Sporák. Návod k instalaci a pou ití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sporák. Návod k instalaci a pou ití"

Transkript

1 + $"' 2 Sporák Návod k instalaci a pou ití

2 C 649 P Sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Pøi vybírání pøístroje peèlivì zvažte, jaké èinnosti a funkce od pøístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdìjším nárokùm, nemùže být dùvodem k reklamaci. Pøed prvním použitím si pozornì pøeètìte pøiložený èeský návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici spa ke svým dováženým výrobkùm, a dùslednì se jím øiïte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou urèeny výrobky specializovaných výrobcù. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku peèlivì uschovejte pro poskytnutí maximálnì kvalitního záruèního i pozáruèního servisu. Dodržování tìchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V pøípadì jejich nerespektování však nemùžeme uznat pøípadnou reklamaci. Doporuèujeme Vám po dobu záruèní lhùty uchovat pùvodní obaly k výrobku. Než budete kontaktovat servisní støedisko, peèlivì prostudujte návod na obsluhu a záruèní podmínky uvedené v záruèním listì. Pokud bude pøi opravì zjištìno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník. Upozornìní Vážený zákazníku, návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou øadu. Z tohoto dùvodu mùže dojít k situaci, že nìkteré funkce, ovládací prvky a pøíslušenství nejsou urèeny pro váš výrobek. Dìkujeme za pochopení. CZ 2

3 Dùležité Aby byla zajištìna øádná ÚÈINNOST a BEZPEÈNOST tohoto zaøízení, doporuèujeme Vám: Kontaktovat servisní støedisku, které je autorizováno výrobcem Vždy používat originální náhradní díly. Tento spotøebiè je urèen k neprofesionálnímu použití v domácnostech. 2 Tyto pokyny platí jen pro zemì, jejichž symboly jsou uvedeny v pøíruèce nebo na typovém štítku výrobku. Tento návod k obsluze je urèen pro zaøízení tøídy (samostatnì stojící) nebo zaøízení tøídy 2 podtøídy (vestavné). 4 Pøed použitím spotøebièe si peèlivì pøeètìte pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze, protože zde naleznete všechny pokyny nezbytné pro zajištìní bezpeèné instalace, použití a údržby spotøebièe. Tento návod k obsluze mìjte vždy po ruce. Ihned po vybalení spotøebièe pøekontrolujte, zda spotøebiè není poškozen. Pokud máte nìjaké pochybnosti, spotøebiè nepoužívejte a kontaktujte nejbližší servisní støedisko Ariston. Nikdy nenechávejte obaly od výrobku (napø. plastové pytle, polystyrénové díly, høebíky atd.) v dosahu dìtí, jelikož mohou být zdrojem nebezpeèí. 6 Spotøebiè smí být nainstalován pouze kvalifikovaným technikem v souladu s poskytnutými instrukcemi. Výrobce se pøedem zøíká odpovìdnosti za pøípadné škody na majetku nebo zranìní osob, které vzniknou nesprávným nainstalováním spotøebièe. 7 Z elektrického hlediska je spotøebiè bezpeèný jen tehdy, je-li øádnì a úèinné uzemnìn tak, jak to vyžadují pøíslušné pøedpisy. Vždy se ujistìte, že uzemnìní je úèinné; máte-li nìjaké pochybnosti, obra te se na kvalifikovaného elektrikáøe, který systém zkontroluje. Výrobce nenese odpovìdnost za škodu zpùsobenou systémem, který nebyl uzemnìn. 8 Pøed zapojením spotøebièe do sítì se pøesvìdète, že specifikace uvedená na typovém štítku (na zaøízení/na obalu) odpovídá specifikaci elektrorozvodné nebo plynorozvodné sítì ve Vaší domácnosti. 9 Zkontrolujte, zda je elektrická pøípojka, vèetnì pojistky, dostateènì dimenzována na zátìž, kterou spotøebiè pøedstavuje (uvedeno na typovém štítku). Máte-li jakékoliv pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného odborníka. 0 Do sí ového pøívodu je tøeba zaøadit vícepólový vypínaè, jehož kontakty musí být ve vypnutém stavu alespoò mm od sebe. Nelze-li vidlici sí ového pøívodu zapojit do elektrické zásuvky, obra te se na kvalifikovaného technika, který zásuvku nahradí vhodnìjším modelem. Kvalifikovaný technik by mìl zároveò zkontrolovat, zda je prùøez sí ového pøívodu vhodný pro napájení spotøebièe. Použití adaptérù, vícenásobných zásuvek a/nebo prodlužovacích kabelù se nedoporuèuje. Pokud se nelze jejich použití vyhnout, použijte vždy pouze jednoduché nebo vícenásobné adaptéry nebo prodlužovací kabely, které vyhovují požadavkùm platných bezpeènostních norem. V tìchto pøípadech nikdy nepøekraèujte maximální bìžnou výkonnost uvedenou na jednoduchém adaptéru nebo prodlužovacím kabelu a maximální výkon uvedený na vícenásobném adaptéru. 2 Pokud spotøebiè nebudete používat, vypnìte napájení spotøebièe a zavøete kohout na plynové pøípojce. Nikdy nezakrývejte ventilaèní štìrbiny a štìrbiny pro odvod pøebyteèného tepla umístìné na zadním panelu spotøebièe a pod ovládacím panelem. 4 Nikdy nevymìòujte sí ový pøívod tohoto spotøebièe. V pøípadì poškození nebo výmìny sí ového pøívodu se vždy obra te na servisní støedisko autorizované výrobcem. Tento spotøebiè musí být používán k úèelùm, pro které je urèen. Jakékoliv jiné použití (napø. pro vytopení místnosti) je považováno za nesprávné a tedy nebezpeèné. Výrobce nenese odpovìdnost za škody zpùsobené nesprávným a nezodpovìdným použitím spotøebièe. 6 Pøi používání el. spotøebièù je tøeba dodržet nìkolik základních pravidel. Ta následující jsou obzvláštì dùležitá: Nikdy se nedotýkejte spotøebièe, máte-li mokré ruce nebo nohy. Nikdy se spotøebièem nemanipulujte, jste-li naboso. Nepoužívejte prodlužovací kabely, je-li jejich použití nezbytné, manipulujte s nimi opatrnì. Neodpojujte spotøebiè ze zásuvky tahem za kabel sí ového pøívodu nebo za vlastní spotøebiè. Spotøebiè nevystavujte pùsobení atmosférických vlivù (déš, pøímé sluneèní záøení atd.). Zabraòte dìtem a nezpùsobilým osobám, aby se dostaly do styku se spotøebièem bez dozoru. 7 Pøed èištìním nebo provádìním údržby vždy vytáhnìte sí ový pøívod spotøebièe ze zásuvky nebo vypnìte jeho napájení. 8 Pokud zaøízení vyøazujete z provozu, zabezpeète jej tím, že odøíznete sí ový pøívod (nejprve jej odpojte ze sítì). Také zabezpeète všechny potenciálnì nebezpeèné èásti zaøízení pøed dìtmi, které by si s vyøazeným zaøízením mohly hrát. 9 Abyste zabránili náhodnému rozlití vaøené tekutiny, nepokládejte na hoøáky varné desky nádobí s nerovným nebo deformovaným dnem. Držadla hrncù a pánví ohnìte dovnitø, abyste zabránili jejich náhodné srážce. 20 Nìkteré èásti spotøebièe zùstávají zahøáté ještì dlouho po jejich použití. Nedotýkejte se jich. 2 V blízkosti spotøebièe, který je právì v provozu, nikdy nepoužívejte hoølavé kapaliny jako napø. líh nebo benzín atd. 22 Používáte-li v blízkosti varné desky malá elektrická zaøízení, zabraòte tomu, aby se sí ový pøívod zaøízení dostal do styku se zahøátým povrchem spotøebièe. 2 Jestliže spotøebiè nepoužíváte, zkontrolujte, zda jsou regulaèní knoflíky nastaveny do polohy / o. 24 Bìhem doby, kdy je trouba nebo gril v provozu, jsou nìkteré èásti trouby zahøáté na vysokou teplotu. Zabraòte tomu, aby se dìti dostaly do blízkosti dvíøek trouby. 2 Plynová zaøízení vyžadují dostateènou ventilaci. Jedinì tak je zajištìn jejich perfektní provoz. Pøi instalaci sporáku vezmìte na vìdomí pokyny uvedené v kapitole nazvané Umístìní. 26 Nìkteré modely jsou vybaveny sklenìnou deskou pøikrývající varnou desku. Tato sklenìná deska mùže prasknout, došloli k jejímu pøehøátí. Proto se vyvarujte pøiklápìní sklenìného víka, pokud jsou hoøáky nebo elektrické plotýnky zapnuté. CZ

4 Instalace Následující pokyny jsou urèeny pro kvalifikovaného technika, který varné desky instaluje. Instalaèní postup je tøeba provést co nejprofesionálnìji a odbornì, v souladu s platnými bezpeènostním normami. Dùležité: Pøed provádìním každého údržbového úkonu, pøíp. seøizováním, nezapomeòte zaøízení odpojit od elektrorozvodné sítì. Umístìní Dùležité: Tento model mùže být nainstalován a používán pouze v trvale vìtrané místnosti tak, jak to pøedepisují platné bezpeènostní normy. Je nezbytné dodržet následující požadavky: a) V místnosti musí být nainstalován odsávací systém pro odstranìní kouøových zplodin a plynu. Odsávacím systémem mùže být buï odsavaè par nebo elektrický ventilátor, který se automaticky zapne v okamžiku, kdy dojde k zapnutí pøíslušného zaøízení. d) Kapalné topné plyny, které jsou tìžší než vzduch, se shromažïují u podlahy. V místnostech, kde je umístìna propan-butanová láhev, by se mìla nacházet okna nebo jiné vìtrací otvory, kterými by mohl plyn unikat v pøípadì, že by došlo k úniku plynu z láhve. Propan-butanové láhve, bez ohledu na to, jsou-li pouze èásteènì nebo zcela plné, nesmí být umístìny nebo skladovány v místnostech nacházejících se pod úrovní podlahy (sklepy apod.). Nejlepší je, pokud do místnosti umístíte pouze právì používané lahve, a to co nejdále od zdroje tepla jako jsou napø. trouba, komín, kamna atd., aby nemohlo dojít k jejich zahøátí na teplotu vyšší než 0 C. Vyrovnání (pouze u nìkterých modelù) Zaøízení mùžete dokonale vyrovnat pomocí dodávaných nastavitelných nožièek. Je-li tøeba, mùžete je zašroubovat do závitù v rozích podstavce sporáku. Odtah spalin do komína (pouze u vaøièù) Odtah spalin pøímo do vnìjšího prostøedí Pøipevnìní nožièek (pouze u nìkterých modelù) Zaøízení je vybaveno nožièkami, které mohou být pøipevnìny na spodní stranu sporáku. b) Místnost musí být vìtratelná s dostateèným pøívodem vzduchu. Požadovaný prùtok vzduchu musí být alespoò 2m /h na kw instalovaného výkonu. Vzduch mùže být pøivádìn pøímo z venkovního prostøedí neuzavíratelným vìtracím otvorem o prùøezu 00 cm 2. Do místnosti, kde jsou umístìna zaøízení, která nejsou vybavena bezpeènostním zaøízením zabraòujícím náhodnému zhasnutí plamene, musí být pøivádìn vzduch z venkovního prostøedí neuzavíratelným vìtracím otvorem o dvojná-sobném prùøezu tj. o prùøezu 200 cm 2 (obr. A.) Jinak mùže být vzduch do místnosti pøivádìn nepøímo ze sousedních místností, které jsou vìtrané výše uvedeným zpùsobem za pøedpokladu, že se nejedná o místnost urèenou ke spaní nebo o místnost s otevøeným ohnìm (obr. B). Detail A Obr. A Pøíklady vìtracích otvorù pro odvod zplodin Obr. A Sousední místnost Místnost, která má být vìtrána Zvìtšený otvor mezi oknem a podlahou Obr. B c) Má-li být plynové zaøízení využíváno intenzívnì a dlouhodobì, mùže být zapotøebí pøídavného vìtrání, které lze zajistit napø. otvíráním oken nebo zvýšením množství vzduchu pøivádìného z venkovního prostøedí vìtracím otvorem (je-li pøítomen). Instalace sporáku Sporák je vybaven ochranou proti pøehøátí typu X, takže jej lze instalovat hned vedle nábytku, pokud nábytek nepøevyšuje varnou desku sporáku. Je-li sporák umístìn tak, že se dotýká stìn sousedního nábytku, musí být tento nábytek odolný vùèi vzestupu teploty, která by byla o 0 vyšší, než je teplota v místnosti. Pøi instalování sporáku je tøeba dbát následujících opatøení: a) Pokud nábytek umístìný vedle sporáku sporák pøevyšuje, potom musí být umístìn ve vzdálenosti alespoò 200 mm od okraje sporáku. b) Odsavaèe par musí být instalovány dle požadavkù uvedených v brožuøe, ve výšce alespoò 60 mm nad varnou deskou sporáku. c) Nástìnné skøíòky by mìly být umístìny pøesnì nad skøíòkami spodní èásti kuchyòské linky a spodní strana nástìnné skøíòky by mìla být umístìna ve vzdálenosti minimálnì 420 mm nad pracovní plochou. Minimální vzdálenost mezi odsavaèem par a skøíòkou spodní èásti kuchyòské linky vyrobenou z nehoølavého materiálu je 700 mm (viz obrázky C a D). CZ 4

5 Obr. C Obr. D Pøipojení zaøízení na domovní rozvod plynu Napojení spotøebièe na plynorozvodnou sí èi láhev se zkapalnìným plynem musí být provedeno podle platných pøedpisù. Je tøeba se také pøesvìdèit, zda je spotøebiè pro daný typ plynu seøízen. Není-li, je tøeba provést postup nadepsaný Seøízení na rùzné plyny. U nìkterých modelù je možno podle potøeby pøipojit pøívod plynu vlevo nebo vpravo; chcete-li pøipo-jení zmìnit, zmìòte polohu držáku hadice a uzávìru a pøemístìte tìsnìní (je souèástí dodávaného pøíslušenství). Používáte-li zkapalnìný plyn z láhve, nainstalujte tlakový regulátor odpovídající platným bezpeènostním pøedpisùm. Dùležité: S ohledem na bezpeènost, øádné využití vnitøní energie plynu a životnost spotøebièe samotného, je tøeba zajistit i potøebný tlak plynu na vstupu do spotøebièe podle vyznaèení v tabulce Technická data trysek a hoøákù. Pøipojení plynovou hadicí Pøipojení na plyn plynovou hadicí musí být provedeno v souladu s platnými bezpeènostními pøedpisy. Vnitøní prùmìr použité hadice musí být: - 8 mm v pøípadì zkapalnìného plynu; - mm v pøípadì metanu. Pøi instalaci hadice je tøeba dodržet následující bezpeènostní opatøení: žádná èást hadice se nesmí dotýkat místa, jehož teplota pøekraèuje 0 C ; délka hadice by nemìla pøekroèit 00 mm; hadice by nemìla být kroucena ani by se za ni nemìlo tahat, nemìla by být zohýbaná ani pokroucená; hadice by se nemìly dotýkat žádné pøedmìty s ostrými hranami, pohybujícími se èástmi a nemìla by být vystavena žádnému tlaku; hadice by mìla být po celé délce snadno pøístupná, aby bylo možno kdykoliv provést její kontrolu. Zajistìte, aby byly oba konce hadice pevnì pøipojené a upevnìte je v souladu s bezpeènostními pøedpisy svorkami. Pokud jakékoliv z výše uvedených doporuèení nelze akceptovat, mìly by být použity ohebné kovové trubky. Má-li být sporák nainstalován v souladu s podmínkami tøídy 2 podtøídy, doporuèujeme Vám pro pøipojení sporáku na plynorozvodnou sí v souladu s bezpeènostními normami použít ohebnou kovovou trubku. Závitové pøipojení ohebnou bezešvou nerez trubkou Odstraòte držák hadice pøipevnìný na zaøízení. Plynová pøípojka spotøebièe je opatøena vnìjším závitem G/2. Použijte jen takový materiál (trubky, tìsnící prvky), které pøipouštìjí souèasné platné pøedpisy. Ohebný pøívod nesmí být delší než mm. Po pøipojení spotøebièe se pøesvìdète, že ohebná trubka se nikde nedotýká pohyblivých èástí a že není deformována nebo poškozena. Kontrola tìsnosti pøipojení Dùležité: Po nainstalování spotøebièe se ještì pomocí mýdlové vody pøesvìdète, zda všechny spoje tìsní. Nikdy neprovádìjte kontrolu tìsnosti plamenem. Po pøipojení spotøebièe se pøesvìdète, že ohebná trubka se nikde nedotýká pohyblivých èástí a že není deformována nebo poškozena. Pøipojení napájecího kabelu k síti Na sí ový pøívod pøipevnìte vhodnou sí ovou vidlici, která odpovídá zátìži. Pokud je sporák pøipojen pøímo k síti, je tøeba se mezi zaøízení a sí zapojit vícepólový vypínaè (jistiè) s minimální vzdáleností kontaktù v rozpojeném stavu mm, který je dimenzován na pøíslušné zatížení a odpovídá platným bezpeènostním normám (ochranný vodiè uzemnìní nesmí být vypínaèem pøerušen). Sí ový pøívod musí být umístìn tak, aby na žádném místì nebyl vystaven teplotì, která by byla o 0 vyšší, než je teplota v pokoji. Pøed skuteèným pøipojením ještì pøekontrolujte: Zda jištìní domovní instalace snese zatížení tímto zaøízením (viz typový štítek); Zda domovní rozvod napájecího napìtí je opatøen úèinným systémem ochrany zemnìním nebo nulováním podle smìrnic a zákonných naøízení; Zda sí ová zásuvka nebo jednopólový pøepínaè jsou u nainstalovaného zaøízení snadno pøístupné. Poznámka: Nikdy nepoužívejte adaptéry, pøepínaèe nebo podobná zaøízení, protože by mohla být pøekroèena maximální hranice zatížení el. proudem a maximální pøíkon. Mohlo by dojít ke vzniku požáru. Seøízení sporáku na rùzné plyny Liší-li se Váš plyn od typù plynù, pro které je sporák seøízen (viz štítek), je nutné provést následující kroky: a) Nahraïte držák hadice, který je nainstalován, držákem, který naleznete v pøíslušenství dodávaném ke sporáku. Dùležité: Držák hadice pro zkapalnìný plyn je oznaèen èíslem 8, držák hadice pro metan je oznaèen èíslem. V každém pøípadì vždy použijte nový tìsnící kroužek. b) Vymìòte trysky hoøákù na varné desce: Sejmìte rošt a vytáhnìte hoøáky z desky; Vyšroubujte trysky pomocí 7 mm nástrèkového klíèe a nahraïte je tryskami pro pøíslušný typ plynu, na nìjž hodláte spotøebiè provozovat (viz tabulka Specifikace hoøákù a trysek ). Všechny komponenty opìt vra te opaèným postupem na správné místo. c) Regulace na minimum: Plynový kohout nastavte na minimum; CZ

6 Stáhnìte knoflík z osièky a regulaèním šroubkem vedle osièky otáèejte po smìru hodinových ruèièek tak dlouho, až dostanete malý, ale stabilní plamen. POZN.: V pøípadì napájení z tlakové láhve se zkapalnìným plynem je tøeba regulaèní šroubek zašroubovat (po smìru hodinových ruèièek) až na doraz. Ujistìte se, že plamen nezhasne, pokud rychle otoèíte regulaèním knoflíkem z polohy maximálního výkonu do polohy minimálního výkonu. d) Regulace pøívodu spalovacího vzduchu k hoøáku: pøívod vzduchu k hoøáku nemusí být nijak regulován. Dùležité Po dokonèení celého postupu ještì vymìòte typový štítek za takový, na nìmž je vyznaèen plyn, pro který je spotøebiè seøízen. Nový typový štítek získáte v servisním støedisku. Poznámka Je-li tlak plynu v rozvodné soustavì jiný než pøedepsaný (nebo se mìní), bude tøeba do plynové pøípojky zaøadit pøíslušný regulátor, který musí vyhovovat pøedpisùm pøíslušné zemì. Specifikace hoøákù a trysek Tabulka Zkapalnìný plyn Zemní plyn Hoøák Prùmìr (mm) Tepelnvýkon (p.c.s.*) (kw) Pomocná tryska /00 Tryska /00 Prùtok* g/h Tryska /00 Prùtok* l/h Tryska /00 Prùtok* l/h Jm. Sníž. (mm) (mm) *** ** (mm) (mm) Ultra rychlý (UR) Polorychlý (støední) (S) Pomocný (malý) (A) 00,0 0, ,90 0, ,00 0, Vstupní tlak Jmenovitý (mbar) Minimální (mbar) Maximální (mbar) 28-0*** 20*** *** 7** 2** 4** , 8 * Pøi C a 0 mbar suchého plynu ** Propan výhøevnost P.C.S. = 0,7 MJ/kg. *** Butan výhøevnost P.C.S. = 49,47 MJ/kg. Zemní plyn výhøevnost P.C.S. = 7,78 MJ/ m KATEGORIE SPOTØEBIÈE: II2H B/P C 649 P...R C 649 PV...R CZ 6

7 Pøedpis pro instalaci, seøízení a montážní práce Ke každému sporáku nebo varnému panelu pøikládáme tento pøedpis, urèený pøedevším pracovníkùm opravárenských organizací. Doporuèujeme Vám, abyste ve vlastním zájmu celý pøedpis peèlivì prostudovali. Posouzení shody bylo provedeno dle zákona o technických požadavcích na výrobky è. 22/997 a pøíslušných naøízení vlády. Sporáky a varné panely byly pøezkoušeny podle norem: ÈSN EN 0-- Varné spotøebièe na plynná paliva pro domácnost ÈSN EN 0-2- Varné spotøebièe na plynná paliva pro domácnost ÈSN Požární bezpeènost lokálních spotøebièù a zdrojù tepla ÈSN EN Prostøedí pro elektrická zaøízení ÈSN EN 60 - Bezpeènost el. spotøebièù pro domácnost a podobné úèely. Všeobecné požadavky ÈSN EN Zvláštní požadavky pro sporáky, vaøièe, trouby apod. spotøebièe pro domácnost - Technické požadavky, bezpeènost a metody zkoušení. ÈSN Požárnì technické vlastnosti hmot - Stupeò hoølavosti stavebních hmot 8 a 9 zákona è.64/992 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù 8 a 9 zákona è.2/97 Sb. o odpadech 6 a 7 vyhlášky è. 8/97 Sb. Instalace sporákù a varných panelù musí být provedena dle norem: ÈSN 280 Pøipojování elektrických pøístrojù a spotøebièù ÈSN-EN 77 Zásobování plynem, plynovody v budovách ÈSN Pøedpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách Dùležité upozornìní Pøi jakékoliv manipulaci se sporákem nebo varným panelem mimo bìžné použití je nutno uzavøít kohout v pøívodu plynu pøed spotøebièem a vytáhnout pøívodní flexošòùru ze zásuvky. V pøípadì pevného pøipojrní vypnìte hlavní vypínaè nebo jistiè. 7 CZ

8 UMÍSTÌNÍ SPORÁKU NEBO VARNÉHO PANELU Sporák nebo varný panel mùže být používán v souladu s ÈSN 200- v obyèejném prostøedí v místnosti s minimálním prostorem 20 m. V menším prostoru (min. m ) nutno zajistit odvìtrávací zaøízení. Sporák nebo varný panel lze z hlediska tepelné odolnosti postavit na jakoukoli podlahu (podložku). - Spotøebiè provedení "A", tj. spotøebiè, který není urèen ke spojení s kouøovodem, nebo jiným zaøízením pro odvádìní spalin mimo prostor, v nìmž je umístìn, musí být instalován v prostorech s dostateèným vìtráním, které je provedeno dle ÈSN 2700:986 a ÈSN 27040:986, tak, aby se v tìchto prostorech zabránilo hromadìní škodlivých látek v nepøípustné koncentraci (zabezpeèení požadavku hygienického pøedpisu na prac. prostøedí 9/78 smìrnice 46). Pro bezpeèné vzdálenosti stìn a nábytku od sporáku nebo varného panelu platí ÈSN Pøi pøistavìní sporáku nebo varného panelu ke stìnám o stupni hoølavosti B nesnadno hoølavé, C tìžce hoølavé, C2 støednì hoølavé, C lehce hoølavé nutno dodržet bezpeènou vzdálenost od spotøebièe dle tabulky. V rozmezí od úrovnì vaøidlové desky do výše 00 mm nad vaøidlovou deskou. Pod úrovní vaøidlové desky nutno dodržet bezpeènou vzdálenost dle tabulky K nehoølavým stìnám stupeò hoølavosti A lze sporák nebo varný panel pøistavit bez mezery.. Na tepelné zaøízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpeèná vzdálenost, nesmìjí být kladeny pøedmìty z hoølavých hmot (nejmenší vzdálenost spotøebièe od hoølavých hmot je 0 mm). 4. Spotøebiè je nutno odstavit z provozu v pøípadech, kdy dochází ke zmìnì prostøedí, tedy pøi práci s lepidly, laky a dalšími tìkavými materiály, které mohou tuto zmìnu vyvolat. CZ 8

9 Technické údaje Rozmìry trouby: Vnitøní objem trouby: Vnitøní rozmìry ohøevné desky: Napìtí a frekvence el. pøíkonu: Šíøka: 40 cm Hloubka: 9 cm Výška 4 cm litrù Šíøka: 4 cm Hloubka: 4 cm Výška:, cm Viz typový štítek Toto zaøízení vyhovuje následujícím smìrnicím EHS: - 7/2/EEC z (Nízké napìtí) a následným úpravám; - 89/6/EEC z (Elektromagnetická kompatibilita) a následným úpravám; - 90/96/EEC z (Plyn) a následným úpravám (pouze u modelù používajících plyn); Hoøáky: Vhodné pro všechny druhy plynù uvedené na typovém štítku - 9/68/EEC z a následným úpravám. Sporák s novou troubou 7 cuochi 9 CZ

10 A B C D E F G H K L Záchytný žlábek Plynové hoøáky Elektronické zapalování hoøáku Rošt na varné desce Ovládací panel Nastavitelné nohy Peèící plech Èidlo hlídaèe plamene plynových hoøákù na varné desce Peèící rošt Knoflík pro výbìr režimu M Knoflík nastavení teploty v troubì (termostat) N Regulaèní knoflíky pro ovládání hoøákù varné desky O Indikátor zahøívání trouby P Zelená kontrolka R Analogový programátor pro zahájení/ukonèení doby peèení (pouze u nìkterých modelù) S Elektronický programátor (pouze u nìkterých modelù) T Elektronické zapalování plynových hoøákù (pouze u nìkterých modelù) Návod k použití Veškeré funkce mùžete ovládat pomocí knoflíkù a tlaèítek umístìných na ovládacím panelu. Regulaèní knoflíky pro ovládání hoøákù varné desky (N) Poloha plynového hoøáku, který je ovládán pøíslušným regulaèním knoflíkem, je znázornìna na ovládacím panelu nad každým knoflíkem symbolem. Chcete-li jeden z hoøákù zapálit, pøidržujte u hoøáku zapálenou sirku nebo zapalovaè. Zároveò stisknìte a otoète odpovídajícím knoflíkem proti smìru hodinových ruèièek do polohy maximálního výkonu. Každý hoøák lze ovládat pøíslušným knoflíkem - jeho nastavením do jedné z poloh - maximální výkon, minimální výkon a støední výkon. Okolo regulaèního knoflíku jsou uvedeny rùzné symboly znázoròující rùzné úrovnì výkonu vypnuto (knoflík je nastaven v této poloze, když je tento symbol ve stejné úrovni se znaèkou na ovládacím panelu), maximum a minimum. Tyto úrovnì dosáhnete tak, že budete z polohy vypnuto otáèet regulaèním knoflíkem proti smìru hodinových ruèièek. Chcete-li hoøák vypnout, otáèejte regulaèním knoflíkem po smìru hodinových ruèièek až na doraz (koncový doraz odpovídá poloze vypnuto). Elektronické zapalování plynových hoøákù Nìkteré modely jsou vybaveny okamžitým elektronickým zapalováním plynového hoøáku; u tìchto modelù se nachází zaøízení pro zapálení hoøáku (viz C). Toto zaøízení se uvede do provozu, jakmile je lehce stisknuto tlaèítko s oznaèením T oznaèené symbolem. Chcete-li zapálit zvolený hoøák, jednoduše stisknìte toto tlaèítko T a stisknìte a otáèejte regulaèním knoflíkem proti smìru hodinových ruèièek, dokud se hoøák nezapálí. Aby se hoøák zapálil ihned, stisknìte nejprve tlaèítko T a potom otáèejte knoflíkem. Nìkteré modely jsou vybaveny elektrickým spouštìèem vestavìným v knoflíku. V tomto pøípadì je sporák vybaven elektronickým zapalováním oznaèeným C, ale není vybaven tlaèítkem oznaèeným T. Chcete-li požadovaný hoøák zapálit, stisknìte pøíslušný knoflík a otoète jím proti smìru hodinových ruèièek do polohy maximum. Knoflík držte stisknutý, dokud se hoøák nezapálí. Dùležité: Pokud plamen najednou zhasne, regulaèní knoflík otoète do polohy vypnuto a poèkejte alespoò jednu minutu. Teprve poté se pokuste znovu hoøák zapálit. Modely s èidlem hlídaèe plamene U tìchto modelù naleznete èidlo hlídaèe plamene (viz H). Dùležité: Protože jsou hoøáky vybaveny bezpeènostním èidlem, po zapálení hoøáku držte regulaèní knoflík ještì po dobu cca 6 sekund stisknutý, než se èidlo hlídaèe plamene zahøeje. Pozor: Pøed prvním použitím trouby ji pøibližnì na pùl hodiny zapnìte naprázdno. Pøesvìdète se, zda uvnitø trouby nic není a termostat nastavte na nejvyšší teplotu. Po uplynutí pùl hodiny otevøete dvíøka a v místnosti zajistìte øádné vìtrání. Trouba se musí takto vypálit. Možná, že ucítíte zápach, protože se vypalují zbytky konzervaèních èinidel, které troubu chránily bìhem skladování. Pozor: Spodní patro trouby používejte pouze tehdy, pøipravujeteli pokrm v režimu grilování na rožni (je-li jím sporák vybaven). Pøi pøípravì pokrmù v jakémkoliv jiném režimu peèení nikdy nepoužívejte spodní patro a nikdy nestavte nádoby s pokrmem pøímo na dno trouby. Došlo by k poškození glazury na peèící nádobì. Peèící nádoby (nádoby, alobal apod.) vždy umis ujte na rošt zasunutý do drážek po stranách trouby. Rošt je souèástí dodávaného pøíslušenství. Poznámka: Je-li zaøízení vybaveno elektronickým programátorem, zapnete elektrickou troubu tak, že nejprve stisknìte souèasnì tlaèítka a (na displeji se zobrazí symbol ) a poté zvolíte požadovaný režim pøípravy pokrmu. Knoflíky pro ovládání trouby Trouba 7 Cuochi v sobì spojuje výhody tradièní peèící statické trouby s pøednostmi moderního horkovzdušného ohøevu s nuceným obìhem horkého vzduchu. Využití této trouby je mnohostranné, mùžete si volit mezi 7 rùznými peèícími režimy. Všech 7 peèících režimù trouby 7 Cuochi lze nastavit pomocí knoflíkù umístìných na ovládacím panelu: L - knoflík volby peèících režimù (oznaèený symbolem ) M - knoflík pro nastavení teploty v troubì (oznaèený symbolem ). Pokud je knoflík výbìru peèícího režimu v jiné poloze než, zapne se osvìtlení trouby. Pøi nastavení knoflíku do polohy mùžete osvìtlit prostor trouby bez zapínání topných tìles.. Statický režim - Poloha knoflíku L : - Poloha knoflíku M : mezi 0 C a Max Pokud je vybrána tato poloha, zapne se osvìtlení trouby, horní a spodní topná tìlesa zaènou høát. CZ 0

11 V tomto režimu pracuje trouba pøesnì tak, jako trouba Vaší babièky, i když výrobek firmy Ariston samozøejmì dosahuje lepšího rozložení tepla a úspory energie. Trouba se statickým ohøevem totiž dosud nebyla pøekonána. Velmi vhod pøijde, pøipravujete li jídla o dvou nebo více složkách, napø. vepøové žebírko se zelím, dušené maso apod. Vynikajících výsledkù dosáhnete pøi pøípravì pokrmù z masa, napø. dušeného èi vaøeného masa, guláše, zvìøiny a vepøové peèenì, nebo se musí pøipravovat pomalu a neustále podlévat. Je to také nejlepší metoda peèení cukroví, èajového peèiva, jakož i ovocných dezertù. Ve statickém režimu pøipravujte pokrm pouze na jednom pekáèi, nebo více pekáèù poruší rovnomìrné rozložení teploty uvnitø trouby. Zvolte optimální úroveò v závislosti na tom, zda je pro pøípravu pokrmu spíše vyžadováno teplo pùsobící odspodu nebo svrchu.. Pozvolné peèení - Poloha knoflíku L : - Poloha knoflíku M : mezi 0 C a Max Zapne se ventilátor a všechna topná tìlesa zaènou høát. Tento režim zabezpeèí jemné peèení, pøièemž v pøevládající míøe teplo pùsobí zespoda. Tento režim je ideální pro peèení jemných pokrmù - obzvláštì jemného peèiva, které mají v troubì nabìhnout, èemuž napomáhá pùsobení tepla zespoda. Zde je nìkolik rad: Troubu vždy pøedehøejte; V tomto režimu pøipravujte pouze jeden pokrm; V tomto režimu by mìl být vždy použit rošt (pokud pokrm nepøipravujete pøímo na pekáèi), nebo zlepšuje cirkulaci vzduchu uvnitø trouby; v žádném pøípadì nenechávejte bìhem peèení v troubì prázdný pekáè; Abyste co nejoptimálnìji využili tepla pùsobícího odspodu, umístìte pokrm na druhou nebo tøetí úroveò odspodu; plech s koláèem umístìte doprostøed roštu; Bìhem peèení neotevírejte dvíøka trouby, aby nedošlo k náhlému poklesu teploty uvnitø trouby. Výsledkem by mohl být pokleslý koláè. 2. Pizza - Poloha knoflíku L : - Poloha knoflíku M : mezi 0 C a Max Zapnou se dolní a kruhová topná tìlesa a také ventilátor. V tomto režimu dojde díky velkému množství energie ( W), které tato trouba vydá, k velice rychlému zahøátí trouby. Výsledkem je vytvoøení velkého množství tepla pùsobícího pøevážnì zespoda. Tento režim je ideální pro pøípravu pokrmù, které vyžadují peèení za vysoké teploty jako napø. pizza nebo velké peèenì. Použijte pouze jeden peèící plech nebo rošt. Pokud použijete více než jeden peèící plech nebo rošt, musíte je uprostøed peèení vymìnit. 4. Horkovzdušný režim - Poloha knoflíku L : - Poloha knoflíku M : mezi 0 C a Max Zapnou se obì topná tìlesa a ventilátor. Vzhledem k tomu, že díky cirkulaci pùsobí horký vzduch ve všech èástech trouby stejnì, je výsledný pokrm upeèený dozlatova, stejnomìrnì a dokonale. V tomto režimu lze souèasnì pøipravovat více pokrmù (za pøedpokladu, že tyto vyžadují pøibližnì stejnou dobu peèení). Mùžete péci maximálnì na dvou roštech najednou viz odstavec Vaøení na jednom nebo více roštech najednou. Tento režim je vhodný pro pøípravu gratinovaných pokrmù nebo pokrmù, které vyžadují dlouhé peèení, napø. lasagne apod. Navíc Vám tento režim umožòuje snížit teplotu peèení, nebo teplo pùsobí uvnitø trouby rovnomìrnì. Maso tak bude mnohem š avnatìjší, zùstane mìkké a neztratí na objemu. Výbornì se tento režim hodí též k pøípravì ryb. Vystaèíte s velmi malým množstvím oleje, ryba zùstane vzhledovì i chu ovì takøka nezmìnìna. Výborných výsledkù dosáhnete také s dušenou zeleninou: kapustou, èervenou øepou, mrkví, tykvemi, lilky a paprikami. Zákusky: tento režim je ideální pro pøípravu kynutých koláèù. Horkovzdušný režim mùžete též používat pro rozmrazování bílého i èerveného masa, ryb a chleba. Staèí nastavit teplotu mezi 80 C a 00 C. Pøi rozmrazování choulostivìjších pokrmù nastavte teplotu na 0 C nebo využijte pouhé cirkulace vzduchu o pokojové teplotì. V takovém pøípadì nastavte termostat na 0 C.. Gril - Poloha knoflíku L : - Poloha knoflíku M : Max Støedové topné tìleso grilu se zapne. Gril vaøí potravinu sálavým teplem, které je emitováno smìrem dolù elektrickým topným tìlesem. Pøímým pùsobením vysoké teploty se maso pøi grilování rychle opeèe dohnìda. Tak se zabrání ztrátì tekutin z masa, které je pak vláèné a š avnaté. Grilování je vhodnou úpravou pokrmù, jež vyžadují vysokou teplotu na povrhu: telecí èi hovìzí steaky, žebírka, filé, hamburgery atd. 6. Dvojitý gril - Poloha knoflíku L : - Poloha knoflíku M : Max Tento gril je vìtší než bìžný a vyniká zcela novým provedením: z hlediska možnosti pøípravy pokrmù má kapacitu o 0% vyšší. Dvojitý gril nezná tzv. rohové zóny, tj. místa, kde døíve teplo pùsobilo nerovnomìrnì. 7. Dvojitý gril s ventilací - Poloha knoflíku L : - Poloha knoflíku M : mezi 0 C a 200 C Tento režim spojuje výhody jednosmìrného sálavého tepla a nuceného obìhu vzduchu v troubì, který zabraòuje spálení pøipravovaného pokrmu a zajiš uje jeho optimální prohøátí. Vynikajících výsledkù dosáhnete pøi použití tohoto režimu k pøípravì mletého masa, zeleniny, klobás, vepøových žebírek, jehnìèích kotlet, kuøat, køepelek a vepøových øízkù. Gril s ventilací je velmi vhodný i pro úpravu rùzných rybích specialit, napø. pstruha, tresky, plátkù z tuòáka, steakù z meèouna nebo plnìné chobotnice. Poznámka: Bìhem pøípravy pokrmù s použitím nìkterého z režimù grilování (nastavení, 6 a 7) musí být dvíøka trouby uzavøená. Kontrolka termostatu (O) Tato kontrolka svítí v prùbìhu ohøívání trouby a zhasne tehdy, jakmile je v troubì dosažena požadovaná teplota. Støídavé rozsvìcování a zhasínání kontrolky od tohoto okamžiku svìdèí o tom, že termostat pracuje správnì a že teplota v troubì bude udržována v požadované výši. CZ

12 Zelená kontrolka (P) Zelená kontrolka se rozsvítí vždy, když je zapnuto jakékoliv elektrické topné tìleso trouby. Praktické pokyny k použití hoøákù Aby byly hoøáky používány co nejefektivnìji, mìli byste dodržovat následující zásady: Vzhledem k typu hoøáku používejte vhodnou nádobu (viz tabulka). Je tøeba se vyhnout stavu, kdy plameny pøesahují okraje dna a zbyteènì opalují boky hrnce nebo pánve. Používejte jen nádoby s rovným dnem. Jakmile se obsah zaène vaøit, otoète knoflík do polohy odpovídající minimálnímu výkonu. Používejte nádoby pøikryté poklièkou. Hoøák Prùmìr varné nádoby (cm) Rychlý (R) Polorychlý (S) 6-20 Pomocný (A) 0-4 Poznámka: U modelù, kde je souèástí dodávaného pøíslušenství odkyslièovadlo, si uvìdomte, že by mìlo být použito pouze u pomocných hoøákù v pøípadì, že použijete hrnec s prùmìrem menším než 2 cm. Pøídavné (tøetí) sklo ve dvíøkách Chcete-li, aby dvíøka na vnìjším povrchu ještì ménì høála a aby byla úspora energie co nejvyšší, mùžete si dokoupit tøetí sklo do dvíøek jako pøídavnou tepelnì izolaèní vrstvu. Máte-li malé dìti, je tento doplnìk nutný. Chcete-li do dvíøek trouby nainstalovat pøídavné sklo (prodává se pod obj. èíslem 04), kontaktujte Vašeho nejbližšího autorizovaného prodejce Merloni Elektrodomestici uvedeného na pøiloženém letáku. Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení Jak nastavit aktuální èas Trouba musí být zapojena do zásuvky. Stisknìte knoflík a otáèejte jej proti smìru hodinových ruèièek, dokud se neobjeví správný èas. Poznámka: Programátor je elektrický. Proto se v pøípadì výpadku sítì zastaví a spustí se až s obnovením napájení. Proto je tøeba jej v takovém pøípadì znovu naøídit. Ruèní obsluha Poznámka: Tento režim by mìl být použit tehdy, není-li tøeba naprogramovat dobu peèení. Otáèejte knoflíkem proti smìru hodinových ruèièek, dokud se v malém okénku neobjeví symbol. 2 Stisknìte knoflík a otáèejte jím proti smìru hodinových ruèièek, dokud ukazatel neukáže na aktuální èas. Zacvaknutí potvrzuje, že proces nastavování programátoru byl ukonèen. Knoflíkem volby peèících režimù zvolte požadovaný režim peèení. Chcete-li troubu vypnout, nastavte knoflík do polohy 0. Naprogramování doby peèení - okamžité zapnutí trouby Otáèejte knoflíkem proti smìru hodinových ruèièek, dokud se na malém displeji neobjeví požadovaná celková délka peèení. 2 Stisknìte knoflík a otáèejte jím proti smìru hodinových ruèièek, dokud ukazatel neukáže na aktuální èas. Zacvaknutí potvrzuje, že proces nastavování programátoru byl ukonèen. Knoflíkem volby peèících režimù zvolte požadovaný režim peèení. Trouba se okamžitì zapne a bude zapnutá po celou naprogramovanou dobu peèení. Uplynutí nastaveného èasu a vypnutí trouby bude oznámeno zvukovým signálem. Chcete-li peèení pøerušit, otáèejte knoflíkem proti smìru hodinových ruèièek dokud se v malém okénku neobjeví symbol. Naprogramování doby peèení - odložené zapnutí trouby Celková délka peèení: Otáèejte knoflíkem proti smìru hodinových ruèièek, dokud se na malém displeji neobjeví požadovaná celková délka peèení. 2 Doba zahájení peèení: Stisknìte knoflík a otáèejte jím proti smìru hodinových ruèièek, dokud ukazatel neukáže na požadovanou dobu zahájení peèení. Knoflíkem volby peèících režimù zvolte požadovaný režim peèení. Trouba se zapne v okamžiku, kdy nastane doba zahájení peèení, a bude zapnutá po celou naprogramovanou dobu peèení. Uplynutí nastaveného èasu a vypnutí trouby bude oznámeno zvukovým signálem. Chcete-li peèení pøerušit, otáèejte knoflíkem proti smìru hodinových ruèièek dokud se v malém okénku neobjeví symbol. CZ 2

13 Elektronické programování hodin Programátor Vám umožní pøednastavit u trouby a grilu: dobu spuštìní peèení s pøednastavenou délkou peèení; okamžité spuštìní peèení s pøednastavenou délkou peèení; èasový spínaè. Funkce tlaèítek : Èasovaè s hodinami a minutami; : Délka peèení; : Doba ukonèení peèení; : Nastavená doba peèení - zpìt; : Nastavená doba peèení - vpøed. Jak znovunastavit digitální hodiny Poté, co jste vidlici sí ového pøívodu trouby zapojili do zásuvky nebo došlo-li k výpadku napájecí sítì, digitální hodiny zaènou blikat a budou nastaveny na 0:00: Stisknìte souèasnì tlaèítka a. Poté tlaèítky a (do 4 sekund) nastavte pøesný èas. Použijte tlaèítko, chcete-li nastavit èas po smìru hodinových ruèièek. Použijte tlaèítko, chcete-li nastavit èas proti smìru hodinových ruèièek. Pøi vzniku nutnosti nastavit hodiny, vždy postupujte stejným zpùsobem. Režim ruèního ovládání trouby Poté, co byly hodiny nastaveny, nastaví se programátor automaticky do režimu ruèního ovládání. Poznámka: Chcete-li se vždy po ukonèení automaticky øízeného peèení navrátit do režimu ruèního ovládání, stiskneteli souèasnì tlaèítka a. 4. Uvolnìte stisk tlaèítka a bìhem následujících 4 sekund se na displeji zobrazí aktuální èas. Svítí-li na displeji písmeno A znamená to, že byla pøednastavena délka peèení a doba ukonèení peèení v automatickém režimu.ve 2:0 se trouba automaticky zapne a peèení bude ukonèeno po uplynutí 0 minut. V okamžiku, kdy se trouba zapne, se na displeji objeví symbol?06, který bude na displeji zobrazen po celou dobu peèení. Bìhem peèení mùžete kdykoliv stisknout tlaèítko, chcete-li, aby se na displeji zobrazila nastavená doba peèení. Chcete-li, aby se na displeji zobrazila doba ukonèení peèení, stisknìte tlaèítko. Nastane-li doba ukonèení peèení, zazní zvukový signál oznamující, že peèení bylo ukonèeno. Chcete-li jej vypnout, stisknìte jakékoliv tlaèítko (kromì tlaèítek a ). Okamžité zahájení peèení s pøednastavenou délkou peèení Nastavíte-li pouze délku peèení (bod a 2 oddílu s názvem Odložená doba zahájení peèení s pøednastavenou délkou peèení ), trouba se zapne okamžitì. Zrušení pøednastavené délky peèení Stisknìte souèasnì tlaèítka a. Režim èasového spínaèe Èasový spínaè se používá pro odpoèítávání nastaveného èasu. Nevypíná ani nezapíná troubu, pouze vydá zvukový signál v okamžiku, kdy uplynul nastavený èas. Odložená doba zahájení peèení s pøednastavenou délkou peèení Délka peèení a doba ukonèení peèení musí být nastaveny. Pøedpokládejme, že na displeji je zobrazen èas 0:00.. Knoflíkem volby peèících režimù nastavte vhodný režim peèení a knoflíkem pro nastavení teploty v troubì nastavte požadovanou teplotu (pøíklad: statický režim, teplota 200 C). 2. Stisknìte tlaèítko a tlaèítky a (bìhem 4 sekund) nastavte délku peèení. Pøedpokládejme, že délka peèení byla nastavena na 0 minut Na displeji je znázornìno: Uvolnìte stisk tlaèítka a bìhem následujících 4 sekund se na displeji opìt objeví aktuální èas se symbolem tlaèítka a písmenem A (AUTO).. Stisknìte tlaèítko a tlaèítky a nastavte dobu ukonèení peèení. Pøedpokládejme, že doba ukonèení peèení byla nastavena na :00 odpoledne. Stiskem tlaèítka se na displeji zobrazí: Potom tlaèítky a nastavte požadovaný èas. Jakmile uvolníte stisk tìchto tlaèítek, zaène èasovaè ihned odpoèítávat nastavený èas. Na displeji se zobrazí aktuální èas. Po uplynutí nastaveného èasu zazní zvukový signál. Chcete-li jej vypnout, stisknìte jakékoliv tlaèítko (kromì tlaèítek a ). Symbol zobrazený na displeji zmizí. Zmìna a zrušení nastavení Nastavení lze zmìnit v jakémkoli okamžiku a to tak, že stisknete odpovídající tlaèítko a poté tlaèítko nebo. Je-li zrušeno nastavení délky peèení, zruší se také nastavení doby ukonèení peèení a naopak. V režimu automatického ovládání trouba nelze zadat dobu ukonèení peèení pøed dobou zahájení peèení. CZ

14 Praktické rady pøi peèení Trouba 7 cuochi Vám nabízí rùzné zpùsoby umožòující pøipravit jakýkoliv druh pokrmu co nejlepším zpùsobem. Rùzné režimy peèení umožòují nasmìrovat teplo podle potøeby nahoru, dolù nebo jej rovnomìrnì rozložit. Postupem èasu se jistì nauèíte maximálnì využívat všech výhod tohoto všestranného sporáku. Následující pokyny jsou pouze orientaèní, v pøípadì potøeby je mùžete obmìòovat. Pøedehøívání Pokud je tøeba troubu pøedehøát, což je nutné pøi pøípravì vìtšiny kynutých pokrmù, doporuèujeme použít režim pizza (nastavení tøi), který umožòuje rychle dosáhnout požadovanou teplotu a šetøit tak energií. Po vložení pokrmu do trouby již mùžete nastavit jiný, vhodnìjší režim. Pøíprava pokrmù na více roštech najednou Potøebujete-li pøipravovat pokrm na více roštech najednou, použijte režim Horkovzdušný (nastavení ètyøi), nebo jde o jediný režim, který tuto pøípravu umožní. Pøi pøípravì s pomocí horkého vzduchu používejte tøi prostøední výšková patra, protože první dolní a první horní jsou vystaveny pøímému pùsobení horkého vzduchu, takže choulostivìjší pokrmy by se mohly pøipálit. Potøebujete-li souèasnì použít tøi rošty najednou, vyžaduje pokrm umístìný na prostøedním roštu o trochu více èasu. Proto jej ponechejte péct v troubì o nìkolik minut déle. Pøipravujete-li pokrm na všech tøech roštech najednou, umístìte pokrm vyžadující nižší teplotu peèení (obvykle koláèe) na prostøední rošt. Použití grilu Trouba 7 cuochi nabízí tøi rùzné režimy grilování. Pro grilování menších porcí postaèí režim Gril (nastavení ). Pøi tomto nastavení se topné tìleso zapne na výkon pouhých 200 W, což pro menší porce naprosto staèí. Napø. u sendvièù, toastù èi párkù jsou výsledky vynikající. Pokrm položte na grilovací rošt doprostøed, protože v tomto režimu vyzaøuje jen prostøední úsek horního topného tìlesa a pokrm umístìný v rohu by zùstal nedovaøený. Nastavení 6 Dvojitý gril odpovídá režimu, v nìmž mùžete pøi grilování využít celou plochu roštu. Pokrm musí být rozložen na celé ploše roštu stejnomìrnì. Docílíte krásného zabarvení dozlatova. Režim Dvojitý gril s ventilací (nastavení 7) je velice užiteèný pøi rychlém grilování pokrmu. Rozložení tepla umožòuje nejen zabarvit pokrm krásnì dozlatova, ale také dolní èást pokrmu uvaøit. Tento režim je vhodné použít pøi grilování vìtších porcí masa nebo drùbeže bez grilu. Tento režim je dále vhodné použít k docílení krásného zabarvení pokrmu dozlatova po uvaøení pokrmu Dùležité: Pøi grilování mìjte vždy zavøená dvíøka trouby. Ušetøíte tak nemálo energie (asi 0%) a získáte perfektní výsledky. Pøi používání jednoho ze tøí grilovacích režimù se doporuèuje nastavit na termostatu maximální teplotu, nebo gril využívá pøenosu tepla sáláním a pøi maximální teplotì je i vyzaøování nejúèinnìjší. Samozøejmì mùžete na termostatu nastavit i nižší teplotu, je-li tøeba. Pøi grilování zásadnì používejte odkapávací plech umístìný na roštu pod roštem používaným pøi grilování, aby nedošlo ke zneèištìní dna trouby odkapávajícím omastkem. Peèení koláèù Sladké peèivo vždy vkládejte až do vyhøáté trouby. Pøed vložením koláèe do trouby se ujistìte, že trouba byla zahøátá na požadovanou teplotu (èervená kontrolka O zhasne). Bìžná teplota uvnitø vyhøáté trouby je 60 C. Bìhem peèení neotevírejte dvíøka trouby, koláè by mohl klesnout. Syrové tìsto nesmí být pøíliš øídké, aby se doba peèení pøíliš neprodlužovala. Obecnì platí: Hotové peèivo je pøíliš suché Pøíštì zvyšte teplotu o 0 C a zkra te dobu peèení. Dort se slehl Pøíštì použijte hustší tìsto nebo snižte teplotu o 0 C. Hotové peèivo je na povrchu pøíliš tmavé Pøíštì jej pøi peèení umístìte do nižší polohy, snižte teplotu a prodlužte dobu peèení. Tìsto je zvenèí dobøe upeèeno, ale uvnitø zùstává lepivé. Použijte hustší tìsto, snižte teplotu a prodlužte dobu peèení Tìsto se pøilepilo ke stìnám formy (pekáèe) Nádobu dobøe vymažte a vysypte strouhankou nebo moukou. Pøi peèení na více roštech nejsou všechny pokrmy hotové stejnì rychle Nastavte nižší teplotu. Není nutné vyndávat z trouby všechny pokrmy najednou. Peèení pizzy Nejlepších výsledkù pøi pøípravì pizzy dosáhnete, použijete-li režim Pizza (nastavení): Pøedehøívejte troubu po dobu alespoò minut; Použijte hliníkovou peèící formu urèenou pro pøípravu pizzy a umístìte ji na rošt, který je dodáván spolu se zaøízením. Používáte-li peèící plech, bude pizza vyžadovat delší dobu peèení a bude obtížnìjší dosáhnout, aby mìla køupavou kùrku; Bìhem peèení pizzy neotvírejte troubu pøíliš èasto; Má-li pizza mnoho vrstev (tøi nebo ètyøi), doporuèujeme sýr (mozzarellu) umístit na povrch pizzy až bìhem peèení (pøibližnì v polovinì); Peèení ryb a masa Maso musí vážit alespoò kg, jinak by se mohlo pøíliš vysušit. Pro úpravu drùbeže, ryb a ostatního bílého masa používejte nižší teploty (0 C 7 C). Pøipravujete li v troubì èervené maso a pøejete li si, aby bylo na povrchu øádnì propeèené, ale uvnitø zùstalo š avnaté, zaènìte pøi vyšší teplotì (200 C až 220 C) a po krátké dobì ji snižte. Obecnì platí, že èím je peèenì vìtší, tím nižší teplotu a delší dobu peèení je tøeba použít. CZ 4

15 Maso uložte doprostøed roštu a podložte odkapávacím tácem na stékající omastek. Rošt zasuòte do prostøedních drážek. Pøejete li si, aby více tepla pùsobilo zespod, použijte nižší patro. Chcete li, aby byla peèenì ještì chutnìjší (kachna nebo zvìøina), obalte jej plátky slaniny nebo prošpikujte špekem a položte na nìkteré z vyšších pater. Praktické rady pøi peèení Poloha knoflíku volby režimu Pøipravovaný pokrm Hm. (kg) Poloha roštu (odspodu) Doba pøedehøevu (min) Nastavení termostatu Doba vaøení (min.) Statický režim Kachna Vepøová peèenì Hovìzí peèenì Sušenky Pozvolné peèení Koláèe Dort 0, 2/ Pizza Pizza Hovìzí peèenì Kuøe 0, 2/ Horkovzdušný režim Pizza (nìkolik úrovní) Lasagne Zapeèené nudle zapeèené pokrmy Jehnìèí Kuøe Makrela Pražma Èokoládový dort, 2/ Gril Platýz a sépie Kalmáry a garnáty Kabobs Filé z tresky Grilovaná zelenina Max Max Max Max Dvojitý gril Telecí steaky Kotlety Hamburgery Makrela, Max Max Max Max Dvojitý gril s ventilací Grilované kuøe Plnìná chobotnice,, Poznámka: Doby vaøení jsou pouze pøibližné, do jisté míry záleží na tom, jak Vám co chutná CZ

16 Obvyklé èištìní a údržba Pøed každým èištìním vypnìte napájení sporáku. Pro dosažení dlouhé životnosti pøístroje je nezbytnì nutné jej pravidelnì celý vyèistit. Dbejte však na následující pokyny: Smaltované èásti a samoèistící panely omývejte pouze teplou vodou. Zásadnì nepoužívejte žádný písek ani jiné abrasivní prostøedky. Vyhnìte se také agresivním chemickým èinidlùm, protože všechny tyto látky tìmto èástem škodí; Vnitøní prostor trouby je tøeba èistit pravidelnì horkou vodou s použitím èistícího prostøedku, a to tehdy, dokud je trouba ještì teplá. Vnitøek trouby peèlivì omyjte a vysušte; Rozdìlovaèe plamene by mìly být pravidelnì omývány horkou vodou s pøídavkem mycího prostøedku tak, aby došlo k odstranìní šupin; Je -li Váš sporák vybaven automatickým zapalováním, je tøeba koncové èleny tìchto zapalovaèù èistit peèlivì a èasto (viz obr. C) a dbát na to, aby se otvory rozdìlovaèe plamene, jimiž proudí plyn, nezanášely; Na èástech z nerez oceli se mohou objevit skvrny. Je to dùsledek delšího styku s velmi tvrdou vodou nebo silnými mycími prostøedky (fosfátovými). Proto se doporuèuje tyto èásti po umytí dokonale opláchnout a vysušit, aby a nich nezùstaly kapky; Je-li sporák opatøen sklenìným pøíklopem, je tøeba jej omývat horkou vodou. Nepoužívejte drsné hadøíky ani brusné èistící prostøedky. Poznámka: Nepøikrývejte varnou desku sporáku sklenìným pøíklopem, jsou-li hoøáky ještì teplé. Dùležité: pravidelnì kontrolujte opotøebení plynových trubek a nahraïte je novými, pokud jsou poškozené; doporuèujeme Vám trubky vymìnit vždy jednou za rok. Èištìní sklenìného povrchu varné desky Povrch varné desky by mìl být èištìn èistícími prostøedky urèenými speciálnì pro èištìní povrchu sklokeramické varné desky. Nepoužívejte abrazivní prostøedky ani èistící písky, mohli byste poškodit povrch varné desky. Desku je tøeba pravidelnì èistit vlažnou vodou s jemným saponátem. Nejprve odstraòte zbytky jídla a tuku pomocí stìrky typu CERA (není souèástí dodávaného pøíslušenství) (viz obr. A). Potom, dokud je deska ještì teplá, ji vyèistìte vhodným èistícím prostøedkem a papírovým ruèníkem. Varnou desku nakonec opláchnìte a vytøete do sucha èistým hadøíkem. Pokud se na povrchu varné desky nataví cukr nebo pokrmy s obsahem cukru, ihned je škrabkou odstraòte. Na èištìní nepoužívejte drsné houby, drátìnky a korozívní èistící prostøedky jako napø. spreje na èištìní trub nebo odstraòovaèe skvrn (viz obr. B). Obr. A Obr. B Výmìna žárovky osvìtlení vnitøku trouby Buï vytáhnìte sí ový pøívod trouby ze zásuvky (je-li to možné) nebo troubu odpojte od sítì vypnutím vícepólového pøepínaèe používaného pro pøipojení trouby ke zdroji el. energie. Odšroubujte sklenìný kryt žárovky; Vyšroubujte žárovku a nahraïte ji novou žáruvzdornou (00 C) žárovkou s následujícími parametry: - Napìtí 20 V - Pøíkon 2 W - Závit E4 Zašroubujte zpìt sklenìný kryt a troubu pøipojte k síti. Mazání plynových kohoutù Èasem zjistíte, že se kohouty zadírají, lze s nimi otáèet ztìžka. V takovém pøípadì potøebují rozebrat, vyèistit a vymìnit vazelínu. Pozn.: Tento úkon však nepøísluší Vám. Svìøte jej odborníkovi vyškolenému u výrobce. CZ 6

17 Poznámky 7 CZ

18 Seznam servisních støedisek je uveden na internetových stránkách: GB Garantem servisu pro Èeskou republiku je firma AP servis AR s.r.o., tel.: 02/ U nákladového nádra í 2, 0 00 Praha, Èeská republika viale Aristide Merloni, Fabriano tel. 072/66 - telex fax 072/ /200-90***** Merloni Elettrodomestici s.r.o.

PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R

PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R Vestavné vaøidlové desky 60 Návod k instalaci a pou ití PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

COMPETENCE E3001-1. Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami. Informace pro uživatele

COMPETENCE E3001-1. Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami. Informace pro uživatele COMPETENCE E3001-1 Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku, pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité jsou pøedevším Bezpeènostní

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B8920-1-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/603642

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B8920-1-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/603642 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B8920-1-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ: CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

B5741-5. vestavìná trouba

B5741-5. vestavìná trouba B5741-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

B4101-5. vestavìná trouba

B4101-5. vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

K340E/I. Sporák s elektrickou troubou. Návod k instalaci a použití

K340E/I. Sporák s elektrickou troubou. Návod k instalaci a použití K0E/I Sporák s elektrickou troubou Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte,

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

E3191-5. vestavìná trouba

E3191-5. vestavìná trouba E3191-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE Mod. Therm 18 PO (I) PRÙTOKOVÝ PLYNOVÝ OHØåVAÈ Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE 1 OBSAH: Návod k použití a dùležitá

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PO 740 ES. Varná deska s plynovými hořáky

PO 740 ES. Varná deska s plynovými hořáky PO 740 ES Varná deska s plynovými hořáky PO 740 ES Varná deska s plynovými hořáky Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 310 TS jsou urèeny do støednì

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Skartovací stroj KOBRA 390/400

Skartovací stroj KOBRA 390/400 Skartovací stroj KOBRA 390/400 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 390 a 400 jsou nejsilnìjší a nejvyšší

Více

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V CAR ALARM SYSTEMS CZ NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM 290 289 274 230U 290-24v Pouze pro vozidla 24 V Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou

Více

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V bateriová strunová sekaèka byla vyvinuta a vyrobena s dùrazem na splnìní vysokých norem

Více

Projektování a instalace

Projektování a instalace Elektrické vytápìní Projektování a instalace Vydání èerven 2001 Tiskové chyby a technické zmìny jsou vyhrazeny. Obsah Typ Strana Akumulaèní kamna 4 59 Dimenzování akumulaèních kamen 9 11 Tabulky pro dimenzování

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost PRO UŽIVATELE Bezpeènostní upozornìní Uchovávejte tento návod k obsluze, aby byl ke spotøebièi k dispozici. Kdybyste tento spotøebiè prodali nebo pøenechali jinému vlastníku, zajistìte, aby tento návod

Více

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz La Minerva Italská spoleènost La Minerva byla založena v roce 1945 v Boloni. Firma se specializuje na výrobu zpracovatelských

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

» vestavné elektrické trouby

» vestavné elektrické trouby » vestavné elektrické trouby Tekavestavné spotřebiče Energetická třída Rozmrazování Protiotisková úprava nerezových ploch horní a spodní Program Pizza Rychloohřev Gril Gril a spodní Gril a spodní Gril

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

t Zjednodušme si to 7 37 47 5

t Zjednodušme si to 7 37 47 5 VESTAVNÉ 1 ROSTNÝ 3 4 Zjednodušme si to 7 37 47 5 Sledujte náš #EasyTeam zanussi.co.uk/easyteam 6 S LOGEM LAYAR 7 VŠE NA 8 A LEHCE 9 PYRO Space Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 0871550/3 IM-P087-21 MI vydání 4 R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 1. Úvod 2. Popis 3. Instalace 4. Uvedení do chodu 5. Vzdálené napojení 6. Vyhledávání závad 7.

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB

PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB Varná deska Návod k instalaci a použití PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI

Více

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální VAROVÁNÍ: Jakékoli úpravy tohoto pøístroje nebo modifikace režimù, které nejsou výslovnì schváleny firmou Toshiba TEC nebo jejími autorizovanými zástupci, by mohly zpùsobit ztrátu oprávnìní uživatele používat

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009 Datum vytvoøení 29. leden 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 803-0/K Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Tmel pro

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více