Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah"

Transkript

1 + Main topic: Novela daňového řádu IB.Service Czech Republic prosinec 2010 Obsah ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTI 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 5 ÚSPORNÁ OPATŘENÍ 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 7 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 9 ZÁKON O REZERVÁCH 11 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 12 IB. GROUP OFFICES 13 1

2 IB.Service Zákon o dani z nemovitostí Mgr. Zuzana Bačková E Novela zákona o dani z nemovitostí V poslanecké sněmovně se v současné době projednává vládní návrh zákona, jehož cílem je odstranit výkladové nejasnosti zdanění u pozemků s plošnými stavbami (tzv. zpevněnými plochami pozemků). Dosavadní právní úprava vymezuje plošné stavby (resp. zpevněné plochy) jako stavby bez svislé nosné konstrukce (komunikace, parkoviště, zastavěné manipulační plochy mezi jednotlivými budovami). Aby stavba (jak budova tak i zpevněná plocha) mohla být předmětem daně ze staveb, musí být stavbou nemovitou ve smyslu občanského zákoníku a jako taková musí být ve smyslu občanského zákoníku samostatnou věcí, která může být předmětem převodu. Protože stávající právní úprava předmětu daně ze staveb je poměrně obecná a vychází z institutů občanského zákoníku definovaných taktéž velmi obecně, může být prokazování naplnění výše uvedených podmínek v daňovém řízení u jednotlivých zpevněných ploch poměrně náročné. Nová právní úprava je navržena i s ohledem na judikaturu nejvyšších soudních instancí tak, aby se předešlo soudním sporům a bylo dosaženo jednoznačnosti právní úpravy a zajištěna právní jistota všech subjektů zúčastněných na daňovém řízení. Návrh výslovně vyjímá stavby zpevněných ploch z předmětu daně ze staveb. Zpevněné plochy pozemků jako určitou nově definovanou kategorii pozemku navrhuje zdaňovat pouze daní z pozemků sazbou daně diferencovanou podle dvou skupin podnikatelských činností, jejíž výše však bude nižší než sazba daně ze staveb. Toto rozlišení sazeb daně vychází z konstrukce sazeb daně pro stavby a respektuje specifikaci jednotlivých oblastí tak, jak je pro tyto účely uvedena v ust. 11 odst. 1 písm d) zákona o dani z nemovitostí. Sazba daně u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství se navrhuje ve výši 1 Kč za každý 1 m 2. Nová společná sazba daně za každý 1 m 2 u zpevněných ploch užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní v ostatních oblastech (průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost) se stanoví ve výši 5 Kč. Z hlediska daňového zatížení je navrhovaná výše sazeb daně z pozemků u těchto zpevněných ploch pozemků ve srovnání se sazbami daně ze staveb u staveb sloužících k podnikání ve stejné oblasti poloviční. V případě, že bude schválena, nabude novela účinnosti dnem 1. ledna

3 IB.Service Novela daňového řádu Daňový řád od Jak jsme Vás již informovali, procesní oblast českého daňového systému bude od upravena novým daňovým řádem, který nahradí stávající zákon o správě daní a poplatků. Z ustanovení, se kterými v daňové praxi mohou daňové subjekty přijít do kontaktu, vybíráme: Ing. Ondřej Štedrý E Promíjení příslušenství daně Stávající systém promíjení daňového příslušenství bude platný jen do konce roku Od počátku roku 2011 bude platit nová právní úprava vymezená v daňového řádu. Tato úprava připouští promíjení daně a jejího příslušenství v případech, kdy tak stanoví hmotněprávní normy, jako například zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o místních poplatcích či zákon o rozpočtových pravidlech. Daň a její příslušenství bude moci promíjet i ministr financí z moci úřední, a to v případě nesrovnalostí v daňových zákonech či v případě živelních událostí. Nemožnost odvolání proti vlastnímu daňovému přiznání V současnosti řada daňových subjektů využívá možnosti poté, co podala řádné daňové přiznání, podat proti tomuto přiznání odvolání. Při podání daňového přiznání, pokud správce daně nemá pochybnosti o jeho obsahu, dochází k tzv. konkludentnímu vyměření, kdy správce daně vyměří daň ke dni podání přiznání. K tomuto dni je vystaven fiktivní platební výměr, který se za normálních okolností daňovému subjektu nedoručuje, který však je rozhodnutím, proti němuž se lze do 30 dnů odvolat. Správce daně se musí s důvody odvolání vypořádat a vydat ve věci odvolání rozhodnutí, a tak je daňový subjekt informován, zda správce daně jeho postup akceptuje či nikoli. Tato možnost však již od roku 2011 nebude existovat. Daňový subjekt sice podá dodatečné přiznání, nebude však vědět, zda finanční úřad důvody pro jeho podání (i když i tato možnost bude ztížena viz níže) akceptuje či nikoli. Podání dodatečného přiznání na daňovou povinnost nižší Dosavadní možnost neomezeného podávání dodatečného přiznání na nižší daňovou povinnost bude omezena. Daňový subjekt bude oprávněn podat takové přiznání jen v případě, kdy vyšly najevo nové skutečnosti a důkazy svědčící pro to, že daň byla stanovena v nesprávné výši. Pokud si tedy daňový subjekt nesprávně vyloží zákon, bude s podáním dodatečného přiznání problém. Sankce za opožděné podání přiznání Nové jsou sankce za pozdní podání daňového přiznání. Dosud správce daně mohl zvýšit daňovou povinnost až o 10 %. Od roku 2011 bude v případě opožděného podání přiznání o více než 5 pracovních dnů udělena pokuta ve výši 0,05 % (maximálně 5 %) stanovené daně či daňového odpočtu, případně 0,01 %, (maximálně 5 %) stanovené daňové ztráty. Platba daně Pozdní úhrada daní bude penalizována až od pátého pracovního dne po splatnosti daně. 3

4 Prekluzivní lhůta V současné době je po převratném rozsudku nejvyššího správního soudu lhůta pro vyměření daně tři roky od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla daňová povinnost. To v praxi znamená, že správce daně má při podání přiznání daňovým poradcem (tj. do 30.6.) jen dva a půl roku k provedení a ukončení daňové kontroly. Novela určuje lhůtu pro stanovení daně v délce 3 roky, a to ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání. Návrh však obsahuje prodloužení prekluzivní lhůty na 5 let. 4

5 B.Service Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - tiskopisy 1) Vyúčtování daně ze závislé činnosti Ministerstvo financí vydalo upozornění k tiskopisům pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále DzZČ). S účinností od na základě aplikace nového daňového řádu se daň vybíraná srážkou včetně DzZČ stává daní vyměřovanou. Tuto skutečnost již příslušné tiskopisy Vyúčtování za zdaňovací období 2010 zohledňují. Tiskopis pro Vyúčtování DzZČ (vzor č. 16) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období započaté v roce 2010 (viz pokyny k tiskopisu vzor č. 15). Povinnou přílohou zůstává Příloha č. 1 Počet zaměstnanců ke dni (vzor č. 10) a pro plátce zaměstnávající současně tzv. daňové nerezidenty i Příloha č. 2 Přehled souhrnných údajů zaznamenávaných na mzdových listech poplatníků uvedených v 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (vzor č.7). Zůstávají v platnosti i další povinné přílohy č. 3 a č. 4. Daňový řád platný od prodloužil zároveň lhůtu pro podání Vyúčtování na 4 měsíce. V novele zákona o daních z příjmů, kterou dne podepsal prezident, je však lhůta znovu upravena zpět na 2 měsíce od uplynutí kalendářního roku. Ing. Andrea Kotková E Upozorňujeme, že plátci, kterým vyplývá povinnost podávat i Přílohu č. 2, tedy zaměstnávající tzv. daňové nerezidenty, musí již Vyúčtování za zdaňovací období 2010 podat elektronicky! Lhůta pro podání se jim proto prodlužuje do Tato lhůta zároveň platí pro všechny plátce, kteří se rozhodnou podávat Vyúčtování elektronicky, aniž jim to zákon nařizuje. Povinnosti podávat Vyúčtování elektronicky se zprošťují pouze fyzické osoby zaměstnávající méně než 10 tzv. daňových nerezidentů. 2) Přehled o odvedených zálohách na DzZČ Z novely zákona o daních z příjmů vypadla avizovaná povinnost pro plátce DzZČ podávat měsíční přehledy o odvedených zálohách na DzZČ. 5

6 IB.Service Úsporná opatření Ing. Andrea Kotková E Úsporná opatření v rámci novely navržené ministerstvem práce a sociálních věcí Dne prezident podepsal balíček novel připravených ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci úsporných opatření. Některé podstatné body uvádíme níže: 1) Zákon o nemocenském pojištění - dávky v nemoci budou vypláceny až od 22. kalendářního dne od počátku dočasné pracovní neschopnosti. Toto opatření bude platit od do výše základu pro výpočet dávky je ponechán na 60 % denního vyměřovacího základu pro celou dobu nemoci. (Původně byla výše základu odstupňována dle délky nemoci. Úsporné opatření mělo platit jen pro rok 2010; vláda jej tímto prodloužila.) 2) Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a o příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - zůstává sazba 25 % z vyměřovacího základu na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů (původně se pro rok 2011 mělo snížit na 24,1 ) - zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají v průměru do 26 zaměstnanců, si mohou zvolit, že budou platit sazbu ve výši 26 %. Jako kompenzaci si budou moci nadále odečítat polovinu mzdových náhrad, které vyplatí zaměstnancům. Zaměstnavatelé s vyšším počtem zaměstnanců přijdou o tuto možnost zcela - zůstává maximální vyměřovací základ pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné na úrovni 72násobku průměrné mzdy 3) Zákoník práce - v souvislosti se změnou zákona o nemocenském pojištění novela zavádí povinnost zaměstnavatelů vyplácet náhradu mzdy v prvních 21 dnech pracovní neschopnosti zaměstnance. A to v období od do dohody o provedení práce již budou muset být uzavírány výhradně písemnou formou. Jde o další krok proti zneužívání tohoto institutu. Zároveň se státní správa chce zaměřit na větší kontrolu tohoto pracovně právního vztahu a zamezit tak unikům na zdravotním a sociálním pojištění. 6

7 IB.Service Účetní závěrka Zveřejňování účetní závěrky Kdo má povinnost účetní závěrku zveřejnit Povinnost zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví ukládá obchodní zákoník jednateli společnosti s ručením omezeným. U akciové společnosti řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo. Účetní závěrka musí být podepsána statutárním orgánem a dokud jím podepsána není, nepovažuje se podle zákona o účetnictví za sestavenou. Účetní jednotky mají povinnost zveřejnit účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena, tj. buď ve zjednodušeném rozsahu (účetní jednotky bez zákonné povinnosti auditu), nebo v plném rozsahu. Do kdy má být účetní závěrka zveřejněna Auditované účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení valnou hromadou, a to ve lhůtě do 30 dnů po splnění obou uvedených podmínek, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období, a to bez ohledu na to, zda byla účetní závěrka požadovaným způsobem schválena. Přitom účetní jednotky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, nesmí zveřejnit informace, které nebyly ověřeny auditorem způsobem, jenž by mohl uživatele uvést v omyl, že auditorem ověřeny byly. Pro účetní jednotky bez povinného auditu není konkrétní lhůta pro uložení listin stanovena. Uplatní se tedy ustanovení obchodního zákoníku - uložení listin bez zbytečného odkladu. Povinnosti k uložení účetní závěrky se nelze nijak zprostit. Co má být zveřejňováno Účetní závěrku zveřejní účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, uložením do sbírky listin. Dle obchodního zákoníku jsou součástí sbírky listin výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy, vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis ; je-li uložena povinnost ověření účetní závěrky také zprávu auditora o něm, mezitímní účetní závěrky, pokud jejich sestavení vyžaduje tento zákon; zprávu o vztazích mezi propojenými osobami; na listině obsahující rozvahu (bilanci) musí být uvedeny identifikační údaje osob, které ji podle zákona ověřují. Podle ustanovení obchodního zákoníku je sbírka listin součástí obchodního rejstříku. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku (bez ohledu na to, zda jde o právnickou nebo fyzickou osobu) musí předložit bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin, a to ve dvojím vyhotovení. Listiny, jimiž se nedokládají zapisované skutečnosti, se předkládají v jednom vyhotovení. Sankce Mgr. Zuzana Bačková E Nesplní-li zapsaný podnikatel uvedenou povinnost, vyzve jej rejstříkový soud k jejímu splnění. Nevyhoví-li podnikatel výzvě rejstříkového soudu, může mu předseda senátu podle občanského soudního řádu uložit pořádkovou pokutu až do výše Kč, a to i opakovaně. 7

8 Nesplnění povinnosti zveřejnit výše uvedeným způsobem účetní závěrku může být stejně jako neověření účetní závěrky auditorem (má-li společnost tuto povinnost) sankcionováno i podle zákona o účetnictví, a to pokutou ve výši až 3 % hodnoty aktiv celkem. Dojde-li tímto jednáním k ohrožení majetkového práva jiné osoby nebo k ohrožení včasného a řádného vyměření daně, může se navíc dokonce jednat o trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, sankcionovatelný odnětím svobody (pokud by uvedeným jednáním byla třetí osobě způsobena značná škoda nebo jiný zvlášť závažný následek). Přístup státní správy V přístupu rejstříkových soudů, stejně jako finančních úřadů, které k možnosti uložit podnikateli pokutu za porušení povinnosti zveřejňování doposud nepřistupovaly, má dojít ke změně. Nově se mají správci daní zaměřovat na zveřejňování účetních závěrek v obchodním rejstříku a k ukládání případných sankcí budou přistupovat v rámci probíhajícího daňového řízení např. při provádění daňové kontroly. 8

9 IB.Service Zákon o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů V minulém čísle jsme Vás upozornili na některé body obsažené v novele zákona o dani z příjmů pro rok 2011, kterou dne podepsal prezident republiky. Kromě již zmíněných bodů nastane od změna v následujících oblastech: Ing. Vendula Tunklová E Fotovoltaické elektrárny Od je zrušeno osvobození příjmů z provozování ekologických zdrojů (naposledy je možno osvobození využít ve zdaňovacím období započatém v roce 2010). Zároveň je stanoveno povinné uplatňování odpisů, a to v maximální výši a bez přerušení odepisování rovnoměrné odpisy na 240 měsíců (TZ nejméně na 120 měsíců). Tato ustanovení se budou týkat technologické části fotovoltaických elektráren. Ze zařízení uvedeného do provozu v období bude v období povinný odvod z elektřiny ze slunečního zářeni. Od tohoto odvodu je osvobozena elektřina vyrobená fotovoltaickou elektrárnou s výkonem výroby do 30 kw, která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy. Sazba odvodu je 26 % z výkupní ceny a 28 % ze zeleného bonusu. Odvodovým obdobím je kalendářní měsíc a povinnost odvést je do 25 dnů po skončení odvodového období (ve stejné lhůtě je povinnost podat vyúčtování). Dary Limit pro odpočet (ze základu daně) hodnoty darů poskytnutých právnickými osobami na zajišťování odborné výuky na středních a vyšších odborných školách se zvýší z 5 % na 10 %. Příjemce daru má sídlo nebo bydliště na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu a účel tohoto daru musí splňovat podmínky dle českého zákona (stanovené zákonem o dani z příjmů), stejně jako u tuzemských příjemců. Dosud v těchto případech stačilo splnění podmínek dle zákona v daném státě. Motivační příspěvek Daňovým nákladem je tzv. motivační příspěvek poskytnutý žákovi/studentovi připravujícímu se na výkon profese u poplatníka - ve výši 2000 Kč měsíčně (5000 Kč u studenta vysoké školy). Tento příspěvek má formu stipendia, příspěvku na stravování, ubytování, vzdělávání, jízdného nebo ochranných pomůcek. Porušení podmínek u uplatněných nákladů V případě porušení podmínek pro uplatnění nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v daném zdaňovacím období se o tento výdaj zvýší základ daně za období, ve kterém došlo k porušení podmínek (např.: nesplnění podmínky u finančního leasingu). V těchto případech již nebude nutné podávat dodatečná přiznání, ale změna se uvede v aktuálním roce, kdy došlo k porušení podmínek. Závazky Právní nástupce může snížit výsledek hospodaření o hodnotu závazku zaniklého splněním, započtením nebo splynutím, zvýšil-li o tento závazek předchůdce svůj výsledek hospodaření. Paušální náklady na dopravu V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatňování výdajů dle skutečnosti na výdaje na dopravu uplatněné paušálem a naopak. V měsíci pořízení/vyřazení lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje. Je-li vozidlo ve společném jmění manželů a oběma je užíváno 9

10 k ekonomické činnosti, celkově se na vozidlo může uplatnit maximálně 5.000,- Kč měsíčně. Paušál na dopravu nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni za účelem podnikání. Je-li vozidlo použito ke služební cestě zaměstnancem nebo spolupracující osobou, není to považováno za přenechání vozidla a může být uplatněn paušál na dopravu. Daňově uznatelné nájemné z finančního pronájmu Limity pro časový test u finančního nájmu se nově budou určovat dle minimální doby odepisování uvedené v 30, odst. 1. U skupiny 2 a 3 je možnost snížit dobu o 6 měsíců. U nemovitostí je třeba dodržet minimální dobu nájmu 30 let. Postoupení smlouvy o finančním pronájmu o finančním pronájmu do vstupní ceny majetku. Při zaúčtování do nákladů však i nadále zůstává nedaňovým nákladem. Penzijní pojištění Nově bude možnost uplatnit odpočet ve výši ,- Kč od základu daně také na penzijní pojištění uzavřené s institucí penzijního pojištění se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, Norska nebo Islandu. Daňová složenka Při úhradě daně prostřednictvím daňové složenky bude nově poplatník hradit České poště manipulační poplatek. Dosud náklady spojené s platbou hradilo Ministerstvo financí, a proto byl tento způsob platby bez poplatku. Novela umožní zahrnout odstupné placené postupníkem postupiteli při postoupení smlouvy 10

11 IB.Service Zákon o rezervách Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Ing. Vendula Tunklová E Kromě několika legislativních zpřesnění v jednotlivých ustanovení zákona přináší novela zákona o rezervách následující změny: Zrušení rezervy na opravy hmotného majetku V případě, že nebude splněna podmínka převedení peněžních prostředků na samostatný účet v bance do termínu pro podání daňového přiznání, bude muset být rezerva zrušena v období porušení této podmínky. Dosud se rezerva při porušení této podmínky rušila v následujícím období. Opravné položky k pohledávkám Nově bude možnost tvořit 100% opravnou položku k pohledávkám, které v době vzniku měly hodnotu maximálně do ,- Kč (a splňují další podmínky) také za období, za které se podává daňové přiznání (nejen za zdaňovací období). U pohledávek, u kterých bylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení bude moci poplatník natvořit opravnou položku až do výše 100 %, a to bez ohledu na to, zda bylo řízení ukončeno nebo stále trvá. Dříve možnost tvořit opravnou položku končila ukončením soudního řízení. 11

12 IB Service Daňový kalendář Prosinec pátek Spotřební daň - splatnost daně za říjen 2010 (mimo spotřební daň z lihu) středa Daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad středa Daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň pondělí Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí Spotřební daň - splatnost daně za říjen 2010 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za listopad daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2010 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad souhrnné hlášení za listopad 2010 Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad pátek Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad

13 Ostatní informace IB. Group offices AUSTRIA (Vienna) MMag. Roland Teufel, T IB Interbilanz Schönbrunner Straße A-1120 Wien T , F E SERBIA (Belgrade) Marco Egger, T IB Interbilanz Bulevar Milutina Milankovica 136a, RS Novi Beograd T , E CROATIA (Zagreb) Marco Egger, T IB Interbilanz Ulica grada Vukovara 284, HR Zagreb T , F E SLOVAKIA (Bratislava) Wilfried Serles, T Panská 14, SK Bratislava T , F E CZECH REPUBLIC (Prague/Brno) Helmut Hetlinger, Michal Kováč, T Olga Krnáčová, T ,, E Pekařská 7, CZ Brno T , F E HUNGARY (Budapest/Győr) Waltraud Körbler, T SLOVENIA (Ljubljana) Marco Egger, T IB Interbilanz Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana T , F E UKRAINE (Kyiv) Wilfried Serles, T IB Interbilanz Yaroslavskaya Str. 6, UA Kyiv T , F E Vámház krt. 13., H-1093 Budapest T , F E Fehérvári út 75, H-9028 Győr T , F E

Oprava výše daně v insolvenčním řízení novela zákona o DPH

Oprava výše daně v insolvenčním řízení novela zákona o DPH + Main topic: Novela zákona o DPH - výběr témat IB.Service Czech Republic č. 3 (květen 2011) Obsah OPRAVA VÝŠE DANĚ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ NOVELA ZÁKONA O DPH 2 NÁROK NA ODPOČET DANĚ NOVELA ZÁKONA O DPH

Více

Daňová uznatelnost ročních odměn

Daňová uznatelnost ročních odměn + Main topic: Daňová uznatelnost ročních odměn IB.Service Czech Republic č. 4 (červenec 2011) Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN 2 ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY 4 Z PRÁVNÍ OBLASTI 6 OPRAVNÉ DAŇOVÉ

Více

Cestovní náhrady sazby 2011

Cestovní náhrady sazby 2011 + Main topic: Cestovní náhrady sazby 2011 IB.Service Czech Republic únor 2011 Obsah CESTOVNÍ NÁHRADY 2 NOVELA ZÁKONA O DPH 3 HLÁŠENÍ INTRASTAT PRO 2011 5 JEDNOTNÝ KURS 6 PŘEVODNÍ CENY 7 DAŇOVÝ KALENDÁŘ

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu IB.Service Česká Republika leden/únor 2010 Obsah PAUŠÁLNÍ VÝDAJE NA DOPRAVU 2 SAZBY CESTOVNÍCH NÁHRAD PRO ROK 2010 4 STANOVENÍ JEDNOTNÝCH KURZŮ ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 IB.Service Česká Republika duben 2010 Obsah POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZAPEZPEČENÍ ZA OBDOBÍ LEDEN ČERVEN 2007 2 ÚROKY Z PRODLENÍ 3 NOVELA

Více

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend IB.Service Česká Republika květen 2010 Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ÚROKŮ Z ÚVĚRŮ NA VÝPLATU DIVIDEND 2 ZÁKON O AUDITORECH - 17 3 NOVELA ZÁKONA

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Promlčení u obchodních závazkových vztahů

Promlčení u obchodních závazkových vztahů + Main topic: Promlčení u obchodních závazkových vztahů IB.Service Czech Republic č. 2 (duben 2011) Obsah PROMLČENÍ U OBCHODNÍCH ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ 2 VÝKON FUNKCE A PRACOVNÍ POMĚR 4 DŮLEŽITÉ LHŮTY DLE

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Identifikační číslo provozovny

Identifikační číslo provozovny + Main topic: Identifikační číslo provozovny IB.Service Czech Republic č. 5 (září 2011) Obsah IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY 2 INFORMACE GFŘ K OPRAVĚ DPH U DLUŽNÍKŮ V INSOLVENCI 4 ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 2017 02.01.2017 daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01.2017 spotřební daň: splatnost

Více

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) Daňový kalendář 2016 Seznam daní - LEDEN 2016 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo z lihu) 20.01. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na 20.01. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) - splatnost zálohy na OSVČ za prosinec 2010 pátek 14. - podání výkazu intrastat za prosinec 2010 (papírová forma -

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

Téma měsíce: Novely zákonů. IB.Service Česká Republika září Obsah

Téma měsíce: Novely zákonů. IB.Service Česká Republika září Obsah Téma měsíce: Novely zákonů IB.Service Česká Republika září 2009 Obsah NOVELA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 2 DAŇOVÝ ŘÁD 3 NOVELA ZÁKONA O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ 4 ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VYKONÁVANÉ V

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků LEDEN středa 9. pondělí 21. čtvrtek 24. pátek 25. čtvrtek 31. ÚNOR pondělí 11. pátek 15. středa 20. pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) spotřební daň splatnost

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů

Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů IB.Service Česká Republika Únor 2009 Obsah NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ (ÚČINNÁ OD 01.01.2009) 2 SAZBY CESTOVNÍCH NÁHRAD PRO ROK 2009 4 ZMĚNY ZÁKONA O REZERVÁCH

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Main topic: IFRS pro malé a střední podniky. IB.Service Czech Republic Srpen 2010. Inhalt

Main topic: IFRS pro malé a střední podniky. IB.Service Czech Republic Srpen 2010. Inhalt + Main topic: IFRS pro malé a střední podniky IB.Service Czech Republic Srpen 2010 Inhalt IFRS PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (SME) 2 DPH OD 1. 1. 2011 6 ZMĚNY V DPH OD R. 2013 9 VOZIDLA K SOUKROMÝM ÚČELŮM

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2016, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ č. 243/2000 Sb. upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční pro účely tohoto zákona se rozumí:

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více