Použití služebních vozů pro soukromé účely

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Použití služebních vozů pro soukromé účely"

Transkript

1 Téma měsíce: Použití služebních vozů pro soukromé účely IB.Service Česká Republika Červenec/srpen 2009 Obsah POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO SOUKROMÉ ÚČELY 2 NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMU 4 DPH BALÍČEK EU 5 NOVÁ SMLOUVA O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ S KYPREM 6 NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE 7 SLEVY NA POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 9 EORI REGISTRACE HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ 11 DATOVÉ SCHRÁNKY- ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE S VEŘEJNOU SPRÁVOU 12 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 14 KONTAKTY 15 1

2 Použití služebních automobilů pro soukromé účely Použití služebních automobilů pro soukromé účely Stále se setkáváme s různými daňovými dotazy týkající použití služebního automobilu pro soukromé účely. Připravili jsme pro Vás proto přehled základních daňových dopadů: 1. Problematika daně z přidané hodnoty Od je umožněn odpočet daně z přidané hodnoty i při nákupu osobního automobilu. Vzhledem k tomu, že je obchodní majetek využíván nejen pro uskutečnění ekonomické činnosti, nastává problém s odpočtem daně z přidané hodnoty. V úvahu přichází následující postup: a) Uplatnění odpočtu DPH na vstupu v poměrné výši V zákoně o dani z přidané hodnoty ani v metodických výkladech Ministerstva financí není upraveno, jak by se měl tento poměr určit. Dle našeho názoru lze vycházet například z knihy jízd zaměstnance, který bude vozidlo používat, za minulé období. Některé společnosti například interním předpisem stanovují maximální počet kilometrů, které zaměstnanec může ujet na soukromých cestách měsíčně. Poměr lze tak spočítat pomocí tohoto údaje a předpokládaného počtu ujetých kilometrů po dobu užívání vozidla. Finanční úřady však mohou požadovat, aby daňový subjekt prokázal, že zaměstnanci používají vozidlo k soukromým účelům v deklarovaném poměru. Společnost (zaměstnanci) by proto měla sledovat poměr ujetých a soukromých km průběžně a učinit případné korekce / odvést DPH na výstupu. Uplatnění odpočtu DPH na vstupu v plné výši a odvod DPH na výstupu Společnosti, která uplatní nárok na odpočet v plné výši, vzniká při použití služebního vozidla zaměstnancem pro osobní potřebu povinnost odvést daň na výstupu, a to v daňovém přiznání za každé zdaňovací období, ve kterém osobní automobil bude využívat pro účely nesouvisející s ekonomickou činností. Při stanovení základu daně se postupuje dle 36, odst. 6, tj. z celkových nákladů. Opět není stanoven ani doporučen způsob výpočtu. Dle našeho názoru je třeba zvážit např. následující možnosti: - základ daně se stanoví z pořizovací ceny vozidla, předpokládaného počtu ujetých kilometrů po dobu užívání vozidla a předpokládaných nákladů na opravy a údržbu po tuto dobu (tzn. cena v Kč/km); základ daně bude roven počtu kilometrů ujetých soukromě x cena/km Ing. Monika Chvalová E 2

3 2. Problematika daně z příjmů Pro zaměstnance možnost využívat automobil pro osobní potřebu znamená výhodu/nepeněžní příjem, který podléhá dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Upozorňujeme, že výhodou je samotná možnost využití vozidla, nikoli samotné faktické využití. To znamená, že i případě, že by zaměstnanec s vozidlem v daném měsíci neujel ani 1 km měsíčně, vzhledem k tomu, že má v pracovní smlouvě zakotvenu možnost používat automobil pro osobní potřebu, musí být daň z příjmů ze závislé činnosti z tohoto benefitu odvedena. Za zdanitelný příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. V případě, že ve vstupní ceně není zahrnuto DPH, pro účely zdanění se vstupní cena o částku DPH zvýší. Dodáváme, že od se nepeněžní příjem oceněný 1 % vstupní ceny zahrnuje do vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění. Daňové náklady (daňové odpisy, náklady na opravy a údržbu) může zaměstnavatel uplatnit v plné výši. Ministerstvo v pokynu D-300 potvrdilo, že se odpisy v tomto případě nekrátí. Pokud by zaměstnanci zaměstnavatel hradil i pohonné hmoty spotřebované na soukromých cestách, musí být zaměstnanci přidaněno i toto nepeněžní plnění. Co se týče daňové účinnosti těchto nákladů u zaměstnavatele, lze uvažovat o aplikaci 24, odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů. Nutno však obhájit, že se jedná o výdaj na pracovní a sociální podmínky. Nelze proto apriori říci, že náklady na pohonné hmoty spotřebované na soukromých cestách jsou daňově účinnými, každý případ by měl být posouzen individuálně. Příklad: Společnost pořídila dne osobní automobil v hodnotě DPH, uplatnila odpočet DPH na vstupu v plné výši. Zaměstnanec má vozidla k dispozici i pro soukromé účely, pohonné hmoty spotřebované na soukromých cestách si hradí sám. V měsíci červnu v knize jízd vykázal 800 km soukromých cest, km služebních. Společnost automobil odepisuje na 36 měsíců. Odvod DPH v měsíci červnu: základ daně = /36 * 800/2800 = 3.968,25 Daň se vypočítá dle 37, odst. 2 zákona o DPH, tzn. 634 Kč Daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění 1 % z = Kč Náklady zaměstnavatele: 34 % z Kč = Kč Základ daně = = Kč, daň = Kč (zaokr.) Sociální a zdravotní pojištění sražené zaměstnanci = 655 Kč (11 % z 5.950) Zaměstnanec za možnost používat služební automobil pro soukromé účely na dani a pojistném měsíčně zaplatí ca 0,31 % vstupní ceny vozidla (v našem případě Kč). 3

4 Novely zákona o daních z příjmu Novely zákona o daních z příjmů Dne 17. června 2009 schválil senát novely zákona o daních z příjmů, o kterých jsme Vás již dříve informovali mimořádné odpisy hmotného majetku a podmínky zkrácení povinné doby u finančního pronájmu hmotného majetku, u kterého je vlastníkem použit mimořádný odpis majetku. Kromě výše uvedeného jsou však obsahem novely i některé další změny, např.: Výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců Na straně zaměstnavatele je daňovým výdajem ( 24, odst. 2, j, bod 3) provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisu (např. dle zákoníku práce) a rekvalifikací zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Na straně zaměstnance jsou osvobozena ( 6, odst. 9, písm. a) nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost; toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, jakož i na další peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům. Vazba na výkon práce není pro daňovou uznatelnost výdaje či pro osvobození příjmu u zaměstnance relevantní, zůstává vazba na předmět činnosti zaměstnavatele. Novelizované znění bude možné použít pro zdaňovací období započatá v roce Daňové zvýhodnění na vyživované dítě Počínaje rokem 2010 se zvyšuje roční částka daňového zvýhodnění na vyživované dítě z CZK na CZK. Další novely zákona o daních z příjmů Senát se bude zabývat dalšími novelami zákona o daních z příjmů, které schválila Poslanecká sněmovna a které se týkají především fyzických osob: Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem Zavádí se tzv. paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem, a to ve výši CZK za každý kalendářní měsíc, ve kterém poplatník využíval motorové vozidlo k dosažení, zajištění a udržení příjmů (podmínka: auto nesmí být v kalendářním měsíci ani jeho části přenecháno k užívání jiné osobě). U vozidel, kde poplatník uplatní tento paušální výdaj na dopravu, nejsou daňovým výdajem výdaje na spotřebované PHM a parkovné vozidla. Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit nejvýše u tří vlastních motorových vozidel. Pro situace, kdy poplatník auto využívá k dosažení, zajištění a udržení příjmu pouze z části, se zavádí tzv. krácený paušální výdaj na dopravu silničním vozidlem (4.000 CZK/ kalendářní měsíc). Pokud poplatník použije krácený paušál u jednoho auta, pak pro ostatní auta platí, že ta jsou užívána pouze k zajištění, dosažení a udržení příjmu. Výdaje na PHM a parkovné nejsou daňovým výdajem, a kromě toho také 20 % ostatních výdajů není daňovým výdajem (náklady na údržbu atd.). Odpisy lze v případě auta, kdy se používá krácený paušální výdaj na dopravu, uplatnit daňově jen ve výši 80 %. Je počítáno, že paušální výdaj na dopravu bude možné využít již pro zdaňovací období započaté v roce Zvýšení výdajových paušálů Pro rok 2009 bude moci fyzická osoba s příjmy z podnikání využít výdajový paušál ve výši: 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z řemeslné živnosti 60 % z příjmů z ostatních živností, z příjmů z podnikání dle zvláštních předpisů (advokát, lékař atd.) a z příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti (znalci, umělci, atd.) Ing. Olga Krnáčová E 4

5 DPH balíček EU DPH balíček EU V souvislosti se schválením dvou nových směrnic Rady v oblasti DPH v únoru 2008 je Česká republika povinna od zavést do své legislativy tzv. DPH balíček EU (EU VAT Package). Ministerstvo financí ČR počátkem dubna představilo návrh novely zákona o DPH. Nový zákon o DPH by měl od obsahovat následující zásadní změny: Určení místa plnění přeshraničních služeb Při poskytování služeb mezi členskými státy platí jako místo plnění členský stát, ve kterém má příjemce služby sídlo, případně provozovnu. Poskytovatel služby bude mít nově povinnost tyto služby vykazovat v souhrnném hlášení, podobně jak tomu je dosud při dodání zboží. Při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani zůstane zachován dosavadní princip určení místa plnění podle sídla či provozovny poskytovatele služby. I nadále se bude uplatňovat zdanění ve státě spotřeby, nezávisle skutečnosti, zda příjemcem služby je osoba povinná či nepovinná k dani, a to v případě služeb souvisejících s nemovitostí včetně ubytování, přepravy cestujících a služeb v oblasti kultury, sportu a vzdělávání. Základ daně v případě osob ve zvláštním vztahu k plátci Při transakcích mezi osobami, které mají zvláštní vztah, se základ daně stanoví v obvyklé úrovni stanovené podle zákona oceňování majetku. Za tyto osoby budou považovány osoby kapitálově (25% podíl na základním kapitálu či kontrola 25% hlasovacích práv) či jinak (na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba) spojené, osoby blízké, zaměstnanci a osoby podnikající na základě smlouvy o sdružení. Vracení DPH osobám registrovaným v jiném členském státě Od by se měla významně zjednodušit procedura vracení DPH zaplacené osobou povinnou k dani v jiném členském státě. Žádosti o vrácení budou podávány elektronickou cestou ve státě, ve kterém je žadatel registrován k DPH. Ing. Ondřej Štedrý E 5

6 Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Kyprem Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Kyprem V současné době je na programu senátu zařazena smlouva o zamezení dvojího zdanění s Kyprem, která by měla nahradit stávající smlouvu z roku Pokud se podaří smlouvu projednat a schválit do konce letošního roku, mohla by se aplikovat již od roku (Službová) Stálá provozovna Jednou z podstatných změn je definice vzniku tzv. službové stálé provozovny. Tato vznikne poskytováním služeb na území druhého státu po dobu delší než 6 měsíců v jakémkoli dvanáctiměsíčním období. Dividendy Oproti platné smlouvě, která stanoví 10% srážkovou daň z dividend zavádí nová smlouva daň ve výši 5 %, popř. 0 % v případě, že příjemce dividend je jiná než osobní společnost a na kapitálu společnosti, která dividendy vyplácí, vlastní podíl po dobu alespoň jednoho roku v minimální výši 10 %. Licenční poplatky Nová smlouva zavede zvýšení zdanění srážkovou daní z 5 % na 10 %. Mezi licenční poplatky jsou zahrnuty i náhrady za užití počítačového programu. Metody zamezení dvojího zdanění Aktuální smlouva obsahuje obě metody zdanění (metodu zápočtu, metodu osvobození). Novou úpravou se zavádí metoda prostého zápočtu. Smlouva taktéž definuje výměnu informací mezi smluvními státy. Úřady se zavazují poskytnout relevantní informace, které jsou dostupné a legálně získané. Ustanovení také ukládá povinnost udržovat informace v tajnosti dle stejných pravidel jako u vnitrostátních případů. Ing. Andrea Jechortová E Úroky V současné době platí 10% srážková daň. Nová smlouva zavede zdanění úroků jen ve státě jejich příjemce. 6

7 Novely zákoníku práce 1. Novela zákoníku práce týkající se náhrady mzdy za dny pracovní neschopnosti Od přísluší zaměstnancům nemocenská až od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti proplácí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy, a to tak, že v případě prvních tří dnů nemoci, které připadnou na pracovní dny zaměstnance, není poskytnuta žádná náhrada a za zbývající pracovní dny zaměstnance je poskytnuta náhrada ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Zaměstnavatel od na nemocenském pojištění odvádí 2,3 % (do konce roku ,3 %). Novela zákoníku práce (v současné době projednávaná v Poslanecké sněmovně v prvním čtení), navrhuje proplácení náhrady mzdy za všechny kalendářní dny (nikoli pouze za pracovní dny či placené svátky jako doposud), tzn. i za první tři dny pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy se však sníží z 60 % na 40 % průměrného redukovaného výdělku. 2. Novela zákoníku práce: flexibilita vztahů zaměstnavatel zaměstnanec Dále je v meziresortním připomínkovém řízení návrh novely zákoníku práce, která obsahuje návrhy změn vyplývající z Nálezu Ústavního soudu z března 2008, kterým byly zrušeny některá ustanovení zákoníku práce a další návrhy změn zaměřené na zvýšení flexibility vztahů zaměstnavatel zaměstnanec při respektování potřeb zaměstnavatelů a současně při zachování nezbytné míry ochrany zaměstnance. Výraznou změnou je změna koncepce zákoníku práce s ohledem na vztah zákoníku práce a občanského zákoníku, kdy nadále je základním předpisem zákoník práce; v případě však, že jej nebude možné pro pracovněprávní vztahy použít, použijí se podpůrně předpisy občanského práva. Mgr. Zuzana Bačková E Účinnost této změny je navržena dnem , kdy bude sazba nemocenského pojištění placená zaměstnavatelem snížena na 1,4 %. 7

8 Navrhované nejdůležitější změny: - zkušební doba - prodloužení maximální délky ze tří na čtyři měsíce a šest měsíců u vedoucích zaměstnanců a u nové kategorie klíčových zaměstnanců - pracovní smlouvy na dobu určitou - budou se moci prodlužovat na 3 roky (v současnosti 2 roky), - dohody o provedení práce prodloužení ze 150 hodin na 300 hodin - pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad - nesmí být sjednáno v rozsahu přesahujícím jednu obec, - dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli možné i bez agentury práce, avšak až po uplynutí 6 měsíců doby trvání pracovního poměru, bez úplaty a se souhlasem zaměstnance, - odměňování - je navržena možnost sjednávat se zaměstnancem mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu nařízené práce přesčas a dále je navrženo, aby mzdu nebo plat, případně jejich část mohli v cizí měně pobírat všichni zaměstnanci (nejenom ti s místem výkonu práce v zahraničí), přičemž pro přepočet mzdy na cizí měnu by se použil kurz vyhlášený ČNB platný v den, ve kterém zaměstnavatel nakupuje cizí měnu pro účel výplaty mzdy nebo platu, - konkurenční doložka - prodlužuje se z jednoho roku až na maximálně 2 roky, - skončení pracovního poměru - liberalizace výpovědních důvodů, zkrácení výpovědní doby na 1 měsíc, jakož i možnost dosáhnout zkrácení výpovědní doby spojené s finančním plněním druhému účastníku pracovního poměru, - odstupné bude se odvíjet od délky pracovního poměru, - další změny ohledně postavení zástupců zaměstnanců, reprezentativnosti odborů, kolektivní smlouvy, jako i dalších změn zde neuvedených. Účinnost novely je navržena dnem O jejím dalším osudu Vás budeme informovat. 8

9 Slevy na pojistném na sociální zabezpečení Slevy na pojistném na sociální zabezpečení Vláda ČR přijala řadu protikrizových opatření. Jedním z těchto opatření je i sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro ZAMĚSTNAVATELE. Předpokládá se, že takto snížené náklady zaměstnavatele podpoří konkurenceschopnost podniků a napomohou i zachování pracovních míst pro zaměstnance především s nižšími příjmy. Platnost zákona upravujícího slevy na pojistném je omezena do Pokud poskytování slevy bude mít příznivý dopad na vývoj ekonomiky a zaměstnanosti, může být jeho platnost prodloužena. Okruh zaměstnanců, na které bude zaměstnavatel dostávat slevu na pojistném: - sleva na pojistném náleží zaměstnavateli na každého jeho zaměstnance, který je účasten nemocenského pojištění a jehož vyměřovací základ je nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na stokorunu nahoru. Pro rok 2009 činí tato hranice 27100,- Kč ( 1,15 násobek z 23555,- Kč) Podmínky, za jakých je může zaměstnavatel slevu uplatnit: - zaměstnanec musí být zaměstnancem celý kalendářní měsíc - nesmí se jednat o zaměstnání malého rozsahu - zaměstnání by mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce - sleva na pojistném nemůže být vyšší, než zaměstnavatel v daném měsíci za zaměstnance odvádí Slevu nelze uplatnit v případě: - pokud zaměstnanci či zaměstnavateli byla doručena výpověď z pracovního poměru - nebo byl zaměstnanec či zaměstnavatel vyrozuměn o zrušení pracovního poměru ve zkušební lhůtě - pokud je zaměstnanec účasten pouze důchodového pojištění - pokud je zaměstnavatel v likvidaci či bylo-li proti němu vydáno pravomocné rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek Výše slevy: - výše slevy na pojistném činí 3,3 % z rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy roku 2009 (27100,- Kč) a vyměřovacím základem zaměstnance. Pokud vykonává zaměstnanec pro zaměstnavatele více zaměstnání, která zakládají účast na nemocenském pojištění, považuje se za vyměřovací základ úhrn všech těchto zaměstnání. Výše slevy nemůže být vyšší než 25% vyměřovacího základu zaměstnance. Př: : Vyměřovací základ zaměstnance za září 2009 bude činit 10000,- Kč. Sleva na pojistném se vypočte takto: = x 0,033 (3,3%) = 564,3 564,3 se zaokrouhlí na 565,- Kč 25% z Kč = 2500,-Kč Sleva je nižší než 25% z vyměřovacího základu zaměstnance, proto činí 565,-Kč. Ing. Ivana Hamplová E 9

10 Mimořádná sleva na pojistném - jedná se o souhrn slev od ledna 2009 do července sleva náleží za stejných podmínek ovšem pouze na zaměstnance, kterým trvá pracovní poměr k Zúčtování slevy a mimořádné slevy na pojistném Mimořádnou slevu na pojistném si zaměstnavatel odečte od pojistného placeného za měsíc srpen 2009 (tzn. nejpozději do ) Daňové zvýhodnění na dítě Od vstupuje v platnost též změna týkající se daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Daňové zvýhodnění náleží poplatníkovi v roční výši 11604,- na každé vyživované dítě žijící s ním v domácnosti, tzn. 1/12 měsíčně 967,- Kč Původní sleva v roční výši se ruší. Od pojistného odváděného za srpen 2009 si zaměstnavatel odečte: - slevu na pojistném za měsíc srpen - mimořádnou slevu (za leden 2009-červenec 2009) - polovinu vyplacené náhrady za prvních 14 kalendářních dní pracovní neschopnosti - vyplacené dávky nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1. lednem 2009 V případě, že mimořádná sleva bude vyšší než pojistné po odpočtu slevy na pojistném za měsíc srpen, musí zaměstnavatel požádat OSSZ /na předepsaném tiskopise/ o úhradu rozdílu. Žádost musí být podána do 21. září! Jestliže se nárok na mimořádnou slevu neuplatní nejpozději do , nelze ji poskytnout. Možnost odstraňovat tvrdosti v tomto případě není, zákon nezmocňuje k odstraňování tvrdosti žádný orgán a ani ministra práce a sociálních věcí. Zmeškání lhůty pro uplatnění nároku na slevu nelze napravit. 10

11 EORI registrace hospodářských subjektů EORI - registrace hospodářských subjektů Od 1. července 2009 vstoupí v platnost nařízení Evropské komise, které ukládá povinnost registrace všech hospodářských subjektů zabývajících se obchodem se třetími zeměmi. Firmy dovážející/ vyvážející zboží z/do EU a dále firmy přicházející do kontaktu s celními orgány (např. mezinárodní dopravci) budou používat tzv. EORI číslo (Economic Operators Registration and Identification number). EORI číslo bude sloužit k identifikaci hospodářských subjektů a jiných osob při kontaktu s celními orgány v rámci celé Evropské unie. Mělo by sloužit k urychlení kontroly zásilek na hranicích EU a dále se bude využívat při výměně informací mezi celními a dalšími institucemi EU. V České republice přiděluje EORI čísla Celní správa, konkrétně celní úřady. V ČR jsou přidělovány dva typy čísel: řádné číslo EORI - je spolu s dalšími údaji o subjektu přenášeno do centrálního registru Společenství, je platné ve všech členských státech EU a je časově neomezené, příležitostné číslo EORI ( ad hoc číslo EORI ) - je přidělováno v případech, kdy je třeba evidovat osobu pro potřeby celní správy, ale údaje se nepřenášejí do registru EU; je platné pouze v České republice a má časově omezenou platnost. Celní úřady registrují do EORI následující subjekty (účastníky celního řízení): a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, b) fyzické osoby podnikatele, kteří mají bydliště na území České republiky, c) právnické osoby, které mají sídlo mimo území EU, d) fyzické osoby - nepodnikatele bez ohledu na jejich bydliště. Těmto osobám bude přidělováno příležitostné číslo EORI. V České republice nemohou být zaregistrovány subjekty, které mají sídlo v jiném členském státě EU než v ČR a kterým již bylo přiděleno EORI číslo v tomto jiném státě. První etapa přidělování EORI čísel probíhala do konce května Celní správa přidělila subjektům evidovaným ve svých záznamech číslo automaticky, v zásadě bez vlastní žádosti subjektu. Ing. Zdeněk Tajcner E 11

12 Datové schránky- elektronická komunikace s veřejnou správou Datové schránky elektronická komunikace s veřejnou správou Jak jsme Vás již informovali, dne 1. července 2009 nabude účinnosti z. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen zákon o datových schránkách). V těchto dnech vyjde ve Sbírce zákonů novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, která významně novelizuje také zákon o datových schránkách. Zprovoznění plnohodnotné datové schránky lze odložit až do Jednou z podstatných změn je zavedení tzv. přechodného období, a to od do Během tohoto období se mohou všechny subjekty, kterým se datové schránky zřizují ze zákona automaticky (právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku), rozhodnout, kdy datovou schránku aktivují. V průběhu tohoto přechodného období se mohou tyto osoby seznámit s ovládáním a chodem datové schránky v rámci zkušební testovací verze. Jakmile se v tomto období přihlásí do ostré verze, datovou schránku tím zaktivují a od data takového přihlášení bude jejich datová schránka plnohodnotná, a to jak pro orgány veřejné moci, tak pro tyto osoby. V takovém případě už bude platit za den doručení úřední písemnosti přihlášení se do datové schránky, nejpozději 10 dní po odeslání datové zprávy orgánem veřejné správy. Od pak datové schránky všech právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku bez výjimky budou plnohodnotně aktivní a veškerá korespondence ze strany orgánů státní správy bude doručována pouze do datové schránky, obchodní společnost si bude moci i nadále vybrat, zda jednotlivá podání bude činit elektronicky prostřednictvím datové schránky či např. poštou v papírové podobě. Oprávněné osoby administrátor pověřená osoba Po 1. červenci 2009 začnou být rozesílány všem oprávněným osobám obálky se žlutým pruhem, ve kterých budou obsaženy informace o datové schránce a přístupové údaje. V případě právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku je oprávněnou osobou statutární orgán (jednatelé s.r.o., společník v.o.s.), členové statutárního orgánu (předseda a členové představenstva a.s.) a vedoucí organizační složky. Oprávněná osoba může pověřit správou datové schránky administrátora (zpravidla podnikový IT manager), ten pak bude do systému datové schránky zavádět příslušná oprávnění jednotlivým pověřeným osobám. Pověřenou osobou může být kterýkoliv zaměstnanec (dle vnitřního uspořádání a rozhodnutí obchodní společnosti). V rámci datové schránky lze různým pověřeným osobám nastavit oprávnění různě, např. oprávněná osoba může mít všechna práva, nebo jen práva pro doručování zpráv, nebo jen pro odesílání atd. Uchovávání a autorizace zpráv Datová zpráva bude po přečtení v datové schránce uchována 90 dní. Doručenou zprávu od orgánu státní moci lze samozřejmě přeuložit do vnitropodnikového informačního systému, vytisknout nebo odeslat k autorizaci (ověření její papírové podoby přes místa Czech Point, a to i po uplynutí 90 denní lhůty). Ing. Olga Krnáčová E 12

13 V rámci datové schránky lze nastavit zasílání informací o tom, že do datové schránky byla doručena zpráva ( ová informace zdarma, informace na mobil zpoplatněna). V případě, že je nezbytné mít k dispozici dokument s vyznačením právní moci, lze požádat prostřednictvím datové schránky příslušný úřad, aby poslal rozhodnutí s vyznačením právní moci. Využití datové schránky pro elektronické zasílání faktur od Do lze využívat datové schránky pouze pro komunikaci soukromoprávního subjektu s orgány státní správy a naopak. Po ji bude možné využívat rovněž k zasílání elektronických faktur mezi soukromými subjekty navzájem za podmínky, že příjemce faktury bude s tímto souhlasit. Po bude pak možné datové schránky využít i k ostatní obchodní komunikaci mezi soukromými subjekty. Takové využívání datových schránek však bude zpoplatněno (cca 10 CZK/zpráva). Na druhou stranu ovšem zákon pamatuje na zneužití datové schránky pro účely reklamy sankce pro právnické osoby je až několik desítek mil. CZK 13

14 Daňový kalendář Červenec pátek Spotřební daň Splatnost daně za květen 2009 (mimo spotřební daň z lihu) středa Daň silniční Záloha na daň za 2. čtvrtletí pondělí Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí Spotřební daň Splatnost daně za květen 2009 (pouze spotřební daň z lihu) Daňové přiznání za červen 2009 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2009 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za březen 2009 Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2009 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen pátek Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2009 Srpen pondělí Splatnost daně za červen 2009 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí Spotřební daň Splatnost daně za červen 2009 (pouze spotřební daň z lihu) úterý Spotřební daň Daňové přiznání za červenec 2009 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2009 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za červenec 2009 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec pondělí Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2009 Daň z nemovitostí Splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než Kč) 14

15 Další informace Kontakty AUSTRIA (Vienna) Harald Glocknitzer, T Fritz Himmer, T IB Interbilanz Gußhausstraße 4, 1040 Wien T , F E SERBIA (Belgrade) Marco Egger, T Mario Janezic, T IB Interbilanz Consulting d.o.o. Maršala Birjuzova 16/I, RS Beograd T , F E CROATIA (Zagreb) Renata Benović, T Marco Egger, T Helena Jurčić Šestan, T Ulica grada Vukovara 284, HR Zagreb T , F E SLOVAKIA (Bratislava) Fritz Himmer, T Viera Masaryková, T Wilfried Serles, T Panská 14, SK Bratislava T , F E CZECH REPUBLIC (Prague/Brno) Helmut Hetlinger Fritz Himmer Michal Kováč Olga Krnáčová,, E Pekařská 7, CZ Brno T , F E HUNGARY (Budapest/Győr) Waltraud Körbler, T SLOVENIA (Ljubljana) Marco Egger, T Sanja Relić, T Klara Vovk-Zavec, T Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana T , F E UKRAINE (Kiev) Wolfgang Schmid, T IB Interbilanz Consulting TOV IB Interbilanz Audit TOV Yaroslavskaya Str. 6 UA Kyiv Ukraine T , F E Vámház krt. 13., H-1093 Budapest T , F E Fehérvári út 75, H-9028 Győr T , F E This information bulletin is intended for our colleagues, clients and friends of our company. Due to the advertising restrictions the bulletin can be passed to third persons only upon our consent. Please note that all information is given without a guarantee, despite is careful processing, and that the authors, that is IB.Group, do not accept any liability for it. Tento informační časopis je určen pro naše spolupracovníky, klienty a přátele naší společnosti. Předávání třetím osobám je vzhledem k zákazu reklamy povoleno pouze s naším souhlasem. Upozorňujeme, že všechny údaje jsou přes pečlivé zpracování poskytovány bez záruky a že autoři, resp. IB.Group za ně nepřebírají odpovědnost. Informationsschrift ist für Mitarbeiter, Mandanten und Freunde unseres Hauses bestimmt. Die Weitergabe an Dritte ist wegen des berufsrechtlichen Werbeverbotes nur mit unserer Genehmigung gestattet. Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung der Autoren bzw. der IB.Group ausgeschlossen ist. IB.Group is a member of huebner & huebner 15

Téma měsíce: Novely zákonů. IB.Service Česká Republika září Obsah

Téma měsíce: Novely zákonů. IB.Service Česká Republika září Obsah Téma měsíce: Novely zákonů IB.Service Česká Republika září 2009 Obsah NOVELA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 2 DAŇOVÝ ŘÁD 3 NOVELA ZÁKONA O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ 4 ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VYKONÁVANÉ V

Více

Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů

Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů IB.Service Česká Republika Únor 2009 Obsah NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ (ÚČINNÁ OD 01.01.2009) 2 SAZBY CESTOVNÍCH NÁHRAD PRO ROK 2009 4 ZMĚNY ZÁKONA O REZERVÁCH

Více

Připravované novely daňových zákonů

Připravované novely daňových zákonů Téma měsíce: Připravované novely daňových zákonů IB.Service Česká Republika Duben/Květen 2009 Obsah PŘIPRAVOVANÉ NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONŮ 2 DŘÍVĚJŠÍ VRÁCENÍ NADMĚRNÉHO ODPOČTU 3 NÁVRH NOVELY OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

Více

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu IB.Service Česká Republika leden/únor 2010 Obsah PAUŠÁLNÍ VÝDAJE NA DOPRAVU 2 SAZBY CESTOVNÍCH NÁHRAD PRO ROK 2010 4 STANOVENÍ JEDNOTNÝCH KURZŮ ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Více

Oprava výše daně v insolvenčním řízení novela zákona o DPH

Oprava výše daně v insolvenčním řízení novela zákona o DPH + Main topic: Novela zákona o DPH - výběr témat IB.Service Czech Republic č. 3 (květen 2011) Obsah OPRAVA VÝŠE DANĚ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ NOVELA ZÁKONA O DPH 2 NÁROK NA ODPOČET DANĚ NOVELA ZÁKONA O DPH

Více

Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů

Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů IB.Service Česká Republika Listopad 2008 Obsah ZDAŇOVÁNÍ VKLADŮ DO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (Z POHLEDU DANĚ DAROVACÍ A DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ) 2 UKONČENÍ

Více

Téma měsíce: Změny zákona o investičních pobídkách

Téma měsíce: Změny zákona o investičních pobídkách Téma měsíce: Změny zákona o investičních pobídkách IB.Service Česká Republika Březen 2009 Obsah ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH 2 NOVELA ZÁKONA O KATASTRU NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Cestovní náhrady sazby 2011

Cestovní náhrady sazby 2011 + Main topic: Cestovní náhrady sazby 2011 IB.Service Czech Republic únor 2011 Obsah CESTOVNÍ NÁHRADY 2 NOVELA ZÁKONA O DPH 3 HLÁŠENÍ INTRASTAT PRO 2011 5 JEDNOTNÝ KURS 6 PŘEVODNÍ CENY 7 DAŇOVÝ KALENDÁŘ

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Téma měsíce: Novely zákonů v roce IB.Service Česká Republika Prosinec Obsah

Téma měsíce: Novely zákonů v roce IB.Service Česká Republika Prosinec Obsah Téma měsíce: Novely zákonů v roce 2009 IB.Service Česká Republika Prosinec 2008 Obsah NOVÝ FORMULÁŘ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PRO ROK 2009 2 ZMĚNY VE VYKAZOVÁNÍ INTRASTATU OD 01.01.2009 3 NOVÉ SMĚRNICE V

Více

Daňová uznatelnost ročních odměn

Daňová uznatelnost ročních odměn + Main topic: Daňová uznatelnost ročních odměn IB.Service Czech Republic č. 4 (červenec 2011) Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN 2 ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY 4 Z PRÁVNÍ OBLASTI 6 OPRAVNÉ DAŇOVÉ

Více

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010. 1. Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1. srpna 2009 Kdy a koho se slevy týkají? Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend IB.Service Česká Republika květen 2010 Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ÚROKŮ Z ÚVĚRŮ NA VÝPLATU DIVIDEND 2 ZÁKON O AUDITORECH - 17 3 NOVELA ZÁKONA

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Daňový kalendář pro rok 2017

Daňový kalendář pro rok 2017 Daňový kalendář pro rok 2017 LEDEN 2. ledna odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 9. ledna 20. ledna 24. ledna 25. ledna splatnost daně za listopad 2016 (mimo z lihu) měsíční

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 2017 02.01.2017 daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01.2017 spotřební daň: splatnost

Více

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 IB.Service Česká Republika duben 2010 Obsah POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZAPEZPEČENÍ ZA OBDOBÍ LEDEN ČERVEN 2007 2 ÚROKY Z PRODLENÍ 3 NOVELA

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) - splatnost zálohy na OSVČ za prosinec 2010 pátek 14. - podání výkazu intrastat za prosinec 2010 (papírová forma -

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu) Leden 02.01. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01. spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z přidané hodnoty

Více

Ř í j e n 2 0 0 9. 26. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 0 9. 26. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 0 9 8. října (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků LEDEN středa 9. pondělí 21. čtvrtek 24. pátek 25. čtvrtek 31. ÚNOR pondělí 11. pátek 15. středa 20. pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) spotřební daň splatnost

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) Daňový kalendář 2016 Seznam daní - LEDEN 2016 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo z lihu) 20.01. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na 20.01. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Main topic: IFRS pro malé a střední podniky. IB.Service Czech Republic Srpen 2010. Inhalt

Main topic: IFRS pro malé a střední podniky. IB.Service Czech Republic Srpen 2010. Inhalt + Main topic: IFRS pro malé a střední podniky IB.Service Czech Republic Srpen 2010 Inhalt IFRS PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (SME) 2 DPH OD 1. 1. 2011 6 ZMĚNY V DPH OD R. 2013 9 VOZIDLA K SOUKROMÝM ÚČELŮM

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je V době konání semináře nebyly publikovány žádné oficiální výklady k novele zákona o daních z příjmů umožňující použití paušální výdaje na dopravu. Situaci v aplikaci tohoto nového ustanovení zákona navíc

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah

Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah + Main topic: Novela daňového řádu IB.Service Czech Republic prosinec 2010 Obsah ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTI 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 5 ÚSPORNÁ OPATŘENÍ 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 7 ZÁKON

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

Identifikační číslo provozovny

Identifikační číslo provozovny + Main topic: Identifikační číslo provozovny IB.Service Czech Republic č. 5 (září 2011) Obsah IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY 2 INFORMACE GFŘ K OPRAVĚ DPH U DLUŽNÍKŮ V INSOLVENCI 4 ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 METIS Praha, spol. s r.o. 18.1.2011 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více