Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra geotechniky a podzemního stavitelství"

Transkript

1 Katera geotechniky a pozemního stavitelství Zakláání staveb Návrh záklaů pole mezních stavů oc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace stuijního oboru Geotechnika CZ.1.7/2.2./28.9. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fonem a státním rozpočtem ČR.

2 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 NÁVR ZÁKLADŮ PODLE MEZNÍCH STAVŮ EC7 Plošné - ČSN (zrušena) Pilotové - ČSNN MEZNÍ STAVY I. skupina ÚNOSNOST (ULS) II. skupina POUŽITELNOST (SEDÁNÍ SLS) I. skupina Postup: a) ztráta stability zákla. půy b) přecho o plastického stavu Obr. 1. Únosnost záklaové půy. a - vývoj plastických oblastí při zvyšování zatížení, b - přestava o pružení zeminy při osáhnutí mezního stavu únosnosti, c - označení a efinice kluzných k ploch - 1 -

3 reg. č. CZ.1.7/2.2./ Vstupní veličiny pro návrh plošných záklaů zahrnují: A. Pro mezní stav únosnosti: geologický moel položí, geotechnický moel položí s ovozenými parametry geotechnických vlastností záklaové půy, přeevším smykových parametrů položí zatížení, které záklaová konstrukce bue přenášet pro mezní stav únosnosti je o součet stálého zatížení (G) a proměnného zatížení (Q) v soulau s ČSN EN 199 resp (říve extrémní zatížení) B. Pro mezní stav použitelnosti eformace (seání): geologický moel položí, geotechnický moel položí s ovozenými parametry geotechnických vlastností záklaové půy, přeevším eformačních parametrů položí zatížení, které záklaová konstrukce bue přenášet pro mezní stav použitelnosti je přeevším o stálé zatížení (G) v soulau s ČSN EN 199 resp (říve provozní zatížení) poklay pro posouzení tuhosti záklaové konstrukce a too ať již z pohleu výpočtu přitížení v položí po záklaem, tak pro náslené posuzování mezního o stavu STR vlastní záklaové konstrukce (v soulau s ČSN EN 1992 resp. 1994) 2 Záklaní pomínka návrhu plošných záklaů z pohleu mezního stavu porušení (ULS) typu GEO (1) Záklaní pomínku s ohleem na únosnost položí uváí EC 7-1 v ostavci V V R V R návrhová honota zatížení V svislé zatížení nebo složka celkového zatížení působící kolmo k záklaové spáře návrhová honota mezní únosnosti k zatížení (kn) Převeeno na napětí v záklaové spáře plošných záklaůů se záklaní pomínka mění na: V /A R /A ke Ke levá strana nerovnosti vyjařuje návrhovou honotu kontaktního napětí v záklaové spáře a pravá strana návrhovou únosnost položí (kn/m 2, kpa). A' efektivní plocha záklaové spáry Pro výpočet V zatížení pro mezní stav ULS se vychází jak ze z zatížení stálého, tak zatížení nahoiléhoo a oplněné o zatížení o tíhy záklau, tíhy jakéhokoliv zásypového materiálu viz.též ost EC 7-1 uváí, že při aplikaci analytické metoy lze použít běžněě používaných meto pro mezní únosnost plošných záklaů a v příloze D uváí jenu z těchto možností ve tvaru R/A. V kap je proto navíc uveena též metoa osu užívaná v ČSN 7311 s platností o roku 1988 o roku 21. Obobně v kap bue uveena běžná metoa výpočtu kontaktníhoo napětí v záklaové spáře pro ULS. (2) Záklaní pomínku s ohleem na oolnost proti usmyknutí v záklaové z spáře uváí ČSN EN v čl , ky se musí splnit nerovnost: H R + R p; ke H je návrhová honota H, kyž H je voorovné zatížení nebo složka celkového zatížení působící rovnoběžně se záklaovou spárou; R je návrhová honota oporu v záklaové spáře - 2 -

4 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 R p; návrhová honota oporujícíí síly vyvolaná zemním tlakem na stranu záklau 2.1 Kontaktní napětí v záklaové spáře pro posouzení mezníhoo stavu ULSS Pro centrické zatížení se při výpočtu kontaktního napětí v záklaovéé spáře (V/A ) za efektivní plochu záklau A osazuje při: záklaovém pase šířka záklau b (kyž zatížení je na stanoveno na bm záklaového pasu), resp. při obélníkové patce potom její celková plocha B x L, ke L je elší strana záklau. Pro osově excentrické zatížení potom: pro záklaový pas efektivní šířka b, ke B = B 2 e, ke e je excentricita zatížení pro čtvercovou patku efektivní plocha A = B x (B 2e) Pro obecně excentrické zatížení potom: pro obélníkovou patku efektivní plocha A = (B 2e 1 ) x (L 2e 2 ) Z pohleu excentricity nejsou zvláštní opatření nutná, poku excentricita je menší než 1/3 šířky obélníkového záklau nebo,6 poloměru kruhového záklau. 2.2 Mezní únosnost plošných záklaů Při výpočtu únosnosti plošných záklaů jee nutné zohlenit krátkoobé a louhoobé pomínky únosnosti, přeevším z pohleu jemnozrnných zemin a rychlosti výstavby. V běžných přípaech se pro únosnost v jemnozrnných zeminách vychází z krátkoobé únosnosti únosnosti za neovoněných pomínek, pro písčité či štěrkovité zeminy z louhoobé únosnosti únosnosti za ovoněných pomínek Speciální přístup vyžaují jemnozrnné zeminy s nízkým stupněm saturace, s ze je nutno zohlenit změnu stupně nasycení s časem. Krátkoobáá únosnost za neovoněných pomínek pro jemnozrnné zeminy v tomto přípaě je na konzervativní straně bezpečnosti Moely pro výpočet mezní únosnosti za neovoněných pomínek (1) Záklaní moel pro záklaový pas vychází z řešení Pranla (192) pro plastické jíly (konzistence měkká a tuhá) ky φ u = O, c u = konst.) R/A = (π+ 2) x c u + q = 5,14 c u + q ke q je tlak naloží nebo zatížení v úrovni záklaové spáry (pro záklaní přípa q = γ x D, ke D je hloubka záklaové spáry po povrchem terénu). (2) Obobný moel pro stejný přípa uváí i Bolton (1979): R/A = 5,7 c u + q (3) ČSN EN v příloze D uváí, že únosnost se může počítat ze vztahu: R/A = (π+ 2) c u b c s c i c + q Ke bezimenzionální součinitel b c vyjařuje sklon záklaové spáry : b c = 1 2 α/ (π+ 2) Kyž α je úklon záklaové spáry o voorovné Bezimenzionální součinitel tvaru záklau: s c = 1 +,2 (B /L ) pro obélníkový tvar s c = 1,2 pro čtvercovýý nebo kruhový tvar - 3 -

5 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 Bezimenzionální součinitel pro šikmost zatížení i c vyvolanou voorovným zatížením H: 1 i c ( 1 2 ke H A' c u. H 1 A' c cu ) Moel uváěný v ČSN EN vychází z Pranlova řešení, neb pro voorovnou záklaovou spáru, záklaový pas a svislé zatížení vztah plně přechází na rovnici Pranla. (4) ČSN 7311 ( ) o rovnice pro mezní únosnost zaváí kromě součinitele s (vyjařujícího tvar záklau a součinitele i (vyjařujícího vliv šikmosti zatížení) též součinitel (vyjařující vlivv hloubky založení) a uváí, že únosnost se může počítat ze vztahu: : Pro přípa ky φ u = : R/A = c u. (π+ 2). s c. i c. c + q. s q. i q. q Potom pro záklaový pas a centrickéé zatížení: R/A = c u. (π+ 2). c + q. q Pro malé hloubky založení, ky hloubka založení D je menší než šířka záklau B, je honota součinitele menší než 1,1 a tak jí lze zanebat. Potom opět vztah v přechází v záklaní rovnici Prynela. Pro přípa, ky φ u > (pro jemnozrnné zeminy konzistence pevné až tvré se stupněm saturace S r >,8): R/A = c u. N c. s c. i c. c + q. N q. s q. i q. q +,5. γ. B. N γ. s γ. i γ. γ Ke: N c, N q, N γ jsou součinitelé únosnosti a jsou funkcí totálního t úhlu vnitřního tření φ u : kyž: N c = (N q 1) cotg φ u pro φ u > (4.13a) N c = 2 + π pro φ u = (4.13b) (4.13c) (4.13) N q = tg 2 (45( + φ u /2). exp ( π. tg φ u ) N γ = 1,5 (N q 1) tg φ s c, s q q, s γ jsou součinitelé tvaru záklau: kyž: s c = 1 +,2 B/L (4.14a) s q = 1 + B/L sin φ u (4.14b) s γ = 1,3 B/L (4.14c) kyž pro čtvercový a kruhovýý zákla B = L i c, i q, i γ jsou součinitelé šikmosti zatížení: kyž: φ u - 4 -

6 i c = i q = i γ = (1 tg δ) Inovace stuijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 ) 2 kyž δ je úhel oklonu výslenice sil o svislice c, q, γ jsou součinitelé vlivu hloubky založení: kyž: c = 1 +,1 ( D/B) -1/2 (4.16a) q = 1 +,1 ( D/B. sin 2 φ u ) -1/2 (4.16b) γ = 1 (4.16c) Pozn. 1: Symboly a inexy byly přizpůsobeny y symbolům a inexům, které k využíváá ČSN EN Pozn. 2: ČSN 7311 ( ) symbolu R využívala pro vyjáření napětí (kpa), zatímco nyní ČSN EN 1997 využívá R pro sílu (kn), a pro napětí potom výraz R/A. Určitá nejenoznačnost v české verzi ČSN EN vyplývá z anglické verze, ke se termínu bearing resistence r používá jak pro výraz R (článek 6.5.2), tak i pro výraz R /A (Příloha D.3). (5) V přípaě, že záklaová spára není voorovná a terén v blízkosti plošného záklau je ukloněn, lze pro výpočet mezní únosnosti použít obecné rovnice Hansena, viz Hansen (197) či Vaníček ( 1982). (6) V obecném přípaě lze pro stanovení mezní únosnosti využít i analytických meto stability po smykové ploše, které jsou uveeny v kap. Chyba! Nenalezen zroj okazů. o Násypy Moely pro výpočet mezní únosnosti za ovoněných pomínek Moely pro výpočet mezní únosnosti za ovoněných pomínek jsou typické pro obře propustné písčité a štěrkovité zeminy. Lze je však aplikovat i pro zeminy s jemnou příměsí, poku konsoliace položí probíhá ostatečně rychle a opovíáá rychlosti výstavby. (1) ČSNN 7311 ( ) oporučovala obecný vztah se zaveením vlivu tvaru záklau,, šikmosti zatížení a hloubky založení ve tvaru: R/A = c. N c. s c. i c. c + q. N q. s q. i q. q +,5. γ. B. N γ. s γ. i γ. γ φ. ke: N c, N q, N γ jsou součinitelé únosnosti a jsou funkcí efektivního úhlu vnitřního tření kyž: N c = (N q 1) cotg φ (4.18a) N q = tg 2 (45( + φ /2). exp ( π. tg φ ) (4.18b) N γ = 1,5 (N q 1) tg φ (4.18c) s c, s q q, s γ jsou součinitelé tvaru záklau: kyž: s c = 1 +,2 B/L (4.19a) s q = 1 + B/L sin φ (4.19b) s γ = 1,3 B/L (4.19c) kyž pro čtvercový a kruhový zákla B = L - 5 -

7 i c, i q, i γ jsou součinitelé šikmosti zatížení: kyž: i c = i q = i γ = (1 tg δ) Inovace stuijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 ) 2 kyž δ je úhel oklonu výslenice sil o svislice c, q, γ jsou součinitelé vlivu hloubky založení: kyž: c = 1 +,1 ( D/B) -1/2 (4.21a) q = 1 +,1 ( D/B. sin 2 φ ) -1/2 (4.21b) γ = 1 (4.21c) (2) ČSNN EN uváí rovnici únosnosti za ovoněných pomínek v příloze D.3 a zvažuje vliv tvaru záklau a šikmosti zatíženíí (3) V přípaě, že záklaová spára není voorovná a terén v blízkosti plošného záklau je ukloněn lze pro výpočet mezní únosnosti použít obecné rovnice Hansena, viz Hansen (197) či Vaníček ( 1982). (4) V obecném přípaě lze pro stanovení mezní únosnosti využít i analytických meto stability po smykové ploše, které jsou uveeny v kap. Násypy Splnění záklaní pomínky mezního stavu ULS typu GEOO Pro splnění záklaní pomínky mezního stavu únosnosti plošných záklaů lee ČSN EN je nutno záklaní nerovnost: V/A R/A ke vstupními honotami jsou honoty charakteristické a to jak pro zatížení, tak pro parametry zeminy Převést na pomínku: V /A R /A resp. při aplikaci obecné rovnice z ČSN 7311 / ) na tvar: (V G + V Q + W z) / A c. N c. s c. i c. c + q. N q. s q. i q. q +,5. γ. B. N γ. s γ. i γ. γ Ke vstupními honotami jsou honoty návrhové (esign values) s inexem, a to opět jak pro zatížení, tak pro parametry zeminy (včetně všech součinitelů únosnosti, tvaru záklau, šikmosti zatížení a hloubky založení). ČSN EN zmiňuje 3 možnosti tohoto převou, tzv. návrhové přístupy. Pro Návrhový přístup 1 (NP 1) musí být záklaní pomínkaa splněna pro násleující kombinace ílčích součinitelů na zatížení (A), a na materiál (M): Kombinace 1: A1 + M1 Kombinace 2: A2 + M2 Pozn. ČSN EN v článku výše uveený vztah rozšiřuje o opor R, avšak to ze není třeba neb všechny ílčíí součinitele jsou v tomtoo přípaě rovny 1. Pro Kombinaci 1 se zatížení zvyšuje pomocí ílčích součinitelů zatížení γ G = 1,355 pro stálé zatížení, resp. γ Q = 1,5 pro proměnné zatížení (pro soubor A1) a parametry zeminy (pro soubor M1) se ponechávají ve svých charakteristických honotách (ílčí součinitel jee roven 1) - 6 -

8 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 Pro Kombinaci 2 se zatížení zvyšuje pouze ílčím součinitelem pro proměnné zatížení γ Q = 1,,3 (pro soubor A2) a parametry zeminy se (pro soubor M2) snižují pomocí p násleujících ílčích součinitelů: - pro efektivní úhel vnitřního tření φ. γ φ = 1,25 kyž tento součinitel se použije pro tg - pro efektivní souržnost - pro neovoněnou smykovou pevnost - pro pevnost v prostém tlaku - pro objemovou tíhu γ c = 1,25 γ cu = 1,4 γ qu = 1,4 γ γ = 1, Postup pro NP1 Kombinaci 1 a 2 je graficky znázorněn na obr Obr. 2. Zaveení ílčích součinitelů spolehlivosti pro jenotlivé kombinace NP1 Výslekem řešení záklaní pomínky je rozměr záklau B, resp. L splňující nejpřísnější pomínku z obou kombinací. Pozn. Ve většině přípaů je přísnější pomínkou Kombinace 2, která je nejbližší osavaní zkušenosti z aplikace ČSN 7311 ( ). Pro neovoněné pomínky jee návrh ovážnější s ohleem na nižší honoty ílčího součinitele spolehlivosti pro neovoněnou souržnost. Proto v přípaech, ky - 7 -

9 se plocha porušení pohybuje v oblasti malých normálových napětí (ca o 1 kpa), se oporučuje použít přísnější honotu součinitele γ cu (např. 1,6) či se oporučuje porovnání únosnosti za neovoněných a ovoněných pomínek, kyž nebezpečnější by měly být pomínky krátkoobé, neovoněné. 3 Záklaní pomínka návrhu plošných záklaů z pohleu mezního stavu porušení (ULS) typu STR Jelikož ČSN EN stanoví, že pomínka: V R Inovace stuijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 musí být splněna pro všechny mezní stavy porušení, je postup pro p splnění mezního stavu STR násleující: - pro navrženou šířku (plochu) záklau za aplikace NP 1 a (většinou po zaokrouhlení na,1 m) se zákla znovu posuzuje z pohleu Kombinace 1 pro soubor zatížení A1. - vyhonocení kontaktního napětí v záklaové spáře pro tento soubor zatížení, ať již za využití vztahů uveených v kap nebo za jiných přepoklaů (např. le BoussinesqaB a) a to pole tuhosti záklau viz. např. Šimek a Vaníček (1976) - výpočet maximálního momentu, kterým je namáhán navržený zákla; - navržení vyztužení betonového záklau za pomocí ČSNN EN 1992 resp Charakteristické honoty parametrů zeminy (1) ČSN EN specifikuje, že výstupem Zprávy o geotechnickémm průzkumu je přeevším: - přehle ovozených honot geotechnických parametrů (článek (1) - rozsah a jakékoliv seskupení ovozených honot geotechnických litologickou vrstvu (článek (2). úajů pro kažou (2) Projektant geotechnické konstrukce projektant zopověný za návrh n - o svých výpočtůů využívá charakteristické honoty geotechnických parametrů. Výběr charakteristických honot geotechnických parametrů se musí zakláat na výslecíchh a ovozených honotách z laboratorních a terénních t zkoušek k oplněných osvěčenou zkušeností (článek ( (1)P. Charakteristická honota geotechnického parametru se musí vybrat jako obezřetný oha honoty ovlivňující výskyt mezního stavu(článek (2)P. (3) Projektant geotechnické konstrukce spaající o 2 Geotechnické kategorie může s ohleem na riziko, s kterým je návrh spojen, vycházet při efinitivním výběru charakteristických honot z násleujících tří postupů silně ovlivněných opaem porušení navrhované konstrukce na okolí (tzv. consequence classes) le ČSN EN 199: - v přípaě malého rizika na okolí (Třía 1) ) a při obrých zkušenostech anouu lokalitou lze využít stanarních tabulek charakteristickýchh honot vztažených k inexovým vlastnostem z geotechnického průzkumu. Opět z těchto tabulek se z uváěného rozsahu musí charakteristická honota vybrat jako velmi obezřetná (článek (12)P. - v přípaě vysokého rizika na okolí (Tříaa 3) se výběr opírá o výsleky mechanicko-fyzikálních vlastností zjištěných při laboratorních či terénních zkouškách, jejichž počet pro kažou vrstvu je ostatečný pro statistické vyhonocení. Současná iskuse ke způsobu statistického vyhonocení ává přenost efinovat charakteristickou honotu jako honotu průměrnou ± SD/2 (stanarní ochylka /2)

10 reg. č. CZ.1.7/2.2./ v přípaě střeního rizika na okolí (Tříaa 2) se výběr opírá o výsleky v mechanicko- fyzikálních vlastností zeminy zjištěných při laboratorních či terénních zkouškách, jejichž počet není ostatečný pro statistické zpracování. Zjištěné výsleky se tak konfrontují s tabulkovými honotami pře finálním výběrem. Ve všech přípaech se oporučuje orientační citlivostní analýza vstupních charakteristických honot na řešené mezní stavy. 4.1 Stanarní tabulky charakteristických honot geotechnick kých parametrů (1) Pro výběr charakteristické honoty geotechnických parametrů pro návrh plošných záklaů lze využít tabulku Tab Je v principu o převzetí tabulky z ČSN 7311 ( ), s kterou jsou velmi obré zkušenosti, a současná iskuse vee k závěru, že osavaní tabulky označující ze uváěné honoty jako směrné či reprezentativní, lze z pohleu ČSN EN uvažovat jako charakteristické. (2) Pro zatříění o 5 tří zemin štěrkovitých, 5 tří zemin písčitýchh a 8 tří zemin jemnozrnných je využito trojúhelníkového iagramu tří záklaních frakcí zemin a plasticitního iagramu. Dělení konzistence jemnozrnných zemin je zřejmé z přnášky č. 2. Tabulkové charakteristické honoty mechanicko - fyzikálních vlastností zemin jemnozrnných zemin, třía F1 F4 Charakteristik Třía Symbol měkká a Konzistence tuhá pevná tvrá S r >,8 S r <,8 S r >,8 S r <,8 F1 MG,, [knm -3 ] =,35; =,62; = 19,1 vyšetří se E ef [MPa] c u [kpa] u [] c ef [kpa] vyšetří se ef [] F2 CG,, [knm -3 ] =,35; =,62; = 19,51 vyšetří se E ef [MPa] c u [kpa] u [] c ef [kpa] ef [] vyšetří se 24 3 F3 MS,, [knm -3 ] =,35; =,62; = 18,1 vyšetří se E ef [MPa]

11 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 c u [kpa] u [] c ef [kpa] ef [] vyšetří se F4 CS,, [knm -3 ] =,35; =,62; = 18,51 vyšetří se E ef [MPa] 2, c u [kpa] u [] c ef [kpa] ef [] vyšetří se Tabulkové charakteristické honoty mechanicko - fyzikálních vlastností jemnozrnných, tříy F5 F8 Třía Symbol Charakteristik a měkká Konzistence tuhá pevná S r >,8 S r tvrá <,8 S r >,8 S r <,8 F5 ML,, [knm -3- ] =,4; =,47; = 2,2 vyšetří se MI E ef [MPa]] 1, c u [kpa] u [] c ef [kpa] ef [] vyšetří se F6 CL,, [knm -3 ] =,4; =,47; = 21 vyšetří se CI E ef [MPa] 1, c u [kpa] u [] c ef [kpa] vyšetří se - 1 -

12 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 ef [] F7 MH,, [knm -3 ] =,4; =,47; = 21 vyšetří se MV E ef [MPa] ME c u [kpa] u [] c ef [kpa] ef [] vyšetří se F8 CH,, [knm -3 ] =,42; =,37; = 2,52 vyšetří se CV E ef [MPa] CE c u [kpa] u [] c ef [kpa] ef [] vyšetří se Tabulkové charakteristické honoty mechanicko fyzikálních vlastností zeminy písčité tříy S1 S5 E ef [Mpa] ef [] Činitele ovlivňující Třía Symbol [knm -3 ] I D =,33,67 I D = I D =,67 1,, 33,67 I D =,67 1, c ef [kpa] stanovení charakteristik v rámci rozpětí tříyt,2,7 S1 S2 S3 SW SP S F 8,2 8,3 8,7 8,7 2 18,5 17, I D, w, g, tvar zrn, angularita

13 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9,3,7 poíl jemných S4 SM částic a S5 SC,3,6 18, konzistence 5 2 zeminyy Tabulkové charakteristické honoty mechanicko fyzikálních vlastností - štěrky, tříy G1 G5 E ef [Mpa] ef [] Činitele ovlivňující Třía Symbol [knm -3 ] I D =,33,67 I D = I D = I D =,67 1,, 33,67,67 1, c ef f stanovení [kpa] charakteristi k v rámci rozpětí tříy,2,9 G1 G2 G3 GW GP G F,2,2,9, I D, w, g, tvar zrn, angularita 5 3,3,7 poíl jemných G4 GM částic a G5 GC,3,7 19, konzistence 4 zeminyy Hloubka z s a osah a s smykové plochy po záklaem le Prantlovaa vzorce: z s b cos e 2 o cos45 2 arc tg 4 2 b as 1 2tg45 e 2 2 tg 2 přibližné určení: u S1 až S3; G1 až G3: z s = 2b, a s = 6b. u ostatních tří: z s = b, a s = 2,5b. Obr. 3. Vliv voy pole ČSN

14 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 Možnosti pro výpočet 2 : 1) HPV v hloubce z s nebo hlouběji: 2 přirozeně vlhká zemina 2) HPV v úrovni zákl. spáry: 2 su 3) < HPV < z s : 2 2 su s z 4) HPV na úrovní zákl. spáry: 2 su; su 2 w s su Omezení tohoto ruhu výpočtu (otázka homogenity v oblasti osahu smykové s plochy) SVISLÁ ÚNOSNOST NEHOMOGENNÍHO PODLOŽÍ a) použití prům. vážených honot Obr. 4. K výpočtu svislé únosnosti vrstevnatého prostřeí přípa 3í vrstev: élky l i a plochy A i b) náhraa tvaru smyk. plochy trojúhelníkem m 3 c 1 1 c 2 2 c cm 3 3 s s 1 1 m s z1 2 2 s z2 33 s z 3 2 c) výpočet pro kažou vrstvu zvlášť a pak n R R l s i l i1 i s SVISLÁ ÚNOSNOST SKALNÍHO PODLOŽÍ ovlivňuje: pevnost, kvalita a hustota iskontinuit R c r p

15 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 Hustota iskontinuit součinitel p velmi malá a malá 1, stření a nízká 1,8 velmi a extrémně velká 3, Tab. 3. Součinitel p. Třía R1, R2 R3 R4 R5 R6 pevnost neroz ,5 1,5,5 c /Mpa// houje souč. r ,5 2,5 1, Tab. 4. Součinitel r. VODOROVNÁ ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ PŮDY 1) Posunutí pomínka: H Hu H V tg c u stp e stp - souč. stability polohy: A ef S p pro posunutí =,,9 pro převržení na zemině =,88 na nepoajném m položí =,9 V e - svislá složka S p - voor. složka zemního oporu 2) Převržení pomínka: M M u

16 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 Obr. 5. Stabilita proti převržení záklau Ke klopné hraně záklau, pro oběě hrany zvlášť M H M M n stp L 2 G V e 3) Vynoření pomínka: V V u pro objekty očasně nebo trvale po HPV H Vu G Ve stp V n sit f Vw w

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

Mezní stavy základové půdy

Mezní stavy základové půdy Mezní stavy záklaové půy Eurokó a norma ČSN 73 1001 přeepisuje pro posuzování záklaové půy pro návrh záklaů metou mezních stavů. Mezním stavem nazýváme stav, při kterém ochází k takovým kvalitativním změnám

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška POHYB SPLAVENIN 8 Přenáška Obsah: 1. Úvo 2. Vlastnosti splavenin 2.1. Hustota splavenin a relativní hustota 2.2. Zrnitost 2.3. Efektivní zrno 3. Tangenciální napětí a třecí rychlost 4. Počátek eroze 5.

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.. 0.6. 0.6. -0.80. 6-0.80. 7-0.7. 8-0.7 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.00 0.60 0.0 0.6 0.0.80 0.0.0 6-0.79.0 7-0.79.80 8-0.70 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším

Více

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSC. Základové konstrukce Hlavní funkce: přenos zatížení do základové půdy ochrana před negativními účinky základové půdy ornice

Více

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2016 Návrh úhlové zdi Program: Úhlová zeď Soubor: Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou

Více

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Stavební fakulta ČVUT Praha Katedra geotechniky Rok 2004/2005 Obor, ročník: Posluchač/ka: Stud.skupina: Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Příklad 1 30g vysušené zeminy bylo podrobeno

Více

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy) Klasifikace zemin Popis zeminy 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy) kyprá, hutná 2. Struktura (laminární) 3. Barva 4. Velikost částic frakc 5. Geologická

Více

Úloha 4 - Návrh vazníku

Úloha 4 - Návrh vazníku Úloha 4 - Návrh vazníku 0 V 06 6:7:37-04_Navrh_vazniku.sm Zatížení a součinitele: Třía_provozu Délka_trvání_zatížení Stálé zatížení (vztažené k élce horní hrany střechy): g k Užitné zatížení: Zatížení

Více

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

4+5. Cvičení. Voda v zeminách Napětí v základové půdě

4+5. Cvičení. Voda v zeminách Napětí v základové půdě 4+5. Cvičení Voda v zeminách Napětí v základové půdě DRUHY VODY Gravitační (volná, kapilární) Vázaná (pevně vázaná - absorbovaná, kapilární - osmotická) Strukturní (chemicky vázaná, krystalická) Vodní

Více

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem Výpočet gabionu Vstupní data Projekt Datum :..00 Materiály bloků výplň γ φ c [ ] [ ] [] 7.00 Materiály bloků pletivo Pevnost sítě R t [] Vzdálenost svislých sítí b [m] Únosnost čelního spoje R s [] 4.00

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček OBSAH 1. PŘENOSOVÁ SOUSTAVA 1.1 Stožáry elektrického vedení 1.2

Více

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Mechanika zemin II 6 Plošné základy Mechanika zemin II 6 Plošné základy 1. Definice 2. Vliv vody na stabilitu a sedání 3. Únosnost 4. Sedání Výpočet okamžitého, konsolidačního a konečného sedání Výpočet podle teorie pružnosti Výpočet podle

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů)

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) Pozn.: Směrné normové charakteristiky (tab. 1.1, 1.2, 1.3) noste s sebou na všechna cvičení. 1. Odběr a příprava vzorků. Fyzikálně-indexové

Více

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Zakládání staveb Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), včasné odevzdání

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Zemní tlaky cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Interakce ocelové konstrukce s podložím Rozvojové projekty MŠMT 1. Úvod Nejrozšířenějšími pozemními konstrukcemi užívanými za účelem průmyslové výroby jsou ocelové haly. Základní nosné prvky těchto hal jsou příčné vazby, ztužidla a základy.

Více

CZ.1.07/2.2.00/

CZ.1.07/2.2.00/ Klasifikace zemin Mechanika hornin a zemin - cvičení 02 1 Rozělení zemin Velikost zrn frakcí Skupina zemin Frakce Velikost zrn [mm] Jemnozrnné částice Hrubozrnné částice Velmi hrubozrnné částice Jíl Clay

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Klasifikace zemin

Více

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže.

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže. PŘEHRÁŽKY Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže. KONSOLIDAČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zamezit dalšímu prohlubování koryta.

Více

Posouzení únosnosti patky

Posouzení únosnosti patky Vrifikační manál č. Aktaliza 03/016 Posozní únosnosti patky Program: Soor: Patky Dmo_vm_0.gpa V tomto vrifikačním manál j vn rční výpočt posozní únosnosti patky na trvalo sitai při ovoněnýh ínkáh pro první

Více

135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění

135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění ČUT v Praze - Fakulta stavební Centrum experimentální geotechniky (K220) 135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění Jde o obecné studijní

Více

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927) Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách

Více

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici. Mechanika hornin a zemin Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), docházka

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Zakládání staveb Průzkum staveniště a napětí v základové půdě doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

1 Geotechnický průzkum

1 Geotechnický průzkum 1 Geotechnický průzkum Geotechnický průzkum musí poskytnout dostatečné údaje o základové půdě a podzemní vodě na staveništi a v jeho okolí pro sestavení prostorového modelu geologických a hydrogeologických

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí Sídlo: Kainarova 54 616 00 BRNO Kancelář: Gromešova 3 621 00 BRNO Tel.: 541218478 Mobil: 603 427413 E-mail: dbalun@balun.cz Internet: www.balun.cz Město Velká Bíteš V Brně dne 9. ledna 2012 Věc: IG průzkum

Více

PROTLAČENÍ. Protlačení 7.12.2011. Je jev, ke kterému dochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A load

PROTLAČENÍ. Protlačení 7.12.2011. Je jev, ke kterému dochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A load 7..0 Protlačení Je jev, ke kterému ochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A loa PROTLAČENÍ A loa A loa A loa Zatěžovací plochu A loa obyčejně přestavuje kontaktní plocha mezi sloupem

Více

Průřezové charakteristiky základních profilů.

Průřezové charakteristiky základních profilů. Stření průmyslová škola a Vyšší oborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřenictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Průřezové

Více

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Inženýrský manuál č. 17 Aktualizace: 04/2016 Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Proram: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_17.sp Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ STATICKÉ POSOUZENÍ VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ OBJEDNATEL: FORMÁT A4: MÍSTO STAVBY: STAVBA - OBJEKT: AVEK s.r.o., PROSECKÁ 683/15, 190 00 PRAHA 9 p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE

Více

Bratislava Rača Trnava

Bratislava Rača Trnava MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ Bratislava Rača Trnava UČS S 06 Pezinok Šenkvice ŠENKVICKÁ PRELOŽKA Kristina Nachtneblová LOKALIZACE STAVBY PEZINOK-ŠENKVICE SITUACE GEOLOGICKÉ POMĚRY Kvartér (horní část)

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES OPĚRNÁ ŢELEZOBETONOVÁ

Více

NÁVRH NETRADIČNÍHO POSTUPU ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVÉHO TĚLESA ŽELEZNIČNÍ TRATI

NÁVRH NETRADIČNÍHO POSTUPU ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVÉHO TĚLESA ŽELEZNIČNÍ TRATI Prof.Ing. Josef Aldorf, DrSc. VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra geotechniky e-mail: josef.aldorf@vsb.cz Ing. Jaroslav Ryšávka UNIGEO a.s. Ostrava e-mail: rysavka.jaroslav@unigeo.cz NÁVRH NETRADIČNÍHO

Více

ČSN EN OPRAVA 1

ČSN EN OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.010.30; 93.020 Září 2009 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí Část 1: Obecná pravidla ČSN EN 1997-1 OPRAVA 1 73 1000 idt EN 1997-1:2004/AC:2009-02 Corrigendum Toto

Více

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Typ výpočtu. soudržná. soudržná Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Datu : 2.11.2005 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek ϕ ef [ ] c ef [] γ [/ 3 ] γ su [/ 3 ] δ [ ] 1 Třída S4 3 17.50 7.50 2 Třída R4, přetváření křehké

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Zakládání staveb Zakládání staveb ve zvláštních podmínkách doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení Voní hospoářství krajiny 2 2. cvičení Václav Davi K143 e-mail: vaclav.avi@fsv.cvut.c Konultační hoiny: vi web Voní hospoářství krajiny 2 Voní hospoářství krajiny 2 Obsah cvičení Typy hráí MVN Konstrukce

Více

Zdroje. Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel

Zdroje.  Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel Zdroje www.fsv.cvut.cz Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel Fáze v zemině Pevná fáze (zrna) Kapalná a plynná (voda a vzduch v pórech) Vzájemné poměry fází

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Skupina piloty. Cvičení č. 6

Skupina piloty. Cvičení č. 6 Skupina piloty Cvičení č. 6 Příklad zadání Navrhněte pilotový základ ŽB rámové konstrukce zatížené svislým zatížením působícím sexcentricitami e 1 e 2. Povrch roznášecí patky je vúrovni terénu její výška

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali Název a číslo úlohy - Difrakce světelného záření Datum měření 3.. 011 Měření proveli Tomáš Zikmun, Jakub Kákona Vypracoval Tomáš Zikmun Datum. 3. 011 Honocení 1 Difrakční obrazce V celé úloze jsme používali

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

Sylabus 5. Základní vlastnosti zemin

Sylabus 5. Základní vlastnosti zemin Sylabus 5 Základní vlastnosti zemin zeminy jsou složeny ze 3 fází: zrna, voda a vzduch geotechnické vlastnosti ovlivňuje: - velikost zrn - cementace zrn (koheze) - kapilarita základní fyzikální vlastnosti

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ WEBFLOOR www.benda-trade.cz WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ Na kvalitě a životnosti každé podlahy

Více

Požadavky na zeminy v aktivní zóně, úprava zemin

Požadavky na zeminy v aktivní zóně, úprava zemin Požadavky na zeminy v aktivní zóně, úprava zemin Ing. Jan Zajíček SENS 10 Požadavky na materiály zemního tělesa ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 2 Požadavky na materiály

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY Charakteristická únosnost spoje ocel-řevo je závislá na tloušťce ocelových esek t s. Ocelové esky lze klasiikovat jako tenké a tlusté: t s t s 0, 5 tenká eska,

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Konsolidace zemin

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia Zemní tlaky Rozdělení, aktivizace Výpočet pro soudržné i nesoudržné zeminy Tlaky zemin a vody na pažení Katedra geotechniky a podzemního

Více

Program ZAKL1-2 sedání a přípustné zatížení.

Program ZAKL1-2 sedání a přípustné zatížení. Kapitola 3 Program ZAKL1-2 sedání a přípustné zatížení. Pro sestavení programu na výpočet sedání základů a přípustného maximálního zatížení základů bylo použito nových poznatků našich předních odborníků,

Více

Smyková pevnost zemin

Smyková pevnost zemin Smyková pevnost zemin Pevnost materiálu je dána největším napětím, který materiál vydrží. Proto se napětí a pevnost udává ve stejných jednotkách nejčastěji kpa). Zeminy se nejčastěji porušují snykem. Se

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

STATICKÝ VÝPOČET. PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9. Kabelová komora Zekan XXL. pro stavební povolení

STATICKÝ VÝPOČET. PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9. Kabelová komora Zekan XXL. pro stavební povolení 2012 STAVBA STUPEŇ Kabelová komora Zekan XXL pro stavební povolení STATICKÝ VÝPOČET březen 2012 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 15 PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190

Více

Mechanika zemin II 5 Zemní tlaky, opěrné konstrukce

Mechanika zemin II 5 Zemní tlaky, opěrné konstrukce Mechanika zemin II 5 Zemní tlaky, opěrné konstrukce 1. Vliv vody na stabilitu 2. Zemní tlaky horizontální napětí v mezním stavu 3. Síly na opěrné konstrukce v mezním stavu 4. Parametry MZ2 1 (Horizontální)

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL A2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Ktedr geotechniky podzemního stvitelství Modelování v geotechnice Princip metody mezní rovnováhy (prezentce pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Ev Hrubešová, Ph.D. Inovce studijního

Více

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU 1.1 Celkový obsah s uvedením čísel stran jednotlivých částí 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 1 1.1 Celkový obsah s uvedením čísel stran jednotlivých

Více

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Vedení vvn a vyšší parametry vedení Veení vvn a vyšší parametry veení Při řešení těchto veení je třeba vzhleem k jejich élce uvažovat nejenom opor veení R a inukčnost veení L, ale také kapacitu veení C. Svo veení G se obvykle zanebává. Tyto

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

5 Geotechnické konstrukce

5 Geotechnické konstrukce 5 Geotechnické konstrukce 5.1 Úvod Pro navrhování geotechnických konstrukcí, tedy i souvisejících s mostními konstrukcemi, platí materiálová norma ČSN EN 1997 a neustále se zvětšující množství technologických

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P.

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Zápaočeská univerzita v Plzni Technologický postup volně kovaného výkovku Návoy na cvičení Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Plzeň 01 1 ISBN 980-1-00- Vyala Zápaočeská univerzita v Plzni, 01 Ing. Soňa

Více

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Výpočet konsolidace pod silničním náspem Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 02/2016 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání

Více

Co můžeme zakládat. Základy budov patky pasy. Mostní pilíře. Přehrady. desky

Co můžeme zakládat. Základy budov patky pasy. Mostní pilíře. Přehrady. desky Zakládání na skále Co můžeme zakládat Základy budov patky pasy desky Mostní pilíře Přehrady Příklady VD Mšeno Návrh základu ovlivňuje cenu a chování konstrukce Na čem se zakládá -ukázky Stálá rovinná

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník

RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník Zemina jako trojfázové prostedí Pevná fáze zeminy 1. Vznik zemin (zvtrávání, transport, sedimentace) 2. Zeminy normáln konsolidované a pekonsolidované

Více

KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 2 Modelování elektrických vedení

KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 2 Modelování elektrických vedení KEE / MS Moelování elektrických sítí Přenáška Moelování elektrických veení Moelování elektrických veení Různý přístup pro veení: Venkovní Kabelová Různý přístup pro veení: Krátká (vzhleem k vlnové élce)

Více

ZEMNÍ KONSTRUKCE. LUMÍR MIČA, ING., Ph.D. ÚSTAV GEOTECHNIKY

ZEMNÍ KONSTRUKCE. LUMÍR MIČA, ING., Ph.D. ÚSTAV GEOTECHNIKY ZEMNÍ KONSTRUKCE LUMÍR MIČA, ING., Ph.D. ÚSTAV GEOTECHNIKY 1 METODY: - použitím vzorového řešení - odborným odhadem -výpočtem - experimentální modely -observační metoda 2 - výpočet Geotechnické kategorie:

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa Výpočet úhlové zdi Vstupní data Projekt Datu :..005 Materiál konstrukce Objeová tíha g.00 kn/ Výpočet betonových konstrukcí proveden podle nory ČSN 7 0 R. Beton : Beton B 0 Pevnost v tlaku Pevnost v tahu

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Posouzení stability svahu

Posouzení stability svahu Inženýrský manuál č. 25 Aktualizace 07/2016 Posouzení stability svahu Program: MKP Soubor: Demo_manual_25.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat stupeň stability svahu pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5.1 Terminologie stavebních konstrukcí nosné konstrukce

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více