Systémy pro instalace trubek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy pro instalace trubek"

Transkript

1 Systémy pro instalace trubek S univerzálními prvky ke kompletním fie ením Systém rozvodû pitné vody Systém napojení topného tûlesa

2 Trubka systému Roth Alu-Laserpex... optimální pro kaïdou oblast pouïití Trubky systému Roth Alu- Laserpex zdafiilá kombinace kovu a umûlé hmoty PE-ochranná vrstva 4 polymer 5 hliníková vrstva polymer PEX-základní trubka Vícevrstvové spojovací trubky mají v souãasné technologii instalace své pevné místo z dûvodû velké variabilnosti pouïití. U trubky systému Roth Alu-Laserpex jsoukombinovány pozitivní vlastnosti materiálû síèovaného polyetylenu a hliníku. Speciální pûtivrstvová struktura trubky s pfiesnû definovan mi a navzájem sladûn mi tlou Èkami jednotliv ch vrstev dává vzniknout v em pfiednostem trubky systému Roth Alu-Laserpex. Jádrem spojovací trubky je tlustostûnná základní trubka PEX, zhotovená podle euronormy, která je zkou ená podle pfiísn ch poïadavkû na zaji tûní kvality. Pfiispívá proto rozhodujícím zpûsobem ke stabilitû celé trubky. Hliníkov plá È je na tupo svafien laserem a tvofií tak jednolitou hliníkovou vrstvu. Vysoce kvalitní vrstva polymeru zaji Èuje bezpeãné spojení mezi tlustostûnnou základní trubkou PEX, homogenní hliníkovou vrstvou a vnûj í polyetylenovou ochrannou vrstvou. Díky funkcím jednotliv ch vrstev má trubka systému Roth Alu-Laserpex tyto pfiednosti: odolnost proti korozi, odolnost proti inkrustaci, nepropustnost kyslíku, minimální délková roztaïnost, vhodná pro kaïdou jakost vody, tlaková a teplotní stabilita, tlumení zvuku, Ïádné svafiování, fiezání závitû, letování, lepení, tvarová stálost pfii provozu a po provedení napfi. ohybû, flexibilní pfii instalaci, s min. profiezem stále konstantní prûtokové mnoïství, dlouhá Ïivotnost. U firmy Roth si mûïete vyïádat Vyhlá ku o úspofie energie (EnEV), její pûsobnost na systém instalace trubek Roth. V programu dodávek jsou provedení trubek systému Roth Alu-Laserpex s dodateãnou tepelnou izolací pro poïadovaná pouïití ve specifick ch oblastech. Trubka systému Roth Alu-Laserpex Rozmûry 14 mm 17 mm 20 mm Provedení sym. PE-izolace trubky 9 mm (WLG 040), alternativnû asym. PE-tepelná izolace 100 % (WLG 040) Dodávaná délka Oblast pouïití: rozvody pitné vody/pfiipojení topného tûlesa Rozmûry 14 mm 17 mm 20 mm 2m 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm vnûj í prûmûr trubky vnitfiní prûmûr trubky objem vody max. provozní teplota* max. provozní tlak stfiední lineární koeficient délkové roztaïnosti minimální polomûr ohnutí (bez pruïiny) dodávaná délka: svazek trubek ochranná trubka tyãe 14 mm 10 mm 0,079 l/m 100 m, 200 m 50 m 17 mm 13 mm 0,13 l/m 100 m, 200 m 50 m 20 mm 16 mm 0,21 l/m 50 m, 100 m 50 m 26 mm 20 mm 0,315 l/m 2 32 mm 26 mm 0,535 l/m 41 mm 33,6 mm 0,886 l/m 51 mm 41,8 mm 1,372 l/m 63 mm 53,6 mm 2,29 l/m * platí pro vytápûní pfii max. provozním tlaku 6 barû 2

3 Trubka systému Roth PEX... pro své vlastnosti optimální Trubky systému Roth PEX Trubky systému Roth PEX nabízejí mnoho pfiedností, jsou nepropustné pro kyslík podle normy DIN 4726, mají dlouhou Ïivotnost, odpovídají: normám trubek DIN 16892/16893, zku ební normû DIN 4729 a provádûcí normû DIN 4726, odolávají vysok m teplotám a tlaku, jsou odolné proti korozi a chemikáliím, snadno a pfiíjemnû se instalují, pruïné pfii instalaci, s minimálním profiezem, jsou robustní, odpovídají poïadavkûm stavby, tlumí hluk, vznikl proudûním média, jsou vyrábûny nejmodernûj ími metodami, prûbûïnû jsou podrobovány vlastní i nezávislé kontrole. Trubka systému Roth PEX Rozmûry 14 mm 17 mm 20 mm Provedení v ochranné trubce Dodací délka Oblast pouïití: Napojení topného tûlesa Vlastnost StupeÀ síèování Hustota Pevnost v tahu TaÏnost Modul seãny E Rázová houïevnatost pfii -20 C Vrubová houïevnatost pfii -20 C Odolnost proti trhlinám pfii pnutí Tepelná vodivost Hodnota 65-70% cca 0,94 g/cm 3 cca 23 N/mm 2 cca 400% cca 600 N/mm 2 bez zlomení bez zlomení bez trhliny 0,35 W/Km Norma DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN ASTM D 1693 DIN

4 Plastové fitinky Roth a fitinky z ãervené mosazi Roth... program fitinek, kter pfiesvûdãí Stejnû dûleïitá jako vodovodní trubka je i spolehlivá spojovací technika. Program fitinek Roth poskytuje trvalá, nerozebíratelná spojení a optimální zaji tûní proti vznikl m zátûïím. Technika radiálního lisování, pouïívaná u systému trubkov ch instalací Roth zaruãuje jednoduchou, bezpeãnou a rychlou montáï. Díky dodateãn m O krouïkûm jsou lisované spoje 100 % tûsné. Spojovací a pfiipojovacíkomponenty systému trubkov ch instalací Roth jsou dle volby buì z vysoce v konné umûlé hmoty PPSU nebo z ãervené mosazi. Základem systémû instalace trubek Roth jsou dobrá spojení Jak plastová fitinka Roth tak i fitinka z ãervené mosazi Roth jsou sladûny s cel m systémem a vyznaãují se celou fiadou pfiedností: odolnost proti korozi odolnost proti vysokému tlaku a teplotû velmi dobré chemické a termické vlastnosti (odolnost proti hydrol ze) hygienická nezávadnost trvale tûsné slisování Fitinky z umûlé hmoty síla není otázkou hmotnosti Plastové fitinky Roth jsou vyrobeny z vysoce kvalitní umûlé hmoty PPSU (polyfenylsulfonu), vysoce v konnéumûlé hmoty, která se úspû nû pouïívá pfii letech do vesmíru a v lékafiské technice. Z hlediska dûleïit ch vlastností,jako pevnost v tahu, taïnost, nepoddajnost, vrubová houïevnatost a tepelná stálost patfií PPSU k umûl m hmotám, které vykazují nejlep í v sledky. Plastová fitinka Roth je odolná vûãi korozi a inkrustaci. Vyrábí se v rozmûrech 14, 17, 20, 25 a 32 mm. DVGW DW-8501 BL 0335 Zobrazení prûfiezu slisování Trubka a fitinka jsou nerozebíratelnû spojeny rotujícím (radiálním) slisováním. Lisovací pouzdro je funkãnû nastaveno. Po pfiiloïení lisovacího nástroje nemûïe sklouznout. 4 Pfií po kození se mûïe lisovací pouzdro vïdy vymûnit.

5 âervená mosaz materiál v jimeãné kvality âervená mosaz je normovan materiál, ovûfien dlouholetou praxí a odpovídá uznávan m technick m pfiedpisûm. Je odoln proti korozi a odzinkování podle normy DIN ISO 6509, odpovídá nejpfiísnûj ím mezinárodním normám a má ideální vlastnosti pro splnûní poïadavkû pfii specifickém pouïití rozvodû pitné vody a pfiipojení topn ch tûles. Údaje v tabulce dokládají vynikající vlastnosti pfii zatíïení v tahu a tlaku. Pfii zhor- ené kvalitû vody má zvlá tní v znam necitlivost trhlinek zpûsoben ch pnutím vûãi korozi. Fitinky z ãervené mosazi Roth jsou v rozmûrech 14, 17, 20, 25, 40, 50 a 63 mm. Vlastnosti armatur slitin Materiál âervená mosaz Rg 5 Vlastnosti (DIN 1709) Tvrdost HB 10 min. 60 Pevnost v tahu Rm, N/mm 2 min. 220 TaÏnost % min.16 Mez prûtaïnosti Rp 0,2 N/mm 2 min. 90 Korozní rezistence koroznû resistentní podle ISO 6509 Fitinky z umûlé hmoty a ãervené mosazi Roth splàují poïadavky novelizované Vyhlá ky o pitné vodû (2001) jakoï i normu DIN T.6. MoÏné pouïití pro v echny jakosti pitné vody. Bajonetov uzávûr inovované upevnûní lisovan ch pouzder Ocelové lisované pouzdro opatfiené tfiemi úchytkami je spojeno pomocí praktického bajonetového uzávûru pfiímo s plastovou fitinkou Roth resp. pfies upevàovací krou- Ïek s fitinkou z ãervené mosazi Roth. Tento zpûsob má tyto v hody: Ocelové lisované pouzdro se snadn m otoãením upevní na prstencovou dráïku. Tato prstencová dráïka je na plastové fitince a na upevàovacím krouïku fitinky z ãervené mosazi vytvofiena tak, Ïe se v pfiípadû po kození lisovaného pouzdra mûïe snadno vymûnit. Funkãní nastavení lisovaného pouzdra je dané. Pfii instalaci se trubka zavede aï k zaráïce. Kontrolní prûzory v lisovaném pouzdfie slouïí ke kontrole. Lisované pouzdro nemûïe po pfiilo- Ïení lisovacího nástroje sklouznout. DVGW DW-8501 AT

6 Systém rozvodû pitné vody Roth... zachovat kvalitu pitné vody Systém rozvodû pitné vody Roth a problémy s korozí patfií minulosti. Systém rozvodû pitné vody Roth nabízí fie ení problému usazování nánosû a koroze. Je koncipován jako univerzální, kompletní systém pro v echny varianty instalací v moderní technologii domû a spojuje v sobû mnoho pfiedností. V echny komponenty systému jsou vyvinuty v souladu s praxí a jsou navzájem optimálnû sladûny. Nejlep í materiály, v roba kontrolovaná na jakost a provedení podle norem DVGW charakterizují systém rozvodû pitné vody Roth. Jádrem systému je vysoce kvalitní vícevrstvová trubka se základní tlustostûnnou trubkou, zhotovenou podle euronormy ze síèovaného polyetylenu vysoké hustoty (PE-X). Trubky z polyetylenu (PE) se pouïívají jiï pfies 40 let v nejrûznûj ích aplikacích. Poté, co se v 70. letech zaãal molekulárnû síèovan polyetylen vyrábût ve velkém, nalezl stále více moïností pouïití v oblastech, kde se do té doby pouïívaly v hradnû kovové trubky. V následujících letech se vícevrstvová trubka se základní vodovodní PEX-trubkou stala pro své stále pfievaïující kladné vlastnosti spolehlivou trubkou pfii instalacích rozvodû pitné vody. Zásobování pitnou vodou závisí m.j. na materiálu pouïité trubky V echny komponenty systému rozvodû pitné vody Roth splàují poïadavky novely Vyhlá ky o pitné vodû (2001), jakoï i normu DIN T.6. Systém rozvodû pitné vody Roth se mûïe bez váhání pouïít pro pitnou vodu v ech jakostí. Problém V mnoha oblastech a regionech nelze z dûvodû mûnící se kvality vody jiï dále pouïívat tradiãní materiály, materiály spojek a metody spojování pro instalace rozvodû pitné vody. RÛzné faktory, jako pfiíli vysoké nebo nízké hodnoty ph, voln kysliãník uhliãit, chloridy, atd. jsou pfiíãinami problémû s korozí u tradiãních systémû rozvodû pitné vody a vedou k následnému zhor ení kvality pitné vody. Konvenãní instalaãní systémy a materiály mûní pfii zhor en ch podmínkách své hodnoty! Usazeniny v bûïn ch trubkách 6

7 Rozvody pitné vody Roth... varianty pfiipojení/systémy instalace Systém rozvodû pitné vody Roth je vhodn pro v echny typy pfiipojení stoupaãek Ve stavebním projektu se mohou pouïít rûzné typy pfiipojení tak, aby odpovídaly dan m technick m a ekonomick m poïadavkûm. Odbûrní místa u systému rozvodû pitné vody Roth se mohou pfiipojit k instalaci dráïkou ve stûnû pod omítkou a nebo zpûsobem suché stavby. T-instalace Pfiipojení na poschoìov rozdûlovaã OkruÏní potrubí 7

8 Pfiipojení topn ch tûles Roth... systémy instalace a komponenty systému A Jednotrubkov systém s pfiipojením na rozdûlovaã. Pfiipojení pfies konstrukci v podlaze. Kombinace jednotrubkového a dvoutrubkového systému s pfiipojením na rozdûlovaã. Pfiipojení z konstrukce stûny. Program fitinek pro dva typy trubek umoïàuje mnoho variant pfiipojení topn ch tûles. Systém pfiipojení topn ch tûles Roth je koncipován jako kompletní systém, kter umoïàuje díky svému programu univerzálních fitinek variabilní pouïití dvou typû trubek klasické PEX trubky systému Roth, jakoï i trubky sytému Roth Alu- Laserpex. Pfiipojení se mohou provést pfies podlahu, ze stûny nebo ze soklové li ty v systému jedno- nebo dvoutrubkovém nebo v kombinaci obou systémû, s napojením na rozdûlovaã nebo pfiímo na stoupaãku, co nejjednodu ím, optimálním, v praxi ovûfien m zpûsobem, pomocínavzájem sladûn ch a mnohostrannû kombinovateln ch komponent systému. Univerzálnû pouïiteln, kompletní systém pro v echny varianty pfiipojení. Program fitinek pro dva druhy trubek. Jednoduchá, ãasovû, a tím i cenovû v hodná montáï. Nejvy í bezpeãnost díky trubkám systému Roth Alu-Laserpex a systému Roth PEX. SplÀuje poïadavky DIN 4751 ãást 1 aï 3 pro teplovodní vytápûcí zafiízení. Technika systému ovûfiená v praxi, jen s mal m poãtem optimálnû navzájem sladûn ch komponent systému. Pfiipojení pomocí sady vodících obloukû Roth pfies konstrukci podlahy Pfiipojení pomocí pfiipojovacích kolen Roth HK pfies podlahovou konstrukci Pfiipojení pomocí pfiipojovacích kolen Roth HK z konstrukce stûny A A B 8

9 ... rychle a univerzálnû C D Dvoutrubkov systém jako okruïní potrubí s pfiím m napojením na stoupaãku pfies pfiechodovou vsuvku Roth RG. Napojení samostatného topného tûlesa do okruïního potrubí je v dvoutrubkovém systému pfies kfiíïení fitinek Roth HK. Dvoutrubkov systém s pfiím m pfiipojením na stoupaãku pfies pfiechodovou vsuvku Roth RG. Pfiipojení topn ch tûles pfiipojovacími jednotkami Roth HK-S ze soklové li ty. Pfiipojení pfiipojovacími koleny HK- T- kusy Roth pfies konstrukci podlahy C Pfiipojovací sada HK- Roth s prefabrikovanou jednotkou z trubky systému Roth Alu-Laserpex Pfiipojení pomocí pfiipojovací jednotky HK-S ze soklové li ty D 9

10 Spojovací technika Roth... optimální montáï 1 2 Po kalibraci a odstranûní otfiepû trubky systému Roth Alu-Laserpex následuje nasazení plastov ch nebo mosazn ch fitinek Roth. Správn m funkãním umístûním lisovaného pouzdra na fitinku se zamezí jejímu sklouznutí po pfiiloïení lisovacího nástroje....pomocí lisovacího elektrického resp. akumulátorového nástroje Roth je lisování ve vtefiinû hotové! 1 Pomocí spojovací techniky Roth se rychle a spolehlivû docílí trvalá, nerozebíratelná spojení. Pomocí jednoduché v mûny lisovacích ãelistí resp. smyãek na akumulátorovém nástroji Roth a na elektrickém nástroji Roth mohou b t pomocí fitinek Roth zpracovávány rûzné rozmûry trubek systému Roth PEX a trubek systému Roth Alu-Laserpex. 2 Dal í pfiednosti: nejvy í provozní spolehlivost, málo pracovních postupû, bez svafiování, pájení, dlabání záfiezû, optimální bezpeãnost pfii zatíïení v krutu a tahu jakoï i pfii zmûnách teplot a tlakov ch rázech, ideální pro pfiípojky a spojení, které nejsou po instalaci více pfiístupné, kompletní systém se snadno zpracovateln mi komponentami systému, které odpovídají dan m oblastem pouïití, k lisování trubek systému Roth Alu-Laserpex a trubek systému Roth PEX se pouïívá jen jedna sada lisovacích ãelistí, pro oba typy trubek se pouïívá stejná technika, technika lisování s radiálním, rovnomûrn m profilem lisování je optimální pro trubky systému Roth Alu-Laserpex i trubky systému Roth PEX. Pfiechodové roubení Roth RG UpevÀovací krouïek Distanãní krouïek (roz mm) Ocelové pouzdro po slisování Podpûrné pouzdro s konturou lisu O-krouÏek Trubka systému Roth Alu-Laserpex 10

11 Software Roth... usnadní plánování Jednoduchá obsluha: Prostfiedí Windows Vstup pomocí my i Plánování na obrazovce Projekty a v kresy lze ukládat Knihovna pfiemístiteln ch modulû Standardní pofiizování dat Automatick v poãet v ech zakreslen ch tokû Grafické zobrazení: Pfiehledné grafické prostfiedí Dvourozmûrné zobrazení Programové vytvofiení tabulek jednotliv ch úsekû Automatické vytvofiení stoupaãek Efektivní plánování: Rychlé v sledky v poãtû Rychlé srovnávací v poãty Podklady pro diskuse se stavbafii (roz ífiení sluïby pro Vás jako pro plánovaãe) PfiizpÛsobení projektu fázi stavby Program vytvofien techniky Podle smûrnic a norem nebo specifick ch pravidel jednotliv ch zemí Spolupráce s v znamn mi vysok mi kolami Úspora ãasu aï 80 % Firma Roth dává k dispozici tfii softwarové balíãky k poãítaãové podpofie plánování a v poãtu systému rozvodû pitné vody Roth a systému napojení topného tûlesa Roth Solární (solární poãítaã), MWIN (Plancal) a lineární software umoïàují kompletní vypoãítání rozvodû pitné vody a napojení topného tûlesa. Software Roth Dendrit DIN 1988 slouïí v hradnû k plánování a vypoãítání rozvodû pitné vody. Softwarové balíãky jsou koncipovány pfiedev ím s ohledem na pohodlí uïivatele. DVGW DW-8217 AT

12 ROTH DOMOVNæ INSTALACE INTERNATIONAL Roth Nûmecko, Bischofswerda Buchenau Roth Belgium, Bertem, Belgie Roth France S.A.R.L., Lagny sur Marne, Francie Roth Swiss, Kreuzlingen, v carsko Roth Global Plastic S.A., Tudela, panûlsko Roth Italia, Groppoli (MS), Itálie Roth Canada, Beloeil, QC Kanada Roth Industries, Inc., North Kingstown, USA Roth Chile, Santiago de Chile, Chile Roth Roth Scandinavia AB, Rud, Norsko Roth Scandinavia A/S, Slangerup, Dánsko Roth Scandinavia AB, Limhamn, védsko Roth Finnland, Pargas, Finsko Roth Baltikum, Riga, Loty sko Roth Polska Sp. z.o.o., Zielona Góra, Polsko Roth Praha, Praha, âeská Republika Roth Austria, Krems, Rakousko Roth China, Shanghai, âína Velmi hodnotné nápady a sluïby pro zákazníka Inovace: Vãasné rozpoznání poïadavkû trhu pro vytvofiení nov ch návrhû v robkû, systémû a sluïeb Vlastní v zkum a v voj materiálu s cílem poskytnout trhu kvalitativnû hodnotné a technicky vyzrálé v robky Vlastní inïen ring pro v voj v robkû a technick ch metod DÛsledn dal í v voj stávajících v robních programû v tûsné spolupráci s na imi zákazníky V roba: Nabídka kompletního systému v robkû se snadnou montáïí Odborná zpûsobilost v robce pro kompletní v robní program v rámci sdruïení firem Roth Industries V echny v robky a v robní systémy jsou vyrobeny podle normy DIN ISO 9001, odzkou eny a odpovídají pfiíslu n m normám a schválení Servis: Plo nû rozmístûná, kvalifikovaná zahraniãní sluïba pro flexibilní a rychlé poradenství v místních technick ch a obchodních otázkách Horká linka a projekãní servis PrÛbûÏné pofiádání kolení, plánovacích a v robních semináfiû 10letá záruka poskytování náhradních dílû a záruka jejich dokoupení i po skonãení v robních programû Rychlá dostupnost v ech v robních programû pod znaãkou Roth po celé Evropû Poskytování záruky a pozáruãních dohod pro v echny v robky a systémy ROTH WERKE BUCHENAU Postfach 21 66, D Dautphetal Tel. +49 (0) 64 66/9 22-0, Fax +49 (0) 64 66/ Zastoupení pro âr Francouzská 96, Praha 10 Tel./fax Mobil B Technické zmûny vyhrazeny.

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

V voj V roba Systém... v e z jedné ruky

V voj V roba Systém... v e z jedné ruky V voj V roba Systém... v e z jedné ruky Pfii uskladnûní topného oleje je uplatàována tato filozofie firmy Roth: Prioritou je dlouhodobá bezpeãnost! V roce 1971 vynalezla firma Roth dvouplá Èovou nádrï

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory

Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory i úspora energie a hygiena, stejnû jako ochrana Ïivotního prostfiedí. V konnost systémû pro plo né vytápûní

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

MAGNETICKÉ. ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108. Technické charakteristiky 109. Instalace 110

MAGNETICKÉ. ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108. Technické charakteristiky 109. Instalace 110 MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108 Technické charakteristiky 109 Instalace 110 6 6MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE MAGNETICKÁ ÚPRAVA ZabraÀuje korozi a tvorbû vodního kamene u nástûnn

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

Radiátorové ventily. pro v echny termostatické hlavice a servopohony. Vítûz testu

Radiátorové ventily. pro v echny termostatické hlavice a servopohony. Vítûz testu Radiátorové ventily pro v echny termostatické hlavice a servopohony Vítûz testu Termostatické radiátorové ventily Obsah strana Radiátorové ventily Standard 3 Popis 3 Konstrukce 3 PouÏití 4 Objednací ãísla

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VERTIKÁLNÍ ZASKLENÍ VISS -TV JANSEN-VISS -TV - konstrukce s pfieru en

Více

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Obsah 1 DÛleÏité poznatky o oddálen ch hromosvodech... 3 2 Pfiíklady................................... 4 2.1 Klimatizaãní jednotky..............................

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Účinná energetická úspora a ochrana potrubí.

Účinná energetická úspora a ochrana potrubí. Kaifoam PE je vysoce kvalitní a snadno zpracovatelný polyetylenový izolační materiál pro topná a sanitární zařízení. Má nízkou tepelnou vodivost, snižuje energetické ztráty a trvale tak omezuje emise CO

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky. z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi

Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky. z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi ČSN EN 10216, str. 1 ČSN EN 10216 Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Části: ČSN EN 10216-1/2003 + A1/2004 Trubky z nelegovaných ocelí se

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle. GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky

Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle. GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Gamma 75 Montované pfiestavitelné pfiíãky Gamma

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

KDYˇ SE VYPLATÍ B T P IPRAVEN!

KDYˇ SE VYPLATÍ B T P IPRAVEN! KDYˇ SE VYPLATÍ B T P IPRAVEN! TUBOLIT ada trvanliv ch, odoln ch izolaçních v robk zabraµujících tepeln m ztrátám, urçen ch pro topená ské a sanitární rozvody. V robky et ící energii DG na íznuté roz íznuté

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

SYSTÉMY UPONOR CENÍK 2007. Uponor Profi systém. Uponor MLC systém. Uponor Profi Plus systém. Uponor Quick & Easy systém.

SYSTÉMY UPONOR CENÍK 2007. Uponor Profi systém. Uponor MLC systém. Uponor Profi Plus systém. Uponor Quick & Easy systém. SYSTÉMY UPONOR CENÍK 2007 Uponor Profi systém Uponor MLC systém Uponor Profi Plus systém Uponor Quick & Easy systém Uponor Ecoflex Obsah: Ceník Uponor MLC systém... 5 - vícevrstvé (PE-RT/Al/PE-RT) potrubí

Více

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky Vydání Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky www.conti-online.com Imprint Obsah Imprint 2001 Continental Aktiengessellschaft Hannover. Ve kerá práva vyhrazena Obsah této publikace je v sledkem mnoha let

Více

Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek.

Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek. Potrubní rozvody Instalační sítě a rozvody v budovách Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek. 1) Instalační sítě přivádějící energie elektřina, teplo, plyn 2) Instalační

Více

odjehlovací systém K A T A L O G 2007

odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém NOVINKY 6 7 ŠKRABÁKY 6 7 KRABÁK NOGA 3 PRO VĚTŠÍ ZÁBĚR KRABÁK NOGA 5 S nože ( 3,2 mm) TELE S KRABÁK NEV MùNN TUÎKOV KRABÁK RB TUÎKOV KRABÁK NG-1

Více

Vysoce úãinná izolace pro chladící a klimatizaãní techniku vyrobená na bázi syntetického kauãuku. Hadice s narûstající tlou t kou izolace.

Vysoce úãinná izolace pro chladící a klimatizaãní techniku vyrobená na bázi syntetického kauãuku. Hadice s narûstající tlou t kou izolace. CENÍK - 04/2007 Rozhodné vlastnosti izolaãních materiálû KAIFLEX jsou kromû vlastní stálé kontroly jakosti v roby dozorovány institutem CSI Praha, AO 212 v rámci Dozorovací smlouvy ã. DS 23-2/2005. Vysoce

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola s-sloupky Sloupky s ocelov m zinkovan m tûlem a zakonãením z litého hliníku stejnû jako varianty celoocelové netrpí kfiehkostí a pfiiná

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: VSUVKA PUSH - PPSU 2) Typ: IVAR.PUSH - V 3) Charakteristika použití: 1/5

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: VSUVKA PUSH - PPSU 2) Typ: IVAR.PUSH - V 3) Charakteristika použití: 1/5 1) Výrobek: VSUVKA PUSH - PPSU 2) Typ: IVAR.PUSH - V 3) Charakteristika použití: Novinka v oblasti spojování trubek systém IVAR.PUSH umožňuje instalaci rozvodů bez potřeby lisování tvarovek a tedy bez

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

Nová generace nerezové oceli: Ekonomicky úsporná trubka Viega Sanpress 1.4521.

Nová generace nerezové oceli: Ekonomicky úsporná trubka Viega Sanpress 1.4521. Nová generace nerezové oceli: Ekonomicky úsporná trubka Viega Sanpress 1.4521. Více hospodárnosti pfii plánování a kalkulaci: Trubka Viega Sanpress 1.4521. Odpověď firmy Viega na kolísající ceny nerezové

Více

[ Vzduch ] Systém Logafix. [ Voda ] [ Země ] [ Buderus ] Montážní předpis. Vydání 2007 Platí od 1. 6. 2007. Teplo je náš živel

[ Vzduch ] Systém Logafix. [ Voda ] [ Země ] [ Buderus ] Montážní předpis. Vydání 2007 Platí od 1. 6. 2007. Teplo je náš živel [ Vzduch ] [ Voda ] Systém Logafix [ Země ] [ Buderus ] Montážní předpis Vydání 2007 Platí od 1. 6. 2007 Teplo je náš živel Vlastnosti systému Logafix Moderní systém pro instalace tlakových rozvodů pitné

Více

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku Nájezdy a nakládací rampy z hliníku ALTEC GmbH v Singenu ALTEC GMH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu aden Württembergu poblíï odamského jezera

Více

Va e jistota na mokru.

Va e jistota na mokru. Va e jistota na mokru. Léto 2013 Nabídka letních pneumatik pro osobní, 4 4 a dodávková vozidla RainExpert RainExpert Profilové ãíslo 80 135/80 R13 70T F B 70 145/80 R13 75T F B 70 155/80 R13 79T E B 70

Více

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy The Professional Choice - in Fluid Management LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy Technická specifikace Olejov chladicí agregát LOC je urãen

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Plo né vytápûní / chlazení

Plo né vytápûní / chlazení Plo né vytápûní / chlazení Technické informace 864.605 Technické změny vyhrazenyche Änderungen vorbehalten A Trubkové podlahové vytápění / chlazení systémy B Trubkové podlahové vytápění / chlazení projektování

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET

Více

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny KLÍâEM SYSTÉMU LOC-LINE JE JEDNODUCHOST A ÚâELN TVAR hadice LOC-LINE se dodávají ve 4 velikostech (1/ 4, 1/ 2, 3/ 4 2 1/ 2 ). ke v em velikostem nabízíme irok v bûr

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Potrubí. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1223_potrubí_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci. TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008

S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci. TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008 TBS Systémy ochrany před transientními jevy a blesky S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008 S OBO pracují profesionálové OBO ví co

Více

TECElogo Seznam sortimentu 2015 CElogo TE

TECElogo Seznam sortimentu 2015 CElogo TE Seznam sortimentu 2015 bez lisovacího nářadí až o 30 procent rychleji Tam kde se s těžkými lisovacími nástroji ani nedostanete, je spojování pro hračkou. Zkrátit zkalibrovat a odhrotovat nasunout a hotovo.

Více

reca instalace Máme to, co dennû potfiebujete

reca instalace Máme to, co dennû potfiebujete reca instalace Máme to, co dennû potfiebujete Instalaãní materiál reca Strana MontáÏní profily recamo 3 Profilové spojky a koncové zátky na profily recamo 4 Patky a stûnové konzoly recamo 5 Úhelníkové

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

Technika povrchov ch úprav pro velkorozmûrné komponenty. Nabídka technologií tryskání, nástfiiku, su ení a manipulace od jednoho dodavatele

Technika povrchov ch úprav pro velkorozmûrné komponenty. Nabídka technologií tryskání, nástfiiku, su ení a manipulace od jednoho dodavatele Technika povrchov ch úprav pro velkorozmûrné komponenty Nabídka technologií tryskání, nástfiiku, su ení a manipulace od jednoho dodavatele Technicky vyspûlá a dlouhodobû hospodárná tryskací technika 1.

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk SPRCHOVÉ KOUTY De Luxe DE LUXE PF 120 cm v plà Satinato dvefie 120 cm levé T 1241 YB dvefie 120 cm pravé (T 1239 YB) Sprchová vaniãka keramická 120 x 80 cm (T 1076 01) DE LUXE Q 80 x 90 cm pravá TC 835

Více

Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP

Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP DORMA SVP 2 Samozaji Èovací antipanikov zámek Samoãinné zaji tûní dvefií okamïitû po uzavfiení tím, Ïe se západka automaticky posune vpfied to je rozhodující

Více