Vše o investičním pojištění 3.díl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vše o investičním pojištění 3.díl"

Transkript

1 Martin Podávka, FinQ.cz, březen Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,.. 6. Univerzální pojištění, otázky a odpovědi Vše o investičním pojištění 3.díl Investiční pojištění je jednoznačně nejobtížnějším finančním produktem, který poskytuje oproti jiným pojistným produktům možnost volby investiční strategie a oproti finančním produktům široký rozsah pojistné ochrany. Kvalifikovaný prodej IŽP znamená vysvětlit podmínky pojištění, možnosti investováni, druhy pojištěných rizik. Je třeba s klientem vytvořit analýzu jeho potřeb a pomoci mu určit jeho investiční profil a s ním související investiční strategii. Tuto poradenskou službu hradí klient z počátečního poplatku. Úhrada služby finančního poradenství Existují dva způsoby úhrady finančního poradenství. Prvním je tzv. placené poradenství klient platí za službu (vyhotovení finančního plánu, jeho realizace, ) přímo poradci. Existuje sazebník služeb finančního poradce, např. sestavení finančního plánu Kč, roční aktualizace plánu Kč, atd. Jednoznačně však převládá (a to nejen v České republice) druhá forma provizní poradenství. Poplatek za poradenství je zakalkulován v ceně produktu a poradci ho vyplácí finanční instituce (stavební spořitelna, pojišťovna, podílový fond, ). Klient hradí službu poradce nepřímo, ve formě tzv. počátečního poplatku. Ten zahrnuje jednak počáteční náklady pojišťovny a jednak platbu zprostředkovateli za jeho poradenství klientovi. Počáteční poplatek Existují tři základní typy počátečního poplatku, každá pojišťovna u svého produktu používá právě jeden způsob. V následujících odstavcích je postupně detailně popíšeme a na jednoduchém příkladu ukážeme výpočet poplatku. 1. Alokační procento Forma počátečního poplatku je následující: v prvních letech je do podílových fondů investována (alokována) menší část pojistného než v letech dalších. Pokud je v sazebníku poplatků pojišťovny napsáno, že alokační procento je v prvním roce 10%, v druhém roce 70%, od třetího roku dále již 100% a pojistník platí 1000 Kč měsíčně, zaplatí počáteční poplatek Kč. V prvním roce je ze zaplaceného pojistného Kč investováno do fondů 10%* Kč = Kč. Zbylých Kč je první část poplatku. V druhém roce je do fondu investováno 70%* Kč = Kč, zbylých Kč je druhá část poplatku. Celkem tedy pojistník zaplatí počáteční poplatek = Kč.

2 Poplatek tedy není klientovi stržen z podílového účtu, ale přímo ze zaplaceného pojistného tím, že je investována pouze jeho část. Někdy v sazebníku pojišťovna neuvádí výši alokačního procenta, ale přímo výši poplatku (tedy doplněk do 100%). V případě našeho příkladu bychom v sazebníku nalezli položku: poplatek v prvním roce 90% ze zaplaceného pojistného, v druhém roce 30% ze zaplaceného pojistného. Výše poplatku v rámci stejného produktu může být různá pro různé doby trvání pojištění. Klient s pojistnou smlouvou na kratší dobu zaplatí méně než klient s pojistnou dobou delší. Sazebník pro vybrané doby trvání může vypadat následovně: Poplatek ve formě alokačního procenta (AP) Trvání 1. rok 2. rok 1. rok 2. rok 10 50% 100% 50% 0% 20 10% 90% 90% 10% 30 10% 80% 90% 20% 40 10% 70% 90% 30% Poplatek ve formě vyčíslení poplatku (100%-AP) Nízké alokační procento je většinou uplatňováno nejen na počátku pojištění, ale také u každého navýšeného pojistného. Nelze tedy tento poplatek obejít tak, že by se na počátku platilo pouze malé pojistné a od třetího roku se navýšilo. Na nárůst pojistného je opět aplikováno alokační procento. 2. Počáteční jednotky Druhou formou počátečního poplatku jsou tzv. počáteční jednotky. Ačkoliv systém tohoto poplatku je jiný, princip zůstává stejný úhrada počátečních nákladů z pojistného v prvním a druhém roce. O celkové výši tohoto poplatku rozhodují tři parametry: Jak dlouho jsou počáteční jednotky nakupovány? (1 nebo 2 roky) Kolik procent se každý rok strhne? (3% - 7%) Doba, po kterou se strhává. (Většinou do konce pojistné doby, minimálně 5 let, někdy maximálně 20 nebo 30 let.) Pojišťovna během prvního nebo prvních dvou let nakupuje za běžné pojistné speciální druh jednotek - tzv. počáteční jednotky. S těmito jednotkami nemůže klient manipulovat, pojišťovna si z jejich aktuálního počtu každý rok strhne určité procento. Na konci pojištění vyplatí klientovi zůstatek počátečních jednotek. Pokud pojišťovna nakupuje počáteční jednotky pouze jeden rok, strhává 7% po celou dobu, pojištění trvá 5 let a měsíční pojistné je Kč, zůstane z prvoročního pojistného: * 0,93 * 0,93 * 0,93 * 0,93 * 0,93 = Kč. Celkem tedy poplatek činí = Kč, což je z 30% z ročního pojistného. Následující tabulka ukazuje přepočet parametrů počátečních jednotek na jedno číslo: výše poplatku jako procento z ročního pojistného. Např. v případě IŽP, kde se počáteční jednotky nakupují 2 roky, strhává se 6% po dobu 20 let, je poplatek 140 % ročního pojistného.

3 Nákup počátečních jednotek 1 rok Nákup počátečních jednotek 2 roky trvání / srážka 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % trvání / srážka 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 5 let 14% 18% 23% 27% 30% 5 let 26% 34% 41% 49% 56% 10 let 26% 34% 40% 46% 52% 10 let 50% 64% 77% 89% 100% 15 let 37% 46% 54% 60% 66% 15 let 71% 89% 105% 118% 130% 20 let 46% 56% 64% 71% 77% 20 let 90% 110% 126% 140% 151% 25 let 53% 64% 72% 79% 84% 25 let 105% 126% 143% 156% 166% 30 let 60% 71% 79% 84% 89% 30 let 119% 140% 156% 168% 176% Počáteční jednotky jsou nakupovány nejen na počátku pojištění, ale vždy z každého navýšeného pojistného. Nelze tedy tento poplatek obejít tak, že by se na počátku platilo pouze malé pojistné a například od třetího roku by se pojistné navýšilo. Za navýšené pojistné jsou nakupovány počáteční podílové jednotky. 3. Pravidelný poplatek Poslední varianta je obdobou předchozího postupu. U produktu nejsou žádné počáteční jednotky, ale je dána částka, která se pravidelně každý měsíc či rok strhne z fondu a doba, po kterou se strhává. Ukažme si postup na dvou konkrétních příkladech z českého trhu. Znění sazebníku: V prvním roce se strhne 1,1% a ve druhém až čtvrtém 1,2% z celkově zaplaceného pojistného za celou dobu pojištění. Klient, který platí Kč měsíčně a smlouvu má na 30 let, celkem zaplatí pojistné Kč za celou dobu. Poplatek v prvém roce je 1,1%* =3 960 Kč, v druhém až třetím roce 1,2%* = 4320 Kč. Celkem tak zaplatí Kč, tj.141% ročního pojistného. Znění sazebníku: Každý měsíc se strhne 0,8% z prvního ročního pojistného, strhává se po celou dobu, maximálně 20 let. Klient, který platí Kč měsíčně a smlouvu má na 30 let, celkem zaplatí (roční pojistné)* 0,8 *12 (12 měsíců v roce) * 20 (maximálně 20 let) = Kč (192% ročního pojistného) Distribuční kanály V současné době žádná pojišťovna nenabízí sjednání investičního pojištění pomocí přímého prodeje (internet) za zvýhodněnou cenu. Existuje pouze jeden produkt, který je nabízen na pobočkách banky. Počáteční poplatky u tohoto produktu jsou ve formě alokačního procenta, poplatek je 15% z prvoročního pojistného. Mezi nejdůležitější distribuční kanály patří prodej přes vlastní (vázanou) agentskou síť nebo prostřednictvím nezávislých prodejních společností. Pojišťovna buď prodává stejný produkt přes oba tyto kanály nebo pro prodejní společnost vytvoří speciální produkt, který pokrývá vyšší počáteční náklady spojené s distribucí přes tuto společnost. Ukažme si to na dvou příkladech.

4 Pojišťovna 1 Pojišťovna 2 Produkt pro vázanou obchodní službu Forma úhrady počátečních nákladů pomocí počátečních jednotek, doba nákupu 1 rok, srážka 7% ročně Forma úhrady pomocí nižšího alokačního procenta. V prvním roce 20%, v druhém roce 90%. Produkt pro nezávislou prodejní společnost Forma úhrady počátečních nákladů pomocí počátečních jednotek, doba nákupu 2 roky, srážka 7% ročně Forma úhrady pomocí nižšího alokačního procenta. V prvním roce 20%, v druhém roce 20%. Obecně tedy neplatí poučka, že přes nezávislou společnost klient získá lepší poradenství a výhodnější produkty, v některých případech zaplatí klient za stejný produkt téměř dvojnásobnou cenu. Odkupné S počátečním poplatkem souvisí i výše odkupného. Pokud klient smlouvu předčasně zruší, není mu vrácena aktuální hodnota fondu, ale ta je snížena o dosud neuhrazenou část počátečních nákladů. (Netýká se způsobu s nízkým alokačním procentem zde byly počáteční náklady uhrazeny ihned během prvních 2 let.) U počátečních jednotek je při odkupném účtována srážka z těchto jednotek za všechny roky do sjednaného konce pojištění. Vše o investičním pojištění 4.díl Zatímco u kapitálového životního pojištění jsou náklady započteny do pojistné sazby a tvoří část pojistného placeného klientem, u investičního pojištění jsou strhávány z přijatého pojistného nebo z podílového účtu dle aktuálně platného sazebníku. Výhodou tohoto postupu je přehlednost lze snadno vyčíslit výši nákladů na pojištění. V předchozím díle jsme popsali počáteční poplatek, v tomto všechny další poplatky. Ostatní poplatky lze rozdělit do dvou skupin: 1. Řádné poplatky jsou účtovány pravidelně (měsíčně, při investování,..) Mezi řádné poplatky patří měsíční a inkasní poplatek, vstupní poplatek nebo poplatek za správu fondů. 2. Mimořádné poplatky jsou účtovány při mimořádném požadavku klienta (částečný odkup, změna investiční strategie,..) Měsíční poplatek Pojišťovna každý měsíc sníží hodnotu podílového účtu klienta o fixní částku. Její výše se pohybuje od 20 do 65 Kč. Poplatek kryje administrativní náklady pojišťovny, je významem srovnatelný například s poplatkem za vedení běžného účtu, úvěrového účtu atd. Vstupní poplatek Vstupní poplatek je obdobou stejného poplatku u OPF. Hodnota investovaných peněz je snížena o určité procento. Poplatek je určen na krytí investičních nákladů a výplatu odměny zprostředkovateli, který po celou dobu trvání pojištění vykonává servis klientovi.

5 U otevřených podílových fondů bývá výše tohoto poplatku rozlišena dle typu fondu, například fondy peněžního trhu mají poplatek nejnižší, u akciových fondů nejvyšší. U IŽP je výše tohoto poplatku nezávislá na druhu fondu, většinou bývá rovna 5%. V sazebníku poplatků lze tento poplatek nalézt pod různými názvy. Nejčastější názvy jsou: Administrativní poplatek ve výši x% z aktuální výše pojistného Poplatek je stržen z podílových jednotek podobně jako měsíční poplatek. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílové jednotky ve výši x%. Klientovi je nakoupeno o x% méně jednotek, než odpovídá jejich aktuální prodejní ceně. Nakupuje se totiž za tzv. nákupní cenu, která je o x% vyšší než cena prodejní (tj. cena, za kterou klient jednotky odkupuje). Alokační procento pojistného (1-x%) po celou dobu trvání pojištění. Jednotky nejsou nakoupeny za celé pojistné, ale pouze za část. x% je poplatek, 1-x% se investuje. Stejný princip jako úhrady počátečního poplatku formou nižšího alokačního procenta. Výše uvedené možnosti může pojišťovna i kombinovat, ukažme si to na dvou reálných příkladech: Příklad 1: V sazebníku je uvedeno: Měsíční poplatek ve výši 0,25% z ročního pojistného a rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou 2%. Snadným výpočtem dojdeme k tomu, že celkový poplatek je 5% z každého zaplaceného pojistného: 2% (rozdíl nákup-prodej)+12*0,25%=5% Příklad 2: V sazebníku je uvedeno: Alokační procento 99% a rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou 5%. Celkový vstupní poplatek je: 5% (rozdíl nákup-prodej) + (1-99%) = 6% Výše vstupního poplatku se většinou liší pro běžné pojistné a mimořádné pojistné. Pojišťovny většinou zvýhodňují platbu mimořádného pojistného a zatímco vstupní poplatek u běžného pojistného je 5%, u mimořádného pojistného je nižší, nejčastěji 2%-3%. Výjimečně se lze setkat s opačnou situací, vstupní poplatek pro mimořádné pojistné vyšší, např. 8% (5% rozdíl nákup-prodej a 97% alokační procento). Novinkou posledních let je flexibilní stanovení poplatku na základě domluvy zprostředkovatele a klienta. Zprostředkovatel se vzdá části provize z mimořádného pojistného a klient tak získá výhodnější výši poplatku. Inkasní poplatek Inkasní poplatek je klientovi účtován při předpisu pojistného. Jeho výše je od 0 do 10 Kč, většina pojišťoven ho nepoužívá. Někdy se lze setkat i s poplatkem, který je strháván pouze při určitém typu platby pojistného. Např. pokud klient platí složenkou, je mu každý měsíc strženo 10 Kč, jinými slovy měsíční poplatek je o 10 Kč vyšší. Poplatek za správu investic (fondů) Jedná se o poplatek za obhospodařování fondů, kryje investiční a administrativní náklady. Protože u investičního pojištění se většinou jedná o fondy fondů, je účtován na straně pojišťovny a na straně primárního fondu (primárních fondů). Výše poplatku na straně pojišťovny je se pohybuje v rozmezí 0,5% až 2%. Omezení 2% není dáno zákonem jako u OPF, jedná se o limit daný volným trhem. Výše poplatku účtovaná v primárním fondu je dána statutem tohoto fondu. Pojišťovna jako velký investor může dojednat pro své klienty výhodnější podmínky a tedy nižší poplatky.

6 V optimálním případě, pokud využívá fondy spravované sesterskou společností, není tento poplatek účtován, resp. je vracen zpátky do majetku fondu. U otevřených podílových fondů je vždy výše poplatku za správu fondů (tzv. management fee) závislá na typu fondu. Nejnižší je u fondů peněžního trhu, nejvyšší u akciových fondů. U IŽP je tento přístup ojedinělý, u většiny produktů je výše poplatku nezávislá na typu fondu, ale je pro všechny shodná. Poplatek za správu fondů je stejně jako u OPF účtován oproti ceně jednotky. Klient jeho výši nevidí na výpise z podílového fondu, ale o jeho výši je již snížena hodnota podílové jednotky. Příklad: pokud je poplatek 1,5% a čisté zhodnocení fondu bylo 5%, pak hrubé zhodnocení je rovno 6,5% (1,5%+5%). Pokud byla průměrná hodnota fondu (IŽP nebo OPF) Kč, pak poplatek činí Kč za rok. V této souvislosti je zajímavé zmínit případ Slovenska, kde DSS (důchodové správcovské společnosti) mají povinnost klientovi vyčíslit i výši tohoto poplatku každému svému klientovi. Mimořádné poplatky V rámci investičního pojištění má klient veden individuální účet. Z tohoto účtu mohou být odečítány různé poplatky, záleží pouze na pojišťovně, které akce zpoplatní a které ne. Následující tabulka vyjmenovává úkony, které mohou být zpoplatněny. Úkony, které mohou být zpoplatněny Změna investiční strategie Přesun jednotek mezi fondy Změna pojistné částky Změna pojistného Informace o hodnotě fondu Informace o výši odkupného Informace o výši částečného odkupného Částečný odkup Storno pojištění Změna osobních údajů Poplatek za výpis z účtu Změna frekvence placení pojistného Pozastavení placení pojistného Ukončení placení běžného pojistného Sjednání doplňkového pojištění Zrušení doplňkového pojištění Vinkulace pojistného plnění Potvrzení o daňových odpočtech Poplatek je většinou fixní (např. 100 Kč.) Někdy bývá první úkon (např. přesun jednotek mezi fondy) v roce zdarma, ostatní jsou již zpoplatněny. Výjimečně je výše poplatku variabilní. U částečného odkupu se lze setkat s formulací, že poplatek je 0,25% z odkupované částky, minimálně však 50 Kč a maximálně 500 Kč. Příklad Kapitálové životní pojištění svou konstrukcí nedává klientovi informaci o výši nákladů, přesněji o výši tzv. nákladové přirážky. V rámci investičního pojištění si díky přehlednému sazebníku poplatků klient přesně ví, kolik a kdy mu bylo strženo a tedy jaká je aktuální hodnota jeho podílového účtu. Ukažme si tento výpočet na typovém příkladu. V rámci vybraného investičního pojištění jsou tyto poplatky: Alokační procento v 1. roce 20%, v druhém roce 50% a od třetího roku dále 100%. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou jednotky je 5% a měsíční fixní poplatek je 40 Kč. Předpokládejme, že cena jednotky se vyvíjí dle 2. sloupce následující tabulky a je po celý rok stejná. Potom je pohyb na podílovém účtu klienta zachycen v dalších sloupcích.

7 Rok Cena jednotky Pojistné Investovaná částka Měsíční Nakoupeno poplatek Celkem jednotek Kč Kč Jednotky Jednotky Jednotky ,80-4,80 18, ,29-4,57 67, ,56-4,44 168, ,13-4,17 263, ,21-3,97 354, ,28-4,14 448, ,48-3,81 534, ,02-3,66 618, ,69-3,69 702, ,01-3,45 780,75 Klient zaplatí každý rok Kč, v prvním roce je mu z nich investováno 20% (2 400 Kč), v druhém 50% (6 000 Kč). Za investovanou částku jsou nakoupeny podílové jednotky v počtu: investovaná částka/ aktuální cena jednotky * (1-5%). Z fondu je měsíčně strženo tolik jednotek, kolik svou hodnotou odpovídá měsíčnímu poplatku 40 Kč. V našem příkladu je ročně strženo 40*12/aktuální cena jednotky. Celkový počet jednotek je roven minulému zůstatku navýšenému o nové jednotky nakoupené z pojistného a sníženému o poplatky (v našem příkladu o měsíční poplatek). V reálném pojištění by navíc přibyla srážka rizikového pojistného, pokud má klient sjednánu pojistnou částku.

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ1C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Pojistné podmínky Vision 5.1

Pojistné podmínky Vision 5.1 Pojistné podmínky Vision 5.1 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění......................................... 1 Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění VISION.................................

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více