2 /2012 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na duben - záøí 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 /2012 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na duben - záøí 2012"

Transkript

1 SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, BRNO tel , ièo: /2012 Vážení pøátelé. Dostáváte dnes do rukou druhý letošní Zpravodaj SPMP Brno. Doufáme, že v naší nabídce akcí duben - záøí najdete ty, které Vám i Vaší rodinì pøinesou radost a dobrou pohodu. Pøipravujeme je za aktivní pomocí èlenù výboru i nìkolika dobrovolníkù. Upøímnì jim dìkuji. Nìkteré dotace, které nám umožòují pestrý celoroèní program se rok od roku krátí, pøesto se nám podaøilo v loòském roce udržet vyrovnaný rozpoèet. Je to i díky øádnému placení vašich èlenských pøíspìvkù a úèastnických poplatkù. Získali jsme i nìkolik mimoøádných dotací na semináøe a pøednášky a také nìkolik individuálních dárcù na konkrétní akce. Srdeènì dìkujeme. František Halm O tom, že naše dlouholetá práce v SPMP mùže ovlivòovat i pohled a postoje veøejnosti k osobám s mentálním postižením, svìdèí i první pøíspìvek v èásti Z dopisù našich èlenù s názvem PØÍBÌH, který si urèitì pøeètìte. Co jsme pøipravili na duben - záøí 2012 Pøipravujeme Duben 21. duben, sobota Turnaj v kuželkách. Tradièní turnaj za úèasti spøátelených družstev se opìt uskuteèní v kuželkárnì Sokola Husovice. Brnìnští závodníci dostanou vèas propozice a program turnaje. Omlouváme se, že pro nedostatek místa nebude umožnìna úèast jiného než nezbytného doprovodu (vedoucí družstva, asistenti, rozhodèí) 24.duben, úterý Koncert TV Nova Chceme žít s vámi. Pøedbìžné informaci v minulém Zpravodaji, je plnì obsazen poèet míst který jsme dostali. Pøihlášení úèastníci již dostal podrobné instrukce. Kvìten 17. kvìten, ètvrtek S dobrovolníky z ABB. Pracovní brigáda v ZOO. Tato akce je nová a nevyzkoušená, proto si tentokrát dovolujeme úèastníky sami vybrat. Na brigádì je omezen i poèet úèastníkù na cca 15 lidí. V ZOO budeme zametat, uklízet trávu, sít trávník. Podrobnìjší informace na další stranì. 19. kvìten, sobota Autobusový zájezd za poznáním. Tentokrát do Moravské Tøebové a okolí. Podrobné podmínky zájezdu domlouvá Andìlka se svým štábem, ale již dnes mùžeme øíct, že bude zajímavý a pouèný. Každý si pøijde na své. Zájezd je skoro naplnìn po nabídce ve Zpravodaji 1/2012. Potvrzení pøihlášky zaplacením úèastnického poplatku do 10.kvìtna!! Podrobnìjší informace na další stranì. Èerven 1. èerven, pátek Noc snù v ZOO. Oblíbená veèerní prohlídka ZOO s programem v areálu u žiraf. Pøihlášky nejpozdìji do 10.kvìtna. Sraz bude opìt v 17,30 pøed hlavním vstupem do ZOO, kde budeme rozdávat pøihlášeným vstupenky. Èervenec denní letní tábor Tøemešek. Informace byly ve Zpravodaji 3/2011. Pøihlášení již dostali veškeré doprovodné materiály a informace. POZOR. Na tento tábor je ještì nìkolik volných míst. Dodateèné pøihlášky obratem u pana Petra Kuèery, nebo na sekretariátì. Srpen - Záøí denní rehabilitaèní pobyt rodièe s dìtmi Bystré u Polièky. Podrobné informace byly ve Zpravodaji 1/2012. POZOR. Na tento pobyt je ještì nìkolik volných míst. Dodateèné pøihlášky obratem u pana Petra Kuèery, nebo na sekretariátì Chorvatsko Drvenik. 11 denní pobyt u moøe. Podrobnìjší informace byly ve Zpravodaji 1/2012. POZOR. Na tento pobyt je ještì nìkolik volných míst. Možné, po dohodì i pro samostatné p o s t i ž e n é b e z d o p r o v o d u. Dodateèné pøihlášky obratem u pana Františka Halma.

2 2/2012 Turistické výšlapy (vedou Boldišovi) 28. duben, sobota Výšlap na Babu. Z Øeèkovic vyšlapeme po zelené znaèce na kopec Baba a odtud sešlapeme do Bystrce k ZOO. Støednì nároèná vycházka dlouhá asi 10 kilometrù. Sraz jako obvykle pøed hlavním nádražím v 10 hodin. 27. kvìten, nedìle Tentokráte na nedìli jsme Vás pøipravili návštìvu Památníku Písemnictví v Rajhradì. Po prohlídce a možném obèerstvením v blízké restauraci Taverna pùjdeme kolem Svratky až k nákupnímu centru Olympia. Celkem asi 6 km nenároèný terén. Od Olympie Zpìt do Brna autobusem. Sraz je už v 8.45 opìt pøed hlavním nádražím. Odjezd vlakem do Rajhradu je v 9,10 hod. Jízdenky si kupuje každý sám. Vstupné do památníku je: celé 70 Kè; senioøi 53 Kè; studenti 35 Kè; ZTP, ZTP/P zdarma Vstupné si kupuje každý sám. Na tuto vycházku se pøihlaste nejpozdìji do abychom mohli objednat prohlídku. 16. èerven, sobota Tišnov Veverská Bítýška Z Tišnova pùjdeme po èervené znaèce do Veverské Bítýšky. Odtud mùžeme jet parníkem nebo autobusem, jak se dohodneme. Nezapomeòte si s sebou vzít více penìz ( vlak, loï nebo autobus ). Sraz bude již v 8.30 hod jako obvykle pøed hlavním nádražím. Vlak nám jede v 8.53 hod. Jízdenky vlak a pøípadnì na parník si kupuje každý sám. Vstupné na parník: ZTP-P a prùvodce neplatí. Prùkaz ZTP a držitel pøedplatné jízdenky pro zóny 100 a 101 mají slevu Celkem ujdeme asi 12 km støednì nároèná. Pravidelné aktivity Klub mládeže na Hefertova. Omlouvám se za výpadek v dubnu (malování). Zahájíme Další termíny: 24.5., a 28.6., 12. a , Zmìna termínù, po pøípadì další po domluvì s úèastníky. Strejda Halm. Výpadek úøedních hodin na Helfertce. V dobì byl náš sekretariát mimo provoz. Malovali jsme po vytopení z horního bytu (prasklé vodovodní potrubí vlivem posledních bøeznových mrazù). Vystìhování nábytku a rùzného materiálu a po vymalování úklid a. odvoz nepotøebných vìcí byl nároèný. Na pracích s tím spojených se podíleli Andìlka a Ivan Kuèerovi, Lída a Pepa Boldišovi, manželé Klimešovi, paní Tobermannová, Halm. Všem upøímnì dìkujeme. A Vám, kteøí jste vážili zbyteènou cestu nebo se nemohli dovolat, se omlouváme. Sekretariát informuje K zamyšlení a pro informaci Obèanské sdružení Persefona za finanèní podpory Ministerstva vnitra realizuje projekt Bezpeèné soužití terapie pachatelù domácího násilí. V rámci tohoto programu nabízí možnost realizace terapií dospìlých osob, které mají problémy se zvládáním své agrese ve vztazích. Tato nabídka vychází z pøesvìdèení, že k øešení pøípadù násilného jednání je nutné pøistupovat komplexnì. Terapeutické konzultace vedou externí spolupracovníci Persefony o.s. z obèanského sdružení Podané ruce, kteøí mají dlouholeté zkušenosti z poradenství a terapií. Persefona svým klientùm nabízí bezplatnost domluveného poètu sezení a vstupního rozhovoru, dùvìrnost sdìlených informací, pøijetí bez pøedsudkù. Kontakt: , nebo Služba je v souèasné dobì poskytována v Brnì a Olomouci. Pøihlášky na akce. Neposíláme pøihlášky na zvláštním listì, proto prosím potvrïte zaplacením úèastnického poplatku, respektive dodateèným pøihlášením telefonicky. Je potøeba potvrdit a doplnit zájezd za poznáním do Moravské Tøebové. Protože nepøijedou pøátelé z Bratislavy, máme ještì skoro 20 míst volných. Termín platby je 10. kvìtna!!. Rovnìž tak potvrdit úèast na vycházce 27.kvìtna do Rajhradu a hlavnì zájem o prohlídku Památníku písemnictví. Je nutné se písemnì, mailem nebo telefonicky pøihlásit na Noc snù v ZOO konané 1.èervna. Vstupenky budou omezené. Pøihlaste se obratem. Doplnìní informací K akci S dobrovolníky z ABB. Brigáda probìhne dopoledne. Brigádníci a doprovod budou mít obìd. V odpolední èásti budeme mít k dispozici pøednáškový sál, kde bude posezení s pracovníky ZOO a projekce filmù. Pokud máte zájem se této akce zúèastnit, práce se nebojíte a máte dopoledne èas, telefonicky nebo e- mailem se pøihlaste. Oslovíme i ty, kteøí už se pøedbìžnì pøihlásili. Pokud bude akce úspìšná, znovu ji zopakujeme tak, aby se mohli zúèastnit i ti, na které tentokrát nevyjde.

3 K akci Autobusový zájezd za poznáním. Úèastnický poplatek 280,- ( doprava 150 Kè, vstupné 130 Kè). Zájezd je po nabídce ve Zpravodaji 1/2012 skoro naplnìn. Potvrzení pøihlášky zaplacením úèastnického poplatku do 10.kvìtna!! Odjezd autobusù v 7.30 od Bohémy. Rádi bychom obnovili pøátelské styky se Sdružením v Bratislavì. Nabídli jsme našim slovenským pøátelùm úèast na tomto našem zájezdì za poznáním. Doufáme, že pøijedou a budeme moci udìlat první krùèek k vzájemným návštìvám. Transformace sociálních služeb Transformace - další cizí slovo, které mùžeme slýchat v souvislosti se sociálními službami. Slovo podobnì strašidelné jako inkluze. Zde je jeho èeský pøeklad: odústavòování. Lepší to není, že? Taky se používá deinstitucionalizace. Jedno ze svìtových prvenství které si naše zemì dlouhodobì udržuje je, že jsme zemì, kde se velmi daøí velkým institucím a málo rodinám. Témìø nejvíce dìtí u nás konèí v kojeneckých ústavech, málo využíváme alternativní tresty a radìji hned šoupneme èlovìka do vìzení, máme nejvíce lidí v psychiatrických léèebnách... a v ústavech sociální péèe. S ústavy je tato potíž: jsou pøíliš velké, èasto mimo bìžnou zástavbu schované u lesa, sídlí v nevyhovujících památkovì chránìných objektech, které nelze snadno udržovat, jsou drahé, ale v øadì pøípadù neposkytují moc dobré služby. Poskytují své služby plošnì všem obyvatelùm, bez ohledu na míru postižení (perou, vaøí uklízí i tìm co by to zvládli sami) a tím podporují závislost tìchto lidí na sociální službì. Objevuje se v nich šikana, zneužívání a další nešvary. Pøevažuje v nich technicko-administrativní personál nad personálem v pøímé péèi. A daly by se najít další potíže. Jaké mají ústavy výhody? Už jsme si na nì zvykli, jakž takž fungují a poskytují rodinám aspoò nìjakou jistotu, že o jejich dìti s postižením bude postaráno ve chvíli, kdy už oni nebudou z nìjakého dùvodu schopni. Protože jsou to pøíspìvkové organizace krajù nebo obcí, mají jistìjší financování než služby poskytované neziskovými organizacemi. Navíc: v posledních letech se v ústavech mnoho zmìnilo. Odborníci øíkají, že se zhumanizovaly. To znamená, že už tam nenajdete pokoje po 13, ústavní obleèení, vojenské poøádky. Tato humanizace a modernizování stojí spoustu penìz. A má své hranice. Nìkteré vìci nejde zmìnit uvnitø ústavu, protože prostì vycházejí z povahy tohoto zaøízení. Transformace si klade za úkol ústavy postupnì rozpouštìt na menší služby které budou více odpovídat individuálním potøebám jejich obyvatel a více poèítat 2/2012 s rodinami tìchto lidí. Proto musí být tyto nové služby menší a blíž rodinám lidí s postižením. Ministerstvo práce a sociálních vìcí má od roku 2007 projekt, který se zabývá pilotní transformací velkých pobytových ústavù. Pilotní proto, že jde o zkoušku, a o to zjistit jak nejlépe na to. Každý kraj dostal na transformaci podporu od Národního centra podpory transformace (agentura která má transformaci na starosti) a zároveò mùže žádat o peníze na investice spojené s transformací. Napøíklad na výstavbu nových chránìných bydlení. V každém kraji je jeden zamìstnanec Národního centra, který se transformací zabývá a v každém ústavu jeden èlovìk na pùl úvazku také placený Centrem. Transformace má svá pøesná a pøísnì stanovená pravidla. Týkají se komunikace s vedením ústavù, s obyvateli ústavù a jejich zástupci, s obcemi ve kterých se ústavy nacházejí. Týkají se i výstavby nových pobytových kapacit pro obyvatele ústavù. Od roku 2007 kdy projekt zaèal uplynulo 5 let. V pøíštím roce projekt konèí. Pøinesl øadu poznatkù, úspìchù, ale i šlápnutí vedle. Jako jeden z modelových pøíkladù transformace se uvádí transformace ÚSP Stod u Plznì, která probìhla pod taktovkou øeditele ÚSP Radoslava Bednáøe. Tento pán je také místopøedseda SPMP a zároveò otec mladého muže s mentálním postižením. Zajímavé je, že tøeba Moravskoslezský kraj pøistoupil k transformaci všech svých ústavù a nespokojil se jen se dvìma. V Jihomoravském kraji se ale transformaci moc nedaøí. Jako pilotní ústavy pro transformaci byli vybrány ústavy Zámek Habrovany a Srdce v domì v Klentnici. V Habrovanech narazili transformátoøi hned na zaèátku na velký odpor obyvatel ústavu. V Kletnici se rozhodli pro èásteènou transformaci èásti ÚSP. O dalších ústavech se zatím neuvažuje. Hejtman Hašek slíbil vzít pod svá køídla ústav pro zrakovì postižené v Chrlicích a "zachránit" ho pøed transformací. O tom jaký se v Chrlicích proti transformaci zvedl odpor a co se dìlo a dìjte by mohli povídat naši èlenové z Chrlic. Pøes všechny problémy a nedostatky které transformace pøináší, se domnívám, že je nezbytná a bude ji nutné, døíve nebo pozdìji, podstoupit. Pokud chceme hovoøit o rozvoji sociálních služeb v kraji a pokud se shodneme na tom, že lidé s mentálním postižením potøebují na míru šitou podporu a pøedevším své blízké a milující rodinné pøíslušníky na blízku. Financí na sociální služby nikdy nebylo a nebude dost. Situace, kdy prohlásíme, tak teï je to tak akorát, máme co jsme potøebovali, prostì nenastane. Proto je potøeba s tìmi prostøedky, které máme, nakládat uvážlivì a hospodárnì. Udržovat velké ÚSP bohužel ani pøi nejlepší vùli jejich mnohdy zapálených a kvalitních

4 øeditelù, hospodárné není. Ústavy ukrajují z rozpoètù na sociální služby podstatný krajíc. Milí ètenáøi Zpravodaje, pokud máte k tomuto obsáhlému tématu nìjaké dotazy èi pøipomínky, napište mi. Mùže se jednat i o konkrétní dotazy - budu je smìøovat k zástupci Národního centra pro transformaci v Jihomoravském kraji panu Komárkovi a pokud budou zajímavé i pro ostatní, otiskneme je v pøíštím Zpravodaji. Bára Uhlíøová REKAPITULACE ROKU ledna Výstava Ze života našich dìdù a pradìdù a výstava starých hraèek (35 úèastníkù) 5. února Filmové pøedstavení Kuky se vrací. (73 úèastníkù) Zimní rehabilitaèní pobyt v Senince (45 os.) 24. února Beseda na téma : Lidé s mentálním postižením a seniorský vìk. (40 úèastníkù) 26. únor Zájezd do term. lázní LAA an der Thaya (60 úèastníkù) 5. bøezna Ples SPMP Tøebíè ( 34 úèastníkù). 25.bøezna Taneèní zábava na Musilce (110 úèastníkù) 15. dubna Diskotéka pro mladé i starší (80 úèastníkù) 19.dubna Koncert TV Nova Chceme žít s vámi (50 z Brna) 30. dubna III. turnaj v kuželkách (5 družstev ze SPMP Brno, po 1 Effeta, Srdíèko, Støelice.) 3. èervna Noc snù v ZOO. Veèerní prohlídka ZOO, soutìže, zábavný program. (100 z SPMP Brno) 11. èervna Zájezd za poznáním. Hrad Sovinec a okolí. 28. èerven Den s dobrovolníky z ABB ve sportovním areálu u ZŠ v Jehnicích. (60 sportovcù., 20 rodièù, 20 z ABB) èervence. 14 denní Letní rehabilitaèní pobyt ve Velkých Karlovicích (50 úèastníkù) denní Letní tábor SPMP Brno, Mezeøíèko (110 úèastníkù) a 8 úèastníkù na tábor Hodonína denní pobyt v Chorvatsku na Makarské riviéøe (úèast 52 os.) 30. záøí Divadlo Tøi mušketýøi (110 úèastníkù) 16. øíjna Kino Šmoulové (80 lidí) 26.øíjna Pøednáška Kvalita sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením (60 lidí) 4. listopadu Pøednáška Samostatnost lidí s mentálním postižením a zvládání rizik (70 lidí) 5. listopadu Konference k 40, výroèí SPMP Brno (100 úèastníkù) prosinec Vánoèní koncert pro Kociánku. 2 (25 ze SPMP). 10. prosince Vánoèní besídka (200 úèastníkù). 2/2012 Turistické výšlapy: únor Od ZOO do Medlánek bøezen Šmelcovna, Vítání jara duben nauèná stezka Sobìšice kvìten Z Husovic do Komárova èerven Pohádkou Máje záøí Z Ochozu do Líšnì øíjen Kolem kopce Holedná listopad Vinohrady, Bílá hora Turistických výšlapù se úèastní pravidelnì kolem 30 osob. Pravidelné aktivity: Pondìlí Kuželky (40) Ètvrtek Plavání (15) Úterý Relaxaèní cvièení (7) Klub mládeže (20) Støeda Tìlocvik (30) Pátek Lehká atletika (5) Taneèní (leden bøezen) (32) Semináøe a pøednášky: Mentální postižení a seniorský vìk". Samostatné bydlení". Zpùsobilost k právním úkonùm lidí s mentálním postižením". Kvalita sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením" (60) Samostatnost lidí s mentálním postižením a zvládání rizik" (70) Spolupráce s odbory magistrátu - odborem sociální péèe, školství, zdravotnictví, kultury. Aktivní úèast na projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Brnì. Spolupracujeme se zvláštními a speciálními školami a zaøízeními peèujícími o osoby s mentálním postižení v Brnì i nejbližším regionu a s Pedagogickou fakultou MU. Partnerství v projektu Rovné pøíležitosti žákù OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 Divadelní aktivity osob s mentálním postižením. Pokraèování projektu integrovaného divadelního pøedstavení. V projektu bylo v roce 2011 zapojeno 10 postižených a 6 profesionálních hercù. Uskuteènilo se 5 veøejných pøedstavení a 3 vícedenní soustøedìní. Divadelní skupina se nìkolikrát roènì schází na projednávání dalších témat i ke spoleèenským pøíležitostem (oslava narozenin, setkání s umìlci a zajímavými lidmi). V roce 2011 pøipravilo a uskuteènilo SPMP Brno více jak 2000 hodin výchovných, sportovních, volnoèasových a spoleèenských aktivit a 59 pobytových dnù na táborech a ozdravných pobytech. Aktivit SPMP Brno se v roce 2011 zúèastnilo více jak 2500 osob.

5 2/2012 Zdroje podporující èinnost SPMP Brno v roce Èlenské pøíspìvky: V roce 2011 byl základní èlenský pøíspìvek 300,- Kè. Dotace v roce 2011 poskytly: Ministerstvo zdravotnictví: na zdravotnì rehabilitaèní pobyty a tábory a edukaèní èinnost. Statutární mìsto Brno a Vládní výbor pro zdravotnì postižené obèany: na pøednáškovou a seminární èinnost a èásteènì i na provozní náklady sekretariátu. Mìstská èást Brno Židenice: na èásteènou úhradu zájezdù za poznáním. Finanèní dary èlenù SPMP Brno Sponzorské dary (finanèní i hmotné) Úèastnické poplatky. Podstatnou èástí pøíjmu jsou poplatky úèastníkù akcí a dotovaných projektù. U dotovaných projektù je povinná spoluúèast. Zahranièní pobyty organizované SPMP Brno jsou s plnou úhradou úèastníkù. Podìkování za finanèní a hmotnou pomoc smìøuje k hlavním donátorùm: Hejtman Jihomoravského kraje pan Michal Hašek Èeskomoravský cement,a.s., nástupnická organizace Mokrá; AQ-ELEKTRONIC Ing. Kocián; R.S. AQUATECH CZ, spol.s.r.o.; TrikoTisk,s.r.o; Ing. Jan Neštický, Brno; Ing. Jaromír Øíha, Brno; Ing.arch. Brožek, Brno; Ing. Zdenìk Macek, Brno; zamìstnanci CPÚ- finanèní kontrolor, OD Tesco Brno; Bytové družstvo nájemníkù Orlí 1; pan Karel Horák, Brno; Miroslav Günther Polytechnika,spol s.r.o. Jiøí Mrkvica HIRUNDO R chlazení a klimatizace; MSI Zemìdìlské a obchodní družstvo, sady Starý Lískovec. Naše podìkování smìøuje také k mnoha èlenùm našeho sdružení a sympatizujícím spoluobèanùm, kteøí pøispìli finanèním darem i osobní pomocí. Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí za 1. ètvrtletím ledna jsme byli v Technickém muzeu na výstavì z historie brnìnské pøehrady v Knínièkách. Sešlo se nás pouze 15, takže bylo dostatek èasu a chuti prohlédnout si všechny expozice ledna probìhl zimní rehabilitaèní pobyt v Beskydech na chatì Súkenická. O prùbìhu pobytu a velké spokojenosti 32 úèastníkù se doètete na jiném místì Zpravodaje. 12. února nás opìt pøivítali v kinì Lucerna. Bylo nás skoro 80 a byli jsme moc spokojeni s filmem Modrý tygr. 25. února vyšla na první letošní výšlap poèetná skupina našich turistù. Teta a strýc Boldišovi je provedli od Staré osady, pøes Vinohrady na Bílou horu. Více na jiném místì Zpravodaje. Bylo nás více jak 20. Na nedìli 4. bøezna jsme se již velmi tìšili, protože se k nám do Brna vrátilo tradièní Spoleèenské odpoledne SPMP. Jsme rádi, že jsme mohli oslavit 40.výroèí SPMP Brno právì u nás doma. S velkým zadostiuèinìním pøipomínáme, že nápad spoleèného setkání našich lidièek, jejich rodin a pøátel vznikl v Brnì už v roce 1983 a že k tomuto pøátelskému setkání se pøipojili organizace SPMP v Hodonínì, Zlínì a Tøebíèi. K dobré pohodì více jak 300 úèastníkù pøispìla nejen bezva hudba studentù JAMU, taneèní skupina Abanico, pan Janè a taneèní pár jeho taneèní školy Danza. Nesmíme zapomenout, že své taneèní umìní pøedvedli i frekventanti taneèních kurzù SPMP Brno, kteøí pod vedením pana Janèe a Katky uvedli Spoleèenské odpoledne polonézou. Podìkováni si zaslouží Kulturní centrum Stadion, které v osobì manažera pana Krejèího poskytlo s porozumìním potøebné prostory i zvukovou techniku za pøijatelný pronájem a také místní restaurace za výborný obìd. Spoleèenské odpoledne podpoøilo Statutární mìsto Brno a záštita primátora mìsta Brna Bc. Romana Onderky, MBA. A víte kolik se nás na Stadionì sešlo? Kolem 300 a to nejen z Brna, ale i z Hodonína, Tøebíèe, Zlína, Znojma. 24. bøezna odjelo 35 našich tancechtivých na tradièní Ples SPMP Tøebíè. Podle jejich vyprávìní byl ples opìt vynikající, bohatý na pestrý program, dobrou spoleènost i dobrou veèeøi. A tombola zase plná pìkných cen. Paní Kotaèková a všichni Vaši pomocníci. Moc dìkujeme. 25. bøezna se pøed hlavním nádražím sešli ti, kdo opìt po roce toužili pøivítat jaro na Šmelcovnì. Protože se nás opìt sešlo pøes 30, cestovali jsme dílem auty rodièù a dílem hromadnou dopravou. Tradici vítání jara na Šmelcovnì založil již v roce 1902 turistický spolek NOHA, od 1912 do 1933 se ho úèastnil i básník Petr Bezruè. Hlavní atrakcí bylo slavnostní házení smrtky do Bílého potoka. Bylo tam ale i mnoho dalšího. Stánky se všemožným obèerstvením vèetnì langošù, konì, upomínkové pøedmìty. Moc se nám to všem líbilo. 5. dubna Netradièní klubové setkání. Tentokrát se zpìvem v Jídelnì Máj. S tetinami Klotyldou a Matyldou se pøišlo podívat skoro 50 lidièek. Více na jiném místì Zpravodaje.

6 21. dubna Turnaj v kuželkách. Tradièní turnaj se konal za úèasti 8 družstev. Letos pøijeli kamarádi z SPMP Tøebíèe, Olgy Blanska, ze Zámeèku Støelice, z Gaudim a Effety z Brna Z brnìnského SPMP byly 3 družstva. Krátce po deváté hodinì zahájil IV. kuželkáøský turnaj SPMP Brno pan Petr Kuèera, hlavní organizátor a ten (jak pozdìji øekl pan Halm) ten kdo to pøed ètyømi roky všechno spískal a dovedl k bezvadné akci ). Po krátkém uvítání závodníkù a seznámení s propozicemi turnaje zaèaly úporné boje o sražení každé kuželky. Povzbuzování se doèkali všichni. Mistøi i ti, kterým se nedaøilo. Po první èást závodù se o pøestávce závodníci posilnili výbornými obloženými bagetami, které sponzorsky vìnovali firmy Crokodill a jídelna Miroslavy Kopøivové - IBC Brno a jablíèka od MSI Zemìdìlské a obchodní družstvo, sady Starý Lískovec. Po obèerstvení se opìt, i pøes plná bøíška, usilovnì závodilo a snažily se dohnat ztráty bodù z dopoledne. Závìreèné vyhlášení výsledkù bylo sice provázeno 2/2012 u nìkterých malým zklamáním, ale všichni byli ocenìni nejen medailemi za úèast, ale hlavnì bouølivým potleskem. A ti nejlepší? Bronzové medaile Brno III., støíbrné Domov Blansko, zlaté medaile Brno II. Dìkujeme všem závodníkùm a jejich doprovodu za výborné výkony a tìšíme se pøíští rok nashledanou. A samozøejmì náš dík patøí všem organizátorùm, asistentùm i ostatním, kteøí pomáhali pøi pøípravì i samotném prùbìhu. Z dopisù našich èlenù PØÍBÌH. Povím vám pøíbìh. Jednou, kdysi dávno, jsem jela dopravním prostøedkem. Vedle nás stálo auto, které vezlo mentálnì postižené dìti. Na první pohled každého zaujmou. Nezvyklé oblièeje, bezelstný úsmìv, hlasitý smích a grimasy, které èlovìk normálnì nedìlá. Mohu podotknout, že jsem nebyla sama, kdo se za autem otoèil. Zvìdavost lidí je, byla a bude. Pøes okno nám mávali, ale jim nemával nikdo Za nìkolik let jsem èirou náhodou zažila podobnou situaci. Zahlédla jsem auto, které opìt vezlo mentálnì postižené dìti. Mùj pohled na nìm opìt spoèinul, ale teï již z jiného dùvodu. Nedívala jsem se tam ze zvìdavosti, ale kvùli tomu, jestli tam náhodou neuvidím nìkoho známého. Jeden kluk mi z auta zamával. Odpovìdìla jsem mu stejnì. Byla jsem jediná z celého autobusu, která udìlala toto gesto. Za chvíli už mi mávalo celé auto a jejich úsmìv mì ještì dlouho høál. K práci s mentálnì postiženými jsem se dostala víceménì náhodou. Ale jak se øíká, nic na svìtì není jen tak. Vše se dìje z urèitého dùvodu. Mnoho lidí chová k lidem s mentálním postižením urèitý strach a zachovává si od nich odstup. Všechno to jsou pøedsudky. Lidi se bojí toho, co je pro nì neznámé. Musím se pøiznat, že i já jsem mìla poprvé urèité obavy, jak se k tìmto lidem chovat a jak se oni budou chovat ke mnì. Na své první setkání s nimi si pamatuji, tak jako by to bylo vèera. Mìla jsem strach, ale zase na druhou stranu mì k nim nìco lákalo nìco magického, nehmatatelného, co umí jen tito lidé. Pøitahovalo mì, že poznám svìt, který je sice souèástí našeho svìta, ale stejnì z nìho vyboèuje. Je psaný jakoby mezi øádky. Postupnì jsme si na sebe zaèali zvykat a skamarádili se. Teï již mùžu øíci, že tito lidé si mì doslova ochoèili. Však každý z nás tráví jednu tøetinu dne v práci a jsme v bìžném denním shonu. Nìkdo potøebuje únik od toho všeho stresu, který je kolem nás. Je potøeba se na chvíli zastavit a nechat èas plynout pøi smysluplné èinnosti s dìtmi. Velice ráda se nechám unášet na vlnách jiných svìtù, upøímnosti, radosti a energie, která se skrývá v každém z nich. Je jen na nás, jestli ji objevíme. Tito lidé, kteøí jsou tak trochu jiní byli sesláni na tento svìt, aby lidem, kteøí jsou tak trochu stejní nìco ukázali. Obdivuji rodièe tìchto dìtí, kteøí v sobì nacházejí stále novou a novou energii na to, aby se o nì starali s láskou a péèí. Všichni tito rodièe v sobì mají nevídanou sílu, která je žene stále dopøedu. A všichni tito lidé si zaslouží náš obdiv. Jsem moc ráda, že jsem se s dìtmi s mentálním postižením mohla setkat, mám možnost s nimi pracovat a pøinášet do jejich tváøe smích a spokojenost. A dìkuji svému kamarádovi, který mi jednou øekl vìtu: Nechceš pøijít ve støedu na cvièení?... Ivana Špiøíková Co mnì a rodinì dalo èlenství v SPMP Brno. Mám tìžce postiženého 32 letého syna po DMO. Úèastníme se akcí sdružení témìø 30 let. Nejdøíve to byly schùzky a setkání s programem v Dìtské nemocnici na Èernopolní. Pozdìji, jak se rozšíøil poèet našich dalších kamarádù, oblíbili jsme si Vánoèní

7 2/2012 besídky na Musilce. Pøibývalo však i jiných aktivit, kterých jsme se vzhledem k tìžkému postižení syna báli využít. Mrzelo nás to, ale pak jsme si dodali odvahy a zamìøili se na letní i zimní rehabilitaèní pobyty. A o tìch bych se chtìla rozepsat, protože jsme je s malými výjimkami absolvovali od roku 1993 v létì 16x a v zimì 19x. Projeli jsme a prochodili spoustu krásných míst v horách Šumavy, Krkonoš, Orlických hor, Kralického Snìžníku, Jeseníkù, Beskyd a Èeskomoravské vrchoviny. Tìšili jsme se u Seèské pøehrady, v Brejlovìu Sázavy si mnozí z našich dìtí mohly vyzkoušet i jízdu na raftech. Témìø všude jsme mìli i rehabilitaèní jízdy na koních. Poznali jsme i hodnì hradù zámkù a jiných památek a zajímavých míst, napø. sklárnu, výrobnu domácího chleba v Lenoøe na Šumavì, ale byli jsme i na divadelním pøedstavení v pøírodním divadle v Èeském Krumlovì. Den vždy zaèínal rozcvièkou a pokud byly vhodné podmínky sportovalo se i pøi volejbalu a pøi veèerním koupání v bazénu. V létì nechybìly táboráky, opékání buøtù, nebo dokonce i peèení makrel na grilu. Veèery jsme trávili spoleènì. Dìti hrály soutìživé hry, zpívalo se pøi kytaøe nebo harmonice. V zimì nechybìlo bobování, nebo sjezdy na pytlích naplnìných senem. K velké radosti dìtí i dospìlých jsme se pomalu seznamovali s bìžkami. Obdivovaly jsme i nìkteré naše šikovné lyžaøe, kteøí si užívali na místních sjezdovkách. A nebyly to jen rodièe, ale i nìkolik postižených dìtí už opatrnì jezdí na sjezdovkách. Všechno to byly krásné zážitky, na které se nezapomíná. Ty nás spojily v bájeènou partu, v níž se mùže každý spolehnout na druhé. Tady se cítíme jako doma mezi svými. Je pro nás také dùležité vìdìt, že si mnohdy dodáváme mezi sebou sílu. Nìkdy staèí pár chápajících a povzbuzujících slov. Jindy, aniž si to uvìdomujeme, dáváme i pøíklad, jak je možné s pochopením a pokorou øeší rùzné svízelné situace a nebo i celý pohled a pøístup k našim problémùm. Ten pocit je nenahraditelný pro mne i v tom, že snad svým úsilím mohu prospìt i nìkomu s podobným osudem. My si doma øíkáme, že jsme š astná rodina, že jsme Alešem dostali dar. By to stojí mnoho úsilí, je úžasné jak to zvládáme. Øíkám si, že leckdy my rodièe i se svými postiženými dìtmi dokážeme víc, než nìkteré "zdravé" rodiny. V dnešní dobì je jen velmi tìžko najít tolik lásky, trpìlivosti a obìtavosti jako zde. Mìli bychom si uvìdomit právì to, že nám pomáhá spoleèné pøátelství i aktivity v SPMP. Díky lidem, kteøí se nezištnì starají o akce i èinnost Sdružení, ale i kamarádùm se kterými je úžasné to vše prožívat. Dìkujeme a tìšíme se i na další hezké chvíle Aleš, Jitka a Vladimír Tesárkovi Beskydy s SPMP Brno. Zima 2012 Vážení pøátelé, kamarádi, po nìkolikaletých pobytech na Senince mnì Nikolka pøesvìdèila, že vyrazíme na zimní pobyt tentokrát do Beskyd. Aèkoli se ve snìhu témìø nepohybuje a žádný zimní sport nezvládne, naložily jsme auto až po støechu a s trochou nejistoty vyrazily smìr Valachy. Mìly jsme velké štìstí, když jsme cestu k chatì vyjely a za námi se naštosovala kolona aut a nešlo to nahoru ani dolù. Šikovný Valach, synek paní vedoucí, nastartoval traktor a za chvíli jsme byli všichni v teple milého èistého horského hotelu obklopeného ze všech stran závìjemi snìhu. Pohádka. Pøátelé naši drazí, byla to pro nás úžasná dovolená, díky vám, díky Petrovi,vstøícné paní vedoucí a celému personálu. Nika si užila své kamarády, já si odpoèla od všech starostí. Dokonce jsem si i zalyžovala,jelikož mi mé bezva kamarádky pohlídaly Niku a já zase všem na oplátku hrála veèer na kytaru. Všichni jsme si užili víøivku, saunu, bìžky i lyže. Musím obdivovat Anetku, která snad s lyžemi i spala, jelikož jsem ji vidìla celé dny brázdit svahy. Dokonce si sjezd zkusili i ti, co na lyžích nikdy nestáli. Spoleèné každodenní vycházky na Bumbálku za úžasnýma palaèinkama a dokonce i dál až na Masarykovu chatu. Nenechali jsme si ujít ani wellness termální bazény, kde jsme se vyøádili všichni, malí i velcí. Celý personál chaty se o nás tak staral, že lepší servis by jsme málokde našli... jídlo bylo neskuteènì dobré i s pøídavky a zákusky... prostì vaøili jako bozi...až na to, že teï musím chodit bìhat. Po dlouhé dobì, jsem nemìla pocit vyèlenìní ze spoleènosti. Užily jsme si legraci, pøátele a pohodu. Moc se tìšíme na léto a na všechny akce, za které vdìèíme sdružení, všem lidem kteøí se starají o jeho chod a Kuèerùm, kteøí se nám starají o kompletní servis. Nejsme na naše starosti tak úplnì sami. dìkujeme holky Novotný Zimní pobyt 2012 jak ho prožívali Boleslavovi. Vyjeli jsme autem ráno v pùl sedmé od Rohlenky. Vedl nás strýc Petr Kuèera. Vše klapalo podle plánu. Cestou jsme se stavili v motorestu na kávì a pokraèovali dál. Na zaèátku Beskyd uvítal sníh. Š astnì jsme vyjeli na Súkenickou, kde nás už èekali útulné pokoje. Po dobrém obìdì jsme vyšli na pøekrásnou vycházku po okolí. Po veèeøi jsme zpívali pøi kytaøe na kterou hrála Eva Novotná. Druhý den ráno nás uvítalo sluníèko a pohled na Lysou Horu. Po snídani jsme chodili na bìžky i na sjezd. Odpoledne na vycházky, veèer do bazénu, nìkdo do sauny. Veèer se hrál i ping - pong a kuleèník. Ve støedu jsme pøi vycházce vyšlapali i 131 schodù na rozhlednu Súkenická odkud byl krásný výhled na okolní krajinu.

8 V pátek jsme si udìlali výšlap na Masarykovu chatu. Veèer se rozdávali diplomy a hodnotili jsme náš pobyt. Ráno po snídani jsme se všichni rozlouèili a rozjeli jsme se do svých domovù. Ráda bych podìkovala Petrovi i všem ostatním, kteøí letošní vynikající zimní pobyt pøipravili. Všichni Boleslavovi z Prace Spoleèenské odpoledne SPMP Brno V nedìli 4. bøezna 2012 jsme pøijali pozvání pana Františka Halma a pøišli se podívat na Spoleèenské odpoledne - jak tráví volný èas dospìlí lidé s mentálním postižením. Sál Stadionu v Brnì na Kounicovì ulici byl zaplnìn tancechtivou mládeží z Brna a okolí a jejich doprovodem. Velmi se nám líbilo úvodní vystoupení taneèníkù pod vedením manželù Janèových. Radost, která z taneèníkù vyzaøovala, nám dala na chvíli zapomenout na každodenní starosti pøi péèi o mentálnì postiženého èlovìka. Pøíjemnì nás také pøekvapila tombola, kdy èlovìk po zakoupení losu hned ví, zda vyhrál a mùže si jít pro cenu. Ukázky latinskoamerických a standardních tancù páru z taneèní školy motivovaly k napodobení. Hned jak zaèala hrát živá kapela, taneèníci zkoušeli pøedvést rùzné taneèní kreace. Dìkujeme všem, kteøí pøipravili Spoleèenské odpoledne. Tyto akce dospìlí s mentálním postižením potøebují ke svému životu a jsou pro nì velkým zážitkem. Manželé K Tetiny na zelený ètvrtek /2012 Na nedávný koncert skupiny Kabát, poøádaný v Praze, pøišlo pøes lidí. Na náš koncert tetin Klotyldy a Matyldy, který se konal v jídelnì MÁJ u tety Rii na Zelený ètvrtek, se nás tolik sice nesešlo, ale i tak bylo témìø plno. Atmosféra byla skvìlá, na èemž mìly z velké èásti zásluhu obì úèinkující, ale také všichni úèastníci. Sešli jsme se v hojném poètu, nejen pravidelní návštìvníci klubu, ale díky dobrému jménu tetin pøišly i dìti z rùzných stacionáøù a mateøských školek. Tetiny nám v kostce zábavnou formou písnièek a básnièek spojených s pohybem pøipomnìly velikonoèní a jarní zvyky. Ne každý den máme možnost vidìt nìkoho hrát na citeru, což je jeden z hudebních nástrojù, které jsme mohli slyšet. Kouzelným zpùsobem tetiny dokázaly spojit hru na hudební nástroj s peèlivì pøipravenými scénkami, do kterých vždy zapojily nìkoho z publika. Nìkteøí si zasportovali, jiní si vyzkoušeli hru na netradièní hudební nástroj a nìkteøí se velice aktivnì zapojili do rozšíøení pohádky. Poèáteèní ostych brzy opadl a dìti se s nadšením hlásily, když tetiny vyzývaly na pomoc nìkoho z publika. Èas vymìøený na vystoupení utekl neuvìøitelnì rychle a na konci pøedstavení obdržel každý divák od tetin drobný dárek. Ohlas na vystoupení byl veliký a už teï pøemýšlíme, zde si tento zážitek v brzké dobì nezopakujeme. Ria, Hanka a Pavel S hlubokým smutkem oznamujeme, že v prosinci zemøela dlouholetá èlenka našeho sdružení, paní Vìra Sklenáøová. Koncem ledna letošního roku neèekanì opustil svou pozemskou pou náš dlouholetý èlen a funkcionáø, pan Milan Flek. Kdo jste je znali, vìnujte jim prosím svou vzpomínku. Redakèní rada: J. Blatný, K. Tošner, A. Kuèerová Zodpovídá: František Halm Tisk: Tiskárna Afel, s.r.o. Sazba: grafické studio erigo Bankovní spojení: /0800

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje.

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje. SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1 /2012 Vážení rodièe, mládeži,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

1/2010 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2010. Leden

1/2010 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2010. Leden SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2010 Milí pøátelé, kamarádi.

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Pøipravujeme. Listopad

Pøipravujeme. Listopad SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 3 /2011 Vážení èlenové a pøátelé

Více

3 /2010 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na záøí prosinec 2010

3 /2010 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na záøí prosinec 2010 SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 3 /2010 Milí pøátelé, kamarádi.

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Správní rada Motto Slovo pøedsedkynì správní rady Hany Harákové Poslání a cíle nadaèního fondu Historie a souèasnost Naše

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Výroční zpráva 2000 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, Vdobì dnešního uspìchaného

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

COJEHIPOREHABILITACE?

COJEHIPOREHABILITACE? VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2004 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

R A N Ž Á D A. Sešli jsme se na novoroèním táboøe. Šili jsme panenky pro dìtský úsmìv. Užili jsme si další Listování tentokrát s Kamarády

R A N Ž Á D A. Sešli jsme se na novoroèním táboøe. Šili jsme panenky pro dìtský úsmìv. Užili jsme si další Listování tentokrát s Kamarády R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2014 roèník 8, èíslo 6 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Sešli jsme se na novoroèním táboøe Hned na zaè? tku nového roku

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI

Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 BRNO 28.11. - 30.11.2012

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA 2008 Milé sestry a bratøi z Kolpingových rodin! Milé sestry a milí bratøi v Kolpingovì díle, Spoleènost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA Z RADNICE BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5/2006 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobèané, dnes se setkáváme na stránkách Buštìhradského zpravodaje naposledy. Jak všichni víte, ve dnech 20. a 21. øíjna tohoto roku se

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003 Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 532 193 168 E-mail: brj@junak.cz www.junakbrno.cz 9/2003 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník Po 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 Hospodáøka

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Hledání cesty. 20 let. občanské humanitární sdružení OÁZA HODONÍN. středisko speciálních služeb

Hledání cesty. 20 let. občanské humanitární sdružení OÁZA HODONÍN. středisko speciálních služeb Hledání cesty 20 let občanské humanitární sdružení OÁZA HODONÍN středisko speciálních služeb Představujeme Oázu Touto publikací se Vám pøedstavuje občanské sdružení Oáza Hodonín støedisko speciálních služeb,

Více

Všeobecná ustanovení:

Všeobecná ustanovení: Všeobecná ustanovení: Základní informace: Závod kombinovaných dvojic ve vodním záchranném sportu mládeže Poøadatel: VZS ÈÈK Praha 15 Datum konání: Sobota 5.listopadu 2011 Místo konání: Krytý bazén (25m)

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Hledáte zajímavý prostor pro své klienty, partnery a zamìstnance? Prostor originální a zároveò poskytující nejvyšší standard služeb? Zajistìte program v

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více