3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU"

Transkript

1 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel, který chce podnikat, musí k tomu mít potřebné prostředky (budovy, stroje, dopravní prostředky, suroviny apod.). Aby je podnikatel získal, musí mít potřebný kapitál ať už vlastní nebo vypůjčený. Konkrétní složení prostředků podniku se označuje jako majetek (majetek podniku, resp. podnikový majetek). Původ (zdroj), ze kterého tento majetek vznikl, tj. jeho finanční krytí, se označuje jako kapitál. Majetek tedy vyjadřuje co podnik vlastní a kapitál komu to patří. Přehled o majetku a kapitálu, obvykle ve formě účtu, se nazývá rozvaha podniku (bilance podniku) kde na levé straně (debetní straně) je zachyceno konkrétní složení majetku podniku, tj. všechna jeho aktiva, a na pravé straně (kreditní straně) jsou zachyceny všechny kapitálové zdroje, tj. pasiva MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU Majetek podniku, resp. podnikový majetek (sledovaný v rozvaze, bilanci, v rámci aktiv) představuje veškerý hospodářský majetek, který slouží podniku k dosažení jeho hospodářských cílů. Klasifikaci podnikového majetku (v souladu se zásadami účetnictví platnými od , v návaznosti na daňovou soustavu, obchodní zákoník apod.) lze provést podle následujících dvou základních kritérií: podle povahy se podnikový majetek člení na hmotný majetek, nehmotný majetek, finanční majetek podle doby využitelnosti se podnikový majetek člení na dlouhodobý majetek doba využitelnosti je delší než 1 rok, krátkodobý majetek doba využitelnosti je kratší než 1 rok. V hospodářské praxi při členění podnikového majetku je však brán v některých případech ohled také na cenu majetku. Podnikový majetek (v naší současné hospodářské praxi) se člení na: dlouhodobý majetek (DM), oběžný majetek (OM). 25

2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý majetek (neoběžný majetek, případně též fixní, stálý, resp. stálá, fixní aktiva) slouží podniku dlouhou dobu (déle než 1 rok), nespotřebovává se najednou, ale postupně se opotřebovává (kromě pozemků) a úměrně tomuto opotřebení přenáší svou cenu ve formě odpisů do nákladů podniku. Dlouhodobý majetek se dělí na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobým hmotným majetkem (DHM) se rozumí: 1) pozemky bez ohledu na výši ocenění (pokud nejsou zbožím) 2) stavby (stavby včetně budov, otvírky lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace, byty a nebytové prostory) bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti 3) samostatné movité věci (např. stroje a zařízení, dopravní prostředky apod.) a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění je vyšší než cena stanovená podnikem ve vnitropodnikové směrnici (zákon o daních z příjmů považuje za tuto hranici Kč) zachycují se zde též předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění 4) pěstitelské celky trvalých porostů patří sem: ovocné stromy nebo ovocné keře na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo keřů na 1 ha, vinice a chmelnice (bez nosných konstrukcí) 5) dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda, hejna) jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění je vyšší než cena stanovená podnikem ve vnitropodnikové směrnici (zákon o daních z příjmů považuje za tuto hranici Kč) 6) jiný dlouhodobý hmotný majetek (např. umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky apod.) bez ohledu na výši ocenění. Dlouhodobým nehmotným majetkem (DNM) se rozumí: 1) zřizovací výdaje jsou výdaje spojené se založením nového podniku až do okamžiku jeho vzniku (např. soudní a správní poplatky a jiné úřední výlohy, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování a poradenské služby apod.) zřizovacími výdaji není pořízení dlouhodobého majetku nebo zásob 2) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje samostatně nabyté, nebo vytvořené vlastní činností (za účelem obchodování s nimi), pokud nejde o součást dodávky DHM 3) software samostatně nabytý, nebo vytvořený vlastní činností (za účelem obchodování s ním), pokud nejde o součást dodávky hardware 4) ocenitelná práva výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvůrčí činnosti. Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou výše uvedené složky 1) až 4) s dobou použitelnosti delší než 1 rok 26

3 a jejichž ocenění je vyšší než cena stanovená podnikem ve vnitropodnikové směrnici (pro účely zákona o daních z příjmů je touto hranicí Kč). (Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost.) 5) goodwill je kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku (ve smyslu obchodního zákoníku), nabytého zejména koupí nebo vkladem, a souhrnem jeho individuálně oceněným složek majetku sníženým o převzaté závazky 6) jiný dlouhodobý nehmotný majetek zejména povolenky na emise a preferenční limity bez ohledu na výši ocenění. Dlouhodobým finančním majetkem (DFM) se rozumí: 1) podíly v ovládaných a řízených podnicích 2) podíly v podnicích pod podstatným vlivem 3) ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly zejména podíly v ostatních podnicích (ne v podnicích ovládaných a řízených a pod podstatným vlivem, dluhové cenné papíry (dluhopisy), ostatní dlouhodobé cenné papíry 4) půjčky a úvěry ovládající a řídící podnik, podstatný vliv poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládaným a řízeným podnikům a podnikům pod podstatným vlivem, mezi nimi i jimi poskytované 5) jiný dlouhodobý finanční majetek ostatní dlouhodobé půjčky a úvěry (s výjimkou uvedených v bodě 4), též dlouhodobé termínované vklady. Protože dlouhodobý majetek slouží v podniku velmi dlouho (budovy i desítky let), je rozhodování o pořízení dlouhodobého majetku jedním z nejdůležitějších strategických rozhodnutí. OBĚŽNÝ MAJETEK Oběžný majetek (označovaný též jako krátkodobý majetek, resp. oběžná aktiva)) je v podniku v různých formách, přičemž jedna forma přechází v jinou (za peníze jsou nakoupeny suroviny, ty se mění v hotové výrobky, hotové výrobky v pohledávky, pohledávky v peníze atd.). Oběžný majetek je tedy neustále v pohybu, obíhá (odtud i jeho název). Oběžný majetek se člení na zásoby, krátkodobý finanční majetek peněžní prostředky (v hotovosti, na bankovních účtech), cenné papíry a vklady (krátkodobé v držení nebo se splatností do 1 roku), pohledávky. Zásoby se dále člení na materiál ta část zásob, která je připravena k výrobnímu použití patří sem suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní díly, obaly, a to včetně drobného hmotného majetku, o kterém podnikatel rozhodl, že není dlouhodobým majetkem zásoby vlastní výroby do této skupiny zásob se řadí: nedokončená výroba ta část zásob, které již vstoupily do výrobního procesu, a protože tento ještě neskončil, dosud se v něm nacházejí polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všechny výrobní stupně a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu podniku 27

4 výrobky jsou produkty vlastní výroby určené k realizaci mimo podnik, popř. ke spotřebě uvnitř podniku mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny jsou to zvířata a jejich skupiny, která nejsou vykazována v DHM jako dospělá zvířata a jejich skupiny zboží je všechno (movité věci), co podnik nakupuje za účelem prodeje, pokud podnik s těmito věcmi obchoduje zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Schopnost různých složek podnikového majetku (různých položek aktiv) přeměnit se v peníze a sloužit tak k úhradě závazků podniku označujeme pojmem likvidita. Z hlediska likvidity rozlišujeme: majetek (aktiva) prvního stupně likvidity peníze v hotovosti (v pokladně), peněžní prostředky na bankovních účtech, popř. pohledávky okamžitě splatné majetek (aktiva) druhého stupně likvidity pohledávky u odběratelů a jiné pohledávky, popř. část hotových výrobků, u kterých nejsou problémy s odbytem majetek (aktiva) třetího stupně likvidity zásoby všeho druhu dlouhodobý majetek často označujeme jako majetek nelikvidní (resp. nelikvidní aktiva) případně jako majetek čtvrtého stupně likvidity (s dobou likvidity delší než 1 rok). Majetková struktura podniku je podíl jednotlivých složek majetku na jeho celkovém objemu. Je dána především odvětvím a typem podniku: v obchodním podniku převládají zásoby zboží, ve výrobních podnicích převládá dlouhodobý majetek. 28

5 Majetkovou strukturu podniku charakterizuje následující schéma: dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý majetek dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý finanční majetek při pořízení Podnikový drobný hmotný přímo do majetek majetek nehmotný nákladů oběžný zásoby materiál majetek zásoby vlastní výroby nedokončená výroba polotovary vlastní výroby krátkodobý finanční majetek pohledávky zboží peněžní prostředky cenné papíry a vklady výrobky mladá a ost. zvířata a a jejich sk. 29

6 3.2. OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Jedná se o oceňování jednotlivých součástí majetku, tj. jednotlivých položek aktiv. Oceňování majetku (aktiv) je ve většině zemí, a i u nás, určeno příslušnými předpisy. Obecně platí, že jednotlivé složky majetku (jednotlivé položky aktiv) se oceňují individuálně, takže celková hodnota majetku (aktiv) se zjistí součtem jednotlivých položek. Odpisovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se v rozvaze uvádí podle použitého principu: buď ve dvou položkách v pořizovací ceně a v oprávkách, které snižují pořizovací cenu na cenu zůstatkovou tj. tzv. brutto princip, nebo v jedné položce v zůstatkové ceně tj. tzv. netto princip. OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, vlastními náklady. Pořizovací cena (PC) obsahuje cenu pořízení dlouhodobého majetku včetně nákladů spojených s pořízením až do doby jeho uvedení do užívání. Např.: u budov a staveb pořizovací cena je tvořena cenou pořízení včetně nákladů na průzkumné a projektové práce, na odvody za trvale odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro výstavbu a za její dočasné odnětí pro zařízení staveniště apod. u strojů a zařízení součástí pořizovací ceny kromě ceny pořízení jsou i náklady na dopravu, montáž apod. to jsou příklady pokud jde o dlouhodobý hmotný majetek, analogicky je pořizovací cena tvořena i u dlouhodobého nehmotného a finančního majetku. Pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý majetek, pořizovaný nákupem (nakupovaný dlouhodobý majetek). Reprodukční pořizovací cena (RPC) je cena, za kterou by byl dlouhodobý majetek pořízen v době, kdy se oceňuje. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bezúplatně nabytý (např. darováním, DHM bezúplatně pořízený z finančního leasingu) nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek) vytvořený vlastní činností, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření nelze zjistit vklad dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do podniku. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, nenakoupený ani nevytvořený vlastní činností, tedy v ostatních případech. Vlastní náklady (VN) jsou veškeré přímé náklady a nepřímé náklady (výrobní režie, popř. nepřímé náklady správního charakteru) bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vlastní činností. Vlastními náklady se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, 30

7 vytvořený vlastní činností (pořízený nebo vyrobený ve vlastní režii). Cena pořízení (cp) je cena, za kterou byl dlouhodobý majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením souvisejících. Ocenění jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce, stavební úpravy). Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se sníží o dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku. (Za dotaci ve výši RPC se považuje i bezúplatné nabytí preferenčních limitů a povolenek na emise prvním držitelem nebo provozovatelem.) U odpisovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se zjišťuje též zůstatková cena. Zůstatkovou cenou (ZC) u odpisovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se rozumí rozdíl mezi počáteční cenou (PočC), resp. vstupní cenou (PočC = PC, RPC nebo VN) a celkovou výší provedených odpisů ke konci období, k němuž se zůstatková cena zjišťuje (uvedená suma provedených odpisů se v účetnictví označuje jako oprávky). Dlouhodobý hmotný majetek (budova, stroj) a dlouhodobý nehmotný majetek (software, know-how) slouží v podniku delší dobu. Je samozřejmé, že náklady na jeho pořízení nelze zahrnout do nákladů toho období, ve kterém byl pořízen. V ekonomickém smyslu náklady na pořízení dlouhodobého majetku nejsou náklady podniku (ty vznikají až použitím dlouhodobého majetku ve výrobě nebo v provozu), ale změnou jedné formy majetku (aktiv), tj. peněžních prostředků, v jinou formu majetku (aktiv), tj. budovu, stroj apod. Hodnota (resp. cena) dlouhodobého majetku postupně přechází do nákladů podniku ve formě odpisů. Blíže ke způsobům odpisování, k metodám odpisování, včetně zásad odpisové politiky v ČR v současném období, tj. problematiky účetních a daňových odpisů viz. dále. OCEŇOVÁNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU Peněžní prostředky v hotovosti a na bankovních účtech pouze pro tuto část oběžného majetku platí, že jejich nominální hodnota se rovná hodnotě skutečné (reálné). Zásoby předpisy je dáno, že je lze oceňovat buď pořizovací cenou (u zásob nakupovaných), nebo vlastními náklady (u zásob pořízených ve vlastní režii), případně reprodukční pořizovací cenou (zásoby pořízené bezplatně, přebytky zásob). V praxi se používá několika způsobů ocenění zásob: a) podle průměrných cen cena se zjistí jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen všech dodávek b) podle metody FIFO vychází se z předpokladu, že dodávka, která do skladu první přišla, jako první ze skladu odchází tento způsob je výhodný při poklesu cen, protože vykazovaný zisk je nižší c) podle metody LIFO vychází se z předpokladu, že nejdříve se spotřebuje poslední dodávka tento způsob je výhodný při růstu cen, neboť zmirňuje dopad inflace na zisk podniku. Použití metody LIFO je v našich podmínkách zakázané. Pohledávky oceňují se v nominální účetní hodnotě, která se někdy snižuje o opravné položky na nedobytné pohledávky. 31

8 3.3. ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Dlouhodobý majetek slouží podniku delší dobu, a proto náklady na jeho pořízení nelze zahrnout do nákladů toho období, ve kterém vznikly. V průběhu používání dlouhodobého majetku dochází k jeho opotřebení, ať už se jedná o fyzické opotřebení (v důsledku používání tohoto majetku pracovní, ale i vlivem prostředí přirozené) nebo morální opotřebení (zastarávání v důsledku technického pokroku zdokonalování i zlevňování daného majetku). Odpisováním (amortizací, umořováním) dlouhodobého majetku se přenáší jeho počáteční cena postupně do nákladů na činnost. Odpis je ta část počáteční ceny dlouhodobého majetku, která se z něj v určitém období přenesla do nákladů na činnost. Odpisy tak umožňují vyjádřit postupné snižování ceny dlouhodobého majetku (vyčíslit zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku). Odpisy jsou součástí nákladů a umožňují tak vyčíslit reálné náklady na činnost METODY ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU V podstatě lze rozlišovat tři způsoby (metody) odpisování dlouhodobého majetku (DM): lineární (rovnoměrné), degresivní (klesající), progresivní (rostoucí). METODA LINEÁRNÍCH ODPISŮ Spočívá v rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku v průběhu jeho životnosti (resp. doby odpisování) částky ročních odpisů v jednotlivých letech doby odpisování jsou stejné. Použití této metody je založeno na uplatňování ročních odpisových sazeb (v %) z počáteční ceny dlouhodobého majetku. Tato metoda patří k nejjednodušším, nejčastěji používaným metodám. Obecné vztahy pro lineární odpis: uvažuje se s konečnou cenou DM: O = PočC KC t HU O = t O 100 p = PočC ( PočC KC) 100 p = PočC t PočC p O = 100 neuvažuje se s konečnou cenou DM: PočC O = t 100 p = t O = PočC p

9 stanovení zůstatkové ceny DM: ZC n = PočC O n kde: PočC počáteční cena DM v Kč (počáteční cena, resp. vstupní cena = PC pořizovací cena DM, RPC reprodukční pořizovací cena DM, VN vlastní náklady DM v Kč), KC konečná cena DM v Kč (KC = C likv N likv ), C likv cena likvidační DM v Kč (cena DM při jeho vyřazení), N likv náklady na likvidaci DM v Kč (náklady na vyřazení DM), HU počáteční hodnota umořovaná DM v Kč (HU = PočC KC), t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, O roční odpis (roční odpisová částka) v Kč, p roční odpisová sazba v %, ZC n zůstatková cena DM v Kč po n letech používání (odpisování), n počet let používání (odpisování) DM, tj. 1 až t, po jejichž uplynutí zjišťujeme ZC (ZC 0 = PočC). Příklad: Pořizovací cena obráběcího stroje činí Kč, odhad konečné ceny je Kč a doba životnosti je 5 let. Úkol: a) Na základě uvedených předpokladů pomocí metody lineárního odpisu vypočtěte: roční odpis (roční odpisovou částku) v Kč, roční odpisovou sazbu v %, roční odpis na základě vypočtené roční odpisové sazby v %, zůstatkovou cenu v Kč po 4 letech používání (odpisování). b) Propočty zopakujte za předpokladu, že podnik neuvažuje s konečnou cenou (resp. že KC = 0) vypočtěte: roční odpis (roční odpisovou částku) v Kč, roční odpisovou sazbu v %, roční odpis na základě vypočtené roční odpisové sazby v %, zůstatkovou cenu v Kč po 4 letech používání (odpisování). Řešení: a) PočC KC HU O = = = = Kč t t 5 HU = = Kč O p = = = 18,45% PočC ( PočC KC) 100 p = PočC t ( ) 100 = = 18,45% PočC p ,45 O = = = Kč (rozdíl je v zaokrouhlení) 33

10 ZC = Poč C O 4 = Kč. 4 = b) PočC O = = = Kč t p = = = 20% t 5 PočC p O = = = Kč ZC = Poč C O 4 = Kč. 4 = METODA DEGRESIVNÍCH ODPISŮ Je charakterizována klesajícími částkami ročních odpisů v jednotlivých letech doby odpisování. Tato metoda se může vyskytovat v různých variantách nejběžnější je zvláštní případ degresivního odpisu klesajícího geometrickou řadou tzv. metoda stálého procenta. Metoda stálého procenta Metoda stálého procenta bývá někdy označována jako alternativa metody DDB (Double Declining Balance Method). Při této metodě se částky ročních odpisů v jednotlivých letech vypočtou stejnou roční odpisovou sazbou v % (stálé procento) ze snižující se zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. Pro metodu stálého procenta platí následující vztahy: p KC PočC = t ZC n p = Poč C n O ZC n n+ 1 = 100 p kde: p stálé procento odpisu, PočC počáteční cena DM v Kč, KC konečná cena DM v Kč, t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, ZC n zůstatková cena DM v Kč po n letech používání (odpisování), n počet let používání (odpisování) DM, tj. 1 až t, po jejichž uplynutí zjišťujeme ZC (ZC 0 = PočC), O n+1 roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n+1 roce používání. 34

11 Příklad: Pořizovací cena obráběcího stroje činí Kč, odhad konečné ceny je Kč a doba životnosti je 5 let (stejné zadání jako u předchozího příkladu). Úkol: Vypracujte odpisový plán metodou stálého procenta (vypočtěte stálé procento odpisu a částky ročních odpisů v jednotlivých letech doby používání (odpisování) včetně vyčíslení průběhu zůstatkové ceny). Řešení: stálé procento odpisu (p): p KC = 100 = 40% PočC = t Roční odpis v Kč odpisový plán: Rok Roční odpis v Kč Zůstatková cena v Kč Zůstatková cena v Kč O n+1 ZC n Rok O n+1 ZC n ZC0 p O1 = = = Kč ZC0 = Poč C = Kč ZC1 p O2 = = = Kč ZC = Poč C O = Kč. 1 1 = Další možnou, běžně užívanou, metodou degresivních odpisů je metoda SYD. Metoda SYD Metoda SYD (Sum of the Years Digits Method) je založena na klesající odpisové sazbě a konstantní odpisové základně. Svůj název dostala od součtu číslic jednotlivých let životnosti. Tato metoda bere v úvahu konečnou cenu DM, lze ji však použít, i když se neuvažuje s konečnou cenou (resp. KC = O). Obecné vztahy pro odpisování metodou SYD: uvažuje se s konečnou cenou DM: t n = n ( Po C KC) O n + 1 č neuvažuje se s konečnou cenou DM: t n = PočC n O n +1 kde: PočC počáteční cena DM v Kč, KC konečná cena DM v Kč, 35

12 t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, n počet let používání (odpisování) DM, t n zbývající počet let životnosti (odpisování), n suma let životnosti (např. je-li životnost DM 4 roky, = n = 10 ), lze vyjádřit jako součet členů aritmetické posloupnosti podle vztahu: t t ( t + 1) 4 (4 + 1) n = n =, v našem případě n = = 10, n= O n+1 roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n+1 roce používání. Příklad: Pořizovací cena obráběcího stroje činí Kč, odhad konečné ceny je Kč a doba životnosti je 5 let (stejné zadání jako u předchozích příkladů). Úkol: Vypracujte odpisový plán metodou SYD včetně vyčíslení průběhu zůstatkové ceny. Řešení: Odpisový plán a průběh zůstatkové ceny Rok Roční odpis v Kč (O n+1 ) Zůstatková cena v Kč (ZC n ) 1 5 ( ) = = = = = (5 + 1) n = = 15 2 Metoda DDB Metoda DDB (Double Declining Balance Method) spočívá v konstantní odpisové sazbě a klesající odpisové základně. Odpisová sazba se vyjádří jako dvojnásobek (lze však použít různé násobky) sazby lineárního odpisu. Roční odpisy v jednotlivých letech se vypočtou touto stále stejnou roční odpisovou sazbou v % ze snižující se zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. Pro metodu DDB platí následující vztahy: 100 p DDB = 2 t O ZC p n DDB n+ 1 = 100 kde: p DDB roční odpisová sazba DDB v %, t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, ZC n zůstatková cena DM v Kč po n letech používání (ZC 0 = PočC), 36

13 n - počet let používání (odpisování) DM, O n+1 roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n+1 roce používání. Nevýhodou této metody je, že neumožňuje do odpisů promítnout vliv konečné ceny DM. Další nevýhodou je, že za dobu odpisování se nedosáhne plného odepsání dlouhodobého majetku a roční odpis v posledním roce odpisování je nutné upravit o zbývající zůstatkovou cenu (když KC = 0 ), resp. o zbývající zůstatkovou cenu sníženou o předpokládanou konečnou cenu ( KC 0 ). Vzhledem k těmto nevýhodám je metoda DDB méně používanou metodou. METODA PROGRESIVNÍCH ODPISŮ Je charakteristická vzrůstajícími částkami ročních odpisů v jednotlivých letech doby odpisování. Z progresivních odpisů je nejznámější metoda anuity (metoda umořovacího fondu). Metoda anuity Při použití této metody se postupuje tak, že se vypočítává roční umořovaná částka anuita (zúročený roční odpis) a tato částka se rozdělí na úrok a odpis. Pro metodu anuity platí následující vztahy: umořovatel (U): t ( q 1) q U = kde úročitel (q): t q 1 anuita roční umořovaná částka (A): A = HU U výpočet podílu na zúročení a na odpis: kde: podíl na zúročení = p q = p HU n resp. = HU n ( q 1) 100 podíl na odpis = A podíl na zúročení podíl na odpis = O n U umořovatel, q úročitel, p procento zúročení (úroková míra), t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, A anuita (roční umořovaná částka) v Kč, HU počáteční hodnota umořovaná DM v Kč (HU = PočC KC), HU n hodnota umořovaná počátkem n tého roku používání (odpisování), kterou zjistíme jako rozdíl HU (počáteční hodnoty umořované) a sumy doposud provedených odpisů, n jednotlivé roky používání (odpisování) DM, tj. 1 až t, na jejichž počátku zjišťujeme HU, O n roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n roce používání (odpisování). Příklad: Pořizovací cena obráběcího stroje činí Kč, odhad konečné ceny je Kč a doba životnosti je 5 let (stejné zadání jako u předchozích příkladů), úroková míra (procento zúročení) činí 15 %. 37

14 Úkol: Vypracujte odpisový plán metodou anuity (vypočtěte umořovatel, anuitu a částky ročních odpisů v jednotlivých letech doby používání (odpisování). Řešení: umořovatel (U): 5 (1,15 1) 1,15 0, U = = = 0, q = 1 + = 1, ,15 1 1, anuita (A): A = , = Kč HU = = Kč odpisový plán: Rok HU počátkem roku Anuita v Kč Z anuity připadá na v Kč (HU n ) (A) zúročení v Kč odpis v Kč (O n ) * *zaokrouhleno ( ) podíl na zúročení: podíl na odpis: HU 1 = HU p HU n 100 O n = A podíl na zúročení HU 2 = HU 1 O 1 HU n ( q 1) atd. HU 0, 15 Metoda zpomalených odpisů V souvislosti s progresivními odpisy je někdy uváděna i tzv. metoda zpomalených odpisů. Tato metoda je založena na rostoucí odpisové sazbě a konstantní odpisové základně. Jde o určitou analogii metody SYD s tím rozdílem, že v čitateli zlomku odpisové sazby není zbývající počet let odpisování, ale příslušný rok odpisování. Při použití této metody lze uvažovat s konečnou cenou DM, lze ji však uplatnit, i když KC = 0. Obecné vztahy pro metodu zpomalených odpisů: uvažuje se s konečnou cenou DM: O n n = ( Poč C KC) n neuvažuje se s konečnou cenou DM: O n n = PočC n n kde: PočC počáteční cena DM v Kč, KC konečná cena DM v Kč, t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, n jednotlivé roky odpisování DM, tj. 1 až t, 38

15 n suma let životnosti (např. je-li životnost DM 4 roky, = n = 10 ), lze vyjádřit jako součet členů aritmetické posloupnosti podle vztahu: t t ( t + 1) 4 (4 + 1) n = n =, v našem případě n = = 10, n= O n roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n tém roce odpisování. Použití této metody je problematické vzhledem k značné progresi ročních odpisů v průběhu doby odpisování, nevyhovuje ani zásadě opatrnosti v účetnictví. Výše uvedené metody odpisování bývají někdy označovány jako časové metody, vycházející z předpokládané doby životnosti (použitelnosti). Při odpisování dlouhodobého majetku však lze použít i výkonové metody. Výkonová metoda odpisů Této metody je vhodné použít u takového dlouhodobého majetku, jehož míra opotřebení je závislá na stupni skutečného využití majetku, na objemu provedeného výkonu a jeho rozložení během doby používání (např. u výrobních strojů, dopravních prostředků apod.). Pro výkonovou metodu odpisů platí následující vztahy: uvažuje se s konečnou cenou DM: PočC - KC p On = p qn = t q n n= 1 neuvažuje se s konečnou cenou DM: kde: PočC p On = p qn = t q n n= 1 PočC počáteční cena DM v Kč, KC konečná cena DM v Kč, t doba používání (resp. doba odpisování) v letech, n jednotlivé roky odpisování DM, tj. 1 až t, t q n n= 1 - celkový předpokládaný výkon DM během doby používání, q n výkon DM (v jednotkách výkonu) v jednotlivých letech používání, p odpisová sazba v Kč na jednotku výkonu, O n roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n tém roce odpisování. Příklad: Pořizovací cena obráběcího stroje činí Kč, odhad konečné ceny je Kč a doby používání 5 let (stejné zadání jako u předchozích příkladů). Celkový předpokládaný výkon stroje během doby používání činí ks výrobku s následujícím rozložením (viz. řešení) v jednotlivých letech používání. Úkol: Vypracujte odpisový plán výkonovou metodou odpisů včetně vyčíslení průběhu zůstatkové ceny. 39

16 Řešení: odpisová sazba v Kč na jednotku výkonu: PočC - KC p = = = 11,528 Kč na1ks t q n n= 1 odpisový plán a průběh zůstatkové ceny Rok Výkon stroje v ks (q n ) Roční odpis v Kč (O n ) Zůstatková cena v Kč (ZC n ) Zhodnocení metod odpisování dlouhodobého majetku Průběh ročních odpisů roční odpis (v Kč) rok lineární odpis metoda stálého procenta metoda SYD metoda anuity 40

17 Průběh zůstatkové ceny zůstatková cena (v Kč) rok lineární odpis metoda stálého procenta metoda SYD metoda anuity Z průběhu ročních odpisů, ale především zůstatkové ceny dlouhodobého majetku (z výše uvedených řešených příkladů) je patrné, že kromě lineárních odpisů (jako nejjednodušší metody) budou z nelineárních odpisů nejčastěji používané různé metody degresivních odpisů (především u strojů, zařízení apod.), protože daleko citlivěji reagují na průběh morálního opotřebení v důsledku technického pokroku a umožňují vzhledem k poměrně nízké zůstatkové ceně v posledních letech odpisování i předčasné vyřazení morálně zastaralého dlouhodobého majetku a jeho náhradu novým. Znalostí obecných metod odpisování dlouhodobého majetku lze v současné hospodářské praxi využít v oblasti účetních odpisů (viz. dále) ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ODPISY Odpisový systém v našich podmínkách do znal jen daňové odpisy (upravené zejména vyhláškou FMF č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků, ve znění vyhl. č. 345/1991 Sb., a dále příslušnou částí o odpisování obsaženou v zákoně č. 389/1990 Sb., o dani z příjmu obyvatelstva), a proto spolehlivě nemohl souběžně plnit různé funkce, zájmy a cíle, zejména konkrétní požadavky podniků v různých ekonomických situacích na jedné straně a možnosti státního rozpočtu na druhé straně. Základním rysem odpisové politiky po je, jak je to běžné v tržních ekonomikách, že kromě daňových odpisů stanovených zákonem o daních z příjmů, existují rovněž účetní odpisy (podle zákona o účetnictví), které si určují podnikatelé. Prostřednictvím účetních odpisů se tedy vyjadřují zejména potřeby kalkulační (reálné ocenění položky odpisů v cenách) a reálné ocenění majetku, resp. jeho ekonomická životnost. Zavedení kategorie účetních odpisů (v rámci celkové reformy účetnictví) bylo jedním z momentů, které usnadnily účelnou unifikaci, daňovou transparentnost a zjednodušení daňových odpisů. 41

18 ÚČETNÍ ODPISY (podle zákona o účetnictví a předpisů souvisejících rok 2009) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odpisuje na základě odpisového plánu nepřímo prostřednictvím účetních odpisů: odpisuje se dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek neodpisují se pozemky a jiný majetek vymezený zvláštními předpisy (např. majetek určený pro účely obrany republiky apod.) podnikatelé sestavují odpisový plán, na jehož podkladě provádějí odpisování majetku v průběhu jeho používání v tomto plánu si sami určí postupy odpisování. Stanovení účetních odpisů: účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví (počáteční cena pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena nebo vlastní náklady), a to jen do její výše podnikatel však může při odpisování majetku zohlednit předpokládanou kladnou konečnou cenu (KC = C likv N likv ), v účetnictví se tato cena označuje jako předpokládaná zbytková hodnota sazby účetních odpisů si stanoví podnikatel např. z hlediska času, doby použitelnosti nebo ve vztahu k výkonům (např. u dopravních prostředků) technické zhodnocení, provedené, hrazené a odpisované nájemcem, se odepíše v průběhu používání tohoto technického zhodnocení preferenční limity lze odpisovat podle času nebo výkonů neodpisují se však preferenční limity, které nelze odpisovat podle času nebo výkonů, a povolenky na emise u staveb, bytů a nebytových prostor, samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí může podnikatel uplatnit metodu komponentního odpisování majetku: - podnikatel určí majetek, u kterého použije tuto metodu, průběh používání a způsob určení komponenty včetně jejího ocenění, - komponentou se rozumí určená část majetku (nebo souboru majetku), u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku, - komponenta se odpisuje v průběhu používání samostatně od ostatních komponent a od zbylé části majetku, - při výměně komponenty se ocenění majetku snižuje o výši ocenění vyřazované komponenty a zvyšuje o výši ocenění nově zařazované komponenty včetně všech nákladů souvisejících s výměnou pokud vyřazovaná komponenta není plně odepsána, provede se odpis zůstatkové ceny vyřazované komponenty do nákladů, - majetek, u kterého se uplatní metoda komponentního odpisování, se však nadále eviduje jako celek včetně jeho oprávek účetní předpisy v zásadě neumožňují jednorázový odpis dlouhodobého majetku do nákladů zůstatková cena se zjišťuje pomocí oprávek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy. DAŇOVÉ ODPISY (podle zákona o daních z příjmů pro účely stanovení daní z příjmů rok 2009) Odpisy se stanoví z hmotného majetku a nehmotného majetku. ODPISY HMOTNÉHO MAJETKU Hmotným majetkem (v podstatě dlouhodobým hmotným majetkem) se rozumí: 42

19 samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž vstupní cena (počáteční cena) je vyšší než Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok, budovy a stavby, pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč, jiný majetek: technické zhodnocení (stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace), výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšují vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku, technické rekultivace. Hmotný majetek vyloučený z odpisování: - bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší Kč, - pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, jež nedosáhl plodonosného stáří, - hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení, - umělecká díla, knihovní fondy apod., - movité kulturní památky a jejich soubory, - hmotný majetek převzatý povinně bezúplatně podle zvláštních předpisů, - inventarizační přebytky hmotného majetku zjištěné podle zvláštního předpisu, - případně další specifické případy. Odpisováním se rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku do výdajů (nákladů) pro zjištění základu daně z příjmů. Hmotný majetek odpisuje vlastník s těmito výjimkami: - technickou rekultivaci, prováděnou na pozemku jinou osobou než vlastníkem, odepisuje ten, kdo je k provedení rekultivace zavázán, - technické zhodnocení (např. modernizace) pronajatého hmotného majetku, jsou-li hrazené nájemcem, může na základě písemné smlouvy odpisovat nájemce. Při odpisování hmotného majetku, který je pouze zčásti používán k zajištění zdanitelného příjmu, se do výdajů zahrnuje poměrná část odpisů. Vstupní cenou (počáteční cenou) hmotného majetku se rozumí: pořizovací cena je-li pořízen úplatně, vlastní náklady je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii, reprodukční pořizovací cena (zjištěná podle zvláštního předpisu nebo soudním znalcem) v ostatních případech. Zůstatkovou cenou se rozumí rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku a celkovou výší odpisů z tohoto majetku. Zvýšená vstupní cena a zvýšená zůstatková cena pokud není technické zhodnocení (např. modernizace) samostatně odpisováno nájemcem, zvyšuje technické zhodnocení - vstupní cenu = zvýšená vstupní cena a - zůstatkovou cenu = zvýšená zůstatková cena. Stanovení odpisů hmotného majetku V prvním roce odpisování zatřídí podnikatel hmotný majetek do odpisových skupin (viz. příloha zákona o daních z příjmů) doba odpisování činí minimálně: 43

20 Odpisová skupina Doba odpisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Podnikatel provádí rovnoměrné nebo zrychlené odpisování. Způsob odpisování stanoví pro každý nově pořízený hmotný majetek a nelze jej změnit po celou dobu jeho odpisování. Hmotný majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny (počáteční ceny) nebo do zvýšené vstupní ceny. Rovnoměrné odpisování Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto maximální roční odpisové sazby: Roční odpisová sazba Odpisová skupina v prvním roce v dalších letech pro zvýšenou odpisování odpisování vstupní cenu , , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2 Podnikatel s převážně zemědělskou a lesní výrobou, který je prvním vlastníkem stroje pro zemědělství a lesnictví (SKP 29.3), může použít následujících ročních odpisových sazeb při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 %: Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 % Odpisová skupina v prvním roce v dalších letech pro zvýšenou odpisování odpisování vstupní cenu , , ,4 8,4 10 Podnikatel, který je prvním vlastníkem zařízení pro čištění a úpravu vod (SKP ), může použít následujících ročních odpisových sazeb při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 %: 44

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Terka - používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od krátkodobého majetku Členění: Dlouhodobý hmotný

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů Dlouhodobý majetek DM je to

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš Badal Ekonomika lesního hospodářství MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál,

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. Dlouhodobý majetek a jeho členění: - majetek, který podniku slouží dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy Otázka: Majetek firmy dlouhodobý Předmět: Ekonomie Přidal(a): Mortez Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy - charakteristika, rozdělení a evidence DM - oceňování DM Dlouhodobý majetek zahrnuje se do aktiv

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Každé podnikání vyžaduje hmotné i jiné hospodářské prostředky: budovy, stroje, zařízení, materiál, dopravní prostředky, atd., které souhrnně označujeme jako majetek

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Majetkovou strukturu podniku zachycuje levá strana rozvahy a je označovaná jako aktiva. nemovitý. movitý

Majetkovou strukturu podniku zachycuje levá strana rozvahy a je označovaná jako aktiva. nemovitý. movitý Zadání: Majetková a kapitálová struktura podniku. (A7B16EPD) Majetkem podniku (v obchodním zákoníku se používa výraz obchodní ) se rozumí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot,

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

lová struktura podniku

lová struktura podniku Majetková a kapitálov lová struktura podniku hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Odpisy Michal Radvan Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Typy odpisů Účetní evidence amortizace majetku Daňové postupné uplatňování pořizovacích nákladů hmotného a nehmotného

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více