Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Model vrcholového finančního řízení podniku Doc.Ing.Jan PETR,DrSc. Ing.RomanaPLISCHKOVÁ Anotace: Tento příspěvek je autory chápán jako určité shrnutí zkušeností s navrhováním a zaváděním systémů finančního řízení v podnicích a nikoliv jako pokus o teoretický výklad tohoto tématu.na základě zkušeností zde vymezujeme pojem finančního řízení,jak se v naší praxi osvědčuje,stejně tak charakterizujeme osvědčený modelfinančního řízení a jeho architekturu.pochopitelně tyto zkušenosti,respektive aplikace,z nichž naše zkušenosti pocházejí, jsou založeny na teoretických poznatcích příslušných vědních oborů. Dále shrnujeme zkušenosti s počítačovou podporou finančního řízení a s vlastním procesem zavádění tohoto podsystému. Klíčová slova: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU, M ANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ, M ODEL FINANČNÍHO ŘÍZENÍ,POČÍTAČOVÁ PODPORA FINANČNÍHO ŘÍZENÍ. 1 Vymezenípojmu finančnířízení Vymezme nejprve pojem finačnířízenípodniku (někdy označovaného jako vrcholové finanční řízení podniku )ve smyslu,jak je chápeme při jeho implementaci do podnikůa jak je také chápáno v tomto příspěvku Finančnířízenípodniku je uvědomělé a cílevědomé ovládání finančních parametrů (finančně vyjádřitelných parametrů)operací a procesů podniku jeho managementem. Sestává z dlouhodobého (strategického), střednědobého a krátkodobého finančního plánování,finančního rozhodování a finančních analýz.finanční řízení se odehrává na všech řídicích úrovních podniku v odpovídající podrobnosti a časovém dopadu.hlavními postuláty finančního řízení budiž aktivní ovládání budoucnosti (nikoliv tradiční popisování minulých dějů)a dlouhodobosthorizontů pro hodnocení a plánování podnikových operací.finanční řízení je jakožto průřezová záležitost úzce provázáno s ostatními podsystémy řízení,např.se řízením obchodu,technologických procesu, lidských zdrojů,apod. Poznámka: Typickým jenázor,žefinančnířízeníjevěcíekonomůa účetních,neboťtitomurozumějí. Jmenovaníodbornícizpravidla dobřerozumíúčetnictví,málokdyvšak umífinančněřídit.a hlavně,nezastávajípozice,kde se finančnířízení,ať už uvědomělé nebo neuvědomělé, odbývá.(jistěžeplatí,žefinančníředitelnebo ekonomickýnáměstek seaktivněa významně podílejína finančním řízenípodnikuna vrcholovéa strategickéúrovni.).finančnířízeníje především věcíne-finančních manažerů podniku,tedy nikoliv podnikových ekonomů,ale mistrů,vedoucíchpracovníkůzávodů,odbornýchředitelůa samozřejměgenerálního ředitele. Tivesvém každodenním počínánírozhodujío tom,kolik peněz do podniku přiteče,kolik odtečea kolik zůstanevázáno vaktivechpodniku,pohříchuanižbysito často uvědomovali nebo chtěliuvědomit. 1

2 Finančníúčetnictvípodnikunepředstavujefinančnířízenípodniku.Finančníúčetnictvíje sice vysoce sofistikovaná (a tudíž pro běžné manažery nesrozumitelná) informační základna,kterásezesvépodstatyzabýváminulostíamávefinančním řízenípasivní,ikdyž významnourolijakozdrojdat.finančnířízenípodnikunenínicvíce,nežstarédobrékupecké počty,kteréjednoduchým a přitom výstižným způsobem vypovídajío finančnístráncedění v podniku.a těm nenítěžképorozumět. 2 M odelfinančníhořízenípodniku Základem pro efektivnífinančnířízenípodnikujesoustava manažerského účetnictví, kterájeodvozenaodinformačnízákladnyfinančníhoúčetnictví.zásadouprojejíbudováníje schopnostvypovídatve finančních parametrech jednoduše a výstižně o technologických, obchodních,personálních,organizačních a dalších operacích,které na podniku fyzicky probíhají.tomumusíbýtpřizpůsobenyidokumentymanažerského účetnictví.m usíznich býtpatrnáekonomikajednotlivýchbyznysůpodniku,procesů,kterétytobyznysynaplňují,a samozřejmě ekonomika organizačních jednotek.důležitá je především plánovací,dopředu zaměřená částmanažerského účetnictví,vedle tradičnívykazovacíčástisloužícík analýze toho,cosestalo.nadsoustavoumanažerskéhoúčetnictvísepak budujíprocesyfinančního řízení,které zahrnují plánování,operační rozhodování,analýzy a hodnocení.základní schémasložek finančníhořízeníapostavenímanažerskéhoúčetnictvívkontextufinančního řízeníukazujíobr.1a2. Soustava procesů finančního řízení bývá určitým způsobem uspořádána. Takovéto soustavě říkáme modelfinančního řízení podniku,vlastnímu uspořádáníarchitektura modelu.je vhodné,aby modelsměřovalve svém vrcholu k ovládánína řízeníjediného klíčovéhofinančníhoukazatele.pak obvyklejemodelkonsistentněuspořádánapodlepohybů klíčového parametru lze usuzovatna správnostminulých nebo zamýšlených rozhodnutí, například při simulování budoucích situací na modelu.jakkoliv je uspořádání modelu k jednomu klíčovému parametru žádoucí,nikdy nelze posuzovatúspěšnost(finančního ) řízenípodniku jenom podle tohoto jednoho parametru.proto je obvyklé,že nižšíúrovně modeluobsahujícelouřaduukazatelů,aťužuniverzálníhonebospecifickéhocharakteru,na kterémusíbýtbránzřetel.zdůrazněmeovšem,žefinančnířízeníjejenom zesložek řízení podnikuastejnětak soustavafinančníchparametrůpředstavujejenom jedenzřadypohledů nastavavýkonnostpodniku,kterémusíbýtvřízenípodnikuovládány. Jesamozřejmé,žemodely finančního řízeníobsahujítřinavzájem provázanézákladní manažersképohledynaekonomikupodniku,jimižjsoupohledoperační,pohledmajetkovýa pohled toku peněz podnikem.pochopitelně se jedná o pohledy odpovídajícíklasickému trojbilančnímuúčetnictví,ovšem sezobrazením odpovídajícím potřebám řízení.operačnímu pohledu odpovídají manažerské podoby výkazu zisků a ztrát, majetkovému pohledu manažerské podoby rozvahy a tok peněz je obvykle zobrazován jako tvorba a získávání finančních zdrojů a jejich užití.tedy nic nového pod sluncem,klade se však důraz na manažerskou podobu výkazů.to znamená,že přizachováníprincipů oněch výkazů jsou jejichpoložkyuspořádáványtak,abyodpovídalyvýrobním ařídicím procesům podnikuaaby onichpřímovypovídaly,beznějakésložitétransformace. M odelfinančního řízenípodniku simůžeme představitjako jakousipyramidu,jejímž vrcholem jeřídící(klíčový)ukazatel,vnižších patrech jsoupak dalšípodrobnějšíukazatele především pak hierarchicky uspořádané soustavy základních výkazů manažerských 2

3 finančních výkazů a výkazů pomocných.základnoupyramidyjepak účetní databázepodniku totožnásdatabází finančníhoúčetnictví podniku.výkazyjednotlivých hierarchických úrovní jednak zobrazují skutečnost(minulost)a jsou podkladem pro operativní rozhodování a pro analýzy,jednak zobrazují plánovanéhodnoty.jedůležité,abyplányna nejvyšších úrovních pyramidyzachycovalyalespoňobdobí životníhocyklubyznysu,který podnik uskutečňuje.na nejspodnějších patrech pak jdeobvykleoplányjednoroční.z praktickéhohlediska jevhodné, abyjednotlivédokumentyv soběspojovalyjak výkaz historie,tak plán. Procharaktermodelujeurčující význam vrcholovéhoparametru.můžejím býtzisk (pak ovšem jefinanční řízení motivovánosnahouodocilování conejvětšíhozisku),můžetobýt hodnota celkového majetku (růstpodnikubýváněkdyhlavním cílem a motivem finančního řízení),mohoutobýtrůznédalší parametry.jedním z komplexních parametrů,který vypovídá ozdraví ekonomikypodnikua který jev současnosti hojněpoužíván jakoklíčový parametr modelu finančního řízení podniku,jeparametrhodnoty firmy (prosperitní hodnoty firmy, akcionářské hodnoty firmy).pro tento parametrhovoří dva důvody:vypovídá o volných finančních prostředcích,které podnik vyprodukuje,tedy o výkonnosti podniku,a sděluje vlastníkům (např.akcionářům),kolik jim podnik vynáší. V takovém modelujefinanční řízení podnikuzaměřenona zvyšování hodnotypodniku (firmy).hodnota jeobvykledefinována jakodiskontovaný součetdisponibilníhocash/flow, tj.prostředků,kterémohouz podnikuodčerpatvlastníci pouspokojení investičních a jiných potřebpodniku. Základní podobutakovéhomodelu,v němžjeuplatněnofinanční řízení pojednotlivých byznysech podnikuukazujeobr.3. 3 Počítačovápodporamodelfinančníhořízenípodniku Dnes je patrně každý střední a velký podnik vybaven tzv.informačním systémem. Prakticky to obvykle znamená, že disponuje více nebo méně rozsáhlou soustavou softwarovým modulů nesenou příslušným hardwarem. Hodně často jsou tyto moduly zaměřeny (pouze)na účetnictví,a v takovém případětéměřvždy na provádění finančního účetnictví,jakkoliv sofistikovaného.tento stav pak jenom podporuje názorv podniku,že finanční řízení je složitá alchymie ovládaná zasvěcenými, která je jen velmi obtížně použitelnápro praktickéřízení.nesetkávámesesesystémy,kterébybylyjižoddodavatele připravenyprocedurálněna podporumanažerskéhoúčetnictví,ačkoliv tododavatelésoftwaru osvých produktech tvrdí. Praktickytoznamená,žeukonkrétníhoklienta jetřeba nadmodulyfinačníhoúčetnictví vytvořitaparátpro podporu manažerského účetnictví.někdy je to možné provéstpřímo prostředky těchto modulů,například controlingovémoduly mívají dosti bohatý aparátpro tvorbureportů,sjehožpomocí lzerealizovatalespoňčástmanažerskéhoúčetnictví.častoje třeba doprogramovatspeciální modulyprovlastní manažerskéúčetnictví a tím propodporu modelu vrcholového finančního řízení.zde se velmi osvědčují programy v Excelu,neboť dávají přehlednéa jednoduchévýstupy a jsou snadno sestavitelnéi průměrnými uživateli personálních počítačů.to je významná psychologická výhoda při zavádění manažerského účetnictví,neboťsnadnověcněsrozumitelnéjevya vztahylzesnadnonaprogramovat. Jestližev danésouvislosti preferujememanažerskéúčetnictví předfinančním,neznamená to,žebychom význam a nutnostprovádění finančníhoúčetnictví v podnikuzpochybňovali. 3

4 Ostatně je předepsáno zákonem. Nicméně slouží jiným účelům, než je finanční řízení ve smyslu, v jakém se jím zde zabýváme. Je také samozřejmé, že nadstavba manažerské účetnictví využívá v plné míře výsledky transakcí finančního účetnictví a jeho rozsáhlou datovou základnu. 4 M odelfinančníhořízenípodniku Je relativně snadné naprojektovat model finančního řízení na míru danému podniku a není až tak obtížné pořídit příslušnou počítačovou podporu. To, co je obtížné, namáhavé a zdlouhavé, je zavedení takového systému do rutinního užívání podniku. Ostatně, tak je tomu v podobnýchpřípadechvždy. Není třeba zvlášť zdůrazňovat, že celý proces od návrhu po implementaci je nutné pojmout jako projekt v intencích metodiky Project M anagement a podle této metodiky postupovat. Spíše se zde zaměříme na některé specifické aspektyimplementace. Problémem číslo jedna je získat spontánní podporu středního managementu takovému projektu (podpora vrcholového managementu je samozřejmá, bez ní by takový projekt nezačal). Ta se získá jenom tehdy, přesvědčíme-li tyto manažery o užitečnosti finančního řízení v první řadě pro ně samotné, v druhé řadě pro jejichpodnik. To není jednoduché zvláště proto, že na začátku projektu je pro vnitřní kulturu podniku zpravidla typická kultura my (provozní manažeři)jsme tu pro to, abychom řídili, na finance (ekonomiku)máme ekonomy. Jedním z účinných cest zde je oprávněné zdůrazňování toho, že ovládnutím kupeckých počtů získává manažervýznamnou kompetenci a posiluje svoji pozici. Problémem číslo dvě je způsobvysvětlování celé záležitosti a její pochopení zaměstnanci. Osvědčilo se nám zpracovat metodiku finančního řízení do podobylegislativníchdokumentů podniku a objasňování opřít o ně. V horším případě, kde pochopení a přijímání systému finančního řízení není optimální, nastupuje cesta aktivace těchto dokumentů jakožto povinně respektovanýchsměrnic. Problémem číslo tři bývá paradoxně nutnost přesvědčit profesionální ekonomya účetní o tom, že jejichrolí v systému finančního řízení není rutinní zvládání finančního účetnictví, ale vysoce odborné analýzya operace manažerského účetnictví celopodnikového významu a že jejichvýznam zavedením nového systému neklesá, ale naopak se posiluje. 4

5 Finanční řízení podniku Výkonná struktura FŘ - útvaryorganizačnístruktury podniku - manažeřivšechúrovní Procesy FŘ Objekty FŘ - byznysy - zodpovědnostní jednotky - výrobky/služby - zakázky/projekty - procesy Manažerské účetnictví Kdo vykonává činnostifř VlastnínástrojeFŘ Načem se vykonáváfř Obr. 1: Schéma složek finančního řízení podniku 5

6 FINANČNÍ ŘÍZENÍ Finanční informace neúčetní (zpodniku) M ANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Finanční informace zúčetnictví podniku Finanční informace neúčetní (zokolí) Informační základna manažerského účetnictví Ne-finanční (fyzické) informace Procesy pro zpracování dokumentů man.účetnictví Dokumenty (výkazy) manažer.účetnictví PROCESY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ aplikovanéna objekty FŘ Obr.2:M anažerskéúčetnictvívkontextufinančníhořízenípodniku 6

7 Hodnota Hodnota podniku podniku Equity Cash/Flow Du Pont ROE ROE Ziskzdaněný/ Ziskzdaněný/ vlastníjmění vlastníjmění ROI ziskzdaněný/ aktiva x PM ziskzdaněný/ x tržby FL aktiva/ vlastníjmění AT tržby / aktiva Ukazatelefinančně-fyzické Ukazetele Fyzické operační ukazatele efektivnosti Ukaz.tržní hodnoty Ukazatele rentability Ukazetele aktivity Ukazatele likvidity Ukazatele zadluženosti Manažerská rozvaha Cash/Flow Cash/Flow typu typu Zdroje/Užití Zdroje/Užití Dílčímanažerská rozvaha Dílčímanažerská rozvaha Dílčímanažerská rozvaha Výkazzisků/ztrát Byznysové uspořádání Plán investic Plán úvìrù Byznys A Byznys B Byznys C Středisko 1 Středisko 2 Středisko 3 Středisko 4 Nefinanční (fyzická) data Inform. účetní základna Obr.3: Struktura modelu pro finanční řízení podle hodnoty podniku 7

8 Model ofcompanyfinance ManagementSystém Summary:Thepaperisbasedonauthorsexperiencegainedduringtheirconsultancyactivities in Czech companies. Financial M anagement System is defined, also its model and architecture.a roleofmanagementaccountancy(m A)isdescribed.Informationsystemsfor M A supportarediscussed.somecriticalissuesofimplementationprocessarementioned. Key words: FINANCE MANAGEMENT, MANAGEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE MANAGEMENT MODEL, COMPUTER SUPORT TO FINACE MANAGEMENT 8

Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn

Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn Uživatelské pojetí manažerského informačního systému a jeho struktura z hlediska potřeb jednotlivých úrovní řízení (včetně tzv. segmentových informací) Eva Holínská SVŠES, s. r. o. v Praze 1. Úvod Předložený

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU CONSOLIDATION

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ...

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... 8 2.1.1. VENKOV... 8 2.1.2. MIKROREGION... 8 2.1.3. MIKROREGIONÁLNÍ MANAGEMENT ROZVOJE...

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB Společnost pro projektové řízení, občanské sdružení Brno 2012 Tato publikace

Více

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Milan Jan Půček Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Milan Jan Půček 1 Vzor citace: PŮČEK, M., J. Udržitelné finanční řízení obcí a regionů. Vydání 1. Praha:

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

PROJECT MANAGEMENT Dům techniky Ostrava, spol. s r. o.

PROJECT MANAGEMENT Dům techniky Ostrava, spol. s r. o. PROJECT MANAGEMENT - 1- Obecný úvod Pojmy Management of a project = řešení problémů vztahujících se k jediným, izolovaným iniciativám Program management = řešení problémů vztahujících se ke skupině souvisejících

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz Abstract To ensure the safe organisation with a potential do develop sustainable

Více

Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada"

Metody znalostního managementu v hotelu Ramada Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ilyasova Vladlena Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada" Bakalářská práce 2009

Více