Ekonomie Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD"

Transkript

1 Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna tel Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude během roku vytvořen? Praktická zkušenost ukazuje, že i při stejné vybavenosti ekonomiky výrobními faktory může být dosahováno různé velikosti produktu => ekonomika se odchyluje od hranice svých produkčních možností. Vybavenost ekonomiky výrobními faktory určuje pouze tzv. potenciální produkt. Potenciální produkt Y* = produkt, kterého ekonomika může dosáhnout při optimálním využití všech výrobních faktorů; optimální = jsou využity všechny výrobní faktory, ale jen v takové míře, která ještě nevyvolává inflační tlaky (tlaky v podobě růstu cen). Nyní se seznámíme se dvěma ekonomickými modely, jež popisují, jaké síly a jakým způsobem určují velikost produktu ekonomiky v krátkém období. První model, tzv. model AS-AD, je čistě teoretický, můžeme na jeho základě vyvozovat obecné závěry. Druhý model, tzv. model důchod - výdaje, umožňuje analyzovat vlivy určitých vládních zásahů na výslednou hodnotu produktu, je však platný pouze za určitých předpokladů. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Rovnovážné množství celkové produkce Y E (obvykle HDP) je určováno vztahem agregátní poptávky a agregátní nabídky. Agregátní poptávka (AD) = množství výrobků a služeb (Y), které jsou ekonomické subjekty (domácnosti, firmy, vláda, zahraniční subjekty) schopné a ochotné nakoupit při různé cenové hladině (P). formálně: Tento vztah lze vyjádřit graficky pomocí křivky AD. Křivka AD má klesající tvar podobně jako křivka poptávky po jednom statku, příčiny jsou ale rozdílné: Klesá-li cenová hladina P, mohou si ekonomické subjekty za dané množství peněz koupit více výrobků a služeb a naopak => klesající tvar AD. 1

2 Zdůvodnění klesajícího tvaru AD: Pigouův efekt reálných peněžních zůstatků domácnosti drží část svých aktiv v podobě peněžních zůstatků, jak cenová hladina klesá, tak nominální hodnota zůstatků se nemění, ale reálná hodnota zůstatků roste (100 Kč je pořád 100 Kč, ale klesá-li cenová hladina, můžeme si za ně koupit více) => roste spotřeba. Rovněž s poklesem P roste NX levnější statky v dané ekonomice způsobí vyšší poptávku ze zahraničí. Poptávkové šoky (změna AD posun doprava či doleva): Příčiny mohou být výsledkem spontánních tržních procesů anebo důsledkem vládních zásahů. Růst bohatství domácností => růst spotřeby C. Pokles úrokových sazeb (zásahem centrální banky) => rostou investice I i spotřeba C (spotřebitelské úvěry, hypotéky). Růst vládních výdajů (G nebo TR) => růst spotřeby C. Změna peněžní zásoby. Růst populace => růst C. Očekávání vývoje. Růst exportu způsobeno např. růstem cenové hladiny P v zahraničí => zvýšení poptávky po našich výrobcích. Znehodnocení kurzu domácí měny => zahraniční zboží je drahé (NX roste, klesá dovoz). Agregátní nabídka (AS) = množství výrobků a služeb (Y), které jsou firmy ochotny vyprodukovat a nabídnout při různé cenové hladině (P). Tento vztah lze opět vyjádřit graficky pomocí křivky AS. Křivka AS má rostoucí tvar. Rozlišujeme dvě fáze křivky AS: 1. fáze - mírné stoupání před úrovní Y*; existuje spousta nevyužitých VF, cena vstupů je v krátkém období nepružná (smlouvami fixované mzdy atd.). 2. fáze strmost až kolmost za úrovní Y*, VF jsou využity optimálně na úrovni Y*=> za Y* je zapojení dalších VF velmi drahé, od určité úrovně je AS kolmá => nemůže protnout samotnou hranici produktivních možností ekonomiky. 2

3 Nabídkové šoky (posun AS doleva či doprava): nominální = změna nákladů v důsledku změny cen vstupů (růst ceny vstupů způsobí pokles AS): o změny cen surovin na světových trzích, růst mezd, o zhodnocení (znehodnocení) kurzu domácí měny (vyrábíme-li z dovážených surovin), o změna daní (nepřímé, daně ze zisků firem - daň z příjmu právnických osob), reálné = změna produktivity výrobních faktorů: o zvýšení nebo snížení množství VF (např. nové naleziště ropy). Makroekonomická rovnováha dle modelu AS-AD Rovnovážný produkt se vytváří na základě vzájemné interakce AS a AD: Bod makroekonomické rovnováhy [Y E,P E ] = taková cenová hladina, kdy se množství nabízených statků rovná množství statků poptávaných P < P E => nedostatek statků na trhu => P roste až na úroveň P E P > P E => hromadily by se neprodané statky => P klesá až na úroveň P E 3

4 Deflační a inflační mezera Důležitá je poloha Y E vzhledem k Y* (Y E nemusí odpovídat potenciálním možnostem ekonomiky)! Deflační mezera: Y E < Y* - v ekonomice nejsou využity optimálně všechny dostupné VF (obvykle je v ekonomice vyšší nezaměstnanost, lidé by se mohli mít lépe i za cenu mírného zdražení). Inflační mezera: Y E > Y* - ekonomika je přehřátá (lidé pracují třeba 10 hodin denně, stroje jsou vytížené na hranici svých možností, dováží se drahé suroviny ze zahraničí, protože domácí už nestačí, atp.). Tato situace ale může existovat jen krátkodobě, nadměrné vytížení VF vede postupně k růstu jejich cen (např. lidé budou chtít více peněz, když mají pracovat více hodin), což zvyšuje náklady na výrobu a to způsobuje pokles AS => zůstane vysoká cena P => inflace (je to cena, kterou ekonomika zaplatila za překročení svého optima). 4

5 "Pravdivá makroekonomická rovnováha ": Y E = Y* Případ, kdy neexistuje deflační ani inflační mezera, skutečný produkt je roven potenciálnímu, tj. vše, co se vyrobí, se poptává a přitom jsou optimálně využity všechny VF. Tento stav je cílem hospodářské politiky každé racionálně fungující země. Dva hlavní nástroje sloužící k dosažení tohoto stavu fiskální politika (rozpočtová) a monetární politika (peněžní). Různé postoje na používání těchto nástrojů: Neoklasicky zaměření ekonomové ekonomika se do stavu pravdivé rovnováhy dostane samostatně působením tržních sil, zásahy vlády tento proces ztěžují, Keynesiánci vládní zásahy jsou nezbytné k dosažení pravdivé ekonomické rovnováhy. Rozlišujeme: Ekonomie strany poptávky typická pro keynesiánce, zaměření na ovlivňování AD (AD = C + I + G + NX): o vláda určuje G a ovlivňuje C formou míry zdanění a objemem transferových plateb, o expanzivní hospodářská politika = úsilí vlády odstranit deflační mezeru, např. zvýšení G, snížení TA (růst C), zvýšení TR (růst C), o restriktivní hospodářská politika = úsilí vlády odstranit inflační mezeru, např. snížení G, zvýšení TA, snížení TR. Ekonomie strany nabídky typická pro neoklasicky zaměřené ekonomy, zaměřena na ovlivňování AS. Snaha vytvořit příznivější podnikatelské prostředí - podpora podnikání, konkurenční prostředí (boj proti monopolům), atp. 5

6 4.2 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu "důchod výdaje" Alternativně se nazývá také Keynesiánský model s linií 45. Model se využívá k exaktní analýze vlivu vládních zásahů na vytvořený produkt (HDP), je však nutné brát v potaz, že model platí jen za určitých dále uvedených předpokladů. Princip modelu model srovnává vytvořený produkt Y (= důchod pro ekonomické subjekty) v daném období s celkovými výdaji AD, které ekonomické subjekty (domácnosti, firmy, stát, zahraničí) zamýšlí v daném období při dané úrovni důchodů učinit (tedy s plánovanými výdaji). U plánovaných výdajů budeme rozlišovat: autonomní výdaje nezávislé na výši důchodu (např. autonomní spotřeba - něco, co se musí vydat bez ohledu na to, jaké mají lidé příjmy, řadíme do ní např. výdaje na základní potraviny, atp.), indukované (odvozené) výdaje jejich výše závisí na výši důchodů. Předpoklady modelu (model platí pouze za následujících okolností): ekonomika operuje pod úrovní potenciálního produktu, tj. Y E < Y* - znamená to, že v ekonomice se nachází dostatečné množství nevyužitých VF, stabilní cenová hladina v ekonomice není inflace, tj. nominální HDP je rovno reálnému HDP, změny příjmů budou reálně, nikoli pouze nominální, nebudeme uvažovat žádné technologické změny ovlivňující vztah vstup -> výstup, oprávněný předpoklad v krátkém období. Představíme si postupně tři úrovně modelu v závislosti na počtu uvažovaných subjektů v ekonomice: dvousektorový (domácnosti + firmy), třísektorový (+ vláda) a čtyřsektorový (+ zahraničí). Společné veličiny: Disponibilní důchod domácností k dispozici v daném období. = finanční prostředky, které mají domácnosti Disponibilní důchod domácnosti rozdělí na spotřebu a úspory, tj. 6

7 Spotřeba C = výdaj domácností za výrobky a služby: Zpravidla tvoří 80 % AD (klíčový faktor na straně AD). Při různých úrovních disponibilního důchodu se mění skladba výdajů: S rostoucím DI se nejen nakupuje více statků, ale spotřebitelé začínají preferovat i kvalitnější statky, postupně se navíc jednotlivé druhy spotřeby nasycují. Index blahobytu národa podíl potravin na celkových výdajích, čím je nižší, tím je vyšší blahobyt národa. Spotřební funkce popisuje vztah mezi výší C a DI. Spotřeba C je funkcí DI, tj. Pro zjednodušení dále předpokládejme, že f je lineární funkce (graf = přímka): kde:.,, C a > 0 jsou autonomní výdaje nutné pro zajištění samotné existence domácností, nezávisí na DI, c DI... indukované výdaje; vyjadřují, jaká část DI je vynaložena na spotřebu. Mezní sklon ke spotřebě = přírůstek spotřeby způsobený přírůstkem DI o jednotku, značí se MPC (marginal propensity to consume): 7

8 MPC je vždy menší nebo rovno 1, protože přírůstek výdajů nemůže být větší než přírůstek DI. Př.: c = 0,8. Pokud DI vzroste o Kč => 0, Kč jde na spotřebu => C vzroste o 800 Kč. Průměrný sklon ke spotřebě: ( ) C > DI => APC > 1 (žije se na dluh) C = DI => APC = 1 (bod B) C < DI => APC < 1 Úspory S = ta část DI, která se nespotřebuje: kde Funkce úspor je zrcadlovým obrazem funkce spotřeby. Obecně C a S nejsou rovnoběžné, jedině pokud c = 0,5. Průměrný sklon k úsporám: ( ) Vždy platí vztah: Náš model: DI=C+S => DI/DI=C/DI+S/DI => výše uvedený vztah 8

9 Mezní sklon k úsporám = přírůstek úspor odpovídající zvýšení DI o 1: Protože každý přírůstek DI je rozložen na C a S, musí vždy platit: Změny spotřební (a tedy i úsporové) funkce: linie C se posune nahoru nebo dolů => změní se C a (když C a roste, tak C taky roste a naopak) změní se sklon C (a tedy i S) => změní se c (a tedy i s) - změna chování obyvatel, kombinace obojího. Příčiny změn spotřební a úsporové funkce: změna bohatství domácností, očekávání vývoje v ekonomice, zdanění výnosů z úspor, populační vývoj vliv na C a strach z inflace růst P způsobuje růst C (hlavně C a, ale i c) a pokles S vliv úrokové míry je diskutabilní budou domácnosti spořit více, protože tak dosáhnou vyšších výnosů, anebo spořit méně, protože na dosažení stejných výnosů jim bude stačit vynaložit méně peněz, zbytek pak utratí? Investice I = výdaje firem na pořízení kapitálových statků: investice do fixního kapitálu - nové stroje, budovy, investice do zásob - změna stavu zásob materiálu nebo výrobků kladné i záporné (rozpouštění zásob tj. rozprodej výrobků či snížení množství materiálu na skladě). 9

10 Dále označme: I a... autonomní investice nezávisí na Y; jsou ovlivněny například počtem obyvatel nebo technologickým pokrokem. I D indukované investice závisí na Y, tj. souvisí se změnami agregátní poptávky; jsou spojené s tzv. důchodovým akcelerátorem (viz dále). V reálu je někdy těžké I a a I D od sebe odlišit. Co určuje velikost investic? a) úroveň produktu (HDP) firmy jsou ochotny investovat jen v případě, že produkt nalezne na trhu uplatnění, je-li produkt nízký, je nízká i AD, tj. je malá kupní síla, o nízká úroveň HDP => nízká AD => nízké investice, b) tržní úroková míra investice jsou hrazeny úrokem (= náklad); vyšší úroková míra => pokles I (firmám se nevyplatí investovat) a naopak, c) očekávání budoucího vývoje v ekonomice při optimistickém očekávání firmy věří, že se jim investice vrátí a naopak, d) hospodářská politika vlády a legislativní podmínky: o míra zdanění zisků, výše odpisů, zabezpečení ochrany životního prostředí, o je prokázané, že vyšší vládní výdaje G snižují investice I, e) změna důchodu se změnou důchodu firmy buď omezují, nebo rozšiřují své výrobní kapacity formou dodatečných nákupů nebo prodejů svých zařízení a strojů => změna I D : o lze pozorovat tzv. princip důchodového akcelerátoru: I r restituční (obnovovací) investice, I Dn čisté indukované investice, popisují změnu kapitálu, I Dn = K Platí I Dn =α Y, kde α= K/ Y α. důchodový akcelerátor = mezní poměr kapitálu a reálného produktu v ekonomice, tj. kolik se musí investovat do kapitálu, aby se produkt zvýšil o jednotku Dvousektorový model Předpokladem ve dvousektorovém modelu je, že ekonomika je tvořena jenom domácnostmi a firmami (tj. neuvažujeme vládu a zahraničí), platí tedy 10

11 Určení rovnovážné produkce v dvousektorovém modelu: Nejprve budeme předpokládat, že I=I a, tj. I jsou konstantní, nezávisí na Y (neuvažujeme indukované investice I D ). To vzhledem k předpokladu modelu Y E < Y* není úplně nereálné, protože v ekonomice se nachází dostatek volných VF. Pak. Y E...rovnovážný bod, kdy agregátní poptávka AD je rovna skutečné produkci Y. Po dosazení AD=C+I a Y=DI=C+S je tedy zřejmé, že rovnovážný stav nastane v bodě, kdy I=S, tj. kdy se veškeré úspory promění v investice. Nazveme-li: I vstřiky do ekonomiky, S úniky z ekonomiky I = S => vstřiky do ekonomiky = úniky z ekonomiky Y 1 : I > S => rozprodávají se zásoby => klesají investice Y 2 : I < S => domácnosti spoří, firmám se hromadí zásoby => roste I 11

12 Jak ovlivní I rovnovážný produkt? Odpověď na tuto otázku nám dá tzv. investiční multiplikátor: Označme: k o kolik jednotek se zvýší produkt Y, zvýší-li se investice I o jednotku Platí => k se nazývá investiční multiplikátor Příklad: Firma zvýší investici o 1000 Kč zaplacením elektrikáři za práci. Předpokládejme, že MPC=2/3. Elektrikář 2/ Kč utratí a 1/ Kč si uloží u jiného subjektu. Tento subjekt opět 2/3 (2/3 1000) Kč utratí a 1/3 (2/3 1000) Kč si uloží a tak dále. Investovaných 1000 Kč představuje vstřik do ekonomiky. Y C S 1. Příjemce ,67 333,33 2. Příjemce 666,67 444,44 222,23 3. Příjemce 444,44 296,3 148, celkem Y=3000 C=2000 S=1000 Proces bude pokračovat, dokud I = S, kde se ekonomika dostane do rovnováhy, neboť úspory S představující úniky z ekonomiky se budou opět rovnat I. k= Y/ I=3000/1000=3. Na příkladu vidíme, že k záleží na MPC. Přesné určení k: ( ) ( ) ( ( ) ( ) ) 12

13 V reálu je vliv multiplikátoru slabší jednak je příjem zdaněn a jednak dochází i k časovému zpoždění následných výdajů. Indukované investice: Připusťme nyní existenci indukovaných investic, tj. kde I D závisí na Y (pokud vzroste Y, vzroste I D a naopak). To ale znamená, že zvýšení způsobí zvýšení Y, to zase způsobí zvýšení I D atd., efekt multiplikátoru se tak ještě znásobí. I a => k Y => Y = α I D => α I D znamená I, což opět vyvolá efekt k -> k Y Tento jev se nazývá interakce důchodového akcelerátoru s investičním multiplikátorem., Paradox spořivosti: rozhodnutí společnosti spořit více může ve skutečnosti vést k poklesu úspor. Více spořit = vzrůst S => pokles C => pokles AD => pokles Y => pokles I D => pokles důchodů => pokles S. Platí to jen v případě, že Y E < Y* => vede to ke zvýšení deflační mezery => roste nezaměstnanost, může to vést k recesi. Pokud naopak Y E > Y*, tak je to užitečné, klesá inflační mezera. 13

14 Inflační a deflační mezera O co se musí zvýšit (snížit) C a I, aby Y E =Y*? Třísektorový model Třísektorový model uvažuje uzavřenou ekonomiku tvořenou domácnostmi, firmami a vládou. Platí zde: Nově označme: G výdaje vlády na zboží a služby TR transferové platby TA daně (všechny včetně odvodu na sociální a zdravotní pojištění). Dále budeme předpokládat: C = C a +c DI, I = I a (tj. neuvažujeme I D ) G a TR mají autonomní charakter (nezávisí na Y) TA =TA a + t Y, kde o t Y celková velikost důchodových daní (velikost závisí na důchodu Y, uvažujeme konstantní míru zdanění), o t souhrnná sazba důchodové daně, o TA a autonomní daně, nezávisí na Y, (např. daň z nemovitosti, dědická daň,...). Průměrná míra zdanění: 14

15 Zde už neplatí Y=DI: (disponibilní důchod = zdaněný příjem) kde A autonomní výdaje. Odvodili jsme tedy, že, AD je ve tvaru přímky - směrnice c (1-t) < c, neboť t je z intervalu (0,1) => sklon AD ve třísektorovém modelu je menší než ve dvousektorovém modelu. Rovnovážný produkt ve třísektorovém modelu: Podmínky pro rovnovážný produkt: musí platit Y = AD, hledáme tedy průsečík AD = C + I + G s linií 45 : Příklad: Účinnost zásahů vlády do ekonomiky ve třísektorovém modelu a) růst (pokles) G => povede to ke zvýšení (snížení) Y 15

16 ( ) ΔG změna vládních výdajů => ΔA = ΔG Př.: c = 0,8 a t = 0,2 2-sektor.: 3-sektor.: b) růst (pokles) t => ovlivní to sklon AD, směrnice je c (1-t) růst t => klesá sklon => pokles Y a naopak; změna t ovlivní velikost c) růst (pokles) TR: ΔTR => ΔA=c ΔTR d) růst (pokles) TA a : Čtyřsektorový model K předchozím 3 sektorům přidáme čtvrtý sektor zahraničí: X export je to autonomní veličina, tj. nezávisí na domácím důchodu M import závisí na důchodu: M = M a +m Y o M a je autonomní import - produkt dovezený do ekonomiky bez ohledu na výkon ekonomiky (např. zboží a služby, které se v domácí ekonomice nevyrábí a jsou přitom nezbytné) o m (0,1) je mezní sklon k dovozu, - předpokládáme pro jednoduchost, že m je konstantní. S rostoucím důchodem import roste - M představuje odliv poptávky do zahraničí. 16

17 Označme: Potom platí: autonomní čistý export Rovnovážný model: výdajový multiplikátor v otevřené ekonomice Rovnováha ve čtyřsektorovém modelu: vstřiky do ekonomiky = úniky z ekonomiky Účinnost vládních zásahů v otevřené ekonomice: Jestliže nastane změna vládních výdajů G, pak platí Y = G Protože platí < => zásahy jsou méně účinné, je proto nutná větší změna G, abychom vyvolali stejnou změnu Y jako v třísektorovém modelu. Na závěr si povšimněme, že po celou dobu jsme analyzovali pouze vztah mezi AD a Y, AS vůbec nepřišla v úvahu. Jde o charakteristický rys Keynesova modelu a z něj vycházejících ekonomických koncepcích (viz ekonomie strany poptávky ). 17

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6.-7. přednáška 28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6. přednáška 28.03.2007 I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE FISKÁLNÍ POLITIKA, DŮCHODOVÁ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 3. Kapitola Makroekonomická rovnováha Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Model agregátní poptávky a nabídky:

Model agregátní poptávky a nabídky: Model agregátní poptávky a nabídky: Model agregátní poptávky a agregátní nabídky rozvíjí předcházející modely model s křivkou pod úhlem 45 stupňů a model IS-LM. Oproti nim však opouští předpoklad, že cenová

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Hospodářský cyklus představuje kolísání reálného hrubého domácího produktu kolem potenciálního produktu. reálný produkt vrchol.

Hospodářský cyklus představuje kolísání reálného hrubého domácího produktu kolem potenciálního produktu. reálný produkt vrchol. 6.kapitola Hospodářské cykly a ekonomický růst V této kapitole se seznámíte S jednotlivými fázemi hospodářského cyklu Se základními příčinami hospodářských cyklů, které mohou přicházet buď ze strany agregátní

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Renáta Halásková Makroekonomie Studijní materiál pro kombinovanou formu výuky Přerov 2005 OBSAH Předmluva... 4 1. Makroekonomické výstupy a jejich měření... 6 1.1 Hrubý domácí

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y Zahraniční vztahy Zahraniční obchod Rozlišujeme vývoz a dovoz. Vývoz: roste domácí Y někdo ze zahraničí si kupuje naše statky Dovoz: klesá domácí Y: peníze použité na dovoz, již nelze použít na domácí

Více

Studijní opora OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE

Studijní opora OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 3 OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: se spotřební a úsporou funkcí s mezním sklonem ke spotřebě a s mezním sklonem k úsporám s pojetím investic

Více

18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ

18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ 7. přednáška 18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ POPTÁVKA A NABÍDKA 7. přednáška 18.04.2007 I. AD II. AS III. Rovnováha AD-AS AS 7. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Agregátn tní poptávka, agregátn tní nabídka, rovnovážná

Více

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2 Shrnutí kapitoly 1 Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny. Hlavním rysem moderní ekonomie je rozlišení mezi popisem

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Stručný přehled makroekonomie

Stručný přehled makroekonomie Stručný přehled makroekonomie Makroekonomie studuje fungování ekonomiky jako celku, na úrovni národního hospodářství, zajímá se tedy o celkovou úroveň domácího produktu, zaměstnanosti, cen a zahraničního

Více

2. Model jednoduché ekonomiky

2. Model jednoduché ekonomiky Model jednoduché ekonomiky 2. Model jednoduché ekonomiky 45 V rámci této kapitoly: získáte informace o tom, co ekonomická teorie chápe jako model jednoduché ekonomiky, se seznámíte se základními makroekonomickými

Více

Model IS-LM. Křivka IS

Model IS-LM. Křivka IS Model IS-LM Křivka IS Doposud jsme při zkoumání rovnováhy v krátkém období předpokládali, že plánované investice firem jsou autonomní veličinou (I P = Ia). Ve skutečnosti však výše investic v ekonomice

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III)

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III) KAPITOLA 1 - ÚVOD DO MAKROEKONOMIE. Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní použití Ekonomii běžně dělíme na mikroekonomii a makroekonomii Mikroekonomie se zabývá dílčími subjekty na

Více

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph. D. Makroekonomická rovnováha Krátkodobá křivka nabídky (AS S ) je stoupající, znázorňuje, že krátkodobě nabídka citlivě

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Makroekonomie. základní kurz. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Makroekonomie. základní kurz. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Makroekonomie základní kurz Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Plán přednášek Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Výdaje a rovnovážný produkt Peníze Agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářský

Více

11. kapitola Měnová politika shrnutí

11. kapitola Měnová politika shrnutí 11. kapitola Měnová politika shrnutí Úvod Měnová politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím peněžního trhu. Provádí ji zpravidla téměř vždy centrální banka konkrétní země, a to většinou nezávisle

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (podkladové materiály k přednáškám + další informace) 2. Tržní

Více

M = Ma + m YD NX = X M vždy

M = Ma + m YD NX = X M vždy Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Cvičení téma 2 Čistý export, měnový kurz, rozšířený model důchod výdaje. Obsah. 4) Čistý export.

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Při hodnocení národního hospodářství musíme sledovat veličiny, které jsou základními cíli makroekonomické hospodářské politiky, ty vyjadřujeme pomocí tzv. magického čtyřúhelníku.

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Makroekonomie. základní kurz

Makroekonomie. základní kurz Makroekonomie základní kurz Plán přednášek Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Výdaje a rovnovážný produkt Peníze Agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářský růst a cyklus Nezaměstnanost

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

www.thunova.cz Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA Fiskální politika: ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů (příjmů a výdajů) cílem je zajistit makroekonomickou stabilitu stabilní ekonomický růst, nízkou

Více

12. kapitola Fiskální politika shrnutí

12. kapitola Fiskální politika shrnutí 12. kapitola Fiskální politika shrnutí Úvod Fiskální politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů a to jak prostřednictvím příjmové, tak výdajové stránky. Cílem je zajistit

Více

6 MAKROEKONOMICKÉ DÒSLEDKY ZDANùNÍ

6 MAKROEKONOMICKÉ DÒSLEDKY ZDANùNÍ 6 MAKROEKONOMICKÉ DÒSLEDKY ZDANùNÍ 6.1 Automatické a řízené stabilizátory 6.2 Časové zpoždění stabilizace 6.3 Model s paušální daní 6.4 Model s důchodovou daní 6.5 Vhodné a nevhodné daně 6.6 Ekonomie strany

Více

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014 Inflace Průvodce inflací pro rok 201 V následujících pěti stranách si stručně ale obsažně vysvětlíme velkou část informací o inflaci, její působení na současnou světovou ekonomiku, ale i katastrofické

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více