Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU"

Transkript

1 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Příloha 2: Bibliografie pracovníků IVŠV ( ) Odborné knihy Janík, T., Janko, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D., & Vlčková, K. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Doskočilová, M., Ducháčková, G., Janko, T., Jireček, M., Novák, P., Pešková, K., Přikrylová, J., Stejskalíková, J., Šamalíková, S., Šebestová, S., Zerzová, J., & Zlatníček, P. (2010). Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. Brno: Paido. Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., & Solnička, D. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Najvar, P. (2010). Raná výuka cizích jazyků v České republice na konci 21. století. Brno: Paido. Schmeinck, D., Knecht, P., Kosack, W., Lambrinos, N., Musumeci, M., & Gatt, S. (2010). Through the Eyes of Children. The Implementation of a European Dimension by Peer Learning in Primary School. Berlin: MBV Berlin. Vlček, P., & Janík, T. (2010). Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. Brno: Paido. Kapitoly v odborných knihách Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2010). Miskoncepcie vo vyučovaní biológie: Možnosti ich skúmania na príklade témy Vtáky. In J. Škoda, & P. Doulík, et al., Prekoncepce a miskoncepce v oborových didaktikách ( ). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Maňák, J., & Janík, T. (2010). Ausgewählte Spannungsfelder der Schulreform in der Tschechischen Republik: Neue Herausforderungen an die pädagogische Profession. In O. Holz, & F. Shelton (Eds.), Transformationsprozesse im europäischen Bildungsraum ( ). Hamburg: Verlag Dr. Kovač. Píšová, M., & Kostková, K. (2010). Didaktická znalost obsahu na výstupu z přípravného vzdělávání učitelů. In J. Coufalová (Ed.), Hledisko kvality v přípravě učitele ( ). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni Publikace jsou vykazovány od roku, kdy daný pracovník do IVŠV nastoupil.

2 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Píšová, M., & Kostková, K. (2010). Notes on foreign language teaching with special attention to giftedness: a case study. In R. Grenarová, & M. Vítková (Ed.), Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil ( ). Brno: Masarykova univerzita. Časopisecké studie Janík, T. (2010). Integrace idejí zaměřených k profesionalizaci učitelství. Pedagogika, 60(3/4), Janík, T. (2010). Stav a výhledy českého pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 20(2), Janík, T., Maňák, J., Knecht, P., & Němec, J. (2010). Proměny kurikula současné české školy: vize a realita. Orbis scholae, 4(3), Knecht, P., Janík, T., Najvar, P., Najvarová, V., & Vlčková, K. (2010). Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problému ve výuce na základních školách. Orbis scholae, 4(3), Knecht, P., Kubiatko, M., & Svatoňová, H. (2010). Jak uživatelé hodnotí školní zeměpisné atlasy? Podněty pro rozvoj školské kartografie. Geodetický a kartografický obzor, 56(7), Kubiatko, M. (2010). Czech university students attitudes towards ICT used in science education. Journal of Technology and Information Education, 2(3), Kubiatko, M., & Vlčková, K. (2010). The relationship between ICT use and science knowledge for Czech students: a secondary analysis of PISA International Journal of Science and Mathematics Education, 8(3), Kubiatko, M., Mrázková, K., & Usak, M. (2010). Postoje českých a tureckých vysokoškolských studentů k využívání ICT v přírodovědných předmětech. Paidagogos, 11(2). Kubiatko, M., Usak, M., Yilmaz, K., & Tasar, M. F. (2010). A cross-national study of czech and turkish university students attitudes towards ICT used in science subjects. Journal of Baltic Science Education, 9(2), Kubiatko, M., Vaculová, I., & Pecušová, E. (2010). Mylné představy žáků II. stupně základních škol: Možnost jejich zkoumání na příkladě tématu Ptáci. Pedagogická orientace, 20(2), Najvar, P., & Hanušová, S. (2010). Fenomén času v učení se cizím jazykům. Studia paedagogica, 15(1), Najvarová, V. Čtenářské strategie žáků prvního stupně základní školy. Pedagogická orientace, 20(3), Pecušová, E., & Kubiatko, M. (2010). Úroveň mylných představ žáků základních škol o ptácích. Biologie Chemie Zeměpis, 19(2),

3 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Píšová, M. (2010). Učitel expert. Přehled výzkumných trendů a jejich výsledků. Pedagogika, 60(3/4), Sborníkové příspěvky Janík, T., Janíková, M., Valkounová, E., & Knecht, P. (2010). Diagnostische Kompetenz von LehrernInnen: Erfassung und Entwicklung im Rahmen einer videobasierten Lernumgebung. In T. Janík, & P. Knecht (Eds.), New Pathways in the Professional Development of Teachers (87 93). Wien, Münster: LIT Verlag. Knecht, P. (2010). Role učebnic v procesu implementace kurikulární reformy. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin IVŠV 2010 (51 54). Brno: MU. Knotová, M., & Kubiatko, M. (2010). Vědomosti a postoje žáků základních škol k hadům. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin IVŠV 2010 (31 35). Brno: MU. Píšová, M. (2010). Burning Issues in English Language Didactics. In Challenges in Foreign Language Education (99 103). Bratislava: Z-F Lingua. Píšová, M. (2010). Teacher expertise: key concepts and research methodologies. In T. Janík, & P. Knecht (Eds.), New Pathways in the Professional Development of Teachers (18 29). Wien, Münster: LIT Verlag. Vlčková, J., & Kubiatko, M. (2010). Postoje žáků druhého stupně základních škol k vyučovacímu předmětu přírodopis. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin IVŠV 2010 (21 24). Brno: MU. Vlčková, K. (2010). Metodologické problémy doktorských projektů výzkumu v pedagogice. In Z. Sikorová, M. Malčík, & K. Pavlica (Eds.), Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV ( ). Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita. Editorství Janík, T., & Knecht, P. (Eds.). (2010). New Pathways in the Professional Development of Teachers. Wien, Münster: LIT Verlag. Najvarová, V., & Knecht, P. (Eds.). Bulletin IVŠV Brno: MU Odborné knihy Janík, T. (2009). Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno: Paido. Janík, T., & Seidel, T. (Eds.). (2009). The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. Münster: Waxmann. 126

4 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Janík, T., Janíková, M., Janko, T., Knecht, P., Najvar, P., Najvarová, V., Šebestová, S., & Vlčková, K. (2009). Kurikulum výuka školní klima učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu ( ). Brno: MU. Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido. Janík, T., Švec, V., Beneš, Z., Grecmanová, H., Helus, J., Jůva, V., Knecht, P., Kožuchová, M., Lukášová, H., Maňák, J., Najvar, P., Najvarová, V., Pelikán, J., Pol, M., Prokop, J., Průcha, J., Rabušicová, M., Ries, L., Rýdl, K., Seebauer, R., Semrád, J., Slavík, J., Spousta, V., Střelec, S., Svatoš, T., Šebestová, S., Vítková, M., Walterová, E., & Wiegerová, A. (2009). K perspektivám školního vzdělávání. Brno: Paido. Janík, T., Černá, M., Dvořáková, M., Hošpesová, A., Janíková, M., Kattmann, U., Knecht, P., Najvar, P., Mazáčová, N., Lukášová, H. Slavík, J., Stehlíková, N., Švec, V., & Tichá, M. (2009). Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido. Janíková, M., Vlčková, K., Doulík, P., Chvál, M., Janík, T., Jelemenská, P., Maňák, J., Starý, K., & Škoda, J. (2009). Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido. Kapitoly v knihách Adam, M., & Najvar, P. (2009). Teacher s Performance in ELT: A Preliminary Linguistic Analysis within the CPV Video Study. In S. Hanušová, et al., Research in English Language Teacher Education (19 32). Brno: Masarykova univerzita. Janík, T. (2009). K možnostem rozvíjení učitelových didaktických znalostí obsahu. In T. Janík, et al., Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů (7 16). Brno: Paido. Janík, T. (2009). Kognitivní vývoj dětí a mládeže. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Janík, T. (2009). Obecná didaktika. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Janík, T. (2009). Oborové a předmětové didaktiky. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Janík, T. (2009). Obsah vzdělávání. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Janík, T. (2009). Školní vyučování. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Janík, T. (2009). Výzkum výuky: historický vývoj. In M. Janíková, & K. Vlčková, et al., Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (23 43). Brno: Paido. 127

5 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU 128 Janík, T., & Janíková, M. (2009). Akční výzkum: výzkum prováděný učitelem. In Š. Švec, et al., Metodologie věd o výchově: Kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu ( ). Brno: Paido. Janík, T., Janíková, M., & Vlčková, K. (2009). Výzkum výuky: vymezení pojmu. In M. Janíková, & K. Vlčková, et al., Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (11 22). Brno: Paido. Janík, T., Janíková, M., Knecht, P., & Najvar, P. (2009). Video jako prostředek rozvíjení učitelových didaktických znalostí obsahu. In T. Janík, et al., Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů (83 96). Brno: Paido. Janík, T., Janíková, M., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Najvarová, V., & Šebestová, S. (2009). Exploring Different Ways of Using Video in Teacher Education: Examples from CPV Video Web. In T. Janík, & T. Seidel (Eds.), The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom ( ). Münster: Waxmann. Janík, T., Najvar, P., Knecht, P., & Slavík, J. (2009). K problému monitoringu implementace kurikulární reformy na gymnáziích: představení projektu Kvalitní škola. In T. Janík, V. Švec, et al., K perspektivám školního vzdělávání (75 100). Brno: Paido. Janík, T., Pol, M., & Rabušicová, M. (2009). Asociace a organizace pedagogického výzkumu v zahraničí. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Janík, T., Pol, M., & Rabušicová, M. (2009). Pedagogický výzkum v zahraničí. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Janík, T., Seidel, T., & Najvar, P. (2009). Introduction: On the Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning. In T. Janík, & T. Seidel (Eds.), The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom (7 19). Münster: Waxmann. Janíková, M., & Janík, T. (2009). Videostudie v edukačním výzkumu. In Š. Švec, et al., Videostudie v edukačním výzkumu ( ). Brno: Paido. Knecht, P. (2009). Pupils Criteria for Textbook Evaluation: A Pupils Perspective on Verbal Representation of Geographical Concepts in Geography Textbooks. In M. Horsley, & J. McCall (Ed.), Peace, democratization and reconciliation in textbooks and educational media ( ). Tonsberg (Norway): IARTEM and Vestfold College. Maňák, J. (2009). Materiální didaktické prostředky. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Maňák, J. (2009). Pedagogická teorie a vzdělávací praxe. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Maňák, J. (2009). Pojetí kurikula. In M. Janíková, et al., Základy školní pedagogiky (53 56). Brno: Paido.

6 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Maňák, J. (2009). Vzdělávání ve společnosti vědění. In T. Janík, & V. Švec, et al., K perspektivám školního vzdělávání (11 20). Brno: Paido. Maňák, J., & Janík, T. (2009). Kurikulum. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Maňák, J., & Janík, T. (2009). Výukové metody jako předmět výzkumu. In M. Janíková, & K. Vlčková, et al., Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (83 96). Brno: Paido. Maňák, J., & Švec, V. (2009). Formy a metody výuky. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Maňák, M., & Janík, T. (2009). Cíle výchovy a vzdělávání. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Najvar, P., & Najvarová, V. (2009). Příležitosti k učení napříč kurikulem 2. stupně základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie. In T. Janík, & V. Švec (Ed.), K perspektivám školního vzdělávání ( ). Brno: Paido. Najvar, P., Janík, T., Janíková, M., Hübelová, D., & Najvarová, V. (2009). CPV Video Study: Comparative Perspectives on Teaching in Different School Subjects. In T. Janík, & T. Seidel (Eds.), The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom ( ). Münster: Waxmann. Najvarová, V., & Najvar, P. (2009). The CPV video study of English: Analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. In S. Hanušová, et al., Research in English Language Teacher Education ( ). Brno: Masarykova univerzita. Šebestová, S. (2009). Příležitosti k rozvíjení jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka. In T. Janík, & V. Švec, et al., K perspektivám školního vzdělávání (80 95). Brno: Paido. Švec, V. (2009). Přípravné vzdělávání učitelů. In Průcha, J. (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Švec, V. (2009). Znalosti jako prvek obsahu i procesu vzdělávání. In T. Janík, & V. Švec, et al., K perspektivám školního vzdělávání (21 28). Brno: Paido. Vlčková, K. (2009). Strategie učení: výzkumné oblasti, přístupy a metody. In M. Janíková, & K. Vlčková, et al., Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (97 116). Brno: Paido. Časopisecké studie Janík, T., Najvar, P., Slavík, J., & Trna, J. (2009). On the dynamic nature of physics teachers pedagogical content knowledge. Orbis scholae, 3(2), Knecht, P. (2009). Co je dnes obsahem vzdělávání? Pedagogická orientace, 19(2), Kubiatko, M. (2009). Názory študentov gymnázií na využívanie IKT vo vyučovacom predmete biológia. Technológia vzdelávania, 17(8),

7 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Kubiatko, M. (2009). Postoje študentov gymnázií k využívaniu IKT vo vyučovaní biológie. Informatika v škole, 18(36), Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2009). High school students relation to information and communication technologies in the context of biology. E-Pedagogium, 9(1), Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2009). Slovak high school students attitudes to ICT using in biology lesson. Computers in Human Behavior, 25(3), Kubiatko, M., & Prokop, P. (2009). Pupils understanding of mammals: An investigation of the cognitive dimension of misconceptions. Orbis scholae, 3(2), Maňák, J. (2009). Východisko z labyrintu školské reformy. Komenský, 133(4), 6 8. Mrázková, K., & Kubiatko, M. (2009). Implementace geoinformačních technologií do výuky zeměpisu na základních školách. E-Pedagogium, 9(4), Najvar, P., Najvarová, V., & Janík, T. (2009). Lesson structure in different school subjects in the Czech republic. Orbis scholae, 3(2), Prokop, P., Fančovičová, J., & Kubiatko, M. (2009). Vampires Are Still Alive: Slovakian Students Attitudes toward Bats. Anthrozoös, 22(1), Švec, V. (2009). Sdílení znalostí ve školním prostředí. Pedagogická orientace, 19(2), Vlčková, K. (2009). Srovnání používání strategií učení cizímu jazyku u studentů osmiletých a čtyřletých gymnáziích. Pedagogická orientace, 19(4), Sborníkové příspěvky Janík, T., & Knecht, P. (2009). Učebnice jako zrcadlo kánonu školního vědění. In M. Nogová, & M. Reiterová (Eds.), Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu (7 12). Bratislava: ŠPÚ Bratislava. Janík, T., & Knecht, P. (2009). Zur Entwicklung des fachdidaktischen Wissens in der LehrerInnenbildung: Möglichkeiten und Grenzen nach dem Bologna- -Prozess. In Pädagogische Hochschule Wien (Ed.), Neue Architekturen im europäischen Hochschulraum New Architectures In The European Higher Education Area ( ). Wien: LIT Verlag. Janík, T., Janko, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Najvarová, V., & Šebestová, S. (2009). Pedagogický a oborově didaktický výzkum v zahraničí ( ). In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (31 37). Brno: MU. Janíková, M., Janík, T., & Mužík, V. (2009). CPV Videostudie Sportunterricht Design und Ergebnisse der Pilotphase. In E. Jeisy, & W. Mengisen (Eds.), Möglichkeiten und Grenzen der Schulsportforschung (93 114). Magglingen: BASPO. 130

8 Výzkumem k lepšímu vzdělávání 131 Janíková, M., Janík, T., & Valkounová, E. (2009). Vyučovací jednotky tělesné výchovy z hlediska organizačních forem a fází výuky. In V. Mužík, & V. Süss (Eds.), Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století ( ). Brno: MU. Janko, T., & Knecht, P. (2009). Vizuální prvky v učebnicích přehledová studie česko-slovenských výzkumů. In M. Rybičková, & J. Hladík (Eds.), Škola v proměnách: Učitel žák učivo ( ). Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. [CD-ROM] Knecht, P. (2009). (Pedagogický) výzkum: zaklínadlo mocných. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (40 41). Brno: MU. Knecht, P. (2009). Výzkum učebnic na PdF MU. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (43 45). Brno: MU. Knecht, P., & Janík, T. (2009). Implementace evropská dimenze ve vzdělávání na primární škole (E-PLIPS): Zpráva o řešení projektu Evropské Komise Comenius 2.1. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (91 93). Brno: MU. Knecht, P., & Svatoňová, H. (2009). Mapová zobrazení a kartografické dovednosti jako předmět pedagogického výzkumu. In V. Poštolka, Z. Lipský, K. Popková, & J. Šmída (Eds.), Geodny Liberec 2008 sborník příspěvků. Liberec: Technická univerzita v Liberci. [CD-ROM] Knecht, P., Najvar, P., & Janík, T. (2009). Projekt LC06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání v poločase: zpráva o naplňování dílčího cíle 6 a 7 v letech In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (7 17). Brno: MU. Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2009). Postoje študentov stredných škôl k využívaniu IKT na hodinách biológie. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (63 65). Brno: MU. Kubiatko, M., & Vaculová, I. (2009). Jedna vlaštovka jaro nedělá aneb (ne)vědomosti žáků nejenom o vlaštovkách. In Z. Sikorová, M. Malčik, & K. Pavlica (Eds.), Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV ( ). Ostrava: Pedagogická fakulta OU. [CD-ROM] Kubiatko, M., Prokop, P., & Fančovičová, J. (2009). Postoje študentov vysokých škôl k netopierom. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (38 40). Brno: MU. Mužík, V., & Janík, T. (2009). Der Sportunterricht aus der Sicht der Hauptschulabsolventen projektiertes und realisirtes Curriculum im Vergleich. In E. Jeisy, & W. Mengisen (Eds.), Möglichkeiten und Grenzen der Schulsportforschung ( ). Magglingen: BASPO. Mužík, V., Mužíková, L., & Janík, T. (2009). Sportunterricht aus der Sicht der Tschechischen Bevölkerung eine Meinungsumfrage. In E. Jeisy, & W. Mengisen (Eds.), Möglichkeiten und Grenzen der Schulsportforschung ( ). Magglingen: BASPO.

9 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Najvarová, V., Najvar, P., & Svobodová, M. (2009). Uplatnění didaktických prostředků a médií v reálné výuce ZŠ v ČR. In M. Rybičková, & J. Hladík (Eds.), Škola v proměnách: Učitel žák učivo ( ). Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. [CD-ROM] Vaculová, I., & Kubiatko, M. (2009). Videostudie procesu osvojování dovedností a její následné využití pro přípravu budoucích učitelů fyziky. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4 ( ). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Vlčková, K. (2009). Metodologické problémy doktorských projektů výzkumu v pedagogice. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. In Z. Sikorová, M. Malčik, & K. Pavlica (Eds.), Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV ( ). Ostrava: Pedagogická fakulta OU. [CD-ROM] Editorství Najvarová, V., & Knecht, P. (Eds.). (2009). Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU Brno: Masarykova univerzita. Najvarová, V., & Šebestová, S. (Eds.). (2009). Kurikulum a výuka v proměnách školy. Brno: Masarykova univerzita Odborné knihy Janík, T., Brebera, P., Bromme, R., Brückmannová, M., Dobrý, L., Dvořák, D., Dvořáková, M., Hanušová, S., Hošpesová, A., Kostková, K., Lajdová, A., Lukavský, J., Píšová, M., Psotta, R., Slavík, J., & Tichá, M. (2008). Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. Brno: Paido. Ježková, V., Von Kopp, B., & Janík, T. (2008). Školní vzdělávání v Německu. Praha: Karolinum. Knecht, P., Janík, T., Dvořák, D., Dvořáková, M., Gavora, P., Hrabí, L., Jelemenská, P., Ježková, V., Hübelová, D., Chárová, D., Klapko, D., Maňák, J., Najvarová, V., Nogová, M., Průcha, J., Sikorová, Z., & Stará, J. (2008). Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido. Maňák, J., Janík, T., & Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido. 132

10 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Kapitoly v knihách Brückmann, M., & Janík, T. (2008). Diagram obsahové struktury vyučovací hodiny: ukázka z výuky fyziky. In T. Janík, et al., Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu (89 101). Brno: Paido. Hanušová, S., & Najvar, P. (2008). Raná výuka cizího jazyka. In S. Pokrivčáková. (Ed.), Inovácie a trendy vo vyučovaní cudzích jazykov u žiakov mladšieho školského veku (13 25). Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa. Hübelová, D., Najvarová, V., & Chárová, D. (2008). Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce zeměpisu. In P. Knecht, & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu ( ). Brno: Paido. Janík, T. (2008). Zkoumání didaktických znalostí obsahu: vybrané přístupy, metody a techniky. In T. Janík, et al., Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu (25 35). Brno: Paido. Janík, T., & Knecht, P. (2008). Transformace, artikulace a reprezentace vzdělávacího obsahu v učebnicích: k roli didaktických znalostí obsahu autora učebnice. In P. Knecht, & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (95 105). Brno: Paido. Knecht, P., & Janík, T. (2008). Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. In P. Knecht, & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (9 17). Brno: Paido. Knecht, P., & Najvarová, V. (2008). Jak žáci hodnotí učebnice? Podněty pro tvorbu a výzkum učebnic. In P. Knecht, & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu ( ). Brno: Paido. Maňák, J. (2008). Funkce učebnice v moderní škole. In P. Knecht, & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (19 26). Brno: Paido. Maňák, J. (2008). Healthcare enters into the curriculum. In E. Řehulka, et al., School and Health 21. Contemporary Discourse on School and Health Investigation (17 21). Brno: MU, Maňák, J., & Vlčková, K. (2008). Aktuální problémy vzdělávání. In A. Kocmanová. (Ed.), Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management (60 73). Brno: VUT. Časopisecké studie Haláková, Z., & Kubiatko, M. (2008). Obľúbenosť používania počítačov študentmi gymnázií. Informatika v škole, 17(35), Haláková, Z., & Kubiatko, M. (2008). Sú budúci učitelia prírodovedných predmetov tvoriví? Pedagogika, 58(1), Hübelová, D., Janík, T., & Najvar, P. (2008). Pohledy na výuku zeměpisu na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie zeměpisu. Orbis scholae, 2(1),

11 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Janík, T., Janíková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2008). Pohledy na výuku fyziky na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky. Orbis scholae, 2(1), Janík, T., Janíková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2008). Ziele und Zielorientierung im Physikunterricht: Einblicke in die Überzeugungen von tschechischen Physiklehrern. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 14(1), Janíková, M, Janík, T., Mužík, V., & Kundera, V. (2008). CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2(1), Knecht, P. (2008). Pojmy v učebnicích zeměpisu a jejich přiměřenost věku žáků. Pedagogická orientace, 18(2), Kubiatko, M. (2008). Názory študentov na praktickú aplikáciu IKT do vyučovania biológie. E-Pedagogium, 8(3), Kubiatko, M. (2008). Praktická aplikácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania biológie. Technológia vzdelávania, 16(3), Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2008). Students point of view of the biology lecture taught with an ICT assistance: Preliminary results. Problems of Education in 21st century, 5(5), Kubiatko, M., Országhová, Z., & Haláková, Z. (2008). Taxonómia vtákov Slovenska Edukačný disk pre učiteľov a študentov. Informatika v škole, 17(33/34), Nagy, T., Kubiatko, M., & Nagyová, S. (2008). Postoje žiakov v spojitosti s prípravou učiteľov v problematike implementácie IKT do vyučovacieho procesu. Informatika v škole, 17(33/34), Najvar, P. (2008). Raná výuka cizích jazyků v České republice na přelomu 20. a 21. století. Pedagogická orientace, 18(2), Najvar, P., & Janík, T. (2008). Videostudie ve výzkumu vyučování a učení. Orbis scholae, 2(1), Najvar, P., Najvarová, V., Soběslavská, V., Šebestová, S., Vlčková, K., & Zerzová, J. (2008). CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2(1), Najvarová, V. (2008). Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy. Pedagogická orientace, 18(1), Prokop, P., & Kubiatko, M. (2008). Bad wolf kills lovable rabbits: childrens attitudes toward predator and prey. Electronic Journal of Science Education, 12(1), Prokop, P., Kubiatko, M., & Fančovičová, J. (2008). Slovakian pupils knowledge of, and attitudes toward birds. Anthrozoös, 21(3), Švec, V. (2008). Sdílení znalostí v interdisciplinárním sociálně zdravotnickém týmu. Pedagogická orientace, 18(4),

12 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Vaculová, I., Trna, J., & Janík, T. (2008). Učební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie fyziky. Pedagogická orientace, 18(4), Žemličková, M., Nagyová, S., Kubiatko, M., & Nagy, T. (2008). Problematika drogových závislostí očami žiakov vybraných škôl Lokalita Bratislava a Orava. Biológia Ekológia Chémia, 12(3), 2 4. Sborníkové příspěvky Doležalová, J., Najvarová, V., & Najvar, P. (2008). Čtenářské strategie studentů pedagogických fakult. In T. Svatoš, & J. Doležalová (Eds.), Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy ( ). Hradec Králové: Gaudeamus. Haláková, Z., & Kubiatko, M. (2008). Voľný čas budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. In E. Kratochvílová (Ed.), Pedagogika voľného času Teória a prax ( ). Trnava, Slovensko: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. Havelková, M., Janík, T., Kachlík, P., Hájková, H., & Menšík, P. (2008). Participace studenta na tvorbě informačních textů pro učitele, je jedna z forem, jak zkvalitnit jeho profesní přípravu. In A. Sandanusová, & B. Matejovičová (Eds.), Efektivita a optimalizace přípravy učitelů ( ). Praha: ČZU Praha, UKF Nitra, UK Praha. Havelková, M., Janík, T., Kachlík, P., Hájková, H., & Menšík, P. (2008). Spoluúčast studenta na tvorbě informačních textů pro učitele je jedna z forem, jak zkvalitnit jeho profesní přípravu. In Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání (15 16). Slovensko: Tribun. Janík, T. (2008). K problému integrace oborové a didaktické přípravy učitelů: model učitelského vzdělávání založený na konceptu didaktické znalosti obsahu. In J. Havel, O. Šimoník, & J. Šťáva (Eds.), Pedagogická praxe a oborové didaktiky (26 32). Brno: MSD. Janík, T. (2008). K problémům stojícím v pozadí tvorby a realizace kurikula základního vzdělávání v České republice. In J. Novotná (Ed.), Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti (39 58). Liberec: FP TUL. Janík, T. (2008). K vybraným aspektům didaktických znalostí obsahu u učitelů fyziky. In P. Franiok, & D. Knotová (Eds.), Učitel a žák v současné škole ( ). Brno: Masarykova univerzita. Janík, T. (2008). Sachstrukturdiagramm einer Unterrichtsstunde: einen Weg zur Erfassung von Lerninhalten im Physikunterricht. In M. Duh (Ed.), Lehrer/-innenbildung in Europa ( ). Wien: LIT Verlag. Janík, T., & Najvarová, V. (2008). Doktorské studium jako enkulturace do oborové komunity. In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (45 50). Brno: Masarykova univerzita. 135

13 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Janík, T., Knecht, P., & Janko, T. (2008). Učebnice jako kurikulární konstrukt: nálezy českého pedagogického výzkumu ( ). In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (67 71). Brno: Masarykova univerzita. Janík, T., Mužík, V., Knecht, P., Kubiatko, M., & Fišarová, G. (2008). In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (95 106). Brno: Masarykova univerzita. Janíková, M., Janík, T., & Mužík, V. (2008). Nutzen von Videobeispielen in der LehrerInnenbildung In M. Duh (Ed.), Lehrer/-innenbildung in Europa ( ). Wien: LIT Verlag. Janíková, M., Janík, T., Knecht, P., Kubiatko, M., & Sebera, M. (2008). CPV videoweb: tvorba elektronického učebního prostředí pro didaktickou přípravu budoucích učitelů. In J. Havel, O. Šimoník, & J. Šťáva (Eds.), Pedagogická praxe a oborové didaktiky ( ). Brno: MSD. Knecht, P. (2008). Die Implementierung der Europäischen Dimension durch Peer Learning auf der Primarstufe. In M. Duh (Ed.), Lehrer/-innenbildung in Europa ( ). Wien: LIT Verlag. Knecht, P. (2008). Implementace evropské dimenze ve vzdělávání prostřednictvím peer learningu na primární škole. In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (8 11). Brno: Masarykova univerzita. Knecht, P., & Janko, T. (2008). Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu co přinesla konference In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (71 73). Brno: Masarykova univerzita. Knecht, P., & Svatoňová, H. (2008). Developing Educational Cartography: Pupils criteria for selecting a school atlas. In K. Donert, & G. Wall (Eds.), Future prospects in Geography ( ). Liverpool: Liverpool University Press. Maňák, J. (2008). Postavení občanské výchovy v kurikulu základní školy. In A. Staněk, & F. Mezihorák (Eds.), Výchova k občanství pro 21. století ( ). Praha: SPHV. Maňák, J. (2008). Učitel a kurikulum. In P. Franiok, & D. Knotová (Eds.), Učitel a žák v současné škole (29 36). Brno: MU. Maňák, J., & Vlčková, K. (2008). Aktuální problémy vzdělávání. In A. Kocmanová (Ed.), Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management (60 73). Brno: VUT. Najvar, P. (2008). za našich mladejch let, bejval svět jako květ. In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (11 13). Brno: Masarykova univerzita. 136

14 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Najvar, P. (2008). CPV Video Study of English: Realised curriculum analysis in Czech lower-secondary classrooms. In J. Schmied, & C. Haase (Eds.), English Projects in Teaching and Research in Central Europe (25 31). REAL Studies 4. Göttingen: Cuvillier Verlag. Najvar, P., Najvarová, V., Soběslavská, V., Šebestová, S., & Vlčková, K. (2008). Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik. In M. Duh (Ed.), Lehrer/-innenbildung in Europa ( ). Wien: LIT Verlag. Najvarová, V. (2008). Výzkum čtenářských strategií žáků 1. stupně základní školy. In T. Svatoš, & J. Doležalová (Eds.), Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy ( ). Hradec Králové: Gaudeamus. Vlčková, K. (2008). Metodologická stránka doktorských projektů oboru Pedagogika.Pohled na projekty ze Semináře studentů 1. a 2. ročníku doktorského studijního programu na PdF MU. In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (50 65). Brno: Masarykova univerzita. Editorství Knecht, P., & Najvarová, V. (Eds.). (2008). Bulletin Centra pedagogického výzkumu Brno: MU. Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2008). Bulletin Centra pedagogického výzkumu Brno: MU. Najvarová, V., Janík, T., & Knecht, P. (Eds.). (2008). Kurikulum a učebnice. Brno: MU Odborné knihy Janík, T., Brebera, P., Dobrý, L., Kansanen, P., Píšová, M., Najvar, P., Seebauerová, R., Slavík, J., Švec, V., & Trna, J. (2007). Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno: Paido. Maňák, J., & Knecht, P. (Eds.). (2007). Hodnocení učebnic. Brno: Paido. Vlčková, K. (2007). Strategie učení cizímu jazyku. Brno: Paido. Kapitoly v knihách Janík, T. (2007). Co rozumět termínem pedagogical content knowledge? In T. Janík, et al., Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? (23 39). Brno: Paido. Janík, T. (2007). Pedagogical content knowledge v oborově didaktickém a kurikulárním výzkumu. In T. Janík, et al., Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? (41 52) Brno: Paido. 137

15 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Janík, T., Jůva, V., Rothenhagen, R., & Seebauerová, R. (2007). Meilsteine tschechischer Identitätsentfaltung. In R. Seebauer (Ed.), Europa Nachdenken und Vordenken. Regionale, nationale und europäische Identitäten, Persönlichkeiten im europäischen Bildungswesen (41 62). Berlin: LIT Verlag. Janík, T., Najvar, P., Najvarová, V., & Píšová, J. (2007). Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce fyziky (se zvláštním zřetelem k učebnicím). In J. Maňák, & P. Knecht (Eds.), Hodnocení učebnic (82 97). Brno: Paido. Janík, T., Najvar, P., Slavík, J., & Trna, J. (2007). Dynamická povaha učitelových didaktických znalostí obsahu: případová (video)studie z výuky fyziky na 2. stupni základní školy. In T. Janík, et al., Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? (99 113). Brno: Paido. Knecht, P. (2007). Frekvenční pojmová analýza učebnic zeměpisu. In J. Maňák, & P. Knecht (Eds.), Hodnocení učebnic ( ). Brno: Paido. Maňák, J. (2007). Učebnice jako kurikulární projekt. In J. Maňák, & P. Knecht (Eds.), Hodnocení učebnic (24 30). Brno: Paido. Miková, M., & Janík, T. (2007). Pořizování videozáznamu jako metoda sběru dat. In R. Švaříček, & K. Šeďová, et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry ( ). Praha: Portál. Švec, V. (2007). Implicitní charakter didaktických znalostí obsahu a jejich utváření. In T. Janík, et al., Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? (91 97). Brno: Paido. Časopisecké studie Hanušová, S., & Najvar, P. (2007). Výuka cizího jazyka v raném věku. Pedagogická orientace, 17(3), Hübelová, D., & Janík, T. (2007). Výzkumná sonda do žákovských představ o tvaru a složení Země. Biologie Chemie Zeměpis, 16(2), Janík, T. (2007). Cílová orientace ve výuce fyziky: exkurz do subjektivních teorií učitelů. Pedagogická orientace, 17(1), Janík, T. (2007). Pedagogické znalosti jako součást profesní výbavy učitele. Pedagogická orientace, 17(4), Janík, T., & Slavík, J. (2007). Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání. Pedagogika, 57(3), Janík, T., & Slavík, J. (2007). Vztah obor a vyučovací předmět jako metodologický problém. Orbis scholae, 2(1), Knecht, P. (2007). Didaktická transformace aneb od didaktického zjednodušení k didaktické rekonstrukci. Orbis Scholae, 2(1), Maňák, J. (2007). Kurikulum a hodnoty. Pedagogická orientace, 17(2), Maňák, J. (2007). Modelování kurikula. Orbis scholae, 1(1),

16 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Švec, V. (2007). Moje cesta k pedagogickým znalostem. Pedagogická orientace, 17(4), Vlčková, K. (2007). Strategie učení v kurikulu všeobecného vzdělávání. Orbis scholae, 2(1), Vlčková, K. (2007). Umí se žáci na konci základního vzdělávání učit cizí jazyk? Evaluace kompetence k učení ve vzdělávací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace. Komenský, 131(3), 4 8. Sborníkové příspěvky Hanušová, S., & Najvar, P. (2007). The Age Factor and its Role in the Process of Foreign Language Learning and Teaching. In C. Haase, J. Schmied, & R. Povolná (Eds.), Complexity and coherence: Approaches to linguistic research and language teaching (97 105). Göttingen: Cuvillier Verlag. Hübelová, D., & Janík, T. (2007). Prekoncepce žáků základní školy o tvaru a složení Země. In K. Mičková (Ed.), Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti (67). České Budějovice: PF JU. Hübelová, D., Janík, T., & Najvar, P. (2007). Formy a fáze ve výuce zeměpisu: metodologický postup a vybrané výsledky CPV videostudie zeměpisu. In T. Janík, P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula ( ). Brno: Paido. Janík, T. (2007). Marie Montessoriová a její pedagogický koncept. In J. Svobodová (Ed.), Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí ( ). Brno: MSD. Janík, T. (2007). Moderní škola podle Célestina Freineta. In J. Svobodová (Ed.), Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí ( ). Brno: MSD. Janík, T. (2007). Obsah vzdělávání a/nebo učivo? In V. Mužík, & V Süss. (Eds.), Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů (52 55). Brno: MU. Janík, T. (2007). Pedagogical content knowledge a/nebo oborová didaktika? In V. Mužík, & V. Süss. (Eds.), Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů (42 47). Brno: MU. Janík, T., & Janíková, M. (2007). Blicke auf Physikunterricht in der Tschechischen Republik: Ausgewählte Ergebnisse der CPV Videostudie Physik. In V. Nordmeier, A. Oberländer, & H. Grötzebauch (Eds.), Didaktik der Physik Regensburg Beiträge zur Frühjahrstagung der DPG (1 12). Berlin: Lehmanns Media. Janík, T., & Knecht, P. (2007). Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy. In R. Jandová (Ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu (30 41). České Budějovice: JČU. [CD-ROM] 139

17 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU 140 Knecht, P. (2007). Could We Designate Some Concepts in Czech Geography Textbooks as Problematic? In S. Catling, & L. Taylor (Eds.), Changing Geographies: Innovative Curricula ( ). Oxford: Oxford Brookes University, Knecht, P. (2007). Rakouské pojetí učitelského vzdělávání a související diskuse. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2007 (42 44). Brno: Masarykova univerzita. Maňák, J. (2007). Aktuální problémy kurikula. In Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků (1 8). Brno: Univerzita obrany. [CD-ROM] Maňák, J. (2007). Does a danger of pedagogical ergogenics threaten us? Is there a threat of pedagogical ergogenics? In E. Řehulka (Ed.), School and Health 21 (31 36). Brno: Masarykova univerzita. Maňák, J. (2007). K charakteristice absolventa základní školy. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Absolvent základní školy (70 79). Brno: MU. Maňák, J. (2007). Kompetence ve struktuře kurikula. In D. Greger, & V. Ježková (Eds.), Školní vzdělávání: Zahraniční trendy a inspirace (87 101). Praha: Karolinum. Miková, M., & Janík, T. (2007). Metodologický postup CPV videostudie tělesné výchovy: Analýza výuky tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. In R. Jandová (Ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu (1 10). České Budějovice: JČU. [CD-ROM] Miková, M., & Janík, T. (2007). Návrh metodologického postupu videostudie tělesné výchovy. In V. Mužík, & V. Süss. (Eds.), Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů (70 74). Brno: MU. Mužík, V., & Janík, T. (2007). Tělesná výchova z pohledu absolventa základní školy. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Absolvent základní školy ( ). Brno: MU. Najvar, P., & Najvarová, V. (2007). Metodologický postup CPV videostudie anglického jazyka: Analýza výuky anglického jazyka na 2. stupni základní školy. In R. Jandová (Ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu (1 9). České Budějovice: JČU. [CD-ROM] Najvar, P., Najvarová, V., & Doležalová, J. (2007). Reading Skills of Students of Faculties of Education. In B. Hofmann (Ed.), Checkpoint Literacy (1 8). Berlín: DGLS. Najvarová, V. (2007). Model funkční gramotnosti a RVP ZV. In T. Janík, P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula (77 84). Brno: Paido. Najvarová, V., & Najvar, P. (2007). Reading Strategies of Primary School Pupils in the Czech Republic. In B. Hofmann (Ed.), Checkpoint Literacy (1 8). Berlín: DGLS.

18 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Prokop, P., Hornáčková, A., & Kubiatko, M. (2007). Vplýva učiteľ na postoje žiakov k paleontológii? In Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů ( ). Praha: Univerzita Karlova. Vlčková, K. (2007). Assessing the use of foreign language learning strategies and their effectiveness at the upper secondary comprehensive schools in the Czech Republic. In EARLI Conference, Developing Potentials for Learning (264). Budapest, Hungary: University of Szeged, Eötvös Loránd University, Hungarian Academy of Science. Vlčková, K. (2007). Testování modelu vysvětlujícího známku z cizího jazyka pomocí strategií učení: multinomiální logistická regrese. In R. Jandová (Ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu (1 13). České Budějovice: JČU. [CD-ROM] Vlčková, K. (2007). Vliv používání e-materiálů a snížení kontaktní výuky na studijní úspěšnost. Evaluace e-materiálů a předmětu podporovaného e-learningovým prostředím is.muni (zpráva z výzkumu, evaluační případová studie). In Sco 2007 (1 16). Brno: Masarykova univerzita. Vlčková, K. (2007). Workshopy a konference Quantitative Methods in the Social Sciences, European Science Foundation (2003 až 2007). In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2007 (40 42). Brno: Masarykova univerzita. Editorství Janík, T., Knecht, P., & Najvarová, V. (Eds.). (2007). Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno: Paido. Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2007). Absolvent základní školy. Brno: MU. Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2007). Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU Brno: MU Odborné knihy Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido. Maňák, J., & Klapko, D. (Eds.). (2006). Učebnice pod lupou. Brno: Paido. Kapitoly v knize Janík, T. (2006). Učebnice a teorie konceptuální změny. In J. Maňák, & D. Klapko (Eds.), Učebnice pod lupou (33 44). Brno: Paido. 141

19 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Janík, T., & Najvarová, V. (2006). Problémy školního vzdělávání ve světle výzkumů TIMSS a PISA (porovnání situace v České republice a v Německu). In D. Greger, & V. Ježková. (Eds.), Školní vzdělávání: Zahraniční trendy a inspirace ( ). Praha: Karolinum. Knecht, P. (2006). Hodnocení učebnic zeměpisu z pohledu žáků 2. stupně základních škol. In J. Maňák, & D. Klapko (Eds.), Učebnice pod lupou (85 96). Brno: Paido. Knecht, P. (2006). How Czech pupils assess geography textbooks. In D. Schmeinck (Ed.), Research on Learning and Teaching in Primary Geography ( ). Karlsruhe: Pädagogische Hochschule. Maňák, J. (2006). Nová Evropa (Tomáš G. Masaryk, 1918). Zur Idee des Neuen Europa Tomáš G. Masaryk, In R. Seebauer, R. Rothenhagen, & E. Koliadis (Eds.), Evropské obrazy vzdělávání v portrétech významných osobností. Europäische Bildungslandschaften in Portraits (67 76). Brno: Paido. Maňák, J. (2006). Paridův soud aneb komu zlaté jablko. In J. Maňák, & D. Klapko (Eds.), Učebnice pod lupou (73 78). Brno: Paido. Najvarová, V. (2006). Jaké strategie používají studenti učitelství při studiu odborného textu? In J. Maňák, & D. Klapko (Eds.), Učebnice pod lupou ( ). Brno: Paido. Rothenhagen, R., & Janík, T. (2006). Minderheiten in der Tschechischen Republik und aktuelle pädagogische Bestrebungen. In R. Seebauer. (Ed.), Mosaik Europa Diskussionsbeiträge zur ethnischen und sprachlichen Vielfalt (30 40). Münster: LIT Verlag. Časopisecké studie Janík, T. (2006). Problémy české základní školy z pohledu výzkumu ( ). Komenský, 131(1), Janík, T., Miková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2006). Příležitosti k učení ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy aneb co ukázala CPV videostudie fyziky? Komenský, 131(2), Janík, T., Miková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2006). Unterrichtsformen und -phasen im tschechischen Physikunterricht: Design und Ergebnisse der CPV Videostudie Physik. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 12(1), Maňák, J. (2006). Výukové metody a školní vzdělávací programy. Komenský, 131(2), 6 8. Maňák, J., & Janík, T. (2006). Model tvorby kurikula všeobecného vzdělávání. Orbis scholae, 0(1), Slavík, J., & Janík, T. (2006). Teorie, výzkum a tvorba školy. Pedagogika, 56(2),

20 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Švec, V. (2006). Implicit Knowledge a New Phenomenon in Teacher Education. The New Educational Review, 10(3-4), Vlčková, K. (2006). Charakteristiky a vývojové trendy školství a vzdělávání v zemích Evropské unie. Elportál, 1(1), Sborníkové příspěvky Hanušová, S., & Najvar, P. (2006). Early Foreign Language Instruction in the Czech Republic in the Light of Empirical Research. In S. Hanušová, & P. Najvar. (Eds.), Foreign Language Acquisition at an Early Age (77 82). Brno: Masarykova univerzita. Janík, T., Miková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2006). Co ukázala CPV videostudie fyziky na 2. stupni základních škol? In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník z konference ČAPV (1 22). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. [CD-ROM] Janíková, V., & Vlčková, K. (2006). Organizační formy, fáze výuky, učivo a rozvíjené dovednosti v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení (zpráva z výzkumu). In V. Janíková (Ed.), Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka ( ). Brno: PdF MU. Knecht, P. (2006). Frekvenční pojmová analýza učebnic sociálního zeměpisu pro ZŠ. In P. Knecht (Ed.), Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik ( ). Brno: Masarykova univerzita. Knecht, P. (2006). Několik poznámek k věkové přiměřenosti geografických pojmů uváděných v učebnicích zeměpisu. In S. Kraft, et al., Česká geografie v evropském prostoru. Sborník z XXI. sjezdu ČGS ( ). České Budějovice: Jihočeská univerzita. Knecht, P., & Weinhöfer, M. (2006). How do Czech teachers use and assess geography textbooks? In Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru (66 76). Nitra: Univerzita Konstantina filozofa v Nitre. Knecht, P., & Weinhöfer, M. (2006). Jaká kritéria jsou důležitá pro učitele ŽŠ při výběru učebnic zeměpisu? Výsledky výzkumné sondy provedené na jihomoravských základních školách. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník z konference ČAPV (35 51). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. [CD-ROM] Maňák, J. (2006). Determinanty kurikula. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Problémy kurikula základní školy (23 28). Brno: MU. Maňák, J. (2006). Pedagogika v doktorském studiu. In P. Knecht (Ed.), Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (11 13). Brno: PdF MU. Maňák, J. (2006). Problémy hodnocení praxe. In H. Filová, & J. Havel (Eds.), Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích (10 12). Brno: PdF MU. 143

21 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Maňák, J. (2006). Viry ve výchově. In E. Řehulka (Ed.), Škola a zdraví (17 19). Brno: Paido. Miková, M., & Janík, T. (2006). Analyse von gesundheitsfördernden Situationen im Sportunterricht: Methodologisches Vorgehen einer Videostudie. In V. Mužík, T. Janík, & R. Wagner (Eds.), Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule. Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? ( ). Brno: MU. Miková, M., Janík, T., & Racek, O. (2006). Analýza činností trenéra fotbalu při vedení tréninkové jednotky založená na videozáznamu. In Osobnost a aktivity sportovního trenéra ( ). Brno: Paido. Vlčková, K. (2006). Evaluace strategií učení v osvojeném kurikulu vzdělávací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace na konci základního vzdělávání (zpráva z výzkumu). In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Problémy kurikula základní školy ( ). Brno: MU. Vlčková, K. (2006). Metody empirického výzkumu strategií učení (cizímu jazyku). In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník z konference ČAPV (52 67). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. [CD-ROM] Editorství Hanušová, S., & Najvar, P. (Eds.). (2006). Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: MU. Knecht, P. (Ed). (2006). Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. Brno: MU. Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2006). Problémy kurikla základní školy. Brno: MU. Mužík, V, Janík, T., & Wagner, R. (Eds.). (2006). Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule: Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? Brno: MU Odborné knihy Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido. Maňák, J., Švec, V., & Švec, Š. (Eds.). (2005). Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido. Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti učitele. Teorie a praxe. Praha: ASPI. Švec, V. (Ed.). (2005). Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido. 144

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE Na str. 12 upravuji bibliografický údaj citace na Malach, 1993, cit. dle Kalhous - Obst, 2009: 338 339. Upravuji

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT?

Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT? Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT? Malostranský palác, Praha, 23.3. 2011 1. ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ NA PEDF UK

Více

Uèebnice z pohledu pedagogického výzkumu Petr Knecht, Tomáš Janík a kol.

Uèebnice z pohledu pedagogického výzkumu Petr Knecht, Tomáš Janík a kol. Uèebnice z pohledu pedagogického výzkumu Petr Knecht, Tomáš Janík a kol. 284. publikace Uèebnice z pohledu pedagogického výzkumu Petr Knecht, Tomáš Janík a kol. Brno 2008 Edice: Pedagogický výzkum v teorii

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU

SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU Marie Vítková Anotace: V článku je prezentován výzkumný záměr (MSM0021622443)

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně. Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU)

Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně. Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU) Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU) 1. Kořeny implementace ICT do škol 2. ICT v základních školách

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ŽÁKOVSKÉ STRATEGIE UČENÍ CIZÍMU JAZYKU VE VŠEOBECNÉM VZDĚLÁVÁNÍ (PRŮŘEZOVÝ VÝZKUM) MASARYKOVA UNIVERZITA. Pedagogická fakulta.

ŽÁKOVSKÉ STRATEGIE UČENÍ CIZÍMU JAZYKU VE VŠEOBECNÉM VZDĚLÁVÁNÍ (PRŮŘEZOVÝ VÝZKUM) MASARYKOVA UNIVERZITA. Pedagogická fakulta. MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta ŽÁKOVSKÉ STRATEGIE UČENÍ CIZÍMU JAZYKU VE VŠEOBECNÉM VZDĚLÁVÁNÍ (PRŮŘEZOVÝ VÝZKUM) Habilitační práce Pupils Foreign Language Learning Strategies in Comprehensive

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Petr KNECHT. Masarykova univerzita, knecht@ped.muni.cz. Abstract

Petr KNECHT. Masarykova univerzita, knecht@ped.muni.cz. Abstract The reform of Geography education in the Czech Republic: The state-of-the-art and further perspectives Reforma kurikula geografického vzdělávání v ČR: stav a perspektivy dalšího vývoje Petr KNECHT Masarykova

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika

Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika 1. Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením / Marie Černá a kolektiv Praha : Karolinum, 2008 -- 222 s. :. -- čeština. ISBN 978-80-246-1565-3

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty Curriculum vitae Vědecko-pedagogické hodnosti 1961 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor učitelství fyziky a chemie pro 2. stupeň základní školy. 1976 PhDr. Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor teorie

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů duben 2016 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Název projektu Příjemce (instituce) Doba řešení

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA PRO ŢIVOT

INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA PRO ŢIVOT INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA PRO ŢIVOT PhDr. Hana Svatoňová, PhD. Katedra geografie PdF, Masarykova univerzita, Brno svatonova@ped.muni.cz Mgr. Irena Plucková, PhD. Katedra chemie PdF, Masarykova univerzita,

Více

specifickými poruchami učení. Shrnuje principy vyučování a učení, analyzuje alternativní metody. Vymezuje zásady výuky cizího jazyka u žáků se

specifickými poruchami učení. Shrnuje principy vyučování a učení, analyzuje alternativní metody. Vymezuje zásady výuky cizího jazyka u žáků se 82 ZÁVĚR Impulsem pro napsání mé diplomové práce na téma edukace a reedukace jazyka anglického na základní škole, bylo to, že se v mé praxi stále více setkávám s žáky, u kterých byla diagnostikována specifická

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí:

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí: Rok 2002 DOSTÁL, J. Terminologická analýza užívaného názvosloví paměťových médií moderních technologií. Odborný časopis Technológia vzdelávania, ročník 10/ 2002, s. 14-15. DOSTÁL, J. Terminologické poznámky

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Klára Šeďová, Jiří Zounek. Ústav pedagogických věd FF MU A. Nováka 1 602 00 Brno http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz

Klára Šeďová, Jiří Zounek. Ústav pedagogických věd FF MU A. Nováka 1 602 00 Brno http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz ICT nejen jako bonbónek : pohled do práce českých h učitelů Klára Šeďová, Jiří Zounek Ústav pedagogických věd FF MU A. Nováka 1 602 00 Brno http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz XVI. konference

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 12/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 12/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 12/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ - CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZORNÉM ÚHLU INFORMAČNÍ

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce Dům zahraniční spolupráce Evropské projekty a jejich možnosti Vladimíra Pavlicová Konference projektu Matematika s radostí, 15. 5. 2015 Programy v gesci DZS European Schoolnet Scientix EUN Academy e-skills

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Kvalitní pedagogický program školy přímá úloha ředitele

Kvalitní pedagogický program školy přímá úloha ředitele Kvalitní pedagogický program školy přímá úloha ředitele Centrum školského managementu PedF UK v Praze Škola nevznikla kvůli statistice, výkazům výběrovým řízením či evropským projektům Škola nevznikla

Více

Teorie vzdělávání fyzice 24 hodin, zakončení zkouškou Garant: prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Literatura: http://www.iupap.org/report.

Teorie vzdělávání fyzice 24 hodin, zakončení zkouškou Garant: prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Literatura: http://www.iupap.org/report. Teorie vzdělávání fyzice 24 hodin, zakončení zkouškou Garant: prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Anotace: Teorie vzdělávání ve fyzice mění své cíle ve vazbě na měnící se společnost. Základem se stává aktivní

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství A. Datová příloha k potřebám regionálního školství 1 Významný počet žáků nedosahuje ani základní úrovně v klíčových kompetencích Graf ukazuje podíl žáků, kteří dosáhli nižší úrovně než 2 (tmavě modré)

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Petra Pokorná, Petr Ptáček

Petra Pokorná, Petr Ptáček Learning Materials less Exposed Subjects for Students of Chemistry Teaching Učební materiály k výuce méně exponovaných témat pro studenty učitelství chemie Petra Pokorná, Petr Ptáček Abstract: Based on

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Poděkování recenzentům

Poděkování recenzentům PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM 153 Poděkování recenzentům Redakce Pedagogické orientace děkuje všem kolegyním a kolegům, kteří se v roli recenzentů podíleli na vzniku jednotlivých čísel 23. ročníku časopisu. PaedDr.

Více

Mapa světa očima žáků základních škol mezinárodní srovnání

Mapa světa očima žáků základních škol mezinárodní srovnání MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Mapa světa očima žáků základních škol mezinárodní srovnání Bc. Kateřina Bucifalová Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Mrázková Ph.D.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice I Inspirace i z konference k f LILAC 2013 aneb Jak nás Alan Carbery namotivoval IVIG 2013: Retrospektivy a perspektivy 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Více

Okruhy pro SBZ Školský management

Okruhy pro SBZ Školský management Okruhy pro SBZ Školský management Organizace a řízení školství Řízení výchovně vzdělávacího procesu Teorie managementu Předmět: Organizace a řízení školství 1. Organizace školství ČR v mezinárodním srovnání

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

13. MÜLLEROVÁ, L. Řízení učební činnosti (jako aktivní konstrukce poznání žáků). Acta

13. MÜLLEROVÁ, L. Řízení učební činnosti (jako aktivní konstrukce poznání žáků). Acta CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků ţáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM)

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Scientia in educatione 3(2), 2012 p. 107 112 ISSN 1804-7106 Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Marie Tichá Abstrakt Článek seznamuje čtenáře s Mezinárodní

Více

MOŽNOSTI PŘÍPRAVY STUDENTŮ UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ V OBLASTI ICT

MOŽNOSTI PŘÍPRAVY STUDENTŮ UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ V OBLASTI ICT MOŽNOSTI PŘÍPRAVY STUDENTŮ UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ V OBLASTI ICT MANĚNOVÁ Martina, ČR Resumé Rámcový vzdělávací program stanovuje pro 1. stupeň základní školy novou povinnou vzdělávací oblast Informační

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum?

18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Postoje rodiny ke klavírnímu recitálu dítěte mladšího školního věku na ZUŠ 7. 9. září 2010 Zdeněk Vašíček Český pedagogický výzkum

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 12. listopadu 2014 schválila vláda ČR usnesením č. 927/2014 dokument Strategie

Více

CENTRUM ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (LC 06046)

CENTRUM ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (LC 06046) 142 CENTRUM ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (LC 06046) ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU V ROCE 2009 1 PROJEKT JAKO CELEK V roce 2009, který byl již čtvrtým rokem řešení, byly splněny všechny úkoly plánované

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více