B_VF Veřejné finance. Úvodní blok. Úvod. Studijní cíle předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B_VF Veřejné finance. Úvodní blok. Úvod. Studijní cíle předmětu"

Transkript

1 B_VF Veřejné finance Úvodní blok Úvod Veřejné finance jsou předmětem určeným pro studenty bakalářského stupně studia zakončeným zkouškou a navazujícím na předmět Makroekonomie. Jde o poměrně široce dimenzovanou problematiku značně překračující mantinely jednoho předmětu, proto jsou sémanticky do předmětu zařazena témata, která jsou nejen vstupní remetérií do oblasti teorie veřejných financí, ale především základním stavebním pilířem tohoto předmětu. Výklad moderního pojetí veřejných financí rovněž odpovídá současným společenským požadavkům na spojení teoretických postulátů s potřebami praxe rozvíjející se tržní ekonomiky a reaguje na poměrně rychlou dynamizaci změn ekonomického myšlení. Pro hlubší orientaci v daném oboru mají studenti k dispozici kromě povinné literatury i doporučenou tuzemskou a zahraniční literaturu, která je může inspirovat nejen při plnění studijních povinností, ale i při praktickém působení ve veřejném sektoru. Orientace v problematice veřejných financí by měla patřit k základním znalostem nejen studentů vysoké školy ekonomického zaměření, ale i občanů. Pojem finance ve spojení s adjektivem veřejné totiž znamená, že veřejné finance zahrnují finanční vztahy při získávání, přerozdělování a užití peněz patřícím občanům. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., a další vyučující Studijní cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou veřejných financí a jejich uplatňováním zejména v praxi ČR, explikovat principy, metody a operace, kterými se získávají zdroje krytí veřejných potřeb a obhospodařuje státní dluh. Při této příležitosti studenti zvládnou základní pojmový aparát a získají znalosti v oblasti poznání a identifikace příjmové a výdajové strany veřejných rozpočtů z globálního i strukturálního hlediska. Nedílnou součástí předmětu je ekonomická analýza veřejných statků, mechanismus fungování veřejných výdajových programů, prostorové aspekty veřejných financí a kontury rozpočtové, fiskální a daňové politiky.

2 Osnova předmětu 1. Úvod do problematiky veřejných financí. 2. Veřejný sektor a veřejné statky. 3. Rozpočtová soustava. 4. Veřejné volba a její konsekvence pro oblast veřejných financí. 5. Fiskální federalismus a prostorové aspekty veřejných financí. 6. Veřejné příjmy. 7. Veřejné výdaje, projekty a programy. 8. Rozpočtový deficit a veřejný dluh. 9. Financování sociálního zabezpečení. 10. Sociální zabezpečení v ČR. 11. Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Průvodce studiem předmětu s harmonogramem Přednášky s diskusí v rozsahu 2 hodiny týdně v rámci semestru (prezenční forma) a řízená konzultace v rozsahu 8 hodin za semestr (kombinovaná forma). Informace o vyučujících Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., Katedra financí Ing. Yvona Legierská, Katedra financí Studijní literatura a další studijní materiály Povinná literatura

3 Peková, J.: Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, ISBN s. Hamerníková, B., Maaytová, A. et al. Veřejné finance. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN Doporučená literatura Dvořák, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, s. ISBN Medveď, J. a kol. Verejné financie. Bratislava : Sprint dva, s. ISBN Musgrave, R. A, Musgrave, P. B.: Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, s. ISBN Peková, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. 4. vyd. Praha : ASPI, s. ISBN Stiglitz, J., E.: Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Strecková, Y. et al. Veřejná ekonomie pro školu a praxi. Brno : Computer Press, s. ISBN Vybíhal, V. a kol. Veřejné zdravotní pojištění (kapitola 4), Pojistné na sociální zabezpečení (kapitola 5.), Důchodové pojištění (kapitola 6.), Nemocenské pojištění (kapitola 7.), Státní sociální podpora (kapitola 11.). In : Vybíhal, a kol. Mzdové účetnictví 2015, praktický průvodce. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Pokyny Studenti se povinně přihlašují na zkoušku. Hodnocení a ukončení předmětu Ukončení předmětu je formou písemné zkoušky (doba trvání 60 minut) a ústní zkoušky. Předpokládá se povinnost, s ohledem na náročnost předmětu, být přítomen při výuce. Seznam použitých ikon

4 anotace předmětu dotazník (určený pro evaluaci distanční opory) hodnocení (způsob a podmínky hodnocení a ukončení předmětu, úloh apod.) informace (například informace o vyučujících, aktuální informace) informace o datu a místu konání (tutoriálu, setkání s tutorem či organizátory studia) klíč k úkolům komentář (autora distanční opory, tutora) kontrolní otázky a úkoly modelová cvičení obsah (tutoriálu, distančního textu) odkazy (vnitřní a vnější odkazy na modelové úlohy, úlohy k vypracování, další zdroje a materiály) otázky k zamyšlení či rekapitulaci pokyny (jakékoli pokyny, například k odevzdávání úloh, formátu seminárních prací apod.) příklady a ukázky průvodce studiem rozšiřující text seznam (zkratek, ikon apod.)

5 slovník, pojmy k zapamatování, klíčové pojmy Shrnutí studijní cíle (předmětu, tematického bloku, distančního textu) studijní literatura (použitá, základní a doplňující) sylabus předmětu testy (diagnostický, referenční, závěrečný apod.) Úvod požadované vstupní znalosti a dovednosti Aktuální informace Jméno vyučujícího Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., Katedra financí Ing. Yvona Legierská, Katedra financí 1. Úvod do problematiky veřejných financí. Úvod Seznámit posluchače se základními pojmy teorie veřejných financí, zdůvodnit příčiny existence veřejného sektoru v tržní ekonomice, poukázat na význam obecné ekonomické teorie k řešení teoretických a praktických problémů spadajících do oblasti veřejných financí, vymezit funkce veřejných financí a rozsah veřejného sektoru jako věcně-logického projevu jejich vstupu do ekonomiky, vysvětlit principy tržního selhání a státních zásahů do ekonomiky včetně role státu v tržní ekonomice.

6 Vstupní znalosti a dovednosti Pro předmět Veřejné finance je nezbytným předpokladem zvládnutí problematiky Makroekonomie na bakalářském stupni studia. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Základní pojmový aparát oboru veřejné finance. Příčiny vzniku, existence a rozsah veřejného sektoru. Základní otázky teorie veřejných financí. Příčiny tržního selhání a státních zásahů do ekonomiky. Ekonomická role státu. Funkce veřejných financí. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Finance. Veřejné finance. Veřejný sektor. Soukromý sektor. Teorie veřejných financí. Tržní selhání. Ekonomická role státu. Státní zásahy do ekonomiky. Funkce veřejných financí. Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Co jsou to veřejné finance?

7 Jaké jsou příčiny vzniku a existence veřejných financí? Co patří mezi základní okruh problémů, které řeší teorie veřejných financí. Jaké jsou příčiny tržního selhání. V čem spočívá ekonomická role státu? Jaké znáte funkce veřejných financí? Studijní literatura a odkazy Peková, J.: Veřejné finance: teorie a praxe v ČR, s Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN Hamerníková, B., Maaytová, A. a kol.: Veřejné finance, s vyd. Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN Veřejný sektor a veřejné statky. Úvod Vysvětlit studentům nutnost existence veřejného sektoru jako významného subsystému národního hospodářství, vymezit rozsah veřejného sektoru ve vazbě na teorii potřeby, orientovat se v problematice statků včetně jejich typologie a klasifikace s vazbou na externality. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti bakalářského kurzu Makroekonomie. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Veřejný sektor a jeho rozsah. Veřejný sektor ve vazbě na teorii potřeby. Statky, jejich typologie a klasifikace. Veřejné statky.

8 Externality. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Veřejný sektor. Teorie potřeby. Statky volné a ekonomické Spotřební statky a kapitálové statky. Národní statky, regionální statky a lokální statky. Čisté tržní statky, polotržní statky a netržní statky. Čisté soukromé statky, čisté kolektivní statky a smíšené kolektivní statky. Veřejné statky. Poručnické statky. Externality. Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Charakterizujte veřejný sektor jako subsystém národního hospodářství. Uveďte, co je posláním veřejného sektoru. Vysvětlete, co jsou to statky a veřejné statky. Vysvětlete typologii a klasifikaci statků. Vysvětlete, co jsou to externality? Studijní literatura, odkazy Peková, J.: Veřejné finance: teorie a praxe v ČR, s Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN Strecková, Y. a kol. Veřejná ekonomie pro školu a praxi. S Brno : Computer Press, s. ISBN

9 3. Rozpočtová soustava. Úvod Seznámit studenty s problematikou rozpočtové soustavy a její struktury, vysvětlit institucionální pojetí rozpočtové soustavy a roli veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů ČR v návaznosti na fiskální pravidla, poznat mechanismus fungování jednotlivých úrovní soustavy veřejných rozpočtů v návaznosti na pojetí, funkce a strukturu rozpočtu včetně role mimorozpočtových peněžních fondů. Studentům je třeba vysvětlit nutnost dodržovat rozpočtové zásady, umožnit poznat pravidla závazného třídění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů v rámci tzv. rozpočtové skladby a seznámit se s etapami rozpočtového procesu. Nedílnou součástí tohoto tématického celku je poznání mechanismu fungování a struktury státního rozpočtu a rozpočtů územních samospráv. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti bakalářského kurzu Makroekonomie. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Rozpočtová soustava a její struktura. Institucionální pojetí rozpočtové soustavy. Soustava veřejných rozpočtů. Pojetí, funkce a struktura veřejného rozpočtu. Soustava mimorozpočtových fondů. Rozpočtové zásady. Rozpočtová skladba. Rozpočtový proces a jeho etapy. Státní rozpočet pojem, podstata a funkce. Struktura příjmů a výdajů státního rozpočtu. Rozpočty územních samospráv. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů:

10 Rozpočtová soustava. Veřejné rozpočty. Mimorozpočtové peněžní fondy. Nadnárodní rozpočet. Ústřední rozpočet. Rozpočet územní samosprávy. Rozpočet veřejných podniků. Rozpočet veřejnoprávních organizací. Státní rozpočet. Rozpočet kraje. Rozpočet obce. Funkce veřejných rozpočtů. Rozpočtové plánování. Fond zdravotního pojištění. Fond sociálního zabezpečení. Svěřenecké fondy. Účelové peněžní fondy obcí. Účelové peněžní fondy krajů. Rozpočtové zásady. Rozpočtová skladba. Rozpočtový proces. Příjmy veřejných rozpočtů. Výdaje veřejných rozpočtů. Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Vysvětlete pojem rozpočtová soustava. Uveďte, co zahrnuje rozpočtová soustava. Uveďte jednotlivé úrovně soustavy veřejných rozpočtů. Vysvětlete pojetí, funkce a strukturu veřejného rozpočtu. Vysvětlete roli mimorozpočtových peněžních fondů.

11 Uveďte, jaké máme mimorozpočtové peněžní fondy v ČR. Vysvětlete, jaké rozpočtové zásady je nutné dodržovat v rámci rozpočtového hospodaření. Vysvětlete, co je to rozpočtová skladba. Uveďte jednotlivé etapy rozpočtového procesu. Vysvětlete pojem, podstatu a funkce státního rozpočtu. Jaké znáte příjmy a výdaje státního rozpočtu? Jaké znáte příjmy a výdaje rozpočtu kraje? Jaké znáte příjmy a výdaje rozpočtu obce? Studijní literatura, odkazy Peková, J.: Veřejné finance: teorie a praxe v ČR, s Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN Veřejná volba a její konsekvence pro oblast veřejných financí. Úvod Seznámit studenty s problematikou veřejné volby, vymezit podstatu veřejné volby v návaznosti na specifika rozhodování, seznámit studenty se základními postupy veřejné volby, s jednotlivými subjekty veřejné volby a jejich vzájemnými vazbami. Nedílnou součástí tohoto tématického celku je seznámit studenty s vybranými teoretickými problémy veřejné volby, především ve vazbě na hlasovací paradox, nebezpečí cyklických voleb, Paretoefektivní rozhodování a Arrowův teorém nemožnosti. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti bakalářského kurzu Makroekonomie. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Podstata veřejné volby.

12 Základní paradigma a postupy veřejné volby. Subjekty veřejné volby a jejich vzájemné vazby. Hlasovací paradox. Arrowův teorém nemožnosti. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Veřejná volba. Subjekty veřejné volby. Voliči. Median voter. Politici. Politické strany. Zájmové skupiny. Byrokracie. Podstata kolektivního rozhodnutí. Volební proces. Přímá demokracie. Reprezentativní demokracie. Čistý mezní prospěch. Faktory ovlivňující postoje jednotlivců k výdajům na veřejné statky. Hlasovací paradox. Arrowův teorém. Logrolling. Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Vysvětlete, čím se zabývá teorie veřejné volby. O čem se rozhoduje veřejnou volbou? Vysvětlete základní paradigma a postupy veřejné volby. Uveďte, kdo jsou to subjekty veřejné volby a jaké jsou mezi nimi vazby. Uveďte a vysvětlete 2 základní formy volebního procesu.

13 Vysvětlete výhody a nevýhody dvou základních systémů zastupitelské demokracie. Vysvětlete princip většinového pravidla. Vysvětlete Arrowův teorém nemožnosti. Studijní literatura, odkazy Peková, J.: Veřejné finance: teorie a praxe v ČR, s Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN Hamerníková, B., Maaytová, A. a kol.: Veřejné finance, s vyd. Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN Fiskální federalismus a prostorové aspekty veřejných financí. Úvod Seznámit studenty s podstatou, zásadami a modely fiskálního federalismu a s rozdělením kompetencí na všech vládních úrovních včetně jejich financování včetně aplikace na podmínky ČR. Pochopit, co je to fiskální jednotka, jaké existují systémy místní správy, jaké jsou možnosti decentralizace funkcí veřejných financí a co patří mezi pilíře fiskální decentralizace. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti bakalářského kurzu Makroekonomie. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Fiskální jednotka a podstata fiskálního federalismu. Systémy místní správy. Zásady fiskálního federalismu. Centralizovaný model fiskálního federalismu. Decentralizovaný model fiskálního federalismu.

14 Kombinovaný model fiskálního federalismu. Možnosti decentralizace alokační funkce veřejných financí. Možnosti decentralizace redistribuční funkce veřejných financí. Možnosti decentralizace stabilizační funkce veřejných financí. Modely fiskálního federalismu (vertikální, horizontální, kombinovaný). Model fiskálního federalismu a jeho uplatnění v ČR. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Fiskální federalismus. Fiskální jednotka. Rozpočtové uspořádání. Angloamerický, francouzský a smíšený systém místní správy. Fiskální potřeba. Zásady fiskálního federalismu. Decentralizace alokační, stabilizační a nedistribuční funkce. Národní veřejné statky. Preferované statky. Lokální veřejné statky. Pilíře fiskální decentralizace. Modely fiskálního federalismu. Fiskální a daňová kapacita. Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky Co je podstatou fiskálního federalismu? Jaké jsou příčiny současného rozpočtového systému. Charakterizujte vlastnosti fiskální jednotky. Uveďte, co zkoumá fiskální federalismus (zásady).

15 Jaké jsou možnosti využití funkcí veřejných financí na nižších vládních úrovních? Uveďte, jaké znáte modely fiskálního federalismu. Charakterizujte model fiskálního federalismu v ČR. Vysvětlete, co je to fiskální decentralizace. Uveďte možnosti decentralizace alokační, stabilizační a redistribuční funkce veřejných financí. Studijní literatura, odkazy Peková, J.: Veřejné finance: teorie a praxe v ČR, s Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN Musgrave, R.A. Musgrave, P.B. Veřejné finance v teorii a praxi. S (kapitoly 27 29). Praha : Management Press, ISBN 6. Veřejné příjmy. Úvod Seznámit studenty s funkcemi, klasifikací a strukturou veřejných příjmů, se základní orientací v mechanismu fungování a charakteristikou jednotlivých daní a dalších příjmů veřejných rozpočtů, s obecnými požadavky kladenými na daňové systémy vyplývajícími z daňové teorie a v návaznosti na tuto teorii vysvětlit studentům, proč existují administrativní náklady zdanění a proč dochází k daňovým přesunům a dopadům. Nedílnou součástí tohoto tématického celku je vysvětlit studentům, co je to daňová kvóta a Lafferova křivka. Z praktického hlediska je důležité, jak jsou formovány jednotlivé konstrukční prvky daně, nastaveno rozpočtové určení daní a vymezeno daňové řízení. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti bakalářského kurzu Makroekonomie. Studijní cíle

16 Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Funkce veřejných příjmů. Klasifikace a struktura veřejných příjmů. Běžné a kapitálové příjmy. Daně jako subsidiární příjem veřejných rozpočtů. Požadavky kladené na daňové systémy. Charakteristika daně, poplatku, příspěvků na sociální zabezpečení, cla, odvodu, sankčních plateb. Klasifikace daní. Daně důchodové, daně z hlavy, daně majetkové a daně ze spotřeby charakteristika a vlastnosti. Konstrukční prvky daně (základ daně, sazby daně, nezdanitelné části daně, slevy na daních). Rozpočtové určení daní. Daňové řízení. Administrativní náklady zdanění. Daňové přesuny a dopady. Daňová kvóta. Lafferova křivka. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Fiskální, alokační, redistribuční, regulační a edukativní funkce daní. Rozpočtová skladba. Běžné příjmy. Kapitálové příjmy. Svěřené daně. Sdílené daně. Daň, poplatek, clo, pojistné, odvod, penále, pokuta, úrok z prodlení. Daň důchodová. Daň z hlavy. Daň z majetku. Daň ze spotřeby. Základ daně.

17 Sazba daně. Sleva na dani. Daňová kvóta. Rozpočtové určení daní. Daňové řízení. Administrativní náklady zdanění přímé a nepřímé. Daňový přesun a dopad. Daňová kvóta. Lafferova křivka. Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Uveďte charakteristiku, klasifikaci a strukturu veřejných příjmů. Uveďte, co jsou to běžné a kapitálové příjmy veřejných rozpočtů. Uveďte charakteristiku daně, poplatku, cla, pojistného, odvodu, pokuty, penále a úroku z prodlení. Uveďte charakteristiku, vlastnosti, výhody a nevýhody daní důchodových, ze spotřeby a z majetku. Uveďte, jaké znáte funkce daní. Vysvětlete, co jsou to konstrukční prvky daně. Vysvětlete, co je to rozpočtové určení daní. Vysvětlete, co jsou to svěřené a sdílené daně. Vysvětlete, co jsou to administrativní náklady zdanění. Vysvětlete, co je to daňový přesun a dopad. Vysvětlete, co je to daňová kvóta. Vysvětlete, na jakém principu funguje Lafferova křivka. Studijní literatura, odkazy Peková, J.: Veřejné finance: teorie a praxe v ČR, s Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN

18 7. Veřejné výdaje, projekty a programy. Úvod Seznámit studenty s problematikou veřejných výdajů, projektů a programů, a přitom se zaměřit především na jejich definiční a rozlišovací úroveň. Při této příležitosti bude studentům vysvětlen Wagnerův zákon, institucionální a programové financování, identifikovány transfery jako věcně-logický projev principu neekvivalence a vymezeny faktory ovlivňující objem, strukturu a dynamiku veřejných výdajů. Nedílnou součástí tohoto tématu je explikace metod hodnocení výdajových programů včetně komparace jednotlivých metod a příkladů jejich použití. Přiměřená pozornost je věnována otázkám spojeným s problematikou veřejných zakázek. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti bakalářského kurzu Makroekonomie. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Veřejné výdaje. Veřejné výdajové projekty. Veřejné výdajové programy. Wagnerův zákon. Institucionální a programové financování. Transfery jako projev principu neekvivalence. Faktory ovlivňující objem, strukturu a dynamiku veřejných výdajů. Metody hodnocení výdajových programů. Veřejné zakázky.

19 Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Veřejné výdaje. Veřejné výdajové projekty. Veřejné výdajové programy. Wagnerův zákon. Objem veřejných výdajů. Struktura veřejných výdajů. Dynamika veřejných výdajů. Institucionální a programové financování. Transfery. Mandatorní výdaje. Veřejné zakázky. Deficitní financování. Elasticita veřejných výdajů. Marginální sklon výdajů k HDP. Nákladově výstupové metody. Efektivnost a účelnost výdajových aktivit. Veřejné zakázky. Make or buy. Transakční náklady. Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Definujte veřejné výdaje, veřejné výdajové projekty a programy. Vysvětlete diference mezi nimi. Uveďte, co je podstatou institucionálního a programového financování. Uveďte základní faktory ovlivňující objem, strukturu a dynamiku veřejných výdajů. Uveďte, jaké existují nákladově výstupové metody. Proveďte komparaci metod CMA, CBA, CEA a CUA a uveďte jejich výhody a nevýhody, resp. příklady jejich použití. Vysvětlete podstatu institutu veřejných zakázek. Vysvětlete, co je to make or buy rozhodnutí.

20 Které faktory ovlivňují strukturu, dynamiku a objem veřejných výdajů? Studijní literatura, odkazy Hamerníková, B., Maaytová, A. a kol.: Veřejné finance, s vyd. Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN Rozpočtový deficit a veřejný dluh. Úvod Seznámit studenty s problematikou rozpočtového deficitu a veřejného dluhu, vysvětlit výhody vyrovnaného rozpočtu a zlatého pravidla, poukázat na příčiny, faktory a důsledky vzniku rozpočtového deficitu včetně jeho cyklické a strukturální formy a na možnosti řešení způsoby financování deficitu. \jedním z důsledků deficitního financování je pak narůstání veřejného dluhu. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti bakalářského kurzu Makroekonomie. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům : Vyrovnaný rozpočet. Zlaté pravidlo vyrovnaného státního rozpočtu. Deficit veřejného rozpočtu. Cyklický a strukturální deficit. Příčiny a faktory vzniku rozpočtového deficitu. Důsledky deficitu státního rozpočtu. Možnosti a způsoby financování deficitu státního rozpočtu. Rozsah deficitního financování v ČR. Veřejný dluh, jeho charakteristika klasifikace.

21 Příčiny růstu státního dluhu. Správa dluhu. Veřejný dluh v ČR. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Vyrovnaný rozpočet. Deficit veřejného rozpočtu Cyklický a strukturální deficit. Vládní dluhopisy. Veřejný dluh. Dluhová služba. Fiskální politika. Rozpočtová politika. Daňová politika. Veřejný dluh. Správa dluhu. Způsoby financování deficitu. Expanzivní charakter fiskální politiky. Restriktivní charakter fiskální politiky. Vládní populismus. Fiskální nerovnováha a její konvergenční kritérium. Rolování dluhu. Konverze dluhu. Sekuritizace dluhu. Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Vysvětlete, co je to vyrovnaný a nevyrovnaný rozpočet. Jaké jsou příčiny vzniku rozpočtového deficitu? Vysvětlete, co je to cyklický a strukturální deficit.

22 Jaké jsou příčiny růstu veřejného dluhu? Jaká jsou možná řešení veřejné zadluženosti? Pojednejte o státním dluhu ČR a jeho nákladech. Jaké jsou rozdíly mezi rozpočtovou, fiskální a daňovou politikou? Uveďte, v čem spočívá správa dluhu. Studijní literatura, odkazy Peková, J.: Veřejné finance: teorie a praxe v ČR, s Praha: Wolters Kluwer, ISBN Financování sociálního zabezpečení. Úvod Seznámit studenty s problematikou sociálního zabezpečení a možnostmi jeho financování. Vysvětlit, jaký je význam sociálního zabezpečení, na jakých principech funguje a jaké modely se v rámci něho uplatňují a proč analyzujeme sociální události a rizika. Nedílnou součástí tohoto tématického celku je poznání aktivních forem fungování sociální péče, zdrojů jejího financování a systémů financování veřejného sociálního zabezpečení a dále pak zdravotní politiky státu, zdravotní péče včetně zdrojů financování. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti bakalářského kurzu Makroekonomie. Studijní cíle

23 Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Význam sociálního zabezpečení, jeho principy, modely a metody. Sociální události a rizika. Formy sociální péče a zdroje jejího financování. Systémy financování veřejného sociálního zabezpečení. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Sociální události. Sociální jistoty. Principy sociálního zabezpečení. Subjekty sociálního zabezpečení. Sociální pojištění. Státní zaopatření. Sociální pomoc. Sociální péče. Zdravotní politika státu. Zdravotní péče a její financování.. Modely organizace zdravotnictví. Sociální kvóta. Nástroje financování. Průběžné financování sociálního zabezpečení. Fondové financování sociálního zabezpečení. Vícepilířový systém financování sociálního zabezpečení. Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Co patří mezi hlavní úlohy sociálního zabezpečení? Jaké znáte principy sociálního zabezpečení? Jaké znáte klasické modely sociálního zabezpečení? Uveďte, které znáte základní finanční metody realizace sociálního zabezpečení.

24 Popište důchodový systém v ČR. Vysvětlete, co zahrnuje v podmínkách ČR sociální péče. Uveďte, co je zdrojem financování sociální péče. Uveďte, z jakých principů vychází zdravotní politika státu. Uveďte, co zahrnuje zdravotní péče a jak je financována Vysvětlete význam a podstatu ukazatele sociální kvóta. Uveďte, jaké znáte systémy financování sociálního zabezpečení. Jaký je rozdíl mezi průběžným a fondovým financováním sociálního zabezpečení? Vysvětlete, co je vícepilířový systém financování sociálního zabezpečení. Studijní literatura, odkazy Peková, J.: Veřejné finance. Úvod do problematiky, s vyd. Praha : ASPI, s. ISBN Peková, J. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. s Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN Sociální zabezpečení v ČR. Úvod Seznámit studenty s problematikou výběru pojistného na zdravotní a sociální pojištění a s problematikou dávek na sociální zabezpečení. V rámci tohoto kurzu studenti poznají vějíř dávek poskytovaných jako transfery občanům. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti bakalářského kurzu Makroekonomie. Studijní cíle

25 Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Vyměřovací základ pro veřejné zdravotní pojištění. Maximální vyměřovací základ pro veřejné zdravotní pojištění. Osoby, za které platím stát veřejné zdravotní pojištění. Výše pojistného a rozhodné období u veřejného zdravotního pojištění. Vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení. Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení. Výše pojistného a rozhodné období pro pojistné na sociální zabezpečení. Identifikace a přehled jednotlivých dávek poskytovaným jako transfery občanům. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Vyměřovací základ. Maximální vyměřovací základ. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Důchodové dávky. Evidenční list důchodového pojištění. Informativní osobní list důchodového pojištění. Životní a existenční minimum. Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Uveďte, co je vyměřovacím základem pro veřejné zdravotní pojištění a pro sociální pojištění. Uveďte, za které osoby platí stát veřejné zdravotní pojištění. Uveďte, jaká je výše zdravotního a sociálního pojistného. Jaké znáte druhy důchodů? Vysvětlete, co je to životní a existenční minimum. Studijní literatura, odkazy

26 Vybíhal, V. a kol. Mzdové účetnictví 2015, praktický průvodce. s ; s ; s Praha : Grada Publishing, s. ISBN Peková, J. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. s Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce. Úvod Seznámit studenty s konstrukčními prvky a metodikou stanovení výše jednotlivých dávek důchodového pojištění, nemocenského pojištění, náhrad mzdy z titulu pracovní neschopnosti, dávek státní sociální podpory, dávek v podobě pomoci v hmotné nouzi, dávek státní sociální péče a podpor v nezaměstnanosti. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti bakalářského kurzu Makroekonomie. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Druhy důchodů z důchodového pojištění a jejich složky. Ukazatelé potřebné pro stanovení výše důchodu. Podmínky nároku na důchod a metodika stanovení výše důchodu. Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti. Denní vyměřovací základ a rozhodné období pro stanovení dávek nemocenského pojištění. Druhy dávek nemocenského pojištění a metodika jejich výpočtu. Testované a netestované dávky státní sociální podpory. Životní a existenční minimum.

27 Metodika stanovení výše dávek státní sociální podpory. Dávky pomoci v hmotné nouzi. Dávky státní sociální péče. Dávky podpory v nezaměstnanosti. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Důchodový věk. Vyloučené doby. Doba pojištění. Roční vyměřovací základ. Koeficient nárůstu všeobecně vyměřovacího základu. Osobní vyměřovací základ. Výpočtový základ. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Denní vyměřovací základ a rozhodné období pro dávky nemocenského pojištění. Nemocenské. Peněžitá pomoc v mateřství. Ošetřovné. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Životní a existenční minimum. Přídavek na dítě. Příspěvek na bydlení. Porodné. Rodičovský příspěvek. Dávky pěstounské péče. Pohřebné. Příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení. Mimořádná okamžitá pomoc.

28 Příspěvek na mobilitu. Příspěvek na zvláštní pomůcku. Příspěvek na péči. Podpory v nezaměstnanosti. Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Které ukazatele jsou potřebné pro výpočet důchodů? Vysvětlete metodiku stanovení výše důchodu. Vysvětlete metodiku stanovení výše náhrady ze mzdy z titulu dočasné pracovní neschopnosti. Co je rozhodným obdobím u dávek nemocenského pojištění? Jaké znáte druhy dávek nemocenského pojištění; uveďte metodiku jejich výpočtu. Co jsou to testované a netestované dávky státní sociální podpory. Uveďte, které znáte dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální péče. Uveďte metodiku stanovení výše podpory v nezaměstnanosti. Studijní literatura, odkazy Vybíhal, V. a kol. Mzdové účetnictví 2015, praktický průvodce. s ; s ; s Praha : Grada Publishing, s. ISBN Mezinárodní aspekty veřejných financí. Úvod Seznámit studenty s problematikou mezinárodních aspektů veřejných financí, vysvětlit jim, jaký vliv na vývoj veřejných financí mají globalizace světa, mezinárodní spolupráce a pokračující centralizační tendence v EU. Při této příležitosti je seznámit s principy strukturální politiky EU, s finanční pozicí ČR

29 v rámci EU, s pilíři Smlouvy o EU, rozvojem spolupráce po roce 2000, strukturální politikou, financováním EU, s rozpočtem EU a zdroji jeho financování a s jednotlivými pakty a dohodami, na základě nichž probíhá spolupráce v EU. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti bakalářského kurzu Makroekonomie. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Globalizace světa a její vliv na vývoj veřejných financí. Koordinace imigrační, obranné a bezpečnostní politiky jako faktor zvyšování veřejných výdajů. Financování mezinárodní spolupráce. Financování činnosti mezinárodních organizací a institucí. Centralizační tendence v EU a její dopad na veřejné finance. Financování mezinárodní spolupráce v EU. Pakt stability a růstu. Pakt euro plus. Principy strukturální politiky EU. Finanční aspekty strategie expanze Evropské unie. Rozpočet EU a zdroje jeho financování. Finanční pozice ČR v rámci EU. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Imigrační, obranná a bezpečnostní politika. Instituce Evropské unie. Pakt stability a růstu. Agenda Pakt euro plus. Strategie Evropa Soudržnost.

30 Komplementarita. Adicionalita. Partnerství. Subsidiarita. Solidarita. Kompatibilita. Region soudržnosti. Regionální politika EU. Integrační proces. Fiskální konsolidace. Zdroje financování EU. Finanční pozice. Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Vysvětlete, jaký vliv má globalizace světa na vývoj veřejných financí. V čem spočívá koordinace imigrační, obranné a bezpečnostní politiky. Uveďte, které znáte instituce Evropské unie. Uveďte, co víte o financování mezinárodní spolupráce, mezinárodních organizací a institucí. Uveďte, co jsou to Pakt stability a růstu, Agenda 2 000, Pakt euro plus a Strategie Evropa Charakterizujte rozpočet EU a jeho příjmovou a výdajovou stránku. Vysvětlete finanční pozici v rámci EU. Studijní literatura, odkazy Peková, J.: Veřejné finance: teorie a praxe v ČR, s Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN Závěrečný blok - informace o zkoušce.

31 Informace o závěrečném testu/formě a obsahu zkoušky Písemný test zahrnuje 10 výkladových otázek, u každé otázky lze získat podle rozsahu odpovědi maximálně 10 bodů, tj. maximálně celkem100 bodů. Hodnocení testu je následující : A (výborně) 92 až 100; B (výborně plus) 82 až 91; C (velmi dobře) 74 až 81; D (velmi dobře mínus) 68 až 75; E (dobře) 60 až 67; F (nevyhověl) méně než 60 bodů.

O autorce... 10 Úvodem... 11

O autorce... 10 Úvodem... 11 O autorce............................................ 10 Úvodem............................................. 11 1 Veřejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice.... 15 1.1 Příčiny tržního selhání

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Úvod Jednosemestrální předmět bakalářského stupně studia zakončený zápočtem (3 kredity). Anotace Předmět je zaměřen na problematiku zvládnutí náročnějších metodických

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1

EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Metodický list č. 1 EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Název tematického celku: Úvod do předmětu ekonomika veřejného sektoru, veřejný sektor a veřejná správa. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Veřejný rozpočet jako bilance

Veřejný rozpočet jako bilance Rozpočtová soustava 4. Rozpočtová soustava, veřejné výdaje a veřejné příjmy Veřejné rozpočty představují jeden z nejdůležitějších nástrojů veřejné správy. Rozpočtová soustava je tvořena veřejnými rozpočty

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

B_MRCR Místní rozpočty v ČR

B_MRCR Místní rozpočty v ČR B_MRCR Místní rozpočty v ČR Úvodní blok Úvod Předmět Místní rozpočty v ČR je povinným předmětem, který je určen studentům bakalářského stupně studia. Je pojat jako seznámení studentů s problematikou financování

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

1. Vysvětlete poslání veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Uveďte příklady.

1. Vysvětlete poslání veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Uveďte příklady. 1. Vysvětlete poslání veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Uveďte příklady. 2. Z jakých příčin dochází k selhání vlády. Jak jednotlivá vládní selhání ovlivní zavedení RIA (Regulatory Impact Assessment)?

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci.

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Tento předmět je určen zejména těm studentům, kteří nemají

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Český zdravotnický systém

Český zdravotnický systém Český zdravotnický systém Bakalářské studium Vyučující:.. Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:... volitelný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 6 (KS) Způsob

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Veřejná správa Evropských zemí

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Veřejná správa Evropských zemí Cíl tématického celku: Seznámit posluchače s pojetím výkonu státní správy a územní samosprávy na počátku 2 století jednak v rámci tzv. evropského správního prostoru jako celku, jednak v klíčových státech

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2013/2014 PRO NAV. MAGISTERSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2013/2014 PRO NAV. MAGISTERSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2013/2014 PRO NAV. MAGISTERSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

B_SVR Soustava veřejných rozpočtů

B_SVR Soustava veřejných rozpočtů B_SVR Soustava veřejných rozpočtů Úvodní blok Úvod Předmět Soustava veřejných rozpočtů je povinným předmětem, který je určen studentům bakalářského stupně studia. Předmět navazuje na bakalářský kurz Veřejné

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem pro kombinovu formu studia modulu

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 5 FISKÁLNÍ FEDERALISMUS Obsah: 5.1 Prostorové aspekty veřejných financí. 5.2 Fiskální federalismus. 5.3 Fiskální decentralizace. 5.1 Prostorové aspekty veřejných financí. Veřejné finance

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO NAV. MAGISTERSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO NAV. MAGISTERSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO NAV. MAGISTERSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Evropská integrace GARANT

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška. přednášek týdně cvičení týdně

Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška. přednášek týdně cvičení týdně Identifikační karta modulu Kód modulu modulu Jazyk výuky Způsob ukončení * v jazyce výuky česky anglicky Počet kreditů 5 Forma výuky Prezenční studium přednášek týdně cvičení týdně povinný čeština Finance

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

PÍSEMNÝ TEST PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (navazující magisterské studium)

PÍSEMNÝ TEST PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (navazující magisterské studium) Katedra ekonomie (K 102) Fakulta ekonomiky a managementu Univerzita obrany Brno PÍSEMNÝ TEST PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (navazující magisterské studium) Identifikační číslo:. Datum:. Počet bodů: Hodnocení: ODBORNÝ

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Úvod do problematiky. 1. Kořeny a teoretické základy moderního sociálního a soukromého pojištění. 2. Metody sociálního a

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM ZKOUŠKÁM KÁM Dokument obsahuje aktualizované okruhy ke všem státním zkouškám bakalářských i magisterských studijních

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, navazující magisterský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, navazující magisterský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, navazující magisterský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Ekonomika, řízení a financování justice a vězeňství Charakteristika

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru Vítáme Vás v kurzu Účetnictví veřejného sektoru, v němž byste měli získat základní znalosti o účetnictví subjektů působících

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu. Ing. Yvona Legierská

Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu. Ing. Yvona Legierská Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu 1. Ing. Yvona Legierská Vědecký seminář doktorandů VŠFS Praha 30.1.2013 2. Nemocenské pojištění v českých zemích

Více

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Metodický list č. 1

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Metodický list č. 1 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Metodický list č. 1 Kontakt: Krebs@vse.cz Cíl: První soustředění bude teoretickým úvodem do problematiky. Cílem je seznámit studenty s vymezením disciplíny "sociální politika", s jejím

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Ekonomika veřejného sektoru

Ekonomika veřejného sektoru Ekonomika veřejného sektoru Ing. Irena Pokorná pokornai@pef.czu.cz Tel.: 224 382 075 Konzultační hodiny: úterý 12. 30 14.00 https://moodle.czu.cz/, heslo: sezimak Podmínky zápočtu a zkoušky Vypracování

Více