Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra geotechniky a podzemního stavitelství"

Transkript

1 Katera geotechniky a pozemního stavitelství Zakláání staveb Návrh záklaů pole mezních stavů oc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace stuijního oboru Geotechnika CZ.1.7/2.2./28.9. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fonem a státním rozpočtem ČR.

2 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 NÁVR ZÁKLADŮ PODLE MEZNÍCH STAVŮ EC7 Plošné - ČSN (zrušena) Pilotové - ČSNN MEZNÍ STAVY I. skupina ÚNOSNOST (ULS) II. skupina POUŽITELNOST (SEDÁNÍ SLS) I. skupina Postup: a) ztráta stability zákla. půy b) přecho o plastického stavu Obr. 1. Únosnost záklaové půy. a - vývoj plastických oblastí při zvyšování zatížení, b - přestava o pružení zeminy při osáhnutí mezního stavu únosnosti, c - označení a efinice kluzných k ploch - 1 -

3 reg. č. CZ.1.7/2.2./ Vstupní veličiny pro návrh plošných záklaů zahrnují: A. Pro mezní stav únosnosti: geologický moel položí, geotechnický moel položí s ovozenými parametry geotechnických vlastností záklaové půy, přeevším smykových parametrů položí zatížení, které záklaová konstrukce bue přenášet pro mezní stav únosnosti je o součet stálého zatížení (G) a proměnného zatížení (Q) v soulau s ČSN EN 199 resp (říve extrémní zatížení) B. Pro mezní stav použitelnosti eformace (seání): geologický moel položí, geotechnický moel položí s ovozenými parametry geotechnických vlastností záklaové půy, přeevším eformačních parametrů položí zatížení, které záklaová konstrukce bue přenášet pro mezní stav použitelnosti je přeevším o stálé zatížení (G) v soulau s ČSN EN 199 resp (říve provozní zatížení) poklay pro posouzení tuhosti záklaové konstrukce a too ať již z pohleu výpočtu přitížení v položí po záklaem, tak pro náslené posuzování mezního o stavu STR vlastní záklaové konstrukce (v soulau s ČSN EN 1992 resp. 1994) 2 Záklaní pomínka návrhu plošných záklaů z pohleu mezního stavu porušení (ULS) typu GEO (1) Záklaní pomínku s ohleem na únosnost položí uváí EC 7-1 v ostavci V V R V R návrhová honota zatížení V svislé zatížení nebo složka celkového zatížení působící kolmo k záklaové spáře návrhová honota mezní únosnosti k zatížení (kn) Převeeno na napětí v záklaové spáře plošných záklaůů se záklaní pomínka mění na: V /A R /A ke Ke levá strana nerovnosti vyjařuje návrhovou honotu kontaktního napětí v záklaové spáře a pravá strana návrhovou únosnost položí (kn/m 2, kpa). A' efektivní plocha záklaové spáry Pro výpočet V zatížení pro mezní stav ULS se vychází jak ze z zatížení stálého, tak zatížení nahoiléhoo a oplněné o zatížení o tíhy záklau, tíhy jakéhokoliv zásypového materiálu viz.též ost EC 7-1 uváí, že při aplikaci analytické metoy lze použít běžněě používaných meto pro mezní únosnost plošných záklaů a v příloze D uváí jenu z těchto možností ve tvaru R/A. V kap je proto navíc uveena též metoa osu užívaná v ČSN 7311 s platností o roku 1988 o roku 21. Obobně v kap bue uveena běžná metoa výpočtu kontaktníhoo napětí v záklaové spáře pro ULS. (2) Záklaní pomínku s ohleem na oolnost proti usmyknutí v záklaové z spáře uváí ČSN EN v čl , ky se musí splnit nerovnost: H R + R p; ke H je návrhová honota H, kyž H je voorovné zatížení nebo složka celkového zatížení působící rovnoběžně se záklaovou spárou; R je návrhová honota oporu v záklaové spáře - 2 -

4 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 R p; návrhová honota oporujícíí síly vyvolaná zemním tlakem na stranu záklau 2.1 Kontaktní napětí v záklaové spáře pro posouzení mezníhoo stavu ULSS Pro centrické zatížení se při výpočtu kontaktního napětí v záklaovéé spáře (V/A ) za efektivní plochu záklau A osazuje při: záklaovém pase šířka záklau b (kyž zatížení je na stanoveno na bm záklaového pasu), resp. při obélníkové patce potom její celková plocha B x L, ke L je elší strana záklau. Pro osově excentrické zatížení potom: pro záklaový pas efektivní šířka b, ke B = B 2 e, ke e je excentricita zatížení pro čtvercovou patku efektivní plocha A = B x (B 2e) Pro obecně excentrické zatížení potom: pro obélníkovou patku efektivní plocha A = (B 2e 1 ) x (L 2e 2 ) Z pohleu excentricity nejsou zvláštní opatření nutná, poku excentricita je menší než 1/3 šířky obélníkového záklau nebo,6 poloměru kruhového záklau. 2.2 Mezní únosnost plošných záklaů Při výpočtu únosnosti plošných záklaů jee nutné zohlenit krátkoobé a louhoobé pomínky únosnosti, přeevším z pohleu jemnozrnných zemin a rychlosti výstavby. V běžných přípaech se pro únosnost v jemnozrnných zeminách vychází z krátkoobé únosnosti únosnosti za neovoněných pomínek, pro písčité či štěrkovité zeminy z louhoobé únosnosti únosnosti za ovoněných pomínek Speciální přístup vyžaují jemnozrnné zeminy s nízkým stupněm saturace, s ze je nutno zohlenit změnu stupně nasycení s časem. Krátkoobáá únosnost za neovoněných pomínek pro jemnozrnné zeminy v tomto přípaě je na konzervativní straně bezpečnosti Moely pro výpočet mezní únosnosti za neovoněných pomínek (1) Záklaní moel pro záklaový pas vychází z řešení Pranla (192) pro plastické jíly (konzistence měkká a tuhá) ky φ u = O, c u = konst.) R/A = (π+ 2) x c u + q = 5,14 c u + q ke q je tlak naloží nebo zatížení v úrovni záklaové spáry (pro záklaní přípa q = γ x D, ke D je hloubka záklaové spáry po povrchem terénu). (2) Obobný moel pro stejný přípa uváí i Bolton (1979): R/A = 5,7 c u + q (3) ČSN EN v příloze D uváí, že únosnost se může počítat ze vztahu: R/A = (π+ 2) c u b c s c i c + q Ke bezimenzionální součinitel b c vyjařuje sklon záklaové spáry : b c = 1 2 α/ (π+ 2) Kyž α je úklon záklaové spáry o voorovné Bezimenzionální součinitel tvaru záklau: s c = 1 +,2 (B /L ) pro obélníkový tvar s c = 1,2 pro čtvercovýý nebo kruhový tvar - 3 -

5 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 Bezimenzionální součinitel pro šikmost zatížení i c vyvolanou voorovným zatížením H: 1 i c ( 1 2 ke H A' c u. H 1 A' c cu ) Moel uváěný v ČSN EN vychází z Pranlova řešení, neb pro voorovnou záklaovou spáru, záklaový pas a svislé zatížení vztah plně přechází na rovnici Pranla. (4) ČSN 7311 ( ) o rovnice pro mezní únosnost zaváí kromě součinitele s (vyjařujícího tvar záklau a součinitele i (vyjařujícího vliv šikmosti zatížení) též součinitel (vyjařující vlivv hloubky založení) a uváí, že únosnost se může počítat ze vztahu: : Pro přípa ky φ u = : R/A = c u. (π+ 2). s c. i c. c + q. s q. i q. q Potom pro záklaový pas a centrickéé zatížení: R/A = c u. (π+ 2). c + q. q Pro malé hloubky založení, ky hloubka založení D je menší než šířka záklau B, je honota součinitele menší než 1,1 a tak jí lze zanebat. Potom opět vztah v přechází v záklaní rovnici Prynela. Pro přípa, ky φ u > (pro jemnozrnné zeminy konzistence pevné až tvré se stupněm saturace S r >,8): R/A = c u. N c. s c. i c. c + q. N q. s q. i q. q +,5. γ. B. N γ. s γ. i γ. γ Ke: N c, N q, N γ jsou součinitelé únosnosti a jsou funkcí totálního t úhlu vnitřního tření φ u : kyž: N c = (N q 1) cotg φ u pro φ u > (4.13a) N c = 2 + π pro φ u = (4.13b) (4.13c) (4.13) N q = tg 2 (45( + φ u /2). exp ( π. tg φ u ) N γ = 1,5 (N q 1) tg φ s c, s q q, s γ jsou součinitelé tvaru záklau: kyž: s c = 1 +,2 B/L (4.14a) s q = 1 + B/L sin φ u (4.14b) s γ = 1,3 B/L (4.14c) kyž pro čtvercový a kruhovýý zákla B = L i c, i q, i γ jsou součinitelé šikmosti zatížení: kyž: φ u - 4 -

6 i c = i q = i γ = (1 tg δ) Inovace stuijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 ) 2 kyž δ je úhel oklonu výslenice sil o svislice c, q, γ jsou součinitelé vlivu hloubky založení: kyž: c = 1 +,1 ( D/B) -1/2 (4.16a) q = 1 +,1 ( D/B. sin 2 φ u ) -1/2 (4.16b) γ = 1 (4.16c) Pozn. 1: Symboly a inexy byly přizpůsobeny y symbolům a inexům, které k využíváá ČSN EN Pozn. 2: ČSN 7311 ( ) symbolu R využívala pro vyjáření napětí (kpa), zatímco nyní ČSN EN 1997 využívá R pro sílu (kn), a pro napětí potom výraz R/A. Určitá nejenoznačnost v české verzi ČSN EN vyplývá z anglické verze, ke se termínu bearing resistence r používá jak pro výraz R (článek 6.5.2), tak i pro výraz R /A (Příloha D.3). (5) V přípaě, že záklaová spára není voorovná a terén v blízkosti plošného záklau je ukloněn, lze pro výpočet mezní únosnosti použít obecné rovnice Hansena, viz Hansen (197) či Vaníček ( 1982). (6) V obecném přípaě lze pro stanovení mezní únosnosti využít i analytických meto stability po smykové ploše, které jsou uveeny v kap. Chyba! Nenalezen zroj okazů. o Násypy Moely pro výpočet mezní únosnosti za ovoněných pomínek Moely pro výpočet mezní únosnosti za ovoněných pomínek jsou typické pro obře propustné písčité a štěrkovité zeminy. Lze je však aplikovat i pro zeminy s jemnou příměsí, poku konsoliace položí probíhá ostatečně rychle a opovíáá rychlosti výstavby. (1) ČSNN 7311 ( ) oporučovala obecný vztah se zaveením vlivu tvaru záklau,, šikmosti zatížení a hloubky založení ve tvaru: R/A = c. N c. s c. i c. c + q. N q. s q. i q. q +,5. γ. B. N γ. s γ. i γ. γ φ. ke: N c, N q, N γ jsou součinitelé únosnosti a jsou funkcí efektivního úhlu vnitřního tření kyž: N c = (N q 1) cotg φ (4.18a) N q = tg 2 (45( + φ /2). exp ( π. tg φ ) (4.18b) N γ = 1,5 (N q 1) tg φ (4.18c) s c, s q q, s γ jsou součinitelé tvaru záklau: kyž: s c = 1 +,2 B/L (4.19a) s q = 1 + B/L sin φ (4.19b) s γ = 1,3 B/L (4.19c) kyž pro čtvercový a kruhový zákla B = L - 5 -

7 i c, i q, i γ jsou součinitelé šikmosti zatížení: kyž: i c = i q = i γ = (1 tg δ) Inovace stuijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 ) 2 kyž δ je úhel oklonu výslenice sil o svislice c, q, γ jsou součinitelé vlivu hloubky založení: kyž: c = 1 +,1 ( D/B) -1/2 (4.21a) q = 1 +,1 ( D/B. sin 2 φ ) -1/2 (4.21b) γ = 1 (4.21c) (2) ČSNN EN uváí rovnici únosnosti za ovoněných pomínek v příloze D.3 a zvažuje vliv tvaru záklau a šikmosti zatíženíí (3) V přípaě, že záklaová spára není voorovná a terén v blízkosti plošného záklau je ukloněn lze pro výpočet mezní únosnosti použít obecné rovnice Hansena, viz Hansen (197) či Vaníček ( 1982). (4) V obecném přípaě lze pro stanovení mezní únosnosti využít i analytických meto stability po smykové ploše, které jsou uveeny v kap. Násypy Splnění záklaní pomínky mezního stavu ULS typu GEOO Pro splnění záklaní pomínky mezního stavu únosnosti plošných záklaů lee ČSN EN je nutno záklaní nerovnost: V/A R/A ke vstupními honotami jsou honoty charakteristické a to jak pro zatížení, tak pro parametry zeminy Převést na pomínku: V /A R /A resp. při aplikaci obecné rovnice z ČSN 7311 / ) na tvar: (V G + V Q + W z) / A c. N c. s c. i c. c + q. N q. s q. i q. q +,5. γ. B. N γ. s γ. i γ. γ Ke vstupními honotami jsou honoty návrhové (esign values) s inexem, a to opět jak pro zatížení, tak pro parametry zeminy (včetně všech součinitelů únosnosti, tvaru záklau, šikmosti zatížení a hloubky založení). ČSN EN zmiňuje 3 možnosti tohoto převou, tzv. návrhové přístupy. Pro Návrhový přístup 1 (NP 1) musí být záklaní pomínkaa splněna pro násleující kombinace ílčích součinitelů na zatížení (A), a na materiál (M): Kombinace 1: A1 + M1 Kombinace 2: A2 + M2 Pozn. ČSN EN v článku výše uveený vztah rozšiřuje o opor R, avšak to ze není třeba neb všechny ílčíí součinitele jsou v tomtoo přípaě rovny 1. Pro Kombinaci 1 se zatížení zvyšuje pomocí ílčích součinitelů zatížení γ G = 1,355 pro stálé zatížení, resp. γ Q = 1,5 pro proměnné zatížení (pro soubor A1) a parametry zeminy (pro soubor M1) se ponechávají ve svých charakteristických honotách (ílčí součinitel jee roven 1) - 6 -

8 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 Pro Kombinaci 2 se zatížení zvyšuje pouze ílčím součinitelem pro proměnné zatížení γ Q = 1,,3 (pro soubor A2) a parametry zeminy se (pro soubor M2) snižují pomocí p násleujících ílčích součinitelů: - pro efektivní úhel vnitřního tření φ. γ φ = 1,25 kyž tento součinitel se použije pro tg - pro efektivní souržnost - pro neovoněnou smykovou pevnost - pro pevnost v prostém tlaku - pro objemovou tíhu γ c = 1,25 γ cu = 1,4 γ qu = 1,4 γ γ = 1, Postup pro NP1 Kombinaci 1 a 2 je graficky znázorněn na obr Obr. 2. Zaveení ílčích součinitelů spolehlivosti pro jenotlivé kombinace NP1 Výslekem řešení záklaní pomínky je rozměr záklau B, resp. L splňující nejpřísnější pomínku z obou kombinací. Pozn. Ve většině přípaů je přísnější pomínkou Kombinace 2, která je nejbližší osavaní zkušenosti z aplikace ČSN 7311 ( ). Pro neovoněné pomínky jee návrh ovážnější s ohleem na nižší honoty ílčího součinitele spolehlivosti pro neovoněnou souržnost. Proto v přípaech, ky - 7 -

9 se plocha porušení pohybuje v oblasti malých normálových napětí (ca o 1 kpa), se oporučuje použít přísnější honotu součinitele γ cu (např. 1,6) či se oporučuje porovnání únosnosti za neovoněných a ovoněných pomínek, kyž nebezpečnější by měly být pomínky krátkoobé, neovoněné. 3 Záklaní pomínka návrhu plošných záklaů z pohleu mezního stavu porušení (ULS) typu STR Jelikož ČSN EN stanoví, že pomínka: V R Inovace stuijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 musí být splněna pro všechny mezní stavy porušení, je postup pro p splnění mezního stavu STR násleující: - pro navrženou šířku (plochu) záklau za aplikace NP 1 a (většinou po zaokrouhlení na,1 m) se zákla znovu posuzuje z pohleu Kombinace 1 pro soubor zatížení A1. - vyhonocení kontaktního napětí v záklaové spáře pro tento soubor zatížení, ať již za využití vztahů uveených v kap nebo za jiných přepoklaů (např. le BoussinesqaB a) a to pole tuhosti záklau viz. např. Šimek a Vaníček (1976) - výpočet maximálního momentu, kterým je namáhán navržený zákla; - navržení vyztužení betonového záklau za pomocí ČSNN EN 1992 resp Charakteristické honoty parametrů zeminy (1) ČSN EN specifikuje, že výstupem Zprávy o geotechnickémm průzkumu je přeevším: - přehle ovozených honot geotechnických parametrů (článek (1) - rozsah a jakékoliv seskupení ovozených honot geotechnických litologickou vrstvu (článek (2). úajů pro kažou (2) Projektant geotechnické konstrukce projektant zopověný za návrh n - o svých výpočtůů využívá charakteristické honoty geotechnických parametrů. Výběr charakteristických honot geotechnických parametrů se musí zakláat na výslecíchh a ovozených honotách z laboratorních a terénních t zkoušek k oplněných osvěčenou zkušeností (článek ( (1)P. Charakteristická honota geotechnického parametru se musí vybrat jako obezřetný oha honoty ovlivňující výskyt mezního stavu(článek (2)P. (3) Projektant geotechnické konstrukce spaající o 2 Geotechnické kategorie může s ohleem na riziko, s kterým je návrh spojen, vycházet při efinitivním výběru charakteristických honot z násleujících tří postupů silně ovlivněných opaem porušení navrhované konstrukce na okolí (tzv. consequence classes) le ČSN EN 199: - v přípaě malého rizika na okolí (Třía 1) ) a při obrých zkušenostech anouu lokalitou lze využít stanarních tabulek charakteristickýchh honot vztažených k inexovým vlastnostem z geotechnického průzkumu. Opět z těchto tabulek se z uváěného rozsahu musí charakteristická honota vybrat jako velmi obezřetná (článek (12)P. - v přípaě vysokého rizika na okolí (Tříaa 3) se výběr opírá o výsleky mechanicko-fyzikálních vlastností zjištěných při laboratorních či terénních zkouškách, jejichž počet pro kažou vrstvu je ostatečný pro statistické vyhonocení. Současná iskuse ke způsobu statistického vyhonocení ává přenost efinovat charakteristickou honotu jako honotu průměrnou ± SD/2 (stanarní ochylka /2)

10 reg. č. CZ.1.7/2.2./ v přípaě střeního rizika na okolí (Tříaa 2) se výběr opírá o výsleky v mechanicko- fyzikálních vlastností zeminy zjištěných při laboratorních či terénních zkouškách, jejichž počet není ostatečný pro statistické zpracování. Zjištěné výsleky se tak konfrontují s tabulkovými honotami pře finálním výběrem. Ve všech přípaech se oporučuje orientační citlivostní analýza vstupních charakteristických honot na řešené mezní stavy. 4.1 Stanarní tabulky charakteristických honot geotechnick kých parametrů (1) Pro výběr charakteristické honoty geotechnických parametrů pro návrh plošných záklaů lze využít tabulku Tab Je v principu o převzetí tabulky z ČSN 7311 ( ), s kterou jsou velmi obré zkušenosti, a současná iskuse vee k závěru, že osavaní tabulky označující ze uváěné honoty jako směrné či reprezentativní, lze z pohleu ČSN EN uvažovat jako charakteristické. (2) Pro zatříění o 5 tří zemin štěrkovitých, 5 tří zemin písčitýchh a 8 tří zemin jemnozrnných je využito trojúhelníkového iagramu tří záklaních frakcí zemin a plasticitního iagramu. Dělení konzistence jemnozrnných zemin je zřejmé z přnášky č. 2. Tabulkové charakteristické honoty mechanicko - fyzikálních vlastností zemin jemnozrnných zemin, třía F1 F4 Charakteristik Třía Symbol měkká a Konzistence tuhá pevná tvrá S r >,8 S r <,8 S r >,8 S r <,8 F1 MG,, [knm -3 ] =,35; =,62; = 19,1 vyšetří se E ef [MPa] c u [kpa] u [] c ef [kpa] vyšetří se ef [] F2 CG,, [knm -3 ] =,35; =,62; = 19,51 vyšetří se E ef [MPa] c u [kpa] u [] c ef [kpa] ef [] vyšetří se 24 3 F3 MS,, [knm -3 ] =,35; =,62; = 18,1 vyšetří se E ef [MPa]

11 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 c u [kpa] u [] c ef [kpa] ef [] vyšetří se F4 CS,, [knm -3 ] =,35; =,62; = 18,51 vyšetří se E ef [MPa] 2, c u [kpa] u [] c ef [kpa] ef [] vyšetří se Tabulkové charakteristické honoty mechanicko - fyzikálních vlastností jemnozrnných, tříy F5 F8 Třía Symbol Charakteristik a měkká Konzistence tuhá pevná S r >,8 S r tvrá <,8 S r >,8 S r <,8 F5 ML,, [knm -3- ] =,4; =,47; = 2,2 vyšetří se MI E ef [MPa]] 1, c u [kpa] u [] c ef [kpa] ef [] vyšetří se F6 CL,, [knm -3 ] =,4; =,47; = 21 vyšetří se CI E ef [MPa] 1, c u [kpa] u [] c ef [kpa] vyšetří se - 1 -

12 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 ef [] F7 MH,, [knm -3 ] =,4; =,47; = 21 vyšetří se MV E ef [MPa] ME c u [kpa] u [] c ef [kpa] ef [] vyšetří se F8 CH,, [knm -3 ] =,42; =,37; = 2,52 vyšetří se CV E ef [MPa] CE c u [kpa] u [] c ef [kpa] ef [] vyšetří se Tabulkové charakteristické honoty mechanicko fyzikálních vlastností zeminy písčité tříy S1 S5 E ef [Mpa] ef [] Činitele ovlivňující Třía Symbol [knm -3 ] I D =,33,67 I D = I D =,67 1,, 33,67 I D =,67 1, c ef [kpa] stanovení charakteristik v rámci rozpětí tříyt,2,7 S1 S2 S3 SW SP S F 8,2 8,3 8,7 8,7 2 18,5 17, I D, w, g, tvar zrn, angularita

13 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9,3,7 poíl jemných S4 SM částic a S5 SC,3,6 18, konzistence 5 2 zeminyy Tabulkové charakteristické honoty mechanicko fyzikálních vlastností - štěrky, tříy G1 G5 E ef [Mpa] ef [] Činitele ovlivňující Třía Symbol [knm -3 ] I D =,33,67 I D = I D = I D =,67 1,, 33,67,67 1, c ef f stanovení [kpa] charakteristi k v rámci rozpětí tříy,2,9 G1 G2 G3 GW GP G F,2,2,9, I D, w, g, tvar zrn, angularita 5 3,3,7 poíl jemných G4 GM částic a G5 GC,3,7 19, konzistence 4 zeminyy Hloubka z s a osah a s smykové plochy po záklaem le Prantlovaa vzorce: z s b cos e 2 o cos45 2 arc tg 4 2 b as 1 2tg45 e 2 2 tg 2 přibližné určení: u S1 až S3; G1 až G3: z s = 2b, a s = 6b. u ostatních tří: z s = b, a s = 2,5b. Obr. 3. Vliv voy pole ČSN

14 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 Možnosti pro výpočet 2 : 1) HPV v hloubce z s nebo hlouběji: 2 přirozeně vlhká zemina 2) HPV v úrovni zákl. spáry: 2 su 3) < HPV < z s : 2 2 su s z 4) HPV na úrovní zákl. spáry: 2 su; su 2 w s su Omezení tohoto ruhu výpočtu (otázka homogenity v oblasti osahu smykové s plochy) SVISLÁ ÚNOSNOST NEHOMOGENNÍHO PODLOŽÍ a) použití prům. vážených honot Obr. 4. K výpočtu svislé únosnosti vrstevnatého prostřeí přípa 3í vrstev: élky l i a plochy A i b) náhraa tvaru smyk. plochy trojúhelníkem m 3 c 1 1 c 2 2 c cm 3 3 s s 1 1 m s z1 2 2 s z2 33 s z 3 2 c) výpočet pro kažou vrstvu zvlášť a pak n R R l s i l i1 i s SVISLÁ ÚNOSNOST SKALNÍHO PODLOŽÍ ovlivňuje: pevnost, kvalita a hustota iskontinuit R c r p

15 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 Hustota iskontinuit součinitel p velmi malá a malá 1, stření a nízká 1,8 velmi a extrémně velká 3, Tab. 3. Součinitel p. Třía R1, R2 R3 R4 R5 R6 pevnost neroz ,5 1,5,5 c /Mpa// houje souč. r ,5 2,5 1, Tab. 4. Součinitel r. VODOROVNÁ ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ PŮDY 1) Posunutí pomínka: H Hu H V tg c u stp e stp - souč. stability polohy: A ef S p pro posunutí =,,9 pro převržení na zemině =,88 na nepoajném m položí =,9 V e - svislá složka S p - voor. složka zemního oporu 2) Převržení pomínka: M M u

16 reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 Obr. 5. Stabilita proti převržení záklau Ke klopné hraně záklau, pro oběě hrany zvlášť M H M M n stp L 2 G V e 3) Vynoření pomínka: V V u pro objekty očasně nebo trvale po HPV H Vu G Ve stp V n sit f Vw w

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů)

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) Pozn.: Směrné normové charakteristiky (tab. 1.1, 1.2, 1.3) noste s sebou na všechna cvičení. 1. Odběr a příprava vzorků. Fyzikálně-indexové

Více

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Mechanika zemin II 6 Plošné základy Mechanika zemin II 6 Plošné základy 1. Definice 2. Vliv vody na stabilitu a sedání 3. Únosnost 4. Sedání Výpočet okamžitého, konsolidačního a konečného sedání Výpočet podle teorie pružnosti Výpočet podle

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Vedení vvn a vyšší parametry vedení Veení vvn a vyšší parametry veení Při řešení těchto veení je třeba vzhleem k jejich élce uvažovat nejenom opor veení R a inukčnost veení L, ale také kapacitu veení C. Svo veení G se obvykle zanebává. Tyto

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie.

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Zakládání staveb Výpočty Jakub Zavoral Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Zakládání staveb - Výpočty Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Vědecký redaktor:

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO Pufr ze slabé kyseliny a její soli se silnou zásaou např CHCOOH + CHCOONa Násleujíí rozbor bue vyházet z počátečního stavu, ky konentrae obou látek jsou srovnatelné (největší pufrační kapaita je pro ekvimolární

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č. SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ Zadavatel: Graslon a.s. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Místo : Zlín A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.: 064403A Vyhotovení: Březen 2007 a. s. A.č.: BUD/L / 001 SPOLEČENSKÉ A

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo*

Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo* Moel asynchronního motoru pro ynamické výpočty Karel Máslo* Anotace Článek popisuje zokonalené moely asynchronního motoru určené pro výpočty přechoových ějů v elektrické síti. Pozornost je zaměřena na

Více

VADY A PORUCHY PODLAHOVÝCH DESEK PROBLEMATIKA NÁVRHU A PROVÁDĚNÍ

VADY A PORUCHY PODLAHOVÝCH DESEK PROBLEMATIKA NÁVRHU A PROVÁDĚNÍ VADY A PORUCHY PODLAHOVÝCH DESEK PROBLEMATIKA NÁVRHU A PROVÁDĚNÍ Petr Štěpánek, VUT FAST v Brně, ÚBZK, Veveří 95, 602 00 Brno Libor Švaříček, BESTEX, spol. s r.o., Bezručova 17 a, 602 00 Brno Anotace:

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Manuál. Základové patky EN 1997. Stránka 1/31

Manuál. Základové patky EN 1997. Stránka 1/31 Manuál Základové patky EN 1997 Stránka 1/31 Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat, uložit do

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

JUNIORSTAV 2006, Brno 25.1.2006

JUNIORSTAV 2006, Brno 25.1.2006 PROBLÉMY SVAHOVÝCH DEFORMACÍ PŘI REALIZACI OBYTNÝCH BUDOV V BRNĚ - MEDLÁNKÁCH A PROBLEMS OF THE SLOPE INSTABILITY DURRING THE RALIZATION OF BLOCKS OF FLATS IN BRNO - MEDLÁNKY Ivan Poul 1, Stanislav Štábl

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Základní vlastnosti zemin a klasifikace zemin cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM DIGITÁNÍ PANETÁRIUM p.p.č. 280/7 k.ú. Kluky F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BETONOVÉ KONSTRUKCE 3 D - stavebně konstrukční část BK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 ZADÁNÍ:... 3 F.1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA...

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ Jan Pěnčík 1, Miloš Lavický 2 Abstrakt Z četných případů poruch betonových podlah vyplývá, že se podceňuje správný návrh a provedení betonové vrstvy plovoucí

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11.

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. 2009) ZÁKLADNÍ KLASIFIKAČNÍ SOUBORY Základní klasifikační rozbor

Více

5 Zásady odvodňování stavebních jam

5 Zásady odvodňování stavebních jam 5 Zásady odvodňování stavebních jam 5.1 Pohyb vody v základové půdě Podzemní voda je voda vyskytující se pod povrchem terénu. Jejím zdrojem jsou jednak srážky, jednak průsak z vodotečí, nádrží, jezer a

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

VÍCE NEŽ 6.000 NORMOVANÝCH KONSTRUKÈNÍCH DÍLÙ VÝHRADNÌ VYSOKOJAKOSTNÍ MATERIÁLY DODÁVKY PØÍMO ZE SKLADU DO 24 HODIN STŘEDISKO

VÍCE NEŽ 6.000 NORMOVANÝCH KONSTRUKÈNÍCH DÍLÙ VÝHRADNÌ VYSOKOJAKOSTNÍ MATERIÁLY DODÁVKY PØÍMO ZE SKLADU DO 24 HODIN STŘEDISKO STŘEDISKO VÍCE NEŽ 6.000 NOOVANÝCH KONSTUKÈNÍCH DÍLÙ VÝHADNÌ VYSOKOJAKOSTNÍ ATEIÁLY DODÁVKY PØÍO ZE SKLADU DO 24 HODIN HENNLICH INDUSTIETECHNIK, spol. s r. o., STØEDISKO tel.: 416 711 450 fax: 416 711

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Zásay tvorby mapových výstupů Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Příroověecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc Ostrava, 2002 P2-1 1. OBSAH TEMATICKÝCH MAP Obsah map zahrnuje všechny objekty, jevy a jejich

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Zakládání staveb Úvod doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN

ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN Ing. Petr Kučera Stavební geologie - Geotechnika, a.s. Foundation of Embankment of Motorway D8 on a Soft Subsoil at Úžín Tailing

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G s SC-Contur CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí měď/červený bronz Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z měi pole DIN EN 07 a DVGW pracovního listu

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT v Praze 1. Úvod 2. Kvantil náhodné veličiny 3. Hodnocení jedné veličiny 4. Hodnocení modelu 5. Příklady -

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

Pražcové podloží. Ing. Tomáš Říha, Ing. Jan Valehrach

Pražcové podloží. Ing. Tomáš Říha, Ing. Jan Valehrach Pražcové podloží 1. Úvod do konstrukce železničního spodku 2. Pražcové podloží (funkce a typy) 3. Deformační odolnost pražcového podloží 4. Návrh a posouzení konstrukčních vrstev 5. Posouzení na účinky

Více

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A ibbsova a Helmholtzova energie Def. ibbsovy energie H Def. Helmholtzovy energie U, jsou efinovány omocí stavových funkcí jená se o stavové funkce. ibbsova energie charakterizuje rovnovážný stav (erzibilní

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEOTECHNIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF GEOTECHNICS NÁVRH ZALOŽENÍ POLYFUNKČNÍHO DOMU V BRNĚ FUNDATION DESIGN

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

5.2.11 Lupa, mikroskop

5.2.11 Lupa, mikroskop 5.2.11 Lupa, mikroskop Přepokla: 5210 Rozlišovací schopnost oka (schopnost rozlišit va bo): závisí na velikosti obrazu přemětu na oční sítnici, poku chceme rozlišit va tmavé bo, nesmí jejich obraz opanout

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0 Úloha 4 - Koupě DVD reoréru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Mlaá roina si chce poříit DVD reorér v honotě 9 900,-Kč. Má možnost se rozhonout mezi třemi splátovými společnosti, teré mají násleující pomíny: a) První

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ S KLASICKÝMI TEORIEMI, CHYBY PŘI MODELOVÁNÍ

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ S KLASICKÝMI TEORIEMI, CHYBY PŘI MODELOVÁNÍ POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ S KLASICKÝMI TEORIEMI, CHYBY PŘI MODELOVÁNÍ Eva Hrubešová Lukáš Ďuriš Josef Aldorf Taťána Petrášová Fakulta stavební, VŠB- Technická univerzita Ostrava Tunelářské

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter RIBtec BEST výpočet a zadání zatížení sloupu korespondující s průběhem jeho vnitřních sil v globálním výpočetním modelu (FEM) nosné konstrukce Běžným pracovním postupem, zejména u prefabrikovaných betonových

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více