Předváděcí akce očima seniorů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předváděcí akce očima seniorů"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Předváděcí akce očima seniorů Diplomová práce Brno 2015 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková Vypracovala: Mgr. Tereza Skládalová

2 Bibliografický záznam SKLÁDALOVÁ, Tereza. Předváděcí akce očima seniorů: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra sociální pedagogiky, s. Vedoucí diplomové práce Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková.

3 Anotace Cílem diplomové práce s názvem Předváděcí akce očima seniorů je zmapovat zkušenost seniorů s jejich účastí na předváděcí akci. V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy související s tématem, tedy stárnutí a stáří, život ve stáří (životní styl, volný čas, hodnoty, aktivní stárnutí), předváděcí akce a manipulace. V metodologické části je prostor pro popis vybrané metody analýzy dat, kterou je interpretativní fenomenologická analýza. V empirické části dochází k interpretaci dat z polostrukturovaných rozhovorů, která vyústí v nadřazená a podřazená témata. Konečnou fází je hledání a popis společných a individuálních témat. Annotation The aim of the thesis entitled Sales presentations from the elderly people s perspective is to map the experience of senior citizens with their participation in sales presentations. The theoretical part of the thesis defines the concepts related to the topic, i.e. ageing and old age, life in old age (lifestyle, leisure, values, active ageing), sales presentations and manipulation. The methodological part describes the selected method of data analysis, which is the interpretative phenomenological analysis. The empirical part deals with interpretation of the data from semi-structured interviews, which leads to identification of primary and secondary topics. The final stage is the search for and description of the shared and individual topics.

4 Klíčová slova senioři, předváděcí akce, manipulace, život ve stáří, interpretativní fenomenologická analýza Keywords senior citizens, sales presentations, manipulation, life in old age, interpretative phenomenological analysis

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím literatury, kterou uvádím v přiloženém seznamu. V Brně dne Mgr. Tereza Skládalová

6 Poděkování V prvé řadě děkuji Mgr. et Mgr. Markétě Sedlákové, která mi poskytovala cenné komentáře a určovala směr, kterým se při psaní diplomové práce ubírat. Velké poděkování dále patří všem informantkám, které byly ochotné podělit se o svou zkušenost s účastí na předváděcích akcích. A v neposlední řadě velmi děkuji všem svým nejbližším za podporu, které se mi od nich dostávalo po celou dobu studia.

7 OBSAH Úvod... 1 TEORETICKÁ ČÁST Stárnutí jako cesta ke stáří Stárnutí Biologické změny Psychické změny Sociální změny Stáří Život ve stáří Životní styl Volný čas Hodnoty a jejich hierarchie Aktivní stárnutí Předváděcí akce Definice předváděcí akce Senior jako snadný cíl prodejců Prevence účasti seniorů na předváděcích akcích Obecná doporučení Asertivní jednání Manipulace Definice manipulace Manipulátor Manipulace na předváděcích akcích METODOLOGICKÁ ČÁST Metodologie Cíl výzkumu Informantky Metoda sběru dat Reflexe vlastní zkušenosti s tématem Metoda analýzy dat Postup analýzy dat EMPIRICKÁ ČÁST Výsledky rozhovorů s jednotlivými informantkami... 32

8 6.1 Výsledky rozhovoru s paní Helenou Přehled témat z rozhovoru s paní Helenou MOTIVACE NE/SPLNĚNÁ OČEKÁVÁNÍ JEDNÁNÍ PRODEJCŮ aneb když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají ROZHODNUTÍ Výsledky rozhovoru s paní Lubou Přehled témat z rozhovoru s paní Lubou JEDNÁNÍ PRODEJCŮ VÝROBKY CHYBAMI SE ČLOVĚK UČÍ Výsledky rozhovoru s paní Eliškou Přehled témat z rozhovoru s paní Eliškou JEDNÁNÍ PRODEJCŮ DŮSLEDKY koupě ROZPORUPLNOST aneb ne/naplněná očekávání Výsledky rozhovoru s paní Annou Přehled témat z rozhovoru s paní Annou VÝROBKY aneb vše má svůj rub a líc NÁVŠTĚVA PŘEDVÁDĚCÍ AKCE Společná a individuální témata MOTIVACE JEDNÁNÍ PRODEJCŮ VÝROBKY POSTOJ K PŘEDVÁDĚCÍM AKCÍM Shrnutí a aplikace poznatků do praxe sociální pedagogiky Reflexe limitů výzkumu Závěr Zdroje Seznam příloh Příloha č. 1: Způsoby trávení volného času Příloha č. 2: Přepis rozhovoru s paní Helenou Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s paní Lubou Příloha č. 4: Přepis rozhovoru s paní Eliškou Příloha č. 5: Přepis rozhovoru s paní Annou... 81

9 Úvod Senioři jsou rezervoárem nevyužité potence znalostí a zkušeností. (Ort, 2004, s. 79) Již po absolvování praxe v rámci studia (v klubu seniorských aktivit) jsem měla jasno v tom, jaké cílové skupině se chci věnovat při psaní diplomové práce. Budou to senioři, řekla jsem si, neboť jsem z běžných rozhovorů s několika seniorkami cítila jejich potřebu sdílet s někým své příběhy, a tak jsem začala přemýšlet o tématu ze života seniorů, na nějž bych se zaměřila. K myšlence zpracování diplomové práce s názvem Předváděcí akce očima seniorů mě přivedl dokument Šmejdi, pojednávající o prostředí předváděcích akcí. Po jeho zhlédnutí jsem nejprve byla téměř v němém úžasu, který po chvíli vystřídalo rozhořčení, a následně jsem se začala ptát sama sebe: Jak je možné, že se něco takového u nás (legálně) děje? Proč senioři opakovaně navštěvují předváděcí akce, když jsou s jejich průběhem nespokojeni? Problematika předváděcích akcí se po premiéře dokumentu více medializovala, a tak se objevovaly další příběhy seniorů, kteří se například zakoupením prezentovaného zboží dostali do špatné finanční situace, či těch, kteří popisovali hrubé jednání prodejců na akcích. Proto jsem se chtěla setkat s lidmi, kteří se akcí někdy zúčastnili. Abych zjistila jejich pohled na věc, respektive abych se pokusila porozumět jejich zkušenosti s účastí na akcích tohoto typu. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části vymezím pojmy spojené s tématem (například stárnutí a stáří, život ve stáří, předváděcí akce, manipulace), v metodologické části popíšu metodologii výzkumu a v části empirické interpretuji data z rozhovorů. Mám za to, že každý člověk může svými životními zkušenostmi obohatit další lidi. Zde popsané zkušenosti seniorů s jejich účastí na předváděcí akci tak mohou být například vodítkem pro tvorbu preventivních programů, které mají napomoci ochránit seniory od rizik spojených s předváděcími akcemi. Cílem diplomové práce je tedy zmapování zkušenosti seniorů s jejich účastí na předváděcí akci. Tímto zároveň umožním vhled do života seniorů, čímž přispěju k poznání určité části seniorské populace, konkrétně těch, kdo mají zkušenost s účastí na předváděcí akci. 1

10 TEORETICKÁ ČÁST 1 Stárnutí jako cesta ke stáří Jelikož se v diplomové práci zabývám cílovou skupinou seniorů, respektive jejich pohledem na problematiku předváděcích akcí, v první kapitole definuji pojmy stárnutí (a s ním spojené změny v různých oblastech života člověka) a stáří. Podle Petrové Kafkové (2013, s. 40) toho i přes značnou pozornost, která je seniorům a stárnutí věnována, stále o podobě stárnutí v českém kontextu příliš nevíme. 1.1 Stárnutí Stáří a stárnutí představuje velmi aktuální téma dnešní doby. Nejde přitom jen o problémy ekonomické (stále se zvětšující podíl lidí neproduktivního věku a s tím souvisejících vyšších nákladů na výplatu důchodů), ale také politické (ohrožení demokratické stability), demografické (nízká porodnost a pravděpodobnost stálého zvyšování možnosti délky dožití), sociální (zajištění důstojného stáří) a lékařské (na jedné straně prodlužující se doba dožití, spojená se zvyšující se nemocností a na druhé straně pokrok v medicíně, který je předpokladem prodlužující se doby dožití jedince). Odborníci, zejména demografové a ekonomové podpořeni odborníky v oblasti vzdělávání si uvědomují naléhavost a nezbytnost systematicky řešit problematiku stárnutí populace (Salivarová & Veteška, 2014). Stárnutí je chápáno jako komplexní proces s mnoha endogenně i exogenně působícími faktory. Odehrává se v průběhu celého života. Začíná tedy narozením dítěte, pokračuje pohlavním dozráváním v pubertě a v adolescenci a pokračuje neúprosně až k smrti (Holásková, 2008, s ). Zatímco Holásková (2008) považuje stárnutí za proces, který se odehrává v průběhu celého života, Hartl & Hartlová (2010, s. 549) jej definují jako proces negativních změn, k nimž dochází teprve po dosažení dospělosti. Stárnutí je provázeno zmenšenou přizpůsobivostí v mezních zátěžích již po třicítce. S věkem klesá výbavnost nových materiálů, učení se novým symbolům, vštípivost čísel, bezesmyslných slabik a přepojování pozornosti 1. Pacovský (1997) stárnutí z hlediska jedince považuje za cestu do stáří, přičemž se u člověka mění jeho charakteristiky biologické (somatické, tělesné), psychické a sociální. Tyto oblasti charakteristik zmiňují i další autoři (srov. Hartl & Hartlová, 2010; Mühlpachr, 1 Blíže ke změnám viz podkapitola č

11 2004; Sýkorová, 2007). Proces stárnutí tedy doprovázejí změny biologické, psychické a sociální, přičemž jejich nástup je časově různorodý, odvislý od genetických dispozic, životního stylu apod. Existují zde značné individuální rozdíly (Mlýnková, 2011) Biologické změny Biologické změny se týkají většiny orgánových soustav a jejich orgánů. Nejvíce nápadné jsou na kůži nebo pohybovém systému (tyto zřetelně vidíme). Dále probíhají v kardiovaskulárním, respiračním, trávicím, pohlavním a vylučovacím, či nervovém systému, a také ve smyslovém vnímání i spánku (Mlýnková, 2011) Psychické změny V oblasti psychických změn lze říci, že při stárnutí dochází ke zhoršení kognitivních (poznávacích) funkcí, tedy vnímání, pozornosti, paměti, představ a myšlení (Mlýnková, 2011). Duševní činnost starého člověka se celkově zpomaluje, staří lidé nemají často chuť řešit aktuální problémy, nemají rádi změny (viz například traumata spojená se stěhováním), zpomaluje se psychomotorické tempo, prohlubují a zintenzivňují se charakteristické osobnostní rysy jedince (z úzkostlivého člověka se stává hypochondr, ze soběstačného egocentrista apod.), mění se též hodnoty a vnitřní motivace (Mühlpachr, 2004; Pacovský, 1997). Do popředí se v hierarchii potřeb dostává zájem o vlastní zdraví, potřeba jistoty a bezpečí nebo touha se uplatnit i ve vyšším věku (Jarošová, 2006). Krátkodobá paměť se zhoršuje, avšak dlouhodobá bývá často funkční velmi dlouho. Zatímco fluidní inteligence, která představuje schopnost řešit nové problémy (nezáleží na zkušenostech či dosaženém vzdělání), se u lidí zhoršuje již po 30. roce života, krystalická inteligence jakožto suma vědomostí, které člověk v průběhu svého života získal (Jarolímová, 2007, s. 62) zůstává věkem téměř nepoznamenána. Na druhou stranu, stárnutím se často zvyšuje trpělivost, vytrvalost (zejména u monotónních činností), nechybí soudnost a rozvaha ( moudrost stáří ), pochopení pro jednání vrstevníků, větší stálost v názorech atd. (Mühlpachr, 2004; Pacovský, 1997) Sociální změny Významným prvkem naší schopnosti snadného přechodu ze druhé do třetí fáze života, tj. z dospělosti do stáří, přijetí a přizpůsobení se změnám, které tento přechod znamená, je naše sociabilita, kterou rozumíme formovatelnost člověka prostřednictvím sociálních vlivů 3

12 nebo schopnost přizpůsobit se jiným lidem či sociálním podmínkám (Jandourek, 2012, s. 205). Sociální změny ve stáří úzce souvisejí s odchodem jedince do penze. Mění se tím sociální role z pracujícího člověka se stane důchodce. Tento přechod je spojen s určitými změnami, které mohou prožívání člověka významně ovlivnit. Významným dopadem odchodu ze zaměstnání jsou změny v ekonomickém zajištění starého člověka, které ho často omezují v zažitých kulturních a společenských aktivitách (Mlýnková, 2011). Oproti předchozím generacím mají současní senioři lepší zdravotní péči, lépe bydlí, jsou lépe finančně zajištěni, ale zároveň reflektují zhoršování všech těchto podmínek života (Sak & Kolesárová-Saková, 2008). Sociálně ekonomická a zdravotní vyrovnanost jedince může být dekompenzována nemocemi, rodinnými problémy, osamělostí, nedostatkem financí, špatným bydlením. To vše s sebou nese rizika jako je ztráta životního programu, špatná adaptace na penzionování se změnou společenského postavení, nadbytek volného času, osamělost a jiné. Starý člověk je také vystaven tzv. generační osamělosti. Musí se smiřovat se smrtí svých vrstevníků, kteří v jeho okolí umírají. Nejtěžší je vyrovnat se se ztrátou životního partnera (Mlýnková, 2011). Sociální integrace nabývá ve stáří podobu (a) sociální angažovanosti seniorů v bohatých neformálních sítích, (b) dobrovolné samoty introvertních seniorů a (c) nedobrovolné osamělosti (Sýkorová, 2007, s. 179). Jarošová (2006) má za to, že prevencí izolace a osamělosti ve stáří jsou kvalitní mezilidské vztahy a především funkční rodina seniora. Důležitou reakcí na odchod do důchodu je změna životního stylu způsobená nadbytkem volného nestrukturovaného času, jehož smysluplné využití se může stát problémem (Jarošová, 2006). Pokud člověk není schopen naplnit den smysluplnými činnostmi, může se objevit nuda, přemítání o smyslu života, pocit neuspokojených potřeb a další negativní emoce (Mlýnková, 2011). Pokud ale po odchodu do důchodu využijeme možnosti, které nám toto období života nabízí, můžeme prožít plodnou, ale i svobodnou etapu života (Salivarová & Veteška, 2014, s. 13). V důsledku některých z probíhajících biologických, psychických a sociálních změn během procesu stárnutí (například zhoršování zdravotního stavu, osamělost atd.) mohou 4

13 senioři přijmout nabídku účasti na předváděcí akci, čímž se vystavují rizikům spojeným s těmito akcemi. 1.2 Stáří Definic pojmu stáří existuje celá řada a jeho jednoznačné časové vymezení je velmi nesnadné. Zatímco Salivarová & Veteška (2014, s. 7) pojmem stáří označují poslední fázi ontogeneze jedince, Křivohlavý (2011) definuje stáří jako stav, kdy jsou lidé staršího věku, hovoří tedy o starších lidech, nikoli o seniorech či starých lidech. Staršího člověka chápe jako jedince vyššího chronologického věku. Zdá se, že dlouhý věk je jediný znak, který je pro všechny seniory souměřitelný (Ort, 2004, s. 6). Stáří nemůžeme definovat jako vědecký pojem s přesně daným významem a kalendářní chronologií, stáří je kategorie ryze individuální (Salivarová & Veteška, 2014). Obvykle se rozlišuje stáří biologické, sociální a kalendářní. Biologické stáří je pojem hypotetický, nestanovitelný, neboť neexistují přesná kritéria pro jeho určení, které by bylo přesnější než kalendářní věk jedince (Čevela, Kalvach & Čeledová, 2012; Jarolímová, 2007; Mühlpachr, 2004). Kalendářní stáří je dáno dosažením určitého dohodnutého věku (sociální konstrukt), který vychází z empirie obvyklého, průměrného průběhu života a biologického stárnutí. Kalendářní stáří je snadno a jednoznačně vymezitelné, neuvažuje individuální proces stárnutí ani sociální role. Během vývoje se také jeho parametry mění (vzhledem ke zvyšování průměrné délky života, zkvalitňování života apod.) (Čevela, Kalvach & Čeledová, 2012). Mühlpachr (2004) na základě kalendářního věku dělí seniorský věk na tři části: let mladí senioři (dominuje problematika sociálních změn); let staří senioři (nastupují výraznější biologické změny a choroby); a 85 let a více velmi staří senioři (zde se zaměřuje na soběstačnost a zabezpečenost). Křivohlavý (2011) rozděluje život starších lidí na dvě fáze: život v důchodu mladší a starší člověk staršího věku (65-85 let) a příprava na odchod, odchod (85 let a více). Haškovcová (2010) uvádí následující členění druhé poloviny života: let střední nebo též zralý věk; let vyšší věk nebo rané stáří; let stařecký věk, neboli sénium, vlastní stáří; a 90 let a výše dlouhověkost. Rané stáří do 74 let reprezentují tzv. mladí senioři, od 75 let mluvíme o skutečném stáří. Z praktických důvodů bývá za starého člověka považován ten, kdo dosáhl penzijního věku, což obvykle znamená kolem 65 let (Haškovcová, 2010). 5

14 Sociální stáří je dáno změnou rolí, životního způsobu i ekonomického zajištění, přičemž stáří je chápáno jako sociální událost (Mühlpachr, 2004). Za počátek sociálního stáří se obvykle považuje penzionování či vznik nároku na starobní důchod (Čevela, Kalvach & Čeledová, 2012). V rámci sociální periodizace se obvykle užívá rozdělení života na první až čtvrtý věk (Mühlpachr, 2004), kdy první věk znamená předproduktivitu (dětství, mládí, příprava na profesní život, získávání zkušeností); druhý věk produktivitu (dospělost, produktivita ekonomická, biologická i sociální); třetí věk postproduktivitu (stáří); a případně čtvrtý věk - období závislosti. Přechod z produktivního věku zaměstnanosti do relativně klidnějšího věku seniorského s sebou často přináší potřebu přehodnotit vlastní životní styl, změnit dosavadní životní priority (Ort, 2004). Seniorem v této diplomové práci je chápán člověk, který dosáhl věku alespoň 65 let. 6

15 2 Život ve stáří Ve druhé kapitole se věnuji životu ve stáří, konkrétně životnímu stylu, volnému času, hodnotám a jejich hierarchii a také konceptu aktivního stárnutí. Tato témata jsem do diplomové práce zařadila, neboť úzce souvisejí s účastí seniorů na předváděcích akcích, což v jednotlivých podkapitolách blíže osvětlím. Populační stárnutí přináší zásadní proměnu společnosti. Už prostým nárůstem podílu seniorů můžeme očekávat proměnu všech oblastí života. Postupující změny souvisejí s druhou demografickou tranzicí 2 a celkovou proměnou společnosti směrem k pozdní modernitě (Petrová Kafková, 2013, s. 39). Některé dlouhodobě neřešené problémy se nyní nakumulovaly do té míry, že smysluplné jednoduché řešení je již prakticky nemožné a pokud se najde, bude nutně vycházet z celé řady mezigeneračních a mezioborových kompromisů. A právě posun v této problematice přináší i nové výzvy a nová témata pro rozvoj edukačních věd. Jedná se zejména o kvalitu života seniorů, mezigenerační vzdělávání, mezigenerační solidaritu, aktivizaci a animaci seniorů atd. (Salivarová & Veteška, 2014). 2.1 Životní styl Životní styl je souhrn individuálních postojů, hodnot a dovedností odrážejících se ve výrobní, umělecké a jiné činnosti člověka, zahrnuje síť mezilidských vztahů, výživu, tělesný pohyb, organizaci času, zájmy a záliby (Hartl & Hartlová, 2010, s. 559). Každá životní fáze má svou podobu životního stylu odpovídající sociální pozici, potřebám a zájmům člověka v dané fázi (Sak & Kolesárová, 2012, s. 98). Jaký je tedy životní styl ve stáří? Za proměnami životního stylu seniorů je nárůst svobody způsobený odchodem do důchodu. Člověk tímto získá čas, s nímž může svobodně nakládat, protože není omezen povinností pracovat (což samozřejmě platí v případě, že pobírá penzi a z pracovního poměru odejde). Rozšíří se objem času, o němž senior rozhoduje sám, a také rozsah věcí a jevů, o nichž rozhoduje svobodně pouze sám, se rozšiřuje v míře vysoce přesahující jeho celoživotní zkušenost ( ) Vždy je to však výrazný předěl v životě, vždyť práce byla po celý jeho aktivní život tím, co nejvíce určovalo jeho život v řadě dimenzí (Sak & Kolesárová, 2012, s. 99). Onen nárůst svobody, který považuji za zasloužený (zvláště pokud člověk po celý život 2 Tzn. snížení porodnosti dané hodnotovou proměnou společnosti za současného prodloužení života. 7

16 pracoval), znamená ovšem více volného času, jenž jedinec nemusí být s to smysluplně naplnit 3. Na počátku stáří je většina seniorů relativně zdravých a v dobré fyzické kondici, což se však s přibývajícím věkem mění. Zhoršující se zdraví spolu s fyzickým stavem se proto stává limitujícím faktorem (Sak & Kolesárová, 2012). Kromě zdravotního stavu kvalitní žití v období stáří ovlivňuje celá řada faktorů. Rozhodujícím způsobem zde zasahuje úroveň bydlení, finanční situace, vzdělanostní úroveň, možnost komunikace s lidmi, rozvoj všestranných zájmů a aktivit, či dostupnost a přístup ke spektru služeb (Ort, 2004). Důraz na aktivitu v seniorském věku kladou i další autoři, neboť pasivní důchodcovství se jeví do budoucnosti jako sociální patologie jako projev neúspěšného stárnutí, maladaptace na stáří a/nebo závažného zdravotního postižení (Kalvach & Mikeš, 2004, str ). Jde o to, aby se senioři co možná nejvíce oprostili od vnímání stáří jako příležitosti k pouhému bilancování ztrát. Je důležité hledět dopředu, což samozřejmě člověka stojí více úsilí (a ne každý je ochoten jej vynaložit), na rozdíl od prosté rezignace spojené s únavou a touhou po klidném dožití. Již před více než deseti lety Ort (2004) varoval, že blízká budoucnost si vyžádá mezi seniory určité korekce dosavadního životního stylu s ohledem na změny, které se nezadržitelně dějí kolem nás, což se podle mého názoru stalo skutečností. Ve společnosti je totiž opravdu o mnoho méně jistot, pravidelnosti, stability a o mnoho více konkurence, soutěživosti, vyžadující větší odolnost. A například s mírou odolnosti člověka souvisí fakt, že se senioři účastní předváděcích akcí, kde se následně, mimo jiné i v důsledku oné menší míry odolnosti, neubrání zakoupení předraženého, nekvalitního zboží. Nejen životní styl seniorů, ale i dalších věkových skupin je ovlivněn tvrzením, že dnes je jiná doba, která dává možnost žít dynamicky a lépe (Ort, 2004, s. 48). Dnešní senioři na jednu stranu kritizují konzumní styl života mladších generací, jejich spotřební chování a rozmařilost žít si nad poměry, neboť senioři nebyli zvyklí žít na dluh. Na druhou stranu se však někteří ze seniorů v důsledku svého jednání řadí mezi klienty úvěrových společností, neboť splácejí zboží zakoupené na předváděcích akcích. 3 Blíže k volnému času viz podkapitola č

17 2.2 Volný čas Volný čas lze definovat jako zbytek prostoru dne, který má člověk pro sebe sama k dispozici. Je to doba, kdy člověk nemá žádné povinnosti a záleží jen na něm, jak volný čas stráví (Veselá & Kanioková Veselá, 2011, s. 140). V důsledku odchodu do penze se mění denní režim, životospráva i rytmus života jedince, o tom nemůže být pochyb. Vzhledem ke stoupající životní úrovni seniorů je navíc snížení zájmu o pracovní oblast provázeno vzestupem významu volného času a přátel (Petrová Kafková, 2013, s. 103). Ti senioři, kteří nepracují, tedy mají nadbytek volného času, s nímž mohou libovolně nakládat. Charakteristice volnočasových aktivit seniorů se věnuje například Ort (2004), podle nějž je kvalita i kvantita volnočasových aktivit determinována sociálně-demografickými znaky (pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav, výše příjmů aj.) a způsob trávení volného času osob nad 65 let se liší případ od případu, neboť každý jedinec je naprosto jedinečná neopakovatelná bytost, navíc poznamenaná individuálním vývojem, životními peripetiemi, prostředím, odlišnými orientacemi v zájmech, potřebách a motivacích, včetně zdravotního stavu. Jelikož se v aktivitě projektuje osobnost, styl projevu a způsob trávení volného času je odvislý např. od temperamentového ladění geronta, místa bydliště (venkov/velkoměsto), životní orientace (optimismus/pesimismus) atp. Pro každého člověka je aktivita důležitá, neboť je součástí mentální hygieny. Volný čas lze trávit způsobem aktivním i pasivním 4. Na jedné straně nečinnost, pocit prázdnoty, samota, ztráta motivace k dalšímu životu, a tedy postupné vyhasínání, na straně druhé činorodost, aktivity, a tedy zpomalení procesu stárnutí (Ort, 2004). Je pouze na konkrétním jedinci, ke kterému pólu škály se přiblíží. Haškovcová (2010, s. 179) upozorňuje, že u aktivit je důležitá nikoliv nahodilost, ale důrazně strukturovaný program. V ontogenezi lidské psychiky je zdůrazňována strategie pozitivního přístupu k životu, který si člověk vytváří a prohlubuje postupně. Musí být k tomu ovšem také veden výchovou a prostředím. Netýká se to jen oblasti učení a práce, ale právě, a především, sféry volného času. Způsob trávení volného času je odrazem preference hodnot (Ort, 2004). A zde se nachází prostor pro sociálního pedagoga, který může konkrétnímu jedinci (seniorovi) nabídnout volnočasové aktivity, které napomohou objevit, případně upevnit pozitivní přístup k životu. 4 Aktivní a pasivní způsoby trávení volného času viz Příloha č. 1. 9

18 Problematika seniorů a jejich účasti na předváděcích akcích s volným časem jasně souvisí, neboť seniory může vést k návštěvě těchto akcí například pocit nudy, který je vlastně pocitem vnitřní prázdnoty (Veselá & Kanioková Veselá, 2011, s. 141), jenž může být zapříčiněn nedostatkem volnočasových aktivit. Anebo jde také o vzestup významu přátelství v seniorském věku, kdy senioři akce navštěvují v doprovodu blízké osoby. 2.3 Hodnoty a jejich hierarchie Hodnotou je něco, čeho si vážíme, co obdivujeme, co k životu potřebujeme a co nám umožňuje orientaci ve světě. Charakteristikou vlastní pouze lidem je schopnost hodnotit nejen utilitárně, ale i mravně a esteticky a rovněž schopnost přistupovat k hodnotám aktivně, tedy měnit je a vytvářet nové (Celá, 2006, s. 47). Hodnoty se tedy vytvářejí a rozrůzňují postupně, v procesu socializace. Hartl & Hartlová (2010, s. 183) hodnoty dělí na pozitivní (co je žádoucí) a negativní (nežádoucí), absolutní a relativní, přímé a nepřímé; podle obsahu na: estetické, etické, logické a jiné, přičemž individuální hodnoty odrážejí i vytvářejí kulturu společnosti. Z hlediska humanistické axiologie je první a nejvyšší hodnotou život člověka (jakožto proces, který je jednotou přírodních, společenských a kulturních aspektů). Problémem postmoderní doby je však pluralita názorů i v oblasti hodnot, jež jsou relativizovány a hledají nově svoji podobu. Pro Evropu tradiční hodnoty (vycházející z křesťanství) již nejsou závaznou normou pro všechny. A o to složitější je pak orientace člověka v dnešním světě (Celá, 2006). Priority v hodnotách a jejich význam pro nositele (jedince, skupinu, společenství, společnost) odráží hierarchie hodnot jakožto uspořádaný systém hodnot. Tento určuje nejobecnější postoje, životní styl a morálku každého člověka (Hartl & Hartlová, 2010). Chování člověka, včetně chování spotřebního, je ovlivněno systémem hodnot. Z hlediska spotřebního chování můžeme odlišit následující hodnoty: hodnota peněz, času, odlišení se (výjimečnosti), zdraví, lásky (a z ní vyplývající potřeba dělat druhým lidem radost), technické vyspělosti, ochrany životního prostředí, ochrany práv zvířat, konformity (Vysekalová et al., 2012, s ). Zaměříme-li se na hierarchii hodnot seniorů, zjistíme, že zde dochází k určité redukci hodnot. Na závěr života některé hodnoty přestávají být významné a význam zbývajících hodnot se zvýrazňuje. Všeobecně se prioritou stává zdraví a mezilidské vztahy v rodině 10

19 a rodina jako taková partner, děti, vnoučata. V druhém plánu se klade důraz na koníčky, přírodu, přátelství, práci 5 (Sak & Kolesárová-Saková, 2008, s. 10). Senioři, kteří se účastní předváděcích akcí, zakoupením prezentovaného zboží vlastně potvrzují, které hodnoty jsou pro ně důležité. Chtějí být zdraví, a tak uvěří prodejcům, že výrobky jsou zdraví prospěšné a jsou ochotni za ně zaplatit vysokou částku; mnohdy chtějí zajistit zdraví nebo udělat radost i svým blízkým, a tak zakoupí zboží i jim; jindy zase vyhoví žádosti někoho z přátel, aby se spolu s ní/ním akce zúčastnili atp. 2.4 Aktivní stárnutí Kitliňská (2012) spatřuje v dnešní společnosti snahu o diferenciaci přístupů k jednotlivým členům, a to z hlediska věku, kulturního či sociálního kontextu. Vedle trendů orientujících se na prosperitu, úspěch a výkonnost, je potěšující přítomnost realizace myšlenek zohledňujících individualitu každého z nás. Tyto pak staví člověka do pozice aktivního spolutvůrce okolního dění, starší lidi nevyjímaje. Zdůrazňována je možnost využít zkušenosti a potenciál přibývajícího počtu starších lidí v rámci vědeckého, technického i ekonomického rozvoje. Dvořáčková (2013, s. 8) dodává, že starší lidé mají stejně jako všichni ostatní právo být hodnoceni jako jednotlivci na základě svých schopností a potřeb a k tomu, aby se zvyšovala kvalita života ve stáří, a aby stárnoucí společnost prosperovala, je nezbytné dát všem lidem v průběhu jejich života příležitost pro aktivní život. Bond & Corner (2004) kladou důraz na sociální aktivitu, kterou vnímají jako základní zdroj kvality života. Mají za to, že v případě seniorů je podle tzv. teorie aktivity (activity theory) možné úspěšného stárnutí dosáhnout zachováním vzorců aktivit a hodnot využívaných ve středním věku, případně jejich nahrazením jinými vzorci tak, aby byla zachována životní spokojenost. Je ovšem třeba brát v úvahu obtížnost zachování aktivity při možném postupném omezení sociálních sítí, ztrátě důvěrných přátel či zhoršení fyzického a psychického stavu. Co se týče psychického rozpoložení ve stáří, Dvořáčková (2013, s. 7-8) upozorňuje na to, že je stáří chápáno jako období bilancování uplynulého života a jeho přijetí se vším pozitivním i negativním. V důsledku snížených kognitivních schopností i vnímání konečnosti lidského života se může u mnoha lidí objevit pocit zklamání, opuštěnosti, zbytečnosti a marnosti života. ( ) Mnozí se pak proto tomuto bilancování vyhýbají, nebo ho nejsou z různých důvodů schopni učinit. U seniorů lze pozorovat generační vyhasínání 5 Vysvětlení, jak lze legitimizovat pozici důchodce ve společnosti, v níž panuje značný étos práce, nabízí Ekerdt (1986) v podobě etiky zaneprázdněnosti (busy ethic), akcentující aktivní život v penzi. 11

20 intencionality, kdy člověk vyjadřuje názor, že vzhledem k věku již pro něho nic nemá význam, nic neplánuje, nic nechce dosáhnout (Sak & Kolesárová-Saková, 2008, s. 11). Tyto skutečnosti pak mohou negativně ovlivňovat kvalitu života. I přes výše uvedené se současná generace seniorů ukazuje jako přelomová, neboť se posunula střední délka života a posunuly se i duševní a fyzické schopnosti seniora, které mu umožňují žít životem, jakým předchozí generace seniorů nežily. Současný senior je zdravější, vzdělanější, kulturnější a novými informačními a komunikačními technologiemi je více propojen s celkem sociální entity i s jednotlivými prvky jeho sociálního pole (Sak & Kolesárová-Saková, 2008, s. 13). Stárnutí je ve společenském diskurzu spojeno s aktivitou, neboť prospěšnost aktivity dokazují lékařské a psychologické výzkumy, je podporována dokumenty vlád a mezinárodních organizací (Petrová Kafková, 2013). Kitliňská (2012) má za to, že koncept aktivního stárnutí je protipólem negativního postoje ke stárnutí a seniorům, kteří jsou vnímáni spíše jako přítěž. Rámcově v sobě aktivní stárnutí zahrnuje seniory jako platné členy společnosti, kteří se aktivně účastní na trhu práce, stále se vzdělávají a sami se rozhodují o způsobu aktivního prožití období stáří v adekvátní kvalitě života. Koncept aktivního stárnutí představuje progresívní přístup ke stárnutí. Ústředními termíny této myšlenky jsou: princip solidarity, respekt k individualitě a jedinečnosti, inkluze a společenské zapojení v každém věku (Petrová Kafková, 2013, s. 39). Přestože má tento koncept snahu být maximálně inkluzivní, skrývá v sobě hrozbu, že se stane exkludující ideologií, vyčleňující ty, kteří nemohou představy o aktivitě v dostatečné míře naplnit (Petrová Kafková, 2013). Ke zvýšení rizika sociálního vyloučení přispívá skutečnost, že značná část seniorů (téměř pětina) postrádá smysluplnou náplň svého života v tomto věku, a tím má mimo jiné i nedostatečnou motivaci k provozování řady aktivit, včetně těch nejméně náročných (Dvořáčková, 2013). Někteří senioři se účastní předváděcích akcí, čímž vlastně jednají v souladu s konceptem aktivního stárnutí (jsou aktivní, hledají, jak naplnit svůj volný čas). Dobrovolně se však vystavují rizikům spojeným s účastí na akcích tohoto typu. V extrémních případech pak senioři v důsledku nákupu a následného zadlužení mohou přijít o finanční prostředky, které mohly být vynaloženy například na účast na jiných aktivitách. Tímto se ukazuje ona odvrácená, exkludující strana konceptu aktivního stárnutí. 12

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová Vesnice jako místo spotřeby Ing. Dana Posádová 1 O čem budeme mluvit Kdo jsem Spotřebitel a spotřeba Na co si dát pozor při nakupování Nebezpečí reklamních sdělení Marketingové komunikace Osobní prodej

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES!

IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES! IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES! 1. nadšení 2. stagnace 3. frustrace 4. apatie 5. vyhoření Fáze vedoucí k SV (Edelwich, Brodsky) 1. nadšení Ohromná ochota vložit energii

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce?

Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce? Uveřejněno v časopise Marketing & komunikace č. 1/2010 Češi a reklama Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce? Jitka Vysekalová, Olga Kopecká Komunikační proces v sobě, alespoň v teorii, zahrnuje

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Od zralosti ke stáří

Od zralosti ke stáří Od zralosti ke stáří Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více