Ekonomie Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD"

Transkript

1 Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna tel ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude během roku vytvořen? Praktická zkušenost ukazuje, že i při stejné vybavenosti ekonomiky výrobními faktory může být dosahováno různé velikosti produktu => ekonomika se odchyluje od hranice svých produkčních možností. Vybavenost ekonomiky výrobními faktory určuje pouze tzv. potenciální produkt. Potenciální produkt Y* = produkt, kterého ekonomika může dosáhnout při optimálním využití všech výrobních faktorů; optimální = jsou využity všechny výrobní faktory, ale jen v takové míře, která ještě nevyvolává inflační tlaky (tlaky v podobě růstu cen). Nyní se seznámíme se dvěma ekonomickými modely, jež popisují, jaké síly a jakým způsobem určují velikost produktu ekonomiky v krátkém období. První model, tzv. model AS-AD, je čistě teoretický, můžeme na jeho základě vyvozovat obecné závěry. Druhý model, tzv. model důchod - výdaje, umožňuje analyzovat vlivy určitých vládních zásahů na výslednou hodnotu produktu, je však platný pouze za určitých předpokladů. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Rovnovážné množství celkové produkce Y E (obvykle HDP) je určováno vztahem agregátní poptávky a agregátní nabídky. Agregátní poptávka (AD) = množství výrobků a služeb (Y), které jsou ekonomické subjekty (domácnosti, firmy, vláda, zahraniční subjekty) schopné a ochotné nakoupit při různé cenové hladině (P). formálně: Tento vztah lze vyjádřit graficky pomocí křivky AD. Křivka AD má klesající tvar podobně jako křivka poptávky po jednom statku, příčiny jsou ale rozdílné: Klesá-li cenová hladina P, mohou si ekonomické subjekty za dané množství peněz koupit více výrobků a služeb a naopak => klesající tvar AD. 1

2 Zdůvodnění klesajícího tvaru AD: Pigouův efekt reálných peněžních zůstatků domácnosti drží část svých aktiv v podobě peněžních zůstatků, jak cenová hladina klesá, tak nominální hodnota zůstatků se nemění, ale reálná hodnota zůstatků roste (100 Kč je pořád 100 Kč, ale klesá-li cenová hladina, můžeme si za ně koupit více) => roste spotřeba. Rovněž s poklesem P roste NX levnější statky v dané ekonomice způsobí vyšší poptávku ze zahraničí. Poptávkové šoky (změna AD posun doprava či doleva): Příčiny mohou být výsledkem spontánních tržních procesů anebo důsledkem vládních zásahů. Růst bohatství domácností => růst spotřeby C. Pokles úrokových sazeb (zásahem centrální banky) => rostou investice I i spotřeba C (spotřebitelské úvěry, hypotéky). Růst vládních výdajů (G nebo TR) => růst spotřeby C. Změna peněžní zásoby. Růst populace => růst C. Očekávání vývoje. Růst exportu způsobeno např. růstem cenové hladiny P v zahraničí => zvýšení poptávky po našich výrobcích. Znehodnocení kurzu domácí měny => zahraniční zboží je drahé (NX roste, klesá dovoz). Agregátní nabídka (AS) = množství výrobků a služeb (Y), které jsou firmy ochotny vyprodukovat a nabídnout při různé cenové hladině (P). Tento vztah lze opět vyjádřit graficky pomocí křivky AS. Křivka AS má rostoucí tvar. Rozlišujeme dvě fáze křivky AS: 1. fáze - mírné stoupání před úrovní Y*; existuje spousta nevyužitých VF, cena vstupů je v krátkém období nepružná (smlouvami fixované mzdy atd.). 2. fáze strmost až kolmost za úrovní Y*, VF jsou využity optimálně na úrovni Y*=> za Y* je zapojení dalších VF velmi drahé, od určité úrovně je AS kolmá => nemůže protnout samotnou hranici produktivních možností ekonomiky. 2

3 Nabídkové šoky (posun AS doleva či doprava): nominální = změna nákladů v důsledku změny cen vstupů (růst ceny vstupů způsobí pokles AS): o změny cen surovin na světových trzích, růst mezd, o zhodnocení (znehodnocení) kurzu domácí měny (vyrábíme-li z dovážených surovin), o změna daní (nepřímé, daně ze zisků firem - daň z příjmu právnických osob), reálné = změna produktivity výrobních faktorů: o zvýšení nebo snížení množství VF (např. nové naleziště ropy). Makroekonomická rovnováha dle modelu AS-AD Rovnovážný produkt se vytváří na základě vzájemné interakce AS a AD: Bod makroekonomické rovnováhy [Y E,P E ] = taková cenová hladina, kdy se množství nabízených statků rovná množství statků poptávaných P < P E => nedostatek statků na trhu => P roste až na úroveň P E P > P E => hromadily by se neprodané statky => P klesá až na úroveň P E 3

4 Deflační a inflační mezera Důležitá je poloha Y E vzhledem k Y* (Y E nemusí odpovídat potenciálním možnostem ekonomiky)! Deflační mezera: Y E < Y* - v ekonomice nejsou využity optimálně všechny dostupné VF (obvykle je v ekonomice vyšší nezaměstnanost, lidé by se mohli mít lépe i za cenu mírného zdražení). Inflační mezera: Y E > Y* - ekonomika je přehřátá (lidé pracují třeba 10 hodin denně, stroje jsou vytížené na hranici svých možností, dováží se drahé suroviny ze zahraničí, protože domácí už nestačí, atp.). Tato situace ale může existovat jen krátkodobě, nadměrné vytížení VF vede postupně k růstu jejich cen (např. lidé budou chtít více peněz, když mají pracovat více hodin), což zvyšuje náklady na výrobu a to způsobuje pokles AS => zůstane vysoká cena P => inflace (je to cena, kterou ekonomika zaplatila za překročení svého optima). 4

5 "Pravdivá makroekonomická rovnováha ": Y E = Y* Případ, kdy neexistuje deflační ani inflační mezera, skutečný produkt je roven potenciálnímu, tj. vše, co se vyrobí, se poptává a přitom jsou optimálně využity všechny VF. Tento stav je cílem hospodářské politiky každé racionálně fungující země. Dva hlavní nástroje sloužící k dosažení tohoto stavu fiskální politika (rozpočtová) a monetární politika (peněžní). Různé postoje na používání těchto nástrojů: Neoklasicky zaměření ekonomové ekonomika se do stavu pravdivé rovnováhy dostane samostatně působením tržních sil, zásahy vlády tento proces ztěžují, Keynesiánci vládní zásahy jsou nezbytné k dosažení pravdivé ekonomické rovnováhy. Rozlišujeme: Ekonomie strany poptávky typická pro keynesiánce, zaměření na ovlivňování AD (AD = C + I + G + NX): o vláda určuje G a ovlivňuje C formou míry zdanění a objemem transferových plateb, o expanzivní hospodářská politika = úsilí vlády odstranit deflační mezeru, např. zvýšení G, snížení TA (růst C), zvýšení TR (růst C), o restriktivní hospodářská politika = úsilí vlády odstranit inflační mezeru, např. snížení G, zvýšení TA, snížení TR. Ekonomie strany nabídky typická pro neoklasicky zaměřené ekonomy, zaměřena na ovlivňování AS. Snaha vytvořit příznivější podnikatelské prostředí - podpora podnikání, konkurenční prostředí (boj proti monopolům), atp. 5

6 4.2 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu "důchod výdaje" Alternativně se nazývá také Keynesiánský model s linií 45. Model se využívá k exaktní analýze vlivu vládních zásahů na vytvořený produkt (HDP), je však nutné brát v potaz, že model platí jen za určitých dále uvedených předpokladů. Princip modelu model srovnává vytvořený produkt Y (= důchod pro ekonomické subjekty) v daném období s celkovými výdaji AD, které ekonomické subjekty (domácnosti, firmy, stát, zahraničí) zamýšlí v daném období při dané úrovni důchodů učinit (tedy s plánovanými výdaji). U plánovaných výdajů budeme rozlišovat: autonomní výdaje nezávislé na výši důchodu (např. autonomní spotřeba - něco, co se musí vydat bez ohledu na to, jaké mají lidé příjmy, řadíme do ní např. výdaje na základní potraviny, atp.), indukované (odvozené) výdaje jejich výše závisí na výši důchodů. Předpoklady modelu (model platí pouze za následujících okolností): ekonomika operuje pod úrovní potenciálního produktu, tj. Y E < Y* - znamená to, že v ekonomice se nachází dostatečné množství nevyužitých VF, stabilní cenová hladina v ekonomice není inflace, tj. nominální HDP je rovno reálnému HDP, změny příjmů budou reálně, nikoli pouze nominální, nebudeme uvažovat žádné technologické změny ovlivňující vztah vstup -> výstup, oprávněný předpoklad v krátkém období. Představíme si postupně tři úrovně modelu v závislosti na počtu uvažovaných subjektů v ekonomice: dvousektorový (domácnosti + firmy), třísektorový (+ vláda) a čtyřsektorový (+ zahraničí). Společné veličiny: Disponibilní důchod domácností k dispozici v daném období. = finanční prostředky, které mají domácnosti Disponibilní důchod domácnosti rozdělí na spotřebu a úspory, tj. 6

7 Spotřeba C = výdaj domácností za výrobky a služby: Zpravidla tvoří 80 % AD (klíčový faktor na straně AD). Při různých úrovních disponibilního důchodu se mění skladba výdajů: S rostoucím DI se nejen nakupuje více statků, ale spotřebitelé začínají preferovat i kvalitnější statky, postupně se navíc jednotlivé druhy spotřeby nasycují. Index blahobytu národa podíl potravin na celkových výdajích, čím je nižší, tím je vyšší blahobyt národa. Spotřební funkce popisuje vztah mezi výší C a DI. Spotřeba C je funkcí DI, tj. Pro zjednodušení dále předpokládejme, že f je lineární funkce (graf = přímka): kde:.,, C a > 0 jsou autonomní výdaje nutné pro zajištění samotné existence domácností, nezávisí na DI, c DI... indukované výdaje; vyjadřují, jaká část DI je vynaložena na spotřebu. Mezní sklon ke spotřebě = přírůstek spotřeby způsobený přírůstkem DI o jednotku, značí se MPC (marginal propensity to consume): 7

8 MPC je vždy menší nebo rovno 1, protože přírůstek výdajů nemůže být větší než přírůstek DI. Př.: c = 0,8. Pokud DI vzroste o Kč => 0, Kč jde na spotřebu => C vzroste o 800 Kč. Průměrný sklon ke spotřebě: ( ) C > DI => APC > 1 (žije se na dluh) C = DI => APC = 1 (bod B) C < DI => APC < 1 Úspory S = ta část DI, která se nespotřebuje: kde Funkce úspor je zrcadlovým obrazem funkce spotřeby. Obecně C a S nejsou rovnoběžné, jedině pokud c = 0,5. Průměrný sklon k úsporám: ( ) Vždy platí vztah: Náš model: DI=C+S => DI/DI=C/DI+S/DI => výše uvedený vztah 8

9 Mezní sklon k úsporám = přírůstek úspor odpovídající zvýšení DI o 1: Protože každý přírůstek DI je rozložen na C a S, musí vždy platit: Změny spotřební (a tedy i úsporové) funkce: linie C se posune nahoru nebo dolů => změní se C a (když C a roste, tak C taky roste a naopak) změní se sklon C (a tedy i S) => změní se c (a tedy i s) - změna chování obyvatel, kombinace obojího. Příčiny změn spotřební a úsporové funkce: změna bohatství domácností, očekávání vývoje v ekonomice, zdanění výnosů z úspor, populační vývoj vliv na C a strach z inflace růst P způsobuje růst C (hlavně C a, ale i c) a pokles S vliv úrokové míry je diskutabilní budou domácnosti spořit více, protože tak dosáhnou vyšších výnosů, anebo spořit méně, protože na dosažení stejných výnosů jim bude stačit vynaložit méně peněz, zbytek pak utratí? Investice I = výdaje firem na pořízení kapitálových statků: investice do fixního kapitálu - nové stroje, budovy, investice do zásob - změna stavu zásob materiálu nebo výrobků kladné i záporné (rozpouštění zásob tj. rozprodej výrobků či snížení množství materiálu na skladě). 9

10 Dále označme: I a... autonomní investice nezávisí na Y; jsou ovlivněny například počtem obyvatel nebo technologickým pokrokem. I D indukované investice závisí na Y, tj. souvisí se změnami agregátní poptávky; jsou spojené s tzv. důchodovým akcelerátorem (viz dále). V reálu je někdy těžké I a a I D od sebe odlišit. Co určuje velikost investic? a) úroveň produktu (HDP) firmy jsou ochotny investovat jen v případě, že produkt nalezne na trhu uplatnění, je-li produkt nízký, je nízká i AD, tj. je malá kupní síla, o nízká úroveň HDP => nízká AD => nízké investice, b) tržní úroková míra investice jsou hrazeny úrokem (= náklad); vyšší úroková míra => pokles I (firmám se nevyplatí investovat) a naopak, c) očekávání budoucího vývoje v ekonomice při optimistickém očekávání firmy věří, že se jim investice vrátí a naopak, d) hospodářská politika vlády a legislativní podmínky: o míra zdanění zisků, výše odpisů, zabezpečení ochrany životního prostředí, o je prokázané, že vyšší vládní výdaje G snižují investice I, e) změna důchodu se změnou důchodu firmy buď omezují, nebo rozšiřují své výrobní kapacity formou dodatečných nákupů nebo prodejů svých zařízení a strojů => změna I D : o lze pozorovat tzv. princip důchodového akcelerátoru: I r restituční (obnovovací) investice, I Dn čisté indukované investice, popisují změnu kapitálu, I Dn = K Platí I Dn =α Y, kde α= K/ Y α. důchodový akcelerátor = mezní poměr kapitálu a reálného produktu v ekonomice, tj. kolik se musí investovat do kapitálu, aby se produkt zvýšil o jednotku Dvousektorový model Předpokladem ve dvousektorovém modelu je, že ekonomika je tvořena jenom domácnostmi a firmami (tj. neuvažujeme vládu a zahraničí), platí tedy 10

11 Určení rovnovážné produkce v dvousektorovém modelu: Nejprve budeme předpokládat, že I=I a, tj. I jsou konstantní, nezávisí na Y (neuvažujeme indukované investice I D ). To vzhledem k předpokladu modelu Y E < Y* není úplně nereálné, protože v ekonomice se nachází dostatek volných VF. Pak. Y E...rovnovážný bod, kdy agregátní poptávka AD je rovna skutečné produkci Y. Po dosazení AD=C+I a Y=DI=C+S je tedy zřejmé, že rovnovážný stav nastane v bodě, kdy I=S, tj. kdy se veškeré úspory promění v investice. Nazveme-li: I vstřiky do ekonomiky, S úniky z ekonomiky I = S => vstřiky do ekonomiky = úniky z ekonomiky Y 1 : I > S => rozprodávají se zásoby => klesají investice Y 2 : I < S => domácnosti spoří, firmám se hromadí zásoby => roste I 11

12 Jak ovlivní I rovnovážný produkt? Odpověď na tuto otázku nám dá tzv. investiční multiplikátor: Označme: k o kolik jednotek se zvýší produkt Y, zvýší-li se investice I o jednotku Platí => k se nazývá investiční multiplikátor Příklad: Firma zvýší investici o 1000 Kč zaplacením elektrikáři za práci. Předpokládejme, že MPC=2/3. Elektrikář 2/ Kč utratí a 1/ Kč si uloží u jiného subjektu. Tento subjekt opět 2/3 (2/3 1000) Kč utratí a 1/3 (2/3 1000) Kč si uloží a tak dále. Investovaných 1000 Kč představuje vstřik do ekonomiky. Y C S 1. Příjemce ,67 333,33 2. Příjemce 666,67 444,44 222,23 3. Příjemce 444,44 296,3 148, celkem Y=3000 C=2000 S=1000 Proces bude pokračovat, dokud I = S, kde se ekonomika dostane do rovnováhy, neboť úspory S představující úniky z ekonomiky se budou opět rovnat I. k= Y/ I=3000/1000=3. Na příkladu vidíme, že k záleží na MPC. Přesné určení k: ( ) ( ) ( ( ) ( ) ) 12

13 V reálu je vliv multiplikátoru slabší jednak je příjem zdaněn a jednak dochází i k časovému zpoždění následných výdajů. Indukované investice: Připusťme nyní existenci indukovaných investic, tj. kde I D závisí na Y (pokud vzroste Y, vzroste I D a naopak). To ale znamená, že zvýšení způsobí zvýšení Y, to zase způsobí zvýšení I D atd., efekt multiplikátoru se tak ještě znásobí. I a => k Y => Y = α I D => α I D znamená I, což opět vyvolá efekt k -> k Y Tento jev se nazývá interakce důchodového akcelerátoru s investičním multiplikátorem., Paradox spořivosti: rozhodnutí společnosti spořit více může ve skutečnosti vést k poklesu úspor. Více spořit = vzrůst S => pokles C => pokles AD => pokles Y => pokles I D => pokles důchodů => pokles S. Platí to jen v případě, že Y E < Y* => vede to ke zvýšení deflační mezery => roste nezaměstnanost, může to vést k recesi. Pokud naopak Y E > Y*, tak je to užitečné, klesá inflační mezera. 13

14 Inflační a deflační mezera O co se musí zvýšit (snížit) C a I, aby Y E =Y*? Třísektorový model Třísektorový model uvažuje uzavřenou ekonomiku tvořenou domácnostmi, firmami a vládou. Platí zde: Nově označme: G výdaje vlády na zboží a služby TR transferové platby TA daně (všechny včetně odvodu na sociální a zdravotní pojištění). Dále budeme předpokládat: C = C a +c DI, I = I a (tj. neuvažujeme I D ) G a TR mají autonomní charakter (nezávisí na Y) TA =TA a + t Y, kde o t Y celková velikost důchodových daní (velikost závisí na důchodu Y, uvažujeme konstantní míru zdanění), o t souhrnná sazba důchodové daně, o TA a autonomní daně, nezávisí na Y, (např. daň z nemovitosti, dědická daň,...). Průměrná míra zdanění: 14

15 Zde už neplatí Y=DI: (disponibilní důchod = zdaněný příjem) kde A autonomní výdaje. Odvodili jsme tedy, že, AD je ve tvaru přímky - směrnice c (1-t) < c, neboť t je z intervalu (0,1) => sklon AD ve třísektorovém modelu je menší než ve dvousektorovém modelu. Rovnovážný produkt ve třísektorovém modelu: Podmínky pro rovnovážný produkt: musí platit Y = AD, hledáme tedy průsečík AD = C + I + G s linií 45 : Příklad: Účinnost zásahů vlády do ekonomiky ve třísektorovém modelu a) růst (pokles) G => povede to ke zvýšení (snížení) Y 15

16 ( ) ΔG změna vládních výdajů => ΔA = ΔG Př.: c = 0,8 a t = 0,2 2-sektor.: 3-sektor.: b) růst (pokles) t => ovlivní to sklon AD, směrnice je c (1-t) růst t => klesá sklon => pokles Y a naopak; změna t ovlivní velikost c) růst (pokles) TR: ΔTR => ΔA=c ΔTR d) růst (pokles) TA a : Čtyřsektorový model K předchozím 3 sektorům přidáme čtvrtý sektor zahraničí: X export je to autonomní veličina, tj. nezávisí na domácím důchodu M import závisí na důchodu: M = M a +m Y o M a je autonomní import - produkt dovezený do ekonomiky bez ohledu na výkon ekonomiky (např. zboží a služby, které se v domácí ekonomice nevyrábí a jsou přitom nezbytné) o m (0,1) je mezní sklon k dovozu, - předpokládáme pro jednoduchost, že m je konstantní. S rostoucím důchodem import roste - M představuje odliv poptávky do zahraničí. 16

17 Označme: Potom platí: autonomní čistý export Rovnovážný model: výdajový multiplikátor v otevřené ekonomice Rovnováha ve čtyřsektorovém modelu: vstřiky do ekonomiky = úniky z ekonomiky Účinnost vládních zásahů v otevřené ekonomice: Jestliže nastane změna vládních výdajů G, pak platí Y = G Protože platí < => zásahy jsou méně účinné, je proto nutná větší změna G, abychom vyvolali stejnou změnu Y jako v třísektorovém modelu. Na závěr si povšimněme, že po celou dobu jsme analyzovali pouze vztah mezi AD a Y, AS vůbec nepřišla v úvahu. Jde o charakteristický rys Keynesova modelu a z něj vycházejících ekonomických koncepcích (viz ekonomie strany poptávky ). 17

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 ROVNOVÁŽNÝ NÝ PRODUKT V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 I. Spotřeba II. Investice III. Rovnovážný ný produkt 3. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Spotřeba,

Více

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky Přednáška 4. Model AS -AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky : Hospodářské cykly a sektory ekonomiky Agregátní poptávka

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Základy ekonomie II Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Petr Musil Struktura Pojetí ekonomické rovnováhy Agregátní poptávka, agregátní nabídka Rovnovážný výstup v dlouhém období Rovnovážný výstup

Více

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI)

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI) AGREGÁTNÍ POPTÁVKA ÚVOD Odvození z modelu IS-LM-BP - fixní cenová hladina Nyní rovnovážná produkce a změny cenové hladiny Jak inflace ovlivňuje velikost produkce a jak produkt ovlivní vývoj inflace Vývoj

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Obsah. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Obsah. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Obsah Ekonomická rovnováha a její modely Spotřební funkce Dvousektorový model ekonomiky Ekonomická rovnováha a její modely Podmínky rovnovážného produktu pomocí výdajového key. modelu tzn. model s linií

Více

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Makroekonomie B Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Konzultační hodiny: Středa: 9 00 11 00 hod Čtvrtek: 8 00 10 00 hod Kancelář č. A 234 Podmínky pro splnění předmětu MAKROEKONOMIE B: Úspěšné

Více

2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model

2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model 2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model Teoretická východiska Jednoduchý keynesiánský model zachycuje vzájemný vztah mezi výdaji a výstupem resp. důchodem, názorně

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně Ekonomický růst Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně ΔY/Y = (1 α) x ΔL/L + α x ΔK/K + ΔA/A, kde ΔY/Y.. tempo růstu

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné Přednáška 3. Ekonomická rovnováha a její modely spotřební funkce, dvousektorový model Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Makroekonomie I cvičení

Makroekonomie I cvičení Téma Makroekonomie I cvičení 25. 3. 015 Dvousektorový model ekonomiky Spotřební funkce Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Model 45 - jak je dosaženo rovnovážného HDP Východiska - graf: Osa x.

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

AS V DLOUHÉM OBDOBÍ + MODEL AD-AS

AS V DLOUHÉM OBDOBÍ + MODEL AD-AS AS V DLOUHÉM OBDOBÍ + MODEL AD-AS AS V DLOUHÉM OBDOBÍ Průsečík AD a krátkodobé AS krátkodobá rovnováha Poptávané množství se rovná nabízenému Bod E 1 značí krátkodobou rovnováhu + krátkodobý rovnovážný

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 2 5) Makroekonomická rovnováha (model AD AS) 6) Ekonomický

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Rovnováha trhu zboží a služeb a křivka IS

Rovnováha trhu zboží a služeb a křivka IS Předpoklady modelu Krátké období fixní cenová hladina Nominální veličina = reálné veličině Dokonalá kapitálová mobilita Domácí úroková míra = světové úrokové míře Vhodnost pro malou otevřenou ekonomiku

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

9b. Agregátní poptávka I: slide 0

9b. Agregátní poptávka I: slide 0 9b. Agregátní poptávka I: (odvození ISLM modelu) slide 0 Obsahem přednášky je Křivka IS a její vztah ke keynesiánskému kříži modelu zapůjčitelných fondů Křivka LM a její vztah k teorii preference likvidity

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti 11. Trh kapitálu Struktura formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti Literatura Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA. slide 1

2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA. slide 1 2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA slide 1 Předmětem přednášky je.odpovědět na následující otázky: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový výstup? Co vyrovná poptávku

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Obsah. 8) Model s přímkou 45 důchod - výdaje a. Předpoklady modelu a makro rovnováha, b. Dvousektorová ekonomika, c. Třísektorová ekonomika, d. Rovnov

Obsah. 8) Model s přímkou 45 důchod - výdaje a. Předpoklady modelu a makro rovnováha, b. Dvousektorová ekonomika, c. Třísektorová ekonomika, d. Rovnov Makroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 8 a 9 Model s přímkou 45 ; ; model AD-ASAS Obsah. 8) Model s přímkou 45 důchod - výdaje

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Úvod Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Příjmová strana velikost daní Krize a snižování daně z příjmu Výdajová strana

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

b) β = γ.(b/h) β= 1,2 c) Y = d)y =1700, centrální banka by musela zvýšit nabídku reálných peněžních zůstatků na 625 mld

b) β = γ.(b/h) β= 1,2 c) Y = d)y =1700, centrální banka by musela zvýšit nabídku reálných peněžních zůstatků na 625 mld 8. Monetární politika 1. Uzavřená ekonomika s výstupem pod úrovní potenciálního produktu je popsána následujícími charakteristikami: Trh statků: autonomní výdaje jsou ve výši 950 mld., sazba důchodové

Více

Inflace. Makroekonomie I. Osnova k teorii inflace. Co již známe? Vymezení podstata inflace. Definice inflace

Inflace. Makroekonomie I. Osnova k teorii inflace. Co již známe? Vymezení podstata inflace. Definice inflace Makroekonomie I Teorie inflace Praktické příklady Příklady k opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Co již známe? Osnova k teorii inflace Deflátor HDP způsob měření inflace Agregátní

Více

2.. E K E ONOMI M C I KÁ K R OV O NOV O Á V H Á A H slide 0

2.. E K E ONOMI M C I KÁ K R OV O NOV O Á V H Á A H slide 0 2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA slide 0 Předmětem přednášky je.odpovědět na následující otázky: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový výstup? Co vyrovná poptávku

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Model AD AD- -ASS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly

Model AD AD- -ASS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly Model AD-ASAS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

EKONOMIE II. Určení rovnovážné produkce

EKONOMIE II. Určení rovnovážné produkce EKONOMIE II Určení rovnovážné produkce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

Makroekonomie. Bankovní institut vysoká škola magisterské kombinované studium zimní semestr 2015/16. Metodický list č. 2

Makroekonomie. Bankovní institut vysoká škola magisterské kombinované studium zimní semestr 2015/16. Metodický list č. 2 Bankovní institut vysoká škola magisterské kombinované studium zimní semestr 205/6 Metodický list č. 2 Makroekonomie Model 45 stupňů a model IS - LM Vysvětlení makroekonomické rovnováhy na trhu statků

Více

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 2 3) Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM 4)

Více

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I.

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Agregátní poptávka (AD)

Agregátní poptávka (AD) Agregátní poptávka (AD) Podstata AD Zahrnuje vztah mezi mírou inflace (π) a HDP (Y). Tento vztah je negativní čím vyšší inflace (π), tím nižší Y Odvozuje se z křivek IS a MP (křivka měnové politiky) Křivka

Více

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ALENA KERLINOVÁ ALENA.KERLINOVA@LAW.MUNI.CZ VÝKON NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Založen na využívání výrobních faktorů: půda vnitřně nehomogenní faktor (liší se kvalitou),

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6.-7. přednáška 28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6. přednáška 28.03.2007 I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I. Obsahuje

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015 Makroekonomie 6. přednáška 24. března 2015 1 Obsah přednášky 1. Ekonomický růst vs. cykly dokončení 2. Peníze a peněžní trh - poptávka po penězích, - rovnice směny. 2 Ekonomický růst graficky v AS-AD P

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2015/16 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 16. 02. 2016 Úvod charakteristika kurzu, požadavky, informace

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

8. ISLM model. slide 0

8. ISLM model. slide 0 8. ISLM model slide 0 Obsahem přednášky je Úvod do hospodářských cyklů a agregátní poptávky Křivka IS a její vztah ke keynesiánskému kříži modelu zapůjčitelných fondů Křivka LM a její vztah k teorii preference

Více

HOSPODÁŘSKÉ CYKLY A EKONOMICKÝ RŮST

HOSPODÁŘSKÉ CYKLY A EKONOMICKÝ RŮST HOSPODÁŘSKÉ CYKLY A EKONOMICKÝ RŮST HOSPODÁŘSKÉ CYKLY Hospodářský cyklus představuje kolísání reálného hrubého domácího produktu kolem potenciálního Recese-produkt klesá pod svůj potenciální produkt Firmám

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. = c + d.q. P s. Nabídka, poptávka. Téma cvičení č. 2: Téma. Nabídka (supply) S. Obecná rovnice nabídky

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. = c + d.q. P s. Nabídka, poptávka. Téma cvičení č. 2: Téma. Nabídka (supply) S. Obecná rovnice nabídky Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nabídka, poptávka Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni

Více

Soukup str. 389 záporná produkční mezera ekonomika je v recesy. π=2% CB zvyšuje úroky

Soukup str. 389 záporná produkční mezera ekonomika je v recesy. π=2% CB zvyšuje úroky Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 10 Makroekonomická rovnováha Obsah. 10) Makroekonomická rovnováha v modelu AD - AS Cíl:

Více

AGREGÁTNÍ NABÍDKA V KRÁTKÉM OBDOBÍ

AGREGÁTNÍ NABÍDKA V KRÁTKÉM OBDOBÍ AGREGÁTNÍ NABÍDKA V KRÁTKÉM OBDOBÍ Úvod Jak se míra inflace projeví v rozhodování firem AS ukazuje velikost reálného produktu, které jsou firmy ochotny nabízet při různých mírách inflace Nutné rozlišovat

Více

Ekonomie II. Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I.

Ekonomie II. Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I. Ekonomie II Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

1. Určení rovnovážné produkce model multiplikátoru

1. Určení rovnovážné produkce model multiplikátoru 1. Určení rovnovážné produkce model multiplikátoru 1. Třísektorová ekonomika je charakterizována následujícími údaji: Autonomní spotřeba=50 mld.,investice=555 mld.,mezní sklon ke spotřebě=0,6 Vládní výdaje=300

Více

MODEL PRODUKT-VÝDAJ.

MODEL PRODUKT-VÝDAJ. MODEL PRODUKT-VÝDAJ MODEL PRODUKT-VÝDAJ Model pro analýzu vývoje produktu v krátkém období Ekonomika pracuje pod potenciálním produktem(dostatečná zásoba K, L) Fixní cenová hladina(nominální=reálné) Dvousektorová

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

11 Inflace a metody jejího léčení

11 Inflace a metody jejího léčení 11 Inflace a metody jejího léčení Teoretická východiska Inflace O inflaci hovoříme, pokud v ekonomice dochází k růstu cenové hladiny. Pokud cenová hladina klesá, hovoříme o deflaci. Dezinflace potom značí

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie Ekonomický způsob myšlení. Model ekonomického koloběhu.

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

1 Testové otázky Strukturální deficit je důsledkem strukturální nezaměstnanosti. 3. Deflátor zahrnuje ceny chleba, oblečení, lístků na MHD.

1 Testové otázky Strukturální deficit je důsledkem strukturální nezaměstnanosti. 3. Deflátor zahrnuje ceny chleba, oblečení, lístků na MHD. 1 Testové otázky 1 1 Testové otázky 1. Depreiace zlepšuje obchodní bilanci. 2. Strukturální deficit je důsledkem strukturální nezaměstnanosti. 3. Deflátor zahrnuje ceny chleba, oblečení, lístků na MHD.

Více

Inflace. Inflace. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Měření inflace

Inflace. Inflace. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Měření inflace Inflace P prům. úroveň cen určitého souboru statků v běžném období ve srovnáním se zákl. období 2015 Spotřební koš (svetr, čokoláda, rum) ČR = 1000 P = 1 2016 Spotřební koš (svetr, čokoláda, rum) ČR =

Více

INFLACE A NEZAMĚSTNANOST

INFLACE A NEZAMĚSTNANOST INFLACE A NEZAMĚSTNANOST Úvod Hypotéza zda-li existuje vztah mezi mírou inflace a nezaměstnaností (trade off) Negativní korelace veličin? Růst inflace pokles nezaměstnanosti a naopak Phillipsova křivka

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Pozitivní vs. Normativní ekonomie

Pozitivní vs. Normativní ekonomie Makroekonomie A 1 Povinna literatura WAWROSZ, PETR; HEISSLER, Herbert; HELÍSEK, Mojmír; MACH, Petr 2012. Makroekonomie základní kurz. Praha: VŠFS, 360 s. ISBN 978-80- 7408-059-3. WAWROSZ, Petr; HEISSLER

Více