Manuál jednotného vizuálního stylu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál jednotného vizuálního stylu"

Transkript

1 Manuál jednotného vizuálního stylu

2 Obsah 01 Úvod 1.01 Značka OTE, a. s Obchodní jméno společnosti OTE, a. s Jak a proč pracovat s tímto manuálem 02 Logotyp 2.01 Základní provedení logotypu 2.02 Barevné provedení značky 2.03 Rozkres logotypu v poměrové síti 2.04 Ochranná zóna logotypu 2.05 Minimální velikost logotypu 2.06 Logotyp na podkladových plochách 2.07 Nesprávné užití logotypu 03 Barvy 3.01 Základní a doplňkové barvy 04 Písmo 4.01 Základní písmo společnosti 4.02 Doplňkové písmo společnosti 05 Merkantilní tiskoviny 5.01 Hlavičkový papír 5.02 Hlavičkový papír - anglická verze 5.03 Osobní hlavičkový papír 5.04 Osobní hlavičkový papír - anglická verze 5.05 Vizitky 5.06 Obálky 5.07 Obálky - anglická verze 5.08 Komplimentka 5.09 Tisková zpráva 5.10 Tisková zpráva - anglická verze 5.11 Zápis z jednání 5.12 Zápis z jednání - anglická verze 5.13 Zápis z interní porady 5.14 Objednávka - přední strana 5.15 Objednávka - zadní strana 5.16 Objednávka - přední strana - anglická verze 5.17 Objednávka - zadní strana - anglická verze 5.18 Firemní razítko 06 Elektronická média 6.01 Fremní prezentace MS PowerPoint ová zpráva ová zpráva - anglická verze 07 komunikační materiály 7.01 Prezentační desky 7.02 Blok A Prezentační CD/DVD 08 Marketingová komunikace 8.01 Základní layout inzerce 8.02 Bannery 8.03 Reklamní předměty

3 01 ÚVOD

4 1.01 Úvod Značka OTE, a. s. Vývoj logotypu: Současně se založením společnosti vzniká i první podoba logotypu, která firmu provázela na začátku jejího fungování. V roce 25 došlo k většímu otevření trhu s elektřinou, takže přirozeně vznikla potřeba zjednodušení a redesignu stávajícího logotypu a také celkového grafického sjednocení vizuálního stylu společnosti. Nynější grafický manuál reflektuje rozšíření působení společnosti kromě trhu s elekřinou patří do působnosti společnosti od roku 2010 i plyn. Společnost OTE hraje strategickou roli v naší energetice a tomu musí odpovídat také vyspělá grafická a vizuální komunikace, která odráží hodnoty a charakter značky OTE

5 1.02 Úvod Obchodní jméno společnosti OTE, a. s. Pravidla psaní obchodního jména : 1. OTE, a. s. (dále jen OTE). 2. Rozpočet, který OTE, a. s., prezentoval ve výroční zprávě, byl velmi detailně zpracován. Obchodní jméno OTE, a. s., se používá samostatně nebo v kontextu vždy s oddělovací čárkou mezi obchodním názvem a zkratkou a. s., protože ve větě má funkci přístavku (1, 2). Tento zápis je evidován v obchodním rejstříku a je jedinou správnou psanou formou. Pokud to sazební grafický program umožňuje, děláme za tečkou ve zkratce a. s. typografickou půlmezeru. V běžném textu můžeme plný obchodní název nahrazovat zkratkou OTE, pokud uvedeme tuto zkratku v textu jako např. (dále OTE) viz (1, 3). Výraz OTE je rodu mužského a píše se zásadně velkými písmeny. Ve větě se za zkratkou a. s. píše čárka (2). 3. Na trhu energií máme svoje pevné místo, řekl zástupce společnosti OTE. Na konci věty se za zkratkou a. s. již čárka nepíše a za tečkou může následovat dvojtečka, vykřičník, otazník nebo tři tečky. Zkratku a. s. lze nahradit celým skloňovaným souslovím akciová společnost umístěným před nebo za výrazem OTE. 4. Vedoucí představitelé OTE, a. s., oznámili změnu marketingové politiky firmy.

6 1.03 Úvod Jak a proč pracovat s tímto manuálem K čemu manuál vlastně potřebujeme? Kodifikace pravidel v grafické a vizuální oblasti komunikace značky je nutností, jinak nastává zmatek. Identita značky se musí vytvářet systematicky a dlouhodobě značku musí být identifikovatelná doslova na první pohled, z pohledu zákazníka i zaměstnance firmy. Pokud je vizuální komunikace roztříštěná, nelze si její vizuální komunikaci rychle spojit s její značkou a tak v ní příjemce informace ztrácí důvěru. Právě identita značky nás odlišuje od dalších subjektů na trhu a díky tomu nastává jasná diferenciace neboli odlišení od komunikace jiných společností v energetickém průmyslu. Co všechno v manuálu najdeme? Objevíte zde základní logotyp manuál, barevnost, písmo, pravidla pro užití logotypu na vybraných tiskovinách, merkantilní tiskoviny, elektronická komunikace, marketingová komunikace pokrýváme komplexně zásadní komunikační potřeby. Je povinné používat manuál, nebo jde jen o nezávazné doporučení? Grafický manuál je velice užitečnou příručkou, kterou nelze ničím v praxi nahradit. Veškerá uvedená pravidla jsou naprosto závazná! Nejde tu ovšem o žádný systém sám pro sebe ve formě příkazů, nejsou zde žádné samoúčelné limity jde o to postihnout všechny hlavní podoby komunikace, které mají grafickou nebo visuální složku. Získané pohodlí se maximálně zhodnotí, oceníte ve výsledku výraznou úsporu času a energie při tvorbě jakýchkoliv grafických výstupů. Jak máme v praxi s manuálem pracovat? Je to užitečná praktická příručka pro práci, kde najdete vše podstatné na jednom místě. Doporučujeme každému si projít manuál raději celý, získáte tak kompletní obrázek o značce OTE. Pochopitelně můžete někdy v praxi najít výjimečně novou specifickou situaci, kterou zde nepopisujeme v tuto chvíli doporučujeme vyjít v maximální možné míře z navržených pravidel, dodržet profesionální pravidla pro práci art directora, grafického designéra, typografa a DTP operátora a také dle potřeby je flexibilně adaptovat tak, aby se dosáhla celková grafická harmonie. Kdo manuál při práci využije, kdo ho musí znát? Odborní pracovníci a specialisté v odděleních marketing, reklama, propagace, komunikace. Oddělení vztahů s veřejností a public relations. Grafické studio a kreativní oddělení v reklamní agentuře, která vytváří reklamní kampaně pro značku OTE. Dodavatelé a obchodní partneři (například tiskárny, výrobci reklamních předmětů, architekti, media, novináři atd.) Tento manuál jednotného vizuálního stylu je zcela závazný a komplexní soubor pravidel, předpisů a doporučení pro veškerou grafickou a vizuální komunikaci značky OTE. Patří do kategorie tzv. firemní identity /odborně anglicky corporate identity/. Navržená grafická řešení odpovídají skutečným praktickým potřebám a jsou zcela funkční. Je to uživatelská příručka, která vytváří a sjednocuje pravidla pro práci se značkou ve všech klíčových oblastech interní i externí komunikace podniku. Přesně definujeme maximum komunikačních nástrojů, které vytvářejí a posilují novou identitu značky. Navržená struktura podporuje také interní firemní procesy, napomáhá jejich vyšší efektivitě ušetří se tak čas, energie i finance. Vytvořená struktura komunikace je naprosto závazná. Navržené grafické řešení odpovídá hodnotám značky OTE nová vizuální identita podporuje dynamiku, stabilitu, důvěryhodnost a solidnost značky OTE. Image značky v očích veřejnosti, odborné veřejnosti a obchodních partnerů je právě do značné míry ovlivněna vizuálním stylem. Síla značky tedy spočívá především v jednotném použití všech grafických komunikačních prostředků! Jestliže není vizuální komunikace sjednocena, hrozí naopak roztříštěnost ve vnímání značky. Pochopitelně v budoucnu mohou nastat potřeby, které zde nejsou přesně definovány v takovém případě vytváří grafické studio své návrhy v návaznosti a v harmonii se zde uvedenými pravidly. Přejeme hodně úspěchů při tvorbě a budování image značky OTE.

7 02 Logotyp

8 2.01 Logotyp Základní provedení logotypu Značka společnosti neboli logotyp (grafické ztvárnění obchodního jména zkráceně logo) je nejdůležitějším prvkem vizuálního stylu. Její další následné aplikace jsou striktně definovány a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Značku společnosti OTE tvoří textová část (litery nápisu OTE) a symbol ve formě piktogramu. Symbol je grafickým znázorněním grafu křivky sinusoidy právě tou je v odborných technických materiálech znázorňován střídavý elektrický proud. Textová část logotypu je provedena specificky upraveným písmem s názvem Amelia. Symbol společnosti i textovou část je zakázáno používat samostatně kromě varianty povolené tímto manuálem. Ve vhodných případech lze použít v kombinaci se symbolem a textovou částí ještě rozšířenou variantu loga, kdy navíc ještě přidáváme text sloganu značky: Spojujeme trhy a příležitosti vysázený firemním písmem. Tento text pod logotyp nikdy samostatně nevypisujeme, ale používáme již předem vytvořený datový podklad.

9 2.02 Logotyp Barevné provedení logotypu Základní barevná varianta Základním provedením logotypu je jeho plnobarevná pozitivní varianta. Další variantou logotypu je inverzní varianta logotypu. Logotyp využívá předem definované barvy (viz kapitola 3.01). Základní barevná inverzní varianta Jako další možnost provedení logotypu je jeho černobílá pozitivní varianta a též jeho inverzní varianta. Využívá se pouze v případě, když nelze použít vícebarevný tisk (např. černobílá inzerce v novinách). Varianty použití logotypu na podkladových plochách řeší kapitola Černobílá varianta Černobílá inverzní varianta

10 2.03 Logotyp Rozkres logotypu v poměrové síti Souřadnicová síť názorně a přesně ukazuje vzájemné vztahy jednotlivých prvků logotypu a jejich velikosti vztažené k husté síti svislých a vodorovných linek. Zobrazení konstrukce loga slouží pouze pro orientaci, případně jako vodítko pro písmomalíře či grafického designéra. Pro praktické použití logotyp existuje v datové podobě na nosiči, který je součástí tohoto manuálu, a není třeba ho znovu kreslit.

11 2.04 Logotyp Ochranná zóna logotypu Ochranná zóna logotypu jasně vymezuje volnou oblast kolem logotypu, která nesmí být nikdy zaplněna ani omezena nějakými dalšími grafickými prvky, jako např.: text, obrázek, symbol... Smyslem je dosažení grafické harmonie logo musí náležitě vyniknout a k tomu potřebuje prostor. Hranice ochranné zóny zároveň vymezuje minimální vzdálenost od okraje listu, tabule, či jakékoliv plochy, na které je logotyp aplikován. 1/3 A A 1/3 A Ochranná zóna je zde přesně definována pomocí jednotky A, ta odpovídá výšce písma v nápisu OTE. Pozor, ochranná zona musí být vždy dodržována! 1/3 A 1/3 A

12 2.05 Logotyp Minimální velikost Doporučená logotypu minimální velikost firemní značky je dána čitelností nejmenších elementů a je stanovena v závislosti na použité Doporučená minimální velikost firemní značky je dána čitelností reprodukční technologii. nejmenších elementů a je stanovena v závislosti na použité Doporučená minimální reprodukční velikost technologii. logotypu je dána jeho Pro tisk ofsetovou soutiskovou metodou CMYK (1) platí min. ve čitelností a je stanovena v závislosti na použité reprodukční 10 mm, pro tisk přímými barvami (2) nebo pro pérovku (3) se ta technologii. Pro tisk ofsetovou soutiskovou metodou CMYK (1) platí min. ve velikost může ještě snížit až na 8 mm. Při výrobě jinou technolo 10 mm, pro tisk přímými barvami (2) nebo pro pérovku (3) se ta nebo při specifických požadavcích na velikost je nutné tuto věc Pro tisk ofsetovou velikost soutiskovou může ještě metodou snížit až CMYK na 8 mm. (1) platí Při výrobě minimální velikost 10 nebo mm, při pro specifických tisk přímými požadavcích barvami na (2) velikost nebo pro je nutné tuto věc jinou technolo konzultovat s výrobcem. pérovku (3) se tato konzultovat velikost může s výrobcem. ještě snížit až na 8 mm Při výrobě jinou technologií nebo při specifických požadavcích na velikost je nutné tuto věc konzultovat s výrobcem a také autorem grafického návrhu. Cílem je vždy dostatečná čitelnost logotypu při menší kritické velikosti by došlo k deformaci vnímání logotypu. 3

13 2.6 Firemní značka Značka na podkladových plochách 2.06 Logotyp Logotyp na podkladových plochách 0 % 10 % 20 % Barevné pozadí má zásadní vliv na vnímání logotypu a především na jeho dobrou čitelnost. Barevná značka se na podkladových plochách, jejichž tonalita nepřevyšuje 40 % barev, používá bez omezení. Černobílá pozitivní Logotyp musí být na podkladové ploše dostatečně výrazný, varianta se používá na podkladech s maximální tonalitou barvy a proto se v závislosti na sytosti podkladové plochy mění též 40 %. Na podkladových plochách s vyšší tonalitou barvy se používá barevnost použitého logotypu. černobílá negativní varianta značky. Nesprávné použití značky na podkladových plochách může způsobit její zhoršenou čitelnost. Z tabulky je patrné, při které intenzitě podkladové plochy, dochází ke změně použití logotypu. 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 1 % 12

14 2.07 Logotyp Nesprávné užití logotypu Nedělat jiné kompozice Nedělat jiné kompozice Nedělat jiné kompozice Nedělat jiné kompozice Nevytvářet jiné kompozice Podoba logotypu OTE je jednoznačně definována v kapitolách 2.1 až 2.3. Logotyp nelze nijak deformovat, přemisťovat jeho prvky, stejně tak měnit barevnost a typ písma. Je zakázáno jakékoli užití logotypu odlišné od podoby předepsané tímto manuálem. Nepřebarvovat Nepřebarvovat Nepřebarvovat Nepřebarvovat Nepřebarvovat Nedeformovat Nedeformovat Nedeformovat Nedeformovat Nedeformovat Nenahrazovat písmem Nenahrazovat jiným Nenahrazovat písmem jiným Nenahrazovat písmem jiným Nenahrazovat písmem jiným písmem Dodržovat předepsanou barevnost logotypu na podkladové ploše

15 03 Barvy

16 3.01 Barvy Základní a doplňkové barvy OTE Blue OTE Sky OTE Yellow PANTONE 2945 C Základní CMYK barvy1 / 47 / 0 / 38 RGB 0 / 84 / 159 RAL 55 (Signal blue) OTE Blue PANTONE 2945 C OTE CMYK 1 Blue / 47 / 0 / 38 RGB 0 / 84 / 159 RAL 55 (Signal blue) PANTONE 2945 C CMYK 1 / 60 / 0 / 5 OTE RGB 11 Blue / 61 / 146 RAL 55 (Signal blue) PANTONE 2945 C CMYK 1 / 47 / 0 / 38 RGB 0 / 84 / 159 RAL 55 (Signal blue) OTE Blue Doplňkové barvy PANTONE 2945 C CMYK 1 / 60 / 0 / 5 RGB 11 / 61 / 146 RAL 55 (Signal blue) OTE Blue PANTONE 2945 C CMYK 1 / 60 / 0 / 5 RGB 11 / 61 / 146 RAL 55 (Signal blue) Poměrové zastoupení barev PANTONE 312 C CMYK 1 / 17 / 0 / 18 RGB 0 / 173 / 208 RAL 5018 (Turquoise blue) OTE Sky PANTONE 312 C CMYK 1 / 17 / 0 / 18 OTE RGB 0 / Sky 173 / 208 RAL 5018 (Turquoise blue) PANTONE 312 C CMYK 85 / 0 / 15 / 0 OTE Sky RGB 40 / 171 / 183 RAL 5018 (Turquoise blue) PANTONE 312 C CMYK 1 / 17 / 0 / 18 RGB 0 / 173 / 208 RAL 5018 (Turquoise blue) OTE Sky PANTONE 312 C CMYK 85 / 0 / 15 / 0 RGB 40 / 171 / 183 RAL 5018 (Turquoise blue) OTE Green OTE Sky PANTONE 369 C CMYK 58 / 0 / 1 / 0 RGB PANTONE 107 / C/ 32 CMYK 85 / 0 / 15 / 0 RGB 40 / 171 / 183 RAL 5018 (Turquoise blue) OTE Green PANTONE 369 C CMYK 58 / 0 / 1 / 0 RGB 107 / 186 / 32 PANTONE 116 C CMYK 0 / 20 / 1 / 0 RGB 254 / 203 / 0 RAL 1018 (Zinkgelb) OTE Yellow PANTONE 116 C OTE CMYK 0 Yellow / 20 / 1 / 0 RGB 254 / 203 / 0 RAL 1018 (Zinkgelb) PANTONE 116 C CMYK 0 / 15 / 1 / 0 OTE RGB 255 Yellow / 217 / 0 PANTONE 116 C CMYK 0 / 20 / 1 / 0 RGB 254 / 203 / 0 RAL 1018 (Zinkgelb) OTE Yellow PANTONE 116 C CMYK 0 / 15 / 1 / 0 RGB 255 / 217 / 0 OTE Orange OTE Yellow PANTONE 144 C CMYK 0 / 60 / 1 / 0 RGB PANTONE 255 / C/ 0 CMYK 0 / 15 / 1 / 0 RGB 255 / 217 / 0 OTE Orange PANTONE 144 C CMYK 0 / 60 / 1 / 0 RGB 255 / 102 / 0 Firemní barvy jsou jedním ze základních prostředků tvorby jednotného vizuálního stylu společnosti a jsou významným nástrojem vnější i vnitřní komunikace. Firemní barvy usnadňují okamžitou identifikaci značky a její komunikace ve všech mediích. Právě ty největší a nejúspěšnější světové značky si volí také nejvýraznější barvy a jejich kombinace, které jsou s nimi neodmyslitelně spojené. Základní barvou je OTE blue právě modrá barva vyjadřuje i z hlediska psychologie barev důvěru, positivní emoce, harmonii. Nyní je do základních barev přidána i žlutá barva OTE yellow, která zase odpovídá výstražnému označení pro plyn, je to výrazná atraktivní barva, která přitahuje pozornost. Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby použití: přímé barvy Pantone c pro tisk na natírané papíry (matná, lesklá křída ), soutiskové barvy CMYK, RGB pro zobrazování na monitorech, RAL pro nátěrové hmoty. Doplňkové firemní barvy se používají ve specifických případech, kdy nestačí paleta základních barev např. v grafech a diagramech či drobné doprovodné grafice. Tyto doplňkové barvy je možné vzájemně kombinovat a využívat i různé stupně jejich sytosti, tak aby podpořily celkový dojem a obsah. OTE Green OTE Orange PANTONE 369 C CMYK 58 / 0 / 1 / 0 RGB 107 / 186 / 32 PANTONE 144 C CMYK 0 / 60 / 1 / 0 RGB 255 / 102 / 0

17 04 Písmo

18 4.01 Písmo Základní písmo společnosti Písmo (font) je základním nástrojem veškeré písemné komunikace, má tedy zcela zásadní důležitost pro vytváření celkového dojmu značky OTE. Milo OT CE Text abcdefghijklmnoprstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ Milo OT CE TextItalic abcdefghijklmnoprstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ Základním písmem společnosti je rodina písem Milo CE. Písmo vytvořil Michael Abbink v roce 26. Je díky své mimořádně dobré čitelnosti vhodné i pro časopisy a noviny. Toto elegantní bezpatkové písmo se hodí svou dynamikou k podnikání a charakteru společnosti OTE. Má take velmi estetickou psací verzi (Italic). Zároveň toto písmo nabízí více než dostatečnou paletu řezů pro grafickou práci. Milo OT CE Bold abcdefghijklmnoprstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ Milo OT CE BoldItalic abcdefghijklmnoprstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ

19 4.02 Písmo Doplňkové písmo společnosti Doplňkovým písmem je písmo Calibri, také bezpatkové, ve všech řezech. Calibri Regular abcdefghijklmnoprstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ Calibri Italic abcdefghijklmnoprstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ Písmo Calibri vytvořil Lucas de Groot pro společnost Microsoft. Uplatnění najde hlavně v místech, kde je potřeba umístit hodně textu na malou plochu. Je čitelné již od malých velikostí (10 b.) a vzhledem ke své malé šířce zabere I velmi málo prostoru. Využití najde především v elektronické a digitální komunikaci a při vyplňování počítačových šablon (merkantilní tiskoviny, formuláře, tabulky atd.), ale může se také dobře využít i pro sazbu dlouhých textů v klasické grafické sazbě. Calibri Bold abcdefghijklmnoprstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ Calibri Bold Italic abcdefghijklmnoprstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ

20 05 Merkantilní tiskoviny

21 5.01 Merkantilní tiskoviny Hlavičkový papír Všechny merkantilní (neboli příležitostné) tiskoviny mají jednoduchý a čistý design. Dopisní hlavičkový papír slouží pro obchodní korespondenci jako univerzální merkantilní tiskovina. Název organizace Tit. Jméno Příjmení Název ulice 0 0 Město Země Dopisní papír je předtištěn kvalitním ofsetovým tiskem na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m 2. Město Oslovení, Obsahuje logotyp v pozitivní barevné variantě a kontaktní údaje. Ecte del incing ex et nos adiam dolortis nos dolobore veniat ing euissequat. Ut vel doluptat. Ibh euipis nit lum dolorperat ilissim quisisis dolenisit lan et lore min veriure cor sequissequis at, quat, velessim do odolumsan ero dolenim vulla corerat. Ut nos eugiat eriustio conse faciliquis diat. Equisit lum nonsequam et loreriu scipsustisci te deliquisim del doloborem dolore magnit lutpatie dio dolore magniam dunt nos nim zzrilis molenibh eugait incil ut vero eugiamc orperos nisi bla commy nim ex er ip ea commy nulputat vulla feuis ametue dolobor tionsectem et accum vendrerit volor sequisit. Quis et nullaor augait accum volessit ipis. Aliquis eugait loreetu eriustie consequis nulla faci ea feu feugait lutpat dolorperilit iriurem exerostio dolor se vel dolore tie velesti onulla facip er iriustie te ex eros aliquat wissi tat ilisit, vulputem quipisi. Smolore vercinis nibh erat iril dolendit init veliquam quam. Vent nim iure dolobore modolessim quat. Ut dolore vel ipsusci liquisse doloreet volorting et la augait veliquisim in henis acipsum nissed te tat, quat, consequi exer sequipis acipit wisis do ex endionu lluptatin vercidui et iuscilissi tie con heniamc onsenissi. Závěrečný pozdrav Tit. Jméno Příjmení Pozice OTE, a.s. T IČ: Registrace: Sokolovská 192/79 F DIČ: CZ OR vedený MS v Praze, 186 Praha 8 Banka: KB, a.s. odd. B, č. ú.: /01 vložka 7260

22 5.02 Merkantilní tiskoviny Hlavičkový papír - anglická verze Všechny merkantilní (neboli příležitostné) tiskoviny mají jednoduchý a čistý design. Dopisní hlavičkový papír slouží pro obchodní korespondenci jako univerzální merkantilní tiskovina. Organization name First and last name Street 0 0 City Country Dopisní papír je předtištěn kvalitním ofsetovým tiskem na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m 2. City 1 th January 2012 Greeting line, Obsahuje logotyp v pozitivní barevné variantě a kontaktní údaje. Ecte del incing ex et nos adiam dolortis nos dolobore veniat ing euissequat. Ut vel doluptat. Ibh euipis nit lum dolorperat ilissim quisisis dolenisit lan et lore min veriure cor sequissequis at, quat, velessim do odolumsan ero dolenim vulla corerat. Ut nos eugiat eriustio conse faciliquis diat. Equisit lum nonsequam et loreriu scipsustisci te deliquisim del doloborem dolore magnit lutpatie dio dolore magniam dunt nos nim zzrilis molenibh eugait incil ut vero eugiamc orperos nisi bla commy nim ex er ip ea commy nulputat vulla feuis ametue dolobor tionsectem et accum vendrerit volor sequisit. Quis et nullaor augait accum volessit ipis. Aliquis eugait loreetu eriustie consequis nulla faci ea feu feugait lutpat dolorperilit iriurem exerostio dolor se vel dolore tie velesti onulla facip er iriustie te ex eros aliquat wissi tat ilisit, vulputem quipisi. Smolore vercinis nibh erat iril dolendit init veliquam quam. Vent nim iure dolobore modolessim quat. Ut dolore vel ipsusci liquisse doloreet volorting et la augait veliquisim in henis acipsum nissed te tat, quat, consequi exer sequipis acipit wisis do ex endionu lluptatin vercidui et iuscilissi tie con heniamc onsenissi. Salutation line First and last name Position OTE, a.s. T ID No.: Registered Sokolovská 192/79 F Tax ID No.: CZ at the Commercial Register 186 Praha 8 Bank: KB, a.s. at the Prague Municipal Court, Czech Republic Acc. No.: /01 Part B, File 7260

23 5.03 Merkantilní tiskoviny Osobní hlavičkový papír Personifikovaný hlavičkový dopisní papír slouží jako tiskovina osobního charakteru. Tit. jméno příjmení firemní funkce Město Název organizace Tit. Jméno Příjmení Název ulice 0 0 Město Země Dopisní papír je předtištěn kvalitním ofsetovým tiskem na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m 2. Obsahuje logotyp v pozitivní barevné variantě a kontaktní údaje. Navíc je tento dopisní papír doplněn jménem a funkcí pracovníka. Oslovení, Ecte del incing ex et nos adiam dolortis nos dolobore veniat ing euissequat. Ut vel doluptat. Ibh euipis nit lum dolorperat ilissim quisisis dolenisit lan et lore min veriure cor sequissequis at, quat, velessim do odolumsan ero dolenim vulla corerat. Tento typ papíru může používat pouze vyšší management firmy a slouží ke zdůraznění osobního přístupu k adresátovi. Ut nos eugiat eriustio conse faciliquis diat. Equisit lum nonsequam et loreriu scipsustisci te deliquisim del doloborem dolore magnit lutpatie dio dolore magniam dunt nos nim zzrilis molenibh eugait incil ut vero eugiamc orperos nisi bla commy nim ex er ip ea commy nulputat vulla feuis ametue dolobor tionsectem et accum vendrerit volor sequisit. Quis et nullaor augait accum volessit ipis. Aliquis eugait loreetu eriustie consequis nulla faci ea feu feugait lutpat dolorperilit iriurem exerostio dolor se vel dolore tie velesti onulla facip er iriustie te ex eros aliquat wissi tat ilisit, vulputem quipisi. Smolore vercinis nibh erat iril dolendit init veliquam quam. Vent nim iure dolobore modolessim quat. Ut dolore vel ipsusci liquisse doloreet volorting et la augait veliquisim in henis acipsum nissed te tat, quat, consequi exer sequipis acipit wisis do ex endionu lluptatin vercidui et iuscilissi tie con heniamc onsenissi. Závěrečný pozdrav Tit. Jméno Příjmení Pozice OTE, a.s. T IČ: Registrace: Sokolovská 192/79 F DIČ: CZ OR vedený MS v Praze, 186 Praha 8 Banka: KB, a.s. odd. B, č. ú.: /01 vložka 7260

24 5.04 Merkantilní tiskoviny Osobní hlavičkový papír - anglická verze Personifikovaný hlavičkový dopisní papír slouží jako tiskovina osobního charakteru. First and last name Position City 1 th January 2012 Organization name First and last name Street 0 0 City Country Dopisní papír je předtištěn kvalitním ofsetovým tiskem na bílý papír o minimální plošné hmotnosti 80 g/m 2. Obsahuje logotyp v pozitivní barevné variantě a kontaktní údaje. Navíc je tento dopisní papír doplněn jménem a funkcí pracovníka. Greeting line, Ecte del incing ex et nos adiam dolortis nos dolobore veniat ing euissequat. Ut vel doluptat. Ibh euipis nit lum dolorperat ilissim quisisis dolenisit lan et lore min veriure cor sequissequis at, quat, velessim do odolumsan ero dolenim vulla corerat. Tento typ papíru může používat pouze vyšší management firmy a slouží ke zdůraznění osobního přístupu k adresátovi. Ut nos eugiat eriustio conse faciliquis diat. Equisit lum nonsequam et loreriu scipsustisci te deliquisim del doloborem dolore magnit lutpatie dio dolore magniam dunt nos nim zzrilis molenibh eugait incil ut vero eugiamc orperos nisi bla commy nim ex er ip ea commy nulputat vulla feuis ametue dolobor tionsectem et accum vendrerit volor sequisit. Quis et nullaor augait accum volessit ipis. Aliquis eugait loreetu eriustie consequis nulla faci ea feu feugait lutpat dolorperilit iriurem exerostio dolor se vel dolore tie velesti onulla facip er iriustie te ex eros aliquat wissi tat ilisit, vulputem quipisi. Smolore vercinis nibh erat iril dolendit init veliquam quam. Vent nim iure dolobore modolessim quat. Ut dolore vel ipsusci liquisse doloreet volorting et la augait veliquisim in henis acipsum nissed te tat, quat, consequi exer sequipis acipit wisis do ex endionu lluptatin vercidui et iuscilissi tie con heniamc onsenissi. Salutation line First and last name Position OTE, a.s. T ID No.: Registered Sokolovská 192/79 F Tax ID No.: CZ at the Commercial Register 186 Praha 8 Bank: KB, a.s. at the Prague Municipal Court, Czech Republic Acc. No.: /01 Part B, File 7260

25 5.05 Merkantilní tiskoviny Vizitky Při prezentaci společnosti utváří vizitky první dojem v osobní komunikaci, jsou doslova vizitkou dané společnosti. Vizitka obsahuje logotyp v barevném pozitivním provedení, titul, jméno a příjmení, funkci a další kontaktní údaje. Tit. Jméno Příjmení firemní funkce útvar, oddělení OTE, a.s. Sokolovská 192/ Praha 8 T M F Řazení a sazba kontaktních údajů se liší podle jejich množství a těmto okolnostem se vždy musí vizitka přizpůsobit. Druhá strana vizitky slouží pro anglickou verzi. Vizitky se tisknou na bílý křídový papír o plošné hmotnosti 3-4 g/m 2. Vyšší gramáž papíru zdůrazňuje jeho exklusivitu v komunikaci. First Name Surname Position Department OTE, a.s. Sokolovská 192/ Prague 8 Czech Republic T M F

26 5.06 Merkantilní tiskoviny Obálky Obálky formátu Dl, C5 a C4 slouží pro běžnou korespondenci společnosti OTE. OTE, a.s. Sokolovská 192/ Praha 8 PLACENO PŘEVODEM /26 Obálku formátu Dl je možné použít jak s okénkem, tak i bez okénka. Na obálkách je již předtištěn logotyp v barevném pozitivním provedení a základní poštovní údaje o odesílateli. Na obálku Dl bez okénka, C5 a C4 je vhodné umístit adresu příjemce předtištěnou na samolepicím štítku. Obálky jsou potištěny kvalitním ofsetovým tiskem a jsou vyrobeny z kvalitního bílého hlazeného ofsetového papíru. ote_obalka_dl.indd :03 Pro potisk se používají bílé obálky Dl a C5 o minimální plošné hmotnosti 120 g/m 2. Pro obálky C4 je doporučena plošná hmotnost 1 g/m 2. OTE, a.s. Sokolovská 192/ Praha 8 PLACENO PŘEVODEM /26 Pro komunikaci se zahraničím se používají vždy obálky v anglické verzi. ote_obalka_dl.indd :03

27 5.07 Merkantilní tiskoviny Obálky - anglická verze Obálky formátu Dl, C5 a C4 slouží pro běžnou korespondenci společnosti OTE. OTE, a.s. Sokolovská 192/ Prague 8 Czech Republic TAXE PERÇUE /26 Obálku formátu Dl je možné použít jak s okénkem, tak i bez okénka. Na obálkách je již předtištěn logotyp v barevném pozitivním provedení a základní poštovní údaje o odesílateli. Na obálku Dl bez okénka, C5 a C4 je vhodné umístit adresu příjemce předtištěnou na samolepicím štítku. Obálky jsou potištěny kvalitním ofsetovým tiskem a jsou vyrobeny z kvalitního bílého hlazeného ofsetového papíru. ote_obalka_dl.indd :03 Pro potisk se používají bílé obálky Dl a C5 o minimální plošné hmotnosti 120 g/m 2. Pro obálky C4 je doporučena plošná hmotnost 1 g/m 2. OTE, a.s. Sokolovská 192/ Prague 8 Czech Republic TAXE PERÇUE /26 Pro komunikaci se zahraničím se používají vždy obálky v anglické verzi. ote_obalka_dl.indd :03

28 5.08 Merkantilní tiskoviny Komplimentka Děkovná karta slouží jako prostor pro vyjádření poděkování obchodním partnerům, zaměstnancům, novinářům atd. Na kartu připojí odesílatel svůj vlastnoruční podpis, případně pozdrav nebo krátký vzkaz. Děkovná karta obsahuje značku (logo), text: S úctou/with compliments, základní kontaktní údaje. OTE, a.s. Sokolovská 192/ Prague 8 Czech Republic Zhotovuje se výhradně kvalitním ofsetovým tiskem na papír o minimální plošné hmotnosti 3 g/m 2. Vyšší gramáž papíru zdůrazňuje jeho exklusivitu v komunikaci. S úctou With compliments

29 5.09 Merkantilní tiskoviny Tisková zpráva Používá se v oblasti public relations pro oznámení důležitých zpráv a novinek pro media, novináře a tiskové agentury. Místo Město Počet příloh Název tiskové zprávy Podtitulek Tisková zpráva Její charakter je čistě informativní. Je věcná, přesná, jasná, stručná nekomentuje, ale sděluje. Nejdůležitější informace jsou vždy na začátku, to umožní redakcím a redaktorům krácení od konce. Titulek musí být výstižný a musí také zaujmout čtenáře. Šíří se dnes především elektronickou poštou, tedy em. Nullan ut in henis nonullandip ea feuisim zzrilluptat, velisl etumsan hent la facillam nim do od te tionul pute eumsandion ute mod tionsent nos ex eu faccum iriusci tate commolu mmodoluptat. Ut ipit alit augue dolore feuisis aute et er aliquat vent lor sit praesequat adignit voluptat nonsequis adit lam, quisi elisi. Labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla ariatur. Vždy musí obsahovat informaci, kdo ji vytvořil a kontakty pro případnou následnou další komunikaci. Ibh et lutatum nim iusto con hendips ustrud tetum il ea facillu mmodiam consectet, sequis adignibh faccumm odignim nibh ex eugiamc onullumsan velit volestisci blaore tet inim in volorpercil eugiat am, consectet dolobor perostrud modigna facidunt verci etum dolore dolutpatem dunt la con henibh ero odit, quat illaoreetum dolortin er autpatet incil ex ea feugait lan hendit nullaoreet verat, core doloreet ut lam iril exer. Illa coreet, ver summy nit in henim augiam venim ad tie corper in exeros nullam, cortie dionsectem am at, sustie feui tem esse miniat. Ud etuercinibh enisim dolobore tat. Ignibh et autem eugiam irit at doloreet, vel dit la faccumsandre conum inim dolorer sum vel ute con volesse nismod modio enisi. Pat, volorpe raestiniatum do dolutate molore ming erillum ipit, consectetum quis am, quisi. Unt numsan hendiam conseni smodigna feuguero do conse conulputpat et lorper si. Unt dolorerat praessi tat. Obore modolor periusto odigniam dion vel utat. Ecte essequat dolorerilit lorer sim vulluptatem vulla commy nulputpat nostrud eugait do eu feum exerate dignit, commolesse doloreet atio conse voloborero core vero corer augait lore veliqua mcommolenim velit praessi erat, suscip exer atinissi. It ulla facin volobor tismod tate conse magnim vel utpatum modiamet, suscing ero odolessequis nit irit ipis nostionum nonsed ming ex elit veriust ionullummy nibh et in utem dolorer aestiniam alissi. Další informace poskytne: Jméno a příjmení autora tiskové zprávy Pozice Tel.: (+420) OTE, a.s. T IČ: Registrace: Sokolovská 192/79 F DIČ: CZ OR vedený MS v Praze, 186 Praha 8 Banka: KB, a.s. odd. B, č. ú.: /01 vložka 7260

30 5.10 Merkantilní tiskoviny Tisková zpráva - anglická verze Používá se v oblasti public relations pro oznámení důležitých zpráv a novinek pro media, novináře a tiskové agentury. Place City, 1 st January 2012 No. of attachments Main Title of Press Release Subtitle Press Release Její charakter je čistě informativní. Je věcná, přesná, jasná, stručná nekomentuje, ale sděluje. Nejdůležitější informace jsou vždy na začátku, to umožní redakcím a redaktorům krácení od konce. Titulek musí být výstižný a musí také zaujmout čtenáře. Šíří se dnes především elektronickou poštou, tedy em. Nullan ut in henis nonullandip ea feuisim zzrilluptat, velisl etumsan hent la facillam nim do od te tionul pute eumsandion ute mod tionsent nos ex eu faccum iriusci tate commolu mmodoluptat. Ut ipit alit augue dolore feuisis aute et er aliquat vent lor sit praesequat adignit voluptat nonsequis adit lam, quisi elisi. Labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla ariatur. Vždy musí obsahovat informaci, kdo ji vytvořil a kontakty pro případnou následnou další komunikaci. Ibh et lutatum nim iusto con hendips ustrud tetum il ea facillu mmodiam consectet, sequis adignibh faccumm odignim nibh ex eugiamc onullumsan velit volestisci blaore tet inim in volorpercil eugiat am, consectet dolobor perostrud modigna facidunt verci etum dolore dolutpatem dunt la con henibh ero odit, quat illaoreetum dolortin er autpatet incil ex ea feugait lan hendit nullaoreet verat, core doloreet ut lam iril exer. Illa coreet, ver summy nit in henim augiam venim ad tie corper in exeros nullam, cortie dionsectem am at, sustie feui tem esse miniat. Ud etuercinibh enisim dolobore tat. Ignibh et autem eugiam irit at doloreet, vel dit la faccumsandre conum inim dolorer sum vel ute con volesse nismod modio enisi. Pat, volorpe raestiniatum do dolutate molore ming erillum ipit, consectetum quis am, quisi. Unt numsan hendiam conseni smodigna feuguero do conse conulputpat et lorper si. Unt dolorerat praessi tat. Obore modolor periusto odigniam dion vel utat. Ecte essequat dolorerilit lorer sim vulluptatem vulla commy nulputpat nostrud eugait do eu feum exerate dignit, commolesse doloreet atio conse voloborero core vero corer augait lore veliqua mcommolenim velit praessi erat, suscip exer atinissi. It ulla facin volobor tismod tate conse magnim vel utpatum modiamet, suscing ero odolessequis nit irit ipis nostionum nonsed ming ex elit veriust ionullummy nibh et in utem dolorer aestiniam alissi. If you d like more information, please, contact: Author's name Position Phone No.: (+420) OTE, a.s. T ID No.: Registered Sokolovská 192/79 F Tax ID No.: CZ at the Commercial Register 186 Praha 8 Bank: KB, a.s. at the Prague Municipal Court, Czech Republic Acc. No.: /01 Part B, File 7260

31 5.11 Merkantilní tiskoviny Zápis z jednání Formulář, který umožňuje sepsat zápis z jednání. Po každém jednání je nutné sepsat, k čemu se na jednání Zápis z jednání Místo / Čas / : Jednání zapsal Jméno Příjmení Místo jednání Místo jednání Telefon (+420) Jednání svolal Jméno Příjmení Počet stran Přílohy došlo co je závěrem. Díky sjednocené vzorové struktuře se sjednotí firemní procesy a zvýší se jejich efektivita. Výsledkem používání formuláře je i vyšší uživatelské pohodlí pro ty, kdo zápisy pravidelně vyplňují. Přítomni Jméno Příjmení / Firma Jméno Příjmení / Firma Věc Téma jednání Průběh jednání podle bodů programu: Splněné úkoly z minulého jednání: Výsledek a definování nových úkolů: OTE, a.s. T IČ: Registrace: Sokolovská 192/79 F DIČ: CZ OR vedený MS v Praze, 186 Praha 8 Banka: KB, a.s. odd. B, č. ú.: /01 vložka 7260

32 5.12 Merkantilní tiskoviny Zápis z jednání - anglická verze Formulář, který umožňuje sepsat zápis z jednání. Po každém jednání je nutné sepsat, k čemu se na jednání Meeting Minutes Date / Time 1 st January 2012 / : Writer of the minutes First and last name Meeting location Meeting location Phone No. (+420) Meeting called by First and last name No. of pages No. of attachments došlo co je závěrem. Díky sjednocené vzorové struktuře se sjednotí firemní procesy a zvýší se jejich efektivita. Výsledkem používání formuláře je i vyšší uživatelské pohodlí pro ty, kdo zápisy pravidelně vyplňují. Attendees present First and last name / Company name First and last name / Company name Subject Topic Agenda: Objectives met from the last meeting: Results and new objectives: OTE, a.s. T ID No.: Registered Sokolovská 192/79 F Tax ID No.: CZ at the Commercial Register 186 Praha 8 Bank: KB, a.s. at the Prague Municipal Court, Czech Republic Acc. No.: /01 Part B, File 7260

33 5.13 Merkantilní tiskoviny Zápis z interní porady Formulář, který umožňuje sepsat zápis z interní porady. Po každé interní schůzce je nutné sepsat, k čemu se na Zápis z interní porady Místo / Čas / : Poradu zapsal Jméno Příjmení Místo jednání Místo jednání Telefon (+420) Poradu svolal Jméno Příjmení Počet stran Přílohy poradě dospělo co je závěrem. Díky sjednocené vzorové struktuře se sjednotí firemní systém porad a zvýší se jejich efektivita. Výsledkem používání formuláře je i vyšší uživatelské pohodlí pro ty, kdo zápisy vyplňují. Přítomni Jméno Příjmení Jméno Příjmení Věc Téma porady Průběh porady podle bodů programu: Splněné úkoly z minulé porady: Výsledek a definování nových úkolů: OTE, a.s. T IČ: Registrace: Sokolovská 192/79 F DIČ: CZ OR vedený MS v Praze, 186 Praha 8 Banka: KB, a.s. odd. B, č. ú.: /01 vložka 7260

34 5.14 Merkantilní tiskoviny Objednávka - přední strana Závazná písemná objednávka je účetním dokladem - slouží podnikatelům jako primární podklad pro dodávku zboží či služeb. Obchodní zákoník však nijak nestanoví její závaznou Objednávka číslo: / Č ís l o z a k á z k y m us í b ýt u v e d e no na ve š k e ré d o k um e nt a c i, do da c í c h l is t e c h a f a k t u rá c h s o u v is e j íc íc h s t o u t o o bj e d n á vk o u Dodavatel Kontaktní osoba Telefon (+420) Název firmy IČ Název ulice 0 DIČ CZ 0 Město Název objednávky Název objednávky Předmět objednávky Množství kus bez DPH Cena celkem Cena za bez DPH Předmět objednávky služby/zboží 1 ks 1 0 0, Kč 1 0 0, Kč formu. Objednávky slouží pro jednorázové účely menšího rázu, při větším rozsahu dodávek nebo větším finančním objemu zakázky je lepší, aby namísto objednávky byla uzavřena řádná obchodní smlouva. Podnikatelský subjekt, který si něco objednává u jiného podnikatelského subjektu, se odborně nazývá objednatel (dříve též odběratel), podnikatel-obchodník, který zboží nebo službu dodává, pak se označuje jako dodavatel - mezi nimi vznikl dodavatelsko-odběratelský vztah. Cena celkem bez DPH 1 0 0, Kč Elektronická podoba objednávky může vykazovat jisté odlišnosti od tohoto manuálu. OTE, a.s. T IČ: Registrace: Sokolovská 192/79 F DIČ: CZ OR vedený MS v Praze, 186 Praha 8 Banka: KB, a.s. odd. B, č. ú.: /01 vložka 7260

35 5.15 Merkantilní tiskoviny Objednávka - zadní strana Obsahuje interní informace, kdo vystavil objednávku a kdo nese odpovědnost v rámci interních procesů společnosti OTE, a. s. Poznámka: Celková cena bez DPH Objednávka číslo: / 1 0 0, Kč Vystavil Jméno Příjmení Datum vystavení Elektronická podoba objednávky může vykazovat jisté odlišnosti od tohoto manuálu. Telefon (+420) Podpis Zodpovídá Jméno Příjmení Podpis Schválil Jméno Příjmení Podpis OTE, a.s. T IČ: Registrace: Sokolovská 192/79 F DIČ: CZ OR vedený MS v Praze, 186 Praha 8 Banka: KB, a.s. odd. B, č. ú.: /01 vložka 7260

36 5.16 Merkantilní tiskoviny Objednávka - přední strana - anglická verze Závazná písemná objednávka je účetním dokladem - slouží podnikatelům jako primární podklad pro dodávku zboží či služeb. Obchodní zákoník však nijak nestanoví její závaznou Purchase Order No.: / P u r c h a s e o r d e r n u m b e r m u s t a p p e a r o n a l l d o c u m e n t s, d e l i v e r y n o t e s a n d i n v o i c e s r e l a t e d t o t h i s p u r c h a s e o r d e r Supplier Contact person Phone No. (+420) Company name ID No. Street 0 Tax ID No. CZ 0 City Order name Order name Order description Quantity without VAT Total price Unit price without VAT Item description services/products 1 pcs 1 0 0, CZK 1 0 0, CZK formu. Objednávky slouží pro jednorázové účely menšího rázu, při větším rozsahu dodávek nebo větším finančním objemu zakázky je lepší, aby namísto objednávky byla uzavřena řádná obchodní smlouva. Podnikatelský subjekt, který si něco objednává u jiného podnikatelského subjektu, se odborně nazývá objednatel (dříve též odběratel), podnikatel-obchodník, který zboží nebo službu dodává, pak se označuje jako dodavatel - mezi nimi vznikl dodavatelsko-odběratelský vztah. Total price without VAT 1 0 0, CZK Elektronická podoba objednávky může vykazovat jisté odlišnosti od tohoto manuálu. OTE, a.s. T ID No.: Registered Sokolovská 192/79 F Tax ID No.: CZ at the Commercial Register 186 Praha 8 Bank: KB, a.s. at the Prague Municipal Court, Czech Republic Acc. No.: /01 Part B, File 7260

37 5.17 Merkantilní tiskoviny Objednávka - zadní strana - anglická verze Obsahuje interní informace, kdo vystavil objednávku a kdo nese odpovědnost v rámci interních procesů společnosti OTE, a. s. Note: Total price without VAT Purchase Order No.: / 1 0 0, CZK Issued by First and last name Date Elektronická podoba objednávky může vykazovat jisté odlišnosti od tohoto manuálu. Phone No. (+420) Signature In responsibility of First and last name Signature Authorized by First and last name Signature OTE, a.s. T ID No.: Registered Sokolovská 192/79 F Tax ID No.: CZ at the Commercial Register 186 Praha 8 Bank: KB, a.s. at the Prague Municipal Court, Czech Republic Acc. No.: /01 Part B, File 7260

38 5.18 Merkantilní tiskoviny Firemní razítko Administrativní razítka jako značkovací zařízení se používají k signování administrativních tiskovin právně závazného charakteru (závazné objednávky, faktury, smlouvy atd.). OTE, a. s. Sokolovská 192, 79, 186 Praha 8 IČ: , DIČ: CZ V praxi se doplňují i podpisem odpovědného pracovníka. Jejich účelem je potvrzení autenticity daného dokumentu, případně jako stvrzení o proběhlé kontrole (např. razítko s podpisem na grafických návrzích před tiskem). OTE, a. s. Sokolovská 192, 79, 186 Praha 8 IČ: , DIČ: CZ Razítka obsahují logotyp společnosti v černobílém pozitivním provedení, název orgánu, adresu, IČO a DIČ. Razítka jsou číslována kvůli evidenci. Otisky razítek jsou v základní černé a modré barvě.

39 06 Elektronická média

40 6.01 Elektronická média Fremní prezentace MS PowerPoint Prezentace zpracovaná v počítačovém programu Power Point (nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft) slouží k informování o aktivitách, službách, novinkách a projektech společnosti OTE na obchodních jednáních, odborných konferencích, tiskových konferencích a interních jednáních. Prezentace je souborem přehledně seřazených stručných heslovitých informací, tabulek, grafů, popřípadě i fotografií či kreseb. Důležitá je čitelnost z hlediska příjemce informace informací nesmí být příliš, grafy nesmí být také zbytečně složité. Důležité jsou i předělové stránky, které obsahují názvy kapitol a případně také výstižné vizuály odpovídající danému tématu.

41 6.02 Elektronická média ová zpráva Elektronická komunikace v současnosti stále narůstá. Při psaní ových zpráv se používá font Calibri zarovnaný zleva ve velikosti 11 b. V závěru zprávy je uvedeno jméno, funkce a kontaktní údaje odesílatele. Struktura odpovídá řazení v ostatních merkantilních tiskovinách. Jméno odesílatele je vysázeno v základní firemní barvě OTE Blue. Oslovení, dignim velit laore commy non utpat alit velit, sequamet. S pozdravem Tit. Jméno Příjmení firemní funkce... T F M OTE, a. s. Sokolovská 192/79, 186 Praha 8...

42 6.03 Elektronická média ová zpráva - anglická verze Elektronická komunikace v současnosti stále narůstá. Při psaní ových zpráv se používá font Calibri zarovnaný zleva ve velikosti 11 b. V závěru zprávy je uvedeno jméno, funkce a kontaktní údaje odesílatele. Struktura odpovídá řazení v ostatních merkantilních tiskovinách. Jméno odesílatele je vysázeno v základní firemní barvě OTE Blue. Dear, dignim velit laore commy non utpat alit velit, sequamet. With regards Tit. First name Surname Position... T F M OTE, a. s. Sokolovská 192/79, 186 Prague 8, Czech Republic...

43 07 Komunikační materiály

44 7.01 Komunikační materiály Prezentační desky Používají se jako reprezentativní dárek pro obchodní partnery, novináře a umožňují kolektovat materiály vložené dovnitř, mají také prostor pro vizitku. Tisknou se na silnější papír, protože se předpokládá jejich využití v delším časovém horisontu. OTE, a.s. Praha 8, Sokolovská 192/79 T:

45 7.02 Komunikační materiály Blok A4 Praktický poznámkový blok formátu A4 obsahuje listy bílého papíru. Na listech je natištěn logotyp, síť či linkování pro přehlednější a snažší psaní poznámek, skic a též internetová www adresa. Listy papíru jsou lepené v hlavě (na horní kratší straně). ww w.o te-c r.cz

46 7.03 Komunikační materiály Prezentační CD/DVD Potisk CD a DVD nosiče je v době rostoucí digitální komunikace významným prvkem vizuálního stylu společnosti. Spojujeme trhy a příležitosti Vlastní polepka na CD nosič je navržena v jednoduchém designu, pouze s logotypem a linkami pro psaní popisku. Tato polepka by byla jako elektronická šablona použitelná při klasickém tisku na stolních tiskárnách na speciální samolepky s CD výsekem. Přebal na CD (pošetka) je vyroben ofsetovým tiskem jako jednoduchý pruh papíru s výsekem pro zasunutí CD nosiče, rýhováním pro ohyby a s okénkem pro vepsání informací o obsahu. Materiálem pro výrobu je hlazený papír o gramáži 250 g/m 2. Polep obsahuje logo OTE, kontaktní údaje a místo pro text. Spojujeme trhy a příležitosti

47 08 Marketingová komunikace

48 8.01 Marketingová komunikace Základní layout inzerce Grafická úprava inzerátů se odvíjí od konkrétního typu inzerce a jejího specifického účelu. Konkrétní náplň inzerce je závislá na obsahu sdělení a na cílové skupině, které je určena. Základními prvky grafického řešení u inzerce jsou umístění logotypu a sloganu, postavení vizuálu a místo pro text, sazbu vše vždy v kontextu s barevností a velikostí písma. Celková harmonie jednotlivých grafických prvků musí působit vyváženě. Typografie a sazba musí ve výsledku působit moderně, čitelně i elegantně a musí respektovat ton a styl dané komunikace. Klíč k úspěchu vašeho V budoucnosti může nastat potřeba, která si vyžádá nový podnikání v energetice OTE, a.s. Poskytujeme komplexní služby na trhu s elektřinou a plynem v České republice, zejména zpracování í 24 hodin, 7 dnů v týdnu, organizujeme krátkodobý trh s elektřinou a plynem, a finančně vypořádáváme zúčtováváme odchylky mezi smluvním i a skutečnými hodnota mi dodávek a odběrů elektřiny Jsme provozovatelem národníh a plynu. o rejstříku na emise skleníko vých plynů. a výměnu dat a informac design inzerátu přesto základní struktura grafického zalomení by měla být vždy zachována. Zajišťujeme tran sparentní tržní p rostředí pro vaše obchodování: ww w. o t e - c r. c z Klíč k úspěchu Klíč k úspěchu vaše ce ho podnikání v energeti na zpracování v České republice, zejmé s elektřinou a plynem m, zúčtováváme komplexní služby na trhu dobý trh s elektřinou a plyne OTE, a.s. Poskytujeme krátko e izujem organ, iny a plynu. 24 hodin, 7 dnů v týdnu dodávek a odběrů elektř a výměnu dat a informací a skutečnými hodnotami odchylky mezi smluvními. a finančně vypořádáváme plynů ch íkový sklen ního rejstříku na emise Jsme provozovatelem národ vašeho podniká ní v energetic e OTE, a.s. Posky tujeme komplexní služby na trhu a výměnu dat a s elektřinou a informací 24 hodin plynem v České, 7 dnů v týdnu republice, zejmé a finančně vypoř, organizujeme na zpracování ádáváme odch krátkodobý trh ylky mezi smluv s elektřinou a plyne Jsme provozovat ními a skutečným m, zúčtovávám elem národního i hodnotami dodá e rejstříku na emise vek a odběrů elekt skleníkových plynů řiny a plynu.. Zajišťujem e transpar entní tržn í prostřed í pro vaše obchodová ní: www. o t e - c r. c z w. o t e - c r. c z obchodování: ww rostředí pro vaše sparentní tržní p Zajišťujeme tran

49 8.02 Marketingová komunikace Bannery Webové stránky mají zásadní důležitost pro zviditelnění společnosti, protože na nich funguje online obchodní portál. Pro mnoho obchodních partnerů bude webová prezentace při vnímání image značky tím nejdůležitějším komunikačním kanálem. Bannery na stránkách mimo web společnosti vždy vycházejí z již navržených a schválených bannerů, které najdete na stránkách OTE. Jsou vždy laděné do základních barev společnosti a evokují tedy jednotnou barevnost značky.

50 8.03 Marketingová komunikace Reklamní předměty Trička Mikina Tašky Díky umístění logotypu a odpovídající barevnosti podporují kladný vztah obdarovaného ke společnost OTE, a. s. Dobře zvolený reklamní předmět může vhodně sloužit i dlouhé roky. Kromě typických reklamních předmětů je dobré mít i nějaké netradiční dárky s logotypem společnosti, které zaujmou svou kreativností rozhodující je však skutečné praktické využití. Propagační předměty se snažíme vybírat s ohledem na cílovou skupinu, které je zamýšlíme dát. Pokud možno Budík USB Flash paměť se snažíme nalézt i určitou spjatost s oborem energetiky. Deštník Univerzální adaptér Termo hrníček Propiska

+420 800 177 177 info@realitydne.cz

+420 800 177 177 info@realitydne.cz OBÁLKY - FORMAT DL - BRNO REAL Nova, s.r.o. OBÁLKY - FORMAT DL - POBOČKY Karlovo náměstí 559/28 120 00 Praha Hlubinská 1378/36 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava OBÁLKY - FORMAT C5 - BRNO REAL Nova, s.r.o.

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Značka ilharmonie Brn ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Logotyp základní barevná podoba logotypu základní černobílá

Více

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 18 / 9 / 2012 Používání identifikačních znaků společnosti (přesný zápis identifikačních znaků společnosti, odchylka od zápisu nepřípustná) Zápis obchodního

Více

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 OBSAH 01 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 4 02 LOGOTYP JEDNOBAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 5 03 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA ZLATÉM POZADÍ

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru DETAIL Zaostřeno na HRA SVĚTLA NÁLADY ČESKÉ KRAJINY MAGIE KRAJ KOUZLO KRAJINY7 2 01 INY PRAHA 2 017 Nástěnné kalendáře na míru Vytvořte si vlastní

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém tisku, v akcidenci

Více

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity Institut pro veřejnou správu Manuál vizuální identity Logotyp 3 Popis logotypu 4 Barevná varianta 4 Barevná negativní varianta 5 Černobílá varianta 5 Černobílá negativní varianta 6 Barevnost 7 Ochranná

Více

najíždíme na jednotný vizuální styl

najíždíme na jednotný vizuální styl najíždíme na jednotný vizuální styl Západočeská univerzita v Plzni, 2007 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL 1.0 LOGO 1.1 ZÁKLADNÍ TVAR 1.2 VARIANTY 1.3 BARVA 1.4 PÍSMO ZÁKLADNÍ 1.5 PÍSMO DOPLŇKOVÉ 2.0 ZÁKLADNÍ TISKOVINY

Více

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010 00 Grafický manuál 1 graf manual-afo.indd 1 10/14/10 3:12:22 PM 00 Obsah Intro 3 01 Logo základní 4 Logo základní velikostní varianty 5 Logo s názvem 6 Logo s názvem velikostní varianty 7 Logo v negativním

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO TIŠNOVSKO Typografi cký manuál Tento manuál byl vytvořen v rámci projektu Tvorba produktů cestovního ruchu Tišnovska a jejich marketing, za fi nanční spoluúčasti EU a Jihomoravského kraje OBSAH Typografický

Více

Grafický manuál Státního fondu životního prostředí ČR

Grafický manuál Státního fondu životního prostředí ČR Grafický manuál Státního fondu životního prostředí ČR STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.sfzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 březen 2016 OBSAH Jednotný vizuální styl...2

Více

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 02 Logo, barevnost, písmo 02.01 Logo základní varianta 02.02 Logo negativní varianta 02.03 Logo jednobarevné provedení 02.04 Logo černobílá varianta 02.05 Logo proporční

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.00 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální a komunikační

Více

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU EDUPONT. (výňatek LOGOMANUÁL)

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU EDUPONT. (výňatek LOGOMANUÁL) (výňatek LOGOMANUÁL) obsah JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL LOGOTYP 1 základní varianta logotypu barevné provedení 1.1 základní varianta logotypu černobílé provedení 1.2 ochranná zóna LOGOTYPU 1.3 jazyková mutace

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

Grafický manuál použití značky verze 1.0

Grafický manuál použití značky verze 1.0 Grafický manuál použití značky verze 1.0 Úvod Jak pracovat s manuálem Grafický manuál pro práci se značkou společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních protředcích a firemních

Více

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 LOGO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 Logo městské části Praha 5 vychází z tvaru číslice pět. Ta je stylizována tak, aby vytvářela přátelskou tvář s

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u. CID & packaging etc. just what you need Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.ca 2 3 ochranná zóna Ochranná zóna logu pomáhá neztratit

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu značka 1 Značka Český telekomunikační úřad Značka je základním prvkem vizuálního stylu. Původně byla vytvořena v roce1997. Značku ČTÚ tvoří symbol čtverce, postaveného

Více

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy Obchodní údaje firmy TOROLA electronic, spol. s r.o. Sídlo firmy: Míru 1319 738 01 Frýdek Místek Czech Republic IČO: 42767555 DIČ: CZ42767555 GPS souřadnice: N 49 41 '12.181 E 18 20' 23.729 Výrobní závod:

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY obsah 01 jednotný vizuální styl ROP Střední Čechy 02 značka, barevnost, písmo 02.01 grafický symbol 02.02 značka základní varianta plnobarevná 02.03 značka proporční

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 28. 3. 2007 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design verze platná od 07/04 Úvod Logomanuál ERV Evropské pojišťovny obsahuje závazné pokyny, které platí pro použití prvků značky ERV Evropská (logo, barvy, písmo

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Manuál korporátní identity Anna Čaníková

Manuál korporátní identity Anna Čaníková Přehled Tento online manuál existuje z důvodu sjednocení grafického stylu při interní i externí komunikaci. Manuál je určen hlavně odborníkům z reklamních agentur, grafických studií, promotion a event

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

LOGOMANUÁL. Vodohospodářská a obchodní společnost

LOGOMANUÁL. Vodohospodářská a obchodní společnost LOGOMANUÁL Vodohospodářská a obchodní společnost Obsah 0 Definice Barev 2 Merkantil 0.1 Základní barvy 0.2 Doplňkové barvy 1 Systém 1.1 Základní logotyp 1.2 Inverzní varianta 1.3 Použití na podkladu 1.4

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD 1.1.1 Značka, logotyp programu 1.1.2 Základní provedení značky 1.1.3 Černobílá a polotónová varianta značky 1.1.4 Tvarové varianty značky 1.1.5 Jazyková mutace tvarových

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

0.0 OBSAH. 1. Logotyp. 3. Tiskoviny

0.0 OBSAH. 1. Logotyp. 3. Tiskoviny 0.0 OBSAH 1. Logotyp 1.1 Základní prvky 1.2 Základní barevné provedení 1.3 Černobílé provedení 1.4 Podklad 1.5 Síťový rozkres 1.6 Ochranná zóna 1.7 Minimální velikost 1.8 Zakázané varianty 2. Typografie

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU OBSAH Grafický manuál logotypu 01 - Logotyp společnosti 02 - Plastická verze logotypu 03 - Jednobarevná podoba logotypu 04 - Logotyp na barevném pozadí 05 - Ochranný prostor logotypu

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 01 xxxxx Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 2 Úvod Obsah a tiráž 1 Obsah a tiráž 3 1.1 Obsah 1 Úvod 1.1 Obsah... 3 1.2 Tiráž... 3 1.3 Autoři... 3 2 Logotyp

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 6. 4. 2005 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvk tiskové stránky (dvojstránky) p edem dané v periodickém

Více

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Úklidová firma GEISLER

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Úklidová firma GEISLER Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Úklidová firma GEISLER 1 Úvod 1.1 Úvod 1.2 Jak užívat manuál 1.3 Obchodní jméno společnosti 2 Značka 2.1 Značka, logotyp společnosti 2.2 Černobílé provedení

Více

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu firemní manuál jednotného vizuálního stylu Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A. Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) A. Logotyp černobílé

Více

Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky. Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany

Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky. Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany logo základní varianta pozitivní Toto je základní barevná pozitivní varianta loga. Jakýkoli zásah do jednotlivých

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál manuál pro používání loga Slavoj Bruntál Značka Slavoj Bruntál 1 Značka Slavoj Bruntál základní varianta loga verze pro použití na malé ploše Barevné provedení značky Slavoj Bruntál 2 Barevné provedení

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

GRAFICKÝ minimanuál LOGOTYPU GENDER STUDIES

GRAFICKÝ minimanuál LOGOTYPU GENDER STUDIES GRAFICKÝ minimanuál LOGOTYPU GENDER STUDIES I. ÚVODNÍ SLOVO A SPECIFIKACE LOGOTYPU Logotyp organizace Postavení symbolu a textové části Stavba logotypu II. ZÁSADY POUŽITÍ LOGOTYPU Ochranný prostor Minimální

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Značka Ministerstva průmyslu a obchodu je tvořena dynamickými liniemi vytvářejícími plastický prostor vzájemně propojené ekonomiky

Více

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51 Obsah 1 Městský znak............................... 3 2 Turistická značka........................... 15 3 Písmo.................................... 25 4 Merkantilní tiskoviny......................... 31

Více

Logotyp Městská část Praha 7 1

Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 1 Logotyp Městská část Praha 7 Logotyp je základním prvkem jednotného vizuálního stylu. Logotyp tvoří číslice 7, nápis PRAHA a kruhová výseč

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

ABCDE. VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ. vwxyz0

ABCDE. VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ. vwxyz0 manuál rozkl.kopie *Hmpi02 03.06.2003 9:33 Stránka 1 (1,1) Písmo E EFGHIJKLMNOPQRTU VWXYZabcdefghijklmnopqrstu vwxyz0123456789!?,@ &%()* EFGHIJKLMNOPQRTU VWXYZabcdefghijklmnopqrstu Times New Roman regular

Více

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách GRAFICKÝ MANUÁL Úvod Grafický manuál (G.M.) je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé firmy nebo produktu. Manuál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho použití.

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod.

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod. DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 4 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 5. 3. 2008 Účel tiskoviny identifikace typického čtenáře určuje základní podobu vzhledu nekonfliktní přístup: vzhled

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer Grafický manuál Vypracoval Šimon Genzer Obsah 1 Úvod 2 Normy logotypu 2.1 barevná varianta loga 2.2 černobílá varianta loga 2.3 ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4 rozkres loga v grafické síti

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

Komplexní vizuální styl města Šumperka

Komplexní vizuální styl města Šumperka Komplexní vizuální styl města Šumperka Úvodní slovo Vážení a milí přátelé! Již jsem napsal mnoho úvodních slov k mnoha publikacím, brožurám a programům různých akcí. Za tím tiskem se ale vždy skrývali

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008 Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Úvod Vizuální presentace a komunikace jsou jednou ze základních činností každého subjektu a k jejich realizaci slouží grafické prvky a konstanty, které daný

Více