Použití služebních vozů pro soukromé účely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Použití služebních vozů pro soukromé účely"

Transkript

1 Téma měsíce: Použití služebních vozů pro soukromé účely IB.Service Česká Republika Červenec/srpen 2009 Obsah POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO SOUKROMÉ ÚČELY 2 NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMU 4 DPH BALÍČEK EU 5 NOVÁ SMLOUVA O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ S KYPREM 6 NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE 7 SLEVY NA POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 9 EORI REGISTRACE HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ 11 DATOVÉ SCHRÁNKY- ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE S VEŘEJNOU SPRÁVOU 12 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 14 KONTAKTY 15 1

2 Použití služebních automobilů pro soukromé účely Použití služebních automobilů pro soukromé účely Stále se setkáváme s různými daňovými dotazy týkající použití služebního automobilu pro soukromé účely. Připravili jsme pro Vás proto přehled základních daňových dopadů: 1. Problematika daně z přidané hodnoty Od je umožněn odpočet daně z přidané hodnoty i při nákupu osobního automobilu. Vzhledem k tomu, že je obchodní majetek využíván nejen pro uskutečnění ekonomické činnosti, nastává problém s odpočtem daně z přidané hodnoty. V úvahu přichází následující postup: a) Uplatnění odpočtu DPH na vstupu v poměrné výši V zákoně o dani z přidané hodnoty ani v metodických výkladech Ministerstva financí není upraveno, jak by se měl tento poměr určit. Dle našeho názoru lze vycházet například z knihy jízd zaměstnance, který bude vozidlo používat, za minulé období. Některé společnosti například interním předpisem stanovují maximální počet kilometrů, které zaměstnanec může ujet na soukromých cestách měsíčně. Poměr lze tak spočítat pomocí tohoto údaje a předpokládaného počtu ujetých kilometrů po dobu užívání vozidla. Finanční úřady však mohou požadovat, aby daňový subjekt prokázal, že zaměstnanci používají vozidlo k soukromým účelům v deklarovaném poměru. Společnost (zaměstnanci) by proto měla sledovat poměr ujetých a soukromých km průběžně a učinit případné korekce / odvést DPH na výstupu. Uplatnění odpočtu DPH na vstupu v plné výši a odvod DPH na výstupu Společnosti, která uplatní nárok na odpočet v plné výši, vzniká při použití služebního vozidla zaměstnancem pro osobní potřebu povinnost odvést daň na výstupu, a to v daňovém přiznání za každé zdaňovací období, ve kterém osobní automobil bude využívat pro účely nesouvisející s ekonomickou činností. Při stanovení základu daně se postupuje dle 36, odst. 6, tj. z celkových nákladů. Opět není stanoven ani doporučen způsob výpočtu. Dle našeho názoru je třeba zvážit např. následující možnosti: - základ daně se stanoví z pořizovací ceny vozidla, předpokládaného počtu ujetých kilometrů po dobu užívání vozidla a předpokládaných nákladů na opravy a údržbu po tuto dobu (tzn. cena v Kč/km); základ daně bude roven počtu kilometrů ujetých soukromě x cena/km Ing. Monika Chvalová E 2

3 2. Problematika daně z příjmů Pro zaměstnance možnost využívat automobil pro osobní potřebu znamená výhodu/nepeněžní příjem, který podléhá dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Upozorňujeme, že výhodou je samotná možnost využití vozidla, nikoli samotné faktické využití. To znamená, že i případě, že by zaměstnanec s vozidlem v daném měsíci neujel ani 1 km měsíčně, vzhledem k tomu, že má v pracovní smlouvě zakotvenu možnost používat automobil pro osobní potřebu, musí být daň z příjmů ze závislé činnosti z tohoto benefitu odvedena. Za zdanitelný příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. V případě, že ve vstupní ceně není zahrnuto DPH, pro účely zdanění se vstupní cena o částku DPH zvýší. Dodáváme, že od se nepeněžní příjem oceněný 1 % vstupní ceny zahrnuje do vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění. Daňové náklady (daňové odpisy, náklady na opravy a údržbu) může zaměstnavatel uplatnit v plné výši. Ministerstvo v pokynu D-300 potvrdilo, že se odpisy v tomto případě nekrátí. Pokud by zaměstnanci zaměstnavatel hradil i pohonné hmoty spotřebované na soukromých cestách, musí být zaměstnanci přidaněno i toto nepeněžní plnění. Co se týče daňové účinnosti těchto nákladů u zaměstnavatele, lze uvažovat o aplikaci 24, odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů. Nutno však obhájit, že se jedná o výdaj na pracovní a sociální podmínky. Nelze proto apriori říci, že náklady na pohonné hmoty spotřebované na soukromých cestách jsou daňově účinnými, každý případ by měl být posouzen individuálně. Příklad: Společnost pořídila dne osobní automobil v hodnotě DPH, uplatnila odpočet DPH na vstupu v plné výši. Zaměstnanec má vozidla k dispozici i pro soukromé účely, pohonné hmoty spotřebované na soukromých cestách si hradí sám. V měsíci červnu v knize jízd vykázal 800 km soukromých cest, km služebních. Společnost automobil odepisuje na 36 měsíců. Odvod DPH v měsíci červnu: základ daně = /36 * 800/2800 = 3.968,25 Daň se vypočítá dle 37, odst. 2 zákona o DPH, tzn. 634 Kč Daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění 1 % z = Kč Náklady zaměstnavatele: 34 % z Kč = Kč Základ daně = = Kč, daň = Kč (zaokr.) Sociální a zdravotní pojištění sražené zaměstnanci = 655 Kč (11 % z 5.950) Zaměstnanec za možnost používat služební automobil pro soukromé účely na dani a pojistném měsíčně zaplatí ca 0,31 % vstupní ceny vozidla (v našem případě Kč). 3

4 Novely zákona o daních z příjmu Novely zákona o daních z příjmů Dne 17. června 2009 schválil senát novely zákona o daních z příjmů, o kterých jsme Vás již dříve informovali mimořádné odpisy hmotného majetku a podmínky zkrácení povinné doby u finančního pronájmu hmotného majetku, u kterého je vlastníkem použit mimořádný odpis majetku. Kromě výše uvedeného jsou však obsahem novely i některé další změny, např.: Výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců Na straně zaměstnavatele je daňovým výdajem ( 24, odst. 2, j, bod 3) provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisu (např. dle zákoníku práce) a rekvalifikací zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Na straně zaměstnance jsou osvobozena ( 6, odst. 9, písm. a) nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost; toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, jakož i na další peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům. Vazba na výkon práce není pro daňovou uznatelnost výdaje či pro osvobození příjmu u zaměstnance relevantní, zůstává vazba na předmět činnosti zaměstnavatele. Novelizované znění bude možné použít pro zdaňovací období započatá v roce Daňové zvýhodnění na vyživované dítě Počínaje rokem 2010 se zvyšuje roční částka daňového zvýhodnění na vyživované dítě z CZK na CZK. Další novely zákona o daních z příjmů Senát se bude zabývat dalšími novelami zákona o daních z příjmů, které schválila Poslanecká sněmovna a které se týkají především fyzických osob: Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem Zavádí se tzv. paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem, a to ve výši CZK za každý kalendářní měsíc, ve kterém poplatník využíval motorové vozidlo k dosažení, zajištění a udržení příjmů (podmínka: auto nesmí být v kalendářním měsíci ani jeho části přenecháno k užívání jiné osobě). U vozidel, kde poplatník uplatní tento paušální výdaj na dopravu, nejsou daňovým výdajem výdaje na spotřebované PHM a parkovné vozidla. Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit nejvýše u tří vlastních motorových vozidel. Pro situace, kdy poplatník auto využívá k dosažení, zajištění a udržení příjmu pouze z části, se zavádí tzv. krácený paušální výdaj na dopravu silničním vozidlem (4.000 CZK/ kalendářní měsíc). Pokud poplatník použije krácený paušál u jednoho auta, pak pro ostatní auta platí, že ta jsou užívána pouze k zajištění, dosažení a udržení příjmu. Výdaje na PHM a parkovné nejsou daňovým výdajem, a kromě toho také 20 % ostatních výdajů není daňovým výdajem (náklady na údržbu atd.). Odpisy lze v případě auta, kdy se používá krácený paušální výdaj na dopravu, uplatnit daňově jen ve výši 80 %. Je počítáno, že paušální výdaj na dopravu bude možné využít již pro zdaňovací období započaté v roce Zvýšení výdajových paušálů Pro rok 2009 bude moci fyzická osoba s příjmy z podnikání využít výdajový paušál ve výši: 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z řemeslné živnosti 60 % z příjmů z ostatních živností, z příjmů z podnikání dle zvláštních předpisů (advokát, lékař atd.) a z příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti (znalci, umělci, atd.) Ing. Olga Krnáčová E 4

5 DPH balíček EU DPH balíček EU V souvislosti se schválením dvou nových směrnic Rady v oblasti DPH v únoru 2008 je Česká republika povinna od zavést do své legislativy tzv. DPH balíček EU (EU VAT Package). Ministerstvo financí ČR počátkem dubna představilo návrh novely zákona o DPH. Nový zákon o DPH by měl od obsahovat následující zásadní změny: Určení místa plnění přeshraničních služeb Při poskytování služeb mezi členskými státy platí jako místo plnění členský stát, ve kterém má příjemce služby sídlo, případně provozovnu. Poskytovatel služby bude mít nově povinnost tyto služby vykazovat v souhrnném hlášení, podobně jak tomu je dosud při dodání zboží. Při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani zůstane zachován dosavadní princip určení místa plnění podle sídla či provozovny poskytovatele služby. I nadále se bude uplatňovat zdanění ve státě spotřeby, nezávisle skutečnosti, zda příjemcem služby je osoba povinná či nepovinná k dani, a to v případě služeb souvisejících s nemovitostí včetně ubytování, přepravy cestujících a služeb v oblasti kultury, sportu a vzdělávání. Základ daně v případě osob ve zvláštním vztahu k plátci Při transakcích mezi osobami, které mají zvláštní vztah, se základ daně stanoví v obvyklé úrovni stanovené podle zákona oceňování majetku. Za tyto osoby budou považovány osoby kapitálově (25% podíl na základním kapitálu či kontrola 25% hlasovacích práv) či jinak (na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba) spojené, osoby blízké, zaměstnanci a osoby podnikající na základě smlouvy o sdružení. Vracení DPH osobám registrovaným v jiném členském státě Od by se měla významně zjednodušit procedura vracení DPH zaplacené osobou povinnou k dani v jiném členském státě. Žádosti o vrácení budou podávány elektronickou cestou ve státě, ve kterém je žadatel registrován k DPH. Ing. Ondřej Štedrý E 5

6 Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Kyprem Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Kyprem V současné době je na programu senátu zařazena smlouva o zamezení dvojího zdanění s Kyprem, která by měla nahradit stávající smlouvu z roku Pokud se podaří smlouvu projednat a schválit do konce letošního roku, mohla by se aplikovat již od roku (Službová) Stálá provozovna Jednou z podstatných změn je definice vzniku tzv. službové stálé provozovny. Tato vznikne poskytováním služeb na území druhého státu po dobu delší než 6 měsíců v jakémkoli dvanáctiměsíčním období. Dividendy Oproti platné smlouvě, která stanoví 10% srážkovou daň z dividend zavádí nová smlouva daň ve výši 5 %, popř. 0 % v případě, že příjemce dividend je jiná než osobní společnost a na kapitálu společnosti, která dividendy vyplácí, vlastní podíl po dobu alespoň jednoho roku v minimální výši 10 %. Licenční poplatky Nová smlouva zavede zvýšení zdanění srážkovou daní z 5 % na 10 %. Mezi licenční poplatky jsou zahrnuty i náhrady za užití počítačového programu. Metody zamezení dvojího zdanění Aktuální smlouva obsahuje obě metody zdanění (metodu zápočtu, metodu osvobození). Novou úpravou se zavádí metoda prostého zápočtu. Smlouva taktéž definuje výměnu informací mezi smluvními státy. Úřady se zavazují poskytnout relevantní informace, které jsou dostupné a legálně získané. Ustanovení také ukládá povinnost udržovat informace v tajnosti dle stejných pravidel jako u vnitrostátních případů. Ing. Andrea Jechortová E Úroky V současné době platí 10% srážková daň. Nová smlouva zavede zdanění úroků jen ve státě jejich příjemce. 6

7 Novely zákoníku práce 1. Novela zákoníku práce týkající se náhrady mzdy za dny pracovní neschopnosti Od přísluší zaměstnancům nemocenská až od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti proplácí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy, a to tak, že v případě prvních tří dnů nemoci, které připadnou na pracovní dny zaměstnance, není poskytnuta žádná náhrada a za zbývající pracovní dny zaměstnance je poskytnuta náhrada ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Zaměstnavatel od na nemocenském pojištění odvádí 2,3 % (do konce roku ,3 %). Novela zákoníku práce (v současné době projednávaná v Poslanecké sněmovně v prvním čtení), navrhuje proplácení náhrady mzdy za všechny kalendářní dny (nikoli pouze za pracovní dny či placené svátky jako doposud), tzn. i za první tři dny pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy se však sníží z 60 % na 40 % průměrného redukovaného výdělku. 2. Novela zákoníku práce: flexibilita vztahů zaměstnavatel zaměstnanec Dále je v meziresortním připomínkovém řízení návrh novely zákoníku práce, která obsahuje návrhy změn vyplývající z Nálezu Ústavního soudu z března 2008, kterým byly zrušeny některá ustanovení zákoníku práce a další návrhy změn zaměřené na zvýšení flexibility vztahů zaměstnavatel zaměstnanec při respektování potřeb zaměstnavatelů a současně při zachování nezbytné míry ochrany zaměstnance. Výraznou změnou je změna koncepce zákoníku práce s ohledem na vztah zákoníku práce a občanského zákoníku, kdy nadále je základním předpisem zákoník práce; v případě však, že jej nebude možné pro pracovněprávní vztahy použít, použijí se podpůrně předpisy občanského práva. Mgr. Zuzana Bačková E Účinnost této změny je navržena dnem , kdy bude sazba nemocenského pojištění placená zaměstnavatelem snížena na 1,4 %. 7

8 Navrhované nejdůležitější změny: - zkušební doba - prodloužení maximální délky ze tří na čtyři měsíce a šest měsíců u vedoucích zaměstnanců a u nové kategorie klíčových zaměstnanců - pracovní smlouvy na dobu určitou - budou se moci prodlužovat na 3 roky (v současnosti 2 roky), - dohody o provedení práce prodloužení ze 150 hodin na 300 hodin - pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad - nesmí být sjednáno v rozsahu přesahujícím jednu obec, - dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli možné i bez agentury práce, avšak až po uplynutí 6 měsíců doby trvání pracovního poměru, bez úplaty a se souhlasem zaměstnance, - odměňování - je navržena možnost sjednávat se zaměstnancem mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu nařízené práce přesčas a dále je navrženo, aby mzdu nebo plat, případně jejich část mohli v cizí měně pobírat všichni zaměstnanci (nejenom ti s místem výkonu práce v zahraničí), přičemž pro přepočet mzdy na cizí měnu by se použil kurz vyhlášený ČNB platný v den, ve kterém zaměstnavatel nakupuje cizí měnu pro účel výplaty mzdy nebo platu, - konkurenční doložka - prodlužuje se z jednoho roku až na maximálně 2 roky, - skončení pracovního poměru - liberalizace výpovědních důvodů, zkrácení výpovědní doby na 1 měsíc, jakož i možnost dosáhnout zkrácení výpovědní doby spojené s finančním plněním druhému účastníku pracovního poměru, - odstupné bude se odvíjet od délky pracovního poměru, - další změny ohledně postavení zástupců zaměstnanců, reprezentativnosti odborů, kolektivní smlouvy, jako i dalších změn zde neuvedených. Účinnost novely je navržena dnem O jejím dalším osudu Vás budeme informovat. 8

9 Slevy na pojistném na sociální zabezpečení Slevy na pojistném na sociální zabezpečení Vláda ČR přijala řadu protikrizových opatření. Jedním z těchto opatření je i sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro ZAMĚSTNAVATELE. Předpokládá se, že takto snížené náklady zaměstnavatele podpoří konkurenceschopnost podniků a napomohou i zachování pracovních míst pro zaměstnance především s nižšími příjmy. Platnost zákona upravujícího slevy na pojistném je omezena do Pokud poskytování slevy bude mít příznivý dopad na vývoj ekonomiky a zaměstnanosti, může být jeho platnost prodloužena. Okruh zaměstnanců, na které bude zaměstnavatel dostávat slevu na pojistném: - sleva na pojistném náleží zaměstnavateli na každého jeho zaměstnance, který je účasten nemocenského pojištění a jehož vyměřovací základ je nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na stokorunu nahoru. Pro rok 2009 činí tato hranice 27100,- Kč ( 1,15 násobek z 23555,- Kč) Podmínky, za jakých je může zaměstnavatel slevu uplatnit: - zaměstnanec musí být zaměstnancem celý kalendářní měsíc - nesmí se jednat o zaměstnání malého rozsahu - zaměstnání by mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce - sleva na pojistném nemůže být vyšší, než zaměstnavatel v daném měsíci za zaměstnance odvádí Slevu nelze uplatnit v případě: - pokud zaměstnanci či zaměstnavateli byla doručena výpověď z pracovního poměru - nebo byl zaměstnanec či zaměstnavatel vyrozuměn o zrušení pracovního poměru ve zkušební lhůtě - pokud je zaměstnanec účasten pouze důchodového pojištění - pokud je zaměstnavatel v likvidaci či bylo-li proti němu vydáno pravomocné rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek Výše slevy: - výše slevy na pojistném činí 3,3 % z rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy roku 2009 (27100,- Kč) a vyměřovacím základem zaměstnance. Pokud vykonává zaměstnanec pro zaměstnavatele více zaměstnání, která zakládají účast na nemocenském pojištění, považuje se za vyměřovací základ úhrn všech těchto zaměstnání. Výše slevy nemůže být vyšší než 25% vyměřovacího základu zaměstnance. Př: : Vyměřovací základ zaměstnance za září 2009 bude činit 10000,- Kč. Sleva na pojistném se vypočte takto: = x 0,033 (3,3%) = 564,3 564,3 se zaokrouhlí na 565,- Kč 25% z Kč = 2500,-Kč Sleva je nižší než 25% z vyměřovacího základu zaměstnance, proto činí 565,-Kč. Ing. Ivana Hamplová E 9

10 Mimořádná sleva na pojistném - jedná se o souhrn slev od ledna 2009 do července sleva náleží za stejných podmínek ovšem pouze na zaměstnance, kterým trvá pracovní poměr k Zúčtování slevy a mimořádné slevy na pojistném Mimořádnou slevu na pojistném si zaměstnavatel odečte od pojistného placeného za měsíc srpen 2009 (tzn. nejpozději do ) Daňové zvýhodnění na dítě Od vstupuje v platnost též změna týkající se daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Daňové zvýhodnění náleží poplatníkovi v roční výši 11604,- na každé vyživované dítě žijící s ním v domácnosti, tzn. 1/12 měsíčně 967,- Kč Původní sleva v roční výši se ruší. Od pojistného odváděného za srpen 2009 si zaměstnavatel odečte: - slevu na pojistném za měsíc srpen - mimořádnou slevu (za leden 2009-červenec 2009) - polovinu vyplacené náhrady za prvních 14 kalendářních dní pracovní neschopnosti - vyplacené dávky nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1. lednem 2009 V případě, že mimořádná sleva bude vyšší než pojistné po odpočtu slevy na pojistném za měsíc srpen, musí zaměstnavatel požádat OSSZ /na předepsaném tiskopise/ o úhradu rozdílu. Žádost musí být podána do 21. září! Jestliže se nárok na mimořádnou slevu neuplatní nejpozději do , nelze ji poskytnout. Možnost odstraňovat tvrdosti v tomto případě není, zákon nezmocňuje k odstraňování tvrdosti žádný orgán a ani ministra práce a sociálních věcí. Zmeškání lhůty pro uplatnění nároku na slevu nelze napravit. 10

11 EORI registrace hospodářských subjektů EORI - registrace hospodářských subjektů Od 1. července 2009 vstoupí v platnost nařízení Evropské komise, které ukládá povinnost registrace všech hospodářských subjektů zabývajících se obchodem se třetími zeměmi. Firmy dovážející/ vyvážející zboží z/do EU a dále firmy přicházející do kontaktu s celními orgány (např. mezinárodní dopravci) budou používat tzv. EORI číslo (Economic Operators Registration and Identification number). EORI číslo bude sloužit k identifikaci hospodářských subjektů a jiných osob při kontaktu s celními orgány v rámci celé Evropské unie. Mělo by sloužit k urychlení kontroly zásilek na hranicích EU a dále se bude využívat při výměně informací mezi celními a dalšími institucemi EU. V České republice přiděluje EORI čísla Celní správa, konkrétně celní úřady. V ČR jsou přidělovány dva typy čísel: řádné číslo EORI - je spolu s dalšími údaji o subjektu přenášeno do centrálního registru Společenství, je platné ve všech členských státech EU a je časově neomezené, příležitostné číslo EORI ( ad hoc číslo EORI ) - je přidělováno v případech, kdy je třeba evidovat osobu pro potřeby celní správy, ale údaje se nepřenášejí do registru EU; je platné pouze v České republice a má časově omezenou platnost. Celní úřady registrují do EORI následující subjekty (účastníky celního řízení): a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, b) fyzické osoby podnikatele, kteří mají bydliště na území České republiky, c) právnické osoby, které mají sídlo mimo území EU, d) fyzické osoby - nepodnikatele bez ohledu na jejich bydliště. Těmto osobám bude přidělováno příležitostné číslo EORI. V České republice nemohou být zaregistrovány subjekty, které mají sídlo v jiném členském státě EU než v ČR a kterým již bylo přiděleno EORI číslo v tomto jiném státě. První etapa přidělování EORI čísel probíhala do konce května Celní správa přidělila subjektům evidovaným ve svých záznamech číslo automaticky, v zásadě bez vlastní žádosti subjektu. Ing. Zdeněk Tajcner E 11

12 Datové schránky- elektronická komunikace s veřejnou správou Datové schránky elektronická komunikace s veřejnou správou Jak jsme Vás již informovali, dne 1. července 2009 nabude účinnosti z. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen zákon o datových schránkách). V těchto dnech vyjde ve Sbírce zákonů novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, která významně novelizuje také zákon o datových schránkách. Zprovoznění plnohodnotné datové schránky lze odložit až do Jednou z podstatných změn je zavedení tzv. přechodného období, a to od do Během tohoto období se mohou všechny subjekty, kterým se datové schránky zřizují ze zákona automaticky (právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku), rozhodnout, kdy datovou schránku aktivují. V průběhu tohoto přechodného období se mohou tyto osoby seznámit s ovládáním a chodem datové schránky v rámci zkušební testovací verze. Jakmile se v tomto období přihlásí do ostré verze, datovou schránku tím zaktivují a od data takového přihlášení bude jejich datová schránka plnohodnotná, a to jak pro orgány veřejné moci, tak pro tyto osoby. V takovém případě už bude platit za den doručení úřední písemnosti přihlášení se do datové schránky, nejpozději 10 dní po odeslání datové zprávy orgánem veřejné správy. Od pak datové schránky všech právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku bez výjimky budou plnohodnotně aktivní a veškerá korespondence ze strany orgánů státní správy bude doručována pouze do datové schránky, obchodní společnost si bude moci i nadále vybrat, zda jednotlivá podání bude činit elektronicky prostřednictvím datové schránky či např. poštou v papírové podobě. Oprávněné osoby administrátor pověřená osoba Po 1. červenci 2009 začnou být rozesílány všem oprávněným osobám obálky se žlutým pruhem, ve kterých budou obsaženy informace o datové schránce a přístupové údaje. V případě právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku je oprávněnou osobou statutární orgán (jednatelé s.r.o., společník v.o.s.), členové statutárního orgánu (předseda a členové představenstva a.s.) a vedoucí organizační složky. Oprávněná osoba může pověřit správou datové schránky administrátora (zpravidla podnikový IT manager), ten pak bude do systému datové schránky zavádět příslušná oprávnění jednotlivým pověřeným osobám. Pověřenou osobou může být kterýkoliv zaměstnanec (dle vnitřního uspořádání a rozhodnutí obchodní společnosti). V rámci datové schránky lze různým pověřeným osobám nastavit oprávnění různě, např. oprávněná osoba může mít všechna práva, nebo jen práva pro doručování zpráv, nebo jen pro odesílání atd. Uchovávání a autorizace zpráv Datová zpráva bude po přečtení v datové schránce uchována 90 dní. Doručenou zprávu od orgánu státní moci lze samozřejmě přeuložit do vnitropodnikového informačního systému, vytisknout nebo odeslat k autorizaci (ověření její papírové podoby přes místa Czech Point, a to i po uplynutí 90 denní lhůty). Ing. Olga Krnáčová E 12

13 V rámci datové schránky lze nastavit zasílání informací o tom, že do datové schránky byla doručena zpráva ( ová informace zdarma, informace na mobil zpoplatněna). V případě, že je nezbytné mít k dispozici dokument s vyznačením právní moci, lze požádat prostřednictvím datové schránky příslušný úřad, aby poslal rozhodnutí s vyznačením právní moci. Využití datové schránky pro elektronické zasílání faktur od Do lze využívat datové schránky pouze pro komunikaci soukromoprávního subjektu s orgány státní správy a naopak. Po ji bude možné využívat rovněž k zasílání elektronických faktur mezi soukromými subjekty navzájem za podmínky, že příjemce faktury bude s tímto souhlasit. Po bude pak možné datové schránky využít i k ostatní obchodní komunikaci mezi soukromými subjekty. Takové využívání datových schránek však bude zpoplatněno (cca 10 CZK/zpráva). Na druhou stranu ovšem zákon pamatuje na zneužití datové schránky pro účely reklamy sankce pro právnické osoby je až několik desítek mil. CZK 13

14 Daňový kalendář Červenec pátek Spotřební daň Splatnost daně za květen 2009 (mimo spotřební daň z lihu) středa Daň silniční Záloha na daň za 2. čtvrtletí pondělí Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí Spotřební daň Splatnost daně za květen 2009 (pouze spotřební daň z lihu) Daňové přiznání za červen 2009 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2009 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za březen 2009 Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2009 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen pátek Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2009 Srpen pondělí Splatnost daně za červen 2009 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí Spotřební daň Splatnost daně za červen 2009 (pouze spotřební daň z lihu) úterý Spotřební daň Daňové přiznání za červenec 2009 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2009 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za červenec 2009 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec pondělí Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2009 Daň z nemovitostí Splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než Kč) 14

15 Další informace Kontakty AUSTRIA (Vienna) Harald Glocknitzer, T Fritz Himmer, T IB Interbilanz Gußhausstraße 4, 1040 Wien T , F E SERBIA (Belgrade) Marco Egger, T Mario Janezic, T IB Interbilanz Consulting d.o.o. Maršala Birjuzova 16/I, RS Beograd T , F E CROATIA (Zagreb) Renata Benović, T Marco Egger, T Helena Jurčić Šestan, T Ulica grada Vukovara 284, HR Zagreb T , F E SLOVAKIA (Bratislava) Fritz Himmer, T Viera Masaryková, T Wilfried Serles, T Panská 14, SK Bratislava T , F E CZECH REPUBLIC (Prague/Brno) Helmut Hetlinger Fritz Himmer Michal Kováč Olga Krnáčová,, E Pekařská 7, CZ Brno T , F E HUNGARY (Budapest/Győr) Waltraud Körbler, T SLOVENIA (Ljubljana) Marco Egger, T Sanja Relić, T Klara Vovk-Zavec, T Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana T , F E UKRAINE (Kiev) Wolfgang Schmid, T IB Interbilanz Consulting TOV IB Interbilanz Audit TOV Yaroslavskaya Str. 6 UA Kyiv Ukraine T , F E Vámház krt. 13., H-1093 Budapest T , F E Fehérvári út 75, H-9028 Győr T , F E This information bulletin is intended for our colleagues, clients and friends of our company. Due to the advertising restrictions the bulletin can be passed to third persons only upon our consent. Please note that all information is given without a guarantee, despite is careful processing, and that the authors, that is IB.Group, do not accept any liability for it. Tento informační časopis je určen pro naše spolupracovníky, klienty a přátele naší společnosti. Předávání třetím osobám je vzhledem k zákazu reklamy povoleno pouze s naším souhlasem. Upozorňujeme, že všechny údaje jsou přes pečlivé zpracování poskytovány bez záruky a že autoři, resp. IB.Group za ně nepřebírají odpovědnost. Informationsschrift ist für Mitarbeiter, Mandanten und Freunde unseres Hauses bestimmt. Die Weitergabe an Dritte ist wegen des berufsrechtlichen Werbeverbotes nur mit unserer Genehmigung gestattet. Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung der Autoren bzw. der IB.Group ausgeschlossen ist. IB.Group is a member of huebner & huebner 15

Připravované novely daňových zákonů

Připravované novely daňových zákonů Téma měsíce: Připravované novely daňových zákonů IB.Service Česká Republika Duben/Květen 2009 Obsah PŘIPRAVOVANÉ NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONŮ 2 DŘÍVĚJŠÍ VRÁCENÍ NADMĚRNÉHO ODPOČTU 3 NÁVRH NOVELY OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

Více

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu IB.Service Česká Republika leden/únor 2010 Obsah PAUŠÁLNÍ VÝDAJE NA DOPRAVU 2 SAZBY CESTOVNÍCH NÁHRAD PRO ROK 2010 4 STANOVENÍ JEDNOTNÝCH KURZŮ ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Více

Daňová uznatelnost ročních odměn

Daňová uznatelnost ročních odměn + Main topic: Daňová uznatelnost ročních odměn IB.Service Czech Republic č. 4 (červenec 2011) Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN 2 ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY 4 Z PRÁVNÍ OBLASTI 6 OPRAVNÉ DAŇOVÉ

Více

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend IB.Service Česká Republika květen 2010 Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ÚROKŮ Z ÚVĚRŮ NA VÝPLATU DIVIDEND 2 ZÁKON O AUDITORECH - 17 3 NOVELA ZÁKONA

Více

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 IB.Service Česká Republika duben 2010 Obsah POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZAPEZPEČENÍ ZA OBDOBÍ LEDEN ČERVEN 2007 2 ÚROKY Z PRODLENÍ 3 NOVELA

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Main topic: IFRS pro malé a střední podniky. IB.Service Czech Republic Srpen 2010. Inhalt

Main topic: IFRS pro malé a střední podniky. IB.Service Czech Republic Srpen 2010. Inhalt + Main topic: IFRS pro malé a střední podniky IB.Service Czech Republic Srpen 2010 Inhalt IFRS PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (SME) 2 DPH OD 1. 1. 2011 6 ZMĚNY V DPH OD R. 2013 9 VOZIDLA K SOUKROMÝM ÚČELŮM

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah

Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah + Main topic: Novela daňového řádu IB.Service Czech Republic prosinec 2010 Obsah ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTI 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 5 ÚSPORNÁ OPATŘENÍ 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 7 ZÁKON

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Identifikační číslo provozovny

Identifikační číslo provozovny + Main topic: Identifikační číslo provozovny IB.Service Czech Republic č. 5 (září 2011) Obsah IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY 2 INFORMACE GFŘ K OPRAVĚ DPH U DLUŽNÍKŮ V INSOLVENCI 4 ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 METIS Praha, spol. s r.o. 18.1.2011 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

PRÁVNÍ NEWS. legislativa. 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu.

PRÁVNÍ NEWS. legislativa. 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu. PRÁVNÍ NEWS legislativa 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu. Zákon o e-governmentu zavádí dvě klíčové novinky, které výrazným způsobem ovlivní všechny procesy

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1420 Autor Ing.

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více