Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi"

Transkript

1 Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Část: Validace analytických metod vhodnost pro daný účel Vladimír Kocourek Praha, 2015

2 Výběr zkušebních metod pro daný účel Kvalimetrie 9. Vhodnost analytických metod pro daný účel (laboratorní příručka pro validaci metod a související činnosti), Miloslav Suchánek, EURACHEMČR, Praha 1999 Procesem VALIDACE se zjišťují PRACOVNÍ CHARAKTERISTIKY analytické metody: je metoda vhodná pro zamýšlený účel?

3

4 Co je tedy VALIDACE? poskytnutí důkazu, že metoda je vhodná pro daný účel = zjišťování její platnosti (validity). Analytická metoda je definována: principem a rovnicí měření algoritmem pracovního postupu, požadavky na materiály, přístroje, zařízení,.. pracovními (provozními) charakteristikami způsobem kvantifikace (kalibrace a výpočet) SOP: Standard Operation Procedure

5 Analytická metoda jako součást řešení problému Definování problému Výběr vhodné metody Úprava vzorku (sample handling) Zpracování a měření vzorku Kalibrace a výpočet Statistické zpracování Interpretace, Prezentace

6 Struktura SOP ČSN/EN/ISO Normalizovaná analytická (zkušební) metoda: podstata zkoušky (princip, definice analytu) chemikálie (činidla, rozpouštědla, standardy,..) přístroje, zařízení pracovní postup (algoritmus vč. kalibrace a výpočtu) konfirmační zkoušky (identita, kvantita) preciznost (opakovatelnost, reprodukovatelnost) pravdivost (výtěžnost odchylka) protokol o zkoušce (uvádění výsledků, interpretace)

7 VALIDUJÍ se pracovní charakteristiky: 1. PŘESNOST: opakovatelnost, reprodukovatelnost náhodné vlivy pravdivost (zpravidla výtěžnost) - vychýlení 2. SPECIFIČNOST, SELEKTIVITA: specifická metoda - zcela oproštěna od vlivu matrice selektivní metoda výsledky ovlivňuje složení matrice (interference, cross-reactivity, ) 3. CITLIVOST: směrnice kalibrační přímky

8 VALIDUJÍ se pracovní charakteristiky: 4. MEZ DETEKCE a MEZ STANOVITELNOSTI: LOD jaké množství analytu lze ještě spolehlivě prokázat LOQ jaké množství analytu lze s definovanou přesností ještě stanovit nebo nejnižší bod kalibrační křivky (LCL) 5. PRACOVNÍ ROZSAH a LINEARITA: v jakém koncentračním rozsahu lze měřit/kalibrovat a v jakém rozsahu je kalibrační závislost lineární Měření má probíhat za stejných podmínek jako kalibrace! 6. ROBUSTNOST (ruggedness, robustness): jak je výsledek ovlivněn malými změnami v dodržení SOP (test robustnosti parametrů).

9 Požadavek ISO čl. 5.4: Laboratoř musí používat takových zkušebních metod, (a metod vzorkování), které splňují potřeby zákazníka a jsou vhodné pro zkoušky, které laboratoř provádí. V řadě sektorů, zejména při kontrole kvality a bezpečnosti potravin, se požaduje plně validovaná metoda. Zhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti ČSN ISO 5725: Přesnost metod a výsledků měření Mezilaboratorní studie

10 MEZILABORATORNÍ VALIDACE Zhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti Nákladný a zdlouhavý proces Obtížné sehnat dostatečný počet kompetentních laboratoří Pro multireziduální metody, prakticky nemožné zahrnout všechny existující analyty, matrice a koncentrační hladiny Tato cesta validace je ve stopové analýze spíše ojedinělá, zvláště organických sloučenin v biotických matricích, ojedinělá - většina laboratoří má svoji metodu in-house validace

11 Dlouhodobá opakovatelnost ( intralaboratorní přesnost ) (i) Preciznost opakování v rámci jedné série měření směrodatná odchylka σ r (ii) Preciznost mezi více sériemi, zahrnující jednotlivé systematické vlivy (dílčí odchylky) směrodatná odchylka σ run σ tot = (σ r2 /n + σ run2 ) 1/2 Rozptýlení výsledků se hodnotí opakovanou analýzou duplikátních vzorků, resp. referenčního materiálu (např. při vedení regulačního diagramu).

12 Vývoj a optimalizace metody vzorky s přídavkem (spiked samles) Postup validace zvládnutí procesu Referenční materiál opakovaná měření Nezávislá metoda Mezilaboratorní studie OPAKOVATELNOST PRAVDIVOST REPRODUKOVATELNOST LOD/LOQ Rozsah Pracovní charakteristiky Účel analýzy? Selektivita Robustnost

13 ? Citlivost? Mez detekce (Limit Of Detection): nejmenší koncentrace analytu, která ještě vyvolá odezvu měřicího systému rozpoznatelnou (s přijatelnou statistickou jistotou) od ostatních vlivů. Mez stanovitelnosti (Limit Of Quantitation): nejnižší koncentrace analytu, kterou lze s definovanou přesností kvantitativně stanovit a pro kterou byla metoda validována (odpovídá zpravidla nejnižšímu bodu kalibrační křivky). LOD a LOQ se doporučuje vyjadřovat jako koncentraci analytu v původním vzorku, zejména pokud na daných koncentračních hladinách existují rušivé vlivy matrice.

14 Matriční vlivy: např. pokles a deformace signálu Vysoký obsah matrice Nízký obsah matrice

15 Mez detekce: odlišení signálu od šumu? S/N > 6 S/N > 2 signál šum

16 S/N dle různých autorit: 1. Evropský lékopis: 2. Alternativně:

17 Limit detekce (LOD) kdy lze prohlásit, že látka je přítomna Limit kvantifikace (LOQ) kdy lze obsah látky dobře změřit LOD je koncentrace, kdy látka vyvolá odezvu (S) měřicího přístroje větší než je trojnásobek úrovně šumu (N) pozadí S/N = 3 LOQ je koncentrace, kdy látka vyvolá odezvu měřicího přístroje větší než je desetinásobek úrovně šumu pozadí S/N = 10

18 Konverze signálu na koncentraci v oblasti nízkých koncentrací Pracovní rozsah 0 6 Signál LOD LOQ Lineární rozsah Koncentrace

19 Nejnižší kalibrační hladina (LCL) nejnižší koncentrace, od které vyjadřujeme výsledky analýzy kvantitativně nižší koncentrace nelze měřit i když je přítomnost látky kvalitativně prokázána (> LOD); LCL nesmí být nižší než LOQ Signál Lineární rozsah Strmost = citlivost < LCL Oblast kvantifikace (S/N = 10) Intercept (S/N = 3) LOD LOQ LCL Koncentrace

20 DETEKTABILITA jak snížit LOD? Zvýšení poměru S/N v GC/MS-NCI analýze nitronaftalenů (vzorek trávy) pomocí zvýšení napětí na fotonásobiči detektoru (1-nitroNAP = 0,1 ppb, 2-nitroNap = 0,08 ppb) A - EMV = 1300 V B - EMV = 1800 V nNap 2-nNap A nNap 2-nNap B Time--> Time-->

21 Mez detekce: odlišení signálu od slepých pokusů Soubor slepých pokusů + vzorek LOD 3 x směrodatná 20 odchylka σ 0 ug/kg 15 průměr slepých pokusů X Pokus č. LOD = X 0 + k* σ 0

22 Mez detekce: odlišení signálu po korekci pozadí 5 4 Soubor slepých pokusů + vzorek x směrodatná odchylka σ 0 ug/kg Pokus č. LOD = X 0 + k*σ 0 X 0 = 20,6 ug/kg; k = 3

23 Vztah mezi LOD a slepými pokusy (blank) 1,64*s blank 1,64*s blank β = 5 % α = 5 % s b la n k y blank Odezva blank Y LOD Signál analytu

24 Jak malé množství látky lze ještě zjistit? Moderní analytické techniky:.. často už ani nejde o to Jak nízkou koncentraci látky lze ještě zjistit (resp. měřit)? ale o spíše to Jak nízkou koncentraci látky je nutno ještě zjistit (resp.měřit)?

25 GUIDANCE DOCUMENT ON ANALYTICAL QUALITY CONTROL AND VALIDATION PROCEDURES FOR PESTICIDE RESIDUES ANALYSIS IN FOOD AND FEED. Document N SANCO/12571/2013

26 GUIDANCE DOCUMENT ON ANALYTICAL QUALITY CONTROL AND VALIDATION PROCEDURES FOR PESTICIDE RESIDUES ANALYSIS IN FOOD AND FEED. Document N SANCO/12571/2013 Within-laboratory method validation should be performed to provide evidence that a method is fit for the purpose for which it is to be used. Method validation is a requirement of accreditation bodies, and must be supported and extended by method performance verification during routine analysis (analytical quality control and on-going verification). The method must be tested to assess at least - for mean recovery (as a measure of trueness or bias), precision, limit of quantification (LOQ), and sensitivity. If the analytical method does not permit determination of recovery (for example, direct analysis of liquid samples, SPME, or headspace analysis), the precision is determined from repeat analyses of calibration standards. The bias is usually assumed to be zero, although this is not necessarily so. In SPME and headspace analysis, the trueness and precision of calibration may depend on the extent to which the analyte has equilibrated!

27 GUIDANCE DOCUMENT ON ANALYTICAL QUALITY CONTROL AND VALIDATION PROCEDURES FOR PESTICIDE RESIDUES ANALYSIS IN FOOD AND FEED. Document N SANCO/12571/2013 The analytical method should be demonstrated at validation as being capable of providing mean recovery values at each spiking (fortification) level and for each representative commodity within the range %, with a repeatability RSD 20 %, for all compounds. In certain justified cases, typically with multiresidue methods, recoveries outside this range may be accepted. Exceptionally, where recovery is low but consistent (i.e. demonstrating good precision), a mean recovery below 70% may be acceptable. Intralaboratory reproducibility should be 20%, excluding any contribution due to sample heterogeneity. Validation of qualitative screening methods is focused on detectability. The detection is the lowest spiking level for which has been demonstrated that a certain analyte can be detected (not necessarily identified) in at least 95% of the samples (i.e. a false-negative rate of 5% is accepted) at the concentration of interest.

28 Codex Alimentarius: numerical values for the criteria Applicability: The method has to be applicable for the specified provision, specified commodity and the specified level: maximum and/or minimum - ML. The minimum applicable range of the method depends on the specified level (ML) to be assessed, and can either be expressed in terms of the reproducibility standard deviation (s R ) or in terms of LOD and LOQ. Minimum applicable range: ML 0.1 mg/kg [ML - 3 s R, ML + 3 s R ] ML < 0.1 mg/kg [ML - 2 s R, ML + 2 s R ] Limit of Detection (LOD): ML 0.1 mg/kg LOD ML 1/10 ML < 0.1 mg/kg LOD ML 1/5 Limit of Quantification (LOQ): ML 0.1 mg/kg LOQ ML 1/5 ML < 0.1 mg/kg LOQ ML 2/5 CL 2008/7-MAS, March 2008

29 Codex Alimentarius: numerical values for the criteria CL 2008/7-MAS, March 2008

30 Parametry pro stopovou analýzu - biotické matrice Kompletní návod pro validaci metod a kriteria jejich vhodnosti pro úřední kontrolu

31 KLASIFIKACE ANALYTICKÝCH METOD (charakteristiky, které musí být verifikovány) COMMISSION DECISION 2002/657/EC implementing Council Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical methods and the interpretation of results. Typ metody CCβ [k.lod] CCα [DL] Pravdivost Opakovatelnost Selektiv./ specific. Pouzit./ robust. KVALITATIVNÍ S K KVANTITATIVNÍ S K pro všechny oblasti stopové analýzy se spíše uvažuje LOD a DL S screeningová; K - konfirmační + - stanovení je závazné

32 SCREENINGOVÉ METODY - nutno validovat požadavek: falešně negativní výsledky < 5% (chyba 2. řádu -β) na rozhodovací koncentrační hladině Požadovaná úroveň detekce, DL koncentrace NEGATIVNÍ vzorky STOP POSITIVNÍ vzorky KONFIRMACE

33 ROZHODNUTÍ KOMISE 2002/657/EC o provádění analytických metod a interpretaci výsledků. CCβ Detekční schopností CCß se rozumí nejmenší množství látky, které může být s chybou ß ve vzorku detekováno a/nebo identifikováno. V případě látek, pro něž není stanovena nejvyšší přípustná hodnota, je to nejnižší koncentrace, kdy lze identifikovat skutečně kontaminované vzorky se spolehlivostí 1 ß. V případě látek, pro něž je stanovena nejvyšší přípustná hodnota, se detekční schopností rozumí koncentrace, při jejímž dosažení lze metodou detekovat nejvyšší přípustné koncentrace s pravděpodobností 1 β. CCα Rozhodovací mezí CCα se rozumí mez, při jejímž dosažení a překročení lze konstatovat, že vzorek s pravděpodobností α nesplňuje požadavky.

34 Mez detekce: kvalita rozhodnutí? signál Skutečnost šum nepřítomen přítomen Rozhodnutí nedetekován detekován Správné rozhodnutí Falešně Pozitivní (chyba I. druhu) Falešně Negativní (chyba II. druhu) Správné rozhodnutí

35 Graf operativní charateristiky ilustrující detekční schopnost (CC β analytické metody) Pravděpodobnost pozitivního nálezu Limit 0.5

36 Mez detekce: spolehlivost rozhodnutí α k 0,5000 0,0 0,1587 1,0 0,0228 2,0 0,0062 2,5 0,0026 2,8 0,0013 3,0 0,0005 3,3 X 0 X LOD = X D α - riziko, že výsledek bude falešně pozitivní (FP): rozhodneme, že analyt je přítomen ale ve skutečnosti tam není

37 Mez detekce: riziko FP (α) a FN (β) výsledků Mez rozhodnutí X DL = X LOD X 0 X LOD = X D

38 Mez detekce: riziko FP (α) a FN (β) výsledků Mez rozhodnutí X DL > X LOD X 0 X LOD X D

39 Mez detekce: riziko FP (α) a FN (β) výsledků Mez rozhodnutí X DL = 2 x X LOD X 0 X LOD X D

40 Mez detekce: riziko FP (α) a FN (β) výsledků LOD X DL FP (α) FN (β) 3 σ 3 σ 0,1 % 50 % 3 σ 4 σ 0,1 % 16 % 3 σ 5 σ 0,1 % 2,3 % 3 σ 6 σ 0,1 % 0,1 % 2,33 σ 2,33 σ 1 % 50 % 2,33 σ 4,66 σ 1 % 1 % 1,64 σ 3,28 σ 5 % 5 %

41 Mez stanovitelnosti (LOQ) - pravidla LOQ se zpravidla stanoví jako nejnižší koncentrace, pro kterou ještě metoda splňuje kriteria přijatelnosti pro preciznost a pravdivost (tj. opakovatelnost, výtěžnost) LOQ nelze deklarovat nižší, nežli odpovídá nejnižšímu bodu kalibrační křivky (LCL) LOQ nejnižší bod kalibrační křivky nemá být níže, nežli odpovídá trojnásobku LOD (tedy asi 9-10 x σ). Výsledky ležící mezi LOD a LOQ se nepovažují za kvantitativní (uvedou se např. stopy nebo semikvantitativní vyjádření)

42 Spolehlivost identifikace: hmotnostní spektrometrie Steven J. Lehotay, Katerina Mastovska et al. Trends in Analytical Chemistry, Vol. 27, No. 11, 2008

43 ROZHODNUTÍ 2002/657/EC o provádění analytických metod a interpretaci výsledků a SANCO/12571/2013 o validaci metod a QC v analýze reziduí pesticidů Metody vhodné pro identifikaci a konfirmaci analytů kriteria kvality identifikace Tolerance relativních intensit iontů

44 ROZHODNUTÍ 2002/657/EC o provádění analytických metod a interpretaci výsledků Vztah mezi typem fragmentace a dosaženým počtem identifikačních bodů Hmotnostně spektrometrická technika Dosažený počet identifikačních bodů na iont Hmotnostní spektrometrie s nízkým rozlišením (LR)MS 1,0 LC-MS n prekurzorový iont 1,0 LC-MS n dceřiný produkt 1,5 Hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HR-MS) 2,0 HR-MS n prekurzorový iont 2,0 HR-MS n dceřiný produkt 2,5 Poznámky: (1) Každý iont může být počítán pouze jednou. (2) GC-MS s elektronovou ionizací a GC-MS s chemickou ionizací se považují za odlišné techniky.

45 ROZHODNUTÍ 2002/657/EC o provádění analytických metod a interpretaci výsledků Příklady počtu identifikačních bodů

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 Před zavedením nové analytické metody do rutinního laboratorního provozu je třeba prověřit, že její charakteristiky splňují požadavky na ní kladené a validovat ji.

Více

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích Suchánek M. 1, Friedecký B. 2, Kratochvíla J. 2, Budina M. 2, Bartoš V. 3 1 VŠCHT Praha 2 SEKK Pardubice

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Část: Metrologická návaznost a kalibrace Vladimír Kocourek Praha, 2015 Historie metrologie Metrický systém pozdější jednotky SI: Míry a váhy začaly vznikat v 4.-3.

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. Certifikovaná metodika

Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. Certifikovaná metodika Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Jihočeská univerzita

Více

Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací

Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 210 215. Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací Friedecký D. 1,2, Lemr K. 3 1 Laboratoř dědičných metabolických poruch, OKB, Fakultní nemocnice

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

Kapitola VIII. CHYBĚJÍCÍ A ODLEHLÉ HODNOTY. Luděk Dohnal. Chybějící a odlehlé hodnoty 43

Kapitola VIII. CHYBĚJÍCÍ A ODLEHLÉ HODNOTY. Luděk Dohnal. Chybějící a odlehlé hodnoty 43 Chybějící a odlehlé hodnoty 43 Kapitola VIII. CHYBĚJÍCÍ A ODLEHLÉ HODNOTY. Luděk Dohnal Většinou se předpokládá, že data jsou pěkná, např. normálně rozdělená, neobsahují anomální hodnoty a žádný výsledek

Více

DOPLNĚK 3 - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A METODA MĚŘENÍ PRO PLYNNÉ EMISE

DOPLNĚK 3 - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A METODA MĚŘENÍ PRO PLYNNÉ EMISE DOPLNĚK 3 PŘEDPIS L 16/II DOPLNĚK 3 - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A METODA MĚŘENÍ PRO PLYNNÉ EMISE 1. ÚVOD Poznámka: Postupy specifikované v tomto doplňku se týkají získávání reprezentativního vzorku výstupních

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ. bezpečnostní návod JB-1.5

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ. bezpečnostní návod JB-1.5 Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ bezpečnostní návod JB-1.5 SÚJB prosinec 2010 Jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ Vydal: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, prosinec 2010

Více

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů Toto doporučení vydávají společně: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP Česká diabetologická společnost ČLS JEP Autoři: Bedřich

Více

VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV

VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV přehledový článek DEVELOPMENT AND CLINICAL EVALUATION OF NEW DRUGS David Suchý 1, Milan Hora 2, Jindřich Fínek 3 1 Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň 2 Urologická

Více

NEJISTOTA MĚŘENÍ STANOVENÝCH HODNOT KALIBRÁTORŮ CELL-DYN SPOLEČNOSTI ABBOTT

NEJISTOTA MĚŘENÍ STANOVENÝCH HODNOT KALIBRÁTORŮ CELL-DYN SPOLEČNOSTI ABBOTT NEJISTOTA MĚŘENÍ STANOVENÝCH HODNOT KALIBRÁTORŮ CELL-DYN SPOLEČNOSTI ABBOTT Agim Beshiri MD, Hans Hoffmann PhD, Donald Wright MT Medical and Scientific Affairs Abbott Hematology Abbott Diagnostics Division

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÝCH PRVKŮ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech 2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VZNIK A ZÁNIK TROPOSFÉRICKÉHO OZONU KAREL ŠEC, FRANTIŠEK SKÁCEL, LUKÁŠ MALEC a VIKTOR TEKÁČ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická,

Více

Nové pojetí referenčních materiálů

Nové pojetí referenčních materiálů Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, No. 3, p. 168 170. Nové pojetí referenčních materiálů Friedecký B., Kratochvíla J. SEKK, spol. s r. o., Pardubice SOUHRN Jedná se o krátké a přehledné sdělení o novém

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více

APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA

APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA Pracovní překlad SMĚRNICE 2000/60/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky MINISTERSTVO

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 IVANA MICHÁLKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 IVANA MICHÁLKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 IVANA MICHÁLKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA Vysoká škola ekonomie

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (tlaková zařízení) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více