3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU"

Transkript

1 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel, který chce podnikat, musí k tomu mít potřebné prostředky (budovy, stroje, dopravní prostředky, suroviny apod.). Aby je podnikatel získal, musí mít potřebný kapitál ať už vlastní nebo vypůjčený. Konkrétní složení prostředků podniku se označuje jako majetek (majetek podniku, resp. podnikový majetek). Původ (zdroj), ze kterého tento majetek vznikl, tj. jeho finanční krytí, se označuje jako kapitál. Majetek tedy vyjadřuje co podnik vlastní a kapitál komu to patří. Přehled o majetku a kapitálu, obvykle ve formě účtu, se nazývá rozvaha podniku (bilance podniku) kde na levé straně (debetní straně) je zachyceno konkrétní složení majetku podniku, tj. všechna jeho aktiva, a na pravé straně (kreditní straně) jsou zachyceny všechny kapitálové zdroje, tj. pasiva MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU Majetek podniku, resp. podnikový majetek (sledovaný v rozvaze, bilanci, v rámci aktiv) představuje veškerý hospodářský majetek, který slouží podniku k dosažení jeho hospodářských cílů. Klasifikaci podnikového majetku (v souladu se zásadami účetnictví platnými od , v návaznosti na daňovou soustavu, obchodní zákoník apod.) lze provést podle následujících dvou základních kritérií: podle povahy se podnikový majetek člení na hmotný majetek, nehmotný majetek, finanční majetek podle doby využitelnosti se podnikový majetek člení na dlouhodobý majetek doba využitelnosti je delší než 1 rok, krátkodobý majetek doba využitelnosti je kratší než 1 rok. V hospodářské praxi při členění podnikového majetku je však brán v některých případech ohled také na cenu majetku. Podnikový majetek (v naší současné hospodářské praxi) se člení na: dlouhodobý majetek (DM), oběžný majetek (OM). 25

2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý majetek (neoběžný majetek, případně též fixní, stálý, resp. stálá, fixní aktiva) slouží podniku dlouhou dobu (déle než 1 rok), nespotřebovává se najednou, ale postupně se opotřebovává (kromě pozemků) a úměrně tomuto opotřebení přenáší svou cenu ve formě odpisů do nákladů podniku. Dlouhodobý majetek se dělí na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobým hmotným majetkem (DHM) se rozumí: 1) pozemky bez ohledu na výši ocenění (pokud nejsou zbožím) 2) stavby (stavby včetně budov, otvírky lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace, byty a nebytové prostory) bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti 3) samostatné movité věci (např. stroje a zařízení, dopravní prostředky apod.) a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění je vyšší než cena stanovená podnikem ve vnitropodnikové směrnici (zákon o daních z příjmů považuje za tuto hranici Kč) zachycují se zde též předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění 4) pěstitelské celky trvalých porostů patří sem: ovocné stromy nebo ovocné keře na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo keřů na 1 ha, vinice a chmelnice (bez nosných konstrukcí) 5) dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda, hejna) jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění je vyšší než cena stanovená podnikem ve vnitropodnikové směrnici (zákon o daních z příjmů považuje za tuto hranici Kč) 6) jiný dlouhodobý hmotný majetek (např. umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky apod.) bez ohledu na výši ocenění. Dlouhodobým nehmotným majetkem (DNM) se rozumí: 1) zřizovací výdaje jsou výdaje spojené se založením nového podniku až do okamžiku jeho vzniku (např. soudní a správní poplatky a jiné úřední výlohy, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování a poradenské služby apod.) zřizovacími výdaji není pořízení dlouhodobého majetku nebo zásob 2) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje samostatně nabyté, nebo vytvořené vlastní činností (za účelem obchodování s nimi), pokud nejde o součást dodávky DHM 3) software samostatně nabytý, nebo vytvořený vlastní činností (za účelem obchodování s ním), pokud nejde o součást dodávky hardware 4) ocenitelná práva výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvůrčí činnosti. Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou výše uvedené složky 1) až 4) s dobou použitelnosti delší než 1 rok 26

3 a jejichž ocenění je vyšší než cena stanovená podnikem ve vnitropodnikové směrnici (pro účely zákona o daních z příjmů je touto hranicí Kč). (Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost.) 5) goodwill je kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku (ve smyslu obchodního zákoníku), nabytého zejména koupí nebo vkladem, a souhrnem jeho individuálně oceněným složek majetku sníženým o převzaté závazky 6) jiný dlouhodobý nehmotný majetek zejména povolenky na emise a preferenční limity bez ohledu na výši ocenění. Dlouhodobým finančním majetkem (DFM) se rozumí: 1) podíly v ovládaných a řízených podnicích 2) podíly v podnicích pod podstatným vlivem 3) ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly zejména podíly v ostatních podnicích (ne v podnicích ovládaných a řízených a pod podstatným vlivem, dluhové cenné papíry (dluhopisy), ostatní dlouhodobé cenné papíry 4) půjčky a úvěry ovládající a řídící podnik, podstatný vliv poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládaným a řízeným podnikům a podnikům pod podstatným vlivem, mezi nimi i jimi poskytované 5) jiný dlouhodobý finanční majetek ostatní dlouhodobé půjčky a úvěry (s výjimkou uvedených v bodě 4), též dlouhodobé termínované vklady. Protože dlouhodobý majetek slouží v podniku velmi dlouho (budovy i desítky let), je rozhodování o pořízení dlouhodobého majetku jedním z nejdůležitějších strategických rozhodnutí. OBĚŽNÝ MAJETEK Oběžný majetek (označovaný též jako krátkodobý majetek, resp. oběžná aktiva)) je v podniku v různých formách, přičemž jedna forma přechází v jinou (za peníze jsou nakoupeny suroviny, ty se mění v hotové výrobky, hotové výrobky v pohledávky, pohledávky v peníze atd.). Oběžný majetek je tedy neustále v pohybu, obíhá (odtud i jeho název). Oběžný majetek se člení na zásoby, krátkodobý finanční majetek peněžní prostředky (v hotovosti, na bankovních účtech), cenné papíry a vklady (krátkodobé v držení nebo se splatností do 1 roku), pohledávky. Zásoby se dále člení na materiál ta část zásob, která je připravena k výrobnímu použití patří sem suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní díly, obaly, a to včetně drobného hmotného majetku, o kterém podnikatel rozhodl, že není dlouhodobým majetkem zásoby vlastní výroby do této skupiny zásob se řadí: nedokončená výroba ta část zásob, které již vstoupily do výrobního procesu, a protože tento ještě neskončil, dosud se v něm nacházejí polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všechny výrobní stupně a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu podniku 27

4 výrobky jsou produkty vlastní výroby určené k realizaci mimo podnik, popř. ke spotřebě uvnitř podniku mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny jsou to zvířata a jejich skupiny, která nejsou vykazována v DHM jako dospělá zvířata a jejich skupiny zboží je všechno (movité věci), co podnik nakupuje za účelem prodeje, pokud podnik s těmito věcmi obchoduje zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Schopnost různých složek podnikového majetku (různých položek aktiv) přeměnit se v peníze a sloužit tak k úhradě závazků podniku označujeme pojmem likvidita. Z hlediska likvidity rozlišujeme: majetek (aktiva) prvního stupně likvidity peníze v hotovosti (v pokladně), peněžní prostředky na bankovních účtech, popř. pohledávky okamžitě splatné majetek (aktiva) druhého stupně likvidity pohledávky u odběratelů a jiné pohledávky, popř. část hotových výrobků, u kterých nejsou problémy s odbytem majetek (aktiva) třetího stupně likvidity zásoby všeho druhu dlouhodobý majetek často označujeme jako majetek nelikvidní (resp. nelikvidní aktiva) případně jako majetek čtvrtého stupně likvidity (s dobou likvidity delší než 1 rok). Majetková struktura podniku je podíl jednotlivých složek majetku na jeho celkovém objemu. Je dána především odvětvím a typem podniku: v obchodním podniku převládají zásoby zboží, ve výrobních podnicích převládá dlouhodobý majetek. 28

5 Majetkovou strukturu podniku charakterizuje následující schéma: dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý majetek dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý finanční majetek při pořízení Podnikový drobný hmotný přímo do majetek majetek nehmotný nákladů oběžný zásoby materiál majetek zásoby vlastní výroby nedokončená výroba polotovary vlastní výroby krátkodobý finanční majetek pohledávky zboží peněžní prostředky cenné papíry a vklady výrobky mladá a ost. zvířata a a jejich sk. 29

6 3.2. OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Jedná se o oceňování jednotlivých součástí majetku, tj. jednotlivých položek aktiv. Oceňování majetku (aktiv) je ve většině zemí, a i u nás, určeno příslušnými předpisy. Obecně platí, že jednotlivé složky majetku (jednotlivé položky aktiv) se oceňují individuálně, takže celková hodnota majetku (aktiv) se zjistí součtem jednotlivých položek. Odpisovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se v rozvaze uvádí podle použitého principu: buď ve dvou položkách v pořizovací ceně a v oprávkách, které snižují pořizovací cenu na cenu zůstatkovou tj. tzv. brutto princip, nebo v jedné položce v zůstatkové ceně tj. tzv. netto princip. OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, vlastními náklady. Pořizovací cena (PC) obsahuje cenu pořízení dlouhodobého majetku včetně nákladů spojených s pořízením až do doby jeho uvedení do užívání. Např.: u budov a staveb pořizovací cena je tvořena cenou pořízení včetně nákladů na průzkumné a projektové práce, na odvody za trvale odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro výstavbu a za její dočasné odnětí pro zařízení staveniště apod. u strojů a zařízení součástí pořizovací ceny kromě ceny pořízení jsou i náklady na dopravu, montáž apod. to jsou příklady pokud jde o dlouhodobý hmotný majetek, analogicky je pořizovací cena tvořena i u dlouhodobého nehmotného a finančního majetku. Pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý majetek, pořizovaný nákupem (nakupovaný dlouhodobý majetek). Reprodukční pořizovací cena (RPC) je cena, za kterou by byl dlouhodobý majetek pořízen v době, kdy se oceňuje. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bezúplatně nabytý (např. darováním, DHM bezúplatně pořízený z finančního leasingu) nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek) vytvořený vlastní činností, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření nelze zjistit vklad dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do podniku. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, nenakoupený ani nevytvořený vlastní činností, tedy v ostatních případech. Vlastní náklady (VN) jsou veškeré přímé náklady a nepřímé náklady (výrobní režie, popř. nepřímé náklady správního charakteru) bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vlastní činností. Vlastními náklady se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, 30

7 vytvořený vlastní činností (pořízený nebo vyrobený ve vlastní režii). Cena pořízení (cp) je cena, za kterou byl dlouhodobý majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením souvisejících. Ocenění jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce, stavební úpravy). Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se sníží o dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku. (Za dotaci ve výši RPC se považuje i bezúplatné nabytí preferenčních limitů a povolenek na emise prvním držitelem nebo provozovatelem.) U odpisovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se zjišťuje též zůstatková cena. Zůstatkovou cenou (ZC) u odpisovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se rozumí rozdíl mezi počáteční cenou (PočC), resp. vstupní cenou (PočC = PC, RPC nebo VN) a celkovou výší provedených odpisů ke konci období, k němuž se zůstatková cena zjišťuje (uvedená suma provedených odpisů se v účetnictví označuje jako oprávky). Dlouhodobý hmotný majetek (budova, stroj) a dlouhodobý nehmotný majetek (software, know-how) slouží v podniku delší dobu. Je samozřejmé, že náklady na jeho pořízení nelze zahrnout do nákladů toho období, ve kterém byl pořízen. V ekonomickém smyslu náklady na pořízení dlouhodobého majetku nejsou náklady podniku (ty vznikají až použitím dlouhodobého majetku ve výrobě nebo v provozu), ale změnou jedné formy majetku (aktiv), tj. peněžních prostředků, v jinou formu majetku (aktiv), tj. budovu, stroj apod. Hodnota (resp. cena) dlouhodobého majetku postupně přechází do nákladů podniku ve formě odpisů. Blíže ke způsobům odpisování, k metodám odpisování, včetně zásad odpisové politiky v ČR v současném období, tj. problematiky účetních a daňových odpisů viz. dále. OCEŇOVÁNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU Peněžní prostředky v hotovosti a na bankovních účtech pouze pro tuto část oběžného majetku platí, že jejich nominální hodnota se rovná hodnotě skutečné (reálné). Zásoby předpisy je dáno, že je lze oceňovat buď pořizovací cenou (u zásob nakupovaných), nebo vlastními náklady (u zásob pořízených ve vlastní režii), případně reprodukční pořizovací cenou (zásoby pořízené bezplatně, přebytky zásob). V praxi se používá několika způsobů ocenění zásob: a) podle průměrných cen cena se zjistí jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen všech dodávek b) podle metody FIFO vychází se z předpokladu, že dodávka, která do skladu první přišla, jako první ze skladu odchází tento způsob je výhodný při poklesu cen, protože vykazovaný zisk je nižší c) podle metody LIFO vychází se z předpokladu, že nejdříve se spotřebuje poslední dodávka tento způsob je výhodný při růstu cen, neboť zmirňuje dopad inflace na zisk podniku. Použití metody LIFO je v našich podmínkách zakázané. Pohledávky oceňují se v nominální účetní hodnotě, která se někdy snižuje o opravné položky na nedobytné pohledávky. 31

8 3.3. ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Dlouhodobý majetek slouží podniku delší dobu, a proto náklady na jeho pořízení nelze zahrnout do nákladů toho období, ve kterém vznikly. V průběhu používání dlouhodobého majetku dochází k jeho opotřebení, ať už se jedná o fyzické opotřebení (v důsledku používání tohoto majetku pracovní, ale i vlivem prostředí přirozené) nebo morální opotřebení (zastarávání v důsledku technického pokroku zdokonalování i zlevňování daného majetku). Odpisováním (amortizací, umořováním) dlouhodobého majetku se přenáší jeho počáteční cena postupně do nákladů na činnost. Odpis je ta část počáteční ceny dlouhodobého majetku, která se z něj v určitém období přenesla do nákladů na činnost. Odpisy tak umožňují vyjádřit postupné snižování ceny dlouhodobého majetku (vyčíslit zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku). Odpisy jsou součástí nákladů a umožňují tak vyčíslit reálné náklady na činnost METODY ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU V podstatě lze rozlišovat tři způsoby (metody) odpisování dlouhodobého majetku (DM): lineární (rovnoměrné), degresivní (klesající), progresivní (rostoucí). METODA LINEÁRNÍCH ODPISŮ Spočívá v rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku v průběhu jeho životnosti (resp. doby odpisování) částky ročních odpisů v jednotlivých letech doby odpisování jsou stejné. Použití této metody je založeno na uplatňování ročních odpisových sazeb (v %) z počáteční ceny dlouhodobého majetku. Tato metoda patří k nejjednodušším, nejčastěji používaným metodám. Obecné vztahy pro lineární odpis: uvažuje se s konečnou cenou DM: O = PočC KC t HU O = t O 100 p = PočC ( PočC KC) 100 p = PočC t PočC p O = 100 neuvažuje se s konečnou cenou DM: PočC O = t 100 p = t O = PočC p

9 stanovení zůstatkové ceny DM: ZC n = PočC O n kde: PočC počáteční cena DM v Kč (počáteční cena, resp. vstupní cena = PC pořizovací cena DM, RPC reprodukční pořizovací cena DM, VN vlastní náklady DM v Kč), KC konečná cena DM v Kč (KC = C likv N likv ), C likv cena likvidační DM v Kč (cena DM při jeho vyřazení), N likv náklady na likvidaci DM v Kč (náklady na vyřazení DM), HU počáteční hodnota umořovaná DM v Kč (HU = PočC KC), t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, O roční odpis (roční odpisová částka) v Kč, p roční odpisová sazba v %, ZC n zůstatková cena DM v Kč po n letech používání (odpisování), n počet let používání (odpisování) DM, tj. 1 až t, po jejichž uplynutí zjišťujeme ZC (ZC 0 = PočC). Příklad: Pořizovací cena obráběcího stroje činí Kč, odhad konečné ceny je Kč a doba životnosti je 5 let. Úkol: a) Na základě uvedených předpokladů pomocí metody lineárního odpisu vypočtěte: roční odpis (roční odpisovou částku) v Kč, roční odpisovou sazbu v %, roční odpis na základě vypočtené roční odpisové sazby v %, zůstatkovou cenu v Kč po 4 letech používání (odpisování). b) Propočty zopakujte za předpokladu, že podnik neuvažuje s konečnou cenou (resp. že KC = 0) vypočtěte: roční odpis (roční odpisovou částku) v Kč, roční odpisovou sazbu v %, roční odpis na základě vypočtené roční odpisové sazby v %, zůstatkovou cenu v Kč po 4 letech používání (odpisování). Řešení: a) PočC KC HU O = = = = Kč t t 5 HU = = Kč O p = = = 18,45% PočC ( PočC KC) 100 p = PočC t ( ) 100 = = 18,45% PočC p ,45 O = = = Kč (rozdíl je v zaokrouhlení) 33

10 ZC = Poč C O 4 = Kč. 4 = b) PočC O = = = Kč t p = = = 20% t 5 PočC p O = = = Kč ZC = Poč C O 4 = Kč. 4 = METODA DEGRESIVNÍCH ODPISŮ Je charakterizována klesajícími částkami ročních odpisů v jednotlivých letech doby odpisování. Tato metoda se může vyskytovat v různých variantách nejběžnější je zvláštní případ degresivního odpisu klesajícího geometrickou řadou tzv. metoda stálého procenta. Metoda stálého procenta Metoda stálého procenta bývá někdy označována jako alternativa metody DDB (Double Declining Balance Method). Při této metodě se částky ročních odpisů v jednotlivých letech vypočtou stejnou roční odpisovou sazbou v % (stálé procento) ze snižující se zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. Pro metodu stálého procenta platí následující vztahy: p KC PočC = t ZC n p = Poč C n O ZC n n+ 1 = 100 p kde: p stálé procento odpisu, PočC počáteční cena DM v Kč, KC konečná cena DM v Kč, t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, ZC n zůstatková cena DM v Kč po n letech používání (odpisování), n počet let používání (odpisování) DM, tj. 1 až t, po jejichž uplynutí zjišťujeme ZC (ZC 0 = PočC), O n+1 roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n+1 roce používání. 34

11 Příklad: Pořizovací cena obráběcího stroje činí Kč, odhad konečné ceny je Kč a doba životnosti je 5 let (stejné zadání jako u předchozího příkladu). Úkol: Vypracujte odpisový plán metodou stálého procenta (vypočtěte stálé procento odpisu a částky ročních odpisů v jednotlivých letech doby používání (odpisování) včetně vyčíslení průběhu zůstatkové ceny). Řešení: stálé procento odpisu (p): p KC = 100 = 40% PočC = t Roční odpis v Kč odpisový plán: Rok Roční odpis v Kč Zůstatková cena v Kč Zůstatková cena v Kč O n+1 ZC n Rok O n+1 ZC n ZC0 p O1 = = = Kč ZC0 = Poč C = Kč ZC1 p O2 = = = Kč ZC = Poč C O = Kč. 1 1 = Další možnou, běžně užívanou, metodou degresivních odpisů je metoda SYD. Metoda SYD Metoda SYD (Sum of the Years Digits Method) je založena na klesající odpisové sazbě a konstantní odpisové základně. Svůj název dostala od součtu číslic jednotlivých let životnosti. Tato metoda bere v úvahu konečnou cenu DM, lze ji však použít, i když se neuvažuje s konečnou cenou (resp. KC = O). Obecné vztahy pro odpisování metodou SYD: uvažuje se s konečnou cenou DM: t n = n ( Po C KC) O n + 1 č neuvažuje se s konečnou cenou DM: t n = PočC n O n +1 kde: PočC počáteční cena DM v Kč, KC konečná cena DM v Kč, 35

12 t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, n počet let používání (odpisování) DM, t n zbývající počet let životnosti (odpisování), n suma let životnosti (např. je-li životnost DM 4 roky, = n = 10 ), lze vyjádřit jako součet členů aritmetické posloupnosti podle vztahu: t t ( t + 1) 4 (4 + 1) n = n =, v našem případě n = = 10, n= O n+1 roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n+1 roce používání. Příklad: Pořizovací cena obráběcího stroje činí Kč, odhad konečné ceny je Kč a doba životnosti je 5 let (stejné zadání jako u předchozích příkladů). Úkol: Vypracujte odpisový plán metodou SYD včetně vyčíslení průběhu zůstatkové ceny. Řešení: Odpisový plán a průběh zůstatkové ceny Rok Roční odpis v Kč (O n+1 ) Zůstatková cena v Kč (ZC n ) 1 5 ( ) = = = = = (5 + 1) n = = 15 2 Metoda DDB Metoda DDB (Double Declining Balance Method) spočívá v konstantní odpisové sazbě a klesající odpisové základně. Odpisová sazba se vyjádří jako dvojnásobek (lze však použít různé násobky) sazby lineárního odpisu. Roční odpisy v jednotlivých letech se vypočtou touto stále stejnou roční odpisovou sazbou v % ze snižující se zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. Pro metodu DDB platí následující vztahy: 100 p DDB = 2 t O ZC p n DDB n+ 1 = 100 kde: p DDB roční odpisová sazba DDB v %, t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, ZC n zůstatková cena DM v Kč po n letech používání (ZC 0 = PočC), 36

13 n - počet let používání (odpisování) DM, O n+1 roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n+1 roce používání. Nevýhodou této metody je, že neumožňuje do odpisů promítnout vliv konečné ceny DM. Další nevýhodou je, že za dobu odpisování se nedosáhne plného odepsání dlouhodobého majetku a roční odpis v posledním roce odpisování je nutné upravit o zbývající zůstatkovou cenu (když KC = 0 ), resp. o zbývající zůstatkovou cenu sníženou o předpokládanou konečnou cenu ( KC 0 ). Vzhledem k těmto nevýhodám je metoda DDB méně používanou metodou. METODA PROGRESIVNÍCH ODPISŮ Je charakteristická vzrůstajícími částkami ročních odpisů v jednotlivých letech doby odpisování. Z progresivních odpisů je nejznámější metoda anuity (metoda umořovacího fondu). Metoda anuity Při použití této metody se postupuje tak, že se vypočítává roční umořovaná částka anuita (zúročený roční odpis) a tato částka se rozdělí na úrok a odpis. Pro metodu anuity platí následující vztahy: umořovatel (U): t ( q 1) q U = kde úročitel (q): t q 1 anuita roční umořovaná částka (A): A = HU U výpočet podílu na zúročení a na odpis: kde: podíl na zúročení = p q = p HU n resp. = HU n ( q 1) 100 podíl na odpis = A podíl na zúročení podíl na odpis = O n U umořovatel, q úročitel, p procento zúročení (úroková míra), t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, A anuita (roční umořovaná částka) v Kč, HU počáteční hodnota umořovaná DM v Kč (HU = PočC KC), HU n hodnota umořovaná počátkem n tého roku používání (odpisování), kterou zjistíme jako rozdíl HU (počáteční hodnoty umořované) a sumy doposud provedených odpisů, n jednotlivé roky používání (odpisování) DM, tj. 1 až t, na jejichž počátku zjišťujeme HU, O n roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n roce používání (odpisování). Příklad: Pořizovací cena obráběcího stroje činí Kč, odhad konečné ceny je Kč a doba životnosti je 5 let (stejné zadání jako u předchozích příkladů), úroková míra (procento zúročení) činí 15 %. 37

14 Úkol: Vypracujte odpisový plán metodou anuity (vypočtěte umořovatel, anuitu a částky ročních odpisů v jednotlivých letech doby používání (odpisování). Řešení: umořovatel (U): 5 (1,15 1) 1,15 0, U = = = 0, q = 1 + = 1, ,15 1 1, anuita (A): A = , = Kč HU = = Kč odpisový plán: Rok HU počátkem roku Anuita v Kč Z anuity připadá na v Kč (HU n ) (A) zúročení v Kč odpis v Kč (O n ) * *zaokrouhleno ( ) podíl na zúročení: podíl na odpis: HU 1 = HU p HU n 100 O n = A podíl na zúročení HU 2 = HU 1 O 1 HU n ( q 1) atd. HU 0, 15 Metoda zpomalených odpisů V souvislosti s progresivními odpisy je někdy uváděna i tzv. metoda zpomalených odpisů. Tato metoda je založena na rostoucí odpisové sazbě a konstantní odpisové základně. Jde o určitou analogii metody SYD s tím rozdílem, že v čitateli zlomku odpisové sazby není zbývající počet let odpisování, ale příslušný rok odpisování. Při použití této metody lze uvažovat s konečnou cenou DM, lze ji však uplatnit, i když KC = 0. Obecné vztahy pro metodu zpomalených odpisů: uvažuje se s konečnou cenou DM: O n n = ( Poč C KC) n neuvažuje se s konečnou cenou DM: O n n = PočC n n kde: PočC počáteční cena DM v Kč, KC konečná cena DM v Kč, t doba životnosti (resp. doba odpisování) v letech, n jednotlivé roky odpisování DM, tj. 1 až t, 38

15 n suma let životnosti (např. je-li životnost DM 4 roky, = n = 10 ), lze vyjádřit jako součet členů aritmetické posloupnosti podle vztahu: t t ( t + 1) 4 (4 + 1) n = n =, v našem případě n = = 10, n= O n roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n tém roce odpisování. Použití této metody je problematické vzhledem k značné progresi ročních odpisů v průběhu doby odpisování, nevyhovuje ani zásadě opatrnosti v účetnictví. Výše uvedené metody odpisování bývají někdy označovány jako časové metody, vycházející z předpokládané doby životnosti (použitelnosti). Při odpisování dlouhodobého majetku však lze použít i výkonové metody. Výkonová metoda odpisů Této metody je vhodné použít u takového dlouhodobého majetku, jehož míra opotřebení je závislá na stupni skutečného využití majetku, na objemu provedeného výkonu a jeho rozložení během doby používání (např. u výrobních strojů, dopravních prostředků apod.). Pro výkonovou metodu odpisů platí následující vztahy: uvažuje se s konečnou cenou DM: PočC - KC p On = p qn = t q n n= 1 neuvažuje se s konečnou cenou DM: kde: PočC p On = p qn = t q n n= 1 PočC počáteční cena DM v Kč, KC konečná cena DM v Kč, t doba používání (resp. doba odpisování) v letech, n jednotlivé roky odpisování DM, tj. 1 až t, t q n n= 1 - celkový předpokládaný výkon DM během doby používání, q n výkon DM (v jednotkách výkonu) v jednotlivých letech používání, p odpisová sazba v Kč na jednotku výkonu, O n roční odpis (roční odpisová částka) v Kč v n tém roce odpisování. Příklad: Pořizovací cena obráběcího stroje činí Kč, odhad konečné ceny je Kč a doby používání 5 let (stejné zadání jako u předchozích příkladů). Celkový předpokládaný výkon stroje během doby používání činí ks výrobku s následujícím rozložením (viz. řešení) v jednotlivých letech používání. Úkol: Vypracujte odpisový plán výkonovou metodou odpisů včetně vyčíslení průběhu zůstatkové ceny. 39

16 Řešení: odpisová sazba v Kč na jednotku výkonu: PočC - KC p = = = 11,528 Kč na1ks t q n n= 1 odpisový plán a průběh zůstatkové ceny Rok Výkon stroje v ks (q n ) Roční odpis v Kč (O n ) Zůstatková cena v Kč (ZC n ) Zhodnocení metod odpisování dlouhodobého majetku Průběh ročních odpisů roční odpis (v Kč) rok lineární odpis metoda stálého procenta metoda SYD metoda anuity 40

17 Průběh zůstatkové ceny zůstatková cena (v Kč) rok lineární odpis metoda stálého procenta metoda SYD metoda anuity Z průběhu ročních odpisů, ale především zůstatkové ceny dlouhodobého majetku (z výše uvedených řešených příkladů) je patrné, že kromě lineárních odpisů (jako nejjednodušší metody) budou z nelineárních odpisů nejčastěji používané různé metody degresivních odpisů (především u strojů, zařízení apod.), protože daleko citlivěji reagují na průběh morálního opotřebení v důsledku technického pokroku a umožňují vzhledem k poměrně nízké zůstatkové ceně v posledních letech odpisování i předčasné vyřazení morálně zastaralého dlouhodobého majetku a jeho náhradu novým. Znalostí obecných metod odpisování dlouhodobého majetku lze v současné hospodářské praxi využít v oblasti účetních odpisů (viz. dále) ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ODPISY Odpisový systém v našich podmínkách do znal jen daňové odpisy (upravené zejména vyhláškou FMF č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků, ve znění vyhl. č. 345/1991 Sb., a dále příslušnou částí o odpisování obsaženou v zákoně č. 389/1990 Sb., o dani z příjmu obyvatelstva), a proto spolehlivě nemohl souběžně plnit různé funkce, zájmy a cíle, zejména konkrétní požadavky podniků v různých ekonomických situacích na jedné straně a možnosti státního rozpočtu na druhé straně. Základním rysem odpisové politiky po je, jak je to běžné v tržních ekonomikách, že kromě daňových odpisů stanovených zákonem o daních z příjmů, existují rovněž účetní odpisy (podle zákona o účetnictví), které si určují podnikatelé. Prostřednictvím účetních odpisů se tedy vyjadřují zejména potřeby kalkulační (reálné ocenění položky odpisů v cenách) a reálné ocenění majetku, resp. jeho ekonomická životnost. Zavedení kategorie účetních odpisů (v rámci celkové reformy účetnictví) bylo jedním z momentů, které usnadnily účelnou unifikaci, daňovou transparentnost a zjednodušení daňových odpisů. 41

18 ÚČETNÍ ODPISY (podle zákona o účetnictví a předpisů souvisejících rok 2009) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odpisuje na základě odpisového plánu nepřímo prostřednictvím účetních odpisů: odpisuje se dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek neodpisují se pozemky a jiný majetek vymezený zvláštními předpisy (např. majetek určený pro účely obrany republiky apod.) podnikatelé sestavují odpisový plán, na jehož podkladě provádějí odpisování majetku v průběhu jeho používání v tomto plánu si sami určí postupy odpisování. Stanovení účetních odpisů: účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví (počáteční cena pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena nebo vlastní náklady), a to jen do její výše podnikatel však může při odpisování majetku zohlednit předpokládanou kladnou konečnou cenu (KC = C likv N likv ), v účetnictví se tato cena označuje jako předpokládaná zbytková hodnota sazby účetních odpisů si stanoví podnikatel např. z hlediska času, doby použitelnosti nebo ve vztahu k výkonům (např. u dopravních prostředků) technické zhodnocení, provedené, hrazené a odpisované nájemcem, se odepíše v průběhu používání tohoto technického zhodnocení preferenční limity lze odpisovat podle času nebo výkonů neodpisují se však preferenční limity, které nelze odpisovat podle času nebo výkonů, a povolenky na emise u staveb, bytů a nebytových prostor, samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí může podnikatel uplatnit metodu komponentního odpisování majetku: - podnikatel určí majetek, u kterého použije tuto metodu, průběh používání a způsob určení komponenty včetně jejího ocenění, - komponentou se rozumí určená část majetku (nebo souboru majetku), u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku, - komponenta se odpisuje v průběhu používání samostatně od ostatních komponent a od zbylé části majetku, - při výměně komponenty se ocenění majetku snižuje o výši ocenění vyřazované komponenty a zvyšuje o výši ocenění nově zařazované komponenty včetně všech nákladů souvisejících s výměnou pokud vyřazovaná komponenta není plně odepsána, provede se odpis zůstatkové ceny vyřazované komponenty do nákladů, - majetek, u kterého se uplatní metoda komponentního odpisování, se však nadále eviduje jako celek včetně jeho oprávek účetní předpisy v zásadě neumožňují jednorázový odpis dlouhodobého majetku do nákladů zůstatková cena se zjišťuje pomocí oprávek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy. DAŇOVÉ ODPISY (podle zákona o daních z příjmů pro účely stanovení daní z příjmů rok 2009) Odpisy se stanoví z hmotného majetku a nehmotného majetku. ODPISY HMOTNÉHO MAJETKU Hmotným majetkem (v podstatě dlouhodobým hmotným majetkem) se rozumí: 42

19 samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž vstupní cena (počáteční cena) je vyšší než Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok, budovy a stavby, pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč, jiný majetek: technické zhodnocení (stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace), výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšují vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku, technické rekultivace. Hmotný majetek vyloučený z odpisování: - bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší Kč, - pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, jež nedosáhl plodonosného stáří, - hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení, - umělecká díla, knihovní fondy apod., - movité kulturní památky a jejich soubory, - hmotný majetek převzatý povinně bezúplatně podle zvláštních předpisů, - inventarizační přebytky hmotného majetku zjištěné podle zvláštního předpisu, - případně další specifické případy. Odpisováním se rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku do výdajů (nákladů) pro zjištění základu daně z příjmů. Hmotný majetek odpisuje vlastník s těmito výjimkami: - technickou rekultivaci, prováděnou na pozemku jinou osobou než vlastníkem, odepisuje ten, kdo je k provedení rekultivace zavázán, - technické zhodnocení (např. modernizace) pronajatého hmotného majetku, jsou-li hrazené nájemcem, může na základě písemné smlouvy odpisovat nájemce. Při odpisování hmotného majetku, který je pouze zčásti používán k zajištění zdanitelného příjmu, se do výdajů zahrnuje poměrná část odpisů. Vstupní cenou (počáteční cenou) hmotného majetku se rozumí: pořizovací cena je-li pořízen úplatně, vlastní náklady je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii, reprodukční pořizovací cena (zjištěná podle zvláštního předpisu nebo soudním znalcem) v ostatních případech. Zůstatkovou cenou se rozumí rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku a celkovou výší odpisů z tohoto majetku. Zvýšená vstupní cena a zvýšená zůstatková cena pokud není technické zhodnocení (např. modernizace) samostatně odpisováno nájemcem, zvyšuje technické zhodnocení - vstupní cenu = zvýšená vstupní cena a - zůstatkovou cenu = zvýšená zůstatková cena. Stanovení odpisů hmotného majetku V prvním roce odpisování zatřídí podnikatel hmotný majetek do odpisových skupin (viz. příloha zákona o daních z příjmů) doba odpisování činí minimálně: 43

20 Odpisová skupina Doba odpisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Podnikatel provádí rovnoměrné nebo zrychlené odpisování. Způsob odpisování stanoví pro každý nově pořízený hmotný majetek a nelze jej změnit po celou dobu jeho odpisování. Hmotný majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny (počáteční ceny) nebo do zvýšené vstupní ceny. Rovnoměrné odpisování Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto maximální roční odpisové sazby: Roční odpisová sazba Odpisová skupina v prvním roce v dalších letech pro zvýšenou odpisování odpisování vstupní cenu , , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2 Podnikatel s převážně zemědělskou a lesní výrobou, který je prvním vlastníkem stroje pro zemědělství a lesnictví (SKP 29.3), může použít následujících ročních odpisových sazeb při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 %: Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 % Odpisová skupina v prvním roce v dalších letech pro zvýšenou odpisování odpisování vstupní cenu , , ,4 8,4 10 Podnikatel, který je prvním vlastníkem zařízení pro čištění a úpravu vod (SKP ), může použít následujících ročních odpisových sazeb při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 %: 44

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Majetkovou strukturu podniku zachycuje levá strana rozvahy a je označovaná jako aktiva. nemovitý. movitý

Majetkovou strukturu podniku zachycuje levá strana rozvahy a je označovaná jako aktiva. nemovitý. movitý Zadání: Majetková a kapitálová struktura podniku. (A7B16EPD) Majetkem podniku (v obchodním zákoníku se používa výraz obchodní ) se rozumí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

lová struktura podniku

lová struktura podniku Majetková a kapitálov lová struktura podniku hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Majetková struktura podniku Zpracovaly: Daniela Binková Jitka Jarolímová Andrea Leščišínová Datum prezentace: 25.3.2004 V Brně dne........... P o d p

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Majetek podniku KAPITOLA

Majetek podniku KAPITOLA Kapitola 2 Majetek podniku KAPITOLA 3 Členění majetku podniku Každý podnik byl založen s určitým podnikatelským záměrem vyrábět výrobky, poskytovat služby, prodávat zboží. K zajištění tohoto záměru musí

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 4 Podnik jako hospodářský systém Podnik

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách

6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách 6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách Zásoby jsou definovány ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., v aktuálním znění v paragrafu 9, postupy účtování

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více