Použití služebních vozů pro soukromé účely

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Použití služebních vozů pro soukromé účely"

Transkript

1 Téma měsíce: Použití služebních vozů pro soukromé účely IB.Service Česká Republika Červenec/srpen 2009 Obsah POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO SOUKROMÉ ÚČELY 2 NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMU 4 DPH BALÍČEK EU 5 NOVÁ SMLOUVA O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ S KYPREM 6 NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE 7 SLEVY NA POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 9 EORI REGISTRACE HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ 11 DATOVÉ SCHRÁNKY- ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE S VEŘEJNOU SPRÁVOU 12 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 14 KONTAKTY 15 1

2 Použití služebních automobilů pro soukromé účely Použití služebních automobilů pro soukromé účely Stále se setkáváme s různými daňovými dotazy týkající použití služebního automobilu pro soukromé účely. Připravili jsme pro Vás proto přehled základních daňových dopadů: 1. Problematika daně z přidané hodnoty Od je umožněn odpočet daně z přidané hodnoty i při nákupu osobního automobilu. Vzhledem k tomu, že je obchodní majetek využíván nejen pro uskutečnění ekonomické činnosti, nastává problém s odpočtem daně z přidané hodnoty. V úvahu přichází následující postup: a) Uplatnění odpočtu DPH na vstupu v poměrné výši V zákoně o dani z přidané hodnoty ani v metodických výkladech Ministerstva financí není upraveno, jak by se měl tento poměr určit. Dle našeho názoru lze vycházet například z knihy jízd zaměstnance, který bude vozidlo používat, za minulé období. Některé společnosti například interním předpisem stanovují maximální počet kilometrů, které zaměstnanec může ujet na soukromých cestách měsíčně. Poměr lze tak spočítat pomocí tohoto údaje a předpokládaného počtu ujetých kilometrů po dobu užívání vozidla. Finanční úřady však mohou požadovat, aby daňový subjekt prokázal, že zaměstnanci používají vozidlo k soukromým účelům v deklarovaném poměru. Společnost (zaměstnanci) by proto měla sledovat poměr ujetých a soukromých km průběžně a učinit případné korekce / odvést DPH na výstupu. Uplatnění odpočtu DPH na vstupu v plné výši a odvod DPH na výstupu Společnosti, která uplatní nárok na odpočet v plné výši, vzniká při použití služebního vozidla zaměstnancem pro osobní potřebu povinnost odvést daň na výstupu, a to v daňovém přiznání za každé zdaňovací období, ve kterém osobní automobil bude využívat pro účely nesouvisející s ekonomickou činností. Při stanovení základu daně se postupuje dle 36, odst. 6, tj. z celkových nákladů. Opět není stanoven ani doporučen způsob výpočtu. Dle našeho názoru je třeba zvážit např. následující možnosti: - základ daně se stanoví z pořizovací ceny vozidla, předpokládaného počtu ujetých kilometrů po dobu užívání vozidla a předpokládaných nákladů na opravy a údržbu po tuto dobu (tzn. cena v Kč/km); základ daně bude roven počtu kilometrů ujetých soukromě x cena/km Ing. Monika Chvalová E 2

3 2. Problematika daně z příjmů Pro zaměstnance možnost využívat automobil pro osobní potřebu znamená výhodu/nepeněžní příjem, který podléhá dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Upozorňujeme, že výhodou je samotná možnost využití vozidla, nikoli samotné faktické využití. To znamená, že i případě, že by zaměstnanec s vozidlem v daném měsíci neujel ani 1 km měsíčně, vzhledem k tomu, že má v pracovní smlouvě zakotvenu možnost používat automobil pro osobní potřebu, musí být daň z příjmů ze závislé činnosti z tohoto benefitu odvedena. Za zdanitelný příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. V případě, že ve vstupní ceně není zahrnuto DPH, pro účely zdanění se vstupní cena o částku DPH zvýší. Dodáváme, že od se nepeněžní příjem oceněný 1 % vstupní ceny zahrnuje do vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění. Daňové náklady (daňové odpisy, náklady na opravy a údržbu) může zaměstnavatel uplatnit v plné výši. Ministerstvo v pokynu D-300 potvrdilo, že se odpisy v tomto případě nekrátí. Pokud by zaměstnanci zaměstnavatel hradil i pohonné hmoty spotřebované na soukromých cestách, musí být zaměstnanci přidaněno i toto nepeněžní plnění. Co se týče daňové účinnosti těchto nákladů u zaměstnavatele, lze uvažovat o aplikaci 24, odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů. Nutno však obhájit, že se jedná o výdaj na pracovní a sociální podmínky. Nelze proto apriori říci, že náklady na pohonné hmoty spotřebované na soukromých cestách jsou daňově účinnými, každý případ by měl být posouzen individuálně. Příklad: Společnost pořídila dne osobní automobil v hodnotě DPH, uplatnila odpočet DPH na vstupu v plné výši. Zaměstnanec má vozidla k dispozici i pro soukromé účely, pohonné hmoty spotřebované na soukromých cestách si hradí sám. V měsíci červnu v knize jízd vykázal 800 km soukromých cest, km služebních. Společnost automobil odepisuje na 36 měsíců. Odvod DPH v měsíci červnu: základ daně = /36 * 800/2800 = 3.968,25 Daň se vypočítá dle 37, odst. 2 zákona o DPH, tzn. 634 Kč Daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění 1 % z = Kč Náklady zaměstnavatele: 34 % z Kč = Kč Základ daně = = Kč, daň = Kč (zaokr.) Sociální a zdravotní pojištění sražené zaměstnanci = 655 Kč (11 % z 5.950) Zaměstnanec za možnost používat služební automobil pro soukromé účely na dani a pojistném měsíčně zaplatí ca 0,31 % vstupní ceny vozidla (v našem případě Kč). 3

4 Novely zákona o daních z příjmu Novely zákona o daních z příjmů Dne 17. června 2009 schválil senát novely zákona o daních z příjmů, o kterých jsme Vás již dříve informovali mimořádné odpisy hmotného majetku a podmínky zkrácení povinné doby u finančního pronájmu hmotného majetku, u kterého je vlastníkem použit mimořádný odpis majetku. Kromě výše uvedeného jsou však obsahem novely i některé další změny, např.: Výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců Na straně zaměstnavatele je daňovým výdajem ( 24, odst. 2, j, bod 3) provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisu (např. dle zákoníku práce) a rekvalifikací zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Na straně zaměstnance jsou osvobozena ( 6, odst. 9, písm. a) nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost; toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, jakož i na další peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům. Vazba na výkon práce není pro daňovou uznatelnost výdaje či pro osvobození příjmu u zaměstnance relevantní, zůstává vazba na předmět činnosti zaměstnavatele. Novelizované znění bude možné použít pro zdaňovací období započatá v roce Daňové zvýhodnění na vyživované dítě Počínaje rokem 2010 se zvyšuje roční částka daňového zvýhodnění na vyživované dítě z CZK na CZK. Další novely zákona o daních z příjmů Senát se bude zabývat dalšími novelami zákona o daních z příjmů, které schválila Poslanecká sněmovna a které se týkají především fyzických osob: Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem Zavádí se tzv. paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem, a to ve výši CZK za každý kalendářní měsíc, ve kterém poplatník využíval motorové vozidlo k dosažení, zajištění a udržení příjmů (podmínka: auto nesmí být v kalendářním měsíci ani jeho části přenecháno k užívání jiné osobě). U vozidel, kde poplatník uplatní tento paušální výdaj na dopravu, nejsou daňovým výdajem výdaje na spotřebované PHM a parkovné vozidla. Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit nejvýše u tří vlastních motorových vozidel. Pro situace, kdy poplatník auto využívá k dosažení, zajištění a udržení příjmu pouze z části, se zavádí tzv. krácený paušální výdaj na dopravu silničním vozidlem (4.000 CZK/ kalendářní měsíc). Pokud poplatník použije krácený paušál u jednoho auta, pak pro ostatní auta platí, že ta jsou užívána pouze k zajištění, dosažení a udržení příjmu. Výdaje na PHM a parkovné nejsou daňovým výdajem, a kromě toho také 20 % ostatních výdajů není daňovým výdajem (náklady na údržbu atd.). Odpisy lze v případě auta, kdy se používá krácený paušální výdaj na dopravu, uplatnit daňově jen ve výši 80 %. Je počítáno, že paušální výdaj na dopravu bude možné využít již pro zdaňovací období započaté v roce Zvýšení výdajových paušálů Pro rok 2009 bude moci fyzická osoba s příjmy z podnikání využít výdajový paušál ve výši: 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z řemeslné živnosti 60 % z příjmů z ostatních živností, z příjmů z podnikání dle zvláštních předpisů (advokát, lékař atd.) a z příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti (znalci, umělci, atd.) Ing. Olga Krnáčová E 4

5 DPH balíček EU DPH balíček EU V souvislosti se schválením dvou nových směrnic Rady v oblasti DPH v únoru 2008 je Česká republika povinna od zavést do své legislativy tzv. DPH balíček EU (EU VAT Package). Ministerstvo financí ČR počátkem dubna představilo návrh novely zákona o DPH. Nový zákon o DPH by měl od obsahovat následující zásadní změny: Určení místa plnění přeshraničních služeb Při poskytování služeb mezi členskými státy platí jako místo plnění členský stát, ve kterém má příjemce služby sídlo, případně provozovnu. Poskytovatel služby bude mít nově povinnost tyto služby vykazovat v souhrnném hlášení, podobně jak tomu je dosud při dodání zboží. Při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani zůstane zachován dosavadní princip určení místa plnění podle sídla či provozovny poskytovatele služby. I nadále se bude uplatňovat zdanění ve státě spotřeby, nezávisle skutečnosti, zda příjemcem služby je osoba povinná či nepovinná k dani, a to v případě služeb souvisejících s nemovitostí včetně ubytování, přepravy cestujících a služeb v oblasti kultury, sportu a vzdělávání. Základ daně v případě osob ve zvláštním vztahu k plátci Při transakcích mezi osobami, které mají zvláštní vztah, se základ daně stanoví v obvyklé úrovni stanovené podle zákona oceňování majetku. Za tyto osoby budou považovány osoby kapitálově (25% podíl na základním kapitálu či kontrola 25% hlasovacích práv) či jinak (na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba) spojené, osoby blízké, zaměstnanci a osoby podnikající na základě smlouvy o sdružení. Vracení DPH osobám registrovaným v jiném členském státě Od by se měla významně zjednodušit procedura vracení DPH zaplacené osobou povinnou k dani v jiném členském státě. Žádosti o vrácení budou podávány elektronickou cestou ve státě, ve kterém je žadatel registrován k DPH. Ing. Ondřej Štedrý E 5

6 Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Kyprem Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Kyprem V současné době je na programu senátu zařazena smlouva o zamezení dvojího zdanění s Kyprem, která by měla nahradit stávající smlouvu z roku Pokud se podaří smlouvu projednat a schválit do konce letošního roku, mohla by se aplikovat již od roku (Službová) Stálá provozovna Jednou z podstatných změn je definice vzniku tzv. službové stálé provozovny. Tato vznikne poskytováním služeb na území druhého státu po dobu delší než 6 měsíců v jakémkoli dvanáctiměsíčním období. Dividendy Oproti platné smlouvě, která stanoví 10% srážkovou daň z dividend zavádí nová smlouva daň ve výši 5 %, popř. 0 % v případě, že příjemce dividend je jiná než osobní společnost a na kapitálu společnosti, která dividendy vyplácí, vlastní podíl po dobu alespoň jednoho roku v minimální výši 10 %. Licenční poplatky Nová smlouva zavede zvýšení zdanění srážkovou daní z 5 % na 10 %. Mezi licenční poplatky jsou zahrnuty i náhrady za užití počítačového programu. Metody zamezení dvojího zdanění Aktuální smlouva obsahuje obě metody zdanění (metodu zápočtu, metodu osvobození). Novou úpravou se zavádí metoda prostého zápočtu. Smlouva taktéž definuje výměnu informací mezi smluvními státy. Úřady se zavazují poskytnout relevantní informace, které jsou dostupné a legálně získané. Ustanovení také ukládá povinnost udržovat informace v tajnosti dle stejných pravidel jako u vnitrostátních případů. Ing. Andrea Jechortová E Úroky V současné době platí 10% srážková daň. Nová smlouva zavede zdanění úroků jen ve státě jejich příjemce. 6

7 Novely zákoníku práce 1. Novela zákoníku práce týkající se náhrady mzdy za dny pracovní neschopnosti Od přísluší zaměstnancům nemocenská až od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti proplácí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy, a to tak, že v případě prvních tří dnů nemoci, které připadnou na pracovní dny zaměstnance, není poskytnuta žádná náhrada a za zbývající pracovní dny zaměstnance je poskytnuta náhrada ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Zaměstnavatel od na nemocenském pojištění odvádí 2,3 % (do konce roku ,3 %). Novela zákoníku práce (v současné době projednávaná v Poslanecké sněmovně v prvním čtení), navrhuje proplácení náhrady mzdy za všechny kalendářní dny (nikoli pouze za pracovní dny či placené svátky jako doposud), tzn. i za první tři dny pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy se však sníží z 60 % na 40 % průměrného redukovaného výdělku. 2. Novela zákoníku práce: flexibilita vztahů zaměstnavatel zaměstnanec Dále je v meziresortním připomínkovém řízení návrh novely zákoníku práce, která obsahuje návrhy změn vyplývající z Nálezu Ústavního soudu z března 2008, kterým byly zrušeny některá ustanovení zákoníku práce a další návrhy změn zaměřené na zvýšení flexibility vztahů zaměstnavatel zaměstnanec při respektování potřeb zaměstnavatelů a současně při zachování nezbytné míry ochrany zaměstnance. Výraznou změnou je změna koncepce zákoníku práce s ohledem na vztah zákoníku práce a občanského zákoníku, kdy nadále je základním předpisem zákoník práce; v případě však, že jej nebude možné pro pracovněprávní vztahy použít, použijí se podpůrně předpisy občanského práva. Mgr. Zuzana Bačková E Účinnost této změny je navržena dnem , kdy bude sazba nemocenského pojištění placená zaměstnavatelem snížena na 1,4 %. 7

8 Navrhované nejdůležitější změny: - zkušební doba - prodloužení maximální délky ze tří na čtyři měsíce a šest měsíců u vedoucích zaměstnanců a u nové kategorie klíčových zaměstnanců - pracovní smlouvy na dobu určitou - budou se moci prodlužovat na 3 roky (v současnosti 2 roky), - dohody o provedení práce prodloužení ze 150 hodin na 300 hodin - pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad - nesmí být sjednáno v rozsahu přesahujícím jednu obec, - dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli možné i bez agentury práce, avšak až po uplynutí 6 měsíců doby trvání pracovního poměru, bez úplaty a se souhlasem zaměstnance, - odměňování - je navržena možnost sjednávat se zaměstnancem mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu nařízené práce přesčas a dále je navrženo, aby mzdu nebo plat, případně jejich část mohli v cizí měně pobírat všichni zaměstnanci (nejenom ti s místem výkonu práce v zahraničí), přičemž pro přepočet mzdy na cizí měnu by se použil kurz vyhlášený ČNB platný v den, ve kterém zaměstnavatel nakupuje cizí měnu pro účel výplaty mzdy nebo platu, - konkurenční doložka - prodlužuje se z jednoho roku až na maximálně 2 roky, - skončení pracovního poměru - liberalizace výpovědních důvodů, zkrácení výpovědní doby na 1 měsíc, jakož i možnost dosáhnout zkrácení výpovědní doby spojené s finančním plněním druhému účastníku pracovního poměru, - odstupné bude se odvíjet od délky pracovního poměru, - další změny ohledně postavení zástupců zaměstnanců, reprezentativnosti odborů, kolektivní smlouvy, jako i dalších změn zde neuvedených. Účinnost novely je navržena dnem O jejím dalším osudu Vás budeme informovat. 8

9 Slevy na pojistném na sociální zabezpečení Slevy na pojistném na sociální zabezpečení Vláda ČR přijala řadu protikrizových opatření. Jedním z těchto opatření je i sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro ZAMĚSTNAVATELE. Předpokládá se, že takto snížené náklady zaměstnavatele podpoří konkurenceschopnost podniků a napomohou i zachování pracovních míst pro zaměstnance především s nižšími příjmy. Platnost zákona upravujícího slevy na pojistném je omezena do Pokud poskytování slevy bude mít příznivý dopad na vývoj ekonomiky a zaměstnanosti, může být jeho platnost prodloužena. Okruh zaměstnanců, na které bude zaměstnavatel dostávat slevu na pojistném: - sleva na pojistném náleží zaměstnavateli na každého jeho zaměstnance, který je účasten nemocenského pojištění a jehož vyměřovací základ je nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na stokorunu nahoru. Pro rok 2009 činí tato hranice 27100,- Kč ( 1,15 násobek z 23555,- Kč) Podmínky, za jakých je může zaměstnavatel slevu uplatnit: - zaměstnanec musí být zaměstnancem celý kalendářní měsíc - nesmí se jednat o zaměstnání malého rozsahu - zaměstnání by mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce - sleva na pojistném nemůže být vyšší, než zaměstnavatel v daném měsíci za zaměstnance odvádí Slevu nelze uplatnit v případě: - pokud zaměstnanci či zaměstnavateli byla doručena výpověď z pracovního poměru - nebo byl zaměstnanec či zaměstnavatel vyrozuměn o zrušení pracovního poměru ve zkušební lhůtě - pokud je zaměstnanec účasten pouze důchodového pojištění - pokud je zaměstnavatel v likvidaci či bylo-li proti němu vydáno pravomocné rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek Výše slevy: - výše slevy na pojistném činí 3,3 % z rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy roku 2009 (27100,- Kč) a vyměřovacím základem zaměstnance. Pokud vykonává zaměstnanec pro zaměstnavatele více zaměstnání, která zakládají účast na nemocenském pojištění, považuje se za vyměřovací základ úhrn všech těchto zaměstnání. Výše slevy nemůže být vyšší než 25% vyměřovacího základu zaměstnance. Př: : Vyměřovací základ zaměstnance za září 2009 bude činit 10000,- Kč. Sleva na pojistném se vypočte takto: = x 0,033 (3,3%) = 564,3 564,3 se zaokrouhlí na 565,- Kč 25% z Kč = 2500,-Kč Sleva je nižší než 25% z vyměřovacího základu zaměstnance, proto činí 565,-Kč. Ing. Ivana Hamplová E 9

10 Mimořádná sleva na pojistném - jedná se o souhrn slev od ledna 2009 do července sleva náleží za stejných podmínek ovšem pouze na zaměstnance, kterým trvá pracovní poměr k Zúčtování slevy a mimořádné slevy na pojistném Mimořádnou slevu na pojistném si zaměstnavatel odečte od pojistného placeného za měsíc srpen 2009 (tzn. nejpozději do ) Daňové zvýhodnění na dítě Od vstupuje v platnost též změna týkající se daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Daňové zvýhodnění náleží poplatníkovi v roční výši 11604,- na každé vyživované dítě žijící s ním v domácnosti, tzn. 1/12 měsíčně 967,- Kč Původní sleva v roční výši se ruší. Od pojistného odváděného za srpen 2009 si zaměstnavatel odečte: - slevu na pojistném za měsíc srpen - mimořádnou slevu (za leden 2009-červenec 2009) - polovinu vyplacené náhrady za prvních 14 kalendářních dní pracovní neschopnosti - vyplacené dávky nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1. lednem 2009 V případě, že mimořádná sleva bude vyšší než pojistné po odpočtu slevy na pojistném za měsíc srpen, musí zaměstnavatel požádat OSSZ /na předepsaném tiskopise/ o úhradu rozdílu. Žádost musí být podána do 21. září! Jestliže se nárok na mimořádnou slevu neuplatní nejpozději do , nelze ji poskytnout. Možnost odstraňovat tvrdosti v tomto případě není, zákon nezmocňuje k odstraňování tvrdosti žádný orgán a ani ministra práce a sociálních věcí. Zmeškání lhůty pro uplatnění nároku na slevu nelze napravit. 10

11 EORI registrace hospodářských subjektů EORI - registrace hospodářských subjektů Od 1. července 2009 vstoupí v platnost nařízení Evropské komise, které ukládá povinnost registrace všech hospodářských subjektů zabývajících se obchodem se třetími zeměmi. Firmy dovážející/ vyvážející zboží z/do EU a dále firmy přicházející do kontaktu s celními orgány (např. mezinárodní dopravci) budou používat tzv. EORI číslo (Economic Operators Registration and Identification number). EORI číslo bude sloužit k identifikaci hospodářských subjektů a jiných osob při kontaktu s celními orgány v rámci celé Evropské unie. Mělo by sloužit k urychlení kontroly zásilek na hranicích EU a dále se bude využívat při výměně informací mezi celními a dalšími institucemi EU. V České republice přiděluje EORI čísla Celní správa, konkrétně celní úřady. V ČR jsou přidělovány dva typy čísel: řádné číslo EORI - je spolu s dalšími údaji o subjektu přenášeno do centrálního registru Společenství, je platné ve všech členských státech EU a je časově neomezené, příležitostné číslo EORI ( ad hoc číslo EORI ) - je přidělováno v případech, kdy je třeba evidovat osobu pro potřeby celní správy, ale údaje se nepřenášejí do registru EU; je platné pouze v České republice a má časově omezenou platnost. Celní úřady registrují do EORI následující subjekty (účastníky celního řízení): a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, b) fyzické osoby podnikatele, kteří mají bydliště na území České republiky, c) právnické osoby, které mají sídlo mimo území EU, d) fyzické osoby - nepodnikatele bez ohledu na jejich bydliště. Těmto osobám bude přidělováno příležitostné číslo EORI. V České republice nemohou být zaregistrovány subjekty, které mají sídlo v jiném členském státě EU než v ČR a kterým již bylo přiděleno EORI číslo v tomto jiném státě. První etapa přidělování EORI čísel probíhala do konce května Celní správa přidělila subjektům evidovaným ve svých záznamech číslo automaticky, v zásadě bez vlastní žádosti subjektu. Ing. Zdeněk Tajcner E 11

12 Datové schránky- elektronická komunikace s veřejnou správou Datové schránky elektronická komunikace s veřejnou správou Jak jsme Vás již informovali, dne 1. července 2009 nabude účinnosti z. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen zákon o datových schránkách). V těchto dnech vyjde ve Sbírce zákonů novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, která významně novelizuje také zákon o datových schránkách. Zprovoznění plnohodnotné datové schránky lze odložit až do Jednou z podstatných změn je zavedení tzv. přechodného období, a to od do Během tohoto období se mohou všechny subjekty, kterým se datové schránky zřizují ze zákona automaticky (právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku), rozhodnout, kdy datovou schránku aktivují. V průběhu tohoto přechodného období se mohou tyto osoby seznámit s ovládáním a chodem datové schránky v rámci zkušební testovací verze. Jakmile se v tomto období přihlásí do ostré verze, datovou schránku tím zaktivují a od data takového přihlášení bude jejich datová schránka plnohodnotná, a to jak pro orgány veřejné moci, tak pro tyto osoby. V takovém případě už bude platit za den doručení úřední písemnosti přihlášení se do datové schránky, nejpozději 10 dní po odeslání datové zprávy orgánem veřejné správy. Od pak datové schránky všech právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku bez výjimky budou plnohodnotně aktivní a veškerá korespondence ze strany orgánů státní správy bude doručována pouze do datové schránky, obchodní společnost si bude moci i nadále vybrat, zda jednotlivá podání bude činit elektronicky prostřednictvím datové schránky či např. poštou v papírové podobě. Oprávněné osoby administrátor pověřená osoba Po 1. červenci 2009 začnou být rozesílány všem oprávněným osobám obálky se žlutým pruhem, ve kterých budou obsaženy informace o datové schránce a přístupové údaje. V případě právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku je oprávněnou osobou statutární orgán (jednatelé s.r.o., společník v.o.s.), členové statutárního orgánu (předseda a členové představenstva a.s.) a vedoucí organizační složky. Oprávněná osoba může pověřit správou datové schránky administrátora (zpravidla podnikový IT manager), ten pak bude do systému datové schránky zavádět příslušná oprávnění jednotlivým pověřeným osobám. Pověřenou osobou může být kterýkoliv zaměstnanec (dle vnitřního uspořádání a rozhodnutí obchodní společnosti). V rámci datové schránky lze různým pověřeným osobám nastavit oprávnění různě, např. oprávněná osoba může mít všechna práva, nebo jen práva pro doručování zpráv, nebo jen pro odesílání atd. Uchovávání a autorizace zpráv Datová zpráva bude po přečtení v datové schránce uchována 90 dní. Doručenou zprávu od orgánu státní moci lze samozřejmě přeuložit do vnitropodnikového informačního systému, vytisknout nebo odeslat k autorizaci (ověření její papírové podoby přes místa Czech Point, a to i po uplynutí 90 denní lhůty). Ing. Olga Krnáčová E 12

13 V rámci datové schránky lze nastavit zasílání informací o tom, že do datové schránky byla doručena zpráva ( ová informace zdarma, informace na mobil zpoplatněna). V případě, že je nezbytné mít k dispozici dokument s vyznačením právní moci, lze požádat prostřednictvím datové schránky příslušný úřad, aby poslal rozhodnutí s vyznačením právní moci. Využití datové schránky pro elektronické zasílání faktur od Do lze využívat datové schránky pouze pro komunikaci soukromoprávního subjektu s orgány státní správy a naopak. Po ji bude možné využívat rovněž k zasílání elektronických faktur mezi soukromými subjekty navzájem za podmínky, že příjemce faktury bude s tímto souhlasit. Po bude pak možné datové schránky využít i k ostatní obchodní komunikaci mezi soukromými subjekty. Takové využívání datových schránek však bude zpoplatněno (cca 10 CZK/zpráva). Na druhou stranu ovšem zákon pamatuje na zneužití datové schránky pro účely reklamy sankce pro právnické osoby je až několik desítek mil. CZK 13

14 Daňový kalendář Červenec pátek Spotřební daň Splatnost daně za květen 2009 (mimo spotřební daň z lihu) středa Daň silniční Záloha na daň za 2. čtvrtletí pondělí Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí Spotřební daň Splatnost daně za květen 2009 (pouze spotřební daň z lihu) Daňové přiznání za červen 2009 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2009 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za březen 2009 Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2009 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen pátek Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2009 Srpen pondělí Splatnost daně za červen 2009 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí Spotřební daň Splatnost daně za červen 2009 (pouze spotřební daň z lihu) úterý Spotřební daň Daňové přiznání za červenec 2009 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2009 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za červenec 2009 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec pondělí Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2009 Daň z nemovitostí Splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než Kč) 14

15 Další informace Kontakty AUSTRIA (Vienna) Harald Glocknitzer, T Fritz Himmer, T IB Interbilanz Gußhausstraße 4, 1040 Wien T , F E SERBIA (Belgrade) Marco Egger, T Mario Janezic, T IB Interbilanz Consulting d.o.o. Maršala Birjuzova 16/I, RS Beograd T , F E CROATIA (Zagreb) Renata Benović, T Marco Egger, T Helena Jurčić Šestan, T Ulica grada Vukovara 284, HR Zagreb T , F E SLOVAKIA (Bratislava) Fritz Himmer, T Viera Masaryková, T Wilfried Serles, T Panská 14, SK Bratislava T , F E CZECH REPUBLIC (Prague/Brno) Helmut Hetlinger Fritz Himmer Michal Kováč Olga Krnáčová,, E Pekařská 7, CZ Brno T , F E HUNGARY (Budapest/Győr) Waltraud Körbler, T SLOVENIA (Ljubljana) Marco Egger, T Sanja Relić, T Klara Vovk-Zavec, T Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana T , F E UKRAINE (Kiev) Wolfgang Schmid, T IB Interbilanz Consulting TOV IB Interbilanz Audit TOV Yaroslavskaya Str. 6 UA Kyiv Ukraine T , F E Vámház krt. 13., H-1093 Budapest T , F E Fehérvári út 75, H-9028 Győr T , F E This information bulletin is intended for our colleagues, clients and friends of our company. Due to the advertising restrictions the bulletin can be passed to third persons only upon our consent. Please note that all information is given without a guarantee, despite is careful processing, and that the authors, that is IB.Group, do not accept any liability for it. Tento informační časopis je určen pro naše spolupracovníky, klienty a přátele naší společnosti. Předávání třetím osobám je vzhledem k zákazu reklamy povoleno pouze s naším souhlasem. Upozorňujeme, že všechny údaje jsou přes pečlivé zpracování poskytovány bez záruky a že autoři, resp. IB.Group za ně nepřebírají odpovědnost. Informationsschrift ist für Mitarbeiter, Mandanten und Freunde unseres Hauses bestimmt. Die Weitergabe an Dritte ist wegen des berufsrechtlichen Werbeverbotes nur mit unserer Genehmigung gestattet. Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung der Autoren bzw. der IB.Group ausgeschlossen ist. IB.Group is a member of huebner & huebner 15

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne 21. 11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o.

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňové novinky 2014-2015 S novým občanským zákoníkem nastalo množství drobných změn od 1. 1. 2014, s novou vládou však bohužel přibude množství změn i od

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více