky ve vzorku (hlavní, vedlejší i stopová) pracovní rozsah použité analytické metody minimální látkové množství nebo hmotnost, které musí být k dispozici pi mení s ohledem na mez detekce typ materiálu (chemické složení matrice) a jeho homogenita Pi rozhodování mže být volba postupu vzorkování ovlivnna homogenitou, stabilitou materiálu, požadavky na spolehlivost výsledných dat, na náklady na poízení vzorku, bezpenostními podmínkami vzorkování, dále dostupností a kvalitou odbrného zaízení, zpsobem je dekontaminace a zásadami pro jeho použití. Smyslem procesu vzorkování je definovat, ovovat, pop. kontrolovat platnost uritého tvrzení, pedpokladu apod. Vzorkování je operací, pi které získáváme informace o vzorkovaném celku pomocí výbru charakteristik celku vzork. Obecn lze uvažovat tyto základní cíle spojené se vzorkováním: charakteristika jakosti odbr vzork a zkoušky se provádjí, aby se na základ stanovení uritého ukazatele definovaly vlastnosti daného objektu, používají se k zjištní jakosti, pípadn v rámci výzkumného úkolu k úelm dlouhodobé kontroly, nebo zjištní dlouhodobých trend ízení jakosti - odbr vzork a zkoušky se provádjí, aby poskytovaly informace o vývoji posuzovaného jevu (sledování kontaminace podzemních vod, hodnocení úinnosti istírny odpadních vod) a na jejich základ jsou pijímána 9

10 odpovídající opatení, používána místními orgány k rozhodnutí, zda je teba uložit opatení k náprav závadného stavu hledání souvislostí mezi jevy odbr vzork a zkoušky se provádjí pro konkrétní specifické úely (vyhledávání píiny výskytu daného znaku ve vzorkovaném celku), identifikace zdroj zneištní Ped zahájením procesu vzorkování je nezbytné definovat požadavky na jakost prací, konkrétní úel vzorkování, odpovídající poet vzork umístných ve vhodném uspoádání, pracovní postup pi odbru vzorku, použití vhodných vzorkovnic a uchovávání vzorku. Z tchto informací se vypracuje Plán vzorkování, v nmž jsou detailn popsány a zdvodnny jednotlivé kroky vzorkovacího procesu. Tabulka s doporueným lenním Plánu vzorkování Tématické ásti plánu vzorkování Kapitoly plánu vzorkování Zadání podmínek vzorkování, popis Cíl, úel prací obecných informací Informace o zájmové lokalit, o vzorkovaném objektu Popis postupu vzorkování Urení schématu vzorkování Hmotnost, pípadn objem dílího vzorku Typ vzorkovae a typ vzorkovnice Popis zpsobu odbru dílích vzork Postup úpravy vzork Velikost laboratorního vzorku Materiální zabezpeení odbru vzork Specifikace požadavk k zajištní jakosti a Opatení k zajištní kvality vzorkování bezpenosti vzorkování a následných Urení odpovdnosti za prbh vzorkování a zkoušek personálního zabezpeení vzorkování Výbr laboratoe Ochrana zdraví a zásady bezpenosti práce Realizace konkrétního odbru vzork se obecn skládá ze tí fází: 1. pípravná ást seznámit se s plánem vzorkováním, vyhodnotit požadavky na pracovníky, zaízení a pomcky nutné pro odbr vzorku, provést kontrolu provozuschopnosti odbrového zaízení a jeho dekontaminace. vlastní odbr je nezbytné, aby vzorkovací práce byly provádny s vdomím a souhlasem zadavatele. Pracovníci zajiš ující vzorkování musí mít nezbytná povolení ke vstupu. Odpovdný pracovník provádjící vzorkování oví, zda podmínky vzorkování souhlasí se zadáním, oví splnní podmínek ochrany zdraví a bezpenosti práce. V pípad, že podmínky bezpenosti práce a ochrany zdraví nejsou zajištny, práce nesmí zahájit. Vlastní odbr vzorku je provádn podle zpracovaného plánu vzorkování. Nezbytnou souástí odbru vzorku je protokol o odbru. Jeho náležitosti jsou popsány v technických normách. 3. uchování vzorku a transport do laboratoe Protokol zahrnující výsledky vzorkování musí, pokud je to potebné pro interpretaci výsledk, obsahovat: datum odbru vzork jednoznanou identifikaci vzorkované látky, matrice, materiálu nebo produktu 10

11 místo odbru vzork vetn pípadných diagram, nákres nebo fotografií odkaz na použitý vzorkovací plán podrobnosti o podmínkách okolního prostedí, které by mohly ovlivnit interpretaci urení metody nebo postupu vzorkování pípadnou normu nebo jinou specifikaci metody vzorkování a pípadné odchylky, rozšíení nebo zúžení dokumentovaného postupu Odbr vzork musí provádt osoba zpsobilá po odborné, technické a zdravotní stránce pro odbr vzork. Vzorkování ovzduší Vzorkování vnjšího ovzduší Vnjším ovzduším se rozumí ovzduší v troposfée, s výjimkou ovzduší na pracovištích urených zvláštním právním pedpisem a v uzavených prostorách. Vzorek ovzduší je odebírán pomocí kontejneru automatického imisního monitoringu, kde vzorek ovzduší je sondou veden pímo do analyzátoru a stanoven vtšinou pomocí elektrochemických metod. Dále se vzorky ovzduší analyzují pomocí manuálních nebo poloautomatických kontejner, kdy se stanovují základní škodliviny, tžké kovy a organické látky. Do této skupiny mení patí nejen suchá, ale i mokrá depozice a chemický rozbor srážek. Vzorek ovzduší se odebírá v pípad manuálních stanic sklenným manifoldem z borosilikátového skla, u ostatních vzorkova je odbr ízen odbrovým zaízením tak, jak vyžadují podmínky odbru. Sklenným manifoldem se v souasné dob odebírají vzorky ke stanovení NO a SO. V ekologicky istých oblastech (NP, CHKO ) se zavádí i vzorkování SO, Nox a benzenu pomocí pasivních dozimetr. Jde o doplková mení, která slouží k dlouhodobému sledování kvality ovzduší a jeho vývoje. Základním krokem pro odbr vzorku je výbr vzorkovacího místa. Uruje jej nejen Naízení vlády, ale i provozní ád imisní sít eského hydrometeorologického ústavu a nkteré další specielní požadavky jsou specifikovány ve vlastní metod odbru a stanovení. Imisní zneištní ovzduší je vyjádeno hmotnostní koncentrací zneiš ující látky nebo stanovené skupiny zneiš ujících látek. Pro analýzu plyn a par jsou používány následující techniky: 1. záchyt do absorpní kapaliny používají se sklenné nebo plastové fritové absorbéry (promývaky) rzného provedení nebo kapilární absorbéry (impingery) mnohdy zapojených do série v potu dvou nebo i více kus. Nejastjší objem je 100 a 50 ml a obvykle se plní 50 až 100 ml absorpního roztoku. Odbrová rychlost se ídí metodou stanovení, pedpokládanou koncentrací i konstrukcí absorbéru a bývá obvykle 00 až 000 ml.min -1.. záchyt adsorpcí používají se sklenné trubice plnné sorbetem vhodným k adsorpci sledované látky. Nejastji se používá aktivní uhlí k záchytu tkavých organických látek od nepolárních až po stedn polární, polární sorbety k záchytu polycyklických aromatických uhlovodík atd. 3. záchyt chemisorpcí na upravené filtry filtry (sklo, celulóza, teflon) se opatují povlakem chemické látky k selektivní sorpci. 11

12 4. odbr do vzorkovnic vzorkovnice jsou nejastji válcovité sklenné nádoby opatené na obou protilehlých koncích jedno nebo vícecestnými ventily a dále septem. Slouží nejastji k odbru vzork hlavních složek odpadních plyn o vyšším obsahu nevyžadujícím zkoncentrování k jejich následnému stanovení metodou plynové chromatografie. Bžn mají objem od 100 do 000 ml a plní se nejastji nasáváním pomocí erpadla. Poslední dobou se využívá plastových vak. Jejich výhodou je velký objem (až desítky litr) umožující pi ízené odbrové rychlosti odebírat prmrné vzorky za delší vzorkovací dobu. Obr. Vzorkovací plynomrná pipeta Pro záchyt prachu a aerosolu se používá záchyt na filtry. Nejbžnjší je záchyt pi použití rzných filtraních materiál: filtry ze sklenných a kemenných mikrovláken, organických mikrovláken, estery celulózy, PVC, teflon K separaci velikosti ástic slouží rzné cyklony, kaskádové impaktory, polyuretanové filtry apod. Nesmírn dležitý je výbr držák filtr. Odbr kapalných vzork Kapalné vzorky se odebírají snadnji než vzorky pevné. Vzorek kapaliny vytékající nap. z cisterny se odebírá vhodnou nádobou v pravidelných asových intervalech. Dílí vzorky se spojí, promíchají a odebere se asi tylitrový konený vzorek. V jiném pípad se odebírá nepetržit trubikami napojenými pímo na hlavní výtokové potrubí. Pi odebírání vzork z rzných míst nap. rybník, ek, se používá prázdných zatížených lahví, které se spustí do píslušné hloubky. Tam se láhev opatená vhodným zaízením oteve, po naplnní se opt uzave a vytáhne se z kapaliny. Obr. Vzorkovací zaízení pro automatický odbr kapalných vzork 1

13 Vzorkování povrchových vod Vzorkováním povrchových vod se obecn rozumí soubor inností, jejichž cílem je odbr reprezentaního podílu vodního útvaru, nebo jiné složky prostedí (vody, naplavenin, sedimentu, biologického materiálu) ke stanovení rzných pesn definovaných ukazatel jakosti. Krom odbr vzork vody se vzorkování povrchových vod týká také odbru biologických a pevných materiál z vodního prostedí (odbry pentosu, biosestonu, plavenin a sediment). Každý z tchto odbr má adu specifických požadavk. Požadavky na vzorkování se liší podle charakteru povrchové vody. Základní rozdlení je: vodní toky tekoucí vody = eky, potoky, kanály vodní nádrže stojaté vody = jezera, pehrady, rybníky moe a oceány ledovce Místo odbru Obecn platí, že složení vody v toku i nádrži je v rzných místech rzné. Platí to nejen v podélném, ale vtšinou i v píném profilu, u nádrží a u všech tok i vertikáln. Podle místních podmínek jsou zmny pro rzné jakostní ukazatele rzn významné. Urení místa odbru se liší pro toky a nádrže. Pro toky zpravidla požadujeme, aby místo odbru reprezentovalo celý prtoný profil. Pro odbr jsou vhodná místa s turbulentním proudním. Vzorek se odebírá v proudnici v míst, kde protéká nejvíce vody. Zpravidla se odebírá jako hladinový (od hladiny do hloubky cca 30 cm). K odbru jsou vhodné mosty, vorové propusti. Pokud se odebírá vzorek ze behu, je u širších tok nutno urit beh. U ek se volí místo, kde se proudnice blíží k behu. Pi vzorkování nádrží rozhoduje krom velikosti nádrže i úel vzorkování. Pro úely rekreace mže postaovat odbr vzorku u behu u pláže, pro úely odbru vody odbr vzorku v míst odbru. Pro hodnocení jakosti vody v nádrži nejsou odbry ze behu reprezentativní. Používá se odbr z lod v podélném i píném profilu, buto jako ada prostých vzork, nebo se vytvoí smsné vzorky viz. poznámka. U hlubších nádrží se krom hladinového odebírají i hlubinné (zonaní) vzorky. Poznámka: Prostý vzorek jednorázový nahodile odebraný vzorek. Smsný vzorek nepetržit odebírané (kontinuální) vzorky, které poskytují údaje o prmrném složení. Požadavky na technické vybavení pro vzorkování vychází z požadovaného typu odbru a požadavk laboratoe na objem vzorku a rozsah analýz. K odbru vzork slouží odbrové zaízení (vzorkova) nebo lze vzorek odebrat pímo do vzorkovnice. Hlavní požadavek na materiál vzorkovae je stejný jako u vzorkovnice nesmí ovlivnit složení vzorku ve stanovovaných parametrech. Další požadavky kladené na vzorkova jsou spolehlivost, robustnost, snadná údržba (snadné ištní) a obsluha (za rzných povtrnostních podmínek). Pro zonaní odbry se používá hlubinný vzorkova, kterého jsou vyrábny desítky typ. Podle toho, jestli prostor pro vzorek pichází do styku s vodou bhem ponoru do urené hloubky, se dlí na proplachované a neproplachované. Neproplachované vzorkovae se ponoí uzavené a otevou se v urené hloubce. Pracují na principu vytsnní vzduchu, rozpínání komory nebo nasátí vody pístem v urené hloubce. Stny vzorkovae, které jsou ve styku se vzorkem, nepišly do styku s vrstvami vody nad vzorkem. 13

14 Proplachované vzorkovae se ponoí otevené a v urené hloubce se zavou (trhnutím nebo spuštním závaží). Prostor pro vzorek prochází od hladiny po urenou hloubku celým vodním sloupcem. Tím mže dojít ke kontaminaci vzorku vodním filmem na hladin nebo látkami ve vodním sloupci nad vzorkem. Další možností odbru vzork z hloubky je použití erpadla. Vzorkování odpadních vod Vzorkování odpadních vod a kal patí mezi velmi frekventovanou innost provádnou vodohospodáskými laboratoemi, pípadn jinými subjekty. Sledováním jakosti vod se zabývají jak jejich producenti a technologové istíren odpadních vod, tak kontrolní orgány. Cílem odbru odpadních vod bývá obvykle zjištní koncentrace vybraných ukazatel v uritém asovém intervalu, nebo její okamžitá hodnota v ase, vždy v uritém míst. Tyto hodnoty slouží bu k ovování úinnosti ištní odpadních vod, k ízení procesu ištní nebo ke kontrole dodržování povolených limit. Ke vzorkování odpadních vod se používají stejná vzorkovací zaízení a vzorkovnice jako k odbru povrchových vod. Vzorkování odpad Vzorkování odpad se ídí provádcími vyhláškami zákona. 185/001 Sb. O odpadech a o zmn nkterých dalších zákon a metodickými pokyny MŽP. Na poátku hodnocení nebezpených vlastností odpad patily mezi nejvíce vzorkované odpady popílky ze spalování uhlí a slévárenské písky. V souasné dob mezi nejastji vzorkované odpady mžeme zaadit kaly z nejrznjších istíren odpadních vod, zeminy a sut z demolic, popeloviny ze spaloven odpad a sedimenty z rybník a ostatních nádrží. Obecn platí, že pokud se odebírá vzorek, který reprezentuje produkci za urité asové období, mlo by se upednostovat vzorkování v pohybu (dynamické) ped vzorkováním v klidu (statické). Popílky ze spalování uhlí Slévárenské písky Kaly z istíren odpadních vod Zeminy a sut Popeloviny ze spaloven odpad Sedimenty z rybník Odbr vzork odpad pro hodnocení jejich vyluhovatelnosti a stanovení obsahu škodlivin v sušin se musí zásadn provádt tak, aby odebrané vzorky byly reprezentativní pro celé množství posuzovaného materiálu. Pitom je teba pihlédnou k homogenit a konzistenci vzorkovaného odpadu. Hmotnost laboratorního vzorku by mla init alespo kg. Pi velkých dodávkách se vzorky odebírají mechanicky nebo run, a to pi nakládání nebo pi vykládání materiálu. Z transportního pásu se bere vzorek v pravidelných intervalech v celé šíi pásu. 14

15 Z hrub kusového nebo nestejnorodého materiálu se odebere vzorek, který odpovídá 1 až % z celkového množství. Z homogenního drobn kusovitého, pop. zrnitého nebo práškového materiálu se odebírá vzorek v množství asi 0,1%. Z práškového materiálu se odebírají vzorky jednoduchým zpsobem. Je-li materiál uložen na hromadách, použije se vzorkovae, kterým mže být i trubice o prmru 5 cm, dlouhá až 1,5 m, která se zaráží do rzných míst hromady až ke dnu a obsah se vždy vyklepne na rovnou vzorkovací desku. Obr. Vzorkova sypkých materiál Uchovávání odebraných vzork Odebrané vzorky se nejastji uchovávají ve sklenných, kovových nebo plastových dobe uzavíratelných obalech. Obal nesmí kontaminovat vzorky (nap. vyluhování skla alkalickými kapalinami, korozí kovových obal). Nkteré typy vzork nelze uchovávat neomezen dlouhou dobu, nebo se jejich vlastnosti mohou asem mnit. Typickým píkladem jsou vzorky vod, u nichž je stanovení nkterých ukazatel nutné v co nejkratší dob po odbru. Zvláštní pozornost je teba vnovat i možné sorpci zejména stopových složek v kapalných vzorcích na stnách nádob. Úprava vzork Zpsob úpravy vzorku k analýze záleží na požadované informaci a použité analytické metod. Požaduje-li se informace o složení povrchu, vzorek se analyzuje bez jakékoliv úpravy. Nkdy je poteba vzorek pevést do roztoku bez chemických zmn použitím nereaktivních rozpouštdel nebo za pomocí chemických zmn reaktivními rozpouštdly. Ped vlastním rozkladem vtšinou musíme tuhý vzorek kvartovat, drtit, prosívat. Po tchto úpravách získáme analytický vzorek, který mžeme snadnji rozkládat. Mezi mechanické úpravy patí: drcení, mletí, roztírání. Drcení nejastji provádíme v Plattnerov hmoždíi. K mletí se používají laboratorní kulové mlýny a pro roztírání tecí misky, které mohou být porcelánové, ocelové i achátové. Kvli kontaminaci musíme zvážit použití jednotlivých pomcek (nap. z drti s elistmi z manganové oceli se vzorek kontaminuje manganem, z achátové misky se dostává do vzorku oxid kemiitý apod.). 15

16 Obr. Kvartace Obr. Plattnerv hmoždí a achátová tecí miska Pevádní anorganických látek do roztoku Podle povahy analyzovaného materiálu se analyticky upravený vzorek rozpustí za chladu nebo za zvýšené teploty ve vod, v kyselinách, zásadách, pop. v roztocích solí. Pokud se vzorek v tchto inidlech nerozpouští, rozkládá se tavením s vhodnými písadami, tzv. tavidly, která jej pevádjí na sloueniny rozpustné ve vod nebo v kyselinách. Rozpouštní v nereaktivních rozpouštdlech Ve vod se rozpouští ada anorganických i organických látek iontové povahy (pedevším solí) nebo látek polárních. Slab polární nebo nepolární organické látky se rozpouštjí v široké škále organických rozpouštdel rzné polarity podle pravidla podobné rozpouští se v podobném. Nejastji používanými rozpouštdly jsou nižší alkoholy, diethylether, aceton, dioxan, chloroform, tetrachlormethan nebo kapalné alifatické i aromatické uhlovodíky. Rozpouštní v reaktivních rozpouštdlech a) kyselinami a hydroxidy b) tavením c) jiné zpsoby rozkladu 16

17 Rozklady kyselinami a hydroxidy 1. Kyselina chlorovodíková Používá se nejastji k rozkladu vzork, jež nevyžadují pítomnost oxidovadla. Výhodou je snadná odpaitelnost a rozpustnost vzniklých chlorid ve vod. Rozpouští se v ní kovy, které mají záporný redoxní potenciál (Zn, Cd, Fe), dále slitiny Fe s Co, Ni a soli slabých kyselin (boritany, fosforenany, uhliitany aj.), hydrolytické produkty (SbOCl, BiOCl), karbonátové horniny a rudy (vápenec, dolomit, ocelek), rudy oxidické (kov Fe, Mn ). Dále nkteré silikáty a slitiny kov s malým obsahem As, Sb a P. M II H M H + M II 3 X + H XH M +. Kyselina fluorovodíková Kyselinou fluorovodíkovou se rozkládají všechny silikáty (za pítomnosti jiných kyselin H SO 4, HNO 3 nebo HClO 4 ) za uvolnní plynného SiF 4 : SiO + 4 HF SiF4 + H O Kyselina sírová váže vznikající vodu, a tím zamezuje hydrolýze SiF 4 a posunuje rovnováhu reakce doprava. 3. Kyselina sírová Zedná se chová podobn jako HCl. Používá se k rozpouštní mén ušlechtilých kov, solí slabých kyselin a hydrolytických produkt. Koncentrovaná má již vtší oxidaní úinky a slouží k rozpouštní ušlechtilejších kov a jejich slitin. 4. Kyselina dusiná Zedná a zejména koncentrovaná kyselina dusiná má silné oxidaní úinky, jichž se využívá pi rozkladech, kdy je oxidace žádoucí. Slouží pedevším k rozpouštní vtšiny kov (mimo Au a platinových kov), slitin Bi, Cd, Cu, Pb, Fe-Mn, Fe-P, jakož i rud Cu, Mo, Co, Ni aj. Nkteré kovy (Al, Cr, Fe) se koncentrovanou kyselinou pasivují. M II NO3 + 8H 3M + NO + 4H O 5. Kyselina chloristá Zedná má jen slabé oxidaní úinky, a tak mže pi rozkladu nahradit zednou HCl nebo H SO 4. Koncentrovaná kyselina (asi 7% ní) je však za zvýšené teploty silným oxidovadlem. Používá se k rzným oxidaním rozkladm, nap. k rozpouštní oceli pi stanovení Cr, Si, V, P, pro rozklad kovových karbid. Rozklady kyselinou chloristou jsou výhodné, protože vtšina kovových chloristan je velmi dobe rozpustná ve vod. Práce s koncentrovanou kyselinou vyžaduje ale velkou opatrnost, nebo pi nesprávném zacházení mže dojít k prudkým výbuchm. 17

18 6. Ostatní kyseliny a jejich smsi HBr + Br rozklad slitin Fe-Mo, Fe-Si HCl + Br rozklad kov, slitin a sulfidické rudy s malým obsahem síry Luavka královská, tj. sms HCl a HNO 3 (3+1) nebo obrácená luavka rozklad ušlechtilých kov, jako je Au, Hg, kov platinové skupiny a jejich slitin, dále rud Hg. W a také sulfidických rud, fosfid, arsenid a kovových antimonit. 3 Au + Cl + HCl Hg + NOCl HgCl M II 3 Sb + 8Cl + 8Cl [ AuCl] 3 + NO + H + II [ M Cl ] + [ SbCl ] Roztok alkalického hydroxidu Používá se zejména k rozkladu lehkých slitin (Al, Zn, Si a Mg) ve form 35%ního roztoku NaOH nebo KOH. Uvedené kovy pecházejí na rozpustné hlinitany, zinenatany apod. Ale hoík spolu s pítomnými tžkými kovy poskytne nerozpustný hydroxid. Al + OH Mg + H + 6H O Mg( OH ) O [ Al( OH ) ] + H 4 + 3H Rozklady tavením K rozkladu na suché cest, tj. k tavení nebo slinování vzorku s tuhými inidly, pistupujeme tehdy, nemžeme-li vzorek rozložit inidly na mokré cest. Jednotlivé složky vzorku se pevádjí na sloueniny, které jsou již rozpustné ve vod nebo ve zedných kyselinách. 1. Alkalické tavení a) karbonátové tavidlem je bezvodý Na CO 3 nebo sms Na CO 3 + K CO 3. Slouží k rozkladu kemiitan, síran, pop. ke konverzi jiných nerozpustných solí. M II SiO II 3 + NaCO3 M CO3 + NaSiO3 b) s alkalickým hydroxidem nejastji se používá NaOH nebo KOH. Hydroxidové tavení je úinnjší než karbonátové. Slouží k rozkladu oxidickýck rud Sb, Sn, Zr atd. c) síroalkalické jako tavidlo se používá sms Na CO 3 a síry v takovém pomru, aby vznikl alkalický polysulfid (1:1). Tímto tavením se rozkládají sloueniny a rudy cínu, antimonu a arsenu, jejichž sulfidy poskytují tavením rozpustné polysulfidy. 4Na CO Sb + 4Na CO S 3Na S 3 + 9S Na SbS 3 + Na 3 SO CO + Na SO 4 + 4CO d) alkalicko-oxidaní tavidlem je sms Na CO 3 (K CO 3 ) + KNO 3 (KClO 3 ) nebo NaOH + Na O, které je jedním z nejúinnjších zpsob rozkladu minerál. 18

19 . Kyselé tavení a) disíranové tavidlem je K S O 7, pop. KHSO 4, který po zahátí nad teplotu tání pechází na disíran. Dalším zvýšením teploty se uvolní SO 3, který pevádí oxidy typu MO, M O 3 a MO na rozpustné sírany. Používá se i k rozkladu hlinitan, spinel, rud obsahující Cu, Ni, Ti apod. Tavenina se vyluhuje horkou vodou. TiO + K SO + K S O7 Ti( SO4 ) 4 b) s oxidem boritým, pop. kyselinou boritou nebo tetraboritanem sodným vhodné pro rozklad korundu, nkterých aluminosilikát, , písk apod. Pi rozkladu silikát se jako tavidlo asto používá sms tetraboritanu s uhliitanem sodným. Jiné zpsoby rozkladu 1. Slinování (sintrace) analyzovaný vzorek se rozkládá menším množstvím tavidla pi teplot, která je pod jeho teplotou tání. Pitom dochází ke konverzi a vzniklou sms lze snadno rozložit kyselinou. Vhodné pi rozkladu silikát. Vzorek se žíhá ve smsi CaCO 3 a NH 4 Cl.. Rozklad v proudu plynu není tak bžný. K práci se používá kyslík a chlor. Uhlík se spalováním v proudu O pevede na CO, S na SO. Pro rozklad se používá zaízení, které kvantitativn zachycuje reakní zplodiny. Vzorek obsahující prvky, které poskytují tkavé chloridy, lze rozkládat za zvýšené teploty suchým plynným chlorem (As, Sb, Sn, Se, Te, Ge, Hg, Bi, Ti, V, S, Mo, W). 3. Tlakové rozklady s kyselinami za zvýšeného tlaku. Probíhají nejastji v ocelových nebo hliníkových autoklávech. Mžeme tak do roztoku pevést i materiály, které se za normálního tlaku kyselinami nerozkládají. Slouží k rozkladu korundu, silikát, slitin drahých kov. Jako rozkladná kyselina se nejastji používá HCl, HF, pop. jejich smsi s HNO 3 nebo H SO Mikrovlnné rozklady slouží k rozkladu rozliných vzork za zvýšených teplot, nejastji k rozkladu organických a biologických materiál. Energie nutná k ohevu vzorku se dodává prostednictvím mikrovlnného záení. Mikrovlnné rozklady lze provádt v otevených i v uzavených systémech. V pípad rozkladu v uzaveném systému probíhá rozklad ve speciální nádobce zhotovené z vysoce odolného plastu (teflon) za zvýšeného tlaku. Energie mikrovlnného záení se pemní na tepelnou energii, která ohívá vzorek. Moderní mikrovlnné pece umožují souasný rozklad minimáln 10 vzork, kterými se v prbhu rozkladného programu otáí. Rozkládat lze rozliné vzorky pírodního pvodu i syntetické materiály. S oblibou se rozkládají (mineralizují) biologické vzorky (krev, krevní plazma, vlasy, rostlinné i živoišné tkán, houby). Mikrovlnné rozklady se provádjí v pítomnosti silných minerálních kyselin a oxidaních inidel (HNO 3, HCl, HF, H O ). Rozkladný program je vhodné rozdlit do nkolika fází. Intenzitu mikrovlnného záení je nutné zvyšovat postupn, aby se zabránilo boulivému prbhu dekompoziní reakce a pípadné explozi. Produktem úspšného mikrovlnného rozkladu (mineralizace) je irý, homogenní roztok. 19

20 Obr. Mineralizátor s fokusovaným mikrovlnným polem a mikrovlnná pec pro kyselinové tlakové rozklady Kvalitativní anorganická analýza Skupinové reakce kationt Kationty se dlí do pti analytických tíd: I. analytická tída Ag +, Pb +, Tl + a Hg + II. analytická tída a) Pb +, Cu +, Cd +, Bi 3+, Hg + b) Sn +, Sn 4+, Sb 3+, Sb 5+, As 3+, As 5+ III. analytická tída Zn +, Ni +, Mn +, Al 3+, Cr 3+, Fe +, Fe 3+, Co + IV. analytická tída Ba +, Ca +, Sr + V. analytická tída Li +, Na +, Mg +, NH 4 +, K + Skupinová inidla I. analytická tída HCl (1+) II. analytická tída H S (Na S+H + ) III. analytická tída (NH 4 ) S IV. analytická tída (NH 4 ) CO 3 nasycený roztok V. analytická tída nemá Reakce s kyselinou chlorovodíkovou Z bžných kationt se zednou HCl sráží jen ionty Ag +, Pb +, Tl + a Hg +, které poskytují bílé sraženiny chlorid, nerozpustné ve zedných kyselinách. Pouze PbCl je rozpustný za horka ve vod. Ag + + Cl - AgCl Hg + + Cl - Hg Cl Tl + + Cl - TlCl Pb + Cl - PbCl 0

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Analytické třídy kationtů

Analytické třídy kationtů Analytické třídy kationtů 1. sráží se HCl AgCl, Hg 2 Cl 2, PbCl 2 2. sráží se H 2 S v HCl a) (PbS ), Bi 2 S 3, CuS, CdS b) HgS, As 2 S 5, Sb 2 S 5, SnS 2 působením Na 2 S s NaOH HgS 2, AsS 4 3-, SbS 4

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní 2. ročník Datum tvorby

Více

Kvalitativní analýza - prvková. - organické

Kvalitativní analýza - prvková. - organické METODY - chemické MATERIÁLY - anorganické - organické CHEMICKÁ ANALÝZA ANORGANICKÉHO - iontové reakce ve vodných roztocích rychlý, jednoznačný a často kvantitativní průběh kationty, anionty CHEMICKÁ ANALÝZA

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK chemické reakce: - srážecí mají největší význam, vzniklé sraženiny rozlišujeme podle zbarvení a podle jejich rozpustnosti v různých rozpouštědlech - komplexotvorné

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE Důkazové reakce kationtů a aniontů Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Obsah Kationty Stříbro 9 Olovo 10 Rtuťný iont 11 Měď 11

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie: 28 44- M/01 ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CHK4_5860 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Elektrochemie - maturitní otázka z chemie

Elektrochemie - maturitní otázka z chemie Elektrochemie - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz -?tvrtek, B?ezen 05, 2015 http://biologie-chemie.cz/elektrochemie-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Elektrochemie P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy Voda - seminární práce by Chemie -?tvrtek, Prosinec 19, 2013 http://biologie-chemie.cz/voda-seminarni-prace/ Otázka: Voda - seminární práce P?edm?t: Chemie P?idal(a): MrLuciprd VODA základní podmínka života

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK LABORATORNÍ PRÁCE Č. 24 KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK PRINCIP Organická kvalitativní elementární analýza zkoumá chemické složení organických látek, zabývá se identifikací jednotlivých

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

16.5.2010 Halogeny 1

16.5.2010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny Prvky VII.A skupiny: F, Cl, Br, I,(At) Obecnávalenčníkonfigurace:ns np 5 Pro plné zaplnění valenční vrstvy potřebují 1 e - - nejčastější sloučeniny s oxidačním číslem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE ŠKOLA: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test TEMA: KOVY ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek

Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek Připomínka českého chemického názvosloví Oxidační vzorec přípona příklad stupeň oxidu I M 2 O -ný Na 2 O sodný

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie Pracovní postup v kvalitativní analytické chemii 1. mikrozkumavky 2. stojánek na mikrozkumavky 3. kapátka 4. skleněné tyčinky 5. kapkovací destička 6. hodinová sklíčka 7. špachtlička 8. centrifuga 1. roztoky

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Analytická chemie postupy, reakce a metody

Analytická chemie postupy, reakce a metody Analytická chemie postupy, reakce a metody Co je to analytická chemie? chemický vědní obor zabývající se chemickou analýzou konkrétním postupem zjišťování složení chemických látek a materiálů postupem

Více

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii GEMATEST spol. s r.o. CENÍK Laboratoř analytické chemie Černošice tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU

PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU Doplněk ke skriptu: Nekvindová, P.; Švecová, B.; Špirková, J. Laboratorní deník pro laboratoře z anorganické chemie I, 1st ed.; VŠCHT Praha: Praha, 201. Ing. Pavla

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: Soli Střední škola ok: 2012 2013 Varianta: A Soli Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník SOLI sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a

Více

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř pitných vod 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, 686 04 Kunovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

2. Laboratorní den Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku. 15 % přebytek KMnO 4. jméno: datum:

2. Laboratorní den Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku. 15 % přebytek KMnO 4. jméno: datum: 2. Laboratorní den 2.2.4. Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku Str. 91 správné provedení oxidačně-redukční reakce v roztoku krystalizace produktu z připraveného roztoku soli

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE. Školní rok 2015 2016. Obor Aplikovaná chemie

Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE. Školní rok 2015 2016. Obor Aplikovaná chemie Číslo dokumentu: 09.20/1.10.2015 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Dokument Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE Školní rok 2015 2016 Obor Aplikovaná chemie 1. Význam analytické chemie, odběr a

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina Stříbro Stříbro Stříbro latinsky Argentum Značka Ag protonové číslo 47 relativní atomová hmotnost 107,8682 Paulingova elektronegativita 1,93 elektronová konfigurace [Kr]] 4d 5s 1 teplota tánít 1234,93

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák Praha 2016 1 Protolytické rovnováhy 1.1 Vypočítejte

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 12.skupina

Více

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MĚŘÍME STUPEŇ KYSELOSTI STUPNICE ph SLOUŽÍ K URČOVÁNÍ STUPNĚ KYSELOSTI NEBO ZÁSADITOSTI HODNOCENÍ JE

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda Min- Počet Průměr N % Min - max Počet Průměr N % Min- max Počet Průměr

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Součástí cvičení je krátký test.

Součástí cvičení je krátký test. 1 KVALITATIVNÍ ANORGANICKÁ ANALÝZA Laboratorní úloha č.1 KATIONTY TVOŘÍCÍ NEROZPUSTNÉ CHLORIDY A SÍRANY, KATION NH 4 + DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 1. Prostudujte si dále uvedený návod 2. Prostudujte si text v Příloze

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027)

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027) List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. 1. Stanovení ph - potenciometrická metoda 2. Stanovení absorbance A 254 - UV spektrofotometrická metoda 3. Stanovení

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku Otázka: Voda a její roztoky Předmět: Chemie Přidal(a): Urbánek Matěj VODA - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku - výjimečnost vody je dána vlastnostmi jejích molekul - ve 3 skupenstvích:

Více

II. Chemické názvosloví

II. Chemické názvosloví II. Chemické názvosloví 1. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného prvku. Názvy oxidů jsou dvouslovné. Tvoří je podstatné jméno oxid (postaru kysličník) a přídavné jméno utvořené od názvu prvku

Více

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1 Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku CFA se detekcí

Více

OKRUH 7 Karboxylové kyseliny

OKRUH 7 Karboxylové kyseliny OKRUH 7 Karboxylové kyseliny Pro karboxylové kyseliny je charakteristická přítomnost jedné nebo více karboxylových skupin Monokarboxylové kyseliny Příprava kyseliny mravenčí z chloroformu a její důkaz

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016

Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016 Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016 1. Základní pojmy Úkoly ACH, základní dělení (kvantitativní, kvalitativní, distribuční a strukturní, speciační) Vzorek, analyt, matrice

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

Metody elektroanalytické

Metody elektroanalytické Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t = I dt 0 napětí, potenciál U, E, φ (volt - V) odpor R (ohm - Ω), vodivost G (siemens - S) teplota T (K), látkové množství n (mol) Základní

Více

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 35 ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE PRINCIP Odměrnou analýzou (titrací) se stanovuje obsah určité složky ve vzorku. Podstatou odměrného stanovení je chemická reakce mezi odměrným roztokem

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI)

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI) Názvosloví anorganických sloučenin České názvosloví je jednoznačné Názvosloví anorganických sloučenin Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda Systematické Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

Základy analytické chemie

Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Základy analytické chemie Sylvie Kříženecká Václav Synek Ústí nad Labem 014 Název: Autoři: Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kříženecká,

Více

VY_32_INOVACE_30_HBEN11

VY_32_INOVACE_30_HBEN11 Sloučeniny síry Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 15. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Sloučeniny síry sulfan, oxidy a

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 Otázka: Prvky V. A skupiny Předmět: Chemie Přidal(a): kevina.h Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 valenční

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Kvalitativní analytická chemie

Kvalitativní analytická chemie Kvalitativní analytická chemie Úvod: Při kvalitativní analýze zjišťujeme složení neznámého vzorku. Obvykle určujeme samostatně kation i anion. Podle charakteru reakcí s určitými činidly jsou kationty i

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

ANORGANICKÁ KVALITATIVNÍ (SEMI)MIKROANALÝZA

ANORGANICKÁ KVALITATIVNÍ (SEMI)MIKROANALÝZA ANORGANICKÁ KVALITATIVNÍ (SEMI)MIKROANALÝZA Měřítka analytické laboratorní techniky Zkoušky na suché cestě Převádění vzorku do roztoku Předběžné zkoušky na mokré cestě Klasifikace a důkazy kationtů Klasifikace

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

3) Kvalitativní chemická analýza

3) Kvalitativní chemická analýza 3) Kvalitativní chemická analýza Kvalitativní analýza je součástí analytické chemie a zabývá se zjišťováním, které látky (prvky, ionty, sloučeniny, funkční skupiny atd.) jsou obsaženy ve vzorku. Lze ji

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více