Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Biologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Biologie"

Transkript

1 11. Biologie 395

2 Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Biologie 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu biologie (základní kurz ) Biologie, jako jedna z pírodních vd, vychází z poznávání pírody a zabývá se studiem živých soustav. lovk je nedílnou souástí pírody a je na ní existenn závislý. Proto by se ml snažit jí porozumt, pochopit základní pírodní zákony a respektovat je. To vše vyžaduje odpovídající znalosti pírodních jev, organism, jejich vlastností a vztah mezi nimi. Obsah pedmtu biologie pro vyšší gymnázium navazuje na obsah pedmtu pírodopis pro gymnázium nižší. a) obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt biologie zahrnuje vzdlávací obsah biologie ze vzdlávací oblasti lovk a píroda z RVP GV. Integruje ásti vzdlávací oblasti lovk a zdraví z RVP GV ( výchova ke zdraví VKZ ) a informatika a informaní a komunikaní technologie ( INT ) z RVP GV. Dále pedmt biologie zahrnuje ásti tématických okruh prezových témat osobnostní a sociální výchova ( OSV ) z RVP GV, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( VMEGS ) z RVP GV a téma environmentální výchova ( EV ) z RVP GV. Výuka biologie ve škole se realizuje v kmenových uebnách, odborné uebn biologie a v biologické laboratoi. Je však dobré a vhodné zaadit do výuky práci v pírod ( terénu ), exkurze do specializovaných pracoviš apod. Ve výuce se používají následující metody a formy práce: výklad propojený s diskusí, hodnotící diskuze, písemný test, písemné a ústní zkoušení, frontální opakování uiva, referát, seminá, skupinová práce, laboratorní práce, exkurze, pednáška a beseda s odborníkem, projekt seminární práce, prezentace a terénní praxe. Odborná uebna biologie a biologická laborato jsou vybaveny videem, data projektorem, poítaem s pístupem na internet a interaktivní tabulí. K dispozici jsou mikroskopy, pomcky pro mikroskopování, pírodniny, modely, nástnné obrazy, urovací klíe, atlasy a další. Hodinové dotace biologie v jednotlivých ronících základního kurzu Roník Hodinová dotace 1. roník a kvinta 2 2. roník a sexta 3 / 1 3. roník a septima 2 Poznámka: 1) Ve druhém roníku a sext jsou dv hodiny biologie týdn a polovina tídy má navíc vždy každý druhý týden dv hodiny laboratorních prací. 2) Pro žáky se zájmem o biologii nabízí škola volitelné pedmty z biologie. Ve 3. roníku 396

3 ( septim ) dvouletý seminá z biologie, který má pokraování ve 4. roníku ( oktáv ), event. biologii maturitní ve 4. roníku ( oktáv ). 3) Žáci zaazeni do dvouletého semináe z biologie vypracují na zvolené téma seminární práci ( prezentaci ). Téma zpracují a výsledek prezentují a obhajují. Hodinové dotace volitelných pedmt z biologie v jednotlivých ronících Pedmt Roník Hodinová dotace Biologický seminá 3. roník a septima 2 Biologický seminá 4. roník a oktáva 3 Biologie maturitní 4. roník a oktáva 3 b) zalenní tematických okruh prezových témat: PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ OKRUH RONÍK Osobnostní a sociální biologie živoich druhý (sexta) výchova obecná biologie tetí (septima) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech biologie lovka biologie protist obecná biologie ekologie tetí (septima) druhý (sexta) tetí (septima) tetí (septima) Environmentální výchova Mediální výchova biologie rostlin biologie hub biologie protist biologie živoich ekologie biologie živoich biologie lovka první (kvinta) první (kvinta) druhý (sexta) druhý (sexta) tetí (septima) druhý (sexta) tetí (septima) c) výchovné a vzdlávací strategie Kompetence k uení zvládá fakta a jejich využití pi hledání souvislostí získává informace z rzných zdroj - vyhledává, tídí a efektivn využívá v procesu uení prohlubuje mezipedmtové vztahy, zejména k chemii úastní se biologických exkurzí orientuje se v základní taxonomii úastní se soutží a olympiád prezentuje znalosti a dovednosti samostatn pozoruje, zpracovává výsledky, vyhodnocuje je v rámci laboratorní práce zadává problémová biologická témata a motivuje ostatní studenty k hlubšímu poznání využívá vhodnou biologickou literaturu atlasy, klíe 397

4 prbžné hodnocení výsledk práce umožuje studentu posouzení pokrok pi uení a píprav Kompetence k ešení problém na modelech a pírodninách hledá spolené a rozdílné znaky, zaazuje organismy do systém a vytváí si tak vlastní pedstavu o jejich správném tídní eší problémová biologická témata pedkládaná uitelem v podob úkol nebo formou referát na biologických vycházkách nebo exkurzích prakticky využívá teoretické poznatky k ešení problém biologické poznatky vyhledává z rzných informaních zdroj, bhem diskuze je obhajuje nebo popírá a posuzuje jejich pravdivost a kvalitu Kompetence komunikativní komunikativnost žák procviuje bhem svých referát a ústního zkoušení, pi nichž reaguje na dotazy uitele popípad ostatních student seznamuje své spolužáky s informacemi, které získal bhem samostatných prací s literaturou zabývající se biologickou tematikou a z jiných informaních zdroj používá moderní informaní technologie (prezentace, ) pi práci v hodin biologie nebo pi komunikaci s uitelem ovládá pravopis, je schopen klást otázky vhodné k probíranému tématu umí naslouchat, je empatický, ovládá nonverbální komunikaci je schopen diskutovat a pokud je vyzván, umí vést diskuzi, analyzuje a hodnotí výstupy svých spolužák Kompetence sociální a personální posuzuje reáln své fyzické a duševní schopnosti, je schopen sebereflexe stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti a zájmovou orientaci pijímá zodpovdnost za své chování, názory a postoje odhaduje dsledky vlastního chování a jednání v nejrznjších situacích, je schopen je korigovat informuje o událostech co nejpravdivji, fakta cílen nepozmuje aktivn spolupracuje pi stanovování a dosahování spolených cíl (práce ve skupin) váží si innosti druhých, jejich názory a zjištní nevydává za své pispívá k vytváení a udržování hodnotných mezilidských vztah založených na vzájemné úct a toleranci projevuje zodpovdný vztah k vlastnímu zdraví a zdraví druhých rozhoduje se na základ vlastního úsudku, odolává spoleenským i mediálním tlakm, respektuje jiné kultury a vyznání 398

5 Kompetence obanské na základ vdomostí z biologie lovka si uvdomuje a respektuje biologickou rznorodost lidské populace a odmítá xenofóbní nebo rasistické názory na základ vdomostí z ekologie si uvdomuje ekologické problémy v lokálním i globálním mítku, úastní se ekologických soutží a aktivit ve škole i mimo školu v biologické laboratoi dbá na bezpenost práce, uitelem je veden k zodpovdnosti za své zdraví i zdraví ostatních, zná zásady pedlékaské první pomoci v pípad úrazu eší úkoly formou skupinové práce Kompetence k podnikavosti 3. se zodpovdn a s ohledem na své osobní pedpoklady a možnosti rozhoduje o dalším vzdlávání a budoucí profesi v biologických oborech 4. využívá svých znalostí, zkušeností, dostupných zdroj a informací pi plánování a realizaci biologických projekt, seminárních prací, prezentací a referát 5. objektivn hodnotí a prezentuje výsledky své práce 6. se motivuje úastí na biologických olympiádách k další innosti a k dosažení úspchu v konkurenci jiných žák 7. samostatn a tvoiv pracuje na pidlených úkolech Obsahové rozvržení tematických okruh uiva biologie do jednotlivých roník vyššího gymnázia Pehled hlavních tematických okruh: I. OBECNÁ BIOLOGIE - charakteristika života, vznik a vývoj živých soustav, buka, bunná dlení, metabolismus. II. BIOLOGIE VIR - stavba a funkce vir. III. BIOLOGIE BAKTERIÍ - stavba a funkce bakterií. IV. BIOLOGIE PROTIST - stavba a funkce protist. V. BIOLOGIE ROSTLIN - anatomie, morfologie a fyziologie rostlin, rostlinný systém, evoluce a ekologie rostlin, rostliny a prostedí. VI. BIOLOGIE HUB - stavba, zpsob výživy a rozmnožování hub, systém hub, význam hub, lišejníky. VII. BIOLOGIE ŽIVOICH - vnjší a vnitní stavba živoich, fyziologie živoich, systém a evoluce živoich, živoichové a prostedí, etologie. VIII. BIOLOGIE LOV KA - fylogeneze a anatomie lovka, lovk a životní prostedí. IX. GENETIKA - molekulární základy ddinosti, genetika buky a mnohobunného organismu, genetická promnlivost, genetika lovka a populací. 399

6 X. EKOLOGIE - organismy a prostedí, ekologie populací a spoleenstev, ekosystémy, ochrana životního prostedí, základní ekologické pojmy, biosféra a její lenní, podmínky života. Zaazení tématických okruh do jednotlivých roník vyššího gymnázia 1. roník: a) BIOLOGIE VIR b) BIOLOGIE BAKTERIÍ c) OBECNÁ BIOLOGIE d) BIOLOGIE ROSTLIN e) BIOLOGIE HUB 2. roník: a) BIOLOGIE PROTIST b) BIOLOGIE ŽIVOICH 3. roník: a) OBECNÁ BIOLOGIE - vznik a vývoj živých soustav. b) BIOLOGIE LOV KA c) GENETIKA d) EKOLOGIE 400

7 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu biologie Roník: první a kvinta ZÁKLADNÍ KURZ Oekávané výstupy ŽÁK odliší živé soustavy od neživých na základ jejich charakteristických vlastností porovná významné hypotézy o vzniku a evoluci živých soustav na Zemi objasní stavbu a funkci strukturních složek a životní projevy prokaryotních a eukaryotních bunk vysvtlí význam diferenciace a specializace bunk pro mnohobunné organismy odvodí hierarchii recentních organizm ze znalostí o jejich evoluci Obsah uiva OBECNÁ BIOLOGIE vznik a vývoj živých soustav evoluce buka-stavba a funkce taxonomické jednotky PT a TO ŽÁK BIOLOGIE VIR PT a TO charakterizuje viry jako nebunné stavba a funkce vir TO: VKZ soustavy popíše základní stavbu viru zhodnotí zpsoby ochrany proti virovým onemocnním a metody jejich léby (rizika ohrožující zdraví a jejich prevence) (zdroje a zhodnotí pozitivní a negativní pehled významných vyhledávání význam vir zástupc informací, komunikace) (zpracování a prezentace informací) ŽÁK BIOLOGIE BAKTERIÍ PT a TO charakterizuje bakterie a sinice z ekologického, zdravotního a hospodáského hlediska stavba a funkce bakterií a sinic TO: VKZ (rizika ohrožující zdraví a jejich prevence) (zdroje a 401

8 popíše základní stavbu prokaryotické buky a funkce jejich základních organel zhodnotí zpsoby ochrany proti bakteriálním onemocnním a metody jejich léby vysvtlí pojem stromatolit a jeho význam pehled významných zástupc vyhledávání informací, komunikace) (zpracování a prezentace informací) ŽÁK BIOLOGIE ROSTLIN PT a TO bude znát rozdíl mezi bukou rostlinnou, živoišnou a bukou hub popíše stavbu tl rostlin, stavbu a funkci rostlinných orgán objasní principy životních cykl a zpsoby rozmnožování rostlin bude znát rozdíl mezi fotosyntézou a bunným dýcháním porovná spolené a rozdílné vlastnosti nižších a vyšších rostlin pozná a pojmenuje (s možným využitím literatury) významné rostlinné druhy a uvede jejich ekologické nároky zhodnotí rostliny jako primární producenty biomasy a možnosti jejich využití rostlin v rzných odvtvích lidské innosti posoudí vliv životních podmínek na stavbu a funkci rostlinného tla zhodnotí problematiku ohrožených rostlinných druh a možnosti jejich ochrany vymezí spolené a rozdílné znaky hub a ostatních organism pozná a pojmenuje (s možným využitím rzných informaních zdroj) významné zástupce hub a lišejník posoudí ekologický, zdravotnický a hospodáský význam hub a lišejník morfologie a anatomie rostlin fyziologie rostlin systém a evoluce rostlin rostliny a prostedí EV: Problematika vztah organism a prostedí EV: lovk a životní prostedí Životní prostedí regionu a eské republiky Žák BIOLOGIE HUB PT a TO stavba a funkce hub EV: stavba a funkce lišejník Problematika pehled významných vztah organism zástupc a prostedí lovk a životní prostedí TO: VKZ 402

9 Roník: druhý a sexta Oekávaný výstup Obsah uiva PT a TO Žák BIOLOGIE PROTIST pozná a vysvtlí funkce organel živoišné buky charakterizuje protista z ekologického, zdravotnického a hospodáského hlediska (rozpozná jejich významné zástupce, zhodnotí jejich možný negativní i pozitivnívýznam v pírod i pro lovka) specifika živoišné buky stavba a funkce protist kmeny prvok, významní zástupci EV: Problematika vztah organism a prostedí) VMEGS: Globální problémy, jejich píiny a dsledky ŽÁK BIOLOGIE ŽIVOICH PT a TO vysvtlí význam diferenciace a specializace bunk pro mnohobunné organismy popíše hierarchické uspoádání tla mnohobunných živoich popíše stavbu a funkci jednotlivých orgán a orgánových soustav i jejich vývoj (evoluci ) porovnává píslušnou orgánovou soustavu u rzných systematických skupin a oznaí nejvýznamnjší odchylky objasní principy základních zpsob rozmnožování a vývoj živoich, doloží na píkladech objasní zárodený vývoj jedince popíše ontogenezi obratlovc vznik mnohobunnosti morfologie a anatomie živoich fyziologie živoich rozmnožování a ontogeneze, vznik zárodených list EV: Problematika vztah organism a prostedí) lovk a životní prostedí OSV: Sociální komunikace charakterizuje hlavní taxonomické jednotky živoich a jejich významné zástupce pozná a pojmenuje významné živoišné druhy a uvede jejich ekologické nároky posoudí význam živoich v pírod a v rzných odvtvích lidské innosti charakterizuje pozitivní a negativní vlivy živoich na systém a evoluce živoich bezobratlí ( živoišné houby, žahavci, ploštnci, hlísti, kroužkovci, mkkýši, lenovci, ostnokožci, polostrunatci) strunatci - (pláštnci, bezlebení, obratlovci ) živoichové a prostedí (rozšíení živoich na Zemi, studeno a (zdroje a vyhledávání informací) (zpracování a prezentace informací) EV: Problematika vztah organism a prostedí 403

10 lidskou populaci zhodnotí problematiku ohrožených druh a navrhuje možnosti jejich ochrany charakterizuje základní typy chování živoich teplokrevnost) ochrana živoich základní ekologické pojmy spoleenstva adaptace na prostedí etologie živoich (instinkt, pud, vrozené a získané chování, biorytmy) Ochrana pírodního prostedí MV: Média a mediální produkce Roník: tetí a septima Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák porovná významné hypotézy o vzniku a vývoji živých soustav na Zemi vysvtlí význam diferenciace a specializace bunk pro mnohobunné organismy odvodí hierarchii recentních organism ze znalostí o jejich evoluci podle pedloženého schématu popíše a vysvtlí fylogenetický vývoj lovka OBECNÁ BIOLOGIE vznik a vývoj živých soustav (biogeneze) evoluní vývoj organism (darwinismus) fylogenetický vývoj lovka OSV: Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém) Sociální komunikace VMGES: Žijeme v Evrop ŽÁK BIOLOGIE LOVKA PT a TO stavba a funkce oprné a pohybové soustavy soustavy látkové pemny soustavy regulaní soustavy rozmnožovací využívá znalostí o orgánových soustavách pro pochopení vztah mezi procesy probíhajícími ve vlastním tle charakterizuje individuální vývoj lovka a posoudí faktory ovlivující jej v pozitivním a negativním smru uplatuje odpovdné a etické pístupy k sexualit, rozhoduje se s vdomím ontogeneze lovka TO: VKZ (zdravý zpsob života a pée o zdraví) TO: VKZ (zmny v život lovka a jejich reflexe) TO: VKZ (ochrana lovka za mimoádných událostí) 404

11 možných dsledk. se orientuje v problematice reprodukního zdraví z hlediska odpovdnosti k budoucímu rodiovství projevuje odolnost vi výzvám k sebepoškozujícímu chování a rizikovému životnímu stylu usiluje o pozitivní zmny ve svém život, související s vlastním zdravím a zdravím druhých se orientuje ve svých emocích a potebách podle konkrétní situace zasáhne pi závažných poranních a život ohrožujících stavech Životní styl a zdraví Základy první pomoci OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti TO: VKZ integrace ŽÁK GENETIKA PT a TO molekulární základy ddinosti ddinost a promnlivost využívá znalostí o genetických zákonitostech pro pochopení rozmanitosti organism analyzuje možnosti využití znalostí z oblasti genetiky v bžném život genetika lovka genetika populací MV : Média a mediální produkce (zdroje a vyhledávání informací, komunikace) (zpracování a prezentace informací) ŽÁK EKOLOGIE PT a TO základní ekologické pojmy podmínky života používá správn základní ekologické pojmy objasuje základní ekologické vztahy popíše a na píkladech objasní základní zpsoby ochrany pírody v R biosféra a její lenní ochrana životního prostedí v R EV : lovk a životní prostedí) Životní prostedí R VMEGS: Globální problémy, jejich píiny a dsledky 405

12 VOLITELNÝ PEDMT DVOULETÝ Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Seminá z biologie 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu Dvouletý seminá z biologie je pedmtem s nadstavbovou funkcí jak po stránce vdomostní, tak po stránce metodické. Zvýšenou mrou se v nm využívá metody diskuze, referát a praktických dovedností. Žáci jsou vedeni k vtší samostatnosti, vytváení vlastních názor. Uí se systematizovat, zobecovat a vytváet závry, nebo budou zpravidla adepty nároných vysokoškolských obor. V prbhu dvouletého semináe z biologie zpracuje každý žák samostatnou seminární práci na zvolené nebo zadané téma. Obsahové rozvržení tématických okruh uiva biologického semináe dvouletého do tetího roníku ( septimy ) a tvrtého roníku ( oktávy ) vyššího gymnázia Seminá z biologie dvouletý - 3. roník a septima a) BIOLOGIE VIR b) BIOLOGIE BAKTERIÍ c) OBECNÁ BIOLOGIE - buka, rozmnožování bunk. d) BIOLOGIE ROSTLIN - rostlinná pletiva a orgány. e) FYZIOLOGIE ROSTLIN - rst, výživa, vodní režim a pohyby rostlin, rstové korelace. f) ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN - zpsoby a rozmnožovací cykly. g) BIOLOGIE HUB Seminá z biologie dvouletý - 4. roník a oktáva a) OBECNÁ BIOLOGIE - metabolismus. b) VZNIK ŽIVOTA - teorie vzniku života, evoluní teorie. c) FYLOGENEZE T LNÍCH SOUSTAV ŽIVOICH d) ETOLOGIE ŽIVOICH e) GENETIKA f) EKOLOGIE 406

13 Výchovné a vzdlávací strategie Kompetence k uení používá odborné biologické termíny, znaky a symboly, uvádí vci do souvislostí, propojuje je do širších celk a na základ toho si vytváí komplexnjší pohled na pírodní jevy získává informace z rzných zdroj - vyhledává, tídí a efektivn využívá v procesu uení zpracovává samostatnou práci seminární práci, projekt prezentuje seminární práci, diskutuje a obhajuje výsledky úastní se biologických exkurzí orientuje se v základní taxonomii vybírá a využívá pro efektivní uení vhodné zpsoby a metody, ídí a plánuje si vlastní uení využívá vhodnou literaturu atlasy, klíe poznává smysl a cíl uení a k uení si vytváí pozitivní vztah výsledky svého uení dokáže kriticky zhodnotit a diskutuje o nich Kompetence k ešení problém na modelech a pírodninách hledá spolené a rozdílné znaky, zaazuje organismy do systém a vytváí si tak vlastní pedstavu o jejich správném tídní eší problémová biologická témata pedkládaná uitelem v podob úkol, referát, seminární práce nebo formou prezentace na biologických vycházkách nebo exkurzích prakticky využívá teoretické poznatky k ešení problém biologické poznatky vyhledává z rzných informaních zdroj, bhem diskuze je obhajuje nebo popírá a posuzuje jejich pravdivost a kvalitu v prbhu 3. roníku ( septimy ) a 4. roníku ( oktávy ) vypracuje seminární práci ( projektový úkol, prezentaci ), téma zpracuje a výsledky své práce prezentuje a obhajuje kriticky a logicky myslí, iní uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit nenechá se odradit pípadným nezdarem a vytrvale hledá konené ešení problému Kompetence komunikativní komunikativnost žák procviuje bhem svých referát, prezentací a ústního zkoušení, pi nichž reaguje na dotazy uitele popípad ostatních spolužák seznamuje své spolužáky s informacemi, které získal bhem samostatných prací s literaturou a z jiných informaních zdroj zabývajících se biologickou tematikou používá moderní informaní technologie (prezentace, ) pi práci v hodin biologie nebo pi komunikaci s uitelem naslouchá jiným, vhodn reaguje na jejich názory, úinn se zapojuje do diskuze, obhajuje svj názor a vhodn argumentuje 407

14 své myšlenky a názory formuluje a vyjaduje v logickém sledu, výstižn, souvisle a kultivovan v písemném i ústním projevu Kompetence sociální a personální posuzuje reáln své fyzické a duševní schopnosti, je schopen sebereflexe stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti a zájmovou orientaci pijímá zodpovdnost za své chování, názory a postoje odhaduje dsledky vlastního chování a jednání v nejrznjších situacích, je schopen je korigovat informuje o událostech co nejpravdivji, fakta cílen nepozmuje aktivn spolupracuje pi stanovování a dosahování spolených cíl (práce ve skupin), oceuje zkušenosti druhých a erpá z toho, co si druzí lidé myslí, íkají a dlají podílí se na utváení píjemné atmosféry v týmu, pispívá k upevování dobrých mezilidských vztah, v pípad poteby poskytne pomoc nebo o ni požádá váží si innosti druhých, jejich názory a zjištní nevydává za své projevuje zodpovdný vztah k vlastnímu zdraví a zdraví druhých rozhoduje se na základ vlastního úsudku, odolává spoleenským i mediálním tlakm, respektuje jiné kultury a vyznání Kompetence obanské chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostedí eší úkoly formou skupinové práce respektuje pesvdení druhých lidí a váží si jejich vnitních hodnot chápe základní pírodní principy a zákony a spoleenské normy, je si vdom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se a jedná tak, aby nepoškozoval pírodu a životní prostedí Kompetence k podnikavosti znalostí a zkušeností získaných v biologických oborech využívá v zájmu vlastního rozvoje i své pípravy na budoucí povolání, iní podložená rozhodnutí o dalším vzdlávání a profesním zamení využívá svých znalostí, zkušeností, dostupných zdroj a informací pi plánování a realizaci biologických projekt, seminárních prací, prezentací a referát objektivn hodnotí a prezentuje výsledky své práce samostatn a tvoiv pracuje na pidlených úkolech zodpovdn a cílevdom se pipravuje a rozhoduje o svém budoucím povolání 408

15 Roník: tetí ( septima ) Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO ŽÁK BIOLOGIE VIR charakterizuje mechanismy reprodukce vir historie virologie reprodukce vir TO: VKZ (rizika orientuje se v systému vir onkogenní viry ohrožující rozlišuje onemocnní lovka virová onemocnní lovka zdraví a jejich zpsobená virovými infekcemi mutace vir prevence) dokáže vyvodit nebezpeí mutací boj proti virovým infekcím vir ŽÁK BIOLOGIE BAKTERIÍ PT a TO charakterizuje gramovu reakci rozezná tvary bakteriální buky dokáže aplikovat vliv faktor ovlivujících rstovou kivku bakteriálních kultur uvede píklady lék patících a ady antibiotik, chemoterapeutik a makrolidových léiv a rozumí mechanismu jejich úinku dokáže uvést význam sinic a jejich zástupce Grampozitivní a gramnegativní bakterie, tvary bakterií, systém bakteriální kultury faktory ovlivující rst bakterií bakteriostatické a bakteriocidní látky rozmnožování bakterií mechanismy psobení lék na bakteriální buku sinice a prochlorofyty TO: VKZ (rizika ohrožující zdraví a jejich prevence) ŽÁK OBECNÁ BIOLOGIE PT a TO buka dokáže charakterizovat buku, uvést její složení, jednotlivé struktury a jejich význam dokáže popsat mechanismus mitotického a meiotického dlení uvede píklady faktor zpsobujících inhibici mitózy orientuje se v modifikacích mitózy a mechanismu jejich prbhu rozmnožování bunk inhibice mitózy modifikace mitózy 409

16 ŽÁK BIOLOGIE ROSTLIN PT a TO dokáže popsat funkci meristematických a trvalých pletiv meristematická pletiva trvalá pletiva dokáže porovnat anatomickou a rostlinné orgány morfologickou stavbu rostlinných orgán, zná jejich funkci a vztahy Zpracuje a prezentuje výsledky své práce s využitím rzných informaních technologií PREZENTACE SEMINÁRNÍ PRÁCE (zdroje a vyhledávání informací, komunikace) Zpracování a prezentace informací) ŽÁK FYZIOLOGIE ROSTLIN PT a TO rst rostlin dokáže charakterizovat jednotlivé fáze rstu rostlin a psobení faktor ovlivující rst dokáže vyvodit význam minerálních prvk pro rostliny dokáže popsat rozdíly temnostní fáze fotosyntézy u C3 a C4 rostlin výživa rostlin cyklická a necyklická fosforylace Calvinv a Hatch Slackv cyklus dokáže uvést píklady rstových korelací rstové korelace pohyby rostlin ŽÁK ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN PT a TO nepohlavní rozmnožování rostlin dokáže charakterizovat, uvést píklady a význam nepohlavní reprodukce rostlin dokáže vyvodit výhody pohlavní reprodukce z hlediska fylogeneze dokáže vysvtlit a na píkladech uvést reprodukní cykly jednotlivých skupin vyšších rostlin dokáže uvést píklady parazitických hub a vysvtlit jejich vývojový cyklus pozná nejrozšíenjší zástupce stopkovýtrusných a veckovýtrusných hub, jejich vývojové cykly a význam pohlavní rozmnožování rostlin rozmnožovací cykly rostlin ŽÁK BIOLOGIE HUB PT a TO evoluce hub EV: Vztah životní cykly jednotlivých skupin organismu a hub prostedí zástupci hub a jejich význam 410

17 Roník: 4.roník a oktáva Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO ŽÁK definuje pojem metabolismus, katabolismus a anabolismus uvede princip a význam metabolických dj zná strukturu, zpsoby vzniku a význam ATP vysvtlí princip autotrofie, hetrotrofie, mixotrofie podrobn popíše prbh fotosyntézy a dýchání, popíše procesy syntézy a odbourávání tuk (beta-oxidace), bílkovin (ornithinový cyklus) a nukleových kyselin vysvtlí kreacionistické a eternistické názory na život popíše prbh evoluní abiogeneze, vysvtlí vznik koacervát, eobiont a bunk uvede dkazy vývoje zná asové vymezení geologických ér a period, významné geologické zmny a vývoj organism v jejich prbhu OBECNÁ BIOLOGIE metabolismus pemny látek a energií typy trofie fotosyntéza a dýchání metabolismus tuk, bílkovin a nukleových kyselin vznik a vývoj života teorie evoluní abiogeneze geologický vývoj Zem evoluní vývoj živoich a rostlin OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti MKV : Základní problémy sociokulturních rozdíl ŽÁK BIOLOGIE ŽIVOICH PT a TO uvede význam zárodených list pi vzniku tlních soustav popíše u každé soustavy postupné zdokonalování v rámci systému zná stavbu a funkci jednotlivých orgán uvede zvláštnosti, progresivní, nebo regresivní znaky v rámci skupin fylogeneze tlních soustav živoich soustava tlního pokryvu soustava pohybu a opory soustava trávicí a vyluovací soustava dýchací a obhová soustava ídící soustava smyslová soustava rozmnožovací uvede podklady pro chování zvíat objasní funkci CNS a idel popíše vliv hormon na chování zvíat zná obsah pojm instinkt, motivace, chování vrozené a získané, uení etologie základy obecné etologie 411

18 uvede zpsoby komunikace v živoišné íši vetn píklad, orientace v prostedí zná typy a píklady societ, obsah sociální hierarchie, píklady sexuálního chování zná strukturu, vznik a funkci NK popíše prbh replikace, transkripce a translace provede pepis z DNA do bílkovinného etzce aplikuje Mendelovy zákony pi ešení píklad na monohybridismus a dihybridismus vyeší píklady na ddinost krevních skupin a vázanou na pohlaví uvede typy vazeb gen, spoítá délku vazby pomocí Morganova ísla objasní zákonitosti v panmiktických a inbredních populacích zná využití Hardy -Weinbergova zákona pi výpotu etnosti výskytu alel typy chování zvíat základy speciální etologie sociální etologie ŽÁK GENETIKA PT a TO molekulární základy genetiky OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti uvede píklady euryvalence a stenovalence v rzných podmínkách uvede píklady vztah mezi populacemi uvede píklady potravních etzc ve vodním a suchozemském prostedí uvede píklady a popis ekosystém v blízkém okolí charakterizuje typ spoleenstva v okolní krajin uvede píklady ochrany pírody v okolí zná chránné druhy rostlin a živoich v oblasti ddinost kvalitativních a kvantitativních znak vazba gen genetika populací Genetika lovka ŽÁK EKOLOGIE PT a TO ekologická valence EV: Problematika vztah vztahy mezi populacemi organism a prostedí potravní etzce ekosystémy krajinná spoleenstva ochrana pírody v R lovk a životní prostedí Životní prostedí regionu a eské republiky) 412

19 VOLITELNÝ PEDMT JEDNOLETÝ Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Biologie (maturitní) 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu Pedmt maturitní biologie slouží k ucelení a utídní poznatk získaných v prbhu nkolikaletého studia biologie. Žáci si doplují na vyšší úrovni poznatky z genetiky, ekologie a biologie lovka. Na základ vývojových systém si tídí uivo z botaniky a zoologie. Toto je doplnno kapitolami z mikrobiologie a obecné biologie. Cílem pedmtu je píprava žák k maturitní zkoušce. Z tohoto dvodu je astji využívána forma samostatné prezentace žák, referát a ústního zkoušení probraného uiva. Obsahové rozvržení tématických okruh uiva maturitní biologie do tvrtého roníku ( oktávy ) vyššího gymnázia Biologie maturitní - 4. roník a oktáva a) OBECNÁ BIOLOGIE b) VIRY c) PROKARYOTA d) BIOLOGIE ROSTLIN e) BIOLOGIE HUB f) BIOLOGIE PROTIST g) BIOLOGIE ŽIVOICH h) BIOLOGIE LOVKA i) GENETIKA k) EKOLOGIE Výchovné a vzdlávací strategie Kompetence k uení používá správnou biologickou terminologii, symboly a znaení definuje základní biologické pojmy popisuje biologické jevy, objekty a systémy podle skutenosti, modelu, nákresu vysvtlí základní biologické zákony, definice a teorie orientuje se v systémech organism a posuzuje fylogenetické vztahy 413

20 pozná a pojmenuje charakteristické pedstavitele biologických taxon podle uvedených charakteristik Kompetence k ešení problém aplikuje teoretické biologické poznatky pi ešení konkrétních životních situací nebo pi ešení problémových úloh, uplatuje vhodné metody a postupy využívá pi ešení biologických problém poznatk z dalších obor, pedevším z chemie, fyziky, zempisu a z matematiky z rzných informaních zdroj dokáže vyhledat potebné biologické poznatky Kompetence komunikativní pi komunikaci efektivn využívá dostupné komunikaní prostedky vetn symbol, znak a graf efektivn využívá moderní informaní technologie pi mluveném i psaném projevu se vyjaduje jasn a srozumiteln vhodným zpsobem prezentuje svou práci i sám sebe ped publikem Kompetence sociální a personální stanovuje si cíle a priority s ohledem na své schopnosti, zájmovou orientaci a životní podmínky aktivn spolupracuje pi stanovování a dosahování spolených cíl pispívá k utváení a udržování hodnotných mezilidských vztah projevuje odpovdný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých rozhoduje se na základ vlastního úsudku, odolává spoleenským i mediálním tlakm Kompetence obanské rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval pírodu, životní prostedí ani kulturu respektuje rznorodost hodnot, názor, postoj a schopností ostatních lidí chová se informovan a zodpovdn v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví, poskytne ostatním pomoc k plnní svých povinností pistupuje zodpovdn a tvoiv, hájí svá práva i práva jiných Kompetence k podnikavosti cílevdom, zodpovdn a s ohledem na své poteby, osobní pedpoklady a možnosti se rozhoduje o dalším vzdlávání a své budoucí profesi rozvíjí svj osobní i odborný potenciál, uplatuje aktivní pístup, iniciativu a tvoivost, podporuje a vítá inovace získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdlávacích a pracovních píležitostech, využívá dostupné zdroje a informace pi plánování a realizaci aktivit usiluje o dosažení stanovených cíl, prbžn reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, motivuje se k dosahování úspchu chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika 414

21 posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích, eventuáln je pipraven tato rizika nést 415

22 Roník: tvrtý ( oktáva ) Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák OBECNÁ BIOLOGIE odliší živé soustavy od neživých na základ jejich charakteristických vlastností porovná významné hypotézy o vzniku a evoluci živých soustav na Zemi objasní stavbu a funkci strukturních složek a životní projevy prokaryotních a eukaryotních bunk vysvtlí význam diferenciace a specializace bunk pro mnohobunné organismy odvodí hierarchii recentních organism ze znalostí o jejich evoluci charakterizuje viry jako nebunné soustavy zhodnotí zpsoby ochrany proti virovým onemocnním a metody jejich léby zhodnotí pozitivní a negativní význam vir vznik a vývoj živých soustav, evoluce buka stavba a funkce OSV VMEGS TO: VKZ (integrace) Žák BIOLOGIE VIR PT a TO stavba a funkce vir (integrace) charakterizuje bakterie z ekologického, zdravotnického a hospodáského hlediska zhodnotí zpsoby ochrany proti bakteriálním onemocnním a metody jejich léby zná význam sinic a jejich zástupce TO: VKZ (integrace) Žák BIOLOGIE PROKARYOT PT a TO stavba a funkce bakterií (integrace) sinice TO: VKZ (integrace) 416

23 Žák BIOLOGIE ROSTLIN PT a TO popíše stavbu tl rostlin,stavbu a funkci rostlinných orgán objasní princip životních cykl a zpsoby rozmnožování rostlin porovná spolené a rozdílné vlastnosti stélkatých a cévnatých rostlin pozná a pojmenuje ( s možným využitím rzných informaních zdroj ) významné rostlinné druhy a uvede jejich ekologické nároky zhodnotí rostliny jako primární producenty biomasy a možnosti využití rostlin v rzných odvtvích lidské spolenosti posoudí vliv životních podmínek na stavbu a funkci rostlinného tla zhodnotí problematiku ohrožených rostlinných druh a možnosti jejich ochrany morfologie a anatomie rostlin fyziologie rostlin systém a evoluce rostlin význam rostlin rostliny a prostedí EV Žák BIOLOGIE HUB PT a TO stavba a funkce hub EV pozná a pojmenuje (s možným využitím rzných informaních zdroj) významné zástupce hub a lišejník posoudí ekologický, zdravotnický a hospodáský význam hub a lišejník charakterizuje protista z ekologického, zdravotnického a hospodáského hlediska stavba a funkce lišejník TO: VKZ (integrace) Žák BIOLOGIE PROTIST PT a TO Stavba a funkce protist EV VMEGS Žák BIOLOGIE ŽIVOICH PT a TO systém a evoluce živoich morfologie a anatomie EV živoich charakterizuje hlavní taxonomické jednotky živoich a jejich významné zástupce popíše evoluci a adaptaci jednotlivých orgánových soustav objasní principy základních zpsob rozmnožování a vývoj živoich pozná a pojmenuje (s možným využitím rzných informaních zdroj) významné živoišné fyziologie živoich OSV MV 417

24 druhy a uvede jejich ekologické (integrace) nároky živoichové a prostedí posoudí význam živoich v pírod a v rzných odvtvích lidské innosti charakterizuje pozitivní a negativní psobení živoišných etologie živoich druh na lidskou populaci charakterizuje základní typy chování živoich zhodnotí problematiku ohrožených živoišných druh a možnosti jejich ochrany Žák BIOLOGIE LOVKA PT a TO podle pedloženého schématu popíše a vysvtlí evoluci lovka využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztah mezi procesy probíhajícími v lidském tle charakterizuje individuální vývoj lovka a posoudí faktory ovlivující jej v pozitivním a negativním smru využívá znalosti o genetických zákonitostech pro pochopení rozmanitosti organism analyzuje možnosti využití znalostí z oblasti genetiky v bžném život evoluní vývoj lovka oprná a pohybová soustava soustavy látkové pemny soustavy regulaní soustavy rozmnožovací OSV MV TO: VKZ (integrace) (integrace) Žák GENETIKA PT a TO molekulární a bunné základy ddinosti MV ddinost a promnlivost TO:INT genetika lovka (integrace) genetika populací Žák EKOLOGIE PT a TO základní ekologické pojmy EV VMEGS používá správn základní ekologické pojmy objasuje základní ekologické vztahy podmínky života biosféra a její lenní 418

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Biologie Vyučovací předmět biologie vychází ze vzdělávacího obsahu oborů Biologie RVP

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

V rámci předmětu Seminář z biologie jsou rozvíjena tato průřezová témata:

V rámci předmětu Seminář z biologie jsou rozvíjena tato průřezová témata: Seminář z biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Seminář z biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Společenské vědy Vyučovací obsah předmětu Společenské vědy vychází

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

1.Charakteristika vyuovacího pedmtu:

1.Charakteristika vyuovacího pedmtu: 12. Zempis 419 Vzdlávací oblast: lovk a píroda, lovk a spolenost Vzdlávací obor: Zempis Vyuovací pedmt: Zempis 1.Charakteristika vyuovacího pedmtu: a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník)

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen ve 4. a 5. ročníku k prohloubení učiva o přírodě a člověku. Nabízí podrobné seznámení s vnitřní i vnější stavbou těl živočichů,

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Biologie a chemie. dvouletý volitelný předmět

Biologie a chemie. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Biologie a chemie O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem předmětu je prohloubit učivo, předepsané RVP G pro biologii a chemii. Má rozvíjet

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Cvičení z biologie a chemie dvouletý volitelný předmět

Cvičení z biologie a chemie dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z biologie a chemie O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem předmětu je upevnit a prohloubit učivo, které předepisují osnovy

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům:

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Fyzika Vyuovací pedmt:fyzika

Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Fyzika Vyuovací pedmt:fyzika 9. Fyzika 343 Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Fyzika Vyuovací pedmt:fyzika 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vzdlávací pedmt fyzika vznikl

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Podnikání v gastronomii

Podnikání v gastronomii Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: 64-41-L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Školní vzdělávací program. Biologie. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Biologie. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu:

Více