3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU"

Transkript

1 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel, který chce podnikat, musí k tomu mít potřebné prostředky (budovy, stroje, dopravní prostředky, suroviny apod.). Aby je podnikatel získal, musí mít potřebný kapitál ať už vlastní nebo vypůjčený. Konkrétní složení prostředků podniku se označuje jako majetek (majetek podniku, resp. podnikový majetek). Původ (zdroj), ze kterého tento majetek vznikl, tj. jeho finanční krytí, se označuje jako kapitál. Majetek tedy vyjadřuje co podnik vlastní a kapitál komu to patří. Přehled o majetku a kapitálu, obvykle ve formě účtu, se nazývá rozvaha podniku (bilance podniku) kde na levé straně (debetní straně) je zachyceno konkrétní složení majetku podniku, tj. všechna jeho aktiva, a na pravé straně (kreditní straně) jsou zachyceny všechny kapitálové zdroje, tj. pasiva MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU Majetek podniku, resp. podnikový majetek (sledovaný v rozvaze, bilanci, v rámci aktiv) představuje veškerý hospodářský majetek, který slouží podniku k dosažení jeho hospodářských cílů. Klasifikaci podnikového majetku (v souladu se zásadami účetnictví platnými od , v návaznosti na daňovou soustavu, obchodní zákoník apod.) lze provést podle následujících dvou základních kritérií: podle povahy se podnikový majetek člení na hmotný majetek, nehmotný majetek, finanční majetek podle doby využitelnosti se podnikový majetek člení na dlouhodobý majetek doba využitelnosti je delší než 1 rok, krátkodobý majetek doba využitelnosti je kratší než 1 rok. V hospodářské praxi při členění podnikového majetku je však brán v některých případech ohled také na cenu majetku. Podnikový majetek (v naší současné hospodářské praxi) se člení na: dlouhodobý majetek (DM), oběžný majetek (OM). 25

2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý majetek (neoběžný majetek, případně též fixní, stálý, resp. stálá, fixní aktiva) slouží podniku dlouhou dobu (déle než 1 rok), nespotřebovává se najednou, ale postupně se opotřebovává (kromě pozemků) a úměrně tomuto opotřebení přenáší svou cenu ve formě odpisů do nákladů podniku. Dlouhodobý majetek se dělí na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobým hmotným majetkem (DHM) se rozumí: 1) pozemky bez ohledu na výši ocenění (pokud nejsou zbožím) 2) stavby (stavby včetně budov, otvírky lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace, byty a nebytové prostory) bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti 3) samostatné movité věci (např. stroje a zařízení, dopravní prostředky apod.) a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění je vyšší než cena stanovená podnikem ve vnitropodnikové směrnici (zákon o daních z příjmů považuje za tuto hranici Kč) zachycují se zde též předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění 4) pěstitelské celky trvalých porostů patří sem: ovocné stromy nebo ovocné keře na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo keřů na 1 ha, vinice a chmelnice (bez nosných konstrukcí) 5) dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda, hejna) jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění je vyšší než cena stanovená podnikem ve vnitropodnikové směrnici (zákon o daních z příjmů považuje za tuto hranici Kč) 6) jiný dlouhodobý hmotný majetek (např. umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky apod.) bez ohledu na výši ocenění. Dlouhodobým nehmotným majetkem (DNM) se rozumí: 1) zřizovací výdaje jsou výdaje spojené se založením nového podniku až do okamžiku jeho vzniku (např. soudní a správní poplatky a jiné úřední výlohy, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování a poradenské služby apod.) zřizovacími výdaji není pořízení dlouhodobého majetku nebo zásob 2) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje samostatně nabyté, nebo vytvořené vlastní činností (za účelem obchodování s nimi), pokud nejde o součást dodávky DHM 3) software samostatně nabytý, nebo vytvořený vlastní činností (za účelem obchodování s ním), pokud nejde o součást dodávky hardware 4) ocenitelná práva výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvůrčí činnosti. Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou výše uvedené složky 1) až 4) s dobou použitelnosti delší než 1 rok 26

3 a jejichž ocenění je vyšší než cena stanovená podnikem ve vnitropodnikové směrnici (pro účely zákona o daních z příjmů je touto hranicí Kč). (Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost.) 5) goodwill je kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku (ve smyslu obchodního zákoníku), nabytého zejména koupí nebo vkladem, a souhrnem jeho individuálně oceněným složek majetku sníženým o převzaté závazky 6) jiný dlouhodobý nehmotný majetek zejména povolenky na emise a preferenční limity bez ohledu na výši ocenění. Dlouhodobým finančním majetkem (DFM) se rozumí: 1) podíly v ovládaných a řízených podnicích 2) podíly v podnicích pod podstatným vlivem 3) ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly zejména podíly v ostatních podnicích (ne v podnicích ovládaných a řízených a pod podstatným vlivem, dluhové cenné papíry (dluhopisy), ostatní dlouhodobé cenné papíry 4) půjčky a úvěry ovládající a řídící podnik, podstatný vliv poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládaným a řízeným podnikům a podnikům pod podstatným vlivem, mezi nimi i jimi poskytované 5) jiný dlouhodobý finanční majetek ostatní dlouhodobé půjčky a úvěry (s výjimkou uvedených v bodě 4), též dlouhodobé termínované vklady. Protože dlouhodobý majetek slouží v podniku velmi dlouho (budovy i desítky let), je rozhodování o pořízení dlouhodobého majetku jedním z nejdůležitějších strategických rozhodnutí. OBĚŽNÝ MAJETEK Oběžný majetek (označovaný též jako krátkodobý majetek, resp. oběžná aktiva)) je v podniku v různých formách, přičemž jedna forma přechází v jinou (za peníze jsou nakoupeny suroviny, ty se mění v hotové výrobky, hotové výrobky v pohledávky, pohledávky v peníze atd.). Oběžný majetek je tedy neustále v pohybu, obíhá (odtud i jeho název). Oběžný majetek se člení na zásoby, krátkodobý finanční majetek peněžní prostředky (v hotovosti, na bankovních účtech), cenné papíry a vklady (krátkodobé v držení nebo se splatností do 1 roku), pohledávky. Zásoby se dále člení na materiál ta část zásob, která je připravena k výrobnímu použití patří sem suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní díly, obaly, a to včetně drobného hmotného majetku, o kterém podnikatel rozhodl, že není dlouhodobým majetkem zásoby vlastní výroby do této skupiny zásob se řadí: nedokončená výroba ta část zásob, které již vstoupily do výrobního procesu, a protože tento ještě neskončil, dosud se v něm nacházejí polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všechny výrobní stupně a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu podniku 27

4 výrobky jsou produkty vlastní výroby určené k realizaci mimo podnik, popř. ke spotřebě uvnitř podniku mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny jsou to zvířata a jejich skupiny, která nejsou vykazována v DHM jako dospělá zvířata a jejich skupiny zboží je všechno (movité věci), co podnik nakupuje za účelem prodeje, pokud podnik s těmito věcmi obchoduje zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Schopnost různých složek podnikového majetku (různých položek aktiv) přeměnit se v peníze a sloužit tak k úhradě závazků podniku označujeme pojmem likvidita. Z hlediska likvidity rozlišujeme: majetek (aktiva) prvního stupně likvidity peníze v hotovosti (v pokladně), peněžní prostředky na bankovních účtech, popř. pohledávky okamžitě splatné majetek (aktiva) druhého stupně likvidity pohledávky u odběratelů a jiné pohledávky, popř. část hotových výrobků, u kterých nejsou problémy s odbytem majetek (aktiva) třetího stupně likvidity zásoby všeho druhu dlouhodobý majetek často označujeme jako majetek nelikvidní (resp. nelikvidní aktiva) případně jako majetek čtvrtého stupně likvidity (s dobou likvidity delší než 1 rok). Majetková struktura podniku je podíl jednotlivých složek majetku na jeho celkovém objemu. Je dána především odvětvím a typem podniku: v obchodním podniku převládají zásoby zboží, ve výrobních podnicích převládá dlouhodobý majetek. 28

5 Majetkovou strukturu podniku charakterizuje následující schéma: dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý majetek dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý finanční majetek při pořízení Podnikový drobný hmotný přímo do majetek majetek nehmotný nákladů oběžný zásoby materiál majetek zásoby vlastní výroby nedokončená výroba polotovary vlastní výroby krátkodobý finanční majetek pohledávky zboží peněžní prostředky cenné papíry a vklady výrobky mladá a ost. zvířata a a jejich sk. 29

6 3.2. OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Jedná se o oceňování jednotlivých součástí majetku, tj. jednotlivých položek aktiv. Oceňování majetku (aktiv) je ve většině zemí, a i u nás, určeno příslušnými předpisy. Obecně platí, že jednotlivé složky majetku (jednotlivé položky aktiv) se oceňují individuálně, takže celková hodnota majetku (aktiv) se zjistí součtem jednotlivých položek. Odpisovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se v rozvaze uvádí podle použitého principu: buď ve dvou položkách v pořizovací ceně a v oprávkách, které snižují pořizovací cenu na cenu zůstatkovou tj. tzv. brutto princip, nebo v jedné položce v zůstatkové ceně tj. tzv. netto princip. OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, vlastními náklady. Pořizovací cena (PC) obsahuje cenu pořízení dlouhodobého majetku včetně nákladů spojených s pořízením až do doby jeho uvedení do užívání. Např.: u budov a staveb pořizovací cena je tvořena cenou pořízení včetně nákladů na průzkumné a projektové práce, na odvody za trvale odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro výstavbu a za její dočasné odnětí pro zařízení staveniště apod. u strojů a zařízení součástí pořizovací ceny kromě ceny pořízení jsou i náklady na dopravu, montáž apod. to jsou příklady pokud jde o dlouhodobý hmotný majetek, analogicky je pořizovací cena tvořena i u dlouhodobého nehmotného a finančního majetku. Pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý majetek, pořizovaný nákupem (nakupovaný dlouhodobý majetek). Reprodukční pořizovací cena (RPC) je cena, za kterou by byl dlouhodobý majetek pořízen v době, kdy se oceňuje. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bezúplatně nabytý (např. darováním, DHM bezúplatně pořízený z finančního leasingu) nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek) vytvořený vlastní činností, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření nelze zjistit vklad dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do podniku. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, nenakoupený ani nevytvořený vlastní činností, tedy v ostatních případech. Vlastní náklady (VN) jsou veškeré přímé náklady a nepřímé náklady (výrobní režie, popř. nepřímé náklady správního charakteru) bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vlastní činností. Vlastními náklady se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, 30

7 vytvořený vlastní činností (pořízený nebo vyrobený ve vlastní režii). Cena pořízení (cp) je cena, za kterou byl dlouhodobý majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením souvisejících. Ocenění jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce, stavební úpravy). Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se sníží o dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku. (Za dotaci ve výši RPC se považuje i bezúplatné nabytí preferenčních limitů a povolenek na emise prvním držitelem nebo provozovatelem.) U odpisovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se zjišťuje též zůstatková cena. Zůstatkovou cenou (ZC) u odpisovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se rozumí rozdíl mezi počáteční cenou (PočC), resp. vstupní cenou (PočC = PC, RPC nebo VN) a celkovou výší provedených odpisů ke konci období, k němuž se zůstatková cena zjišťuje (uvedená suma provedených odpisů se v účetnictví označuje jako oprávky). Dlouhodobý hmotný majetek (budova, stroj) a dlouhodobý nehmotný majetek (software, know-how) slouží v podniku delší dobu. Je samozřejmé, že náklady na jeho pořízení nelze zahrnout do nákladů toho období, ve kterém byl pořízen. V ekonomickém smyslu náklady na pořízení dlouhodobého majetku nejsou náklady podniku (ty vznikají až použitím dlouhodobého majetku ve výrobě nebo v provozu), ale změnou jedné formy majetku (aktiv), tj. peněžních prostředků, v jinou formu majetku (aktiv), tj. budovu, stroj apod. Hodnota (resp. cena) dlouhodobého majetku postupně přechází do nákladů podniku ve formě odpisů. Blíže ke způsobům odpisování, k metodám odpisování, včetně zásad odpisové politiky v ČR v současném období, tj. problematiky účetních a daňových odpisů viz. dále. OCEŇOVÁNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU Peněžní prostředky v hotovosti a na bankovních účtech pouze pro tuto část oběžného majetku platí, že jejich nominální hodnota se rovná hodnotě skutečné (reálné). Zásoby předpisy je dáno, že je lze oceňovat buď pořizovací cenou (u zásob nakupovaných), nebo vlastními náklady (u zásob pořízených ve vlastní režii), případně reprodukční pořizovací cenou (zásoby pořízené bezplatně, přebytky zásob). V praxi se používá několika způsobů ocenění zásob: a) podle průměrných cen cena se zjistí jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen všech dodávek b) podle metody FIFO vychází se z předpokladu, že dodávka, která do skladu první přišla, jako první ze skladu odchází tento způsob je výhodný při poklesu cen, protože vykazovaný zisk je nižší c) podle metody LIFO vychází se z předpokladu, že nejdříve se spotřebuje poslední dodávka tento způsob je výhodný při růstu cen, neboť zmirňuje dopad inflace na zisk podniku. Použití metody LIFO je v našich podmínkách zakázané. Pohledávky oceňují se v nominální účetní hodnotě, která se někdy snižuje o opravné položky na nedobytné pohledávky. 31

8 3.3. ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Dlouhodobý majetek slouží podniku delší dobu, a proto náklady na jeho pořízení nelze zahrnout do nákladů toho období, ve kterém vznikly. V průběhu používání dlouhodobého majetku dochází k jeho opotřebení, ať už se jedná o fyzické opotřebení (v důsledku používání tohoto majetku pracovní, ale i vlivem prostředí přirozené) nebo morální opotřebení (zastarávání v důsledku technického pokroku zdokonalování i zlevňování daného majetku). Odpisováním (amortizací, umořováním) dlouhodobého majetku se přenáší jeho počáteční cena postupně do nákladů na činnost. Odpis je ta část počáteční ceny dlouhodobého majetku, která se z něj v určitém období přenesla do nákladů na činnost. Odpisy tak umožňují vyjádřit postupné snižování ceny dlouhodobého majetku (vyčíslit zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku). Odpisy jsou součástí nákladů a umožňují tak vyčíslit reálné náklady na činnost METODY ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU V podstatě lze rozlišovat tři způsoby (metody) odpisování dlouhodobého majetku (DM): lineární (rovnoměrné), degresivní (klesající), progresivní (rostoucí). METODA LINEÁRNÍCH ODPISŮ Spočívá v rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku v průběhu jeho životnosti (resp. doby odpisování) částky ročních odpisů v jednotlivých letech doby odpisování jsou stejné. Použití této metody je založeno na uplatňování ročních odpisových sazeb (v %) z počáteční ceny dlouhodobého majetku. Tato metoda patří k nejjednodušším, nejčastěji používaným metodám. Obecné vztahy pro lineární odpis: uvažuje se s konečnou cenou DM: O = PočC KC t HU O = t O 100 p = PočC ( PočC KC) 100 p = PočC t PočC p O = 100 neuvažuje se s konečnou cenou DM: PočC O = t 100 p = t O = PočC p

9 stanovení zůstatkové ceny DM: ZC n = PočC O n kde: PočC počáteční cena DM v Kč (počáteční cena, resp. vstupní cena = PC pořizovací cena DM, RPC reprodukční pořizovací cena DM, VN vlastní náklady DM v Kč), KC konečná cena DM v Kč (KC = C likv N likv ), C likv cena likvidační DM v Kč (cena DM při jeho vyřazení), N likv náklady na likvidaci DM v Kč (náklady na vyřazení DM), HU počáteční hodnota umořovaná DM v Kč (HU = PočC KC), t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, O roční odpis (roční odpisová částka) v Kč, p roční odpisová sazba v %, ZC n zůstatková cena DM v Kč po n letech používání (odpisování), n počet let používání (odpisování) DM, tj. 1 až t, po jejichž uplynutí zjišťujeme ZC (ZC 0 = PočC). Příklad: Pořizovací cena obráběcího stroje činí Kč, odhad konečné ceny je Kč a doba životnosti je 5 let. Úkol: a) Na základě uvedených předpokladů pomocí metody lineárního odpisu vypočtěte: roční odpis (roční odpisovou částku) v Kč, roční odpisovou sazbu v %, roční odpis na základě vypočtené roční odpisové sazby v %, zůstatkovou cenu v Kč po 4 letech používání (odpisování). b) Propočty zopakujte za předpokladu, že podnik neuvažuje s konečnou cenou (resp. že KC = 0) vypočtěte: roční odpis (roční odpisovou částku) v Kč, roční odpisovou sazbu v %, roční odpis na základě vypočtené roční odpisové sazby v %, zůstatkovou cenu v Kč po 4 letech používání (odpisování). Řešení: a) PočC KC HU O = = = = Kč t t 5 HU = = Kč O p = = = 18,45% PočC ( PočC KC) 100 p = PočC t ( ) 100 = = 18,45% PočC p ,45 O = = = Kč (rozdíl je v zaokrouhlení) 33

10 ZC = Poč C O 4 = Kč. 4 = b) PočC O = = = Kč t p = = = 20% t 5 PočC p O = = = Kč ZC = Poč C O 4 = Kč. 4 = METODA DEGRESIVNÍCH ODPISŮ Je charakterizována klesajícími částkami ročních odpisů v jednotlivých letech doby odpisování. Tato metoda se může vyskytovat v různých variantách nejběžnější je zvláštní případ degresivního odpisu klesajícího geometrickou řadou tzv. metoda stálého procenta. Metoda stálého procenta Metoda stálého procenta bývá někdy označována jako alternativa metody DDB (Double Declining Balance Method). Při této metodě se částky ročních odpisů v jednotlivých letech vypočtou stejnou roční odpisovou sazbou v % (stálé procento) ze snižující se zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. Pro metodu stálého procenta platí následující vztahy: p KC PočC = t ZC n p = Poč C n O ZC n n+ 1 = 100 p kde: p stálé procento odpisu, PočC počáteční cena DM v Kč, KC konečná cena DM v Kč, t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, ZC n zůstatková cena DM v Kč po n letech používání (odpisování), n počet let používání (odpisování) DM, tj. 1 až t, po jejichž uplynutí zjišťujeme ZC (ZC 0 = PočC), O n+1 roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n+1 roce používání. 34

11 Příklad: Pořizovací cena obráběcího stroje činí Kč, odhad konečné ceny je Kč a doba životnosti je 5 let (stejné zadání jako u předchozího příkladu). Úkol: Vypracujte odpisový plán metodou stálého procenta (vypočtěte stálé procento odpisu a částky ročních odpisů v jednotlivých letech doby používání (odpisování) včetně vyčíslení průběhu zůstatkové ceny). Řešení: stálé procento odpisu (p): p KC = 100 = 40% PočC = t Roční odpis v Kč odpisový plán: Rok Roční odpis v Kč Zůstatková cena v Kč Zůstatková cena v Kč O n+1 ZC n Rok O n+1 ZC n ZC0 p O1 = = = Kč ZC0 = Poč C = Kč ZC1 p O2 = = = Kč ZC = Poč C O = Kč. 1 1 = Další možnou, běžně užívanou, metodou degresivních odpisů je metoda SYD. Metoda SYD Metoda SYD (Sum of the Years Digits Method) je založena na klesající odpisové sazbě a konstantní odpisové základně. Svůj název dostala od součtu číslic jednotlivých let životnosti. Tato metoda bere v úvahu konečnou cenu DM, lze ji však použít, i když se neuvažuje s konečnou cenou (resp. KC = O). Obecné vztahy pro odpisování metodou SYD: uvažuje se s konečnou cenou DM: t n = n ( Po C KC) O n + 1 č neuvažuje se s konečnou cenou DM: t n = PočC n O n +1 kde: PočC počáteční cena DM v Kč, KC konečná cena DM v Kč, 35

12 t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, n počet let používání (odpisování) DM, t n zbývající počet let životnosti (odpisování), n suma let životnosti (např. je-li životnost DM 4 roky, = n = 10 ), lze vyjádřit jako součet členů aritmetické posloupnosti podle vztahu: t t ( t + 1) 4 (4 + 1) n = n =, v našem případě n = = 10, n= O n+1 roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n+1 roce používání. Příklad: Pořizovací cena obráběcího stroje činí Kč, odhad konečné ceny je Kč a doba životnosti je 5 let (stejné zadání jako u předchozích příkladů). Úkol: Vypracujte odpisový plán metodou SYD včetně vyčíslení průběhu zůstatkové ceny. Řešení: Odpisový plán a průběh zůstatkové ceny Rok Roční odpis v Kč (O n+1 ) Zůstatková cena v Kč (ZC n ) 1 5 ( ) = = = = = (5 + 1) n = = 15 2 Metoda DDB Metoda DDB (Double Declining Balance Method) spočívá v konstantní odpisové sazbě a klesající odpisové základně. Odpisová sazba se vyjádří jako dvojnásobek (lze však použít různé násobky) sazby lineárního odpisu. Roční odpisy v jednotlivých letech se vypočtou touto stále stejnou roční odpisovou sazbou v % ze snižující se zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. Pro metodu DDB platí následující vztahy: 100 p DDB = 2 t O ZC p n DDB n+ 1 = 100 kde: p DDB roční odpisová sazba DDB v %, t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, ZC n zůstatková cena DM v Kč po n letech používání (ZC 0 = PočC), 36

13 n - počet let používání (odpisování) DM, O n+1 roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n+1 roce používání. Nevýhodou této metody je, že neumožňuje do odpisů promítnout vliv konečné ceny DM. Další nevýhodou je, že za dobu odpisování se nedosáhne plného odepsání dlouhodobého majetku a roční odpis v posledním roce odpisování je nutné upravit o zbývající zůstatkovou cenu (když KC = 0 ), resp. o zbývající zůstatkovou cenu sníženou o předpokládanou konečnou cenu ( KC 0 ). Vzhledem k těmto nevýhodám je metoda DDB méně používanou metodou. METODA PROGRESIVNÍCH ODPISŮ Je charakteristická vzrůstajícími částkami ročních odpisů v jednotlivých letech doby odpisování. Z progresivních odpisů je nejznámější metoda anuity (metoda umořovacího fondu). Metoda anuity Při použití této metody se postupuje tak, že se vypočítává roční umořovaná částka anuita (zúročený roční odpis) a tato částka se rozdělí na úrok a odpis. Pro metodu anuity platí následující vztahy: umořovatel (U): t ( q 1) q U = kde úročitel (q): t q 1 anuita roční umořovaná částka (A): A = HU U výpočet podílu na zúročení a na odpis: kde: podíl na zúročení = p q = p HU n resp. = HU n ( q 1) 100 podíl na odpis = A podíl na zúročení podíl na odpis = O n U umořovatel, q úročitel, p procento zúročení (úroková míra), t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, A anuita (roční umořovaná částka) v Kč, HU počáteční hodnota umořovaná DM v Kč (HU = PočC KC), HU n hodnota umořovaná počátkem n tého roku používání (odpisování), kterou zjistíme jako rozdíl HU (počáteční hodnoty umořované) a sumy doposud provedených odpisů, n jednotlivé roky používání (odpisování) DM, tj. 1 až t, na jejichž počátku zjišťujeme HU, O n roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n roce používání (odpisování). Příklad: Pořizovací cena obráběcího stroje činí Kč, odhad konečné ceny je Kč a doba životnosti je 5 let (stejné zadání jako u předchozích příkladů), úroková míra (procento zúročení) činí 15 %. 37

14 Úkol: Vypracujte odpisový plán metodou anuity (vypočtěte umořovatel, anuitu a částky ročních odpisů v jednotlivých letech doby používání (odpisování). Řešení: umořovatel (U): 5 (1,15 1) 1,15 0, U = = = 0, q = 1 + = 1, ,15 1 1, anuita (A): A = , = Kč HU = = Kč odpisový plán: Rok HU počátkem roku Anuita v Kč Z anuity připadá na v Kč (HU n ) (A) zúročení v Kč odpis v Kč (O n ) * *zaokrouhleno ( ) podíl na zúročení: podíl na odpis: HU 1 = HU p HU n 100 O n = A podíl na zúročení HU 2 = HU 1 O 1 HU n ( q 1) atd. HU 0, 15 Metoda zpomalených odpisů V souvislosti s progresivními odpisy je někdy uváděna i tzv. metoda zpomalených odpisů. Tato metoda je založena na rostoucí odpisové sazbě a konstantní odpisové základně. Jde o určitou analogii metody SYD s tím rozdílem, že v čitateli zlomku odpisové sazby není zbývající počet let odpisování, ale příslušný rok odpisování. Při použití této metody lze uvažovat s konečnou cenou DM, lze ji však uplatnit, i když KC = 0. Obecné vztahy pro metodu zpomalených odpisů: uvažuje se s konečnou cenou DM: O n n = ( Poč C KC) n neuvažuje se s konečnou cenou DM: O n n = PočC n n kde: PočC počáteční cena DM v Kč, KC konečná cena DM v Kč, t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, n jednotlivé roky odpisování DM, tj. 1 až t, 38

15 n suma let životnosti (např. je-li životnost DM 4 roky, = n = 10 ), lze vyjádřit jako součet členů aritmetické posloupnosti podle vztahu: t t ( t + 1) 4 (4 + 1) n = n =, v našem případě n = = 10, n= O n roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n tém roce odpisování. Použití této metody je problematické vzhledem k značné progresi ročních odpisů v průběhu doby odpisování, nevyhovuje ani zásadě opatrnosti v účetnictví. Výše uvedené metody odpisování bývají někdy označovány jako časové metody, vycházející z předpokládané doby životnosti (použitelnosti). Při odpisování dlouhodobého majetku však lze použít i výkonové metody. Výkonová metoda odpisů Této metody je vhodné použít u takového dlouhodobého majetku, jehož míra opotřebení je závislá na stupni skutečného využití majetku, na objemu provedeného výkonu a jeho rozložení během doby používání (např. u výrobních strojů, dopravních prostředků apod.). Pro výkonovou metodu odpisů platí následující vztahy: uvažuje se s konečnou cenou DM: PočC - KC p On = p qn = t q n n= 1 neuvažuje se s konečnou cenou DM: kde: PočC p On = p qn = t q n n= 1 PočC počáteční cena DM v Kč, KC konečná cena DM v Kč, t doba používání (resp. doba odpisování) v letech, n jednotlivé roky odpisování DM, tj. 1 až t, t q n n= 1 - celkový předpokládaný výkon DM během doby používání, q n výkon DM (v jednotkách výkonu) v jednotlivých letech používání, p odpisová sazba v Kč na jednotku výkonu, O n roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n tém roce odpisování. Příklad: Pořizovací cena obráběcího stroje činí Kč, odhad konečné ceny je Kč a doby používání 5 let (stejné zadání jako u předchozích příkladů). Celkový předpokládaný výkon stroje během doby používání činí ks výrobku s následujícím rozložením (viz. řešení) v jednotlivých letech používání. Úkol: Vypracujte odpisový plán výkonovou metodou odpisů včetně vyčíslení průběhu zůstatkové ceny. 39

16 Řešení: odpisová sazba v Kč na jednotku výkonu: PočC - KC p = = = 11,528 Kč na1ks t q n n= 1 odpisový plán a průběh zůstatkové ceny Rok Výkon stroje v ks (q n ) Roční odpis v Kč (O n ) Zůstatková cena v Kč (ZC n ) Zhodnocení metod odpisování dlouhodobého majetku Průběh ročních odpisů roční odpis (v Kč) rok lineární odpis metoda stálého procenta metoda SYD metoda anuity 40

17 Průběh zůstatkové ceny zůstatková cena (v Kč) rok lineární odpis metoda stálého procenta metoda SYD metoda anuity Z průběhu ročních odpisů, ale především zůstatkové ceny dlouhodobého majetku (z výše uvedených řešených příkladů) je patrné, že kromě lineárních odpisů (jako nejjednodušší metody) budou z nelineárních odpisů nejčastěji používané různé metody degresivních odpisů (především u strojů, zařízení apod.), protože daleko citlivěji reagují na průběh morálního opotřebení v důsledku technického pokroku a umožňují vzhledem k poměrně nízké zůstatkové ceně v posledních letech odpisování i předčasné vyřazení morálně zastaralého dlouhodobého majetku a jeho náhradu novým. Znalostí obecných metod odpisování dlouhodobého majetku lze v současné hospodářské praxi využít v oblasti účetních odpisů (viz. dále) ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ODPISY Odpisový systém v našich podmínkách do znal jen daňové odpisy (upravené zejména vyhláškou FMF č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků, ve znění vyhl. č. 345/1991 Sb., a dále příslušnou částí o odpisování obsaženou v zákoně č. 389/1990 Sb., o dani z příjmu obyvatelstva), a proto spolehlivě nemohl souběžně plnit různé funkce, zájmy a cíle, zejména konkrétní požadavky podniků v různých ekonomických situacích na jedné straně a možnosti státního rozpočtu na druhé straně. Základním rysem odpisové politiky po je, jak je to běžné v tržních ekonomikách, že kromě daňových odpisů stanovených zákonem o daních z příjmů, existují rovněž účetní odpisy (podle zákona o účetnictví), které si určují podnikatelé. Prostřednictvím účetních odpisů se tedy vyjadřují zejména potřeby kalkulační (reálné ocenění položky odpisů v cenách) a reálné ocenění majetku, resp. jeho ekonomická životnost. Zavedení kategorie účetních odpisů (v rámci celkové reformy účetnictví) bylo jedním z momentů, které usnadnily účelnou unifikaci, daňovou transparentnost a zjednodušení daňových odpisů. 41

18 ÚČETNÍ ODPISY (podle zákona o účetnictví a předpisů souvisejících rok 2009) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odpisuje na základě odpisového plánu nepřímo prostřednictvím účetních odpisů: odpisuje se dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek neodpisují se pozemky a jiný majetek vymezený zvláštními předpisy (např. majetek určený pro účely obrany republiky apod.) podnikatelé sestavují odpisový plán, na jehož podkladě provádějí odpisování majetku v průběhu jeho používání v tomto plánu si sami určí postupy odpisování. Stanovení účetních odpisů: účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví (počáteční cena pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena nebo vlastní náklady), a to jen do její výše podnikatel však může při odpisování majetku zohlednit předpokládanou kladnou konečnou cenu (KC = C likv N likv ), v účetnictví se tato cena označuje jako předpokládaná zbytková hodnota sazby účetních odpisů si stanoví podnikatel např. z hlediska času, doby použitelnosti nebo ve vztahu k výkonům (např. u dopravních prostředků) technické zhodnocení, provedené, hrazené a odpisované nájemcem, se odepíše v průběhu používání tohoto technického zhodnocení preferenční limity lze odpisovat podle času nebo výkonů neodpisují se však preferenční limity, které nelze odpisovat podle času nebo výkonů, a povolenky na emise u staveb, bytů a nebytových prostor, samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí může podnikatel uplatnit metodu komponentního odpisování majetku: - podnikatel určí majetek, u kterého použije tuto metodu, průběh používání a způsob určení komponenty včetně jejího ocenění, - komponentou se rozumí určená část majetku (nebo souboru majetku), u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku, - komponenta se odpisuje v průběhu používání samostatně od ostatních komponent a od zbylé části majetku, - při výměně komponenty se ocenění majetku snižuje o výši ocenění vyřazované komponenty a zvyšuje o výši ocenění nově zařazované komponenty včetně všech nákladů souvisejících s výměnou pokud vyřazovaná komponenta není plně odepsána, provede se odpis zůstatkové ceny vyřazované komponenty do nákladů, - majetek, u kterého se uplatní metoda komponentního odpisování, se však nadále eviduje jako celek včetně jeho oprávek účetní předpisy v zásadě neumožňují jednorázový odpis dlouhodobého majetku do nákladů zůstatková cena se zjišťuje pomocí oprávek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy. DAŇOVÉ ODPISY (podle zákona o daních z příjmů pro účely stanovení daní z příjmů rok 2009) Odpisy se stanoví z hmotného majetku a nehmotného majetku. ODPISY HMOTNÉHO MAJETKU Hmotným majetkem (v podstatě dlouhodobým hmotným majetkem) se rozumí: 42

19 samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž vstupní cena (počáteční cena) je vyšší než Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok, budovy a stavby, pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč, jiný majetek: technické zhodnocení (stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace), výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšují vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku, technické rekultivace. Hmotný majetek vyloučený z odpisování: - bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší Kč, - pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, jež nedosáhl plodonosného stáří, - hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení, - umělecká díla, knihovní fondy apod., - movité kulturní památky a jejich soubory, - hmotný majetek převzatý povinně bezúplatně podle zvláštních předpisů, - inventarizační přebytky hmotného majetku zjištěné podle zvláštního předpisu, - případně další specifické případy. Odpisováním se rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku do výdajů (nákladů) pro zjištění základu daně z příjmů. Hmotný majetek odpisuje vlastník s těmito výjimkami: - technickou rekultivaci, prováděnou na pozemku jinou osobou než vlastníkem, odepisuje ten, kdo je k provedení rekultivace zavázán, - technické zhodnocení (např. modernizace) pronajatého hmotného majetku, jsou-li hrazené nájemcem, může na základě písemné smlouvy odpisovat nájemce. Při odpisování hmotného majetku, který je pouze zčásti používán k zajištění zdanitelného příjmu, se do výdajů zahrnuje poměrná část odpisů. Vstupní cenou (počáteční cenou) hmotného majetku se rozumí: pořizovací cena je-li pořízen úplatně, vlastní náklady je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii, reprodukční pořizovací cena (zjištěná podle zvláštního předpisu nebo soudním znalcem) v ostatních případech. Zůstatkovou cenou se rozumí rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku a celkovou výší odpisů z tohoto majetku. Zvýšená vstupní cena a zvýšená zůstatková cena pokud není technické zhodnocení (např. modernizace) samostatně odpisováno nájemcem, zvyšuje technické zhodnocení - vstupní cenu = zvýšená vstupní cena a - zůstatkovou cenu = zvýšená zůstatková cena. Stanovení odpisů hmotného majetku V prvním roce odpisování zatřídí podnikatel hmotný majetek do odpisových skupin (viz. příloha zákona o daních z příjmů) doba odpisování činí minimálně: 43

20 Odpisová skupina Doba odpisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Podnikatel provádí rovnoměrné nebo zrychlené odpisování. Způsob odpisování stanoví pro každý nově pořízený hmotný majetek a nelze jej změnit po celou dobu jeho odpisování. Hmotný majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny (počáteční ceny) nebo do zvýšené vstupní ceny. Rovnoměrné odpisování Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto maximální roční odpisové sazby: Roční odpisová sazba Odpisová skupina v prvním roce v dalších letech pro zvýšenou odpisování odpisování vstupní cenu , , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2 Podnikatel s převážně zemědělskou a lesní výrobou, který je prvním vlastníkem stroje pro zemědělství a lesnictví (SKP 29.3), může použít následujících ročních odpisových sazeb při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 %: Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 % Odpisová skupina v prvním roce v dalších letech pro zvýšenou odpisování odpisování vstupní cenu , , ,4 8,4 10 Podnikatel, který je prvním vlastníkem zařízení pro čištění a úpravu vod (SKP ), může použít následujících ročních odpisových sazeb při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 %: 44

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více