Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)"

Transkript

1 ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) Dispersed power generation in electricity supply system- Renewable energy sources and employment (construction demandingness) Vypracoval: Ing. David Foltýn Školitel: Prof. Ing. Jií Tma, DrSc. Praha 2010

2 Abstract: Renewable energy sources (RES) have a positive technical characteristics such as decreasing claims to transmission grid and solving the question of the exhaustibility of non-renewable energy sources. The RES can also help to achieve the target of decreasing CO 2 emissions in enviromental policy in Another positive factor of RES is to utilize the dotations from EU in comparition with conventional sources, which have positive effect to solve the seaching of minimum costs. All above mentioned factors will be positively reflected to employment increasing in the regions during their construction and operation. This study is denoted to all kinds of standpoints, by which the employment is increasing, first during the installation the source, second because the production of components, administration as well as cultivation of crops for biomass. The paper is intended to determine the relations which should be solved to find the maximum of new working places in dependence of the employment on production, construction, installation, operation and maintenance in the Czech Republic. The RES construction supports conservation and sustainable development of the electrical energy production in the regions. Since today is offen addressed issues of unemployment, which may in some critical areas achieve even 20%, may be a question of construction of RES positevely understood as a contribution for these regions. Key words: RES, employment, technical solution, economic efectivity, direct employment, indirect employment. Abstrakt: Obnovitelné zdroje energie (OZE) mají pozitivní technické vlastnosti, jako jsou klesající nároky na penosové sít a ešení otázky vyerpanosti neobnovitelných zdroj energie. OZE také mohou pomoci splnit cíl snižování emisí CO 2 pro životní prostedí pro rok Také mohou využít dotace z EU ve srovnání s konvenními zdroji, což má pozitivní vliv na ešení vyhledávání minimálních náklad. Všechny výše zmínné faktory se pozitivn odrazí na zamstnanosti zvýšené v regionech bhem jejich výstavby a provozu. Tato studie se vnuje všem vlivm, kterými se zamstnanost zvyšuje, zaprvé bhem instalace zdroje, zadruhé pi výrob komponent, v administrativ a také nap. pi pstování plodin pro spalování biomasy. Píspvek je uren pro stanovení vztah, které by mly být ešeny pro nalezení maxima nových pracovních míst v závislosti na výrobu, výstavbu, instalaci, provoz a údržbu v eské republice. Stavba RES podporuje zachování a udržitelný rozvoj výroby elektrické energie v regionech. Vzhledem k tomu, že se dnes asto eší otázky nezamstnanosti, které mohou v nkterých kritických oblastech dosáhnout i 20% mže být otázka výstavby OZE pozitivn chápána i jako píspvek pro tyto regiony. Klíové slova: OZE, zamstnanost, technické ešení, ekonomická efektivnost, pímé zamstanost, nepímá zamstnanost. Zkratky: OZE PDS MŽP MPO PPDS PEZ Obnovitelné zdroje energie Penosová/ Distribuní soustava Ministerstvo životního prostedí Ministerstvo prmyslu a obchodu Pravidla pipojování do distribuní soustavy Primární energetické zdroje 2

3 Osnova: REŠERŠE- stav problematiky 1. Úvod 4 2. Souasná situace OZE 2.1 Rizika budoucího vývoje primárních zdroj Výchozí stav, mezinárodní srovnání, závazky a cíle EU v oblasti OZE ešení budoucího vývoje 5 3. Zalenní hlediska zamstnanosti do technických a ekonomických rozbor Energetická efektivnost Výroba el.energie z OZE v míst spoteby- snižování nárok na penos.soustavu Technická náronost výstavby OZE Ekonomická efektivnost výstavby OZE Návratnost FVE Systém podpor OZE Podpora studia technických obor Hledisko zamstnanosti 9 4. Potenciál jednotlivých OZE v R Slunení záení Biomasa Voda Vtrná energie Geotermální energie Elektina z obnovitelných zdroj 13 METODA- nástin ešení a matematický popis 5. Zamstnanost a OZE Trend decentralizované energetiky Zamstnanost a regionální rozvoj (zamstnanost v mikroregionu) Enviromentální hledisko- snižování emisí CO 2 a pozitivní vliv na zamstnanost Jednotlivé druhy OZE a zamstnanost Rozvoj obnovitelných zdroj a zamstnanost Pímé a nepímé dopady na zamstnanost (problematika zamstnanosti) Srovnání jednotlivých technologií z hlediska potenciálu pro tvorbu pracovních míst Vtrná energie Fotovoltaická energie Energie z biomasy Vývoj v zemích EU Vývoj v R Matematické srovnání komponent zamstnanosti pi vzniku OZE v lokalitách R Kovariance Zamstnanost z výstavby OZE na biomasu Postup prací v doktorské práci Závr Literatura 29 3

4 1. Úvod- stav problematiky Studie disertaní práce rozptýlené výroby elektrické energie- vlivu zamstnanosti pi vzniku nového obnovitelného zdroje energie se zabývá decentralizovanou výrobou energie, rozvojem region a z toho vyplývajícím vlivem vzniku OZE na zamstnanost v regionu. Výstavba OZE má pozitivní dopad na decentrální výrobu elektrické energie, pi které dochází ke spoteb takto vyrobené energie pímo v míst výroby a nedochází tak k penosu vyrobené energie po již tak pln využitých penosových sítích. K již stávajícímu hodnocení technické náronosti, ekonomické efektivnosti, enviromentálnímu hledisku pibývá hodnocení z hlediska zamstnanosti. V oblasti OZE jsou již bohat rozpracované technická ešení, co do jejich výstavby, ízení i pipojení do penosových sítí. Krom jejich pozitivního vlivu na snižování emisí CO 2 je dalším hodnocením ekonomické hledisko, které vede k jejich efektivnímu vybudování. Tetím hlediskem, kterým se budu zabývat v této práci je hledisko zamstnanosti, která budováním OZE vzniká. 2. Souasná situace OZE 2.1 Rizika budoucího vývoje primárních zdroj energie Vyerpávají se domácí zdroje energie (tžba hndého a erného uhlí) a potenciál jiných tuzemských zdroj k jejich substituci (pedevším OZE) není dostatený. Proto je nutné tuto sublimaci okamžit šit, a už vyšším podílem výroby elektrické energie a tepla z nových jaderných blok, paroplynových cykl i práv již zmiovanými perspektivními zdroji obnovitelnými. eská energetika je významn ovlivnna globálním vývojem a zejména vývojem ve státech EU. Je až zarážející, jak rychle roste závislost EU na dovozu primárních energetických zdroj. Oekává se rst z dnešních 50% na tém 70% do roku 2030 a podle IEA na 80% v roce 2050 pedevším v dsledku prudkého ekonomického rstu celosvtová poptávka po energii roste a s tím rostou i ceny PEZ. Evropa elí bezpenostním rizikm, jak z hlediska zem pvodu PEZ, tak z pohledu dopravních tras. Proto je dležité si udržet stálý podíl zdroj energie, jejichž palivem by byl domácí produkt. Tomuto hledisku pln odpovídá struktura OZE, jejichž produkty jsou pln dostupné na území eské republiky. Tyto zdroje sice nejde pln využít v denním diagramu plného zatížení, ale pln se uplatní ke spoteb v míst výroby a ke krytí ztrát v penosových cestách. Ty pedstavují nemalou ást, když se hovoí o 5 % vyrobené energie. 2.2 Výchozí stav, mezinárodní srovnání, závazky a cíle EU v oblasti OZE Hlavním bodem energetické politiky EU je požadavek na maximální využívání obnovitelných zdroj. Cílem Smrnice 2001/77/ES o podpoe elektiny vyrábné z obnovitelných zdroj energie na vnitním trhu s elektinou je zajistit, aby byl v rámci Spoleenství splnn globální indikativní cíl 12% podílu obnovitelných zdroj energie v celkové energetické spoteb v roce 2010, a zejména indikativní cíl 21% podílu výroby elektiny z obnovitelných zdroj energie na hrubé spoteb elektiny v roce eská republika se pi podpisu Smlouvy o pistoupení k EU dohodla na splnní národního indikativní cíle- podílu výroby elektiny z obnovitelných zdroj energie v roce 2010 ve výši 8%. V roce 2007 bylo však pi normáln vodném roce z obnovitelných zdroj vyrobeno 3,4 TWh elektiny, což je podíl na hrubé spoteb pouze cca 4,7%. Další Smrnice evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES o podpoe využívání biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv v doprav byla do eské legislativy vtlena pedevším prostednictvím zákona.86/2002 Sb., o ochran ovzduší, ve znní zákona.180/2007 Sb. Tím je upravena povinnost pro osoby, které uvádjí na trh motorový benzín a motorovou naftu zajistit, aby v pohonných hmotách bylo obsaženo i minimální množství 4

5 biopaliv. V závrech jarního summitu EU z roku 2007 byly poprvé pedstaveny cíle EU pro rok Pro R byl stanoven cíl 13% podílu energie získané z OZE na konené spoteb ešení budoucího vývoje Vláda si má být vdoma pi formování dlouhodobé energetické strategie, že pée o enviromentální aspekty je veejným zájmen. Vláda by nemla podporovat vývoj vedoucí v dlouhodobém horizontu k závislosti eské ekonomiky na dovozu elektrické energie. Znamená to zodpovdn zvažovat využití domácích palivoenergetických zdroj. Pedpokládá se nárst potenciálu OZE pro produkci energie z 92,2 PJ v roce 2007 na 346,9 PJ v roce Jde o maximální odhad s pedpokladem, že produkce biomasy se bude podílet 246 PJ, tj. 71%. Obr.1: Podíly OZE [%]. Zdroj: Základní Nezávislá energetická komise (NEK) [26] Úspory energie. eská ekonomika energií mimoádn plýtvá. Na každou vyrobenou korunu HDP spotebuje v pepotu podle parity kupní síly 1,7násobn více energie než hospodáství zemí evropské patnáctky [1]. Hlavní píinou jsou struktura prmyslu, vysoký poet nekvalitních budov s vysokými nároky na vytápní a malé rozšíení úinných technologií v prmyslu. Mimoádné plýtvání ovšem také znamená mimoádný potenciál investic do energetické efektivnosti a snižování nezamstnanosti. istý pírstek pracovních míst v evropských a severoamerických studiích z konce devadesátých let iní ádov 40 až 60 lidí na každý petajoule primárních energetických zdroj (konená spoteba u nás iní asi 1000 PJ) ušetený zhruba o deset let díve [2]. Pracovní píležitosti mohou vznikat ve výrob, dodávkách a instalacích produkt urených ke zvyšování energetické efektivnosti. Enviromentální východiska. Budou respektovány emisní stropy podle evropské smrnice 2001/80/EC. Pedpokládá se uplatnní ekologické dan podle schválené první etapy. Ceny povolenek se odhadují následovn: od roku 2015 se budou nakupovat za 35 euro, po roce 2025 za 50 Euro. Energetická i elektroenergetická náronost eského hospodáství se bude rychle snižovat a bhem 15 až 20 let dojde k vyrovnání R na úrove prmru EU. Uchovávání energie z OZE. Jako jedno z dalších míst, kde by vznikaly pracovní místa v regionech se jeví ukládání energie z OZE v lokalitách. Jde o metody ukládání vyrobené energie nap.z vtru do stlaeného vzduchu uloženého v podzemí nebo ze slunce uloženého do ohevu soli v skladovacích tancích, i do výroby vodíku atd. Výhody použití uložení energie nap.do roztavené soli se jeví jako nejlepší, protože je kapalina v atmosfée tlaku, poskytuje efektivní, nízko-nákladové médium k ukládání tepelné energie, jeho provozní teploty jsou v souladu s dnešními vysokými tlaky a vysoké teploty parní turbíny, a je neholavý a netoxický. Krom toho se roztavené soli používají v chemickém prmyslu a hutnictví jako teplo-dopravní tekutiny, takže zkušenosti s roztavenými solí systém existují i pro nesolární aplikace. 5

6 3 Zalenní hlediska zamstnanosti do technických a ekonomických rozbor Technické a ekonomické rozbory výstavby OZE eší pedevším technickou náronost výstavby OZE a ekonomickou efektivitu výstavby OZE. Mimo tyto hlavní rozbory je nutné také brát na zetel enviromentální hlediska ve snižovaní emisí CO 2 a jejich pozitivní dopad na zamstnanost. 3.1 Energetická efektivnost Investice do energetické efektivnosti a moderních istých zdroj energie jsou úspšným a vyzkoušeným ešením. Vedle snižování exhalací oxidu uhliitého i dalších zneišujících látek také vytváí nová pracovní místa a poskytují novou píležitost pro malé a stední podnikatele i velký prmysl. Zisk ze snižování emisí si zaíná uvdomovat také prmysl, kterému energetická efektivnost sníží náklady a moderní technologie pro nj pedstavují dobrý obchod. Zatímco ped nkolika lety se ješt stavly proti kjótskému protokolu, dnes jej ada mezinárodních spoleností podporuje. 3.2 OZE: výroba el.energie v míst spoteby- snižování nárok na penosovou soustavu Je dležité si udržet stálý podíl zdroj energie, jejichž palivem by byl domácí produkt. Tomuto hledisku pln odpovídá struktura OZE, jejichž produkty jsou pln dostupné na území eské republiky. Tyto zdroje sice nejde pln využít v denním diagramu plného zatížení, ale pln se uplatní ke spoteb v míst výroby a ke krytí ztrát v penosových cestách. Ty pedstavují nemalou ást, když se hovoí o 5 % vyrobené energie. OZE díky své decentralizované výrob vyrábí elektrickou energii pímo v míst spoteby a tak odpadá problém s její distribucí po penosových vedeních. Nectností není ani tak nízká energetická hustota jako nestabilita dostupnosti energie zpsobená pravidelným stídáním denních dob a roních období a dále podstatným vlivem poasí. Do roku 2010 však podíl FV nebude tak výrazný, aby významným zpsobem zasáhl do chování sít. Navíc v budoucí struktue energetických zdroj se samozejm poítá i s jinými obnovitelnými zdroji energie voda, vítr, biomasa. Následující obrázek znázoruje jednoduché schéma elektrizaní soustavy s instalovanými zdroji obnovitelné energie a konvenními zdroji elektrické energie. Obr. 2: Obnovitelné zdroje energie a elektrizaní soustava 3.3 Technická náronost výstavby OZE Pipojování výrobny elektiny z OZE k elektrizaní soustav Jakou technickou náronost má výstavba OZE je smrodatné pro výši nových pracovních míst, které vzniknou její výstavbou. Z vazeb OZE na elektrizaní soustavu vyplývá, že se musí ešit 6

7 vztah s DS. Tento vztah je popisován v PPDS. Žádost o pipojení je 1.bodem investora, který musí vykonat. V projektu se pak následn eší jinak hlavní zaízení elektrárny a také provozuschopnost elektrárny OZE. Technické ešení VE- nestabilita VE Pi prosazování koncepce výroby elektrické energie z vtru je asto slyšet hlasy poukazující na negativní vlastnost tohoto zdroje, kterou je jeho asová nestabilita. Praxe však prokázala, že nap. ve státech Šlesvicko-Holštýnsko a Sasko-Anthalsko pokryly v roce 2005 vtrné elektrárny svou výrobou 35 % z celkové spoteby elektrické energie. V podmínkách R toto procento lze oekávat v okolí 12 %. Je sice pravda, že diskutované negativní vlastnosti energie z vtru musejí být ešeny zálohovými zdroji, ale nepíznivý vliv lze minimalizovat meteorologickou pedpovdí pole proudní ve výšce rotor vtrných elektráren a z toho odvozené pedpovdi výkonu vtru. Pedpov výkonu vtru na dobu až 48 hodin mže být základní informací pro energetický dispeink. Reálnost tohoto ešení vyplývá ze zkušeností dosažených v zahranií. Technické ešení FVE Nestabilita FVE pramení z okamžitého osvitu FV panel. Dochází k okamžitým výkyvm výkonu FVE. Lze opt využívat pedpovdi sluneních dn v roce a zkušeností energetického dispeinku. 3.4 Ekonomická efektivnost výstavby OZE Technicko-ekonomické parametry jednotlivých technologií jsou velmi rznorodé. Projekty na využívání jednotlivých druh OZE se liší výší investiních a provozních náklad, velikostí výroby elektiny, dobou životnosti apod. Velké rozdíly v tchto parametrech však mohou existovat i mezi rznými projekty na využívání uritého druhu OZE. Je to dáno pedevším tím, že parametry projekt jsou do znané míry ovlivovány konkrétními podmínkami v míst realizace projektu. Projekty se asto velmi výrazn liší náklady na pipojení zdroje k síti, nkteré projekty vyžadují vybudování pístupových komunikací, infrastruktury apod. Obdobn existuje velký rozptyl v roním využití instalovaného výkonu, které je základním ukazatelem pro výpoet výše vyrobené elektiny. Roní využití instalovaného výkonu je dáno jak charakterem zdroje (nap. roní využití v pípad fotovoltaických lánk), tak i konkrétními podmínkami lokality, ve které je projekt realizován. Vtrné elektrárny Mrné investiní náklady dle zahraniních pramen již nkolik let klesají, mj. díky vývoji technologie a rstu jednotkových výkon. Nyní se instalují jednotky ádu 1 2 MW, díve bžné jednotkové výkony kw se prakticky neprojektují. Souasná úrove investiních náklad se pohybuje typicky do 1100 EUR/kWinst ). Tyto investiní náklady obsahují nejen ceny vlastní turbíny, ale i ostatní ásti investiních náklad (jako je stavební ást, elektroinstalace apod.). Mrné investiní náklady navíc mají tendenci klesat (resp. alespo nerst). Fotovoltaika Zdroje využívající fotovoltaické panely pro pímou výrobu elektiny ze sluneního záení patí v souasné dob mezi investin nejnákladnjší zdroje. I pes pokles cen technologie v posledních letech dosahují mrné investiní náklady 135 tis. K/kW (i výše). Výše investiních náklad je ovlivnna i náklady na instalaci, které se mohou i velmi významn lišit nap. podle toho, zda fotovoltaické panely jsou dodaten instalovány na stávající budovy nebo jsou souástí projektu výstavby nové budovy apod. 7

8 Provozní náklady jsou na rozdíl od investiních náklad malé a zahrnují pedevším náklady na opravy a údržby, event. revize elektroinstalace a pojištní zaízení. Výši tchto náklad lze odhadnout na max. 1 1,5 % z investiních náklad. Výše výroby elektiny je ovlivnna pedevším zempisnou šíkou místa, v kterém je projekt realizován. V podmínkách R dosahuje roní využití cca hodin. 3.5 Návratnost OZE Energetická návratnost je dležitým ukazatelem, který uruje dobu, za kterou solární panel vyrobí tolik energie, kolik bylo vynaloženo na jeho zhotovení. Je dokázáno, že na energii náronjší technologie výroby solárních panel z krystalickými kemíkovými lánky má v našich pomrech dobu energetické návratnosti kolem 6 let, zatímco panel s tenkovrstvou strukturou CIS zhruba poloviní. Doba návratnosti je ovlivnna dostupností sluneního záení v dané lokalit. Na území R nejsou rozdíly píliš veliké. Cena samotného systému je klíovým faktorem. Náklady na poízení FV systému zahrnují cenu solárních panel (až 60 %), elektrotechnická zaízení a instalace stídae, baterie, regulátory, jisticí prvky, vodie a konstrukci. Dále jsou zahrnuty náklady spojené s konstrukním a architektonickým návrhem a se samotnou instalací systému. V prbhu provozu se pak mohou objevit další náklady spojené se servisem pípadn pipojovací náklady. Souasné náklady na instalaci solárního systému v Evrop se pohybují od 6 do 12 na instalovaný watt v závislosti na velikosti trhu. Pokud je financování systému uskutenno prostednictvím pjky, pipoítávají se k celkové cen systému i úroky. Cena energie získané ze systému do znané míry závisí také na úinnosti fotovoltaického systému a na úinnosti solárních lánk pi nízkých intenzitách osvtlení. Nezbytným pedpokladem návratnosti systému je jeho dlouhá životnost a dlouhodob stabilní parametry. Zatímco výrobci deklarovaná životnost solárních panel se pohybuje od 15 do 30 let, tak garance na stídae a jiné komponenty je maximáln dva roky. Pedpokládaná životnost u akumulátorových baterií je 3 5 let a u stída a kontrolní elektroniky 5 10 let. Do konené ceny solární energie se promítne významnou mrou i zpsob instalace. Solární panely pedstavují prvek, který nezapadá do konstrukce budovy, a je nutné poítat s plnými náklady. Píkladem jsou stešní instalace nad stávající stešní krytinou. Zkrácení doby investiní návratnosti Souasné vývojové a výzkumné aktivity jsou orientovány na zvládnutí technologie, která by umožovala pekonat nákladové bariery v komerním využívání fotovoltaiky. Hlavními znaky takových technologií jsou: - vysoká úinnost (nap. pro kemíkové krystalické solární lánky >20 %) - nízká výrobní cena (<1 /W pro panely), (technologie aplikovatelná na veliké výrobní série, minimální spotebou materiál, nízká výrobní energ. náronost) - vysoká životnost panel (>30 let) Doposud každé zdvojnásobení instalovaného výkonu s sebou pinášelo snížení ceny modul prmrn o 20 %. 3.6 Systém podpor OZE- faktická podpora výroby elektiny z OZE v R Výroba elektrické energie z obnovitelných zdroj energie je v R podporována formou výkupních cen a formou zelených bonus, které na základ výše uvedených princip stanovuje Energetický regulaní úad. Výkupní ceny se uplatují za elektinu dodanou a namenou v pedávacím míst výrobny a sít provozovatele píslušné distribuní soustavy nebo provozovatele penosové soustavy, které vstupuje do zútování odchylek subjektu zútování odpovdnému za ztráty v regionální distribuní soustav nebo subjektu zútování odpovdnému za ztráty 8

9 v penosové soustav. Zelené bonusy se uplatují za elektinu dodanou a namenou v pedávacím míst výrobny a sít provozovatele regionální distribuní soustavy nebo penosové soustavy a dodanou výrobcem obchodníkovi s elektinou nebo oprávnnému zákazníkovi a dále za ostatní vlastní spotebu elektiny. Oba systémy podpory rozlišují jednotlivé druhy obnovitelných zdroj energie a respektují data uvedení výrobny do provozu. Výrobci elektiny si mohou zvolit z tchto dvou systém podpory, piemž zpsob podpory nemohou kombinovat. Bude však jist zajímavé sledovat výstavbu OZE až podpora výroby elektrické energie klesne i se omezí, zda se vbec vyplatí OZE stavt. Systém podpor pro využívání OZE se dá z pohledu situace v R rozdlit do nkolika základních oblastí: podpory cíleného pstování biomasy pro energetické úely, podpory využití OZE pro výrobu elektiny a/nebo tepla v podob investiních dotací a zvýhodnných úvr (vetn podpor do sluneních kolektor, tepelných erpadel apod.), podpory využití OZE pro výrobu elektiny, podpory formou daových úlev (nižší sazba DPH, osvobození od dan z píjm) jiné zpsoby podpory (nap. pipravovaná podpora využití biopaliv apod.). Základní rámec pro výkup elektiny vyrábné na bázi OZE definuje energetický zákon 458/2000 Sb. 3.7 Podpora studia technických obor Dalším nemalým vlivem výstavby OZE je pozitivní vliv na studia technických obor. Již v této dob je vidt astý rozpad i celých inženýrských tým, kterých by se výstavbou a provozem OZE podailo když ne zastavit, tak alespo podpoit jejich innost [26]. V Zpráv NEK se hovoí o výrazném úbytku pracovních sil v sektoru energetiky v dsledku postupného vyerpávání zásob uhlí, dále zmnami v poptávce, ale i v technologickém pokroku a s tím spojeným rstem produktivity práce. Nap. podle eského statistického úadu (Výbrové šetení pracovních sil) klesl poet pracovník v energetice v oboru elektina v letech z na Rovnž zajímavá je struktura pracovních míst, kde pevažují osoby ve vku let a jen 25% lidí je zamstnáno v energetice do vku 34 let. Pokud se v R uplatní trend výraznjší zmny v energetickém mixu (výrazný nárst podílu OZE, zvýšení podílu výroby elektrické energie z plynu nebo transformace z pozice istého vývozce na istého dovozce), budou zmny v oblasti lidských zdroj rovnž významné. V každém pípad bude nutno rozsáhle investovat do penosové soustavy a distribuních sítí. Bude se muset zajistit vyšší spolehlivost a bezpenost systém, zajistit ízení distribuce elektiny z OZE, zapojit menší zdroje, uspokojit rozšiující se poet odbratel, rozšíit napojení na celoevropské energetické sít. To zvýší nároky na poet a kvalitu pracovních sil, jejich technické dovednosti, schopnost se rychle rozhodovat a zvládat zátžové situace. 3.8 Hledisko zamstnanosti Krom dosud ešených otázek hledání nejvhodnjšího technického ešení (slunení elektrárny- stídae centrální x decentrální, panely polykrystalické x amorfní) a hledání nejekonomitjšího ešení (hledání minimálních náklad), existuje další tetí náhled na OZE. Tím je ešení pozitivního dopadu na zamstnanost v mikroregionu. Technické ešení Ekonomické ešení Zamstnanost Obr. 3: Zalenní hlediska zamstnanosti do technických a ekonomických rozbor 9

10 Výsledky z evropských zemí i zámoí ukazují, že využívání obnovitelných zdroj energie pímo zvyšuje zamstnanost. Nahrazení tžby uhlí obnovitelnými zdroji totiž samozejm neznamená pouze zrušení pracovního místa v uhelném dole a tepelné elektrárn zárove pochopiteln vzniknou pracovní místa ve vtrné i malé vodní elektrárn, pi produkci, zpracování a spalování biomasy atd. Pedností obnovitelných technologií pitom je, že pracovních píležitostí vytváejí nkolikanásobn více než konvenní zdroje (viz Tabulka 1). Je to dsledek pozitivních dopad vtšího významu obnovitelných zdroj a investic do energetické efektivnosti. Pracovních míst/twh vtrné elektrárny vetn výroby 540 vtrné elektrárny solární 250 uhelné elektrárny vetn tžby 120 jaderné elektrárny 100 Tab. 1: Prmrné poty pracovních míst vytvoených roní výrobou 1 TWh v rzných typech elektráren. Zdroj: Jenkins et McLaren [3] Napíklad nahrazení výkonu uhelné nebo jaderné elektrárny vtrným zdrojem znamená 4,7- až 5,4násobný nárst potu zamstnanc [3]. eské a zahraniní energetické spolenosti navrhují stavbu nkolika desítek vtrných elektráren v Krušných horách, na eskomoravské vysoin a dalších místech. Studie Evropské komise nedávno kalkulovala, že na každý instalovaný megawatt výkonu vtrné elektrárny pipadá 15 až 19 pracovních míst [4]. Zdaleka nejvýznamnjší je ze všech druh OZE biomasa. Speciáln šlechtné jedno- i víceleté energetické plodiny, jako je šovík uteruša, chrastice rákosovitá, rychlerostoucí vrby i další deviny, i odpadní devo pedstavují pedevším palivo pro výtopny. Pedstavují tak vítaný nový zdroj píjm pro zemdlce, kteí v posledních letech picházejí o odbyt, i pro majitele i správce les. Nkteré eské zemdlské podniky i soukromí rolníci už na tuto píležitost vsadili. Vedle pstování plodin mohou místní zemdlská a lesní hospodáství profitovat také z prodeje svých odpad i z produkce bioplynu. Kalkulace ministerstva životního prostedí provedené na podzim 2003 odhadují, že pouze vtrná energie, fotovoltaické elektrárny a zpracování biomasy by v roce 2010 pi dostaten úinné podpoe a využití mohly v roce 2010 zamstnávat pes lidí, tj. více než uhelné, velké vodní i jaderné elektrárny, tžba hndého uhlí a distribuce elektiny dohromady [7]. Z toho asi 95 % pipadá na biomasu. Vtrná energie by zamstnala asi 2000 lidí. Do roku 2030 MŽP kalkuluje nárst na zamstnanc, nadále pevážn v sektoru využívání biomasy. Cena energie z obnovitelných zdroj se rychle snižuje. Výdaje na výrobu jedné kilowatthodiny z vtru se za posledních dvacet let propadly o více než 80 % [5]. Vytvoit tato pracovní místa se podaí, pokud výroba z biomasy dosáhne v roce 2010 asi 100 petajoul energie a vtrných elektráren 570 GWh, respektive 260 PJ a 1530 GWh v roce Zdroj Uhelné, jaderné a vodní elektrárny Tžba hndého uhlí Distribuce elektiny Vtrné elektrárny Biomasa Fotovoltaické elektrárny Tabulka 2: Zamstnanost ve vybraných sektorech eské energetiky pi podpoe obnovitelných zdroj podle návrhu MŽP. Zdroj: MŽP

11 Jednu z nejrozsáhlejších studií o vlivu obnovitelných zdroj na zamstnanost zpracovalo pro Evropskou komisi mezinárodní konsorcium odborných firem [6]. Pedpokládané zdvojnásobení podílu obnovitelných zdroj na pokrývání energetických poteb EU má znamenat istý zisk celkem nových pracovních míst v lenských zemích (zapoítáno je i snížení zamstnanosti v klasické energetice, kterou obnovitelné zdroje nahradí) [6]. Zdaleka nejvtší podíl na nárstu zamstnanosti má pstování biomasy k energetickému využití zhruba pracovních míst. Pracovní místa v oboru obnovitelných zdroj by potom tvoila 2,8 % pracovních píležitostí v Dánsku, 2 % v ecku i 1,8 % v Rakousku [6]. Kalkulace MŽP ukazují, že takový scéná je ekonomicky realistický. Studie zpracovaná pro Evropskou komisi poítá s tím, že do roku 2020 by poet nových pracovních míst vytvoených v obnovitelných zdrojích v zemích patnáctky ml dosáhnout lidí, z toho v dodávkách energetické biomasy [8]. Prmysl oekává, že evropská výroba fotovoltaických modul by v roce 2010 mohla zamstnávat až lidí a pi zapotení exportního potenciálu [9]. Nejen dodávky energie, ale také výroba technologií pro obnovitelné zdroje pedstavují zajímavé odvtví. eský prmysl s tradicí strojírenské výroby má šanci získat dobrou pozici v obchodu s vtrnými elektrárnami i solárními kolektory. Význam obnovitelných zdroj pro eskou ekonomiku se ovšem neomezuje pouze na snižování celkové nezamstnanosti. Zárove pedstavují dležitou píležitost pro místní ekonomiky ve znevýhodnných oblastech. Pináší práci, podnikatelské píležitosti a ekonomické oživení do venkovských a pohraniních region, které jsou postiženy úpadkem zemdlství a vtší mírou nezamstnanosti než msta a kde místní obané asto musí dojíždt každý den za prací. Vedle ekonomického oživení vydlají obce také pímo: na píspvcích nebo vlastními projekty. Vtšina daní plyne rovnou do státní kasy a obecní rozpoty bývají nedostatené k financování místního rozvoje. Vyšší míra decentralizace technologií využívajících regionální zdroje energie také dává možnost regionm a obcím mít vtší kontrolu nad cenami elektiny pro podnikatele a obany na svém území. To je zvlášt dležité v nestabilní geopolitické situaci a závislosti energetiky na importu paliv z nestabilních oblastí. Navíc decentralizace výroby pedstavuje pednost i sama o sob. Velké jaderné reaktory a uhelné elektrárny nebo doly zamstnají až tisíce lidí, stávají se však natolik dominantním zamstnavatelem v regionu, že místní ekonomika na nich prakticky závisí. Toto strukturální riziko má vážné sociální dsledky napíklad na severu ech i Ostravsku. Ukonení tžby i provozu které díve i pozdji v každém pípad pijde znamená prakticky rozpad místního hospodáství a sociální stability. Vybudování 113 bioplynových stanic, které by ze zhruba 4 milion tun praseí kejdy, drbžího trusu, komunálního a zemdlského odpadu a dalších materiál vyrábly asi 200 gigawatthodin elektiny ron, by u nás vytvoilo 6100 nových pracovních míst [10]. Zárove sníží exhalace oxidu uhliitého zhruba o milion tun ron. 4. Potenciál jednotlivých OZE v R 4.1 Slunení záení Termosolární systémy jsou využívány zejména na pípravu teplé vody, kde dokáží pokrýt cca 70% roní poteby energie. Souasné tendence smují k vyššímu využití systém pro vytápní. Dodávka zasklených solárních kolektor inila v roce 2006 více jak 20 tisíc m 2, mezironí nárst je tak 31%. V letech bylo v R celkem instalováno cca 185 tisíc m 2 zasklených kolektor s kovovým absorbérem, z toho dnes funguje zhruba 130tisíc m 2. Podle dohadu vyrobily tyto kolektory v roce TJ využité tepelné energie. 11

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech

Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech Listopad 2012 1 Zpracovalo Hnutí DUHA ve spolupráci s Ekologickým právním servisem, říjen 2012. autoři: Vojtěch Kotecký, Jiří Koželouh, Martin

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více