Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa"

Transkript

1 Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely zákonů souvisejících se zavedením Jednoho inkasního místa a my Vám přinášíme informace zejména o změnách, které se do návrhů promítly po projednání v připomínkovém řízení. Za nejvýznamnější změny oproti původnímu záměru považujeme zachování daňového osvobození z titulu investičních pobídek a osvobození dividend namísto zavedení dividendové slevy. Další významnou změnou je prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů z 6 měsíců na 5 let, což bude mít zásadní dopad na trh investičních a podílových fondů. Dále přinášíme informace o Specializovaném finančním úřadu se sídlem v Praze, který brzy zahájí svou činnost. Poslanci schválili ve třetím čtení změny sazeb DPH a v této souvislosti byla novelizována i některá další významná ustanovení zákona o DPH. Věříme, že i aktuální vydání naší pravidelné publikace využijete ve Vaší praxi. DANĚ, POJIŠTĚNÍ Vláda schválila novely zákonů souvisejících se zřízením Jednoho inkasního místa Vznik Finanční správy a Specializovaného finančního úřadu Sněmovna schválila zvýšení sazeb DPH Státní podpora stavebního spoření bude pravděpodobně omezena LEGISLATIVA Připravované změny v pracovním právu Novinky z oblasti poskytování dotací ze strukturálních fondů EU EU ESD: Nákup portfolia pohledávek po splatnosti SLOVENSKO Podmienky poskytnutia investičnej pomoci budú opätovne zmenené KRÁTCE

2 DANĚ A POJIŠTĚNÍ Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa V červencovém vydání Finančních aktualit jsme vás seznámili se základními prvky plánu ministerstva financí na novelizaci zákona o daních z příjmů a dalších zákonů souvisejících se zavedením Jednoho inkasního místa od roku Zákon prošel připomínkovým řízením a byl v srpnu schválen vládou. Ministerstvo financí některým připomínkám vyhovělo. Cílem našeho článku je upozornit na tyto změny a zároveň připomenout hlavní body. Zdanění dividend u fyzických a právnických osob Vláda upustila od záměru zavést slevu na dani ve výši sražené daně z dividend. Namísto toho navrhuje osvobození dividend jak u právnických, tak u fyzických osob. Osvobození bude platit pro dividendy vyplácené mezi tuzemskými poplatníky mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky států Evropské unie, Švýcarské konfederace, Norska nebo Islandu, a to bez jakýchkoliv dodatečných podmínek (výše majetkové účasti, doba držby) mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky ze států, se kterými byla uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, a vyplácející společnost bude podléhat sazbě daně v daném státě ve výši minimálně 12 % V ostatních případech zůstane zdanění dividend zachováno. Stejně tak bude zdanění zachováno u investičních a podílových fondů. Osvobození dividend a jiných podílů na zisku se bude týkat až výplat zisku vytvořeného po nabytí účinnosti nové úpravy, tzn. nejdříve výplat v roce 2014, což může v praxi způsobovat určité problémy, např. při výplatě zisků za více let. Příjmy z prodeje cenných papírů Návrh zpřísňuje podmínky pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Prodlužuje totiž časovou lhůtu držby cenného papíru z 6 měsíců na 5 let, a to u všech typů cenných papírů a podílových listů. Nová lhůta pro osvobození se použije pro cenné papíry pořízené po účinnosti novely zákona. Zdanění fyzických osob Parametry daně z příjmů fyzických osob zůstávají v podstatě nezměněny. Ruší se superhrubá mzda, sazba se zvyšuje na 19 %, od výše mzdy odpovídající 48násobku průměrné mzdy nebude možné uplatnit základní slevu na dani. Návrh stále obsahuje omezení rozsahu zaměstnaneckých benefitů osvobozených od daně i snížení maximálního limitu pro odpočet hypotéčních úroků na 80 tis. Kč ročně. Sleva na dani pro zaměstnance ve výši Kč ročně kompenzující zrušení osvobození zaměstnaneckých benefitů (zejména stravenek) zůstala zachována. Úprava je rozšířena o možnost zaměstnaneckého bonusu (zpětné platby státem) v případě, že by výše daně nepostačovala na jeho uplatnění. Jde tedy o podobný princip jako v případě daňového zvýhodnění na děti.

3 Sociální a zdravotní pojištění Sazba na důchodové a zdravotní pojištění zůstává zachována v jednotné výši 6,5 %, nemění se ani rozdílně nastavená maximální výše základu pojistného pro zaměstnance (48 násobek pro důchodové a 72násobek pro zdravotní pojištění). Odvod z úhrnu mezd Koncepce zůstává v návrhu zachována, tzn. že doposud hrazené sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Z daně se stal odvod a jeho účel je v zákoně deklarován: jedná se o souhrnné povinné peněžité plnění nahrazující pojistné placené zaměstnavatelem. Sazby přímo stanoví zákon o daních z příjmů a jsou součtem sazeb na jednotlivá pojistná plnění. Zaměstnavatel bude při výpočtu odvodu z úhrnu mezd vždy kategorizovat příjmy do jednotlivých dílčích základů pro odvod, a to v závislosti na tom, zda dané příjmy zakládají účast na daném pojištění či nikoliv. Maximální základ ve výši čtyřnásobku průměrné měsíční mzdy v úhrnu za všechny zaměstnance v návrhu zůstal zachován, což pro naprostou většinu firem bude de facto znamenat zrušení maximálního základu pro pojistné hrazené zaměstnavatelem za jednotlivé zaměstnance. Zdanění právnických osob Významnou změnu oproti původnímu návrhu představuje zachování slevy na dani z titulu investičních pobídek. Návrh již neobsahuje ustanovení, na jehož základě by sankce ze závazkových vztahů byly na straně věřitele zdanitelné v okamžiku zaúčtování. Zůstává tedy zachován současný stav. Co se týče zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám, původně navrhovaná podoba návrhu se v podstatě nemění. Zdanění loterií a ostatních her Návrh zavádí odvod z loterií a jiných podobných her a ruší osvobození od daně z příjmů. Odvod bude snižovat základ daně z příjmů. Ostatní navrhované změny Návrh nadále obsahuje např. snížení výše obratu pro povinnou registraci k DPH z Kč na Kč, zrušení osvobození od daně z převodu nemovitostí u vkladů nemovitostí do základního kapitálu dceřiné společnosti i nulové zdanění fondů kolektivního investování. Petr Toman, tel.: Lenka Fialková, tel.: Vznik Finanční správy a Specializovaného finančního úřadu Poslanecká sněmovna se v současné době zabývá dvěma tisky věnovanými reorganizaci daňové správy. Jedná se o novelizaci stávajícího zákona o územních finančních orgánech (v rámci tisku 377) a o návrh nového zákona o Finanční správě, který prošel prvním čtením a který představuje komplexní řešení reorganizace daňové správy od roku Tento zákon by měl nahradit stávající zákon o územních finančních orgánech (ÚFO).

4 První krok k reorganizaci a zejména vzniku Specializovaného finančního úřadu pro vybrané subjekty byl proveden již loňskou novelou zákona o ÚFO. Oba výše zmíněné návrhy do určité míry mění současnou legislativní úpravu Specializovaného finančního úřadu. Do kompetence Specializovaného finančního úřadu se sídlem v Praze budou náležet následující subjekty: Tzv. velké subjekty, tedy právnické osoby s ročním obratem přesahujícím 2 miliardy Kč. Stávající zákon o ÚFO neobsahuje přechodné ustanovení, na jehož základě by se určovala příslušnost ke Specializovanému finančnímu úřadu od roku 2012, kdy úřad zahájí svou činnost. Součástí obou zmíněných návrhů takovéto přechodné ustanovení je a rozhodujícím pro stanovení kompetence k 1. lednu 2012 podle nich bude obrat za rok 2010 (pro společnosti s kalendářním rokem jako zdaňovacím obdobím). Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, pobočky zahraničních pojišťoven, zajišťovny a pobočky zahraničních zajišťoven. Nově budou do kategorie velkých subjektů náležet členové skupiny pro účely DPH, pokud alespoň jeden z jejích členů bude vybraným subjektem podle předchozích bodů. Reorganizace daňové správy spočívá ve vzniku Finanční správy (od roku 2012), která by měla nahradit současnou daňovou správu. Vznik Generálního finančního ředitelství k 1. lednu tohoto roku byl vlastně prvním krokem k této reorganizaci. V současné době existuje 8 finančních ředitelství a 199 finančních úřadů. Ty by měly být 1. ledna 2012 transformovány do 14 finančních úřadů se 199 územními pracovišti. Mezi Generálním finančním ředitelstvím a finančními úřady by stálo Odvolací finanční ředitelství jako jediný orgán druhé instance v daňovém řízení. Celá Finanční správa by měla být jednou účetní jednotkou, na rozdíl od stávajících 8 účetních jednotek (podle 8 finančních ředitelství). Petr Toman, tel.: Lenka Fialková, tel.: Sněmovna schválila zvýšení sazeb DPH Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh novely zákona o DPH (tisk 377). Návrh nyní projedná Senát. Novela zvyšuje od 1. ledna 2012 sníženou sazbu DPH na 14 % a od 1. ledna 2013 sjednocuje obě sazby na 17,5 %. Schválený text obsahuje několik dalších bodů, které byly předloženy formou pozměňovacích návrhů Poslanecké sněmovně. Jedná se zejména o: Rozšíření ručení za zaplacení daně

5 Institut ručení za nezaplacenou daň bude rozšířen také na situace, kdy úplata za zdanitelné plnění bude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku. Ručení se tedy nově neuplatní pouze u transakcí provedených bezhotovostně na účet vedený v tuzemsku nebo v hotovosti (pokud je úhrada v hotovosti podle jiných předpisů možná). Oproti stávající úpravě se tak tento institut významně rozšiřuje, neboť úhrada na zahraniční účet je zcela běžná, jedná-li se o nákup zboží či služby od zahraničního partnera. Ručení se samozřejmě týká pouze plnění zakládajících povinnost dodavatele odvést DPH (tedy nikoliv například situací, kdy dochází k pořízení zboží z jiného členského státu či poskytnutí služeb a příslušnou DPH pak vykazuje zákazník). Souhrnné opravné doklady Novela upravuje rovněž problematiku souhrnných opravných daňových dokladů, která je aktuální zejména v případě poskytování množstevních bonusů za určitá období či provádění úprav z důvodu převodních cen mezi spřízněnými podniky. Do textu novely byla částečně zapracována Informace Generálního finančního ředitelství z dubna letošního roku. Jedná se zejména o náležitosti souhrnného opravného daňového dokladu, kdy namísto evidenčních čísel všech opravovaných daňových dokladů je možné uvést pouze jejich rámcové vymezení nezbytné pro jejich jednoznačnou identifikaci. Nově by na souhrnném opravném daňovém dokladu měl být uveden rozdíl mezi opravenou a původní výší základu daně a daní jako souhrnná částka, nikoliv tedy jednotlivě za každé opravované zdanitelné plnění. Novela zákona dále umožňuje v případě plnění hrazených v cizí měně použít jednotný kurz místo kurzu platného u původních zdanitelných plnění pro všechna opravovaná plnění. Tím bude kurz ČNB platný první pracovní den příslušného kalendářního roku. Přestože použití jednotného kurzu představuje značné zjednodušení na straně dodavatele, je otázkou, nakolik bude tento postup praktický i pro odběratele. Ten musí totiž opravit uplatněný odpočet DPH již v okamžiku, kdy se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti opravu provést, a to bez ohledu na skutečnost, zda již obdržel opravný daňový doklad. Další změny Další drobné změny souvisejí například s vymezením dlouhodobého majetku, výpočtem odpočtu daně v poměrné výši, vyrovnáním odpočtu daně či úpravou odpočtu daně. V rámci pozměňovacích návrhů k tomuto tisku byla rovněž přijata novela zákona o územích finančních orgánech týkající se Specializovaného finančního úřadu, o které Vás informujeme na jiném místě tohoto vydání. Petr Toman, tel.: Zuzana Jatiová, tel.: Státní podpora stavebního spoření bude pravděpodobně omezena Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona, který zpřísňuje podmínky poskytování státní podpory stavebního spoření. Navrhovaná účinnost zákona je od 1. ledna 2013.

6 Ministerstvo financí zamýšlí omezit státní podporu stavebního spoření pouze na případy, kdy budou prostředky využity na bytové potřeby. Popsaná úprava by se týkala státní podpory, na kterou vznikl nárok ode dne nabytí účinnosti novely zákona, a to bez ohledu na datum uzavření smlouvy o stavebním spoření. Ministerstvo dále navrhuje rozšířit okruh poskytovatelů stavebního spoření o univerzální banky, a to od 1. ledna Rádi bychom upozornili, že v tuto chvíli se jedná pouze o návrh ministerstva financí, který bude ještě předmětem diskuzí a případných změn. Ladislav Malůšek, tel.: Jiří Vrzal, tel.: Připravované změny v pracovním právu LEGISLATIVA Sněmovna projednala ve druhém čtení návrh významné novely zákoníku práce, jejímž cílem je větší pružnost pracovně právních vztahů. Novela by měla vstoupit v účinnost od 1. ledna Z mnoha plánovaných změn vybíráme: Zkušební doba Vedoucí zaměstnanec by si nově mohl se zaměstnavatelem sjednat delší zkušební dobu než řadový zaměstnanec, a to až šest měsíců. Pokud bude pracovní poměr uzavřen na dobu určitou, mohla by zkušební doba nově být sjednána pouze na polovinu celkového trvání pracovního poměru. Dohoda o provedení práce Novela rozšiřuje maximální rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení práce ze současných 150 hodin za jeden kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele na 300 hodin. V rámci této novely dochází i k novelizaci legislativy sociálního a zdravotního pojištění, podle které odměna z dohody o provedení práce nad Kč měsíčně bude nově podléhat jak sociálnímu, tak zdravotnímu pojištění. Pouze u odměn do tohoto limitu by nadále neexistovala povinnost platit pojistné. Pracovní poměr na dobu určitou Délka trvání pracovního poměru na dobu určitou by nově byla omezena nejvýše na tři roky. V této době by bylo možné pracovní poměr mezi týmiž účastníky opakovat nejvýše dvakrát. Práce přesčas Novela upravuje také přesčasy. Nově by mělo být možné v rozsahu maximálně 150 hodin za kalendářní rok sjednat mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas se všemi zaměstnanci (nejenom s vedoucími jako doposud). S vedoucími zaměstnanci by pak bylo možné toto sjednat až v rozsahu maximální přípustné práce přesčas, včetně práce dohodnuté se zaměstnancem, tedy přibližně 416 hodin za rok (resp. 52 týdnů).

7 Konkurenční doložky Významné změny přinese novela i v oblasti konkurenčních doložek. V konkurenční doložce bude muset být specifikováno, jakých činností, osob nebo území se zákaz konkurenční činnosti týká. Zákaz konkurence bude možné sjednat až na dobu dvou let (oproti jednomu roku dle současné právní úpravy). Nově však bude možné, aby soud konkurenční doložku omezil, či úplně zrušil, pokud zaměstnance omezuje více, než vyžaduje potřebná míra ochrany zaměstnavatele. Martin Hrdlík, tel.: Iva Krákorová, tel.: Novinky z oblasti poskytování dotací ze strukturálních fondů EU Prodloužení 3. výzvy Programu ICT a strategické služby (OPPI) Začátkem září byla prodloužena 3. výzva programu ICT a strategické služby v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). V rámci tohoto programu mohou podniky žádat o finanční prostředky pro následující typy aktivit: Vývoj softwaru Zakládání a rozvoj center sdílených služeb a datových center, (nově) s důrazem na mezinárodní zaměření. Zakládání a rozvoj center oprav výrobků a technologií high-tech. O podporu mohou požádat všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na svou velikost, přičemž se sídlo příjemce podpory musí nacházet v České republice. Výše poskytnuté dotace se může pohybovat v rozmezí 1,5-100/150 mil. Kč na jeden projekt. Dotace na způsobilé investiční výdaje a provozní náklady se řídí regionální mapou platnou pro období (viz: Výzva požaduje, aby bylo vytvořeno 10/25/40 nových pracovních míst dle typu podporované aktivity, přičemž tato místa musejí být obsazena zaměstnanci na odborné pozici odpovídající aktivitě, na kterou byly finanční prostředky poskytnuty. Další podmínkou je minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, která musí v případě velkých podniků činit minimálně 3 mil. Kč. Příjem registračních žádostí bude probíhat od do (MPO si vyhrazuje možnost ukončit příjem žádostí dříve) a příjem plných žádostí od do více informací lze získat na: Další aktuální možnosti dotací EU pro velké podniky Kromě výše zmíněného jsou také v současné době pro velké podniky v rámci OPPI otevřeny následující výzvy: Prodloužení 2. Výzvy programu Školicí střediska (OPPI) dotace na vybudování, rozšíření a vybavení školicích center či místností. Příjem elektronických registračních žádostí probíhá od do , a příjem plných žádostí od do

8 více informací lze získat na: 3. výzva programu Potenciál (OPPI) - dotace na vznik nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum a vývoj. Příjem elektronických registračních žádostí probíhá od do , a příjem plných žádostí do více informací lze získat na: Daniel Szmaragowski, tel.: Karin Tomanová, tel.: ESD: Nákup portfolia pohledávek po splatnosti V rámci řízení před Soudním dvorem EU vydal nedávno generální advokát své stanovisko ve věci GFKL Financial Services AG (C-93/10). Došel k závěru, že nákup portfolia pohledávek po splatnosti není předmětem DPH. Daný případ se týkal postoupení portfolia pohledávek po splatnosti, kdy byla cena stanovena na základě očekávané výnosnosti. Advokát se zabýval otázkou, zda lze na zmíněný případ uplatnit předchozí judikaturu ESD v oblasti faktoringu (například MKG (C-305/01)). Pokud by tomu tak bylo, pak by nákup portfolia pohledávek po splatnosti mohl být pro účely DPH považován za zdanitelné plnění. Ve výše uvedeném případě však generální advokát navrhuje, aby soud posoudil nákup portfolia pohledávek po splatnosti jako transakci, která DPH nepodléhá. Podle jeho názoru je nákup portfolia pohledávek službou na straně kupujícího, nicméně v daném případě nebyla za tuto službu poskytnuta žádná úplata. Advokát dále došel k názoru, že i kdyby určitá úhrada za službu zaplacena byla, nebylo by možné určit přímé spojení mezi poskytnutou službou a obdrženou platbou. Z tohoto důvodu advokát dochází k závěru, že plnění v podobě této služby není předmětem DPH podle příslušné evropské směrnice. Chtěli bychom upozornit, že názor generálního advokáta není pro soud závazný. Úkolem advokáta je poskytnout nezávislý právní názor pro daný případ. Již tento jeho názor ovšem ukazuje, že by v budoucnu mohlo dojít alespoň částečně k odklonu od stávajícího výkladu, který - v souladu s dřívější judikaturou - nákup pohledávek v určitých případech do předmětu DPH zahrnoval a požadoval po nabyvateli odvod DPH z poskytnuté služby vymáhání pohledávek. Úplata by pak mohla být stanovena jako rozdíl mezi inkasy pohledávek získaných kupujícím a platbou za nákup těchto pohledávek. EU Petr Toman, tel.: Aleš Krempa, tel.:

9 Podmienky poskytnutia investičnej pomoci budú opätovne zmenené SLOVENSKO Nové pravidlá vstúpili v platnosť 1. augusta 2011 v súvislosti s prijatou novelou zákona o investičnej pomoci. Novela zákona má za cieľ podporiť investičné projekty v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti, avšak investičná pomoc môže byť udelená investičným projektom vo všetkých okresoch, s výnimkou bratislavského. Priemyselná výroba Hlavnou zmenou, ktorú novela zákona prináša v oblasti priemyselnej výroby, je zníženie výšky minimálnych investičných nákladov na 14 mil. EUR v oblastiach, kde je priemerná ročná miera nezamestnanosti nižšia ako priemerná ročná miera nezamestnanosti na Slovensku. V okresoch, kde priemerná ročná miera nezamestnanosti prevyšuje priemernú ročnú mieru nezamestnanosti na Slovensku môže byt minimálna výška investícií ešte znížená. Podstatná zmena spočíva v rozdelení západného, stredného a východného Slovenska na 5 zón, v závislosti od miery nezamestnanosti v ich jednotlivých okresoch a výška a formy investičnej pomoci závisia od umiestnenia investičného projektu v niektorej z týchto zón. Ako ďalšiu z podmienok zákon stanovuje, aby 60% z vynaložených investícií smerovalo do nových moderných technológií. Ďalšie dve podmienky (80% objemu tržieb musí pochádzať z podnikateľských aktivít na ktoré bola štátna pomoc poskytnutá a dodržiavanie predpisov z oblasti ochrany životného prostredia) ostali novelou nezmenené. Obstaranie majetku od (zahraničných) spriaznených strán môže tvoriť súčasť oprávnených investícií. V režime legislatívy platnej do 31. júla 2011, boli tieto investície vylúčené. Majetok nadobudnutý od spriaznených strán však musí byť nový. Technologické centrá a centrá strategických služieb Technologické centrá a centrá strategických služieb môžu takisto požiadať o poskytnutie investičnej pomoci. Aj v týchto prípadoch boli zákonné požiadavky na minimálne investície znížené na EUR (technologické centrá) a EUR (centrá strategických služieb). Rozdelenie do príslušných zón sa uplatní aj v prípade takýchto investičných projektov. Na rozdiel od investícií v priemyselnej výrobe, investičným projektom v týchto oblastiach môžu byť vždy udelená dotácia na obstaranie investičného majetku a príspevky na novovytvorené pracovné miesta, bez ohľadu na zaradenie do príslušnej zóny V oblasti podpory cestovného ruchu bola minimálna výška investícii znížená na 10 mil. EUR. Daňová úľava Veľa investorov môže požiadať o poskytnutie daňovej úľavy, čerpanie ktorej bolo novelou zlepšené. Najdôležitejšou zmenou je predĺženie čerpania daňovej úľavy z 5 na 10 rokov.

10 Novela taktiež zaviedla dva možné spôsoby určenia ročnej výšky daňovej úľavy. Súčasný koeficient (pomer oprávnených nákladov a vlastného imania) ostal zachovaný. Novela zároveň zavádza možnosť určiť výšku ročnej daňovej úľavy ako pevne stanovených 80% daňovej povinnosti. Vo viacerých prípadoch bude táto možnosť pre investor viac výhodná. Prechodné ustanovenia Vo všeobecnosti budú ustanovenia novely použité na posúdenie investičných zámerov podaných po 31. júli Zámery podané pred 1. augustom 2011 budú posúdené podľa doterajších predpisov. V niektorých prípadoch bude teda pre investora výhodnejšie vziať investičný zámer podaný za účinnosti pôvodného zákona o investičnej pomoci späť a podať nový investičný zámer. Ton Verbraeken, tel.: KRÁTCE Ve Sbírce zákonů byla publikována novela zákona o Celní správě pod č. 252/2011 Sb. Novela zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo EHP vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 260/2011 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo společně s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže návrh novely zákona o tzv. významné tržní síle. Ve druhém čtení poslanci projednali novelu o důchodovém spoření, která umožní spořit na důchod v soukromých fondech. 1. září vstoupila v účinnost novela zákona o soudních poplatcích, která zvyšuje soudní poplatky. Evropská komise zveřejnila studii na téma DPH ve veřejném sektoru. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa Červenec 2011 Vítáme Vás v červencovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministerstvo financí

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2013 duben/květen

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Právo a podnikání 1/2013

Právo a podnikání 1/2013 Právo a podnikání 1/2013 Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013 Ing. Jana Kunešová, daňový poradce kunesova@jkraudit.cz Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více