MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN. Metodika průzkumů mezi zaměstnanci a klienty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN. Metodika průzkumů mezi zaměstnanci a klienty"

Transkript

1 MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/ Metodika průzkumů mezi zaměstnanci a klienty květen 2011

2 OBSAH: 1 Metodika dotazníkových šetření Metodika sběru dat klienti Metodika sběru dat zaměstnanci Metodika sběru dat opakování průzkumu Dotazník Průzkum mezi klienty Průzkum mezi zaměstnanci Struktura závěrečných zpráv Průzkum mezi klienty Průzkum mezi zaměstnanci

3 1 Metodika dotazníkových šetření V rámci projektu Vstřícný úřad spokojený občan byla naplánovaná dvě dotazníková šetření. První směřovalo ke klientům úřadu a druhé dovnitř úřadu k zaměstnancům. Vzhledem k odlišným cílovým skupinám byl zvolen odlišný způsob sběru dat. Garantem obou dotazníkových průzkumů je tajemník městského úřadu. 1.1 Metodika sběru dat klienti Dotazníkové šetření mezi klienty je realizováno v prostorách městského úřadu. Jedná se o papírovou formu osobního dotazování (F2F). Proškolení tazatelé, rozmístění u východů z obou budov městského úřadu, zastavují klienty s prosbou o zodpovězení několika otázek týkající se spokojenosti s vyřízením svého požadavku. Při sběru dat je třeba hlídat především následující aspekty: - Výběr respondentů: Klienti úřadu jsou dotazováni až při východu z budovy. Obsazeny musí být všechny důležité východy. Důležité je, že tazatel si nesmí vybírat, koho dotáže a koho ne. Tazatel vždy osloví prvního klienta, který překročí pomyslnou hranici. S tímto klientem vyplní dotazník a poté osloví opět prvního dalšího klienta. - Přiměřené vystupování: Vystupování tazatelů musí být maximálně příjemné. K tomu přispívá upravenost tazatelů (přiměřený účes, oblečení, čistota), dobrý slovní projev (tazatel by měl umět plynule mluvit) a především úsměv. Tazatel by měl na respondenta působit pozitivním, ale zároveň přiměřeným a nepřehnaným, dojmem. - Způsob dotazování: Dotazník vyplňuje tazatel. Postupně čte jednotlivé otázky a zaznamenává odpovědi. Není přípustné, aby tazatel respondentovi podsouval vhodné odpovědi, např. svým hodnocením, výrazem obličeje, gesty, komentářem... - Termín dotazování: dotazování bude probíhat ve čtyřech dnech, z nichž tři jsou úřední a jeden neúřední. Upozornění: Není vhodné dotazník distribuovat přes zaměstnance úřadu. Hrozí zde riziko, že zaměstnanci budou podsouvat dotazníky těm klientům, kde jednání proběhlo úspěšně. Naopak v případě neúspěšného jednání úředník dotazník zamlčí. Dále hrozí, že si dotazníky budou vyplňovat sami zaměstnanci. Proto byl zvolen přístup dotazování s externími tazateli. Přepis dotazníků do PC: Poté, co tazatelé vyplní s respondenty dotazník, budou jednotlivé dotazníky přepsány do šablony v PC. Každý sloupec představuje jednu otázku a řádek jednoho respondenta. Do počítače se přepisují pouze kódy odpovědí. Po zadání všech dotazníků jsou jednotlivé kódy nahrazeny za slovní odpovědi. 3

4 1.2 Metodika sběru dat zaměstnanci Pro šetření mezi zaměstnanci byl zvolen on-line dotazovací nástroj, do kterého byl dotazník naprogramován. Výhodou on-line sběru dat je, že data se rovnou ukládají do databáze a odpadá značná administrace spojená s papírovým sběrem dat. Zároveň je možné kontrolovat, zda zaměstnanec dotazník vyplnil, ale zároveň není možné vystopovat, co vyplnil. Je tedy dodržena potřeba anonymity. Každému ze zaměstnanců přijde do u pozvánka k vyplnění dotazníku. Na vyplnění je ponecháno 14 dní. 13. den se rozešle připomínka zaměstnancům, kteří dotazník doposud nevyplnili. Pro současnou vlnu byl z důvodu zvýšení důvěryhodnosti ohledně anonymity zvolen externí program pod doménou on-line.vyzkumysoukup.cz. Pro případné další vlny lze využít následující možnosti: - papírová forma dotazování (je náročná na čas a není možné kontrolovat, kdo dotazník již vyplnil a kdo ne) - dostupné nástroje na webu zdarma např. v Google analytics (nástroje jsou zdarma, relativně jednoduchá organizace sběru dat, většinou není možné kontrolovat, kdo dotazník již vyplnil a kdo ne) - placené nástroje na webu (cca 4 10 tis. Kč), např. (či po dohodě on-line.vyzkumysoukup.cz) 1.3 Metodika sběru dat opakování průzkumu Dotazníková šetření získávají přidanou hodnotu při opakování v čase. Můžeme tak otestovat, jak se situace vyvíjí a jak se projevily zavedené změny. Garantem realizace opakovaných průzkumů bude opět tajemním městského úřadu. Z metodického hlediska je třeba ohlídat následující skutečnosti: - je třeba použít stejný dotazník jako v předchozí vlně (či alespoň tu část, kterou chceme porovnávat), - je třeba dodržet stejný způsob sběru dat (časové naplánování, způsob oslovení respondentů, dotazovat v podobných dnech atd.), - v případě zaměstnanců je třeba dotázat všechny zaměstnance (polovina nestačí). Pokud nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, nelze výsledky z jednotlivých časových období porovnávat. Zjištěné změny by mohly být způsobeny odlišným způsobem měření. 4

5 2 Dotazník 2.1 Průzkum mezi klienty Vážený kliente Městského úřadu Semily, žádáme Vás o vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se spokojenosti klientů s Městským úřadem. Dotazník je součástí projektu Vstřícný úřad spokojený občan. Výsledky průzkumu budou podkladem pro zlepšení služeb úřadu směrem k veřejnosti. Co bylo důvodem Vaší návštěvy?... Jednalo se o: 11 1) žádost / stanovisko / povolení 11 3) získání informací / formulářů 11 5) stížnost 11 2) úhradu poplatků, nájemného apod. 11 4) doklady 11 6) ostatní Jaký odbor jste navštívil/a? 11 1) Odbor správní 11 7) Živnostenský úřad 11 2) Odbor dopravy 11 8) odbor sociálních věcí 11 3) Stavební úřad 11 9) oddělení územního plánování 11 4) Odbor životního prostředí 11 10) Finanční a plánovací odbor 11 5) Odbor správy majetku 11 11) Odbor investic 11 6) Kancelář tajemníka 11 12) Vedení města (starosta, místostarostky) 1 13) Odbor školství, kultury a vnějších vztahů Po jaké době jste přišel/la na řadu? 11 1) ihned 11 2) do 5 minut 11 3) do 10 minut 11 4) déle Byl/a jste se svým požadavkem úspěšný/á; bylo Vám vyhověno? 11 1) ANO 11 2) NE Bylo Vám zamítnutí požadavku srozumitelně vysvětleno? Odpovídejte, pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a NE. 11 1) ANO 11 2) NE Jak jste byl/a spokojen/a s: 1) spokojen/a 2) spokojen/a 3) /a 4) /a 5) Nevím A/ Vystupování a chování zaměstnance B/ Ochota vyjít Vám vstříc C/ Odbornost zaměstnance Zjišťoval/a jste si informace již před návštěvou úřadu? 11 1) ANO 11 2) NE Na následující dvě otázky odpovídejte, pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO. Jakým způsobem jste informace před návštěvou zjišťoval/a? 11 1) telefonem na Městském úřadu 11 3) Jinak: ) prostřednictvím internetu Byl/a jste s informacemi získanými před návštěvou spokojen/a? 11 1) ANO 11 2) NE Děkujeme za vyplnění dotazníku. 5

6 2.2 Průzkum mezi zaměstnanci Průzkum spokojenosti zaměstnanců MěÚ Semily je realizován v rámci projektu Vstřícný úřad spokojený občan reg.č. CZ.1.04/4.1.01/ Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než min. Z technických důvodů je na vyplnění dotazníku nastavena max. 1 hodina. Vyruší-li Vás něco při vyplňování, uložte dotazník kliknutím na tlačítko "Obnovit později". Nezapomeňte po vyplnění dotazník odeslat kliknutím na tlačítko "Odeslat". Průzkum obsahuje 27 otázek. Na úvod se zaměříme na Vaši práci. 1 Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově se svou prací? * Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: ne ne nedokážu odpovědět 2 Jak jste s následujícími okolnostmi Vaší práce? * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) Pracovní zátěž (množství práce) Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) Platové ohodnocení Jistota zaměstnání Rovný přístup ke všem zaměstnancům Zaměstnanecké výhody Vztahy s přímým nadřízeným Zajímavost práce Informování o ne ne 6

7 ne ne hospodaření úřadu Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace Jednání s respektem, úctou Dobré mezilidské vztahy Faktory osti 3 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s pracovními podmínkami (světlo, teplo, hluk). Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 4 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s pracovní zátěží (množství práce). Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 5 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s délkou pracovní doby. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 6 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s organizací pracovní doby (příchody, odchody, přestávky). Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 7 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s platovým ohodnocením. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 8 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s jistotou zaměstnání. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 9 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s rovným přístupem ke všem zaměstnancům. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 10 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a se zaměstnaneckými výhodami. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 7

8 11 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a se vztahy s přímými nadřízenými. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 12 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a se zajímavostí práce. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 13 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s Informovaností o hospodaření úřadu. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 14 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s možnostmi dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 15 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s jednáním s respektem a úctou. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. 16 V předchozí otázce jste uvedl / a, že jste / a s dobrými mezilidskými vztahy. Uveďte, prosím, konkrétní důvody Vaší osti v této oblasti. Ocenění práce 17 A nyní nám prosím odpovězte, jakým způsobem je Vaše práce ohodnocena? Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: Odměňování je s ohledem na mé pracovní výkony spravedlivé. Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání. ne ne netýká se mě Komunikace, informace a vztahy na pracovišti 18 Předkládáme Vám několik otázek o Vašem nadřízeném. Uveďte, nakolik souhlasíte nebo nesouhlasíte s každou z nich. * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: Můj nadřízený dobře stanovuje pracovní cíle. Můj nadřízený má ne ne netýká se mě 8

9 ne ne netýká se mě dostatečnou autoritu k efektivnímu vedení naší skupiny. V případě potřeby mohu kdykoliv svého nadřízeného požádat o pomoc. Myslím, že naše oddělení/odbor je dobře řízeno. 19 Jak byste charakterizoval(a) atmosféru mezi spolupracovníky na pracovišti? Označte na uvedené stupnici, který z výroků A nebo B je vám bližší? * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:!vybírejte MEZI VÝROKY A a B! Výrok A: Převažuje přátelská atmosféra. A A B B Výrok B: Atmosféra je plná napětí a konfliktů. Hodnocení zaměstnavatele a pracovních podmínek 20 Rádi bychom zjistili více o charakteru Vaší práce. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: Mám k dispozici vybavení a nástroje potřebné pro řádný výkon své práce. V našem oddělení je většinou dostatek pracovníků na zvládnutí požadované práce. Moje práce je často přerušována nepředvídanými úkoly. ne ne netýká se mě 21 Nyní Vám položíme několik otázek týkajících se Vašeho zaměstnavatele. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: Naše organizace jedná se svými zaměstnanci s respektem a úctou bez ohledu na jejich pozici. Myslím, že náš úřad je jako celek dobře řízen. ne ne netýká se mě 9

10 Na úřadě funguje dobrý systém informování, díky kterému se ke mně dostanou informace, které potřebuji, včas a v požadované kvalitě. ne ne netýká se mě 22 Uvažujete v současné době vážně o odchodu z úřadu? * Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: Určitě ano ano ne Určitě ne Nevím Pracovní zařazení, pracovní poměr, pracovní doba 23 Jaké je Vaše je vaše současné pracovní zařazení: * Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: Vedoucí odboru/oddělení Pracovník odboru/oddělení Vedení města 24 Která činnost ve Vaší práci převažuje? * Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: státní správa samospráva Zcela nakonec prostor pro vaše vzkazy, připomínky, náměty. 25 TŘI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ BY MĚLY NA ÚŘADĚ PROBĚHNOUT: Prosím napište své odpovědi zde: TŘI VĚCI, KTERÉ SE MI NA NAŠEM ÚŘADĚ NEJVÍCE LÍBÍ: Prosím napište své odpovědi zde: MŮJ VZKAZ VEDENÍ ÚŘADU: Co byste doporučil(a) vedení úřadu, aby zlepšilo/ změnilo/ zavedlo/ zrušilo v souvislosti se zvýšením Vaší pracovní spokojenosti? Uveďte jakékoliv náměty, připomínky, které považujete za důležité. 10

11 3 Struktura závěrečných zpráv V následujícím textu je obsažen návrh struktury závěrečných zpráv obou průzkumů. Tato struktura je identická se závěrečnými zprávami z průzkumů realizovaných v roce Kromě názvů jednotlivých kapitol popisuje také jejich stručný obsah a navrhuje rovněž názvy a formát tabulek a názvy grafů. 3.1 Průzkum mezi klienty 1. Úvod - počet respondentů a jejich stručná charakteristika - způsob realizace průzkumu (období, místo, tazatelé, spolupracující organizace, návratnost odpovědí), charakteristika dotazníku - vyhodnocení klientů podle důvodu návštěvy (vč. tabulkového a/nebo grafického vyjádření) a podle navštíveného odboru (vč. tabulkového a/nebo grafického vyjádření) Tab. 1: Důvod návštěvy Jednalo se o: Celkem (%) žádost/stanovisko/povolení doklady získání informací/formulářů úhrada poplatků, nájemného... stížnost ostatní Graf 1: Důvod návštěvy (kruhový, tzv. koláčový graf) Tab. 2: Navštívený odbor Odbor Celkem (%) správní dopravy finanční a plánovací sociální věci živnostenský úřad životní prostředí stavební úřad správa majetku školství, kultura, vnější vztahy územní plánování investice kancelář tajemníka vedení města 2. Vyhodnocení průzkumu a. Čekací doba (celkové vyhodnocení doby odbavení klientů vč. tabulkového/grafického vyjádření, vyhodnocení čekací doby podle jednotlivých odborů vč. tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předchozím průzkumům) 11

12 Tab. 3: Čekací doba Čas Celkem (%, 2011) Celkem (%, 2012) ihned do 5 min do 10 min déle Graf 2: Čekací doba (kruhový, tzv. koláčový graf zvlášť pro aktuální rok a vybraný předešlý rok/-y) Tab. 4: Čekací doba dle jednotlivých odborů Čas správní dopravy finanční a plánovací 2011 ihned do 5 min do 10 min déle 2012 ihned do 5 min do 10 min déle sociální věci stavební úřad živnostens ký úřad životní prostředí b. Úspěšnost vyřízení požadavku (vyhodnocení úspěšnosti vyřízení požadavků a vysvětlení nevyřízených požadavků celkově a dle odborů vč. tabulkového a/nebo grafického vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům) Tab. 5: Byl/a jste se svým požadavkem úspěšný/á; bylo Vám vyhověno? Ano / Ne Celkem (%, 2011) Celkem (%, 2012) ano ne Graf 3: Byl/a jste se svým požadavkem úspěšný/á; bylo Vám vyhověno? (kruhový, tzv. koláčový graf zvlášť pro aktuální rok a vybraný předešlý rok/-y) Tab. 6: Bylo Vám zamítnutí požadavku srozumitelně vysvětleno? Ano / Ne Celkem (%, 2011) Celkem (%, 2012) ano ne c. Spokojenost s přístupem zaměstnanců úřadu (vyhodnocení přístupu, ochoty a odbornosti pracovníků úřadu dle otázek formulovaných v dotazníku vč. tabulkového a/nebo grafického zpracování, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům) Tab. 7: Bylo Vám zamítnutí požadavku srozumitelně vysvětleno? rozhodně spíše spokojen/a spokojen/a Jak jste byl/a spokojen/a s spíše /a rozhodně /a nevím 12

13 odborností zaměstnance Jak jste byl/a spokojen/a s vystupováním a chováním zaměstnance Jak jste byl/a spokojen/a s ochotou vyjít Vám vstříc (pozn.: do závorky umístit údaje za některý z předchozích roků) Graf 4: Bylo Vám zamítnutí požadavku srozumitelně vysvětleno? (sloupcový graf načítaný do 100 % v každém sloupci, vedle sebe pro porovnání vždy aktuální a některý z předchozích roků) d. Zjišťování informací před návštěvou (vyhodnocení klientů podle toho, zda a jak si zjišťují informace před návštěvou úřadu, vč. tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům) Tab. 8: Zjišťoval/a jste si informace již před návštěvou úřadu? Ano / Ne Počet odpovědí (%, 2011) Počet odpovědí (%, 2012) ne ano Tab. 9: Jakým způsobem jste informace před návštěvou zjišťoval/a? Způsob Počet odpovědí (2011) Počet odpovědí (2012) internet telefonem na MÚ jinak Tab. 10: Ostatní způsoby získávání informací Ostatní způsoby Počet odpovědí (2011) Počet odpovědí (2012) MÚ OSOBNĚ SMS OD PŘÍBUZNÝCH, ZNÁMÝCH DOTAZNÍK TURNOV MÚ Tab. 11: Byl/a jste s informacemi získanými před návštěvou spokojen/a? Spokojenost Počet odpovědí (%, 2011) Počet odpovědí (%, 2012) ano ne 3. Závěr - celkové slovní vyhodnocení zaměřené na spokojenost klientů a hlavní závěry průzkumu 4. Přílohy - vzor dotazníku 13

14 3.2 Průzkum mezi zaměstnanci 1. Úvod - počet respondentů a jejich stručná charakteristika - způsob realizace průzkumu (období, místo, tazatelé, spolupracující organizace, návratnost odpovědí), charakteristika dotazníku - vyhodnocení klientů podle důvodu návštěvy (vč. tabulkového a/nebo grafického vyjádření) a podle navštíveného odboru (vč. tabulkového a/nebo grafického vyjádření) 2. Vyhodnocení průzkumu - Celková spokojenost - vyhodnocení celkové spokojenosti zaměstnanců vč. tabulkového a/nebo grafického vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 1: Celková spokojenost zaměstnanců počet (2011) % (2011) počet (2012) % (2012) ne nedokážu odpovědět Celkový součet Graf 1: Celková spokojenost zaměstnanců (kruhový, tzv. koláčový graf) - vyhodnocení a interpretace celkové spokojenosti zaměstnanců podle působení v samosprávě/státní správě vč. tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 2: Celková spokojenost zaměstnanců státní správa 2011 ne nedokážu odpovědět Celkový počet (N) samospráva 2011 státní správa 2012 samospráva vyhodnocení a interpretace spokojenosti zaměstnanců podle jednotlivých aspektů práce vč. tabulkového a/nebo grafického vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 3: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce rozhodně spokojen spíše spokojen spíše rozhodně nevím, Zajímavost práce 14

15 Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) Vztahy s přímým nadřízeným Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) Zaměstnanecké výhody Jednání s respektem, úctou Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace Dobré mezilidské vztahy Informování o hospodaření úřadu Jistota zaměstnání Pracovní zátěž (množství práce) Rovný přístup ke všem zaměstnancům Platové ohodnocení (pozn.: Do závorky uvést pro porovnání také data z některého z předcházejících průzkumů.) Graf 2: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce (sloupcový graf s načítáním do 100 % v jednotlivých sloupcích, vedle sebe pro porovnání vždy data za aktuální rok a za některý z předcházejících roků) - vyhodnocení a interpretace spokojenosti zaměstnanců v jednotlivých aspektech práce podle působení v samosprávě/státní správě vč. tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 4: Průměrná spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce dle převažující činnosti státní správa samospráva celkem Zajímavost práce Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) Vztahy s přímým nadřízeným Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) Zaměstnanecké výhody Jednání s respektem, úctou Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace Dobré mezilidské vztahy Informování o hospodaření úřadu Jistota zaměstnání Pracovní zátěž (množství práce) Rovný přístup ke všem zaměstnancům Platové ohodnocení Pozn: Průměr z hodnot: spokojen = 4 spokojen = 2 = -2 = -4 Tab. 5: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce (samospráva) 15

16 Zajímavost práce Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) Vztahy s přímým nadřízeným Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) Zaměstnanecké výhody Jednání s respektem, úctou Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace Dobré mezilidské vztahy Informování o hospodaření úřadu Jistota zaměstnání Pracovní zátěž (množství práce) Rovný přístup ke všem zaměstnancům Platové ohodnocení Tab. 6: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce (státní správa) Zajímavost práce Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) Vztahy s přímým nadřízeným Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) Zaměstnanecké výhody Jednání s respektem, úctou Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace Dobré mezilidské vztahy Informování o hospodaření úřadu Jistota zaměstnání Pracovní zátěž (množství práce) Rovný přístup ke všem zaměstnancům Platové ohodnocení 3. Podrobné vyhodnocení průzkumu 3.1 Pracovní podmínky, organizace práce - vyhodnocení pracovních podmínek a organizace práce podle jednotlivých aspektů dle dotazníku vč. komentářů (odpovědí na otevřené otázky) a tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 7: Pracovní podmínky a organizace práce 16

17 Zajímavost práce Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace Zaměstnanecké výhody Jistota zaměstnání Pracovní zátěž (množství práce) 3.2. Ohodnocení práce - ohodnocení práce podle jednotlivých aspektů dle dotazníku vč. komentářů (odpovědí na otevřené otázky) a tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 8: Platové ohodnocení Platové ohodnocení Tab. 9: Způsob ohodnocení práce Odměňování je s ohledem na mé pracovní výkony spravedlivé. Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání. 3.3 Charakter práce a pracovní zátěž - vyhodnocení charakteru práce a pracovní zátěže podle jednotlivých aspektů dle dotazníku vč. komentářů (odpovědí na otevřené otázky) a tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 10: Pracovní zátěž Pracovní zátěž (množství práce) Tab. 11: Organizace práce, kapacita pracovníků 17

18 Mám k dispozici vybavení a nástroje potřebné pro řádný výkon své práce. V našem oddělení je většinou dostatek pracovníků na zvládnutí požadované práce. Moje práce je často přerušována nepředvídanými úkoly Hodnocení přímého nadřízeného - hodnocení nadřízeného podle jednotlivých aspektů dle dotazníku vč. komentářů (odpovědí na otevřené otázky) a tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 12: Vztahy s přímým nadřízeným Vztahy s přímým nadřízeným Tab. 13: Vztahy s přímým nadřízeným Vedoucí odboru/vedení města Pracovník odboru/oddělení ne ne Tab. 14: Hodnocení přímého nadřízeného V případě potřeby mohu kdykoliv svého nadřízeného požádat o pomoc. Myslím, že naše oddělení/odbor je dobře řízeno. Můj nadřízený dobře stanovuje pracovní cíle. Můj nadřízený má dostatečnou autoritu k efektivnímu vedení naší skupiny. 18

19 3.5. Atmosféra na pracovišti - vyhodnocení atmosféry na pracovišti podle jednotlivých aspektů dle dotazníku vč. komentářů (odpovědí na otevřené otázky) a tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 15: Mezilidské vztahy Rovný přístup ke všem zaměstnancům Jednání s respektem, úctou Dobré mezilidské vztahy 3.6. Řízení úřadu - vyhodnocení řízení úřadu podle jednotlivých aspektů dle dotazníku vč. komentářů (odpovědí na otevřené otázky) a tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 16: Informování o hospodaření úřadu Informování o hospodaření úřadu Tab. 17: Řízení úřadu, informační toky Myslím, že náš úřad je jako celek dobře řízen. Na úřadě funguje dobrý systém informování, díky kterému se ke mně dostanou informace, které potřebuji, včas a v požadované kvalitě Úvaha o odchodu z úřadu 19

20 - vyhodnocení úvah o odchodu z úřadu podle jednotlivých aspektů dle dotazníku vč. komentářů (odpovědí na otevřené otázky) a tabulkového vyjádření, vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům Tab. 18: Úvaha o odchodu z úřadu (samospráva) Určitě ano ano ne Určitě ne Nevím Pracovník odboru/oddělení Vedoucí odboru/oddělení Vedení města Tab. 19: Úvaha o odchodu z úřadu (státní správa) Určitě ano ano ne Určitě ne Nevím Pracovník odboru/oddělení Vedoucí odboru/oddělení 4. Vzkaz vedení 4.1. Tři nejdůležitější změny, které by měly na úřadě proběhnout - vyhodnocení navržených změn na úřadě (zvlášť výčet změn jmenovaných respondenty na 1. místě, na 2. místě a na 3. místě, podobné odpovědi sloučit a následně seřadit podle četnosti výskytu) - vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům 4.2. Tři věci, které se mi na našem úřadě nejvíce líbí - vyhodnocení kladných aspektů úřadu (zvlášť výčet aspektů jmenovaných respondenty na 1. místě, na 2. místě a na 3. místě, podobné odpovědi sloučit a následně seřadit podle četnosti výskytu) - vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům 4.3. Můj vzkaz vedení úřadu - vyhodnocení vzkazů respondentů pro vedení úřadu (podobné odpovědi sloučit a následně seřadit podle četnosti výskytu) - vyhodnocení změny oproti předešlým průzkumům 5. Závěr - celkové slovní vyhodnocení zaměřené na spokojenost klientů a hlavní závěry průzkumu vč. změn oproti průzkumům předešlým 6. Přílohy - vzor dotazníku 20

21 Vážený kliente Městského úřadu Semily, žádáme Vás o vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se spokojenosti klientů s Městským úřadem. Dotazník je součástí projektu Vstřícný úřad spokojený občan. Výsledky průzkumu budou podkladem pro zlepšení služeb úřadu směrem k veřejnosti. Otázky: 1. Co bylo důvodem Vaší návštěvy? Jednalo se o: 11 1) žádost / stanovisko / povolení 11 3) získání informací / formulářů 11 5) stížnost 11 2) úhradu poplatků, nájemného apod. 11 4) doklady 11 6) ostatní 3. Jaký odbor jste navštívil/a? 11 1) Odbor správní 11 7) Živnostenský úřad 11 2) Odbor dopravy 11 8) Odbor sociálních věcí 11 3) Stavební úřad 11 9) Oddělení územního plánování 11 4) Odbor životního prostředí 11 10) Finanční a plánovací odbor 11 5) Odbor správy majetku 11 11) Odbor investic 11 6) Kancelář tajemníka 11 12) Vedení města (starosta, místostarostky) 11 13) Odbor školství, kultury a vnějších vztahů 4. Po jaké době jste přišel/la na řadu? 11 1) ihned 11 2) do 5 minut 11 3) do 10 minut 11 4) déle 5. Byl/a jste se svým požadavkem úspěšný/á; bylo Vám vyhověno? 11 1) ANO 11 2) NE 6. Bylo Vám zamítnutí požadavku srozumitelně vysvětleno? Odpovídejte, pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a NE. 11 1) ANO 11 2) NE 7. Jak jste byl/a spokojen/a s: 1) spokojen/a 2) spokojen/a 3) /a 4) /a 5) Nevím A/ vystupováním a chováním zaměstnance B/ ochotou vyjít Vám vstříc C/ odborností zaměstnance Zjišťoval/a jste si informace již před návštěvou úřadu? 11 1) ANO 11 2) NE 9. Jakým způsobem jste informace před návštěvou zjišťoval/a? Na následující dvě otázky odpovídejte, pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO. 11 1) telefonem na Městském úřadu 11 3) Jinak: ) prostřednictvím internetu Byl/a jste s informacemi získanými před návštěvou spokojen/a? 11 1) ANO 11 2) NE DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU. MĚSTO SEMILY REGISTR.ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.04/4.1.01/ NÁZEV PROJEKTU: VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN DATUM:... TAZATEL:... 21

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Závěrečná evaluace projektu Firemní mateřská škola AV ČR

Závěrečná evaluace projektu Firemní mateřská škola AV ČR Závěrečná evaluace projektu Firemní mateřská škola AV ČR reg.č.: CZ.2.17/2.1.00/34313 Obrázek č. 1: Budova ÚMG AV ČR, Praha Krč 1 1 Září 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Stručné informace o Projektu... 4 3 Jednotlivé

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7 Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Jak obtížná je orientace na našich webových stránkách?.............................

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Metody sociálních výzkumů

Metody sociálních výzkumů Metody sociálních výzkumů DOTAZNÍK ROZHOVOR POZOROVÁNÍ KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ TECHNIKY SBĚRU DAT Přímé pozorování Rozhovor Dotazník Analýza dokumentů (standardizovaný rozhovor, nestandardizovaný rozhovor,

Více

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, (dále jen zákon ), která pro vymezené

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 Vyhodnocení a analýza dotazníkového šetření mezi zaměstnanci úřadu. květen/červen 2011 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU... 4

Více

Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze

Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze Cíle } Pro oddělení prevence MHMP realizovalo PCPP } Zmapovat situaci při poskytování primární prevence rizikového chování (PPRCH) na pražských školách.

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy Posuzovací arch: Intertová prezentace školy Úvodní instrukce k dotazníku Následující dotazník Vám nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu intertových strák (lze použít i označení intertová prezentace či

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555.

V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555. Dotazník pro příspěvkové organizace MAS Stolové hory Vážení zástupci příspěvkových organizací, dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb příspěvkových organizací

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců Výzkumný Ústav Práce a Sociálních Věcí Research Institute for Labour and Social Affairs 2007 Vydal Výzkumný ústav

Více

SYPOKUB popis speciálního nástroje na sw bázi a možnosti využití

SYPOKUB popis speciálního nástroje na sw bázi a možnosti využití Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 SYPOKUB popis speciálního nástroje na sw bázi a možnosti využití Zpracoval: PhDr. David Michalík, Ph.D. VÚBP, V.V.I. PRAHA, 2013

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Cíle projektu... 2 1.2 Teoretická východiska... 2 1.3 Účastníci projektu a vstupní kritéria... 3 1.4 Kategorie

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 7. KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPISY, E-MAILY Klíčová slova Korespondence Obchodní dopis E-mail Budete umět odpovědět

Více

Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti

Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) Obsah: 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti... 1 2. Nová kompetence odborná dovednost... 2 3. Změna textové formulace

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

INSTRUKCE K PROVEDENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY základní varianta

INSTRUKCE K PROVEDENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY základní varianta INSTRUKCE K PROVEDENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY základní varianta aneb jak postupovat, aby peníze, energie a čas, který věnujete projektu, nebyly vyhozenou investicí Projekt dotazníkového šetření

Více

Školní dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Školní dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Školní dotazník 4. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva Ústav pro studium totalitních režimů 25. června 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohody mezi Ústavem pro studium totalitních režimů a firmou Factum Invenio

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro používání opatření omezující pohyb osob Část I. Úvodní ustanovení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR) v návaznosti na

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Všechny ukazatele se vztahují k jedinému nebo hlavnímu zaměstnání.

Všechny ukazatele se vztahují k jedinému nebo hlavnímu zaměstnání. 1 OBSAH Kapitola Stránka 1. ÚVOD... 2 2. ORGANIZACE ŠETŘENÍ... 2 2.1 ROZSAH ŠETŘENÍ A JEHO FORMA... 2 2.2 DOTAZNÍK F (METODICKÉ POKYNY)... 3 Otázka F0401... 3 Otázka F0402... 3 Otázka F0403... 4 Otázka

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce)

Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce) Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce) Manuál insportline E výživa (zákaznická sekce) OBSAH: 1. ÚVOD 2. VSTUP DO ZÁKAZNICKÉ SEKCE 3. VÝŽIVOVÝ PLÁN 3.1 Měsíční zobrazení 3.2 Týdenní zobrazení

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 1 Hlavní témata Projekt Benchmarking knihoven v roce 2009 Měření spokojenosti

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více