Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend"

Transkript

1 Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend IB.Service Česká Republika květen 2010 Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ÚROKŮ Z ÚVĚRŮ NA VÝPLATU DIVIDEND 2 ZÁKON O AUDITORECH NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 4 SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ 5 UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE 7 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 8 IB. GROUP OFFICES 9

2 Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend Nejvyšší správní soud dne vydal rozsudek, kterým se zásadně mění pohled na daňovou uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend. V minulosti byly nákladové úroky z úvěrů, které společnost použila k výplatě dividend, posuzovány jako daňově neúčinné, a to z důvodu, že nesplňují podmínky 24, odst.1. zákona o daních z příjmů, tj. že se nejedná o náklad vynaložený za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Nejvyšší správní soud nyní (ve sporu mezi akciovou společností se sídlem v Ostravě a Finančním ředitelství v Ostravě) rozhodl, že tento náklad lze považovat za odčitatelný od základu daně. Odůvodnění: Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou základním předpokladem k tomu, aby určitý podnikatelský subjekt vůbec mohl vyvíjet podnikatelskou činnost, při níž má být dosaženo příjmů, jež jsou předmětem daně. Dosažení zisku je jedním ze základních cílů podnikatelské činnosti obchodních společností. Akcionáři vzniká právo na podíl na zisku společnosti až okamžikem, kdy jej valná hromada schválí k rozdělení, a to až po skončení hospodářského roku společnosti. Okamžik vzniku zisku se neshoduje s okamžikem, kdy má být zisk vyplacen akcionáři (dle obchodního zákoníku musí být dividenda vyplacena do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku). Je výlučně věcí podnikatelského rozhodnutí společnosti, zda použije k výplatě dividendy pouze vlastní nebo cizí zdroje financování. Z ekonomického hlediska může být mnohdy výhodnější využití cizích zdrojů financování než využití vlastní zdrojů. Je proto na každé společnosti, aby si sama vážila, která varianta je pro ni v ten který okamžik ekonomicky výhodnější. Rozhodne-li se společnost, že bude zadržovat svůj zisk, aby měla později volné prostředky na výplatu dividendy akcionářům, je možné, že bude muset z tohoto důvodu financovat své investiční a provozní výdaje z cizích zdrojů, s čímž budou spojeny náklady, zejména ve formě úroků z takových úvěrů. Není tedy žádný racionální důvod k tomu, aby společnost, která zvolí druhou variantu (tj. bude výplatu dividend financovat z cizích zdrojů), byla daňově znevýhodněna. Závěr: Úroky a jiné náklady důvodně vynaložené obchodní společností v souvislosti s financováním výplaty podílů na zisku společníkům - pokud bylo o této výplatě rozhodnuto v souladu s obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy a jedná se tedy o závazek společnosti vůči jejím společníkům - je nutno považovat za náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů obchodní společnosti ve smyslu 24, odst. 1 zákona o daních z příjmů. Ing. Monika Chvalová F E 2

3 Zákon o auditorech - 17 Zákon o auditorech č.93/2009 Sb. a jeho důležitý 17 V tomto krátkém článku bych Vás rád upozornil na důležité ustanovení 17 zákona o auditorech o tom, jakým způsobem určit auditora, který provede povinný audit účetní závěrky. Povinný audit ve smyslu ustanovení 17 je audit podle 20 zákona o účetnictví: Ověření auditorem řádné nebo mimořádné účetní závěrky jsou povinny zajistit: -kritéria: Aktiva celkem více než 40 mil. Kč ( Aktiva brutto) Roční úhrn čistého obratu více něž 80 mil. Kč Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období je více než 50. Pokud překročily nebo již dosáhly kritéria: Kdo musí určit auditora: Nejvyšší orgán společnosti - valná hromada u a.s. a s.r.o. - společníci ( a to všichni společníci) jsou nevyšším orgánem u k.s. a v.o.s. Pokud nejvyšší orgán neurčí auditora (ale měl možnost jej určit), tzn. např.: byla svolána valná hromada a na programu bylo určení auditora a valná hromada nerozhodla pak tato povinnost určit auditora přejde na dozorčí radu. POZOR: V zápise z jednání nejvyššího orgánu nebo dozorčí rady nesmí být v souvislosti s výběrem auditorů uvedeno BERE NA VĚDOMÍ ale musí být: URČUJE, JMENUJE, STANOVUJE alespoň 1 kritérium ke konci rozvahového dne (účetního období) a bezprostředně předcházející účetní období pouze u akciových společností - alespoň 2 kritéria ke konci rozvahového dne (účetního období) a bezprostředně předcházející účetní období: - Ostatní obchodní společnosti a družstva - Zahraniční osoby, pokud na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů - Fyzické osoby, které jsou vyjmenovány v 1 odst. 2, písm. d až h zákona o účetnictví. Ing. Michal Kováč Jednatel F E 3

4 Novela zákona o daních z příjmů Možnost vypořádat srážkovou daň v přiznání k dani z příjmů Novela zákona o daních z příjmů umožnila rezidentům z Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru podat v České republice přiznání k dani z příjmů, pokud pobírají příjmy ze zdrojů v ČR: Příjmy za poskytované služby, obchodně technické poradenství, zprostředkovatelské činnosti Příjmy z nezávislých činností (architekti, právníci, vědci, daňoví a účetní poradci) Příjmy umělců a sportovců Příjmy z know-how, licenční poplatky, užívání movité věci umístěné v ČR, autorská práva Příjmy z odměn členů statutárních orgánů Příjmy z titulu smluvních sankcí. U těchto příjmů bývá zpravidla uplatňován systém srážkové daně, tzn. český plátce příjmů je povinen při výplatě tohoto příjmu ve prospěch zahraniční osoby srazit daň (sazba daně je závislá na konkrétní smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a příslušným druhým státem). Podat přiznání k dani z příjmů není ve výše uvedeném případě povinnost, ale pouze možnost. Využití této možnosti bude vždy nutné v jednotlivém případě dobře zvážit (např. s ohledem na možnost doložit související výdaje nebo také s ohledem na výši sazby srážkové daně (např. u licencí se sazba srážkové daně pohybuje ve smlouvách ve výši cca 10 %, zatímco sazba daně z příjmů právnických osob je 20 %, resp. 19 % od r. 2010) atd. Ing. Olga Krnáčová F E Od roku 2009 však mohou výše uvedení rezidenti EU a EHP podat v ČR za tyto příjmy přiznání k dani z příjmů a uplatnit tak vůči nim související výdaje vymezené podle českého zákona o daních z příjmů. Sraženou daň je přitom možné započítat na daňovou povinnost zjištěnou v přiznání. V případě, že v přiznání vyjde ztráta nebo daň nižší než je výše sražené daně, vznikne přeplatek na dani. 4

5 Snížení administrativní zátěže podnikatelů Snížení administrativní zátěže podnikatelů Dne odsouhlasil Senát návrh vlády, který má za cíl změnou v jednotlivých zákonech 1 snížit administrativní zátěž podnikatelů. Novela by přinesla změny v oblasti podnikání odstraněním duplicitních aktivit různých orgánů, upřesněním definic či stanovením jednodušších pravidel. Zaměříme-li se na nejpodstatnější změny procházející skrz jednotlivé zákony, můžeme jmenovat: - upřesnění definice spotřebitele, tak aby odpovídal termínu stanovenému v EU, který je definován jako fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. - větší volnost prodejcům při označování výrobků {název, hmotnost, množství, velikost } a provozovny. - zrušení povinnosti České obchodní inspekce kontrolovat hygienickou nezávadnost provozu a pracovníků z důvodu odstranění duplicity kontroly {stejnou činnost vykonává hygienická služba}. - zrušení povinnosti hlásit České obchodní inspekci provedení nařízeného odstranění závady výrobku 1 Zákon o ochraně spotřebitele, Občanský zákoník, Zákon o České obchodní inspekci, Zákon o technických požadavcích na výrobky, Zákon o metrologii, Živnostenský zákon, Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů - urychlení procesu udělení nebo naopak zrušení autorizace, které je nově udělováno bez dohod s ministerstvy - snížení nároku na autorizované osoby při překládání dokladu {dříve povinnost předložit potvrzení o pojištění do 30 dnů od udělení autorizace; nebo při kontrole činnosti a dodržování zákonů nemohou být po autorizované osobě požadovány dokumenty a informace, které byly již poskytnuty a jejichž obsah se nezměnil} - vyčlenění činnosti obchod s elektřinou a obchod s plynem z výčtu činností, které se nepovažují za živnosti - sjednocení pravidel pro všeobecnou podmínku bezdlužnosti {odstranění zvýhodňujících časových limitů pro koncesované živnosti, ostraha majetku a osob, služby soukromých detektivů a poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob - na prokázání splnění podmínek dle nových pravidel jsou poskytnuty 2 roky} - živnostenský úřad má právo si vyžádat od soudu pravomocné rozhodnutí a je oprávněn nahlížet do trestního spisu - živnostníci nemusí oznamovat živnostenskému úřadu přerušení živnosti - podnikatel je povinen uvést adresu, na které lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti {a to i následující změny během 4 let po ukončení činnosti} - do živnostenského rejstříku nemusí být uvedeno státní občanství fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy Ing. Vendula Tunklová F E 5

6 - spáchá-li osoba více správních deliktů projednávaných jedním správním orgánem, projednají se ve společném řízení a sankce se uloží podle nejpřísněji posuzovaného správního deliktu - upřesnění podmínek k některým konkrétním živnostem v přílohách Návrh vlády, který se dále věnuje například kalibraci měřidel v Zákoně o metrologii nebo vydávání stanovisek k žádosti o koncesi v Zákoně o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, je nyní předložen k podpisu prezidentovi republiky. 6

7 Uznávání odborné kvalifikace Uznávání odborné kvalifikace V rámci EU platí zásada spočívající v tom, že pokud byla získána kvalifikace pro výkon určitého povolání v domovské zemi, kvalifikace existuje pro výkon stejného povolání i v kterékoli jiné zemi EU, jejíž uplatnění v praxi není snadné, jelikož pro přístup k určitým zaměstnáním nebo povoláním, která vykonávají osoby samostatně výdělečně činné, jsou vyžadovány diplomy, tituly, osvědčení nebo jiná kvalifikace specifikovaná hostitelskou zemí. Členské státy si samy stanovují, která povolání budou regulovat a která ne, a každý stát má vlastní seznam těchto povolání. Regulované povolání je taková činnost, pro jejíž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti atd.). U regulovaných povolání se musí žádat o uznání kvalifikace v hostitelské zemi, přičemž žadatel může být požádán o test způsobilosti nebo doložení dalších odborných podkladů, případně jsou povolání, u kterých příslušný členský stát vyžaduje zvláštní kvalifikaci. V případě některých regulovaných povolaní je uznání kvalifikace více méně automatické (např. lékař) nebo je lze vykonávat při dodržování profesních a etických pravidel hostitelské i domovské země i bez uznání kvalifikace (např. advokát). V České republice je uznávání odborných kvalifikací za účelem výkonu regulovaného povolání nebo činnosti upraveno zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, kterým byly implementovány do českého právního řádu směrnice: Směrnice Rady 89/48/EHS o obecné úpravě pro uznávání vysokoškolských diplomů udělených po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělání; Směrnice Rady 92/51/EHS o druhém obecném systému uznávání odborného vzdělávání, která doplňuje směrnici 89/48/EHS; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/42/EHS stanovující mechanismus pro uznávání kvalifikací ohledně odborných činností zahrnutých směrnicemi Databáze regulovaných povolání a činností v ČR Databáze regulovaných profesí v členských zemích EU https://webgate.ec.europa.eu/ regprof/index.cfm V případě, že se jedná o povolání, která v hostitelské zemi nejsou regulována, není nutné žádné uznání kvalifikace a lze práci v hostitelské zemi vykonávat na základě dosaženého vzdělání nebo kvalifikace v domovské zemi. Mgr. Zuzana Bačková F E 7

8 IB Service Daňový kalendář Květen pondělí Spotřební daň Splatnost daně za březen 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek Daň z příjmů Zálohy na daň z příjmů (fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků) úterý Spotřební daň Splatnost daně za březen 2010 (pouze spotřební daň z lihu) pondělí Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2010 Daň z nemovitostí splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) Daňové přiznání za duben 2010 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2010 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za duben 2010 Souhrnné hlášení za duben 2010 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben

9 Další informace IB. Group offices AUSTRIA (Vienna) Wilfried Serles, T Fritz Himmer, T IB Interbilanz Schönbrunner Straße Stiege 1/7. Stock A-1120 Wien T , F E MMag. Roland Teufel, T Mag. Andreas Röthlin, T IB Interbilanz Hübner Schönbrunner Straße Stiege 1/7. Stock A-1120 Wien T , F E CROATIA (Zagreb) Renata Benović, T Marco Egger, T Ulica grada Vukovara 284, HR Zagreb T , F E CZECH REPUBLIC (Prague/Brno) Helmut Hetlinger, Fritz Himmer, Michal Kováč, T Olga Krnáčová, T ,, F E Pekařská 7, CZ Brno T , F E HUNGARY (Budapest/Győr) Waltraud Körbler, T Vámház krt. 13., H-1093 Budapest T , F E Fehérvári út 75, H-9028 Győr T , F E SERBIA (Belgrade) Marco Egger, T IB Interbilanz Marsala Birjuzova 51a, RS Beograd T , F E SLOVAKIA (Bratislava) Viera Masaryková, T Wilfried Serles, T Panská 14, SK Bratislava T , F E SLOVENIA (Ljubljana) Marco Egger, T Katja Pogac, T Sanja Relić, T Klara Vovk-Zavec, T Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana T , F E UKRAINE (Kyiv) Wolfgang Schmid, T IB Interbilanz Consulting TOV IB Interbilanz Audit TOV Yaroslavskaya Str. 6, UA Kyiv T , F E 9

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

Daňová uznatelnost ročních odměn

Daňová uznatelnost ročních odměn + Main topic: Daňová uznatelnost ročních odměn IB.Service Czech Republic č. 4 (červenec 2011) Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN 2 ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY 4 Z PRÁVNÍ OBLASTI 6 OPRAVNÉ DAŇOVÉ

Více

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 IB.Service Česká Republika duben 2010 Obsah POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZAPEZPEČENÍ ZA OBDOBÍ LEDEN ČERVEN 2007 2 ÚROKY Z PRODLENÍ 3 NOVELA

Více

Identifikační číslo provozovny

Identifikační číslo provozovny + Main topic: Identifikační číslo provozovny IB.Service Czech Republic č. 5 (září 2011) Obsah IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY 2 INFORMACE GFŘ K OPRAVĚ DPH U DLUŽNÍKŮ V INSOLVENCI 4 ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE

Více

Použití služebních vozů pro soukromé účely

Použití služebních vozů pro soukromé účely Téma měsíce: Použití služebních vozů pro soukromé účely IB.Service Česká Republika Červenec/srpen 2009 Obsah POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO SOUKROMÉ ÚČELY 2 NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMU 4 DPH BALÍČEK

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘECHOD NA JINOU PRÁVNÍ FORMU PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská. daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská. daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků Francouzsko-česká obchodní komora Praha, 23. 11. 2007 Obsah 1. Občan EU

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Vydání Říjen 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr

Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr Povinnosti podnikajících osob jsou upraveny zejména zákonem 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Dále pak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Více

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č.

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. 1 PROJEKT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARVINÁ Zvýšenou odpovědností k vzájemné spokojenosti Reg. Č. CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Základy podnikání Živnostenský zákon

Více

PRŮVODCE PRO INVESTORA VERZE 05

PRŮVODCE PRO INVESTORA VERZE 05 Svoboda podnikání PRŮVODCE PRO INVESTORA Podle zásady svobody podnikání je v České republice každému ze zemí EU umožněno usadit se a podnikat, zaměstnávat libovolný počet zaměstnanců, vykonávat současně

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více