Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009"

Transkript

1 Reálný sektor a finanční stabilita Petr Jakubík Samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability Česká národní banka Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009

2 Finanční stabilita 2 Finanční stabilita je definována jako situace, kdy finanční systém plní své funkce bez závažných poruch a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí vývoj ekonomiky jako celku a zároveň vykazuje vysokou míru odolnosti vůči šokům.

3 Narušení finanční stability 3 V důsledku procesů uvnitř finančního sektoru vedoucích ke vzniku zranitelných míst, jakož i vlivem silných šoků, jejichž zdrojem mohou být: vnější okolí domácí makroekonomický vývoj velcí dlužníci a věřitelé hospodářské politiky změny v institucionálním prostředí.

4 Vztahy ekonomických sektorů 4 Ceny aktiv - Finanční trh finanční infratruktura kreditní riziko Podnikový sektor Finanční sektor úrokové sazby měnový kurz HDP nezaměstnanost mzdy disponibilní důchod dluhové zatížení kreditní riziko Domácnosti Nerezidenti Vláda

5 Transmisní kanál - reálný vs. finanční sektor Expozice finančního sektoru vůči sektoru podniků a domácností Transfer rizika přes růst míry nesplácení (default) Podnikový Sektor Makroekonomické šoky - HDP, úrokové sazby, měnový kurz, tržby, náklady zisk pravděpodobnost defaultu Domácnosti Makroekonomické šoky úrokové sazby, HDP, disponibilní důchod, dluhové zatížení pravděpodobnost defaultu 5

6 Analýza podnikového sektoru Finanční výsledky Podnikový sektor 6 ukazatele ziskovosti, likvidity, zadluženosti, aktivity Míra nesplácení Úroveň zadlužení, úvěrové standardy Míra insolvencí Insolvenční právo Úvěrová dynamika podnikových úvěrů Průmyslová produkce, nové zakázky, tržby z přímého vývozu, tuzemská spotřeba energie, výběr mýtného, atd.

7 Vývoj podnikové sféry v ČR 7 Příznivá situace v podnikové sféře převládající v předcházejících letech se během roku 2008 a v 1. čtvrtletí 2009 postupně zhoršovala. Pokles zahraniční poptávky po exportu českého podnikového sektoru - problémy s odbytem. Extrémní posilování měnového kurzu v první polovině roku 2008, z následného prudkého oslabení firmy nebyly schopny v plné míře těžit (dříve přijaté zajišťování a výpadek předpokládaných prodejů). Problémy se splácením přijatých závazků, druhotná Problémy se splácením přijatých závazků, druhotná platební neschopnost.

8 Finanční výsledky podniků za rok Mírný pokles rentability vlastního jmění i aktiv - tlumen dobrými výsledky za 1. pololetí Mírný růst zadluženosti, pokles přidané hodnoty a růst mzdových nákladů pokles produktivity práce. Zvyšování doby obratu zásob i aktiv, růst doby obratu pohledávek. Omezená investiční aktivita růst ukazatelů bilanční likvidity. Vývoj základních finančních ukazatelů nefinančních podniků (2007=100, index nad 100 zlepšení, index pod 100 zhoršení) 120 ROE Úrokové krytí ROA 110 PH/zaměstnanec Hrubá zisková marže 100 Mzdy+OON/PH 90 Zadluženost 80 PH/tržby 70 Úvěry/pasiva Okamžitá likvidita Náklady na obsluhu dluhu Pohotová likvidita Doba obratu zásob Doba obratu Běžná likvidita pohledávek Doba obratu aktiv Pramen: ČSÚ, propočty ČNB

9 Míra nesplácení podniků 9 Pokles zahraniční a následně i domácí poptávky - nárůst kreditního rizika podnikového sektoru. Kreditní riziko měřené 12 měsíční mírou defaultu bankovních úvěrů podnikům - 7,5 % v 1. čtvrtletí 2009, oproti 3 % na počátku 2007 Dle interního modelu, ČNB očekává růst 10 8 až k 11% 6 4 během roku Vývoj 12M míry defaultu bankovních úvěrů podnikům a podílu úvěrů v selhání (v %) 10/02 10/03 10/04 10/05 10/06 10/07 10/08 Pramen: ČNB (CRÚ) 12-měsíční míra defaultu Trend 1 měsíční anualizované míry defaultu Podíl úvěrů v selhání (NPL)

10 Ukazatel bonity podnikového sektoru 10 Předstihový ukazatel stability podnikového sektoru ohodnocující odolnost firem vůči úpadku na základě agregovaných finančních výsledků. K výpočtu je využíváno 7 finančních ukazatelů pokrývajících ziskovost, likviditu, zadluženost a aktivitu firem. Výsledná hodnota odpovídá výhledu bonity v následujícím roce. Zhoršení bonity v roce Pramen: Výpočty ČNB, ČSÚ indik átor bonity sektoru nefinančníc h podniků

11 Růst podnikových insolvencí 11 Dopady recese se již začaly naplno projevovat v zemích západní Evropy, kde došlo k nárůstu podnikových insolvencí o 11 %, v ČR zatím jen o 6 %. Nejvíce postižené ekonomiky Španělsko (nárůst o 139 %), Irsko (121 %), Dánsko (55 % ), naopak Německo růst jen o 2 %. Počet podaných návrhů na konkurz V ČR nejvíce insolvencí papírenský průmysl, textilní a kožedělný průmysl, cestovní kanceláře, výroba skla, keramiky a stavebního materiálu (roční data) Počet podaných návrhů na konkurs Pramen: Ministerstvo spravedlnosti České republiky

12 Úroveň zadlužení relativně nízká 12 Český podnikový sektor se bude muset během roku 2009 vyrovnat s globálním poklesem poptávky. Významná výhoda - na agregátní úrovni nefinanční podniky stále výrazně méně zadluženy než podniky v eurozóně. Zadluženost nefinančních podniků (v % HDP) To by jim mělo umožnit 100 se lépe s nově vzniklou situací vyrovnat USA EU12 ČR Pramen: Eurostat, US Bureau of Economic Statistics Poznámka: Zadluženost je počítána jako podíl přijatých půjček a vydaných dluhopisů z finančních účtů na HDP

13 Snížení dynamiky podnikových úvěrů 13 Pokles domácí i zahraniční poptávky po podnikové produkci se odráží v mírném snížení dynamiky podnikových úvěrů. V průběhu letošníku roku by mělo v souvislosti s očekávaným ekonomickým poklesem dojít k jejímu dalšímu výraznějšímu poklesu. Dynamika úvěrového vývoje To naznačuje i pokles průmyslové produkce v závěru roku 2008 a na počátku roku (měsíční data, meziroční růst úvěrů podnikům dle počtu zaměstnanců v %) 10/ / / / / / zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců nad 250 zaměstnanců Podnikový sektor Pramen: ČNB (Centrální registr úvěrů)

14 Pokles průmyslové produkce 14 Vzhledem k velikosti a vysokému stupni otevřenosti české ekonomiky je její citlivost na globální vývoj vyšší, než je tomu v případě velkých zemí. K největšímu propadu výroby došlo v odvětvích výroby dopravních prostředků, strojů a zařízení a textilním a oděvním průmyslu. Pokračování poklesu (v %) ekonomické aktivity signalizuje i snižování nových zakázek a tržeb z přímého vývozu v průmyslu nebo 70 tuzemské spotřeby energie. Indexy průmyslové výroby (sezónně očištěno) Česko Eurozóna Německo Japonsko Pramen: Datastream USA

15 Analýza sektoru domácností Sektor domácností 15 Situace na trhu práce dopad na disponibilní důchod Očekávaný vývoj dluhového zatížení úrokové sazby, úvěrové standardy Míra nesplácení Úroveň zadlužení Úvěrová dynamika úvěrů domácnostem Regulace, míra ochrany spotřebitelů, finanční gramotnost

16 Vývoj v sektoru domácností v ČR 16 Zpomalování ekonomiky se začalo na konci roku 2008 projevovat i v sektoru domácností. Korekce vysokých temp zadlužovaní domácností z minulých let, narůstání problémů se splácením přijatých závazků domácností. Rizikem pro rok 2009 je zejména pokles nominálních mezd a dalších příjmů domácností, který by vedl k nárůstu jejich platební neschopnosti. Nově od roku 2008 předlužené domácnosti - možnost využít institut oddlužení, tzv. osobní bankrot. Legislativní změny směřujícím k posílení ochrany spotřebitelů.

17 Pokles úvěrové dynamiky 17 Zvýšená nejistota ohledně budoucích příjmů domácností se podílela na postupném zpomalování vysoké dynamiky úvěrů obyvatelstvu, která převládala v několika předcházejících letech. Tato korekce se týkala jak spotřebitelských tak hypotečních úvěrů Meziroční dynamika růstu bankovních úvěrů obyvatelstvu podle účelu (v %) Celk em Spotřebitelské (včetně debetů na běžném účtu) Na bydlení Pram en: ČN B

18 Objem celkových úvěrů stále roste 18 Pokles úvěrové dynamiky zejména u spotřebitelských úvěrů od nebankovních institucí, narozdíl od vysokých temp v roce 2007 v loňském roce téměř stagnovaly. I přes zpomalující dynamiku, nárůst celkového dluhu obyvatelstva více než 950 mld. Kč. Na dluhu se nejvíce podílejí (v mld. Kč) 600 úvěry na bydlení cca 65 %, zbytek bankovní spotřebitelské úvěry cca 20 0 % a nebankovní úvěry cca Bankovní úvěry spotřebitelské a ostatní 15 %. Nebankovní úvěry spotřebitelské povahy Bankovní a nebankovní úvěry domácnostem Pramen: ČNB, ČLFA Bankovní úvěry na bydlení a nebytové nemovitosti

19 Úroveň zadlužení 19 Agregátní ukazatele zadluženosti domácností nadále rostly: ukazatel dluhu k hrubým disponibilním příjmům dosáhl téměř 50 %, ukazatel dluhu k finančním aktivům překročil 30 % a ukazatel dluhu k HDP tvoří asi 25 %. Ve srovnání se zeměmi Eurozóny (EU15) 50 dosahuje zadluženost českých domácností měřená vůči 0 disponibilnímu příjmu asi polovičních hodnot. Poměr dluhu domácností k jejich hrubým disponibilním příjmům, finančním aktivům a HDP; podíl placených úroků na hrubém disponibilním příjmu domácností (v %) Pramen: ČNB Dluh/hrubý disponibilní důchod (levá osa) Dluh/finanční aktiva (levá osa) Dluh/HDP (levá osa) Placené úroky/hrubý disponibilní důchod (pravá osa) Čisté přijaté úroky/hrubý disponibilní důchod (pravá osa)

20 Míra nesplácení domácností roste 20 Pokles ekonomické aktivity se začíná promítat do nárůstu kreditního rizika sektoru domácností. Míra 12 měsíčního defaultu se bude ze současných hodnot těsně pod 4 % dále zvyšovat nad hranici 5% v roce Vyšší nárůst lze očekávat zejména ve 2. polovině roku, kdy se zřejmě naplno projeví dopady potíží podnikové sféry na sektor domácností. Míra 12měsíčního defaultu domácností obyvatelstva podle typu úvěru a podíl úvěrů v selhání (v %) / / / /2009 Úvěry celkem Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Podíl úvěrů v selhání (NPL) Zdroj: Czech Credit Bureau, ČNB

21 Riziko poklesu nominálních mezd 21 Během roku 2009 lze očekávat v některých segmentech stagnaci nominálních mezd či dokonce jejich pokles. U rodin s průměrnými příjmy zatíženými splácením úvěrů na bydlení a spotřebu by propad jejich nominálních příjmů v rozsahu kolem 10 % a více vážně ohrozil splácení jejich závazků. Propad nominálních příjmů v tomto rozsahu z důvodů zkracování pracovního týdne či omezení vyplácení variabilní složky platu není zcela nereálným scénářem. Řada rodin by tak mohla balancovat na hraně svých Řada rodin by tak mohla balancovat na hraně svých platebních možností.

22 Konsekvence poklesu nominálních příjmů 22 Snižování nominálních mezd by mohlo spustit vlnu defaultů a výrazný pokles kvality úvěrových portfolií bank. Za této situace by mohlo dojít k zaplavení realitního rezidenčního trhu nabízenými nemovitostmi z důvodu realizace zástavy a prudkému poklesu jejich ceny. Snížení hodnoty zástav (resp. pokles ukazatele LTV, tj. podílu výše úvěru a hodnoty zástavy) by zvýšilo riziko, kterému jsou vystaveny banky. Obdobný dopad jako propad nominálních příjmů by mělo výrazné zvýšení úrokových sazeb, to je ovšem poměrně nepravděpodobný scénář.

23 Osobní bankroty 23 Od začal platit nový insolvenční zákon zavádějící institut oddlužení fyzických osob nepodnikatelů - tzv. osobní bankrot. Tyto návrhy jsou posuzovány soudy, které následně rozhodují o povolení oddlužení. Oddlužení fyzických osob nepodnikatelů Lze očekávat další nárůst. (měsíční data) Dle mezinárodního srovnání pro naší ekonomiku odpovídající číslo cca osobních insolvencí ročně / / / / /2009 Počet podaných návrhů na oddlužení Počet schválených oddlužení Počet odmítnutých návrhů na oddlužení Pramen: CreditReform s.r.o.

24 Předlužení a neziskové poradny 24 Nepříznivé ekonomické faktory dopadají na jednotlivé příjmové skupiny odlišně v závislosti na výši a povaze dluhu. Zejména lidé s nízkými příjmy, kteří přecenili své finanční možnosti a nejsou schopni splácet své závazky další úvěry s vysokými úr. sazbami dluhová past. Předluženým domácnostem pomáhá řešit jejich situaci řada poraden pracujících na neziskovém principu. Typický klient poradny lidé mezi lety s průměrnými měsíčními příjmy mezi 10 až 20 tis. Kč, se středoškolským vzděláním a s průměrnou výší dluhu do 300 tis. Kč

25 Možné situace domácností 25 Domácnost se rozhodne pro úvěrové financování Otázky k řešení Nejvhodnější typ úvěrového produktu Výběr poskyovatele Podrobné seznámení s úvěrovou smlouvou a ověření zda splňuje všechny náležitosti Případná možnost odstoupení od smlouvy, resp. výše poplatku za předčasné splacení Přijmutí úvěrů domácností Dlužník úvěr řádně splácí Možné situace k řešení Chce předčasně splatit Chce další úvěr Chce konsolidovat více úvěrů v jeden Dlužník úvěr splácí, ale s narůstajícími problémy Dlužník informoval věřitele a požádal o změnu splátkového kalendáře Hledal další příjmy Snažil se omezit výdaje Dlužník zpeněžil svá aktiva ke stabilizaci svého rozpočtu Dlužník úvěr nesplácí Dlužník úvěr nesplácí a je v Stabilizace rozpočtu dlužníka, vyřešení problémů se splácením (hrozícím) úpadku Odstoupení od smlouvy ze strany věřitele Splnňuje podmínky pro odlužení pro neplnění smluvních podmínek či Předpoklad splacení alespoň 30% nezajištěných závazků do 5 let sesplatnění celého úvěru Možné postoupení (prodej) pohledávky Ano Právní vymáhání případně soudní řízení, rozhodnutí soudu případně zahájení exekuce Ne Oddlužení 5 letý splátkový kalendář nebo zpeněžení majetkové podstaty Ano Dohoda splátkového kalendáře Dlužník plní podmínky oddlužení Ne Dlužník čelí exekuci či výkonu rozhodnutí Ne Zajištění úvěru Konkurz Ano Dohoda splátkového kalendáře Ne Ano Realizace zástavy věřitelem Ano Ne Hodnota zástavy převyšuje nebo je rovna dlužné částce Zaplacení Výkon rozhodnutí, exekuce majetku Ano Ne Majetek postačuje na umoření dluhu Ano Ne Dlužník nemá žádný závazek vůči věřiteli Dlužnický závazek trvá Dlužník nemá žádný závazek vůči věřitelům

26 Transmise rizik z reálného do finančního sektoru Nepříznivé ekonomické prostředí má za následek narůstající potíže reálného sektoru se splácením závazků. Vyšší míra defaultu podniků a domácností se s určitým zpožděním projevuje ve zvyšujícím se podílu nesplácených úvěrů v portfoliích bank. Vyšší podíl nesplácených úvěrů znamená pro banky vyšší ztrátu na což obvykle reagují přitvrzováním úvěrových standardů. Omezení možností financování reálného sektoru se obvykle promítá do dalšího poklesu domácí ekonomiky a dalšího nárůstu míry nesplácení. 26

27 Odhad potenciálních ztrát bankovního sektoru Pro odhad potenciálních ztrát bankovního sektoru a jeho zranitelnosti slouží stresové testování simulující nepříznivý makroekonomický vývoj. K vyčíslení ztrát je třeba modelovat pravděpodobnost defaultu (PD) reálného sektoru a ztrátu při defaultu (LGD). Součin celkové expozice bank, pravděpodobnosti defaultu (PD) a ztráty při defaultu udává velikost celkové úvěrové ztráty. Tato případná ztráta se poté poměřuje s množstvím kapitálu, který má banka k dispozici. 27

28 Stresové scénáře 28 Pro účely stresového testování je nutno vytvořit určité tzv. stresové scénáře, neboli scénáře nepříznivého makroekonomického vývoje. Tyto scénáře mají obvykle malou pravděpodobnost, ale mohou mít velký dopad na finanční sektor. Celý koncept pracuje s okraji distribuce zkoumaných veličin. Většinou vychází ze stávající situace a možných rizik. Makroekonomické šoky mohou být jak vnější tak vnitřní.

29 Stresové testování bankovního sektoru 29 Macroekonomický šok Oficiální makroekonomický predikční model ČNB HDP, inflace, úrokové sazby Model růstu úvěrů Měnový šok Úrokový šok Růst úvěrů Scénáře zátěžových testů a jejich výsledky Mezibankovní nákaza Makroekonomické modely kreditního rizika Růst ohrožených úvěrů (podniky, domácnosti) Pozn.: Červeně označené části schématu vychází ze satelitních modelů využívaných pro FS.

30 Stresové testování a současná krize 30 Současný nárůst globální nejistoty a problémy finančního sektoru urychlují snahy o další vývoj metod stresového testování. Vniká řada nadnárodních iniciativ s cílem stresového testování více zemí viz. snaha o stresové testování zemí Evropské unie. Diskuze o změnách ve stávající regulaci, proticyklické vytváření kapitálového polštáře bankami, atd.

31 Dopady finanční krize 31 Finanční krize začala krizí finančního systému související s americkým hypotečním trhem. Šíření problémů prostřednictvím derivátových produktů a jejich nedostatečné regulace. Tyto problémy vyústily v globální ekonomickou krizi a přenosu problémů do reálné ekonomiky. Riziko zpětného transferu z reálného sektoru zpět Riziko zpětného transferu z reálného sektoru zpět do finančního sektoru.

32 Děkuji za pozornost! Petr Jakubík

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

Insolvence z pohledu ČNB

Insolvence z pohledu ČNB Insolvence z pohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Restrukturalizace podniků po dvou letech krize: reflexe dosavadních zkušeností a výhledy do budoucna Praha, 27. dubna 21 Obsah

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 19. červen 2012 Struktura prezentace I. Hlavní závěry a celkové hodnocení rizik II. Rizika vznikající

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013

Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 18. červen 2013 Struktura prezentace I. Výchozí stav reálné ekonomiky a finančního sektoru a alternativní

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Prameny: ČSÚ, propočty MF ČR. Tabulka C.1.: HDP reálně roční zřetězené objemy, referenční rok 5 ) 3) 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Finanční krize a finanční gramotnost

Finanční krize a finanční gramotnost Finanční krize a finanční gramotnost Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Konference Jak učit u matematice žáky ve věku v 10 15 let Litomyšl, 15. října 2009 Kořeny současn asné finanční krize Rozšířila

Více

Stabilita veřejných financí

Stabilita veřejných financí Stabilita veřejných financí Pavel Štěpánek, Eva Zamrazilová Česká bankovní asociace Aktuální problémy fiskální politiky Mezinárodní konference Newton College Praha, 25. září 2015 Rizika veřejného dluhu

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

ské krize na českou ekonomiku a její

ské krize na českou ekonomiku a její Dopady hospodářsk ské krize na českou ekonomiku a její finanční sektor Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ernst & Young, Executive Party Praha, 14. října 2009 Obsah Světová hospodářská

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Finanční krize a finanční gramotnost

Finanční krize a finanční gramotnost Finanční krize a finanční gramotnost Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Druhá mezinárodn rodní konference k finanční gramotnosti Praha, 27. listopadu 2009 Specifika současn asné finanční krize Na

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

P R E S S E S E R V I C E

P R E S S E S E R V I C E PRAHA, 3. června 2013 Coface nabádá k opatrnosti při obchodování kvůli nárůstu případů neplacení Insolvence jsou na vzestupu po celé střední Evropě Všude ve střední a východní Evropě s výjimkou Lotyšska,

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

SYSTÉMOVÉ RIZIKO A KRIZE STÁTNÍCH FINANCÍ: MODELOVÁNÍ VZÁJEMNÝCH ZÁVISLOSTÍ VE FINANČNÍM SYSTÉMU TOMÁŠ KLINGER (IES FSV UK, ČSOB)

SYSTÉMOVÉ RIZIKO A KRIZE STÁTNÍCH FINANCÍ: MODELOVÁNÍ VZÁJEMNÝCH ZÁVISLOSTÍ VE FINANČNÍM SYSTÉMU TOMÁŠ KLINGER (IES FSV UK, ČSOB) SYSTÉMOVÉ RIZIKO A KRIZE STÁTNÍCH FINANCÍ: MODELOVÁNÍ VZÁJEMNÝCH ZÁVISLOSTÍ VE FINANČNÍM SYSTÉMU TOMÁŠ KLINGER (IES FSV UK, ČSOB) EVROPSKÁ EKONOMIKA A JEJÍ PERSPEKTIVY 22. LISTOPADU 2013 KONTEXT PŘÍSTUP

Více

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s.

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Příčiny současnéfinančníkrize dynamika současnéfinanční krize, lokálnívznik

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Proč slábne spotřeba domácností? Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Pesimistický spotřebitel: světlo na konci tunelu

Proč slábne spotřeba domácností? Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Pesimistický spotřebitel: světlo na konci tunelu Proč slábne spotřeba domácností? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Pesimistický spotřebitel: světlo na konci tunelu 17. října 2012 Konferenční centrum U Hájků, Praha Úvodem Spotřeba domácností se

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B Ekonomický cyklus Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B. Pozice v rámci ekonomického cyklu Potenciální produkt, specifikovaný na základě výpočtu Cobb Douglasovou produkční

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry Rostoucí zadlužení českých domácností bude z čeho spořit na důchody? Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. Mgr. Petr Kučera CCB Czech Credit Bureau, a.s. Mezinárodního fóra Zlaté koruny Hlavní zjištění V srpnu

Více

3 SEKTOR PODNIKŮ A DOMÁCNOSTÍ

3 SEKTOR PODNIKŮ A DOMÁCNOSTÍ 2 3.1 NEFINANČNÍ PODNIKY Vývoj korporátního sektoru je pro finanční stabilitu významný především proto, že nefinanční podniky jsou nejvýznamnějším dlužníkem bank. Na rozdíl od předchozích let, kdy úvěry

Více

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Praha, 27. srpen 215 I. Aktuální makroekonomická prognóza

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Hospodářská politika a finanční stabilita Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška Brno, 5. dubna 211 Úvod Obsah prezentace: Finanční stabilita v kontextu hospodářských politik, cíle a

Více

Česká ekonomika v roce 2014

Česká ekonomika v roce 2014 Česká ekonomika v roce 2014 Evropa vs. USA: Konjunktura nebo jen křehké oživení? Japonský scénář opět ve hře? HDP (y/y, %) 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0-2.0-4.0 CZ EU GE USA -6.0-8.0-10.0 2007Q1 2008Q1 2009Q1 2010Q1

Více