Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie"

Transkript

1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1

2 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ ANALÝZE... 8 ODBR A ÚPRAVA VZORK... 9 ODBR... 9 VZORKOVÁNÍ OVZDUŠÍ Vzorkování vnjšího ovzduší ODBR KAPALNÝCH VZORK... 1 Vzorkování povrchových vod Vzorkování odpadních vod VZORKOVÁNÍ ODPAD UCHOVÁVÁNÍ ODEBRANÝCH VZORK ÚPRAVA VZORK PEVÁDNÍ ANORGANICKÝCH LÁTEK DO ROZTOKU Rozpouštní v nereaktivních rozpouštdlech Rozpouštní v reaktivních rozpouštdlech Jiné zpsoby rozkladu KVALITATIVNÍ ANORGANICKÁ ANALÝZA... 0 SKUPINOVÉ REAKCE KATIONT... 0 Reakce s kyselinou chlorovodíkovou... 0 Reakce s kyselinou sírovou... 1 Reakce se sirovodíkem v kyselém prostedí... 1 Reakce se sulfidem amonným... 1 Reakce s hydroxidy alkalických kov... Reakce s vodným roztokem amoniaku... Reakce s jodidem draselným... 3 Reakce s uhliitany alkalických kov... 3 Reakce s alkalickým fosforenanem... 4 VYBRANÉ REAKCE ANIONT... 4 ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK... 6 ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA... 6 STANOVENÍ UHLÍKU, VODÍKU, DUSÍKU, SÍRY A HALOGEN... 6 IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH SKUPIN ORGANICKÝCH LÁTEK... 7 NASYCENÉ ALIFATICKÉ UHLOVODÍKY... 7 NENASYCENÉ UHLOVODÍKY... 7 DKAZ HYDROXYLOVÉ SKUPINY... 8 Dkaz alkohol... 8 Dkaz fenol... 8 DKAZ KARBOXYLOVÉ SKUPINY... 8 DKAZ AMIN... 8 VÁŽKOVÁ ANALÝZA - GRAVIMETRIE... 9 SOUIN ROZPUSTNOSTI... 9 OBECNÝ POSTUP VÁŽKOVÉ ANALÝZY PÍKLADY STANOVENÍ NKTERÝCH PRVK A SKUPIN PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY... 3 ROVNOVÁŽNÉ KONSTANTY PROTOLYTICKÝCH REAKCÍ ODMRNÁ ANALÝZA (TITRACE) VIZUÁLNÍ INDIKACE KONCE TITRACE... 35

3 Bezindikátorové zpsoby Za použití chemických indikátor INSTRUMENTÁLNÍ INDIKACE Potenciometrická titrace Konduktometrická titrace Amperometrická titrace Fotometrická titrace TITRANÍ KIVKA Titraní kivky acidobazických titrací Píklady acidobazických titraních kivek Acidobazická titrace vícesytné kyseliny... 4 NEUTRALIZANÍ TITRACE... 4 Acidimetrie... 4 Alkalimetrie CHELATOMETRIE ARGENTOMETRIE OXIDAN-REDUKNÍ TITRACE Manganometrie Dichromatometrie Bromatometrie Jodometrie Titanometrie ELEKTROANALYTICKÉ METODY POTENCIOMETRIE Referentní elektrody Mrné (indikaní) elektrody Pímá potenciometrie Potenciometrická titrace KONDUKTOMETRIE Pímá konduktometrie ELEKTROGRAVIMETRIE COULOMETRIE... 5 Coulometrie za konstantního potenciálu (potenciostatická coulometrie)... 5 Coulometrie za konstantního proudu (coulometrická titrace) POLAROGRAFIE Polarizace elektrod Klasická polarografie Diferenní pulzní polarografie Rozpouštcí voltametrie (stripping analýza) OPTICKÉ METODY ABSORPCE A EMISE ABSORPNÍ SPEKTROMETRIE (SPEKTROFOTOMETRIE) ZDROJ ZÁENÍ U SPEKTROFOTOMETRIE DETEKTOR POUŽITÍ ABSORPNÍ SPEKTROFOTOMETRIE ATOMOVÁ ABSORPNÍ SPEKTROMETRIE ZÁKLADNÍ SCHÉMA METODY: PRINCIP ZDROJE ZÁENÍ V AAS Výbojka s dutou katodou Bezelektrodové výbojky Superlampy... 6 ATOMIZÁTORY... 6 Plamenová atomizace... 6 Elektrotermická atomizace... 6 OPTICKÝ SYSTÉM

4 DETEKTORY ATOMOVÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE ZÁKLADNÍ SCHÉMA METODY: PRINCIP METODY BUDICÍ ZDROJE Jiskrový výboj Obloukový výboj Plazmový zdroj ANALYZÁTORY Optický spektrometr Hmotnostní spektrometr (kvadrupólový analyzátor) CHROMATOGRAFIE TEORIE SEPARACE PRINCIP CHROMATOGRAFICKÉ SEPARACE PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE (GC) TEORIE GC USPOÁDÁNÍ GC Mobilní fáze nosný plyn Kolony Detektory KVALITATIVNÍ ANALÝZA KVANTITATIVNÍ ANALÝZA KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE TEORIE LLC Stacionární fáze Mobilní fáze Separované složky TEORIE LSC Stacionární fáze Mobilní fáze Separované složky INSTRUMENTACE PRO HPLC Spektrofotometrický (fotometrický) detektor Fluorimetrický detektor Voltametrický detektor OSTATNÍ CHROMATOGRAFICKÉ METODY GELOVÁ PERMEANÍ CHROMATOGRAFIE (GPC) IONTOVÁ CHROMATOGRAFIE (IC) CHROMATOGRAFIE NA TENKÉ VRSTV (TLC)... 8 CHEMICKÝ A FYZIKÁLNÍ ROZBOR VODY PITNÁ VODA POVRCHOVÁ VODA ODPADNÍ VODA STANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH UKAZATEL VOD Senzorické vlastnosti vody Souhrnné ukazatele jakosti vody Metody stanovení anorganických plyn ve vod Metody stanovení kov ve vodách Metody stanovení anorganických aniont ve vodách ANALÝZA POLUTANT V OVZDUŠÍ SLOUENINY SÍRY SO oxid siiitý SO 3 oxid sírový

5 H S sulfan... 9 SLOUENINY DUSÍKU... 9 NO x oxidy dusíku... 9 NH 3 amoniak CO OXID UHELNATÝ LEHKÉ UHLOVODÍKY (C 1 AŽ C 4 ) POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (PAU) PRACHOVÉ ÁSTICE SLOUENINY FLUORU ANALÝZA PD PRINCIPY CHEMICKÝCH ROZBOR ZEMDLSKÝCH PD Základní pdní parametry Stanovení stopových živin Stanovení cizorodých látek Stanovení oxidovatelného uhlíku Stanovení celkového dusíku Stanovení potenciální kationtové výmnné kapacity ANALÝZA ODPAD VYHLÁŠKA. 383/001 SB. MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Hodnocení vyluhovatelnosti odpad Píprava a analýza vodného výluhu Píloha. 6 k vyhlášce. 383/001 Sb ZPSOBY MENÍ NEZNÁMÝCH VZORK ABSOLUTNÍ METODY RELATIVNÍ (SROVNÁVACÍ) METODY Metoda kalibraní kivky Metoda standardního pídavku VYHODNOCENÍ ANALYTICKÝCH MENÍ SPRÁVNOST A PESNOST MENÍ UVÁDNÍ VÝSLEDK MENÍ NEJISTOTA MENÍ A PODSTATA JEJÍHO VYHODNOCENÍ

6 Analytická chemie - úvod - vdní obor, zabývající se poskytováním informací o chemickém složení hmotných objekt. Využívá k tomu poznatk z obecné, anorganické i organické chemie, fyziky, biologie i matematiky. Souhrn všech prostedk, souvisejících se získáním informací, se oznauje jako analytický systém. V rámci tohoto systému se realizuje analytický proces. Ten mžeme charakterizovat jako adu operací, které mají logicky podmínné poadí a tvoí informaní etzec, na jehož zaátku je objekt a na konci požadovaná informace. Obr. Schéma analytického systému (ást ohraniená perušovanými arami pedstavuje analytický proces) Dležité je, aby úkol, který nezídka zadávají neanalytici, byl správn formulovaný. Správná formulace analytického zadání je rozhodující pro získání optimálních informací v rozumném ase pi únosných ekonomických nákladech. Analytický experiment má 4 úrovn: a) princip experimentu, který zahrnuje jednotlivé disciplíny analytické chemie, vhodné k získání informace, jako jsou nap. spektroskopie, elektroanalýza apod. b) metoda experimentu, tj. pístrojovou technikou definovaná užší oblast disciplíny, nap. atomová absorpní spektrometrie, polarografie apod. c) analytický postup, který mžeme charakterizovat jako metodu použitou pro konkrétní typ materiálu, nap. stanovení Ca ve vod AAS, polarografické stanovení Cd v biologickém materiálu apod. d) pracovní návod, což je podrobn popsaný sled pokyn pro praktické provedení analytického postupu, nap. návod pro stanovení Ca AAS podle normy. Produktem analytického experimentu je analytický signál. Má vtšinou fyzikální charakter (hmotnost, objem, naptí, proud, svtelný tok) a je zatížen tzv. šumem. Zdrojem šumu jsou náhodné jevy, jejichž píinu asto nemžeme vysvtlit, mžeme je ale kvantifikovat. Abychom mohli uinit závr o pítomnosti i nepítomnosti urité složky ve vzorku, musíme nalézt takové podmínky, aby hodnota signálu pevyšovala hodnotu šumu. V kvantitativní analýze navíc musíme nalézt takový signál, který je závislý na obsahu i koncentraci složky ve vzorku. 6

7 Výsledkem analytického procesu je analytická informace, která se získá vztažením signálu ke všem fázím analytického procesu a je pedána zpt k zadavateli. Jestliže analytická informace slouží k ízení a kontrole technologického procesu, rozdlujeme používané metody na provozní, kontrolní a rozhodí. Provozní metody, používané pi každodenní kontrole výroby, musí být jednoduché a rychlé. Pitom postaí taková spolehlivost výsledk, jaká zaruuje, že sledované parametry se udržují v mezích požadovaných technologickými pedpisy. Kontrolní metody, požadavky na spolehlivost jsou vtší, nebo výsledky analýz hodnotí kvalitu a rozhodují o cen suroviny nebo výrobku. Rozhodí analýzy, nepísnjší požadavky na výsledek. Jimi nalezené výsledky jsou podkladem pi ešení odbratelsko-dodavatelských spor. Rozdlení analytických metod 1. podle zpsobu vyhodnocení analytického signálu kvalitativní analýza dokazujeme, ze kterých souástí (prvk, iont, skupin nebo slouenin) se analyzovaná látka skládá kvantitativní analýza stanovujeme obsah pítomných složek (g, %, ppm) tzv. koncentraní závislost. podle povahy stanovované látky anorganická analýza (analýza všech prvk krom C) organická analýza (C, H, O, N) 3. podle zpsobu tvorby analytického signálu chemické usuzuje se na pítomnost a množství prvk nebo slouenin ve vzorku podle prbhu chemických reakcí mezi urovanou látkou a látkou pomocnou, inidlem (odmrná analýza, gravimetrie) fyzikáln chemické a fyzikální (instrumentální) k urení látek se používají pístroje a zaízení, na jejich principu se však mže podílet i chemická reakce (potenciometrie, konduktometrie, spektrofotometrie) biochemické využívají k urování látek mikroorganism, které chemicky mní urovanou látku nebo jejichž innost urovaná látka ovlivuje 4. podle množství analyzované látky makroanalýza (10 až 0,1 g) semimikroanalýza (0,1 až 0,01 g) mikroanalýza (10 až 1 mg) ultramikroanalýza (g a ng) 5. podle skupenství analýza plyn, kapalin, roztok a tuhých látek, pop. povrch tuhých látek 7

8 Dležité pojmy v kvalitativní a kvantitativní analýze Dkaz souvisí s urením druhu neboli kvality. Je založen na pozorování výsledku interakce urované složky (analytu) s vhodným inidlem (reagentem). inidlo u chemické analýzy jím je pomocná látka nebo její roztok, která jednoznan reaguje s dokazovanou složkou pítomnou ve vzorku. U metod fyzikální analýzy je inidlem uritý druh energie (záivá energie). Stanovení souvisí s urováním množství neboli kvantity souástí obsažených v analyzované látce. Identifikace kvalitativní urení chemického individua nejastji v organické analýze pomocí standardu. Prvková (elementární) analýza zjiš uje prvkové složení vzorku. Funkní analýza pomáhá nám stanovit nebo dokázat charakteristická seskupení atom v molekule, tzv. funkní skupiny. Konstituní analýza zabývá se urením strukturního vzorce bez ohledu na prostorové uspoádání molekuly. Strukturní analýza vedle konstituce zjiš uje i konfiguraci, pop. konformaci látky. Ve smsi složek mžeme chemické nebo fyzikální vlastnosti jednotlivé složky, projevující se pi interakci s inidlem, sledovat tím spolehlivji, ím více se tato složka odlišuje od ostatních pítomných složek, tj. ím vtší je selektivita zvolené metody. Z tohoto hlediska všeobecn rozlišujeme analytické metody selektivní (AAS) a neselektivní (konduktometrie). Podobn je tomu u metod založených na chemických reakcích, kde rozlišujeme metody i reakce skupinové, selektivní a specifické. Skupinové reakce umožují v kvalitativní analýze pomocí skupinových inidel dokazovat pítomnost celé skupiny píbuzných látek, pop. je oddlovat od ostatních složek analyzované smsi. Selektivní reakce umožují stanovit nebo dokázat jednu složku ve vymezené smsi jiných látek. Nap. v roztoku smsi kation Pb +, Cd +, Ni + a Zn + lze selektivn dokázat ion nikelnatý reakcí s roztokem amoniaku, protože v tomto pípad jako jediný poskytuje mode zbarvený amminkomplex. Specifická reakce - vhodnou úpravou reakních podmínek nebo používaného zaízení se mže zvýšit selektivita reakce nebo metody tak, že se piblížíme ideálu, kterým je specifická reakce (metoda). Ta umožuje stanovit uritou látku v libovolné složité smsi, nap. reakce Ni + s diacetyldioximem (, 3- butandiondioximem) pi ph>6 za vzniku málo rozpustného erven zbarveného komplexu. Mez detekce nejmenší množství látky, které lze uritou metodou zjistit. V kvantitativní analýze je mez detekce definována jako slepý pokus plus trojnásobek smrodatné odchylky slepého pokusu. Tuto hodnotu ovlivuje složení matrice vzorku, istota používaných chemikálií nebo náhodné jevy jako jsou kolísání teploty a tlaku v laboratoi, i kolísání elektrického naptí v síti pi použití pístroj. Mez stanovitelnosti nejmenší množství látky, které mže být stanoveno s pijatelnou úrovní opakovatelnosti a pravdivosti. Je definována jako hodnota koncentrace analytu plus desetinásobek smrodatné odchylky slepého pokusu. Oznauje se jím nejmenší množství látky, které je možné uritým analytickým postupem stanovit. Citlivost metody je sklon kivky odezvy, lze jí vyjádit smrnicí závislosti y = f (c). ím více se mní mená veliina x se zmnou urované hmotnosti m nebo koncentrace c, tím vtší je citlivost analytického postupu. 8

9 Správnost znamená shodu nalezeného výsledku stanovení se skuteným obsahem hledané složky. Pesnost znamená reprodukovatelnost opakovaných stanovení složky ve stejném vzorku. Pesná metoda poskytuje výsledky o malém rozptí. Rozptí je rozdíl nejvyšší a nejnižší hodnoty ze série stanovení. Mírou pesnosti jsou opakovatelnost a reprodukovatelnost. Pesnost je uvádna ve form smrodatné odchylky nebo relativní smrodatné odchylky. Opakovatelnost poskytuje pedstavu o variabilit, kterou lze oekávat, je-li metoda používána jedním analytikem na stejném pístroji v krátkém asovém sledu. Reprodukovatelnost pokud se vzorek analyzuje pro srovnání v nkolika laboratoích v delším asovém období, pak je úelnjší mírou pesnosti reprodukovatelnost. Spolehlivost charakterizuje mení, která jsou správná a pesná. Nejistota je to samostatný parametr (obvykle smrodatná odchylka nebo konfidenní interval), vyjadující rozsah hodnot, které mohou odpovídat výsledku mení. Odhad nejistoty mení bere v úvahu všechny poznané vlivy, které ovlivují výsledek mení. Odbr a úprava vzork Odbr Má-li mít analýza praktický význam, musí být provedena na prmrném nebo tzv. reprezentativním vzorku, který musí obsahovat všechny souásti, a to v takovém hmotnostním i objemovém pomru, v jakém jsou v dané látce pítomny. Z tohoto vzorku se pipravuje analytický vzorek. Zpsob odebírání prmrného vzorku je uren platnými normami nebo je dán dohodou mezi píjemcem a dodavatelem. Velikost vzorku není libovolná. Pi urování zpsobu odbru i velikosti vzorku musíme brát v úvahu tyto okolnosti: pomrné zastoupení sledované složky ve vzorku (hlavní, vedlejší i stopová) pracovní rozsah použité analytické metody minimální látkové množství nebo hmotnost, které musí být k dispozici pi mení s ohledem na mez detekce typ materiálu (chemické složení matrice) a jeho homogenita Pi rozhodování mže být volba postupu vzorkování ovlivnna homogenitou, stabilitou materiálu, požadavky na spolehlivost výsledných dat, na náklady na poízení vzorku, bezpenostními podmínkami vzorkování, dále dostupností a kvalitou odbrného zaízení, zpsobem je dekontaminace a zásadami pro jeho použití. Smyslem procesu vzorkování je definovat, ovovat, pop. kontrolovat platnost uritého tvrzení, pedpokladu apod. Vzorkování je operací, pi které získáváme informace o vzorkovaném celku pomocí výbru charakteristik celku vzork. Obecn lze uvažovat tyto základní cíle spojené se vzorkováním: charakteristika jakosti odbr vzork a zkoušky se provádjí, aby se na základ stanovení uritého ukazatele definovaly vlastnosti daného objektu, používají se k zjištní jakosti, pípadn v rámci výzkumného úkolu k úelm dlouhodobé kontroly, nebo zjištní dlouhodobých trend ízení jakosti - odbr vzork a zkoušky se provádjí, aby poskytovaly informace o vývoji posuzovaného jevu (sledování kontaminace podzemních vod, hodnocení úinnosti istírny odpadních vod) a na jejich základ jsou pijímána 9

10 odpovídající opatení, používána místními orgány k rozhodnutí, zda je teba uložit opatení k náprav závadného stavu hledání souvislostí mezi jevy odbr vzork a zkoušky se provádjí pro konkrétní specifické úely (vyhledávání píiny výskytu daného znaku ve vzorkovaném celku), identifikace zdroj zneištní Ped zahájením procesu vzorkování je nezbytné definovat požadavky na jakost prací, konkrétní úel vzorkování, odpovídající poet vzork umístných ve vhodném uspoádání, pracovní postup pi odbru vzorku, použití vhodných vzorkovnic a uchovávání vzorku. Z tchto informací se vypracuje Plán vzorkování, v nmž jsou detailn popsány a zdvodnny jednotlivé kroky vzorkovacího procesu. Tabulka s doporueným lenním Plánu vzorkování Tématické ásti plánu vzorkování Kapitoly plánu vzorkování Zadání podmínek vzorkování, popis Cíl, úel prací obecných informací Informace o zájmové lokalit, o vzorkovaném objektu Popis postupu vzorkování Urení schématu vzorkování Hmotnost, pípadn objem dílího vzorku Typ vzorkovae a typ vzorkovnice Popis zpsobu odbru dílích vzork Postup úpravy vzork Velikost laboratorního vzorku Materiální zabezpeení odbru vzork Specifikace požadavk k zajištní jakosti a Opatení k zajištní kvality vzorkování bezpenosti vzorkování a následných Urení odpovdnosti za prbh vzorkování a zkoušek personálního zabezpeení vzorkování Výbr laboratoe Ochrana zdraví a zásady bezpenosti práce Realizace konkrétního odbru vzork se obecn skládá ze tí fází: 1. pípravná ást seznámit se s plánem vzorkováním, vyhodnotit požadavky na pracovníky, zaízení a pomcky nutné pro odbr vzorku, provést kontrolu provozuschopnosti odbrového zaízení a jeho dekontaminace. vlastní odbr je nezbytné, aby vzorkovací práce byly provádny s vdomím a souhlasem zadavatele. Pracovníci zajiš ující vzorkování musí mít nezbytná povolení ke vstupu. Odpovdný pracovník provádjící vzorkování oví, zda podmínky vzorkování souhlasí se zadáním, oví splnní podmínek ochrany zdraví a bezpenosti práce. V pípad, že podmínky bezpenosti práce a ochrany zdraví nejsou zajištny, práce nesmí zahájit. Vlastní odbr vzorku je provádn podle zpracovaného plánu vzorkování. Nezbytnou souástí odbru vzorku je protokol o odbru. Jeho náležitosti jsou popsány v technických normách. 3. uchování vzorku a transport do laboratoe Protokol zahrnující výsledky vzorkování musí, pokud je to potebné pro interpretaci výsledk, obsahovat: datum odbru vzork jednoznanou identifikaci vzorkované látky, matrice, materiálu nebo produktu 10

11 místo odbru vzork vetn pípadných diagram, nákres nebo fotografií odkaz na použitý vzorkovací plán podrobnosti o podmínkách okolního prostedí, které by mohly ovlivnit interpretaci urení metody nebo postupu vzorkování pípadnou normu nebo jinou specifikaci metody vzorkování a pípadné odchylky, rozšíení nebo zúžení dokumentovaného postupu Odbr vzork musí provádt osoba zpsobilá po odborné, technické a zdravotní stránce pro odbr vzork. Vzorkování ovzduší Vzorkování vnjšího ovzduší Vnjším ovzduším se rozumí ovzduší v troposfée, s výjimkou ovzduší na pracovištích urených zvláštním právním pedpisem a v uzavených prostorách. Vzorek ovzduší je odebírán pomocí kontejneru automatického imisního monitoringu, kde vzorek ovzduší je sondou veden pímo do analyzátoru a stanoven vtšinou pomocí elektrochemických metod. Dále se vzorky ovzduší analyzují pomocí manuálních nebo poloautomatických kontejner, kdy se stanovují základní škodliviny, tžké kovy a organické látky. Do této skupiny mení patí nejen suchá, ale i mokrá depozice a chemický rozbor srážek. Vzorek ovzduší se odebírá v pípad manuálních stanic sklenným manifoldem z borosilikátového skla, u ostatních vzorkova je odbr ízen odbrovým zaízením tak, jak vyžadují podmínky odbru. Sklenným manifoldem se v souasné dob odebírají vzorky ke stanovení NO a SO. V ekologicky istých oblastech (NP, CHKO ) se zavádí i vzorkování SO, Nox a benzenu pomocí pasivních dozimetr. Jde o doplková mení, která slouží k dlouhodobému sledování kvality ovzduší a jeho vývoje. Základním krokem pro odbr vzorku je výbr vzorkovacího místa. Uruje jej nejen Naízení vlády, ale i provozní ád imisní sít eského hydrometeorologického ústavu a nkteré další specielní požadavky jsou specifikovány ve vlastní metod odbru a stanovení. Imisní zneištní ovzduší je vyjádeno hmotnostní koncentrací zneiš ující látky nebo stanovené skupiny zneiš ujících látek. Pro analýzu plyn a par jsou používány následující techniky: 1. záchyt do absorpní kapaliny používají se sklenné nebo plastové fritové absorbéry (promývaky) rzného provedení nebo kapilární absorbéry (impingery) mnohdy zapojených do série v potu dvou nebo i více kus. Nejastjší objem je 100 a 50 ml a obvykle se plní 50 až 100 ml absorpního roztoku. Odbrová rychlost se ídí metodou stanovení, pedpokládanou koncentrací i konstrukcí absorbéru a bývá obvykle 00 až 000 ml.min -1.. záchyt adsorpcí používají se sklenné trubice plnné sorbetem vhodným k adsorpci sledované látky. Nejastji se používá aktivní uhlí k záchytu tkavých organických látek od nepolárních až po stedn polární, polární sorbety k záchytu polycyklických aromatických uhlovodík atd. 3. záchyt chemisorpcí na upravené filtry filtry (sklo, celulóza, teflon) se opatují povlakem chemické látky k selektivní sorpci. 11

12 4. odbr do vzorkovnic vzorkovnice jsou nejastji válcovité sklenné nádoby opatené na obou protilehlých koncích jedno nebo vícecestnými ventily a dále septem. Slouží nejastji k odbru vzork hlavních složek odpadních plyn o vyšším obsahu nevyžadujícím zkoncentrování k jejich následnému stanovení metodou plynové chromatografie. Bžn mají objem od 100 do 000 ml a plní se nejastji nasáváním pomocí erpadla. Poslední dobou se využívá plastových vak. Jejich výhodou je velký objem (až desítky litr) umožující pi ízené odbrové rychlosti odebírat prmrné vzorky za delší vzorkovací dobu. Obr. Vzorkovací plynomrná pipeta Pro záchyt prachu a aerosolu se používá záchyt na filtry. Nejbžnjší je záchyt pi použití rzných filtraních materiál: filtry ze sklenných a kemenných mikrovláken, organických mikrovláken, estery celulózy, PVC, teflon K separaci velikosti ástic slouží rzné cyklony, kaskádové impaktory, polyuretanové filtry apod. Nesmírn dležitý je výbr držák filtr. Odbr kapalných vzork Kapalné vzorky se odebírají snadnji než vzorky pevné. Vzorek kapaliny vytékající nap. z cisterny se odebírá vhodnou nádobou v pravidelných asových intervalech. Dílí vzorky se spojí, promíchají a odebere se asi tylitrový konený vzorek. V jiném pípad se odebírá nepetržit trubikami napojenými pímo na hlavní výtokové potrubí. Pi odebírání vzork z rzných míst nap. rybník, ek, se používá prázdných zatížených lahví, které se spustí do píslušné hloubky. Tam se láhev opatená vhodným zaízením oteve, po naplnní se opt uzave a vytáhne se z kapaliny. Obr. Vzorkovací zaízení pro automatický odbr kapalných vzork 1

13 Vzorkování povrchových vod Vzorkováním povrchových vod se obecn rozumí soubor inností, jejichž cílem je odbr reprezentaního podílu vodního útvaru, nebo jiné složky prostedí (vody, naplavenin, sedimentu, biologického materiálu) ke stanovení rzných pesn definovaných ukazatel jakosti. Krom odbr vzork vody se vzorkování povrchových vod týká také odbru biologických a pevných materiál z vodního prostedí (odbry pentosu, biosestonu, plavenin a sediment). Každý z tchto odbr má adu specifických požadavk. Požadavky na vzorkování se liší podle charakteru povrchové vody. Základní rozdlení je: vodní toky tekoucí vody = eky, potoky, kanály vodní nádrže stojaté vody = jezera, pehrady, rybníky moe a oceány ledovce Místo odbru Obecn platí, že složení vody v toku i nádrži je v rzných místech rzné. Platí to nejen v podélném, ale vtšinou i v píném profilu, u nádrží a u všech tok i vertikáln. Podle místních podmínek jsou zmny pro rzné jakostní ukazatele rzn významné. Urení místa odbru se liší pro toky a nádrže. Pro toky zpravidla požadujeme, aby místo odbru reprezentovalo celý prtoný profil. Pro odbr jsou vhodná místa s turbulentním proudním. Vzorek se odebírá v proudnici v míst, kde protéká nejvíce vody. Zpravidla se odebírá jako hladinový (od hladiny do hloubky cca 30 cm). K odbru jsou vhodné mosty, vorové propusti. Pokud se odebírá vzorek ze behu, je u širších tok nutno urit beh. U ek se volí místo, kde se proudnice blíží k behu. Pi vzorkování nádrží rozhoduje krom velikosti nádrže i úel vzorkování. Pro úely rekreace mže postaovat odbr vzorku u behu u pláže, pro úely odbru vody odbr vzorku v míst odbru. Pro hodnocení jakosti vody v nádrži nejsou odbry ze behu reprezentativní. Používá se odbr z lod v podélném i píném profilu, buto jako ada prostých vzork, nebo se vytvoí smsné vzorky viz. poznámka. U hlubších nádrží se krom hladinového odebírají i hlubinné (zonaní) vzorky. Poznámka: Prostý vzorek jednorázový nahodile odebraný vzorek. Smsný vzorek nepetržit odebírané (kontinuální) vzorky, které poskytují údaje o prmrném složení. Požadavky na technické vybavení pro vzorkování vychází z požadovaného typu odbru a požadavk laboratoe na objem vzorku a rozsah analýz. K odbru vzork slouží odbrové zaízení (vzorkova) nebo lze vzorek odebrat pímo do vzorkovnice. Hlavní požadavek na materiál vzorkovae je stejný jako u vzorkovnice nesmí ovlivnit složení vzorku ve stanovovaných parametrech. Další požadavky kladené na vzorkova jsou spolehlivost, robustnost, snadná údržba (snadné ištní) a obsluha (za rzných povtrnostních podmínek). Pro zonaní odbry se používá hlubinný vzorkova, kterého jsou vyrábny desítky typ. Podle toho, jestli prostor pro vzorek pichází do styku s vodou bhem ponoru do urené hloubky, se dlí na proplachované a neproplachované. Neproplachované vzorkovae se ponoí uzavené a otevou se v urené hloubce. Pracují na principu vytsnní vzduchu, rozpínání komory nebo nasátí vody pístem v urené hloubce. Stny vzorkovae, které jsou ve styku se vzorkem, nepišly do styku s vrstvami vody nad vzorkem. 13

14 Proplachované vzorkovae se ponoí otevené a v urené hloubce se zavou (trhnutím nebo spuštním závaží). Prostor pro vzorek prochází od hladiny po urenou hloubku celým vodním sloupcem. Tím mže dojít ke kontaminaci vzorku vodním filmem na hladin nebo látkami ve vodním sloupci nad vzorkem. Další možností odbru vzork z hloubky je použití erpadla. Vzorkování odpadních vod Vzorkování odpadních vod a kal patí mezi velmi frekventovanou innost provádnou vodohospodáskými laboratoemi, pípadn jinými subjekty. Sledováním jakosti vod se zabývají jak jejich producenti a technologové istíren odpadních vod, tak kontrolní orgány. Cílem odbru odpadních vod bývá obvykle zjištní koncentrace vybraných ukazatel v uritém asovém intervalu, nebo její okamžitá hodnota v ase, vždy v uritém míst. Tyto hodnoty slouží bu k ovování úinnosti ištní odpadních vod, k ízení procesu ištní nebo ke kontrole dodržování povolených limit. Ke vzorkování odpadních vod se používají stejná vzorkovací zaízení a vzorkovnice jako k odbru povrchových vod. Vzorkování odpad Vzorkování odpad se ídí provádcími vyhláškami zákona. 185/001 Sb. O odpadech a o zmn nkterých dalších zákon a metodickými pokyny MŽP. Na poátku hodnocení nebezpených vlastností odpad patily mezi nejvíce vzorkované odpady popílky ze spalování uhlí a slévárenské písky. V souasné dob mezi nejastji vzorkované odpady mžeme zaadit kaly z nejrznjších istíren odpadních vod, zeminy a sut z demolic, popeloviny ze spaloven odpad a sedimenty z rybník a ostatních nádrží. Obecn platí, že pokud se odebírá vzorek, který reprezentuje produkci za urité asové období, mlo by se upednostovat vzorkování v pohybu (dynamické) ped vzorkováním v klidu (statické). Popílky ze spalování uhlí Slévárenské písky Kaly z istíren odpadních vod Zeminy a sut Popeloviny ze spaloven odpad Sedimenty z rybník Odbr vzork odpad pro hodnocení jejich vyluhovatelnosti a stanovení obsahu škodlivin v sušin se musí zásadn provádt tak, aby odebrané vzorky byly reprezentativní pro celé množství posuzovaného materiálu. Pitom je teba pihlédnou k homogenit a konzistenci vzorkovaného odpadu. Hmotnost laboratorního vzorku by mla init alespo kg. Pi velkých dodávkách se vzorky odebírají mechanicky nebo run, a to pi nakládání nebo pi vykládání materiálu. Z transportního pásu se bere vzorek v pravidelných intervalech v celé šíi pásu. 14

15 Z hrub kusového nebo nestejnorodého materiálu se odebere vzorek, který odpovídá 1 až % z celkového množství. Z homogenního drobn kusovitého, pop. zrnitého nebo práškového materiálu se odebírá vzorek v množství asi 0,1%. Z práškového materiálu se odebírají vzorky jednoduchým zpsobem. Je-li materiál uložen na hromadách, použije se vzorkovae, kterým mže být i trubice o prmru 5 cm, dlouhá až 1,5 m, která se zaráží do rzných míst hromady až ke dnu a obsah se vždy vyklepne na rovnou vzorkovací desku. Obr. Vzorkova sypkých materiál Uchovávání odebraných vzork Odebrané vzorky se nejastji uchovávají ve sklenných, kovových nebo plastových dobe uzavíratelných obalech. Obal nesmí kontaminovat vzorky (nap. vyluhování skla alkalickými kapalinami, korozí kovových obal). Nkteré typy vzork nelze uchovávat neomezen dlouhou dobu, nebo se jejich vlastnosti mohou asem mnit. Typickým píkladem jsou vzorky vod, u nichž je stanovení nkterých ukazatel nutné v co nejkratší dob po odbru. Zvláštní pozornost je teba vnovat i možné sorpci zejména stopových složek v kapalných vzorcích na stnách nádob. Úprava vzork Zpsob úpravy vzorku k analýze záleží na požadované informaci a použité analytické metod. Požaduje-li se informace o složení povrchu, vzorek se analyzuje bez jakékoliv úpravy. Nkdy je poteba vzorek pevést do roztoku bez chemických zmn použitím nereaktivních rozpouštdel nebo za pomocí chemických zmn reaktivními rozpouštdly. Ped vlastním rozkladem vtšinou musíme tuhý vzorek kvartovat, drtit, prosívat. Po tchto úpravách získáme analytický vzorek, který mžeme snadnji rozkládat. Mezi mechanické úpravy patí: drcení, mletí, roztírání. Drcení nejastji provádíme v Plattnerov hmoždíi. K mletí se používají laboratorní kulové mlýny a pro roztírání tecí misky, které mohou být porcelánové, ocelové i achátové. Kvli kontaminaci musíme zvážit použití jednotlivých pomcek (nap. z drti s elistmi z manganové oceli se vzorek kontaminuje manganem, z achátové misky se dostává do vzorku oxid kemiitý apod.). 15

16 Obr. Kvartace Obr. Plattnerv hmoždí a achátová tecí miska Pevádní anorganických látek do roztoku Podle povahy analyzovaného materiálu se analyticky upravený vzorek rozpustí za chladu nebo za zvýšené teploty ve vod, v kyselinách, zásadách, pop. v roztocích solí. Pokud se vzorek v tchto inidlech nerozpouští, rozkládá se tavením s vhodnými písadami, tzv. tavidly, která jej pevádjí na sloueniny rozpustné ve vod nebo v kyselinách. Rozpouštní v nereaktivních rozpouštdlech Ve vod se rozpouští ada anorganických i organických látek iontové povahy (pedevším solí) nebo látek polárních. Slab polární nebo nepolární organické látky se rozpouštjí v široké škále organických rozpouštdel rzné polarity podle pravidla podobné rozpouští se v podobném. Nejastji používanými rozpouštdly jsou nižší alkoholy, diethylether, aceton, dioxan, chloroform, tetrachlormethan nebo kapalné alifatické i aromatické uhlovodíky. Rozpouštní v reaktivních rozpouštdlech a) kyselinami a hydroxidy b) tavením c) jiné zpsoby rozkladu 16

17 Rozklady kyselinami a hydroxidy 1. Kyselina chlorovodíková Používá se nejastji k rozkladu vzork, jež nevyžadují pítomnost oxidovadla. Výhodou je snadná odpaitelnost a rozpustnost vzniklých chlorid ve vod. Rozpouští se v ní kovy, které mají záporný redoxní potenciál (Zn, Cd, Fe), dále slitiny Fe s Co, Ni a soli slabých kyselin (boritany, fosforenany, uhliitany aj.), hydrolytické produkty (SbOCl, BiOCl), karbonátové horniny a rudy (vápenec, dolomit, ocelek), rudy oxidické (kov Fe, Mn ). Dále nkteré silikáty a slitiny kov s malým obsahem As, Sb a P. M II H M H + M II 3 X + H XH M +. Kyselina fluorovodíková Kyselinou fluorovodíkovou se rozkládají všechny silikáty (za pítomnosti jiných kyselin H SO 4, HNO 3 nebo HClO 4 ) za uvolnní plynného SiF 4 : SiO + 4 HF SiF4 + H O Kyselina sírová váže vznikající vodu, a tím zamezuje hydrolýze SiF 4 a posunuje rovnováhu reakce doprava. 3. Kyselina sírová Zedná se chová podobn jako HCl. Používá se k rozpouštní mén ušlechtilých kov, solí slabých kyselin a hydrolytických produkt. Koncentrovaná má již vtší oxidaní úinky a slouží k rozpouštní ušlechtilejších kov a jejich slitin. 4. Kyselina dusiná Zedná a zejména koncentrovaná kyselina dusiná má silné oxidaní úinky, jichž se využívá pi rozkladech, kdy je oxidace žádoucí. Slouží pedevším k rozpouštní vtšiny kov (mimo Au a platinových kov), slitin Bi, Cd, Cu, Pb, Fe-Mn, Fe-P, jakož i rud Cu, Mo, Co, Ni aj. Nkteré kovy (Al, Cr, Fe) se koncentrovanou kyselinou pasivují. M II NO3 + 8H 3M + NO + 4H O 5. Kyselina chloristá Zedná má jen slabé oxidaní úinky, a tak mže pi rozkladu nahradit zednou HCl nebo H SO 4. Koncentrovaná kyselina (asi 7% ní) je však za zvýšené teploty silným oxidovadlem. Používá se k rzným oxidaním rozkladm, nap. k rozpouštní oceli pi stanovení Cr, Si, V, P, pro rozklad kovových karbid. Rozklady kyselinou chloristou jsou výhodné, protože vtšina kovových chloristan je velmi dobe rozpustná ve vod. Práce s koncentrovanou kyselinou vyžaduje ale velkou opatrnost, nebo pi nesprávném zacházení mže dojít k prudkým výbuchm. 17

18 6. Ostatní kyseliny a jejich smsi HBr + Br rozklad slitin Fe-Mo, Fe-Si HCl + Br rozklad kov, slitin a sulfidické rudy s malým obsahem síry Luavka královská, tj. sms HCl a HNO 3 (3+1) nebo obrácená luavka rozklad ušlechtilých kov, jako je Au, Hg, kov platinové skupiny a jejich slitin, dále rud Hg. W a také sulfidických rud, fosfid, arsenid a kovových antimonit. 3 Au + Cl + HCl Hg + NOCl HgCl M II 3 Sb + 8Cl + 8Cl [ AuCl] 3 + NO + H + II [ M Cl ] + [ SbCl ] Roztok alkalického hydroxidu Používá se zejména k rozkladu lehkých slitin (Al, Zn, Si a Mg) ve form 35%ního roztoku NaOH nebo KOH. Uvedené kovy pecházejí na rozpustné hlinitany, zinenatany apod. Ale hoík spolu s pítomnými tžkými kovy poskytne nerozpustný hydroxid. Al + OH Mg + H + 6H O Mg( OH ) O [ Al( OH ) ] + H 4 + 3H Rozklady tavením K rozkladu na suché cest, tj. k tavení nebo slinování vzorku s tuhými inidly, pistupujeme tehdy, nemžeme-li vzorek rozložit inidly na mokré cest. Jednotlivé složky vzorku se pevádjí na sloueniny, které jsou již rozpustné ve vod nebo ve zedných kyselinách. 1. Alkalické tavení a) karbonátové tavidlem je bezvodý Na CO 3 nebo sms Na CO 3 + K CO 3. Slouží k rozkladu kemiitan, síran, pop. ke konverzi jiných nerozpustných solí. M II SiO II 3 + NaCO3 M CO3 + NaSiO3 b) s alkalickým hydroxidem nejastji se používá NaOH nebo KOH. Hydroxidové tavení je úinnjší než karbonátové. Slouží k rozkladu oxidickýck rud Sb, Sn, Zr atd. c) síroalkalické jako tavidlo se používá sms Na CO 3 a síry v takovém pomru, aby vznikl alkalický polysulfid (1:1). Tímto tavením se rozkládají sloueniny a rudy cínu, antimonu a arsenu, jejichž sulfidy poskytují tavením rozpustné polysulfidy. 4Na CO Sb + 4Na CO S 3Na S 3 + 9S Na SbS 3 + Na 3 SO CO + Na SO 4 + 4CO d) alkalicko-oxidaní tavidlem je sms Na CO 3 (K CO 3 ) + KNO 3 (KClO 3 ) nebo NaOH + Na O, které je jedním z nejúinnjších zpsob rozkladu minerál. 18

19 . Kyselé tavení a) disíranové tavidlem je K S O 7, pop. KHSO 4, který po zahátí nad teplotu tání pechází na disíran. Dalším zvýšením teploty se uvolní SO 3, který pevádí oxidy typu MO, M O 3 a MO na rozpustné sírany. Používá se i k rozkladu hlinitan, spinel, rud obsahující Cu, Ni, Ti apod. Tavenina se vyluhuje horkou vodou. TiO + K SO + K S O7 Ti( SO4 ) 4 b) s oxidem boritým, pop. kyselinou boritou nebo tetraboritanem sodným vhodné pro rozklad korundu, nkterých aluminosilikát, , písk apod. Pi rozkladu silikát se jako tavidlo asto používá sms tetraboritanu s uhliitanem sodným. Jiné zpsoby rozkladu 1. Slinování (sintrace) analyzovaný vzorek se rozkládá menším množstvím tavidla pi teplot, která je pod jeho teplotou tání. Pitom dochází ke konverzi a vzniklou sms lze snadno rozložit kyselinou. Vhodné pi rozkladu silikát. Vzorek se žíhá ve smsi CaCO 3 a NH 4 Cl.. Rozklad v proudu plynu není tak bžný. K práci se používá kyslík a chlor. Uhlík se spalováním v proudu O pevede na CO, S na SO. Pro rozklad se používá zaízení, které kvantitativn zachycuje reakní zplodiny. Vzorek obsahující prvky, které poskytují tkavé chloridy, lze rozkládat za zvýšené teploty suchým plynným chlorem (As, Sb, Sn, Se, Te, Ge, Hg, Bi, Ti, V, S, Mo, W). 3. Tlakové rozklady s kyselinami za zvýšeného tlaku. Probíhají nejastji v ocelových nebo hliníkových autoklávech. Mžeme tak do roztoku pevést i materiály, které se za normálního tlaku kyselinami nerozkládají. Slouží k rozkladu korundu, silikát, slitin drahých kov. Jako rozkladná kyselina se nejastji používá HCl, HF, pop. jejich smsi s HNO 3 nebo H SO Mikrovlnné rozklady slouží k rozkladu rozliných vzork za zvýšených teplot, nejastji k rozkladu organických a biologických materiál. Energie nutná k ohevu vzorku se dodává prostednictvím mikrovlnného záení. Mikrovlnné rozklady lze provádt v otevených i v uzavených systémech. V pípad rozkladu v uzaveném systému probíhá rozklad ve speciální nádobce zhotovené z vysoce odolného plastu (teflon) za zvýšeného tlaku. Energie mikrovlnného záení se pemní na tepelnou energii, která ohívá vzorek. Moderní mikrovlnné pece umožují souasný rozklad minimáln 10 vzork, kterými se v prbhu rozkladného programu otáí. Rozkládat lze rozliné vzorky pírodního pvodu i syntetické materiály. S oblibou se rozkládají (mineralizují) biologické vzorky (krev, krevní plazma, vlasy, rostlinné i živoišné tkán, houby). Mikrovlnné rozklady se provádjí v pítomnosti silných minerálních kyselin a oxidaních inidel (HNO 3, HCl, HF, H O ). Rozkladný program je vhodné rozdlit do nkolika fází. Intenzitu mikrovlnného záení je nutné zvyšovat postupn, aby se zabránilo boulivému prbhu dekompoziní reakce a pípadné explozi. Produktem úspšného mikrovlnného rozkladu (mineralizace) je irý, homogenní roztok. 19

20 Obr. Mineralizátor s fokusovaným mikrovlnným polem a mikrovlnná pec pro kyselinové tlakové rozklady Kvalitativní anorganická analýza Skupinové reakce kationt Kationty se dlí do pti analytických tíd: I. analytická tída Ag +, Pb +, Tl + a Hg + II. analytická tída a) Pb +, Cu +, Cd +, Bi 3+, Hg + b) Sn +, Sn 4+, Sb 3+, Sb 5+, As 3+, As 5+ III. analytická tída Zn +, Ni +, Mn +, Al 3+, Cr 3+, Fe +, Fe 3+, Co + IV. analytická tída Ba +, Ca +, Sr + V. analytická tída Li +, Na +, Mg +, NH 4 +, K + Skupinová inidla I. analytická tída HCl (1+) II. analytická tída H S (Na S+H + ) III. analytická tída (NH 4 ) S IV. analytická tída (NH 4 ) CO 3 nasycený roztok V. analytická tída nemá Reakce s kyselinou chlorovodíkovou Z bžných kationt se zednou HCl sráží jen ionty Ag +, Pb +, Tl + a Hg +, které poskytují bílé sraženiny chlorid, nerozpustné ve zedných kyselinách. Pouze PbCl je rozpustný za horka ve vod. Ag + + Cl - AgCl Hg + + Cl - Hg Cl Tl + + Cl - TlCl Pb + Cl - PbCl 0

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK chemické reakce: - srážecí mají největší význam, vzniklé sraženiny rozlišujeme podle zbarvení a podle jejich rozpustnosti v různých rozpouštědlech - komplexotvorné

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Kvalitativní analýza - prvková. - organické

Kvalitativní analýza - prvková. - organické METODY - chemické MATERIÁLY - anorganické - organické CHEMICKÁ ANALÝZA ANORGANICKÉHO - iontové reakce ve vodných roztocích rychlý, jednoznačný a často kvantitativní průběh kationty, anionty CHEMICKÁ ANALÝZA

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE Důkazové reakce kationtů a aniontů Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Obsah Kationty Stříbro 9 Olovo 10 Rtuťný iont 11 Měď 11

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CHK4_5860 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Elektrochemie - maturitní otázka z chemie

Elektrochemie - maturitní otázka z chemie Elektrochemie - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz -?tvrtek, B?ezen 05, 2015 http://biologie-chemie.cz/elektrochemie-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Elektrochemie P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy Voda - seminární práce by Chemie -?tvrtek, Prosinec 19, 2013 http://biologie-chemie.cz/voda-seminarni-prace/ Otázka: Voda - seminární práce P?edm?t: Chemie P?idal(a): MrLuciprd VODA základní podmínka života

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

16.5.2010 Halogeny 1

16.5.2010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny Prvky VII.A skupiny: F, Cl, Br, I,(At) Obecnávalenčníkonfigurace:ns np 5 Pro plné zaplnění valenční vrstvy potřebují 1 e - - nejčastější sloučeniny s oxidačním číslem

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek

Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek Připomínka českého chemického názvosloví Oxidační vzorec přípona příklad stupeň oxidu I M 2 O -ný Na 2 O sodný

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU

PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU PŘÍPRAVA NA URČOVÁNÍ NEZNÁMÉHO VZORKU Doplněk ke skriptu: Nekvindová, P.; Švecová, B.; Špirková, J. Laboratorní deník pro laboratoře z anorganické chemie I, 1st ed.; VŠCHT Praha: Praha, 201. Ing. Pavla

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Analytická chemie postupy, reakce a metody

Analytická chemie postupy, reakce a metody Analytická chemie postupy, reakce a metody Co je to analytická chemie? chemický vědní obor zabývající se chemickou analýzou konkrétním postupem zjišťování složení chemických látek a materiálů postupem

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii GEMATEST spol. s r.o. CENÍK Laboratoř analytické chemie Černošice tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE. Školní rok 2015 2016. Obor Aplikovaná chemie

Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE. Školní rok 2015 2016. Obor Aplikovaná chemie Číslo dokumentu: 09.20/1.10.2015 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Dokument Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE Školní rok 2015 2016 Obor Aplikovaná chemie 1. Význam analytické chemie, odběr a

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 12.skupina

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MĚŘÍME STUPEŇ KYSELOSTI STUPNICE ph SLOUŽÍ K URČOVÁNÍ STUPNĚ KYSELOSTI NEBO ZÁSADITOSTI HODNOCENÍ JE

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina Stříbro Stříbro Stříbro latinsky Argentum Značka Ag protonové číslo 47 relativní atomová hmotnost 107,8682 Paulingova elektronegativita 1,93 elektronová konfigurace [Kr]] 4d 5s 1 teplota tánít 1234,93

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016

Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016 Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016 1. Základní pojmy Úkoly ACH, základní dělení (kvantitativní, kvalitativní, distribuční a strukturní, speciační) Vzorek, analyt, matrice

Více

Základy analytické chemie

Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Základy analytické chemie Sylvie Kříženecká Václav Synek Ústí nad Labem 014 Název: Autoři: Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kříženecká,

Více

Metody elektroanalytické

Metody elektroanalytické Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t = I dt 0 napětí, potenciál U, E, φ (volt - V) odpor R (ohm - Ω), vodivost G (siemens - S) teplota T (K), látkové množství n (mol) Základní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ANORGANICKÁ KVALITATIVNÍ (SEMI)MIKROANALÝZA

ANORGANICKÁ KVALITATIVNÍ (SEMI)MIKROANALÝZA ANORGANICKÁ KVALITATIVNÍ (SEMI)MIKROANALÝZA Měřítka analytické laboratorní techniky Zkoušky na suché cestě Převádění vzorku do roztoku Předběžné zkoušky na mokré cestě Klasifikace a důkazy kationtů Klasifikace

Více

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242) 1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr) 2 Stanovení prvků metodou (Ag, Al, Be, Bi, Cd, Ce, Co,

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady

2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady 2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady Chemickými rovnicemi vyjadřujeme chemické reakce, t.j. děje, při kterých spolu reagují a současně zanikají výchozí látky reaktanty a vznikají látky nové produkty

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ 5.1. Úvod V malých koncentrací je železo běžnou součástí vod. V povrchových vodách se železo vyskytuje obvykle v setinách až desetinách

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ. Ing. Lenka Fremrová

NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ. Ing. Lenka Fremrová NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ Ing. Lenka Fremrová 1 Technická normalizace v oblasti charakterizace odpadů se v posledních letech zaměřuje na přejímání evropských norem, které byly zpracovány v Evropském

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Důkaz C, H, N a halogenů v organických sloučeninách autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika Úloha: Karboxylové kyseliny, č. 3 Úkoly: Příprava kys. mravenčí z chloroformu Rozklad kys. mravenčí Esterifikace Rozklad kys. šťavelové Příprava kys. benzoové oxidací toluenu Reakce kys. benzoové a salicylové

Více

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

vzrst elektronegativity

vzrst elektronegativity Chemické názvosloví Chemické prvky (zjednodušen jen prvky) jsou látky složené z atom o stejném protonovém ísle (poet proton v jáde atomu). Každému prvku písluší uritý mezinárodní název a od nho odvozený

Více

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK 1 Oxid uhličitý - CO 2 původ: atmosférický - neznečištěný vzduch 0,03 obj. % CO 2 biogenní aerobní a anaerobní rozklad OL hlubinný magma, termický rozklad uhličitanových minerálů, rozklad uhličitanových

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 3

Základy analýzy potravin Přednáška 3 VÁŽKOVÁ ANALÝZA (GRAVIMETRIE) množství analytu se určuje z hmotnosti samotného analytu izolovaného ze vzorku sloučeniny, na kterou byl analyt převeden nebo která vznikla chemickou reakcí s analytem jiné

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

Směsi a čisté látky, metody dělení

Směsi a čisté látky, metody dělení Směsi a čisté látky, metody dělení LÁTKY Chemicky čisté látky Sloučeniny Chemické prvky Homogenní Roztoky pevné kapalné plynné Směsi Heterogenní Suspenze Emulze Pěna Aerosol Chemicky čisté látky: prvky

Více

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření Potenciometrie 1.Definice Rovnovážná potenciometrie je analytickou metodou, při níž se analyt stanovuje ze změřeného napětí elektrochemického článku, tvořeného indikační elektrodou ponořenou do analyzovaného

Více

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507 Elektrochemické metody Elektrolýza Do roztoku elektrolytu ponoříme dvě elektrody a vložíme na ně dostatečně velké vnější stejnosměrné napětí. Roztok elektrolytu

Více

ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO. Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň

ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO. Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň Činnost NRL RO ÚKZÚZ Plzeň Rozbor hnojiv Organická komposty, průmyslové komposty, vermikomposty,

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie Atom a molekula - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz - Pond?lí, Únor 09, 2015 http://biologie-chemie.cz/atom-a-molekula-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Atom a molekula P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG. Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto ANALYTICKÁ CHEMIE princip reakce je založena na snadné redukovatelnosti manganistanu draselného Mn VII Mn IV Mn II princip oblast použití kyselé

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

T É M A: SRÁŽENÍ, GRAVIMETRIE. Spolupracoval/a: ANOTACE: TEORIE: VÁŽKOVÁ ANALÝZA (GRAVIMETRIE)

T É M A: SRÁŽENÍ, GRAVIMETRIE. Spolupracoval/a: ANOTACE: TEORIE: VÁŽKOVÁ ANALÝZA (GRAVIMETRIE) SEMINÁŘ STUDENT CHEMIE T É M A: Vypracoval/a: Spolupracoval/a: SRÁŽENÍ, GRAVIMETRIE Třída: Datum: ANOTACE: V této laboratorní práci se žáci seznámí s využití metody srážení v kvantitativní analýze tzv.

Více

1932 H. C. 1934 M.L.E.

1932 H. C. 1934 M.L.E. Vodík Historie 1671 Robert Boyle uvolnění vodíku rozpouštěním Fe v HCl nebo H 2 SO 4 1766 Henry Cavendish podrobný popis vlastností 1932 H. C. Urey objev deuteria 1934 M.L.E. Oliphant, P. Harteck a E.

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY MODUL M04 VODA V PRMYSLU, ZEMDLSTVÍ A ENERGETICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA - 2 (38) - Obsah

Více

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY:

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: KYSELINY Jsou to látky, které se ve vodě štěpí na kationty H + a anionty (radikály) kyseliny (např. Cl -, NO 3-, SO 4 2- ). 1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: (koncovka -vodíková) Kyselina fluorovod vodíková chlorovod

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více