Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová školitel: prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. Brno 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem disertační práci vypracovala samostatně pod vedením prof. MUDr. Ivo Šlapáka, CSc. na Klinice dětské otorhinolaryngologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice v Brně. Uvedla jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpala. Michaela Máchalová, Tato práce vznikla jako disertační práce na LF MU Brno v rámci kombinované výuky doktorského studia. S disertační prací je možno se seznámit na Oddělení vědy a výzkumu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

3 Poděkování Děkuji svému školiteli profesorovi MUDr. Ivo Šlapákovi, CSc. za odborné vedení při studiu a vypracování disertační práce. Svým spolupracovníkům z Kliniky dětské ORL primáři MUDr. Josefu Machačovi a MUDr. Martině Ondrové, Ph.D. děkuji za odborné rady a podporu. Poděkování patří také Janu Máchalovi za pomoc při statistickém zpracování výsledků a grafických úpravách.

4 Obsah 1 ÚVOD CÍL PRÁCE OBECNÁ ČÁST ANATOMICKÉ POZNÁMKY HISTOLOGICKÉ POZNÁMKY HISTOPATOLOGIE STRUKTURA A FUNKCE TONZIL TOPOGRAFICKÉ VZTAHY HLTANU VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA MIKROBIÁLNÍ FLÓRY V DUTINĚ ÚSTNÍ A HLTANU KOMPLIKACE ZÁNĚTŮ HLTANU PERITONZILÁRNÍ FLEGMÓNA, ABSCES Etiopatogeneze, lokalizace Spektru m bakteriálních původců peritonzilárního abscesu Klinický obraz Diagnostika Diferenciální diagnostika Komplikace PTA Terapie peritonzilárního abscesu TONZILEKTOMIE Úloha tonzilektomie v terapii peritonzilá rního abscesu Technika p rovedení tonzilekto mie Komplikace tonzilektomie RECIDIVY PTA SOUBOR A METODIKA I. SKUPINA Pohlaví a věk Lokalizace, doba výskytu a infekční agens i

5 4.1.3 Terapie Krvácivé ko mlikace Délka hospitaliza ce a počet recidiv II. SKUPINA Pohlaví a věk Lokalizace, doba výskytu a infekční agens Terapie Krvácivé ko mplikace Délka hospitaliza ce a počet recidiv VÝSLEDKY POHLAVÍ A VĚK DOBA VÝSKYTU A INFEKČNÍ AGENS TERAPIE KRVÁCIVÉ KOMPLIKACE POČET RECIDIV DÉLKA HOSPITALIZACE A FINANČNÍ NÁKLADY STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA KRVÁCENÍ VE SLEDOVANÝCH SOUBORECH DISKUZE ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY ii

6 Použité zkratky ATB Antibiotikum CT Počítačová tomografie (Computed Tomography EB virus Virus Epstein-Barrové FN Brno Fakultní nemocnice Brno LF Lékařská fakulta MR Magnetická rezonance (Magnetic Resonance) MU Masarykova univerzita ORL Otorhinolaryngologie PNC Penicilin PTA Peritonzilární absces p.o. Příjem ústy (per os) p.r. Příjem konečníkem (per rectum) TE Tonzilektomie iii

7 Použité pojmy TE za horka provedení tonzilektomie v době diagnostikovaného peritonzilárního abscesu, tj. v době akutní infekce TE za vlažna provedení tonzilektomie do týdne od stanovení diagnózy peritonzilárního abscesu a zajištění drenáže abscesu incizí a dilatacemi, případně aspiračními punkcemi TE za studena tonzilektomie provedená s odstupem několika týdnů po přeléčení peritonzilárního abscesu, elektivní výkon iv

8 1 Úvod Peritonzilární absces patří mezi nejčastější abscesy v oblasti hlavy a krku. Je komplikací akutní bakteriální tonzilitidy. Vzniká v průběhu onemocnění nebo častěji v krátké době po něm [1,2,3]. Vzhledem k věku je nejvyšší incidence tohoto onemocnění ve 2. a 3. Deceniu [4]. Onemocnění se dobře diagnostikuje, a pokud je včas léčeno, nemá až na výjimky další závažné zdravotní komplikace. Terapie peritonzilárního abscesu spočívá v zajištění drenáže abscesu a v celkovém podání antibiotik. Možnosti drenáže abscesu uváděné v literatuře a praktikované na ORL pracovištích po celém světě jsou tři. Za 1) terapie opakovanými aspiračními punkcemi jehlou v místě abscesu [5,6], za 2) chirurgická drenáž zajištěná incizí a následnými dilatacemi a za 3) drenáž abscesu tonzilektomií za horka, též nazývanou absces tonzilektomie [7]. Souběžně s chirurgickou drenáží jsou celkově podávána antibiotika k eradikaci bakteriálního zánětu. Způsob terapie PTA u dospělých se významně neliší od léčby peritonzilárního abscesu u dětí [8]. U dětských pacientů je však potřeba brát v úvahu i další aspekty. Ty jsou zejména: spolupráce pacienta, bolestivost a rychlost provedeného výkonu i délka pobytu v nemocnici [9]. Dalším aspektem, který je nezbytný v dětském věku zvažovat, je indikace k provedení oboustranné tonzilektomie. 1

9 2 Cíl práce Na Dětské ORL klinice FN Brno byli léčeni do konce roku 2008 pacienti s diagnózou PTA incizí a dilatacemi a následně jim po zaléčení bylo doporučeno provedení TE za vlažna, tj. do týdne od počátku ošetření. Ve snaze o zkrácení doby hospitalizace, snížení bolestivosti provedených úkonů a zlepšení komfortu dětských pacientů byl od roku 2009 změněn způsob terapie PTA. V případě zjištěné diagnózy peritonzilárního abscesu bylo doporučeno provedení TE za horka na straně abscesu. Pokud byly přítomny známky chronické tonzilitidy i na nepostižené straně nebo byly v anamnéze recidivující tonzilitidy byla doporučena oboustranná tonzilektomie. Cíle práce byly stanoveny následující: 1. dokázat, že metoda léčby PTA TE za horka je vhodnou a bezpečnou metodou léčby dětských pacientů 2. prokázat, že tato metoda léčby snižuje bolestivost při chirurgické intervenci v léčbě PTA u dětí 3. prokázat, že provedení TE v akutní fázi onemocnění nezvyšuje riziko peroperačního a postoperačního krvácení 4. dokázat, že tento způsob léčby zkracuje dobu pobytu dětského pacienta v nemocnici a přináší benefity v sociální i ekonomické oblasti 2

10 3 Obecná část 3.1 Anatomické poznámky Tonsilla palatina je párový orgán ovoidního tvaru uložený mezi arcus palatoglossus a arcus palatopharyngeus v trojúhelníkovitém sinus tonsillaris. Kraniálně je nevyplněný prostor mezi tonzilou a plica semilunaris, který se nazývá fossa supratonsillaris. Mediální plocha tonzily je zřasená, s jamkami fossullae tonsillares, které vedou do různě hlubokých krypt. Laterální stranu tonzily obaluje část faryngobazilární fascie a vytváří tak její pouzdro. Prostor mezi pouzdrem tonzily a stěnou hltanu se nazývá prostorem peritonzilárním, který je vyplněn řídkým pojivem [10]. Tonzily jsou bohatě cévně zásobeny. K horní části jdou větve z a. palatina descendens a a. pharyngea ascendens. Dolní pól je zásobován větvemi z a. facialis, a.lingualis a a. palatina ascendens. Žilní krev z tonzil odtéká do žil linguálních a do žilních pletení pharyngeálních. Odtud krev odtéká dále cestou v. facialis a v. retromandibularis do v. jugularis interna. Lymfatické cévy se sbírají ze sítě slepě začínajících mízních kapilár a vedou mízu do hlubokých krčních uzlin. Tonzily nemají přívodné lymfatické cévy. Tonzily jsou inervovány z plexus pharyngeus, obsahující vlákna n. glossopharyngeus, n. vagus a krčního sympatiku. Obrázek č. 1 Vztah patrové tonzily k okolním strukturám (řez ve frontální rovině) 3

11 3.2 Histologické poznámky Povrch tonzily a krypty jsou vystlány vrstevnatým dlaždicovitým epitelem. Epitel v kryptách je hustě prostoupen lymfocyty, které pronikají mezi epitelovými buňkami k povrchu sliznice. V luminu krypt se nacházejí odloupané epitelové buňky, lymfocyty, zbytky potravy a mikroorganizmy. Z tohoto materiálu se mohou tvořit tonzilární čepy. Ve slizničním vazivu v blízkosti tonzil jsou přítomny mucinózní žlázky, jejichž vývody vyúsťují na povrch sliznice. Lymfatická tkáň tonzily je složena z četných splývajících lymfatických folikulů se světlejšími centry složenými z lymfoblastů, makrofágů a plasmocytů. Na periferii folikulů jsou nahromaděny lymfocyty [11]. Obrázek č. 2 Histologie patrové tonzily 4

12 3.3 Histopatologie Nejčastějším projevem zánětu v oblasti tonzil je katarálně hnisavý zánět, při kterém dochází k exsudaci do nitra krypt. Tonzily jsou zduřelé, krypty vyplňuje hnisavý exsudát s deskvamovanými epiteliemi a mikroby. Při široce otevřených kryptách (u rozeklaných tonzil) se exsudát vylévá i na povrch tonzil, kde může vzniknout dojem pablány. V dlouhých úzkých kryptách nastává naopak snadno retence a stagnace exsudátu, který prominuje na povrch jen jako žlutavé tečky. V hloubce krypt dochází často k hnisavé destrukci výstelky a k její exulceraci. Infekce může proniknout i do intersticia a zánět nabude intersticiálně hnisavého charakteru. Putridní infekce může proniknout přímo pouzdrem tonzily nebo lymfatickými cévami do řídkého peritonsilárního pojiva a vzniká peritonzilární flegmóna. Pokud se zánět ohraničí, vzniká peritonzilární absces [12]. Obrázek č. 3 Chronický zánět v patrové tonzile histologie 5

13 3.4 Struktura a funkce tonzil Tonsillae palatinae jsou součástí Waldeyerova lymfatického okruhu. Waldeyerův lymfatický okruh tvoří lymfatické folikuly rozeseté v podslizniční vrstvě laterální a zadní stěny hltanu a tonzily, což jsou orgány nahromaděné lymfoepiteliální tkáně. Do tohoto okruhu patří tonsillae tubariae kolem ústí Eustachovy trubice, tonsilla pharyngea, tonsillae palatinae, tonsilla lingualis a nahromaděná lymfatická tkáň v oblasti ventriculi laryngis. Tento lymfatický okruh se významným způsobem podílí na imunitních reakcích a obraně organizmu proti infekcím. Dominantní úlohu ve Waldeyerově okruhu hrají patrové tonzily, které mají zvláštní morfologii. Jejich povrch je rozbrázděný, vybíhá v tzv. krypty, klinicky nazývané lakuny. Epitel v kryptách je vaskularizován a nemá basální membránu. Kryptami zvětšený povrch (až na 300 cm2) usnadňuje kontakt mezi zevními antigeny a subepiteliálně ležící lymfatickou tkání. Rozvolněný epitel usnadňuje cestu lymfocytů z parenchymu tonzil. Těsný kontakt lymfoidních a epitelových buněk je označován jako lymfoepitel a tvoří prostředí pro diferenciaci lymfocytů a jejich stimulaci antigenem. Po kontaktu lymfocytu s antigenem se z primárního nestimulovaného uzlíku stává sekundární stimulovaný folikul s germinálním centrem. Podílí se na tvorbě nové generace lymfocytů paměťových buněk, které vstupují do bezprostřední imunitní reakce při novém setkání s antigenem. Tonzily se podílejí jak na diferenciaci B lymfocytů, tak na diferenciaci T lymfocytů. Postnatální kontakt lymfoepitelové tkáně s exogenními vlivy ovlivňuje její morfologickou strukturu a stavbu. Involuce tonzil začíná v pubertě s individuálními rozdíly. Imunologická funkce tonzil je limitována především na období dětského věku, kdy je imunitní aktivita tonzil nejvyšší [13,14,15]. 3.5 Topografické vztahy hltanu Zadní stěna hltanu naléhá na krční páteř a prevertebrální svaly, kryté hlubokou krční fascií. Od této fascie odděluje hltan tenká vrstva řídkého vaziva retrofaryngeálního, v němž kraniálně leží nodi lymphatici retropharyngei. Kaudálně pokračuje toto vazivo ve vazivo zadního mediastina. 6

14 Po stranách hltanu je řídké vazivo parafaryngeální, které podobně jako retrofaryngeální vazivo umožňuje pohyby a rozšiřování hltanu při polykání. Septum stylopharyngeum rozděluje parafaryngeální prostor na zadní a přední oddíl. Zadní oddíl (spatium retrostyloideum) obsahuje nervově cévní svazek krční a.carotis int., v. jugularis int., truncus sympaticus, hlavové nervy IX.- XII. Přední oddíl (spatium praestyloideum) má část povrchovou, v níž leží glandula parotis a část hlubokou paratonsilární s a. palatina a a. pharyngea ascendens. Fascie rozdělují krční krajinu na jednotlivé interfasciální prostory. Z klinického hlediska je důležité, že zánětlivé procesy se mohou šířit mezi těmito prostory. V krční oblasti rozlišujeme povrchovou a hlubokou krční fascii. Povrchová leží těsně pod kůží a obaluje m. platysma. Hluboká krční fascie se skládá ze tří listů. Hluboký list leží těsně na tělech obratlů, kryje hluboké svaly krku a dělí se na prevertebrální a alární fascii. Střední list obaluje viscerální orgány krku hltan, jícen, průdušnici, štítnou žlázu, včetně cév a nervů. Zadní porce fascie se táhne až ke spodině lebeční. V místech, kde je tato viscerální fascie oslabena, může dojít k šíření infekce z hltanu do okolí. Povrchový list kryje velké svaly krku (m. trapezius a m. sternocleidomastoideus, žvýkací svaly a příušní a podčelistní žlázu [10,16]. Obrázek č. 4 Příčný řez krkem ve výši C6, krční fascie. Přerušované šipky označují chirurgický přístup k paraviscerálnímu prostoru. 7

15 V patologii hltanu mají význam dvě krajiny: spatium retropharyngeum a spatium parapharyngeum. Retrofaryngeální prostor je oblast za zadní stěnou hltanu a před krční páteří. V horní části dosahuje k basi lební, po stranách hraničí s prostorem parafaryngeálním, v dolní části přechází volně do oblasti mediastina. Retrofaryngeální prostor obsahuje pojivovou tkáň a lymfatické uzliny. Pokud dojde k jejich nekróze a kolikvaci vznikne retrofaryngeální absces. Častěji se vyskytuje u kojenců a malých dětí, neboť uzliny během dospívání atrofují. Parafaryngeální prostor dosahuje kraniálně v místě foramen jugulare a canalis caroticus k basi lební, směrem kaudálním přechází plynule do viscerálního prostoru krčního, který pokračuje až do mediastina. Mediálně je ohraničen stěnou hltanu, laterálně dolní čelistí, pterygoidními svaly a fascií příušní žlázy. Dále rozlišujeme paratonsilární prostor, který se nachází mezi vnitřní vrstvou horního svěrače a pouzdrem patrové tonzily. Parafaryngeální prostor komunikuje se všemi hlavními interfasciálními prostory. Infekce se tedy může šířit oběma směry bez větších překážek. Klinicky významný je také vztah patrových tonzil a artérií, zejména a. palatina ascendens. Také blízkost hlavní krkavice a jejich odstupů, zvláště při anatomických variabilitách je třeba brát v úvahu při operačních výkonech v této oblasti [10,13]. 8

16 Obrázek č. 5 Horizontální řez obličejem a infratemporální krajinou 3.6 Všeobecná charakteristika mikrobiální flóry v dutině ústní a hltanu Každý jedinec je po narození postupně osídlován mikroorganizmy ze zevního prostředí. Slizniční povrchy bývají kolonizovány různými druhy mikroorganizmů, které vytvářejí tzv. běžnou (fyziologickou) flóru. Součástí normální mikroflóry jsou různé druhy baktérií i některé eukaryotické houby, které jsou pro danou lokalitu charakteristické. Vzájemný kvantitativní vztah mezi jednotlivými druhy je udržován v rovnováze. Žádný z druhů patřící k normální mikroflóře není primární patogen. Složení mikroflóry může být narušeno jak zevními vlivy, tak může být narušeno ze strany hostitele (stav imunity, hormonální změny, podávání léků, zvláště pak antibiotik). 9

17 Množství baktérií v dutině ústní je cca 1011 na gram vlhké váhy tkáně, což je dáno vlastnostmi prostředí a vysokým obsahem snadno dostupných živin. Důležitým faktorem, který ovlivňuje mikrobiální flóru v dutině ústní a hltanu je přítomnost zubů a jejich stav. V okolí zubů se vyskytuje početná anaerobní flóra nesporulujících baktérií, které jsou přítomny na sliznicích jako saprofyté [17]. 3.7 Komplikace zánětů hltanu Zánětlivé komplikace provázejí nejvíce záněty patrových tonzil. Průběh infekce závisí na jedné straně na invazivitě patogenního činitele a na druhé straně na místní i celkové obranyschopnosti nemocného a také na způsobu léčby onemocnění. K rozšíření infekce a vzniku možných komplikací dochází několika způsoby: 1. šíření infekce per continuitatem štěrbinami v pouzdře tonzily do peritonzilárního prostoru touto cestou dochází k nejčastěji se vyskytující komplikaci peritonzilární flegmóně a peritonzilárnímu abscesu 2. šířením podél cév a nervů; štěrbinami mezi krčními fasciemi se může infekce dále šířit a vést ke vzniku parafaryngeální flegmóny nebo abscesu 3. šíření infekce lymfatickými cestami do mízních uzlin mohou vzniknout lymfadenitidy v para- nebo retrofaryngeálním prostoru a kolikvací těchto uzlin může dojít ke vzniku flegmóny nebo abscesu 4. infekce se šíří hematogenní cestou přes tromboflebitidu tonzilárních žil dále do oběhu a může způsobit tromboflebitidu, trombózu velkých krčních žil nebo se dále šířit oběhem a vyvolat celkovou sepsi organizmu [18,19,20]. 10

18 Obrázek č. 6 Spatium parapharyngicum šíření tonzilogenního parafaryngeálního abscesu 1 m. buccinator; 2 m. pterygoideus medialis; 3 ramus mandibulae; 4 m. masseter; 5 glandula parotis; 6 m. longus capitis et colli 3.8 Peritonzilární flegmóna, absces Etiopatogeneze, lokalizace Peritonsilární flegmóna a absces patří k nejčastějším místním komplikacím bakteriálního zánětu patrových tonzil. Infekce se šíří z hlubokých lakun štěrbinami v pouzdře tonzily do peritonzilárního prostoru. Vzácněji se může jednat o abscedující zánět malých slinných žlázek Weberových, které se nacházejí v supratonzilárním prostoru [21]. 11

19 Infekce proniká do peritonsilárního prostoru přes drobné vény hematogenně nebo v místě oslabeného pouzdra tonzily. Nejmenší celistvost pouzdra je v místě kontaktu s měkkým patrem a proto nejčastější lokalizace abscesu je v supratonzilární oblasti. Absces se může vytvořit laterálně od tonzily ve střední části peritonzilárního prostoru, tento absces nazýváme paratonzilárním. U tohoto typu abscesu může dojít k šíření infekce do parafaryngeálního prostoru [22]. Pokud vznikne hnisavé ložisko v oblasti mezi tonzilou a zadním patrovým obloukem mluvíme o abscesu retrotonzilárním. Při lokalizaci pod dolním pólem tonzily vzniká infratonzilární absces zánětlivý infiltrát se může šířit na laterální stěnu hypofaryngu a do vchodu hrtanu. Vzniku flegmóny a abscesu předchází akutní bakteriální tonzilitida nebo tonzilofaryngitida. S odstupem několika dní od vzniku angíny nebo častěji po odeznění léčené angíny se vrací příznaky akutního zánětu hltanu. Nejprve dochází k neohraničenému zánětu v peritonzilárním prostoru peritonzilární flegmóně. Pokud dojde k ohraničení a kolikvaci zánětlivého ložiska vzniká peritonzilární absces. Peritonzilární absces je ve většině případů jednostranný, vzácně může být i oboustranný. V literatuře jsou udávány údaje o výskytu oboustranného abscesu mezi 3-6% [23,24]. Incidence výskytu PTA v populaci se udává mezi 10 a 45 případy na obyvatel za rok [3]. Nejčastěji jsou tímto onemocněním postiženy osoby v deceniu, tedy adolescenti a mladí dospělí. Obě pohlaví jsou zastoupena rovnoměrně, některé studie uvádějí mírnou převahu mužské populace u dospělých [25]. Nejsou popisovány rasové rozdíly. Častější výskyt se udává u osob s klinickými známkami chronické tonzilitidy a u osob s rekurentními akutními tonzilitidami. U těchto osob dochází k jizevnatým změnám v tonzilách, což může vést ke stenózám v hloubce krypt. Dalším predisponujícím faktorem může být také oslabení imunitních reakcí u osob opakovaně užívajících antibiotika [26]. Jako predisponující faktor se udává také mírně zvýšený výskyt tohoto onemocnění u kuřáků. Souvisí to se změnou bakteriálního spektra v dutině ústní a hltanu a s chronickými změnami na sliznicích v důsledku chronického dráždění zplodinami cigaretového kouře [27,28]. Některé studie dávají do souvislosti se vznikem PTA také výskyt periodontogenních zánětů. Udává se anatomická blízkost tonzil s třetími moláry dolní čelisti a mikrobiální spektrum 12

20 potencionálních patogenů jako možný zdroj infekce předcházející vzniku peritonzilárního abscesu [29] Spektrum bakteriálních původců peritonzilárního abscesu V patogenezi peritonzilárního abscesu se uplatňují aerobní i anaerobní patogeny. Při zánětech hltanu také dochází mezi jednotlivými mikroorganizmy ke vzájemným interakcím. Tyto vztahy mohou být synergické, tj. mohou zvyšovat virulenci patogenů, např. vztah mezi EB virem a anaerobními bakteriemi. Nebo mohou být antagonistické např. vztahy mezi beta hemolytickými streptokoky skupiny A a některými alfa hemolytickými streptokoky. Některé bakterie mohou produkovat beta laktamázu a mohou snižovat účinek antibiotik (př. Haemophilus influenzae). Z oblasti aerobních baktérií jsou nejčastěji vykultivovány streptokoky. Do této skupiny patří rozsáhlá skupina G+ koků, které podle růstu na krevním agaru můžeme dělit na alfa hemolytické, (krevní agar pod kolonií a v jejím okolí má hnědozelené zabarvení), beta hemolytické (způsobují při kultivaci úplnou hemolýzu v okolí kolonie). Další skupinou jsou gama hemolytické streptokoky, které nezpůsobují při kultivaci na agaru změny v okolí kolonií [12]. Ze získaného punktátu u peritonzilárních abscesů jsou nejčastěji izolovány: Streptococcus pyogenes beta hemolytický streptokok skupiny A, beta hemolytické streptokoky skupiny B, C, G. Další skupinou, které jsou izolovány, jsou alfa hemolytické (viridující) streptokoky. Z ostatních aerobů se uplatňují v menší míře Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae. Z oblasti anaerobů jsou nejčastěji zjišťovány nesporulující anaerobní baktérie. Záchyt těchto původců může být zkreslen nevhodným odběrem a transportem materiálu (kontakt se vzduchem). Kultivační vyšetření se provádí v anaerostatu a diagnostika jednotlivých izolovaných kmenů je založena na jejich biochemických vlastnostech [12]. 13

21 Infekce vyvolané těmito anaeroby jsou vždy endogenní.. V hypoxické tkáni se zachytí a začnou se množit. Infekce tohoto původu mají hnisavý charakter. Hnis často výrazně páchne, což je způsobeno produkty anaerobů [12]. Z anaerobních baktérií se nejčastěji uplatňují G+koky rodu Peptococcus a Peptostreptococcus, dále G-koky rodu Veilonella. Další významnou skupinou jsou G-tyčky rodu Bacteroides, Prevotella a Fusobacterium. Kmen Bacteroides fragilis má důležitý faktor virulence polysacharidové pouzdro, které vyvolává tvorbu abscesů. Vyvolávajícím agens mohou být výjimečně i kvasinky. Ve většině zahraničních prací jsou zmiňovány smíšené polymikrobiální kultury z punktátů u PTA u dospělých i u dětských pacientů [30,31,32]. Někteří autoři ve svých souborech pacientů zmiňují převahu anaerobní flóry [33] Klinický obraz Anamnéza Z anamnestických údajů zjišťujeme v předchorobí často léčenou tonzilofaryngitidu nebo tonzilitidu. Po přechodném zlepšení stavu se příznaky vrací. Objevuje se výrazná bolest v krku lokalizovaná na jednu stranu, ztížené a bolestivé polykání, které se může zhoršovat až do stavu omezující příjem nejprve stravy a posléze i tekutin. Bolest z krku může vyzařovat do ucha na postižené straně. Jedná se o přenesenou bolest na podkladě inervace ze stejného hlavového nervu n. glossopharyngeus. Bývá přítomna zvýšená teplota nebo horečka. Obvykle jsou zvětšené a bolestivé regionální mízní uzliny. Pacient má často změněnou barvu hlasu huhňá což je dáno změnou pohyblivosti patrového oblouku a měkkého patra při fonaci. Při abscesech lokalizovaných v dolním pólu nebo u oboustranného abscesu mohou být příznaky ztíženého dýchání. Objektivní nález Pacient má ankylostoma, nemůže řádně otevřít ústa. Tento stav vzniká následkem spasmu a iritace žvýkacích svalů. Při vyšetření hltanu a dutiny ústní zjišťujeme povleklý jazyk, asymetrii hltanové branky. Podle lokalizace abscesu nejčastěji bývá pozorováno vyklenutí a zarudnutí 14

22 nad tonzilou na přechodu předního patrového oblouku a měkkého patra. Tonzila je vytlačena dolů a ke střední čáře, může být otok uvuly (supratonzilární absces). U paratonzilárního abscesu je maximum změn vyjádřeno v oblasti laterálně od tonzily, tonzila je vytlačena ke střední čáře. Při retrotonzilárním abscesu je prosáklý zadní patrový oblouk, tonzila je vytlačena směrem dopředu. Otok se může šířit do oblasti supraglotis. Při infratonzilární lokalizaci abscesu nemusí být patrné známky prosáknutí a indurace při vyšetření hltanu. Zánětlivý infiltrát se šíří do oblasti laterální stěny hypopharyngu, dolní části zadního patrového oblouku a do vchodu do hrtanu. Patrové tonzily bývají překrvené, mohou být pokryty povlaky, na postižené straně je tonzila prosáklá, zduřelá, často zjišťujeme asymetrii tonzil. Zevně na krku jsou zvětšené regionální lymfatické uzliny v úhlu mandibuly nebo před kývačem. V laboratorních vyšetření jsou známky bakteriálního zánětu. Zvýšená sedimentace erytrocytů, zvýšené hodnoty C-reaktivního proteinu, leukocytóza s neutrofilií Diagnostika Diagnózu stanovíme na základě anamnézy a klinického vyšetření. Určení diagnózy rozvinutého onemocnění v nejčastější supratonzilární lokalizaci nebývá obtížné. V počátku onemocnění, kdy ještě není zánětlivé ložisko ohraničené a nejsou vyjádřené typické klinické známky abscesu, mohou být již přítomny u pacienta větší subjektivní obtíže. Zánět začíná nejprve flegmonózním prosáknutím. Při diagnostické rozvaze v nejasných případech volíme diagnostickou punkci peritonzilárního prostoru. Pro flegmónu svědčí negativní punkce, kdy nenasajeme hnis. Negativní punkce však jednoznačně nevylučuje přítomnost abscesu. Aspirační punkci doporučujeme provést v rámci diagnostiky i před incizí peritonzilárního abscesu. U abscesů lokalizovaných infratonzilárně mohou chybět typické klinické příznaky i objektivní známky PTA [34]. 15

23 Zobrazovací metody pro přímou diagnostiku peritonzilárního abscesu nejsou nutné. Lze je využít při diferenciální diagnostice v nejasných případech. Ultrasonografické vyšetření při zánětlivém postižení krčních lymfatických uzlin a submandibulárních slinných žláz. CT vyšetření při netypické lokalizaci peritonzilárního abscesu nebo při komplikacích s rozšířením infekce do parafaryngeálního nebo retrofaryngeálního prostoru, případně při postižení velkých cév ve smyslu tromboflebitidy, trombózy nebo závažných mediastinálních nebo nitrolebních komplikacích [35,36,37]. V některých literárních pracích ze zahraničí jsou uváděny zkušenosti s použitím ultrazvukového vyšetření v diferenciální diagnostice peritonzilární flegmóny a peritonzilárního abscesu za použití intraorální a zevní sondy.výtěžnost tohoto vyšetření je však modifikována přítomností trizmu u peritonzilárního postižení [38,39]. Diagnostické obtíže může činit vzácně se vyskytující oboustranný peritonzilární absces, zvláště u dětí, kde je často přítomna hypertrofie patrových tonzil [40]. Obrázek č. 7 Peritonzilární absces na levé straně 16

24 3.8.5 Diferenciální diagnostika Je třeba odlišit těžce probíhající tonzilitidu, infekční mononukleózu, intratonzilární absces. Při těchto stavech není indurace v peritonsilárním prostoru, nebývá přítomen trizmus. Dále je třeba odlišit obtížné prořezávání zadních molárů, kdy může být trizmus i prosáknutí předního patrového oblouku. Asymetrie tonzil může být podmíněna tumorózní infiltrací při leukémii, lymfomu nebo spinocelulárním karcinomu tonzily. V diferenciální diagnostice je třeba myslet i na vzácně se vyskytující aneurysma a. carotis interna, které může imitovat PTA vyklenutím v peritonzilárním prostoru. Dále je nutné odlišit parafaryngeální absces a u dětí i retrofaryngeální absces, případně absces kořene jazyka. Je třeba myslet i na možnost expanzivních procesů v parafaryngeálním prostoru Komplikace PTA Diagnostika PTA není obtížná a včasná léčba PTA vede k rychlému uzdravení pacienta. Komplikace mohou nastat, pokud pacient není včas a adekvátně léčen nebo pokud jsou u pacienta přítomny závažné komorbidity (primární nebo sekundární imunodeficit, diabetes mellitus apod.). Mezi komplikace se řadí obstrukce dýchacích cest, zejména u abscesů v infratonzilární lokalizaci. Postupující změny mohou vést až k nutnosti zajištění dýchacích cest. Dále se infekce může šířit do parafaryngeálního prostoru a vést ke vzniku hlubokých krčních infekcí. Při podezření na hlubokou krční infekci by pacient měl být podroben CT vyšetření s aplikací kontrastní látky, případně vyšetření na magnetické rezonanci. Při podezření zánětlivých změn šířících se do oblasti velkých krčních cév je indikováno dopplerovské ultrazvukové vyšetření, CT či MR angiografie. Nebezpečím šíření infekce cestou z peritonzilárního prostoru do parafaryngeálního prostoru je další možný nekontrolovatelný postup infekce fasciálními prostory do oblasti mediastina, nebo vzácněji do oblasti nitrolebí. Infekce do vzdálenějších míst se může také šířit prostorem 17

25 kolem velkých krčních cév. Mediastinitida je jednou z nejzávažnějších komplikací hlubokých krčních infekcí [41,42]. Vzácnou, ale závažnou komplikací, která může nastat v souvislosti s peritonzilární infekcí, je nekrotizující fasciitida. Etiologickým agens jsou hemolytické streptokoky, stafylokoky nebo smíšená flóra [43]. Terapie hlubokých krčních infekcí spočívá v rychlé chirurgické intervenci, drenáži postižených prostor, širokospektré antibiotické terapii ve vysokých dávkách a v celkové intenzivní péči. Další komplikací, která může nastat při infekci v oblasti peritonzilárních a parafaryngeálních prostor, jsou vaskulární komplikace. Nejčastěji dochází k tromboflebitidě nebo trombóze vena jugularis interna. Následně může vzniknout bakteriémie a septikémie. Může dojít k rozsevu infikovaných trombů do plic a ostatních orgánů, příkladem je Lemierrův syndrom, se kterým se můžeme setkat i v pediatrické praxi [44]. Infekce se může šířit také kraniálním směrem a vést k trombóze nitrolebních splavů. Léčba spočívá v podávání vysokých dávek antibiotik, podávání antikoagulačních preparátů, chirurgické intervenci a případně v ligatuře trombotizované cévy. Následkem zánětu stěny v oblasti arteria carotis může dojít ke zhoršení průtoku krve a vést k projevům centrálního neurologického postižení ve smyslu hemiparézy nebo hemiplegie. Zánětlivě podmíněná eroze a. carotis spojená s masivním krvácením je extrémně vzácná, letálně končící komplikace. 18

26 Obrázek č. 8 CT scan trombózy v. jugularis int. l. dx., šipka označuje místo trombózy Terapie peritonzilárního abscesu V počátku onemocnění, kdy ještě nedošlo k vytvoření hnisavého ložiska, ale jedná se zatím o flegmonózní zánět, je možné postupovat konzervativně. Podle klinického stavu pacient může být léčen ambulatně s každodenními kontrolami jeho zdravotního stavu. U dětí a u pacientů se zhoršeným perorálním příjmem terapie probíhá za hospitalizace. Nasazují se antibiotika, dále analgetika na zmírnění bolesti, eventuelně při teplotách antipyretika. Podle potřeby pacienta je zajištěna hydratace. Dále lze doporučit lokální terapii kloktadla, dezinficiencia a zevně na krk zapářkové obklady. Pokud se zánět již ohraničí a vytvoří se hnisavé ložisko absces terapie spočívá kromě celkově podávaných antibiotik v drenáži abscesu. Antibiotika, která jsou nasazována zahrnují skupinu antibiotik působících na mikrobiální původce této infekce. Při ambulantní péči jsou nejčastěji podávanými perorálními antibiotiky: potencovaný ampicilin nebo amoxicilin, méně cefalosporiny II. generace. Při alergii na PNC řadu makrolidy. Hospitalizovaným pacientům, často se jedná o dětské pacienty nebo pacienty se zhoršeným perorálním příjmem, jsou 19

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

HRDLO ÚSKALÍ DETOXIKACE

HRDLO ÚSKALÍ DETOXIKACE HRDLO ÚSKALÍ DETOXIKACE www.faqs.org MUDr. Josef Jonáš 1 Hlavní problém spočívá ve složitých anatomických poměrech hrdla Při detoxikaci je třeba rozlišit, ve kterém orgánu hrdla probíhá zánět. www.esg.montana.edu

Více

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA Aquacel Ag+ Extra KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA U KLIENTA S DIAGNOZOU FLEGMONA BÉRCE Vypracovala: Michaela Pužmanová Zdravotní sestra na interním oddělení v Rokycanech Anamnéza: - žena, 27 let

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

kontaminovaných operačních výkonů, ale i u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci

kontaminovaných operačních výkonů, ale i u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci ANTIMIKROBNÍ PROFYLAXE Antibiotická profylaxe je aplikace vybraných antibakteriálních léčiv s cílem snížit výskyt infekcí v místě operačního výkonu. Použití profylaxe je indikováno nejen u kontaminovaných

Více

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky Grampozitivní bakterie Rod Staphylococcus Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky etiologickým agens

Více

STREPTOKOKOVÉ NÁKAZY. MUDr. František BEŇA

STREPTOKOKOVÉ NÁKAZY. MUDr. František BEŇA STREPTOKOKOVÉ NÁKAZY MUDr. František BEŇA CHARAKTERISTIKA Gram pozitivní koky " řetízcích" Rozdělení podle polysacharidové substance do skupin (A-V) Významné pro člověka kmeny sk. A,B,C a G Sk. A zahrnuje

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Eva Krejčí. Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Eva Krejčí. Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Eva Krejčí Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Jeden z problémů v pediatrické péči, jenž budou řešit naši nástupci, bude narůstající rezistence

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová 21. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 23. 24. září 2014 I. chirurgická klinika Přednosta Prof.

Více

Chirurgická infekce. Chirurgická propedeutika III. ročník

Chirurgická infekce. Chirurgická propedeutika III. ročník Chirurgická infekce Chirurgická propedeutika III. ročník Definice Infekce, které bez chirurgické léčby mají sníženou naději na úspěšné vyléčení. Probíhají obvykle v ohraničených prostorech nebo ve tkáních

Více

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů : Tříselná kýla Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Pneumokokové pneumonie u dětí Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Streptococcus pneumoniae Charakteristika: Ubikvitérní grampozitivní koky, které jsou často přítomny na

Více

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY?

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL VI. Markův den, Korunní pevnůstka Olomouc, 12.11.2015 KRITÉRIA CDC laboratorně

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

Nesporulující anaerobní bakterie

Nesporulující anaerobní bakterie Nesporulující anaerobní bakterie Prezentace pro obor: Všeobecná sestra Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Anaerobní infekce Onemocnění neumožň žňuje odhad původce p pro podobnost Infekce většinou smíšené (Veillonova

Více

DIAGNOSTIKA A TERAPIE FACIÁLNÍCH ABSCESŮ U KRÁLÍKA DOMÁCÍHO

DIAGNOSTIKA A TERAPIE FACIÁLNÍCH ABSCESŮ U KRÁLÍKA DOMÁCÍHO DIAGNOSTIKA A TERAPIE FACIÁLNÍCH ABSCESŮ U KRÁLÍKA DOMÁCÍHO MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., Dip. ECZM (Small Mammal) MVDr. Andrea Mináriková; MVDr. Karel Hauptman, Ph.D. Klinika chorob ptáků, plazů a drobných

Více

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza Případ č. 41 NO: 62letý muž přijatý (na neurologickou kliniku) do nemocnice pro pravostrannou hemiparézu. Pacient byl v dobrém zdravorním stavu až do doby 3 měsíce před přijetím,

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Podíl Haemophilus influenzae na ORL onemocněních po zavedení očkování antihemofilovou vakcínou

Podíl Haemophilus influenzae na ORL onemocněních po zavedení očkování antihemofilovou vakcínou Podíl Haemophilus influenzae na ORL onemocněních po zavedení očkování antihemofilovou vakcínou MUDr. Gabriela Forstová Dětská ORL klinika FN Brno a LFMU Infekce u dětí Nejčastější patogeny: Haemophilus

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu. Lenka Fiedlerová

Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu. Lenka Fiedlerová Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu Lenka Fiedlerová Infekce v místě chirurgického výkonu (IMCHV) Infekce, která se objeví do 30 dnů po operaci, v případě přítomnosti implantátů do 1 roku Patří

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

Střední odborné učiliště Domažlice

Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.05 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

Nemoci dýchací soustavy

Nemoci dýchací soustavy Nemoci dýchací soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.16 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Nejčastější je chronická kataráílní gingivitida plakem indukovaná

Nejčastější je chronická kataráílní gingivitida plakem indukovaná Parodontologické minimum pro prekliniku Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. Parodontologie Obor zubního lékařství, který se zabývá onemocněním parodontu Onemocnění parodontu = parodontopatie Parodont =

Více

Anatomie dýchacích cest. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Anatomie dýchacích cest. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Anatomie dýchacích cest Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Související pojmy: Ventilace = výměna vzduchu

Více

TONZILEKTOMIE. Příručka pro praxi: MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.

TONZILEKTOMIE. Příručka pro praxi: MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. Příručka pro praxi: TONZILEKTOMIE MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ LABORATORNÍ LISTY Srpen č.27/2015 2015 Vážené kolegyně a kolegové, v tomto čísle našich Laboratorních listů Vám předkládáme statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme testovali standardní

Více

Poranění horní krční páteře u dětí školního věku

Poranění horní krční páteře u dětí školního věku Poranění horní krční páteře u dětí školního věku Mrůzek M.,Krejčí O. Neurochirurgická klinika LF OU a Fakultní nemocnice Ostrava poranění horní krční páteře v dětském věku je vzácné cca 1% ze všech úrazů

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků KLINICKÁ STUDIE Biopron 9 Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem Krátké shrnutí výsledků Typ studie Místo realizace randomizovaná, placebem kontrolovaná Klinika dětských infekčních

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Obsah Úvod... 7 1 Anatomické poznámky... 9 1.1 Dolní čelist... 9 1.2 Retromolární prostor... 9 1.3 Pterygomandibulární prostor... 10 1.4 Submandibulární prostor... 11 1.5 Parafaryngeální prostor... 12

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Bakteriální infekce byly, jsou a s velkou pravděpodobností

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Hrudní drenáž z pohledu chirurga Hanke I.,

Hrudní drenáž z pohledu chirurga Hanke I., Hrudní drenáž z pohledu chirurga Hanke I., Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno Hrudní drenáž Při drenáži hrudníku zavádíme drén do pohrudniční dutiny k dlouhodobému odsávání vzduchu nebo tekutiny.

Více

Imunitní systém. Lymfatické orgány. Thymus - charakteristika. Thymus - vývoj. Thymus - vývoj Thymus - stavba. Histologie a embryologie

Imunitní systém. Lymfatické orgány. Thymus - charakteristika. Thymus - vývoj. Thymus - vývoj Thymus - stavba. Histologie a embryologie Lymfatické orgány Imunitní systém Histologie a embryologie Brzlík (thymus) Slezina (lien) Lymfatické uzliny (nodi lymphatici) Tonzily (tonsillae) Thymus - charakteristika Thymus - vývoj lymfoepitelový

Více

Fyziologická (přirozená) bakteriální mikroflóra dutiny ústní:

Fyziologická (přirozená) bakteriální mikroflóra dutiny ústní: MOŽNÉ PATOGENNÍ VLIVY BAKTERIÁLNÍ MIKROFLÓRY DUTINY ÚSTNÍ NA MAKROORGANISMUS Fyziologická (přirozená) bakteriální mikroflóra dutiny ústní: primární bakteriální mikroflóra, sekundární bakteriální mikroflóra.

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

M KR K O R BI B OLO L GA

M KR K O R BI B OLO L GA SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Sepse patří k nejzávažnějším infekčním onemocněním a nadále představuje velký terapeutický problém. Sepsi lze definovat jako systémovou

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

LÉČBA A ATB PROFYLAXE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY (nové doporučené postupy) Jiří Beneš Infekční klinika 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha

LÉČBA A ATB PROFYLAXE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY (nové doporučené postupy) Jiří Beneš Infekční klinika 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha LÉČBA A ATB PROFYLAXE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY (nové doporučené postupy) Jiří Beneš Infekční klinika 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha Hradec Králové, 25.2.2016 Patogeneze IE, důsledky pro léčbu bakteriémie

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

- část respirační - plíce +dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly)

- část respirační - plíce +dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly) Otázka: Dýchací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - výměna plynů mezi organismem a vnějším prostředím - výměna plynů = dýchání - respirace 1. vnější dýchání (plicní) - výměna dýchacích plinů

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU

DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU Ondrová M. 1, Kraus J. 2, Plzák J. 3, Lánský M. 4, Hrdlička A. 5 1. Klinika dětské otorinolaryngologie LF MU a FN Brno 2. ORL oddělení

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

RESPIRAČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace

RESPIRAČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace RESPIRAČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace MUDr. Josef Jonáš 1 Funkce dýchacího ústrojí Je to systém zabezpečující dodávku kyslíku do organismu a vyloučení oxidu uhličitého z organismu ven. Dýchání (respirace)

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Zánětlivé (a pseudozánělivé) procesy v oblasti prsů

Zánětlivé (a pseudozánělivé) procesy v oblasti prsů Zánětlivé (a pseudozánělivé) procesy v oblasti prsů 1 Bendová M., 2 Večeřová L. 1 Gynekologicko-porodnická klinika 2 Radiodiagnostická klinika 3.LF UK a FNKV Praha Zánětlivé procesy v oblasti prsů 6% všech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ LABORATORNÍ LISTY Listopad č.29/2016 2016 Vážené kolegyně a kolegové, v tomto čísle našich Laboratorních listů Vám předkládáme statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme testovali

Více

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální = svodná anestezie (RA) = anestezie v určité oblasti

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

10leté zkušenosti s korekcí rozštěpu maxilofaciální oblasti u novorozenců

10leté zkušenosti s korekcí rozštěpu maxilofaciální oblasti u novorozenců 10leté zkušenosti s korekcí rozštěpu maxilofaciální oblasti u novorozenců Borský J., Jurovčík M., Černý M, Velemínská J., Biskupová V., Skřivan J., Straňák Z., Janota J., Zach J., Peterková R., Peterka

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Problematika nozokomiálních pneumonií na ARO

Problematika nozokomiálních pneumonií na ARO MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY Problematika nozokomiálních pneumonií na ARO Jaromíra Kratochvílová Veronika Janásová, Jitka Dědinová 20. Mezinárodní konference Nemocniční

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více