Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)"

Transkript

1 ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) Dispersed power generation in electricity supply system- Renewable energy sources and employment (construction demandingness) Vypracoval: Ing. David Foltýn Školitel: Prof. Ing. Jií Tma, DrSc. Praha 2010

2 Abstract: Renewable energy sources (RES) have a positive technical characteristics such as decreasing claims to transmission grid and solving the question of the exhaustibility of non-renewable energy sources. The RES can also help to achieve the target of decreasing CO 2 emissions in enviromental policy in Another positive factor of RES is to utilize the dotations from EU in comparition with conventional sources, which have positive effect to solve the seaching of minimum costs. All above mentioned factors will be positively reflected to employment increasing in the regions during their construction and operation. This study is denoted to all kinds of standpoints, by which the employment is increasing, first during the installation the source, second because the production of components, administration as well as cultivation of crops for biomass. The paper is intended to determine the relations which should be solved to find the maximum of new working places in dependence of the employment on production, construction, installation, operation and maintenance in the Czech Republic. The RES construction supports conservation and sustainable development of the electrical energy production in the regions. Since today is offen addressed issues of unemployment, which may in some critical areas achieve even 20%, may be a question of construction of RES positevely understood as a contribution for these regions. Key words: RES, employment, technical solution, economic efectivity, direct employment, indirect employment. Abstrakt: Obnovitelné zdroje energie (OZE) mají pozitivní technické vlastnosti, jako jsou klesající nároky na penosové sít a ešení otázky vyerpanosti neobnovitelných zdroj energie. OZE také mohou pomoci splnit cíl snižování emisí CO 2 pro životní prostedí pro rok Také mohou využít dotace z EU ve srovnání s konvenními zdroji, což má pozitivní vliv na ešení vyhledávání minimálních náklad. Všechny výše zmínné faktory se pozitivn odrazí na zamstnanosti zvýšené v regionech bhem jejich výstavby a provozu. Tato studie se vnuje všem vlivm, kterými se zamstnanost zvyšuje, zaprvé bhem instalace zdroje, zadruhé pi výrob komponent, v administrativ a také nap. pi pstování plodin pro spalování biomasy. Píspvek je uren pro stanovení vztah, které by mly být ešeny pro nalezení maxima nových pracovních míst v závislosti na výrobu, výstavbu, instalaci, provoz a údržbu v eské republice. Stavba RES podporuje zachování a udržitelný rozvoj výroby elektrické energie v regionech. Vzhledem k tomu, že se dnes asto eší otázky nezamstnanosti, které mohou v nkterých kritických oblastech dosáhnout i 20% mže být otázka výstavby OZE pozitivn chápána i jako píspvek pro tyto regiony. Klíové slova: OZE, zamstnanost, technické ešení, ekonomická efektivnost, pímé zamstanost, nepímá zamstnanost. Zkratky: OZE PDS MŽP MPO PPDS PEZ Obnovitelné zdroje energie Penosová/ Distribuní soustava Ministerstvo životního prostedí Ministerstvo prmyslu a obchodu Pravidla pipojování do distribuní soustavy Primární energetické zdroje 2

3 Osnova: REŠERŠE- stav problematiky 1. Úvod 4 2. Souasná situace OZE 2.1 Rizika budoucího vývoje primárních zdroj Výchozí stav, mezinárodní srovnání, závazky a cíle EU v oblasti OZE ešení budoucího vývoje 5 3. Zalenní hlediska zamstnanosti do technických a ekonomických rozbor Energetická efektivnost Výroba el.energie z OZE v míst spoteby- snižování nárok na penos.soustavu Technická náronost výstavby OZE Ekonomická efektivnost výstavby OZE Návratnost FVE Systém podpor OZE Podpora studia technických obor Hledisko zamstnanosti 9 4. Potenciál jednotlivých OZE v R Slunení záení Biomasa Voda Vtrná energie Geotermální energie Elektina z obnovitelných zdroj 13 METODA- nástin ešení a matematický popis 5. Zamstnanost a OZE Trend decentralizované energetiky Zamstnanost a regionální rozvoj (zamstnanost v mikroregionu) Enviromentální hledisko- snižování emisí CO 2 a pozitivní vliv na zamstnanost Jednotlivé druhy OZE a zamstnanost Rozvoj obnovitelných zdroj a zamstnanost Pímé a nepímé dopady na zamstnanost (problematika zamstnanosti) Srovnání jednotlivých technologií z hlediska potenciálu pro tvorbu pracovních míst Vtrná energie Fotovoltaická energie Energie z biomasy Vývoj v zemích EU Vývoj v R Matematické srovnání komponent zamstnanosti pi vzniku OZE v lokalitách R Kovariance Zamstnanost z výstavby OZE na biomasu Postup prací v doktorské práci Závr Literatura 29 3

4 1. Úvod- stav problematiky Studie disertaní práce rozptýlené výroby elektrické energie- vlivu zamstnanosti pi vzniku nového obnovitelného zdroje energie se zabývá decentralizovanou výrobou energie, rozvojem region a z toho vyplývajícím vlivem vzniku OZE na zamstnanost v regionu. Výstavba OZE má pozitivní dopad na decentrální výrobu elektrické energie, pi které dochází ke spoteb takto vyrobené energie pímo v míst výroby a nedochází tak k penosu vyrobené energie po již tak pln využitých penosových sítích. K již stávajícímu hodnocení technické náronosti, ekonomické efektivnosti, enviromentálnímu hledisku pibývá hodnocení z hlediska zamstnanosti. V oblasti OZE jsou již bohat rozpracované technická ešení, co do jejich výstavby, ízení i pipojení do penosových sítí. Krom jejich pozitivního vlivu na snižování emisí CO 2 je dalším hodnocením ekonomické hledisko, které vede k jejich efektivnímu vybudování. Tetím hlediskem, kterým se budu zabývat v této práci je hledisko zamstnanosti, která budováním OZE vzniká. 2. Souasná situace OZE 2.1 Rizika budoucího vývoje primárních zdroj energie Vyerpávají se domácí zdroje energie (tžba hndého a erného uhlí) a potenciál jiných tuzemských zdroj k jejich substituci (pedevším OZE) není dostatený. Proto je nutné tuto sublimaci okamžit šit, a už vyšším podílem výroby elektrické energie a tepla z nových jaderných blok, paroplynových cykl i práv již zmiovanými perspektivními zdroji obnovitelnými. eská energetika je významn ovlivnna globálním vývojem a zejména vývojem ve státech EU. Je až zarážející, jak rychle roste závislost EU na dovozu primárních energetických zdroj. Oekává se rst z dnešních 50% na tém 70% do roku 2030 a podle IEA na 80% v roce 2050 pedevším v dsledku prudkého ekonomického rstu celosvtová poptávka po energii roste a s tím rostou i ceny PEZ. Evropa elí bezpenostním rizikm, jak z hlediska zem pvodu PEZ, tak z pohledu dopravních tras. Proto je dležité si udržet stálý podíl zdroj energie, jejichž palivem by byl domácí produkt. Tomuto hledisku pln odpovídá struktura OZE, jejichž produkty jsou pln dostupné na území eské republiky. Tyto zdroje sice nejde pln využít v denním diagramu plného zatížení, ale pln se uplatní ke spoteb v míst výroby a ke krytí ztrát v penosových cestách. Ty pedstavují nemalou ást, když se hovoí o 5 % vyrobené energie. 2.2 Výchozí stav, mezinárodní srovnání, závazky a cíle EU v oblasti OZE Hlavním bodem energetické politiky EU je požadavek na maximální využívání obnovitelných zdroj. Cílem Smrnice 2001/77/ES o podpoe elektiny vyrábné z obnovitelných zdroj energie na vnitním trhu s elektinou je zajistit, aby byl v rámci Spoleenství splnn globální indikativní cíl 12% podílu obnovitelných zdroj energie v celkové energetické spoteb v roce 2010, a zejména indikativní cíl 21% podílu výroby elektiny z obnovitelných zdroj energie na hrubé spoteb elektiny v roce eská republika se pi podpisu Smlouvy o pistoupení k EU dohodla na splnní národního indikativní cíle- podílu výroby elektiny z obnovitelných zdroj energie v roce 2010 ve výši 8%. V roce 2007 bylo však pi normáln vodném roce z obnovitelných zdroj vyrobeno 3,4 TWh elektiny, což je podíl na hrubé spoteb pouze cca 4,7%. Další Smrnice evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES o podpoe využívání biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv v doprav byla do eské legislativy vtlena pedevším prostednictvím zákona.86/2002 Sb., o ochran ovzduší, ve znní zákona.180/2007 Sb. Tím je upravena povinnost pro osoby, které uvádjí na trh motorový benzín a motorovou naftu zajistit, aby v pohonných hmotách bylo obsaženo i minimální množství 4

5 biopaliv. V závrech jarního summitu EU z roku 2007 byly poprvé pedstaveny cíle EU pro rok Pro R byl stanoven cíl 13% podílu energie získané z OZE na konené spoteb ešení budoucího vývoje Vláda si má být vdoma pi formování dlouhodobé energetické strategie, že pée o enviromentální aspekty je veejným zájmen. Vláda by nemla podporovat vývoj vedoucí v dlouhodobém horizontu k závislosti eské ekonomiky na dovozu elektrické energie. Znamená to zodpovdn zvažovat využití domácích palivoenergetických zdroj. Pedpokládá se nárst potenciálu OZE pro produkci energie z 92,2 PJ v roce 2007 na 346,9 PJ v roce Jde o maximální odhad s pedpokladem, že produkce biomasy se bude podílet 246 PJ, tj. 71%. Obr.1: Podíly OZE [%]. Zdroj: Základní Nezávislá energetická komise (NEK) [26] Úspory energie. eská ekonomika energií mimoádn plýtvá. Na každou vyrobenou korunu HDP spotebuje v pepotu podle parity kupní síly 1,7násobn více energie než hospodáství zemí evropské patnáctky [1]. Hlavní píinou jsou struktura prmyslu, vysoký poet nekvalitních budov s vysokými nároky na vytápní a malé rozšíení úinných technologií v prmyslu. Mimoádné plýtvání ovšem také znamená mimoádný potenciál investic do energetické efektivnosti a snižování nezamstnanosti. istý pírstek pracovních míst v evropských a severoamerických studiích z konce devadesátých let iní ádov 40 až 60 lidí na každý petajoule primárních energetických zdroj (konená spoteba u nás iní asi 1000 PJ) ušetený zhruba o deset let díve [2]. Pracovní píležitosti mohou vznikat ve výrob, dodávkách a instalacích produkt urených ke zvyšování energetické efektivnosti. Enviromentální východiska. Budou respektovány emisní stropy podle evropské smrnice 2001/80/EC. Pedpokládá se uplatnní ekologické dan podle schválené první etapy. Ceny povolenek se odhadují následovn: od roku 2015 se budou nakupovat za 35 euro, po roce 2025 za 50 Euro. Energetická i elektroenergetická náronost eského hospodáství se bude rychle snižovat a bhem 15 až 20 let dojde k vyrovnání R na úrove prmru EU. Uchovávání energie z OZE. Jako jedno z dalších míst, kde by vznikaly pracovní místa v regionech se jeví ukládání energie z OZE v lokalitách. Jde o metody ukládání vyrobené energie nap.z vtru do stlaeného vzduchu uloženého v podzemí nebo ze slunce uloženého do ohevu soli v skladovacích tancích, i do výroby vodíku atd. Výhody použití uložení energie nap.do roztavené soli se jeví jako nejlepší, protože je kapalina v atmosfée tlaku, poskytuje efektivní, nízko-nákladové médium k ukládání tepelné energie, jeho provozní teploty jsou v souladu s dnešními vysokými tlaky a vysoké teploty parní turbíny, a je neholavý a netoxický. Krom toho se roztavené soli používají v chemickém prmyslu a hutnictví jako teplo-dopravní tekutiny, takže zkušenosti s roztavenými solí systém existují i pro nesolární aplikace. 5

6 3 Zalenní hlediska zamstnanosti do technických a ekonomických rozbor Technické a ekonomické rozbory výstavby OZE eší pedevším technickou náronost výstavby OZE a ekonomickou efektivitu výstavby OZE. Mimo tyto hlavní rozbory je nutné také brát na zetel enviromentální hlediska ve snižovaní emisí CO 2 a jejich pozitivní dopad na zamstnanost. 3.1 Energetická efektivnost Investice do energetické efektivnosti a moderních istých zdroj energie jsou úspšným a vyzkoušeným ešením. Vedle snižování exhalací oxidu uhliitého i dalších zneišujících látek také vytváí nová pracovní místa a poskytují novou píležitost pro malé a stední podnikatele i velký prmysl. Zisk ze snižování emisí si zaíná uvdomovat také prmysl, kterému energetická efektivnost sníží náklady a moderní technologie pro nj pedstavují dobrý obchod. Zatímco ped nkolika lety se ješt stavly proti kjótskému protokolu, dnes jej ada mezinárodních spoleností podporuje. 3.2 OZE: výroba el.energie v míst spoteby- snižování nárok na penosovou soustavu Je dležité si udržet stálý podíl zdroj energie, jejichž palivem by byl domácí produkt. Tomuto hledisku pln odpovídá struktura OZE, jejichž produkty jsou pln dostupné na území eské republiky. Tyto zdroje sice nejde pln využít v denním diagramu plného zatížení, ale pln se uplatní ke spoteb v míst výroby a ke krytí ztrát v penosových cestách. Ty pedstavují nemalou ást, když se hovoí o 5 % vyrobené energie. OZE díky své decentralizované výrob vyrábí elektrickou energii pímo v míst spoteby a tak odpadá problém s její distribucí po penosových vedeních. Nectností není ani tak nízká energetická hustota jako nestabilita dostupnosti energie zpsobená pravidelným stídáním denních dob a roních období a dále podstatným vlivem poasí. Do roku 2010 však podíl FV nebude tak výrazný, aby významným zpsobem zasáhl do chování sít. Navíc v budoucí struktue energetických zdroj se samozejm poítá i s jinými obnovitelnými zdroji energie voda, vítr, biomasa. Následující obrázek znázoruje jednoduché schéma elektrizaní soustavy s instalovanými zdroji obnovitelné energie a konvenními zdroji elektrické energie. Obr. 2: Obnovitelné zdroje energie a elektrizaní soustava 3.3 Technická náronost výstavby OZE Pipojování výrobny elektiny z OZE k elektrizaní soustav Jakou technickou náronost má výstavba OZE je smrodatné pro výši nových pracovních míst, které vzniknou její výstavbou. Z vazeb OZE na elektrizaní soustavu vyplývá, že se musí ešit 6

7 vztah s DS. Tento vztah je popisován v PPDS. Žádost o pipojení je 1.bodem investora, který musí vykonat. V projektu se pak následn eší jinak hlavní zaízení elektrárny a také provozuschopnost elektrárny OZE. Technické ešení VE- nestabilita VE Pi prosazování koncepce výroby elektrické energie z vtru je asto slyšet hlasy poukazující na negativní vlastnost tohoto zdroje, kterou je jeho asová nestabilita. Praxe však prokázala, že nap. ve státech Šlesvicko-Holštýnsko a Sasko-Anthalsko pokryly v roce 2005 vtrné elektrárny svou výrobou 35 % z celkové spoteby elektrické energie. V podmínkách R toto procento lze oekávat v okolí 12 %. Je sice pravda, že diskutované negativní vlastnosti energie z vtru musejí být ešeny zálohovými zdroji, ale nepíznivý vliv lze minimalizovat meteorologickou pedpovdí pole proudní ve výšce rotor vtrných elektráren a z toho odvozené pedpovdi výkonu vtru. Pedpov výkonu vtru na dobu až 48 hodin mže být základní informací pro energetický dispeink. Reálnost tohoto ešení vyplývá ze zkušeností dosažených v zahranií. Technické ešení FVE Nestabilita FVE pramení z okamžitého osvitu FV panel. Dochází k okamžitým výkyvm výkonu FVE. Lze opt využívat pedpovdi sluneních dn v roce a zkušeností energetického dispeinku. 3.4 Ekonomická efektivnost výstavby OZE Technicko-ekonomické parametry jednotlivých technologií jsou velmi rznorodé. Projekty na využívání jednotlivých druh OZE se liší výší investiních a provozních náklad, velikostí výroby elektiny, dobou životnosti apod. Velké rozdíly v tchto parametrech však mohou existovat i mezi rznými projekty na využívání uritého druhu OZE. Je to dáno pedevším tím, že parametry projekt jsou do znané míry ovlivovány konkrétními podmínkami v míst realizace projektu. Projekty se asto velmi výrazn liší náklady na pipojení zdroje k síti, nkteré projekty vyžadují vybudování pístupových komunikací, infrastruktury apod. Obdobn existuje velký rozptyl v roním využití instalovaného výkonu, které je základním ukazatelem pro výpoet výše vyrobené elektiny. Roní využití instalovaného výkonu je dáno jak charakterem zdroje (nap. roní využití v pípad fotovoltaických lánk), tak i konkrétními podmínkami lokality, ve které je projekt realizován. Vtrné elektrárny Mrné investiní náklady dle zahraniních pramen již nkolik let klesají, mj. díky vývoji technologie a rstu jednotkových výkon. Nyní se instalují jednotky ádu 1 2 MW, díve bžné jednotkové výkony kw se prakticky neprojektují. Souasná úrove investiních náklad se pohybuje typicky do 1100 EUR/kWinst ). Tyto investiní náklady obsahují nejen ceny vlastní turbíny, ale i ostatní ásti investiních náklad (jako je stavební ást, elektroinstalace apod.). Mrné investiní náklady navíc mají tendenci klesat (resp. alespo nerst). Fotovoltaika Zdroje využívající fotovoltaické panely pro pímou výrobu elektiny ze sluneního záení patí v souasné dob mezi investin nejnákladnjší zdroje. I pes pokles cen technologie v posledních letech dosahují mrné investiní náklady 135 tis. K/kW (i výše). Výše investiních náklad je ovlivnna i náklady na instalaci, které se mohou i velmi významn lišit nap. podle toho, zda fotovoltaické panely jsou dodaten instalovány na stávající budovy nebo jsou souástí projektu výstavby nové budovy apod. 7

8 Provozní náklady jsou na rozdíl od investiních náklad malé a zahrnují pedevším náklady na opravy a údržby, event. revize elektroinstalace a pojištní zaízení. Výši tchto náklad lze odhadnout na max. 1 1,5 % z investiních náklad. Výše výroby elektiny je ovlivnna pedevším zempisnou šíkou místa, v kterém je projekt realizován. V podmínkách R dosahuje roní využití cca hodin. 3.5 Návratnost OZE Energetická návratnost je dležitým ukazatelem, který uruje dobu, za kterou solární panel vyrobí tolik energie, kolik bylo vynaloženo na jeho zhotovení. Je dokázáno, že na energii náronjší technologie výroby solárních panel z krystalickými kemíkovými lánky má v našich pomrech dobu energetické návratnosti kolem 6 let, zatímco panel s tenkovrstvou strukturou CIS zhruba poloviní. Doba návratnosti je ovlivnna dostupností sluneního záení v dané lokalit. Na území R nejsou rozdíly píliš veliké. Cena samotného systému je klíovým faktorem. Náklady na poízení FV systému zahrnují cenu solárních panel (až 60 %), elektrotechnická zaízení a instalace stídae, baterie, regulátory, jisticí prvky, vodie a konstrukci. Dále jsou zahrnuty náklady spojené s konstrukním a architektonickým návrhem a se samotnou instalací systému. V prbhu provozu se pak mohou objevit další náklady spojené se servisem pípadn pipojovací náklady. Souasné náklady na instalaci solárního systému v Evrop se pohybují od 6 do 12 na instalovaný watt v závislosti na velikosti trhu. Pokud je financování systému uskutenno prostednictvím pjky, pipoítávají se k celkové cen systému i úroky. Cena energie získané ze systému do znané míry závisí také na úinnosti fotovoltaického systému a na úinnosti solárních lánk pi nízkých intenzitách osvtlení. Nezbytným pedpokladem návratnosti systému je jeho dlouhá životnost a dlouhodob stabilní parametry. Zatímco výrobci deklarovaná životnost solárních panel se pohybuje od 15 do 30 let, tak garance na stídae a jiné komponenty je maximáln dva roky. Pedpokládaná životnost u akumulátorových baterií je 3 5 let a u stída a kontrolní elektroniky 5 10 let. Do konené ceny solární energie se promítne významnou mrou i zpsob instalace. Solární panely pedstavují prvek, který nezapadá do konstrukce budovy, a je nutné poítat s plnými náklady. Píkladem jsou stešní instalace nad stávající stešní krytinou. Zkrácení doby investiní návratnosti Souasné vývojové a výzkumné aktivity jsou orientovány na zvládnutí technologie, která by umožovala pekonat nákladové bariery v komerním využívání fotovoltaiky. Hlavními znaky takových technologií jsou: - vysoká úinnost (nap. pro kemíkové krystalické solární lánky >20 %) - nízká výrobní cena (<1 /W pro panely), (technologie aplikovatelná na veliké výrobní série, minimální spotebou materiál, nízká výrobní energ. náronost) - vysoká životnost panel (>30 let) Doposud každé zdvojnásobení instalovaného výkonu s sebou pinášelo snížení ceny modul prmrn o 20 %. 3.6 Systém podpor OZE- faktická podpora výroby elektiny z OZE v R Výroba elektrické energie z obnovitelných zdroj energie je v R podporována formou výkupních cen a formou zelených bonus, které na základ výše uvedených princip stanovuje Energetický regulaní úad. Výkupní ceny se uplatují za elektinu dodanou a namenou v pedávacím míst výrobny a sít provozovatele píslušné distribuní soustavy nebo provozovatele penosové soustavy, které vstupuje do zútování odchylek subjektu zútování odpovdnému za ztráty v regionální distribuní soustav nebo subjektu zútování odpovdnému za ztráty 8

9 v penosové soustav. Zelené bonusy se uplatují za elektinu dodanou a namenou v pedávacím míst výrobny a sít provozovatele regionální distribuní soustavy nebo penosové soustavy a dodanou výrobcem obchodníkovi s elektinou nebo oprávnnému zákazníkovi a dále za ostatní vlastní spotebu elektiny. Oba systémy podpory rozlišují jednotlivé druhy obnovitelných zdroj energie a respektují data uvedení výrobny do provozu. Výrobci elektiny si mohou zvolit z tchto dvou systém podpory, piemž zpsob podpory nemohou kombinovat. Bude však jist zajímavé sledovat výstavbu OZE až podpora výroby elektrické energie klesne i se omezí, zda se vbec vyplatí OZE stavt. Systém podpor pro využívání OZE se dá z pohledu situace v R rozdlit do nkolika základních oblastí: podpory cíleného pstování biomasy pro energetické úely, podpory využití OZE pro výrobu elektiny a/nebo tepla v podob investiních dotací a zvýhodnných úvr (vetn podpor do sluneních kolektor, tepelných erpadel apod.), podpory využití OZE pro výrobu elektiny, podpory formou daových úlev (nižší sazba DPH, osvobození od dan z píjm) jiné zpsoby podpory (nap. pipravovaná podpora využití biopaliv apod.). Základní rámec pro výkup elektiny vyrábné na bázi OZE definuje energetický zákon 458/2000 Sb. 3.7 Podpora studia technických obor Dalším nemalým vlivem výstavby OZE je pozitivní vliv na studia technických obor. Již v této dob je vidt astý rozpad i celých inženýrských tým, kterých by se výstavbou a provozem OZE podailo když ne zastavit, tak alespo podpoit jejich innost [26]. V Zpráv NEK se hovoí o výrazném úbytku pracovních sil v sektoru energetiky v dsledku postupného vyerpávání zásob uhlí, dále zmnami v poptávce, ale i v technologickém pokroku a s tím spojeným rstem produktivity práce. Nap. podle eského statistického úadu (Výbrové šetení pracovních sil) klesl poet pracovník v energetice v oboru elektina v letech z na Rovnž zajímavá je struktura pracovních míst, kde pevažují osoby ve vku let a jen 25% lidí je zamstnáno v energetice do vku 34 let. Pokud se v R uplatní trend výraznjší zmny v energetickém mixu (výrazný nárst podílu OZE, zvýšení podílu výroby elektrické energie z plynu nebo transformace z pozice istého vývozce na istého dovozce), budou zmny v oblasti lidských zdroj rovnž významné. V každém pípad bude nutno rozsáhle investovat do penosové soustavy a distribuních sítí. Bude se muset zajistit vyšší spolehlivost a bezpenost systém, zajistit ízení distribuce elektiny z OZE, zapojit menší zdroje, uspokojit rozšiující se poet odbratel, rozšíit napojení na celoevropské energetické sít. To zvýší nároky na poet a kvalitu pracovních sil, jejich technické dovednosti, schopnost se rychle rozhodovat a zvládat zátžové situace. 3.8 Hledisko zamstnanosti Krom dosud ešených otázek hledání nejvhodnjšího technického ešení (slunení elektrárny- stídae centrální x decentrální, panely polykrystalické x amorfní) a hledání nejekonomitjšího ešení (hledání minimálních náklad), existuje další tetí náhled na OZE. Tím je ešení pozitivního dopadu na zamstnanost v mikroregionu. Technické ešení Ekonomické ešení Zamstnanost Obr. 3: Zalenní hlediska zamstnanosti do technických a ekonomických rozbor 9

10 Výsledky z evropských zemí i zámoí ukazují, že využívání obnovitelných zdroj energie pímo zvyšuje zamstnanost. Nahrazení tžby uhlí obnovitelnými zdroji totiž samozejm neznamená pouze zrušení pracovního místa v uhelném dole a tepelné elektrárn zárove pochopiteln vzniknou pracovní místa ve vtrné i malé vodní elektrárn, pi produkci, zpracování a spalování biomasy atd. Pedností obnovitelných technologií pitom je, že pracovních píležitostí vytváejí nkolikanásobn více než konvenní zdroje (viz Tabulka 1). Je to dsledek pozitivních dopad vtšího významu obnovitelných zdroj a investic do energetické efektivnosti. Pracovních míst/twh vtrné elektrárny vetn výroby 540 vtrné elektrárny solární 250 uhelné elektrárny vetn tžby 120 jaderné elektrárny 100 Tab. 1: Prmrné poty pracovních míst vytvoených roní výrobou 1 TWh v rzných typech elektráren. Zdroj: Jenkins et McLaren [3] Napíklad nahrazení výkonu uhelné nebo jaderné elektrárny vtrným zdrojem znamená 4,7- až 5,4násobný nárst potu zamstnanc [3]. eské a zahraniní energetické spolenosti navrhují stavbu nkolika desítek vtrných elektráren v Krušných horách, na eskomoravské vysoin a dalších místech. Studie Evropské komise nedávno kalkulovala, že na každý instalovaný megawatt výkonu vtrné elektrárny pipadá 15 až 19 pracovních míst [4]. Zdaleka nejvýznamnjší je ze všech druh OZE biomasa. Speciáln šlechtné jedno- i víceleté energetické plodiny, jako je šovík uteruša, chrastice rákosovitá, rychlerostoucí vrby i další deviny, i odpadní devo pedstavují pedevším palivo pro výtopny. Pedstavují tak vítaný nový zdroj píjm pro zemdlce, kteí v posledních letech picházejí o odbyt, i pro majitele i správce les. Nkteré eské zemdlské podniky i soukromí rolníci už na tuto píležitost vsadili. Vedle pstování plodin mohou místní zemdlská a lesní hospodáství profitovat také z prodeje svých odpad i z produkce bioplynu. Kalkulace ministerstva životního prostedí provedené na podzim 2003 odhadují, že pouze vtrná energie, fotovoltaické elektrárny a zpracování biomasy by v roce 2010 pi dostaten úinné podpoe a využití mohly v roce 2010 zamstnávat pes lidí, tj. více než uhelné, velké vodní i jaderné elektrárny, tžba hndého uhlí a distribuce elektiny dohromady [7]. Z toho asi 95 % pipadá na biomasu. Vtrná energie by zamstnala asi 2000 lidí. Do roku 2030 MŽP kalkuluje nárst na zamstnanc, nadále pevážn v sektoru využívání biomasy. Cena energie z obnovitelných zdroj se rychle snižuje. Výdaje na výrobu jedné kilowatthodiny z vtru se za posledních dvacet let propadly o více než 80 % [5]. Vytvoit tato pracovní místa se podaí, pokud výroba z biomasy dosáhne v roce 2010 asi 100 petajoul energie a vtrných elektráren 570 GWh, respektive 260 PJ a 1530 GWh v roce Zdroj Uhelné, jaderné a vodní elektrárny Tžba hndého uhlí Distribuce elektiny Vtrné elektrárny Biomasa Fotovoltaické elektrárny Tabulka 2: Zamstnanost ve vybraných sektorech eské energetiky pi podpoe obnovitelných zdroj podle návrhu MŽP. Zdroj: MŽP

11 Jednu z nejrozsáhlejších studií o vlivu obnovitelných zdroj na zamstnanost zpracovalo pro Evropskou komisi mezinárodní konsorcium odborných firem [6]. Pedpokládané zdvojnásobení podílu obnovitelných zdroj na pokrývání energetických poteb EU má znamenat istý zisk celkem nových pracovních míst v lenských zemích (zapoítáno je i snížení zamstnanosti v klasické energetice, kterou obnovitelné zdroje nahradí) [6]. Zdaleka nejvtší podíl na nárstu zamstnanosti má pstování biomasy k energetickému využití zhruba pracovních míst. Pracovní místa v oboru obnovitelných zdroj by potom tvoila 2,8 % pracovních píležitostí v Dánsku, 2 % v ecku i 1,8 % v Rakousku [6]. Kalkulace MŽP ukazují, že takový scéná je ekonomicky realistický. Studie zpracovaná pro Evropskou komisi poítá s tím, že do roku 2020 by poet nových pracovních míst vytvoených v obnovitelných zdrojích v zemích patnáctky ml dosáhnout lidí, z toho v dodávkách energetické biomasy [8]. Prmysl oekává, že evropská výroba fotovoltaických modul by v roce 2010 mohla zamstnávat až lidí a pi zapotení exportního potenciálu [9]. Nejen dodávky energie, ale také výroba technologií pro obnovitelné zdroje pedstavují zajímavé odvtví. eský prmysl s tradicí strojírenské výroby má šanci získat dobrou pozici v obchodu s vtrnými elektrárnami i solárními kolektory. Význam obnovitelných zdroj pro eskou ekonomiku se ovšem neomezuje pouze na snižování celkové nezamstnanosti. Zárove pedstavují dležitou píležitost pro místní ekonomiky ve znevýhodnných oblastech. Pináší práci, podnikatelské píležitosti a ekonomické oživení do venkovských a pohraniních region, které jsou postiženy úpadkem zemdlství a vtší mírou nezamstnanosti než msta a kde místní obané asto musí dojíždt každý den za prací. Vedle ekonomického oživení vydlají obce také pímo: na píspvcích nebo vlastními projekty. Vtšina daní plyne rovnou do státní kasy a obecní rozpoty bývají nedostatené k financování místního rozvoje. Vyšší míra decentralizace technologií využívajících regionální zdroje energie také dává možnost regionm a obcím mít vtší kontrolu nad cenami elektiny pro podnikatele a obany na svém území. To je zvlášt dležité v nestabilní geopolitické situaci a závislosti energetiky na importu paliv z nestabilních oblastí. Navíc decentralizace výroby pedstavuje pednost i sama o sob. Velké jaderné reaktory a uhelné elektrárny nebo doly zamstnají až tisíce lidí, stávají se však natolik dominantním zamstnavatelem v regionu, že místní ekonomika na nich prakticky závisí. Toto strukturální riziko má vážné sociální dsledky napíklad na severu ech i Ostravsku. Ukonení tžby i provozu které díve i pozdji v každém pípad pijde znamená prakticky rozpad místního hospodáství a sociální stability. Vybudování 113 bioplynových stanic, které by ze zhruba 4 milion tun praseí kejdy, drbžího trusu, komunálního a zemdlského odpadu a dalších materiál vyrábly asi 200 gigawatthodin elektiny ron, by u nás vytvoilo 6100 nových pracovních míst [10]. Zárove sníží exhalace oxidu uhliitého zhruba o milion tun ron. 4. Potenciál jednotlivých OZE v R 4.1 Slunení záení Termosolární systémy jsou využívány zejména na pípravu teplé vody, kde dokáží pokrýt cca 70% roní poteby energie. Souasné tendence smují k vyššímu využití systém pro vytápní. Dodávka zasklených solárních kolektor inila v roce 2006 více jak 20 tisíc m 2, mezironí nárst je tak 31%. V letech bylo v R celkem instalováno cca 185 tisíc m 2 zasklených kolektor s kovovým absorbérem, z toho dnes funguje zhruba 130tisíc m 2. Podle dohadu vyrobily tyto kolektory v roce TJ využité tepelné energie. 11

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004)

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004) STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004) Praha 2004 1 Obsah Státní energetické koncepce (SEK): str.: Vize, cíle, nástroje SEK 3 Sumarizace

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Mže Rakousko pežít bez jaderné energetiky?

Mže Rakousko pežít bez jaderné energetiky? Mže Rakousko pežít bez jaderné energetiky? Otmar Promper, Helmuth Böck Technická univerzita Víde Stadionallee 2, A-1020 Wien, Austria otmar.promper@gmx.de, boeck@ati.ac.at Peklad: Miroslav Kawalec, eská

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

Solární energie v ČR a v EU

Solární energie v ČR a v EU Solární energie v ČR a v EU v ČR a EU 1 Elektřina ze slunečního záření jako součást OZE OZE v podmínkách České republiky: Vodní energie Větrná energie Energie slunečního záření Energie biomasy a bioplynu

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Využití potenciálu decentralizované výroby tepla a elektiny v kogeneraci

Využití potenciálu decentralizované výroby tepla a elektiny v kogeneraci Využití potenciálu decentralizované výroby tepla a elektiny v kogeneraci Objednatel: Hnutí DUHA Bratislavská 31, 602 00 Brno Zastoupený: Martin Mikeska vedoucí programu Energie Zhotovitel: CITYPLAN spol.

Více

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu Podpora OZE a její dopad do regulovaných cen XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady Josef Fiřt předseda ERÚ Podpora výroby elektřiny z OZE

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie. Využití obnovitelných zdroj energie v okrese Benešov

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie. Využití obnovitelných zdroj energie v okrese Benešov UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie Bc. Pavel SCHILL Využití obnovitelných zdroj energie v okrese Benešov Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Martin JUREK, Ph.D. Olomouc

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd http://ekonom.feld.cvut.cz knapek@fel.cvut.cz

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón Bioplyn ve skupině ČEZ ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón SÍDLO SPOLEČNOSTI ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788 Hradec Králové 1 SKUPINA ČEZ A ZÁVAZKY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT Pedávací stanice Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT) soustava tvoená ústedními zdroji tepla (základními a špikovými, tepelnými sítmi, pedávacími stanicemi a vnitním zaízením). Centralizované

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Směrnice o energetické účinnosti zvýší energetickou soběstačnost Evropy a sníží spotřebu fosilních paliv (státy

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ]

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] Současný stav využívání OZE v ČR Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] 2001 2004 2005 2006 2010 [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] MVE (

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu SVĚT (A) ENERGIE Dana

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Seminář Aktuální problémy držitelů licencí související s provozováním FVE a jejich řešení v rámci připravované legislativy Praha,

Více

Analýza českého Národního akčního plánu pro OZE

Analýza českého Národního akčního plánu pro OZE Analýza českého Národního akčního plánu pro OZE Petr Holub, 1. prosince 2010 Praha, Chytrá podpora pro čistou energii Proč obnovitelné zdroje? IEA: referenční scénář = cesta k +6 C české uhlí = destrukce

Více

Worshop v rámci semináře: Development of the rurality situation and role of rural households in regions in Norway

Worshop v rámci semináře: Development of the rurality situation and role of rural households in regions in Norway strana 1 Worshop v rámci semináře: Development of the rurality situation and role of rural households in regions in Norway Ing. Stonawská Prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Akce je realizována

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

EKO-ENERGI G E M r. r Mi M lan Ky K s y elák Odb d o b r o e le l ktroe o ne n rge g tik i y k, y, M P M O

EKO-ENERGI G E M r. r Mi M lan Ky K s y elák Odb d o b r o e le l ktroe o ne n rge g tik i y k, y, M P M O EKO-ENERGIEENERGIE 3. března 2010 010, Poděbrady Mgr. Milan Kyselák Odbor elektroenergetiky, MPO Obsah Program EKO-ENERGIE III.Výzva programu Eko-energie Současná energetická situace v Evropě - úspora

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

F O T O V O L T A I K A a OZE

F O T O V O L T A I K A a OZE F O T O V O L T A I K A a OZE 1 Indikativní cíle lenských zemí EU do roku 2010 80 78 70 60 60 50 40 39 30 29 29 32 25 20 10 6 12,5 21 20 13 6 9 10 8 0 A B D DK E FIN F GR % IRL I L NL P S GB CZ % - podíl

Více

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Právní fórum - Energetika 8. června 2010, Hotel Hilton, Praha 1 enepo.cz enepo.cz je skupinou nezávislých specialistů v sektoru energetiky

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Politická situace v R v oblasti využití obnovitelných zdroj energie. eská republika. Kvten 2004

Politická situace v R v oblasti využití obnovitelných zdroj energie. eská republika. Kvten 2004 Politická situace v R v oblasti využití obnovitelných zdroj energie Kvten 2004 European Renewable Energy Council Námstí Pemysla Otakara II. 87/25 26, rue du Trone CZ - 370 01 eské Budjovice B-1000 Brussels

Více

Studie. využití obnovitelných zdrojů energie Vsetín

Studie. využití obnovitelných zdrojů energie Vsetín Studie využití obnovitelných zdrojů energie Vsetín Podpořeno v rámci finančních mechanismů EHP/Norska Zpracovatel: Ing. Jaromír Holub, Poradenská a konzultační kancelář pro energeticky úsporná řešení Bratří

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 7. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Prkaz ENB podle vyhlášky.78/2013 Sb. Prkaz 2013 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 018070 - Jan Anýž - Ústí n.l., Žár n.s. Datum tisku: 4.8.2015 Zakázka: 2015.06.D.EA.A.ODP.A.S.01.1.0-UO0021-Výpoet.STV PROTOKOL

Více

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Výbor pro sociální politiku PS PČR 1 Elektrárna Dukovany v kontextu ASEK Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU) je významným zdrojem relativně

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

266,7 69,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prost edí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

266,7 69,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prost edí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona. 46/2 Sb., o hospodaení energií, a vyhlášky. 78/213 Sb., o energetické náronosti budov Ulice, íslo: Pražská, parc.. 234/13 PS, místo: 12, Praha 1 Typ budovy: Bytový dm Plocha obálky

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

AK a obnovitelné zdroje energie

AK a obnovitelné zdroje energie AK a obnovitelné zdroje energie 27. listopadu 2012, CZ Biom Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál zemědělské půdy v ČR pro OZE Přínosy

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

MANAŽERSKÝ!SOUHRN! DOPORU"ENÍ!K!NÁVRHU!NOVÉ!! STÁTNÍ!ENERGETICKÉ!KONCEPCE!! V!OBLASTI!KONE"NÉ!SPOT#EBY!ENERGIE!! A!ENERGETICKÉ!Ú"INNOSTI!

MANAŽERSKÝ!SOUHRN! DOPORUENÍ!K!NÁVRHU!NOVÉ!! STÁTNÍ!ENERGETICKÉ!KONCEPCE!! V!OBLASTI!KONENÉ!SPOT#EBY!ENERGIE!! A!ENERGETICKÉ!ÚINNOSTI! MANAŽERSKÝSOUHRN DOPORU"ENÍKNÁVRHUNOVÉ STÁTNÍENERGETICKÉKONCEPCE VOBLASTIKONE"NÉSPOT#EBYENERGIE AENERGETICKÉÚ"INNOSTI DATUMVYPRACOVÁNÍ: 7.12.2012 D O P O R U " E N Í K N Á V R H U N O V É S T Á T N Í E

Více