Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Řízení strategické změny v podniku Jan PETR cs-project.cz Anotace: Tento dokument je příspěvkem k tématům strategického řízení aspecielně pak k řízení transformačníchprojektů čs. podniků. Jeho cílem je shrnout zkušenosti,kterékonzultantskáspolečnost,jižautorřídí,nabylaběhem svépraktické účasti při formulování strategických záměrů podniků a především při jejich implementaci, a přispět tak k rozvoji strategického řízení v ČR hlavně v jeho prakticképodobě. Referát se pro tentokrát vyhýbáteoretickým modelům aúvahám o strategi podniku a zaměřuje se spíše na pragmatické vyhodnocení zkušeností konzultantů spolupracujících na transformačních projektech. Čerpá především zprací pro energetické distribuční společnosti(eds),které vzhledem k výrazným změnám v jejichtržním prostředí uskutečňují významnéstrategickézměny. Nášhlavní zájem je pak upřen na implementacistrategie. Příspěvek uvádí scénář pro formulovánístrategie distribučníspolečnosti,některé poznámky k formulacinosnéstrategie,dále pak klíčovéaspektystrategickézměnyanakoneczkušenostizprocesů implementace změny. Klíčováslova: STRATEGIE PODNIKU,STRATEGICKÁ ZM ĚNA,ŘÍZENÍSTRATEGICKÉ ZM ĚNY. 1 Scénář pro formulování strategie distribuční společnosti Tatokapitolanaznačujehlavnírysyscénáře,kekterémuseprocesstrategickézměny,jímžEDS procházejí, vztahuje.(zaprocesstrategickézměnypovažujemesouhrnčinnostízahrnujícístrategickou analýzu,formulaci strategie strategického záměru aimplementaci strategie.) Hlavníimpulspro zásadnístrategickou změnu EDS přicházíz vnějšího prostředí.jejím připravovaná liberalizace obchodu senergiemi(elektřina a plyn)podle zásad Evropské unie.pro EDS to znamená ztrátu tradičníhomonopoluvobchoděsenergiemi,kterýdoposudanijakoobchodpřílišchápánnebylabylcelkem zákonitě označován jako distribuce.eds budou tedy vobchodě vystaveny volné konkurenci,zatímco ve vlastnídistribuci,tj.přepravěenergiepo jimivlastněných sítích,siuchovajímonopolpo ekonomickéstránce ovlivňovanýregulátorem.praktickytoproeds znamenánutnostoddělitobchododvlastnídistribuceahlavně, naučitseobchodovat.častodiskutovanouotázkouzdeječasovýharmonogram postupnéliberalizacetrhu,který je závislý na harmonogramu vstupu ČR do EU.Neurčitosttohoto harmonogramu nahrává rozvážným stratégům,kteříby radějiještě několik letcelou věc pečlivě rozvažovali.realističtímanažeřisinaštěstí uvědomují,že času je naopak velmimálo.dosavadnízkušenostijasně ukazují,jak obrovská je setrvačnost chováníeds ajakmnohočasujetřebakjejichstrategickézměně. Kritickýmifaktoryúspěchustrategickézměnyvtétosouvislostijsou: profesionalizaceobchodovánísenergiemivevšechaspektech,kteréobchodvyžaduje,včetně ovládnutíprostředkůobchodovánípointernetu, minimalizacenákladůnaprovozovánídistribučníchsoustavsohledem naregulačnípravidlaa přizachovánínutnéspolehlivostiabezpečnostisoustav. Z hlediska vnitřního prostředí je pro EDS charakteristické, že jsou ve velké většině dlouhodobě existujícímiaprosperujícímipodnikytěžícímizpřirozeného monopolu,kterýdoposud mají.projejichvnitřní kulturu je typická vysoká technická vyspělost,ale zároveň výrazná konzervativnostve vnitřním chování podniku.stylřízeníje značně byrokratický (neznamená papírování,ale tuhá pravidla a procedury řízení, kariérnípostupy,apod.),obvyklefunkcionálního uspořádání,typickájesolidnostjednáníasociálnícítění.je zcelaobvyklé,ževětšinazaměstnancůpracujevpodnikucelýživotažesezaměstnancimezisebouznajíjižod školních let.zákonitě vidíve svých zákaznících odběratele,pro které uskutečňují odbyt distribuované energie. Jakokritickéfaktoryúspěchustrategickézměnysezdeukazují: zavedení takového organizačního uspořádání podniku, které odpovídá jeho jednotlivým byznysům ajejichpovazeazároveňpožadavkům nadynamickéaflexibilnířízení, výraznázměnavevnitřníkultuřefirmy- orientacinazákazníkaanaskutečnýobchod, zavedení účinného systému hodnocení a motivace zaměstnanců (především středního managementu), intenzivníprohloubenímanažerských znalostíadovednostípředevším voblastiřízenílidía komunikaceslidmi. 1

2 2 Poznámky k formulacinosnéstrategie M anažeřipřiodvozovánístrategiesvéhopodnikubývajíněkdyparalyzovánipředstavou,žestrategiemusí obsahovatcosigeniálníhoapřevratného. Jetopatrněvlivem různýchbrožursepsaných zázračnými manažery, kteřív nichpopisujísvénaprostooriginálnínápady,kterépřivedlyjejichfirmyk bájnémurozkvětu. Todojisté míry brzdí běžné manažeryv jejichsnaháchoformulacistrategiejejichpodniku. Naše zkušenost říká, že na strategi je nejdůležitější to, aby existovala, a samozřejmě byla uskutečňována. Zcela průměrná,řemeslně sestavená strategie bez různých geniálních nápadů je většinou dostačujícík tomu,abypodnik,kterýsejířídí,prosperoval. Strategie(strategický plán,strategickýzáměr)je zpravidlatím jediným pevným bodem vevesmíru,kekterémumůžemanagementpřiměřovatsváoperativní rozhodování,měřitdosahovanévýsledkyahlavně,kekterémumůžesešikovatamotivovatsvojelidi. Setkáváme sesjedním nedorozuměním:strategickýplánbýváchápánjakopředpověď budoucnosti,toho,cosestane. S tím souvisejíoprávněnénámitky,žebudoucnostpředvídatsdostatečnoupřesnostíneumíme. Strategickýplánjevšak formulacítoho,cochceme,abysevesféře,kteroumůžemesvým manažerským rozhodováním ovlivňovat,stalo ak čemuchcemesměřovat. Záhubouprostrategickéřízeníjsouhlubokéaširokéanalýzy,nakterýchpracujítýmyspecialistůdlouhé měsíce a které produkují mnohastránkové zprávy. Připomeňme, že v celém procesu strategické změny představujeanalýzaaformulacestrategiesvým rozsahem anáročnostíasi10%,zbývajících 90% připadána vlastníimplementaci. Prostrategijedůležitéto,abyjivětšinapracovníkůfirmyporozuměla,přijalajizasvoua byla jímotivována. A také,aby nespadlřemen. Přesvědčilijsme se o tom,že většina zaměstnanců bývá k budoucím (neznámým)změnám naladěnavstřícně. Tatovstřícnostsevšak ztrácí,pokudprocesformulování strategieajejíkomunikacezaměstnancům trvápřílišdlouhoajenesrozumitelná. V každém případěseosvědčuje pravidlokis Keep it simple. O co mástrategiedlouhodoběusilovat?jakkoliv jeto zřejmé,znovu zdůrazníme,žehlavním (jediným) cílem dlouhodobéstrategiemusíbýt finančníprosperita podniku. Ostatnízáležitosti,jako jsou výrobnía řídicíprocesy,organizačnístruktury,ekologie,systémy jakosti,sociálnípodmínky,atd. jsou pouze nástroji podřízenýmitomuto cíliasloužícík jeho dosažení. Pak nepochybněklíčovýmicílovýmiparametry strategie musíbýtukazatelejakoroi,roce,rona,ebit,apod. Připomeňmepravidlo,žepenízepřicházejítam,kde jeroinejatraktivnější. Systém řízenípodnikupředstavujítřisložky:vnitřníkultura,řídicíavýrobníprocesyavýkonnénástroje procesů (viz obr. 1). Pořadí,v jakém byly tyto složky vyjmenovány,znamená pořadíjejich důležitostpro úspěšnýrozvojpodnikuazároveňmírupozornosti,kterábyjim mělabýtvěnovánavestrategi. (Výkonnými nástrojirozumíme organizačníuspořádánípodniku,hmotné,finančnía lidské zdroje,patřísem iprostředky informačníchsystémů,apod.). V českémanažerskéobcistálepřevažujesklonk technokratickémuuvažovánía řízení. Ostatně přibližně 70% manažerů má technické vzdělání. Proto manažeřivíce důvěřujíexplicitním hmotným změnám,jakojsounovétechnologie,novéinformačnísystémy(počítače),nebo alespoň změny v organizačnístruktuře. Nicménětoopravdustrategickyvýznamnéjetéměřvždyzměnavnitřníkulturypodniku, a to v mnoha aspektech:v motivacilidí,v komunikaci,ve zvýšenícelkové úrovně manažerských znalostía dovedností,ve změně etických hodnot. Změnu kultury nelze ale dosáhnoutjednorázovým opatřením,ale kultivací, která nepřináší okamžité a hlavně na první pohled viditelné úspěchy přináší však prospěch dlouhodobý. Strategickývýznam změnypodnikovékulturypotvrzujeinašepraxev EDS. 3 Klíčovéaspekty strategickézměny Zdebychchtělshrnout,cosenám ukazuje(nikoliv v rozporusezávěryteoretiků)jakonejdůležitějšípro úspěšné zvládánístrategických změn,ale ipro řízenívůbec,a co by tedy mělo býtstředem pozornostipři plánováníauskutečňovánístrategickézměnypředevším. 3.1Kompetentnítým Kompetentnítým znamená tým lidíspozitivním,optimistickým myšlením. Lidí,kteříjsou schopni týmové práce,kteříjsou motivovanía komunikativní. Lidí,pro které problém znamená příležitost. Nijak nechcemepodceňovattzv. odborné(technologické)znalostiazkušenosti. Tyjsouvšak v této souvislostiaž druhořadé. Našezkušenostipotvrzujítrend,kterýpřivýběrulidípřevládávevyspělýchzahraničníchfirmách:u 2

3 potenciálních zaměstnanců se hodnotía hledajípředevším tzv.životnídovednosti kreativita,týmovost, komunikativnost,pozitivnímotivace,schopnostseneustáleučit,přistupovatpozitivněkproblémům aovládat prostředkyict.toostatníselzesnázedoučitnežschopnostidřívejmenované beztaksemusímeučitneustále. Takovéto lidinacházíme ve vrcholovém managementu ESD.Kde vzítty ostatní? Statistika říká,že v evropsképopulacijetakových lidíasi5%.tedy iv našem podniku.přijejich hledánímusímealeopustit tradičníkariérnípředstavyazalovittaké dole. 3.2 Ambiciosní cíle Cílem strategickézměnymusíbýtschopnostpodnikuuspětdlouhodoběv mezinárodnísoutěži.nemámea nebudeme mítžádná specifika,taky pro ně nenídůvod.ambiciosnícíle nás nutímobilizovatvšechny schopnosti,jsoumotivující.usilováníojejichnaplněníjecestoukzískánísebedůvěry. 3.3 Znalostmanažerského řemesla Vycházímezeskutečnosti,žemanažerskéznalostiadovednostiselzezvětšíčástinaučit(veškolenebo prostřednictvím specializovanýchtréninků)stejně,jakokaždéjinévysocekvalifikovanéřemeslo.dálejsmese přesvědčili,žeprůměrnáúroveňtěchtoznalostínaeds jenízká stavísečastona životníchzkušenostech, kteréjsou však v tomto ohledu nedostačující.proto jsou jednou znejdůležitějších součástístrategickézměny důkladnáškoleníatréninkymanažerůvšechúrovnív manažerskýchdisciplinách,zvláštěv těch měkkých. 3.4Ovládání finančních charakteristik podniku Jižbylořečeno,žehlavním cílem strategiejedosaženíatraktivníchhodnotzákladníchfinančníchukazatelů podniku.aby tento požadavek nezůstaljenom přáním,je nezbytné,aby všichnimanažeřirozumělinejen výsledovkovým hodnotám (výkaz zisku a ztrát),ale především rozvahovým položkám,a aby svá usilování poměřovaliprávěktěmtohodnotám. 4 Zkušenosti z procesů implementace strategie Implementacistrategie,tedy vlastníprocesstrategickézměny jenutnépojmoutjako projektvesmyslu metodikyprojectm anagementapodletétometodikystrategickouzměnuřídit.toumožňuje,abybylavytvořena řídicístrukturazměnovéhoprojektunadexistujícíorganizačnístrukturousjasnýmizodpovědnostmizaprojekt, časovým plánováním ačerpáním zdrojů. Velmi důležité je nalezení a dodržování optimálních agrotechnických lhůt pro uskutečňování jednotlivýchkrokůzměny.ukazujese,želidénapodnikujsounapočátkunaladěnipříznivěkbudoucízměněa převládajíu nich vesměs(neurčitá)pozitivníočekáváníod budoucízměny.na druhé straně jsou schopni absorbovatzměny jenom v určitých časových intervalech a musímítpřiměřený časna jejich porozuměnía akceptování.jsou-lityto intervaly přílišdlouhé,spadne takzvaně řemen:lidé ztrácejímotivacia důvěru ve změnu.jsou-lipříliškrátké,lidénejsouschopnizměnupřijmoutavstřebat.jeužitečnéaněkdynutnépostupovat vezměnovém procesupodobnějakov opeře:důležitémotivyv časovýchodstupechopakovat,sólistystřídatse sbory a jakkoliv to na prvnípohled odporuje racionalitě vlastního děje,některé výrazné melodie a scény přehrávatněkolikrát.tonenínutnéproto,žeby snadzaměstnancipodnikubyliméněchápaví,takovýjeprostě přirozenýmechanismuspřijímánízměnskupinoulidí,v případěeds skupinoudostivelkou. Velmidůležitým aspektem změnového procesu,který bychom nemělipropást,jemožnost learning by doing.tj.využitízměny ktomu,aby se pracovnícipodniku v jejím průběhu naučilinové manažerské dovednostiaznalosticelkem přirozeným anenásilným způsobem,tím,že todělají.mimojinév tomtoprocesů mohouhrátvelmipozitivníroliexterníkonzultanti,kteřínovéznalostipřinášejíapřivzájemnéspolupráceje předávají. Jsouv procesustrategickézměnyužitečníexternímanažerštíkonzultanti?mohoubýt.přinášejípracovní kapacitu,objektivituanezávislostexternistů,ajsou-likvalitní,novéznalostiadovednosti. 3

4 Strategie podniku Vnitřní kultura Procesy řízení a technologie Organizační uspořádání Obr.1:Složkysystémuřízenípodnikuajejichvztahkestrategi 4

5 Strategic Change Management Thepapersummarisessomeexperiencesthatauthorgainedduringhisparticipationinstrategicchange processes.m ostlyenergydistributioncompanies(edc)arementioned.scenarioforeds strategyisformulated, somecommentstostrategydevelopmentareputdown.keymomentsofastrategychangeimplementationare discussed. Keywords:COMPANY STRATEGY, STRATEGIC CHANGE, STRATEGIC CHANGE MANAGEMENT. 5

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

1. Současné přístupy k řízení

1. Současné přístupy k řízení 1. Současné přístupy k řízení V současných podmínkách českého hospodářství roste trvale náročnost a požadavky na řízení, neboť a) roste složitost řešených manažerských úloh a dochází ke zkracování doby

Více

JSOU VYTVOŘENY DOSTATEČNÉ PODMÍNKY PRO VYPRACOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO VÝHLEDU ROZVOJE REZORTU OBRANY?

JSOU VYTVOŘENY DOSTATEČNÉ PODMÍNKY PRO VYPRACOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO VÝHLEDU ROZVOJE REZORTU OBRANY? JSOU VYTVOŘENY DOSTATEČNÉ PODMÍNKY... JSOU VYTVOŘENY DOSTATEČNÉ PODMÍNKY PRO VYPRACOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO VÝHLEDU ROZVOJE REZORTU OBRANY? Doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc. Anotace: Diskuze o možných potížích při

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Dana Pokorná, Kateřina Ivanová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. dana.pokorna@mvso.cz, katerina.ivanova@mvso.cz

Dana Pokorná, Kateřina Ivanová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. dana.pokorna@mvso.cz, katerina.ivanova@mvso.cz PRINCIPY UČÍCÍ SE ORGANIZACE JAKO METODA K IMPLEMENTACI ZNALOSTÍ VAV DO PRAXE THE LEARNING ORGANIZATION PRINCIPLES AS A METHODOLOGY FOR IMPLEMENTATION OF THE SCIENCE AND RESEARCH KNOWLEDGE TO THE PRACTICE

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu)

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. Ing. Pavel Kajml Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více