Ekonomie Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD"

Transkript

1 Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna tel Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude během roku vytvořen? Praktická zkušenost ukazuje, že i při stejné vybavenosti ekonomiky výrobními faktory může být dosahováno různé velikosti produktu => ekonomika se odchyluje od hranice svých produkčních možností. Vybavenost ekonomiky výrobními faktory určuje pouze tzv. potenciální produkt. Potenciální produkt Y* = produkt, kterého ekonomika může dosáhnout při optimálním využití všech výrobních faktorů; optimální = jsou využity všechny výrobní faktory, ale jen v takové míře, která ještě nevyvolává inflační tlaky (tlaky v podobě růstu cen). Nyní se seznámíme se dvěma ekonomickými modely, jež popisují, jaké síly a jakým způsobem určují velikost produktu ekonomiky v krátkém období. První model, tzv. model AS-AD, je čistě teoretický, můžeme na jeho základě vyvozovat obecné závěry. Druhý model, tzv. model důchod - výdaje, umožňuje analyzovat vlivy určitých vládních zásahů na výslednou hodnotu produktu, je však platný pouze za určitých předpokladů. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Rovnovážné množství celkové produkce Y E (obvykle HDP) je určováno vztahem agregátní poptávky a agregátní nabídky. Agregátní poptávka (AD) = množství výrobků a služeb (Y), které jsou ekonomické subjekty (domácnosti, firmy, vláda, zahraniční subjekty) schopné a ochotné nakoupit při různé cenové hladině (P). formálně: Tento vztah lze vyjádřit graficky pomocí křivky AD. Křivka AD má klesající tvar podobně jako křivka poptávky po jednom statku, příčiny jsou ale rozdílné: Klesá-li cenová hladina P, mohou si ekonomické subjekty za dané množství peněz koupit více výrobků a služeb a naopak => klesající tvar AD. 1

2 Zdůvodnění klesajícího tvaru AD: Pigouův efekt reálných peněžních zůstatků domácnosti drží část svých aktiv v podobě peněžních zůstatků, jak cenová hladina klesá, tak nominální hodnota zůstatků se nemění, ale reálná hodnota zůstatků roste (100 Kč je pořád 100 Kč, ale klesá-li cenová hladina, můžeme si za ně koupit více) => roste spotřeba. Rovněž s poklesem P roste NX levnější statky v dané ekonomice způsobí vyšší poptávku ze zahraničí. Poptávkové šoky (změna AD posun doprava či doleva): Příčiny mohou být výsledkem spontánních tržních procesů anebo důsledkem vládních zásahů. Růst bohatství domácností => růst spotřeby C. Pokles úrokových sazeb (zásahem centrální banky) => rostou investice I i spotřeba C (spotřebitelské úvěry, hypotéky). Růst vládních výdajů (G nebo TR) => růst spotřeby C. Změna peněžní zásoby. Růst populace => růst C. Očekávání vývoje. Růst exportu způsobeno např. růstem cenové hladiny P v zahraničí => zvýšení poptávky po našich výrobcích. Znehodnocení kurzu domácí měny => zahraniční zboží je drahé (NX roste, klesá dovoz). Agregátní nabídka (AS) = množství výrobků a služeb (Y), které jsou firmy ochotny vyprodukovat a nabídnout při různé cenové hladině (P). Tento vztah lze opět vyjádřit graficky pomocí křivky AS. Křivka AS má rostoucí tvar. Rozlišujeme dvě fáze křivky AS: 1. fáze - mírné stoupání před úrovní Y*; existuje spousta nevyužitých VF, cena vstupů je v krátkém období nepružná (smlouvami fixované mzdy atd.). 2. fáze strmost až kolmost za úrovní Y*, VF jsou využity optimálně na úrovni Y*=> za Y* je zapojení dalších VF velmi drahé, od určité úrovně je AS kolmá => nemůže protnout samotnou hranici produktivních možností ekonomiky. 2

3 Nabídkové šoky (posun AS doleva či doprava): nominální = změna nákladů v důsledku změny cen vstupů (růst ceny vstupů způsobí pokles AS): o změny cen surovin na světových trzích, růst mezd, o zhodnocení (znehodnocení) kurzu domácí měny (vyrábíme-li z dovážených surovin), o změna daní (nepřímé, daně ze zisků firem - daň z příjmu právnických osob), reálné = změna produktivity výrobních faktorů: o zvýšení nebo snížení množství VF (např. nové naleziště ropy). Makroekonomická rovnováha dle modelu AS-AD Rovnovážný produkt se vytváří na základě vzájemné interakce AS a AD: Bod makroekonomické rovnováhy [Y E,P E ] = taková cenová hladina, kdy se množství nabízených statků rovná množství statků poptávaných P < P E => nedostatek statků na trhu => P roste až na úroveň P E P > P E => hromadily by se neprodané statky => P klesá až na úroveň P E 3

4 Deflační a inflační mezera Důležitá je poloha Y E vzhledem k Y* (Y E nemusí odpovídat potenciálním možnostem ekonomiky)! Deflační mezera: Y E < Y* - v ekonomice nejsou využity optimálně všechny dostupné VF (obvykle je v ekonomice vyšší nezaměstnanost, lidé by se mohli mít lépe i za cenu mírného zdražení). Inflační mezera: Y E > Y* - ekonomika je přehřátá (lidé pracují třeba 10 hodin denně, stroje jsou vytížené na hranici svých možností, dováží se drahé suroviny ze zahraničí, protože domácí už nestačí, atp.). Tato situace ale může existovat jen krátkodobě, nadměrné vytížení VF vede postupně k růstu jejich cen (např. lidé budou chtít více peněz, když mají pracovat více hodin), což zvyšuje náklady na výrobu a to způsobuje pokles AS => zůstane vysoká cena P => inflace (je to cena, kterou ekonomika zaplatila za překročení svého optima). 4

5 "Pravdivá makroekonomická rovnováha ": Y E = Y* Případ, kdy neexistuje deflační ani inflační mezera, skutečný produkt je roven potenciálnímu, tj. vše, co se vyrobí, se poptává a přitom jsou optimálně využity všechny VF. Tento stav je cílem hospodářské politiky každé racionálně fungující země. Dva hlavní nástroje sloužící k dosažení tohoto stavu fiskální politika (rozpočtová) a monetární politika (peněžní). Různé postoje na používání těchto nástrojů: Neoklasicky zaměření ekonomové ekonomika se do stavu pravdivé rovnováhy dostane samostatně působením tržních sil, zásahy vlády tento proces ztěžují, Keynesiánci vládní zásahy jsou nezbytné k dosažení pravdivé ekonomické rovnováhy. Rozlišujeme: Ekonomie strany poptávky typická pro keynesiánce, zaměření na ovlivňování AD (AD = C + I + G + NX): o vláda určuje G a ovlivňuje C formou míry zdanění a objemem transferových plateb, o expanzivní hospodářská politika = úsilí vlády odstranit deflační mezeru, např. zvýšení G, snížení TA (růst C), zvýšení TR (růst C), o restriktivní hospodářská politika = úsilí vlády odstranit inflační mezeru, např. snížení G, zvýšení TA, snížení TR. Ekonomie strany nabídky typická pro neoklasicky zaměřené ekonomy, zaměřena na ovlivňování AS. Snaha vytvořit příznivější podnikatelské prostředí - podpora podnikání, konkurenční prostředí (boj proti monopolům), atp. 5

6 4.2 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu "důchod výdaje" Alternativně se nazývá také Keynesiánský model s linií 45. Model se využívá k exaktní analýze vlivu vládních zásahů na vytvořený produkt (HDP), je však nutné brát v potaz, že model platí jen za určitých dále uvedených předpokladů. Princip modelu model srovnává vytvořený produkt Y (= důchod pro ekonomické subjekty) v daném období s celkovými výdaji AD, které ekonomické subjekty (domácnosti, firmy, stát, zahraničí) zamýšlí v daném období při dané úrovni důchodů učinit (tedy s plánovanými výdaji). U plánovaných výdajů budeme rozlišovat: autonomní výdaje nezávislé na výši důchodu (např. autonomní spotřeba - něco, co se musí vydat bez ohledu na to, jaké mají lidé příjmy, řadíme do ní např. výdaje na základní potraviny, atp.), indukované (odvozené) výdaje jejich výše závisí na výši důchodů. Předpoklady modelu (model platí pouze za následujících okolností): ekonomika operuje pod úrovní potenciálního produktu, tj. Y E < Y* - znamená to, že v ekonomice se nachází dostatečné množství nevyužitých VF, stabilní cenová hladina v ekonomice není inflace, tj. nominální HDP je rovno reálnému HDP, změny příjmů budou reálně, nikoli pouze nominální, nebudeme uvažovat žádné technologické změny ovlivňující vztah vstup -> výstup, oprávněný předpoklad v krátkém období. Představíme si postupně tři úrovně modelu v závislosti na počtu uvažovaných subjektů v ekonomice: dvousektorový (domácnosti + firmy), třísektorový (+ vláda) a čtyřsektorový (+ zahraničí). Společné veličiny: Disponibilní důchod domácností k dispozici v daném období. = finanční prostředky, které mají domácnosti Disponibilní důchod domácnosti rozdělí na spotřebu a úspory, tj. 6

7 Spotřeba C = výdaj domácností za výrobky a služby: Zpravidla tvoří 80 % AD (klíčový faktor na straně AD). Při různých úrovních disponibilního důchodu se mění skladba výdajů: S rostoucím DI se nejen nakupuje více statků, ale spotřebitelé začínají preferovat i kvalitnější statky, postupně se navíc jednotlivé druhy spotřeby nasycují. Index blahobytu národa podíl potravin na celkových výdajích, čím je nižší, tím je vyšší blahobyt národa. Spotřební funkce popisuje vztah mezi výší C a DI. Spotřeba C je funkcí DI, tj. Pro zjednodušení dále předpokládejme, že f je lineární funkce (graf = přímka): kde:.,, C a > 0 jsou autonomní výdaje nutné pro zajištění samotné existence domácností, nezávisí na DI, c DI... indukované výdaje; vyjadřují, jaká část DI je vynaložena na spotřebu. Mezní sklon ke spotřebě = přírůstek spotřeby způsobený přírůstkem DI o jednotku, značí se MPC (marginal propensity to consume): 7

8 MPC je vždy menší nebo rovno 1, protože přírůstek výdajů nemůže být větší než přírůstek DI. Př.: c = 0,8. Pokud DI vzroste o Kč => 0, Kč jde na spotřebu => C vzroste o 800 Kč. Průměrný sklon ke spotřebě: ( ) C > DI => APC > 1 (žije se na dluh) C = DI => APC = 1 (bod B) C < DI => APC < 1 Úspory S = ta část DI, která se nespotřebuje: kde Funkce úspor je zrcadlovým obrazem funkce spotřeby. Obecně C a S nejsou rovnoběžné, jedině pokud c = 0,5. Průměrný sklon k úsporám: ( ) Vždy platí vztah: Náš model: DI=C+S => DI/DI=C/DI+S/DI => výše uvedený vztah 8

9 Mezní sklon k úsporám = přírůstek úspor odpovídající zvýšení DI o 1: Protože každý přírůstek DI je rozložen na C a S, musí vždy platit: Změny spotřební (a tedy i úsporové) funkce: linie C se posune nahoru nebo dolů => změní se C a (když C a roste, tak C taky roste a naopak) změní se sklon C (a tedy i S) => změní se c (a tedy i s) - změna chování obyvatel, kombinace obojího. Příčiny změn spotřební a úsporové funkce: změna bohatství domácností, očekávání vývoje v ekonomice, zdanění výnosů z úspor, populační vývoj vliv na C a strach z inflace růst P způsobuje růst C (hlavně C a, ale i c) a pokles S vliv úrokové míry je diskutabilní budou domácnosti spořit více, protože tak dosáhnou vyšších výnosů, anebo spořit méně, protože na dosažení stejných výnosů jim bude stačit vynaložit méně peněz, zbytek pak utratí? Investice I = výdaje firem na pořízení kapitálových statků: investice do fixního kapitálu - nové stroje, budovy, investice do zásob - změna stavu zásob materiálu nebo výrobků kladné i záporné (rozpouštění zásob tj. rozprodej výrobků či snížení množství materiálu na skladě). 9

10 Dále označme: I a... autonomní investice nezávisí na Y; jsou ovlivněny například počtem obyvatel nebo technologickým pokrokem. I D indukované investice závisí na Y, tj. souvisí se změnami agregátní poptávky; jsou spojené s tzv. důchodovým akcelerátorem (viz dále). V reálu je někdy těžké I a a I D od sebe odlišit. Co určuje velikost investic? a) úroveň produktu (HDP) firmy jsou ochotny investovat jen v případě, že produkt nalezne na trhu uplatnění, je-li produkt nízký, je nízká i AD, tj. je malá kupní síla, o nízká úroveň HDP => nízká AD => nízké investice, b) tržní úroková míra investice jsou hrazeny úrokem (= náklad); vyšší úroková míra => pokles I (firmám se nevyplatí investovat) a naopak, c) očekávání budoucího vývoje v ekonomice při optimistickém očekávání firmy věří, že se jim investice vrátí a naopak, d) hospodářská politika vlády a legislativní podmínky: o míra zdanění zisků, výše odpisů, zabezpečení ochrany životního prostředí, o je prokázané, že vyšší vládní výdaje G snižují investice I, e) změna důchodu se změnou důchodu firmy buď omezují, nebo rozšiřují své výrobní kapacity formou dodatečných nákupů nebo prodejů svých zařízení a strojů => změna I D : o lze pozorovat tzv. princip důchodového akcelerátoru: I r restituční (obnovovací) investice, I Dn čisté indukované investice, popisují změnu kapitálu, I Dn = K Platí I Dn =α Y, kde α= K/ Y α. důchodový akcelerátor = mezní poměr kapitálu a reálného produktu v ekonomice, tj. kolik se musí investovat do kapitálu, aby se produkt zvýšil o jednotku Dvousektorový model Předpokladem ve dvousektorovém modelu je, že ekonomika je tvořena jenom domácnostmi a firmami (tj. neuvažujeme vládu a zahraničí), platí tedy 10

11 Určení rovnovážné produkce v dvousektorovém modelu: Nejprve budeme předpokládat, že I=I a, tj. I jsou konstantní, nezávisí na Y (neuvažujeme indukované investice I D ). To vzhledem k předpokladu modelu Y E < Y* není úplně nereálné, protože v ekonomice se nachází dostatek volných VF. Pak. Y E...rovnovážný bod, kdy agregátní poptávka AD je rovna skutečné produkci Y. Po dosazení AD=C+I a Y=DI=C+S je tedy zřejmé, že rovnovážný stav nastane v bodě, kdy I=S, tj. kdy se veškeré úspory promění v investice. Nazveme-li: I vstřiky do ekonomiky, S úniky z ekonomiky I = S => vstřiky do ekonomiky = úniky z ekonomiky Y 1 : I > S => rozprodávají se zásoby => klesají investice Y 2 : I < S => domácnosti spoří, firmám se hromadí zásoby => roste I 11

12 Jak ovlivní I rovnovážný produkt? Odpověď na tuto otázku nám dá tzv. investiční multiplikátor: Označme: k o kolik jednotek se zvýší produkt Y, zvýší-li se investice I o jednotku Platí => k se nazývá investiční multiplikátor Příklad: Firma zvýší investici o 1000 Kč zaplacením elektrikáři za práci. Předpokládejme, že MPC=2/3. Elektrikář 2/ Kč utratí a 1/ Kč si uloží u jiného subjektu. Tento subjekt opět 2/3 (2/3 1000) Kč utratí a 1/3 (2/3 1000) Kč si uloží a tak dále. Investovaných 1000 Kč představuje vstřik do ekonomiky. Y C S 1. Příjemce ,67 333,33 2. Příjemce 666,67 444,44 222,23 3. Příjemce 444,44 296,3 148, celkem Y=3000 C=2000 S=1000 Proces bude pokračovat, dokud I = S, kde se ekonomika dostane do rovnováhy, neboť úspory S představující úniky z ekonomiky se budou opět rovnat I. k= Y/ I=3000/1000=3. Na příkladu vidíme, že k záleží na MPC. Přesné určení k: ( ) ( ) ( ( ) ( ) ) 12

13 V reálu je vliv multiplikátoru slabší jednak je příjem zdaněn a jednak dochází i k časovému zpoždění následných výdajů. Indukované investice: Připusťme nyní existenci indukovaných investic, tj. kde I D závisí na Y (pokud vzroste Y, vzroste I D a naopak). To ale znamená, že zvýšení způsobí zvýšení Y, to zase způsobí zvýšení I D atd., efekt multiplikátoru se tak ještě znásobí. I a => k Y => Y = α I D => α I D znamená I, což opět vyvolá efekt k -> k Y Tento jev se nazývá interakce důchodového akcelerátoru s investičním multiplikátorem., Paradox spořivosti: rozhodnutí společnosti spořit více může ve skutečnosti vést k poklesu úspor. Více spořit = vzrůst S => pokles C => pokles AD => pokles Y => pokles I D => pokles důchodů => pokles S. Platí to jen v případě, že Y E < Y* => vede to ke zvýšení deflační mezery => roste nezaměstnanost, může to vést k recesi. Pokud naopak Y E > Y*, tak je to užitečné, klesá inflační mezera. 13

14 Inflační a deflační mezera O co se musí zvýšit (snížit) C a I, aby Y E =Y*? Třísektorový model Třísektorový model uvažuje uzavřenou ekonomiku tvořenou domácnostmi, firmami a vládou. Platí zde: Nově označme: G výdaje vlády na zboží a služby TR transferové platby TA daně (všechny včetně odvodu na sociální a zdravotní pojištění). Dále budeme předpokládat: C = C a +c DI, I = I a (tj. neuvažujeme I D ) G a TR mají autonomní charakter (nezávisí na Y) TA =TA a + t Y, kde o t Y celková velikost důchodových daní (velikost závisí na důchodu Y, uvažujeme konstantní míru zdanění), o t souhrnná sazba důchodové daně, o TA a autonomní daně, nezávisí na Y, (např. daň z nemovitosti, dědická daň,...). Průměrná míra zdanění: 14

15 Zde už neplatí Y=DI: (disponibilní důchod = zdaněný příjem) kde A autonomní výdaje. Odvodili jsme tedy, že, AD je ve tvaru přímky - směrnice c (1-t) < c, neboť t je z intervalu (0,1) => sklon AD ve třísektorovém modelu je menší než ve dvousektorovém modelu. Rovnovážný produkt ve třísektorovém modelu: Podmínky pro rovnovážný produkt: musí platit Y = AD, hledáme tedy průsečík AD = C + I + G s linií 45 : Příklad: Účinnost zásahů vlády do ekonomiky ve třísektorovém modelu a) růst (pokles) G => povede to ke zvýšení (snížení) Y 15

16 ( ) ΔG změna vládních výdajů => ΔA = ΔG Př.: c = 0,8 a t = 0,2 2-sektor.: 3-sektor.: b) růst (pokles) t => ovlivní to sklon AD, směrnice je c (1-t) růst t => klesá sklon => pokles Y a naopak; změna t ovlivní velikost c) růst (pokles) TR: ΔTR => ΔA=c ΔTR d) růst (pokles) TA a : Čtyřsektorový model K předchozím 3 sektorům přidáme čtvrtý sektor zahraničí: X export je to autonomní veličina, tj. nezávisí na domácím důchodu M import závisí na důchodu: M = M a +m Y o M a je autonomní import - produkt dovezený do ekonomiky bez ohledu na výkon ekonomiky (např. zboží a služby, které se v domácí ekonomice nevyrábí a jsou přitom nezbytné) o m (0,1) je mezní sklon k dovozu, - předpokládáme pro jednoduchost, že m je konstantní. S rostoucím důchodem import roste - M představuje odliv poptávky do zahraničí. 16

17 Označme: Potom platí: autonomní čistý export Rovnovážný model: výdajový multiplikátor v otevřené ekonomice Rovnováha ve čtyřsektorovém modelu: vstřiky do ekonomiky = úniky z ekonomiky Účinnost vládních zásahů v otevřené ekonomice: Jestliže nastane změna vládních výdajů G, pak platí Y = G Protože platí < => zásahy jsou méně účinné, je proto nutná větší změna G, abychom vyvolali stejnou změnu Y jako v třísektorovém modelu. Na závěr si povšimněme, že po celou dobu jsme analyzovali pouze vztah mezi AD a Y, AS vůbec nepřišla v úvahu. Jde o charakteristický rys Keynesova modelu a z něj vycházejících ekonomických koncepcích (viz ekonomie strany poptávky ). 17

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 ROVNOVÁŽNÝ NÝ PRODUKT V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 I. Spotřeba II. Investice III. Rovnovážný ný produkt 3. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Spotřeba,

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Makroekonomie B Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Konzultační hodiny: Středa: 9 00 11 00 hod Čtvrtek: 8 00 10 00 hod Kancelář č. A 234 Podmínky pro splnění předmětu MAKROEKONOMIE B: Úspěšné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 2 3) Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM 4)

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6.-7. přednáška 28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6. přednáška 28.03.2007 I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Varianta C3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte křížkem na přiloženém listu

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

OE II - MAKROEKONOMIE

OE II - MAKROEKONOMIE OE II - MAKROEKONOMIE UKAZATELÉ VÝKONNOSTI NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTV STVÍ Ing. Andrea Ecková,, PhD. Katedra ekonomických teorií eckova@pef pef.czu.cz 2. přednáška 28.02.2007 I. Hrubý domácí produkt II. Metody

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA

MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA MAKROEKONOMIE Blok č. 4: SPOTŘEBA Struktura tématu. úvod do nejvýznamnějších teorií spotřeby, kterými jsou: John Maynard Keynes: spotřeba a současný důchod Irving Fisher: mezičasová volba Franco Modigliani:

Více

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 4 10) Nezaměstnanost. 11) Inflace a Phillipsovy křivky

Více

Inflace a nezaměstnanost. Inflace

Inflace a nezaměstnanost. Inflace = projevy makroekonomické nerovnováhy Inflace a nezaměstnanost Inflace Inflace = růst cenové hladiny Deflace = pokles cenové hladiny Akcelerovaná inflace = zvyšování míry inflace Dezinflace = snižování

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ EKONIMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Hrubý domácí produkt (seminární práce k předmětu Regionální informace) Autoři: Tomáš Kenis Marek Smatana Akademický rok: 2003/04 HDP jeho konstrukce

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE FISKÁLNÍ POLITIKA, DŮCHODOVÁ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Makroekonomické výstupy

Makroekonomické výstupy Makroekonomické výstupy doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Schéma tržního mechanismu Trh zboží a služeb zboží,služby CF CF zboží, služby Domácnosti Firmy výrobní faktory CF CF výrobní faktory Trh výrobních

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

Míra inflace. Pramen: ČSÚ 56,6 20,8 10 9,1 8,8 8,5 10,7 9,7 11,1 2,8 1,9 2,5 2,8 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1

Míra inflace. Pramen: ČSÚ 56,6 20,8 10 9,1 8,8 8,5 10,7 9,7 11,1 2,8 1,9 2,5 2,8 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 60 50 40 30 20 10 0 56,6 9,7 11,1 20,8 Míra inflace 10 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Pramen: ČSÚ 1994 1990 1991 1992

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 3. Kapitola Makroekonomická rovnováha Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Dochází k plynulé a rovnoměrné spotřebě podle celoživotního důchodu (nikoliv podle běžného důchodu).

Dochází k plynulé a rovnoměrné spotřebě podle celoživotního důchodu (nikoliv podle běžného důchodu). Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 4 7) Spotřební a investiční výdaje 8) Měnové kurzy a

Více

Charakteristika modelu

Charakteristika modelu Model křivek IS-LM Charakteristika modelu Rozdíl oproti modelu s přímkou 45 stupňů: investice už nejsou nezávislé, tj. nejsou autonomní, rozšíření o nabídku a poptávku po penězích vedle trhu statků zavádíme

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy)

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Co považuji za významné z historie pojem spravedlivá cena

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Základní složky zahraničních vztahů Čistá export (NX) = export import (EX IM) Čistý příliv kapitálu: - příliv

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE MONETÁRNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Hospodářský cyklus představuje kolísání reálného hrubého domácího produktu kolem potenciálního produktu. reálný produkt vrchol.

Hospodářský cyklus představuje kolísání reálného hrubého domácího produktu kolem potenciálního produktu. reálný produkt vrchol. 6.kapitola Hospodářské cykly a ekonomický růst V této kapitole se seznámíte S jednotlivými fázemi hospodářského cyklu Se základními příčinami hospodářských cyklů, které mohou přicházet buď ze strany agregátní

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Renáta Halásková Makroekonomie Studijní materiál pro kombinovanou formu výuky Přerov 2005 OBSAH Předmluva... 4 1. Makroekonomické výstupy a jejich měření... 6 1.1 Hrubý domácí

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 OTEVŘEN ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 I. Měnový kurz II. Platební bilance III. Model IS-LM LM-BP Ing. A. Ecková,, PhD. 8. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA domácí úroková míra,

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Model IS-LM. Křivka IS

Model IS-LM. Křivka IS Model IS-LM Křivka IS Doposud jsme při zkoumání rovnováhy v krátkém období předpokládali, že plánované investice firem jsou autonomní veličinou (I P = Ia). Ve skutečnosti však výše investic v ekonomice

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE ÚVOD, DĚJINY EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: se spotřební a úsporou funkcí s mezním sklonem ke spotřebě a s mezním sklonem k úsporám s pojetím investic

Více

Studijní opora OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE

Studijní opora OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 3 OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více