Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah"

Transkript

1 + Main topic: Novela daňového řádu IB.Service Czech Republic prosinec 2010 Obsah ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTI 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 5 ÚSPORNÁ OPATŘENÍ 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 7 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 9 ZÁKON O REZERVÁCH 11 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 12 IB. GROUP OFFICES 13 1

2 IB.Service Zákon o dani z nemovitostí Mgr. Zuzana Bačková E Novela zákona o dani z nemovitostí V poslanecké sněmovně se v současné době projednává vládní návrh zákona, jehož cílem je odstranit výkladové nejasnosti zdanění u pozemků s plošnými stavbami (tzv. zpevněnými plochami pozemků). Dosavadní právní úprava vymezuje plošné stavby (resp. zpevněné plochy) jako stavby bez svislé nosné konstrukce (komunikace, parkoviště, zastavěné manipulační plochy mezi jednotlivými budovami). Aby stavba (jak budova tak i zpevněná plocha) mohla být předmětem daně ze staveb, musí být stavbou nemovitou ve smyslu občanského zákoníku a jako taková musí být ve smyslu občanského zákoníku samostatnou věcí, která může být předmětem převodu. Protože stávající právní úprava předmětu daně ze staveb je poměrně obecná a vychází z institutů občanského zákoníku definovaných taktéž velmi obecně, může být prokazování naplnění výše uvedených podmínek v daňovém řízení u jednotlivých zpevněných ploch poměrně náročné. Nová právní úprava je navržena i s ohledem na judikaturu nejvyšších soudních instancí tak, aby se předešlo soudním sporům a bylo dosaženo jednoznačnosti právní úpravy a zajištěna právní jistota všech subjektů zúčastněných na daňovém řízení. Návrh výslovně vyjímá stavby zpevněných ploch z předmětu daně ze staveb. Zpevněné plochy pozemků jako určitou nově definovanou kategorii pozemku navrhuje zdaňovat pouze daní z pozemků sazbou daně diferencovanou podle dvou skupin podnikatelských činností, jejíž výše však bude nižší než sazba daně ze staveb. Toto rozlišení sazeb daně vychází z konstrukce sazeb daně pro stavby a respektuje specifikaci jednotlivých oblastí tak, jak je pro tyto účely uvedena v ust. 11 odst. 1 písm d) zákona o dani z nemovitostí. Sazba daně u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství se navrhuje ve výši 1 Kč za každý 1 m 2. Nová společná sazba daně za každý 1 m 2 u zpevněných ploch užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní v ostatních oblastech (průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost) se stanoví ve výši 5 Kč. Z hlediska daňového zatížení je navrhovaná výše sazeb daně z pozemků u těchto zpevněných ploch pozemků ve srovnání se sazbami daně ze staveb u staveb sloužících k podnikání ve stejné oblasti poloviční. V případě, že bude schválena, nabude novela účinnosti dnem 1. ledna

3 IB.Service Novela daňového řádu Daňový řád od Jak jsme Vás již informovali, procesní oblast českého daňového systému bude od upravena novým daňovým řádem, který nahradí stávající zákon o správě daní a poplatků. Z ustanovení, se kterými v daňové praxi mohou daňové subjekty přijít do kontaktu, vybíráme: Ing. Ondřej Štedrý E Promíjení příslušenství daně Stávající systém promíjení daňového příslušenství bude platný jen do konce roku Od počátku roku 2011 bude platit nová právní úprava vymezená v daňového řádu. Tato úprava připouští promíjení daně a jejího příslušenství v případech, kdy tak stanoví hmotněprávní normy, jako například zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o místních poplatcích či zákon o rozpočtových pravidlech. Daň a její příslušenství bude moci promíjet i ministr financí z moci úřední, a to v případě nesrovnalostí v daňových zákonech či v případě živelních událostí. Nemožnost odvolání proti vlastnímu daňovému přiznání V současnosti řada daňových subjektů využívá možnosti poté, co podala řádné daňové přiznání, podat proti tomuto přiznání odvolání. Při podání daňového přiznání, pokud správce daně nemá pochybnosti o jeho obsahu, dochází k tzv. konkludentnímu vyměření, kdy správce daně vyměří daň ke dni podání přiznání. K tomuto dni je vystaven fiktivní platební výměr, který se za normálních okolností daňovému subjektu nedoručuje, který však je rozhodnutím, proti němuž se lze do 30 dnů odvolat. Správce daně se musí s důvody odvolání vypořádat a vydat ve věci odvolání rozhodnutí, a tak je daňový subjekt informován, zda správce daně jeho postup akceptuje či nikoli. Tato možnost však již od roku 2011 nebude existovat. Daňový subjekt sice podá dodatečné přiznání, nebude však vědět, zda finanční úřad důvody pro jeho podání (i když i tato možnost bude ztížena viz níže) akceptuje či nikoli. Podání dodatečného přiznání na daňovou povinnost nižší Dosavadní možnost neomezeného podávání dodatečného přiznání na nižší daňovou povinnost bude omezena. Daňový subjekt bude oprávněn podat takové přiznání jen v případě, kdy vyšly najevo nové skutečnosti a důkazy svědčící pro to, že daň byla stanovena v nesprávné výši. Pokud si tedy daňový subjekt nesprávně vyloží zákon, bude s podáním dodatečného přiznání problém. Sankce za opožděné podání přiznání Nové jsou sankce za pozdní podání daňového přiznání. Dosud správce daně mohl zvýšit daňovou povinnost až o 10 %. Od roku 2011 bude v případě opožděného podání přiznání o více než 5 pracovních dnů udělena pokuta ve výši 0,05 % (maximálně 5 %) stanovené daně či daňového odpočtu, případně 0,01 %, (maximálně 5 %) stanovené daňové ztráty. Platba daně Pozdní úhrada daní bude penalizována až od pátého pracovního dne po splatnosti daně. 3

4 Prekluzivní lhůta V současné době je po převratném rozsudku nejvyššího správního soudu lhůta pro vyměření daně tři roky od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla daňová povinnost. To v praxi znamená, že správce daně má při podání přiznání daňovým poradcem (tj. do 30.6.) jen dva a půl roku k provedení a ukončení daňové kontroly. Novela určuje lhůtu pro stanovení daně v délce 3 roky, a to ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání. Návrh však obsahuje prodloužení prekluzivní lhůty na 5 let. 4

5 B.Service Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - tiskopisy 1) Vyúčtování daně ze závislé činnosti Ministerstvo financí vydalo upozornění k tiskopisům pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále DzZČ). S účinností od na základě aplikace nového daňového řádu se daň vybíraná srážkou včetně DzZČ stává daní vyměřovanou. Tuto skutečnost již příslušné tiskopisy Vyúčtování za zdaňovací období 2010 zohledňují. Tiskopis pro Vyúčtování DzZČ (vzor č. 16) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období započaté v roce 2010 (viz pokyny k tiskopisu vzor č. 15). Povinnou přílohou zůstává Příloha č. 1 Počet zaměstnanců ke dni (vzor č. 10) a pro plátce zaměstnávající současně tzv. daňové nerezidenty i Příloha č. 2 Přehled souhrnných údajů zaznamenávaných na mzdových listech poplatníků uvedených v 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (vzor č.7). Zůstávají v platnosti i další povinné přílohy č. 3 a č. 4. Daňový řád platný od prodloužil zároveň lhůtu pro podání Vyúčtování na 4 měsíce. V novele zákona o daních z příjmů, kterou dne podepsal prezident, je však lhůta znovu upravena zpět na 2 měsíce od uplynutí kalendářního roku. Ing. Andrea Kotková E Upozorňujeme, že plátci, kterým vyplývá povinnost podávat i Přílohu č. 2, tedy zaměstnávající tzv. daňové nerezidenty, musí již Vyúčtování za zdaňovací období 2010 podat elektronicky! Lhůta pro podání se jim proto prodlužuje do Tato lhůta zároveň platí pro všechny plátce, kteří se rozhodnou podávat Vyúčtování elektronicky, aniž jim to zákon nařizuje. Povinnosti podávat Vyúčtování elektronicky se zprošťují pouze fyzické osoby zaměstnávající méně než 10 tzv. daňových nerezidentů. 2) Přehled o odvedených zálohách na DzZČ Z novely zákona o daních z příjmů vypadla avizovaná povinnost pro plátce DzZČ podávat měsíční přehledy o odvedených zálohách na DzZČ. 5

6 IB.Service Úsporná opatření Ing. Andrea Kotková E Úsporná opatření v rámci novely navržené ministerstvem práce a sociálních věcí Dne prezident podepsal balíček novel připravených ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci úsporných opatření. Některé podstatné body uvádíme níže: 1) Zákon o nemocenském pojištění - dávky v nemoci budou vypláceny až od 22. kalendářního dne od počátku dočasné pracovní neschopnosti. Toto opatření bude platit od do výše základu pro výpočet dávky je ponechán na 60 % denního vyměřovacího základu pro celou dobu nemoci. (Původně byla výše základu odstupňována dle délky nemoci. Úsporné opatření mělo platit jen pro rok 2010; vláda jej tímto prodloužila.) 2) Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a o příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - zůstává sazba 25 % z vyměřovacího základu na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů (původně se pro rok 2011 mělo snížit na 24,1 ) - zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají v průměru do 26 zaměstnanců, si mohou zvolit, že budou platit sazbu ve výši 26 %. Jako kompenzaci si budou moci nadále odečítat polovinu mzdových náhrad, které vyplatí zaměstnancům. Zaměstnavatelé s vyšším počtem zaměstnanců přijdou o tuto možnost zcela - zůstává maximální vyměřovací základ pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné na úrovni 72násobku průměrné mzdy 3) Zákoník práce - v souvislosti se změnou zákona o nemocenském pojištění novela zavádí povinnost zaměstnavatelů vyplácet náhradu mzdy v prvních 21 dnech pracovní neschopnosti zaměstnance. A to v období od do dohody o provedení práce již budou muset být uzavírány výhradně písemnou formou. Jde o další krok proti zneužívání tohoto institutu. Zároveň se státní správa chce zaměřit na větší kontrolu tohoto pracovně právního vztahu a zamezit tak unikům na zdravotním a sociálním pojištění. 6

7 IB.Service Účetní závěrka Zveřejňování účetní závěrky Kdo má povinnost účetní závěrku zveřejnit Povinnost zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví ukládá obchodní zákoník jednateli společnosti s ručením omezeným. U akciové společnosti řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo. Účetní závěrka musí být podepsána statutárním orgánem a dokud jím podepsána není, nepovažuje se podle zákona o účetnictví za sestavenou. Účetní jednotky mají povinnost zveřejnit účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena, tj. buď ve zjednodušeném rozsahu (účetní jednotky bez zákonné povinnosti auditu), nebo v plném rozsahu. Do kdy má být účetní závěrka zveřejněna Auditované účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení valnou hromadou, a to ve lhůtě do 30 dnů po splnění obou uvedených podmínek, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období, a to bez ohledu na to, zda byla účetní závěrka požadovaným způsobem schválena. Přitom účetní jednotky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, nesmí zveřejnit informace, které nebyly ověřeny auditorem způsobem, jenž by mohl uživatele uvést v omyl, že auditorem ověřeny byly. Pro účetní jednotky bez povinného auditu není konkrétní lhůta pro uložení listin stanovena. Uplatní se tedy ustanovení obchodního zákoníku - uložení listin bez zbytečného odkladu. Povinnosti k uložení účetní závěrky se nelze nijak zprostit. Co má být zveřejňováno Účetní závěrku zveřejní účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, uložením do sbírky listin. Dle obchodního zákoníku jsou součástí sbírky listin výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy, vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis ; je-li uložena povinnost ověření účetní závěrky také zprávu auditora o něm, mezitímní účetní závěrky, pokud jejich sestavení vyžaduje tento zákon; zprávu o vztazích mezi propojenými osobami; na listině obsahující rozvahu (bilanci) musí být uvedeny identifikační údaje osob, které ji podle zákona ověřují. Podle ustanovení obchodního zákoníku je sbírka listin součástí obchodního rejstříku. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku (bez ohledu na to, zda jde o právnickou nebo fyzickou osobu) musí předložit bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin, a to ve dvojím vyhotovení. Listiny, jimiž se nedokládají zapisované skutečnosti, se předkládají v jednom vyhotovení. Sankce Mgr. Zuzana Bačková E Nesplní-li zapsaný podnikatel uvedenou povinnost, vyzve jej rejstříkový soud k jejímu splnění. Nevyhoví-li podnikatel výzvě rejstříkového soudu, může mu předseda senátu podle občanského soudního řádu uložit pořádkovou pokutu až do výše Kč, a to i opakovaně. 7

8 Nesplnění povinnosti zveřejnit výše uvedeným způsobem účetní závěrku může být stejně jako neověření účetní závěrky auditorem (má-li společnost tuto povinnost) sankcionováno i podle zákona o účetnictví, a to pokutou ve výši až 3 % hodnoty aktiv celkem. Dojde-li tímto jednáním k ohrožení majetkového práva jiné osoby nebo k ohrožení včasného a řádného vyměření daně, může se navíc dokonce jednat o trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, sankcionovatelný odnětím svobody (pokud by uvedeným jednáním byla třetí osobě způsobena značná škoda nebo jiný zvlášť závažný následek). Přístup státní správy V přístupu rejstříkových soudů, stejně jako finančních úřadů, které k možnosti uložit podnikateli pokutu za porušení povinnosti zveřejňování doposud nepřistupovaly, má dojít ke změně. Nově se mají správci daní zaměřovat na zveřejňování účetních závěrek v obchodním rejstříku a k ukládání případných sankcí budou přistupovat v rámci probíhajícího daňového řízení např. při provádění daňové kontroly. 8

9 IB.Service Zákon o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů V minulém čísle jsme Vás upozornili na některé body obsažené v novele zákona o dani z příjmů pro rok 2011, kterou dne podepsal prezident republiky. Kromě již zmíněných bodů nastane od změna v následujících oblastech: Ing. Vendula Tunklová E Fotovoltaické elektrárny Od je zrušeno osvobození příjmů z provozování ekologických zdrojů (naposledy je možno osvobození využít ve zdaňovacím období započatém v roce 2010). Zároveň je stanoveno povinné uplatňování odpisů, a to v maximální výši a bez přerušení odepisování rovnoměrné odpisy na 240 měsíců (TZ nejméně na 120 měsíců). Tato ustanovení se budou týkat technologické části fotovoltaických elektráren. Ze zařízení uvedeného do provozu v období bude v období povinný odvod z elektřiny ze slunečního zářeni. Od tohoto odvodu je osvobozena elektřina vyrobená fotovoltaickou elektrárnou s výkonem výroby do 30 kw, která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy. Sazba odvodu je 26 % z výkupní ceny a 28 % ze zeleného bonusu. Odvodovým obdobím je kalendářní měsíc a povinnost odvést je do 25 dnů po skončení odvodového období (ve stejné lhůtě je povinnost podat vyúčtování). Dary Limit pro odpočet (ze základu daně) hodnoty darů poskytnutých právnickými osobami na zajišťování odborné výuky na středních a vyšších odborných školách se zvýší z 5 % na 10 %. Příjemce daru má sídlo nebo bydliště na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu a účel tohoto daru musí splňovat podmínky dle českého zákona (stanovené zákonem o dani z příjmů), stejně jako u tuzemských příjemců. Dosud v těchto případech stačilo splnění podmínek dle zákona v daném státě. Motivační příspěvek Daňovým nákladem je tzv. motivační příspěvek poskytnutý žákovi/studentovi připravujícímu se na výkon profese u poplatníka - ve výši 2000 Kč měsíčně (5000 Kč u studenta vysoké školy). Tento příspěvek má formu stipendia, příspěvku na stravování, ubytování, vzdělávání, jízdného nebo ochranných pomůcek. Porušení podmínek u uplatněných nákladů V případě porušení podmínek pro uplatnění nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v daném zdaňovacím období se o tento výdaj zvýší základ daně za období, ve kterém došlo k porušení podmínek (např.: nesplnění podmínky u finančního leasingu). V těchto případech již nebude nutné podávat dodatečná přiznání, ale změna se uvede v aktuálním roce, kdy došlo k porušení podmínek. Závazky Právní nástupce může snížit výsledek hospodaření o hodnotu závazku zaniklého splněním, započtením nebo splynutím, zvýšil-li o tento závazek předchůdce svůj výsledek hospodaření. Paušální náklady na dopravu V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatňování výdajů dle skutečnosti na výdaje na dopravu uplatněné paušálem a naopak. V měsíci pořízení/vyřazení lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje. Je-li vozidlo ve společném jmění manželů a oběma je užíváno 9

10 k ekonomické činnosti, celkově se na vozidlo může uplatnit maximálně 5.000,- Kč měsíčně. Paušál na dopravu nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni za účelem podnikání. Je-li vozidlo použito ke služební cestě zaměstnancem nebo spolupracující osobou, není to považováno za přenechání vozidla a může být uplatněn paušál na dopravu. Daňově uznatelné nájemné z finančního pronájmu Limity pro časový test u finančního nájmu se nově budou určovat dle minimální doby odepisování uvedené v 30, odst. 1. U skupiny 2 a 3 je možnost snížit dobu o 6 měsíců. U nemovitostí je třeba dodržet minimální dobu nájmu 30 let. Postoupení smlouvy o finančním pronájmu o finančním pronájmu do vstupní ceny majetku. Při zaúčtování do nákladů však i nadále zůstává nedaňovým nákladem. Penzijní pojištění Nově bude možnost uplatnit odpočet ve výši ,- Kč od základu daně také na penzijní pojištění uzavřené s institucí penzijního pojištění se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, Norska nebo Islandu. Daňová složenka Při úhradě daně prostřednictvím daňové složenky bude nově poplatník hradit České poště manipulační poplatek. Dosud náklady spojené s platbou hradilo Ministerstvo financí, a proto byl tento způsob platby bez poplatku. Novela umožní zahrnout odstupné placené postupníkem postupiteli při postoupení smlouvy 10

11 IB.Service Zákon o rezervách Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Ing. Vendula Tunklová E Kromě několika legislativních zpřesnění v jednotlivých ustanovení zákona přináší novela zákona o rezervách následující změny: Zrušení rezervy na opravy hmotného majetku V případě, že nebude splněna podmínka převedení peněžních prostředků na samostatný účet v bance do termínu pro podání daňového přiznání, bude muset být rezerva zrušena v období porušení této podmínky. Dosud se rezerva při porušení této podmínky rušila v následujícím období. Opravné položky k pohledávkám Nově bude možnost tvořit 100% opravnou položku k pohledávkám, které v době vzniku měly hodnotu maximálně do ,- Kč (a splňují další podmínky) také za období, za které se podává daňové přiznání (nejen za zdaňovací období). U pohledávek, u kterých bylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení bude moci poplatník natvořit opravnou položku až do výše 100 %, a to bez ohledu na to, zda bylo řízení ukončeno nebo stále trvá. Dříve možnost tvořit opravnou položku končila ukončením soudního řízení. 11

12 IB Service Daňový kalendář Prosinec pátek Spotřební daň - splatnost daně za říjen 2010 (mimo spotřební daň z lihu) středa Daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad středa Daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň pondělí Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí Spotřební daň - splatnost daně za říjen 2010 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za listopad daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2010 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad souhrnné hlášení za listopad 2010 Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad pátek Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad

13 Ostatní informace IB. Group offices AUSTRIA (Vienna) MMag. Roland Teufel, T IB Interbilanz Schönbrunner Straße A-1120 Wien T , F E SERBIA (Belgrade) Marco Egger, T IB Interbilanz Bulevar Milutina Milankovica 136a, RS Novi Beograd T , E CROATIA (Zagreb) Marco Egger, T IB Interbilanz Ulica grada Vukovara 284, HR Zagreb T , F E SLOVAKIA (Bratislava) Wilfried Serles, T Panská 14, SK Bratislava T , F E CZECH REPUBLIC (Prague/Brno) Helmut Hetlinger, Michal Kováč, T Olga Krnáčová, T ,, E Pekařská 7, CZ Brno T , F E HUNGARY (Budapest/Győr) Waltraud Körbler, T SLOVENIA (Ljubljana) Marco Egger, T IB Interbilanz Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana T , F E UKRAINE (Kyiv) Wilfried Serles, T IB Interbilanz Yaroslavskaya Str. 6, UA Kyiv T , F E Vámház krt. 13., H-1093 Budapest T , F E Fehérvári út 75, H-9028 Győr T , F E

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

Daňová uznatelnost ročních odměn

Daňová uznatelnost ročních odměn + Main topic: Daňová uznatelnost ročních odměn IB.Service Czech Republic č. 4 (červenec 2011) Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN 2 ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY 4 Z PRÁVNÍ OBLASTI 6 OPRAVNÉ DAŇOVÉ

Více

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend IB.Service Česká Republika květen 2010 Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ÚROKŮ Z ÚVĚRŮ NA VÝPLATU DIVIDEND 2 ZÁKON O AUDITORECH - 17 3 NOVELA ZÁKONA

Více

Použití služebních vozů pro soukromé účely

Použití služebních vozů pro soukromé účely Téma měsíce: Použití služebních vozů pro soukromé účely IB.Service Česká Republika Červenec/srpen 2009 Obsah POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO SOUKROMÉ ÚČELY 2 NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMU 4 DPH BALÍČEK

Více

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 IB.Service Česká Republika duben 2010 Obsah POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZAPEZPEČENÍ ZA OBDOBÍ LEDEN ČERVEN 2007 2 ÚROKY Z PRODLENÍ 3 NOVELA

Více

Identifikační číslo provozovny

Identifikační číslo provozovny + Main topic: Identifikační číslo provozovny IB.Service Czech Republic č. 5 (září 2011) Obsah IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY 2 INFORMACE GFŘ K OPRAVĚ DPH U DLUŽNÍKŮ V INSOLVENCI 4 ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast Daně Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob osoba, která má příjmy plynoucí výhradně ze zdrojů na území ČR pouze

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi. 4... Prodej rozestavěné nemovitosti v r. 2014 Podíl na zisku tichého společníka

1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi. 4... Prodej rozestavěné nemovitosti v r. 2014 Podíl na zisku tichého společníka 16 / 2014 Daňový a účetní 1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi ový speciál obsah 1... Novela zákonů zdravotního pojištění od 1. 7. 2014 y: 2... Odpisy cena bytu Přerušení prohlášení poplatníka

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více