KONKRÉTNÍ PŘÍPADY VE SVĚTLE SOUDNÍCH ŘÍZENÍ. Prokazování původu peněz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONKRÉTNÍ PŘÍPADY VE SVĚTLE SOUDNÍCH ŘÍZENÍ. Prokazování původu peněz"

Transkript

1 ČÁST druhá KONKRÉTNÍ PŘÍPADY VE SVĚTLE SOUDNÍCH ŘÍZENÍ 12 Prokazování původu peněz Častým důvodem pro použití pomůcek v daňovém řízení je snaha finančních orgánů najít cestu, jak nahradit neexistenci majetkových přiznání. V dalším textu uvedeme některé případy, kdy bylo po daňových subjektech požadováno prokazování původu peněz a v případě, že se poplatníkovi původ peněz prokázat nepodařilo či to odmítnul, došlo často k doměření daně podle pomůcek Oprávnění finančních orgánů vyžadovat prokázání původu peněz Nejčastěji se s požadavkem na prokázání původu peněz setkáváme u podnikatelů fyzických osob, kteří vkládali do svého obchodního majetku osobní vklady. Pokud byli ještě k tomu delší dobu ztrátoví, vzbuzovali pochopitelně vyšší pozornost pracovníků finančních úřadů. Ti jim totiž často nebyli ochotni uvěřit, že své podnikání provozují jako koníček, a neustále jej tak dotují z vlastní kapsy. Kontrolující pracovníci správců daně se pak snažili dopídit, odkud se vzaly prostředky do podnikání vkládané, a zda byly řádně zdaněny. Daňovým subjektům se tyto snahy pochopitelně nelíbily a označovaly je za nezákonné. V této oblasti proto vznikly dva nesmiřitelné tábory, které se snažily prosadit každý svůj úhel pohledu. Co nám k této problematice říká platná právní úprava? 36 odst. 1 ZSDP : Správce daně je povinen ověřovat úplnost evidence či registrace daňových subjektů a zjišťovat též všechny údaje týkající se jejich příjmů, majetkových poměrů a dalších skutečností rozhodných pro správné a úplné vyměření a vymáhání daně. K tomu účelu může sdružovat informace 107

2 Kapitola 12 a informační systémy sloužící k rozdílným účelům. Potřebné informace jsou oprávněni správci daně požadovat z jiných informačních systémů i na technických nosičích dat. Příklad č. 1 Finanční úřad zkontroloval chronicky ztrátového živnostníka pana Dvořáka, který vždy v okamžiku, kdy mu jeho neúspěšné podnikání způsobilo nulový stav pokladny, do ní vložil postupně značné obnosy formou osobního vkladu. Ten není z hlediska daně z příjmů příjmem, který by podléhal zdanění. Podnikatel ho v peněžním deníku zahrnul do sloupců příjmů do pokladny či na bankovní účet a zároveň do sloupců příjmů nezvyšujících základ daně. Správce daně usoudil, že není možné, aby poplatník vykazoval dlouhodobě ztrátu a měl stále dostatek peněz. Proto je nutné, aby prokázal, že má například úspory z minulosti, a tedy například doložil, že předmětné částky vybral z vkladní knížky nebo že například jeho manželka vydělává (a zdanila) tak vysoké příjmy, že může dotovat podnikání manžela. Jinou variantou je pochopitelně výhra ve sportce, dědictví (doložíme daňovým přiznáním k dani dědické), dar (daňové přiznání k dani darovací), půjčka (smlouva o půjčce) apod. Častým zdůvodněním daňových subjektů bývá též sdělení správci daně, že problematické peníze byly vloženy z dlouholetých úspor, které vznikaly často již po několik desetiletí a z důvodu nedůvěry poplatníka v banky byly uchovávány doma ve slamníku. Zde však je nutno poukázat na skutečnost, že dlouholeté úspory musely nějak vzniknout, a proto (pokud nejde například o dědictví, výhry v loteriích apod.), v nějaké podobě musely projít příslušnou evidencí (například u zaměstnance účtováním mezd, u podnikatele daňovou evidencí a následně daňovými přiznáními apod.). U ještě starších úspor je třeba upozornit na to, že v roce 1993 v souvislosti s oddělením České a Slovenské republiky došlo též k oddělení měny, přičemž v hotovosti si mohl každý občan nechat pouze Kč, ostatní peníze musely projít přes bankovní ústavy. Takže varianta slamník je zjevně neprůchodná. Vyšší částky dovážené ze zahraničí pak zase podléhaly oznamovací povinnosti apod. Správci daně se při pátrání často snaží rozbít nejrůznější obranné konstrukce poplatníků, které vytvořili poplatníci kvůli zastření skutečného stavu. Příklad č. 2 Pan Janáček uzavřel smlouvu o půjčce s panem Dvořákem. Po dotazu správce daně na původ peněz a jejich zdanění argumentuje právě touto půjčkou. 108

3 Prokazování původu peněz Pracovníci správce daně se odebrali za panem Dvořákem se stejným dotazem kde vzal peníze na poskytnutí půjčky panu Janáčkovi a jak je zdanil. Tímto způsobem se snaží identifikovat celé řetězce věřitelů, přičemž se často stane, že některý z nich přizná, že jde pouze o fikci. Vraťme se ale znovu zpět k oprávnění finančních orgánů vyžadovat prokázání původu peněz. Daňový subjekt bude pochopitelně namítat, že finanční úřad nemá právo kontrolovat, odkud vzal peníze pro své podnikání, protože to s jeho daňovým přiznáním nemá nic společného. V daňovém přiznání vykázal své daňové výdaje, které řádně doložil, a daňové příjmy. Pokud má finanční úřad pochybnosti, zda zdanil všechny příjmy, tak ať mu prokáže, jaký příjem zatajil. K dané oblasti uvedeme v dalším textu výběr z judikatury, přičemž se v podstatě dají vystopovat následující tendence: 1. Podnikatelé versus zaměstnanci Masa daňových subjektů se v oblasti prokázání původu peněz rozděluje především na: a) podnikatele na ty je uplatňován přísnější metr, b) ostatní (například zaměstnanci, důchodci apod.) zde už je finančním orgánům dopřáno výrazně méně prostoru. Na podnikatele se kladou vyšší informační nároky zřejmě jednak díky obecnému pohledu naší společnosti na podnikatele, která má tendenci na tuto skupinu nahlížet jako na značně podezřelou, jednak z důvodu, na kterém jsou postaveny právní konstrukce oprávněnosti dodaňování podezřelých peněz. Podnikatelé totiž povinně vedou příslušné evidence, jejichž správnost musí prokázat. Dále se v některých judikátech vychází z faktu, že podnikatel je obecně poučenější než zaměstnanec či důchodce, proto by si měl lépe uvědomovat například důsledky neuschovávání dokladů. Příklad č. 3 Pan Dvořáček byl v daném roce ztrátový. Aby se s pokladnou nedostal v jednoduchém účetnictví do minusu, vložil do ní osobní vklad ve výši Kč. Správce daně po něm chtěl prokázat původ těchto peněz a zejména skutečnost, zda byly řádně zdaněny. 109

4 Kapitola 12 Svůj požadavek finanční úřad opíral o skutečnost, že jestliže účetní předpisy nařizovaly vést údaje o pokladně a bankovních účtech, je nutno prokázat pro daňové řízení i příslušné zápisy příjmů osobních vkladů podnikatele. V rámci důkazního řízení o tom, zda předmětný účetní případ vůbec nastal, pak bylo spatřováno oprávnění finančního úřadu zkoumat i původ peněz. Pokud se to nepodařilo, účetnictví bylo shledáno neprůkazným a poplatník byl doměřen podle pomůcek. Přestože se tento způsob práce finančních úřadů jevil zprvu jako těžko obhajitelný, je nutno konstatovat, že vývoj judikatury dal těmto postupům správců daně za pravdu. Požadavek prokázat jakým způsobem byly zdaněny peníze vložené do podnikání fyzické osoby, která o nich účtovala, byl shledán jako oprávněný. 2. Jednoduché účetnictví versus daňová evidence Za úvahu též stojí otázka, zda nastala nějaká nová situace po nahrazení jednoduchého účetnictví daňovou evidencí. Řada daňových poplatníků totiž v minulosti prohrála soudy, kde se jednalo o tom, zda museli prokázat, že peníze, které vložili do podnikání, již předtím zdanili. Jejich neúspěch však často spočíval v tom, že bylo konstatováno, že dle 31 odst. 9 ZSDP daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v přiznání, hlášení a vyúčtování, nebo k jejich průkazu byl správcem daně v průběhu daňového řízení vyzván. K tomu byl dáván do souvislosti zákon o účetnictví a navazující předpisy (Postupy účtování pro podnikatele účtující v soustavě jednoduchého účetnictví). Zmíněné Postupy pak nařizovaly vést peněžní deník, v jeho rámci údaje o pokladně (příjmech a výdajích v hotovosti), popřípadě o bankovních účtech (bezhotovostní příjmy a výdaje). Je na místě zamyslet se, zda v současné době není situace správců daně výrazně složitější. Daňová evidence, která nahradila jednoduché účetnictví, již nespadá pod zákon o účetnictví. Její pravidla jsou zakotvena pouze v několika málo odstavcích zákona o daních z příjmů a již neobsahuje žádná podrobná ustanovení. Není již výslovně nařízeno vedení peněžního deníku, není předepsáno ani vedení pokladny či údajů o bankovních účtech. Zákon předepisuje pouze evidovat údaje o příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně a údaje o majetku a závazcích. Též z formulářů daňového přiznání fyzických osob je zřejmé, že do přílohy č. 1 se do tabulky o majetku a závazcích uvádí údaje o pokladně a bankovním účtu pouze nepovinně. Je tedy zřejmé, že případné opírání povinnosti prokázat původ peněz o skutečnosti, ze kterých vycházeli správci daně i některé soudy v dobách existence jednoduchého účetnictví, tedy o fakt, že o osobním vkladu bylo účtováno 110

5 Prokazování původu peněz a účetní zápisy je třeba prokázat, je dnes trochu více na vodě díky pozbytí povinnosti účtovat (evidovat) o pokladně a bankovním účtu, a tedy není povinnost účtovat o problematických osobních vkladech podnikatele, jejichž zdanění chtěl finanční úřad prokázat. K řešení této otázky však zatím příslušná judikatura není k dispozici. I když daňová evidence jako náhrada za jednoduché účetnictví není žádnou novinkou, díky délkám kontrol a na ně navazujících soudních řízení se i poměrně čerstvé judikáty stále zabývají otázkou již zaniklého jednoduchého účetnictví. 3. Pokud zdanit, tak v jakém období? Pokud dojdeme k názoru, že minimálně v dobách jednoduchého účetnictví byla povinnost prokázat zdanění peněz vkládaných do podnikání, naskýtá se otázka, jak regulérně postupovat v případě, že se to nepovede? Příklad č. 4 Finanční úřad prováděl u pana Malého kontrolu daně z příjmů fyzických osob za rok V tomto roce pan Malý vložil do pokladny osobní vklad ve výši Kč. Správce daně jej vyzval, aby prokázal, že peníze, které jsou deklarovány jako osobní vklad ze zdrojů mimo podnikání, byly již někdy v minulosti zdaněny. Pan Malý výzvě finančního úřadu nedokázal vyhovět. Proto mu byl zvýšen základ daně za rok 2003 o zmíněných Kč a doměřena tomu odpovídající daň. I pokud bychom vycházeli z teze, že finanční úřad má právo mít pochybnosti o panu Malém a jeho finančních zdrojích a zmíněné finanční prostředky mohly za určitých okolností pocházet skutečně z nezdaněných zdrojů, jak obhájit jejich dodanění právě do zdaňovacího období roku 2003? Co když ve skutečnosti pocházely z roku 2002, 2001 či z ještě dřívějších let? Co když pocházely z roku, který je již prekludován, a tudíž za něj finanční úřad nemá právo daň doměřit? Příklad č. 5 K panu Johanidesovi přišla kontrola na daň z příjmů za rok V předmětném roce vložil do pokladny osobní vklad ve výši Kč. Finanční úřad jej vyzval, aby prokázal, že tyto vložené peníze byly řádně zdaněny. Pan Johanides neměl čisté svědomí, spočítal si však různé lhůty (včetně trestněprávních) a prohlásil, že se přiznává, že jde o peníze, které získal v roce 1994, a nezdanil je. Vycházel z faktu, že rok 1994 je již dávno prekludován a finanční úřad mu nebude moci již nic doměřit. Zde již se judikatura poněkud různí, mezi soudci zřejmě nepanuje na tuto otázku jednoznačný názor. (Nikoli ve faktu, zda je rok 1994 prekludován, tomu 111

6 Kapitola 12 tak bezesporu většinou bude. Není zatím ale zcela jednoznačně vyřešena otázka, zda i tak není možno spornou částku zahrnout do kontrolovaného roku 2003.) I když většině odborníků naskočí základní daňová zásada zdaňuje se dle časové a věcné souvislosti příjmů, a tudíž není titul pro zvýšení základu daně zrovna pro náhodně kontrolovaný rok bez prokázání důvodu, proč by tento příjem zrovna do daného období měl patřit, judikatura této zdánlivě jasné otázce nedává často za pravdu. Zejména u podnikatelů pak není výjimečný závěr, že jestliže v daném roce byl učiněn vklad do podnikání zjevně neodpovídající zdaněným příjmům poplatníka s přihlédnutím k minulým letům, je možno v roce vkladu provést dodanění. 4. Jaké jsou důsledky neprokázání původu peněz? Pokud poplatník neobjasnil, jakým způsobem přišel k penězům a jak je zdanil, finanční úřad dojde k závěru, že jeho osobní vklad nebyl hodnověrně prokázán. Jestliže nebyl hodnověrně prokázán, pak správce daně konstatuje, že účetnictví, popřípadě jiná evidence poplatníka je neprůkazné, což je přesně důvod, který finanční úřad potřebuje k tomu, aby mohl daň doměřit podle pomůcek. Pokud se podaří finančnímu úřadu použití pomůcek takto obhájit, má vyhráno poplatník se obtížně dostává ke zjištění, jakých pomůcek bylo vůbec použito, o to horší je případná polemika s jejich výší nadřízené orgány i soudy se často snaží vyhnout posuzování výše daně stanovené podle pomůcek a pouze sledují, zda mohly být použity, či nikoli. Poplatník se tak do značné míry může ocitnout v rukou finančního úřadu, který pochopitelně celým postupem sleduje cíl neuznat poplatníkovu ztrátu a vyměřit mu kladnou daňovou povinnost. 5. Shrnutí Přes neexistenci majetkových přiznání není nutnost prokazovat zdanění finančních prostředků vyloučena, a to zejména u poplatníků podnikatelů. Správci daně argumentují, že podnikatel účtoval o vložení peněz do podnikání, a proto je povinen prokázat, jakým způsobem byly tyto finanční prostředky zdaněny. Postup z předcházejícího bodu je potvrzen judikaturou pro jednoduché účetnictví, pro daňovou evidenci zatím judikatura chybí. Je tedy možno zkusit argumentaci, že daňová evidence povinnost zaznamenávat osobní vklady neobsahuje, a tudíž není povinnost prokazovat jejich zdanění. V případě dodanění neprokázaných vkladů je možno rozporovat rok dodanění sporného příjmu (judikatura nejednoznačná). I v případě, že nejde o podnikatelské vklady, není ještě automaticky vyhráno. Některé soudy mají tendenci podezřelé peníze zdanit i v jiných případech. 112

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm.

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. e PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 61/1996

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 10821/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 164/SU/2012

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2012 Částka 62 29. června 2012 Cena 124,- Kč OBSAH Úvod.......................................................................... 3430 I. Registrace Přehled zrušených

Více

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Rigorózní práce Mgr. Dana Zerzánová 2007 Prohlašuji že

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852 222 E-mail:

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více

Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového odpočtu (Prof. Ing. Libuše Müllerová)

Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového odpočtu (Prof. Ing. Libuše Müllerová) Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového odpočtu (Prof. Ing. Libuše Müllerová) 1. Úvod V novele zákona o daních z příjmů v 34 odst. 4) a 5) se s účinností od 1. 1. 2005 objevilo

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ JUDr. Karel Pešta, Václav Hodonický Realizováno v rámci Projektu Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více