Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva"

Transkript

1 Změna Stručný popis změny Datum Podpis Zodpovědný projektant: Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Místo stavby: Katastr: Investor: stavby: Objekt: Projektant: Dolní Bečva 578, p.č. st. 939 Dolní Bečva Vypracoval:, Dolní Bečva 340, Dolní Bečva Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva SO 01 - Základní škola - Budova A SO 01.1 Architektonické a stavebně-technické řešení Ing. Petr Vašíček Sluneční 2402 Rožnov pod Radhoštěm ČKAIT Datum Stupeň Zak. číslo Formát Měřítko Číslo paré 01/2012 DSP A4 výkresu: Technická zpráva Číslo výkresu

2 OBSAH: ÚČEL OBJEKTU IDENTIFIKACE OBJEKTU URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ KAPACITY OSLUNĚNÍ, OSVĚTLENÍ Rozsah posudku oslunění Podklady pro posudek : Metoda posouzení Výstupní sestavy z programu WDLS Praktické hodnocení Závěr a vyhodnocení Dodatek popis vstupních dat TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANÁ ŽIVOTNOST Základové konstrukce Svislé nosné konstrukce Svislé nenosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Výplně otvorů Tepelné izolace Povrchové úpravy Bourací práce TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ STAVEBNÍ KONSTRUKCE Střecha půdní vestavby Stěna příčky k nevyužité půdě Předstěna v úrovni atiky Strop na půdu Podlaha podkroví Legenda OKENNÍ VÝPLNĚ ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO POSUDKU A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Emise do ovzduší Emise hluku a vibrací Emise záření F - 1 z F

3 7.2. KATEGORIZACE ODPADŮ Odpady vzniklé v průběhu výstavby a jejich likvidace DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU F - 2 z F

4 Účel objektu 1.1. Identifikace objektu stavby: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva Místo stavby: Dolní Bečva č.p. 578 Katastrální území: Dolní Bečva, Okres: Vsetín Číslo parcely: st. 939, 229/1 Investor:, Dolní Bečva 340, Stupeň dokumentace: Projekt pro stavební povolení Datum zpracování: 01/2012 Předložená projektová dokumentace řeší provedení půdní vestavby v části podkroví Základní školy na Dolní Bečvě, nového přístupového schodiště, dvou učeben, kabinetů, prostor šaten a sociálního zázemí vč. kanalizace, elektroinstalace, rozvodů vody a topení. Stavebními úpravami dojde k vytvoření dvou nových učeben - učebny výpočetní techniky a učebny fyziky a chemie včetně dvou kabinetů, sociálního zázemí a železobetonového přístupového schodiště. Po zbudování dojde k přesuny učebny výpočetní techniky do nových prostor, čímž dojde k uvolnění prostor v 1.NP, do kterých bude umístěna část místní mateřské školky. V části půdní vestavby bude provedena nová elektroinstalace, budou upraveny nebo provedeny nové rozvody vody, topení, kanalizace, vzduchotechniky. Provedeny bourací práce dle dokumentace Zhotoveno nové přístupové schodiště Osazeny nová střešní okna Na části půdní vestavby provedeny nové povrchové úpravy jako obklady a dlažby, provedeny nové rozvody elektroinstalace, kanalizace, topení, rozvody vody a vzduchotechniky Stavební úpravy viz níže 2. Urbanistické a architektonické řešení Stavebními úpravami dojde ke změně vzhledu střechy objektu hlavní budovy školy. Do střechy budou osazena kyvná střešní okna s oplechováním v barvě krytiny. F - 3 z F

5 3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 3.1. Kapacity Stavbou dojde ke změně podlahové plochy. Půdní vestavbou dojde k vytvoření dvou nových učeben včetně kabinetů a sociálního zázemí Předpokládaný počet studentů 3.01 Předpokládaný počet studentů osob + 1 vyučující 30 osob + 1 vyučující Kubatura vzduchu učebny: 191 m 3 (max počet osob stanoven 191/5,3m 3 /osoba = 36 osob) Plocha učebny výpočetní techniky + kabinet: 71,04 m ,57 m 2 Plocha učebny fyziky a chemie + kabinet: 71,10 m ,19 m 2 Přístupová chodba + schodiště: 113,31 m 2 Vstupní prostor, volná plocha: 51,95 m 2 Plochy hygienického zázemí - dívčí 16,19 m 2 - chlapecké 19,21 m 2 - úklid + WC učitelů 6,25 m 2 Nový obestavěný prostor 1173 m Oslunění, osvětlení V půdní vestavbě bude zajištěno oslunění a výměna vzduchu v učebnách bude zajištěna přirozeným větráním pomocí střešních oken, která budou mít žaluzie a ovládána budou pomocí teleskopické ovládací tyče. Pro zajištění účinného větrání, budou okna otevírána dokořán 3-4krát denně po dobu max. 5 minut tak, aby bylo vytvořeno proudění vzduchu. Toto krátké intenzivní větrání zajistí, že se nábytek, ani stěny v průběhu větrání neochladí pod teplotu rosného bodu. Výměnou vnitřního vlhkého vzduchu za sušší venkovní vzduch budou ušetřeny i náklady na vytápění, protože voda obsažená ve vzduchu absorbuje mnoho tepla. Přiměřené větrání tedy výrazně zamezuje vzniku kondenzace v budovách. V zimním období budou prostory větrány pomocí integrované mikroventilace střešních oken. Profese vytápění počítá při návrhu otopných těles se zvýšenou infiltrací vzduchu v zimním období. V nově vybudovaných místnostech bude provedena nová elektroinstalace včetně světelných zdrojů. V učebnách je osvětlení doloženo výpočtem viz elektroinstalace. V nedotčených místnostech, tj. nevyužitá část půdy, bude osvětlení stávající. F - 4 z F

6 Rozsah posudku oslunění Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva Předložená projektová dokumentace řeší provedení půdní vestavby v části podkroví Základní školy na Dolní Bečvě, zhotovení nového přístupového schodiště, dvou učeben, kabinetů a sociálního zázemí vč. kanalizace, elektroinstalace, rozvodů vody a topení. Stavebními úpravami dojde k vytvoření dvou nových učeben - učebny výpočetní techniky a učebny fyziky a chemie včetně dvou kabinetů, sociálního zázemí a železobetonového přístupového schodiště. Po zbudování dojde k přesunu učebny výpočetní techniky do nových prostor, čímž dojde k uvolnění prostor v 1.NP, do kterých bude umístěna část místní mateřské školky. V části půdní vestavby bude provedena nová elektroinstalace, budou upraveny nebo provedeny nové rozvody vody, topení, kanalizace, vzduchotechniky. Jsou posuzovány učebna výpočetní techniky a učebna jazyků. Navrhovaný prostor je prosvětlen střešními okny firmy VELUX M10 s izolačním dvojsklem. Posudek se skládá z textové části a výsledků z počítače, které budou uloženy v archivu zpracovatele posudku Podklady pro posudek : - projektová dokumentace výše uvedené akce - ČSN Denní osvětlení budov - program "WDLS - Výpočet denního osvětlení dle ČSN pro Windows" pro počítač PC vypracovaný Astra spol s r.o. - Zlín - Grafický výstup - výpočet dle uvedeného programu Metoda posouzení Posudek je proveden dle požadavků ČSN Denní osvětlení budov (dále jen ČSN). K výpočtu činitele denní osvětlenosti (dále jen č.d.o. = D), je použito programu WDLS pro výpočet denního osvětlení budov vypracovaném Astra spol. s r.o. - Zlín. Při výpočtu činitele denního osvětlení se celková hodnota č.d.o. s výhodou rozdělí na tři základní jiným způsobem počítané části. Těmito částmi jsou oblohová složka, získaná od jasu rovnoměrně zatažené oblohy, dále vnější odražená složka, získaná od případných vnějších překážek - budov a v poslední řadě vnitřní odražená složka generovaná odrazy světla uvnitř místnosti. Na výpočet oblohové složky jsou na rozdíl od odražených složek v ČSN uvedeny poměrně přesné požadavky a použitý algoritmus je samozřejmě splňuje. Jedná se o klasickou F - 5 z F

7 bodovou metodu výpočtu osvětlenosti, kde zdrojem světla je obloha viděná skrz okno. V ČSN je definován průběh poměrného jasu oblohy, který závisí na zadaném druhu terénu. V programu je použita metoda dělení. Znamená to, že okenní otvory jsou podle zadaného dělícího poměru děleny na dílčí části tak, aby tyto jednotlivé části mohly být považovány za bodové zdroje. Metodu tak lze nazvat také numerickou integrací, spočívající v součtu dílčích příspěvků jednotlivých částí otvorů. Přitom jsou respektovány všechny činitele ztrát světla definovaných v ČSN, metoda je nezávislá na tom, zda se jedná o boční nebo horní soustavu otvorů. Výpočet vnější odražené složky se provádí zjednodušených způsobem. Tento způsob spočívá v tom, že se výpočet provádí shodně jako u oblohové složky, pouze jednotlivé příspěvky jsou poníženy vynásobením jasu oblohy činitelem poměru jasu překážky a oblohy. Pro výpočet vnitřní odražené složky byla použita metoda mnohonásobných odrazů s numerickou integrací, která je univerzální pro boční i horní soustavy. Výsledky z počítače jsou vytisknuty formou matice hodnot činitele denní osvětlenosti v % pro zadanou síť kontrolních bodů. Hodnoty č.d.o. jsou zaznačeny do půdorysu a případně se nakreslí izofoty o stejné hodnotě č.d.o. - viz obrazová příloha. F - 6 z F

8 Výstupní sestavy z programu WDLS Učebna jazyků Vstupní data : Učebna jazyků Délka místnosti Šířka místnosti Výška místnosti Čistota interieru Čistota exterieru Druh terénu (1-tmavý,2-sníh) Odraznost stropu Odraznost stěn 1,2,3,4 Odraznost podlahy Odraznost vnitřku světlíku Odraznost vnějšku světlíku Průměrná odraznost terénu Průměrná odraznost překážek Činitel znečištění Soustava horních otvorů 1 - střešní okno Souřadnice rohu 1. otvoru x,y,z Vektor délky x,y,z Vektor výšky x,y,z Vektor ostění x,y,z Vektor rozteče x,y,z Počet otvorů podle rozteče Druh světlíku Druh zasklení Počet skel okna Koeficient prostupu 1 skla Koeficient konstrukce okna Koeficient regulačních zařízení Koeficient stínění budovou Průměrná odraznost otvoru Metoda výpočtu vnitřních odrazů mm 6000 mm 3000 mm mm mm mm mm mm Mnohonás.odrazy Činitel denní osvětlenosti [] celkový Souřadnice z: 850 Y,X--> Č.d.o. minimální: 2.03 Č.d.o. maximální: Č.d.o. střední: Rovnoměrnost 0.04 F - 7 z F

9 Učebna výpočetní techniky Vstupní data : Učebna výpočení techniky Délka místnosti Šířka místnosti Výška místnosti Čistota interieru Čistota exterieru Druh terénu (1-tmavý,2-sníh) Odraznost stropu Odraznost stěn 1,2,3,4 Odraznost podlahy Odraznost vnitřku světlíku Odraznost vnějšku světlíku Průměrná odraznost terénu Průměrná odraznost překážek Činitel znečištění Soustava horních otvorů 1 - střešní okno Souřadnice rohu 1. otvoru x,y,z Vektor délky x,y,z Vektor výšky x,y,z Vektor ostění x,y,z Vektor rozteče x,y,z Počet otvorů podle rozteče Druh světlíku Druh zasklení Počet skel okna Koeficient prostupu 1 skla Koeficient konstrukce okna Koeficient regulačních zařízení Koeficient stínění budovou Průměrná odraznost otvoru Metoda výpočtu vnitřních odrazů mm 6000 mm 3000 mm mm mm mm mm mm Mnohonás.odrazy Činitel denní osvětlenosti [] celkový Souřadnice z: 850 Y,X--> Č.d.o. minimální: 1.88 Č.d.o. maximální: Č.d.o. střední: Rovnoměrnost 0.04 F - 8 z F

10 Praktické hodnocení Posouzení místnosti jazyková učebna Druh osvětlení boční Místnost je zařazena do IV. třídy zrakové činnosti - středně přesná. Požadované minimální hodnoty : minimální č.d.o. D min = 1,5 % rovnoměrnost d.o. Rn = min 0,2 Prostor vyhovující normě je mezi izofotou č.d.o. 1,5. Těmto požadavkům vyhovují všechny kontrolní body. Prostor nevyhoví normě z hlediska rovnoměrnosti denního osvětlení (vypočtená Rn = 0,04), proto se doporučuje kombinace s umělým osvětlením ve funkčně vymezené části místnosti. Posouzení místnosti počítačová učebna Druh osvětlení boční Místnost je zařazena do IV. třídy zrakové činnosti - středně přesná. Požadované minimální hodnoty : minimální č.d.o. D min = 1,5 % rovnoměrnost d.o. Rn = min 0,2 Prostor vyhovující normě je mezi izofotou č.d.o. 1,5. Těmto požadavkům vyhovují všechny kontrolní body. Prostor nevyhoví normě z hlediska rovnoměrnosti denního osvětlení (vypočtená Rn = 0,04), proto se doporučuje kombinace s umělým osvětlením ve funkčně vymezené části místnosti Závěr a vyhodnocení Posuzované místnosti vyhoví požadavkům ČSN v bodech zadané kontrolní sítě. Dle výpočtu není plně vyhovující denní osvětlení učeben, kdy z důvodů stavebně konstrukčního řešení nelze plně dosáhnout hodnot rovnoměrnosti, je navrženo sdružené osvětlení, resp. doplňující umělé osvětlení s ohledem na zrakové činnosti žáků, zejména ve funkčně vymezených částech učeben. V odborných učebnách jazyků a učebně výpočetní techniky se předpokládá spíše krátkodobý pobyt žáků (2 hodiny 1x týdně) 9 z 31

11 Dodatek popis vstupních dat Odraznosti Byly zadány činitele odrazu světla : - pro strop 0,7 0,75 - pro stěny 0,5 0,6 - pro podlahu 0,15 0,3 Tyto činitele stropu odpovídají bílé barvě malby, u stěn bílé, případně krémově béžové nebo světlým odstínům žluté a zelené. Osvětlovací otvory Členění oken je patrné z výkresové dokumentace. Byly uvažovány tyto rozměry : ročně. šířka rámu pevného zasklení - 7 cm okenní sloupek - 10 cm + otvíravé křídlo cm - šířka rámu výkladců - 10 cm Okna jsou zasklená izolačním dvojsklem s prostupem světla 82 %. Čištění oken min. 3x Venkovní překážky Venkovní překážky jsou zadány rozměry určenými na základě projektové dokumentace. Dalším údajem u venkovních překážek je hodnota poměru jasů překážky a oblohy. Tvůrce programu v uživatelské příručce doporučuje volit tuto hodnotu v rozmezí 0,1 0,2. Hodnota je přímo úměrná odrazivosti povrchu. Byla zvolena hodnota 0,1. 10 z 31

12 4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovaná životnost Předložená projektová dokumentace řeší provedení půdní vestavby v části podkroví Základní školy na Dolní Bečvě, zhotovení nového přístupového schodiště, dvou učeben, kabinetů, prostor budoucích šaten a sociálního zázemí vč. kanalizace, elektroinstalace, rozvodů vody a topení. Stavebními úpravami dojde k vytvoření dvou nových učeben - učebny výpočetní techniky a učebny fyziky a chemie včetně dvou kabinetů, sociálního zázemí a železobetonového přístupového schodiště. Po zbudování dojde k přesunu učebny výpočetní techniky do nových prostor, čímž dojde k uvolnění prostor v 1.NP, do kterých bude umístěna část místní mateřské školky. V části půdní vestavby bude provedena nová elektroinstalace, budou upraveny nebo provedeny nové rozvody vody, topení, kanalizace, vzduchotechniky. Provedeny bourací práce dle dokumentace Zhotoveno nové přístupové schodiště Osazeny nová střešní okna Na části půdní vestavby provedeny nové povrchové úpravy jako obklady a dlažby, provedeny nové rozvody elektroinstalace, kanalizace, topení, rozvody vody a větrání Stavební úpravy provedeny - viz níže Základové konstrukce Základové konstrukce nebudou obnažovány ani upravovány bez zásahu Svislé nosné konstrukce Svislé nosné konstrukce budou vyzděné stěny z tvárnic typu YTONG tl. 300 mm, sloužící k vynesení střešní konstrukce. Toto řešení vychází z podkladů projektu "Rekonstrukce střechy ZŠ Dolní Bečva" z roku Překlady nad otvory jsou tvořeny také ze systému typu Ytong Svislé nenosné konstrukce Příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic typu YTONG tl. 100 a 150 mm na tmel Vodorovné nosné konstrukce Překlady nad otvory jsou navrženy z nosných překladů YTONG. Nosná konstrukce dvouramenného schodiště je navržena jako želozobetonová, s povrchovou úpravou keramickým obkladem Výplně otvorů Výplň otvoru střešní okna, jsou navržena typu VELUX GGU M10 v sestavách po dvou kusech osazené žaluziemi a ovládací tyčí. V sociálním zázemí dvě okna typu VELUX GGU M06 11 z 31

13 Tepelné izolace Na očištěnou nosnou konstrukci podlahy podkroví bude položen polystyren EPS 100 S Stabil tl. 50 mm. Mezi očištěné prvky šikmin krovu bude vložena tepelná izolace typu ISOVER DOMO tl. 180 mm. Při realizaci sádrokartonového podhledu bude za nosný rošt pod parotěsnou fólii položena tepelná izolace typu Isover tl.80 mm. Stávající atiky budou přitepleny z vnitřní strany polystyrenem EPS 70 F tl. 100 mm, poté bude v rámci SDK předstěn vložena tepelná izolace typu ISOVER TWIN v tl. 60 mm mezi rastr konstrukce SDK. Stropní konstrukce bude zateplena minerální vatou ve skladbě mm ISOVER DOMO Pro zajištění tepelné pohody a zamezení úniků tepla bude provizorně zateplena dělící stěna mezi využitou a nevyužitou částí půdního prostoru pomocí tepelné izolace pěnového polystyrenu EPS 70F tl. 120 mm Povrchové úpravy Povrchová úprava klempířských prvků oplechování střešních oken bude navazovat na stávající stav a barvu střešního pláště. V interiéru bude povrchová úprava svislých konstrukcí v podobě vápenocementové omítky nebo keramického obkladu dle účelu místností. Stropy a šikminy střešního pláště budou provedeny ze sádrokartonových desek. Jako povrchová úprava podlah je navržena převážně keramická dlažba v protiskluzové úpravě nebo povlaková krytina PVC Bourací práce Bourání svislých konstrukcí 1) Konstrukční prvky mohou být odstraněny jen při ručním bourání tehdy, nejsou-li zatíženy. 2) Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce (balkony, arkýře, apod.), musí být tyto konstrukce zajištěny, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability. 3) Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně vertikálním směrem shora dolů. 4) Při bourání pomocí strojů se venkovní zdi strhávají vždy z vnější strany objektu. U přízemních objektů bez podsklepení se může bourání provádět z vnitřku objektu, jsou-li odstraněny vodorovné prvky nad místem stroje. Je zakázáno strhávat zdi rozhoupáváním. 5) Před bouráním příček pod vodorovnými konstrukcemi je nutno ověřit, zda nemají nosnou funkci. 6) Únosnost vodorovných konstrukcí, na které se bude strhávat materiál, se v případě potřeby zvyšuje podpěrami. 7) Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. 8) U konstrukcí, u kterých není zajištěna jejich stabilita, je zakázáno používat jednoduchých žebříků k uvazování lan a háků ke strhávané části konstrukce. 12 z 31

14 5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 5.1. Stavební konstrukce Střecha půdní vestavby Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečvě Místo: Dolní Bečva č.p. 578 Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946:2008 SCH1 - stávající stav Střecha - plochá a šikmá se sklonem do 45 včetně Poznámka: Střecha podkroví Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,100 m 2.K/W p di = Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,040 m 2.K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2.K/W Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg.K) W/(m.K) W/(m.K) Sádrokarton ,0 9,0 1,000 0,150 0,220 0,00 0,045 1,0 3, ,4 Vzduch 4 cm ,0 1,0 1,000 0,280 0,280 0,00 1,0 3, Polyetylénová fólie , ,0 1,000 0,350 0,350 0,00 1,0 3, DOMO ,0 1,0 1,000 0,039 0,039 0,10 1,0 3, DOMO ,0 1,0 1,000 0,039 0,039 0,25 1,0 3, Dřevo měkké kolmo k vláknům ,0 157,0 1,000 0,150 0,180 0,00 0,029 1,0 3, Lepenka A 400H , ,0 1,000 0,210 0,210 0,00 1,0 3, ,4 Vzduch 4 cm ,0 1,0 1,000 0,280 0,280 0,00 1,0 3, Beton hutný (2100) ,0 17,0 1,000 1,050 1,230 0,00 0,080 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m.K) W/(m.K) m 2.K/W C m/s Pa Sádrokarton Z vr. 12,50 0,220 0,220 0,057 20,4 9,0 0, ,4 Vzduch 4 cm Z vr. 40,00 0,280 0,280 0,143 20,1 1,0 0, Polyetylénová fólie Z vr. 0,10 0,350 0,350 0,000 19, ,0 65, DOMO 8 Z vr. 80,00 0,039 0,043 1,865 19,3 1,0 0, DOMO 18 Z vr. 180,00 0,039 0,049 3,692 8,4 1,0 0, Dřevo měkké kolmo k vláknům Z vr. 24,00 0,180 0,180 0,133-13,0 157,0 20, Lepenka A 400H Z vr. 0,70 0,210 0,210 0,003-13, ,0 11, ,4 Vzduch 4 cm Z vr. 40,00 0,280 0,280 0,143-13,8 1,0 0, Beton hutný (2100) Z vr. 30,00 1,230 1,230 0,024-14,6 17,0 2, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,050 W/(m 2.K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 13 z 31

15 SCH1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,161 W/(m 2.K) Celková měrná hmotnost m = 85,9 kg/m 2 Tepelný odpor R = 6,061 m 2.K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 6,201 m 2.K/W Difuzní odpor Z p = 102, m/s Průběh teploty v konstrukci q si 20,4 C 1. 20,1 C 2. 19,3 C 3. 19,3 C 4. 8,4 C ,0 C ,8 C ,8 C ,6 C q se -14,8 C Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par AB 2300 Pa 1150 Pa 575 Pa Zp p d p" d Z pa = 68,1,10 9 m/s Z pb = 68,4,10 9 m/s A = 312 mm B = 313 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a nesplňuje U rec U = 0,21126 W/(m 2.K); Zaokrouhleno: U = 0,21 W/(m 2.K); požadovaný U N = 0,24 W/(m 2.K); doporučený U rec = 0,16 W/(m 2.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,05 W/(m 2.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,984 Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,078 < 0,100 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -0,269 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení vlhkosti : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. 14 z 31

16 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Místo: Dolní Bečva č.p. 578 Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: SCH1 - stávající stav Popis: Střecha podkroví Návrhová teplota i 20,0 C Nadmořská výška z 400 m n.m. Vlhostní třída prostotu: Obytné budovy s malým obsazením osobami Učebny e i e RK gc1a gc1b gc Ma C mm kg/m 2.s kg/m 2.s kg/m 2.s kg/m 2 listopad 3,0 0,47 0, , , , ,00000 prosinec -0,5 0,46 0, , , , ,00382 leden -2,5 0,43 0, , , , ,01008 únor -0,8 0,45 0, , , , ,01379 březen 3,0 0,47 0, , , , ,00876 duben 8,6 0,51 0, , , , ,00000 květen 13,0 0,56 0, , , , ,00000 červen 15,9 0,61 0, , , , ,00000 červenec 17,6 0,64 0, , , , ,00000 srpen 17,5 0,63 0, , , , ,00000 září 13,1 0,57 0, , , , ,00000 říjen 8,3 0,51 0, , , , ,00000 Množství kondenzátu v 2. měsíci Ma (kg/m 2 ) = 0,014 < 0,100 - konstrukce vyhovuje 15 z 31

17 Stěna příčky k nevyužité půdě Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Místo: Dolní Bečva Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946:2008 SO1 - stávající stav Stěna - vnější Poznámka: Provizorní příčka na nevyužitou půdu Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2.K/W p di = Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,040 m 2.K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2.K/W Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg.K) W/(m.K) W/(m.K) Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 2, Ytong P ,0 9,0 1,000 0,150 0,150 0,00 1,0 2, a-024 ETICS-lep. malta nanes. 40%* ,0 1,000 0,300 0,300 0,00 1,0 2, EPS 70 F ,0 40,0 1,000 0,039 0,039 0,02 1,0 2, a ETICS-výztužná vrstva ,0 1,000 0,450 0,450 0,00 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m.K) W/(m.K) m 2.K/W C m/s Pa Omítka vápenocement. Z vr. 10,00 0,990 0,990 0,010 19,8 19,0 1, Ytong P2-500 Z vr. 100,00 0,150 0,150 0,630 19,7 9,0 4, a-024 ETICS-lep. malta nanes. 40%* Z vr. 5,00 0,300 0,300 0,017 13,8 23,0 0, EPS 70 F Z vr. 120,00 0,039 0,040 3,017 13,7 40,0 25, a-026 ETICS-výztužná vrstva Z vr. 5,00 0,450 0,450 0,011-14,5 33,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2.K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 16 z 31

18 SO1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,259 W/(m 2.K) Celková měrná hmotnost m = 93,7 kg/m 2 Tepelný odpor R = 3,684 m 2.K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 3,854 m 2.K/W Difuzní odpor Z p = 32, m/s Průběh teploty v konstrukci q si 19,8 C 1. 19,7 C 2. 13,8 C 3. 13,7 C ,5 C q se -14,6 C Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par A B 2200 Pa 1100 Pa 550 Pa Zp p d p" d Z pa = 21,5,10 9 m/s Z pb = 28,3,10 9 m/s A = 186 mm B = 218 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a nesplňuje U rec U = 0,27944 W/(m 2.K); Zaokrouhleno: U = 0,28 W/(m 2.K); požadovaný U N = 0,30 W/(m 2.K); doporučený U rec = 0,20 W/(m 2.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,02 W/(m 2.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,966 Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,016 < 0,100 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -2,246 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení vlhkosti : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. 17 z 31

19 Předstěna v úrovni atiky Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Místo: Dolní Bečva č.p. 578 Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946:2008 SO2 - stávající stav Stěna - vnější Poznámka: Předstěna u atiky Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2.K/W p di = Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,040 m 2.K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2.K/W Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg.K) W/(m.K) W/(m.K) Sádrokarton ,0 9,0 1,000 0,150 0,220 0,00 0,045 1,0 2, Polyetylénová fólie , ,0 1,000 0,350 0,350 0,00 1,0 2, DOMO TWIN 12/ ,0 1,0 1,000 0,039 0,039 0,00 1,0 2, ,4 Vzduch 4 cm ,0 1,0 1,000 0,280 0,280 0,00 1,0 2, Vzduch 30 cm ,0 1,0 1,000 2,100 2,100 0,00 1,0 2, a ETICS-výztužná vrstva ,0 1,000 0,450 0,450 0,00 1,0 2, EPS 70 F ,0 20,0 1,000 0,039 0,039 0,10 1,0 2, a-024 ETICS-lep. malta nanes. 40%* ,0 1,000 0,300 0,300 0,00 1,0 2, Beton hutný (2100) ,0 17,0 1,000 1,050 1,230 0,00 0,080 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m.K) W/(m.K) m 2.K/W C m/s Pa Sádrokarton Z vr. 12,50 0,220 0,220 0,057 20,0 9,0 0, Polyetylénová fólie Z vr. 0,10 0,350 0,350 0,000 19, ,0 65, DOMO TWIN 12/6 Z vr. 60,00 0,039 0,039 1,538 19,5 1,0 0, ,4 Vzduch 4 cm Z vr. 40,00 0,280 0,280 0,143 7,6 1,0 0, Vzduch 30 cm Z vr. 300,00 2,100 2,100 0,143 6,5 1,0 1, a-026 ETICS-výztužná vrstva Z vr. 5,00 0,450 0,450 0,011 5,4 15,0 0, EPS 70 F Z vr. 100,00 0,039 0,043 2,331 5,3 20,0 21, a-024 ETICS-lep. malta nanes. 40%* Z vr. 5,00 0,300 0,300 0,017-12,9 11,0 0, Beton hutný (2100) Z vr. 270,00 1,230 1,230 0,220-13,0 17,0 24, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,050 W/(m 2.K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 18 z 31

20 SO2 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,216 W/(m 2.K) Celková měrná hmotnost m = 585,8 kg/m 2 Tepelný odpor R = 4,460 m 2.K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 4,630 m 2.K/W Difuzní odpor Z p = 114, m/s Průběh teploty v konstrukci q si 20,0 C 1. 19,5 C 2. 19,5 C 3. 7,6 C 4. 6,5 C 5. 5,4 C 6. 5,3 C ,9 C ,0 C q se -14,7 C Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par AB 2300 Pa 1150 Pa 575 Pa Zp p d p" d Z pa = 90,3,10 9 m/s Z pb = 90,6,10 9 m/s A = 518 mm B = 523 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a nesplňuje U rec U = 0,26600 W/(m 2.K); Zaokrouhleno: U = 0,27 W/(m 2.K); požadovaný U N = 0,30 W/(m 2.K); doporučený U rec = 0,20 W/(m 2.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,05 W/(m 2.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,972 Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,031 < 0,100 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -0,419 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení vlhkosti : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. 19 z 31

21 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Místo: Dolní Bečva č.p. 578 Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: SO2 - stávající stav Popis: Předstěna u atiky Návrhová teplota i 20,0 C Nadmořská výška z 400 m n.m. Vlhostní třída prostotu: Kanceláře, chodby Učebny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. 20 z 31

22 Strop na půdu Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Místo: Dolní Bečva č.p. 578 Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946:2008 STR1 - stávající stav Strop - pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) Poznámka: Strop na půdu Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,100 m 2.K/W p di = Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,100 m 2.K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2.K/W Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg.K) W/(m.K) W/(m.K) Sádrokarton ,0 9,0 1,000 0,150 0,220 0,00 0,045 1,0 0, Polyetylénová fólie , ,0 1,000 0,350 0,350 0,00 1,0 0, DOMO ,0 1,0 1,000 0,039 0,039 0,10 1,0 0, DOMO ,0 1,0 1,000 0,039 0,039 0,25 1,0 0,5 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m.K) W/(m.K) m 2.K/W C m/s Pa Sádrokarton Z vr. 12,50 0,220 0,220 0,057 20,4 9,0 0, Polyetylénová fólie Z vr. 0,10 0,350 0,350 0,000 20, ,0 65, DOMO 16 Z vr. 160,00 0,039 0,043 3,730 20,0 1,0 0, DOMO 8 Z vr. 80,00 0,039 0,049 1,641-3,9 1,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2.K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 21 z 31

23 STR1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,178 W/(m 2.K) Celková měrná hmotnost m = 12,3 kg/m 2 Tepelný odpor R = 5,428 m 2.K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 5,628 m 2.K/W Difuzní odpor Z p = 67, m/s Průběh teploty v konstrukci q si 20,4 C 1. 20,0 C 2. 20,0 C 3. -3,9 C q se -14,4 C Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par 2300 Pa 1150 Pa 575 Pa Zp p d p" d Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U = 0,19769 W/(m 2.K); Zaokrouhleno: U = 0,20 W/(m 2.K); požadovaný U N = 0,30 W/(m 2.K); doporučený U rec = 0,20 W/(m 2.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,02 W/(m 2.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,982 Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,000 = 0,000 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení vlhkosti : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. 22 z 31

24 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Místo: Dolní Bečva č.p. 578 Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: STR1 - stávající stav Popis: Strop na půdu Návrhová teplota i 20,0 C Nadmořská výška z 400 m n.m. Vlhostní třída prostotu: Kanceláře, chodby Učebny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. 23 z 31

25 Podlaha podkroví Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Místo: Dolní Bečva Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946:2008 PDL1 - stávající stav Podlaha - mezi prostory s rozdílem teplot do 5 C včetně Poznámka: Podlaha podkroví Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,170 m 2.K/W p di = Pa p" di = Pa si = 15,0 C si = 50,0 % R si = 0,170 m 2.K/W p dsi = 853 Pa p" dsi = Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2.K/W Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg.K) W/(m.K) W/(m.K) PVC , ,0 1,000 0,160 0,160 0,00 0,0 0, e Anhyment ,0 6,0 1,000 0,180 0,210 0,00 0,038 0,0 0, Polyetylénová fólie , ,0 1,000 0,350 0,350 0,00 0,0 0, EPS 100 S ,0 30,0 1,000 0,037 0,037 0,02 0,0 0, a-011e Dutin. železobet. str. panel* ,0 23,0 1,000 1,160 1,200 0,00 0,0 0, Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 0,0 0,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m.K) W/(m.K) m 2.K/W C m/s Pa PVC Z vr. 1,80 0,160 0,160 0,011 20, ,0 162, e Anhyment Z vr. 50,00 0,180 0,180 0,278 20,5 6,0 1, Polyetylénová fólie Z vr. 0,10 0,350 0,350 0,000 19, ,0 65, EPS 100 S Z vr. 50,00 0,037 0,038 1,325 19,7 30,0 18, a-011e Dutin. železobet. str. panel* Z vr. 270,00 1,160 1,160 0,233 16,1 23,0 32, Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,880 0,880 0,017 15,5 19,0 1, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,000 W/(m 2.K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 24 z 31

26 PDL1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,454 W/(m 2.K) Celková měrná hmotnost m = 386,8 kg/m 2 Tepelný odpor R = 1,864 m 2.K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 2,204 m 2.K/W Difuzní odpor Z p = 283, m/s Průběh teploty v konstrukci q si 20,5 C 1. 20,5 C 2. 19,8 C 3. 19,7 C 4. 16,1 C 5. 15,5 C q se 15,5 C Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par 2400 Pa 1200 Pa 600 Pa Zp p d p" d Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U = 0,45373 W/(m 2.K); Zaokrouhleno: U = 0,45 W/(m 2.K); požadovaný U N = 2,20 W/(m 2.K); doporučený U rec = 1,45 W/(m 2.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,00 W/(m 2.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = -0,239; f Rsi = 0,923 Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,000 = 0,000 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení vlhkosti : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. 25 z 31

27 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Místo: Dolní Bečva Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: PDL1 - stávající stav Popis: Podlaha podkroví Návrhová teplota i 20,0 C Nadmořská výška z 300 m n.m. Vlhostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. 26 z 31

28 Pokles dotykové teploty. Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva Místo: Dolní Bečva Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: PDL1 - stávající stav Popis: Podlaha podkroví Požadavky podle ČSN , tabulka 4 Druh budovy Druh mistnosti Kategorie podlahy Přípustná hodnota t 10,N Popis místnosti Občanská budova učebna, kabinet II. Teplé od 3,8 C do 5,5 C včetně Vypočítaná hodnota poklesu dotykové teploty 10 = 2.65 C Podlahová konstrukce vyhovuje. Seznam vrstev zahrnutých do výpočtu č.v. Položka Položka Materiál Vr d c KC ČSN mm kg/m 3 J/(kg.K) W/(m.K) PVC Z vr. 1, ,0 0, e Anhyment Z vr. 50, ,0 0, Polyetylénová fólie Z vr. 0, ,0 0, EPS 100 S Z vr. 50, ,0 0, a-011e Dutin. železobet. str. panel* Z vr. 270, ,0 1, z 31

29 Legenda Značky veličin a zkratky v hlavičkách tiskových sestav 1 č.v. číslo vrstvy 2 KC číslo položky v katalogu materiálů firmy PROTECH, spol. s r.o. 3 ČSN číslo položky v ČSN , Mat. popis položky 5 měrná hmotnost v suchém stavu 6 c měrná tepelná kapacita 7 faktor difuzního odporu 8 k charakteristický součinitel tepelné vodivosti 9 p výpočtový (praktický) součinitel tepelné vodivosti 10 z 2 součinitel materiálu podle tabulky B2 ČSN Z w vlhkostní součinitel materiálu 12 z 1 součinitel vnitřního prostředí podle tabulky B1 ČSN z 3 součinitel způsobu zabudování materiálu do stavební konstrukce podle tab. B3 ČSN Vr výpočtová varianta vrstvy 15 d tloušťka vrstvy 16 korigovaný součinitel tepelné vodivosti podle čl. 2.3 ČSN a ekv hodnota pro výpočet tepelného odporu vrstvy. 17 R tepelný odpor vrstvy 18 s teplota na vnitřním líci vrstvy 19 R d difuzní odpor vrstvy 20 p d částečný tlak vodní páry na vnitřním líci vrstvy 21 ae teplota vnějšího vzduchu 22 c celková doba trvání teplot vnějšího vzduchu 23 g da hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od vnitřního povrchu k hranici A oblasti kondenzace 24 g db hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu 25 M d dílčí množství zkondenzované (vypařené) vodní páry Ostatní veličiny ai výpočtová teplota vnitřního vzduchu e výpočtová venkovní teplota podle ČSN i relativní vlhkost vnitřního vzduchu e relativní vlhkost vnějšího vzduchu R i odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce R e odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce p di částečný tlak vodní páry ve vnitřním prostředí p de částečný tlak vodní páry ve vnějším prostředí p" di částečný tlak syté vodní páry ve vnitřním prostředí p" de částečný tlak syté vodní páry ve vnějším prostředí e 1 součinitel typu budovy podle ČSN i výpočtová vnitřní teplota R T odpor konstrukce při prostupu tepla U součinitel prostupu tepla konstrukce m měrná hmotnost konstrukce R d difuzní odpor konstrukce R dt odpor konstrukce při prostupu vodní páry teplotní útlum konstrukce fázové posunutí teplotních kmitů w teplota rosného bodu M c roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci M ev roční množství vypařené vodní páry v konstrukci R da difuzní odpor od vnitřního povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace R db difuzní odpor od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu konstrukce U p součinitel prostupu tepla zabudované konstrukce R N normový tepelný odpor konstrukce w1 bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění w2 bezpečnostní přirážka zohledňující zohledňující tepelnou akumulaci konstrukce r výsledná teplota v místnosti kat součinitel tepelné vodivosti vybraný z katalogu materiálů R u tepelný odpor nevytápěných prostorů faktor difuzního odporu 28 z 31

30 5.2. Okenní výplně Střešní okna typu VELUX GGU s izolačním dvojsklem. Prostup těchto výplní musí mít hodnotu min. 1,7 W/m 2 K, což je normová hodnota prostupu tepla. 6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického posudku a hydrogeologického průzkumu Základové konstrukce nebudou obnažovány ani upravovány bez zásahu. 7. Vliv stavby na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Stavební úpravy na pozemku parc. č. st.939 nepředstavuje vzhledem k rozsahu a způsobu provedení prováděných prací významné riziko pro životní prostředí. Stavba bude prováděna v souladu s požadavky stávajících zákonů a nařízení. Rovněž způsob využití, ke kterému jsou zmíněné prostory určeny, nezvýší vzhledem k použití nových technologií, nových technologických zařízení a k sekundárním opatřením zátěž pro životní prostředí a bude splňovat veškeré legislativní požadavky na ochranu životního prostředí platné v České republice*. (*zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, z. č.114/ 1992Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, z. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, z.č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na ŽP, z.č. 185/2001Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, z.č. 254/2001Sb. vodní zákon, z.č. 76/2002Sb. o integrované prevenci, z.č. 86/2002Sb. o ochraně ovzduší a navazujících vyhlášek a vládních nařízení) Vliv stavby na životní prostředí Emise do ovzduší Do ovzduší nebudou během výstavby uvolňovány žádné odpadní plyny mimo běžných emisí výfukových plynů z používané techniky. Tyto emise nezvýší významně zátěž ovzduší v dané lokalitě. Emise prachových částic při bouracích pracích a při výstavbě budou v případě potřeby v nutném rozsahu řešeny skrápěním suchých povrchů a ložisek prachu vodou Emise hluku a vibrací V průběhu výstavby bude emise hluku nárazová, zdrojem hluku bude provádění stavebních činností a provoz stavebních strojů. Tato hluková emise bude časově omezena na období výstavby resp. půdní vestavby objektu a emise hluku bude omezena na denní dobu. Při demolici a výstavbě nebudou používány mechanické prostředky, které by mohly způsobit vznik vibrací, šířících se do okolí stavby Emise záření Při výstavbě nebudou používány žádné zdroje záření. 29 z 31

31 7.2. Kategorizace odpadů Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva Odpady vzniklé v průběhu výstavby a jejich likvidace Při výstavbě budou především vznikat stavební a demoliční odpady, které jsou dle Vyhlášky MŽP č.381/2001sb. zařazeny do skupiny 17 - Stavební a demoliční. Tyto odpady budou tříděny podle katalogových čísel na odpady: viz. Tabulka č. 1 Druhy a kategorie odpadů, které mohou vznikat v období realizace stavby V případě vzniku jiných druhů odpadů, bude s těmito odpady nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.. O vzniku a nakládání s odpady bude vedena evidence obsahující příslušné záznamy dle Vyhlášky MŽP č.383/2001sb.. Množství odpadu, které vznikne při výstavbě je obtížně kvantifikovatelné, proto neprovádíme jeho odhad. O likvidaci stavebního a demoličního odpadu budou předloženy smlouvy s oprávněnými firmami. Za likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě odpovídá investor stavby a provede jejich likvidaci. Předpokládané odpady Smrkové řezivo trámy, sloupy Konstrukce původní střechy Ve skladbě dle PD Vodotěsná krytina 3xIPA Kašírovaný polystyren 50 mm Podkladní spádová struska Železobetonová konstrukce (panely) Zdivo cihelné Vybouráno Vzhledem k těmto skutečnostem projektant nepředpokládá výskyt materiálu zatříděného dle Vyhlášky MŽP č.381/2001sb pod číslem Izolační materiály s obsahem azbestu TAB.č 1 - Druhy a kategorie odpadů, které mohou vznikat v období realizace stavby název kód dle Vyhlášky MŽP č.381/2001sb kategorie Způsob zneškodnění Beton O skládka Cihla O skládka Tašky a keramické výrobky O skládka Směsi a oddělené frakce betonu, cihel, tašek a N skládka nebezp. odpadů keramických výrobků obsahující nebezpečné látky Směsi a oddělené frakce betonu, cihel, tašek a O skládka keramických výrobků neuvedené pod Dřevo O skládka, recyklace Sklo O skládka, recyklace Plasty O skládka, recyklace Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky N skládka nebezp. odpadů nebo nebezpečnými látkami znečištěné Směsné kovy O skládka, recyklace Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N skládka nebezp. odpadů Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné N skládka nebezp. odpadů nebezpečné látky Kabely neuvedené pod O skládka, recyklace Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N skládka nebezp. odpadů Zemina a kamení neuvedené pod O skládka, terénní úpravy Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují N skládka nebezp. odpadů nebezpečné látky 30 z 31

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Archiv: Projektant: E-mail: Datum: Telefon:..0 Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH -

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3.

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3. TOB v... POTECH spol. s r.o. 00 - Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: Zakázka: Projektant:

Více

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku: Posouzení konstrukce podle ČS 050-:00 TOB v...0 00 POTECH, s.r.o. Nový Bor 080 - Ing.Petr Vostal - Třebíč Datum tisku:..009 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo:

Více

666,7 795,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

666,7 795,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Přízřenická 1022, 1023, 1024 PSČ, místo: 66442, Modřice Typ budovy: Bytový

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Vypracováno ČEZ Teplárenská, a.s., pro Společenství vlastníků - Trnovanská 1320 30, Teplice Adresa objektu: Trnovanská 1320/47, Trnovany, 415 01 Teplice Vypracoval: Vít Klein,

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Základní škola Slatina nad Zdobnicí Ulice: Slatina nad zdobnicí 45 PSČ:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/3 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 98/8, Praha 5 - Košíře Investor: Společenství pro dům Pod Kavalírkou 98/8 Pod

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Dle zák. 406/2000 Sb. A vyhl. 78/2013 Sb. AKCE : Prodej RD Knínice 212 679 34 Knínice VLASTNÍK : Marta Zamykalová Knínice 212 679 34 Knínice OBJEDNATEL : Marta Zamykalová

Více

D.2.1. Technická zpráva dokumentace pro výběr dodavatele

D.2.1. Technická zpráva dokumentace pro výběr dodavatele Stavebník: Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611 Lišov 373 72 D.2.1. Technická zpráva dokumentace pro výběr dodavatele Stavební úpravy hygienických zařízení ZŠ a MŠ Lišov, Lišov č.p. 611, katastrální

Více

ZŠ A MŠ NUČICE PŘÍSTAVBA

ZŠ A MŠ NUČICE PŘÍSTAVBA ZŠ A MŠ NUČICE PŘÍSTAVBA Posouzení denního osvětlení Duben 2015 Mgr. Dana Klepalová, Růžičkova 32, 250 73 Radonice Tel. 606 924 638, email: d.klepalova@seznam.cz IČ 76196046 MŠ a ZŠ Nučice Duben 2015 Přístavba

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ NRGTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A NRGTICKÝ ŠTÍTK OBÁLKY BUDOVY RD Na Svahu 74, 35707 Oloví PODL VYHLÁŠKY 48/007 A ČSN 73 0540:0 www.budovyprukaz.cz Ing.arch. Petr Kvasnička Projektová

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

121,1 363,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

121,1 363,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 6/ Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 8/ Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc.č. / PSČ, místo: 6, Kolová Karlovy Vary Typ budovy: Požární stanice Plocha

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Rodinný dům Pavel Hrych Zpracovatel: Ing. Lada Kotláříková Sídlo firmy: Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4 IČ:68854463,

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva Zodpovědný projektant: Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Místo stavby: Katastr: Investor: stavby: Objekt: Projektant: Dolní Bečva 578, p.č. st. 939 Dolní Bečva 628 522 Vypracoval:,

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU stěna obvodová Název úlohy : Zpracovatel : Jan

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Zpracovatel: Rodinný dům Vodňanského č.p. 2249, 253 80 Hostivice JUDr. Farouk Azab a Ing. arch. Amal Azabová Ing. Lada

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 1. Titulní list Název předmětu EP: Zateplení RD na p.p.č. 6/1 v k.ú. Jindřišská, okr.

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 A.1 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ B. ENERGETICKÝ POSUDEK a) Průvodní zpráva včetně Závěru a posouzení výsledků b) Protokol výpočtů součinitelů prostupu

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA FARMTEC a.s., oblastní ředitelství Strakonice Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice, tel. 381 491 356, strakonice@farmtec.cz Odstranění části zemědělské budovy na st. p. č. 99 ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE k.

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2015 obvodová stěna - Porotherm Název úlohy : Zpracovatel

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Půdní vestavba ZŠ Dolní Bečva Místo : Dolní Bečva k.ú. Dolní Bečva, parcela č.: st. 939, 229/1 Investor : Obec Dolní Bečva Dolní Bečva

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 SO1 Název úlohy : Zpracovatel : Josef Fatura Zakázka : VVuB

Více

Studie oslunění a denního osvětlení. půdní vestavba objektu Tusarova 32, Praha 7

Studie oslunění a denního osvětlení. půdní vestavba objektu Tusarova 32, Praha 7 Studie oslunění a denního osvětlení půdní vestavba objektu Tusarova 3, Praha 7 Vypracovali : Petr Polanecký, Martin Stárka Datum:. května 014 1 předmět studie Předmětem této studie je posouzení oslunění

Více

Návrhy zateplení střechy

Návrhy zateplení střechy Návrhy zateplení střechy Vstupní údaje pro výpočet: Návrhová venkovní teplota Tae: -15 C Návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu Fie: 84% 21 C Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu Fii: 50%

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

D.1.1 Stavebně-architektonická část

D.1.1 Stavebně-architektonická část DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY REVITALIZACE KULTURNÍHO OBJEKTU č. p. 113 V OBCI DVORY TECHNICKÁ ZPRÁVA ČERVEN 2016 Vypracoval: Ing. Lukáš Návara Autorizováno: Ing. Lukáš Návara 1.1 Základní údaje o stavbě

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice.

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice. Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice Odstranění stavby A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA Odstranění stavby Rodinný dům, na pozemku p. p. č.

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ BD Obsah: 1. Zadání... 2 2. Seznam podkladů... 2 2.1. Normy a předpisy... 2 2.2. Odborný software... 2 3. Charakteristika situace... 2 4. Místní šetření... 2 5. Obecné podmínky

Více

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb Vzorový dokument pro zpracování základního posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro účely Diplomové práce ve formě projektové dokumentace stavby zpracovávané na Ústavu pozemního stavitelství, FAST,

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Projektová dokumentace Dokumentace skutečného stavu dle přílohy č.3 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Projektová dokumentace Dokumentace skutečného stavu dle přílohy č.3 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Zákazník 3 PM - Projektant OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. 23 028 100 1 z 7 0 Projektová dokumentace Dokumentace skutečného stavu dle přílohy č.3 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,0 29.08.2022. Jméno a příjmení : Ing. Pavel Šíp, CSc. Osvědčení č. : 0256

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,0 29.08.2022. Jméno a příjmení : Ing. Pavel Šíp, CSc. Osvědčení č. : 0256 Průkaz energetické náročnosti budovy Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v.3.5.6 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, ístní označení: BD - Bytový dů Adresa budovy:

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Světelně-technická zpráva

Světelně-technická zpráva Ing. Richard Baleja Kalusova 818/4 Ostrava PSČ 709 00 IČ: 041 16 640 Tel.: 725 078 238 Mail: baleja.richard1@gmail.com Světelně-technická zpráva Pohřební služby, ul. Revoluční 12, Krnov RB201602002 Únor

Více

Stavebně architektonická část (stavební řízení) Místo: Starý Kolín, ulice U Sokolovny, objekt č.p.152, par.č.st. 208, 195/1

Stavebně architektonická část (stavební řízení) Místo: Starý Kolín, ulice U Sokolovny, objekt č.p.152, par.č.st. 208, 195/1 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (stavební řízení)

Více

Studie oslunění a denního osvětlení. půdní vestavba objektu Tusarova 32, Praha 7

Studie oslunění a denního osvětlení. půdní vestavba objektu Tusarova 32, Praha 7 Studie oslunění a denního osvětlení půdní vestavba objektu Tusarova 32, Praha 7 Vypracovali : Petr Polanecký, Martin Stárka Datum: 22. května 2014 2 1 předmět studie Předmětem této studie je posouzení

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Zadavatel: Jócsik Group Ing. Milan Toman 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Upas,20,d = Upas,d = Pa 139 Pa. pdi = pdse =

Zadavatel: Jócsik Group Ing. Milan Toman 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Upas,20,d = Upas,d = Pa 139 Pa. pdi = pdse = Posouzní konstruk podl ČSN -: TOB v... PROTECH spol. s r.o. Datum tisku:.. - Ing.Milan Toman - Plzň Tplný odpor, tplota rosného bodu a průběh kondnza. Stavba: Místo: Zpraovatl: Zakázka: Projktant: E-mail:

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN 2.2.2.1 TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN Základní vlastností stavební konstrukce z hlediska šíření tepla je její tepelný odpor R, na základě něhož se výpočtem stanoví součinitel prostupu tepla U. Čím nižší

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Přednáška č. 4 Přídavný difúzní odpor Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v konstrukci -ručně Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry

Více

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 810/16 Certifikační orgán 3048 STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ Bytový dům: Sportovní

Více

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH kamenné překlady - kamenné (monolitické) nosníky - zděné klenuté překlady

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

Protokol pomocných výpočtů

Protokol pomocných výpočtů Protokol pomocných výpočtů STN-1: příčka - strojovna Pomocný výpočet korekce součinitele prostupu tepla ΔU Korekce pro vzduchové vrstvy dle ČSN EN ISO 6946 Korekční úroveň: Vzduchové spáry propojující

Více

A.7.1. Tepelná technika... 6 A.7.2. Osvětlení... 7 A.7.3. Oslunění... 7 A.7.4. Akustika/hluk... 7 A.7.5. Vibrace... 7

A.7.1. Tepelná technika... 6 A.7.2. Osvětlení... 7 A.7.3. Oslunění... 7 A.7.4. Akustika/hluk... 7 A.7.5. Vibrace... 7 Α.1. Architektonické a výtvarné řešení... 2 Α.2. Materiálové řešení... 2 A.2.1. Bourací práce... 2 A.2.2. Základy... 2 A.2.3. Zdivo... 2 A.2.4. Strop... 3 A.2.5. Střecha... 3 A.2.6. Klempířské prvky...

Více

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva Zodpovědný projektant: Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Místo stavby: Katastr: Investor: stavby: Objekt: Projektant: Dolní Bečva 578, p.č. st. 939 Dolní Bečva 628 522 Vypracoval:,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více