Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah"

Transkript

1 + Main topic: Novela daňového řádu IB.Service Czech Republic prosinec 2010 Obsah ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTI 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 5 ÚSPORNÁ OPATŘENÍ 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 7 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 9 ZÁKON O REZERVÁCH 11 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 12 IB. GROUP OFFICES 13 1

2 IB.Service Zákon o dani z nemovitostí Mgr. Zuzana Bačková E Novela zákona o dani z nemovitostí V poslanecké sněmovně se v současné době projednává vládní návrh zákona, jehož cílem je odstranit výkladové nejasnosti zdanění u pozemků s plošnými stavbami (tzv. zpevněnými plochami pozemků). Dosavadní právní úprava vymezuje plošné stavby (resp. zpevněné plochy) jako stavby bez svislé nosné konstrukce (komunikace, parkoviště, zastavěné manipulační plochy mezi jednotlivými budovami). Aby stavba (jak budova tak i zpevněná plocha) mohla být předmětem daně ze staveb, musí být stavbou nemovitou ve smyslu občanského zákoníku a jako taková musí být ve smyslu občanského zákoníku samostatnou věcí, která může být předmětem převodu. Protože stávající právní úprava předmětu daně ze staveb je poměrně obecná a vychází z institutů občanského zákoníku definovaných taktéž velmi obecně, může být prokazování naplnění výše uvedených podmínek v daňovém řízení u jednotlivých zpevněných ploch poměrně náročné. Nová právní úprava je navržena i s ohledem na judikaturu nejvyšších soudních instancí tak, aby se předešlo soudním sporům a bylo dosaženo jednoznačnosti právní úpravy a zajištěna právní jistota všech subjektů zúčastněných na daňovém řízení. Návrh výslovně vyjímá stavby zpevněných ploch z předmětu daně ze staveb. Zpevněné plochy pozemků jako určitou nově definovanou kategorii pozemku navrhuje zdaňovat pouze daní z pozemků sazbou daně diferencovanou podle dvou skupin podnikatelských činností, jejíž výše však bude nižší než sazba daně ze staveb. Toto rozlišení sazeb daně vychází z konstrukce sazeb daně pro stavby a respektuje specifikaci jednotlivých oblastí tak, jak je pro tyto účely uvedena v ust. 11 odst. 1 písm d) zákona o dani z nemovitostí. Sazba daně u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství se navrhuje ve výši 1 Kč za každý 1 m 2. Nová společná sazba daně za každý 1 m 2 u zpevněných ploch užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní v ostatních oblastech (průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost) se stanoví ve výši 5 Kč. Z hlediska daňového zatížení je navrhovaná výše sazeb daně z pozemků u těchto zpevněných ploch pozemků ve srovnání se sazbami daně ze staveb u staveb sloužících k podnikání ve stejné oblasti poloviční. V případě, že bude schválena, nabude novela účinnosti dnem 1. ledna

3 IB.Service Novela daňového řádu Daňový řád od Jak jsme Vás již informovali, procesní oblast českého daňového systému bude od upravena novým daňovým řádem, který nahradí stávající zákon o správě daní a poplatků. Z ustanovení, se kterými v daňové praxi mohou daňové subjekty přijít do kontaktu, vybíráme: Ing. Ondřej Štedrý E Promíjení příslušenství daně Stávající systém promíjení daňového příslušenství bude platný jen do konce roku Od počátku roku 2011 bude platit nová právní úprava vymezená v daňového řádu. Tato úprava připouští promíjení daně a jejího příslušenství v případech, kdy tak stanoví hmotněprávní normy, jako například zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o místních poplatcích či zákon o rozpočtových pravidlech. Daň a její příslušenství bude moci promíjet i ministr financí z moci úřední, a to v případě nesrovnalostí v daňových zákonech či v případě živelních událostí. Nemožnost odvolání proti vlastnímu daňovému přiznání V současnosti řada daňových subjektů využívá možnosti poté, co podala řádné daňové přiznání, podat proti tomuto přiznání odvolání. Při podání daňového přiznání, pokud správce daně nemá pochybnosti o jeho obsahu, dochází k tzv. konkludentnímu vyměření, kdy správce daně vyměří daň ke dni podání přiznání. K tomuto dni je vystaven fiktivní platební výměr, který se za normálních okolností daňovému subjektu nedoručuje, který však je rozhodnutím, proti němuž se lze do 30 dnů odvolat. Správce daně se musí s důvody odvolání vypořádat a vydat ve věci odvolání rozhodnutí, a tak je daňový subjekt informován, zda správce daně jeho postup akceptuje či nikoli. Tato možnost však již od roku 2011 nebude existovat. Daňový subjekt sice podá dodatečné přiznání, nebude však vědět, zda finanční úřad důvody pro jeho podání (i když i tato možnost bude ztížena viz níže) akceptuje či nikoli. Podání dodatečného přiznání na daňovou povinnost nižší Dosavadní možnost neomezeného podávání dodatečného přiznání na nižší daňovou povinnost bude omezena. Daňový subjekt bude oprávněn podat takové přiznání jen v případě, kdy vyšly najevo nové skutečnosti a důkazy svědčící pro to, že daň byla stanovena v nesprávné výši. Pokud si tedy daňový subjekt nesprávně vyloží zákon, bude s podáním dodatečného přiznání problém. Sankce za opožděné podání přiznání Nové jsou sankce za pozdní podání daňového přiznání. Dosud správce daně mohl zvýšit daňovou povinnost až o 10 %. Od roku 2011 bude v případě opožděného podání přiznání o více než 5 pracovních dnů udělena pokuta ve výši 0,05 % (maximálně 5 %) stanovené daně či daňového odpočtu, případně 0,01 %, (maximálně 5 %) stanovené daňové ztráty. Platba daně Pozdní úhrada daní bude penalizována až od pátého pracovního dne po splatnosti daně. 3

4 Prekluzivní lhůta V současné době je po převratném rozsudku nejvyššího správního soudu lhůta pro vyměření daně tři roky od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla daňová povinnost. To v praxi znamená, že správce daně má při podání přiznání daňovým poradcem (tj. do 30.6.) jen dva a půl roku k provedení a ukončení daňové kontroly. Novela určuje lhůtu pro stanovení daně v délce 3 roky, a to ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání. Návrh však obsahuje prodloužení prekluzivní lhůty na 5 let. 4

5 B.Service Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - tiskopisy 1) Vyúčtování daně ze závislé činnosti Ministerstvo financí vydalo upozornění k tiskopisům pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále DzZČ). S účinností od na základě aplikace nového daňového řádu se daň vybíraná srážkou včetně DzZČ stává daní vyměřovanou. Tuto skutečnost již příslušné tiskopisy Vyúčtování za zdaňovací období 2010 zohledňují. Tiskopis pro Vyúčtování DzZČ (vzor č. 16) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období započaté v roce 2010 (viz pokyny k tiskopisu vzor č. 15). Povinnou přílohou zůstává Příloha č. 1 Počet zaměstnanců ke dni (vzor č. 10) a pro plátce zaměstnávající současně tzv. daňové nerezidenty i Příloha č. 2 Přehled souhrnných údajů zaznamenávaných na mzdových listech poplatníků uvedených v 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (vzor č.7). Zůstávají v platnosti i další povinné přílohy č. 3 a č. 4. Daňový řád platný od prodloužil zároveň lhůtu pro podání Vyúčtování na 4 měsíce. V novele zákona o daních z příjmů, kterou dne podepsal prezident, je však lhůta znovu upravena zpět na 2 měsíce od uplynutí kalendářního roku. Ing. Andrea Kotková E Upozorňujeme, že plátci, kterým vyplývá povinnost podávat i Přílohu č. 2, tedy zaměstnávající tzv. daňové nerezidenty, musí již Vyúčtování za zdaňovací období 2010 podat elektronicky! Lhůta pro podání se jim proto prodlužuje do Tato lhůta zároveň platí pro všechny plátce, kteří se rozhodnou podávat Vyúčtování elektronicky, aniž jim to zákon nařizuje. Povinnosti podávat Vyúčtování elektronicky se zprošťují pouze fyzické osoby zaměstnávající méně než 10 tzv. daňových nerezidentů. 2) Přehled o odvedených zálohách na DzZČ Z novely zákona o daních z příjmů vypadla avizovaná povinnost pro plátce DzZČ podávat měsíční přehledy o odvedených zálohách na DzZČ. 5

6 IB.Service Úsporná opatření Ing. Andrea Kotková E Úsporná opatření v rámci novely navržené ministerstvem práce a sociálních věcí Dne prezident podepsal balíček novel připravených ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci úsporných opatření. Některé podstatné body uvádíme níže: 1) Zákon o nemocenském pojištění - dávky v nemoci budou vypláceny až od 22. kalendářního dne od počátku dočasné pracovní neschopnosti. Toto opatření bude platit od do výše základu pro výpočet dávky je ponechán na 60 % denního vyměřovacího základu pro celou dobu nemoci. (Původně byla výše základu odstupňována dle délky nemoci. Úsporné opatření mělo platit jen pro rok 2010; vláda jej tímto prodloužila.) 2) Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a o příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - zůstává sazba 25 % z vyměřovacího základu na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů (původně se pro rok 2011 mělo snížit na 24,1 ) - zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají v průměru do 26 zaměstnanců, si mohou zvolit, že budou platit sazbu ve výši 26 %. Jako kompenzaci si budou moci nadále odečítat polovinu mzdových náhrad, které vyplatí zaměstnancům. Zaměstnavatelé s vyšším počtem zaměstnanců přijdou o tuto možnost zcela - zůstává maximální vyměřovací základ pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné na úrovni 72násobku průměrné mzdy 3) Zákoník práce - v souvislosti se změnou zákona o nemocenském pojištění novela zavádí povinnost zaměstnavatelů vyplácet náhradu mzdy v prvních 21 dnech pracovní neschopnosti zaměstnance. A to v období od do dohody o provedení práce již budou muset být uzavírány výhradně písemnou formou. Jde o další krok proti zneužívání tohoto institutu. Zároveň se státní správa chce zaměřit na větší kontrolu tohoto pracovně právního vztahu a zamezit tak unikům na zdravotním a sociálním pojištění. 6

7 IB.Service Účetní závěrka Zveřejňování účetní závěrky Kdo má povinnost účetní závěrku zveřejnit Povinnost zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví ukládá obchodní zákoník jednateli společnosti s ručením omezeným. U akciové společnosti řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo. Účetní závěrka musí být podepsána statutárním orgánem a dokud jím podepsána není, nepovažuje se podle zákona o účetnictví za sestavenou. Účetní jednotky mají povinnost zveřejnit účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena, tj. buď ve zjednodušeném rozsahu (účetní jednotky bez zákonné povinnosti auditu), nebo v plném rozsahu. Do kdy má být účetní závěrka zveřejněna Auditované účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení valnou hromadou, a to ve lhůtě do 30 dnů po splnění obou uvedených podmínek, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období, a to bez ohledu na to, zda byla účetní závěrka požadovaným způsobem schválena. Přitom účetní jednotky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, nesmí zveřejnit informace, které nebyly ověřeny auditorem způsobem, jenž by mohl uživatele uvést v omyl, že auditorem ověřeny byly. Pro účetní jednotky bez povinného auditu není konkrétní lhůta pro uložení listin stanovena. Uplatní se tedy ustanovení obchodního zákoníku - uložení listin bez zbytečného odkladu. Povinnosti k uložení účetní závěrky se nelze nijak zprostit. Co má být zveřejňováno Účetní závěrku zveřejní účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, uložením do sbírky listin. Dle obchodního zákoníku jsou součástí sbírky listin výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy, vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis ; je-li uložena povinnost ověření účetní závěrky také zprávu auditora o něm, mezitímní účetní závěrky, pokud jejich sestavení vyžaduje tento zákon; zprávu o vztazích mezi propojenými osobami; na listině obsahující rozvahu (bilanci) musí být uvedeny identifikační údaje osob, které ji podle zákona ověřují. Podle ustanovení obchodního zákoníku je sbírka listin součástí obchodního rejstříku. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku (bez ohledu na to, zda jde o právnickou nebo fyzickou osobu) musí předložit bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin, a to ve dvojím vyhotovení. Listiny, jimiž se nedokládají zapisované skutečnosti, se předkládají v jednom vyhotovení. Sankce Mgr. Zuzana Bačková E Nesplní-li zapsaný podnikatel uvedenou povinnost, vyzve jej rejstříkový soud k jejímu splnění. Nevyhoví-li podnikatel výzvě rejstříkového soudu, může mu předseda senátu podle občanského soudního řádu uložit pořádkovou pokutu až do výše Kč, a to i opakovaně. 7

8 Nesplnění povinnosti zveřejnit výše uvedeným způsobem účetní závěrku může být stejně jako neověření účetní závěrky auditorem (má-li společnost tuto povinnost) sankcionováno i podle zákona o účetnictví, a to pokutou ve výši až 3 % hodnoty aktiv celkem. Dojde-li tímto jednáním k ohrožení majetkového práva jiné osoby nebo k ohrožení včasného a řádného vyměření daně, může se navíc dokonce jednat o trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, sankcionovatelný odnětím svobody (pokud by uvedeným jednáním byla třetí osobě způsobena značná škoda nebo jiný zvlášť závažný následek). Přístup státní správy V přístupu rejstříkových soudů, stejně jako finančních úřadů, které k možnosti uložit podnikateli pokutu za porušení povinnosti zveřejňování doposud nepřistupovaly, má dojít ke změně. Nově se mají správci daní zaměřovat na zveřejňování účetních závěrek v obchodním rejstříku a k ukládání případných sankcí budou přistupovat v rámci probíhajícího daňového řízení např. při provádění daňové kontroly. 8

9 IB.Service Zákon o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů V minulém čísle jsme Vás upozornili na některé body obsažené v novele zákona o dani z příjmů pro rok 2011, kterou dne podepsal prezident republiky. Kromě již zmíněných bodů nastane od změna v následujících oblastech: Ing. Vendula Tunklová E Fotovoltaické elektrárny Od je zrušeno osvobození příjmů z provozování ekologických zdrojů (naposledy je možno osvobození využít ve zdaňovacím období započatém v roce 2010). Zároveň je stanoveno povinné uplatňování odpisů, a to v maximální výši a bez přerušení odepisování rovnoměrné odpisy na 240 měsíců (TZ nejméně na 120 měsíců). Tato ustanovení se budou týkat technologické části fotovoltaických elektráren. Ze zařízení uvedeného do provozu v období bude v období povinný odvod z elektřiny ze slunečního zářeni. Od tohoto odvodu je osvobozena elektřina vyrobená fotovoltaickou elektrárnou s výkonem výroby do 30 kw, která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy. Sazba odvodu je 26 % z výkupní ceny a 28 % ze zeleného bonusu. Odvodovým obdobím je kalendářní měsíc a povinnost odvést je do 25 dnů po skončení odvodového období (ve stejné lhůtě je povinnost podat vyúčtování). Dary Limit pro odpočet (ze základu daně) hodnoty darů poskytnutých právnickými osobami na zajišťování odborné výuky na středních a vyšších odborných školách se zvýší z 5 % na 10 %. Příjemce daru má sídlo nebo bydliště na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu a účel tohoto daru musí splňovat podmínky dle českého zákona (stanovené zákonem o dani z příjmů), stejně jako u tuzemských příjemců. Dosud v těchto případech stačilo splnění podmínek dle zákona v daném státě. Motivační příspěvek Daňovým nákladem je tzv. motivační příspěvek poskytnutý žákovi/studentovi připravujícímu se na výkon profese u poplatníka - ve výši 2000 Kč měsíčně (5000 Kč u studenta vysoké školy). Tento příspěvek má formu stipendia, příspěvku na stravování, ubytování, vzdělávání, jízdného nebo ochranných pomůcek. Porušení podmínek u uplatněných nákladů V případě porušení podmínek pro uplatnění nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v daném zdaňovacím období se o tento výdaj zvýší základ daně za období, ve kterém došlo k porušení podmínek (např.: nesplnění podmínky u finančního leasingu). V těchto případech již nebude nutné podávat dodatečná přiznání, ale změna se uvede v aktuálním roce, kdy došlo k porušení podmínek. Závazky Právní nástupce může snížit výsledek hospodaření o hodnotu závazku zaniklého splněním, započtením nebo splynutím, zvýšil-li o tento závazek předchůdce svůj výsledek hospodaření. Paušální náklady na dopravu V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatňování výdajů dle skutečnosti na výdaje na dopravu uplatněné paušálem a naopak. V měsíci pořízení/vyřazení lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje. Je-li vozidlo ve společném jmění manželů a oběma je užíváno 9

10 k ekonomické činnosti, celkově se na vozidlo může uplatnit maximálně 5.000,- Kč měsíčně. Paušál na dopravu nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni za účelem podnikání. Je-li vozidlo použito ke služební cestě zaměstnancem nebo spolupracující osobou, není to považováno za přenechání vozidla a může být uplatněn paušál na dopravu. Daňově uznatelné nájemné z finančního pronájmu Limity pro časový test u finančního nájmu se nově budou určovat dle minimální doby odepisování uvedené v 30, odst. 1. U skupiny 2 a 3 je možnost snížit dobu o 6 měsíců. U nemovitostí je třeba dodržet minimální dobu nájmu 30 let. Postoupení smlouvy o finančním pronájmu o finančním pronájmu do vstupní ceny majetku. Při zaúčtování do nákladů však i nadále zůstává nedaňovým nákladem. Penzijní pojištění Nově bude možnost uplatnit odpočet ve výši ,- Kč od základu daně také na penzijní pojištění uzavřené s institucí penzijního pojištění se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, Norska nebo Islandu. Daňová složenka Při úhradě daně prostřednictvím daňové složenky bude nově poplatník hradit České poště manipulační poplatek. Dosud náklady spojené s platbou hradilo Ministerstvo financí, a proto byl tento způsob platby bez poplatku. Novela umožní zahrnout odstupné placené postupníkem postupiteli při postoupení smlouvy 10

11 IB.Service Zákon o rezervách Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Ing. Vendula Tunklová E Kromě několika legislativních zpřesnění v jednotlivých ustanovení zákona přináší novela zákona o rezervách následující změny: Zrušení rezervy na opravy hmotného majetku V případě, že nebude splněna podmínka převedení peněžních prostředků na samostatný účet v bance do termínu pro podání daňového přiznání, bude muset být rezerva zrušena v období porušení této podmínky. Dosud se rezerva při porušení této podmínky rušila v následujícím období. Opravné položky k pohledávkám Nově bude možnost tvořit 100% opravnou položku k pohledávkám, které v době vzniku měly hodnotu maximálně do ,- Kč (a splňují další podmínky) také za období, za které se podává daňové přiznání (nejen za zdaňovací období). U pohledávek, u kterých bylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení bude moci poplatník natvořit opravnou položku až do výše 100 %, a to bez ohledu na to, zda bylo řízení ukončeno nebo stále trvá. Dříve možnost tvořit opravnou položku končila ukončením soudního řízení. 11

12 IB Service Daňový kalendář Prosinec pátek Spotřební daň - splatnost daně za říjen 2010 (mimo spotřební daň z lihu) středa Daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad středa Daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň pondělí Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí Spotřební daň - splatnost daně za říjen 2010 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za listopad daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2010 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad souhrnné hlášení za listopad 2010 Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad pátek Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad

13 Ostatní informace IB. Group offices AUSTRIA (Vienna) MMag. Roland Teufel, T IB Interbilanz Schönbrunner Straße A-1120 Wien T , F E SERBIA (Belgrade) Marco Egger, T IB Interbilanz Bulevar Milutina Milankovica 136a, RS Novi Beograd T , E CROATIA (Zagreb) Marco Egger, T IB Interbilanz Ulica grada Vukovara 284, HR Zagreb T , F E SLOVAKIA (Bratislava) Wilfried Serles, T Panská 14, SK Bratislava T , F E CZECH REPUBLIC (Prague/Brno) Helmut Hetlinger, Michal Kováč, T Olga Krnáčová, T ,, E Pekařská 7, CZ Brno T , F E HUNGARY (Budapest/Győr) Waltraud Körbler, T SLOVENIA (Ljubljana) Marco Egger, T IB Interbilanz Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana T , F E UKRAINE (Kyiv) Wilfried Serles, T IB Interbilanz Yaroslavskaya Str. 6, UA Kyiv T , F E Vámház krt. 13., H-1093 Budapest T , F E Fehérvári út 75, H-9028 Győr T , F E

Daňová uznatelnost ročních odměn

Daňová uznatelnost ročních odměn + Main topic: Daňová uznatelnost ročních odměn IB.Service Czech Republic č. 4 (červenec 2011) Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN 2 ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY 4 Z PRÁVNÍ OBLASTI 6 OPRAVNÉ DAŇOVÉ

Více

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu IB.Service Česká Republika leden/únor 2010 Obsah PAUŠÁLNÍ VÝDAJE NA DOPRAVU 2 SAZBY CESTOVNÍCH NÁHRAD PRO ROK 2010 4 STANOVENÍ JEDNOTNÝCH KURZŮ ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Více

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend IB.Service Česká Republika květen 2010 Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ÚROKŮ Z ÚVĚRŮ NA VÝPLATU DIVIDEND 2 ZÁKON O AUDITORECH - 17 3 NOVELA ZÁKONA

Více

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 IB.Service Česká Republika duben 2010 Obsah POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZAPEZPEČENÍ ZA OBDOBÍ LEDEN ČERVEN 2007 2 ÚROKY Z PRODLENÍ 3 NOVELA

Více

Identifikační číslo provozovny

Identifikační číslo provozovny + Main topic: Identifikační číslo provozovny IB.Service Czech Republic č. 5 (září 2011) Obsah IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY 2 INFORMACE GFŘ K OPRAVĚ DPH U DLUŽNÍKŮ V INSOLVENCI 4 ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

Main topic: IFRS pro malé a střední podniky. IB.Service Czech Republic Srpen 2010. Inhalt

Main topic: IFRS pro malé a střední podniky. IB.Service Czech Republic Srpen 2010. Inhalt + Main topic: IFRS pro malé a střední podniky IB.Service Czech Republic Srpen 2010 Inhalt IFRS PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (SME) 2 DPH OD 1. 1. 2011 6 ZMĚNY V DPH OD R. 2013 9 VOZIDLA K SOUKROMÝM ÚČELŮM

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Připravované novely daňových zákonů

Připravované novely daňových zákonů Téma měsíce: Připravované novely daňových zákonů IB.Service Česká Republika Duben/Květen 2009 Obsah PŘIPRAVOVANÉ NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONŮ 2 DŘÍVĚJŠÍ VRÁCENÍ NADMĚRNÉHO ODPOČTU 3 NÁVRH NOVELY OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Použití služebních vozů pro soukromé účely

Použití služebních vozů pro soukromé účely Téma měsíce: Použití služebních vozů pro soukromé účely IB.Service Česká Republika Červenec/srpen 2009 Obsah POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO SOUKROMÉ ÚČELY 2 NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMU 4 DPH BALÍČEK

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

5.4 Lhůta pro stanovení daně

5.4 Lhůta pro stanovení daně PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 1/16 Ing. Vlasta Martišková Jedná se o jedno ze zásadních ustanovení daňového řádu, které nalezneme v 148. Tato lhůta je velmi důležitá, neboť pro

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 METIS Praha, spol. s r.o. 18.1.2011 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ zákon č. 397/2012 Sb., ze dne 7. září 2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 POPLATNÍK Poplatníkem pojistného na důchodové

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN út 8. pojištění OSVČ zdravotní - záloha 12/2012 po 9. splatnost (bez daně z lihu) 11/2012 po 21. pojištění OSVČ sociální - záloha 12/2012

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více