Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie"

Transkript

1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1

2 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ ANALÝZE... 8 ODBR A ÚPRAVA VZORK... 9 ODBR... 9 VZORKOVÁNÍ OVZDUŠÍ Vzorkování vnjšího ovzduší ODBR KAPALNÝCH VZORK... 1 Vzorkování povrchových vod Vzorkování odpadních vod VZORKOVÁNÍ ODPAD UCHOVÁVÁNÍ ODEBRANÝCH VZORK ÚPRAVA VZORK PEVÁDNÍ ANORGANICKÝCH LÁTEK DO ROZTOKU Rozpouštní v nereaktivních rozpouštdlech Rozpouštní v reaktivních rozpouštdlech Jiné zpsoby rozkladu KVALITATIVNÍ ANORGANICKÁ ANALÝZA... 0 SKUPINOVÉ REAKCE KATIONT... 0 Reakce s kyselinou chlorovodíkovou... 0 Reakce s kyselinou sírovou... 1 Reakce se sirovodíkem v kyselém prostedí... 1 Reakce se sulfidem amonným... 1 Reakce s hydroxidy alkalických kov... Reakce s vodným roztokem amoniaku... Reakce s jodidem draselným... 3 Reakce s uhliitany alkalických kov... 3 Reakce s alkalickým fosforenanem... 4 VYBRANÉ REAKCE ANIONT... 4 ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK... 6 ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA... 6 STANOVENÍ UHLÍKU, VODÍKU, DUSÍKU, SÍRY A HALOGEN... 6 IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH SKUPIN ORGANICKÝCH LÁTEK... 7 NASYCENÉ ALIFATICKÉ UHLOVODÍKY... 7 NENASYCENÉ UHLOVODÍKY... 7 DKAZ HYDROXYLOVÉ SKUPINY... 8 Dkaz alkohol... 8 Dkaz fenol... 8 DKAZ KARBOXYLOVÉ SKUPINY... 8 DKAZ AMIN... 8 VÁŽKOVÁ ANALÝZA - GRAVIMETRIE... 9 SOUIN ROZPUSTNOSTI... 9 OBECNÝ POSTUP VÁŽKOVÉ ANALÝZY PÍKLADY STANOVENÍ NKTERÝCH PRVK A SKUPIN PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY... 3 ROVNOVÁŽNÉ KONSTANTY PROTOLYTICKÝCH REAKCÍ ODMRNÁ ANALÝZA (TITRACE) VIZUÁLNÍ INDIKACE KONCE TITRACE... 35

3 Bezindikátorové zpsoby Za použití chemických indikátor INSTRUMENTÁLNÍ INDIKACE Potenciometrická titrace Konduktometrická titrace Amperometrická titrace Fotometrická titrace TITRANÍ KIVKA Titraní kivky acidobazických titrací Píklady acidobazických titraních kivek Acidobazická titrace vícesytné kyseliny... 4 NEUTRALIZANÍ TITRACE... 4 Acidimetrie... 4 Alkalimetrie CHELATOMETRIE ARGENTOMETRIE OXIDAN-REDUKNÍ TITRACE Manganometrie Dichromatometrie Bromatometrie Jodometrie Titanometrie ELEKTROANALYTICKÉ METODY POTENCIOMETRIE Referentní elektrody Mrné (indikaní) elektrody Pímá potenciometrie Potenciometrická titrace KONDUKTOMETRIE Pímá konduktometrie ELEKTROGRAVIMETRIE COULOMETRIE... 5 Coulometrie za konstantního potenciálu (potenciostatická coulometrie)... 5 Coulometrie za konstantního proudu (coulometrická titrace) POLAROGRAFIE Polarizace elektrod Klasická polarografie Diferenní pulzní polarografie Rozpouštcí voltametrie (stripping analýza) OPTICKÉ METODY ABSORPCE A EMISE ABSORPNÍ SPEKTROMETRIE (SPEKTROFOTOMETRIE) ZDROJ ZÁENÍ U SPEKTROFOTOMETRIE DETEKTOR POUŽITÍ ABSORPNÍ SPEKTROFOTOMETRIE ATOMOVÁ ABSORPNÍ SPEKTROMETRIE ZÁKLADNÍ SCHÉMA METODY: PRINCIP ZDROJE ZÁENÍ V AAS Výbojka s dutou katodou Bezelektrodové výbojky Superlampy... 6 ATOMIZÁTORY... 6 Plamenová atomizace... 6 Elektrotermická atomizace... 6 OPTICKÝ SYSTÉM

4 DETEKTORY ATOMOVÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE ZÁKLADNÍ SCHÉMA METODY: PRINCIP METODY BUDICÍ ZDROJE Jiskrový výboj Obloukový výboj Plazmový zdroj ANALYZÁTORY Optický spektrometr Hmotnostní spektrometr (kvadrupólový analyzátor) CHROMATOGRAFIE TEORIE SEPARACE PRINCIP CHROMATOGRAFICKÉ SEPARACE PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE (GC) TEORIE GC USPOÁDÁNÍ GC Mobilní fáze nosný plyn Kolony Detektory KVALITATIVNÍ ANALÝZA KVANTITATIVNÍ ANALÝZA KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE TEORIE LLC Stacionární fáze Mobilní fáze Separované složky TEORIE LSC Stacionární fáze Mobilní fáze Separované složky INSTRUMENTACE PRO HPLC Spektrofotometrický (fotometrický) detektor Fluorimetrický detektor Voltametrický detektor OSTATNÍ CHROMATOGRAFICKÉ METODY GELOVÁ PERMEANÍ CHROMATOGRAFIE (GPC) IONTOVÁ CHROMATOGRAFIE (IC) CHROMATOGRAFIE NA TENKÉ VRSTV (TLC)... 8 CHEMICKÝ A FYZIKÁLNÍ ROZBOR VODY PITNÁ VODA POVRCHOVÁ VODA ODPADNÍ VODA STANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH UKAZATEL VOD Senzorické vlastnosti vody Souhrnné ukazatele jakosti vody Metody stanovení anorganických plyn ve vod Metody stanovení kov ve vodách Metody stanovení anorganických aniont ve vodách ANALÝZA POLUTANT V OVZDUŠÍ SLOUENINY SÍRY SO oxid siiitý SO 3 oxid sírový

5 H S sulfan... 9 SLOUENINY DUSÍKU... 9 NO x oxidy dusíku... 9 NH 3 amoniak CO OXID UHELNATÝ LEHKÉ UHLOVODÍKY (C 1 AŽ C 4 ) POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (PAU) PRACHOVÉ ÁSTICE SLOUENINY FLUORU ANALÝZA PD PRINCIPY CHEMICKÝCH ROZBOR ZEMDLSKÝCH PD Základní pdní parametry Stanovení stopových živin Stanovení cizorodých látek Stanovení oxidovatelného uhlíku Stanovení celkového dusíku Stanovení potenciální kationtové výmnné kapacity ANALÝZA ODPAD VYHLÁŠKA. 383/001 SB. MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Hodnocení vyluhovatelnosti odpad Píprava a analýza vodného výluhu Píloha. 6 k vyhlášce. 383/001 Sb ZPSOBY MENÍ NEZNÁMÝCH VZORK ABSOLUTNÍ METODY RELATIVNÍ (SROVNÁVACÍ) METODY Metoda kalibraní kivky Metoda standardního pídavku VYHODNOCENÍ ANALYTICKÝCH MENÍ SPRÁVNOST A PESNOST MENÍ UVÁDNÍ VÝSLEDK MENÍ NEJISTOTA MENÍ A PODSTATA JEJÍHO VYHODNOCENÍ

6 Analytická chemie - úvod - vdní obor, zabývající se poskytováním informací o chemickém složení hmotných objekt. Využívá k tomu poznatk z obecné, anorganické i organické chemie, fyziky, biologie i matematiky. Souhrn všech prostedk, souvisejících se získáním informací, se oznauje jako analytický systém. V rámci tohoto systému se realizuje analytický proces. Ten mžeme charakterizovat jako adu operací, které mají logicky podmínné poadí a tvoí informaní etzec, na jehož zaátku je objekt a na konci požadovaná informace. Obr. Schéma analytického systému (ást ohraniená perušovanými arami pedstavuje analytický proces) Dležité je, aby úkol, který nezídka zadávají neanalytici, byl správn formulovaný. Správná formulace analytického zadání je rozhodující pro získání optimálních informací v rozumném ase pi únosných ekonomických nákladech. Analytický experiment má 4 úrovn: a) princip experimentu, který zahrnuje jednotlivé disciplíny analytické chemie, vhodné k získání informace, jako jsou nap. spektroskopie, elektroanalýza apod. b) metoda experimentu, tj. pístrojovou technikou definovaná užší oblast disciplíny, nap. atomová absorpní spektrometrie, polarografie apod. c) analytický postup, který mžeme charakterizovat jako metodu použitou pro konkrétní typ materiálu, nap. stanovení Ca ve vod AAS, polarografické stanovení Cd v biologickém materiálu apod. d) pracovní návod, což je podrobn popsaný sled pokyn pro praktické provedení analytického postupu, nap. návod pro stanovení Ca AAS podle normy. Produktem analytického experimentu je analytický signál. Má vtšinou fyzikální charakter (hmotnost, objem, naptí, proud, svtelný tok) a je zatížen tzv. šumem. Zdrojem šumu jsou náhodné jevy, jejichž píinu asto nemžeme vysvtlit, mžeme je ale kvantifikovat. Abychom mohli uinit závr o pítomnosti i nepítomnosti urité složky ve vzorku, musíme nalézt takové podmínky, aby hodnota signálu pevyšovala hodnotu šumu. V kvantitativní analýze navíc musíme nalézt takový signál, který je závislý na obsahu i koncentraci složky ve vzorku. 6

7 Výsledkem analytického procesu je analytická informace, která se získá vztažením signálu ke všem fázím analytického procesu a je pedána zpt k zadavateli. Jestliže analytická informace slouží k ízení a kontrole technologického procesu, rozdlujeme používané metody na provozní, kontrolní a rozhodí. Provozní metody, používané pi každodenní kontrole výroby, musí být jednoduché a rychlé. Pitom postaí taková spolehlivost výsledk, jaká zaruuje, že sledované parametry se udržují v mezích požadovaných technologickými pedpisy. Kontrolní metody, požadavky na spolehlivost jsou vtší, nebo výsledky analýz hodnotí kvalitu a rozhodují o cen suroviny nebo výrobku. Rozhodí analýzy, nepísnjší požadavky na výsledek. Jimi nalezené výsledky jsou podkladem pi ešení odbratelsko-dodavatelských spor. Rozdlení analytických metod 1. podle zpsobu vyhodnocení analytického signálu kvalitativní analýza dokazujeme, ze kterých souástí (prvk, iont, skupin nebo slouenin) se analyzovaná látka skládá kvantitativní analýza stanovujeme obsah pítomných složek (g, %, ppm) tzv. koncentraní závislost. podle povahy stanovované látky anorganická analýza (analýza všech prvk krom C) organická analýza (C, H, O, N) 3. podle zpsobu tvorby analytického signálu chemické usuzuje se na pítomnost a množství prvk nebo slouenin ve vzorku podle prbhu chemických reakcí mezi urovanou látkou a látkou pomocnou, inidlem (odmrná analýza, gravimetrie) fyzikáln chemické a fyzikální (instrumentální) k urení látek se používají pístroje a zaízení, na jejich principu se však mže podílet i chemická reakce (potenciometrie, konduktometrie, spektrofotometrie) biochemické využívají k urování látek mikroorganism, které chemicky mní urovanou látku nebo jejichž innost urovaná látka ovlivuje 4. podle množství analyzované látky makroanalýza (10 až 0,1 g) semimikroanalýza (0,1 až 0,01 g) mikroanalýza (10 až 1 mg) ultramikroanalýza (g a ng) 5. podle skupenství analýza plyn, kapalin, roztok a tuhých látek, pop. povrch tuhých látek 7

8 Dležité pojmy v kvalitativní a kvantitativní analýze Dkaz souvisí s urením druhu neboli kvality. Je založen na pozorování výsledku interakce urované složky (analytu) s vhodným inidlem (reagentem). inidlo u chemické analýzy jím je pomocná látka nebo její roztok, která jednoznan reaguje s dokazovanou složkou pítomnou ve vzorku. U metod fyzikální analýzy je inidlem uritý druh energie (záivá energie). Stanovení souvisí s urováním množství neboli kvantity souástí obsažených v analyzované látce. Identifikace kvalitativní urení chemického individua nejastji v organické analýze pomocí standardu. Prvková (elementární) analýza zjiš uje prvkové složení vzorku. Funkní analýza pomáhá nám stanovit nebo dokázat charakteristická seskupení atom v molekule, tzv. funkní skupiny. Konstituní analýza zabývá se urením strukturního vzorce bez ohledu na prostorové uspoádání molekuly. Strukturní analýza vedle konstituce zjiš uje i konfiguraci, pop. konformaci látky. Ve smsi složek mžeme chemické nebo fyzikální vlastnosti jednotlivé složky, projevující se pi interakci s inidlem, sledovat tím spolehlivji, ím více se tato složka odlišuje od ostatních pítomných složek, tj. ím vtší je selektivita zvolené metody. Z tohoto hlediska všeobecn rozlišujeme analytické metody selektivní (AAS) a neselektivní (konduktometrie). Podobn je tomu u metod založených na chemických reakcích, kde rozlišujeme metody i reakce skupinové, selektivní a specifické. Skupinové reakce umožují v kvalitativní analýze pomocí skupinových inidel dokazovat pítomnost celé skupiny píbuzných látek, pop. je oddlovat od ostatních složek analyzované smsi. Selektivní reakce umožují stanovit nebo dokázat jednu složku ve vymezené smsi jiných látek. Nap. v roztoku smsi kation Pb +, Cd +, Ni + a Zn + lze selektivn dokázat ion nikelnatý reakcí s roztokem amoniaku, protože v tomto pípad jako jediný poskytuje mode zbarvený amminkomplex. Specifická reakce - vhodnou úpravou reakních podmínek nebo používaného zaízení se mže zvýšit selektivita reakce nebo metody tak, že se piblížíme ideálu, kterým je specifická reakce (metoda). Ta umožuje stanovit uritou látku v libovolné složité smsi, nap. reakce Ni + s diacetyldioximem (, 3- butandiondioximem) pi ph>6 za vzniku málo rozpustného erven zbarveného komplexu. Mez detekce nejmenší množství látky, které lze uritou metodou zjistit. V kvantitativní analýze je mez detekce definována jako slepý pokus plus trojnásobek smrodatné odchylky slepého pokusu. Tuto hodnotu ovlivuje složení matrice vzorku, istota používaných chemikálií nebo náhodné jevy jako jsou kolísání teploty a tlaku v laboratoi, i kolísání elektrického naptí v síti pi použití pístroj. Mez stanovitelnosti nejmenší množství látky, které mže být stanoveno s pijatelnou úrovní opakovatelnosti a pravdivosti. Je definována jako hodnota koncentrace analytu plus desetinásobek smrodatné odchylky slepého pokusu. Oznauje se jím nejmenší množství látky, které je možné uritým analytickým postupem stanovit. Citlivost metody je sklon kivky odezvy, lze jí vyjádit smrnicí závislosti y = f (c). ím více se mní mená veliina x se zmnou urované hmotnosti m nebo koncentrace c, tím vtší je citlivost analytického postupu. 8

9 Správnost znamená shodu nalezeného výsledku stanovení se skuteným obsahem hledané složky. Pesnost znamená reprodukovatelnost opakovaných stanovení složky ve stejném vzorku. Pesná metoda poskytuje výsledky o malém rozptí. Rozptí je rozdíl nejvyšší a nejnižší hodnoty ze série stanovení. Mírou pesnosti jsou opakovatelnost a reprodukovatelnost. Pesnost je uvádna ve form smrodatné odchylky nebo relativní smrodatné odchylky. Opakovatelnost poskytuje pedstavu o variabilit, kterou lze oekávat, je-li metoda používána jedním analytikem na stejném pístroji v krátkém asovém sledu. Reprodukovatelnost pokud se vzorek analyzuje pro srovnání v nkolika laboratoích v delším asovém období, pak je úelnjší mírou pesnosti reprodukovatelnost. Spolehlivost charakterizuje mení, která jsou správná a pesná. Nejistota je to samostatný parametr (obvykle smrodatná odchylka nebo konfidenní interval), vyjadující rozsah hodnot, které mohou odpovídat výsledku mení. Odhad nejistoty mení bere v úvahu všechny poznané vlivy, které ovlivují výsledek mení. Odbr a úprava vzork Odbr Má-li mít analýza praktický význam, musí být provedena na prmrném nebo tzv. reprezentativním vzorku, který musí obsahovat všechny souásti, a to v takovém hmotnostním i objemovém pomru, v jakém jsou v dané látce pítomny. Z tohoto vzorku se pipravuje analytický vzorek. Zpsob odebírání prmrného vzorku je uren platnými normami nebo je dán dohodou mezi píjemcem a dodavatelem. Velikost vzorku není libovolná. Pi urování zpsobu odbru i velikosti vzorku musíme brát v úvahu tyto okolnosti: pomrné zastoupení sledované složky ve vzorku (hlavní, vedlejší i stopová) pracovní rozsah použité analytické metody minimální látkové množství nebo hmotnost, které musí být k dispozici pi mení s ohledem na mez detekce typ materiálu (chemické složení matrice) a jeho homogenita Pi rozhodování mže být volba postupu vzorkování ovlivnna homogenitou, stabilitou materiálu, požadavky na spolehlivost výsledných dat, na náklady na poízení vzorku, bezpenostními podmínkami vzorkování, dále dostupností a kvalitou odbrného zaízení, zpsobem je dekontaminace a zásadami pro jeho použití. Smyslem procesu vzorkování je definovat, ovovat, pop. kontrolovat platnost uritého tvrzení, pedpokladu apod. Vzorkování je operací, pi které získáváme informace o vzorkovaném celku pomocí výbru charakteristik celku vzork. Obecn lze uvažovat tyto základní cíle spojené se vzorkováním: charakteristika jakosti odbr vzork a zkoušky se provádjí, aby se na základ stanovení uritého ukazatele definovaly vlastnosti daného objektu, používají se k zjištní jakosti, pípadn v rámci výzkumného úkolu k úelm dlouhodobé kontroly, nebo zjištní dlouhodobých trend ízení jakosti - odbr vzork a zkoušky se provádjí, aby poskytovaly informace o vývoji posuzovaného jevu (sledování kontaminace podzemních vod, hodnocení úinnosti istírny odpadních vod) a na jejich základ jsou pijímána 9

10 odpovídající opatení, používána místními orgány k rozhodnutí, zda je teba uložit opatení k náprav závadného stavu hledání souvislostí mezi jevy odbr vzork a zkoušky se provádjí pro konkrétní specifické úely (vyhledávání píiny výskytu daného znaku ve vzorkovaném celku), identifikace zdroj zneištní Ped zahájením procesu vzorkování je nezbytné definovat požadavky na jakost prací, konkrétní úel vzorkování, odpovídající poet vzork umístných ve vhodném uspoádání, pracovní postup pi odbru vzorku, použití vhodných vzorkovnic a uchovávání vzorku. Z tchto informací se vypracuje Plán vzorkování, v nmž jsou detailn popsány a zdvodnny jednotlivé kroky vzorkovacího procesu. Tabulka s doporueným lenním Plánu vzorkování Tématické ásti plánu vzorkování Kapitoly plánu vzorkování Zadání podmínek vzorkování, popis Cíl, úel prací obecných informací Informace o zájmové lokalit, o vzorkovaném objektu Popis postupu vzorkování Urení schématu vzorkování Hmotnost, pípadn objem dílího vzorku Typ vzorkovae a typ vzorkovnice Popis zpsobu odbru dílích vzork Postup úpravy vzork Velikost laboratorního vzorku Materiální zabezpeení odbru vzork Specifikace požadavk k zajištní jakosti a Opatení k zajištní kvality vzorkování bezpenosti vzorkování a následných Urení odpovdnosti za prbh vzorkování a zkoušek personálního zabezpeení vzorkování Výbr laboratoe Ochrana zdraví a zásady bezpenosti práce Realizace konkrétního odbru vzork se obecn skládá ze tí fází: 1. pípravná ást seznámit se s plánem vzorkováním, vyhodnotit požadavky na pracovníky, zaízení a pomcky nutné pro odbr vzorku, provést kontrolu provozuschopnosti odbrového zaízení a jeho dekontaminace. vlastní odbr je nezbytné, aby vzorkovací práce byly provádny s vdomím a souhlasem zadavatele. Pracovníci zajiš ující vzorkování musí mít nezbytná povolení ke vstupu. Odpovdný pracovník provádjící vzorkování oví, zda podmínky vzorkování souhlasí se zadáním, oví splnní podmínek ochrany zdraví a bezpenosti práce. V pípad, že podmínky bezpenosti práce a ochrany zdraví nejsou zajištny, práce nesmí zahájit. Vlastní odbr vzorku je provádn podle zpracovaného plánu vzorkování. Nezbytnou souástí odbru vzorku je protokol o odbru. Jeho náležitosti jsou popsány v technických normách. 3. uchování vzorku a transport do laboratoe Protokol zahrnující výsledky vzorkování musí, pokud je to potebné pro interpretaci výsledk, obsahovat: datum odbru vzork jednoznanou identifikaci vzorkované látky, matrice, materiálu nebo produktu 10

11 místo odbru vzork vetn pípadných diagram, nákres nebo fotografií odkaz na použitý vzorkovací plán podrobnosti o podmínkách okolního prostedí, které by mohly ovlivnit interpretaci urení metody nebo postupu vzorkování pípadnou normu nebo jinou specifikaci metody vzorkování a pípadné odchylky, rozšíení nebo zúžení dokumentovaného postupu Odbr vzork musí provádt osoba zpsobilá po odborné, technické a zdravotní stránce pro odbr vzork. Vzorkování ovzduší Vzorkování vnjšího ovzduší Vnjším ovzduším se rozumí ovzduší v troposfée, s výjimkou ovzduší na pracovištích urených zvláštním právním pedpisem a v uzavených prostorách. Vzorek ovzduší je odebírán pomocí kontejneru automatického imisního monitoringu, kde vzorek ovzduší je sondou veden pímo do analyzátoru a stanoven vtšinou pomocí elektrochemických metod. Dále se vzorky ovzduší analyzují pomocí manuálních nebo poloautomatických kontejner, kdy se stanovují základní škodliviny, tžké kovy a organické látky. Do této skupiny mení patí nejen suchá, ale i mokrá depozice a chemický rozbor srážek. Vzorek ovzduší se odebírá v pípad manuálních stanic sklenným manifoldem z borosilikátového skla, u ostatních vzorkova je odbr ízen odbrovým zaízením tak, jak vyžadují podmínky odbru. Sklenným manifoldem se v souasné dob odebírají vzorky ke stanovení NO a SO. V ekologicky istých oblastech (NP, CHKO ) se zavádí i vzorkování SO, Nox a benzenu pomocí pasivních dozimetr. Jde o doplková mení, která slouží k dlouhodobému sledování kvality ovzduší a jeho vývoje. Základním krokem pro odbr vzorku je výbr vzorkovacího místa. Uruje jej nejen Naízení vlády, ale i provozní ád imisní sít eského hydrometeorologického ústavu a nkteré další specielní požadavky jsou specifikovány ve vlastní metod odbru a stanovení. Imisní zneištní ovzduší je vyjádeno hmotnostní koncentrací zneiš ující látky nebo stanovené skupiny zneiš ujících látek. Pro analýzu plyn a par jsou používány následující techniky: 1. záchyt do absorpní kapaliny používají se sklenné nebo plastové fritové absorbéry (promývaky) rzného provedení nebo kapilární absorbéry (impingery) mnohdy zapojených do série v potu dvou nebo i více kus. Nejastjší objem je 100 a 50 ml a obvykle se plní 50 až 100 ml absorpního roztoku. Odbrová rychlost se ídí metodou stanovení, pedpokládanou koncentrací i konstrukcí absorbéru a bývá obvykle 00 až 000 ml.min -1.. záchyt adsorpcí používají se sklenné trubice plnné sorbetem vhodným k adsorpci sledované látky. Nejastji se používá aktivní uhlí k záchytu tkavých organických látek od nepolárních až po stedn polární, polární sorbety k záchytu polycyklických aromatických uhlovodík atd. 3. záchyt chemisorpcí na upravené filtry filtry (sklo, celulóza, teflon) se opatují povlakem chemické látky k selektivní sorpci. 11

12 4. odbr do vzorkovnic vzorkovnice jsou nejastji válcovité sklenné nádoby opatené na obou protilehlých koncích jedno nebo vícecestnými ventily a dále septem. Slouží nejastji k odbru vzork hlavních složek odpadních plyn o vyšším obsahu nevyžadujícím zkoncentrování k jejich následnému stanovení metodou plynové chromatografie. Bžn mají objem od 100 do 000 ml a plní se nejastji nasáváním pomocí erpadla. Poslední dobou se využívá plastových vak. Jejich výhodou je velký objem (až desítky litr) umožující pi ízené odbrové rychlosti odebírat prmrné vzorky za delší vzorkovací dobu. Obr. Vzorkovací plynomrná pipeta Pro záchyt prachu a aerosolu se používá záchyt na filtry. Nejbžnjší je záchyt pi použití rzných filtraních materiál: filtry ze sklenných a kemenných mikrovláken, organických mikrovláken, estery celulózy, PVC, teflon K separaci velikosti ástic slouží rzné cyklony, kaskádové impaktory, polyuretanové filtry apod. Nesmírn dležitý je výbr držák filtr. Odbr kapalných vzork Kapalné vzorky se odebírají snadnji než vzorky pevné. Vzorek kapaliny vytékající nap. z cisterny se odebírá vhodnou nádobou v pravidelných asových intervalech. Dílí vzorky se spojí, promíchají a odebere se asi tylitrový konený vzorek. V jiném pípad se odebírá nepetržit trubikami napojenými pímo na hlavní výtokové potrubí. Pi odebírání vzork z rzných míst nap. rybník, ek, se používá prázdných zatížených lahví, které se spustí do píslušné hloubky. Tam se láhev opatená vhodným zaízením oteve, po naplnní se opt uzave a vytáhne se z kapaliny. Obr. Vzorkovací zaízení pro automatický odbr kapalných vzork 1

13 Vzorkování povrchových vod Vzorkováním povrchových vod se obecn rozumí soubor inností, jejichž cílem je odbr reprezentaního podílu vodního útvaru, nebo jiné složky prostedí (vody, naplavenin, sedimentu, biologického materiálu) ke stanovení rzných pesn definovaných ukazatel jakosti. Krom odbr vzork vody se vzorkování povrchových vod týká také odbru biologických a pevných materiál z vodního prostedí (odbry pentosu, biosestonu, plavenin a sediment). Každý z tchto odbr má adu specifických požadavk. Požadavky na vzorkování se liší podle charakteru povrchové vody. Základní rozdlení je: vodní toky tekoucí vody = eky, potoky, kanály vodní nádrže stojaté vody = jezera, pehrady, rybníky moe a oceány ledovce Místo odbru Obecn platí, že složení vody v toku i nádrži je v rzných místech rzné. Platí to nejen v podélném, ale vtšinou i v píném profilu, u nádrží a u všech tok i vertikáln. Podle místních podmínek jsou zmny pro rzné jakostní ukazatele rzn významné. Urení místa odbru se liší pro toky a nádrže. Pro toky zpravidla požadujeme, aby místo odbru reprezentovalo celý prtoný profil. Pro odbr jsou vhodná místa s turbulentním proudním. Vzorek se odebírá v proudnici v míst, kde protéká nejvíce vody. Zpravidla se odebírá jako hladinový (od hladiny do hloubky cca 30 cm). K odbru jsou vhodné mosty, vorové propusti. Pokud se odebírá vzorek ze behu, je u širších tok nutno urit beh. U ek se volí místo, kde se proudnice blíží k behu. Pi vzorkování nádrží rozhoduje krom velikosti nádrže i úel vzorkování. Pro úely rekreace mže postaovat odbr vzorku u behu u pláže, pro úely odbru vody odbr vzorku v míst odbru. Pro hodnocení jakosti vody v nádrži nejsou odbry ze behu reprezentativní. Používá se odbr z lod v podélném i píném profilu, buto jako ada prostých vzork, nebo se vytvoí smsné vzorky viz. poznámka. U hlubších nádrží se krom hladinového odebírají i hlubinné (zonaní) vzorky. Poznámka: Prostý vzorek jednorázový nahodile odebraný vzorek. Smsný vzorek nepetržit odebírané (kontinuální) vzorky, které poskytují údaje o prmrném složení. Požadavky na technické vybavení pro vzorkování vychází z požadovaného typu odbru a požadavk laboratoe na objem vzorku a rozsah analýz. K odbru vzork slouží odbrové zaízení (vzorkova) nebo lze vzorek odebrat pímo do vzorkovnice. Hlavní požadavek na materiál vzorkovae je stejný jako u vzorkovnice nesmí ovlivnit složení vzorku ve stanovovaných parametrech. Další požadavky kladené na vzorkova jsou spolehlivost, robustnost, snadná údržba (snadné ištní) a obsluha (za rzných povtrnostních podmínek). Pro zonaní odbry se používá hlubinný vzorkova, kterého jsou vyrábny desítky typ. Podle toho, jestli prostor pro vzorek pichází do styku s vodou bhem ponoru do urené hloubky, se dlí na proplachované a neproplachované. Neproplachované vzorkovae se ponoí uzavené a otevou se v urené hloubce. Pracují na principu vytsnní vzduchu, rozpínání komory nebo nasátí vody pístem v urené hloubce. Stny vzorkovae, které jsou ve styku se vzorkem, nepišly do styku s vrstvami vody nad vzorkem. 13

14 Proplachované vzorkovae se ponoí otevené a v urené hloubce se zavou (trhnutím nebo spuštním závaží). Prostor pro vzorek prochází od hladiny po urenou hloubku celým vodním sloupcem. Tím mže dojít ke kontaminaci vzorku vodním filmem na hladin nebo látkami ve vodním sloupci nad vzorkem. Další možností odbru vzork z hloubky je použití erpadla. Vzorkování odpadních vod Vzorkování odpadních vod a kal patí mezi velmi frekventovanou innost provádnou vodohospodáskými laboratoemi, pípadn jinými subjekty. Sledováním jakosti vod se zabývají jak jejich producenti a technologové istíren odpadních vod, tak kontrolní orgány. Cílem odbru odpadních vod bývá obvykle zjištní koncentrace vybraných ukazatel v uritém asovém intervalu, nebo její okamžitá hodnota v ase, vždy v uritém míst. Tyto hodnoty slouží bu k ovování úinnosti ištní odpadních vod, k ízení procesu ištní nebo ke kontrole dodržování povolených limit. Ke vzorkování odpadních vod se používají stejná vzorkovací zaízení a vzorkovnice jako k odbru povrchových vod. Vzorkování odpad Vzorkování odpad se ídí provádcími vyhláškami zákona. 185/001 Sb. O odpadech a o zmn nkterých dalších zákon a metodickými pokyny MŽP. Na poátku hodnocení nebezpených vlastností odpad patily mezi nejvíce vzorkované odpady popílky ze spalování uhlí a slévárenské písky. V souasné dob mezi nejastji vzorkované odpady mžeme zaadit kaly z nejrznjších istíren odpadních vod, zeminy a sut z demolic, popeloviny ze spaloven odpad a sedimenty z rybník a ostatních nádrží. Obecn platí, že pokud se odebírá vzorek, který reprezentuje produkci za urité asové období, mlo by se upednostovat vzorkování v pohybu (dynamické) ped vzorkováním v klidu (statické). Popílky ze spalování uhlí Slévárenské písky Kaly z istíren odpadních vod Zeminy a sut Popeloviny ze spaloven odpad Sedimenty z rybník Odbr vzork odpad pro hodnocení jejich vyluhovatelnosti a stanovení obsahu škodlivin v sušin se musí zásadn provádt tak, aby odebrané vzorky byly reprezentativní pro celé množství posuzovaného materiálu. Pitom je teba pihlédnou k homogenit a konzistenci vzorkovaného odpadu. Hmotnost laboratorního vzorku by mla init alespo kg. Pi velkých dodávkách se vzorky odebírají mechanicky nebo run, a to pi nakládání nebo pi vykládání materiálu. Z transportního pásu se bere vzorek v pravidelných intervalech v celé šíi pásu. 14

15 Z hrub kusového nebo nestejnorodého materiálu se odebere vzorek, který odpovídá 1 až % z celkového množství. Z homogenního drobn kusovitého, pop. zrnitého nebo práškového materiálu se odebírá vzorek v množství asi 0,1%. Z práškového materiálu se odebírají vzorky jednoduchým zpsobem. Je-li materiál uložen na hromadách, použije se vzorkovae, kterým mže být i trubice o prmru 5 cm, dlouhá až 1,5 m, která se zaráží do rzných míst hromady až ke dnu a obsah se vždy vyklepne na rovnou vzorkovací desku. Obr. Vzorkova sypkých materiál Uchovávání odebraných vzork Odebrané vzorky se nejastji uchovávají ve sklenných, kovových nebo plastových dobe uzavíratelných obalech. Obal nesmí kontaminovat vzorky (nap. vyluhování skla alkalickými kapalinami, korozí kovových obal). Nkteré typy vzork nelze uchovávat neomezen dlouhou dobu, nebo se jejich vlastnosti mohou asem mnit. Typickým píkladem jsou vzorky vod, u nichž je stanovení nkterých ukazatel nutné v co nejkratší dob po odbru. Zvláštní pozornost je teba vnovat i možné sorpci zejména stopových složek v kapalných vzorcích na stnách nádob. Úprava vzork Zpsob úpravy vzorku k analýze záleží na požadované informaci a použité analytické metod. Požaduje-li se informace o složení povrchu, vzorek se analyzuje bez jakékoliv úpravy. Nkdy je poteba vzorek pevést do roztoku bez chemických zmn použitím nereaktivních rozpouštdel nebo za pomocí chemických zmn reaktivními rozpouštdly. Ped vlastním rozkladem vtšinou musíme tuhý vzorek kvartovat, drtit, prosívat. Po tchto úpravách získáme analytický vzorek, který mžeme snadnji rozkládat. Mezi mechanické úpravy patí: drcení, mletí, roztírání. Drcení nejastji provádíme v Plattnerov hmoždíi. K mletí se používají laboratorní kulové mlýny a pro roztírání tecí misky, které mohou být porcelánové, ocelové i achátové. Kvli kontaminaci musíme zvážit použití jednotlivých pomcek (nap. z drti s elistmi z manganové oceli se vzorek kontaminuje manganem, z achátové misky se dostává do vzorku oxid kemiitý apod.). 15

16 Obr. Kvartace Obr. Plattnerv hmoždí a achátová tecí miska Pevádní anorganických látek do roztoku Podle povahy analyzovaného materiálu se analyticky upravený vzorek rozpustí za chladu nebo za zvýšené teploty ve vod, v kyselinách, zásadách, pop. v roztocích solí. Pokud se vzorek v tchto inidlech nerozpouští, rozkládá se tavením s vhodnými písadami, tzv. tavidly, která jej pevádjí na sloueniny rozpustné ve vod nebo v kyselinách. Rozpouštní v nereaktivních rozpouštdlech Ve vod se rozpouští ada anorganických i organických látek iontové povahy (pedevším solí) nebo látek polárních. Slab polární nebo nepolární organické látky se rozpouštjí v široké škále organických rozpouštdel rzné polarity podle pravidla podobné rozpouští se v podobném. Nejastji používanými rozpouštdly jsou nižší alkoholy, diethylether, aceton, dioxan, chloroform, tetrachlormethan nebo kapalné alifatické i aromatické uhlovodíky. Rozpouštní v reaktivních rozpouštdlech a) kyselinami a hydroxidy b) tavením c) jiné zpsoby rozkladu 16

17 Rozklady kyselinami a hydroxidy 1. Kyselina chlorovodíková Používá se nejastji k rozkladu vzork, jež nevyžadují pítomnost oxidovadla. Výhodou je snadná odpaitelnost a rozpustnost vzniklých chlorid ve vod. Rozpouští se v ní kovy, které mají záporný redoxní potenciál (Zn, Cd, Fe), dále slitiny Fe s Co, Ni a soli slabých kyselin (boritany, fosforenany, uhliitany aj.), hydrolytické produkty (SbOCl, BiOCl), karbonátové horniny a rudy (vápenec, dolomit, ocelek), rudy oxidické (kov Fe, Mn ). Dále nkteré silikáty a slitiny kov s malým obsahem As, Sb a P. M II H M H + M II 3 X + H XH M +. Kyselina fluorovodíková Kyselinou fluorovodíkovou se rozkládají všechny silikáty (za pítomnosti jiných kyselin H SO 4, HNO 3 nebo HClO 4 ) za uvolnní plynného SiF 4 : SiO + 4 HF SiF4 + H O Kyselina sírová váže vznikající vodu, a tím zamezuje hydrolýze SiF 4 a posunuje rovnováhu reakce doprava. 3. Kyselina sírová Zedná se chová podobn jako HCl. Používá se k rozpouštní mén ušlechtilých kov, solí slabých kyselin a hydrolytických produkt. Koncentrovaná má již vtší oxidaní úinky a slouží k rozpouštní ušlechtilejších kov a jejich slitin. 4. Kyselina dusiná Zedná a zejména koncentrovaná kyselina dusiná má silné oxidaní úinky, jichž se využívá pi rozkladech, kdy je oxidace žádoucí. Slouží pedevším k rozpouštní vtšiny kov (mimo Au a platinových kov), slitin Bi, Cd, Cu, Pb, Fe-Mn, Fe-P, jakož i rud Cu, Mo, Co, Ni aj. Nkteré kovy (Al, Cr, Fe) se koncentrovanou kyselinou pasivují. M II NO3 + 8H 3M + NO + 4H O 5. Kyselina chloristá Zedná má jen slabé oxidaní úinky, a tak mže pi rozkladu nahradit zednou HCl nebo H SO 4. Koncentrovaná kyselina (asi 7% ní) je však za zvýšené teploty silným oxidovadlem. Používá se k rzným oxidaním rozkladm, nap. k rozpouštní oceli pi stanovení Cr, Si, V, P, pro rozklad kovových karbid. Rozklady kyselinou chloristou jsou výhodné, protože vtšina kovových chloristan je velmi dobe rozpustná ve vod. Práce s koncentrovanou kyselinou vyžaduje ale velkou opatrnost, nebo pi nesprávném zacházení mže dojít k prudkým výbuchm. 17

18 6. Ostatní kyseliny a jejich smsi HBr + Br rozklad slitin Fe-Mo, Fe-Si HCl + Br rozklad kov, slitin a sulfidické rudy s malým obsahem síry Luavka královská, tj. sms HCl a HNO 3 (3+1) nebo obrácená luavka rozklad ušlechtilých kov, jako je Au, Hg, kov platinové skupiny a jejich slitin, dále rud Hg. W a také sulfidických rud, fosfid, arsenid a kovových antimonit. 3 Au + Cl + HCl Hg + NOCl HgCl M II 3 Sb + 8Cl + 8Cl [ AuCl] 3 + NO + H + II [ M Cl ] + [ SbCl ] Roztok alkalického hydroxidu Používá se zejména k rozkladu lehkých slitin (Al, Zn, Si a Mg) ve form 35%ního roztoku NaOH nebo KOH. Uvedené kovy pecházejí na rozpustné hlinitany, zinenatany apod. Ale hoík spolu s pítomnými tžkými kovy poskytne nerozpustný hydroxid. Al + OH Mg + H + 6H O Mg( OH ) O [ Al( OH ) ] + H 4 + 3H Rozklady tavením K rozkladu na suché cest, tj. k tavení nebo slinování vzorku s tuhými inidly, pistupujeme tehdy, nemžeme-li vzorek rozložit inidly na mokré cest. Jednotlivé složky vzorku se pevádjí na sloueniny, které jsou již rozpustné ve vod nebo ve zedných kyselinách. 1. Alkalické tavení a) karbonátové tavidlem je bezvodý Na CO 3 nebo sms Na CO 3 + K CO 3. Slouží k rozkladu kemiitan, síran, pop. ke konverzi jiných nerozpustných solí. M II SiO II 3 + NaCO3 M CO3 + NaSiO3 b) s alkalickým hydroxidem nejastji se používá NaOH nebo KOH. Hydroxidové tavení je úinnjší než karbonátové. Slouží k rozkladu oxidickýck rud Sb, Sn, Zr atd. c) síroalkalické jako tavidlo se používá sms Na CO 3 a síry v takovém pomru, aby vznikl alkalický polysulfid (1:1). Tímto tavením se rozkládají sloueniny a rudy cínu, antimonu a arsenu, jejichž sulfidy poskytují tavením rozpustné polysulfidy. 4Na CO Sb + 4Na CO S 3Na S 3 + 9S Na SbS 3 + Na 3 SO CO + Na SO 4 + 4CO d) alkalicko-oxidaní tavidlem je sms Na CO 3 (K CO 3 ) + KNO 3 (KClO 3 ) nebo NaOH + Na O, které je jedním z nejúinnjších zpsob rozkladu minerál. 18

19 . Kyselé tavení a) disíranové tavidlem je K S O 7, pop. KHSO 4, který po zahátí nad teplotu tání pechází na disíran. Dalším zvýšením teploty se uvolní SO 3, který pevádí oxidy typu MO, M O 3 a MO na rozpustné sírany. Používá se i k rozkladu hlinitan, spinel, rud obsahující Cu, Ni, Ti apod. Tavenina se vyluhuje horkou vodou. TiO + K SO + K S O7 Ti( SO4 ) 4 b) s oxidem boritým, pop. kyselinou boritou nebo tetraboritanem sodným vhodné pro rozklad korundu, nkterých aluminosilikát, , písk apod. Pi rozkladu silikát se jako tavidlo asto používá sms tetraboritanu s uhliitanem sodným. Jiné zpsoby rozkladu 1. Slinování (sintrace) analyzovaný vzorek se rozkládá menším množstvím tavidla pi teplot, která je pod jeho teplotou tání. Pitom dochází ke konverzi a vzniklou sms lze snadno rozložit kyselinou. Vhodné pi rozkladu silikát. Vzorek se žíhá ve smsi CaCO 3 a NH 4 Cl.. Rozklad v proudu plynu není tak bžný. K práci se používá kyslík a chlor. Uhlík se spalováním v proudu O pevede na CO, S na SO. Pro rozklad se používá zaízení, které kvantitativn zachycuje reakní zplodiny. Vzorek obsahující prvky, které poskytují tkavé chloridy, lze rozkládat za zvýšené teploty suchým plynným chlorem (As, Sb, Sn, Se, Te, Ge, Hg, Bi, Ti, V, S, Mo, W). 3. Tlakové rozklady s kyselinami za zvýšeného tlaku. Probíhají nejastji v ocelových nebo hliníkových autoklávech. Mžeme tak do roztoku pevést i materiály, které se za normálního tlaku kyselinami nerozkládají. Slouží k rozkladu korundu, silikát, slitin drahých kov. Jako rozkladná kyselina se nejastji používá HCl, HF, pop. jejich smsi s HNO 3 nebo H SO Mikrovlnné rozklady slouží k rozkladu rozliných vzork za zvýšených teplot, nejastji k rozkladu organických a biologických materiál. Energie nutná k ohevu vzorku se dodává prostednictvím mikrovlnného záení. Mikrovlnné rozklady lze provádt v otevených i v uzavených systémech. V pípad rozkladu v uzaveném systému probíhá rozklad ve speciální nádobce zhotovené z vysoce odolného plastu (teflon) za zvýšeného tlaku. Energie mikrovlnného záení se pemní na tepelnou energii, která ohívá vzorek. Moderní mikrovlnné pece umožují souasný rozklad minimáln 10 vzork, kterými se v prbhu rozkladného programu otáí. Rozkládat lze rozliné vzorky pírodního pvodu i syntetické materiály. S oblibou se rozkládají (mineralizují) biologické vzorky (krev, krevní plazma, vlasy, rostlinné i živoišné tkán, houby). Mikrovlnné rozklady se provádjí v pítomnosti silných minerálních kyselin a oxidaních inidel (HNO 3, HCl, HF, H O ). Rozkladný program je vhodné rozdlit do nkolika fází. Intenzitu mikrovlnného záení je nutné zvyšovat postupn, aby se zabránilo boulivému prbhu dekompoziní reakce a pípadné explozi. Produktem úspšného mikrovlnného rozkladu (mineralizace) je irý, homogenní roztok. 19

20 Obr. Mineralizátor s fokusovaným mikrovlnným polem a mikrovlnná pec pro kyselinové tlakové rozklady Kvalitativní anorganická analýza Skupinové reakce kationt Kationty se dlí do pti analytických tíd: I. analytická tída Ag +, Pb +, Tl + a Hg + II. analytická tída a) Pb +, Cu +, Cd +, Bi 3+, Hg + b) Sn +, Sn 4+, Sb 3+, Sb 5+, As 3+, As 5+ III. analytická tída Zn +, Ni +, Mn +, Al 3+, Cr 3+, Fe +, Fe 3+, Co + IV. analytická tída Ba +, Ca +, Sr + V. analytická tída Li +, Na +, Mg +, NH 4 +, K + Skupinová inidla I. analytická tída HCl (1+) II. analytická tída H S (Na S+H + ) III. analytická tída (NH 4 ) S IV. analytická tída (NH 4 ) CO 3 nasycený roztok V. analytická tída nemá Reakce s kyselinou chlorovodíkovou Z bžných kationt se zednou HCl sráží jen ionty Ag +, Pb +, Tl + a Hg +, které poskytují bílé sraženiny chlorid, nerozpustné ve zedných kyselinách. Pouze PbCl je rozpustný za horka ve vod. Ag + + Cl - AgCl Hg + + Cl - Hg Cl Tl + + Cl - TlCl Pb + Cl - PbCl 0

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 3

Základy analýzy potravin Přednáška 3 VÁŽKOVÁ ANALÝZA (GRAVIMETRIE) množství analytu se určuje z hmotnosti samotného analytu izolovaného ze vzorku sloučeniny, na kterou byl analyt převeden nebo která vznikla chemickou reakcí s analytem jiné

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Chemické rovnováhy v roztocích

Chemické rovnováhy v roztocích Chemické rovnováhy v roztocích iontové reakce - reakce vratné produkty reakcí, pokud nejsou z reakčního prostředí odstraněny, přechází na výchozí látky chemické reakce zpravidla neproběhnou kvantitativně

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS PRVKY ŠESTÉ SKUPINY - CHALKOGENY Mezi chalkogeny (nepřechodné prvky 6.skupiny) zařazujeme kyslík, síru, selen, tellur a radioaktivní polonium. Společnou vlastností těchto prvků je šest valenčních elektronů

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty EKOLOGIE Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.roční!r 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VI. Disociace a iontové rovnováhy

VI. Disociace a iontové rovnováhy VI. Disociace a iontové 1 VI. Disociace a iontové 6.1 Základní pojmy 6.2 Disociace 6.3 Elektrolyty 6.3.1 Iontová rovnováha elektrolytů 6.3.2 Roztoky ideální a reálné 6.4 Teorie kyselin a zásad 6.4.1 Arrhenius

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii Miloslav Šanda Ionizace v MS Hmotnostní spektrometrie je fyzikáln chemická metoda, pi které se provádí separace iont podle jejich hmotnosti a náboje m/z

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

1. opakovací test TERCIE SH HALOGENY

1. opakovací test TERCIE SH HALOGENY 1. opakovací test TERCIE H HALOGENY = prvky 17. (VII. hlavní) skupiny PP = F, Cl, Br, I, At (obecná znaka = X) 7 valenních elektron, vysoká elektronegativita (s rostoucím Z ve skupin klesá) => snadno tvoí

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 10. Definice: složky potraviny, které zbývají po úplné oxidaci organické matrice vzorku (složky popela potraviny).

Základy analýzy potravin Přednáška 10. Definice: složky potraviny, které zbývají po úplné oxidaci organické matrice vzorku (složky popela potraviny). MINERÁLNÍ LÁTKY Definice: složky potraviny, které zbývají po úplné oxidaci organické matrice vzorku (složky popela potraviny). Klasifikace podle množství: příklady podle příklady významu: majoritní prvky

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty. Hana Gajdušková. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Modul 02 - Přírodovědné předměty. Hana Gajdušková. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 11.skupina

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Anorganická kvalitativní semimikroanalýza Laboratorní příručka

Anorganická kvalitativní semimikroanalýza Laboratorní příručka Anorganická kvalitativní semimikroanalýza Laboratorní příručka 1. POKYNY PRO PRÁCI V LABORATOŘI.... OBECNÉ OPERACE KVALITATIVNÍ SEMIMIKROANALÝZY... 3 REAKCE NA MOKRÉ CESTĚ... 3.1 REAKCE VE ZKUMAVKÁCH...

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

CHEMIE STAVEBNÍCH LÁTEK

CHEMIE STAVEBNÍCH LÁTEK VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ CHEMIE STAVEBNÍCH LÁTEK MODUL M05 VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDK STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Marie Pištková -2(29) Záhlaví liché

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická výskyt a zpracování kovů 2. ročník Datum tvorby 22.4.2014

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm?

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm? Vazba a struktura by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013 http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura P?edm?t: Chemie P?idal(a): Lenka CHEMICKÉ VAZBY = síly, kterými jsou k sob?

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách Učební osnova předmětu Chemie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 1.ročník: 5 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 4

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod.

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Kvalitativní vyjádření výsledků rozboru vody chemickým vzorcem (např. KOH, Ca) značkou (např. Σc, Σ kationty ) zkratkou názvu stanovených látek

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více