MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN. Metodika průzkumů mezi zaměstnanci a klienty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN. Metodika průzkumů mezi zaměstnanci a klienty"

Transkript

1 MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/ Metodika průzkumů mezi zaměstnanci a klienty květen 2011

2 OBSAH: 1 Metodika dotazníkových šetření Metodika sběru dat klienti Metodika sběru dat zaměstnanci Metodika sběru dat opakování průzkumu Dotazník Průzkum mezi klienty Průzkum mezi zaměstnanci Struktura závěrečných zpráv Průzkum mezi klienty Průzkum mezi zaměstnanci

3 1 Metodika dotazníkových šetření V rámci projektu Vstřícný úřad spokojený občan byla naplánovaná dvě dotazníková šetření. První směřovalo ke klientům úřadu a druhé dovnitř úřadu k zaměstnancům. Vzhledem k odlišným cílovým skupinám byl zvolen odlišný způsob sběru dat. Garantem obou dotazníkových průzkumů je tajemník městského úřadu. 1.1 Metodika sběru dat klienti Dotazníkové šetření mezi klienty je realizováno v prostorách městského úřadu. Jedná se o papírovou formu osobního dotazování (F2F). Proškolení tazatelé, rozmístění u východů z obou budov městského úřadu, zastavují klienty s prosbou o zodpovězení několika otázek týkající se spokojenosti s vyřízením svého požadavku. Při sběru dat je třeba hlídat především následující aspekty: - Výběr respondentů: Klienti úřadu jsou dotazováni až při východu z budovy. Obsazeny musí být všechny důležité východy. Důležité je, že tazatel si nesmí vybírat, koho dotáže a koho ne. Tazatel vždy osloví prvního klienta, který překročí pomyslnou hranici. S tímto klientem vyplní dotazník a poté osloví opět prvního dalšího klienta. - Přiměřené vystupování: Vystupování tazatelů musí být maximálně příjemné. K tomu přispívá upravenost tazatelů (přiměřený účes, oblečení, čistota), dobrý slovní projev (tazatel by měl umět plynule mluvit) a především úsměv. Tazatel by měl na respondenta působit pozitivním, ale zároveň přiměřeným a nepřehnaným, dojmem. - Způsob dotazování: Dotazník vyplňuje tazatel. Postupně čte jednotlivé otázky a zaznamenává odpovědi. Není přípustné, aby tazatel respondentovi podsouval vhodné odpovědi, např. svým hodnocením, výrazem obličeje, gesty, komentářem... - Termín dotazování: dotazování bude probíhat ve čtyřech dnech, z nichž tři jsou úřední a jeden neúřední. Upozornění: Není vhodné dotazník distribuovat přes zaměstnance úřadu. Hrozí zde riziko, že zaměstnanci budou podsouvat dotazníky těm klientům, kde jednání proběhlo úspěšně. Naopak v případě neúspěšného jednání úředník dotazník zamlčí. Dále hrozí, že si dotazníky budou vyplňovat sami zaměstnanci. Proto byl zvolen přístup dotazování s externími tazateli. Přepis dotazníků do PC: Poté, co tazatelé vyplní s respondenty dotazník, budou jednotlivé dotazníky přepsány do šablony v PC. Každý sloupec představuje jednu otázku a řádek jednoho respondenta. Do počítače se přepisují pouze kódy odpovědí. Po zadání všech dotazníků jsou jednotlivé kódy nahrazeny za slovní odpovědi. 3

4 1.2 Metodika sběru dat zaměstnanci Pro šetření mezi zaměstnanci byl zvolen on-line dotazovací nástroj, do kterého byl dotazník naprogramován. Výhodou on-line sběru dat je, že data se rovnou ukládají do databáze a odpadá značná administrace spojená s papírovým sběrem dat. Zároveň je možné kontrolovat, zda zaměstnanec dotazník vyplnil, ale zároveň není možné vystopovat, co vyplnil. Je tedy dodržena potřeba anonymity. Každému ze zaměstnanců přijde do u pozvánka k vyplnění dotazníku. Na vyplnění je ponecháno 14 dní. 13. den se rozešle připomínka zaměstnancům, kteří dotazník doposud nevyplnili. Pro současnou vlnu byl z důvodu zvýšení důvěryhodnosti ohledně anonymity zvolen externí program pod doménou on-line.vyzkumysoukup.cz. Pro případné další vlny lze využít následující možnosti: - papírová forma dotazování (je náročná na čas a není možné kontrolovat, kdo dotazník již vyplnil a kdo ne) - dostupné nástroje na webu zdarma např. v Google analytics (nástroje jsou zdarma, relativně jednoduchá organizace sběru dat, většinou není možné kontrolovat, kdo dotazník již vyplnil a kdo ne) - placené nástroje na webu (cca 4 10 tis. Kč), např. (či po dohodě on-line.vyzkumysoukup.cz) 1.3 Metodika sběru dat opakování průzkumu Dotazníková šetření získávají přidanou hodnotu při opakování v čase. Můžeme tak otestovat, jak se situace vyvíjí a jak se projevily zavedené změny. Garantem realizace opakovaných průzkumů bude opět tajemním městského úřadu. Z metodického hlediska je třeba ohlídat následující skutečnosti: - je třeba použít stejný dotazník jako v předchozí vlně (či alespoň tu část, kterou chceme porovnávat), - je třeba dodržet stejný způsob sběru dat (časové naplánování, způsob oslovení respondentů, dotazovat v podobných dnech atd.), - v případě zaměstnanců je třeba dotázat všechny zaměstnance (polovina nestačí). Pokud nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, nelze výsledky z jednotlivých časových období porovnávat. Zjištěné změny by mohly být způsobeny odlišným způsobem měření. 4

5 2 Dotazník 2.1 Průzkum mezi klienty Vážený kliente Městského úřadu Semily, žádáme Vás o vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se spokojenosti klientů s Městským úřadem. Dotazník je součástí projektu Vstřícný úřad spokojený občan. Výsledky průzkumu budou podkladem pro zlepšení služeb úřadu směrem k veřejnosti. Co bylo důvodem Vaší návštěvy?... Jednalo se o: 11 1) žádost / stanovisko / povolení 11 3) získání informací / formulářů 11 5) stížnost 11 2) úhradu poplatků, nájemného apod. 11 4) doklady 11 6) ostatní Jaký odbor jste navštívil/a? 11 1) Odbor správní 11 7) Živnostenský úřad 11 2) Odbor dopravy 11 8) odbor sociálních věcí 11 3) Stavební úřad 11 9) oddělení územního plánování 11 4) Odbor životního prostředí 11 10) Finanční a plánovací odbor 11 5) Odbor správy majetku 11 11) Odbor investic 11 6) Kancelář tajemníka 11 12) Vedení města (starosta, místostarostky) 1 13) Odbor školství, kultury a vnějších vztahů Po jaké době jste přišel/la na řadu? 11 1) ihned 11 2) do 5 minut 11 3) do 10 minut 11 4) déle Byl/a jste se svým požadavkem úspěšný/á; bylo Vám vyhověno? 11 1) ANO 11 2) NE Bylo Vám zamítnutí požadavku srozumitelně vysvětleno? Odpovídejte, pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a NE. 11 1) ANO 11 2) NE Jak jste byl/a spokojen/a s: 1) spokojen/a 2) spokojen/a 3) /a 4) /a 5) Nevím A/ Vystupování a chování zaměstnance B/ Ochota vyjít Vám vstříc C/ Odbornost zaměstnance Zjišťoval/a jste si informace již před návštěvou úřadu? 11 1) ANO 11 2) NE Na následující dvě otázky odpovídejte, pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO. Jakým způsobem jste informace před návštěvou zjišťoval/a? 11 1) telefonem na Městském úřadu 11 3) Jinak: ) prostřednictvím internetu Byl/a jste s informacemi získanými před návštěvou spokojen/a? 11 1) ANO 11 2) NE Děkujeme za vyplnění dotazníku. 5

6 2.2 Průzkum mezi zaměstnanci Průzkum spokojenosti zaměstnanců MěÚ Semily je realizován v rámci projektu Vstřícný úřad spokojený občan reg.č. CZ.1.04/4.1.01/ Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než min. Z technických důvodů je na vyplnění dotazníku nastavena max. 1 hodina. Vyruší-li Vás něco při vyplňování, uložte dotazník kliknutím na tlačítko "Obnovit později". Nezapomeňte po vyplnění dotazník odeslat kliknutím na tlačítko "Odeslat". Průzkum obsahuje 27 otázek. Na úvod se zaměříme na Vaši práci. 1 Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově se svou prací? * Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: ne ne nedokážu odpovědět 2 Jak jste s následujícími okolnostmi Vaší práce? * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) Pracovní zátěž (množství práce) Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) Platové ohodnocení Jistota zaměstnání Rovný přístup ke všem zaměstnancům Zaměstnanecké výhody Vztahy s přímým nadřízeným Zajímavost práce Informování o ne ne 6

7 ne ne hospodaření úřadu Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace Jednání s respektem, úctou Dobré mezilidské vztahy Faktory osti 3 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s pracovními podmínkami (světlo, teplo, hluk). Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 4 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s pracovní zátěží (množství práce). Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 5 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s délkou pracovní doby. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 6 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s organizací pracovní doby (příchody, odchody, přestávky). Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 7 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s platovým ohodnocením. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 8 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s jistotou zaměstnání. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 9 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s rovným přístupem ke všem zaměstnancům. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 10 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a se zaměstnaneckými výhodami. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 7

8 11 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a se vztahy s přímými nadřízenými. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 12 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a se zajímavostí práce. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 13 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s Informovaností o hospodaření úřadu. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 14 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s možnostmi dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 15 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s jednáním s respektem a úctou. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 16 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s dobrými mezilidskými vztahy. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. Ocenění práce 17 A nyní nám prosím odpovězte, jakým způsobem je Vaše práce ohodnocena? Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: Odměňování je s ohledem na mé pracovní výkony spravedlivé. Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání. ne ne netýká se mě Komunikace, informace a vztahy na pracovišti 18 Předkládáme Vám několik otázek o Vašem nadřízeném. Uveďte, nakolik souhlasíte nebo nesouhlasíte s každou z nich. * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: Můj nadřízený dobře stanovuje pracovní cíle. Můj nadřízený má ne ne netýká se mě 8

9 ne ne netýká se mě dostatečnou autoritu k efektivnímu vedení naší skupiny. V případě potřeby mohu kdykoliv svého nadřízeného požádat o pomoc. Myslím, že naše oddělení/odbor je dobře řízeno. 19 Jak byste charakterizoval(a) atmosféru mezi spolupracovníky na pracovišti? Označte na uvedené stupnici, který z výroků A nebo B je vám bližší? * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:!vybírejte MEZI VÝROKY A a B! Výrok A: Převažuje přátelská atmosféra. A A B B Výrok B: Atmosféra je plná napětí a konfliktů. Hodnocení zaměstnavatele a pracovních podmínek 20 Rádi bychom zjistili více o charakteru Vaší práce. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: Mám k dispozici vybavení a nástroje potřebné pro řádný výkon své práce. V našem oddělení je většinou dostatek pracovníků na zvládnutí požadované práce. Moje práce je často přerušována nepředvídanými úkoly. ne ne netýká se mě 21 Nyní Vám položíme několik otázek týkajících se Vašeho zaměstnavatele. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: Naše organizace jedná se svými zaměstnanci s respektem a úctou bez ohledu na jejich pozici. Myslím, že náš úřad je jako celek dobře řízen. ne ne netýká se mě 9

10 Na úřadě funguje dobrý systém informování, díky kterému se ke mně dostanou informace, které potřebuji, včas a v požadované kvalitě. ne ne netýká se mě 22 Uvažujete v současné době vážně o odchodu z úřadu? * Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: Určitě ano ano ne Určitě ne Nevím Pracovní zařazení, pracovní poměr, pracovní doba 23 Jaké je Vaše je vaše současné pracovní zařazení: * Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: Vedoucí odboru/oddělení Pracovník odboru/oddělení Vedení města 24 Která činnost ve Vaší práci převažuje? * Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: státní správa samospráva Zcela nakonec prostor pro vaše vzkazy, připomínky, náměty. 25 TŘI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ BY MĚLY NA ÚŘADĚ PROBĚHNOUT: Prosím napište své odpovědi zde: TŘI VĚCI, KTERÉ SE MI NA NAŠEM ÚŘADĚ NEJVÍCE LÍBÍ: Prosím napište své odpovědi zde: MŮJ VZKAZ VEDENÍ ÚŘADU: Co byste doporučil(a) vedení úřadu, aby zlepšilo/ změnilo/ zavedlo/ zrušilo v souvislosti se zvýšením Vaší pracovní spokojenosti? Uveďte jakékoliv náměty, připomínky, které považujete za důležité. 10

11 3 Struktura závěrečných zpráv V následujícím textu je obsažen návrh struktury závěrečných zpráv obou průzkumů. Tato struktura je identická se závěrečnými zprávami z průzkumů realizovaných v roce Kromě názvů jednotlivých kapitol popisuje také jejich stručný obsah a navrhuje rovněž názvy a formát tabulek a názvy grafů. 3.1 Průzkum mezi klienty 1. Úvod - počet respondentů a jejich stručná charakteristika - způsob realizace průzkumu (období, místo, tazatelé, spolupracující organizace, návratnost odpovědí), charakteristika dotazníku - vyhodnocení klientů podle důvodu návštěvy (vč. tabulkového a/nebo grafického vyjádření) a podle navštíveného odboru (vč. tabulkového a/nebo grafického vyjádření) Tab. 1: Důvod návštěvy Jednalo se o: Celkem (%) žádost/stanovisko/povolení doklady získání informací/formulářů úhrada poplatků, nájemného... stížnost ostatní Graf 1: Důvod návštěvy (kruhový, tzv. koláčový graf) Tab. 2: Navštívený odbor Odbor Celkem (%) správní dopravy finanční a plánovací sociální věci živnostenský úřad životní prostředí stavební úřad správa majetku školství, kultura, vnější vztahy územní plánování investice kancelář tajemníka vedení města 2. Vyhodnocení průzkumu a. Čekací doba (celkové vyhodnocení doby odbavení klientů vč. tabulkového/grafického vyjádření, vyhodnocení čekací doby podle jednotlivých odborů vč. tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předchozím průzkumům) 11

12 Tab. 3: Čekací doba Čas Celkem (%, 2011) Celkem (%, 2012) ihned do 5 min do 10 min déle Graf 2: Čekací doba (kruhový, tzv. koláčový graf zvlášť pro aktuální rok a vybraný předešlý rok/-y) Tab. 4: Čekací doba dle jednotlivých odborů Čas správní dopravy finanční a plánovací 2011 ihned do 5 min do 10 min déle 2012 ihned do 5 min do 10 min déle sociální věci stavební úřad živnostens ký úřad životní prostředí b. Úspěšnost vyřízení požadavku (vyhodnocení úspěšnosti vyřízení požadavků a vysvětlení nevyřízených požadavků celkově a dle odborů vč. tabulkového a/nebo grafického vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům) Tab. 5: Byl/a jste se svým požadavkem úspěšný/á; bylo Vám vyhověno? Ano / Ne Celkem (%, 2011) Celkem (%, 2012) ano ne Graf 3: Byl/a jste se svým požadavkem úspěšný/á; bylo Vám vyhověno? (kruhový, tzv. koláčový graf zvlášť pro aktuální rok a vybraný předešlý rok/-y) Tab. 6: Bylo Vám zamítnutí požadavku srozumitelně vysvětleno? Ano / Ne Celkem (%, 2011) Celkem (%, 2012) ano ne c. Spokojenost s přístupem zaměstnanců úřadu (vyhodnocení přístupu, ochoty a odbornosti pracovníků úřadu dle otázek formulovaných v dotazníku vč. tabulkového a/nebo grafického zpracování, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům) Tab. 7: Bylo Vám zamítnutí požadavku srozumitelně vysvětleno? rozhodně spíše spokojen/a spokojen/a Jak jste byl/a spokojen/a s spíše /a rozhodně /a nevím 12

13 odborností zaměstnance Jak jste byl/a spokojen/a s vystupováním a chováním zaměstnance Jak jste byl/a spokojen/a s ochotou vyjít Vám vstříc (pozn.: do závorky umístit údaje za některý z předchozích roků) Graf 4: Bylo Vám zamítnutí požadavku srozumitelně vysvětleno? (sloupcový graf načítaný do 100 % v každém sloupci, vedle sebe pro porovnání vždy aktuální a některý z předchozích roků) d. Zjišťování informací před návštěvou (vyhodnocení klientů podle toho, zda a jak si zjišťují informace před návštěvou úřadu, vč. tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům) Tab. 8: Zjišťoval/a jste si informace již před návštěvou úřadu? Ano / Ne Počet odpovědí (%, 2011) Počet odpovědí (%, 2012) ne ano Tab. 9: Jakým způsobem jste informace před návštěvou zjišťoval/a? Způsob Počet odpovědí (2011) Počet odpovědí (2012) internet telefonem na MÚ jinak Tab. 10: Ostatní způsoby získávání informací Ostatní způsoby Počet odpovědí (2011) Počet odpovědí (2012) MÚ OSOBNĚ SMS OD PŘÍBUZNÝCH, ZNÁMÝCH DOTAZNÍK TURNOV MÚ Tab. 11: Byl/a jste s informacemi získanými před návštěvou spokojen/a? Spokojenost Počet odpovědí (%, 2011) Počet odpovědí (%, 2012) ano ne 3. Závěr - celkové slovní vyhodnocení zaměřené na spokojenost klientů a hlavní závěry průzkumu 4. Přílohy - vzor dotazníku 13

14 3.2 Průzkum mezi zaměstnanci 1. Úvod - počet respondentů a jejich stručná charakteristika - způsob realizace průzkumu (období, místo, tazatelé, spolupracující organizace, návratnost odpovědí), charakteristika dotazníku - vyhodnocení klientů podle důvodu návštěvy (vč. tabulkového a/nebo grafického vyjádření) a podle navštíveného odboru (vč. tabulkového a/nebo grafického vyjádření) 2. Vyhodnocení průzkumu - Celková spokojenost - vyhodnocení celkové spokojenosti zaměstnanců vč. tabulkového a/nebo grafického vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 1: Celková spokojenost zaměstnanců počet (2011) % (2011) počet (2012) % (2012) ne nedokážu odpovědět Celkový součet Graf 1: Celková spokojenost zaměstnanců (kruhový, tzv. koláčový graf) - vyhodnocení a interpretace celkové spokojenosti zaměstnanců podle působení v samosprávě/státní správě vč. tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 2: Celková spokojenost zaměstnanců státní správa 2011 ne nedokážu odpovědět Celkový počet (N) samospráva 2011 státní správa 2012 samospráva vyhodnocení a interpretace spokojenosti zaměstnanců podle jednotlivých aspektů práce vč. tabulkového a/nebo grafického vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 3: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce rozhodně spokojen spíše spokojen spíše rozhodně nevím, Zajímavost práce 14

15 Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) Vztahy s přímým nadřízeným Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) Zaměstnanecké výhody Jednání s respektem, úctou Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace Dobré mezilidské vztahy Informování o hospodaření úřadu Jistota zaměstnání Pracovní zátěž (množství práce) Rovný přístup ke všem zaměstnancům Platové ohodnocení (pozn.: Do závorky uvést pro porovnání také data z některého z předcházejících průzkumů.) Graf 2: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce (sloupcový graf s načítáním do 100 % v jednotlivých sloupcích, vedle sebe pro porovnání vždy data za aktuální rok a za některý z předcházejících roků) - vyhodnocení a interpretace spokojenosti zaměstnanců v jednotlivých aspektech práce podle působení v samosprávě/státní správě vč. tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 4: Průměrná spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce dle převažující činnosti státní správa samospráva celkem Zajímavost práce Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) Vztahy s přímým nadřízeným Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) Zaměstnanecké výhody Jednání s respektem, úctou Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace Dobré mezilidské vztahy Informování o hospodaření úřadu Jistota zaměstnání Pracovní zátěž (množství práce) Rovný přístup ke všem zaměstnancům Platové ohodnocení Pozn: Průměr z hodnot: spokojen = 4 spokojen = 2 = -2 = -4 Tab. 5: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce (samospráva) 15

16 Zajímavost práce Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) Vztahy s přímým nadřízeným Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) Zaměstnanecké výhody Jednání s respektem, úctou Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace Dobré mezilidské vztahy Informování o hospodaření úřadu Jistota zaměstnání Pracovní zátěž (množství práce) Rovný přístup ke všem zaměstnancům Platové ohodnocení Tab. 6: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce (státní správa) Zajímavost práce Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) Vztahy s přímým nadřízeným Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) Zaměstnanecké výhody Jednání s respektem, úctou Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace Dobré mezilidské vztahy Informování o hospodaření úřadu Jistota zaměstnání Pracovní zátěž (množství práce) Rovný přístup ke všem zaměstnancům Platové ohodnocení 3. Podrobné vyhodnocení průzkumu 3.1 Pracovní podmínky, organizace práce - vyhodnocení pracovních podmínek a organizace práce podle jednotlivých aspektů dle dotazníku vč. komentářů (odpovědí na otevřené otázky) a tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 7: Pracovní podmínky a organizace práce 16

17 Zajímavost práce Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace Zaměstnanecké výhody Jistota zaměstnání Pracovní zátěž (množství práce) 3.2. Ohodnocení práce - ohodnocení práce podle jednotlivých aspektů dle dotazníku vč. komentářů (odpovědí na otevřené otázky) a tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 8: Platové ohodnocení Platové ohodnocení Tab. 9: Způsob ohodnocení práce Odměňování je s ohledem na mé pracovní výkony spravedlivé. Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání. 3.3 Charakter práce a pracovní zátěž - vyhodnocení charakteru práce a pracovní zátěže podle jednotlivých aspektů dle dotazníku vč. komentářů (odpovědí na otevřené otázky) a tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 10: Pracovní zátěž Pracovní zátěž (množství práce) Tab. 11: Organizace práce, kapacita pracovníků 17

18 Mám k dispozici vybavení a nástroje potřebné pro řádný výkon své práce. V našem oddělení je většinou dostatek pracovníků na zvládnutí požadované práce. Moje práce je často přerušována nepředvídanými úkoly Hodnocení přímého nadřízeného - hodnocení nadřízeného podle jednotlivých aspektů dle dotazníku vč. komentářů (odpovědí na otevřené otázky) a tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 12: Vztahy s přímým nadřízeným Vztahy s přímým nadřízeným Tab. 13: Vztahy s přímým nadřízeným Vedoucí odboru/vedení města Pracovník odboru/oddělení ne ne Tab. 14: Hodnocení přímého nadřízeného V případě potřeby mohu kdykoliv svého nadřízeného požádat o pomoc. Myslím, že naše oddělení/odbor je dobře řízeno. Můj nadřízený dobře stanovuje pracovní cíle. Můj nadřízený má dostatečnou autoritu k efektivnímu vedení naší skupiny. 18

19 3.5. Atmosféra na pracovišti - vyhodnocení atmosféry na pracovišti podle jednotlivých aspektů dle dotazníku vč. komentářů (odpovědí na otevřené otázky) a tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 15: Mezilidské vztahy Rovný přístup ke všem zaměstnancům Jednání s respektem, úctou Dobré mezilidské vztahy 3.6. Řízení úřadu - vyhodnocení řízení úřadu podle jednotlivých aspektů dle dotazníku vč. komentářů (odpovědí na otevřené otázky) a tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 16: Informování o hospodaření úřadu Informování o hospodaření úřadu Tab. 17: Řízení úřadu, informační toky Myslím, že náš úřad je jako celek dobře řízen. Na úřadě funguje dobrý systém informování, díky kterému se ke mně dostanou informace, které potřebuji, včas a v požadované kvalitě Úvaha o odchodu z úřadu 19

20 - vyhodnocení úvah o odchodu z úřadu podle jednotlivých aspektů dle dotazníku vč. komentářů (odpovědí na otevřené otázky) a tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 18: Úvaha o odchodu z úřadu (samospráva) Určitě ano ano ne Určitě ne Nevím Pracovník odboru/oddělení Vedoucí odboru/oddělení Vedení města Tab. 19: Úvaha o odchodu z úřadu (státní správa) Určitě ano ano ne Určitě ne Nevím Pracovník odboru/oddělení Vedoucí odboru/oddělení 4. Vzkaz vedení 4.1. Tři nejdůležitější změny, které by měly na úřadě proběhnout - vyhodnocení navržených změn na úřadě (zvlášť výčet změn jmenovaných respondenty na 1. místě, na 2. místě a na 3. místě, podobné odpovědi sloučit a následně seřadit podle četnosti výskytu) - vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům 4.2. Tři věci, které se mi na našem úřadě nejvíce líbí - vyhodnocení kladných aspektů úřadu (zvlášť výčet aspektů jmenovaných respondenty na 1. místě, na 2. místě a na 3. místě, podobné odpovědi sloučit a následně seřadit podle četnosti výskytu) - vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům 4.3. Můj vzkaz vedení úřadu - vyhodnocení vzkazů respondentů pro vedení úřadu (podobné odpovědi sloučit a následně seřadit podle četnosti výskytu) - vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům 5. Závěr - celkové slovní vyhodnocení zaměřené na spokojenost klientů a hlavní závěry průzkumu vč. změn oproti průzkumům předešlým 6. Přílohy - vzor dotazníku 20

21 Vážený kliente Městského úřadu Semily, žádáme Vás o vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se spokojenosti klientů s Městským úřadem. Dotazník je součástí projektu Vstřícný úřad spokojený občan. Výsledky průzkumu budou podkladem pro zlepšení služeb úřadu směrem k veřejnosti. Otázky: 1. Co bylo důvodem Vaší návštěvy? Jednalo se o: 11 1) žádost / stanovisko / povolení 11 3) získání informací / formulářů 11 5) stížnost 11 2) úhradu poplatků, nájemného apod. 11 4) doklady 11 6) ostatní 3. Jaký odbor jste navštívil/a? 11 1) Odbor správní 11 7) Živnostenský úřad 11 2) Odbor dopravy 11 8) Odbor sociálních věcí 11 3) Stavební úřad 11 9) Oddělení územního plánování 11 4) Odbor životního prostředí 11 10) Finanční a plánovací odbor 11 5) Odbor správy majetku 11 11) Odbor investic 11 6) Kancelář tajemníka 11 12) Vedení města (starosta, místostarostky) 11 13) Odbor školství, kultury a vnějších vztahů 4. Po jaké době jste přišel/la na řadu? 11 1) ihned 11 2) do 5 minut 11 3) do 10 minut 11 4) déle 5. Byl/a jste se svým požadavkem úspěšný/á; bylo Vám vyhověno? 11 1) ANO 11 2) NE 6. Bylo Vám zamítnutí požadavku srozumitelně vysvětleno? Odpovídejte, pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a NE. 11 1) ANO 11 2) NE 7. Jak jste byl/a spokojen/a s: 1) spokojen/a 2) spokojen/a 3) /a 4) /a 5) Nevím A/ vystupováním a chováním zaměstnance B/ ochotou vyjít Vám vstříc C/ odborností zaměstnance Zjišťoval/a jste si informace již před návštěvou úřadu? 11 1) ANO 11 2) NE 9. Jakým způsobem jste informace před návštěvou zjišťoval/a? Na následující dvě otázky odpovídejte, pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO. 11 1) telefonem na Městském úřadu 11 3) Jinak: ) prostřednictvím internetu Byl/a jste s informacemi získanými před návštěvou spokojen/a? 11 1) ANO 11 2) NE DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU. MĚSTO SEMILY REGISTR.ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.04/4.1.01/ NÁZEV PROJEKTU: VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN DATUM:... TAZATEL:... 21

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 Vyhodnocení a analýza dotazníkového šetření mezi zaměstnanci úřadu. květen 2012 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ... 4 3 VYHODNOCENÍ

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/

Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/ VYHODNOCENÍ A ANALÝZA SPOKOJENOSTI KLIENTŮ S PRACÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOŠICE 2012 Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00083

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG

Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG Příloha č. 1 Vážení zaměstnanci, předkládáme vám tento dotazník a prosíme vás o co nejpřesnější a pravdivé zodpovězení otázek. Získané informace o vašich názorech umožní

Více

Dotazníky rok klienti

Dotazníky rok klienti Dotazníky rok 2010 - klienti Dotazníky vyplňovali klienti v měsících březnu, dubnu, září a říjnu 2010. Vyhodnocení odborů za rok 2010 dle jednotlivých měsíců. Spokojenost - přístup Praha březen duben září

Více

P R Ů Z K U M S P O K O J E N O S T I K L I E N T Ů S P R A C Í M Ě Ú K O N I C E V R O C E

P R Ů Z K U M S P O K O J E N O S T I K L I E N T Ů S P R A C Í M Ě Ú K O N I C E V R O C E P R Ů Z K U M S P O K O J E N O S T I K L I E N T Ů S P R A C Í M Ě Ú K O N I C E V R O C E V Konici dne 9. prosince OBSAH OBSAH... ÚVOD... VÝSLEDKY PRŮZKUMU ZA CELÝ ÚŘAD... OBECNÍ ÚŘAD ŽIVNOSTENSKÝ...

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Dotazníkové šetření pro potřeby zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor občanů na kvalitu

Více

Průzkum spokojenosti klientů Městského úřadu Velké Meziříčí

Průzkum spokojenosti klientů Městského úřadu Velké Meziříčí Průzkum spokojenosti klientů Městského úřadu Velké Meziříčí (proběhlo ve dnech 9.5.2018 a 14.5.2018) Velké Meziříčí květen 2018 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, tel.: 566 781

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

VYHODNOCENÍ A ANALÝZA SPOKOJENOSTI KLIENTŮ S PRACÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOŠICE

VYHODNOCENÍ A ANALÝZA SPOKOJENOSTI KLIENTŮ S PRACÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOŠICE VYHODNOCENÍ A ANALÝZA SPOKOJENOSTI KLIENTŮ S PRACÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOŠICE 211 Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.4/4.1.1/53.83

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Závěrečná zpráva. Úřad městské části Praha 18 5/2018. Mgr. Pavel Černý Dotazník k genderovému auditu

Závěrečná zpráva. Úřad městské části Praha 18 5/2018. Mgr. Pavel Černý   Dotazník k genderovému auditu 5/2018 Závěrečná zpráva Úřad městské části Praha 18 Mgr. Pavel Černý pavel.cerny@sociores.cz www.sociores.cz Dotazník k genderovému auditu Stručný obsah 1. Údaje o výzkumu... Chyba! Záložka není definována.

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Pracovní motivace a její naplnění u zaměstnanců ve vybraném kraji

Pracovní motivace a její naplnění u zaměstnanců ve vybraném kraji Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav podnikové strategie Pracovní motivace a její naplnění u zaměstnanců ve vybraném kraji Autor bakalářské práce: Sabina Šuldová Vedoucí bakalářské

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření 2016

Vyhodnocení dotazníkového šetření 2016 Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření 216 V roce 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí

Více

Zpráva z realizovaných průzkumů Mystery Client a spokojenosti klientů

Zpráva z realizovaných průzkumů Mystery Client a spokojenosti klientů Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu." Město Žďár nad Sázavou Zpráva z realizovaných

Více

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí 1 Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí (Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko Bítešsko) Velké Meziříčí listopad a prosinec 2011 2 Projekt: Posilování institucionální kapacity

Více

Dotazník je anonymní a slouží pouze pro potřeby výzkumu k diplomové práci Bc. J. Hanušové.

Dotazník je anonymní a slouží pouze pro potřeby výzkumu k diplomové práci Bc. J. Hanušové. Seznam příloh Příloha č. 1 Dotazník Výzkum k diplomové práci - Pracovní spokojenost zaměstnanců Dotazník k diplomové práci Bc. Jitky Hanušové. Diplomová práce je zaměřena na odměňování zaměstnanců nestátních

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

Dotazník pro školní koordinátory (zhodnocení průběhu hlavního sběru dat)

Dotazník pro školní koordinátory (zhodnocení průběhu hlavního sběru dat) Dotazník pro školní koordinátory (zhodnocení průběhu hlavního sběru dat) Příloha č. 1 Vážená školní koordinátorko / Vážený školní koordinátore, Rádi bychom Vám poděkovali za organizaci hlavního sběru dat

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Hodnocení dotazníkového šetření spokojenosti se službou Rok 2017 praktikanti, spolupracující organizace

Hodnocení dotazníkového šetření spokojenosti se službou Rok 2017 praktikanti, spolupracující organizace Hodnocení dotazníkového šetření spokojenosti se službou Rok 2017 praktikanti, spolupracující organizace 1 METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového šetření je zjistit

Více

Zjišťování spokojenosti s pečovatelskou službou v Kolovči a na Zichově

Zjišťování spokojenosti s pečovatelskou službou v Kolovči a na Zichově Zjišťování spokojenosti s pečovatelskou službou v Kolovči a na Zichově I. Metoda zjišťování a zpracování získaných údajů Pro zjišťování spokojenosti klientů s naší pečovatelskou službou jsme zvolili metodu

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Vážení zákazníci, protože Vám chceme poskytovat kvalitní služby a servisní podporu, zajímá nás, jak jste s jejich poskytovanou kvalitou spokojeni a

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e V Konici dne. ledna OBSAH OBSAH... ÚVOD... VÝSLEDKY PRŮZKUMU ZA CELÝ ÚŘAD... OBECNÍ ÚŘAD ŽIVNOSTENSKÝ... ODBOR

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

MMR_Spokojenost s podmínkami pro práci<br>

MMR_Spokojenost s podmínkami pro práci<br> Vážená paní, Vážený pane, Nejprve uvádíme stručné instrukce pro vyplnění tohoto on line dotazníku: Pod každou otázkou jsou uvedeny pokyny pro vyplnění. Prosíme Vás o velmi pozorné přečtení otázky i instrukcí;

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového šetření bylo

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice 90, tel ,

Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice 90, tel , Domov pro osoby se zdravotním postižením 687 41 Medlovice 90, tel. 572 594 729, email: eva.coplakova@ssluh.cz Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 01 Uherské Hradiště

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti občanů s prací MěÚ Černošice - listopad 2011, pracoviště Praha

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti občanů s prací MěÚ Černošice - listopad 2011, pracoviště Praha 1 Vyhodnocení dotazníků spokojenosti občanů s prací MěÚ Černošice - listopad 2011, pracoviště Praha Celkem bylo odevzdáno 108 dotazníků. V dotazníku bylo celkem 25 otázek. Z toho otázky 1-10 byly ke konkrétnímu

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti občana/zákazníka 2016

Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti občana/zákazníka 2016 Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti občana/zákazníka 216, Městského úřadu Val. Klobouky Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti občana/zákazníka 216 Ve dnech 14. 6. 216, 17. 6. 216 a

Více

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměstnanců Univerzitní knihovny ZČU v Plzni Leden 017/ Závěrečná zpráva z výzkumného projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz I. HLAVNÍ VÝSLEDKY

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci lednu 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem sociálních věcí Úřadu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci dubnu roku 2014 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Benchmarkingová iniciativa 2005 Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ždár nad Sázavou 11.6.2009 Rostislav Honus Metody Mystery Client Dotazníkové šetření Předpoklad: zájem

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE Obec Vinaře DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE a VINICE Vážení spoluobčané, Zastupitelstvo obce v současné době zpracovává Program rozvoje obce, ve kterém chce stanovit priority

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

Cesta ke kvalitě řízení územní veřejné správy v Dobříši

Cesta ke kvalitě řízení územní veřejné správy v Dobříši Cesta ke kvalitě řízení územní veřejné správy v Dobříši Aktivita č. 1 CAF II - Metodická a analytická práce zaměstnanců MěÚ Dobříš Koordinátorka aktivity Ing. Bohumila Budková Cesta ke kvalitě řízení územní

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží k zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících únor a březen letošního roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy. Září říjen 2012

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy. Září říjen 2012 Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy Září říjen 2012 Počet respondentů adresný online dotazník byl rozeslán na 7285 adres, návratnost 45% počet dokončených dotazníků:

Více

Spokojenost rodičů - zpětná vazba

Spokojenost rodičů - zpětná vazba Spokojenost rodičů - zpětná vazba aneb co ukázalo dotazníkové šetření mezi rodiči žáků ZŠ Jihomoravské nám.2 Zuzana Hrdová za Školskou radu, srpen 2016 Úvod a důvody dotazníkového šetření Školská rada

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

prověření úrovně kvality Městský úřad Šumperk 2010

prověření úrovně kvality Městský úřad Šumperk 2010 Mystery client prověření úrovně kvality kontaktu s klientem 2010 Co je to mystery client? Jedná se klasickou kvantitativní dotazníkovou analýzu, jejíž sestavení se řídí metodikou sociologických průzkumů.

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Dotazníkové šetření mezi obyvateli V rámci přípravy tohoto strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zastupiteli a obyvateli města Sadská. Cílem šetření bylo zjistit problémy, nedostatky

Více

Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv

Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv Praha únor 2013 1 ÚVOD Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv (dále Metodika ) byla zpracována

Více

SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM - 04 - Do zaměstnání se většinou těšíte, nebo ne? Často se těším 21,2% Občas se těším 36,7%

SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM - 04 - Do zaměstnání se většinou těšíte, nebo ne? Často se těším 21,2% Občas se těším 36,7% SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM Jak vyplývá ze zjištěných výsledků výzkumu, více neţ polovina respondentů (54,0 %) se do zaměstnání většinou nebo často těší. Méně neţ polovina dotázaných

Více

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e V Konici dne. prosince OBSAH OBSAH... ÚVOD...3 VÝSLEDKY PRŮZKUMU ZA CELÝ ÚŘAD... Obecní úřad živnostenský...7

Více

CELKOVÝ VÝSLEDEK - STRUČNÝ PŘEHLED. Zaměstnanecký průzkum - ukázka

CELKOVÝ VÝSLEDEK - STRUČNÝ PŘEHLED. Zaměstnanecký průzkum - ukázka CELKOVÝ VÝSLEDEK - STRUČNÝ PŘEHLED Zaměstnanecký průzkum - ukázka SOUHRN SPOKOJENOST NÁVRATNOST 1022 respondentů VÝSLEDEK ZA JEDNOTLIVÉ KATEGORIE IDENTIFIKACE 13% 26% 61% ANGAŽOVANOST 11% 27% 62% SPOKOJENOST

Více

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III.

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. Monitoring, sběr a vyhodnocení dat Quality management systému Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 22 - Monitoring, sběr a vyhodnocení dat

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Příloha č. 1 POUŽITÉ ZKRATKY

Příloha č. 1 POUŽITÉ ZKRATKY Příloha č. 1 POUŽITÉ ZKRATKY aj. a jiné atd. a tak dále apod. a podobně č. číslo kap. kapitola např. například odst. odstavec písm. písmeno popř. popřípadě pozn. poznámka mj. mimo jiné násl. následující

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - IT - 1-5 LET Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 9 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Členy top managementu vnímám

Více

Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Vyhodnocení evaluačních dotazníků Projekt: Inovace profesních zdravotnických programů na OU, IPZP, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Březen, 2013 Tento produkt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

KOMBINACE - IT - DO 1 ROKU VE SPOLEČNOSTI. Zaměstnanecký průzkum - ukázka

KOMBINACE - IT - DO 1 ROKU VE SPOLEČNOSTI. Zaměstnanecký průzkum - ukázka KOMBINACE - IT - DO 1 ROKU VE SPOLEČNOSTI Zaměstnanecký průzkum - ukázka SOUHRN SPOKOJENOST NÁVRATNOST 18 respondentů VÝSLEDEK ZA JEDNOTLIVÉ KATEGORIE IDENTIFIKACE 16% 31% 53% ANGAŽOVANOST 9% 1% 71% SPOKOJENOST

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka VYSVĚTLIVKY CELKOVÉ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY: VARIANTY ODPOVĚDÍ: Zcela nesouhlasím Nesouhlasím

Více

Výsledky dotazníkového průzkumu neprofesionálních knihoven okresu Uh. Hradiště. Seminář neprofesionálních knihoven a 17.8.

Výsledky dotazníkového průzkumu neprofesionálních knihoven okresu Uh. Hradiště. Seminář neprofesionálních knihoven a 17.8. Výsledky dotazníkového průzkumu neprofesionálních knihoven okresu Uh. Hradiště Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Spokojenost se službami knihovny Zjišťování spokojenosti uživatelů

Více

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Na počátku jsme si stanovili několik okruhů otázek, na které jsme pomocí dotazníkového šetření chtěli získat odpověď: 1.

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz,

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Zaměstnanecký průzkum - ukázka - historie VYSVĚTLIVKY CELKOVÉ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY: VARIANTY ODPOVĚDÍ: Zcela nesouhlasím Nesouhlasím

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 462 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Můj přímý nadřízený se mi věnuje

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Procesní aspekty PLPP ve školním roce 2016/17 Průběžná zpráva Zpracoval: Michal Nesládek Leden 2018

Procesní aspekty PLPP ve školním roce 2016/17 Průběžná zpráva Zpracoval: Michal Nesládek Leden 2018 Procesní aspekty PLPP ve školním roce 2016/17 Průběžná zpráva Zpracoval: Michal Nesládek Leden 2018 V prosinci 2017 bylo na školách zapojených do projektu KIPR zahájeno šetření zaměřené na zmapování procesních

Více

7. Kvalita poskytování sociální služby Podávání a vyřizování stížností, evaluační systém

7. Kvalita poskytování sociální služby Podávání a vyřizování stížností, evaluační systém 7. Kvalita poskytování sociální služby Podávání a vyřizování stížností, evaluační systém 1. Stížnost může podat každá osoba (zákonný zástupce), které je poskytována sociální služba. 2. O právu podat stížnost

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce.

Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. DOTAZNÍK PRO OBČANY Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. Program rozvoje obce Josefův Důl Protože je

Více

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů Projekt Další vzdělávání pro Vás Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů V březnu uskutečnila Střední škola

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2016 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2016 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 8 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen

Více

Souhrnné údaje o respondentech

Souhrnné údaje o respondentech Humpolec Výsledky dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb realizovaného v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec registrační číslo projektu: CZ.../././_/ Souhrnné

Více

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s.

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s. Přílohy Seznam příloh Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Dobrý den! Do rukou se Vám dostal dotazník, který bude sloužit jako

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více