Učebné osnovy pre 4. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učebné osnovy pre 4. ročník"

Transkript

1 Učebné osnovy pre 4. ročník NÁZOV PREDMETU : Slovenský jazyk - gramatika pre 4. ročník (4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne) Počet hod. Tematický celok 15 Vybrané slová 16 Delenie hlások Ohybné slovné druhy Pojem predpona, Delenie predponových slov Slabičné a neslabičné predpony Pravopis slov s i, í, y, ý po obojakej spoluhláske Ciele a kľúčové spôsobilosti - osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma - vedieť rozdeľovať slová na konci riadka - osvojiť si základy písanej reči, učivo gramatiky prepojiť s učivom slohovým - identifikovať slovné druhy, vyhľadať v texte, pracovať s kategóriami, využívať vedomosti v ústnom a písomnom prejave - naučiť žiakov učivo o predponách, explicitne ho používať v slohových útvaroch. Rozširovať slovnú zásobu. - vedieť využiť pravopis vybraných slov pri tvorbe Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy - písanie i, í, y, ý v ďalších vybraných slovách - delenie hlások na slabiky - ohybné slovné druhy, základné pojmy, definícia, identifikácia v cvičeniach, určovanie kategórií - Tvorenie slov. Odvodenie slov pomocou predpôn. Pravopis a výslovnosť predponových odvodenín. Slabičné a neslabičné predpony. - Pravopis ďalších vybraných slov. Príbuzné slová ich význam. -žiak si utvrdzuje pravopisné návyky, vie ich samostatne používať v rôznych cvičeniach - žiak vie pravopisné návyky samostatne používať v cvičeniach, diktátoch, v textoch - vyhľadať v texte určené slovné druhy, definovať ich, určovať kategórie podľa zadania - vie rozdeliť slová na predponu a slovotvorný základ. Vie tvoriť nové slová prostredníctvom rôznych predpôn. Vie identifikovať slabičné a neslabičné predpony - získať pravopisné návyky v písaní ďalších vybraných slova rozšíriť Osobnostný a sociálny rozvoj Osobnostný a sociálny rozvoj Multikultúrna výchova

2 Delenie hlások Znelé a neznelé hlásky Spodobovanie na konci slova, uprostred slova, na hranici slov Priama reč Uvádzacia veta Bodkočiarka Úvodzovky Slovné druhy Podstatné mená Prídavné mená Zámená Číslovky Slovesá umeleckého a vecného textu v rôznych komunikačných situáciách -v spätosti s učivom z morfológie spresňovať pomenúvanie činností využívaním predponových slovies - získané poznatky vedieť prakticky využiť v textoch / sloh, čítanie / v písaní diktátov a pravopisných cvičení - získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka - vedieť pohotovo využívať učivo o priamej reči v rôznych komunikačných situáciách. - poznávať slovné druhy, vedieť ich využívať v jazykovom systéme -poznatky o slovných druhoch aplikovať pri tvorbe textov, Geografické názvy s i, í,a y, ý, po obojakej spoluhláske. - Spodobovanie spoluhlások, správna výslovnosť na konci slov. Rozdelenie hlások na znelé a neznelé. Vysvetliť pravidlo písania spoluhlásky f. - Definícia priamej reči. Úvodzovky v priamej reči. Písanie uvádzacej vety. Interpunkcia v priamej reči. - Rozšírenie poznatkov o ohybných slovných druhoch. Podstatné mená kategórie, triedenie a zoskupovanie, podľa rodu a zakončenia. pravopisné zručnosti v písaní geografických názvov. - vie vymenovať znelé a neznelé spoluhlásky, ovláda ich správnu výslovnosť a pravidlo o písaní f vie aj prakticky používať. - vie identifikovať priamu reč, rozlíšiť uvádzaciu vetu, prakticky používať priamu reč v písomnom prejave. Správne používa interpunkčné znamienka. - vie rozlíšiť všeobecné a vlastné pod. mená, uplatniť správny pravopis vo vlastných podstatných menách. Environmentálna výchova Mediálna výchova Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Environmentálna výchova

3 34 Rozšírenie učiva o základných slovných druhoch Podstatné mená Funkcia podstatných mien Gramatické kategórie -rod, číslo a pád podstatných mien. Zhoda podstatného a prídavného mena v rode, čísle a páde. Funkcia zámen. Druhy zámen. Neohybné slovné druhy Funkcia neohybných slovných druhov vo vete Príslovky Predložky Spojky Častice Citoslovcia v jazykových alebo slohových cvičeniach. - precvičovať kompetencie motorické, pamäťové, analytické, aplikačné, informačné. - jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepája ť v jazykovom systéme - poskytovať bohaté skúsenosti s významom komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči - jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepája ť v jazykovom systéme - viesť žiakov k presnému mysleniu, a jeho využitiu v oblasti komunikácie - Určiť rod, číslo a pád podstatných mien. - Určiť rod, číslo a pád prídavných mien na základe zhody s podstatným menom. -Zámená ich funkcia, druhy, číslovky definícia, delenie, pravopis, slovesá definícia, gramatické kategórie, neurčitok, časovanie. - Triedenie neohybných slovných druhov, identifikácia v texte. Príslovky, predložky, spojky učivo vyvodiť z textov. Naučíme pravopis predložiek a ich správnu výslovnosť. Spojky, častice a citoslovcia vyvodiť z textu. - Žiak ovláda jednotlivé pády, podľa nich vie skloňovať. Ovláda tvary pod. mena a vie ho používať v texte. Vie určovať gramatické kategórie. - rozozná zámená v texte, vie určiť základné druhy zámen. - vie vyhľadať slovesá v texte. Naučí sa gramatické kategórie, vie vyčasovať a určiť neurčitok v slovesách. - vie triediť slovné druhy na ohybné a neohybné, pozná ich funkciu, vie ich vymenovať, identifikovať v cvičeniach, v texte, ovláda výslovnosť predložiek, vie používať vo vete spojky,. Dokáže identifikovať v texte častice a citoslovcia. Neohybné slovné druhy vie aj použiť v hovorenom aj Multikultúrna výchova Ochrana života a zdravia Mediálna výchova Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Osobnostný a sociálny rozvoj

4 písomnom prejave. Čítanie a literárna výchova pre 4. ročník (3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) Počet hod. 18 Tematický celok Umelecká literatúra Divadelná hra Ciele a kľúčové spôsobilosti Nadobúdať lepšie čitateľské zručnosti prostredníctvom čítania doplnkovej literatúry. Upevňovať čitateľské kompetencie zamerané na čítanie s porozumením. Vedieť vyjadriť pocity a zážitky z prečítanej literatúry. Nadobudnúť zručnosti vo vyhľadávaní detskej literatúry. Zapájať žiakov do literárnych súťaží. Navštevovať detské divadelné predstavenia a výchovne využiť správanie detí v divadle. Využiť kreativitu žiakov a v rámci medzi predmetových vzťahov s výtvarnou výchovou, pracovným Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy Oboznámiť žiakov s pojmom umelecká literatúra. Doplniť pojem dráma. Učivo zdokumentovať na konkrétnych ukážkach slovenskej a zahraničnej detskej umeleckej literatúry. Poukázať na rozdiely medzi umeleckou a vecnou literatúrou Preberáme pojem divadelná hra, oboznámime deti s dramatickým umením, najlepšie prostredníctvom divadelného predstavenia. Najprístupnejšie je bábkové divadlo, bábková hra. Oboznámiť žiakov s najznámejšími autormi divadelných hier a ich dielami pre deti a mládež. Naučiť žiakov Vedieť pojem umelecká literatúra. Vedieť ho odlíšiť od vecnej poézie. Pri pojme divadelná hra rozvinúť aj pojem dráma. Žiak vie recitovať jednu alebo dve básne z tvorby najznámejších slovenských alebo zahraničných básnikov. Dokáže predniesť kratšie prozaické dielo. Dôraz kladie na recitáciu, výrazové prostriedky v prednese. Žiak ovláda pojem divadelná hra, najlepšie na základe osobnej skúsenosti, vie ju svojimi slovami opísať a vie povedať názvy divadelných hier, ktoré už pozná, prípadne ich videl v divadle. Pozná významných slovanských alebo zahraničných autorov divadelných hier. Osobnostný a sociálny rozvoj Mediálna výchova Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

5 27 Rozhlas Televízia Film - kino vyučovaním umožniť deťom zostrojiť si kostýmy a mať možnosť prezentovať sa. Výchovne využiť vhodnosť televíznych a filmových predstavení. Zrealizovať podľa možnosti exkurziu do budovy SR, prípadne STV. Diskusiou prebrať vhodné správanie sa v kinách, napredovanie vedy v oblasti nosičov DVD, videorekordérov. Naučiť žiakov vyberať si z ponuky a voliť si hodnotné a vhodné programy. interpretovať divadelnú hru. Viesť žiakov k tomu, aby si vedeli vytvoriť sami divadelnú hru s jednoduchým námetom a pokúsili sa ju zahrať. Základné druhy médií. Zavedenie pojmov: rozhlas, televízia a film kino. Vyzdvihnúť ich funkciu pre spoločnosť aj pre jednotlivca. Znaky, ktorými sa navzájom odlišujú. Využiť poznatky z bežného života dieťaťa, pojmy vyvodiť z reálneho prostredia žiaka. Ich využitie v každodennom živote. Výchovné využitie vhodnosť a nevhodnosť programov, ich vplyv na duševné zdravie dieťaťa. Učivo je vhodné prepojiť aj s učivom o divadelnej hre, ktorá sa inscenuje aj v televízii, rozhlase a filme. Vie divadelnú hru interpretovať v kolektíve žiakov. Talentovaní žiaci môžu vytvoriť samy kratšiu divadelnú hru zo života detí a vedia ju spoločne zahrať. Žiak pozná pojem rozhlas, televízia, film. ( média ) Vie ich pomenovať a vie ich navzájom od seba odlíšiť. Pozná ich charakteristické znaky. Vie kde sídlia, pozná budovu SR, STV, prípadne iných televízií. Film v minulosti a dnes. Vie, že sa v minulosti film premietal v kinách a v súčasnosti na premietanie slúži aj TV, prípadne prehrávače DVD, videorekordéry. Žiak pozná niektoré literárne diela, ktoré boli sfilmované. Žiak sa vie primerane správať v kine. Mediálna výchova Osobnostný a sociálny rozvoj

6 9 Dialóg Pri realizácii dialógu v rámci tvorivosti povzbudzujeme žiakov, aby sami dokázali skoncipovať dialóg, prípadne ho vedeli aj prakticky predniesť. Využívame kompetencie tvorivosti a ústnu prezentáciu. Dialóg chápeme najmä v súvislosti s literárnym alebo dramatickým dielom. Je to súvislý rozhovor dvoch alebo viacerých osôb, ktoré sú v priamom a vzájomnom kontakte. V súvislosti s dialógom sa vyskytuje prítomnosť pohybových prvkov, ktorými sa jazykový prejav dopĺňa, dokresľuje, obmieňa alebo supluje. / gestikulácia, mimika / Žiak vie pojem dialóg. Vie kedy vzniká a koľko osôb sa na ňom zúčastňuje. Vie ho identifikovať v texte a dokáže ho aj prakticky zrealizovať. Pri dialógu vie využívať gestikuláciu, mimiku. Environmentálna výchova Ochrana života a zdravia Multikultúrna výchova 27 Kapitola Strofa Rým Pri výučbe a klasifikácii pojmov využívať analytické zručnosti. Realizovať analýzu textu, vyhľadať kapitoly, strofy a rýmy. Členenie textu na menšie jednotky. Kapitola pojem, charakteristické členenie najmä v knižkách. Ide o architektonickú jednotku, menšiu než diel ( zväzok ). Strofa je skupina veršov oddelená od ďalšej strofy. Rým zvuková zhoda slabík na konci veršov. Žiak ovláda pojmy z učebnice v súvislosti s textom. Vie v básni identifikovať rým, ovláda nielen pojem ale aj definíciu. To isté platí aj o strofe a kapitole. Žiak vie prakticky rozlišovať v textoch strofy a kapitoly. V učive o rýme rozozná tri druhy rýmov: združený aabb, striedavý abab, obkročný abba. Vie ich prakticky v básni vyhľadať. Osobnostný a sociálny rozvoj

7 9 9 Bájka Komix Žiaci pracujú s textami bájok nielen v súvislosti s ich čítaním a interpretáciou, ale snažia sa napríklad aj o ich vyjadrenie prostredníctvom výtvarného prejavu. Využiť medzi predmetové vzťahy výtvarnej výchovy a IKT. Využiť medzi predmetové vzťahy s výtvarnou výchovou, IKT. Komix môžu žiaci vytvárať aj na hodinách IKT, na počítači. Je potrebné pozornosť zamerať najmä na dejovú a literárnu stránku komixu, najmä na postupnosť deja ( udalosti ) vyjadrenej v komixe. Využiť tvorivé písanie. Pojem: bájka. Ide o vymyslený príbeh s výchovným zameraním, v ktorom vystupujú zvieratá alebo neživé predmety, ktoré konajú a hovoria ako ľudské bytosti. Z bájky vždy vyplýva ponaučenie. Najznámejším bájkarom a zakladateľom bájky bol Ezop. V našej literatúre J. Záborský. Naučiť žiakov pojem komix. Je to sekvenčne usporiadaná postupnosť obrázkov alebo graficky spracovaný ( kreslený ) príbeh. Má svoj dej a na čitateľa pôsobí esteticky. Text môže byť umiestnený alebo v bublinách uprostred textu alebo na okrajovej časti obrázka. Obrázky sú často doplnené zvukomalebnými výrazmi. Žiak ovláda pojem bájka. Pozná text, ktorý je bájkou a vie ho odlíšiť od iných textov umeleckej literatúry. Po prečítaní bájky vie povedať ponaučenie, ktoré obsahuje. Pozná meno Ezopa ako najznámejšieho autora bájok a tiež pozná meno J. Záborského nášho významného bájkara. Žiak ovláda pojem komix. Vie ho odlíšiť od iného druhu detskej literatúry. Vie prečítať dej komixu. Pozná postupnosť deja. Vie, ktoré obrázky sú pred nejakou udalosťou, a ktoré nasledujú za ňou. Vie usporiadať obrázky podľa sledu deja. Vie sám alebo za pomoci spolužiakov nakresliť krátky komix a napísať k nemu text. Environmentálna výchova Ochrana života a zdravia Mediálna výchova Dopravná výchova

8 SLOH pre 4. ročník (1 hodina týždenne, 33 ročne) Počet hod Tematický celok Umelecký a vecný text Kľúčové slová Diskusia Názor Opis osoby, ústne, písomne Ciele a kľúčové spôsobilosti Vedieť prezentovať druhy textov umelecký a vecný. Podporovať a rozvíjať tvorivosť na primeranej úrovni. Využiť tvorivé písanie detí a zachytiť kľúčové údaje z tvorivého textu. Dokázať v ústnom prejave využívať verbálne i neverbálne prostriedky. V komunikačných situáciách používať niektoré stratégie na riešenie konfliktu. Efektívne využívať doterajšiu slovnú zásobu a rozvíjať ju novými pojmami a úpravou textu, jeho členením. Využiť kreativitu žiakov. Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy Poukázať na základné rozdiely medzi umeleckým a vecným textom. Vyhľadávať v texte najviac používané kľúčové slová. Reprodukcia podľa osnovy. Pojem diskusia a názor. Diskutovať so žiakmi na rôzne témy zamerané na bežný život. Reálne vytvárať situácie na riešenie konfliktov zamerané na bežný život. Vychádzame z vedomostí žiakov, ktoré už o opise majú z 3. ročníka. Zamerať sa na opis osoby ústne, aj písomne. Všímať si charakteristické črty Žiak vie texty / umelecký, vecný / pomenovať správnym pojmom, pozná kľúčové slová, vie ich použiť a spätne v texte vyhľadať. Vie k textu vytvoriť osnovu. Ovláda pojem reprodukcia a vie ju prakticky realizovať. Vie postrehnúť a opraviť vecné chyby. Žiak ovláda pojem diskusia, vie diskutovať na určitú tému, prípadne vie vyriešiť určitú konfliktnú situáciu. Pozná niektoré stratégie riešenia konfliktu. Žiak vie charakterizovať opis osoby. Vie ústne opísať vonkajšie črty osoby. Pozná základné charakterové vlastnosti, povahové črty opisovanej osoby. Osobnostný a sociálny rozvoj Ochrana života a zdravia Multikultúrna výchova Osobnostný a sociálny rozvoj

9 4 4 Cielený rozhovor Interview Reprodukcia Reprodukcia rozprávania, časová postupnosť Hľadať súvislosti a vedieť vyjadriť svoj názor verbálne i neverbálne. Využívať kreativitu žiakov. Pripraviť otázky na interview s nejakou známou osobnosťou. Zamerať sa na verbálnu komunikáciu, cielené otázky. Zapamätať si potrebné fakty a vedieť ich uplatniť. Vysvetliť podstatu javov, udalostí a vzťahov medzi nimi. 4 Koncept Vyhľadávať, identifikovať v textoch hlavné a vedľajšie postavy, literárne a jazykové prostriedky, vybrané pojmy a výrazy. 4 Plagát Vedieť využiť nápaditosť, výtvarné schopnosti a kreativitu a vlastnosti osoby. Oboznámiť žiakov s cieleným rozhovorom interview. Tvorba otázok a odpovedí. Cvičenie vzájomnej komunikácie. Naučiť žiakov pojem reprodukcia textu. Naučiť žiakov reprodukovať nejakú udalosť zo svojho života, alebo života iných, naučiť ich reprodukovať rozprávanie. Dodržať časovú postupnosť deja.. Náčrt alebo koncept. Definícia. Vysvetliť na príklade. Realizácia konceptu v praxi. Pojem plagát. Všimnúť si udalosť spoločenského alebo kultúrneho diania, Veľmi stručne vie danú osobu opísať aj písomne. Pozná definíciu cieleného rozhovoru. Pozná jeho cudzí názov - interview. Vie skoncipovať jednoduché otázky a odpovede. Žiak ovláda pojem reprodukcia rozprávania. Vie ju konkrétne zrealizovať v ústnom podaní. Dodržiava časovú postupnosť veci, ktoré sa udiali na začiatku, stručný popis udalosti, ukončenie a záver. Žiak ovláda definíciu konceptu / náčrtu. Vie vytvoriť náčrt slohového útvaru podľa danej témy. Žiak vie zadefinovať pojem plagát. Vie na aké účely sa používa. Vie Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Mediálna výchova Osobnostný a sociálny rozvoj Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Environmentálna výchova Mediálna výchova Tvorba projektu a prezentačné

10 žiakov. ktorá sa má stať v najbližšom čase. Vytvoriť o nej plagát. Sústrediť sa na text. Všimnúť si prvky, ktoré musí plagát obsahovať. vytvoriť jednoduchý plagát k nejakej aktuálnej udalosti. Žiak realizuje plagát najprv v skupine, potom sám. zručnosti Ochrana života a zdravia. Tematický celok Ľudia Nové veci okolo nás Ciele a kľúčové spôsobilosti Opis osôb, Používať farby a číslovky, Nadviazať kontakt, Pozdraviť sa Vedia sa pýtať a odpovedať na veci a predmety v triede a v škole, Vedieť používať ukazovacie zámená ANGLICKÝ JAZYK (3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy Opakovanie 3. ročníka Žiaci vedia počítať do 20, pozdraviť sa, predstaviť sa, menovať farby, hračky a dni v týždni Ukazovacie zámená this, that, these a those Emócie Vyjadrovať emócie Prídavné mená Otázky a odpovede so slovesom to be Schopnosti Vyjadrovať schopnosti a zručnosti Správne používať predložky miesta Sloveso can Otázky a odpovede so slovesom can Predložky miesta Žiaci vedia pomenovať a opisovať predmety v triede a veci v škole, vedia sa na ne pýtať a ukázať Žiaci vedia vyjadrovať pozitívne a negatívne emócie a osobnostné vlastnosti Žiaci vedia vyjadrovať schopnosti a zručnosti a správne používať predložky miesta Osobnostný a sociálny rozvoj medziľudské vzťahy Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Moja trieda, Moja škola Osobnostný a sociálny rozvoj medziľudské vzťahy Mediálna výchova Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Čo viem Jedlo Používať číslovky v otázkach a odpovediach Sloveso to have Otázky a odpovede so Žiaci vedia počítať do 100, pýtať sa a odpovedať so Environmentálna výchova zdravý

11 Škola a školské predmety Voľný čas Narodeniny Čas Zamestnanie Počasie Oblečenie so slovesom have Odlíšiť tvar slovesa have v 3.osobe Singuláru Predstaviť školu, jej miestnosti, vyučovacie predmety Pýtať sa odpovedať na tému Používať plnovýznamové slovesá na vyjadrovanie voľno časových aktivít Vedieť sa opýtať a odpovedať pomocou slovesa like, vyjadrovať čo sa mi páči a nepáči, opísať narodeninovú oslavu Vedieť sa pýtať a odpovedať na čas Vymenovať hodiny, časti dňa a každodenné aktivity Vedieť sa pýtať a odpovedať na otázku Where does she/he...? Vymenovať miesta a zamestnania Vykonať inštrukcie (používať imperatív) Rozprávať o počasí Vyjadriť delenie hodiny pri určovaní času (štvrť, pol, trištvrte, celá) slovesom to have Číslovky Opytovacie zámená What, When Používanie plnovýznamových slovies, zápor Sloveso like, zápor, otázky a odpovede so slovesom like Určovanie času Otázky a odpovede v prítomnom jednoduchom čase v 3. osobe Singuláru Where does she/he...? Imperatív slovies Príslovky Prídavné mená vyjadrujúce počasie Vyjadrovanie času -delenie hodiny Prítomný priebehový čas, slovesom have vo všetkých tvaroch Žiaci vedia predstaviť školu, jej miestnosti, vyučovacie predmety, pýtať sa odpovedať na tému Žiaci vedia opisovať voľno časové aktivity Žiaci sa vedia opýtať a odpovedať pomocou slovesa like, vyjadrovať čo sa im páči a nepáči, opísať narodeninovú oslavu Žiaci sa vedia opýtať a odpovedať na čas, vymenovať hodiny, časti dňa a každodenné aktivity Žiaci sa vedia pýtať a odpovedať na otázku Where does she/he...?, vymenovať miesta a zamestnania Žiaci vedia vykonať inštrukcie (používať imperatív) a rozprávať o počasí Žiaci vedia vyjadriť čas, popísať oblečenie životný štýl Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Naša učebňa Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Voľný čas Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - Pohľadnica pre mamu Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Náš deň Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Predpoveď počasia

12 Čo robíš? Zvieratá Spomienky Ľudia Popisovať oblečenie Opisovať činnosti v prítomnom priebehovom čase Vyjadrovať vlastnosti a porovnávať ich Vymenúvať a opisovať zvieratá Opisovať spomienky podľa obrázku Používať nepravidelný Plurál podstatných mien Tvoriť radové číslovky 1-4 Používať neurčité zámená some a any otázka a odpoveď Vyjadrovať činnosti použitím prítmného priebehového času Prídavné mená 2. stupeň príd. mien Porovnávanie Jednoduchý minulý čas slovesa to be, zápor Nepravidelný plurál Radové číslovky 1-4 Neurčité zámená some, any Žiaci vedia opisovať činnosti v prítomnom priebehovom čase Žiaci vedia vyjadrovať vlastnosti a porovnávať ich, vymenúvať a opisovať zvieratá Žiaci vedia opisať spomienky podľa obrázku Žiaci vedia použiť Singulár a Plurál podstatných mien, radové číslovky a neurčité zámená some a any Multikultúrna výchova - oslavy Environmentálna výchova - príroda Osobnostný a sociálny rozvoj medziľudské vzťahy Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Stalo sa Multikultúrna výchova diferenciácia ľudí Kritériá hodnotenia ANJ I. stupňa za 1 polrok: READING: 1 známka čítanie a preklad, odpovede na otázky, slovná zásoba SPEAKING: 1 známka báseň, pieseň, krátky rozhovor PROJECT: 1 známka náhodný výber na ohodnotenie EXERCISE: 2 známky písomná forma slovnej zásoby TEST: 2 známky

13 MATEMATIKA (5 hodín týždenne, 165 hodín ročne) Počet Tematický celok hod. 10 h Opakovanie učiva z 3.ročníka 48 h Násobenie a delenie v obore násobilky Ciele a kľúčové spôsobilosti Súčin, činiteľ, niekoľkokrát viac Riešenie slovných úloh, kontrola správnosti riešenia, rozklad čísla, číselný rad, zaokrúhľovanie Jednotky dĺžky, premena jednotiek, rysovanie priamok a úsečiek, Dané číslo niekoľkokrát zväčšiť, dané číslo niekoľkokrát zmenšiť, násobenie, činiteľ, súčin, delenie, delenec, deliteľ, podiel, násobilka,... Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy Násobenie a delenie do 20 Numerácia do Sčítanie a odčítanie do Geometria Násobenie a delenie v obore násobilky. Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny,...) Počítanie spamäti. Automatizácia spojov Násobenie a delenie na kalkulačke v obore násobilky do 100. Komutatívnosť násobenia Praktické používanie násobenia a delenia, zmenšovanie a zväčšovanie čísel násobením a delením, riešiť jednoduché slovné úlohy, vedieť overiť správnosť riešenia, vedieť čítať a písať troja štvorciferné čísla. Vedieť porovnávať jednotky dĺžky a premieňať, vedieť rysovať priamku, úsečku danej dĺžky a ich označovanie Vedieť spamäti všetky základné spoje násobenia a delenia v obore násobilky do 100. Vedieť urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia v obore násobilky. Ovládať algoritmus násobenia. Vedieť spamäti násobiť a deliť 10 a 100. Osvojiť si OŽZ DOV OŽZ OSR

14 Sčítanec, súčet, o koľko viac, zápis slovnej úlohy, jednoduchá slovná úloha, zložená slovná úloha, koľkokrát viac o koľko viac, koľkokrát menej o koľko menej,... (propedeutika) Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou. Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie (propedeutika). Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. Riešenie jednoduchých slovných úloh typu: porovnanie podielom. Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k zápisu: a+ a. b; a + a : b; a. b + c; a. b + c. d (aj typy úloh z predchádzajúceho ročníka). Tvorenie textov k numerickým príkladom Slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika). Nepriamo sformulované slovné úlohy. praktické násobenie a delenie na kalkulačke. Vedieť rozlíšiť a použiť správnu počtovú operáciu v úlohách charakterizovaných pojmami koľkokrát viac, o koľko viac, koľkokrát menej, o koľko menej. Chápať súvislosť medzi násobením a delením, násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie. Riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie. Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie v obore násobilky do 100 typu: 1. určiť súčet rovnakých sčítancov, 2.zväčšiť dané číslo niekoľkokrát. Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy na delenie v obore násobilky do 100: 1. Rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako veľkých častí (delenie na) 2. Delenie podľa obsahu 3. Zmenšiť dané číslo MUV OŽZ

15 39 h Sčítanie a odčíta nie v obore do Číselný rad, jednotky, desiatky, stovky, tisícky, troj- a štvorciferné čísla, vzostupný a zostupný číselný rad,... Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky do 100 Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do spamäti. Sčítanie a odčítanie niekoľkokrát Vedieť riešiť jednoduchú slovnú úlohu typu: porovnanie podielom. Riešiť zložené slovné úlohy vedúce k zápisu typu: a + a. b; a + a : b; a. b + c; a. b + c. d. Matematizovať primerané reálne situácie. Riešiť slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika). Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy. Vytvoriť slovnú úlohu k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky do 100. Vedieť overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď. Vedieť zostaviť zápis k slovnej úlohe s pomocou učiteľa. Poznať algoritmus písomného sčítania a odčítania a vedieť ho pohotovo využívať pri výpočtoch. Písomne sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do Spamäti sčítať TPPZ MEV

16 Skúška správnosti, súčet, sčítanec, rozdiel, menšenec, menšiteľ,... Slovná úloha, riešenie, zápis slovnej úlohy, výsledok, Skúška správnosti výsledku (riešenia), odpoveď,... prirodzených čísel v obore do s využitím kalkulačky. Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie. Počítanie so zaokrúhľovanými číslami. Skúška správnosti riešenia Riešenie slovných úloh. Riešenie všetkých typov jednoduchých a zložených slovných úloh v číselnom obore do Riešenie slovných úloh a odčítať prirodzené čísla v obore do v jednoduchých prípadoch. Sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do na kalkulačke. Sčítať a odčítať primerané troj- a štvorciferné čísla spamäti. Sčítať a odčítať troj- a štvorciferné čísla pomocou kalkulačky. Chápať súvislosť medzi sčítaním a odčítaním, sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie. Vedieť približne počítať so zaokrúhľovanými číslami na desiatky a stovky. Vedieť urobiť kontrolu správnosti sčítania a odčítania v obore do Riešiť všetky typy jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do Riešiť všetky typy zložených slovných úloh na sčítanie a odčítanie v MUV OSR OŽZ OSR

17 36 h Geometria a meranie Bod, vzor, obraz, leží, neleží, priamka, úsečka, súčet dĺžok za pomoci zaokrúhľovania čísel. Riešenie jednoduchých nerovníc. Rysovanie základné zásady rysovania. Rysovanie štvorca a obore do Riešiť slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania. Samostatne zapísať postup riešenia slovnej úlohy. Vedieť overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď. Vedieť zostaviť zápis k slovnej úlohe. Matematizovať a znázorniť primerané reálne situácie. Riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu: 1. Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance, 2. Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac). Riešiť jednoduché slovné úlohy na odčítanie typu: 1. Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec. 2. Dané číslo zmenšiť o... (o niekoľko menej). 3. Porovnávanie rozdielom. Osvojiť si a používať pri rysovaní základné zásady (čistota, presnosť, TPPZ

18 úsečiek, rozdiel dĺžok úsečiek, násobok dĺžky úsečky, jednotky dĺžky, strana štvorca (obdĺžnika), susedné strany, protiľahlé strany, vrchol, štvorec, obdĺžnik, zmenšiť, zväčšiť, štvorcová sieť, vodorovný, zvislý, stĺpec, riadok,... Trojuholník, strany trojuholníka, vrcholy trojuholníka, dĺžka obdĺžnika v štvorcovej sieti, pomenovanie vrcholov a strán, dvojíc susedných strán. Obvod štvorca (obdĺžnika) - (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika). Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Násobok dĺžky úsečky. Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a ak sú dané dĺžky strán), vhodné rysovacie pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní). Vyznačovať body na priamke (úsečke) a v rovine (na útvare). Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky na priamke (v mm; v cm) a označovať ju. Označovať strany a vrcholy veľkým tlačeným písmom (písmenom A, B, C, atď.). Poznať vlastnosti štvorca, obdĺžnika a vedieť ich charakterizovať. Vedieť narysovať štvorec (obdĺžnik) vo štvorcovej sieti s danou dĺžkou strany (strán). Vedieť vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Vedieť vypočítať násobok dĺžky úsečky. Vypočítať a vedieť zapísať obvod štvorca (obdĺžnika) ako súčet dĺžok strán. a pomenovať jeho vrcholy a strany Poznať vlastnosti trojuholníka OSR MUV OŽZ 0SR DOV

19 strany trojuholníka, obvod trojuholníka, jednotky dĺžky, mm, cm, odhad - skutočnosť... ako súčet veľkosti strán, propedeutika). Kružnica, kruh, stred kružnice (kruhu), polomer, kružidlo... Meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm), milimeter (mm), kilometer (km), jednotky dĺžky, premena jednotiek dĺžky,... Priestor, stavba, teleso, vzor - obraz, plán (obrázok), pravidelné a nepravidelné telesá, pomenovanie jeho vrcholov a strán. Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou na centimetre, na milimetre. Obvod trojuholníka - (len Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s daným stredom, kružnice a kruhu s daným stredom a polomerom. Vlastnosti kruhu a kružnice. Premieňanie jednotiek dĺžky. Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky. Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu (obrázka). Kreslenie plánov stavieb (počet vrcholov, strán) Odmerať veľkosti (dĺžku úsečky) strán trojuholníka s presnosťou na cm (na mm). Porovnať strany trojuholníka (úsečky) podľa ich dĺžky. Vypočítať obvod trojuholníka ako súčet dĺžok strán. Poznať základný rozdiel medzi kruhom a kružnicou. Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom. Narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom a polomerom. Vedieť vyznačiť polomer kružnice. Vedieť premieňať jednotky dĺžky. Vedieť premieňať zmiešané jednotky dĺžky /napr. 4 dm 13 cm na mm/ Vytvárať (budovať) z kociek rôzne stavby telies podľa vzoru a podľa obrázka. Vytvárať OSR MEV

20 32 h Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie pohľad spredu, zozadu, sprava, zľava, zhora,... Pravdivý výrok, nepravdivý výrok, pravdivosť, nepravdivosť,... Aritmetický priemer, stĺpcový diagram, dáta, priemer z kociek. Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov. Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov získaných žiakmi. Výpočet aritmetického priemeru pre menší počet dát (propedeutika). a opísať vlastné jednoduché telesá z kociek. Nakresliť plán stavby z kociek. Vedieť primerane rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť výrokov. Vedieť vytvoriť pravdivé a nepravdivé tvrdenie. Vedieť zdôvodniť pravdivosť nepravdivosť výroku Čítať a nakresliť stĺpcový diagram zo získaných údajov. Vypočítať aritmetický priemer pre menší počet primeraných dát. Diagram, riadok, stĺpec, vodorovný, zvislý,... Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou. Vedieť riešiť primerané nepriamo sformulované úlohy. Vedieť získavať a zhromažďovať potrebné údaje Čítať a vytvárať stĺpcový diagram zo získaných údajov. Riešiť slovné úlohy na násobenie s kombinatorickou motiváciou.

21 Informatická výchova (1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) Počet hod. Tematický celok Ciele a kľúčové spôsobilosti 10 Informácie okolo nás Získanie zručností pri kreslení v grafickom prostredí, orientácia v prostredí grafického editora Používanie rôznych grafických editorov samostatne. Poznanie a využitie nástrojov v rôznych grafických editoroch na vytvorenie a úpravu obrázka Ovládať základy pre prácu s textovým editorom a vedieť ich používať a využívať pri ďalších činnostiach, napr. prezentácia projektu Rozširovanie poznatkov pri práci Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy Zásady kreslenia v grafickom editore Nástroje grafického editora Textový editor -formátovanie textu -vkladanie obrázkov -kopírovanie, mazanie, presúvanie, úprava textu, uloženie súboru Prezentačný softvér využitie programu Power Vedieť sa orientovať v prostredí grafického editora, -Skicár, Drawing for children, Tux Paint, RNA a ďalších free programoch Vedieť používať a využívať nástroje v rôznych grafických editoroch samostatne. Vedieť samostatne nakresliť obrázok, upraviť ho na základe určených požiadaviek kopírovať, prilepiť, otočiť, vkladať do textu a pod. Vedieť jednoduché formátovanie textu, vkladanie obrázkov do textu, kopírovanie, mazanie, presúvanie, úprava dokumentu veľkosť, typ, farba písma, štýly. Vedieť samostatne napísať text. Vedieť sa orientovať v prostredí prezentačného OSR získavanie samostatnosti a zručnosti pri práci s PC OŽZ správne držanie tela pri PC OSR,OŽZ poriadok pri práci s PC PPZ, MEV prezentácia svojej

22 4 Komunikácia prostredníctvom internetu s prezentačným softvérom, riešenie čiastkových úloh. Samostatne vytvoriť jednoduchú prezentáciu s využitím v iných činnostiach napr. v projektovom vyučovaní Nahrávanie a prehrávanie zvuku a videí, ich používanie a využívanie pri vyučovaní a tvorbe projektov. Ovládať základy potrebných aplikácií Pochopenie spôsobu a mechanizmu vyhľadávania informácií na internete. Vytvoriť si základnú a veku primeranú predstavu o fungovaní internetu. Vedieť sa samostatne orientovať na internete, poznať kľúčové slová a využiť informácie zo zdrojov. Porozumieť pojmu e- mailová komunikácia. Point -prezentácia projektov Práca s multimédiami Internet základy slušného správania sa na internete, oboznámenie sa s nástrojmi prezeranie a vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroja informácií v textovej aj obrazovej podobe. Bezpečné správanie sa na internete práca s elektronickou poštou, softvéru. Vedieť vložiť snímku, text, nastaviť pozadie, rozloženie snímky, vytvoriť animáciu Vedieť nahrávať zvuky a video a využiť ich pri tvorbe prezentácií a animácií v projektoch. Vedieť samostatne pracovať s internetom, získavať informácie a využívať ich v rôznej podobe- v textoch, prezentáciách, pri príprave na vyučovanie, pri tvorbe projektov. Vedieť používať kľúčové slová. Vedieť pravidlá bezpečného a slušného správania sa na internete autorské práva. Využívanie ovej pošty a rýchlych správ. práce na verejnosti MEV negatívne a pozitívne vplyvy Internetu OSR pravidlá správnej komunikácie

23 10 Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 5 Princípy fungovania IKT Posielať, prečítať e- mail. Poznať základné etické zásady e- mailovej komunikácie Rozširovanie poznatkov algoritmického myslenia využiteľného aj v bežnom živote, postupy a mechanizmy riešenia úloh. Poznať prostredie programov Baltík, Imagine, Logo Motion Poznať základné časti počítača, vstupné a výstupné zariadenia a využívať ich. Pracovať s elementárnymi funkciami lokálnej siete možnosti jednoduchej komunikácie Prehlbovanie vedomostí algoritmického myslenia. Program Baltík, Imagine, Logo Motion Informácie o možnostiach rôznych vstupných a výstupných zariadení s využívaním softvéru v rôznych oblastiach, vrátane hier Klávesnica a myš Vedieť vytvoriť vlastnú ovú schránku, vedieť posielať a prijímať správy, poznať a požívať jednoduché zásady písania ov, poznať nebezpečenstvo zverejňovania vlastných údajov Poznať a vedieť použiť príkazy v programoch. Samostatne vytvoriť program s využitím príkazov Vie vymenovať základné časti počítača, vstupné a výstupné zariadenia Pozná funkciu myši, pravé, ľavé tlačidlo a vedieť ich používať. Poznať funkciu kláves na klávesnici. OSR osvojiť si základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, kamarátstvo a vzájomná pomoc OSR rozvoj schopnosti poznávania

24 4 Informačná spoločnosť Pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám. Rozlišovať zodpovedné a nezodpovedné používanie interaktívnych médiírozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú Tlačiareň a skener Využitie IKT v bežnom živote Bezpečnosť na internete Minimalizovať, maximalizovať zatvoriť okno, pracovať s dvomi oknami. Za pomoci učiteľa vedieť skenovať, samostatne používať tlačiareň, vytlačiť dokument Vedieť rozpoznať vhodné webové stránky. Poznať základy bezpečného správania sa na internete. Poznať nebezpečenstvo zverejňovania osobných údajov. Demonštrácia adekvátneho použitia IKT. Práca s portálom e.sk Práca s internetovým portálom, výber informácií OŽZ bezpečnosť pri používaní elektrospotrebičov MEV uvedomovať si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom

25 PRÍRODOVEDA 4. ROČNÍK (1 hodiny týždenne/ 33 hodín ročne) 1. Ciele predmetu Štvrtý ročník je v Prírodovede zameraný obsahovo a činnostne tak, aby bolo možné dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností. S ich rozvojom sa spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) ako spolu súvisia a prečo,... si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) napríklad čo je to magnetizmus, gravitácia, trenie,... si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov,... si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické vzťahy,... si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) napríklad pojmy rozpúšťanie, príťažlivosť,... Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí. Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U dieťaťa sa tak v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky: Dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa najmä motiváciou k poznávaniu). Dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové životné prostredie (prejaví sa najmä dokonalejším chápaním vedeckej práce). Dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým organizmom). Dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie a preferenciou logických princípov myslenia). Dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou (prejaví sa najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách).

26 Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným. 2. Špecifikácia vzdelávacieho obsahu Vzhľadom na špecifiká prírodovedného vzdelávania je predmet prírodoveda zameraný predovšetkým na rozvoj kognitívnych, informačných a čiastočne sociálnych kompetencií. Pri rozvoji kognitívnych kompetencií je dieťa vedené k špecifickému spracovávaniu informácií získaných vlastným pozorovaním a skúmaním, rozvíjajú sa objavné (induktívne) spôsoby poznávania. Pri rozvoji informačných kompetencií ide predovšetkým o rozvoj detskej schopnosti vyhľadávať informácie v rôznorodých zdrojoch a posudzovať ich využiteľnosť pre pochopenie skúmaného javu ako aj ich mieru objektivity poskytovaných údajov. Pri rozvoji sociálnych kompetencií ide predovšetkým o rozvoj konštruktívneho dialógu zameraného na modifikáciu aktuálne platných predstáv detí o skúmaných javoch. Vzdelávací obsah je konštruovaný tak, aby si deti postupne systematizovali poznatky o prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústreďujú na opis pozorovaných skutočností, rozvíjajú si pozorovacie, kategorizačné schopnosti a neskôr sa sústreďujú na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať principiálne fungovanie vybraných prírodných javov. Rozvíjajú sa schopnosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie informácií v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Uvedené spôsobilosti a kompetencie sa rozvíjajú pri nadobúdaní a modifikácii vybraných pojmov a najmä pri modifikácii komplexnejších predstáv, ktoré sú špecifikované obsahovým štandardom v jednotlivých témach. Prírodovedné vzdelávanie je základom pre kvalitný rozvoj ekologických poznatkov, environmentálnych súvislostí, ako aj pre kvalitný rozvoj kladného postoja k vlastnému zdraviu a zdravému životnému štýlu. Keďže ide o rozvoj postojov a poznatkov vytvorených na základe tvorby súvislostí medzi vedomosťami, nie je vhodné ich rozvíjať osobitnými aktivitami, ich rozvoj je súčasťou špecifického prístupu k prírodovednému vyučovaniu. Ich zmysluplný rozvoj je zabezpečený špecifikáciou výkonového štandardu, ktorý sústreďuje žiakov na tvorbu súvislostí medzi nadobúdanými poznatkami. 3. Výchovné a vzdelávacie stratégie Kľúčová kompetencia: učiť sa využívať vhodné spôsoby pre efektívne vyučovanie,

27 vyhľadávať a triediť informácie a na základe ich pochopenia používať vhodné termíny, znaky a symboly, spájať veci do súvislostí, samostatne pozorovať a experimentovať, získané výsledky porovnávať a poznávať zmyslami, Kľúčová kompetencia: riešiť problémy vnímať najrôznejšie problémové situácie v škole i mimo nej, vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problémov, samostatne riešiť problémy a voliť vhodné spôsoby riešenia, prakticky overovať správnosť riešenia problémov a osvedčené postupy aplikovať pri riešení podobných situácií. Kľúčová kompetencia: sociálnej a komunikačnej spôsobilosti formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory, vedieť počúvať názory iných ľudí, porozumieť rôznym druhom textov, využívať informačné a komunikačné prostriedky, využívať získané komunikatívne schopnosti na vytváranie vzťahov potrebných k plnohodnotnému spolužitiu. Kľúčová kompetencia: osobnej, sociálnej a občianskej spôsobilosti vytvárať pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj uvedomovať si vlastné potreby a aktívne využívať svoje možnosti, aktívne si chrániť svoje fyzické a duševné zdravie, kontrolovať vlastné konanie, vedieť odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, účinne spolupracovať v skupine, ochotne prijímať nové nápady, prípadne sám prichádzať s novými nápadmi a postupmi, diskutovať o nich, prispievať k spoločnej práci, podieľať sa na dobrých medziľudských vzťahoch v triede. Kľúčová kompetencia: prírodovedného myslenia rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k syntetizácii poznatkov. Kľúčová kompetencia: vnímania a chápania kultúry rešpektovať vkus iných ľudí a primerane veku vedieť vyjadriť svoj názor a vkusový postoj

28 poznať základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, správať sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám tolerovať iné kultúry. Kľúčová kompetencia: rozvoj informačnej komunikácie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa 4.Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: Názov tematického celku Rastliny Živočíchy Voda Hmota Plynné, kvapalné a pevné látky Rastliny polí a lúk Metódy a formy práce Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi, diskusia, opakovanie a upevňovanie učiva Skupinová práca, samostatná práca, individuálna práca, práca vo dvojiciach, Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi, diskusia, opakovanie a upevňovanie učiva Skupinová práca, samostatná práca, individuálna práca, práca vo dvojiciach Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi, pokus, diskusia, pozorovanie opakovanie a upevňovanie učiva Skupinová práca, samostatná práca, práca vo dvojiciach Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi, didaktické hry, diskusia, opakovanie a upevňovanie učiva Skupinová práca, samostatná práca, individuálna práca, práca vo dvojiciach Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi, didaktické hry, diskusia, opakovanie a upevňovanie učiva Skupinová práca, samostatná práca, individuálna práca, práca vo dvojiciach Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi, pokus, diskusia, pozorovanie opakovanie a upevňovanie učiva Skupinová práca, samostatná práca, práca vo dvojiciach

29 Ľudské telo Vesmír Sily Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi, pokus, diskusia, pozorovanie opakovanie a upevňovanie učiva Skupinová práca, samostatná práca, práca vo dvojiciach Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi, pokus, diskusia, pozorovanie opakovanie a upevňovanie učiva Skupinová práca, samostatná práca, práca vo dvojiciach Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi, pokus, diskusia, pozorovanie opakovanie a upevňovanie učiva Skupinová práca, samostatná práca, práca vo dvojiciach 5. Obsah a vzdelávací štandard Počet hod. Tematický celok Ciele a kľúčové spôsobilosti 5 Rastliny Žiak má : -uviesť, že rastliny rastú aj vo vode, na skalách, vo veľmi chladných oblastiach, tiež vo veľmi teplých oblastiach, v močariskách, ale aj na iných rastlinách -pochopiť,že rastliny sú živými súčasťami prírody a to aj napriek tomu, že nie sú tak pohyblivé ako napríklad živočíchy alebo človek. S pomocou učiteľa žiak identifikuje niektoré zo základných životných prejavov rastlín Žiak má : vysvetliť dve základné funkcie koreňa čerpanie živín z pôdy a upevnenie rastliny v pôde. - osvojiť si poznatok, že rôzne korene sa líšia napríklad veľkosťou, pričom veľkosť súvisí s Obsahový štandard Rastliny ako živé organizmy Základná stavba rastlinného tela: koreň, stonka, list kvet, plod Výkonový štandard Žiak: -uviedol, že rastliny rastú aj vo vode, na skalách, vo veľmi chladných oblastiach, tiež vo veľmi teplých oblastiach, v močariskách, ale aj na iných rastlinách -že rastliny sú živými súčasťami prírody a to aj napriek tomu, že nie sú tak pohyblivé ako napríklad živočíchy alebo človek. Žiak: - vysvetlil dve základné funkcie koreňa čerpanie živín z pôdy a upevnenie rastliny v pôde. - osvojil si poznatok, že rôzne Prierez ové témy MEV OSR TPPZ OSR

30 funkciou upevnenia v pôde (veľké rastliny potrebujú veľké korene). - vysvetliť, prečo majú rastliny hlbšie, širšie rozvetvené korene a to v súvislosti s funkciou koreňa pri získavaní vody a živín z pôdy - vysvetliť, prečo majú rastliny z oblastí s nedostatkom vody hlbšie korene. -využiť poznatky o funkcii koreňa pri presádzaní rastlín tak, aby rastlina po presadení prosperovala a ak neprosperuje, vedieť tento jav vysvetliť v súvislosti s narušením koreňovej sústavy. Žiak má : -rozdeliť rastliny na byliny a dreviny a tie na kry a stromy, vedieť detailným pozorovaním zistiť, akými rôznymi vlastnosťami sa stonky odlišujú. -pozorovať, že stromy majú rôznu výšku, hrúbku, odlišujú sa kôrou. -poznávať, že byliny môžu mať dutú alebo plnú stonku, môžu byť na priereze okrúhle, oválne, hranaté, môžu mať na stonke chĺpky, iné môžu byť bez chĺpkov a podobne. - pozorovať, že niektoré stonky sa vetvia a iné nie, informácie primerane reprodukuje. -vedieť vysvetliť, že niektoré stonky vytvárajú úponky, ktorými sa prichytávajú o podklad a dostávajú sa tak vyššie, aby mali lepší prístup k svetlu -pozorovať, že rastliny sa vzájomne od seba dajú rozlišovať napríklad tvarom listovej čepele, kresbou žilnatiny a rôznosťou zúbkovania na okraji listu, ako aj farbou -vysvetliť, že funkciou listov je prijímať slnečné svetlo a preto sú listy ploché a široké aby zachytili korene sa líšia napríklad veľkosťou, prečo majú rastliny hlbšie, širšie rozvetvené korene a to v súvislosti s funkciou koreňa pri získavaní vody a živín z pôdy - rozdelil rastliny na byliny, dreviny a tie na kry a stromy, vedel, akými rôznymi vlastnosťami sa stonky odlišujú - rozoznal,, že byliny môžu mať dutú alebo plnú stonku, môžu byť na priereze okrúhle, oválne, hranaté, môžu mať na stonke chĺpky - pozoroval, že niektoré stonky sa vetvia a iné nie, informácie primerane reprodukuje. - vysvetlil, že niektoré stonky vytvárajú úponky a akú majú funkciu -diskutoval, že rastliny sa vzájomne od seba dajú rozlišovať tvarom listovej čepele, kresbou žilnatiny a rôznosťou zúbkovania na okraji listu, ako aj farbou -vysvetlil, aká je funkcia listov -všímal si pri porovnávaní kvetov okrem farby aj tvar, počet lupeňov, farbu, počet tyčiniek. - pozoroval, že na povrchu tyčiniek je peľ, ktorý môže mať rôznu farbu, -skúmal, že niektoré rastliny majú samostatné kvety a iné ich majú

31 väčšie množstvo svetla, poznatok využiť pri objasňovaní pozorovaných javov, napríklad vie vysvetliť na základe pozorovania, že ak rastline odstránime väčšie množstvo listov, tak uhynie, lebo nemá ako získavať slnečné svetlo. -všímať si pri porovnávaní kvetov okrem farby aj tvar, počet lupeňov, farbu, počet tyčiniek. - vedieť, že na povrchu tyčiniek je peľ, ktorý môže mať rôznu farbu, -pozorovať, že niektoré rastliny majú samostatné kvety a iné ich majú zoskupené do súkvetí - pozorovať aj veľmi drobné kvety nevýrazných farieb, napríklad kvet liesky, orecha, skorocelu, žihľavy či rôznych druhov tráv. - vysvetliť funkciu kvetu z kvetu sa vyvíjajú plody, ktoré obsahujú semená, z ktorých v ďalšom roku vyrastú nové rastliny - uvedomiť si, že niektoré rastliny poznáme zvyčajne v kvete a iné poznáme skôr bez kvetov( vysvetliť túto skutočnosť tým, že niektoré kvety kvitnú pomerne dlho a iné kvitnú veľmi krátko) -pozorovať, že v kvete sa nachádzajú tyčinky a na nich je peľ, ktorý opeľovače prenášajú na iné kvety a len vtedy sa môže zmeniť kvet na plod -vedieť, že plod je tá časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu po jeho opelení, vedieť opísať proces opelenia pomocou vetra a opeľovačov (včely, čmele, motýle) -skúmať, že plod obsahuje semeno -skúmať rôzne vlastnosti plodov -skúmať, kde sú uložené semená a zamýšľať sa nad funkciou plodu, diskutovať s učiteľom a spolužiakmi, s pomocou učiteľa vyhľadávať informácie v zoskupené do súkvetí - vysvetlil funkciu kvetu z kvetu sa vyvíjajú plody, ktoré obsahujú semená, z ktorých v ďalšom roku vyrastú nové rastliny - uvedomil si, že niektoré rastliny poznáme zvyčajne v kvete a iné poznáme skôr bez kvetov -vysvetlil funkciu tyčiniek v kvete, že na nich je peľ, ktorý opeľovače prenášajú na iné kvety a len vtedy sa môže zmeniť kvet na plod -zistil, že plod je tá časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu po jeho opelení, -opísal proces opelenia pomocou vetra a opeľovačov (včely, čmele, motýle) -vedel, že plod obsahuje semeno -zisťoval rôzne vlastnosti plodov -skúmal, kde sú uložené semená a zamýšľal sa nad funkciou plodu, (plod sa tvorí kvôli tomu, aby sa rastlina rozmnožovala ďalej do prostredia

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Rozvíjanie numerických zručností žiakov. Využitie individuálnych metód získavania nových Rozvíjať logické a kritické myslenie. Výpočty spamäti, písomne, kalkulačkou.

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Tematický výchovno vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 0.8.2012 Ročník:

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA JAZYKOVĚ VYUČOVANIE štvrtý 4 hodiny/týţdeň 132hodín ročne 1. Charakteristika

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SLOH štvrtý 1 hodina/týţdeň 33 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Školský rok: Vyučujúci: Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

ŠkVP. Matematika 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk

Více

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva Mesiac/ týždeň Názov kapitoly v učebnici Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového Ciele jazykového 9./1. Opakovanie poznatkov z 2. ročníka 9./2. Ustálené slovné spojenie

Více

MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI SKRATKA PREDMETU

MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI SKRATKA PREDMETU MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI PREDMET MATEMATIKA SKRATKA PREDMETU MAT ROČNÍK ŠTVRTÝ ČASOVÁ DOTÁCIA 5 HODINY

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 4. ročník Počet hodín : 4. hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková Školský rok:

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť er Mesiac Týždeň Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: 6. ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009 a k 1.9.2010,

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Prehľad učiva 4. roč. PREDMET TEMATICKÝ CELOK POŽADOVANÝ VÝSTUP Abeceda Delenie hlások Vybrané slová Žiak vie vyhľadávať slová a pojmy v slovníkoch -pracuje s informáciami

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z informatickej výchovy pre 3. ročník variant A

Tematický výchovno vzdelávací plán z informatickej výchovy pre 3. ročník variant A Tematický výchovno vzdelávací plán z informatickej výchovy pre 3. ročník variant Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka Matematika a práca s informáciami Matematika ISCED I Druhý Týždenne: 5 h ročne: 165 h 1 disponibilná hodina

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2)

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 Košice - Západ

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Základná škola P.O. Hviezdoslava, Sídl. P. O. Hviezdoslava 43 079 55 Veľké Kapušany Školský vzdelávací program pre I. stupeň ZŠ ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV 2015/2016 1 Obsah V. Učebné

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán

Tematický výchovno vzdelávací plán SNP 6, 94 5 Trenčianske Teplice Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 06 /07 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Vyučujúci:

Více

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma. OSR, MKV, ENV OSR, MKV, 5 Klimatické zmeny - počúvanie

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma. OSR, MKV, ENV OSR, MKV, 5 Klimatické zmeny - počúvanie Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma 1 Klimatické zmeny - slovná zásoba, 2 Klimatické zmeny - práca s textom, 3 Trpný rod - prítomný čas, 4 Trpný

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s

Více

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy Poznámky 1. Úvodná hodina,

Více

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová )

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) SEPTEMBER 1. Opakovanie z 1. ročníka 2. Opakovanie z 1. ročníka Veľké malé, viac menej, najviac najmenej, orientácia v priestore, na číselnom páse

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 89, 09 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 8.8.008 s platnosťou od.9.008 a

Více

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama TVVP PRE 1. ROČNÍK ZŠ, MATEMATIKA pre 1. ročník základných škôl, autori: V.Repáš, I.Jančiarová Názov predmetu: MATEMATIKA Skratka predmetu: MAT Mes. Týž. Tematický celok IX. 1. Prirodzené Ročník: prvý

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel Finančná matemati ka UČEBNÉ OSNOVY DEVIATY ROČNÍK TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Vklad, úrok, úroková miera Dane zvládnuť základné pojmy

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SKRATKA PREDMETU SJL ROČNÍK ŠTVRTÝ

Více

Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský

Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský Predmet: MATEMATIKA 2. roč. Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský Predmet Matematika Ročník druhý Rozsah ŠVP hodina/týždenne

Více

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Stupeň vzdelávania: ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY. Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník

Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY. Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník Časová dotácia predmetu: Matematika: povinná časť 3 hodiny týţdenne voliteľná časť 1 hodina

Více

Matematika a práca s informáciami

Matematika a práca s informáciami Matematika a práca s informáciami Matematika 5. ročník A variant Cieľom je opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla písomne v obore do 100, riešiť

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

CHARAKTERISTIKA PREDMETU Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 132vyučovacích hodín Ročník druhý Škola (názov, adresa) ZŠ T. Kľačany, 038 61 Stupeň vzdelania ISCED 1 Názov Školského

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard)

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard) MATEMATIKA 1.OA - 4 h týždenne 132 h ročne- šk.rok 2014/2015 Mgr. Valeria Godovičová 1. Mesiac S E P T E M B E R OKTÓBER 1 Počtové výkony s prirodzenými číslami - 25 h 1 Úvodná hodina 1.1 Násobenie a delenie

Více

1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Matematika. Stupeň vzdelania ISCED 1

1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Matematika. Stupeň vzdelania ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Matematika a práca s informáciami Matematika Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2013 UO vypracoval Mgr. Eva Puchá, Mgr. Eva Mazúrová, Mgr.

Více

ŠkVP. Slovenský jazyk a literatúra 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Slovenský jazyk a literatúra 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Slovenský jazyk a literatúra /Jazyk a komunikácia / Ročník štvrtý

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

PREDMET : MATEMATIKA. 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Prvý, druhý, tretí štvrtý ZŠ Dunajská Lužná

PREDMET : MATEMATIKA. 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Prvý, druhý, tretí štvrtý ZŠ Dunajská Lužná Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 1 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Matematika a práca s informáciami Matematika Prvý, druhý, tretí štvrtý

Více

MATEMATIKA. Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský. 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU

MATEMATIKA. Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský. 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU MATEMATIKA Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU 5 5 5 5 20 Spôsob hodnotenia a klasifikácie 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Matematika. VII. ročník

Matematika. VII. ročník Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 1. stupeň základnej školy MATEMATIKA

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 1. stupeň základnej školy MATEMATIKA ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí na

Více

ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda

ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK. ročník: variant A: 97 ročne 9 týždenne ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda Tematický celok Prípravné 8 Téma - cieľ Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností

Více

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová GODŽAVER GRAJORO POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová POČÍTAME KORUNY Cieľom aktivity Počítame koruny: Poukázať na význam matematiky v bežnom živote Naučiť žiakov efektívne nakupovať Naučiť žiakov rozlišovať

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami Matematika Druhý 5 hodín/týždeň, 165 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Predmet matematika je na primárnom

Více

ISCED 1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 4. ROČNÍK

ISCED 1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 4. ROČNÍK ISCED 1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 4. ROČNÍK Hodnotiace portfólio v 4. ročníku Povinné práce v hodnotiacom portfóliu : vstupná, polročná a výstupná písomná práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktorej súčasťou

Více

ŠkVP. Matematika 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /Matematika a práca s informáciami/ druhý

Více

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Počet hodín týždenne: 3 Spolu hodín za rok: 99 Učebnica : Project 3 (Unit 1-6) 4. edícia Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Unit

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky

Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky Základná škola: Základná škola s materskou školou Centrum I, Centrum

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY Inováciu učebných osnov koordinoval: PhDr. Ľudovít Bálint, CSc. Cieľom vyučovania matematiky v 1.- 4. ročníku základnej školy je uspokojenie tých

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán Informatika pre 7. ročník Počet hodín : 1hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2.stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015 Plán schválila

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní.

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní. Kalaš o kol.: pre stredné školy. Machová: Práca s textom. Tematický zošit.. Lukáč, Šnajder: Práca s tabuľkami. Tematický zošit.. Salanci: Práca s grafikou. Tematický zošit.. Jašková, Šnajder, Baranovič:

Více

Informatická výchova 1. stupe ZŠ. RNDr. Andrej Blaho

Informatická výchova 1. stupe ZŠ. RNDr. Andrej Blaho Informatická výchova 1. stupe ZŠ RNDr. Andrej Blaho Informatická výchova v Štátnom vzdelávacom programe je to povinný predmet v školskom vzdelávacom programe je možné modifikova poty hodín v jednotlivých

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 3. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 3. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre. ročník Počet hodín : 4 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre. stupeň ZŠ ISCED I Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: všeobecné, cudzie jazyky Predmet: Informatika Počet

Více

Počet hodín ŠVP 6. Počet voliteľných hodín 2

Počet hodín ŠVP 6. Počet voliteľných hodín 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk Ročník 4. Časový rozsah výučby ŠKVP 8 hodín týţdenne, 264 vyučovacích hodín ročne Z toho Počet hodín ŠVP 6 Počet voliteľných hodín

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Názov ŠVP Primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Vyučovací predmet Slovenský jazyk a literatúra Časový rozsah výučby 8 hodín týždenne, 264 hodín ročne (ŠVP 6 hodín, ŠkVP

Více

INFORMATICKÁ VÝCHOVA

INFORMATICKÁ VÝCHOVA INFORMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať

Více

Učebné osnovy. Ročník Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia

Učebné osnovy. Ročník Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Stupeň vzdelania ISCED 1- nižšie primárne Ročník 1.- 4. Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia 4 roky Poznámka Povinný predmet

Více

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ CD Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ, vydavateľstvo INFRA Slovakia pre Vás pripravilo nové CD, na ktorom nájdete rozmanité

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) redmet: Slovenský jazyk

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 1. 9. 2016 UO vypracovala RNDr. Daniela Čechvalová

Více

M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. Zopakovanie základných spojov násobilky a delilky.

M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. Zopakovanie základných spojov násobilky a delilky. M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. I. OPAKOVANIE A PREHLBENIE UČIVA Upevnenie učiva o vlastnostiach štvorca a obdĺžnika. Z ROČNÍKA (22) Zopakovanie základných spojov

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od.9.2008 a inovovaných od.9.200, 20 na základe

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA III.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA III. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA III. Názov tematického celku vrátane tém Hodi na Medzipred metové vzťahy Vzdelávacie výstupy/ obsahový štandard Metódy a prostriedky hodnotenia Kritériá hodnotenia /Výkonový

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Jazyk a komunikácia ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Jazyk a komunikácia ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Jazyk a komunikácia ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu....

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - atematika a práca s informáciami TEATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORATIKA 8. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Vyučujúci

Více

Školský vzdelávací program Učebné osnovy. Matematika

Školský vzdelávací program Učebné osnovy. Matematika Školský vzdelávací program Učebné osnovy Matematika Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasti: Matematika a práca s informáciami Školský rok: 2015 / 2016 Škola: ZŠ Ul. jahodnícka

Více

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Názov predmetu Hra na klavíri Ročník PŠ Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne v druhom polroku školského roka Stupeň vzdelania ISCED 1B Názov

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: piaty - Kvinta

Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: piaty - Kvinta Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: piaty - Kvinta týždenne: 4 1. Svet v rozdieloch Kultúra Rodina spoločnosť Krajiny a miesta Obsahový Jednoduchý prítomný čas, minulý čas, predprítomný čas

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MATEMATIKA PRÍLOHA ISCED 1 1. upravená verzia pre 1. a 2. ročník ZŠ MATEMATIKA v primárnom vzdelávaní (Celkom 462 vyučovacích hodín v 1. 4. ročníku) 1.

Více

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Matematika a práca s informáciami

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Matematika a práca s informáciami Názov predmetu Matematika Predmet Vzdelávacia oblasť Názov ŠVP Škola Matematika a práca s informáciami Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více