Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)"

Transkript

1 ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) Dispersed power generation in electricity supply system- Renewable energy sources and employment (construction demandingness) Vypracoval: Ing. David Foltýn Školitel: Prof. Ing. Jií Tma, DrSc. Praha 2010

2 Abstract: Renewable energy sources (RES) have a positive technical characteristics such as decreasing claims to transmission grid and solving the question of the exhaustibility of non-renewable energy sources. The RES can also help to achieve the target of decreasing CO 2 emissions in enviromental policy in Another positive factor of RES is to utilize the dotations from EU in comparition with conventional sources, which have positive effect to solve the seaching of minimum costs. All above mentioned factors will be positively reflected to employment increasing in the regions during their construction and operation. This study is denoted to all kinds of standpoints, by which the employment is increasing, first during the installation the source, second because the production of components, administration as well as cultivation of crops for biomass. The paper is intended to determine the relations which should be solved to find the maximum of new working places in dependence of the employment on production, construction, installation, operation and maintenance in the Czech Republic. The RES construction supports conservation and sustainable development of the electrical energy production in the regions. Since today is offen addressed issues of unemployment, which may in some critical areas achieve even 20%, may be a question of construction of RES positevely understood as a contribution for these regions. Key words: RES, employment, technical solution, economic efectivity, direct employment, indirect employment. Abstrakt: Obnovitelné zdroje energie (OZE) mají pozitivní technické vlastnosti, jako jsou klesající nároky na penosové sít a ešení otázky vyerpanosti neobnovitelných zdroj energie. OZE také mohou pomoci splnit cíl snižování emisí CO 2 pro životní prostedí pro rok Také mohou využít dotace z EU ve srovnání s konvenními zdroji, což má pozitivní vliv na ešení vyhledávání minimálních náklad. Všechny výše zmínné faktory se pozitivn odrazí na zamstnanosti zvýšené v regionech bhem jejich výstavby a provozu. Tato studie se vnuje všem vlivm, kterými se zamstnanost zvyšuje, zaprvé bhem instalace zdroje, zadruhé pi výrob komponent, v administrativ a také nap. pi pstování plodin pro spalování biomasy. Píspvek je uren pro stanovení vztah, které by mly být ešeny pro nalezení maxima nových pracovních míst v závislosti na výrobu, výstavbu, instalaci, provoz a údržbu v eské republice. Stavba RES podporuje zachování a udržitelný rozvoj výroby elektrické energie v regionech. Vzhledem k tomu, že se dnes asto eší otázky nezamstnanosti, které mohou v nkterých kritických oblastech dosáhnout i 20% mže být otázka výstavby OZE pozitivn chápána i jako píspvek pro tyto regiony. Klíové slova: OZE, zamstnanost, technické ešení, ekonomická efektivnost, pímé zamstanost, nepímá zamstnanost. Zkratky: OZE PDS MŽP MPO PPDS PEZ Obnovitelné zdroje energie Penosová/ Distribuní soustava Ministerstvo životního prostedí Ministerstvo prmyslu a obchodu Pravidla pipojování do distribuní soustavy Primární energetické zdroje 2

3 Osnova: REŠERŠE- stav problematiky 1. Úvod 4 2. Souasná situace OZE 2.1 Rizika budoucího vývoje primárních zdroj Výchozí stav, mezinárodní srovnání, závazky a cíle EU v oblasti OZE ešení budoucího vývoje 5 3. Zalenní hlediska zamstnanosti do technických a ekonomických rozbor Energetická efektivnost Výroba el.energie z OZE v míst spoteby- snižování nárok na penos.soustavu Technická náronost výstavby OZE Ekonomická efektivnost výstavby OZE Návratnost FVE Systém podpor OZE Podpora studia technických obor Hledisko zamstnanosti 9 4. Potenciál jednotlivých OZE v R Slunení záení Biomasa Voda Vtrná energie Geotermální energie Elektina z obnovitelných zdroj 13 METODA- nástin ešení a matematický popis 5. Zamstnanost a OZE Trend decentralizované energetiky Zamstnanost a regionální rozvoj (zamstnanost v mikroregionu) Enviromentální hledisko- snižování emisí CO 2 a pozitivní vliv na zamstnanost Jednotlivé druhy OZE a zamstnanost Rozvoj obnovitelných zdroj a zamstnanost Pímé a nepímé dopady na zamstnanost (problematika zamstnanosti) Srovnání jednotlivých technologií z hlediska potenciálu pro tvorbu pracovních míst Vtrná energie Fotovoltaická energie Energie z biomasy Vývoj v zemích EU Vývoj v R Matematické srovnání komponent zamstnanosti pi vzniku OZE v lokalitách R Kovariance Zamstnanost z výstavby OZE na biomasu Postup prací v doktorské práci Závr Literatura 29 3

4 1. Úvod- stav problematiky Studie disertaní práce rozptýlené výroby elektrické energie- vlivu zamstnanosti pi vzniku nového obnovitelného zdroje energie se zabývá decentralizovanou výrobou energie, rozvojem region a z toho vyplývajícím vlivem vzniku OZE na zamstnanost v regionu. Výstavba OZE má pozitivní dopad na decentrální výrobu elektrické energie, pi které dochází ke spoteb takto vyrobené energie pímo v míst výroby a nedochází tak k penosu vyrobené energie po již tak pln využitých penosových sítích. K již stávajícímu hodnocení technické náronosti, ekonomické efektivnosti, enviromentálnímu hledisku pibývá hodnocení z hlediska zamstnanosti. V oblasti OZE jsou již bohat rozpracované technická ešení, co do jejich výstavby, ízení i pipojení do penosových sítí. Krom jejich pozitivního vlivu na snižování emisí CO 2 je dalším hodnocením ekonomické hledisko, které vede k jejich efektivnímu vybudování. Tetím hlediskem, kterým se budu zabývat v této práci je hledisko zamstnanosti, která budováním OZE vzniká. 2. Souasná situace OZE 2.1 Rizika budoucího vývoje primárních zdroj energie Vyerpávají se domácí zdroje energie (tžba hndého a erného uhlí) a potenciál jiných tuzemských zdroj k jejich substituci (pedevším OZE) není dostatený. Proto je nutné tuto sublimaci okamžit šit, a už vyšším podílem výroby elektrické energie a tepla z nových jaderných blok, paroplynových cykl i práv již zmiovanými perspektivními zdroji obnovitelnými. eská energetika je významn ovlivnna globálním vývojem a zejména vývojem ve státech EU. Je až zarážející, jak rychle roste závislost EU na dovozu primárních energetických zdroj. Oekává se rst z dnešních 50% na tém 70% do roku 2030 a podle IEA na 80% v roce 2050 pedevším v dsledku prudkého ekonomického rstu celosvtová poptávka po energii roste a s tím rostou i ceny PEZ. Evropa elí bezpenostním rizikm, jak z hlediska zem pvodu PEZ, tak z pohledu dopravních tras. Proto je dležité si udržet stálý podíl zdroj energie, jejichž palivem by byl domácí produkt. Tomuto hledisku pln odpovídá struktura OZE, jejichž produkty jsou pln dostupné na území eské republiky. Tyto zdroje sice nejde pln využít v denním diagramu plného zatížení, ale pln se uplatní ke spoteb v míst výroby a ke krytí ztrát v penosových cestách. Ty pedstavují nemalou ást, když se hovoí o 5 % vyrobené energie. 2.2 Výchozí stav, mezinárodní srovnání, závazky a cíle EU v oblasti OZE Hlavním bodem energetické politiky EU je požadavek na maximální využívání obnovitelných zdroj. Cílem Smrnice 2001/77/ES o podpoe elektiny vyrábné z obnovitelných zdroj energie na vnitním trhu s elektinou je zajistit, aby byl v rámci Spoleenství splnn globální indikativní cíl 12% podílu obnovitelných zdroj energie v celkové energetické spoteb v roce 2010, a zejména indikativní cíl 21% podílu výroby elektiny z obnovitelných zdroj energie na hrubé spoteb elektiny v roce eská republika se pi podpisu Smlouvy o pistoupení k EU dohodla na splnní národního indikativní cíle- podílu výroby elektiny z obnovitelných zdroj energie v roce 2010 ve výši 8%. V roce 2007 bylo však pi normáln vodném roce z obnovitelných zdroj vyrobeno 3,4 TWh elektiny, což je podíl na hrubé spoteb pouze cca 4,7%. Další Smrnice evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES o podpoe využívání biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv v doprav byla do eské legislativy vtlena pedevším prostednictvím zákona.86/2002 Sb., o ochran ovzduší, ve znní zákona.180/2007 Sb. Tím je upravena povinnost pro osoby, které uvádjí na trh motorový benzín a motorovou naftu zajistit, aby v pohonných hmotách bylo obsaženo i minimální množství 4

5 biopaliv. V závrech jarního summitu EU z roku 2007 byly poprvé pedstaveny cíle EU pro rok Pro R byl stanoven cíl 13% podílu energie získané z OZE na konené spoteb ešení budoucího vývoje Vláda si má být vdoma pi formování dlouhodobé energetické strategie, že pée o enviromentální aspekty je veejným zájmen. Vláda by nemla podporovat vývoj vedoucí v dlouhodobém horizontu k závislosti eské ekonomiky na dovozu elektrické energie. Znamená to zodpovdn zvažovat využití domácích palivoenergetických zdroj. Pedpokládá se nárst potenciálu OZE pro produkci energie z 92,2 PJ v roce 2007 na 346,9 PJ v roce Jde o maximální odhad s pedpokladem, že produkce biomasy se bude podílet 246 PJ, tj. 71%. Obr.1: Podíly OZE [%]. Zdroj: Základní Nezávislá energetická komise (NEK) [26] Úspory energie. eská ekonomika energií mimoádn plýtvá. Na každou vyrobenou korunu HDP spotebuje v pepotu podle parity kupní síly 1,7násobn více energie než hospodáství zemí evropské patnáctky [1]. Hlavní píinou jsou struktura prmyslu, vysoký poet nekvalitních budov s vysokými nároky na vytápní a malé rozšíení úinných technologií v prmyslu. Mimoádné plýtvání ovšem také znamená mimoádný potenciál investic do energetické efektivnosti a snižování nezamstnanosti. istý pírstek pracovních míst v evropských a severoamerických studiích z konce devadesátých let iní ádov 40 až 60 lidí na každý petajoule primárních energetických zdroj (konená spoteba u nás iní asi 1000 PJ) ušetený zhruba o deset let díve [2]. Pracovní píležitosti mohou vznikat ve výrob, dodávkách a instalacích produkt urených ke zvyšování energetické efektivnosti. Enviromentální východiska. Budou respektovány emisní stropy podle evropské smrnice 2001/80/EC. Pedpokládá se uplatnní ekologické dan podle schválené první etapy. Ceny povolenek se odhadují následovn: od roku 2015 se budou nakupovat za 35 euro, po roce 2025 za 50 Euro. Energetická i elektroenergetická náronost eského hospodáství se bude rychle snižovat a bhem 15 až 20 let dojde k vyrovnání R na úrove prmru EU. Uchovávání energie z OZE. Jako jedno z dalších míst, kde by vznikaly pracovní místa v regionech se jeví ukládání energie z OZE v lokalitách. Jde o metody ukládání vyrobené energie nap.z vtru do stlaeného vzduchu uloženého v podzemí nebo ze slunce uloženého do ohevu soli v skladovacích tancích, i do výroby vodíku atd. Výhody použití uložení energie nap.do roztavené soli se jeví jako nejlepší, protože je kapalina v atmosfée tlaku, poskytuje efektivní, nízko-nákladové médium k ukládání tepelné energie, jeho provozní teploty jsou v souladu s dnešními vysokými tlaky a vysoké teploty parní turbíny, a je neholavý a netoxický. Krom toho se roztavené soli používají v chemickém prmyslu a hutnictví jako teplo-dopravní tekutiny, takže zkušenosti s roztavenými solí systém existují i pro nesolární aplikace. 5

6 3 Zalenní hlediska zamstnanosti do technických a ekonomických rozbor Technické a ekonomické rozbory výstavby OZE eší pedevším technickou náronost výstavby OZE a ekonomickou efektivitu výstavby OZE. Mimo tyto hlavní rozbory je nutné také brát na zetel enviromentální hlediska ve snižovaní emisí CO 2 a jejich pozitivní dopad na zamstnanost. 3.1 Energetická efektivnost Investice do energetické efektivnosti a moderních istých zdroj energie jsou úspšným a vyzkoušeným ešením. Vedle snižování exhalací oxidu uhliitého i dalších zneišujících látek také vytváí nová pracovní místa a poskytují novou píležitost pro malé a stední podnikatele i velký prmysl. Zisk ze snižování emisí si zaíná uvdomovat také prmysl, kterému energetická efektivnost sníží náklady a moderní technologie pro nj pedstavují dobrý obchod. Zatímco ped nkolika lety se ješt stavly proti kjótskému protokolu, dnes jej ada mezinárodních spoleností podporuje. 3.2 OZE: výroba el.energie v míst spoteby- snižování nárok na penosovou soustavu Je dležité si udržet stálý podíl zdroj energie, jejichž palivem by byl domácí produkt. Tomuto hledisku pln odpovídá struktura OZE, jejichž produkty jsou pln dostupné na území eské republiky. Tyto zdroje sice nejde pln využít v denním diagramu plného zatížení, ale pln se uplatní ke spoteb v míst výroby a ke krytí ztrát v penosových cestách. Ty pedstavují nemalou ást, když se hovoí o 5 % vyrobené energie. OZE díky své decentralizované výrob vyrábí elektrickou energii pímo v míst spoteby a tak odpadá problém s její distribucí po penosových vedeních. Nectností není ani tak nízká energetická hustota jako nestabilita dostupnosti energie zpsobená pravidelným stídáním denních dob a roních období a dále podstatným vlivem poasí. Do roku 2010 však podíl FV nebude tak výrazný, aby významným zpsobem zasáhl do chování sít. Navíc v budoucí struktue energetických zdroj se samozejm poítá i s jinými obnovitelnými zdroji energie voda, vítr, biomasa. Následující obrázek znázoruje jednoduché schéma elektrizaní soustavy s instalovanými zdroji obnovitelné energie a konvenními zdroji elektrické energie. Obr. 2: Obnovitelné zdroje energie a elektrizaní soustava 3.3 Technická náronost výstavby OZE Pipojování výrobny elektiny z OZE k elektrizaní soustav Jakou technickou náronost má výstavba OZE je smrodatné pro výši nových pracovních míst, které vzniknou její výstavbou. Z vazeb OZE na elektrizaní soustavu vyplývá, že se musí ešit 6

7 vztah s DS. Tento vztah je popisován v PPDS. Žádost o pipojení je 1.bodem investora, který musí vykonat. V projektu se pak následn eší jinak hlavní zaízení elektrárny a také provozuschopnost elektrárny OZE. Technické ešení VE- nestabilita VE Pi prosazování koncepce výroby elektrické energie z vtru je asto slyšet hlasy poukazující na negativní vlastnost tohoto zdroje, kterou je jeho asová nestabilita. Praxe však prokázala, že nap. ve státech Šlesvicko-Holštýnsko a Sasko-Anthalsko pokryly v roce 2005 vtrné elektrárny svou výrobou 35 % z celkové spoteby elektrické energie. V podmínkách R toto procento lze oekávat v okolí 12 %. Je sice pravda, že diskutované negativní vlastnosti energie z vtru musejí být ešeny zálohovými zdroji, ale nepíznivý vliv lze minimalizovat meteorologickou pedpovdí pole proudní ve výšce rotor vtrných elektráren a z toho odvozené pedpovdi výkonu vtru. Pedpov výkonu vtru na dobu až 48 hodin mže být základní informací pro energetický dispeink. Reálnost tohoto ešení vyplývá ze zkušeností dosažených v zahranií. Technické ešení FVE Nestabilita FVE pramení z okamžitého osvitu FV panel. Dochází k okamžitým výkyvm výkonu FVE. Lze opt využívat pedpovdi sluneních dn v roce a zkušeností energetického dispeinku. 3.4 Ekonomická efektivnost výstavby OZE Technicko-ekonomické parametry jednotlivých technologií jsou velmi rznorodé. Projekty na využívání jednotlivých druh OZE se liší výší investiních a provozních náklad, velikostí výroby elektiny, dobou životnosti apod. Velké rozdíly v tchto parametrech však mohou existovat i mezi rznými projekty na využívání uritého druhu OZE. Je to dáno pedevším tím, že parametry projekt jsou do znané míry ovlivovány konkrétními podmínkami v míst realizace projektu. Projekty se asto velmi výrazn liší náklady na pipojení zdroje k síti, nkteré projekty vyžadují vybudování pístupových komunikací, infrastruktury apod. Obdobn existuje velký rozptyl v roním využití instalovaného výkonu, které je základním ukazatelem pro výpoet výše vyrobené elektiny. Roní využití instalovaného výkonu je dáno jak charakterem zdroje (nap. roní využití v pípad fotovoltaických lánk), tak i konkrétními podmínkami lokality, ve které je projekt realizován. Vtrné elektrárny Mrné investiní náklady dle zahraniních pramen již nkolik let klesají, mj. díky vývoji technologie a rstu jednotkových výkon. Nyní se instalují jednotky ádu 1 2 MW, díve bžné jednotkové výkony kw se prakticky neprojektují. Souasná úrove investiních náklad se pohybuje typicky do 1100 EUR/kWinst ). Tyto investiní náklady obsahují nejen ceny vlastní turbíny, ale i ostatní ásti investiních náklad (jako je stavební ást, elektroinstalace apod.). Mrné investiní náklady navíc mají tendenci klesat (resp. alespo nerst). Fotovoltaika Zdroje využívající fotovoltaické panely pro pímou výrobu elektiny ze sluneního záení patí v souasné dob mezi investin nejnákladnjší zdroje. I pes pokles cen technologie v posledních letech dosahují mrné investiní náklady 135 tis. K/kW (i výše). Výše investiních náklad je ovlivnna i náklady na instalaci, které se mohou i velmi významn lišit nap. podle toho, zda fotovoltaické panely jsou dodaten instalovány na stávající budovy nebo jsou souástí projektu výstavby nové budovy apod. 7

8 Provozní náklady jsou na rozdíl od investiních náklad malé a zahrnují pedevším náklady na opravy a údržby, event. revize elektroinstalace a pojištní zaízení. Výši tchto náklad lze odhadnout na max. 1 1,5 % z investiních náklad. Výše výroby elektiny je ovlivnna pedevším zempisnou šíkou místa, v kterém je projekt realizován. V podmínkách R dosahuje roní využití cca hodin. 3.5 Návratnost OZE Energetická návratnost je dležitým ukazatelem, který uruje dobu, za kterou solární panel vyrobí tolik energie, kolik bylo vynaloženo na jeho zhotovení. Je dokázáno, že na energii náronjší technologie výroby solárních panel z krystalickými kemíkovými lánky má v našich pomrech dobu energetické návratnosti kolem 6 let, zatímco panel s tenkovrstvou strukturou CIS zhruba poloviní. Doba návratnosti je ovlivnna dostupností sluneního záení v dané lokalit. Na území R nejsou rozdíly píliš veliké. Cena samotného systému je klíovým faktorem. Náklady na poízení FV systému zahrnují cenu solárních panel (až 60 %), elektrotechnická zaízení a instalace stídae, baterie, regulátory, jisticí prvky, vodie a konstrukci. Dále jsou zahrnuty náklady spojené s konstrukním a architektonickým návrhem a se samotnou instalací systému. V prbhu provozu se pak mohou objevit další náklady spojené se servisem pípadn pipojovací náklady. Souasné náklady na instalaci solárního systému v Evrop se pohybují od 6 do 12 na instalovaný watt v závislosti na velikosti trhu. Pokud je financování systému uskutenno prostednictvím pjky, pipoítávají se k celkové cen systému i úroky. Cena energie získané ze systému do znané míry závisí také na úinnosti fotovoltaického systému a na úinnosti solárních lánk pi nízkých intenzitách osvtlení. Nezbytným pedpokladem návratnosti systému je jeho dlouhá životnost a dlouhodob stabilní parametry. Zatímco výrobci deklarovaná životnost solárních panel se pohybuje od 15 do 30 let, tak garance na stídae a jiné komponenty je maximáln dva roky. Pedpokládaná životnost u akumulátorových baterií je 3 5 let a u stída a kontrolní elektroniky 5 10 let. Do konené ceny solární energie se promítne významnou mrou i zpsob instalace. Solární panely pedstavují prvek, který nezapadá do konstrukce budovy, a je nutné poítat s plnými náklady. Píkladem jsou stešní instalace nad stávající stešní krytinou. Zkrácení doby investiní návratnosti Souasné vývojové a výzkumné aktivity jsou orientovány na zvládnutí technologie, která by umožovala pekonat nákladové bariery v komerním využívání fotovoltaiky. Hlavními znaky takových technologií jsou: - vysoká úinnost (nap. pro kemíkové krystalické solární lánky >20 %) - nízká výrobní cena (<1 /W pro panely), (technologie aplikovatelná na veliké výrobní série, minimální spotebou materiál, nízká výrobní energ. náronost) - vysoká životnost panel (>30 let) Doposud každé zdvojnásobení instalovaného výkonu s sebou pinášelo snížení ceny modul prmrn o 20 %. 3.6 Systém podpor OZE- faktická podpora výroby elektiny z OZE v R Výroba elektrické energie z obnovitelných zdroj energie je v R podporována formou výkupních cen a formou zelených bonus, které na základ výše uvedených princip stanovuje Energetický regulaní úad. Výkupní ceny se uplatují za elektinu dodanou a namenou v pedávacím míst výrobny a sít provozovatele píslušné distribuní soustavy nebo provozovatele penosové soustavy, které vstupuje do zútování odchylek subjektu zútování odpovdnému za ztráty v regionální distribuní soustav nebo subjektu zútování odpovdnému za ztráty 8

9 v penosové soustav. Zelené bonusy se uplatují za elektinu dodanou a namenou v pedávacím míst výrobny a sít provozovatele regionální distribuní soustavy nebo penosové soustavy a dodanou výrobcem obchodníkovi s elektinou nebo oprávnnému zákazníkovi a dále za ostatní vlastní spotebu elektiny. Oba systémy podpory rozlišují jednotlivé druhy obnovitelných zdroj energie a respektují data uvedení výrobny do provozu. Výrobci elektiny si mohou zvolit z tchto dvou systém podpory, piemž zpsob podpory nemohou kombinovat. Bude však jist zajímavé sledovat výstavbu OZE až podpora výroby elektrické energie klesne i se omezí, zda se vbec vyplatí OZE stavt. Systém podpor pro využívání OZE se dá z pohledu situace v R rozdlit do nkolika základních oblastí: podpory cíleného pstování biomasy pro energetické úely, podpory využití OZE pro výrobu elektiny a/nebo tepla v podob investiních dotací a zvýhodnných úvr (vetn podpor do sluneních kolektor, tepelných erpadel apod.), podpory využití OZE pro výrobu elektiny, podpory formou daových úlev (nižší sazba DPH, osvobození od dan z píjm) jiné zpsoby podpory (nap. pipravovaná podpora využití biopaliv apod.). Základní rámec pro výkup elektiny vyrábné na bázi OZE definuje energetický zákon 458/2000 Sb. 3.7 Podpora studia technických obor Dalším nemalým vlivem výstavby OZE je pozitivní vliv na studia technických obor. Již v této dob je vidt astý rozpad i celých inženýrských tým, kterých by se výstavbou a provozem OZE podailo když ne zastavit, tak alespo podpoit jejich innost [26]. V Zpráv NEK se hovoí o výrazném úbytku pracovních sil v sektoru energetiky v dsledku postupného vyerpávání zásob uhlí, dále zmnami v poptávce, ale i v technologickém pokroku a s tím spojeným rstem produktivity práce. Nap. podle eského statistického úadu (Výbrové šetení pracovních sil) klesl poet pracovník v energetice v oboru elektina v letech z na Rovnž zajímavá je struktura pracovních míst, kde pevažují osoby ve vku let a jen 25% lidí je zamstnáno v energetice do vku 34 let. Pokud se v R uplatní trend výraznjší zmny v energetickém mixu (výrazný nárst podílu OZE, zvýšení podílu výroby elektrické energie z plynu nebo transformace z pozice istého vývozce na istého dovozce), budou zmny v oblasti lidských zdroj rovnž významné. V každém pípad bude nutno rozsáhle investovat do penosové soustavy a distribuních sítí. Bude se muset zajistit vyšší spolehlivost a bezpenost systém, zajistit ízení distribuce elektiny z OZE, zapojit menší zdroje, uspokojit rozšiující se poet odbratel, rozšíit napojení na celoevropské energetické sít. To zvýší nároky na poet a kvalitu pracovních sil, jejich technické dovednosti, schopnost se rychle rozhodovat a zvládat zátžové situace. 3.8 Hledisko zamstnanosti Krom dosud ešených otázek hledání nejvhodnjšího technického ešení (slunení elektrárny- stídae centrální x decentrální, panely polykrystalické x amorfní) a hledání nejekonomitjšího ešení (hledání minimálních náklad), existuje další tetí náhled na OZE. Tím je ešení pozitivního dopadu na zamstnanost v mikroregionu. Technické ešení Ekonomické ešení Zamstnanost Obr. 3: Zalenní hlediska zamstnanosti do technických a ekonomických rozbor 9

10 Výsledky z evropských zemí i zámoí ukazují, že využívání obnovitelných zdroj energie pímo zvyšuje zamstnanost. Nahrazení tžby uhlí obnovitelnými zdroji totiž samozejm neznamená pouze zrušení pracovního místa v uhelném dole a tepelné elektrárn zárove pochopiteln vzniknou pracovní místa ve vtrné i malé vodní elektrárn, pi produkci, zpracování a spalování biomasy atd. Pedností obnovitelných technologií pitom je, že pracovních píležitostí vytváejí nkolikanásobn více než konvenní zdroje (viz Tabulka 1). Je to dsledek pozitivních dopad vtšího významu obnovitelných zdroj a investic do energetické efektivnosti. Pracovních míst/twh vtrné elektrárny vetn výroby 540 vtrné elektrárny solární 250 uhelné elektrárny vetn tžby 120 jaderné elektrárny 100 Tab. 1: Prmrné poty pracovních míst vytvoených roní výrobou 1 TWh v rzných typech elektráren. Zdroj: Jenkins et McLaren [3] Napíklad nahrazení výkonu uhelné nebo jaderné elektrárny vtrným zdrojem znamená 4,7- až 5,4násobný nárst potu zamstnanc [3]. eské a zahraniní energetické spolenosti navrhují stavbu nkolika desítek vtrných elektráren v Krušných horách, na eskomoravské vysoin a dalších místech. Studie Evropské komise nedávno kalkulovala, že na každý instalovaný megawatt výkonu vtrné elektrárny pipadá 15 až 19 pracovních míst [4]. Zdaleka nejvýznamnjší je ze všech druh OZE biomasa. Speciáln šlechtné jedno- i víceleté energetické plodiny, jako je šovík uteruša, chrastice rákosovitá, rychlerostoucí vrby i další deviny, i odpadní devo pedstavují pedevším palivo pro výtopny. Pedstavují tak vítaný nový zdroj píjm pro zemdlce, kteí v posledních letech picházejí o odbyt, i pro majitele i správce les. Nkteré eské zemdlské podniky i soukromí rolníci už na tuto píležitost vsadili. Vedle pstování plodin mohou místní zemdlská a lesní hospodáství profitovat také z prodeje svých odpad i z produkce bioplynu. Kalkulace ministerstva životního prostedí provedené na podzim 2003 odhadují, že pouze vtrná energie, fotovoltaické elektrárny a zpracování biomasy by v roce 2010 pi dostaten úinné podpoe a využití mohly v roce 2010 zamstnávat pes lidí, tj. více než uhelné, velké vodní i jaderné elektrárny, tžba hndého uhlí a distribuce elektiny dohromady [7]. Z toho asi 95 % pipadá na biomasu. Vtrná energie by zamstnala asi 2000 lidí. Do roku 2030 MŽP kalkuluje nárst na zamstnanc, nadále pevážn v sektoru využívání biomasy. Cena energie z obnovitelných zdroj se rychle snižuje. Výdaje na výrobu jedné kilowatthodiny z vtru se za posledních dvacet let propadly o více než 80 % [5]. Vytvoit tato pracovní místa se podaí, pokud výroba z biomasy dosáhne v roce 2010 asi 100 petajoul energie a vtrných elektráren 570 GWh, respektive 260 PJ a 1530 GWh v roce Zdroj Uhelné, jaderné a vodní elektrárny Tžba hndého uhlí Distribuce elektiny Vtrné elektrárny Biomasa Fotovoltaické elektrárny Tabulka 2: Zamstnanost ve vybraných sektorech eské energetiky pi podpoe obnovitelných zdroj podle návrhu MŽP. Zdroj: MŽP

11 Jednu z nejrozsáhlejších studií o vlivu obnovitelných zdroj na zamstnanost zpracovalo pro Evropskou komisi mezinárodní konsorcium odborných firem [6]. Pedpokládané zdvojnásobení podílu obnovitelných zdroj na pokrývání energetických poteb EU má znamenat istý zisk celkem nových pracovních míst v lenských zemích (zapoítáno je i snížení zamstnanosti v klasické energetice, kterou obnovitelné zdroje nahradí) [6]. Zdaleka nejvtší podíl na nárstu zamstnanosti má pstování biomasy k energetickému využití zhruba pracovních míst. Pracovní místa v oboru obnovitelných zdroj by potom tvoila 2,8 % pracovních píležitostí v Dánsku, 2 % v ecku i 1,8 % v Rakousku [6]. Kalkulace MŽP ukazují, že takový scéná je ekonomicky realistický. Studie zpracovaná pro Evropskou komisi poítá s tím, že do roku 2020 by poet nových pracovních míst vytvoených v obnovitelných zdrojích v zemích patnáctky ml dosáhnout lidí, z toho v dodávkách energetické biomasy [8]. Prmysl oekává, že evropská výroba fotovoltaických modul by v roce 2010 mohla zamstnávat až lidí a pi zapotení exportního potenciálu [9]. Nejen dodávky energie, ale také výroba technologií pro obnovitelné zdroje pedstavují zajímavé odvtví. eský prmysl s tradicí strojírenské výroby má šanci získat dobrou pozici v obchodu s vtrnými elektrárnami i solárními kolektory. Význam obnovitelných zdroj pro eskou ekonomiku se ovšem neomezuje pouze na snižování celkové nezamstnanosti. Zárove pedstavují dležitou píležitost pro místní ekonomiky ve znevýhodnných oblastech. Pináší práci, podnikatelské píležitosti a ekonomické oživení do venkovských a pohraniních region, které jsou postiženy úpadkem zemdlství a vtší mírou nezamstnanosti než msta a kde místní obané asto musí dojíždt každý den za prací. Vedle ekonomického oživení vydlají obce také pímo: na píspvcích nebo vlastními projekty. Vtšina daní plyne rovnou do státní kasy a obecní rozpoty bývají nedostatené k financování místního rozvoje. Vyšší míra decentralizace technologií využívajících regionální zdroje energie také dává možnost regionm a obcím mít vtší kontrolu nad cenami elektiny pro podnikatele a obany na svém území. To je zvlášt dležité v nestabilní geopolitické situaci a závislosti energetiky na importu paliv z nestabilních oblastí. Navíc decentralizace výroby pedstavuje pednost i sama o sob. Velké jaderné reaktory a uhelné elektrárny nebo doly zamstnají až tisíce lidí, stávají se však natolik dominantním zamstnavatelem v regionu, že místní ekonomika na nich prakticky závisí. Toto strukturální riziko má vážné sociální dsledky napíklad na severu ech i Ostravsku. Ukonení tžby i provozu které díve i pozdji v každém pípad pijde znamená prakticky rozpad místního hospodáství a sociální stability. Vybudování 113 bioplynových stanic, které by ze zhruba 4 milion tun praseí kejdy, drbžího trusu, komunálního a zemdlského odpadu a dalších materiál vyrábly asi 200 gigawatthodin elektiny ron, by u nás vytvoilo 6100 nových pracovních míst [10]. Zárove sníží exhalace oxidu uhliitého zhruba o milion tun ron. 4. Potenciál jednotlivých OZE v R 4.1 Slunení záení Termosolární systémy jsou využívány zejména na pípravu teplé vody, kde dokáží pokrýt cca 70% roní poteby energie. Souasné tendence smují k vyššímu využití systém pro vytápní. Dodávka zasklených solárních kolektor inila v roce 2006 více jak 20 tisíc m 2, mezironí nárst je tak 31%. V letech bylo v R celkem instalováno cca 185 tisíc m 2 zasklených kolektor s kovovým absorbérem, z toho dnes funguje zhruba 130tisíc m 2. Podle dohadu vyrobily tyto kolektory v roce TJ využité tepelné energie. 11

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Politická situace v R v oblasti využití obnovitelných zdroj energie. eská republika. Kvten 2004

Politická situace v R v oblasti využití obnovitelných zdroj energie. eská republika. Kvten 2004 Politická situace v R v oblasti využití obnovitelných zdroj energie Kvten 2004 European Renewable Energy Council Námstí Pemysla Otakara II. 87/25 26, rue du Trone CZ - 370 01 eské Budjovice B-1000 Brussels

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Jaderná energie útlum, nebo rozvoj?

Jaderná energie útlum, nebo rozvoj? Jaderná energie útlum, nebo rozvoj? Obejdeme se bez jaderných elektráren? Máme je ím nahradit? Jaké zdroje mohou v budoucnu pokrýt stále rostoucí poptávku po elektin? V podmínkách eské republiky mžeme

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Ing. Lenka amrová Obsah: Úvod...2 1 Program IB-NET Svtové banky...3 1.1

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

!!!!!! "#$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67/"/897%98:,7(% % % % % %

!!!!!! #$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67//897%98:,7(% % % % % % !!!!!!!! "#$&'!(#)*'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$&#'$()*)+,,,./01234$5$ 67/"/89798:,7( ;;;$)

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák na základ aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdležitjších ekonomických ukazatel (inflace, úrove HDP, míra nezamstnanosti) na

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO Výhled pro českou fotovoltaiku Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO PV Grid National Workshop 18.3.2014 Situace v ČR v roce 2013: další destabilizace sektoru Zhoršení ekonomiky solárních

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Ex post evaluace Rámce podpory Spole enství a jednotných programových dokument z programového období 2004 2006

Ex post evaluace Rámce podpory Spole enství a jednotných programových dokument z programového období 2004 2006 Ex post evaluace Rámce podpory Spoleenství a jednotných programových dokument ZÁVRENÁ ZPRÁVA Zpráva zpracována k datu: 30. 6. 2011 Zpracovatel: Konsorcium firem: HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Berman

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Reforma zákonného dchodového pojištní Zásadní reformy dchodového systému byly realizovány

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 1 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Již ne follower, ale leader

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více