Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory"

Transkript

1 Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory i úspora energie a hygiena, stejnû jako ochrana Ïivotního prostfiedí. V konnost systémû pro plo né vytápûní a chlazení firmy Roth zaji Èuje kaïd den optimální, pfiesnû dávkovateln profil teplot v místnosti. Negativní vlivy na ovzdu í v místnosti (napfiíklad vífiení vzduchu, prûvan nebo nahromadûní tepla) patfií zrovna tak minulosti, jako napfiíklad oteklé nohy, které jsou neïádoucím dûsledkem podlahového vytápûní. PrÛbûh va ich teplot skuteãnû odpovídá témûfi ideálnímu vytápûní (viz grafy). Nároky na kvalitu Ïivotních prostor rostou. A s nimi se oãekává i pfiimûfiené temperování. AÈ uï jde o obytné budovy, objekty s kanceláfiemi a obchody, prûmyslové a sportovní haly nebo venkovní plochy to, co bylo je tû vãera v jimeãné, je nyní samozfiejmé: topné a chladící systémy s optimálními ztrátami, které stále drïí krok s individuálními poïadavky. Proto ani nepfiekvapuje, Ïe se plánovaãi a stavbafii pfii volbû moderního a pokrokového systémového fie ení stále ãastûji rozhodují pro plo né vytápûní a chlazení. Dlouholetá inovaãní ãinnost firmy Roth v znamnû pfiispûla k tomuto v voji. Rozhodujícími kritérii pfii v bûru topného a chladícího systému jsou, kromû komfortu uïivatelû a architektonické volnosti, Odborníci to znají: ãím je plocha vyzafiující teplo vût í, tím je vytápûní prostoru úãinnûj í a hospodárnûj í. Oproti konvenãním radiátorûm je u plo ného vytápûní ideální teplota místnosti o 1 C aï 2 C niï í. Z toho vypl vající úspora energie od 6 do 12 % mluví právû tak sama za sebe, jako niï í teploty systému a pfiívodu. Vãetnû nejlep ích pfiedpokladû pro kombinaci s alternativními energetick mi systémy. Dal í kladné body získává systém i z hygienického hlediska. Îivotní podmínky pro bakterie a roztoãe jsou vysou ením znemoïnûny, odpadá ãi tûní topn ch ploch. RozloÏení teplot v obytn ch budovách Ideální vytápûní Podlahové vytápûní Stropní vytápûní Radiátory AW Radiátory IW 2

2 Modulov regulaãní systém firmy Roth... technologicky piãkové fie ení pro správu budovy PouÏití a moïnosti komunikace Regulaãní systém pro rodinné domy a obytné bloky, kanceláfiské budovy, prûmyslové budovy, aï po mimofiádná fie ení pfii stavbû objektu tûmto poïadavkûm odpovídá modulov regulaãní systém firmy Roth. MÛÏe se univerzálnû pouïít ve v ech typech budov, protoïe se mûïe kdykoliv pfiizpûsobit technick m poïadavkûm systému, ale i potfiebám uïivatelû. UmoÏÀuje to dûslednû sledovaná, modulová konstrukce jednotliv ch základních souãástí regulace. Dohromady tvofií spolehliv systém s moïností roz ífiení a s optimálnû mezi sebou sladûn mi funkcemi. Pfiednosti, které mluví samy za sebe: Systém lze sestavit variabilnû a individuálnû podle dan ch poïadavkû. Jednoduchá montáï pomocí konektorového spojení modulû. Optimální komfort obsluhy (PC, mobil). Odpovídá speciálním poïadavkûm nízkoteplotních systémû. MoÏnost pfiipojení na sbûrnici. MoÏné rozhraní k rozvodnému systému budovy. Roz ífiení na kompletní systém správy domu. Rozsáhl servis pomocí externí kontroly. Individuálnû programovateln. V normovan ch krytech, lze integrovat do euroli ty. Systém pro plo né vytápûní Roth v Heliotropu, Freiburg 19

3 Regulaãní technika Roth... maximální komfort pfii minimálních nákladech Kabelovû propojená regulace jednotliv ch místností Rádiová regulace jednotliv ch místností Regulaãní technika Systémy pro plo né vytápûní a chlazení by mûly poskytovat zpûsob provozu, kter je optimálnû pfiizpûsoben jak povûtrnostním podmínkám, tak i poïadavkûm uïivatele, stejnû jako nejvy í hospodárnost a nejlep í moïné vyuïití energie. Ve Vyhlá ce o úspofie energie (EnEV) jsou pro systémy pro plo né vytápûní a chlazení pfiedepsána zafiízení pro fiízení a regulaci v závislosti na napfi. vnûj í teplotû a ãase, stejnû jako pro prostorovou regulaci teploty. Komponenty regulaãní techniky Roth pro regulaci teploty topné vody a pro regulaci jednotliv ch místností odpovídají uveden m poïadavkûm a jsou optimálnû sladûny s provozem systémû pro plo né vytápûní a chlazení Roth. Regulaãní komponenty Roth jsou samozfiejmû pokryty rozsáhl m garanãním plnûním, uveden m v záruãní listinû firmy Roth, stejnû jako je tomu u jin ch komponent systémû pro plo né vytápûní a chlazení Roth. 18 Systém pro plo né vytápûní Roth v hotelu Austria Trend Eventhotel Pyramide, Vösendorf, Rakousko

4 Obsah Úvod/Obsah strana 2/3 Technologie CoEx S5 Roth strana 4/5 V hfievné trubky Roth systému Roth DUOPEX S5 Roth X-PERT S5 strana 6/7 Originální systém Roth Tacker strana 8/9 Od v roby pfies projektování aï k montáïi a samozfiejmû navíc: Kdo chce uïívat v ech pfiedností plo - ného vytápûní a chlazení, rozhodnû vsadí na rozsáhlou nabídku systémû Roth. Firma Roth nabízí totiï pro nejrûznûj í poïadavky nejen optimální fie ení, ale doplní ho zároveà pfiíslibem kvality a servisu, kter si zaslouïí dûvûru. Znaãné pfiedzpracování v závodû, univerzální moïnosti pouïití, komponenty systému navzájem optimálnû sladûné, dlouhá Ïivotnost a stálost hodnot jsou pfiednosti systému Roth. V systému jsou v plném rozsahu skloubeny ve keré pfiednosti plo ného vytápûní a chlazení. Proã se spokojit s málem? Nopkov systém Roth strana 10/11 Systém pro suchou v stavbu Roth TBS strana 12/13 Systém nosn ch prvkû trubek Roth RTS Vytápûní prûmyslov ch a venkovních ploch Vytápûní sportovních a pruïn ch podlah Stûnové vytápûní strana 14/15 Systém pro vytápûní a chlazení Roth strana 16 Roth Isocore strana 17 Regulaãní technika Roth strana 18 Modulov regulaãní systém Roth strana 19 3

5 Technologie Roth CoEx S5... s 5 pfiednostmi vïdy bezpeãná V ech dobr ch vûcí je A trubky jsou tepnami perfektnû naplánovaného a optimálnû fungujícího systému pro plo né vytápûní a chlazení Z profesionálního systému profitujte pûtinásobnû. Nová filozofie trubek firmy Roth to umoïàuje. ProtoÏe jak osvûdãená v hfievná trubka systému Roth DUOPEX S5 s originálním systémem Roth Tacker, tak i inovovaná v hfievná trubka systému Roth X-PERT S5 se nopkov m systémem Roth pro nízkoteplotní oblasti, mají díky své pûtivrstvé stavbû pût hmatateln ch pfiedností pro Va i spokojenost. Oba typy v hfievn ch trubek systému jsou vyrobeny osvûdãenou a jedineãnou pûtivrstvou technologií CoEx. Pfiednost 1 Pfiednost 2 Kvalita díky 5 vrstvám S5 Odborná zpûsobilost systému Aby systémy splàovaly vysoké poïadavky stavebních firem a transportu, jsou v hfievné trubky systému Roth DUOPEX S5 a X-PERT S5 tovfieny pûti vrstvami. Tyto vrstvy jsou navzájem nedûlitelnû spojeny technologií CoEx S5 a vytváfiejí sendviãov materiál s vysokou odolností a dlouhou Ïivotností. e ení nároãn ch úkolû systémy Roth Firma Roth, jako vynálezce úchytek (Tacker) patfií k vedoucím firmám nabízejícím systémy pro plo né vytápûní a chlazení. Originální systém Roth Tacker se v praxi milionkrát osvûdãil. Roth má dlouholeté zku enosti, a tím i nejvût í technologické know-how. Originální systém Roth Tacker a nopkov systém Roth splàují kromû technick ch norem i nejvy í poïadavky na kvalitu a bezpeãnost. 4

6 Roth Isocore... nov zpûsob temperování budov Tyto v hody systému jsou dosaïeny integrací vodovodního systému do masivních betonov ch stropû a stûnov ch panelû, ãímï se vyuïije jejich schopnost akumulace pro temperování budovy. Pro Roth Isocore se ideálnû hodí pfiedev ím nové stavby kanceláfisk ch a správních budov s velk mi plochami moïné akumulace. Roth Isocore ve Stfiedisku pro energie budoucnosti v Berlínû Roth Isocore Síla akumulace betonu Smysluplné vyuïívání hodnotn ch zdrojû zûstává nadále jednou z nejdûleïitûj ích v zev 21. století. Roth Isocore ideálním zpûsobem odpovídá dan m poïadavkûm. Nízké teploty systému v pfiípadû vytápûní a relativnû vysoké teploty systému v pfiípadû chlazení umoïàují úsporné pouïití energie. Efektivnû lze integrovat existující zdroje ekologické energie, napfi. solární, geotermické, atd. Poskytuje Ïádané, pohodlné a témûfi konstantní temperování prostoru, nezávislé na vnitfiních a vnûj ích vlivech. Zvlá tnosti Roth Isocore: Ve kerá technika systému ze speciálnû navzájem sladûn ch souãástí systému. MontáÏní jednotky pfiedzpracované ze závodu. Rozsáhlé poskytování servisních sluïeb. Silná podpora pfii pfiípravû plánu. Projektování zafiízení, odeslání na místo stavby a kolaudace systému ve specifick ch objektech provádí firma Roth. Vysoká variabilita pouïívané montáïní techniky. Osvûdãen, v praxi vyzkou en koncept regulace. Testované údaje v konu. 17

7 Systém pro vytápûní a chlazení Roth... pohoda po cel rok Idea systému Pfii koncepci energetického systému pro technická zafiízení v domech by mûlo b t základní ideou poskytování pfiíjemného ovzdu í. Systém pro vytápûní a chlazení, vyvinut firmou Roth nabízí fie ení pro sezónní poïadavky a pro poïadavky uïivatelû. V chladn ch roãních obdobích se nízkoteplotní plo né vytápûní stará o pfiíjemné, hfiejivé teploty místností. V letním období se v hfievné trubky systému Roth, integrované v konstrukci podlahy, starají o pfiíjemné chlazení. Vytápûní v zimû Díky velkoplo nému, rovnomûrnému pfiedávání tepla se pro uïivatele nastaví pfiíjemn, témûfi ideální profil teplot v místnosti. Se sv mi systémovû podmínûn mi nízk mi teplotami vody pro vytápûní je tento systém pfiímo pfiedurãen pro kombinaci v roby tepla, která je etrná k Ïivotnímu prostfiedí a etfií energii, s technikou nízk ch teplot a hodnot spalování, jakoï i s alternativními zdroji energie. Systém pro vytápûní a chlazení Roth v Eurotheum, Frankfurt Chlazení v létû Rovnomûrné chlazení místnosti bez nepfiíjemn ch závanû probíhá formou chlazení záfiením pfies v hfievné trubky systému Roth, které jsou integrované do konstrukce podlahy. Technická regulace systému pro vytápûní a chlazení Roth je dimenzována tak, Ïe se pro optimální pohodu uïivatele mûïe pfii chladícím provozu zabránit kritickému poklesu teploty plochy podlahy pod 19 C podle DIN 1946 a vertikálnímu posunu mezi relevantními body mûfiení (0,1 1,1 m) o dva stupnû Kelvina. Aby se efektivnû zabránilo kondenzaci, zpûsobenou zv enou vlhkostí vzduchu v místnosti v závislosti na poãasí, je integrována kontrola rosného bodu. V roba chladící vody mûïe probíhat pfies v hfievné trubky systému, poloïené v zemi, tepelné ãerpadlo, chladící agregát nebo povrchovou vodu, atd. 16

8 Pfiednost 3 Pfiednost 4 Pfiednost 5 Servis Plo nû rozmístûná, kvalifikovaná zahraniãní sluïba pro rychlé poradenství v místních technick ch a obchodních otázkách. Horká linka a projekãní sluïby. PrÛbûÏné pofiádání podnikov ch kolení, v robních a plánovacích semináfiû. Zaji tûní náhradních dílû po dobu 10let a záruka moïnosti dokoupení podle nastavení v robních programû. Rychlá dostupnost v ech v robních programû pod znaãkou Roth po celé Evropû. Záruka a její plnûní Kvalitou k bezpeãnosti na ich zákazníkû. Tímto poïadavkem se cítíme b t vázáni od návrhu v robku, pfies v robu a skladování, aï po jeho vyskladnûní. V robky a sluïby vysok ch kvalit jsou základem celosvûtovû nadprûmûrné bezpeãnostní ochrany, která zahrnuje i následky kod pfii pfiípadnû vznikl ch kodách. Dohoda o následném ruãení garantuje ochranu poji tûním i po pfiípadném zastavení v roby. Detaily jsou ukotveny v záruãní listinû. Pro kaïdé plo né vytápûní Roth je pro ãasové období deseti let od uvedení do provozu potvrzena pojistná ãástka aï 5 milionû eur pro kody vzniklé na osobách a majetku na jednotliv pfiípad kody. Spokojenost zákazníkû Stavebníci oãekávají spolehlivost a dlouhou Ïivotnost svého majetku. Systémy podlahového vytápûní firmy Roth nabízejí zákazníkûm jistotu, Ïe se vïdy rozhodnou pro jedniãku v oblasti plo ného vytápûní a chlazení. Docílí tak trval pocit pohody díky pfiíjemnému rozloïení tepla a prodlouïení Ïivotnosti majetku. Servisní sluïby utvrzujeme na im ãlenstvím pod znaãkou Handwerkermarke 5

9 Roth DUOPEX S5 a Roth X-PERT S5... perfektní dvojice pro fie ení v ech poïadavkû V hfievná trubka systému Roth DUOPEX S5 a v hfievná trubka systému Roth X-PERT S5 pro kaïdé pouïití to správné fie ení Teplota, se kterou se má provozovat systém pro plo né vytápûní a chlazení, je rozhodujícím kritériem pro volbu ideální v hfievné trubky systému. Firma Roth nabízí podle poïadavkû na systém pro plo né vytápûní a chlazení, které jsou specifické podle dan ch objektû, perfektní fie ení pomocí v hfievn ch trubek systému, vyroben ch osvûdãenou a jedineãnou technologii CoEx S5. Sendviãov materiál v hfievn ch trubek systému Roth X-PERT S5 a DUOPEX S5, vyroben pûtinásobnou coextruzí (spoleãn m vytlaãováním) bûhem jednoho v robního chodu, zaruãuje optimální podporu jednotliv ch vrstev trubky mezi sebou. Garantem pûtivrstvé struktury je ãerven pruh. 5 vrstev 5 jistot Nejvy í odolnost trubky na základû jejích mechanick ch, termick ch a chemick ch vlastností: Pomocí vrstvy nepropustné pro kyslík EVOH ochrana pfied mechanick m po kozením a proti kodliv m vnûj ím vlivûm, jako je teplo a vlhko. Nejvy í odolnost proti deformaci zpûsobenou bodov m mechanick m zatíïením. emeslníci systémû pro plo né vytápûní a chlazení jsou podle Zadávacího fiádu pro stavební sluïby (VOB) optimálnû chránûni proti následn m fiemeslníkûm. Dlouhá Ïivotnost díky zamezení pfiístupu kyslíku. Optimální délková roztaïnost s malou tolerancí díky 5 vrstvám. polyetylen polymer izolaãní vrstva EVOH polymer polyetylen 6

10 Sportovní hala DráÏìany Sportovní hala a Fitnescentrum Barbezieux, Francie Vytápûní sportovních a pruïn ch podlah Roth Zde jde o speciální v voj pro oblast sportovních a pruïn ch podlah. Patentovan systém nosn ch prvkû trubek Roth se mûïe díky svému zvlá tnímu uzpûsobení optimálnû integrovat do jakékoliv podlahové konstrukce. Tento systém je modulovû koncipovan a skládá se jen z malého mnoïství komponent systému s vysok m stupnûm pfiedzpracovanosti. Pro kaïdou budovu zda tûlocviãnu, gymnastick sál, víceúãelovou halu ãi sportovní halu atd. se mûïe zvolit správná podlaha, bez ohledu na systém vytápûní. Stûnové vytápûní Roth MontáÏ stûnového vytápûní Roth mûïe b t provedena na základû systému nosn ch prvkû trubek. Nosné prvky RTS se podle konkrétní situace upevní na stûnu pomocí hmoïdinûk a roubû. Pfii pouïití vnitfiní izolace se systém nosn ch prvkû trubek Roth upevní na ní. PouÏijí se v hfievné trubky systému Roth 14 mm a poloïí se zpûsobem stoupajících meandrû. Na pfiipevnûné stûnové vytápûní Roth lze pak podle poïadavkû nanést pfiímo omítku, eventuálnû se pod omítku pouïije pletivo. Alternativnû se mûïe provést i pfiikrytí such mi prvky. 15

11 Systém nosn ch prvkû trubky Roth RTS... unese v echny zátûïe Systém nosn ch prvkû trubky Roth, leti tû pro vzducholodû Cargo Lifter, Brand Systém nosn ch prvkû trubky Roth pro individuální pouïití Nároãné konstrukãní a statické poïadavky, které kladou prûmyslové plochy a volná prostranství, stejnû jako sportovní a pruïné podlahy, vyïadují pouïití systémû pro plo né vytápûní a chlazení Roth na základû patentovaného systému nosn ch prvkû trubky (DE A1). Nosné prvky Roth RTS, vyvinuté firmou Roth se skládají z prefabrikovaného profilu z umûlé hmoty s drïáky trubky Roth v poïadovan ch rozteãích pro pokládku. Systém nosn ch prvkû trubky Roth umoïàuje díky své flexibilitû bezproblémovou vestavbu do v ech stavebních typû podlahov ch konstrukcí, podle individuálních poïadavkû objektu. PrÛmyslové plo né vytápûní Roth pohoda na pracovi ti PrÛmyslové plo né vytápûní etfií energii díky nízk m teplotám pfiívodní vody na vytápûní. Nízké ztráty transmise a tepla vzduchu se pfiíznivû projeví v horní stropní oblasti. Pfiíjemné teploty v oblasti pobytu, které se smûrem ke stropu sniïují, vytváfiejí optimální prostorové rozloïení teploty. Odpadní teplo a teplo z v robního procesu mohou b t bez problémû pouïity pro ohfiev prûmyslového plo ného vytápûní. Investiãní náklady se tak amortizují jiï za krátkou dobu. 14

12 Interaktivní síèování pomocí inovované a patentované v robní metody V ech 5 vrstev y hfievné trubky systému DUOPLEX S5 je spoleãnû vytlaãeno (coextrudováno) a následnû jsou vrstvy prûchodnû zesítûny. V jedné patentované v robní metodû je spoleãnû vytlaãeno (coextrudováno) v ech pût vrstev v hfievné trubky systému DUOPEX S5 a následnû jsou vrstvy prûchodnû zesítûny. Tím je zaruãeno, Ïe nejen v jednotliv ch vrstvách, ale i mezi jednotliv mi vrstvami zaji Èují spojení mezi molekulami absolutní stabilitu pûtivrstvé trubky. Interaktivní síèovaní elektronick ch paprskû zlep uje mechanické, termické a chemické vlastnosti v hfievné trubky systému DUOPEX S5 a poskytuje dodateãné bezpeãnostní rezervy. V hfievná trubka systému Roth DUOPEX S5 pro nejvy í nároky 5vrstvá v hfievná trubka systému Roth DUOPEX S5 v kombinaci se spojovací deskou systému Roth odolává maximálnímu zatíïení. Trubka splàuje vysoké poïadavky nejnároãnûj ích zpûsobû pouïití v souvislosti se zatíïením teplotou a tlakem. Trvalé zatíïení 95 C pfii provozním tlaku 6 barû a krátkodob vzestup teploty na 110 C s bezpeãnostní rezervou není pro prûchodnû interaktivnû radiaãnû síèovanou v hfievnou trubku systému Roth DUOPEX S5 Ïádn problém. V hfievná trubka systému firmy Roth X-PERT S5 fie ení pro oblast nízk ch teplot InÏen fii a fiemeslníci to vûdí jiï dlouho: Podle Vyhlá ky o úspofie energie (EnEV) stále klesají prûmûrné teploty pfii vytápûní. Vznikl nov trh nízkoteplotních aplikací. Vysoce flexibilní 5vrstvá v hfievná trubka systému Roth X-PERT S5 v kombinaci s nopkovou deskou nového systému Roth je optimálním systémem, kter splàuje poïadavek nízké teplotní oblasti. Systém má dal í klady v oblasti bezpeãnosti je koncipován pro trvalé teplotní zatíïení 70 C a krátkodobé teplotní zatíïení 100 C. V hfievná trubka systému X-PERT S5 je trvale odolná vûãi tlaku do 6 barû, s nûkolikanásobnou bezpeãnostní rezervou. Je dodrïena norma DIN Systém je spojením cenové kalkulace pfiimûfiené trhu s vût í bezpeãností. 5 vrstev Roth DUOPEX S5 Profesionální v hfievná trubka systému pro trvalé teplotní zatíïení v oblasti 95 C a krátkodob vzestup teplot na 110 C s prûchozím, interaktivním radiaãním síèováním. 5 jistot Roth X-PERT S5 Vysoce flexibilní v hfievná trubka systému pro trvalé teplotní zatíïení do 70 C a krátkodobé zv ení teploty do 100 C. 7

13 Originální systém Roth Tacker... profesionální systémová fie ení pro piãkové v sledky Originální systém Roth Tacker s v hfievnou trubkou systému Roth DUOPEX S5 Navzájem perfektnû sladûné systémové fie ení vytváfií základ pro zvládnutí nároãn ch úkolû pfii montáïi vytápûní. Milionkrát osvûdãen originální systém Roth Tacker v kombinaci s v hfievnou trubkou systému Roth DUOPEX S5 nabízí nejlep í pfiedpoklady pro zaji tûní trvalého zásobování teplem nemûnné hodnoty. Bezproblémové spojení trubek, které pfiesahují jedna do druhé, a patentovaná technika pokládky je proto vïdy volbou ãíslo jedna pfii ve ker ch nároãn ch aplikacích. Dokonal v sledek, aè uï jde o stavební projekty bytû, kanceláfií ãi prûmyslov ch staveb. Tfiemi systémov mi kroky k dokonalosti Vysoce kvalitní pfiedzpracování v ech komponent systému trubek, spojovacích desek a pfiíslu enství to umoï- Àuje: Kompletní systém plo ného vytápûní a chlazení Roth se patentovanou technikou úchytû (Tacker) poloïí pouze tfiemi pracovními postupy. Samozfiejmû podle poãítaãovû pfiesného v poãtu a pfii splnûní v ech platn ch pfiedpisû. Plo né vytápûní a chlazení Roth tak snadno se vytvofií pohodové prostfiedí Jednoduchá montáï pfii vysoké flexibilitû, spolu s bezpeãností provozu a staveni tû, jakoï i promy len stupeà úãinnosti charakterizují plo né vytápûní a chlazení Roth i v pfiípadû neobvykl ch pûdorysû. Originální systém Roth Tacker poskytuje nejjednodu í montáï a na centimetr pfiesné umístûní rozvodû s ohledem na optimální rozloïení tepla i v nejobtíïnûj ích situacích vestavby. Podlahové konstrukce plo ného vytápûní a chlazení Roth se fiídí podle normy DIN EN 1264 ( Teplovodní podlahová vytápûní ) s dodrïením norem DIN ( Potûry ve stavebnictví ), DIN 4109 ( Ochrana proti hluku v pozemním stavitelství ) jakoï i podle Vyhlá ky o úspofie energie (EnEV 2002). Nemûnné vysoké standardy kvality jednotliv ch komponent stejnû jako celého systému jsou dokumentovány mnoïstvím zku ebních a kontrolních znaãek a znaãek jakosti. DIN-zku ební a kontrolní znaãka s registraãním ãíslem 7F083 a 7F087 RAL-znaãka jakosti GZ 963 8

14 Komfortní pfii pokládce U tepelnû vodiv ch lamel, pfiipraven ch ze závodu, lze jednodu e pfiizpûsobit poïadovanou délku odlomením na perforaci. Perforace je zhotovena tak, Ïe po odlomení lamely nevzniknou Ïádné ostré hrany, není nutné pouïití Ïádného násroje. Trubka systému mûïe b t bezpeãnû uloïena do pfiipravené prohlubnû. Není nutné pouïití Ïádn ch dal ích plechû na zakrytí. Systém plo ného vytápûní Roth v zábavném a správním stfiedisku ve Stadtallendorfu Kombinace vysoce kvalitních komponent systému, mnohostranné moïnosti pouïití a jednoduchá technika instalace jsou zárukou Va eho úspûchu. Systém pro suchou v stavbu Roth pro moderní vytápûní! Systém pro suchou v stavbu Roth TBS Systém s nízkou konstrukãní v kou a malou statickou vlastní hmotností se hodí pro plo né vytápûní a chlazení v novostavbách i pfii rekonstrukcích. Systém lze pokládat i na stávající, rovnou a nosnou podlahovou krytinu, stejnû jako na dfievûnou trámovou konstrukci. Navzájem sladûné komponenty systému umoïàují rychlou a jednoduchou montáï. Nopková konstrukce desky systému TBS umoïàuje jednoduché upevnûní tepelnû vodiv ch lamel i u stûnového vytápûní Roth, protoïe zapadnou i pfii svislé montáïi. 13

15 Systém pro suchou v stavbu Roth TBS s Alu-Laserflex... pfiedurãen pro novostavby a rekonstrukce Flexibilní systém s jedním typem izolaãní desky AÈ uï jde o novostavbu ãi renovaãní zámûr: Systém pro suchou v stavbu Roth pfiesvûdãiv m zpûsobem vyhovuje nejrûznûj ím poïadavkûm. Pro pokládku izolace je tfieba pouze jedin typ desky systému. UmoÏÀuje to jednoduchou, bezpeãnou a ãasovû úspornou pokládku a poskytuje flexibilitu pfii uspofiádání, i v obtíïn ch prostorov ch situacích. Nízká konstrukãní v ka 59 mm vãetnû desek suché podlahy, u stûnového vytápûní 46 mm vãetnû desek, jakoï i malá plo ná hmotnost pfiedurãují systém pro suchou v stavbu Roth pro pouïití zejména pfii renovaci objektû. Spolu se 14 mm v hfievnou trubkou systému Roth Alu-Laserflex, která je tvarovû stálá a nepropustná pro kyslík, získáte optimálnû sladûn systém. Mnohostranné pouïití optimální i pro stûnové vytápûní Systém pro suchou v stavbu Roth má velké mnoïství vyuïití. Pfii instalaci stûnového vytápûní mohou b t desky systému Roth TBS upevnûny pfiímo na stûnu. Do desek se vloïí tepelnû vodivé lamely Roth a do nich v hfievná trubka systému Roth Alu-Laserflex zpûsobem stoupajících meandrû. Na tuto konstrukci se po pfiikrytí plastovou fólií pfiimontuje such stavební díl. Dal í vlastnosti systému pro suchou v stavbu Roth, které pfiesvûdãují: Ideálnû vhodn pro suché i mokré v stavby. Tepelná izolace podle DIN EN 1264 pro stropy mezipater (R λ,ins = 0,75 m 2 K/W). Jednoduchá pokládka trubek, buì ve tvaru neka nebo meandrû. DráÏka na desce systému TBS umoï- Àuje jednoduché spojení izolaãních desek mezi sebou. Tepelnû vodivé lamely bezpeãnû drïí v desce systému TBS. Tepelnû vodivé lamely lze lámat kaïd ch 100 mm na poïadované délky. Smûr pokládky vodorovnû, svisle a diagonálnû. 12

16 Systém pro plo né vytápûní Roth, Auto Velte KG, Biedenkopf Spojovací desky pro systémy pro plo né vytápûní a chlazení Jednodu e, rychle, podle norem: Spojovací desky systému z pûnového polystyrénu a z polyuretanové pûny bez freonû. Pro tepelnou izolaci a krokovou neprûzvuãnost je to vynikající volba. Pfii pokládce ihned vytvofií do sebe uzavfienou plochu. UmoÏÀují to dvoustranné, 30 mm iroké samolepící pfiesahy. Bezpeãná ochrana proti vniknutí vlhkosti a mazaniny (podle DIN 18560), zabraàuje vzniku zvukov ch a tepeln ch mostû. Vyti tûn rastr pfii pokládce usnadàuje pfiesné upevnûní v hfievné trubky v pfiíslu n ch vypoãítan ch rozteãích. Silné fie ení pro vysoká zatíïení Pokud se pfiedpokládá zv ené provozní zatíïení (napfi.autosalóny, v stavní plochy), pouïije se spojovací deska 26 mm systému Roth PS 30 SE. V pfiípadech, kdy musí b t splnûny poïadavky podle DIN EN 1264, je k dispozici kombinace s izolaãní deskou Roth PU 32 mm. Tato spojovací deska resp. kombinace desek mûïe b t pouïita aï do maximálního provozního zatíïení 35 kn/m 2 za pfiedpokladu odpovídající struktury mazaniny. Flexibilní systém Pokládka v hfievné trubky systému Roth X-PERT S5 na spojovací desku systému Roth je moïná bez jak chkoliv omezení. Spojovací desky systému Roth 9

17 Nopkov systém Roth... flexibilní, bezproblémov, perfektní Nopkov systém Roth s v hfievnou trubkou systému Roth X-PERT S5 Nová nopková deska systému Roth se zu lechtûn m povrchem tlakovou párou je optimálnû sladûná s v hfievnou trubkou systému Roth X-PERT S5. Dohromady nabízejí vût í bezpeãnost pro moderní nízkoteplotní aplikace pfii cenové kalkulaci pfiimûfiené trhu. Nopkov systém Roth inovativnû a vysoce kvalitnû roz ifiuje na i nabídku, jako doplnûní osvûdãeného originálního systému úchytek Roth Tacker pro pouïití s v hfievnou trubkou systému Roth DUOPEX S5. Flexibilní systém: Nopková deska systému Roth Nejlep í izolaãní hodnoty a zu lechtûn povrch tlakovou párou poskytují piãkovou kvalitu pro bezproblémové instalace a trval provoz. Nopková deska systému Roth poskytuje v kombinaci s v hfievnou trubkou systému Roth X-PERT S5 snadnou montáï a umístûní trubky. Je vhodná pro v hfievnou trubku systému o rozmûrech 14 mm a 17 mm. Pokládka v hfievné trubky systému Roth DUOPEX S5 na nopkovou desku systému Roth je moïná bez jak chkoliv omezení. 10 Systém pro plo né vytápûní Roth v Keramionu, Keramické muzeum, Frechen

18 PrÛmyslová nopková deska Roth Pro pouïití v objektech se zv en mi poïadavky na zatíïení nabízí firma Roth prûmyslovou nopkovou desku: Speciální geometrie nopkû a jejich uspofiádání tvofií perfektní základnu pro poloïení v hfievné trubky systému Roth zejména pfii nízk ch venkovních teplotách. Díky dvoustrannému pfiesahu fólie zapadají nopky Roth do sebe vïdy po dvou fiadách. Nejlep í pfiedpoklady pro pouïití tekuté mazaniny. V hfievná trubka systému Roth se bez pouïití dal ích nástrojû nohou vtlaãí mezi nopky a je sly et, jak bezpeãnû zapadne. Dvouvrstvá polystyrenová struktura umoïàuje chûzi po nopcích a zvukovou a tepelnou izolaci podle norem. Rozdûlovaã pfiipojovacího nopku Roth umoïàuje nekomplikované pfiizpûsobení rozteãí v oblasti rozdûlovaãe podle jeho pfiípojek. Dvefiní prostor mezi dvûma místnostmi se jednodu e pfiemostí pomocí vyrovnávacího nopku Roth ve spojení s vyrovnávací nopkovou fólií Roth. Pro utûsnûní se do nopku Roth vtlaãí pomocí plastového proflu Roth fólie okrajové izolaãní pásky. Ideální fie ení i pfii pouïití tekuté mazaniny. Promy leno do detailu Pfii diagonální pokládce v hfievné trubky systému Roth X-PERT S5 a Roth DUOPEX S5 nejsou ani neobvyklé pûdorysy Ïádn m problémem a to i bez dodateãn ch pomûcek pro diagonální pokládku. Dolnorakouské zemské muzeum, St. Pölten se systémem pro plo né vytápûní Roth 11

19 ROTH DOMOVNæ INSTALACE INTERNATIONAL Roth Nûmecko, Bischofswerda Buchenau Roth Belgium, Bertem, Belgie Roth France S.A.R.L., Lagny sur Marne, Francie Roth Swiss, Kreuzlingen, v carsko Roth Global Plastic S.A., Tudela, panûlsko Roth Italia, Groppoli (MS), Itálie Roth Canada, Beloeil, QC Kanada Roth Industries, Inc., North Kingstown, USA Roth Chile, Santiago de Chile, Chile Roth Roth Scandinavia AB, Rud, Norsko Roth Scandinavia A/S, Slangerup, Dánsko Roth Scandinavia AB, Limhamn, védsko Roth Finnland, Pargas, Finsko Roth Baltikum, Riga, Loty sko Roth Polska Sp. z.o.o., Zielona Góra, Polsko Roth Praha, Praha, âeská Republika Roth Austria, Krems, Rakousko Roth China, Shanghai, âína Velmi hodnotné nápady a sluïby pro zákazníka Inovace: Vãasné rozpoznání poïadavkû trhu pro vytvofiení nov ch návrhû v robkû, systémû a sluïeb Vlastní v zkum a v voj materiálu s cílem poskytnout trhu kvalitativnû hodnotné a technicky vyzrálé v robky Vlastní inïen ring pro v voj v robkû a technologick ch metod DÛsledn dal í v voj stávajících v robních programû v tûsné spolupráci s na imi zákazníky V roba: Nabídka kompletního systému v robkû se snadnou montáïí Odborná zpûsobilost v robce pro kompletní v robní program v rámci sdruïení firem Roth Industries V echny v robky a v robní systémy jsou vyrobeny podle normy DIN ISO 9001, odzkou eny a odpovídají pfiíslu n m normám a schválení. Servis: Plo nû rozmístûná, kvalifikovaná zahraniãní sluïba pro flexibilní a rychlé poradenství v místních technick ch a obchodních otázkách Horká linka a projekãní servis PrÛbûÏné pofiádání kolení, plánovacích a v robních semináfiû Rychlá dostupnost v ech v robních programû pod znaãkou Roth po celé Evropû Poskytování záruky a pozáruãních dohod pro v echny v robky a systémy. ROTH WERKE BUCHENAU Postfach 21 66, D Dautphetal Tel. +49 (0) 64 66/9 22-0, Fax +49 (0) 64 66/ Zastoupení pro âr Francouzská 96, Praha 10 Tel./fax Mobil B Technické zmûny vyhrazeny.

20 Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Systémová fie ení pro v echny oblasti pouïití S 5 C o E x-tec h n o lo g y made by Roth

Systémy pro instalace trubek

Systémy pro instalace trubek Systémy pro instalace trubek S univerzálními prvky ke kompletním fie ením Systém rozvodû pitné vody Systém napojení topného tûlesa Trubka systému Roth Alu-Laserpex... optimální pro kaïdou oblast pouïití

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Systémy pro plošné vytápění a chlazení

Systémy pro plošné vytápění a chlazení Systémy pro plošné vytápění a chlazení Systémová řešení pro všechny oblasti použití... život plný energie S 5 made by Roth C o E x-tec h n o lo g y Roth systémy pro plošné vytápění a chlazení... inovace

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Obsah TiráÏ Technická koncepce a zpracování Ing. Ladislav KubÛ M.T. A., spol. s r. o. Pod Pekárnami 7, Praha 9 Vydání âerven 2008 Vydavatel M.T.A.,

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky KatalogINCON 2007 CZ 26.2.2007 12:09 Str. 2 Obsah str. 3 Záruka kvality str. 4 Prodej a technická pfiíprava v roby str. 5 6 V roba a technologie str. 7 Okna INCON str. 8 9 INCON Elegance, Luxury str. 10

Více

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat únik koufie v nosné skfiíàce je pfii pouïití tûsnûní redukován na0% D i =i/2 Leckaeraten 0% systém Stöbich- Supercoil nabízí koufiové zástûny aï do

Více

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Inovativní systém u nás chladí příroda Nová knihovna Humboldtovy univerzity, Berlín. Foto Stefan Müller. Centrální knihovna, Ulm. Foto Martin Duckek.

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Okenní a fasádní prvky REHAU: Systémy mnoha možností pro architekty a projektanty

Okenní a fasádní prvky REHAU: Systémy mnoha možností pro architekty a projektanty Okenní a fasádní prvky REHAU: Systémy mnoha možností pro architekty a projektanty Úspěch Vám zaručí rozmanitost systémů Obsah: Provedení se systémem Design se systémem Technika se systémem Provedení se

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS PouÏitá literatura, související právní a jiné pfiedpisy âsn EN 832 - Tepelné chování budov V poãet potfieby tepla na vytápûní Obytné

Více

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY CL20 CL25 CL30 RESTAURACE, LAHUDKÁ STVæ, BISTRA CL30 Nerezová mísa krouhaãe s víkem z materiálu ABS. Mísu i víko lze oddûlit pro snadnûj í Opûtné spu tûní pfiístroje pomocí

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG1 aï WG4 (12,5 55 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

Profesionalita a spolehlivost

Profesionalita a spolehlivost Profesionalita a spolehlivost Švédská společnost Swegon působící v oblasti vzduchotechniky je synonymem kvality, technické dovednosti a energetické úspory. Swegon je jedním z předních evropských výrobců

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro venkovní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Tepelná čerpadla vzduch/voda Na první pohled: vytápění a příprava teplé vody venkovní instalace malý instalační náklad

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Nyní také v provedení. Kompakt u všech. vícedeskových. otopných těles. Otopná tělesa pro úsporu energie - nyní kompletní řada.

Nyní také v provedení. Kompakt u všech. vícedeskových. otopných těles. Otopná tělesa pro úsporu energie - nyní kompletní řada. Nyní také v provedení Kompakt u všech vícedeskových otopných těles. Otopná tělesa pro úsporu energie - nyní kompletní řada. Úspora energie. Bezproblémový provoz. Úspora času. Therm X2 - inovace v oblasti

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody

Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody Solární systémy Junkers pro pfiípravu teplé vody Základy solární techniky JUNKERS 1 Základy solární techniky Sluneãní energie Slunce nám poskytuje energetick potenciál, kter lze bez omezení vyuïívat. Slunce,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více