Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009"

Transkript

1 Reálný sektor a finanční stabilita Petr Jakubík Samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability Česká národní banka Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009

2 Finanční stabilita 2 Finanční stabilita je definována jako situace, kdy finanční systém plní své funkce bez závažných poruch a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí vývoj ekonomiky jako celku a zároveň vykazuje vysokou míru odolnosti vůči šokům.

3 Narušení finanční stability 3 V důsledku procesů uvnitř finančního sektoru vedoucích ke vzniku zranitelných míst, jakož i vlivem silných šoků, jejichž zdrojem mohou být: vnější okolí domácí makroekonomický vývoj velcí dlužníci a věřitelé hospodářské politiky změny v institucionálním prostředí.

4 Vztahy ekonomických sektorů 4 Ceny aktiv - Finanční trh finanční infratruktura kreditní riziko Podnikový sektor Finanční sektor úrokové sazby měnový kurz HDP nezaměstnanost mzdy disponibilní důchod dluhové zatížení kreditní riziko Domácnosti Nerezidenti Vláda

5 Transmisní kanál - reálný vs. finanční sektor Expozice finančního sektoru vůči sektoru podniků a domácností Transfer rizika přes růst míry nesplácení (default) Podnikový Sektor Makroekonomické šoky - HDP, úrokové sazby, měnový kurz, tržby, náklady zisk pravděpodobnost defaultu Domácnosti Makroekonomické šoky úrokové sazby, HDP, disponibilní důchod, dluhové zatížení pravděpodobnost defaultu 5

6 Analýza podnikového sektoru Finanční výsledky Podnikový sektor 6 ukazatele ziskovosti, likvidity, zadluženosti, aktivity Míra nesplácení Úroveň zadlužení, úvěrové standardy Míra insolvencí Insolvenční právo Úvěrová dynamika podnikových úvěrů Průmyslová produkce, nové zakázky, tržby z přímého vývozu, tuzemská spotřeba energie, výběr mýtného, atd.

7 Vývoj podnikové sféry v ČR 7 Příznivá situace v podnikové sféře převládající v předcházejících letech se během roku 2008 a v 1. čtvrtletí 2009 postupně zhoršovala. Pokles zahraniční poptávky po exportu českého podnikového sektoru - problémy s odbytem. Extrémní posilování měnového kurzu v první polovině roku 2008, z následného prudkého oslabení firmy nebyly schopny v plné míře těžit (dříve přijaté zajišťování a výpadek předpokládaných prodejů). Problémy se splácením přijatých závazků, druhotná Problémy se splácením přijatých závazků, druhotná platební neschopnost.

8 Finanční výsledky podniků za rok Mírný pokles rentability vlastního jmění i aktiv - tlumen dobrými výsledky za 1. pololetí Mírný růst zadluženosti, pokles přidané hodnoty a růst mzdových nákladů pokles produktivity práce. Zvyšování doby obratu zásob i aktiv, růst doby obratu pohledávek. Omezená investiční aktivita růst ukazatelů bilanční likvidity. Vývoj základních finančních ukazatelů nefinančních podniků (2007=100, index nad 100 zlepšení, index pod 100 zhoršení) 120 ROE Úrokové krytí ROA 110 PH/zaměstnanec Hrubá zisková marže 100 Mzdy+OON/PH 90 Zadluženost 80 PH/tržby 70 Úvěry/pasiva Okamžitá likvidita Náklady na obsluhu dluhu Pohotová likvidita Doba obratu zásob Doba obratu Běžná likvidita pohledávek Doba obratu aktiv Pramen: ČSÚ, propočty ČNB

9 Míra nesplácení podniků 9 Pokles zahraniční a následně i domácí poptávky - nárůst kreditního rizika podnikového sektoru. Kreditní riziko měřené 12 měsíční mírou defaultu bankovních úvěrů podnikům - 7,5 % v 1. čtvrtletí 2009, oproti 3 % na počátku 2007 Dle interního modelu, ČNB očekává růst 10 8 až k 11% 6 4 během roku Vývoj 12M míry defaultu bankovních úvěrů podnikům a podílu úvěrů v selhání (v %) 10/02 10/03 10/04 10/05 10/06 10/07 10/08 Pramen: ČNB (CRÚ) 12-měsíční míra defaultu Trend 1 měsíční anualizované míry defaultu Podíl úvěrů v selhání (NPL)

10 Ukazatel bonity podnikového sektoru 10 Předstihový ukazatel stability podnikového sektoru ohodnocující odolnost firem vůči úpadku na základě agregovaných finančních výsledků. K výpočtu je využíváno 7 finančních ukazatelů pokrývajících ziskovost, likviditu, zadluženost a aktivitu firem. Výsledná hodnota odpovídá výhledu bonity v následujícím roce. Zhoršení bonity v roce Pramen: Výpočty ČNB, ČSÚ indik átor bonity sektoru nefinančníc h podniků

11 Růst podnikových insolvencí 11 Dopady recese se již začaly naplno projevovat v zemích západní Evropy, kde došlo k nárůstu podnikových insolvencí o 11 %, v ČR zatím jen o 6 %. Nejvíce postižené ekonomiky Španělsko (nárůst o 139 %), Irsko (121 %), Dánsko (55 % ), naopak Německo růst jen o 2 %. Počet podaných návrhů na konkurz V ČR nejvíce insolvencí papírenský průmysl, textilní a kožedělný průmysl, cestovní kanceláře, výroba skla, keramiky a stavebního materiálu (roční data) Počet podaných návrhů na konkurs Pramen: Ministerstvo spravedlnosti České republiky

12 Úroveň zadlužení relativně nízká 12 Český podnikový sektor se bude muset během roku 2009 vyrovnat s globálním poklesem poptávky. Významná výhoda - na agregátní úrovni nefinanční podniky stále výrazně méně zadluženy než podniky v eurozóně. Zadluženost nefinančních podniků (v % HDP) To by jim mělo umožnit 100 se lépe s nově vzniklou situací vyrovnat USA EU12 ČR Pramen: Eurostat, US Bureau of Economic Statistics Poznámka: Zadluženost je počítána jako podíl přijatých půjček a vydaných dluhopisů z finančních účtů na HDP

13 Snížení dynamiky podnikových úvěrů 13 Pokles domácí i zahraniční poptávky po podnikové produkci se odráží v mírném snížení dynamiky podnikových úvěrů. V průběhu letošníku roku by mělo v souvislosti s očekávaným ekonomickým poklesem dojít k jejímu dalšímu výraznějšímu poklesu. Dynamika úvěrového vývoje To naznačuje i pokles průmyslové produkce v závěru roku 2008 a na počátku roku (měsíční data, meziroční růst úvěrů podnikům dle počtu zaměstnanců v %) 10/ / / / / / zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců nad 250 zaměstnanců Podnikový sektor Pramen: ČNB (Centrální registr úvěrů)

14 Pokles průmyslové produkce 14 Vzhledem k velikosti a vysokému stupni otevřenosti české ekonomiky je její citlivost na globální vývoj vyšší, než je tomu v případě velkých zemí. K největšímu propadu výroby došlo v odvětvích výroby dopravních prostředků, strojů a zařízení a textilním a oděvním průmyslu. Pokračování poklesu (v %) ekonomické aktivity signalizuje i snižování nových zakázek a tržeb z přímého vývozu v průmyslu nebo 70 tuzemské spotřeby energie. Indexy průmyslové výroby (sezónně očištěno) Česko Eurozóna Německo Japonsko Pramen: Datastream USA

15 Analýza sektoru domácností Sektor domácností 15 Situace na trhu práce dopad na disponibilní důchod Očekávaný vývoj dluhového zatížení úrokové sazby, úvěrové standardy Míra nesplácení Úroveň zadlužení Úvěrová dynamika úvěrů domácnostem Regulace, míra ochrany spotřebitelů, finanční gramotnost

16 Vývoj v sektoru domácností v ČR 16 Zpomalování ekonomiky se začalo na konci roku 2008 projevovat i v sektoru domácností. Korekce vysokých temp zadlužovaní domácností z minulých let, narůstání problémů se splácením přijatých závazků domácností. Rizikem pro rok 2009 je zejména pokles nominálních mezd a dalších příjmů domácností, který by vedl k nárůstu jejich platební neschopnosti. Nově od roku 2008 předlužené domácnosti - možnost využít institut oddlužení, tzv. osobní bankrot. Legislativní změny směřujícím k posílení ochrany spotřebitelů.

17 Pokles úvěrové dynamiky 17 Zvýšená nejistota ohledně budoucích příjmů domácností se podílela na postupném zpomalování vysoké dynamiky úvěrů obyvatelstvu, která převládala v několika předcházejících letech. Tato korekce se týkala jak spotřebitelských tak hypotečních úvěrů Meziroční dynamika růstu bankovních úvěrů obyvatelstvu podle účelu (v %) Celk em Spotřebitelské (včetně debetů na běžném účtu) Na bydlení Pram en: ČN B

18 Objem celkových úvěrů stále roste 18 Pokles úvěrové dynamiky zejména u spotřebitelských úvěrů od nebankovních institucí, narozdíl od vysokých temp v roce 2007 v loňském roce téměř stagnovaly. I přes zpomalující dynamiku, nárůst celkového dluhu obyvatelstva více než 950 mld. Kč. Na dluhu se nejvíce podílejí (v mld. Kč) 600 úvěry na bydlení cca 65 %, zbytek bankovní spotřebitelské úvěry cca 20 0 % a nebankovní úvěry cca Bankovní úvěry spotřebitelské a ostatní 15 %. Nebankovní úvěry spotřebitelské povahy Bankovní a nebankovní úvěry domácnostem Pramen: ČNB, ČLFA Bankovní úvěry na bydlení a nebytové nemovitosti

19 Úroveň zadlužení 19 Agregátní ukazatele zadluženosti domácností nadále rostly: ukazatel dluhu k hrubým disponibilním příjmům dosáhl téměř 50 %, ukazatel dluhu k finančním aktivům překročil 30 % a ukazatel dluhu k HDP tvoří asi 25 %. Ve srovnání se zeměmi Eurozóny (EU15) 50 dosahuje zadluženost českých domácností měřená vůči 0 disponibilnímu příjmu asi polovičních hodnot. Poměr dluhu domácností k jejich hrubým disponibilním příjmům, finančním aktivům a HDP; podíl placených úroků na hrubém disponibilním příjmu domácností (v %) Pramen: ČNB Dluh/hrubý disponibilní důchod (levá osa) Dluh/finanční aktiva (levá osa) Dluh/HDP (levá osa) Placené úroky/hrubý disponibilní důchod (pravá osa) Čisté přijaté úroky/hrubý disponibilní důchod (pravá osa)

20 Míra nesplácení domácností roste 20 Pokles ekonomické aktivity se začíná promítat do nárůstu kreditního rizika sektoru domácností. Míra 12 měsíčního defaultu se bude ze současných hodnot těsně pod 4 % dále zvyšovat nad hranici 5% v roce Vyšší nárůst lze očekávat zejména ve 2. polovině roku, kdy se zřejmě naplno projeví dopady potíží podnikové sféry na sektor domácností. Míra 12měsíčního defaultu domácností obyvatelstva podle typu úvěru a podíl úvěrů v selhání (v %) / / / /2009 Úvěry celkem Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Podíl úvěrů v selhání (NPL) Zdroj: Czech Credit Bureau, ČNB

21 Riziko poklesu nominálních mezd 21 Během roku 2009 lze očekávat v některých segmentech stagnaci nominálních mezd či dokonce jejich pokles. U rodin s průměrnými příjmy zatíženými splácením úvěrů na bydlení a spotřebu by propad jejich nominálních příjmů v rozsahu kolem 10 % a více vážně ohrozil splácení jejich závazků. Propad nominálních příjmů v tomto rozsahu z důvodů zkracování pracovního týdne či omezení vyplácení variabilní složky platu není zcela nereálným scénářem. Řada rodin by tak mohla balancovat na hraně svých Řada rodin by tak mohla balancovat na hraně svých platebních možností.

22 Konsekvence poklesu nominálních příjmů 22 Snižování nominálních mezd by mohlo spustit vlnu defaultů a výrazný pokles kvality úvěrových portfolií bank. Za této situace by mohlo dojít k zaplavení realitního rezidenčního trhu nabízenými nemovitostmi z důvodu realizace zástavy a prudkému poklesu jejich ceny. Snížení hodnoty zástav (resp. pokles ukazatele LTV, tj. podílu výše úvěru a hodnoty zástavy) by zvýšilo riziko, kterému jsou vystaveny banky. Obdobný dopad jako propad nominálních příjmů by mělo výrazné zvýšení úrokových sazeb, to je ovšem poměrně nepravděpodobný scénář.

23 Osobní bankroty 23 Od začal platit nový insolvenční zákon zavádějící institut oddlužení fyzických osob nepodnikatelů - tzv. osobní bankrot. Tyto návrhy jsou posuzovány soudy, které následně rozhodují o povolení oddlužení. Oddlužení fyzických osob nepodnikatelů Lze očekávat další nárůst. (měsíční data) Dle mezinárodního srovnání pro naší ekonomiku odpovídající číslo cca osobních insolvencí ročně / / / / /2009 Počet podaných návrhů na oddlužení Počet schválených oddlužení Počet odmítnutých návrhů na oddlužení Pramen: CreditReform s.r.o.

24 Předlužení a neziskové poradny 24 Nepříznivé ekonomické faktory dopadají na jednotlivé příjmové skupiny odlišně v závislosti na výši a povaze dluhu. Zejména lidé s nízkými příjmy, kteří přecenili své finanční možnosti a nejsou schopni splácet své závazky další úvěry s vysokými úr. sazbami dluhová past. Předluženým domácnostem pomáhá řešit jejich situaci řada poraden pracujících na neziskovém principu. Typický klient poradny lidé mezi lety s průměrnými měsíčními příjmy mezi 10 až 20 tis. Kč, se středoškolským vzděláním a s průměrnou výší dluhu do 300 tis. Kč

25 Možné situace domácností 25 Domácnost se rozhodne pro úvěrové financování Otázky k řešení Nejvhodnější typ úvěrového produktu Výběr poskyovatele Podrobné seznámení s úvěrovou smlouvou a ověření zda splňuje všechny náležitosti Případná možnost odstoupení od smlouvy, resp. výše poplatku za předčasné splacení Přijmutí úvěrů domácností Dlužník úvěr řádně splácí Možné situace k řešení Chce předčasně splatit Chce další úvěr Chce konsolidovat více úvěrů v jeden Dlužník úvěr splácí, ale s narůstajícími problémy Dlužník informoval věřitele a požádal o změnu splátkového kalendáře Hledal další příjmy Snažil se omezit výdaje Dlužník zpeněžil svá aktiva ke stabilizaci svého rozpočtu Dlužník úvěr nesplácí Dlužník úvěr nesplácí a je v Stabilizace rozpočtu dlužníka, vyřešení problémů se splácením (hrozícím) úpadku Odstoupení od smlouvy ze strany věřitele Splnňuje podmínky pro odlužení pro neplnění smluvních podmínek či Předpoklad splacení alespoň 30% nezajištěných závazků do 5 let sesplatnění celého úvěru Možné postoupení (prodej) pohledávky Ano Právní vymáhání případně soudní řízení, rozhodnutí soudu případně zahájení exekuce Ne Oddlužení 5 letý splátkový kalendář nebo zpeněžení majetkové podstaty Ano Dohoda splátkového kalendáře Dlužník plní podmínky oddlužení Ne Dlužník čelí exekuci či výkonu rozhodnutí Ne Zajištění úvěru Konkurz Ano Dohoda splátkového kalendáře Ne Ano Realizace zástavy věřitelem Ano Ne Hodnota zástavy převyšuje nebo je rovna dlužné částce Zaplacení Výkon rozhodnutí, exekuce majetku Ano Ne Majetek postačuje na umoření dluhu Ano Ne Dlužník nemá žádný závazek vůči věřiteli Dlužnický závazek trvá Dlužník nemá žádný závazek vůči věřitelům

26 Transmise rizik z reálného do finančního sektoru Nepříznivé ekonomické prostředí má za následek narůstající potíže reálného sektoru se splácením závazků. Vyšší míra defaultu podniků a domácností se s určitým zpožděním projevuje ve zvyšujícím se podílu nesplácených úvěrů v portfoliích bank. Vyšší podíl nesplácených úvěrů znamená pro banky vyšší ztrátu na což obvykle reagují přitvrzováním úvěrových standardů. Omezení možností financování reálného sektoru se obvykle promítá do dalšího poklesu domácí ekonomiky a dalšího nárůstu míry nesplácení. 26

27 Odhad potenciálních ztrát bankovního sektoru Pro odhad potenciálních ztrát bankovního sektoru a jeho zranitelnosti slouží stresové testování simulující nepříznivý makroekonomický vývoj. K vyčíslení ztrát je třeba modelovat pravděpodobnost defaultu (PD) reálného sektoru a ztrátu při defaultu (LGD). Součin celkové expozice bank, pravděpodobnosti defaultu (PD) a ztráty při defaultu udává velikost celkové úvěrové ztráty. Tato případná ztráta se poté poměřuje s množstvím kapitálu, který má banka k dispozici. 27

28 Stresové scénáře 28 Pro účely stresového testování je nutno vytvořit určité tzv. stresové scénáře, neboli scénáře nepříznivého makroekonomického vývoje. Tyto scénáře mají obvykle malou pravděpodobnost, ale mohou mít velký dopad na finanční sektor. Celý koncept pracuje s okraji distribuce zkoumaných veličin. Většinou vychází ze stávající situace a možných rizik. Makroekonomické šoky mohou být jak vnější tak vnitřní.

29 Stresové testování bankovního sektoru 29 Macroekonomický šok Oficiální makroekonomický predikční model ČNB HDP, inflace, úrokové sazby Model růstu úvěrů Měnový šok Úrokový šok Růst úvěrů Scénáře zátěžových testů a jejich výsledky Mezibankovní nákaza Makroekonomické modely kreditního rizika Růst ohrožených úvěrů (podniky, domácnosti) Pozn.: Červeně označené části schématu vychází ze satelitních modelů využívaných pro FS.

30 Stresové testování a současná krize 30 Současný nárůst globální nejistoty a problémy finančního sektoru urychlují snahy o další vývoj metod stresového testování. Vniká řada nadnárodních iniciativ s cílem stresového testování více zemí viz. snaha o stresové testování zemí Evropské unie. Diskuze o změnách ve stávající regulaci, proticyklické vytváření kapitálového polštáře bankami, atd.

31 Dopady finanční krize 31 Finanční krize začala krizí finančního systému související s americkým hypotečním trhem. Šíření problémů prostřednictvím derivátových produktů a jejich nedostatečné regulace. Tyto problémy vyústily v globální ekonomickou krizi a přenosu problémů do reálné ekonomiky. Riziko zpětného transferu z reálného sektoru zpět Riziko zpětného transferu z reálného sektoru zpět do finančního sektoru.

32 Děkuji za pozornost! Petr Jakubík

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013

Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 18. červen 2013 Struktura prezentace I. Výchozí stav reálné ekonomiky a finančního sektoru a alternativní

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Praha, 27. srpen 215 I. Aktuální makroekonomická prognóza

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Hospodářská politika a finanční stabilita Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška Brno, 5. dubna 211 Úvod Obsah prezentace: Finanční stabilita v kontextu hospodářských politik, cíle a

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Finanční krize a finanční gramotnost

Finanční krize a finanční gramotnost Finanční krize a finanční gramotnost Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Konference Jak učit u matematice žáky ve věku v 10 15 let Litomyšl, 15. října 2009 Kořeny současn asné finanční krize Rozšířila

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ANALÝZA ZADLUŽENOSTI DOMÁCNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA ZADLUŽENOSTI DOMÁCNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA ZADLUŽENOSTI DOMÁCNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Forišková Dana ABSTRAKT Příspěvek se zabývá analýzou zadluženosti domácností v České republice a jejich vlivem na finanční zdraví českého bankovního sektoru.

Více

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli odborových svazů 1. prosince 213 V eurozóně přetrvává napjatý

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 4. prosince

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Eva Zamrazilová členka bankovní rady Vysoká škola ekonomická Praha, 14.1.2010 Specifika současné finanční krize Rozšířila se z relativně málo

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Finanční fórum Zlaté koruny 2008 Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady České národní banky Dopady úvěrové krize na českou ekonomiku

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství Praha 26.5. 2011 Občanské poradny a dluhové poradenství Hlavní důvody zadlužení Představení organizace Asociace občanských poraden Prvotní předlužení Projekt Dluhové poradenství Následné Příčiny zadlužování

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Konzultační materiál

Konzultační materiál Konzultační materiál Klíčové body obsažené v připravovaném makroobezřetnostním doporučení ČNB k rizikům spojeným s vývojem na trhu retailových úvěrů zajištěných rezidenčními nemovitostmi Účel konzultace

Více

2. Dodatek Základního prospektu

2. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 2. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2015 Třídící znak 2 0 6 1 5 1 8 0 Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí I. Účel úředního

Více

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název Dvořák - střechy s.r.o. IČ 27536459 DIČ CZ27536459 datum vzniku 02.04.2008 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 02.05.2008 nespolehlivý plátce

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 29 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 29 21 / 21 211 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 21 / 211 ISBN 978-8-87225-33-2 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2008 / 2009

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2008 / 2009 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 28 / 29 ISBN 978-8-87225-15-8 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 28 / 29 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014

Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014 Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014 Pravidelný statistický pololetní přehled září 2014/ekonomika 1 Komentář k výsledkům hutních organizací (zdroj HŽ,a.s.,EUROFER, www.steelonthenet.com,

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více