Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva"

Transkript

1 Změna Stručný popis změny Datum Podpis Zodpovědný projektant: Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Místo stavby: Katastr: Investor: stavby: Objekt: Projektant: Dolní Bečva 578, p.č. st. 939 Dolní Bečva Vypracoval:, Dolní Bečva 340, Dolní Bečva Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva SO 01 - Základní škola - Budova A SO 01.1 Architektonické a stavebně-technické řešení Ing. Petr Vašíček Sluneční 2402 Rožnov pod Radhoštěm ČKAIT Datum Stupeň Zak. číslo Formát Měřítko Číslo paré 01/2012 DSP A4 výkresu: Technická zpráva Číslo výkresu

2 OBSAH: ÚČEL OBJEKTU IDENTIFIKACE OBJEKTU URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ KAPACITY OSLUNĚNÍ, OSVĚTLENÍ Rozsah posudku oslunění Podklady pro posudek : Metoda posouzení Výstupní sestavy z programu WDLS Praktické hodnocení Závěr a vyhodnocení Dodatek popis vstupních dat TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANÁ ŽIVOTNOST Základové konstrukce Svislé nosné konstrukce Svislé nenosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Výplně otvorů Tepelné izolace Povrchové úpravy Bourací práce TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ STAVEBNÍ KONSTRUKCE Střecha půdní vestavby Stěna příčky k nevyužité půdě Předstěna v úrovni atiky Strop na půdu Podlaha podkroví Legenda OKENNÍ VÝPLNĚ ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO POSUDKU A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Emise do ovzduší Emise hluku a vibrací Emise záření F - 1 z F

3 7.2. KATEGORIZACE ODPADŮ Odpady vzniklé v průběhu výstavby a jejich likvidace DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU F - 2 z F

4 Účel objektu 1.1. Identifikace objektu stavby: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva Místo stavby: Dolní Bečva č.p. 578 Katastrální území: Dolní Bečva, Okres: Vsetín Číslo parcely: st. 939, 229/1 Investor:, Dolní Bečva 340, Stupeň dokumentace: Projekt pro stavební povolení Datum zpracování: 01/2012 Předložená projektová dokumentace řeší provedení půdní vestavby v části podkroví Základní školy na Dolní Bečvě, nového přístupového schodiště, dvou učeben, kabinetů, prostor šaten a sociálního zázemí vč. kanalizace, elektroinstalace, rozvodů vody a topení. Stavebními úpravami dojde k vytvoření dvou nových učeben - učebny výpočetní techniky a učebny fyziky a chemie včetně dvou kabinetů, sociálního zázemí a železobetonového přístupového schodiště. Po zbudování dojde k přesuny učebny výpočetní techniky do nových prostor, čímž dojde k uvolnění prostor v 1.NP, do kterých bude umístěna část místní mateřské školky. V části půdní vestavby bude provedena nová elektroinstalace, budou upraveny nebo provedeny nové rozvody vody, topení, kanalizace, vzduchotechniky. Provedeny bourací práce dle dokumentace Zhotoveno nové přístupové schodiště Osazeny nová střešní okna Na části půdní vestavby provedeny nové povrchové úpravy jako obklady a dlažby, provedeny nové rozvody elektroinstalace, kanalizace, topení, rozvody vody a vzduchotechniky Stavební úpravy viz níže 2. Urbanistické a architektonické řešení Stavebními úpravami dojde ke změně vzhledu střechy objektu hlavní budovy školy. Do střechy budou osazena kyvná střešní okna s oplechováním v barvě krytiny. F - 3 z F

5 3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 3.1. Kapacity Stavbou dojde ke změně podlahové plochy. Půdní vestavbou dojde k vytvoření dvou nových učeben včetně kabinetů a sociálního zázemí Předpokládaný počet studentů 3.01 Předpokládaný počet studentů osob + 1 vyučující 30 osob + 1 vyučující Kubatura vzduchu učebny: 191 m 3 (max počet osob stanoven 191/5,3m 3 /osoba = 36 osob) Plocha učebny výpočetní techniky + kabinet: 71,04 m ,57 m 2 Plocha učebny fyziky a chemie + kabinet: 71,10 m ,19 m 2 Přístupová chodba + schodiště: 113,31 m 2 Vstupní prostor, volná plocha: 51,95 m 2 Plochy hygienického zázemí - dívčí 16,19 m 2 - chlapecké 19,21 m 2 - úklid + WC učitelů 6,25 m 2 Nový obestavěný prostor 1173 m Oslunění, osvětlení V půdní vestavbě bude zajištěno oslunění a výměna vzduchu v učebnách bude zajištěna přirozeným větráním pomocí střešních oken, která budou mít žaluzie a ovládána budou pomocí teleskopické ovládací tyče. Pro zajištění účinného větrání, budou okna otevírána dokořán 3-4krát denně po dobu max. 5 minut tak, aby bylo vytvořeno proudění vzduchu. Toto krátké intenzivní větrání zajistí, že se nábytek, ani stěny v průběhu větrání neochladí pod teplotu rosného bodu. Výměnou vnitřního vlhkého vzduchu za sušší venkovní vzduch budou ušetřeny i náklady na vytápění, protože voda obsažená ve vzduchu absorbuje mnoho tepla. Přiměřené větrání tedy výrazně zamezuje vzniku kondenzace v budovách. V zimním období budou prostory větrány pomocí integrované mikroventilace střešních oken. Profese vytápění počítá při návrhu otopných těles se zvýšenou infiltrací vzduchu v zimním období. V nově vybudovaných místnostech bude provedena nová elektroinstalace včetně světelných zdrojů. V učebnách je osvětlení doloženo výpočtem viz elektroinstalace. V nedotčených místnostech, tj. nevyužitá část půdy, bude osvětlení stávající. F - 4 z F

6 Rozsah posudku oslunění Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva Předložená projektová dokumentace řeší provedení půdní vestavby v části podkroví Základní školy na Dolní Bečvě, zhotovení nového přístupového schodiště, dvou učeben, kabinetů a sociálního zázemí vč. kanalizace, elektroinstalace, rozvodů vody a topení. Stavebními úpravami dojde k vytvoření dvou nových učeben - učebny výpočetní techniky a učebny fyziky a chemie včetně dvou kabinetů, sociálního zázemí a železobetonového přístupového schodiště. Po zbudování dojde k přesunu učebny výpočetní techniky do nových prostor, čímž dojde k uvolnění prostor v 1.NP, do kterých bude umístěna část místní mateřské školky. V části půdní vestavby bude provedena nová elektroinstalace, budou upraveny nebo provedeny nové rozvody vody, topení, kanalizace, vzduchotechniky. Jsou posuzovány učebna výpočetní techniky a učebna jazyků. Navrhovaný prostor je prosvětlen střešními okny firmy VELUX M10 s izolačním dvojsklem. Posudek se skládá z textové části a výsledků z počítače, které budou uloženy v archivu zpracovatele posudku Podklady pro posudek : - projektová dokumentace výše uvedené akce - ČSN Denní osvětlení budov - program "WDLS - Výpočet denního osvětlení dle ČSN pro Windows" pro počítač PC vypracovaný Astra spol s r.o. - Zlín - Grafický výstup - výpočet dle uvedeného programu Metoda posouzení Posudek je proveden dle požadavků ČSN Denní osvětlení budov (dále jen ČSN). K výpočtu činitele denní osvětlenosti (dále jen č.d.o. = D), je použito programu WDLS pro výpočet denního osvětlení budov vypracovaném Astra spol. s r.o. - Zlín. Při výpočtu činitele denního osvětlení se celková hodnota č.d.o. s výhodou rozdělí na tři základní jiným způsobem počítané části. Těmito částmi jsou oblohová složka, získaná od jasu rovnoměrně zatažené oblohy, dále vnější odražená složka, získaná od případných vnějších překážek - budov a v poslední řadě vnitřní odražená složka generovaná odrazy světla uvnitř místnosti. Na výpočet oblohové složky jsou na rozdíl od odražených složek v ČSN uvedeny poměrně přesné požadavky a použitý algoritmus je samozřejmě splňuje. Jedná se o klasickou F - 5 z F

7 bodovou metodu výpočtu osvětlenosti, kde zdrojem světla je obloha viděná skrz okno. V ČSN je definován průběh poměrného jasu oblohy, který závisí na zadaném druhu terénu. V programu je použita metoda dělení. Znamená to, že okenní otvory jsou podle zadaného dělícího poměru děleny na dílčí části tak, aby tyto jednotlivé části mohly být považovány za bodové zdroje. Metodu tak lze nazvat také numerickou integrací, spočívající v součtu dílčích příspěvků jednotlivých částí otvorů. Přitom jsou respektovány všechny činitele ztrát světla definovaných v ČSN, metoda je nezávislá na tom, zda se jedná o boční nebo horní soustavu otvorů. Výpočet vnější odražené složky se provádí zjednodušených způsobem. Tento způsob spočívá v tom, že se výpočet provádí shodně jako u oblohové složky, pouze jednotlivé příspěvky jsou poníženy vynásobením jasu oblohy činitelem poměru jasu překážky a oblohy. Pro výpočet vnitřní odražené složky byla použita metoda mnohonásobných odrazů s numerickou integrací, která je univerzální pro boční i horní soustavy. Výsledky z počítače jsou vytisknuty formou matice hodnot činitele denní osvětlenosti v % pro zadanou síť kontrolních bodů. Hodnoty č.d.o. jsou zaznačeny do půdorysu a případně se nakreslí izofoty o stejné hodnotě č.d.o. - viz obrazová příloha. F - 6 z F

8 Výstupní sestavy z programu WDLS Učebna jazyků Vstupní data : Učebna jazyků Délka místnosti Šířka místnosti Výška místnosti Čistota interieru Čistota exterieru Druh terénu (1-tmavý,2-sníh) Odraznost stropu Odraznost stěn 1,2,3,4 Odraznost podlahy Odraznost vnitřku světlíku Odraznost vnějšku světlíku Průměrná odraznost terénu Průměrná odraznost překážek Činitel znečištění Soustava horních otvorů 1 - střešní okno Souřadnice rohu 1. otvoru x,y,z Vektor délky x,y,z Vektor výšky x,y,z Vektor ostění x,y,z Vektor rozteče x,y,z Počet otvorů podle rozteče Druh světlíku Druh zasklení Počet skel okna Koeficient prostupu 1 skla Koeficient konstrukce okna Koeficient regulačních zařízení Koeficient stínění budovou Průměrná odraznost otvoru Metoda výpočtu vnitřních odrazů mm 6000 mm 3000 mm mm mm mm mm mm Mnohonás.odrazy Činitel denní osvětlenosti [] celkový Souřadnice z: 850 Y,X--> Č.d.o. minimální: 2.03 Č.d.o. maximální: Č.d.o. střední: Rovnoměrnost 0.04 F - 7 z F

9 Učebna výpočetní techniky Vstupní data : Učebna výpočení techniky Délka místnosti Šířka místnosti Výška místnosti Čistota interieru Čistota exterieru Druh terénu (1-tmavý,2-sníh) Odraznost stropu Odraznost stěn 1,2,3,4 Odraznost podlahy Odraznost vnitřku světlíku Odraznost vnějšku světlíku Průměrná odraznost terénu Průměrná odraznost překážek Činitel znečištění Soustava horních otvorů 1 - střešní okno Souřadnice rohu 1. otvoru x,y,z Vektor délky x,y,z Vektor výšky x,y,z Vektor ostění x,y,z Vektor rozteče x,y,z Počet otvorů podle rozteče Druh světlíku Druh zasklení Počet skel okna Koeficient prostupu 1 skla Koeficient konstrukce okna Koeficient regulačních zařízení Koeficient stínění budovou Průměrná odraznost otvoru Metoda výpočtu vnitřních odrazů mm 6000 mm 3000 mm mm mm mm mm mm Mnohonás.odrazy Činitel denní osvětlenosti [] celkový Souřadnice z: 850 Y,X--> Č.d.o. minimální: 1.88 Č.d.o. maximální: Č.d.o. střední: Rovnoměrnost 0.04 F - 8 z F

10 Praktické hodnocení Posouzení místnosti jazyková učebna Druh osvětlení boční Místnost je zařazena do IV. třídy zrakové činnosti - středně přesná. Požadované minimální hodnoty : minimální č.d.o. D min = 1,5 % rovnoměrnost d.o. Rn = min 0,2 Prostor vyhovující normě je mezi izofotou č.d.o. 1,5. Těmto požadavkům vyhovují všechny kontrolní body. Prostor nevyhoví normě z hlediska rovnoměrnosti denního osvětlení (vypočtená Rn = 0,04), proto se doporučuje kombinace s umělým osvětlením ve funkčně vymezené části místnosti. Posouzení místnosti počítačová učebna Druh osvětlení boční Místnost je zařazena do IV. třídy zrakové činnosti - středně přesná. Požadované minimální hodnoty : minimální č.d.o. D min = 1,5 % rovnoměrnost d.o. Rn = min 0,2 Prostor vyhovující normě je mezi izofotou č.d.o. 1,5. Těmto požadavkům vyhovují všechny kontrolní body. Prostor nevyhoví normě z hlediska rovnoměrnosti denního osvětlení (vypočtená Rn = 0,04), proto se doporučuje kombinace s umělým osvětlením ve funkčně vymezené části místnosti Závěr a vyhodnocení Posuzované místnosti vyhoví požadavkům ČSN v bodech zadané kontrolní sítě. Dle výpočtu není plně vyhovující denní osvětlení učeben, kdy z důvodů stavebně konstrukčního řešení nelze plně dosáhnout hodnot rovnoměrnosti, je navrženo sdružené osvětlení, resp. doplňující umělé osvětlení s ohledem na zrakové činnosti žáků, zejména ve funkčně vymezených částech učeben. V odborných učebnách jazyků a učebně výpočetní techniky se předpokládá spíše krátkodobý pobyt žáků (2 hodiny 1x týdně) 9 z 31

11 Dodatek popis vstupních dat Odraznosti Byly zadány činitele odrazu světla : - pro strop 0,7 0,75 - pro stěny 0,5 0,6 - pro podlahu 0,15 0,3 Tyto činitele stropu odpovídají bílé barvě malby, u stěn bílé, případně krémově béžové nebo světlým odstínům žluté a zelené. Osvětlovací otvory Členění oken je patrné z výkresové dokumentace. Byly uvažovány tyto rozměry : ročně. šířka rámu pevného zasklení - 7 cm okenní sloupek - 10 cm + otvíravé křídlo cm - šířka rámu výkladců - 10 cm Okna jsou zasklená izolačním dvojsklem s prostupem světla 82 %. Čištění oken min. 3x Venkovní překážky Venkovní překážky jsou zadány rozměry určenými na základě projektové dokumentace. Dalším údajem u venkovních překážek je hodnota poměru jasů překážky a oblohy. Tvůrce programu v uživatelské příručce doporučuje volit tuto hodnotu v rozmezí 0,1 0,2. Hodnota je přímo úměrná odrazivosti povrchu. Byla zvolena hodnota 0,1. 10 z 31

12 4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovaná životnost Předložená projektová dokumentace řeší provedení půdní vestavby v části podkroví Základní školy na Dolní Bečvě, zhotovení nového přístupového schodiště, dvou učeben, kabinetů, prostor budoucích šaten a sociálního zázemí vč. kanalizace, elektroinstalace, rozvodů vody a topení. Stavebními úpravami dojde k vytvoření dvou nových učeben - učebny výpočetní techniky a učebny fyziky a chemie včetně dvou kabinetů, sociálního zázemí a železobetonového přístupového schodiště. Po zbudování dojde k přesunu učebny výpočetní techniky do nových prostor, čímž dojde k uvolnění prostor v 1.NP, do kterých bude umístěna část místní mateřské školky. V části půdní vestavby bude provedena nová elektroinstalace, budou upraveny nebo provedeny nové rozvody vody, topení, kanalizace, vzduchotechniky. Provedeny bourací práce dle dokumentace Zhotoveno nové přístupové schodiště Osazeny nová střešní okna Na části půdní vestavby provedeny nové povrchové úpravy jako obklady a dlažby, provedeny nové rozvody elektroinstalace, kanalizace, topení, rozvody vody a větrání Stavební úpravy provedeny - viz níže Základové konstrukce Základové konstrukce nebudou obnažovány ani upravovány bez zásahu Svislé nosné konstrukce Svislé nosné konstrukce budou vyzděné stěny z tvárnic typu YTONG tl. 300 mm, sloužící k vynesení střešní konstrukce. Toto řešení vychází z podkladů projektu "Rekonstrukce střechy ZŠ Dolní Bečva" z roku Překlady nad otvory jsou tvořeny také ze systému typu Ytong Svislé nenosné konstrukce Příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic typu YTONG tl. 100 a 150 mm na tmel Vodorovné nosné konstrukce Překlady nad otvory jsou navrženy z nosných překladů YTONG. Nosná konstrukce dvouramenného schodiště je navržena jako želozobetonová, s povrchovou úpravou keramickým obkladem Výplně otvorů Výplň otvoru střešní okna, jsou navržena typu VELUX GGU M10 v sestavách po dvou kusech osazené žaluziemi a ovládací tyčí. V sociálním zázemí dvě okna typu VELUX GGU M06 11 z 31

13 Tepelné izolace Na očištěnou nosnou konstrukci podlahy podkroví bude položen polystyren EPS 100 S Stabil tl. 50 mm. Mezi očištěné prvky šikmin krovu bude vložena tepelná izolace typu ISOVER DOMO tl. 180 mm. Při realizaci sádrokartonového podhledu bude za nosný rošt pod parotěsnou fólii položena tepelná izolace typu Isover tl.80 mm. Stávající atiky budou přitepleny z vnitřní strany polystyrenem EPS 70 F tl. 100 mm, poté bude v rámci SDK předstěn vložena tepelná izolace typu ISOVER TWIN v tl. 60 mm mezi rastr konstrukce SDK. Stropní konstrukce bude zateplena minerální vatou ve skladbě mm ISOVER DOMO Pro zajištění tepelné pohody a zamezení úniků tepla bude provizorně zateplena dělící stěna mezi využitou a nevyužitou částí půdního prostoru pomocí tepelné izolace pěnového polystyrenu EPS 70F tl. 120 mm Povrchové úpravy Povrchová úprava klempířských prvků oplechování střešních oken bude navazovat na stávající stav a barvu střešního pláště. V interiéru bude povrchová úprava svislých konstrukcí v podobě vápenocementové omítky nebo keramického obkladu dle účelu místností. Stropy a šikminy střešního pláště budou provedeny ze sádrokartonových desek. Jako povrchová úprava podlah je navržena převážně keramická dlažba v protiskluzové úpravě nebo povlaková krytina PVC Bourací práce Bourání svislých konstrukcí 1) Konstrukční prvky mohou být odstraněny jen při ručním bourání tehdy, nejsou-li zatíženy. 2) Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce (balkony, arkýře, apod.), musí být tyto konstrukce zajištěny, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability. 3) Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně vertikálním směrem shora dolů. 4) Při bourání pomocí strojů se venkovní zdi strhávají vždy z vnější strany objektu. U přízemních objektů bez podsklepení se může bourání provádět z vnitřku objektu, jsou-li odstraněny vodorovné prvky nad místem stroje. Je zakázáno strhávat zdi rozhoupáváním. 5) Před bouráním příček pod vodorovnými konstrukcemi je nutno ověřit, zda nemají nosnou funkci. 6) Únosnost vodorovných konstrukcí, na které se bude strhávat materiál, se v případě potřeby zvyšuje podpěrami. 7) Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. 8) U konstrukcí, u kterých není zajištěna jejich stabilita, je zakázáno používat jednoduchých žebříků k uvazování lan a háků ke strhávané části konstrukce. 12 z 31

14 5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 5.1. Stavební konstrukce Střecha půdní vestavby Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečvě Místo: Dolní Bečva č.p. 578 Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946:2008 SCH1 - stávající stav Střecha - plochá a šikmá se sklonem do 45 včetně Poznámka: Střecha podkroví Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,100 m 2.K/W p di = Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,040 m 2.K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2.K/W Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg.K) W/(m.K) W/(m.K) Sádrokarton ,0 9,0 1,000 0,150 0,220 0,00 0,045 1,0 3, ,4 Vzduch 4 cm ,0 1,0 1,000 0,280 0,280 0,00 1,0 3, Polyetylénová fólie , ,0 1,000 0,350 0,350 0,00 1,0 3, DOMO ,0 1,0 1,000 0,039 0,039 0,10 1,0 3, DOMO ,0 1,0 1,000 0,039 0,039 0,25 1,0 3, Dřevo měkké kolmo k vláknům ,0 157,0 1,000 0,150 0,180 0,00 0,029 1,0 3, Lepenka A 400H , ,0 1,000 0,210 0,210 0,00 1,0 3, ,4 Vzduch 4 cm ,0 1,0 1,000 0,280 0,280 0,00 1,0 3, Beton hutný (2100) ,0 17,0 1,000 1,050 1,230 0,00 0,080 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m.K) W/(m.K) m 2.K/W C m/s Pa Sádrokarton Z vr. 12,50 0,220 0,220 0,057 20,4 9,0 0, ,4 Vzduch 4 cm Z vr. 40,00 0,280 0,280 0,143 20,1 1,0 0, Polyetylénová fólie Z vr. 0,10 0,350 0,350 0,000 19, ,0 65, DOMO 8 Z vr. 80,00 0,039 0,043 1,865 19,3 1,0 0, DOMO 18 Z vr. 180,00 0,039 0,049 3,692 8,4 1,0 0, Dřevo měkké kolmo k vláknům Z vr. 24,00 0,180 0,180 0,133-13,0 157,0 20, Lepenka A 400H Z vr. 0,70 0,210 0,210 0,003-13, ,0 11, ,4 Vzduch 4 cm Z vr. 40,00 0,280 0,280 0,143-13,8 1,0 0, Beton hutný (2100) Z vr. 30,00 1,230 1,230 0,024-14,6 17,0 2, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,050 W/(m 2.K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 13 z 31

15 SCH1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,161 W/(m 2.K) Celková měrná hmotnost m = 85,9 kg/m 2 Tepelný odpor R = 6,061 m 2.K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 6,201 m 2.K/W Difuzní odpor Z p = 102, m/s Průběh teploty v konstrukci q si 20,4 C 1. 20,1 C 2. 19,3 C 3. 19,3 C 4. 8,4 C ,0 C ,8 C ,8 C ,6 C q se -14,8 C Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par AB 2300 Pa 1150 Pa 575 Pa Zp p d p" d Z pa = 68,1,10 9 m/s Z pb = 68,4,10 9 m/s A = 312 mm B = 313 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a nesplňuje U rec U = 0,21126 W/(m 2.K); Zaokrouhleno: U = 0,21 W/(m 2.K); požadovaný U N = 0,24 W/(m 2.K); doporučený U rec = 0,16 W/(m 2.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,05 W/(m 2.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,984 Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,078 < 0,100 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -0,269 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení vlhkosti : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. 14 z 31

16 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Místo: Dolní Bečva č.p. 578 Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: SCH1 - stávající stav Popis: Střecha podkroví Návrhová teplota i 20,0 C Nadmořská výška z 400 m n.m. Vlhostní třída prostotu: Obytné budovy s malým obsazením osobami Učebny e i e RK gc1a gc1b gc Ma C mm kg/m 2.s kg/m 2.s kg/m 2.s kg/m 2 listopad 3,0 0,47 0, , , , ,00000 prosinec -0,5 0,46 0, , , , ,00382 leden -2,5 0,43 0, , , , ,01008 únor -0,8 0,45 0, , , , ,01379 březen 3,0 0,47 0, , , , ,00876 duben 8,6 0,51 0, , , , ,00000 květen 13,0 0,56 0, , , , ,00000 červen 15,9 0,61 0, , , , ,00000 červenec 17,6 0,64 0, , , , ,00000 srpen 17,5 0,63 0, , , , ,00000 září 13,1 0,57 0, , , , ,00000 říjen 8,3 0,51 0, , , , ,00000 Množství kondenzátu v 2. měsíci Ma (kg/m 2 ) = 0,014 < 0,100 - konstrukce vyhovuje 15 z 31

17 Stěna příčky k nevyužité půdě Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Místo: Dolní Bečva Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946:2008 SO1 - stávající stav Stěna - vnější Poznámka: Provizorní příčka na nevyužitou půdu Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2.K/W p di = Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,040 m 2.K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2.K/W Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg.K) W/(m.K) W/(m.K) Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 2, Ytong P ,0 9,0 1,000 0,150 0,150 0,00 1,0 2, a-024 ETICS-lep. malta nanes. 40%* ,0 1,000 0,300 0,300 0,00 1,0 2, EPS 70 F ,0 40,0 1,000 0,039 0,039 0,02 1,0 2, a ETICS-výztužná vrstva ,0 1,000 0,450 0,450 0,00 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m.K) W/(m.K) m 2.K/W C m/s Pa Omítka vápenocement. Z vr. 10,00 0,990 0,990 0,010 19,8 19,0 1, Ytong P2-500 Z vr. 100,00 0,150 0,150 0,630 19,7 9,0 4, a-024 ETICS-lep. malta nanes. 40%* Z vr. 5,00 0,300 0,300 0,017 13,8 23,0 0, EPS 70 F Z vr. 120,00 0,039 0,040 3,017 13,7 40,0 25, a-026 ETICS-výztužná vrstva Z vr. 5,00 0,450 0,450 0,011-14,5 33,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2.K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 16 z 31

18 SO1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,259 W/(m 2.K) Celková měrná hmotnost m = 93,7 kg/m 2 Tepelný odpor R = 3,684 m 2.K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 3,854 m 2.K/W Difuzní odpor Z p = 32, m/s Průběh teploty v konstrukci q si 19,8 C 1. 19,7 C 2. 13,8 C 3. 13,7 C ,5 C q se -14,6 C Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par A B 2200 Pa 1100 Pa 550 Pa Zp p d p" d Z pa = 21,5,10 9 m/s Z pb = 28,3,10 9 m/s A = 186 mm B = 218 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a nesplňuje U rec U = 0,27944 W/(m 2.K); Zaokrouhleno: U = 0,28 W/(m 2.K); požadovaný U N = 0,30 W/(m 2.K); doporučený U rec = 0,20 W/(m 2.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,02 W/(m 2.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,966 Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,016 < 0,100 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -2,246 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení vlhkosti : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. 17 z 31

19 Předstěna v úrovni atiky Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Místo: Dolní Bečva č.p. 578 Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946:2008 SO2 - stávající stav Stěna - vnější Poznámka: Předstěna u atiky Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2.K/W p di = Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,040 m 2.K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2.K/W Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg.K) W/(m.K) W/(m.K) Sádrokarton ,0 9,0 1,000 0,150 0,220 0,00 0,045 1,0 2, Polyetylénová fólie , ,0 1,000 0,350 0,350 0,00 1,0 2, DOMO TWIN 12/ ,0 1,0 1,000 0,039 0,039 0,00 1,0 2, ,4 Vzduch 4 cm ,0 1,0 1,000 0,280 0,280 0,00 1,0 2, Vzduch 30 cm ,0 1,0 1,000 2,100 2,100 0,00 1,0 2, a ETICS-výztužná vrstva ,0 1,000 0,450 0,450 0,00 1,0 2, EPS 70 F ,0 20,0 1,000 0,039 0,039 0,10 1,0 2, a-024 ETICS-lep. malta nanes. 40%* ,0 1,000 0,300 0,300 0,00 1,0 2, Beton hutný (2100) ,0 17,0 1,000 1,050 1,230 0,00 0,080 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m.K) W/(m.K) m 2.K/W C m/s Pa Sádrokarton Z vr. 12,50 0,220 0,220 0,057 20,0 9,0 0, Polyetylénová fólie Z vr. 0,10 0,350 0,350 0,000 19, ,0 65, DOMO TWIN 12/6 Z vr. 60,00 0,039 0,039 1,538 19,5 1,0 0, ,4 Vzduch 4 cm Z vr. 40,00 0,280 0,280 0,143 7,6 1,0 0, Vzduch 30 cm Z vr. 300,00 2,100 2,100 0,143 6,5 1,0 1, a-026 ETICS-výztužná vrstva Z vr. 5,00 0,450 0,450 0,011 5,4 15,0 0, EPS 70 F Z vr. 100,00 0,039 0,043 2,331 5,3 20,0 21, a-024 ETICS-lep. malta nanes. 40%* Z vr. 5,00 0,300 0,300 0,017-12,9 11,0 0, Beton hutný (2100) Z vr. 270,00 1,230 1,230 0,220-13,0 17,0 24, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,050 W/(m 2.K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 18 z 31

20 SO2 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,216 W/(m 2.K) Celková měrná hmotnost m = 585,8 kg/m 2 Tepelný odpor R = 4,460 m 2.K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 4,630 m 2.K/W Difuzní odpor Z p = 114, m/s Průběh teploty v konstrukci q si 20,0 C 1. 19,5 C 2. 19,5 C 3. 7,6 C 4. 6,5 C 5. 5,4 C 6. 5,3 C ,9 C ,0 C q se -14,7 C Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par AB 2300 Pa 1150 Pa 575 Pa Zp p d p" d Z pa = 90,3,10 9 m/s Z pb = 90,6,10 9 m/s A = 518 mm B = 523 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a nesplňuje U rec U = 0,26600 W/(m 2.K); Zaokrouhleno: U = 0,27 W/(m 2.K); požadovaný U N = 0,30 W/(m 2.K); doporučený U rec = 0,20 W/(m 2.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,05 W/(m 2.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,972 Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,031 < 0,100 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -0,419 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení vlhkosti : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. 19 z 31

21 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Místo: Dolní Bečva č.p. 578 Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: SO2 - stávající stav Popis: Předstěna u atiky Návrhová teplota i 20,0 C Nadmořská výška z 400 m n.m. Vlhostní třída prostotu: Kanceláře, chodby Učebny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. 20 z 31

22 Strop na půdu Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Místo: Dolní Bečva č.p. 578 Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946:2008 STR1 - stávající stav Strop - pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) Poznámka: Strop na půdu Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,100 m 2.K/W p di = Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,100 m 2.K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2.K/W Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg.K) W/(m.K) W/(m.K) Sádrokarton ,0 9,0 1,000 0,150 0,220 0,00 0,045 1,0 0, Polyetylénová fólie , ,0 1,000 0,350 0,350 0,00 1,0 0, DOMO ,0 1,0 1,000 0,039 0,039 0,10 1,0 0, DOMO ,0 1,0 1,000 0,039 0,039 0,25 1,0 0,5 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m.K) W/(m.K) m 2.K/W C m/s Pa Sádrokarton Z vr. 12,50 0,220 0,220 0,057 20,4 9,0 0, Polyetylénová fólie Z vr. 0,10 0,350 0,350 0,000 20, ,0 65, DOMO 16 Z vr. 160,00 0,039 0,043 3,730 20,0 1,0 0, DOMO 8 Z vr. 80,00 0,039 0,049 1,641-3,9 1,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2.K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 21 z 31

23 STR1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,178 W/(m 2.K) Celková měrná hmotnost m = 12,3 kg/m 2 Tepelný odpor R = 5,428 m 2.K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 5,628 m 2.K/W Difuzní odpor Z p = 67, m/s Průběh teploty v konstrukci q si 20,4 C 1. 20,0 C 2. 20,0 C 3. -3,9 C q se -14,4 C Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par 2300 Pa 1150 Pa 575 Pa Zp p d p" d Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U = 0,19769 W/(m 2.K); Zaokrouhleno: U = 0,20 W/(m 2.K); požadovaný U N = 0,30 W/(m 2.K); doporučený U rec = 0,20 W/(m 2.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,02 W/(m 2.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,982 Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,000 = 0,000 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení vlhkosti : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. 22 z 31

24 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Místo: Dolní Bečva č.p. 578 Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: STR1 - stávající stav Popis: Strop na půdu Návrhová teplota i 20,0 C Nadmořská výška z 400 m n.m. Vlhostní třída prostotu: Kanceláře, chodby Učebny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. 23 z 31

25 Podlaha podkroví Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Místo: Dolní Bečva Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946:2008 PDL1 - stávající stav Podlaha - mezi prostory s rozdílem teplot do 5 C včetně Poznámka: Podlaha podkroví Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,170 m 2.K/W p di = Pa p" di = Pa si = 15,0 C si = 50,0 % R si = 0,170 m 2.K/W p dsi = 853 Pa p" dsi = Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2.K/W Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg.K) W/(m.K) W/(m.K) PVC , ,0 1,000 0,160 0,160 0,00 0,0 0, e Anhyment ,0 6,0 1,000 0,180 0,210 0,00 0,038 0,0 0, Polyetylénová fólie , ,0 1,000 0,350 0,350 0,00 0,0 0, EPS 100 S ,0 30,0 1,000 0,037 0,037 0,02 0,0 0, a-011e Dutin. železobet. str. panel* ,0 23,0 1,000 1,160 1,200 0,00 0,0 0, Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 0,0 0,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m.K) W/(m.K) m 2.K/W C m/s Pa PVC Z vr. 1,80 0,160 0,160 0,011 20, ,0 162, e Anhyment Z vr. 50,00 0,180 0,180 0,278 20,5 6,0 1, Polyetylénová fólie Z vr. 0,10 0,350 0,350 0,000 19, ,0 65, EPS 100 S Z vr. 50,00 0,037 0,038 1,325 19,7 30,0 18, a-011e Dutin. železobet. str. panel* Z vr. 270,00 1,160 1,160 0,233 16,1 23,0 32, Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,880 0,880 0,017 15,5 19,0 1, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,000 W/(m 2.K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 24 z 31

26 PDL1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,454 W/(m 2.K) Celková měrná hmotnost m = 386,8 kg/m 2 Tepelný odpor R = 1,864 m 2.K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 2,204 m 2.K/W Difuzní odpor Z p = 283, m/s Průběh teploty v konstrukci q si 20,5 C 1. 20,5 C 2. 19,8 C 3. 19,7 C 4. 16,1 C 5. 15,5 C q se 15,5 C Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par 2400 Pa 1200 Pa 600 Pa Zp p d p" d Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U = 0,45373 W/(m 2.K); Zaokrouhleno: U = 0,45 W/(m 2.K); požadovaný U N = 2,20 W/(m 2.K); doporučený U rec = 1,45 W/(m 2.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,00 W/(m 2.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = -0,239; f Rsi = 0,923 Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,000 = 0,000 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení vlhkosti : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. 25 z 31

27 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Místo: Dolní Bečva Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: PDL1 - stávající stav Popis: Podlaha podkroví Návrhová teplota i 20,0 C Nadmořská výška z 300 m n.m. Vlhostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. 26 z 31

28 Pokles dotykové teploty. Firma: Stavba: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečv Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva Místo: Dolní Bečva Investor: Zakázka: půdní vestavba Archiv: Projektant: Ing. Petr Vašíček Datum: Telefon: PDL1 - stávající stav Popis: Podlaha podkroví Požadavky podle ČSN , tabulka 4 Druh budovy Druh mistnosti Kategorie podlahy Přípustná hodnota t 10,N Popis místnosti Občanská budova učebna, kabinet II. Teplé od 3,8 C do 5,5 C včetně Vypočítaná hodnota poklesu dotykové teploty 10 = 2.65 C Podlahová konstrukce vyhovuje. Seznam vrstev zahrnutých do výpočtu č.v. Položka Položka Materiál Vr d c KC ČSN mm kg/m 3 J/(kg.K) W/(m.K) PVC Z vr. 1, ,0 0, e Anhyment Z vr. 50, ,0 0, Polyetylénová fólie Z vr. 0, ,0 0, EPS 100 S Z vr. 50, ,0 0, a-011e Dutin. železobet. str. panel* Z vr. 270, ,0 1, z 31

29 Legenda Značky veličin a zkratky v hlavičkách tiskových sestav 1 č.v. číslo vrstvy 2 KC číslo položky v katalogu materiálů firmy PROTECH, spol. s r.o. 3 ČSN číslo položky v ČSN , Mat. popis položky 5 měrná hmotnost v suchém stavu 6 c měrná tepelná kapacita 7 faktor difuzního odporu 8 k charakteristický součinitel tepelné vodivosti 9 p výpočtový (praktický) součinitel tepelné vodivosti 10 z 2 součinitel materiálu podle tabulky B2 ČSN Z w vlhkostní součinitel materiálu 12 z 1 součinitel vnitřního prostředí podle tabulky B1 ČSN z 3 součinitel způsobu zabudování materiálu do stavební konstrukce podle tab. B3 ČSN Vr výpočtová varianta vrstvy 15 d tloušťka vrstvy 16 korigovaný součinitel tepelné vodivosti podle čl. 2.3 ČSN a ekv hodnota pro výpočet tepelného odporu vrstvy. 17 R tepelný odpor vrstvy 18 s teplota na vnitřním líci vrstvy 19 R d difuzní odpor vrstvy 20 p d částečný tlak vodní páry na vnitřním líci vrstvy 21 ae teplota vnějšího vzduchu 22 c celková doba trvání teplot vnějšího vzduchu 23 g da hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od vnitřního povrchu k hranici A oblasti kondenzace 24 g db hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu 25 M d dílčí množství zkondenzované (vypařené) vodní páry Ostatní veličiny ai výpočtová teplota vnitřního vzduchu e výpočtová venkovní teplota podle ČSN i relativní vlhkost vnitřního vzduchu e relativní vlhkost vnějšího vzduchu R i odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce R e odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce p di částečný tlak vodní páry ve vnitřním prostředí p de částečný tlak vodní páry ve vnějším prostředí p" di částečný tlak syté vodní páry ve vnitřním prostředí p" de částečný tlak syté vodní páry ve vnějším prostředí e 1 součinitel typu budovy podle ČSN i výpočtová vnitřní teplota R T odpor konstrukce při prostupu tepla U součinitel prostupu tepla konstrukce m měrná hmotnost konstrukce R d difuzní odpor konstrukce R dt odpor konstrukce při prostupu vodní páry teplotní útlum konstrukce fázové posunutí teplotních kmitů w teplota rosného bodu M c roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci M ev roční množství vypařené vodní páry v konstrukci R da difuzní odpor od vnitřního povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace R db difuzní odpor od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu konstrukce U p součinitel prostupu tepla zabudované konstrukce R N normový tepelný odpor konstrukce w1 bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění w2 bezpečnostní přirážka zohledňující zohledňující tepelnou akumulaci konstrukce r výsledná teplota v místnosti kat součinitel tepelné vodivosti vybraný z katalogu materiálů R u tepelný odpor nevytápěných prostorů faktor difuzního odporu 28 z 31

30 5.2. Okenní výplně Střešní okna typu VELUX GGU s izolačním dvojsklem. Prostup těchto výplní musí mít hodnotu min. 1,7 W/m 2 K, což je normová hodnota prostupu tepla. 6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického posudku a hydrogeologického průzkumu Základové konstrukce nebudou obnažovány ani upravovány bez zásahu. 7. Vliv stavby na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Stavební úpravy na pozemku parc. č. st.939 nepředstavuje vzhledem k rozsahu a způsobu provedení prováděných prací významné riziko pro životní prostředí. Stavba bude prováděna v souladu s požadavky stávajících zákonů a nařízení. Rovněž způsob využití, ke kterému jsou zmíněné prostory určeny, nezvýší vzhledem k použití nových technologií, nových technologických zařízení a k sekundárním opatřením zátěž pro životní prostředí a bude splňovat veškeré legislativní požadavky na ochranu životního prostředí platné v České republice*. (*zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, z. č.114/ 1992Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, z. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, z.č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na ŽP, z.č. 185/2001Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, z.č. 254/2001Sb. vodní zákon, z.č. 76/2002Sb. o integrované prevenci, z.č. 86/2002Sb. o ochraně ovzduší a navazujících vyhlášek a vládních nařízení) Vliv stavby na životní prostředí Emise do ovzduší Do ovzduší nebudou během výstavby uvolňovány žádné odpadní plyny mimo běžných emisí výfukových plynů z používané techniky. Tyto emise nezvýší významně zátěž ovzduší v dané lokalitě. Emise prachových částic při bouracích pracích a při výstavbě budou v případě potřeby v nutném rozsahu řešeny skrápěním suchých povrchů a ložisek prachu vodou Emise hluku a vibrací V průběhu výstavby bude emise hluku nárazová, zdrojem hluku bude provádění stavebních činností a provoz stavebních strojů. Tato hluková emise bude časově omezena na období výstavby resp. půdní vestavby objektu a emise hluku bude omezena na denní dobu. Při demolici a výstavbě nebudou používány mechanické prostředky, které by mohly způsobit vznik vibrací, šířících se do okolí stavby Emise záření Při výstavbě nebudou používány žádné zdroje záření. 29 z 31

31 7.2. Kategorizace odpadů Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva Odpady vzniklé v průběhu výstavby a jejich likvidace Při výstavbě budou především vznikat stavební a demoliční odpady, které jsou dle Vyhlášky MŽP č.381/2001sb. zařazeny do skupiny 17 - Stavební a demoliční. Tyto odpady budou tříděny podle katalogových čísel na odpady: viz. Tabulka č. 1 Druhy a kategorie odpadů, které mohou vznikat v období realizace stavby V případě vzniku jiných druhů odpadů, bude s těmito odpady nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.. O vzniku a nakládání s odpady bude vedena evidence obsahující příslušné záznamy dle Vyhlášky MŽP č.383/2001sb.. Množství odpadu, které vznikne při výstavbě je obtížně kvantifikovatelné, proto neprovádíme jeho odhad. O likvidaci stavebního a demoličního odpadu budou předloženy smlouvy s oprávněnými firmami. Za likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě odpovídá investor stavby a provede jejich likvidaci. Předpokládané odpady Smrkové řezivo trámy, sloupy Konstrukce původní střechy Ve skladbě dle PD Vodotěsná krytina 3xIPA Kašírovaný polystyren 50 mm Podkladní spádová struska Železobetonová konstrukce (panely) Zdivo cihelné Vybouráno Vzhledem k těmto skutečnostem projektant nepředpokládá výskyt materiálu zatříděného dle Vyhlášky MŽP č.381/2001sb pod číslem Izolační materiály s obsahem azbestu TAB.č 1 - Druhy a kategorie odpadů, které mohou vznikat v období realizace stavby název kód dle Vyhlášky MŽP č.381/2001sb kategorie Způsob zneškodnění Beton O skládka Cihla O skládka Tašky a keramické výrobky O skládka Směsi a oddělené frakce betonu, cihel, tašek a N skládka nebezp. odpadů keramických výrobků obsahující nebezpečné látky Směsi a oddělené frakce betonu, cihel, tašek a O skládka keramických výrobků neuvedené pod Dřevo O skládka, recyklace Sklo O skládka, recyklace Plasty O skládka, recyklace Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky N skládka nebezp. odpadů nebo nebezpečnými látkami znečištěné Směsné kovy O skládka, recyklace Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N skládka nebezp. odpadů Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné N skládka nebezp. odpadů nebezpečné látky Kabely neuvedené pod O skládka, recyklace Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N skládka nebezp. odpadů Zemina a kamení neuvedené pod O skládka, terénní úpravy Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují N skládka nebezp. odpadů nebezpečné látky 30 z 31

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Půdní vestavba ZŠ Dolní Bečva Místo : Dolní Bečva k.ú. Dolní Bečva, parcela č.: st. 939, 229/1 Investor : Obec Dolní Bečva Dolní Bečva

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH: 1. ŮVOD 2. POPIS RODINNÉHO DOMU 3. OTOPNÝ SYSTÉM,

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Víceúčelová sportovní hala v areálu ZŠ Ratibořická

Víceúčelová sportovní hala v areálu ZŠ Ratibořická Poradenská a projekční činnost, certifikované měření v oblasti osvětlení www.envispot.cz Víceúčelová sportovní hala v areálu ZŠ Ratibořická ul. Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 Posudek k výpočtům přístupu

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Půdní vestavba-zš Ratibořická kat. území Horní Počernice č. parc. 781/5. Obsah

Půdní vestavba-zš Ratibořická kat. území Horní Počernice č. parc. 781/5. Obsah Obsah A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...2 1. Identifikace stavby, základní charakteristika stavby a její účel 2 3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 4 4. Informace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

TOB - Tepelná ochrana budov

TOB - Tepelná ochrana budov Charakteristika programu TOB Program TOB v. 13 je určen k posuzování stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov a ČSN EN ISO 6946 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla. Umožňuje

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více