Facility management z pohledu objednatele podpůrných služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Facility management z pohledu objednatele podpůrných služeb"

Transkript

1 Facility management z pohledu objednatele podpůrných služeb Konference Facility Management 2012 Alan Hájek, Infrastrukturní služby, UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Praha,

2 AGENDA požadavky na externí dodavatele způsob výběru externího dodavatele předpoklady efektivity outsourcingu v praxi 2

3 Požadavky na externí dodavatele Očekávání strategického záměru objednatele Výchozí předpoklady využití externích zdrojů efektivnější řízení procesů a práce s reportingem a benchmarkingem rychlost, kvalita, know how a schopnost podpořit směřování firmy a její strategii kvalitní dodavatelé orientovaní na výsledek, kontinuita procesů měřitelné efekty Důležité aspekty podpora vedení firmy objednatele projít změnou a schválený rozpočet schopnost realizačního týmu promítnout strategickou vizi do reálného řešení eliminovat stávající slabá místa procesu a posílit všesměrnou zpětnou vazbu oprostit se od provozní slepoty a využít nejnovější poznatky v know how, SW podpory vytvořit řešení, které není statické, ale bude se měnit se zadavatelem do budoucna Časté chyby lidský faktor nedostatek motivace kmenových pracovníků a dodavatelů nízká vymahatelnost plnění smluv nedotaženost rolí, kompetencí a odpovědnosti rozdíl v reálném a formálním plnění reporting jako nástroj alibismu a ne řízení vítězství ambicí nad zdravým rozumem, změna za každou cenu alternativní řešení 3

4 Požadavky na externí dodavatele Co je třeba vzít v úvahu a zmapovat? Důležitost přípravných kroků jakého efektu chceme dosáhnout? jaké problémy chceme vyřešit, jakých cílů dosáhnout? jsou tyto cíle proveditelné, jak a v jakém čase? Jaká jsou rizika? jaké máme možnosti, abychom zlepšili stávající procesní nastavení FM? jakou podobu bude mít implementace záměru a co k ní všechno potřebujeme? Připravenost zadavatele na změnu personální zajištění / tým, pozice, role a odpovědnost jeho členů soulad s interními procesy (centrální nákup, právní, daně, finance, podpůrné procesy) zajištění kontinuity vlivem přechodu od stávajícího na nové zajištění FM kvalitní zadávací dokumentace a smlouvy, transparentní výběr dodavatele Profil dodavatele chceme přímého dodavatele nebo kontraktora? má dostatečné kapacity a odborné know how, aby pokryl komplexně službu? jaké má reference, jaká je jeho stabilita a reputace? jak si můžeme ověřit jeho kvality? 4

5 Požadavky na externí dodavatele nekvalitní SLA Rizika ve vztahu s externím dodavatelem příliš obecný / složitý / obtížně měřitelný popis činností bez přesné vazby na cenu hlavní kriterium pro výběr dodavatele cena neprůhledná struktura konstrukce ceny, obrana např. cenový práh, výkony (úklid) nekvalitní smlouvy obtížná vymahatelnost plnění, zadavatel v defenzívě přístup k datům je-li SW na straně dodavatele, je jeho výměna komplikovaná a drahá odpovědnost dodavatele přesné požadavky na odpovědnost za škody a pojištění dodavatele nekvalitní tým dodavatele kupujeme službu, proto využíváme externí zdroje a očekáváme výborné know how 5

6 Požadavky na externí dodavatele Vhodnost externího dodavatele Profil dodavatele (komplexnost nabídky služeb, reputace na trhu) Kvalifikační předpoklady (podíl zaměstnanců a externích dodavatelů) Vyhodnocení vhodnosti daného dodavatele pro poptávku zadavatele Kapacitní předpoklady a pokrytí služby v rámci ČR Prověření referencí, doložení referencí obdobných zadavatelů Realizační tým, představení klíčových osob a jejich reference Kvalitativní prověření nabídky, míra pro-aktivity a pochopení potřeb zadavatele 6

7 Způsob výběru externího dodavatele Obecné podmínky Příprava kvalitní zadávací dokumentace přesná specifikace toho, co poptáváme požadovaná struktura nabídky a zpracování cenové kalkulace žádoucím výsledkem jsou nabídky, z nich vyplyne: 1) kvalita dodavatele (jeho orientace se na potřeby zadavatele) 2) cena (dle požadované struktury kalkulace) 3) specifická nadhodnota (silné stránky a vhodnost pro zadavatele) Transparentní vícekolový proces výběru - 1.kolo: indikativní cenová nabídka a předložení kvalifikačních předpokladů - 2.kolo: cenová soutěž / e-aukce - 3.kolo: závěrečné projednání se 3 vítěznými uchazeči - vyhlášení vítěze, projednání a podpis smlouvy, zahájení spolupráce 7

8 Způsob výběru externího dodavatele Náležitosti zadávací dokumentace Zadávací dokumentace detail přesná struktura nabídky, tj. formulář nabídky, čestné prohlášení, vzorová smlouva standardizované SLA, tj. rozsah, kvalita, termíny, konstrukce ceny struktura ceny, tj. co formou paušálu a co odvislé od konkrétního plnění, vše v požadované tabulce cenové kalkulace, aby bylo možné nabídky vyhodnotit a srovnat průvodní informace, tj. popis procesu výběru a očekávání zadavatele s přesnými termíny harmonogramu všech fází výběru transparentnost a rovné šance pro všechny uchazeče, tj. informační schůzka, způsob odpovídání dotazů, způsob komunikace s uchazeči v době VŘ apod. Extrémně důležitá je schopnost objednatele prokázat dumping nebo nereálnost v jiných oblastech nabídky a promítnout je měřitelně do vyhodnocení!!! 8

9 Předpoklady efektivity outsourcingu v praxi Finanční & nefinanční aspekty kvalitní zmapování nákladů pomůže vyvést z firmy objednatele skupiny činností, které lze zajistit prostřednictvím externích subjektů levněji a ve vyšší kvalitě reaguje-li objednatel na měnící se podmínky svého core business, je outsourcing řešením, které je pružné a ekonomicky akceptovatelné v porovnání s organizační strukturou tvořenou jen kmenovými zaměstnanci kupujeme službu dle SLA týmy objednatele i dodavatele musí být motivované (KPI) pro dodavatele je nutné zajistit podmínky pohybu po firmě jako pro zaměstnance 9

10 Předpoklady efektivity outsourcingu v praxi Mechanismy kontroly, řízení a vyhodnocování reálné podmínky přinášejí test kvality řešení, reporting dá odpověď, jak se změna promítla do nákladů, kvalita je patrná z denní praxe kromě platformy (SW a procesní nastavení) a nástrojů (motivace z obchodně smluvních podmínek) se pozornost upře na personální zajištění, tj., jak realizační týmy objednatele a dodavatele plní své role, jak jsou orientovaní na výsledek a jak spolu komunikují sledování spokojenosti interního zákazníka a vyhodnocování KPI dodavatele vytváří senzitivitu mezi náklady a kvalitou dodávané služby získaná data musí umožnit srovnání v krátkodobém i střednědobém horizontu, podle výsledku jsou hodnoceni jak kmenoví zaměstnanci, tak dodavatel dobré vztahy mezi objednatelem a dodavatelem musí vyplývat z měřitelných výsledků spolupráce, nikoli z osobních vazeb 10

11 Předpoklady efektivity outsourcingu v praxi Klíčové předpoklady pro úspěch outsourcingu FM služeb proaktivita kvalitní nastavení rolí v týmu objednatele a dodavatele ve vazbě na SW podporu a na řízený oběh informací / komunikaci férové prostředí vyvážené obchodně smluvní podmínky obou stran s motivačními prvky a senzitivitou SLA na KPI role konzultanta odstraní provozní slepotu, pomůže standardizovat dílčí prvky řešení (nevznikne kočkopes, ale porovnatelné prostředí), přináší inspiraci, neboť má zkušenosti s různými zadavateli, kapacitu výsledný model zda 1 generální dodavatel FM či skupina dodavatelů odpovídá více strategickému záměru dodavatele řízení nákladů optimálně tak, aby motivace dodavateli umožnila vytvářet obvyklou marži za současného snížení celkových nákladů zadavatele a zvýšení spokojenosti interního zákazníka / reputace 11

12 Předpoklady efektivity outsourcingu v praxi Parametry outsourcingu FM služeb v UniCredit Bank Vzájemně provázané smlouvy mezi bankou, Poskytovatelem FM a vybranými Klíčovými dodavateli s regionální působností vzešlými z 10 výběrových řízení pro danou oblast Jasné znění SLA (Service Level Agreement definující službu v jejím rozsahu, kvalitě, termínech a cenové hladině minimum paušálů) Max. důraz na tzv. decentralizované procesní workflow, kdy je track record zakázky podchycen v SW, prochází procesním řízením, dokončením a fakturací Vyhodnocování měsíčních výsledků splnění SLA pomocí KPI Aktivní zapojení dodavatelů do vytváření plánů údržby a optimalizace provozu Automatizovaný reporting, elektronická fakturace, podpora účetního systému banky Max. důraz na synergie a nákladovou sensitivitu kvalitní SLA nechá dodavatelům možnost vytvářet obvyklý zisk, ale v celkovém úhrnu snižuje náklady Zadavatele Smlouvy vytvořené kvalitní právní kanceláří, SW AFM od leadra trhu, kvalitní dodavatelé 12

13 Předpoklady efektivity outsourcingu v praxi Celá ČR OBJEDNATEL Manager Organigram outsourcingu FM služeb v UniCredit Bank OBJEDNATEL Operátoři / Specialisti / AFM TZB (Energetika, Elektro, Výtahy) TZB (Bezpečnostní systémy, PO) SLUŽBY (Úklid, Stěhování, Majetek) POSKYTOVATEL FM Management / Dispečink / AFM Procesní řízení Klíčových dodavatelů Havarijní servis Drobná údržba Regionální podpora Regionální podpora Regionální podpora Manažer banky Procesní řízení Manažer banky Procesní řízení Manažer banky Procesní řízení Region Praha Region Čechy Region Morava KD ELEKTRO - UPS KD ELEKTRO - REVIZE KD ENERGETIKA KD ENERGETIKA KD ZDVÍHACÍ ZAŘÍZENÍ KD EVIDENCE MAJETKU / PASPORTIZACE KD POŽÁRNÍ OCHRANA (BOZP) KD ÚKLID HQ KD ÚKLID POBOČKOVÁ SÍŤ PRAHA + ČECHY + MORAVA 13

14 Předpoklady efektivity outsourcingu v praxi Pravidla KPI pro dodavatele FM služeb v UniCredit Bank KPI se vyhodnocuje postupně z uzavřených zakázek, co řádek v DB (obj.), to zakázka. Dodavatel při postupném hodnocení vše vidí a může reagovat na prokazování vad. Dosažené KPI se počítá z celkového počtu zakázek v daném měsíci, přiznaná míra KPI z celkového finančního objemu odměny očištěné o dopravné. Termíny monitoruje SW AFM, kvalitu a rozsah pracovníci banky a Poskytovatele FM. SW AFM navrhne výši slevy za vady dle výskytu vad, operátor banky přihlédne k reálné povaze vad a má možnost slevu snížit, vyšší slevu mu nepovolí SW AFM. 14

15 Předpoklady efektivity outsourcingu v praxi Výsledný efekt nastavení FM služeb v UniCredit Bank Kombinace decentralizovaného workflow a všesměrných kontrolních vazeb přináší sensitivitu dohledu nad plněním SLA a součinností všech zúčastněných subjektů. Kombinace regionální podpory kmenových zaměstnanců banky, odbornosti Klíčových dodavatelů a řídícího potenciálu Poskytovatele FM vytváří perfektní zpětnou komunikační vazbu orientovanou na potřeby banky informace se sdílí. Kvalitní SLA vytváří most mezi nároky procesů a žádoucím výsledkem, v kombinaci s kvalitním týmem je klíčem k vytěžení potenciálu synergií (v případě pobočkové sítě napříč celou ČR je to např. optimalizace nákladů na dopravné). Jednoduchost základních činností umožňuje vytvářet složité funkční celky, jejichž přenastavení kdykoli v budoucnu je snadné, levné a mapovatelné rychlá reakce funguje díky procesnímu workflow, lze dohledat historii i budoucí výskyty (plán údržby). Trh se dynamicky mění a FM spoluvytváří parametry prostředí pro core business aktivity pracovníků banky tím, že proaktivně podporuje změnové procesy. Datové výstupy umožňují získat vynikající nákladové a událostní reporty, jsou bičem na provozně orientované managery a nástrojem, který indikuje trendy, místa pro kontinuální vylepšování celého provozního modelu. 15 Nyní je prostor k diskusi pro Vaše otázky..

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Změna řízení úrovně služeb

Změna řízení úrovně služeb Využití metodologie ITIL při rozšířování portfolia zákazníků poskytovatele Josef Charvát Deloitte&Touche jcharvat@deloittece.com Abstrakt Vývoj trhu outsourcingových služeb vede poskytovatele k přeorientaci

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz Abstract To ensure the safe organisation with a potential do develop sustainable

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více